Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στη µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στη µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων 1"

Transcript

1 Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στη µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων 1 Παναγιώτης Σ. Τσιλιγγίρης 2 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 3 Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) αφορά συστήµατα τα οποία εκπέµπουν την ταυτότητα αντικειµένων µέσω ραδιοκυµάτων. Αναγνώστες RFID (RFID readers) δέχονται δεδοµένα αποθηκευµένα σε ετικέτες (tags) και τα µεταδίδουν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα χωρίς ανθρώπινη διαµεσολάβηση. Μια συνήθης ετικέτα RFID έχει µέγεθος περίπου όσο µια πιστωτική κάρτα (βλ. Σχ. 1). ΣΧ. 1: Ετικέτα RFID Η ετικέτα περιλαµβάνει ένα µικροτσίπ συνδεδεµένο µε µια κεραία ραδιοκυµάτων η οποία µε την σειρά της είναι τοποθετηµένη πάνω σε ένα πλαίσιο. Ένας αναγνώστης RFID έχει µία ή περισσότερες αντένες οι οποίες εκπέµπουν ραδιοκύµατα και λαµβάνουν πίσω σήµατα από την ετικέτα. Η θεµελιώδης λειτουργία του RFID συνοπτικά έχει ως εξής: Αρχικά, ο αναγνώστης στέλνει ενέργεια στην ετικέτα για να την ενεργοποιήσει. Κατόπιν, η ενέργεια του αναγνώστη λαµβάνεται από την αντένα της ετικέτας και αξιοποιείται για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο µικροτσίπ, το οποίο αλλάζει το ηλεκτρικό φορτίο στην κεραία και µεταδίδει πίσω το δικό του σήµα. Έτσι, η ετικέτα στέλνει δεδοµένα πίσω στον αναγνώστη. Τέλος, ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες και τις µεταδίδει στο κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα (βλ. Σχ. 2). 1 ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Απρ Μεταπτυχιακός φοιτητής, Management Science & Engineering Dept., Stanford University, USA. 3 Καθηγητής, Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, Ε.Μ.Π.

2 ΣΧ. 2: Πως λειτουργεί το σύστηµα RFID Η ανασκόπηση που κάναµε για συστήµατα RFID σχετικά µε την ασφάλεια εµπορευµατοκιβωτίων βασίζεται σε έρευνα πολλών εφαρµογών στην πράξη. Τα κυριότερα πορίσµατα της ανασκόπησης αυτής έχουν ως εξής: Οι εµπορικές εφαρµογές υπερισχύουν έναντι των ακαδηµαϊκών. Παρά το ότι σε αρκετές από τις εφαρµογές συµµετέχουν πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, η συντριπτική πλειονότητά τους αφορά εµπορικές εφαρµογές ιδιωτικών εταιρειών. Αυτό σε συνδυασµό µε την επιτυχή έκβαση πολλών από αυτές υποδηλώνει ότι οι εφαρµογές RFID στη µεταφορά και διαχείριση Ε/Κ έχουν ευοίωνες προοπτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει σηµαντική χρονική υστέρηση στην προώθηση σχετικών εφαρµογών σε σχέση µε τις Η.Π.Α. Η χρονική αυτή υστέρηση οφείλεται αφ ενός στην έµφαση που δίνουν οι Η.Π.Α. στην αποτροπή ενδεχόµενης τροµοκρατικής επίθεσης δια θαλάσσης και στο ότι οι αµερικανοί επιχειρηµατίες αποσκοπούν σε επιχειρησιακήλειτουργική αριστεία µέσω της χρήσης RFID. Πάντως, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια παρατηρούµε αξιόλογες ερευνητικές και επιχειρηµατικές προσπάθειες εντός της Ε.Ε. Το βασικό κίνητρο για την εισαγωγή της τεχνολογίας RFID στα Ε/Κ είναι η ασφάλεια (security) και όχι η επιχειρησιακή αριστεία. Η χρήση της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις µεταφορές είχε βασιστεί στην προοπτική ότι το RFID θα µπορούσε να προσφέρει «ορατότητα» στην εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain visibility). Το όραµα είναι να οδηγηθούµε από µια δοµή βασισµένη στην πρόβλεψη ζήτησης σε µια αλυσίδα εφοδιασµού βασισµένη στη ζήτηση πραγµατικού χρόνου (real-time demand). Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση της ναυτιλίας και των Ε/Κ, η ασφάλεια των εµπορευµατοκιβωτίων κυρίως ανακινεί τις σχετικές εξελίξεις. Η χρήση RFID στην µεταφορά Ε/Κ οφείλει να συνοδευτεί από επανασχεδιασµό των λειτουργικών διαδικασιών. Αυτή την στιγµή η χρήση RFID στη µεταφορά Ε/Κ, όπου συναντάται, βρίσκεται είτε σε κατάσταση δοκιµής είτε αντικατάστασης της

3 προηγούµενης τεχνολογίας και πρακτικής (βλ. Σχ. 3 και 4). Σε πολλές από αυτές τις εφαρµογές δεν έχει πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένη επανασχεδίαση επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes re-engineering). ΣΧ. 3: Μηχανική σφραγίδα ΣΧ. 4: Ηλεκτρονική σφραγίδα Συνοπτικά, οι εφαρµογές RFID στη µεταφορά και διαχείριση Ε/Κ µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής (βλ. Σχ. 5) Αναγνώριση Ε/Κ (Container Identification). Στην πράξη, πολλές φορές τα intermodal containers έχουν πολλαπλούς αριθµούς αναγνώρισης. Επίσης, ακόµη και εάν ο αριθµός αναγνώρισης είναι µοναδικός, το αρµόδιο προσωπικό µπορεί να καταγράψει λαθεµένα αυτή την πληροφορία. Με την τεχνολογία RFID, η ταυτότητα του Ε/Κ µπορεί να αποθηκευθεί αυτόµατα στην ετικέτα RFID σύµφωνα µε τις επιταγές ISO αποτρέπτοντας λανθασµένες καταγραφές. Επίσης, το ID του Ε/Κ δεν πλαστογραφείται. Σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής, αναγνώστες τοποθετηµένοι σε γερανούς, οχήµατα ή λοιπούς εξοπλισµούς λιµένων καθιστούν εφικτή την αυτόµατη καταγραφή του ID οιαδήποτε Ε/Κ καθώς αυτό φορτοεκφορτώνεται ή µεταφορτώνεται µέσα στο τέρµιναλ. Αναγνώριση ανθρώπινου δυναµικού. Κάρτες αναγνώρισης RFID µπορεί να είναι το αντίδοτο στην πλαστογράφηση των ταυτοτήτων υπαλλήλων. Αυτές οι κάρτες µπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες όπως όνοµα, φωτογραφία, κ.ά., καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την εργασία, την βάρδια, κ.τ.λ. Σε ανεπάνδρωτα σηµεία ο έλεγχος µπορεί να γίνει µέσω τηλεόρασης κλειστού

4 κυκλώµατος. Σε επανδρωµένα σηµεία το όφελος είναι εξίσου σηµαντικό. Άλλο προσωπικό απαλλάσσεται από το άχθος του ελέγχου των διακριτικών σηµάτων (κονκάρδων). Οι κονκάρδες RFID µπορούν να περιέχουν ακόµη και εξουσιοδοτήσεις ή άδειες. Πρόσβαση, έλεγχος, και παρακολούθηση εξοπλισµού. Η ακριβής χωρική και χρονική παρακολούθηση εξοπλισµού οφείλει να αποτελεί µέρος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης στόλου και πλατείας (fleet and yard management). Χρήση ετικετών RFID σε straddle carriers, τράκτορες, νταλίκες, κτλ. καθιστούν εφικτή την παρακολούθηση του εξοπλισµού. Όσον αφορά την πρακτική εκτέλεση αυτής της λύσης στην πλατεία ενός τερµατικού σταθµού Ε/Κ, ετικέτες RFID µπορούν να επικολληθούν, ή να θαφτούν, σε επιλεγµένα σηµεία της πλατείας. Οι πληροφορίες µπορούν να µεταφερθούν στα γραφεία εργαζοµένων µέσω ασυρµάτου LAN, το οποίο αποτελεί ήδη κοινοτοπία σε µοντέρνα τέρµιναλ. Επίσης, το RFID µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση στον εξοπλισµό. Για παράδειγµα, µπορούµε να συνδυάσουµε εξοπλισµό RFID οχηµάτων µε κονκάρδες RFID εργαζοµένων ώστε να βεβαιωθούµε ότι ο σωστός οδηγός οδηγεί το κάθε όχηµα. Επίσης, κονκάρδες RFID µπορούν να διασφαλίσουν την απρόσβλητη χρήση εξοπλισµού µε το να κλειδώνουν/ ξεκλειδώνουν τον εξοπλισµό. Επιπροσθέτως, αναγνώστες τοποθετηµένοι σε στρατηγικά σηµεία πρόσβασης ελέγχουν την είσοδο/έξοδο στο λιµάνι. Επόπτευση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (activity monitoring). Εκτός από τον εντοπισµό και έλεγχο υπαλληλικού προσωπικού και εξοπλισµού, η χρήση RFID προωθεί την επόπτευση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε πραγµατικό χρόνο. Ανάπτυξη συνεργιών µε αισθητήρες. Η τεχνολογία RFID αναπτύσσει άριστες συνέργιες µε αισθητήρες. Οι ενεργές (active) ετικέτες RFID µπορούν να φέρουν αισθητήρες, GPS, δορυφορικά συστήµατα, και άλλες προσθήκες. Ο συνδυασµός επιτυγχάνεται ως εξής: οι αισθητήρες µετράνε τις τιµές συγκεκριµένων παραµέτρων που µας ενδιαφέρουν και η τεχνολογία RFID καταγράφει αυτές τις τιµές. Στις πραγµατικές, ως επί το πλείστον στρατιωτικές, εφαρµογές που συναντήσαµε οι αισθητήρες καταγράφανε µεγέθη όπως υγρασία, φως, θερµοκρασία, ατµοσφαιρική πίεση, δονήσεις, ήχο, χηµικά αντιδραστήρια, θέση (βλ. GPS) και κίνηση. Να σηµειώσουµε ότι η σκέψη χρήσης αισθητήρων σε κάθε Ε/Κ είναι ανεδαφική, καθώς το συνιστάµενο κόστος των αισθητήρων είναι απαγορευτικό. Αφορά ειδικές κατηγορίες Ε/Κ, όπως στρατιωτικά Ε/Κ υψηλής τεχνολογίας. Όταν η ετικέτα RFID ενός Ε/Κ εισέλθει στο πεδίο ενός αναγνώστη RFID, οι τιµές αυτών των παραµέτρων διαβιβάζονται στο σύστηµα πληροφορικής του τέρµιναλ. Στη συνέχεια, και εάν αναγνωρισθούν µη χαρακτηριστικές τιµές, το υπολογιστικό σύστηµα θα µπορούσε να αναγνωρίσει «ύποπτα» Ε/Κ και, µάλιστα, να ιεραρχήσει τον «ενδεχόµενο κίνδυνο» για καθένα από αυτά τα Ε/Κ ανάλογα µε την απόκλισή τους από τις αποδεκτές τιµές. Συλλογή και εξόρυξη δεδοµένων (data collection & mining). Η τωρινή ανάλυση ρίσκου δεν αποτιµά λεπτοµέρειες σχετικές µε τα ακολουθητέα δροµολόγια σε παγκόσµιο επίπεδο, π.χ., τους λιµένες φόρτωσης, εκφόρτωσης, και µεταφόρτωσης. Τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων αξιοποιούν

5 τις πληροφορίες αυτές για την αναγνώριση «ύποπτων» Ε/Κ. Έτσι, ασυνήθη δροµολόγια ή άλλα µη χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µεµονωµένων ή οµαδοποιηµένων εµπορευµατοκιβωτίων, τα οποία δεν θα µπορούσαν να είχαν αλλιώς εντοπιστεί, πολύ πιθανά να αναγνωρισθούν µέσω τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων. Απαρέγκλιτη τήρηση κανονισµών. Όλα τα παραπάνω µπορούν να βοηθήσουν τους εµπλεκόµενους φορείς να συµµορφωθούν µε τους διαρκώς αυξανόµενους, κανονισµούς ασφαλείας. Κάποιοι σχετικά νέοι κανονισµοί αναφέρονται ρητά στην χρήση RFID ( Container Security Initiative, Safe and Secure Tradelines,κ.ά.). Εν γένει, το RFID βοηθάει να ανταποκριθούµε στους αντικειµενικούς στόχους των νοµοθετηµάτων που αφορούν την ασφάλεια Ε/Κ. ΣΧ. 5. Σύστηµα RFID σε ένα λιµάνι (Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα CHINOS) Συµπερασµατικά, η χρήση RFID παρέχει προοπτικές για µεγιστοποίηση της ασφάλειας των Ε/Κ. Η επιτυχία των πρώτων δοκιµών, κυρίως σε λιµένες, και οι ευοίωνες προοπτικές του RFID στην αλυσίδα εφοδιασµού γενικότερα δικαιολογούν µια συγκρατηµένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της χρήσης του RFID στον ναυτιλιακό κλάδο. Βιβλιογραφικές αναφορές 1. Tsilingiris, P., Psaraftis, H., and Lyridis, D. (2007a) RFID-enabled innovative solutions promote container security. Proceedings of the International Symposium on Maritime Safety, Security and Environmental Protection (SSE07), Athens, Greece. 2. Tsilingiris, P., Psaraftis, H. and Lyridis, D. (2007b) RFID in the ocean container transport. Proceedings of the 2007 Annual conference of the International Association of Maritime Economists (IAME 2007), Athens, Greece.

CHINOS: Container Handling in Intermodal Nodes Optimal & Secure!

CHINOS: Container Handling in Intermodal Nodes Optimal & Secure! CHINOS: Container Handling in Intermodal Nodes Optimal & Secure! Παναγιώτης Τσιλιγγίρης, Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος Λιµένες & Συνδυασµένες Μεταφορές, Τµήµα ΝΜΜΕΜΠ, 11 Ιουνίου, 2007. Σκοπός Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα αισθητήρων και Ταυτοποίηση Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων στις. Μεταφορές

Ασύρματα Δίκτυα αισθητήρων και Ταυτοποίηση Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων στις. Μεταφορές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΣΜ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems Trinity Systems 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο: Thermi 1 Τ.Θ. 60715, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη +30 2311 99 99 16 info@trinitysystems.gr http://www.trinitysystems.gr Τεχνολογία & Λύσεις Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Διασύνδεση δύο διαφορετικών συστημάτων ΤΠΕ στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ

Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Διασύνδεση δύο διαφορετικών συστημάτων ΤΠΕ στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΚΑΛΕΜΚΕΡΙ ΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τ.Ε.Ι 30/11/2011 Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικής Τµήµα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Παράρτημα Χανίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέµα ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- LOGISTICS Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής

Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής Green Project A.E. Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής http://www.greenproject.gr Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη Κατάσταση - Ανάγκες 2. Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία : Περιγραφή Τεχνολογίας RFID. Εξέταση περίπτωσης Πολεμικής Αεροπορίας. Πιλοτική Εφαρμογή Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Ευαγγ. Σαμπράκος

Διαβάστε περισσότερα

Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335)

Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η δηµιουργία και η εξέλιξη των συστηµάτων Logistics ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Κατερίνα Πραµατάρη cleobar@aueb.gr, k.pramatari@aueb.gr ELTRUN The E-Business Center, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών και κρυπτογραφικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPERMARKET Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics»

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» «Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

MINE ADMINISTRATION SYSTEM - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ

MINE ADMINISTRATION SYSTEM - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΕΞΕΤΑΣΤΉΣ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΏΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ MINE ADMINISTRATION SYSTEM - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΜΟΝΤΈΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Σταματούδη Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική εργασία Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστής: Μανιτσάρης Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χρήση φορητών συσκευών

χρήση φορητών συσκευών Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία m-learning:εκπαίδευση µε τη χρήση φορητών συσκευών Σπουδαστής: Φώτης Α. Παναγόπουλος ΑΜ: 1690

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα