دهمین همایش بین المللی انرژی

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دهمین همایش بین المللی انرژی"

Transcript

1 طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - چکیده انرژی آب به اشکال مختلف همانند انرژی امواج دریا چرخ آب و مارپیچهای هیدرودینامیکی در مسیر جریان آب می تواند بعنوان یکی از مهم ترین منابع انرژیهای تجدید پذیر باشد. ژنراتورهای مورد استفاده در تولیدات پراکنده باید از ویژگی هایی مانند راندمان چگالی توان و قابلیت اطمینان باال و همچنین حجم و هزینه کم برخوردار باشند که از میان ژنراتورهای مختلف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بخوبی این نیازها را برآورده می نماید. در این مقاله ابتدا به محاسبات تحلیلی ابعاد توزیع چگالی شار در استاتور و روتور و سایر کمیت های طراحی این ژنراتور پرداخته شده و مدل تحلیلی- محاسباتی این طراحی بدست آمده و سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان این کمیت ها متناسب با نیازهای مطلوب در تولیدات پراکنده بهینه شده است بطوریکه حجم کل ژنراتور به حداقل و بازده آن به حداکثر برسد. نتایج حاصل از این طراحی برای کاربرد این ژنراتور در تولیدات پراکنده مطلوب و رضایت بخش بوده است. کلید واژه الگوریتم مورچگان بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی. مقدمه تغییرات اخیر در تکنولوژی های مختلف صنعت برق از جمله پیشرفت در زمینه الکترونیک قدرت و پیدایش مواد مغناطیس دائم بهتر )با قیمت پایین تر و خواص مغناطیسی بهتر( امکان استفاده از فنآوریهای جدید از جمله تولیدات پراکنده را فراهم کرده است. افزایش تمایل بشر به ترویج فنآوریهای سبز مبتنی بر انرژیهای تجدید پذیر نیاز به انرژی الکتریکی در مناطق دورافتاده رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی بهبود ویژگیهای خاص مانند پروفیل ولتاژ و کیفیت توان کاهش تلفات خطوط انتقال و کاهش تولید گازهای گلخانهای از جمله دالیلی هستند که استفاده از تولیدات پراکنده را توجیه پذیر کردهاند[ ]. در دهه های اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در صنعت برق به منظور تولید انرژی الکتریکی رخ داده است که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند. تولیدات پراکنده مبتنی بر فنآوری- های انرژیهای تجدید پذیر به گزینه مهمی برای تامین انرژی الکتریکی تبدیل شدهاند[ 2 ]. در این فرآیند انرژی آب نیز میتواند گزینه مناسبی برای تولید انرژی الکتریکی باشد. از انرژی آب به اشکال مختلف میتوان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد که میتوان به مواردی همچون انرژی امواج دریا چرخ آب و مارپیچهای هیدرودینامیکی در مسیر جریان آب اشاره کرد. در این مقاله طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم برای استفاده در مارپیچ هیدرودینامیکی ارائه شده است.

2 شکل : سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی به همراه ژنراتور] 4 [. سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی انرژی آب جاری شده در اثر اختالف ارتفاع را به انرژی مکانیکی)حرکت دورانی( تبدیل میکند. سپس از حرکت دورانی ایجاد شده میتوان به منظور چرخش شفت یک ژنراتور و تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد. به کمک مارپیچ هیدرودینامیکی حتی از یک جریان کوچک آب میتوان به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد[ 4] [3 ]. سیستم آ یب جریان مارپیچ هیدرودینامیکی در نقاط دورافتادهای خروجی که مانند رودخانه به طور پیوسته برقرار باشد می- تواند توسط یک یکسو کننده به برق مستقیم تبدیل شده و برای شارژ باتری بکار گرفته میشود و سپس توسط یک اینورتر مطابق با فرکانس و سطح ولتاژ شبکه بهره برداری شود. در این مقاله ابتدا سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی به تفصیل شرح داده شده است. شروع استفاده از مارپیچ هیدرودینامیکی یونان به دوره باستان برمیگردد. مارپیچ ارشمیدس برای انتقال آب از یک مکان پست به مکانی با ارتفاع بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت. از همین ایده برای برای به چرخش درآوردن این مارپیچ توسط انرژی آب به هنگام جابه جایی از یک مکان با ارتفاع بیشتر به یک مکان پست بهره گرفته شد. از چرخش این مارپیچ نیز میتوان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده نمود[ 4] [3 ]. سیستم مارپیچ هیدرودینامیکی در شکل نشان داده شده است. در صورت جایگزینی روش مذکور با روشهای دیگر تولید انرژی الکتریکی به وسیله سوختهای فسیلی به ازای تولید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید شده در حدود یک کیلوگرم دیاکسید کربن کمتری واحد محیط زیست میشود[ 4 ]. از مارپیچ هیدرودینامیکی در موارد زیر میتوان استفاده نمود: - گزینه مناسبی برای جایگزینی با روش چرخ آب در مسیر رودخانهها میباشد 2- در قسمت خروجی تصفیه خانههای آ ب 3- در مسیر سر ریز سدها 4- در مسیر کانالهای انتقال آب. هزینه تعمیر و نگهداری کم پایین بودن هزینه بهره برداری و استفاده موثر از منابع آب موجود از جمله ویژگی- های این نوع سیستم میباشد. بسته به حجم آب ورودی سرعت مارپیچ هیدرودینامیکی در حدود 33 دور بر دقیقه میباشد[ 4] [3 ]. از آنجا که حجم ماشینهای الکتریکی به طور عمده تحت تاثیر سرعت آن میباشد هر اندازه سرعت نامی ماشین کمتر باشد حجم آن افزایش یافته و منجر به افزایش مواد مورد استفاده افزایش تلفات و کاهش راندمان میشود. لذا به منظور افزایش سرعت مارپیچ هیدرودینامیکی از جعبه دنده استفاده میشود که بین مارپیچ هیدرودینامیکی و ژنراتور قرار میگیرد تا با افزایش سرعت حجم مواد مورد استفاده و تلفات کاهش یافته و منجر به افزایش راندمان گردد. در شکل نیز این موضوع قابل مشاهده است. همچنین چرخ آب به دلیل اینرسی خیلی باال در برابر تغییرات حجم آب ورودی حساسیت کمتری از خود نشان میدهد. مارپیچ هیدرودینامیکی در یک محدوده خاص از تغییرات حجم آب ورودی دارای رفتار خطی میباشد. توربینهای فرانسیس نسبت به نوسانات حجم آب ورودی حساس تر می باشند[ 4] [3 ]. در [3] این طور بیان شده که قدیمی ترین نیروگاه های تجدید پذیر در ترکیب با مفاهیم درایو مدرن می توانند به

3 تولید کندگان برق راندمان باال در آینده تبدیل شوند. استفاده از ژنراتور سنکرون آهنربا دائم سرعت پایین برای نیروگاه های برق آبی کوچک توسط روش های تولید جدید از جمله برای تولیدات کوچک را اقتصادی نموده است. این مقاله به بررسی فرآیند طراحی محاسباتی این نوع ژنراتور برای استفاده در نیروگاه های برق آبی کوچک پرداخته است. در [5] از یک الگوریتم بهینه سازی تحلیلی ساده بصورت روش ریاضی بسیار شناخته شده - ضریب الگرانژ- با هدف به حداکثر رساندن توان ظاهری منتقل شده از طریق فاصله هوایی تحت محدودیت فشار مماسی در ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده شده است بطوریکه بهینه سازی اندازه استاتور بر اساس محاسبه نسبت قطر بهینه برای پاسخگویی به گشتاور مورد نیاز انجام گرفته است. برای طراحی بهینه چند هدفه موتور سنکرون مغناطیس دائم )PMSM( با آهنربای دائم نصب شده در سطح روتور یک روش جدید بمنظور دستیا یب به حداکثر بازده و چگالی توان با استفاده از الگوریتم زنبور برای کاربردهای صنعتی ارائه شده است[ 6 ]. همچنین در [7] طراحی بهینه ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با پیکربندی روتور با آهنرباهای دائم )PM( Halbach براساس تجزیه و تحلیل شرایط کاری و نیازمندی ها بعنوان یکی از اجزای کلیدی در یک سیستم باالبر هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در [8] برای غلبه بر مشکالت طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روش تحلیلی جهت بدست آوردن دو کمیت چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی) g B( و چگالی جریان در هادی ها )J( با استفاده از دو قانون اساسی فیزیکی جمع آمپر دورها )با بکارگیری تئوری آمپر برای مدار مغناطیسی( و معادله تعادل توان پیشنهاد شده و بهینه سازی نیز برای رسیدن به بازده حداکثر انجام شده است. همچنین [9] یک پروسه طراحی ترکیبی جامع متشکل از برنامه طراحی و شبیه سازی ژنراتور بادی آهنربای دائم کوچک تحت بار یکسو شده و بهینه سازی متغیرهای طراحی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور بهبود شکل موج ولتاژ خروجی ژنراتور ارائه کرده است که منجر به کاهش 9% در شاخص اعوجاج هارمونیکی شده است. اما ما در این مقاله قصد داریم ابتدا در مرحله اول به تشریح پروسه طراحی ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم به منظور کاربرد در تولیدات پراکنده بپردازیم. در این مرحله ابتدا پارامترهای اولیه طراحی PMSG جهت استفاده در کاربرد مورد نظر تعیین می شوند و همچنین نوع مواد آهنربای دائم و ورقه های مورد استفاده برای هسته استاتور و روتور مطابق با کاربرد مورد مطالعه انتخاب می شوند. سپس در بخش بعدی ابعاد هندسی ژنراتور شامل طول ژنراتور قطر داخلی و خارجی هسته استاتور ارتفاع یوغ و دندانه پهنا )عرض( دندانه ابعاد شیار و نیز قطر درونی و بیرونی روتور از طریق روابط و معادالت محاسبه می شوند. بعد از آن نحوه قرارگیری آهنرباهای دائم روی روتور تعیین و سپس ابعاد آهنرباهای دائم شامل طول پهنا و ضخامت آنها محاسبه می شوند. در بخش های بعدی نیز ابتدا تلفات ژنراتور مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و سپس بازده و حجم کل ژنراتور بدست می آیند. در بخش انتهایی این مرحله فلوچارت پیشنهادی برای طراحی و تحلیل محاسباتی PMSG ارائه خواهد شد. در مرحله بعد بهینه سازی چند هدفه PMSG مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تعیین پارامترهای متغیر ورودی طراحی محدوده تغییرات آنها مشخص می شوند. سپس توابع هدف مورد نظر در این مقاله که مطابق با کاربرد در تولیدات پراکنده می باشند معرفی می شوند. در بخش بعدی به تشریح الگوریتم بهینه سازی مورچگان که در این مقاله به کار گرفته شده پرداخته شده است. در انتهای این مرحله نتایج حاصل از بهینه سازی طراحی PMSG مورد نظر در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان و مطابق با کاربرد مطلوب ما و همچنین نمودار توابع هدف ارائه شده است. در مرحله پایانی این مقاله نیز به نتیجه گیری از پژوهش انجام گرفته پرداخته شده است. الزم به ذکر است که تحقیقات این مقاله به ژنراتورهای سنکرون قطب صاف شار شعاعی با آهنربای دائم نصب شده در سطح به دلیل هندسه ساده شان و همچنین سیم پیچی تک الیه و تعداد صحیح شیار برای استاتور محدود - شده است. در شکل 2 نمای کلی سه بعدی و دو بعدی از ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار شعاعی نشان داده شده است. فرآیند طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ابتدا در گام نخست 7 مرحله مربوط به فرآیند طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم را شرح خواهیم داد:

4 -- پارامترهای اولیه طراحی و مواد استفاده شده در ژنراتور مورد مطالعه معموال ژنراتورهای الکتریکی برای شرایط اولیه شامل ولتاژ فرکانس توان و سرعت نامی و همچنین بازده ضریب قدرت و تعداد فاز منطبق با کاربرد مورد نظر طراحی می شوند. عالوه بر این ها پارامترهای اولیه دیگری نیز تاثیرگذارند همچون بارگذاری مغناطیسی ویژه )چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی( B g که توسط اشباع و تلفات هسته محدود می شود و مقدار آن برای ماشین سنکرون قطب صاف بین 3/8 تا /35 T تغییر می کند[ ] [3 ] و همچنین چگالی جریان خطی ( بارگذاری الکتریکی ویژه ) A که به عوامل مختلفی از جمله توان فرکانس ولتاژ و سرعت نامی وابسته می باشد[ 2 ]. مقدار مناسب A برای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم کوچک در محدوده 3 تا 25 KA/m است[ 3 ]. چگالی جریان نیز در سیم پیچی استاتور ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بین 4 تا A/mm 2 6/5 تغییر می کند[ 6 ]. مشخصات نامی ماشین مورد مطالعه در این مقاله برای کاربرد در تولیدات پراکنده بصورت انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی عبارتند از : توان نامیKW 4 سرعت نامی 333 rpm ولتاژ نامیV 383 و فرکانس Hz.[4]53 بمنظور کاهش تلفات در کاربرد مورد نظر در این مقاله باید از ورقه های با ضخامت کمتر استفاده شود به همین جهت فوالد الکتریکی غیرجهت دار با کد M20-27A با ضخامت ورق 3/27 mm برای هسته استاتور و رتور انتخاب شده است که میزان هرتز 53 فرکانس تلفات هسته آن در چگالی شار /3 T و برابر با /45W/Kg باشد[ 4 ]. می مورد مواد مغناطیس دائم مهم ترین مشخصه ها شامل چگالی شار پسماند در B r H c قدرت میدان اجباری ( بازدارنده ( انرژی تولیدی و ضرایب حرارتی می باشد[ 2] [6 ]. مغناطیس دائم مقایسه با NdFeB خواص مغناطیسی بهتری مواد در NdFeB دارند و به همین دلیل آهنرباهای SmCo بعنوان مواد مغناطیس دائم در کاربردهای تولیدات پراکنده انتخاب می شوند. در این طراحی از آهنربای NdFeB که دارای چگالی پسماند شار /36 ضریب و T نسبی /35 می باشد استفاده شده است[ 3 ]. -2- ابعاد هندسی ژنراتور مهم ترین ابعاد هندسی نفوذپذیری ژنراتور شامل طول ژنراتور و قطر بیرونی استاتور آن می باشند زیرا این دو تقریبا اندازه ژنراتور را تعیین می کنند. در مورد ابعاد استاتور می توان به قطر داخلی و خارجی هسته استاتور ارتفاع یوغ و دندانه پهنا )عرض( دندانه و ابعاد شیار اشاره نمود. در مورد ابعاد روتور نیز قطر درونی و بیرونی روتور از مهم ترین پارامترهای طراحی می باشند[ 3 ]. توپولوژی 3 شکل در ژنراتور ارائه شده است که نشان دهنده تعاریف هندسی می باشد. توان الکترومغناطیسی ظاهری عبوری از فاصله هوایی بصورت زیر می باشد : m π DA S elm = me s I s = π 2φ f f N ph K w 2m 2 N ph 2 ( n synp)k LD2 w P A B g = 0.5π 2 K w D 2 L n syn A B g = π2 ) ( در این رابطه n syn )Turn/sec( و همچنین سرعت روتور برحسب دور بر ثانیه K w ضریب سیم پیچی است که به آرایش سیم پیچی وابسته می باشد. مقدار پیک چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی تقریبا برابر با مقدار پیک هارمونیک اول آن) B( g می باشد[ 3 ] : شکل 2 : نمای کلی سه بعدی و دو بعدی از ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار شعاعی.

5 3 D = ε P out C χ n syn χ ) 6( که در آن مقدار با[ ] [3 ]: برای ژنراتورهای سنکرون برابر است 0.5α PM π B g = 2 π B g cos αdα 0.5α PM π = 4 π B gsin α PMπ 2 ) 2( χ π p p > 4p ) 7( χ =..3 p = ) 8( و در نهایت طول موثر ژنراتور L=χ D خواهد بود. طول موثر فوق باید در یک ضریبی به نام K st ضریب فضای آهن چند الیه است. به طور معمول مقدار 3/9 تا 3/97 تغییر می کند. ضرب شود که بین K st L i = L k st ) 9( مقدار اولیه شکل 3 : توپولوژی ژنراتور جهت نمایش تعاریف هندسی. B g بصورت )3/4...3/7(B r نیز می تواند برای مواد مغناطیس دائم فریت B g تخمین زده شود[ 3 ]. α PM برابر با نسبت پهنای مغناطیس دائم ( PM b( به گام قطب ( P τ( می باشد که باشد. همچنین α PM جفت قطب داریم : در محدوده بین 3/6 تا 3/9 متغیر می برای گام قطب در ژنراتور با تعداد P τ P = πd 2P τ P ) 3( )5( و روابط) 4 ( باشند : ) 4( بیانگر توان و ضریب خروجی ژنراتور می P out = mv ph I s cos φ = ε S elmcos φ C = ε P out D 2 L n syn = 0.5 π 2 K w AB g cos φ ) 5( برای ژنراتورها /45.../35= E s که ϵ = E s /V ph نیروی محرکه الکتریکی القا شده) EMF ( ناشی از شار تحریک روتور در بی باری و V ph ولتاژ فاز استاتور می باشند. با توجه به روابط )( )4( )5( و همچنین با در نظر گرفتن χ=l/d قطر داخلی استاتور D می تواند براساس رابطه )6( بدست آید. همچنین فاصله هوایی یک ژنراتور توسط رابطه )3( تخمین زده شود : g سنکرون ) 3( در معادله می تواند g = γ τ P ( A B ) g γ )3( ضریبی است که مقدار آن برای انواع مختلف ژنراتورها در جدولی در مرجع [] آمده است. بر حسب تجربه برای ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم کوچک طول فاصله هوایی بین 3/3 تا میلی متر توصیه می شود[ 3 ]. همچنین در این طراحی شیارهای نیمه بسته برای ژنراتور در نظر گرفته شده است که در شکل 4 نشان داده شده است چون استحکام مناسب و یک ضریب شیار پایین تر نسبت به شیارهای باز فراهم می کنند. برای محاسبه ابعاد شیار و دندانه استاتور در گام اول باید حداکثر چگالی شار مغناطیسی برای دندانه و یوغ انتخاب شوند. مقدار حداکثر برای چگالی شار دندانه /6 T B t و برای چگالی شار یوغ استاتور B ys و یوغ روتور /3 T B yr انتخاب شده است[ ]. چگالی شار در دندانه برابر است با B t = B g Lτ u S t τ u = πd Q :[5] [3] ) ( ) 2( که در این رابطه گام شیار می باشد. در نتیجه سطح S t t u

6 S u = 2 (b s + b s2 )h tr ) 9( h tr مقطع دندانه و b t ) 3( عرض دندانه عبارت است از [3] []: ارتفاع ذوزنقه و شیار می باشد. برای b s حداقل پهنا و b s2 b و s b s2 حداکثر پهنای هم خواهیم داشت[ 3 ] : b s + b t = π(d + 2(h + h 2 )) Q ) 23( S t = B g Lτ u B t b t = S t L i ) 4( b s2 + b t = π(d + 2h tr) Q ) 2( اکنون از حل معادالت نامشخص دو )23( )2( و )9( b و s2 h tr دو پارامتر می توانند پیدا شوند. دهانه شیار نیز به اندازه چهار برابر شعاع هر هادی و ارتفاع b و h h 2 h z شیار هر میلی متر در نظر گرفته شده اند در نتیجه ارتفاع بصورت رابطه )22( برآورد می شود : h z = h + h 2 + h tr ) 22( با در نظرگرفتن شکل 4 : شیار در نظر گرفته شده برای این طراحی. Z Q N ph بعنوان تعداد هادی ها در یک شیار و تعداد دورهای سیم پیچی در یکفاز مساحت شیار بصورت رابطه )5( خواهد بود[ ] [3 ]: S u S u = Z QS c k fill Z Q = 2 m Q N ph = N ph AπD 2 2I s m ) 5( ) 6( ) 7( k fill ضریب پرشدگی فضای شیار توسط هادی مسی است که به سطح ولتاژ مواد و نوع سیم پیچی بستگی دارد. برای ژنراتورهای ولتاژ پایین مقادیر معمول 3/5( و برای ژنراتورهای ولتاژ باال بین ( باشد. k fill بین ( -3/6 3/3-3/45( می همچنین در رابطه )5( برای مساحت سطح مقطع هر هادی هم خواهیم داشت : S c = I s J s ) 8( در رابطه فوق استاتور J s چگالی جریان در هادی و جریان فاز I s است. حال مساحت شیار از طریق روابط هندسی نیز بصورت زیر بدست می آید : که ارتفاع دندانه نیز برابر با ارتفاع ارتفاع یوغ استاتور h z h ys زیر به دست می آید: و قطر خارجی استاتور می باشد. همچنین D stot ) 23( بصورت φ ys = B g b PM L φ ys h ys = 2 L B ys ) 24( D stot = D + 2(h z + h ys ) ) 25( -3- آهنرباهای دائم بعد از انتخاب مواد آهنربای دائم ابتدا باید نحوه و مکان نصب آهنربای دائم روی روتور تعیین شود. این آرایش PM ها به سه دسته PM های نصب شده در سطح روتور PM های الحاقی در داخل روتور و PM های دفن شده در داخل روتور تقسیم می شوند[ 6 ]. در این طراحی ساختار روتور با PM نصب شده در سطح بعلت ساده تر بودن ساخت آن انتخاب شده است. شامل ضخامت آهنرباهای دائم سپس ابعاد آهنرباهای دائم سطحی h PM پهنا )عرض( آهنرباها b PM و طول آهنرباها L PM باید مشخص شوند. معموال پهنای آهنربا حدود 3/85-3/8 برابر گام قطب است[ 7 ]. طول نیز آهنربا برابر با طول موثر ژنراتور خواهد بود. همچنین ضخامت آهنربا باید به اندازه ای کوچک باشد تا مقدارکمتری از این مواد مورد نیاز باشد چون مواد آهنربای

7 دائم گران قیمت هستند و از طرف دیگر آهن رباها باید به اندازه کافی برای تولید شار مغناطیسی مورد نیاز فاصله هوایی ضخیم باشند[ 3 ]. با محاسبه توجه به شکل شیار رابطه بصورت زیر خواهد بود[ 8] [3 ]. ضریب کارتر ضخامت آهنرباهای دائم با K c h PM B g = B r k c = + μ PM. ( g.k c+ h PM μ PM h PM ) τ u τ u γg = g. k c. μ PM ( B r B g 2) γ = 4 π [ b 2g arctan (b 2g ) h PM ln + ( b 2 2g ) ] ) 26( ) 27( ) 28( -4- تلفات تلفات در ژنراتورهای الکتریکی می توانند بر طبق مبناهای مختلف طبقه بندی شوند. در کاربرد مورد مطالعه در این مقاله می توان به تلفات آهن P Fe که خود شامل تلفات پسماند مغناطیسی )هیسترزیس( و تلفات جریان گردابی در دندانه ها و یوغ استاتور می باشد و همچنین به تلفات مسی P Cu تلفات بادخوری- تهویه P ρ P Str و تلفات سرگردان )اضافی( اشاره نمود[ 6 ]. تلفات آهن در یوغ استاتور که شامل دو بخش تلفات هیسترزیس است متناسب با چگالی شار باشد[ 23] [9] [6 ]: P ey و تلفات جریان گردابی P hy ) 29( مغناطیسی و فرکانس می f P y = [k hy ρ h + k ey ρ e ][m ys 50 ( B y.5 )2 ] m ys = ρ Fe. Vol ys Vol ys = πl i [( D stot 2 )2 ( D + 2h z ) 2 ] 2 ) 33( ) 3( در این رابطه f فرکانس استاتور و ضریب B y k ey به k hy چگالی شار مغناطیسی در یوغ ترتیب ضریب تلفات هیسترزیس تلفات جریان گردابی مرتبط با نوع و ضخامت ورق بکار برده شده برای هسته استاتور می باشند و ρ e ρ h بیانگر به ترتیب تلفات مخصوص هیسترزیس) Watt/Kg ( و جریان گردابی )Watt/Kg( و ρ Fe وزن مخصوص برای این ورقه ها هستند. همچنین Vol ys معرف حجم و معرف m ys جرم آهن یوغ استاتور می باشند. تلفات آهن در دندانه ها نیز به همین طریق قابل محاسبه خواهد بود با این تفاوت که در آن حجم دندانه Vol t بصورت زیر خواهد بود : Vol t = ( D stot D h 2 ys ) b t L i Q ) 32( تلفات جریان گردابی روتور در ژنراتورهای معمول آهنربای دائم قابل صرفنظر است چون به طور کلی هارمونیک های زمانی مرتبه باال در جریان استاتور و هارمونیک های مکانی در توزیع سیم پیچی کوچک هستند[ 2] [6 ]. همچنین تلفات مس و بادخوری :[6] [3] [] [3] [6] ) 33( را می توان از روابط زیر یافت P Cu = mr ac I s 2 P ρ = k rb D r (L + 0.6τ p ) (2πn syn D r 2 )2 D r = D 2g 2 h PM ) 34( ) 35( در این رابطه D r که با توجه به قطر هسته روتور و k rb ضریب تجربی است نوع خنک کنندگی و اندازه ژنراتور طبق جدولی در مرجع [] تعیین می شود. تلفات سرگردان و اضافی هم بطور معمول بصورت درصد اندکی از توان خروجی در نظر گرفته می شود[ 3 ]: P Str = P out ) 36( -5- بازده و حجم کل ژنراتور در انتهای روند طراحی بازده و حجم کل ژنراتور طراحی شده قابل محاسبه خواهد بود : P out η = P out P = in P out + P Fe +P Cu + P ρ + P Str V total = πd stot 2 L 4 ) 37( ) 38( -6- مراحل طراحی و آنالیز محاسباتی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم همانطور که از شکل مشاهده می 5 شود پس از تعیین مقدار پارامترهای اولیه با توجه به خواسته های مطلوب سفارش دهنده ژنراتور و نوع کاربرد در مرحله دوم باید

8 چگالی جریان خطی استاتور و چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی با توجه به محدوده های تجربی و توان اندازه ولتاژ و دیگر خصوصیات نوع کاربرد مورد نظر تعیین شوند. سپس ابعاد هندسی ژنراتور شامل طول موثر ژنراتور ابعاد استاتور مثل قطر داخلی و خارجی ارتفاع یوغ و دندانه پهنای دندانه ابعاد شیار و همچنین ابعاد روتور و طول فاصله هوایی محاسبه می شوند. شکل 5 : مراحل طراحی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم. انتخاب نوع مواد آهنربای دائم محل نصب آنها و برآورد ابعاد آهنرباهای دائم شامل پهنا و ضخامت آهنربا در مرحله چهارم انجام می گیرد. در پنجمین مرحله نیز شار و چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی بدست خواهد آمد. حال اگر این مقدار چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی با مقدار فرض اولیه در مرحله دوم برابر بود به ادامه مراحل طراحی می پردازیم ولی اگر این مقدار جدید با فرض اولیه برابری نداشت طی یک فرآیند تکراری آنقدر مقدار چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی باید اصالح شود تا اختالف این دو مقدار به کمتر از سه درصد برسد. سپس ولتاژ الکتریکی القا شده در بارداری E a محاسبه می شود. مراحل 3 تا 8 تکرار می یابد تا زمانی که E a ولتاژ نسبت به ولتاژ القا شده در بی باری E s بیش از 3/33 درصد تغییر نکند. در مراحل بعدی تلفات بازده و حجم محاسبه خواهند شد. حال با توجه به هدف مطلوب در کاربرد مورد نظر و ارتباط بین کمیت های خروجی و پارامترهای ورودی می توان از طریق این مدل و روش تحلیلی و جستجوی کامل در محدوده پارامترهای ورودی پاسخ بهینه مربوط به تمام پارامترهای طراحی را یافت. -2 بهینه سازی بهینه سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم یک مسئله بهینه سازی چند هدفه با چندین متغیر و محدودیت است. فرآیند بهینه سازی را می توان به سه مرحله تقسیم بندی نمود مرحله اول متغیرهای بهینه سازی بعبارت دیگر پارامترهای ورودی قابل تغییر ژنراتور تعریف می شوند. مرحله دوم توابع هدف و محدودیت ها فرموله می شوند که توابع هدف شامل بازده حجم و ترکیبی از بازده و حجم می باشند و در مرحله سوم نیز یک الگوریتم بهینه سازی برای پیدا کردن مقدار بهینه ابعاد هندسی و دیگر کمیت های ژنراتور بکار گرفته خواهد شد. --2 اهداف بهینه سازی در این بهینه سازی یافتن ماکزیموم تابع هدف )/F ( مربوط به بازده )η( مطابق با معادله )37( و یافتن مینیمم F 2 تابع مربوط به حجم کل ژنراتور ( total V( مطابق با معادله )38( و همچنین یافتن تابع مربوط به بهینه سازی F 3 توامان بازده و حجم کل ژنراتور بصورت معادله )39( مد نظر می باشند. F 3 = α F +α 2 F 2 ) 39( α 2 و α که طوری تعیین می شوند که بتوان بازده و حجم را بصورت توامان و مطابق با هدف مطلوب بهینه کرد. همچنین محدوده تغییرات هشت پارامتر ورودی قابل تغییر طراحی ژنراتور نیز در جدول ذکر شده است. جدول : محدوده تغییرات پارامترهای ورودی قابل تغییر طراحی ϵ χ αpm A(A/m) B(T) Q P g(mm) [ / 35; /45 ] [ 3 / 4; 3 /95 ] [ 3 / 6; 3 /9 ] [3333;22333] [ 3 / 86; /388 ] [96;44] [8;2] [ 3 / 5;]

9 2-2- روش بهینه سازی مورچگان ( "ACO" - )Ant Colony Optimization مشکل اصلی الگوریتم های تکاملی معمول در حل مسائل بهینه سازی پویا همگرایی زودرس و کاهش تنوع جمعیتی در طول زمان است. بنابراین در مواجه با مسائل بهینه سازی پویا نیاز به رویکردهایی است که تنوع را در طول زمان حفظ کنند. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها و یا به اختصار الگوریتم مورچه ها از رفتار مورچه های طبیعی که در مجموعه ها بزرگ در کنار هم زندگی می کنند الهام گرفته شده است و یکی از الگوریتم های بسیار کارآمد در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی است[ 24] [23] [22 ]. این الگوریتم برای حفظ تنوع و استفاده از نتایج پیشین جستجو تقسیم بندی فضای جستجو با استفاده از اتوماتای سلولی را به کار می گیرد)اتوماتای سلولی در حقیقت سیستم های دینامیکی گسسته ای هستند که رفتارشان کامال بر ارتباط محلی استوار است[ 25 ](. جستجو در هر سلول و همسایگانش به صورت موازی و جداگانه توسط الگوریتم کلونی مورچه ی پیوسته انجام می شود. استفاده از اتوماتای سلولی موجب حفظ تنوع جمعیت مورچه ها می شود. جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی از تابع محک قله های متحرك استفاده می شود. بعد اتوماتای از مقداردهی اولیه که شامل توزیع مورچه ها در بروزرسانی سلولی است الگوریتم در یک حلقه قوانین اتوماتای سلولی را تکرار می کند. در این الگوریتم یک اتوماتای سلولی فضای جستجو را به تعدادی پارتیشن افراز می کند که هریک از این پارتیشن ها یک سلول در اتوماتای سلولی است. اتوماتای سلولی بطور ضمنی کلونی مورچه ها را به تعدادی کلونی کوچکتر تقسیم می کند که هر کلونی ساکن یک سلول است. هر کلونی مقیم سلول مسئول پیدا کردن بهینه در آن سلول و سلول های همسایه ی آن سلول است. هر سلول در اتوماتای سلولی شامل اطالعات حافظه ی سلول مورچه های فعال در سلول و اطالعات فرومون است که توسط مورچه ها در هر سلول برجای گذاشته می شود. جهت استفاده از نتایج جستجو های پیشین برای هر سلول حافظه درنظر گرفته می شود. در این حافظه مکان و شایستگی بهترین موجود در آن سلول از زمان آخرین تغییر تاکنون حفظ می شود. این حافظه برای سلول i ام Best C i نامیده می شود[ 22 ]. اتوماتای سلولی شامل 6 قانون است که آن ها را بصورت موازی بر روی تک تک سلول ها اجرا می کند. این قوانین عبارتند از : شکل 6 : فلوچارت الگوریتم مورچگان[ 23 ].

10 n 8 ( نظارت بر تغییرات محیط 2( جابجایی مورچه های غیرفعال 3( بروزرسانی حافظه سلول ها 4( بهنگام سازی مکان مورچه ها 5( بروزرسانی فرومون سلول ها 6( بررسی تراکم مورچه های سلول. مورچه ها برحسب مکانشان به حالت سلول های متناظر شان اضافه می گردند و وظیفه جستجو در آن سلول و همسایگی آن را بر عهده دارند. هر مورچه می تواند فعال یا غیرفعال باشد. مورچه های غیرفعال در فرآیند جستجو شرکت نمی کنند و فقط در حالت سلول موجودند. در ابتدا تمام مورچه ها فعال هستند. برای هر سلول پارامتر فرومون تعریف می شود. این مقدار با حرکت مورچه ها در محیط بروزرسانی می شود و مورچه های سلول آن را در فرآیند ساخت راه حل به کار می گیرند. مقدار فرومون میتواند میانگین یا واریانس توزیع نرمالی که برای ساخت راه حل توسط مورچه ها به کار می رود یا هر دو مورد باشد. در ابتدا فرومون همه ی سلول ها برابر با یک مقدار اولیه است[ 22 ]. فلوچارت این الگوریتم در شکل 6 آمده و در زیر نیز شرح داده شده است: ( تعیین مقدار اولیه برای تابع فرمرومون و تابع ابتکاری. 2( قرار دادن شهر مبدا برای هر مورچه در لیست ممنوعه که حق گذر مجدد به آن برای آن مورچه وجود نداشته باشد. 3( محاسبه تابع احتمال برای انتخاب شهر بعدی برای هر مورچه در هر شهر. 4( تعدیل جمعیت شهرها بابت انتخاب هر مورچه به لیست ممنوعه آن مورچه. 5( افزودن شهر انتخابی هر مورچه به لیست ممنوعه آن مورچه. 6( تعیین بهترین مسیر. 7( به روز رسانی و رفتن به گام ( 3 اگر پایان تور همه مورچه ها نیست (. مقادیر تنظیم شده پارامترهای این روش بهینه سازی جهت رسیدن به هدف مطلوب در این مقاله در جدول 2 آمده است. در این جدول n i تعداد تکرار انجام الگوریتم z ضریب انحراف از استاندارد q ضریب تشدید n P تعداد جمعیت مورچه ها n e تعداد مورچه های نخبه و α و β ضرایبی برای بهینه سازی همزمان اندازه و بازده در بهینه سازی اجتماع مورچگان برای اهداف عادی شده می باشند] 23 [. جدول 2 : n p ns 3 مقادیر تنظیم شده پارامترهای روش مورچگان n e 5 β α n i 53 q 3/7 z نتایج بهینه سازی در این بخش نتایج به دست آمده از بهینه سازی پارامترهای ژنراتور سنکرون آهنربای دائم توسط الگوریتم مورچگان با استفاده از نرم افزار MATLAB در جدول 3 و همچنین نمودار توابع هدف ( F/( و F 2 F و 9 ارائه شده است. هدف بهینه سازی کمیت های ژنراتور جدول : 3 نتایج بهینه سازی بهینه سازی بازده بهینه سازی حجم در شکل های بهینه سازی بازده و حجم 33/5 326/ / 3 246/4 267/ / 6 99/8 84/ 7 33 / 2 6/5 6/ 2 5 / 8 3/7 3/ 9 3 / 6 2/9 3/ 2 2 / 9 3/7 4 3 / 6 244/ / 6 2/7 2/ 3 2 / 7 Dstot )mm( D )mm( L)mm( hz )mm( bs2 )mm( bs )mm( bt )mm( Dr )mm( hpm )mm( 3/ / 6 hys )mm( 3/ / 6 hyr )mm( Nph Zq 353/ 355/ / 8 245/4 247/ / 8 247/8 247/ / / PLoss)Watt( Ea )volt( Es )volt( ƞ ) % ( Vtotal )Cm 3 ( A)A/m( 3/88 3/ 87 3 / 88 Bg)T( P Q 3/ 848 g)mm( 3/82 3/ 9 / 87 α 3/4 3/ 32 3/ 42 Χ /29 / 3 / 2 ϵ 3 PM

11 شکل 7: تابع هدف )F/( شکل 8: تابع هدف F2 مطلوب ژنراتورهای مورد استفاده در تولیدات پراکنده مثل راندمان چگالی توان باال و حجم کم را برآورده می سازد یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در این کاربرد می باشد. در این مقاله به بررسی افزایش کارآیی این ژنراتور برای کاربرد در تولیدات پراکنده پرداخته شده است بعبارت دیگر با استفاده از روش طراحی تحلیلی-محاسباتی و سپس بهینه سازی با استفاده از الگوریتم مورچگان تالش شده است تا با بهینه سازی ابعاد و سایر کمیت های قابل تغییر ژنراتور تلفات و حجم به حداقل و بازده به حداکثر برسد. بهینه سازی طراحی PMSG مورد مطالعه در این مقاله منجر به افزایش 8% در بازده نسبت به مرجع ]2[ در حالتی که تابع هدف تنها حداکثر نمودن بازده بوده است و بازده تا 93% افزایش یافته است. همچنین با بهینه سازی فقط برای به حداقل رساندن حجم کل ژنراتور حجم به 733 cm 3 کاهش یافته است. در حالی که در بهینه سازی همزمان بازده و حجم کل ژنراتور حداکثر بازده % کاهش و حداقل حجم به اندازه 33cm 3 افزایش یافته است در مقایسه با زمانی که این دو مقدار به صورت جداگانه بهینه سازی شده اند. همچنین بیشتر بودن بازده و کمتر بودن حجم این نوع ژنراتور نسبت به انواع دیگر ژنراتورها برای کاربرد در تولیدات پراکنده کامال تایید شده است. در آینده نیز می توان توابع هدف دیگری مثل چگالی توان و هزینه ساخت ژنراتور را تعریف و با روش های دیگر بهینه سازی مانند زنبور انبوه ذرات و ژنتیک بهینه سازی را برای این اهداف انجام داد. مراجع [] Chiradeja, Pathomthat. and Ramakumar R. (2004). "An Approach to Quantify the Technical [2] Tegou, Leda-Ioanna., Heracles, Polatidis. and Haralambopoulos, Dias A. (2007). "Distributed Generation with Renewable Energy Systems: The spatial dimension for an autonomous Grid." 47th conference of the European Regional Science Association. [3] Dietz, A., Groeger, A. and Klingler, C. (20). "Efficiency improvement of small hydroelectric power stations with a permanent-magnet synchronous generator." IEEE International Conference. [4] [5] Tapia, Juan A., Pyrhönen, Juha., Puranen, Jussi., Lindh, Pia. and Nyman, Sören. (203)."Optimal Design of Large شکل : 9 تابع هدف F3-3 نتیجه گیری ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بعلت این که ویژگی های

12 ,Master s Thesis. Lappeenranta University of Technology. [8] Martinez, Daniel. (202), "Design of a Permanent Magnet Synchronous Machine with Non Overlapping Concentrated Windings for the Shell Eco Marathon Urban Prototype." Degree project in Electrical Engineering Master of Science Stockholm, Sweden. [9] Bianchi, Nicola., Silverio, Bolognani. and Frère, Paolo. (2006), "Design Criteria for High-Efficiency SPM Synchronous Motors", IEEE Transactions. Vol. 2, No. 2. [20] Widyan, Mohammad S. (2006), ''Design, Optimization, Construction and Test of Rare Earth Permanent Magnet Electrical Machines with New Topology for Wind Energy Applications.'', Msc thesis. [2] Toda, H., Xia, Z., Wang, J., atallah, K. and Howe, D. (2004), "Rotor eddy-current loss in permanent magnet brushless machines", IEEE transactions on magnetics, Vol. 40, pp ]22[ کیانفر سحر. و میبدی محمدرضا. " الگوریتم کلونی مورچه سلولی" دانشگاه صنعتی تهران. امیرکبیر [23] Dorigo, Marco. (2004), "Ant colony optimization." The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England. [24] Dorigo, M., Maniezzo, V. and Colorni, A. (996), "The Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents.",ieee Transaction on Systems, man, and cybernetics part b, vol. 26, pp [25] John Von Neumann, A. W. B., (996), "Theory of Self Reproducing Automata.",University of Illinois Press. Permanent Magnet Synchronous Generators." IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 49, No.. [6] Soleimani Keshayeh, M.J. and Gholamian, S. Asghar. (203) "Optimum Design of a Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor for industrial applications." International Journal of Applied Operational Research, Vol. 2, No. 4, pp [7] Wang, Tao. and Wang, Qingfeng., (202) "Optimization Design of a Permanent Magnet Synchronous Generator for a Potential Energy Recovery System. " IEEE Transaction on Energy Conversion. Vol. 27, No. 4. [8] Wallace, R., Alexandrova, J., Vera, B., Tapia, J., Pyrhönen, J. and Lindh, P. (202) "P.M. Synchronous Generator Design Analytical Metod." International IEEE Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. [9] Faiz, Jawad. and Zareh, Nariman. (20), "Optimal Design of a Small Permanent Magnet Wind Generator for Rectified Loads." World Renewable Energy Congress. [0] Aino Manninen. (202) " Evaluation of the effects of design choices on surface mounted permanent magnet machines using an analytical dimensioning tool",the Master s thesis, Aalto-University School of Electrical Engineering. [] Pyrhönen, J. and Jokinen, T. and Hrabovcová, V. (2008) "Design of Rotating Electrical Machines. ", John Wiley & Sons, Ltd. [2] Toliyat, H. A., Kilman, G. B. (2004), "Handbook of Electric Motors.,Second Edition. Taylor & Francis Group. [3] Jacek F.Gieras. (200), "Permanent magnet motor technology, Design and Application." Hamilton Sundstrand Aerospace, Rockford, Illinois, U.S.A. University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland. [4] [5] Heikkilä, T. (2002), "Permanent Magnet Synchronous Motor for Industrial Inverter Applications - Analysis and Design." Dissertation, Lappeenranta University of Technology, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 34. [6] Al Fartusi, Nada. (200), "Permanent magnet synchronous generator (PMSG) to use on board of yachts.", Msc thesis, Delft University of Technology. [7] Hanne, Jussila., (2005), "Design of concentrated winding fractional slot permanent magnet synchronous machine."

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی یافته هاي نوین کشاورزي سال اول- شماره 3 - بهار 1386 بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی چکیده حسین منصوري یاراحمدي عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای 156 تا 141 صفحه 103 شماره ششم و بيست سال 96 بهار تهران در زمینلرزه رخداد محتمل سناریوهای شبیه سازی 4 شامی ابوالفضل و 3 جعفری فرهاد 2 قویمیپناه محمدرضا 2 برزگری امیر 1* سمائی مقداد ژاپن گیفو گیفو دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ سنگ آهن سنگ آهن نوعی سنگ حاوي رگههاي آهن است. که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود میآید. Fe نماد شیمیایی آهن است. سنگآهن یکی از فراوانترین عناصر فلزي موجود در زمین است. اکسید آن حدود 5 درصد

Διαβάστε περισσότερα

telefax: )+98 21(

telefax: )+98 21( سلول های بنیادی CELLs( )STEM و دیابت تیپ یک 5 صاحب امتیاز: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران مدیر مسئول: دکتر محمد صاحب الزمانی هیئت تحریریه: دکتر محمد رضا بختياري دکتر بهزاد پوپک دکتر یوسف

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی تحقیقات بتن سال نهم شمارۀ دوم پائیز و زمستان 59 ص 111 59 تاریخ دریافت: 59/6/6 تاریخ پذیرش: 59/3/16 مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه

Διαβάστε περισσότερα