ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΙΚΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΣ ΚΩ ΙΞ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΙΚΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΣ ΚΩ ΙΞ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΙΚΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΣ ΚΩ ΙΞ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ ΕΝNΟΙΩΝ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ο όρος ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ υποδηλοί τόν ΕΝΑ ΝΟΥΝ, ως όνοµατοθέτην καί αρχηγέτην πάσης ιδέας - εννοίας αριθµού, διά τού οποίου πληροφορείται σύµπασα η ηµιουργία. Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ, ως σηµαινοµένη αρχή τού Αλφαβητικού καί Λεξιλογίου Κώδικος, παρέχει τά νοήµατα τών Γραµµάτων, συλλαβών καί λέξεων, πασών τών Ελληνογενών διαλέκτων. Η λέξις ΟΝΟΜΑ αποκαλύπτει αυτόν τόν ΝΟΜΟΝ ή τόν Ο = χώρον, όπου ΝΟ = ο Νούς δρά, ΜΑ = επί τής φυσικής δηµιουργίας. Όλα τά ονοµαζόµενα διακρίνονται εις νοητά, υλικά καί γενικώς αισθητά πραγµατικά - όντα. Ο Κώδιξ, ως επιστηµονικόν εργαλείον αµέσου ετυµολογήσεως τών λέξεων ονοµάτων, µάς πληροφορεί περί τής ουσίας, συστάσεως καί λειτουργίας, όλων τών ονοµαζοµένων δυνάµεων τού Σύµπαντος Κόσµου. Ο κατωτέρω πίναξ εµφανίζει τίς κωδικές έννοιες τών εν χρήσει σήµερον 24 Γραµµάτων τής Ελληνικής Αλφαβήτου. Βεβαίως τά Γράµµατα θά τά θεωρούµε ως πνευµατικές οντότητες, µεταφέρουσαι υψινόους Γνώσεις. 1

2 ΠΙΝΑΞ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ Κου ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Αρχική δύναµις (ηλιοφωτισµού). Ενέργεια πάσης µορφής. Τό γαιώδες σώµα η γή. Η δύναµις πού δοµεί καί ηµιουργεί. Εκπόρευσις - επέκτασις πορεία (τού φωτός). Ζωή καί ζέσις. ιπλή κάθοδος ακτινοβολίας φανέρωσις. Θέασις καί πάν τό θεώµενον. Μικρή κάθοδος τής φωτιστικής δυνάµεως, συνεχής, αφανής,αλλά καί αµφίδροµος. Τά κάτω τά στέρεα υλικά. ιά τά ουράνια δηλώνει τούς ηλίους αστέρας, διά δέ τά γήινα ονοµάζει τα υγρά. Η ορατή µας φύσις. Ο Νούς καί ο Νόµος διά τα ουράνια, τά Νερά διά τα γήινα. Κ+Σ = τό στέρεον σώµα τό έχον έσω θέασιν (ΚΑΣΑ). Περιορισµένος χώρος, ασχέτως µεγέθους ή τόπου. Τό Πύρ, τό άνωθεν, τό Πατρικόν, τό πρώτον στοιχείον. Ροή, πρωτίστως φωτοενεργειών, ύστέρως πάσα άλλη ροή. Τό εσωτεριώς θεώµενον. Η στερεωµένη δύναµις ή θέασις, πάν τό στέρεον στοιχείον. Συσσώρευσις δυνάµεως σε µεγάλην ποσότητα. Τό φώς. Τά χοϊκά στοιχεία. Π+Σ= το πύρ σε θέαν εσωτερικήν. Ο Γήινος χώρος. 2

3 Καθ ως οι φυσικοί θεωρητικοί διατυπώνουν σήµερον τήν άποψιν περί τού προϋπάρχοντος ενοποιηµένου πεδίου, ούτω καί οι Έλληνες προ-σωκρατικοί φιλόσοφοι, διέκριναν τήν προϋπάρχουσαν ενότητα, εκ τής οποίας εθεώρουν ότι εκπορεύεται η αρχή πάσης εκδηλώσεως. Επί παραδείγµατι, ο Ησίοδος στήν Θεογονίαν του αναφέρει τήν γένεσιν τού Χάους, τό οποίον είναι ΕΝ, αλλά από αυτού θά προκύψη τό διττόν ή τό ΖΕΥ-ΓΟΣ = ΟΥΡΑΝΟΣ ΓΑΙΑ. Τό ΧΑΟΣ σηµαίνει τό σύµµεικτον ενοποιηµένον πεδίον, τό οποίον εµπεριέχει, εν σπέρµατι ή εν δυνάµει, τήν έννοιαν τής διττής εκδηλώσεως. Εννοιολογικώς η εικονική παράστασις τού Χάους είναι τό ΣΦΑΙΡΟΝ σχήµα, ήτοι: Σ = έσω, ΦΑΙ = φώς αιώνιον, ΡΟΝ = περιέχον πάσαν Ροήν. Η ανωτέρω έννοια αποδίδεται διά τής Ησιοδείου προτάσεως τών στίχων τής Θεογονίας «Γαία δε τοι πρώτον µεν εγείνατο ίσον εαυτή Ουρανόν Αστερόενθ, ίνα µιν περί πάντα καλύπτοι» ήτοι: Ο ουρανός σφαιριδόν ελισσόµενος πέριξ, τήν Γαίαν καλύπτει. Επί πίνακος, τό σφαιρόν τού ουρανού παριστάται δι ενός κύκλου, τό δέ κέντρον τού κύκλου παριστά τήν ΓΑΙΑΝ. Κατά τήν παρούσαν εποχήν, προκειµένου νά έχωµεν επικοινωνίαν καί ανταλλαγήν πληροφοριών, χρησιµοποιούµεν Ηλεκτρονικούς υπολογιστάς. Η Ι ΕΑ, ασφαλώς καί η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τών µηχανηµάτων αυτών, έχει τήν ΑΡΧΗΝ εις τόν κόσµον τών Ιδεών τού Τιµαίου τού Λοκρού καί τού Πλάτωνος ή στόν κόσµον τού Χαοϊκού ενοποιηµένου πεδίου. Τό 0 (Μηδέν) καί τό 1 (Ένα), ως λειτουργικές καταστάσεις δράσεως καί ως έννοιες «κλειστόν ανοικτόν» ( OF ON ) αποτελούν µίµησιν τής λειτουργίας τού Σύµπαντος κόσµου. Συµπερασµατικώς λοιπόν λέγω ότι: τό ΧΑΟΣ = ενοποιηµένον πεδίον είναι ΕΝ καί παρ ότι είναι OF = κλειστόν ή άδηλον, απρακτον, αδόµητον κ.λ.π., νοµοτελειακώς εµπεριέχει τήν έννοιαν τής εκδηλώσεως. Η εκδήλωσις αυτή σηµαίνεται διά τού ON = ανοικτόν, ή διά τής Αρχής εκδηλώσεως έργου ή οπτικής καί λειτουργικής πληροφορήσεως. Η εκδήλωσις τού ON = ανοικτόν, αποτελεί έννοιαν δράσεως, η οποία έχει αρχήν εκκινήσεως τό OF = κλειστόν, από τό οποίον εξαρτάται καί µετά τού οποίου αποτελεί µίαν φύσιν. Εκ τών µέχρι τούδε διατυπωθέντων συµπεραίνοµεν αβιάστως, ότι οι Νόµοι τού Σύµπαντος λειτουργούν απ αρχής ηµιουργίας καί εµφανίζονται υπό µορφήν Γραµµάτων ή αριθµών, τών οποίων τό σχέδιον κατασκευής καί λειτουργίας των, ήτοι η ΑΡΧΗ, ευρίσκεται εις τόν κόσµον τών Ιδεών. Σχηµατικώς νοούµε τήν Γαίαν εις τό κέντρον τού πρωτογενέθλου Χάους καί πέριξ τόν Ουρανόν, εναγκαλιζόµενον αυτήν. Τό Γράµµα - Ο - δηλοί κατά τόν κώδικα τόν χώρον τόν ωρισµένον, αλλά αορίστων διαστάσεων, ενώ τό - Α - σηµαίνει τήν αρχικήν δύναµιν ή εκδήλωσιν. Προκειµένου περί τών αριθµών, τό ΜΗ ΕΝ = 0 = άδηλος δύναµις χώρου εκδηλώνει τό Α = 1 ή τήν ΜΟΝΑ Α, ως αρχή τών 9 = εννέα πραγµατικών αριθµών. 3

4 Τό Μηδέν, ορθώς επελέγη στά λογισµικά συστήµατα τών υπολογιστών, διά νά ονοµάση τό κλειστόν = τό OF = τό άδηλον. Τό 1 = ΕΝΑ ή ΑΛΦΑ, επίσης ορθώς, επελέγη διά νά σηµάνη τήν πρώτην αρχήν, εκδήλωσιν, εκκίνησιν, πληροφόρησιν ή µετάδοσιν δυνάµεως, πρός παραγωγήν έργου. Εις τό Σύµπαν διακρίνοµεν διοίκησιν δυνάµεων καί λειτουργειών, τίς οποίες καλούµε Νόµους καί οι οποίοι είναι υπήκοοι ή υπάκοοι τού αρχικού κινητήρος Νόµου. Τόν ΑΡΧΟΝ ΝΟΜΟΝ φιλοσοφικώς υποχρεούµεθα νά δεχθούµε ως κινητήρα ακίνητον, ως άδηλον δηλωτήν, γενέτην τής Μονάδος. Αλλά τόν Αρχόν, τόν γεγεννηµένον εκ τής ακινήτου αρχής, νοούµε ΜΟΝΟΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ, ΑΛΦΑ καί ΦΩΣ δήλα-δή ON. Η φράσις τού Αναξαγόρου «η γάρ γνώσις ορίζει καί περατεί τό γνωσθέν» µάς διδάσκει καί µάς ενθαρύνει, ότι η αληθής γνώσις έχει εκ τής φύσεώς της, τήν εξουσίαν νά ορίση τάς εννοίας, ως καί τά πέρατα τής οικουµένης. Η Α-γνωσία δηλώνει τήν έλλειψιν γνώσεως καί ταυτίζεται µέ τήν έλλειψιν τού φωτός. Όπως τό ηλιακόν φώς αναγκάζει τό σκότος σέ υποχώρησιν, οµοίως καί η παιδεία υποχρεώνει τήν αµάθειαν εις εξαφάνισιν. Ο Τίµαιος ο Λοκρός µάς παρέδωσε µίαν κληίδα γνώσεως διά τής φράσεως «ύο αιτίας ήµεν τών Συµπάντων` Νόον µέν κατά Λόγον γιγνοµένων, ανάγκαν δέ τών βία καττάς δυνάµεις τών σωµάτων» ήτοι: εξ όλων όσων έχουν συµβεί, όσων συµβαίνουν καί αυτών πού πρόκειται νά συµβούν, προνοεί ο ΛΟΓΟΣ, ο οποίος είναι πατήρ τών εννοιών-ιδεών καί τού εκφεροµένου Λόγου, ως καί αρχή τού παντός, ή πρώτη αιτία. Η δευτέρα αιτία-αρχή είναι η ανάνγκη η οποία, ως απ αρχής εντέλλεται, χρησιµοποιεί τήν ΒΙΑΝ = φυσικήν δύναµιν, κατά τών επί µέρους φυσικών δυνάµεων τών σωµάτων π.χ. Αστέρων-πλανητών, αλλά καί ανθρωπίνων κατασκευών, ως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογισταί κ.λ.π. Οι ηλεκτρονικοί υπολογισταί λειτουργούν µέσω τού ηλεκτρικού ρεύµατος, τό οποίον µέ ωρισµένην βίαν συµβάλλει στήν λειτουργίαν τού συστήµατος. Τήν κατασκευήν τών πληροφοριακών συστηµάτων καί λοιπών συσκευών επέβαλεν η ανάγκη τής επικοινωνίας µεταξύ τών ανθρώπων. Η έρευνα βεβαίως εντείνεται καί αποσκοπεί ταυτοχρόνως εις τήν εύρεσιν νέων λογισµικών µεθόδων, ως καί κατασκευήν νέων µηχανηµάτων. Αυτής τής ανάγκης τών Ανθρώπων προίσταται ο ΛΟΓΟΣ, η πρώτη αιτία όλων τών γιγνοµένων, κατά τόν Τίµαιον τόν Λοκρόν. Εις τό συνέδριον HERCMA 2003 εγένετο αναφορά περί τών εννοιών τών Γραµµάτων, κατά τόν κώδικα τού γράφοντος, ενώ εις τό παρόν συνέδριον HERCMA 2005 παρατίθεται ο πίναξ τών Γραµµατικών εννοιών πρός υπενθύµισιν, αλλά καί 4 πίνακες δισυλλάβων κωδικών πρωτολέξεων, οι οποίοι δύνανται νά αποτελέσουν µήτραν παραγωγής ΟΛΩΝ τών Ελληνίδων δισυλλάβων, αρχικώς, λέξεων καί πολυσυλλάβων εν συνεχεία. Οι πίνακες παρατίθενται εις τό τέλος τής εργασίας. 4

5 Κατά τήν πρώτην οµιλίαν µου εις τό συνέδριον HERCMA 2003, ανέφερα τήν φράσιν τού Ηρακλείτου «Γραµµατική δε εκ φωνηέντων καί αφώνων γραµµάτων κράσιν ποιησαµένη, τήν όλην τέχνην απ αυτών συνεστήσατο». Είναι προφανές ότι ο Ηράκλειτος υπονοεί τόν τρόπον δοµήσεως τής συλλαβής, η οποία κατά τόν κώδικα είναι πρωτολέξις καί αποτελεί τό πρώτον κύτταρον τού Έλληνος Λόγου. Επίσης, κατά τόν Ηράκλειτον η σύνθεσις τών συλλαβών αποτελεί µίαν τέχνην επιστήµην, η οποία κατέστη δυνατή πρός χρήσιν, από τούς ανθρώπους, όχι ως έτυχεν, αλλά εις µίµησιν τής φύσεως. Η ανωτέρω διατύπωσις αποδίδεται διά τής φράσεως τού Ηρακλείτου: «η φύσις τήν πρώτην οµόνοιαν διά τών εναντίων συνήψεν, ου διά τών οµοίων, έοικε δέ καί η τέχνη τήν φύσιν µιµουµένη, τούτο ποιείν». Ήτοι: η πρώτη οµόνοια στήν φύσιν εγένετο διά τής ενώσεως εναντίων δυνάµεων καί όσα έργα εγένοντο ή πρόκειται νά γίνουν διά χειρών ανθρώπου, θά έχουν επιτυχή δόµησιν καί λειτουργικήν απόδοσιν, µόνον άν γίνουν εις µίµησιν τής φυσικής µηχανικής τέχνης. Ο φίλτατος Σωκράτης, κατά τήν απολογίαν του, εξέπεµψε µήνυµα ενθαρρυντικόν λέγων «οπότεροι δέ ηµών έρχονται επί άµεινον πράγµα, άδηλον παντί πλήν ή τώ Θεώ». Ήτοι: στό µέλλον θά έλθουν στήν ζωή ανώτεροι ηµών κατά τήν γνώσιν καί ο πολιτισµός θά είναι ανώτερος τεχνολογικώς. Πότε βεβαίως τούτο θά συµβή είναι άγνωστον διά τούς Ανθρώπους καί µόνον ο Θεός τό γνωρίζει. Ο Τίµαιος ο Λοκρός είναι πατήρ τών Ιδεών (περί τών οποίων ο Πλάτων ωµίλησε), διετύπωσε δέ ότι: «τά δέ Ξύµπαντα τρία` ιδέαν ύλαν αισθητόν. Τό οίον έγγονον τουτέων». Μάς πληροφορεί ο Τίµαιος ο Λοκρός, ότι εις τά σύµπαντα υπάρχει η ιδέα, ή ύλη καί τό αισθητόν, η δέ φύσις τών ιδεών είναι διάφορος τής ύλης, εκ δέ τών ιδεών καί τής ύλης συνεστήθησαν όλα τά φυσικά σώµατα τού Σύµπαντος κόσµου. ΑΙΣΘΗΤΌΣ σηµαίνεται ο κόσµος ως πρός τήν θέασιν καί παρατήρησιν τών φαινοµένων πραγµάτων. ιά τής φράσεως «αγαθός ών ο Θεός ορών τε τάν ύλαν δεχοµέναν τάν ιδέαν» ο Τίµαιος αποφαίνεται, ότι η ύλη, κατά τήν αρχικήν φάσιν τής ηµιουργίας, ήτο άµορφος, υστέρως δέ εδέχθη τήν ιδέαν (τήν σχεδιαστικήν δύναµιν τού Λόγου) καί παρήχθησαν τά δοµητά είδη τού κόσµου. Καθ όµοιον τρόπον, επί πλανήτου, έχοντες ύλην εκ τής γής καί ιδέας εκ τής γονίµου φαντασίας, καλούµεθα νά σκευάσουµε λογισµικά καί µηχανικά συστήµατα, διαρκώς καί τελειότερα, πρός εξυπηρέτησιν µειζόνων αναγκών. Ασφαλώς τής εκτελέσεως τών έργων προηγείται ο Λόγος, ως πρόθεσις σκοπός καί επιθυµία. Τού σκοπούντος Λόγου έπονται οι σκέψεις, µέσω τών οποίων συλλαµβάνονται οι ιδέες, οι οποίες δέχονται επεξεργασίαν καί κατόπιν επιλογής, δοκιµασίας καί ελέγχου επιχειρείται η εκτέλεσις διαφόρων µηχανικών συστηµάτων. Αναµφιβόλως, οι δυνατότητες εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων είναι µεγάλες. Η γνώσις τών κωδικών εννοιών τών Γραµµάτων καί τών αριθµητικών ιδιοτήτων, είναι απαραίτητος διά πάντα ερευνητήν. Οι γνώσεις τών ειδηµόνων τής µαθηµατικής επιστήµης είναι δυνατόν νά εµπλουτισθούν διά τής µελέτης τών κωδικών ονοµαστικών εννοιών καί τών αριθµητικών ιδιοτήτων. 5

6 Ελπίζω η αναφορά µου στούς χαρακτήρες ωρισµένων εκ τών πραγµατικών αριθµών, νά τονίσουν τίς ήδη κεκτηµένες γνώσεις καί εί δυνατόν νά προσθέσουν εις αυτάς. ΑΡΙΘΜΟΙ Κατά τήν κωδικήν µέθοδον ετυµολογήσεως τών ονοµάτων, η λέξις ΑΡΙΘΜΌΣ ισούται πρός τήν έννοιαν ΟΡΙΣΜΟΣ ή Α = αρχικός ΡΙΘΜΟΣ = ρυθµός. Ο Αριθµός, ως γραµµατικόν σύµβολον καί εννοιολογική παράστασις, ορίζει, πρωτίστως, τήν αρχικήν πηγήν παντός ρυθµού. Η ιδιότης λοιπόν τού Αριθµού εµπεριέχει τήν έννοιαν τού ΟΡΙΖΕΙΝ µίαν ΑΡΧΗΝ δυνάµεως, ικανής νά παράξη ρυθµόν κινήσεως, µεταφοράς, εκπορεύσεως. Υπ αυτήν τήν έννοιαν ο µόνος αληθής αριθµός είναι η ΜΟΝΑΣ = τό ΕΝ = 1. Η Μονάς µάς ενδιαφέρει ως έννοια αρχικής δυνάµεως καί άρα εννοούµεν αυτήν, ως ενεργειακήν δύναµιν ωρισµένου φορτίου, ετοίµου πρός εκδήλωσιν, κίνησιν, µεταφοράν. Η Μονάς, ως ΕΝ, γεννάται από τό ΜΗ ΕΝ = ΜΗ -ΕΝ, τό άδηλον, είτε ως γνωστική ποιότης, είτε ως δυναµική ποσότης. Υπό τήν γνωσιολογικήν έννοιαν ορίζουµε, ότι τό ΜΗ ΕΝ σηµαίνει, απ αρχής, τό µή γνωστόν, τό άδηλον, τό αγέννητον, τό ακίνητον. Εκ τού Ο = χώρου, τού αγεννήτου, η µόνη αληθής γέννησις, υπό τήν έννοιαν τής αρχής, είναι η ΜΟΝΑΣ. Ώς δύναµις αρχής πνευµατικής ποιότητος ή υλενεργειακής, η Μονάς εµπεριέχει εις τήν ύπαρξίν της, απ αρχής γεννήσεώς της, τήν διττήν φύσιν, καθ ότι ο αριθµός ΥΟ αποτελεί τήν εποµένην ρυθµικήν φάσιν τής κινουµένης ενεργείας. Εις τήν παρούσαν εργασίαν γίνεται λόγος περί τών εννέα πραγµατικών αριθµών, εκ τών οποίων η Μονάς είναι η αθάνατος ουσία, εξ αυτής δέ, οι υπόλοιποι αριθµοί λαµβάνουν ύπαρξιν, έως τού ενάτου. Η µυθολογική παράστασις τής ανωτέρω περιγραφής εκφράζεται διά τής Λερναίας Ύδρας, η οποία διέθετε εννέα κεφαλάς, αλλά µία µόνον ήτο αθάνατος. Ώς όνοµα τό ΕΝ- ΝΕΑ, περιέχει τό ΕΝ καί τήν λέξιν ΝΕΑ, διά νά σηµανθή η ολοκληρωµένη λειτουργία τής µονάδος. Όλοι οι αριθµοί συµβολίζουν εννοίας ποσοτήτων, ιδιοτήτων, ρυθµών, αλλά διακρίνονται µεταξύ των εις οµάδας περιττών καί αρτίων. Είναι δυνατόν νά εξετασθή καί η δηλωτική σχέσις εκάστου αριθµού πρός τούς άλλους. Οι µελέτες αυτές πιθανόν νά κριθούν σηµαντικαί διά τήν πραγµατοποίησιν εφαρµογήν λογισµικών συστηµάτων µεγάλων δυνατοτήτων.. Τά όσα έχουν γραφή έως σήµερον περί αριθµών είναι άξια µελέτης καί ερεύνης. Στήν παρούσα όµως επισκόπησιν εγώ επιχειρώ µίαν προσέγγισιν µέ γνώµονα κυρίως τήν κωδικήν ορολογίαν καί αντίληψιν. Οι αριθµοί καλούνται περιττοί καί έχουν πολλαπλασίαν σχέσιν µέ τήν µονάδα. 6

7 Η Μονάς είναι, εν εννοία, ουσία ΠΥΡ καί εκδήλωσις ΠΕΡΙ. Όταν διαγράφη µίαν ΠΕΡΙ-ΦΟΡΑΝ πλήρην, τότε συµπληροί τόν ΕΝΝΕΑ ή ένατον αριθµόν. Ο αριθµός ΕΝΝΕΑ εκφράζει τήν πληροφόρον πορείαν τής ενεργούσης δυνάµεως, ήτις επιστρέφει στήν ΜΟΝΑ Α-ΕΝ καί δύναται ακολούθως ως ΕΝ νά περιγράψη ΝΕΑ φοράν (ΕΝ-ΝΕΑ). Ένεκα τούτου, το ΕΝ είναι εντός τού ΕΝΝΕΑ καί εκφράζει τήν έννοιαν ΕΝΝΕΑ- ΦΟΡΕΣ. Οι αριθµοί λέγονται ΑΡΤΙΟΙ καί σηµαίνουν τήν τροφήν ΑΡΤΟΝ, µέσω τής τροφοδοσίας τού οποίου αυξάνονται τά υλικά φυσικά σώµατα. Η ορατή φύσις, ως τροφός τών πάντων όσων ζούν επί τού σώµατός της, υπάγεται εις τόν αριθµόν ΥΟ. Από κωδικής απόψεως η λέξις ΥΟ σηµαίνει, ότι όλα τά φυσικά σώµατα ετράφησαν διά = δυνάµεως, Υ = συσσωρευµένης, Ο = εντός ωρισµένου χώρου. Συνοπτικώς θά λέγαµε ότι, εκ τού Αδήλου Ο = χώρου, έχοµεν τήν Α:= 1 = Μονάδα, η οποία εκδηλουµένη καλείται Ουρανός Άρρην Αόρατος φύσις κ.λ.π. Εκ τής Μονάδος Α = 1 πραγµατοποιείται µεταφορά δυνάµεως είς έτερον υποκείµενον χώρον, αυτόν τής ορατής φύσεως, τού θήλεως καί τού Άρτου ή τής τροφοδοσίας. Περί τής σηµασίας τών αριθµών καί τής µεταξύ των σχέσεως δέν είναι δυνατόν νά γίνη εκτενής εργασία επί τού παρόντος. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί νά καταδείξη ωρισµένες σχέσεις δυνάµεων, απαραιτήτων συστατικών διά τήν κατασκευήν τελειοτέρων µηχανών, ώστε διά τής αρτιοτέρας λειτουργικής των αποδόσεως, νά επιτευχθή µεγαλυτέρα πληροφόρησις. Η σπουδαιοτέρα εκ τών αριθµητικών πράξεων είναι η πρόσθεσις καί ως έννοια ορίζεται ΑΡΣΗΝ καί φύσις τής µονάδος. Η αποκωδικοποίησις τής λέξεως ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ παρέχει σηµαντικές πληροφορίες καί επιβεβαιοί τά ανωτέρω, ήτοι: ΠΡΟ = τό πύρ ρέει σέ χώρον ωρισµένον Σ = εντός έσω χώρου καί προκαλείται ΘΕΣΙΣ = η θέασις τής δηµιουργίας. Η ΠΡΟΣ-ΘΕΣΙΣ δηλαδή, σηµαίνεται ως τού Πυρός η θέσις καί θέασις, άρα ορίζεται ως πρώτη αρχή. Η ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ αποκαλύπτει τίς έννοιες: ΑΦ = αρχική δύναµις τού φωτός ΑΙ = εκ τών αιωνίων δυνάµεων, από όπου ΡΕ = ρέουν οι φωτοενέργειες καί εκτείνονται επί τής επιφανείας ΣΙς = εισερχόµενες δέ εντός έσω χώρου, συνεχώς τροφοδοτούν. Η λέξις δήλα-δή ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ αποκαλύπτει τίς αρχικές φωτοενέργειες, οι οποίες ρέουν εντός έσω χώρου καί τροφοδοτούν τά φυσικά σώµατα. ι άλλου διαχωρισµού έχοµεν ΑΦ ή ΑΠ ή Από καί Αίρεσις = σχέδιον-σκοπός-δικαίωµα εκλογής. 7

8 Η θήλεια φύσις πειθαρχεί εις τήν δύναµιν ΑΡΣΗΝ ή τής ΜΟΝΆ ΟΣ ή τού ΕΝΟΣ καί εκτελεί τό σχέδιον τής αρχικής ιδέας. Η δύναµις ΥΟ είναι τής ΑΦ-ΑΙΡΕΣΕΩΣ, δεδοµένου ότι ΑΙΡΕΕΙ = αφαιρείαποκοµίζει-κερδίζει τήν = δύναµιν της, εκ τής ΠΡΟΣ-ΘΕΣΕΩΣ ή εκ τής πρώτης ή πυρίνης αρχής, ή τού Άρρενος (αιρέω = αποκοµίζω-κερδίζω-κατά τό λεξικόν). Ο πολλαπλασιασµός καί η διαίρεσις είναι, ουσιαστικώς, πράξεις τής προσθέσεως καί αφαιρέσεως καί ως εκ τούτου κατατάσσονται στό άρρεν καί θήλυ αντιστοίχως. Ο αριθµός τών τεσσάρων πράξεων υπάρχει εις µίµησιν τών τεσσάρων στοιχείων τού κόσµου. Εκ τών τεσσάρων µορφών τών πράξεων, µόνον η πρώτη φύσις τού πυρός είναι αληθής, η ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ. Τό Πύρ, ως γνωσιολογικόν όνοµα-στοιχείον, είναι ΠΡΟΣ-ΘΕΤΙΚΟΝ ήτοι ΠΥΡ- ΘΕΤΕΙ καί αυξάνει τά τροφοδοτούµενα σώµατα. Τά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ καί δή οι αριθµητικές πράξεις, είναι µέν αδύνατον νά ερµηνεύσουν τήν αληθή φύσιν τών όντων, αλλά επεξηγούν επαρκώς ωρισµένα δρώµενα εντός τής φύσεως. Εξ άλλου τά µαθηµατικά, έχοντα ως αφετηρίαν διάφορα αξιώµατα, αληθεύουν µέν ως πρός τά αποτελέσµατα τών πράξεων, αλλά αστοχούν ένεκα τών υποθετικών αξιωµάτων. 8

9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ιά τήν κατασκευήν τών υπολογιστικών µηχανών, πρέπει νά µιµηθούµε τήν φύσιν. Η τέχνη τής φύσεως είναι κυρίως προσθετική καί αντιστοίχως η σκέψις οφείλει νά είναι οµοίως προσθετική (συλλογή γνωµών πληροφοριών). Αλλά η τέχνη τής φύσεως είναι καί αφαιρετική καί επίσης η σκέψις οφείλει νά είναι αφαιρετική, ώστε η πράξις νά ολοκληρωθή. Η διαδικασία τών πράξεων Πρόσθεσις Αφαίρεσις είναι υποκειµένη τού ΛΟΓΟΥ, υποχρεούται δέ νά είναι λογική καί νά πραγµατοποιή επιλογές. Μόλις τώρα, εγένετο ΑΘΡΟΙΣΙΣ = πρόσθεσις εννοιών δυνάµεων, απαραιτήτων διά πάσαν επινόησιν, µεθόδευσιν καί πραγµάτωσιν. Ο ΛΟΓΟΣ είναι η λογική σκέψις, η άθροισις τών δεδοµένων πληροφοριών, ενώ η αφαίρεσις είναι η απόρρηψις ωρισµένων, διά τήν πραγµάτωσιν τού σχεδίου. Ο Αριστοτέλης, διετύπωσεν ότι: «τά πάντα τοίς τρισίν γίγνεται» καί εµείς διαπιστώνοµεν ότι ο Λόγος είναι αληθής, υπό τήν ορθήν έννοιαν τής πράξεως. Ο λόγος τού Αριστοτέλους είναι προσθετικός-δογµατικός καί αποτελεί νόµον τής φύσεως. Ένα Μαθηµατικόν δόγµα είναι ότι: ουδέποτε προστίθενται ανόµοια. Συµφώνως πρός αυτό τό δόγµα, ο Ηράκλειτος είπεν ότι η φύσις τήν πρώτην οµόνοιαν (ΟΜΟΙΟΣ ΝΟΥΣ) διά τών εναντίων συνήψεν. Εν προκειµένω, ο όρος οµόνοια υποδηλοί τήν συνύπαρξιν τών ανοµοίων δυνάµεων, ενώ ο όρος πρόσθεσις προϋποθέτει τό όµοιον τών ειδών. Κατά τόν Τίµαιον τόν Λοκρόν, διά τήν πραγµατοποίησιν τής ηµιουργίας, συνετάχθησαν τρείς δυνάµεις: η Ιδέα η ύλη καί τό αισθητόν. ηλούται σαφώς, ότι τά αισθητά είναι σύνθετα είδη. Κατά τόν κώδικα τού Έλληνος Λόγου, άπαντα τά είδη τά αισθητά, είναι αποτελέσµατα αιτιατά, έχοντα αρχήν υπάρξεως εκ τού αιτίου Λόγου, κυβερνώνται δέ, εκ τής ανάγκης καί σωµατοποιούνται διά τού πλάσµατος τής ύλης. Ο ΛΟΓΟΣ είναι η λογική σκέψις, η άθροισις τών δεδοµένων. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Σηµαιοφόρος Α. Θεολόγος Εισηγητής τού Κώδικος τής Ελληνικής Γλώσσης Υπενθύµισις : 1 ον. Τό επίθετον είναι Σηµαιοφόρος καί τό όνοµα Θεολόγος (πρόςαποφυγήν λάθους). 2 ον. Η παρούσα εργασία θά δηµ οσιευτεί στά πρακτικά µόνον εις τήν Ελληνικήν Γλώσσαν. ι επικοιωνωνίαν: Μετσόβου 24, Τ.Κ , Ίλιον, ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ FAX:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

Στα όρια της επιστήµης: Επιστηµονικά ερωτήµατα χωρίς επιστηµονικές απαντήσεις

Στα όρια της επιστήµης: Επιστηµονικά ερωτήµατα χωρίς επιστηµονικές απαντήσεις Οµιλία στο 10 ο ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 18 Νοεµβρίου 2011, και στην εκδήλωση προς τιµή του καθηγητή Παναγιώτη Καραγιαννάκου, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (2ος τόµος) Η µυητική πορεία της ψυχής από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα 1. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση της πραγµατικότητος

Η φύση της πραγµατικότητος Η φύση της πραγµατικότητος Γ. Κοντόπουλος Προλεγόµενα Ακούσαµε προ ολίγου τα πεπραγµένα της Ακαδηµίας κατά το έτος 2011. Εγώ θα ήθελα µόνο να τονίσω ότι µία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες της Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Ομάδα Μυσταγωγία UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Εκδοσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος Αναδημοσιεύουμε το βιβλίο αυτό, με άδεια της Ορθόδοξης ομάδος «Μυσταγωγία», την οποία ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1401 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα.

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα