Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΚΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6 (ΕΝ 1996) 2

3 ΓΕΝΙΚΑ Το 1975 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να άρει τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο µέσω της εναρµόνισης των τεχνικών προδιαγραφών. Το κεντρικό σηµείο αυτής της διαδικασίας ήταν η θέσπιση ενός συνόλου εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών για το σχεδιασµό των τεχνικών έργων που θα αντικαθιστούσαν τους εθνικούς κανονισµούςτωνκρατών-µελών. 3

4 ΓΕΝΙΚΑ Πρότυπα Ευρωκωδίκων (αποτελούνταιαπόαρκετάµέρητοκαθένα): ΕΝ 1990: ΕΚ 0: Βάσεις Σχεδιασµού ΕΝ 1991: ΕΚ 1: ράσεις στις κατασκευές ΕΝ 1992: ΕΚ 2: Σχεδιασµός Κατασκευών από Σκυρόδεµα ΕΝ 1993: ΕΚ 3: Σχεδιασµός Κατασκευών από Χάλυβα ΕΝ 1994: ΕΚ 4: Σχεδιασµός Συµµείκτων Κατασκευών από Χάλυβα και Σκυρόδεµα ΕΝ 1995: ΕΚ 5: Σχεδιασµός Ξύλινων Κατασκευών ΕΝ 1996: ΕΚ 6: Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιία ΕΝ 1997: ΕΚ 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασµός ΕΝ 1998: ΕΚ 8: Σχεδιασµός Κατασκευών σε σεισµογενείς περιοχές ΕΝ 1999: ΕΚ 9: Σχεδιασµός Κατασκευών από Αλουµίνιο 4

5 Κάθε Ευρωκώδικας περιέχει: Κείµενο (στα αγγλικά) Παραµέτρους και εναλλακτικές µεθόδους για τις οποίες πρέπει να δοθεί τιµή από τα κράτη µέλη. Υπάρχουν πάντως προτεινόµενες τιµές. Κάθε Μέρος Εθνικού Προτύπου περιέχει: Κείµενο (µετάφραση του αντίστοιχου Ευρωκώδικα) που περιλαµβάνει και όλα τα αντίστοιχα παραρτήµατα ΕθνικόΠροσάρτηµα (περιλαµβάνειτιςεθνικάπροσδιοριζόµενεςπαραµέτρους) ΤοΕθνικόΠροσάρτηµαεπιτρέπεταιναπεριέχειµόνοπληροφορίεςγια: Τιµές ή κατηγορίες, όπου προτείνονται εναλλακτικές τιµές από τον ΕΚ Τιµές, όπου στον ΕΚ υπάρχει µόνο σύµβολο Ειδικά στοιχεία για τη χώρα Την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, στις περιπτώσεις που προτείνονται εναλλακτικές διαδικασίες από τον ΕΚ Η µετάφραση των κειµένων των Εθνικών Προτύπων στα ελληνικά και η µετάφραση των Εθνικών Προσαρτηµάτων στα αγγλικά είναι αντικείµενο της Εθνικής Επιτροπής Ευρωκωδίκων. ΓΕΝΙΚΑ 5

6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6 Ο ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» αποτελείται από τέσσερα µέρη: ΕΝ : ΕΝ : ΕΝ : Γενικοί κανόνες για οπλισµένη και άοπλη τοιχοποιία Σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς Σχεδιασµός, επιλογή υλικών και κατασκευή τοιχοποιίας ΕΝ : άοπλη τοιχοποιία Απλοποιηµένες µέθοδοι υπολογισµού για κατασκευές από ΓιατιςανάγκεςτηςχώραςµαςσυνδυάζεταιµετονΕυρωκώδικα 8 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 9 «Ειδικοί κανόνες για κτίρια από τοιχοποιία». ΠΕΡΙΟΧΕΣ», Κεφάλαιο 6

7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6 Σηµειώνεται ότι ο ΕΚ6 ΕΝ καλύπτει τα ακόλουθα αντικείµενα: (α) Ειδικούτύπουκατασκευές, όπωςγέφυρες, φράγµατα, καπνοδόχους ή δεξαµενές (β) Στοιχεία όπως τα τόξα και οι τρούλοι (γ) Τοιχοποιίες στις οποίες χρησιµοποιούνται κονιάµατα γύψου/τσιµέντου (δ) Τοιχοποιίες οι οποίες δεν κατασκευάζονται σε κανονικές στρώσεις (ε) Τοιχοποιίες οπλισµένες µε άλλα - εκτός χάλυβα - υλικά. Εποµένως, παρά το γεγονός της γενικής ισχύος της Μηχανικής της Τοιχοποιίας, καθώς και της Λογικής του Σχεδιασµού, οεκ6 ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ τα θέµατα της αποτίµησης και του ανασχεδιασµού των υφιστάµενων κτιρίων από τοιχοποιία. 7

8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6 Ο Ευρωκώδικας 6 εφαρµόζεται στο σχεδιασµό κτιρίων και έργων ΠολιτικούΜηχανικού, ήσετµήµατάτους, απόάοπλη, οπλισµένη, προεντεταµένηκαιδιαζωµατικήτοιχοποιία. Περιγράφονται τα υλικά και τα χαρακτηριστικά των υλικών των οποίων η χρήση καλύπτεται από τον Κανονισµό. ΟΕυρωκώδικας 6 ασχολείταιµόνονµετιςαπαιτήσειςαντοχής, λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας των δοµηµάτων. εν εξετάζονται άλλεςαπαιτήσεις, όπωςηθερµοµόνωσηήηηχοµόνωση. Υιοθετείται η µέθοδος των οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας για το σχεδιασµό των κτιρίων από τοιχοποιία. ίδονται στοιχεία για την ανθεκτικότητα σε διάρκεια, καθώς και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (ορισµένες από τις οποίες θεωρούνται προϋπόθεση για την εφαρµογή του Ευρωκώδικα 6). Περιλαµβάνονται θέµατα πυροπροστασίας και πυραντίστασης, σε εµπειρικό επίπεδο πάντως. 8

9 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 6 ίνεται (υπό όρους) η δυνατότητα απλοποίησης του σχεδιασµού. Αυτή ηδυνατότηταείναι -µάλλον -µηαξιοποιήσιµηστηχώραµας. Σε σχέση µε ορισµένα θέµατα, τα οποία ορίζονται σαφώς, δίνεται η δυνατότητα «εθνικώςπροσδιοριζόµενωνπαραµέτρων». Η εφαρµογή του Ευρωκώδικα 6 προϋποθέτει την εφαρµογή ενός µεγάλου πλήθους Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝs) στα οποία και γίνεται συστηµατικήπαραποµπήαπότοκείµενοτουευρωκώδικα 6. Ο Ευρωκώδικας 6 δεν καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις του αντισεισµικού σχεδιασµού. Οδηγίες σχετιζόµενες µε αυτές τις απαιτήσεις δίδονται στον Ευρωκώδικα 8 "Σχεδιασµός κατασκευών σε σεισµογενείς περιοχές", ο οποίος συµπληρώνει τον Ευρωκώδικα 6 και είναι συµβατός µε αυτόν. Οι αριθµητικές τιµές των δράσεων επί των κτιρίων και των έργων Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό, δεν δίδονται στον Ευρωκώδικα 6. Περιλαµβάνονται στον Ευρωκώδικα 1 " ράσεις στις κατασκευές". 9

10 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 (ΕΝ 1996) Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για οπλισµένη και άοπλη τοιχοποιία 10

11 1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ (Αντικείµενο, παραποµπές σε κανονιστικά κείµενα, παραδοχές, διάκριση µεταξύ αρχών και κανόνων εφαρµογής, ορισµοί, ορολογία, σύµβολα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.ΒΑΣΕΙΣΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ (Θεµελιώδειςαπαιτήσεις, αρχές του σχεδιασµού βάσει οριακών καταστάσεων, βασικές µεταβλητές, έλεγχοι µε τη µέθοδο των επί µέρους συντελεστών ασφαλείας, σχεδιασµός βάσει δοκιµών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΙΚΑ (Προσδιορισµός Ιδιοτήτων υλικών [λιθοσώµατα, κονίαµα, σκυρόδεµαπλήρωσης, χάλυβαςοπλισµού, χάλυβαςπροέντασης], µηχανικέςιδιότητεςτοιχοποιίας, παραµορφωσιακά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας, δευτερεύοντα στοιχεία) 11

12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (Γενικά, κατάταξη περιβαλλοντικών συνθηκών, ανθεκτικότητατοιχοποιίας, υπόγειατοιχοποιία) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ (Γενικά, δοµητική συµπεριφορά υπό τυχηµατικέςδράσεις -πληνσεισµούκαιπυρκαγιάς, ατέλειες, φαινόµενα δευτέρας τάξεως, ανάλυση δοµικών µελών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (Τοίχοι από άοπλη τοιχοποιία [υπό κυρίως κατακόρυφα φορτία, υπό τέµνουσα, υπό εκτός επιπέδου φόρτιση, υπό συνδυασµένη κατακόρυφη και εκτός επιπέδου φόρτιση], στοιχεία από οπλισµένη τοιχοποιία [υπό κάµψη, κάµψη και αξονικό φορτίο ή αξονικό φορτίο, υπό διάτµηση], προεντεταµένη τοιχοποιία, διαζωµατική τοιχοποιία) 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΟΡΙΑΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (Γενικά, τοίχοιαπόάοπλητοιχοποιία, στοιχείααπόοπλισµένητοιχοποιία, στοιχεία από προεντεταµένη τοιχοποιία, στοιχεία διαζωµατικής τοιχοποιίας, τοίχοι υπό συγκεντρωµένα φορτία) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (Λεπτοµέρειες τοιχοποιιών, λεπτοµέρειεςόπλισης, λεπτοµέρειεςπροέντασης, λεπτοµέρειες διαζωµατικής τοιχοποιίας, συνδέσεις τοίχων, εγκοπές και εσοχές σε τοίχους, στρώσεις στεγάνωσης, θερµικές και χρόνιες παραµορφώσεις). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Γενικά, σχεδιασµόςδοµικώνµελών, φόρτιση τοιχοποιίας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (κανονιστικά και πληροφοριακά [10 στο πλήθος]) 13

14 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Τεχνικά έργα: Κάθε τι που δοµείται ή προκύπτει από διαδικασίες κατασκευής. Αυτόςοόροςκαλύπτεικαιτακτίριακαιταάλλαέργα Πολιτικού Μηχανικού. Αναφέρεται στο σύνολο του δοµήµατος και περιλαµβάνει τόσο τα φέροντα όσο και τα µη φέροντα στοιχεία. Εκτέλεση: Η δραστηριότητα παραγωγής ενός κτιρίου ή ενός έργου Πολιτικού Μηχανικού. Ο όρος καλύπτει τις εργασίες εργοταξίου. Μπορεί επίσης να σηµαίνει την παραγωγή στοιχείων εκτός εργοταξίου και την εν συνεχεία συναρµολόγησή τους στο εργοτάξιο. όµηµα: Σύνθεση συνδεόµενων µεταξύ τους στοιχείων, τα οποία έχουν µελετηθεί ώστε να εξασφαλίζουν ορισµένη δυσκαµψία. Τύπος κτιρίου ή έργου Πολιτικού Μηχανικού: Τύπος δοµικού έργου, ο οποίος καθορίζει τη σκοπούµενη χρήση του, για παράδειγµα, βιοµηχανικό κτίριο, οδογέφυρα. 14

15 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Είδος φορέα: οµητικός τύπος, ο οποίος υποδηλώνει τον τρόπο διατάξεως των φερόντων στοιχείων, για παράδειγµα, δοκός, ξύλινη κατασκευή δικτυωµατικής µορφής, τόξο, κρεµαστή γέφυρα. οµικόυλικό:έναυλικόπουχρησιµοποιείταιγιατηδόµηση, π.χ. σκυρόδεµα, χάλυβας, ξύλο, τοιχοποιία. Σύστηµα δόµησης: Υποδηλώνει το κύριο δοµικό υλικό π.χ. κατασκευή οπλισµένου σκυροδέµατος, χαλύβδινη, ξύλινη κατασκευή, τοιχοποιία. Μέθοδος κατασκευής: Ο τρόπος µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή, π.χ. χύτευση επί τόπου, προκατασκευή, δόµηση εν προβόλω. Φέρων οργανισµός: Τα φέροντα στοιχεία ενός κτιρίου ή ενός έργου Πολιτικού Μηχανικού και ο τρόπος µε τον οποίο θεωρείται ότι αυτά τα στοιχεία λειτουργούν (κατά την προσοµοίωση του έργου). 15

16 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Τοιχοποιία: Μια σύνθεση λιθοσωµάτων τοποθετηµένων κατά καθορισµένη διάταξη και συνδεόµενων µεταξύ τους µε κονίαµα. Άοπλη τοιχοποιία: Τοιχοποιία η οποία δεν διαθέτει επαρκή οπλισµό, ώστε να θεωρείται οπλισµένη τοιχοποιία. Οπλισµένη τοιχοποιία: Τοιχοποιία στην οποίαν ράβδοι ή πλέγµατα, συνήθως χαλύβδινα, ενσωµατώνονται στο κονίαµα ή στο σκυρόδεµα, έτσι ώστε όλα τα υλικάναανθίστανταιαπόκοινού στιςεπιβαλλόµενεςδράσεις. Προεντεταµένη τοιχοποιία: Τοιχοποιία στην οποίαν έχουν εισαχθεί σκοπίµως εσωτερικές θλιπτικές τάσεις, µέσω τανυόµενου οπλισµού. ιαζωµατική τοιχοποιία: Τοιχοποιία η οποία περιβάλλεται κατά την κατακόρυφη και κατά την οριζόντια διεύθυνση από περισφίγγοντα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος ή οπλισµένης τοιχοποιίας. Εµπλοκή λιθοσωµάτων: Η κανονική διάταξη των λιθοσωµάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η από κοινού λειτουργία τους. 16

17 Οπλισµένη τοιχοποιία: Τοιχοποιίαστηνοποίαράβδοιήπλέγµατα, συνήθωςχαλύβδινα, ενσωµατώνονται στο κονίαµα ή στο σκυρόδεµα, έτσι ώστε όλα τα υλικά ναανθίστανταιαπόκοινούστιςεπιβαλλόµενεςδράσεις. 17

18 18

19 ιαζωµατική τοιχοποιία: Τοιχοποιία η οποία περιβάλλεται κατά την κατακόρυφη και κατά την οριζόντια διεύθυνση από περισφίγγοντα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος ή οπλισµένης τοιχοποιίας. 19

20 Προεντεταµένη τοιχοποιία: Τοιχοποιία στην οποίαν έχουν εισαχθεί σκοπίµως εσωτερικές θλιπτικές τάσεις, µέσω τανυόµενου οπλισµού. 20

21 ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Χαρακτηριστική αντοχή της τοιχοποιίας: Η τιµή της αντοχής για την οποίαν υπάρχει πιθανότητα 5% να µην επιτευχθεί από ένα θεωρητικώς άπειρο πλήθος δοκιµών. Εν γένει, αυτή η τιµή αντιστοιχεί σε ένα καθορισµένο κλάσµα της θεωρούµενης στατιστικής κατανοµής της εξεταζόµενης ιδιότητας υλικού ή προϊόντος. Σε ορισµένες περιπτώσεις ως χαρακτηριστική τιµή χρησιµοποιείται µια ονοµαστική τιµή. Θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας: Η αντοχή της τοιχοποιίας σε θλίψη, απαλλαγµένη από την επιρροή των πλακών φόρτισης, από την λυγηρότητα ή από την εκκεντρότητα του φορτίου. ιατµητική αντοχή της τοιχοποιίας: Η αντοχή της τοιχοποιίας η οποία υποβάλλεται σε τέµνουσες δυνάµεις. Καµπτική αντοχή της τοιχοποιίας: Η αντοχή της τοιχοποιίας έναντι κάµψεως. Αντοχή συναφείας: Η ανά µονάδα επιφανείας αντοχή συναφείας, µεταξύ οπλισµού και σκυροδέµατος ή κονιάµατος, όταν ο οπλισµός υποβάλλεται σε εφελκυστικές ή σε θλιπτικές δυνάµεις. Συνοχή: Η συµβολή του κονιάµατος, το οποίο αναπτύσσει αντίσταση σε εφελκυσµό ή διάτµηση στην επιφάνεια επαφής του µε τα λιθοσώµατα. 21

22 ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ Λιθόσωµα: Ένα προδιαµορφωµένο στοιχείο, προς χρήση στην κατασκευή τοιχοποιίας. Οµάδες 1, 2, 3 και 4 Λιθοσωµάτων:Χαρακτηρισµόςοµάδωνλιθοσωµάτων, ανάλογαµετοποσοστό, τοµέγεθοςκαιτηνδιεύθυνσητωνκενώνκατάτο κτίσιµο. Οριζόντιεςέδρες:Ηεπάνωήηκάτωέδραενόςλιθοσώµατος, κατάτο κτίσιµο. Σκάφη: Μια αβαθής εσοχή, διαµορφούµενη κατά την παραγωγή, σε µια ή και στις δύο οριζόντιες έδρες του λιθοσώµατος. Κενό: Ένα διαµπερές ή τυφλό κενό σε λιθόσωµα. Λαβή: Εσοχή διαµορφούµενη σε λιθόσωµα, ώστε να επιτρέπει την ευκολότερηµεταφοράτουµετοέναήµεταδύοχέριαήαπόµηχανή. Τοίχωµα: Το συµπαγές υλικό µεταξύ διαδοχικών κενών λιθοσώµατος. 22

23 ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ Κέλυφος: Το συµπαγές υλικό της περιµέτρου ενός λιθοσώµατος µεταξύ µιας όψεως και ενός κενού. Μικτή διατοµή: Το εµβαδόν της διατοµής του λιθοσώµατος χωρίς την αφαίρεση οπών, κενών και εσοχών. Θλιπτική αντοχή λιθοσωµάτων: Η µέση θλιπτική αντοχή ενός καθορισµένου πλήθουςλιθοσωµάτων (βλέπε EN έως 6). Ανηγµένηθλιπτικήαντοχήλιθοσωµάτων:Ηθλιπτικήαντοχήλιθοσωµάτων, ανηγµένη στην θλιπτική αντοχή ενός ξηρού ισοδύναµου λιθοσώµατος πλάτους 100 mm καιύψους 100 mm (βλέπε EN έως 6). 23

24 ΚΟΝΙΑΜΑ Κονίαµα:Μίγµαενόςήπερισσότερωνανόργανωνσυνδετικώνυλικών, αδρανών και ύδατος, µερικές φορές και µε προσθήκη προσθέτων και προσµίκτων, για την δόµηση, την διαµόρφωση των αρµών και το αρµολόγηµα της τοιχοποιίας. Κονίαµα γενικής εφαρµογής: Κονίαµα τοιχοποιίας, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κονίαµα λεπτής στρώσεως: Μελετηµένο κονίαµα µε µέγιστο µέγεθος αδρανούς µικρότερο ή ίσο από µια προκαθορισµένη τιµή. Ελαφροκονίαµα: Μελετηµένο κονίαµα, ώστε η πυκνότητά του σκληρυµένου και ξηρού κονιάµατος να είναι µικρότερη από µια προκαθορισµένη τιµή. Κονίαµα µε µελέτη συνθέσεως: Κονίαµα του οποίου η σύνθεση και η µέθοδος παρασκευής επιλέγονται έτσι ώστε να επιτυγχάνονται προδιαγεγραµµένες ιδιότητες (επιτελεστικότητα). 24

25 ΚΟΝΙΑΜΑ Προδιαγεγραµµένο κονίαµα τοιχοποιίας: Κονίαµα παρασκευαζόµενο βάσει προκαθορισµένης συνθέσεως, του οποίου οι ιδιότητες συνάγονται από τις δηλούµενες αναλογίες των συστατικών του (συνταγή). Εργοστασιακό κονίαµα: Κονίαµα παρασκευαζόµενο (σύνθεση και ανάµιξη) σε εργοστάσιο. Ηµι-εργοστασιακό κονίαµα: Προδοσολογηµένο κονίαµα ή προαναµεµιγµένο ασβεστοκονίαµα. Προδοσολογηµένο κονίαµα: Κονίαµα του οποίου τα συστατικά είναι πλήρως δοσολογηµένα σε εργοστάσιο, µεταφέρονται στο εργοτάξιο και αναµιγνύονται εκεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον παραγωγό. 25

26 ΚΟΝΙΑΜΑ Προαναµεµιγµένο ασβεστοκονίαµα: Ασβεστοκονίαµα του οποίου τα συστατικάείναιπλήρωςδοσολογηµένακαιαναµεµιγµέναστοεργοστάσιο, µεταφέρονταιστοεργοτάξιο, όπουπροστίθενταιπεραιτέρωσυστατικά, προδιαγεγραµµένα ή παρεχόµενα από το εργοστάσιο, (π.χ. τσιµέντο) τα οποία αναµιγνύονταιµετονασβέστηκαιτηνάµµο. Εργοταξιακό κονίαµα: Κονίαµα αποτελούµενο από επί µέρους υλικά των οποίων η δοσολόγηση και η ανάµιξη πραγµατοποιούνται στο εργοτάξιο. Θλιπτική αντοχή κονιάµατος: Η µέση θλιπτική αντοχή προδιαγεγραµµένου πλήθους δοκιµίων µετά την συντήρησή τους για 28 ηµέρες. 26

27 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ Σκυρόδεµα πληρώσεως: Σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την πλήρωση προδιαµορφωµένων κοιλοτήτων ή κενών της τοιχοποιίας. Οπλισµός από χάλυβα: Οπλισµός από χάλυβα προς χρήση στην τοιχοποιία. Οπλισµός οριζόντιων αρµών: Προκατασκευασµένος οπλισµός από χάλυβα προς τοποθέτηση σε οριζόντιο αρµό. Χάλυβας προέντασης: Χαλύβδινα σύρµατα, ράβδοι ή συρµατόσχοινα προς χρήση σε τοιχοποιία. 27

28 ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στρώσηστεγάνωσης:Έναφύλλο, µιαστρώσηλιθοσωµάτωνήάλλουλικό, το οποίο χρησιµοποιείται για να αντισταθεί στην δίοδο του ύδατος. Σύνδεσµος τοίχου: Εξάρτηµα το οποίο χρησιµεύει για την σύνδεση δύο στρώσεων κοίλης τοιχοποιίας ή για την σύνδεση τοίχου µε πλαισίωµα ή µε άλλο τοίχο. Έλασµα: Εξάρτηµα το οποίο χρησιµεύει για την σύνδεση στοιχείων τοιχοποιίας µε τα γειτονικά τους στοιχεία, όπως πατώµατα και στέγες. 28

29 ΑΡΜΟΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ Οριζόντιος αρµός: Μια στρώση κονιάµατος µεταξύ δύο οριζόντιων εδρών λιθοσωµάτων. Κατακόρυφος αρµός (επί κεφαλής αρµός): Αρµός κονιάµατος κάθετος στον οριζόντιο αρµό και στην όψη του τοίχου. ιαµήκηςαρµός:κατακόρυφοςαρµόςµέσαστοπάχοςτουτοίχου, παράλληλος προς την όψη του τοίχου. Αρµός λεπτής στρώσεως: Αρµός κατασκευαζόµενος από κονίαµα λεπτής στρώσεως. ιαµόρφωση αρµών: Η διαδικασία τελειώµατος ενός αρµού κονιάµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής. Αρµολόγηµα: Η διαδικασία πλήρωσης και τελικής διαµόρφωσης αρµών κονιάµατος σε σηµεία όπου η επιφάνεια του αρµού έχει αποτριβεί ή έχει αφεθείελεύθερηγιατονσκοπόαυτόν. 29

30 ΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΩΝ Φέρων τοίχος: Τοίχος ο οποίος έχει µελετηθεί ώστε να φέρει επιβαλλόµενα φορτία πέραν του ιδίου βάρους του. Μονός τοίχος: Τοίχος χωρίς κοιλότητα ή συνεχή κατακόρυφο αρµό µέσα στο επίπεδό του. Κοίλοςτοίχος;Τοίχοςαποτελούµενοςαπόδύοπαράλληλουςµονούςτοίχους, συνδεδεµένους µεταξύ τους µέσω συνδέσµων ή µέσω οπλισµού οριζόντιων αρµών. Οχώροςµεταξύτωνδύοτοίχωνπαραµένειωςσυνεχέςκενόή πληρούταιενµέρειήενόλωµεµηφέρονθερµοµονωτικόυλικό. ιπλός τοίχος: Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους µονούς τοίχους µε τον µεταξύ τους διαµήκη αρµό καθ ολοκληρία πληρωµένο µε κονίαµα. Οι δύο τοίχοι είναι ασφαλώς συνδεδεµένοι µε συνδέσµους, ώστε να συνεργάζονται πλήρωςγιατηνανάληψηφορτίων. 30

31 ΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΩΝ Κοίλος τοίχος µε πυρήνα: Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους µονούς τοίχους µε το µεταξύ τους κενό καθ ολοκληρία πληρωµένο µε σκυρόδεµα. Οι δύοτοίχοισυνδέονταιασφαλώςµεσυνδέσµουςήµεοπλισµόοριζόντιωναρµών, ώστενασυνεργάζονταιπλήρωςγιατηνανάληψηφορτίων. Τοίχος όψεως: Τοίχος από διακοσµητικά λιθοσώµατα όψεως, ο οποίος συνδέεται µε τον φέροντα τοίχο, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία τους κατά την επιβολή φορτίων. Τοίχος από σκαφοειδή λιθοσώµατα: Τοίχος στον οποίον τα λιθοσώµατα συνδέονται µεταξύ τους κατά µήκος των εξωτερικών πλευρών των οριζόντιων εδρών των λιθοσωµάτων µέσω δύο λωρίδων κονιάµατος γενικής εφαρµογής. 31

32 ΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΩΝ Πέτασµα όψεως: Τοίχος κατασκευαζόµενος από διακοσµητικά λιθοσώµατα όψεως, χωρίςόµωςσύνδεσηµετονφέροντατοίχοήµεπλαισίωµακαι, εποµένως, χωρίς συνεργασία στην ανάληψη φορτίων. ιατµητικός τοίχος: Τοίχος φέρων οριζόντιες δυνάµεις εντός του επιπέδου του. Τοίχος δυσκαµψίας: Τοίχος κατασκευαζόµενος καθέτως προς άλλον τοίχο µε σκοπό την συµµετοχή του στην ανάληψη οριζόντιων δυνάµεων ή την αποφυγή λυγισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του κτιρίου. Μη φέρων τοίχος: Τοίχος ο οποίος δεν έχει υπολογισθεί να φέρει δυνάµεις και ο οποίος µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να βλάπτεται η δοµική ακεραιότητα της κατασκευής. 32

33 ΙΑΦΟΡΑ Εγκοπή: Αβαθής εσοχή διαµορφωµένη στην τοιχοποιία. Εσοχή: Οδόντωση σχηµατιζόµενη στην επιφάνεια του τοίχου. Κονίαµα πληρώσεως: Χυτευόµενο µίγµα τσιµέντου, άµµου και ύδατος για την πλήρωση µικρών κενών ή κοιλοτήτων. Αρµός διαστολής: Αρµός ο οποίος επιτρέπει ελεύθερη κίνηση του τοίχου εντός του επιπέδου του. 33

34 2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σκοπός του σχεδιασµού είναι η κατασκευή κτιρίων κατάλληλων προς χρήση (ανάλογαµετηδιάρκειαζωήςτουέργουκαιτοκόστος), τα οποία είναι ικανά να αναλαµβάνουν τις δράσεις και να είναι ανθεκτικά γιαδεδοµένοβαθµόαξιοπιστίας. Ανίσωσηελέγχου: Ε d R d Οι ιδιότητες των υλικών µπορούν να προσδιορίζονται πειραµατικά. Γίνεται παραποµπή σε άλλους Ευρωκώδικες: α) για τον τρόπο υπολογισµού µε βάση τα αποτελέσµατα των δοκιµών β) για τον προσδιορισµό των δράσεων 34

35 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΣΕΩΝ Πίνακας 2.1: Επί µέρους συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις σε κτίρια, έναντι µόνιµων και παροδικών καταστάσεων σχεδιασµού Ευµενής επιρροή υσµενής επιρροή Μόνιµες δράσεις (γ G ) Μεταβλητέςδράσεις (γ Q ) Μιαµετη χαρακτηριστική της τιµή Οιάλλεςµε την τιµή συνδυασµού τους Προένταση (γ P ) ψ

36 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Πίν. 2.2: Αριθµητικέςτιµέςτουσυντελεστήγ Μ γιατηντοιχοποιία 36

37 Οι κατηγορίες λιθοσωµάτων και οι στάθµες ποιοτικού ελέγχου κατασκευής θα ορίζονται µε Υπουργική Απόφαση ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Ενδεικτικώς (ΕΝ έως 6): ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι όταν ο παραγωγός αποδέχεται να προµηθεύει λιθοσώµατα της προδιαγεγραµµένης θλιπτικής αντοχής, από δοκιµές, όπως ορίζονται στο ΕΝ Η µονάδα παραγωγής λειτουργεί βάσει πιστοποιηµένου συστήµατος ελέγχου ποιότητας, τα αποτελέσµατα του οποίου είναι διαθέσιµα, ώστε µία ανεξάρτητη Αρχή να ελέγχει και να διαπιστώνει συστηµατική συµµόρφωση της θλιπτικής αντοχής των λιθοσωµάτων µε την προδιαγραφόµενη τιµή. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ όταν ο παραγωγός ικανοποιεί την απαίτηση προµήθειας λιθοσωµάτων µε την προδιαγεγραµµένη θλιπτική αντοχή, αλλά δενπληροίτουςλοιπούςόρουςπουπεριγράφονταιγιατηνκατηγορίαι. 37

38 ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1: (α) Προκαταρκτικέςδοκιµέςθλιπτικήςαντοχήςκονιάµατος, σκυροδέµατος πληρώσεως και λιθοσωµάτων αποδεικνύουν τη συµφωνία µε τις προδιαγραφόµενες από την µελέτη τιµές και (β) Τακτικές δοκιµές του κονιάµατος, του σκυροδέµατος πληρώσεως καιτωνλιθοσωµάτωνταοποίαχρησιµοποιούνταιστοεργοτάξιο, αποδεικνύουν την συστηµατική συµµόρφωση αυτών των υλικών µε τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2: οι σποραδικοί έλεγχοι από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ή από Εκπρόσωπό του και οι αντίστοιχες δοκιµές του κονιάµατος, του σκυροδέµατος πλήρωσης και των λιθοσωµάτων αποδεικνύουν την συµµόρφωση µε τις προδιαγεγραµµένες τιµές αντοχών ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3: οι σχετικοί έλεγχοι από τον Επιβλέποντα Μηχανικό δεν είναι συχνοί ήοιέλεγχοιπραγµατοποιούνταιµόνοναπότονανάδοχο. 38

39 ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, κατά το Εθνικό Προσάρτημα του , στους ελέγχους οριακής κατάστασης αστοχίας υπό το σεισμικό συνδυασμό οι συντελεστές ασφαλείας μπορούν να λαμβάνονται μειωμένοι ως εξής: Τοιχοποιία γ m = τα 2/3 της τιμής του προηγούμενου πίνακα, πάντως 1,5 Χάλυβας γ s = 1,0. 39

40 3. ΥΛΙΚΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ Καλύπτονται τα εξής λιθοσώµατα: Οπτόπλινθοι κατά τοεν Λιθοσώµατα από πυριτικό ασβέστιο, κατά τοεν Λιθοσώµατα από σκυρόδεµα (µε συνήθη ή ελαφρά αδρανή), κατά τοεν Αυτόκλειστοι κυψελωτοί τσιµεντόλιθοι, κατά το Πρότυπο ΕΝ Τεχνητοί λίθοι, κατά τοεν Λαξευτοί φυσικοί λίθοι, κατά τοεν Επισηµαίνεται ότι λόγω αντισεισµικών απαιτήσεων, στην Ελλάδα πρέπει να χρησιµοποιούνται λιθοσώµατα αποκλειστικά και µόνον των Οµάδων 1 και 2 µε ελάχιστη θλιπτική αντοχή f b,min = 5 N/mm 2 κάθετα και f bh,min = 2 N/mm 2 παράλληλα στη διεύθυνση διάστρωσης. 40

41 Πίνακας 3.1: Γεωµετρικές απαιτήσεις για την οµαδοποίηση των λιθοσωµάτων Όγκος όλων των κενών (ως ποσοστό % του µικτού όγκου) Οµάδα 1 (ανεξάρτητη υλικού) 25 Υλικά Οµάδα λιθοσώµατος Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Κατακόρυφες οπές Οριζόντιες οπές άργιλος > 25, 55 25, 70 >25, 70 πυριτικό ασβέστιο > 25, 55 εν χρησιµοποιείται εν χρησιµοποιείται σκυρόδεµα 2 > 25, 60 > 25, 70 > 25, 50 Όγκος ενός κενού (% του µεικτού όγκου) Ελάχιστο πάχος µέσα και γύρω απότιςοπές (mm) Σύνθετοπάχος 1 τοιχωµάτων και κελυφών (% του συνολικού πλάτους) 12.5 Καµία απαίτηση Καµία απαίτηση άργιλος πυριτικό ασβέστιο σκυρόδεµα 2 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 2 Λαβές συνολικώς 12.5 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 15 Λαβές συνολικώς 30 Καθένααπόταπολλαπλά κενά 30 Λαβές συνολικώς 30 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 2 Λαβές συνολικώς 12.5 εν χρησιµοποιείται Καθένα από τα πολλαπλά κενά 30 Λαβές συνολικώς 30 Καθένα από τα πολλαπλάκενά 30 εν χρησιµοποιείται Καθένα από τα πολλαπλάκενά 25 τοίχωµα κέλυφος τοίχωµα κέλυφος τοίχωµα κέλυφος άργιλος πυριτικό 5 10 εν χρησιµοποιείται εν χρησιµοποιείται ασβέστιο σκυρόδεµα άργιλος πυριτικό ασβέστιο 20 εν χρησιµοποιείται εν χρησιµοποιείται σκυρόδεµα

42 Ο κανονισµός καλύπτει τις κατηγορίες κονιαµάτων που πρέπει να χρησιµοποιούνται και διακρίνει τις κατηγορίες κονιαµάτων σε: γενικήςεφαρµογής (συνήθηαδρανή, πάχοςαρµού 6mm t αρµ 15mm), λεπτήςστρώσης -κόλλες (0,5mm t αρµ 3mm), ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ελαφροκονιάµατα (ρ 1500Kg/m 3, ελαφράαδρανή, 6mm t αρµ 15mm). Τα κονιάµατα κατατάσσονται βάσει της θλιπτικής αντοχής τους, η οποία εκφράζεται από το γράµµα Μ, ακολουθούµενο από τη µέση θλιπτική αντοχή 28 ηµερώνσεν/mm 2, γιαπαράδειγµαμ5 f m =5 MPa Τα προδιαγεγραµµένα κονιάµατα, επί πλέον του Μ ακολουθούµενου από τον κατάλληλο αριθµό, θα πρέπει να περιγράφονται και µέσω της προδιαγεγραµµένηςσυνθέσεώςτους, γιαπαράδειγµα, 1 : 1 : 5, τσιµέντο : ασβέστη : άµµο (κατ' όγκον). 42

43 Κατηγορία κονιάµατος Σύνθεση προδιαγεγραμμένων κονιαμάτων Μέση θλιπτική αντοχή (MPa) Αναλογίες ανάµιξης (σε µέρη κατ όγκον) ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Τσιµέντο Ασβέστης Άµµος Μ2,5 2, Μ5 5, Μ10 10,0 1 0,5 5 Μ20 20,0 1-3 Σε όλη την ελληνική επικράτεια ισχύουν γενικώς οι απαιτήσεις του ΕΝ και του Εθνικού Προσαρτήµατος ΕΝ , σύµφωνα µε τα οποία για φέρουσες κατασκευές εν γένει, δεν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος κατηγορίας κατώτερης της Μ5. Για φέρουσες κατασκευές από οπλισµένη τοιχοποιία δεν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος κατηγορίας κατώτερης της Μ10. 43

44 Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για πλήρωση πρέπει να συµµορφώνεται µε το ΕΝ 206 και πρέπει να προδιαγράφεται δια της χαρακτηριστικήςθλιπτικήςαντοχήςτου, f ck, Ηκατηγορίασκυροδέµατος πληρώσεως, όπως ορίζεται στο ΕΝ 206, δεν πρέπει να είναι χαµηλότερη από 12/15 Ν/mm 2. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ Όταν δεν διατίθενται αποτελέσµατα δοκιµών, η χαρακτηριστική θλιπτικήαντοχή, f ck, καιηχαρακτηριστικήδιατµητικήαντοχή, f cvk, του σκυροδέµατοςπληρώσεως, µπορούνναλαµβάνονταιαπότονπίνακα 3.2. Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικές αντοχές σκυροδέµατος πληρώσεως Κατηγορία C25/30 ή αντοχής C12/15 C16/20 C20/25 ανώτερη σκυροδέµατος f ck (N/mm 2 ) f cvk (N/mm 2 ) 0,27 0,33 0,39 0,45 44

45 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΟχάλυβαςοπλισµούπρέπεινασυµµορφώνεταιµετοΕΝ καιο ανοξείδωτος χάλυβας µε το ΕΝ Ράβδοι µε ειδική επικάλυψη οφείλουν να προδιαγράφονται ιδιαιτέρως. Οι απαιτήσεις για τις ιδιότητες του οπλισµού αφορούν το υλικό όπως τοποθετείταιστηνσκληρυµένητοιχοποιίαήστοσκυρόδεµαπληρώσεως. Πρέπει να αποφεύγονται στο εργοτάξιο ή κατά την παραγωγή, οι ενέργειες εκείνες οι οποίες µπορούν να βλάψουν τις ιδιότητες του υλικού. Ο χάλυβας οπλισµού µπορεί να είναι συνήθης χάλυβας (µε άνθρακα) ή ωστενητικός ανοξείδωτος χάλυβας. Ο οπλισµός µπορεί να είναι λείος ή µε νευρώσεις (υψηλήςσυνάφειας) καισυγκολλήσιµος. Ο χάλυβας προέντασης πρέπει να συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΝ Οι ιδιότητες του χάλυβα προέντασης πρέπει να λαµβάνονται από το ΕΝ

46 Η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή λαµβάνεται (πλην τοιχοποιίας µε σκαφοειδή λιθοσώµατα) απόδοκιµέςή από εµπειρικές σχέσεις k b m = Κονίαµα γενικής εφαρµογής ή (3.1) ελαφροκονίαµα f Kf f ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ f k = K f b (3.2) Κονίαµα λεπτής στρώσης και οπτόπλινθοι οµάδων 1 και 4 f k = K f b 0.7 (3.3) Κονίαµα λεπτής στρώσης και οπτόπλινθοι οµάδων 2 και 3 Κ: σταθερά εξαρτώµενη από τον τύπο λιθοσώµατος και κονιάµατος f b : η ανηγµένη µέση αντοχή των λιθοσωµάτων f m : ηµέση θλιπτική αντοχή του κονιάµατος 46

47 Οι σχέσεις ισχύουν υπό τους ακόλουθους όρους: ικανοποιούνται οι κατασκευαστικές απαιτήσεις του Κεφ. 8 του ΕΝ η f b δενθαληφθείµεγαλύτερηαπό 75 MPaότανχρησιµοποιείταικονίαµα γενικής εφαρµογής. η f b δενθαληφθείµεγαλύτερηαπό 50 MPaότανχρησιµοποιείταικονίαµα λεπτής στρώσης. η f m δενθαληφθείµεγαλύτερηαπό 20 MPaούτεµεγαλύτερηαπό 2f b για κονίαµα γενικής εφαρµογής. η f m δενθαληφθείµεγαλύτερηαπό 10 MPaγιακονίαµαλεπτήςστρώσης. η f m δενθαληφθείµεγαλύτερηαπό 5 MPaγιαελαφροκονίαµα. η τοιχοποιία κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κανονισµού ο συντελεστής µεταβλητότητας της αντοχής των λιθοσωµάτων δεν είναι µεγαλύτερος από 25%. οιαρµοίικανοποιούντιςαπαιτήσειςγιαναθεωρούνταιπληρωµένοι. το πάχος της τοιχοποιίας σχηµατίζεται έτσι ώστε να µην υπάρχει πουθενά 47 διαµήκηςαρµός. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

48 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικές περιπτώσεις: Στην περίπτωση τοιχοποιίας µε κονίαµα γενικής εφαρµογής, στην οποία χρησιµοποιούνται λιθοσώµατα από σκυρόδεµα υπαγόµενα στις Οµάδες 2 ή 3 καιόταντακατακόρυφακενάτωνλιθοσωµάτωνείναι ολοκληρωτικάπληρωµέναµεσκυρόδεµα, ητιµήτης f b θαπρέπεινα λαµβάνεται ως εάν τα λιθοσώµατα ανήκαν στην Οµάδα 1. Ως θλιπτική αντοχή θα λαµβάνεται είτε η θλιπτική αντοχή των λιθοσωµάτων είτε η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος πληρώσεως, όποια είναι η µικρότερη. Για τοιχοποιία κατασκευαζόµενη µε κονίαµα γενικής εφαρµογής, όταν υπάρχειδιαµήκηςαρµόςκονιάµατοςσεόλοήσετµήµατουµήκουςτου, οι τιµές του συντελεστή Κ µπορούν να προκύπτουν από τις αντίστοιχες τιµές του Πίνακα 3.3 πολλαπλασιασµένες επί 0,8. 48

49 Πίνακας 3.3: ΤιµέςτουσυντελεστήΚγιατοιχοποιίεςµεκονίαµαγενικήςεφαρµογής, λεπτής στρώσεως και ελαφροκονίαµα Υλικό λιθοσώµατος Άργιλος Πυριτικό Ασβέστιο Σκυρόδεµα µε αδρανή Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα Τεχνητοί λίθοι Λαξευτοί φυσικοί λίθοι Κονίαµα γενικής εφαρµογής Κονίαµα λεπτής στρώσεως (Ν/mm 2 ) 0,15 (οριζόντιος αρµός 3mm) Ελαφροκονίαµα µε πυκνότητα 600 ρ 700 Kg/m ρ 1500 Kg/m 3 Οµάδα 1 0,55 0,75 0,30 0,40 Οµάδα 2 0,45 0,70 0,30 0,30 Οµάδα 3 0,35 0,50 0,20 0,25 Οµάδα 4 0,35 0,35 0,20 0,25 Οµάδα 1 0,55 0,80 Οµάδα 2 0,45 0,65 Οµάδα 1 0,55 0,80 0,45 0,45 Οµάδα 2 0,45 0,65 0,45 0,45 Οµάδα 3 0,40 0,50 Οµάδα 4 0,35 Οµάδα 1 0,55 0,80 0,45 0,45 Οµάδα 1 0,45 0,75 Οµάδα 1 0,45 Συνδυασµός κονιάµατος / λιθοσώµατος ο οποίος συνήθως δεν εφαρµόζεται. εν δίδεται σχετική τιµή του Κ. 49

50 Ενδεικτικόδιάγραµµαµεταβολήςτης f k συναρτήσειτων f b και f m γιακονίαµαγενικήςεφαρµογής 50 (αργιλικό λιθόσωµα Οµάδας 1, Κ=0.55)

51 Ενδεικτικόδιάγραµµαµεταβολήςτης f k συναρτήσειτης f b γιακονίαµαλεπτήςστρώσης (ανεξάρτητοτης f m ) (αργιλικόλιθόσωµαοµάδας 1, Κ=0.75) 51

52 Ανηγµένη αντοχή λιθοσώµατος ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ f b = δ f bc f bc f b µέσηθλιπτικήαντοχήτωνλιθοσωµάτων ανηγµένηθλιπτικήαντοχήτωνλιθοσωµάτωνστηθλιπτικήαντοχή ενός ξηρού ισοδύναµου λιθοσώµατος πλάτους 100mm και ύψους 100mm. δ είναι συντελεστής αναγωγής συναρτήσει του ύψους και της ελαχίστης από τις άλλες δύο διαστάσεις του Ύψος λιθοσώµατος Συντελεστής αναγωγής δ Ελάχιστη οριζόντια διάσταση [mm] [mm]

53 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας µε σκαφοειδή λιθοσώµατα Οµάδων 1 και 4 Όταν συνδέονται µεταξύ τους µέσω δύο ή περισσότερων λωρίδων ίσου πλάτους από κονίαµα γενικής εφαρµογής, δύο από τις οποίες ευρίσκονται στις εξωτερικές πλευρές των οριζόντιων επιφανειών των λιθοσωµάτων, µπορεί να υπολογισθεί βάσει της εξισώσεως (3.1), στην περίπτωση κονιάµατος γενικής εφαρµογής ή ελαφροκονιάµατος, και βάσει της εξισώσεως (3.2) στην περίπτωση κονιάµατος λεπτής στρώσεως µε πάχος οριζόντιων αρµών το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 3mm, υπό τους ακόλουθους όρους: 53

54 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ το πλάτος κάθε λωρίδας κονιάµατος είναι τουλάχιστον 30 mm τοπάχοςτηςτοιχοποιίαςισούταιµετοπλάτοςήµετοµήκοςτων λιθοσωµάτων, έτσιώστεναµηνυπάρχειδιαµήκηςαρµόςσεόλοήσε τµήµα του µήκους του τοίχου ο λόγος g/t δεν υπολείπεται του 0,40 τοκλαµβάνεταιαπότονπίνακα 3.3 όταν g/t=1,0 ήτοκλαµβάνεται ίσο µε το µισό των αντίστοιχων τιµών, όταν g/t=0,40. Ενδιάµεσες τιµές λαµβάνονται µε γραµµική παρεµβολή, όπου g t το συνολικό πλάτος των λωρίδων κονιάµατος το πάχος του τοίχου Η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας από σκαφοειδή λιθοσώµατα των Οµάδων 2 ή 3 και κατασκευασµένης όπως περιγράφεται για τα λιθοσώµατα Οµάδας 1, µπορεί να υπολογίζεται όπως στη συνήθη τοιχοποιία χωρίς σκαφοειδή λιθοσώµατα, υπό τον όροότιηανηγµένηθλιπτικήαντοχήτουλιθοσώµατος, f b, ηοποία χρησιµοποιείται στην εξίσωση, έχει προκύψει από δοκιµές µε σκαφοειδή λιθοσώµατα 54

55 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Η χαρακτηριστική διατµητική αντοχή τοιχοποιίας λαµβάνεται από δοκιµές ή από εµπειρικές σχέσεις Για τοιχοποιία που δοµείται µε κονίαµα γενικής εφαρµογής, ή κονίαµα λεπτής στρώσης ή ελαφροκονίαµα, και όλοι οι αρµοί πληρούν τις κατασκευαστικές απαιτήσεις της 8.1.5, ώστε να θεωρούνται πλήρεις: f vk fvk = fvk σ αλλά όχι µεγαλύτερη από d 0,065f b ητιµήσχεδιασµούτηςθλιπτικήςτάσεωςτηςκάθετηςπροςτηντέµνουσατου στοιχείου στη θεωρούµενη στάθµη και η οποία έχει προκύψει βάσει του κατάλληλου συνδυασµού φορτίσεως f vk0 : χαρακτηριστικήτιµήτηςσυνοχής (απόπίνακα) σ d : f b : τιµήσχεδιασµούτηςθλιπτικήςτάσεωςτηςκάθετηςπροςτηντέµνουσατου στοιχείου στην θεωρούµενη στάθµη και η οποία έχει προκύψει βάσει του κατάλληλου συνδυασµού φορτίσεως ανηγµένηθλιπτικήαντοχήτουλιθοσώµατος 55

56 Πίνακας 3.4:Τιµέςτης f vk0 Υλικό λιθοσώµατος Άργιλος Πυριτικό ασβέστιο Σκυρόδεµα µε αδρανή Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα Τεχνητοί λίθοι Λαξευτοί φυσικοί λίθοι Κονίαµα γενικής εφαρµογής, δεδοµένης κατηγορίας αντοχής Μ10-Μ20 0,30 Μ2,5-Μ9 0,20 Μ1-Μ2 0,10 Μ10-Μ20 0,20 Μ2,5-Μ9 0,15 Μ1-Μ2 0,10 Μ10-Μ20 0,20 Μ2,5-Μ9 0,15 Μ1-Μ2 0,10 f vk0 (N/mm 2 ) Κονίαµα λεπτής στρώσεως (οριζόντιος αρµός 0,5 έως 3mm) Ελαφροκονίαµα 0,30 0,15 0,40 0,15 0,30 0,15 56

57 Σχόλιο: Ησ d αναφέρεταιστοθλιβόµενο τµήµα του τοίχου, καθότι το εφελκυόµενο τµήµα του τοίχου δεν παραλαµβάνειδιατµητικάφορτία. Στην σχέση της διατµητικής αντοχής είναι σαφής ο ευεργετικός ρόλος του θλιπτικού φορτίου, καθώς αυξάνει και το τµήµα της διατοµής που βρίσκεται υπό θλίψη. 57

58 ανάλογα µε την διεύθυνση της κάµψης, το υλικό των λιθοσωµάτων και το είδοςκαιτηναντοχήτουκονιάµατος. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Η χαρακτηριστική καµπτική αντοχή τοιχοποιίας λαµβάνεται από δοκιµές ή από εµπειρικές σχέσεις αστοχία f xk1 f xk2 58

59 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τιµές f xk1 Υλικό f xk1 (N/mm 2 ) Κονίαµα γενικής Κονίαµα λιθοσώµατος εφαρµογής λεπτής Ελαφροκονίαµα f m < 5N/mm 2 f m 5N/mm 2 στρώσεως Άργιλος Πυριτικό ασβέστιο Χ Σκυρόδεµα µε αδρανή Χ Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα Τεχνητοί λίθοι Χ Χ Λαξευτοί φυσικοί λίθοι Χ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχύουν οι απαιτήσεις τουεκ ΕΚ8 και του εθνικού προσαρτήµατος. Σεόλη την επικράτεια, εν γένει, τουλάχιστον Μ5. Οπλισµένη τοιχοποιία: Τουλάχιστον Μ10. 59

60 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τιµές f xk2 Υλικό λιθοσώµατος f xk2 (N/mm 2 ) Κονίαµα γενικής εφαρµογής Κονίαµα λεπτής f m < 5N/mm 2 f m 5N/mm 2 στρώσεως Ελαφροκονίαµα Άργιλος Πυριτικό ασβέστιο Χ Σκυρόδεµα µε αδρανή Χ Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα ρ< 400 kg/m ρ 400 kg/m Τεχνητοί λίθοι Χ Χ Λαξευτοί φυσικοί λίθοι Χ 60

61 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Η χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας οπλισµού λαµβάνεται από δοκιµές ή από πίνακες Για οπλισµό ενσωµατωµένο σε διατοµές σκυροδέµατος, µε διαστάσεις τουλάχιστον ίσες µε 150 mm, ή όταν το σκυρόδεµα πληρώσεως που περιβάλλει τον οπλισµό περισφίγγεται µέσα στα λιθοσώµατα, η χαρακτηριστικήαντοχήσυνάφειας, f bok, δίδεταιστονπίνακα 3.5. Πίνακας 3.5: Χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας οπλισµού εντός περισφιγµένου σκυροδέµατος πληρώσεως Κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 και υψηλότερη f bok (N/mm 2 ) γιαλείεςράβδουςκοινού χάλυβα 1,3 1,5 1,6 1,8 f bok (N/mm 2 ) γιαυψηλήςσυναφείας ράβδους κοινού χάλυβα και ράβδους 2,4 3,0 3,4 4,1 ανοξείδωτου χάλυβα 61

62 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Για οπλισµό ενσωµατωµένο σε κονίαµα, ή σε διατοµές µε διαστάσεις µικρότερες των 150 mm ή όταν το σκυρόδεµα πληρώσεως το οποίο περιβάλλει τον οπλισµό δεν είναι περισφιγµένο µέσα στα λιθοσώµατα, οπότε ο οπλισµός δεν θεωρείταιπερισφιγµένος, τότεηχαρακτηριστικήαντοχήσυνάφειας f bok, δίδεται στον Πίνακα 3.6. Πίνακας 3.6 : Χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας οπλισµού εντός κονιάµατος ή εντός µη περισφιγµένου σκυροδέµατος πληρώσεως Κονίαµα Μ2-Μ5 Μ5-Μ9 Μ10-Μ14 Μ15-Μ19 Μ20 Κατηγορία C25/30 ή αντοχής Σκυρόδεµα Χ C12/15 C16/20 C20/25 υψηλότερη f bok (N/mm 2 ) γιαλείεςράβδους κοινού χάλυβα 0,5 0,7 1,2 1,4 1,4 f bok (N/mm 2 ) γιαυψηλής συναφείας ράβδους κοινού χάλυβα και ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα 0,5 1,0 1,5 2,0 3,4 62

63 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Παραµορφωσιακά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας σ f f k 1) 2) Το µέτρο ελαστικότητας προκύπτει είτε από δοκιµές είτε λαµβάνεται από εµπειρικούς τύπους (Ε=1000f κ ). f d 1 / 3 f arctan(e) ε m1 ε mu 3) ε Σχήµα 3.2: ιάγραµµατάσεων-παραµορφώσεωντηςτοιχοποιίαςυπόθλίψη. 1) τυπικό διάγραµµα, 2) σχηµατοποιηµένο διάγραµµα (παραβολικό ορθογωνικό) 3) διάγραµµα σχεδιασµού 63

64 4. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Η κατάταξη των περιβαλλοντικών συνθηκών πρέπει να είναι σύµφωνη µε το ΕΝ Τα λιθοσώµατα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικά, ώστε να ανθίστανται στις αντίστοιχες συνθήκες εκθέσεως καθ όλη τη σκοπούµενη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Το κονίαµα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό, ώστε να ανθίσταται στις αντίστοιχες τοπικές συνθήκες έκθεσης για τη σκοπούµενη διάρκεια ζωής του κτιρίου και δεν πρέπει να περιέχει συστατικά τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις ιδιότητες ανθεκτικότητας του κονιάµατος ή των υλικώνταοποίαευρίσκονταισεεπαφήµαζίτου. Ο χάλυβας οπλισµού πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικός έναντι διαβρώσεως, είτε από µόνος του, είτε καταλλήλως προστατευόµενος, έτσι ώστε, τοποθετούµενος στην τοιχοποιία σύµφωνα µε τους κανόνες του Κεφαλαίου 8, να ανθίσταται στις τοπικές συνθήκες έκθεσης για όλη τη σκοπούµενη διάρκεια ζωής του κτιρίου. 64

65 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Ο τύπος του οπλισµού που πρέπει να χρησιµοποιηθεί, καθώς και η ελάχιστη στάθµη προστασίας του χάλυβα που θα πρέπει να προβλεφθεί για την τοιχοποιία, δίδονται στον Πίνακα 4.1, βάσει των κατηγοριών εκθέσεως. Αυτός ο Πίνακας εφαρµόζεται για κοινό χάλυβα, για ωστενητικό ανοξείδωτο χάλυβα και για γαλβανισµένο χάλυβα, υπό τον όρο ότι η επικάλυψη του οπλισµού ακολουθεί την παράγραφο Εναλλακτικώς, όταν χρησιµοποιείται µη προστατευόµενος κοινός χάλυβας, µπορεί να επιτευχθεί η προστασία του µέσω επικαλύψεως σκυροδέµατος, κατά τον Πίνακα 4.2. Όταν χρησιµοποιείται ο γαλβανισµός ως µέσον προστασίας του οπλισµού, ο οπλισµός θα πρέπει να γαλβανίζεται αφού προηγουµένως πάρει το οριστικό του σχήµα µετά από ενδεχόµενες ανακάµψεις. 65

66 Κατηγορία Έκθεσης ΜΧ1 ΜΧ2 ΜΧ3 ΜΧ4 ΜΧ5 Πίνακας 4.1: Επιλογή χάλυβα οπλισµού για την εξασφάλιση ανθεκτικότητας Ελάχιστη στάθµη προστασίας οπλισµού Τοποθετηµένος σε σκυρόδεµα µε Τοποθετηµένος σε κονίαµα επικάλυψη µικρότερη από την απαιτούµενη κατά τον Πίνακα 4.2 Κοινόςχάλυβαςχωρίςπροστασία (βλέπεσηµ. 1) Κοινός χάλυβας χωρίς προστασία Κοινός χάλυβας, βαρέως γαλβανισµένος ή µε Χάλυβας χωρίς προστασία ή, όταν άλλη ισοδύναµη προστασία (σηµ. 2) χρησιµοποιείται κονίαµα για την Κοινός χάλυβας χωρίς προστασία, σε τοιχοποιία πλήρωση των κενών, βαρέως επιχρισµένη κατά την εκτεθειµένη παρειά της γαλβανισµένος ή µε άλλη (σηµ. 3) ισοδύναµη προστασία Ωστενητικός ανοξείδωτος χάλυβας (σηµ. 4) Κοινός χάλυβας χωρίς προστασία, σε τοιχοποιία επιχρισµένη κατά την εκτεθειµένη παρειά της (σηµ. 3) Ωστενητικός ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316. Συνήθης χάλυβας βαρέως γαλβανισµένος ή µε ισοδύναµη προστασία (σηµ. 2) σε τοιχοποιία επιχρισµένη κατά την εκτεθειµένη παρειά της (σηµ. 3) Ωστενητικός ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 ή 304 (σηµ. 4) Κοινός χάλυβας, βαρέως γαλβανισµένος ή µε άλλη ισοδύναµη προστασία Ωστενητικός ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 Ωστενητικός ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 ή 304 (βλέπεσηµ. 66 4)

67 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Σηµειώσεις Πίνακα 4.1: 1. Για τον εσωτερικό τοίχο εξωτερικού κοίλου τοίχου, ο οποίος ενδέχεται να υγρανθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιείται κοινός χάλυβας εντόνως γαλβανισµένος ή χάλυβας µε άλλη ισοδύναµη προστασία, κατά την σηµ Ο κοινός χάλυβας πρέπει να γαλβανίζεται µε µια ελάχιστη µάζα επιψευδαργύρωσηςίσηµε 900g/m 2 ήµεελάχιστηµάζα 60 g/m 2, υπότονόρον ότι θα εξασφαλίζεται και στρώση εποξειδικού περιβλήµατος µε ελάχιστο πάχος 80µm και µέσο πάχος 100µm. Βλέπε επίσης σηµ. 3,4. 3. Το κονίαµα της τοιχοποιίας θα πρέπει να είναι κονίαµα γενικής εφαρµογής, ποιότητας τουλάχιστον Μ4, η πλευρική επικάλυψη του Σχήµατος 8.2 θαπρέπεινααυξάνεταιστα 30 mm καιητοιχοποιίαθαπρέπειναείναι επιχρισµένη µε κονίαµα συµµορφούµενο µε το ΕΝ Ο ανοξείδωτος χάλυβας ενδέχεται να µην είναι κατάλληλος για όλα τα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Το θέµα αυτό πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 67

68 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Πίνακας 4.2: Ελάχιστη επικάλυψη σκυροδέµατος για κοινό χάλυβα χωρίς προστασία έναντι διαβρώσεως Κατηγορία εκθέσεως Ελάχιστο πάχος επικάλυψης σκυροδέµατος (mm) Λόγος νερού προς τσιµέντο όχι µεγαλύτερος από 0,65 0,55 0,50 0,45 Περιεκτικότητασετσιµέντο (Kg/m 3 ) όχιµικρότερηαπό MX MX MX MX MX

69 ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Η τοιχοποιία που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται δυσµενώς από τις συνθήκες του εδάφους, ή θα πρέπει να προστατεύεται καταλλήλως από αυτές. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να προστατεύεται η τοιχοποιία η οποία ενδέχεται να πάθει βλάβες από την υγρασία, όταν βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος. Όταν το έδαφος αναµένεται να περιέχει βλαβερές χηµικές ουσίες, η τοιχοποιία θα πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά ανθεκτικά στα χηµικά ή θα πρέπει να προστατεύεται έτσι ώστε οι διαβρωτικές χηµικές ουσίες να µην µπορούν να εισχωρήσουν σε αυτήν. 69

70 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤοΚεφάλαιοαυτόείναιένααπόταβασικάκεφάλαιατου Ευρωκώδικα 6 Παρατίθενται οι αρχές για την ανάλυση των κατασκευών & οι απαιτούµενοι έλεγχοι Κυρίως οι απαιτήσεις της ανάλυσης έναντι κατακορύφων φορτίων Ορισµένες διατάξεις (κυρίως οι απλοποιητικές) δεν µπορούν να εφαρµοσθούν έναντι σεισµικών δράσεων 70

71 ΓΕΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: ηγενικήδιάταξη & ησύνδεσητωνµελώντηςκατασκευήςπρέπεινα εξασφαλίζει σταθερότητα και στιβαρότητα κατά την κατασκευή και κατά τη χρήση της. Για τον έλεγχο κάθε οριακής κατάστασης πρέπει να καταστρώνεται ένα προσοµοίωµα το οποίο πρέπει να βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία: (α) στην κατάλληλη περιγραφή του δοµήµατος, των υλικών και του περιβάλλοντος της θέσης κατασκευής του (β) στην συµπεριφορά του συνόλου ή τµηµάτων της κατασκευής (συσχετιζόµενη µε την εξεταζόµενη οριακή κατάσταση) (γ) στις δράσεις και τον τρόπο επιβολής τους 71

72 Για την προσοµοίωση µπορεί να θεωρηθεί: ΓΕΝΙΚΑ Ολόκληρη η κατασκευή ή Τα διαφορετικά τµήµατά της ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται υπόψη η ευστάθεια και στιβαρότητα της κατασκευής Για την απόκριση της κατασκευής θεωρούνται Μη-γραµµικές Γραµµικές µέθοδοι ανάλυσης Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης θα πρέπει να παρέχουν: Τα αξονικά φορτία (από κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση) Τις τέµνουσες δυνάµεις (από κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση) Τις καµπτικές ροπές (από κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση) Τις στρεπτικές ροπές, αν υπάρχουν Τα µέλη θα πρέπει να ελέγχονται σε: οριακήκατάστασηαστοχίας (Κεφ. 6) οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (Κεφ. 7) 72

73 ΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟ ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) Επί πλέον του σχεδιασµού του δοµήµατος ώστε να φέρει τα συνήθη φορτία, πρέπει να εξασφαλίζεται εύλογη πιθανότητα ότι το δόµηµα δεν θα υποστεί βλάβες λόγω κακής χρήσεως ή ατυχήµατος σε έκταση δυσαναλόγως µεγάληπροςτοαίτιοτηςβλάβης. Η δοµητική συµπεριφορά υπό τυχηµατικές δράσεις µπορεί να µελετηθεί µέσω µιας από τις ακόλουθες µεθόδους: τα µέλη µελετώνται ώστε να αντέχουν τα εντατικά µεγέθη που προκύπτουν από τις τυχηµατικές δράσεις, οι οποίες δίδονται στο ΕΝ γίνεται υποθετική διαδοχική αφαίρεση βασικών φερόντων µελών και µελετώνται οι συνέπειες της στο φέρον σύστηµα γίνεται χρήση ενός φέροντος συστήµατος σύνδεσης µέσω µειώσεως του κινδύνου εκδηλώσεως των τυχηµατικών δράσεων, όπως π.χ. τοποθετώντας προστατευτικά στηθαία για την αποφυγή κρούσεων οχηµάτων. 73

74 ΑΤΕΛΕΙΕΣ Οι κατασκευαστικές ατέλειες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό. Προς τούτο θεωρείται ότι το δόµηµα παρουσιάζει κλίση ως προς την κατακόρυφο υπό γωνία υ = htot όπου h tot τοσυνολικόύψοςτουδοµήµατος [m] Η προκύπτουσα οριζόντια δράση προστίθεται στις υπόλοιπες δράσεις 74

75 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Απαιτείται η σύνδεση των τµηµάτων της τοιχοποιίας µεταξύ τους για την άρση της µεταθετότητας της ή θεώρησή της µέσω υπολογισµού Η µεταθετότητα δεν λαµβάνεται υπόψη όταν τα κατακόρυφα στοιχεία δυσκαµψίας ικανοποιούν (κατά την υπό εξέταση διεύθυνση): h tot NEd 0.6 για n 4 ΣEJ NEd htot n για 1 n < 4 ΣEJ (5.1) h tot : είναιτοσυνολικόύψοςτουκτιρίουαπότηστέψητηςθεµελίωσης Ν Ed : είναιτοσύνολοόλωντωνκατακόρυφωνφορτίωνσχεδιασµού ΣΕΙ: είναι το άθροισµα των δυσκαµψιών όλων των στοιχείων δυσκαµψίας κατά τη θεωρούµενη διεύθυνση n: είναι το πλήθος των ορόφων 75

76 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Τοίχοι υπό κατακόρυφα φορτία: Για τον υπολογισµό εντατικών µεγεθών σε τοίχους υποβαλλόµενους σε κατακόρυφα φορτία, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: τα κατακόρυφα φορτία που ασκούνται σε αυτά τα φαινόµενα δευτέρας τάξεως οι εκκεντρότητες (διάταξη τοίχων, αλληλεπίδραση πατωµάτων και στοιχείων δυσκαµψίας, κατασκευαστικές ατέλειες, ιδιότητες υλικών) οι εκκεντρότητες λόγω οριζοντίων φορτίων Για τις κατασκευαστικές ατέλειες συνυπολογίζεται µια αθέλητη εκκεντρότητα e init (θεωρείταισεόλοτούψοςτουτοίχου), συναρτήσει τουµήκουςλυγισµούτουτοίχου h ef : e init = h ef /

77 ΜΗΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ Τοµήκοςλυγισµού h ef αποτελεί βασικό στοιχείο της συµπεριφοράς των τοίχων έναντι κατακορύφων φορτίων αλλά και της διαδικασίας υπολογισµού. Εξαρτάται : από τη σχετική δυσκαµψία των συνδεόµενων µελών την αποτελεσµατικότητα των συνδέσεων (στήριξη στην κεφαλήκαιστονπόδατου, πλάκα ή ξύλινο πάτωµα και περιορισµός από εγκάρσιους τοίχους). h > h / 5 h 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 1) 2) t h 2 1 ( h1 + h2 ) 5 2 Σχήµα 5.1: Ελάχιστο µήκος εγκάρσιου τοίχου δυσκαµψίας µε ανοίγµατα 1) τοίχοςελεγχόµενοςγιαπρόσθετηδυσκαµψία, 2) εγκάρσιος τοίχος δυσκαµψίας, 3) h2 (παράθυρο), 4) h2 (θύρα) 3) t h 2 4) 77

78 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ h ef Προκειµένουναλαµβάνονταιυπόψηοιεγκάρσιοιτοίχοιθαπρέπει: ναέχουνµήκοςτουλάχιστονίσοµετο 1/5 τουκαθαρούύψουςτουορόφουκαι πάχος τουλάχιστον ίσο µε το 30% του ενεργού πάχους του εξεταζόµενου τοίχου εάν ο εγκάρσιος τοίχος διακόπτεται από ανοίγµατα, το ελάχιστο µήκος του τοίχου µεταξύ ανοιγµάτων, τα οποία ευρίσκονται εκατέρωθεν του εξεταζόµενου τοίχου, πρέπειναείναιόπωςστοσχήµα 5.1, ενώοεγκάρσιοςτοίχοςπρέπεινα συνεχίζεται πέραν κάθε ανοίγµατος τουλάχιστον σε µήκος ίσο µε το 1/5 του ύψους του ορόφου τοίχοι µε στοιχεία δυσκαµψίας κατά µήκος δύο κατακόρυφων πλευρών µε l 30t, ή τοίχοι µε στοιχεία δυσκαµψίας κατά µήκος µιας κατακόρυφης πλευράς καιl 15t, όπουlείναιτοκαθαρόµήκοςτουτοίχουκαι t είναιτοπάχοςτου, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως δεσµευµένοι µόνον στη στέψη και στη βάση τους. 78

79 Το µήκος λυγισµού εκτιµάται από τη σχέση όπου: hείναιτοκαθαρόύψοςτουορόφουκαι Γιατοίχουςδεσµευµένουςστηνκορυφήκαιστηβάσητους (n = 2) απόπλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος, οι οποίες εκτείνονται εκατέρωθεν του τοίχου και στην ίδια στάθµη ή από πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος οι οποίες εκτείνονται µόνον απότηνµιαπλευράτουτοίχου, αλλάεδράζονταιπάνωστοντοίχοσεπλάτος τουλάχιστονίσοµετα 2/3 τουπάχουςτου: ρ 2 = 0,75 (5.3) Εάν η εκκεντρότητα του φορτίου στην κορυφή του τοίχου είναι µεγαλύτερη από το 25% τουπάχουςτουτοίχου: = ρ h (5.2) ρ h ένας µειωτικός συντελεστής που λαµβάνει υπόψη του το πλήθος των πακτωµένωνήδεσµευµένωνπλευρώντουτοίχου (n=2,3,4). ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ρ 2 = 1,0 (5.4) Γιαξύλιναπατώµατα ρ 2 = 1,0 (5.5) h ef h 79

80 Για τοίχους δεσµευµένους στην κορυφή και στη βάση τους και µε στοιχεία δυσκαµψίας κατά µήκος µιας κατακόρυφης πλευράς (µε µια ελεύθερηπλευρά) (n = 3) (lείναιτοµήκοςτουτοίχου): 1 -όταν h 3.5l, ρ = ρ 2 ρ2 h l µε ρ 2 το κατάλληλο από τις σχέσεις (5.3), (5.4), (5.5) -όταν h > 3.5l, l ρ 3 = 0. 3 h Για τοίχους δεσµευµένους πάνω και κάτω και µε εγκάρσιους τοίχους δυσκαµψίαςστιςδύοκατακόρυφεςπλευρές (n = 4) (lείναιτοµήκοςτου τοίχου): 1 -όταν h 1,15l ρ = ρ 2 ρ2 h 1+ l µε ρ 2 το κατάλληλο από τις σχέσεις (5.3), (5.4), (5.5) -όταν h > 1,15l, ρ , 5l = h ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (5.6) (5.7) (5.8) (5.9) 80

81 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ενεργό πάχος τοίχων Τοενεργόπάχος, t ef, ενόςµονούτοίχου, ενόςδιπλούτοίχου, ενόςπετάσµατος όψεως, ενός τοίχου από σκαφοειδή λιθοσώµατα και ενός κοίλου τοίχου µε πυρήνα, θαπρέπειναλαµβάνεταιίσοµετοπραγµατικόπάχοςτουτοίχου. Το ενεργό πάχος ενός τοίχου, του οποίου η δυσκαµψία αυξάνεται µέσω αντηρίδωνθαπρέπειναλαµβάνεταιαπότηνεξίσωση (5.10): t ef =ρ t t (5.10) όπου: t ef είναιτοενεργόπάχος ρ t είναισυντελεστήςλαµβανόµενοςαπότονπίνακα 5.1 t είναι το πάχος του τοίχου 81

82 Πίνακας 5.1: Συντελεστήςδυσκαµψίας, ρ t, γιατοίχουςµεαντηρίδες (επιτρέπεται γραµµική παρεµβολή) Λόγος του πάχους της αντηρίδας προς το Λόγος της αξονικής αποστάσεως πραγµατικό πάχος του τοίχου µε τον οποίο των αντηρίδων προς το πλάτος των συνδέεται αντηρίδων ,0 1,4 2,0 10 1,0 1,2 1,4 20 1,0 1,0 1,0 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 2) 3) 4) Σχ. 5.2: ΟρισµοίτουΠίνακα ) απόσταση των αντηρίδων, 2) πάχος αντηρίδας, 3) πάχος τοίχου, 4) πλάτος αντηρίδων 82

83 Τοενεργόπάχος, t ef, ενόςκοίλουτοίχουτουοποίουοιδύοτοίχοιείναι συνδεδεµένοι µέσω συνδέσµων θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει της εξισώσεως: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ t 3 k t 3 t 3 tef 1 2 = + ef (5.11) όπου, t 1,t 2 είναιταπραγµατικάπάχητωνδύοτοίχωνήταενεργάπάχητους k tef είναιολόγοςτωνµέτρωνελαστικότηταςτωνυλικώντωνστρώσεων 1 και 2. 83

84 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Λυγηρότητα Η λυγηρότητα ενός τοίχου θα υπολογίζεται ως ο λόγος του µήκους λυγισµού, h ef, προςτοενεργόπάχος, t ef. Η λυγηρότητα ενός τοίχου υποβαλλόµενου κυρίως σε κατακόρυφα φορτία δενθαπρέπειναυπερβαίνειτο 27. Σηµειώνεται ότι όταν υπάρχουν αντισεισµικές απαιτήσεις η µέγιστη λυγηρότηταπεριορίζεταισηµαντικά. ΙσχύεισχετικάοΠίνακας 9.2: Προτεινόµενες γεωµετρικές απαιτήσεις για τοίχους του ΕΝ , ο οποίος, πέραν της µέγιστης λυγηρότητας, περιλαµβάνει και άλλες γεωµετρικές προβλέψεις. 84

85 Ενεργό άνοιγµα δοκών από οπλισµένη τοιχοποιία d 2) 3) l ef 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σχήµα 5.3: Ενεργό άνοιγµα αµφιέρειστων ή συνεχών δοκών από τοιχοποιία 1) οπλισµός, 2) t 1 /2 ή d/2 όποιο είναιµικρότερο, 3) t 2 /2 ή d/2 όποιο είναι µικρότερο t 1 t 2 1) 2) d l ef Σχήµα 5.4: Ενεργό άνοιγµα προβόλων από τοιχοποιία 1) οπλισµός, 2) t/2 ή d/2 όποιοείναι µικρότερο t 85

86 Υψίκορµες δοκοί από οπλισµένη τοιχοποιία είναι κατακορύφως φορτιζόµενοι τοίχοι ή τµήµατα τοίχων τα οποία γεφυρώνουν ανοίγµατα, όταν ο λόγος του συνολικού ύψους του τοίχου πάνω από το άνοιγµα προς το θεωρητικό µήκος του ανοίγµατος είναι τουλάχιστον ίσος µε 0.5. Το θεωρητικό µήκος της υψίκορµης δοκού µπορείναληφθείίσοµε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ l ef = 1. 15l (5.12) cl h > l ef / 2 1) l ef l cl Σχήµα 5.5: Ανάλυση υψίκορµης δοκού από τοιχοποιία 1) οπλισµός 86

87 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ανακατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων σε οπλισµένη τοιχοποιία Στα στοιχεία από οπλισµένη τοιχοποιία, η ελαστική γραµµική κατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων µπορεί να τροποποιηθεί µε διατήρηση της ισορροπίας, υπό τον όρον ότι τα στοιχεία διαθέτουν επαρκή πλαστιµότητα. Όταν δεν γίνεται ανακατανοµή ροπών, ο λόγοςτουβάθουςτηςθλιβόµενηςζώνης, x, προςτοστατικόύψος, d, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,4. Κάθε επιρροή της ανακατανοµής των ροπών στο σχεδιασµό του στοιχείου, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά το ΕΝ

88 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Άνοιγµα των στοιχείων από οπλισµένη τοιχοποιία Πίνακας 5.2: Οριακές τιµές του λόγου ενεργού ανοίγµατος προς στατικό ύψος για δοκούς και τοίχους υποβαλλόµενους σε εκτός επιπέδου κάµψη Λόγος θεωρητικού ανοίγµατος προς στατικό ύψος Συνθήκη στηρίξεως (l ef /d ef ) ήπροςενεργόπάχος (l ef /t ef ) Τοίχος οκός Ελεύθερη έδραση Συνεχής κατά µια διεύθυνση Τετραέρειστη 45 - Πρόβολος 18 7 Σηµείωση: Γιαελεύθερουςτοίχουςοιοποίοιδεναποτελούντµήµαενόςκτιρίου, και οι οποίοι υποβάλλονται κυρίως σε φορτία ανέµου, οι λόγοι µπορούν αν αυξηθούνκατά 30%, υπότονόρονότιαυτοίοιτοίχοιδενέχουντελειώµατατα οποία µπορούν να υποστούν βλάβη από παραµορφώσεις. 88

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

09. WinTOIXOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ STRAD 4M -VK. ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Auto/W in STRAD

09. WinTOIXOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ STRAD 4M -VK. ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Auto/W in STRAD WinTOIXOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ STRAD ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Auto/W in STRAD 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απαιτήσεις συστήµατος Οι απαιτήσεις λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Α. Κανελλόπουλος Dr..tehn. ETH Zuerih, CUBUS HELLAS Ltd E. Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα