ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας (ΑΔΜ: 1950) Χαηζηκσριάκοσ Εήνφν (ΑΔΜ:1181) Επιβλέπων: Δρ. Λεσηέρης Μωσζιάδης ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 Πεξηερόκελα Cd : Η πηπρηαθή ζπλνδεχεηαη κε έλα Cd φπνπ πεξηέρεη ηνλ θψδηθα ζε αξρείν word κε ζρφιηα θαη επεμεγήζεηο, φιε ηελ εθαξκνγή ηνπ Seo Validator θαη ελα αξρείν κε νδεγίεο εγθαηάζηαζεηο - 2 -

3 Πεξίιεςε Σν Search Engine Optimization(SEO) ζπδεηείηαη ζπρλά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη φπσο δείρλνπλ ηα πξάγκαηα ζα δηαηεξεζεί ςειά, σο κηα απφ ηηο πιένλ πνιχπινθεο ππεξεζίεο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπρψο Google θαη Bing θαζψο επίζεο θαη νη ππφινηπεο κεραλέο αλαδήηεζεο, έρνπλ θξνληίζεη λα δηαηεξείηαη ςειά ην ελδηαθέξνλ ζην ρψξν απηφ, αλαλεψλνληαο ζπλερψο ηνλ αιγφξηζκν ηνπο, αιιάδνληαο ηα δεδνκέλα θαη θάλνληαο ηα πξάγκαηα φιν πην έμππλα θαη πνιχπινθα. Κάζε θνξά ινηπφλ πνπ έλαο ρξήζηεο εηζάγεη έλα εξψηεκα ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη παηάεη "enter" παίξλεη κηα ιίζηα απνηειεζκάησλ απφ ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ απηφ ην εξψηεκα ή θαιχηεξα απηφ ηνλ φξν. Οη ρξήζηεο ζπλήζσο ηείλνπλ λα επηζθέθζνληαη ηζηνζειίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή απηήο ηεο ιίζηαο, φπνπ ζεσξνχλ φηη είλαη πην ζρεηηθέο κε ην εξψηεκα. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο έρνπλ θαιχηεξε θαηάηαμε απφ ηηο άιιεο ιφγσ ηεο ηζρπξήο ηερληθήο κάξθεηηλγθ ηνπ δηαδπθηίνπ πνπ νλνκάδεηαη Search Engine Optimization (SEO). Σν SEO ινηπφλ είλαη κηα ηερληθή πνπ βνεζά ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαηάμνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ζε πςειφηεξε ζέζε απφ ηα εθαηνκκχξηα ησλ άιισλ ηζηνζειίδσλ ζε απάληεζε ζε έλα εξψηεκα αλαδήηεζεο. Έηζη ην SEO βνεζά ηηο ηζηνζειίδεο λα απμήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο κέζα απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. πσο έρεη γίλεη ζαθέο πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά πνιχπινθν ζέκα αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε νη κεραλέο αλαδήηεζεο επεμεξγάδνληαη έλα ηεξάζηην αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα ππνινγίζνπλ θαη λα θαηαηάμνπλ ηελ θάζε ηζηνζειίδα ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν θαη ζέινπλ λα πξνβάινπλ ηελ επηρείξεζε ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ απηνχ. Βέβαηα, κε ηνλ θαηξφ, ε ηζρχο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηβεβαηψλεηαη, ελψ θάπνησλ άιισλ φρη. Δπίζεο κπνξεί θάηη πνπ ίζρπε παιαηφηεξα λα πάςεη λα πθίζηαηαη. Ωο απνηέιεζκα ε βειηηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ απνηειεί θαηά έλα βαζκφ θηλνχκελν ζηφρν θαη απαηηείηαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ ηνκέα. ζεο ηερληθέο αλαθέξνληαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή είλαη επηβεβαησκέλεο, θάπνηεο φκσο απφ απηέο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ ή αθφκε θαη λα θαηαξγεζνχλ ζην κέιινλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο, έγηλε αλαδήηεζε ζε πνιιέο πεγέο πνπ κηινχλ γηα βειηηζηνπνίεζε θαη κεηά απφ δηαζηαχξσζε ησλ απφςεσλ αιιά θαη επηβεβαίσζε ηεο ηζρχνο ησλ ηερληθψλ είηε απφ εηδήκνλεο είηε πεηξακαηηθά, θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ απηέο νη παξάκεηξνη. Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθε θαη ζρεηηθή εθαξκνγή Seo Validator πνπ αλαιχεη ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ

4 Περιεχόμενα Search Engine Optimization: Γηαδηθηπαθή ππεξεζία αμηνιφγεζεο ηεο επξεζηκφηεηαο ηζηνζειίδσλ Πεξηερφκελα Δηζαγσγή Μεραλέο αλαδήηεζεο Αιγφξηζκνη Αλαδήηεζεο / Σα κέξε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο Σξφπνη θαηαρψξηζεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο Κξηηήξηα ηεξάξρεζεο απνηειεζκάησλ Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Google θαη Bing Ση είλαη ην Γίθηπν Google; Η ηζηνξία ηνπ Google. Πσο μεθίλεζε Ο ρεδηαζκφο ηνπ Google Bing, ε λέα κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Microsoft SE Ο φξνο βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο Ση είλαη ην SEO (Search Engine Optimization); Ση είλαη ην SERP Η εκθάληζε ηνπ SEO Γηαηί ην SEO είλαη ζεκαληηθφ; Σν θφζηνο ηνπ SEO: ππάξρεη θάπνηα ηηκή; Γηάθξηζε SEO onpage offpage Παξάγνληεο Καηάηαμεο (onpage/ offpage) PageRank Offpage SEO Βειηηψζηε ηελ θαηάηαμε ηνπ site ζαο / Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπκβνπιέο γηα ζσζηφ SEO ζηελ ηζηνζειίδα ζαο Βαζηθνί θαλφλεο ηνπ SEO Πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) Μεηνλεθηήκαηα SEO Black Hat SEO Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο κηαο ηζηνζειίδαο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πκβνπιέο Δπίινγνο χλνςε SEO Validator Ση ειέγρεη ν Seo Validator Γεληθή Υξήζε Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Server Οδεγφο εγθαηάζηαζεο Σερληθή Πεξηγξαθή Σερληθέο δπζθνιίεο Google Analytics Δπεμήγεζε απνηειεζκάησλ ηνπ Google Analytics

5 7. Πεηξακαηηθή κειέηε Αλάιπζε θαη πκπεξάζκαηα Πεηξάκαηνο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

6 1.Ειζαγωγή Σν δηαδίθηπν είλαη έλαο δσληαλφο θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελνο νξγαληζκφο κε πεξηερφκελν πνπ κεηαβάιιεηαη θάζε ζηηγκή, θαζψο εθαηνκκχξηα ζειίδεο πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη θαζεκεξηλά θαη κε ηε ρξήζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαλείο λα βξίζθεη ζρεδφλ νηηδήπνηε ηνλ ελδηαθέξεη. Απηφ ην αραλέο πιέγκα ηζηνρψξνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πάζεο θχζεσο ζην νπνίν ζπλδένληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εηεξφθιεηεο ζπζθεπέο (ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα, GPS, νηθηαθέο ζπζθεπέο θ.ά) Ο αθξηβήο αξηζκφο εγγξάθσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ δελ είλαη γλσζηφο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ ζαξψζεη θαη αλαιχζεη δηζεθαηνκκχξηα δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ κέρξη ζήκεξα, νη νπνίεο θαζεκεξηλά απμάλνληαη κε απίζηεπηα ηαρχ ξπζκφ. Κάζε ηζηνζειίδα πξέπεη λα βξεη ινηπφλ ηελ ζέζε ηεο κέζα ζε έλα ράνο πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, αλ ζέιεη λα μερσξίζεη, λα δηαβαζηεί θαη ηειηθά λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν, γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε. Μηα θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ δηθηπαθνχ ράνπο, νη δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ κεραλψλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζειίδεο ηνπο πάλσ ζηηο πξνηηκήζεηο απηέο. Μία επίπνλε αιιά θαη ζίγνπξα εθηθηή δηαδηθαζία. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα κέζα γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξίαο ζην Ίληεξλεη, εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, κε βάζε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ ζέηεη θάπνηνο ρξήζηεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλερψο ζαξψλνπλ ηα αξρεία ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηά θαη δεκηνπξγνχλ εθηελείο βάζεηο δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηελ εχξεζε ελφο αξρείνπ/ηζηνζειίδαο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ιέμε ή ηελ θξάζε πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε. Απηφ έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο θαη θαη επέθηαζε ησλ θεξδψλ είηε απηά πξνέξρνληαη απφ πψιεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαθεκίζεσλ. Δδψ εκθαλίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ εηδηθψλ ζηνλ ρψξν ηνπ SEO, νη νπνίνη κε εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο πξνζπαζνχλ λα εκθαλίδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο φζν πην ςειά γίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Ο ιφγνο είλαη πξνθαλήο, φζν πην ςειά εκθαλίδεηαη κηα ηζηνζειίδα ηφζν πην κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ ζα έρεη, θαζψο νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα θάλνπλ θιηθ κφλν ζηα πξψηα απνηειέζκαηα θαη ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηηο επφκελεο ζειίδεο. Η θξάζε SEO πεξηιακβάλεη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αγγιηθφ φξν Search Engine Optimization θαη ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο Βειηηζηνπνίεζε ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο. Σν SEO πεξηιακβάλεη ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε θαηαζθεπή θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ψζηε νη απηφκαηεο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα θαηαηάμνπλ ηζηνζειίδεο λα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ SEO είλαη θπζηθά ε αχμεζε ηεο θίλεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ, κέζσ επηζθέςεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, δειαδή επηζθέςεσλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ

7 Με έξεπλα πνπ θάλακε ζην δηαδίθηπν εληνπίζακε αξθεηνχο αμηφινγνπο SEO Validators, κεξηθνί απφ απηνχο είλαη: [1] [2] [3] [4] Οη παξαπάλσ SEO validators είλαη αξθεηά θαινί θαη αμηφπηζηνη αιιά δελ ήηαλ επαξθείο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηαηί πίζσ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ππάξρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. πσο είλαη θαηαλνεηφ, δελ έδηλαλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Απηφ καο ψζεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ καο SEO Validator, πνπ πάλσ απφ φια είλαη δσξεάλ πξνο φινπο παξέρνληαο επαξθείο ζπκβνπιέο ζηνλ ρξήζηε. Σα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο καο είλαη: Γσξεάλ πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο Φηιηθφ θαη επθνιφρξεζην πεξηβάιινλ κε αλαδηπισκέλν θείκελν πξνβνιήο ζπκβνπιψλ αλά απνηέιεζκα Διιεληθφ πεξηβάιινλ Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηξφπσλ βειηηζηνπνίεζεο αλά ζειίδα Έιεγρνο φισλ ησλ ζπλδέζκσλ ησλ ζειίδσλ εάλ είλαη SΔF(Search Engine Friendly) Γχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλάιπζεο, γεληθή αλάιπζε φπνπ γίλεηαη έιεγρνο νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζχγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ ζειίδσλ κεηαμχ ηνπο. Λεπηνκεξήο αλάιπζε φπνπ γίλεηαη αλαιπηηθφο έιεγρνο κηαο θαη κφλν ζειίδαο. Λεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηξφπνπο δηφξζσζεο ησλ ζθαικάησλ (ζηελ αλάιπζε ησλ image tags, πξνβνιή εηθφλαο φπνπ εληνπίζηεθε ην ζθάικα) Δκθάληζε απνηειεζκάησλ κε ην αληίζηνηρν ρξψκα (πξάζηλν= ζσζηφ, θφθθηλν =ζθάικα) Η πηπρηαθή απνηειείηαη απφ ελλέα θεθάιαηα, ηελ εηζαγσγή φπνπ γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηη καο ψζεζε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηη είλαη κεραλέο αλαδήηεζεο, ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο, νη αιγφξηζκνη, ηα κέξε, ηξφπνη θαηαρψξηζεο, θξηηήξηα ηεξάξρεζεο απνηειεζκάησλ θαη επηζεκάλζεηο γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε. Αθνινχζσο γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ κεραλψλ Google θαη Bing. Δπίζεο κηα αλάιπεηαη ν φξνο SEO θαη ιεπηνκεξήο επεμήγεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ, παξνπζίαζε ηνπ SEO Validator (ρξήζε, νδεγφο εγθαηάζηαζεο,ηερληθέο δπζθνιίεο θαη ηερληθή πεξηγξαθή). ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ηo Google Analytics φπνπ γίλεηαη επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή κειεηε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ, ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηε εξγαζία θαη ηεινο ε βηβιηνγξαθία

8 2. Μεραλέο αλαδήηεζεο Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα κέζα γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξίαο ζην Ίληεξλεη, εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, κε βάζε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ ζέηεη θάπνηνο ρξήζηεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλερψο ζαξψλνπλ ηα αξρεία ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηά θαη δεκηνπξγνχλ εθηελείο βάζεηο δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηελ εχξεζε ελφο αξρείνπ/ηζηνζειίδαο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ιέμε ή ηελ θξάζε πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δεκηνπξγνχλ, ινηπφλ, απηφκαηα έλα εζσηεξηθφ επξεηήξην κε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, επεμεξγάδνληαη κε δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο ηνλ φξν αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε, ζπζρεηίδνληάο ηνλ κε ην εζσηεξηθφ ηνπο επξεηήξην θαη ηειηθά παξέρνπλ κία ιίζηα κε ζπλδέζκνπο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν πνπ ε εζσηεξηθή ηνπο επεμεξγαζία θξίλεη ρξήζηκν. ην δηαδίθηπν ζήκεξα ππάξρνπλ δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο, πνπ ζπλήζσο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο πιεξνθνξηψλ ειεχζεξα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Η βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζήκεξα είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ αιγνξίζκσλ επεμεξγαζίαο ησλ φξσλ αλαδήηεζεο θαη ζπζρεηηζκνχ ηνπο κε ην επξεηήξην ηεο θάζε κεραλήο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηε κεραλή αλαδήηεζεο είλαη φηη είλαη έλα πξφγξακκα ζρεδηαζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφζβαζε ζε αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλαλ ππνινγηζηή, γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ θνηλφ server ζην δηαδίθηπν ή ζε έλαλ άιινλ, αλεμάξηεην θαη κεκνλσκέλν ππνινγηζηή. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά (keywords) ζε ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ αξρείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο ζπιιέγνληαη ηα URLS ησλ ηζηνζειίδσλ, ν HTML θψδηθαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ζειίδα θαζψο θαη ζπλδέζεηο πξνο θαη απφ ηελ ζειίδα. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δηαζέηνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, επξεηήξην κε ην πιήξεο θείκελν ησλ ηζηνζειίδσλ. ηαλ έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί κία κεραλή αλαδήηεζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εξεπλά ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ηζηνζειίδσλ (θαη φρη ην WWW). ηαλ ςάρλνπκε ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο κηα Μεραλή Αλαδήηεζεο, αλαδεηνχκε θαηά θάπνην ηξφπν έλα παιηφ αληίγξαθν ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνζειίδαο, φπσο απηφ ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κεραλήο. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη ξπζκηζκέλεο ψζηε λα δίλνπλ ηαρχηαηα απνηειέζκαηα, πξάγκα ην νπνίν ζα ήηαλ αδχλαην λα ζπκβεί αλ νη κεραλέο πξνζπαζνχζαλ λα εξεπλήζνπλ ηα δηζεθαηνκκχξηα ηζηνζειίδσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time). Αθνχ ν ρξήζηεο δψζεη ηελ ιέμε ή θξάζε πνπ επηζπκεί λα ςάμεη, έλαο αιγφξηζκνο εμεηάδεη ηελ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη αλαθηά ζπλδέζκνπο απφ ηζηνζειίδεο κε πεξηερφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ φξν αλαδήηεζεο πνπ έζεζε ν ρξήζηεο

9 2.1 Αιγόξηζκνη Αλαδήηεζεο / Τα κέξε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο Η αξάρλε Δίλαη νη αληρλεπηέο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ ε δνπιεία ηνπο είλαη λα βξίζθνπλ θαη λα αλαθηνχλ ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν θαη λα ηηο κεηαβηβάδνπλ ζην επξεηήξην ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Παξά ην φηη ην φλνκα ησλ αξαρλψλ ππνλνεί φηη ηαμηδεχνπλ πάλσ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη παξφκνηα κε έλαλ πεξηεγεηή, ν νπνίνο ζηέιλεη αίηεζε γηα κία ηζηνζειίδα, θαηεβάδεη ηελ ηζηνζειίδα θαη ηε δηαβηβάδεη ζηνλ κεραληζκφ ηνπ επξεηεξίνπ. Φπζηθά νη αξάρλεο δεηνχλ θαη δηαβάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο πνιχ γξεγνξφηεξα απφ έλαλ πεξηεγεηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο αξάρλεο δεηνχλ ηαπηφρξνλα εθαηνληάδεο αθφκε θαη ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο νη αξάρλεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα θαηαλέκνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζε πνιινχο δηαθνκηζηέο ψζηε λα κελ θαηαθιχδνπλ έλαλ δηαθνκηζηή κε ηηο αηηήζεηο ηνπο θαη λα κελ θαηαιακβάλνπλ κεγάιν θνκκάηη ηνπ εχξνπο δψλεο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ νη ρξήζηεο. Μεραληζκόο επξεηεξίνπ ηαλ ε αξάρλε επηζθέπηεηαη κία ηζηνζειίδα, ηελ παξαδίδεη ζηνλ κεραληζκφ ηνπ επξεηεξίνπ, ν νπνίνο απνζεθεχεη ην πιήξεο θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο, ζπλήζσο ζε δνκή αλεζηξακκέλνπ επξεηεξίνπ. Σν αλεζηξακκέλν επξεηήξην είλαη ηαμηλνκεκέλν αιθαβεηηθά, κε θάζε θαηαρψξηζε ηνπ επξεηεξίνπ λα πεξηιακβάλεη κία ιέμε, κία ιίζηα κε ηζηνζειίδεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηηο αθξηβείο ζέζεηο ηεο ιέμεο κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. Απηή ε δνκή ζεσξείηαη ηδαληθή γηα ηηο έξεπλεο κε ιέμεηο θιεηδηά, παξέρνληαο γξήγνξε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο ιέμεηο θιεηδηά. Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλαδήηεζεο, νξηζκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο εμαιείθνπλ ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο πνπ νλνκάδνληαη stop words. Δπίζεο ν κεραληζκφο επξεηεξίνπ εθηειεί θαη άιιεο ελέξγεηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο φπσο ε εμάιεηςε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, ησλ πνιιαπιψλ δηαζηεκάησλ θαη νξηζκέλεο θνξέο κεηαηξέπεη φια ηα γξάκκαηα ζε πεδά. Η θαηαρψξηζε ζην επξεηήξην νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ, επηηξέπεη ζε κία κεραλή αλαδήηεζεο λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ηελ εχξεζε ηζηνζειίδσλ πνπ λα εκπεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά. Αλ ε ζέζε θάζε ιέμεο θαηαγξάθεηαη, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειεζηέο εγγχηεηαο (NEAR) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ απνηειεζκάησλ ησλ αλαδεηήζεσλ. Δπίζεο, ε κεραλή κπνξεί λα αλαδεηήζεη θξάζεηο ή αθφκε θαη κεγαιχηεξα θνκκάηηα θεηκέλνπ. Σέινο, αλ ε κεραλή θαηαγξάθεη εθηφο ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνλ θψδηθα HTML, ε αλαδήηεζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηζηνζειίδαο φπσο ν ηίηινο, ε δηεχζπλζε. ηαλ ε αξάρλε αλαθαιχςεη αιιαγέο ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο, ηφηε ελεκεξψλνληαη θαη ηα αληίγξαθα ζην επξεηήξην. Βέβαηα, ην ηη αθξηβψο αληηγξάθεη ε αξάρλε ζην επξεηήξην, εμαξηάηαη απφ θάζε κεραλή αλαδήηεζεο

10 Μεραληζκόο αλαδήηεζεο Αλ θαη φια ηα κέξε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη ζεκαληηθά, νη αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απ φια, θαζψο ε ιεηηνπξγία κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ο αιγφξηζκνο είλαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ε νπνία επεμεξγάδεηαη ην πξφβιεκα, ππνινγίδεη έλαλ αξηζκφ απφ πηζαλέο ιχζεηο θαη έπεηηα επηζηξέθεη ηε ιχζε ηνπ. ε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, ν αιγφξηζκνο αλαδήηεζεο παίξλεη ηε ιέμε ή ηελ θξάζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε αλαδήηεζε, εμεηάδεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα βξεη ιέμεηο-θιεηδηά ζρεηηθά κε ηε ιέμε ή θξάζε πνπ ηνπ δφζεθε θαη επηζηξέθεη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε ή θξάζε γηα ηελ νπνία έθαλε αλαδήηεζε, είηε ζην ζψκα ηεο ηζηνζειίδαο είηε ζην URL πνπ δείρλεη ζηελ ηζηνζειίδα. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αιγνξίζκνπο αλαδήηεζεο γηα λα εληνπίζνπλ γξήγνξα ηε δεηνχκελε πιεξνθνξία. Με δεδνκέλε ηε ζπλερή κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ αιιά θαη ηελ ρξήζε απφ κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αιγνξίζκσλ πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνινγνχλ νη αξάρλεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ππάξρεη αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Τπάξρνπλ αξθεηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αιγνξίζκσλ αλαδήηεζεο θαη επνκέλσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη αξθεηά πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο είλαη δπλαηό: λα αθνινπζνχλ θάπνηνλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εκθαληζηνχλ ζηε ιίζηα λα ηνπνζεηνχληαη ηπραία ζηε ιίζηα λα ηνπνζεηνχληαη αλάινγα κε ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηελ εηαηξεία ηεο Μεραλήο Αλαδήηεζεο εηδηθά γηα λα ηνπνζεηεζεί ε ηζηνζειίδα ηνπ ζε θαιχηεξε ζεηξά ζηε ιίζηα. αθφκε,είλαη δπλαην λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο ησλ πην πάλσ κεζφδσλ, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. Μεξηθνί ηχπνη ζειίδσλ θαη ζπλδέζκσλ εμαηξνχληαη, ιφγσ πνιηηηθήο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο Μεραλέο Αλαδήηεζεο. Άιιεο πάιη εμαηξνχληαη επεηδή νη αξάρλεο ησλ Μεραλψλ Αλαδήηεζεο δελ κπνξνχλ λα ηηο πξνζπειάζνπλ (αλ κία ηζηνζειίδα δελ έρεη ζπλδέζκνπο απφ άιιεο ηζηνζειίδεο). Απηέο νη ζειίδεο πνπ εμαηξνχληαη αλαθέξνληαη σο ην Αφξαην δηαδίθηπν (DEEP WEB) ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ επηζηξέθεηαη απφ ηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο σο απνηέιεζκα. Σν Αφξαην δηαδίθηπν εθηηκάηαη φηη είλαη κεγαιχηεξν δπν κε ηξεηο θνξέο, ή θαη πεξηζζφηεξν, απφ ην νξαηφ δηαδίθηπν

11 2.2 Τξόπνη θαηαρώξηζεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο Οη κεραλέο αλαδήηεζεο βξίζθνπλ ηζηνζειίδεο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: Φόξκα θαηαρώξηζεο Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο δηαζέηνπλ κία θφξκα θαηαρψξηζεο ηεο δηεχζπλζεο (ADD URL) πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο (π.ρ. γηα ηελ Google ζην https://www.google.com/webmasters/tools ). ηα πξψηα ρξφληα ε κέζνδνο έδηλε θαιά απνηειέζκαηα, κε ηελ πάξνδν φκσο ησλ ρξφλσλ έγηλε αγαπεκέλε αζρνιία ησλ spammers. Με ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ηζηνζειίδσλ Η δεχηεξε κέζνδνο εχξεζεο ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηεί ηελ χπαξμε ππεξζπλδέζεσλ ζηηο ηζηνζειίδεο. ηαλ ε αξάρλε επηζθέπηεηαη κία ηζηνζειίδα, θαηαγξάθεη φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ππεξζπλδέζεσλ θαη ηηο πξνζζέηεη ζηε ιίζηα γηα κειινληηθή πξνζπέιαζε. Η ζπιινγή ππεξζπλδέζεσλ απφ πξαγκαηηθέο ηζηνζειίδεο κεηψλεη δξακαηηθά ηνλ φγθν ησλ ρακειήο πνηφηεηαο ηζηνζειίδσλ πνπ ζπλαληά ε αξάρλε, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ζρεδηαζηψλ ηζηνζειίδσλ εηζάγνπλ ππεξζπλδέζεηο κφλν ζε ηζηνζειίδεο πςειήο πνηφηεηαο. Η δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ππεξζπλδέζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ε αξάρλε λα δεκηνπξγεί κία επξεία ιίζηα δηεπζχλζεσλ. Δπίζεο επηηξέπεη ζηηο αξάρλεο λα επηζθέπηνληαη φιεο ηηο ηζηνζειίδεο ζε θάζε δηθηπαθφ ηφπν αθνινπζψληαο ηηο εζσηεξηθέο ππεξζπλδέζεηο. Παξά ην φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη απιή, νη αξάρλεο απαηηνχλ πξνζεθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα λα αληηκεησπίζνπλ φια ηα πηζαλά ελδερφκελα. Αξρηθά, πξέπεη ε αξάρλε λα αθνινπζεί κφλν ηηο ππεξζπλδέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ηζηνζειίδεο πνπ δελ έρεη επηζθεθηεί. ε πεξίπησζε πνπ ε αξάρλε έρεη επηζθεθηεί κία δηεχζπλζε πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ έρεη πεξάζεη αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο. Γελ πξέπεη πνηέ ν ρξήζηεο λα ζεσξεί δεδνκέλν φηη επεηδή κία κεραλή αλαδήηεζεο έρεη θαηαγξάςεη κεξηθέο ηζηνζειίδεο απφ έλα δηθηπαθφ ηφπν, ζα πξέπεη λα έρεη θαηαγξάςεη φιεο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Απηή ε δηαδηθαζία, ηέινο, δελ ελδείθλπηαη θπξίσο γηα επηρεηξήζεηο θαζψο κπνξεί λα πεξάζνπλ αθφκε θαη κήλεο κέρξη νη αξάρλεο ησλ Μεραλψλ Αλαδήηεζεο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Δηδηθά πξνγξάκκαηα Ο ιφγνο γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηηο κεραλέο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν πξφγξακκα αλαιακβάλεη λα θαηαρσξηζεη ηελ ηζηνζειίδα ζε κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο Μεραλέο Αλαδήηεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θακηά δηθή ηνπ αλάκεημε ζε φιε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη ηα: ACE Search Engine Submission Software - Τπεξεζία θαηαρψξηζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ πξνζθέξεη δσξεάλ ππεξεζία θαηαρψξηζεο ζε 21 κεραλέο αλαδήηεζεο (δίλεη ηελ εληχπσζε φηη πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε link ζηνλ θφκβν πνπ θαηαρσξηδεηαη, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθφ), Sign Poster, Aid Submission Genius θαη άιια

12 Με πιεξσκή Να πιεξψζεη δειαδή ν ηδηνθηήηεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ηελ εηαηξεία ηεο Μεραλήο Αλαδήηεζεο έηζη ψζηε απηή λα πξνρσξήζεη ζηε δεηθηνδφηεζε θαηαρψξηζε ηνπ: Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη θαλείο κέρξη νη Μεραλέο Αλαδήηεζεο λα βξνπλ θαη λα δεηθηνδνηήζνπλ ηνλ δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 2.3 Κξηηήξηα ηεξάξρεζεο απνηειεζκάησλ ε αληίζεζε κε ηνπο αλζξψπνπο, νη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ δηαζέηνπλ θξίζε ή εκπεηξία ζηελ νπνία λα ζηεξηρηνχλ γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο αλαδήηεζεο. Δίλαη φκσο ζε ζέζε λα ηεξαξρνχλ ηα απνηειέζκαηα ππνινγίδνληαο ηελ ζπλάθεηα, ην πνζνζηφ δειαδή πνπ δείρλεη πφζν ζρεηηθφ είλαη ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο αλαδήηεζεο, αθνινπζψληαο κία ζεηξά απφ θαλφλεο, γλσζηνχο σο αιγφξηζκνπο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, νη δχν θπξηφηεξνη θαλφλεο, πνπ αθνινπζνχληαη απφ φιεο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ, αθνξνχλ ζηελ ηνπνζεζία θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ κέζα ζε κία ηζηνζειίδα. Έηζη, ζεσξνχληαη πην ζρεηηθέο νη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ φξν ηεο αλαδήηεζεο ζηνλ ηίηιν, ζηελ πξψηε επηθεθαιίδα ή ζηηο πξψηεο παξαγξάθνπο θεηκέλνπ. Δπίζεο κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη φξνη ηεο αλαδήηεζεο ζε κία ηζηνζειίδα ζε ζρέζε κε άιιεο ιέμεηο. ε αληίζεζε κε απηφ πνπ πηζηεχνπλ πνιινί ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ, ηα meta tags (εληνιέο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ HTML) δελ είλαη απηά πνπ εμαζθαιίδνπλ κηα πςειή ζέζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ δελ ηα «δηαβάδνπλ» θαλ. Αθφκε θαη απφ απηέο πνπ ην θάλνπλ, δελ ηνπο δίλνπλ φιεο ηελ ίδηα βαξχηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα meta tags θαηαζθεπάδνληαη ζπρλά απφ θηιφδνμνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ. Απηή ε πξαθηηθή παξαπνίεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ απφ νξηζκέλνπο ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη αλαθαιχπηνπλ ζπλέρεηα θαηλνχξγηα θφιπα γηα λα μεγεινχλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, νλνκάδεηαη spamming. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ πξαθηηθή νη κεραλέο αλαδήηεζεο βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ ζπλάθεηαο ρξεζηκνπνηψληαο κία ζεηξά απφ επηπιένλ θξηηήξηα γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έλα απφ απηά είλαη ε αλάιπζε ππεξζπλδέζεσλ. Αλαιχνληαο πψο νη ηζηνζειίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ε κεραλή αλαδήηεζεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα κηαο ζειίδαο θαη πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη. Έλα δεχηεξν θξηηήξην είλαη ε δεκνηηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο, δειαδή πφζεο επηζθέςεηο δέρεηαη κία ηζηνζειίδα γηα κία ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε. Παξάιιεια, νη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα αλαθαιχπηνπλ πξνζπάζεηεο παξαπνίεζεο απφ ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ, πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ πςειέο ζέζεηο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί θαη λα ζβήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο απφ ηα επξεηήξηά

13 ηνπο, ηδηαίηεξα εθφζνλ δερηνχλ παξάπνλα απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο, πνπ πέθηνπλ «ζχκαηα» κηαο ηέηνηαο απάηεο. Παξ φια απηά ν ρξήζηεο δελ πξέπεη λα έρεη απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπλάθεηαο. ρη κφλν γηαηί ζα ππάξρνπλ πάληα άζρεηεο ηζηνζειίδεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, αιιά γηαηί ε αλζξψπηλε ινγηθή είλαη πνιχ πην ζχλζεηε απφ ηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηεί κία κεραλή αλαδήηεζεο. Έηζη, κπνξεί ην ζπγθεθξηκέλν πξάγκα πνπ δεηάεη ν ρξήζηεο λα βξίζθεηαη πνιχ πην ρακειά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 2.4 Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο Απηφ πνπ πξέπεη λα έρεη πάληα ππ φςε ηνπ ν ρξήζηεο είλαη φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ World Wide Web. Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ spiders είλαη φηη φιεο νη ηζηνζειίδεο ηνπ World Wide Web είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Θεσξεηηθά ινηπφλ αθνινπζψληαο ηηο ππεξζπλδέζεηο ηνπο είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηνχλ, αξγά ή γξήγνξα, φιεο ηηο ζειίδεο πνπ ππάξρνπλ ζην Web. Πξαθηηθά βέβαηα απηφ δελ είλαη δπλαηφ, θαζψο πνιιέο ππεξζπλδέζεηο νδεγνχλ ζηηο ίδηεο ηζηνζειίδεο πνπ έρεη ήδε επηζθεθηεί ν spider, ελψ ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ πξφζβαζε νη spiders, θαζψο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε άιιεο ηζηνζειίδεο. Δθηφο απφ απηφ, ππάξρνπλ δηθηπαθνί ηφπνη θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζην Internet πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε κειέηεο, αθφκε θαη ε κεγαιχηεξε κεραλή αλαδήηεζεο θαιχπηεη κφιηο ην έλα ηξίην ηνπ World Wide Web. Βέβαηα, ην ζχλνιν ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαιχπηεη έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ, θαζψο θάπνηεο κεραλέο έρνπλ ζην επξεηήξηφ ηνπο ηζηνζειίδεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιιεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη επεηδή θάζε κεραλή έρεη ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν επξεηεξίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηεξάξρεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απνηειείηαη ζηνλ ρξήζηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ίδηαο αλαδήηεζεο ζε πεξηζζφηεξεο κεραλέο. Αθφκε πην ζεκαληηθφ είλαη ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη πνηα ππεξεζία αλαδήηεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο εηδηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζεκαηηθνί θαηάινγνη πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ( , newsgroups, mailing lists, επηρεηξήζεηο, πγεία θιπ.) θαη κπνξεί λα είλαη πην ρξήζηκνη απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεραλή αλεμάξηεηα απφ ην πφζν γλσζηή ή κεγάιε είλαη απηή. Πάλησο, φπνηα κεραλή θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο, θαιφ ζα ήηαλ πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αλαδήηεζε λα θάλεη ηνλ θφπν λα δηαβάζεη (αλ ππάξρνπλ) ηηο νδεγίεο ρξήζεο ή ηηο ζπκβνπιέο πνπ δίλνπλ νη ίδηεο νη κεραλέο αλαδήηεζεο. Γηαηί θακία κεραλή δελ δνπιεχεη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη θάπνηεο κεραλέο αληηιακβάλνληαη ην θελφ αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο-θιεηδηά σο ηνλ ηειεζηή and, ελψ άιιεο σο ηνλ ηειεζηή or (ινγηθή ησλ ηειεζηψλ). Οη νδεγίεο κπνξνχλ λα απαιιάμνπλ ηνλ ρξήζηε απφ ηελ

14 ρξνλνβφξα δηαδηθαζία λα αλαθαιχςεη πψο αθξηβψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή αλαδήηεζεο πξνηνχ κπνξέζεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά. Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ εθηφο απφ ην απιφ πεδίν αλαδήηεζεο θαη έλα πεξηβάιινλ γηα πην ζχλζεηεο έξεπλεο. Απηά ηα πεξηβάιινληα δίλνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη πην εμεηδηθεπκέλεο επηινγέο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ κεραλή ζε κεραλή. πληζηάηαη ζηνλ ρξήζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη κία ζχλζεηε αλαδήηεζε πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε κεραλή. Με ηηο κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο ε εκθάληζε ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ απνηειεζκάησλ δελ είλαη θαζφινπ απίζαλν. ηηο κεραλέο πνπ επξεηεξηάδνπλ ην πιήξεο θείκελν κηαο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα αλαθηεζνχλ θαη ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ φξν ηεο αλαδήηεζεο κφλν κηα θνξά ζε νιφθιεξν ην θείκελν, ρσξίο απηφ λα απνηειεί ην βαζηθφ ζέκα ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί ζηα απνηειέζκαηα λα πεξηιακβάλνληαη πνιιέο ηζηνζειίδεο απφ ηνλ ίδην δηθηπαθφ ηφπν, θαζψο πεξηέρνπλ φιεο ηνλ φξν ηεο αλαδήηεζεο. Οξηζκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ αλαπηχμεη κία ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη νκαδνπνίεζε απνηειεζκάησλ (results grouping), φπνπ φια ηα απνηειέζκαηα απφ έλαλ ηφπν ζπλελψλνληαη. Άιιεο κεραλέο επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε κέζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο έξεπλαο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ηα πεξηνξίζεη. Έλαο άιινο ηξφπνο πεξηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε ρξήζε ηεο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, φρη κφλν γηα λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα απηά πην ζσζηά, είλαη ε επηινγή ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαδήηεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη ν ρξήζηεο λα αλαινγηζηεί ηη αθξηβψο ςάρλεη θαη λα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε ιέμε πνπ λα ην εθθξάδεη. ζν πην αζπλήζηζηνο ή εμεηδηθεπκέλνο είλαη ν φξνο, ηφζν πην ζπγθεθξηκέλα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα. ηαλ ε κεραλή αλαδήηεζεο δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα, θαιφ ζα ήηαλ λα θάλεη πξψηα αλαδήηεζε ηνπ φξνπ ζηνλ ηίηιν ηεο ηζηνζειίδαο. Δίλαη πην πηζαλφ κία ηζηνζειίδα κε ηελ ιέμε ζηνλ ηίηιν λα πεξηέρεη απηφ πνπ δεηάεη. Δπίζεο ζε γεληθέο γξακκέο ζπληζηάηαη ε ρξήζε κηθξψλ γξακκάησλ, θαζψο νξηζκέλεο κεραλέο δηαρσξίδνπλ κεηαμχ κηθξψλ θαη θεθαιαίσλ. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη έξεπλα γηα νλφκαηα, γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο θαη ηίηινπο βηβιίσλ ή ηαηληψλ, νπφηε ε ρξήζε θεθαιαίσλ απνθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σέινο, φηαλ ε αλαδήηεζε δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα απηφ ζπρλά νθείιεηαη ζε νξζνγξαθηθφ ή ηππνγξαθηθφ ιάζνο, νπφηε ζπκθέξεη ηνλ ρξήζηε λα ην ειέγμεη απηφ πξνηνχ πξνρσξήζεη ζε άιιε κεραλή ή εγθαηαιείςεη ηελ έξεπλα. Ωζηφζν, ν ρξήζηεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ηα πξνζθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηάθνξεο ηερληθέο αλαδήηεζεο δελ ιεηηνπξγνχλ πάληνηε επηηπρψο. πρλά ε αλαδήηεζή ηνπ δελ ζα έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ή ζα ρξεηαζηεί λα ςάμεη κέζα απφ εθαηνληάδεο ηζηνζειίδεο κέρξη λα βξεη απηφ πνπ ζέιεη. Αλεμάξηεηα απφ απηφ, αθφκε θαη ε θαιχηεξε κεραλή αλαδήηεζεο δελ κπνξεί λα βξεη θάηη πνπ δελ ππάξρεη. Σν Internet δελ πεξηέρεη φιε ηελ αλζξψπηλε γλψζε νχηε είλαη πάληα ε πην έγθπξε πεγή πιεξνθνξηψλ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη πφηε λα απεπζπλζεί αιινχ

15 2.5 Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Πώο ιεηηνπξγνύλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο; Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο έρνπλ ηε «αξάρλε» αλαδήηεζεο,ν ηζηφο πνπ ςάρλεη λέεο ζειίδεο γηα λα πξνζζέζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή ζην δείθηε ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Μφιηο πξνζηεζνχλ νη ζειίδεο ζην δείθηε, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν βάζε ησλ δηάθνξσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ γηα λα βξνπλ ηηο ζειίδεο πνπ είλαη αληίζηνηρηεο ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζήο ηνπο. Απηέο νη αληηζηνηρίεο ζα ηαμηλνκεζνχλ ή ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο (αιγφξηζκνο). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο θαη αιιάδνπλ ζπλερψο. Πώο νη κεραλέο αλαδήηεζεο ηαμηλνκνύλ ηζηνζειίδεο; Μεηά απφ λα ππνβάιεη ηελ πεξηνρή ζαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ν ηζηνρψξνο ζαο ζπληάζζεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κηαο αλαδήηεζεο κεραλήο. Ππθλνί ηζηνρψξνη κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα ηερλνινγία ε νπνία απνθαιείηαη αιγφξηζκνο. Οη ηζηνρψξνη ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο (ζρεηηθφηεηα). ηαλ κηα αξάρλε κεραλψλ αλαδήηεζεο αλαιχεη ηζηνζειίδεο, θαζνξίδεη ηε ζρεηηθφηεηα ιέμεο-θιεηδηνχ βαζηζκέλε ζε έλαλ αιγφξηζκν, ν νπνίνο είλαη έλαο ηχπνο πνπ ππνινγίδεη πψο νη ηζηνζειίδεο ηαμηλνκνχληαη. Η πιεηνλφηεηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξίπινθεο ηερληθέο γηα λα αλαδεηεζνχλ ηα δηζεθαηνκκχξηα ησλ εγγξάθσλ, ησλ αξρείσλ θαη ησλ ηζηνρψξσλ κέζα ζε κηα έθηαζε ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ θαη επηζηξέθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε δειαδή έλαο θαηάινγνο αξρείσλ πνπ ηαηξηάδεη κε ην ζέκα ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζα ηαμηλνκήζνπλ ηελ ζρεηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Οη άλζξσπνη πνπ βξίζθνπλ ηελ πεξηνρή ζαο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη πην θαηάιιεινη ζηφρνη γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζαο επεηδή έρνπλ αλαδεηήζεη ελεξγά ηελ πεξηνρή ζαο κε ηε πιεθηξνιφγεζε κηαο θξάζεο αλαδήηεζεο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο πεξηνρή ζαο. Δίλαη γλσζηόο ν αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ; ρη. Κάζε κεραλή αλαδήηεζεο δηακνξθψλεη ην δηθφ ηεο αιγφξηζκν αλαδήηεζεο θαη θαηάηαμεο. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε θάζε κεραλή, ζηηο ίδηεο ιέμεηο-θιεηδηά, δίλεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθή θαηάηαμε απφ ηηο άιιεο. Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε κεραλή αλαδήηεζεο παξακέλεη θξπθφο. Υξεζηκνπνηεί πάληα ηνλ ίδην αιγόξηζκν κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ; ρη. Ο ηξφπνο πνπ ε θάζε κεραλή αμηνινγεί ηηο ηζηνζειίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγφ ηεο πξνθχπηεη απφ ην πψο αμηνινγεί ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηη βάξνο δίλεη ζην θαζέλα απφ απηά. Ο ηξφπνο απηφο, ν αιγφξηζκνο, δελ είλαη πάληα ν ίδηνο επεηδή νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζπρλά ηξνπνπνηνχλ ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπο θαη επηπιένλ δελ είλαη γλσζηφο ζην θνηλφ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ

16 θάπνηνη βαζηθνί θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί έλαο ζρεδηαζηήο ηζηνζειίδσλ γηα λα είλαη ζίγνπξνο φηη ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ησλ αιγνξίζκσλ, φπσο θαη αλ δηακνξθσζνχλ απηνί. Γηαηί νη κεραλέο αλαδήηεζεο αιιάδνπλ θαη θξαηνύλ θξπθό ηνλ αιγόξηζκν θαηάηαμεο; Οη κεραλέο αλαδήηεζεο επηζπκνχλ λα δίλνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα θαη λα πιεζηάδνπλ φζν γίλεηαη ην ζέκα πνπ ηνπο δεηάεη ν ρξήζηεο κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά. Με ην λα θξαηνχλ θξπθφ ηνλ αιγφξηζκν θαηάηαμεο, ππνρξεψλνπλ ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ λα αθνινπζνχλ θάπνηνπο θαλφλεο πνπ, εμ νξηζκνχ, αλ ηεξεζνχλ, ε ηζηνζειίδα πνπ ζα εληνπηζηεί απφ ηνλ αιγφξηζκν ζα είλαη πξαγκαηηθά ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ δήηεζε ν ρξήζηεο. Οη θαλφλεο απηνί απαγνξεχνπλ επίζεο ηελ «θνξντδία» (spamming), δειαδή ηελ κε πιάγηνπο ηξφπνπο πξνζπάζεηα ησλ ζρεδηαζηψλ λα εκθαληζηεί ε ηζηνζειίδα ηνπο ζε ζέζε θαιχηεξε απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ αληαγσληζηψλ Πώο εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη πνιιά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ πξώηα θάπνηεο ιηγόηεξν ζρεηηθέο κε ην ζέκα αλαδήηεζεο ηζηνζειίδεο ελώ θάπνηεο πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζρεηηθέο ηηο εληνπίδνπκε ζε αξθεηά πην θαησ ζηελ θαηάηαμε Απηφ πηζαλφλ ζπκβαίλεη γηαηί νη ζρεδηαζηέο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ δελ είλαη πάληα ζσζηά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην πψο ζα έπξεπε λα δνκήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα πνπ δηακνξθψλνπλ. Έηζη, αθφκα θαη αλ λνεκαηηθά ην ζέκα κηαο ηζηνζειίδαο ηαηξηάδεη απφιπηα κε ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο, φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη γηα αμηνιφγεζε ζηνλ αιγφξηζκν είλαη θησρά, ηφηε ίζσο ε ζειίδα απηή ιάβεη ρεηξφηεξε θαηάηαμε απφ κηα άιιε ηζηνζειίδα ηεο νπνίαο ην ζέκα είλαη ιηγφηεξν ζρεηηθφ, αιιά ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεη είλαη πεξηζζφηεξα. Πξέπεη λα ιάβνπκε αθφκα ππφςε φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ έρνπλ θάπνην αιάζεην θξηηήξην, φηη είλαη απιψο πξνγξάκκαηα. Λάζε ζπκβαίλνπλ θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο αλαδηακνξθψλνληαη ζπλερψο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. Ωζηφζν, απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο ηζηνζειίδαο, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο βνεζά πάξα πνιχ ζηελ επηηπρία κηαο αλαδήηεζεο, θαη βέβαηα απφ απηφ σθεινχληαη θαη νη θάηνρνη ησλ ηζηνζειίδσλ αιιά θαη νη ρξήζηεο. Τπάξρνπλ άιινη ηξόπνη ώζηε ε θαηάηαμε λα κελ επεξεάδεηαη από ηνλ αιγόξηζκν ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο; Η πηζαλφηεηα λα θαηαηάζζνληαη ηπραία ηα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο ηείλεη λα είλαη πιένλ κεδακηλή. Ωζηφζν, ε θαηάηαμε ελδέρεηαη λα επεξεάδεηαη απφ θάπνηα δηαθεκηζηηθή ζπκθσλία έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν ηδηνθηήηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζε θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, αλ κηα ηζηνζειίδα ζπλδέεηαη κε θάπνηα άιιε πνιχ δεκνθηιή ηζηνζειίδα ή είλαη ε ίδηα πνιχ δεκνθηιήο κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα, ηφηε ππάξρεη πεξίπησζε νη κεραλέο αλαδήηεζεο λα ηεο δίλνπλ θαιή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα. Η δεκνηηθφηεηα κηαο επηηπρεκέλεο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο κε άιιεο δεκνθηιείο ζειίδεο αμηνινγείηαη πνιχ ζεηηθά απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Αλαθέξζεθε όηη νη spiders εληνπίδνπλ κηα ηζηνζειίδα θαη θξαηνύλ έλα αληίγξαθό ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ση γίλεηαη αλ θάπνηα ζηηγκή αιιάμεη ην πεξηερόκελν κηαο ήδε θαηαρσξηζκέλεο ηζηνζειίδαο;

17 Οη spiders ζαξψλνπλ θάζε ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηνληαη θαη αληινχλ πιεξνθνξίεο γηα ην θείκελν, ηα links, ηνλ ηίηιν θαη άιια ζηνηρεία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Αθνχ γίλεη απηφ, απνζεθεχνπλ έλα αληίγξαθν ζηνλ θαηάινγφ ηνπο. ηαλ ε ηζηνζειίδα απηή εκθαληζηεί σο απνηέιεζκα ζε κηα αλαδήηεζε, ε θαηάηαμή ηεο έρεη γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε απνζεθεπκέλε απηή ζειίδα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Παηψληαο ν ρξήζηεο ζην link ηνπ απνηειέζκαηνο ζα κεηαθεξζεί ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο ηζηνζειίδαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλ ν ζρεδηαζηήο ηεο ηζηνζειίδαο έθαλε θάπνηεο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, απηέο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε, σζφηνπ ν spider επηζθεθζεί πάιη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ ηφπν θαη αλαλεψζεη ην αληίγξαθν πνπ θξαηάεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ. Οη spiders επηζθέπηνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ήδε έρνπλ επηζθεθζεί, αιιά κέρξη ηφηε εκείο ζα πξέπεη λα θάλνπκε ππνκνλή. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε θάπνηα εηδηθή εηαηξεία λα εμαζθαιίζνπκε ηαθηηθή επίζθεςε ησλ spiders ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν. Έηζη ζα είκαζηε ζίγνπξνη φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζα έρνπλ πάληα έλα αληίγξαθν ηεο ηξέρνπζαο κνξθήο ηεο ηζηνζειίδαο καο ζηε βάζε δεδνκέλσλ

18 3.Google θαη Bing 3.1 Τη είλαη ην Γίθηπν Google; Σν Γίθηπν Google είλαη κηα κεγάιε νκάδα απφ ηζηφηνπνπο θαη άιια πξντφληα, φπσο πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηζηνιφγηα, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ην Google γηα ηελ εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεσλ AdWords. Οη δηαθεκηδφκελνη έρνπλ ηελ επηινγή λα πξνβάινπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ζην Google θαζψο θαη ζην Γίθηπν Google ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. Οη δηαθεκίζεηο AdWords ηνπνζεηνχληαη κε βάζε ηηο αλαδεηήζεηο ή ην πεξηερφκελν ηζηφηνπσλ, επνκέλσο ην Γίθηπν Google δηαζέηεη δχν ζηνηρεία: ην δίθηπν αλαδήηεζεο θαη ην Γίθηπν εκθάληζεο. Η ιέμε Googol (πξνθέξεηαη Γθνχγθι, "Google") είλαη καζεκαηηθφο φξνο θαη ζεκαίλεη 1 αθνινπζνχκελν απφ 100 κεδεληθά ( ). Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Μίιηνλ ηξφηα, αληςηφ ηνπ Ακεξηθαλνχ καζεκαηηθνχ Έληνπαξλη Κάζλεξ θαη έγηλε γλσζηφο απφ ηελ αλαθνξά ηνπ ζην βηβιίν "Μαζεκαηηθά θαη Φαληαζία" κε ζπγγξαθείο ηνπο Δ. Κάζλεξ θαη Σ. Νηνχκαλ. Σν Google επέιεμε ηνλ φξν γηα δηαθξηηηθφ ηίηιν, δηφηη ζπκβνιίδεη ηελ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ νξγάλσζε ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 3.2 Η ηζηνξία ηνπ Google. Πσο μεθίλεζε Η Google δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Larry Page θαη Sergey Brin, δχν δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford. Οη Brin θαη Page ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο ηπραίαο ηζηνζειίδαο έλαλ αιγφξηζκν πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζπλδέζκσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνο αμηνιφγεζε ηζηνζειίδα. Οη Brin θαη Page ήηαλ νη πξψηνη πνπ ζθέθηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πνιπάξηζκνπο ζπλδέζκνπο, πνπ δξψληαο σο θφκβνη ζπλδένπλ ηηο ηζηνζειίδεο κεηαμχ ηνπο θαη δνκνχλ ην νηθνδφκεκα ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο

19 Δηθφλα 1.0 : Δηαηξεία Google Η κεραλή αλαδήηεζεο Google δφζεθε πξνο ρξήζε ην 1998 θαη είλαη ζήκεξα ν βαζηιηάο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ιφγσ ηεο αθξίβεηαο κε ηελ νπνία εμάγεη ηα απνηειέζκαηα απφ κία εξψηεζε. Η κνξθή ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηεο Google φπνπ εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα πξνο αλαδήηεζε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Γηεμάγεη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 200 εθαηνκκχξηα αλαδεηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 200 ρψξεο θαη δηαηππψλνληαη ζε 88 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. ίγνπξα ε Google πξνζθέξεη φια ηα είδε ησλ επηπξφζζεησλ εθαξκνγψλ, φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη ε πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, αιιά δελ είλαη απηέο νη ππεξεζίεο πνπ έθαλαλ ηελ Google δεκνθηιέζηεξε. Δηθφλα 1.1: Μνξθή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google

20 Απηφ πνπ έθαλε ηελ Google θπξίαξρε κεραλή αλαδήηεζεο είλαη ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Απηή ε αθξίβεηα εμειίρζεθε φηαλ νη ζρεδηαζηέο ηεο Google ζπλδχαζαλ ηηο αλαδεηήζεηο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ κε ηελ δεκνηηθφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ ζπλδέζκσλ απνδίδεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο απ φ,ηη απνδίδνπλ κφλν νη ιέμεηο-θιεηδηά. Έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο γηα ηελ ιέμε SEO θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1.2: Δηθφλα 1.2 : Παξάδεηγκα αλαδήηεζεο γηα ηελ ιέμε SEO Ωζηφζν, ε δεκνηηθφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ θαη νη ιέμεηο-θιεηδηά είλαη κεξηθά απφ ηα πνιιά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο

21 3.3 Ο Σρεδηαζκόο ηνπ Google Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο Google, νη Sergey Brin θαη Lawrence Page, έιαβαλ ππφςε ην κεγάιν ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ επξφθεηην λα έρεη ην δηαδίθηπν ηα επφκελα ρξφληα φπσο θαη ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ αλέκελαλ λα γίλνπλ. Ήηαλ αλαγθαία ε ηερλνινγία γξήγνξνπ crawling, ψζηε λα είλαη απνδνηηθή ε ζπιινγή ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. ρεδίαζαλ ην Google κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ. Γφζεθε βαξχηεηα ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηφζν θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ επξεηεξίνπ, φζν θαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Σέινο, πξνέβιεςαλ φηη ε ηαρχηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλαδεηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ έπξεπε λα αλέξρεηαη απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο έσο κεξηθέο ρηιηάδεο αλαδεηήζεηο αλά δεπηεξφιεπην. Η Google εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο "ηέιεηαο κεραλήο αλαδήηεζεο", πνπ φπσο ηελ νξίδεη ν Larry Page, ζπληδξπηήο ηεο Google, "πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη επαθξηβψο ηη ελλνείηε θαη πξέπεη λα ζαο δίλεη επαθξηβψο απηφ πνπ ζέιεηε". Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ είραλ λα επηιχζνπλ νη δεκηνπξγνί ηεο ήηαλ απηφ ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θέξλεη κηα κεραλή αλαδήηεζεο ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Web. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Google θπλήγεζε κε ζζέλνο ηελ θαηλνηνκία θαη αξλήζεθε λα δερζεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 1997, κφλν κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θαιχηεξεο εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξνχζε λα βξεη ηνλ εαπηφ ηεο (λα θέξεη ηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο, ζηα πξψηα δέθα απνηειέζκαηα, ζε κία αλαδήηεζε ηνπ νλφκαηφο ηεο), ε Google αλέπηπμε ηε δηθή ηεο ππνδνκή εμππεξέηεζεο θαη ηελ πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία PageRank, έλαλ αιγφξηζκν ζπνπδαηφηεηαο ηζηνζειίδσλ πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ αλαδεηήζεσλ. Απφ ηελ αξρή, νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο Google αλαγλψξηζαλ φηη γηα πην γξήγνξα απνηειέζκαηα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ήηαλ απαξαίηεηε ε εμεχξεζε κηαο λέαο δηάηαμεο server. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ιεηηνπξγνχλ κε κεξηθνχο κεγάινπο server πνπ ζπρλά είλαη βξαδχηεξνη φηαλ ν θφξηνο απμάλεηαη, ε Google ρξεζηκνπνίεζε ζπλδεδεκέλνπο ππνινγηζηέο γηα γξήγνξε εχξεζε απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα. Απηή ε θαηλνηνκία είρε απνηειέζκαηα θαζψο εμαζθάιηζε πην γξήγνξνπο ρξφλνπο απφθξηζεο, κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο θαη ρακειφηεξν θφζηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ βξήθε κηκεηέο, ελψ ε Google ζπλερίδεη λα βειηηψλεη ηελ ηερλνινγία back-end γηα αθφκα θαιχηεξεο επηδφζεηο

22 Δηθφλα 1.3 : Η πνξεία ελφο εξσηήκαηνο (Πεγή: Google.com) 3.4 Bing, ε λέα κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Microsoft Η Microsoft Corp. παξνπζίαζε ην Bing, κία λέα Μεραλή Αλαδήηεζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηαρχηεξσλ θαη νξζφηεξσλ απνθάζεσλ. Σν Bing, αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζεκεξηλψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, εμαζθαιίδεη θαη επηπιένλ νθέιε πξνζθέξνληαο κηα λέα εκπεηξία ρξήζεο, αιιά θαη εληζρπκέλα εξγαιεία πνπ εζηηάδνπλ ζε ηέζζεξηο θεληξηθνχο ηνκείο: ηελ απφθαζε αγνξάο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο ηαμηδηνχ, ηελ έξεπλα γηα κία ηαηξηθή πάζεζε θαη ηελ αλαδήηεζε κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Bing εληνπίδεη ηηο θαηψηεξεο ηηκέο γηα θάζε πξντφλ θαη αμηνπνηεί ηε ιεηηνπξγία Sentiment Extraction, ε νπνία αλαδεηά απφςεηο ρξεζηψλ θαη θξηηηθέο δνθηκψλ. Η κεραλή πξνζθέξεη επίζεο επηζηξνθή ρξεκάησλ γηα νξηζκέλα πξντφληα. Δπηπιένλ, ε λέα κεραλή νκαδνπνηεί ηαηξηθήο θχζεσο απνηειέζκαηα ζε θαηεγνξίεο φπσο ζπκπηψκαηα, αίηηα, πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαζψο θαη άιιεο θαηεγνξίεο

23 ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ε Bing παξέρεη ηε ιεηηνπξγία Rate, πνπ ζπγθξίλεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ ηηκή θαη ηηο αλέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξα μελνδνρεία θαη εκθαλίδεη ηηο θαιχηεξεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ελψ ην Price Predictor βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα απνθαζίζνπλ πφηε ζα αγνξάζνπλ έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην ζηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο. Παξφηη ε κεραλή αλαδήηεζεο Bing πξνζθέξεη ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλαδεηήζεσλ, δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηνραζκέλσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο δηφηη πξνζθέξεη θαη αλαδεηήζεηο γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο. Η κνξθή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Bing θαίλεηαη ζηελ εηθφλα: Δηθφλα 1.4: Mνξθή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Bing Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ μεθίλεκα γηα έλα λέν θαη πην δπλακηθφ είδνο ππεξεζίαο αλαδήηεζεο, ην νπνίν ε Microsoft απνθαιεί Bing θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν, γηα ηε γξεγνξφηεξε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Η εθξεθηηθή αχμεζε πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν ζπλερίδεηαη κε ακείσην ξπζκφ θαη ην Bing αλαπηχρζεθε σο έλα εξγαιείν πνπ ζα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ αχμεζε, βνεζψληαο ζηελ επθνιφηεξε πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

24 4.SE0 4.1 Ο όξνο βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ έρεη, ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,σο ζηφρν λα βξεζεί, λα δηαβαζηεί θαη λα γίλεη, φζν ην δπλαηφλ, πην γλσζηφ. Γηα εκπνξηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ρξέσζε ή αληηπξνζσπεχνπλ εηαηξείεο θάζε κνξθήο, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ην πεξηερφκελφ ηνπο λα γίλεη δεκνθηιέο ζην δηαδίθηπν, ψζηε κέζσ ηεο πςειήο επηζθεςηκφηεηαο λα απμεζνχλ αληίζηνηρα θαη νη πσιήζεηο. Δθηφο απφ ηνπο θιαζηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο, π.ρ. κέζσ εληχπσλ, ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ ή κεηάδνζεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα, αιιά θαη πην ζχγρξνλσλ, κέζσ ειεθηξνληθήο θακπάληαο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ή δηαθεκηζηηθψλ πξνβνιψλ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο θ.ά, έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πξέπεη λα επσθειεζεί ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα λα γίλεη πξαγκαηηθά γλσζηφο. Σα νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο δελ είλαη κφλν ρσξίο θφζηνο γηα ηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε νη δηθηπαθνί ηφπνη, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, λα έρνπλ ηεξάζηηα (νηθνλνκηθή) επηηπρία. Καη εδψ κπαίλεη ν φξνο βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization ή SEO ζηελ αγγιηθή νξνινγία). Ο φξνο βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο πεξηγξάθεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο ή επεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο, ψζηε, κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ ζρεηηθψλ φξσλ αλαδήηεζεο, λα εκθαλίδεηαη κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε θαηάηαμε ζηελ ιίζηα ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Γηα λα έρεη λφεκα ε βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο πξέπεη βαζηθά ε ηζηνζειίδα λα γίλεη γλσζηή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ψζηε λα θαηαρσξηζζεί ζην εζσηεξηθφ επξεηήξηφ ηνπο. Γηα λα ζπκβεί απηφ αξθεί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, έλαο θαη κφλν ζχλδεζκνο θεηκέλνπ (text link) απφ κία άιιε θαηαρσξηζκέλε ηζηνζειίδα. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δηαζέηνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο (robots ή crawlers ή spiders), ηα νπνία ζπλερψο αθνινπζνχλ ζπλδέζκνπο θαη ζαξψλνπλ απηφκαηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Η βειηηζηνπνίεζε κίαο ηζηνζειίδαο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε δηαδηθαζία, κηα θαη νη εζσηεξηθνί αιγφξηζκνη επεμεξγαζίαο ησλ φξσλ αλαδήηεζεο φρη κφλν δελ είλαη γλσζηνί αιιά θαη κεηαβάιινληαη/εμειίζζνληαη ζπλερψο. Δπίζεο, ε θάζε κεραλή αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηεί ηνπο δηθνχο ηεο εζσηεξηθνχο αιγφξηζκνπο, θάηη πνπ θάλεη ηελ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο αθφκα πην επίπνλε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρνπλ καγηθά θίιηξα γηα κία εγγπεκέλε πςειή θαηάηαμε κίαο ηζηνζειίδαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, αλ θαη πνιιέο εηαηξείεο βειηηζηνπνίεζεο δηαθεκίδνπλ ην αληίζεην παξαπιαλψληαο ηνπο πειάηεο ηνπο

25 Παξφια απηά, κέζσ ηφζν ησλ ζπκβνπιψλ πνπ παξέρνπλ νη ίδηεο νη κεραλέο φζν θαη ησλ καθξνρξφλησλ εκπεηξηψλ ησλ δηαρεηξηζηψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα, είλαη δπλαηφλ λα βγνπλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη θαλφλεο γηα ηελ πνηνηηθή βειηηζηνπνίεζε κίαο ηζηνζειίδαο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Κάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ζίγνπξα εκπεηξηθά θαη κάιηζηα, νξηζκέλεο θνξέο, ακθηιεγφκελεο ζεκαζίαο. 4.2 Τη είλαη ην SEO (Search Engine Optimization); Η θξάζε SEO πεξηιακβάλεη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αγγιηθφ φξν Search Engine Optimization θαη ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο Βειηηζηνπνίεζε ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο. Ο φξνο απηφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη επεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο Website, ψζηε λα ιάβεη πςειφηεξε ζεηξά θαηάηαμεο απφ ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη λα βειηησζεί ε ζεηξά ηαμηλφκεζεο ηνπ ζηα εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα (SERP). 4.3 Τη είλαη ην SERP Σν search engine results page ή SERP είλαη ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθεη κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα κηα ιέμε ή θξάζε. Σα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο απνηεινχληαη απφ έλαλ ηίηιν, έλα link ζηε ζειίδα θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή ε νπνία δείρλεη πνηφ είλαη ην ζεκείν επαθήο ηεο θξάζεο κέζα ζηε ζειίδα. Κάπνηεο κεραλέο αλαδήηεζεο απνζεθεχνπλ ηα απνηειέζκαηα SERP γηα θάπνηεο δεκνθηιείο θξάζεηο θαη ηα εκθαλίδνπλ φηαλ απηφ δεηεζεί. ηε ζέζε ινηπφλ ησλ live απνηειεζκάησλ εκθαλίδνληαη ηα cashed SERP απνηειέζκαηα κε ζηφρν λα βειηηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Η κεραλή αλαδήηεζεο αλαλεψλεη ηα SERP απνηειέζκαηα κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε λέσλ ζειίδσλ θαη ηελ αλαθαηάηαμε παιαηνηέξσλ. Η αλαλέσζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα πάξεη κέξεο ή αθφκε θαη εβδνκάδεο θη έηζη θάπνηεο ζειίδεο λα κελ εκθαλίδνληαη πνπζελά. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ε ζειίδα λα είλαη δνκεκέλε κε θηιηθφ ηξφπν ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Γειαδή ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επεξεάδεηαη ζεηηθά ν κεραληζκφο θαηάηαμεο (ranking) ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Έηζη νη ηζηνζειίδεο ζα εκθαλίδνληαη πην θνληά ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Με άιια ιφγηα ζα ηελ ραξαθηεξίδακε, σο κηα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο/εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ ζεηξά εκθάληζεο ηεο θάζε ηζηνζειίδαο. Η επίηεπμε πςειψλ ζέζεσλ ζε κία κεραλή αλαδήηεζεο δελ είλαη πάληα εχθνιε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθηθηή θαζψο εθαηνκκχξηα websites «κάρνληαη» έρνληαο ηνλ ίδην ζηφρν, ηδηαίηεξα φηαλ

26 πξφθεηηαη γηα αληαγσληζηηθέο θξάζεηο-θιεηδηά. Η ζσζηή θαη ζπλερήο φκσο εθαξκνγή ηεο ηερληθήο SEO κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, SEO είλαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ κέζα απφ ηα θπζηθά απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη κφλν. Δίλαη ε ζσζηή κέζνδνο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη ιέλε πνιχ απιά "ζέισ ε ηζηνζειίδα κνπ λα είλαη πξψηε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο". SEO = πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ή βειηηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ Δηθφλα 1.5: Seo θαη βειηηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ 4.4 Η εκθάληζε ηνπ SEO ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη κεραλέο αλαδήηεζεο ελδηαθεξφληνπζαλ κφλν γηα ην θνκκάηη ηεο θαηαγξαθήο ησλ ηζηφηνπσλ. Σν κφλν πξάγκα πνπ έπξεπε λα θάλεη θάπνηνο ήηαλ κφλνλ λα δειψζεη ην URL ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη ε κεραλή αλαδήηεζεο αλαιάκβαλε φια ηα ππφινηπα. Αλ επηρεηξήζνπκε κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, ζα παξαηεξήζνπκε πσο απφ ην 1996 θαη κεηά άξρηζαλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο λα γίλνληαη έλα πνιχ δεκνθηιέο εξγαιείν εχξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Κάπνπ εθεί θαη πην ζπγθεθξηκέλα πεξί ηα ηέιε ηνπ 1997 μεθηλάεη νπζηαζηηθά ε βειηηζηνπνίεζε γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) κέζα απφ δηάθνξεο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο θαη αλαθνξέο, πξνεξρφκελεο απφ εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ, φπσο ν Danny Sullivan θαη ν Bruce Clay. Σν βάξνο έπεθηε βέβαηα ζηνπο αιγφξηζκνπο ησλ κεραλψλ θαη πψο απηέο ηαμηλνκνχζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είρε άκεζε επηξξνή ζε επηρεηξεκαηίεο θαη ηδηνθηήηεο websites πνπ άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαιχηεξα

27 Δηθφλα 1.6: Seo θαη Google Η αλάγθε γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ δηαρεηξηζηψλ/ηδηνθηεηψλ ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 1998, θαη απηφ γηαηί ππήξρε έλα ξεχκα ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, κε άζρεηεο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ιέμεηο-θιεηδηά αιιά θαη αθφκα ρεηξφηεξα, κε ηελ εκθάληζε ζε απηέο δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ απηφ πνπ απνηεινχζε πξαγκαηηθά ηελ ηζηνζειίδα. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ αζέκηησλ ηερληθψλ ήηαλ ε αλάπηπμε πεξαηηέξσ εηδηθψλ αιγφξηζκσλ αλαδήηεζεο αιιά θαη indexing ηζηνζειίδσλ απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ψζηε ηα θαηλφκελα απηά λα πεξηνξηζηνχλ. Σν 1998 δχν κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη, ν Larry Page θαη ν Sergey Brin ίδξπζαλ ην Google. Η ηδέα ηνπο ήηαλ λα αμηνινγεί ε κεραλή αλαδήηεζεο κε καζεκαηηθνχο αιγφξηζκνπο φιεο ηηο πξνβνιέο ησλ ηζηνζειίδσλ. Ο αξηζκφο ηνπ Page Rank, πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ απηφ αιιά θαη απφ ηε ζπλάξηεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληνρήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζπλδέζεσλ, ζα απνηεινχζε ην θιεηδί γηα ηελ φζν ην δπλαηφ ςειφηεξε θαηάηαμε. Μέρξη ινηπφλ θαη ην 2007 φιεο νη κεραλέο αλαδήηεζεο είραλ ελζσκαηψζεη ηερλνινγίεο πεξίπινθσλ αιγνξίζκσλ θαηάηαμεο ηζηνζειίδσλ, κε πξσηνπφξν ην Google πνπ ρξεζηκνπνηεί νχηε ιίγν νχηε πνιχ, παξαπάλσ απφ 200 δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαιφγσλ, αλζξψπηλνη surfers αληηθαζηζηνχλ ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (search engine algorithms) θαη ηαμηλνκνχλ ηηο ηζηνζειίδεο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. ινη απηνί νη αιγφξηζκνη είλαη ε θαξδηά ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη θξαηνχληαη άθξσο κπζηηθνί. Βέβαηα απφ ηελ άιιε, δελ ζα κπνξνχζαλ νη ρξήζηεο ησλ αζέκηησλ κέζσλ λα κείλνπλ κε ζηαπξσκέλα ρέξηα θαη δεκηνχξγεζαλ πεξίπνπ απφ ην 2000, ηε ηερληθή SEO πνπ νλνκάδεηαη θαη ζηηο κέξεο καο "Black Hat SEO". Απηή ε ηερληθή ζθνπφ έρεη ηελ γξήγνξε αλαξξίρεζε κίαο ηζηνζειίδαο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο κε δηάθνξεο θαθφβνπιεο ηερληθέο κε ηθαλνπνηεηηθφ κελ αιιά θαη πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο δε ζε απηέο ηηο ζέζεηο. Η ζχληνκε παξακνλή ζε απηέο δελ είλαη θαη ην κνλαδηθφ απνηέιεζκα πνπ ηειηθψο επηθέξεη ε ηερληθή "Black Hat SEO" ζε κία ηζηνζειίδα. ηαλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο αλαθαιχςνπλ ηελ απάηε ηηκσξνχλ απηή ηελ παξάλνκε γη' απηέο ηερληθή ξίρλνληαο ζηνλ πάην ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ ηελ ηζηνζειίδα

28 Σέινο, ε ηερληθή πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη "αγαπάλε" νη κεραλέο αλαδήηεζεο νλνκάδεηαη"white Hat SEO" θαη ηελ νπνία δελ ζεσξνχλ παξάλνκε κέζνδν. Σα απνηειέζκαηά ηεο είλαη καθξνπξφζεζκα θαη αθνξνχλ ηελ αλαξξίρεζε κίαο ηζηνζειίδαο φζν πην ςειά γίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα, κε ηαπηφρξνλε παξακνλή ηεο ζε απηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 4.5 Γηαηί ην SEO είλαη ζεκαληηθό; ιεο νη ελέξγεηεο SEO έρνπλ σο θπζηθφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνηνηηθήο επηζθεςηκφηεηαο ελφο ηζηνρψξνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πνηνηηθήο απηήο δηαρείξηζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο είλαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθέο αιιά θαη άιιεο ςεθηαθέο κνξθέο δηαθήκηζεο. Μία άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε θηιηθφηεηα ηνπ ηζηνρψξνπ ζε ζρέζε κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα αιιά θαη ηελ επρξεζηία ηνπ ηζηνρψξνπ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ; Αλαινγηζηείηε πψο ζα ήηαλ αλ θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα βξεη ηελ δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζήο ζαο ή αθφκα θαη ην ηειέθσλν. Πνιιέο εηαηξείεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηελ ηζηνζειίδα ζαο αλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ηελ εληνπίζνπλ εχθνια. Οη πνιιέο θαηαρσξίζεηο, αλ ηειηθά ππάξρνπλ, θαζπζηεξνχλ. Έηζη νη πηζαλνί πειάηεο νχηε θαλ ζα μέξνπλ φηη βξίζθεζηε εθεί. Σν SEO είλαη ην εξγαιείν πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη ε ηζηνζειίδα ζαο ζα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ θνξπθή ησλ απνηειεζκάησλ. Υσξίο ην SEO ζα είλαη ζαλ λα πεξλάλε απηνί νη πειάηεο απφ ην καγαδί ζαο ρσξίο λα μέξνπλ φηη βξίζθεζηε εθεί. Δίλαη ην SEO ζεκαληηθφ γηα εζάο; Μπνξείηε λα βαζηζηείηε ζε απηφ. Αλεμάξηεηα από ην αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο θάζε ηζηνζειίδαο, ε πξνώζεζε κέζσ ησλ ηερληθώλ SEO πξνζθέξεη: Άκεζνπο πειάηεο άξα νηθνλνκηθό θέξδνο Σν θνηλφ πνπ ςάρλεη, γηα παξάδεηγκα κηα πιεξνθνξία γηα έλα μελνδνρείν, κέζα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, αλ δεη θαη ην δηθφ ζαο μελνδνρείν ηφηε ζίγνπξα ζα γίλεη πειάηεο ζαο. Άκεζε θαη κεγαιύηεξε αλαγλσζηκόηεηα Γηα παξάδεηγκα νηαλ θάπνηνο ςάρλεη ζην Google, γηα λα αγνξάζεη έλα πξντφλ θαη δεη ην web site ζαο κέζα ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Google, απηφκαηα ζπγθαηαιέγεζηε ζηηο πξψηεο εηαηξείεο πνπ ζεσξεί φηη είλαη θαη νη θαιχηεξεο γηα λα εκθαλίδνληαη πξψηεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε κία επηρείξεζε γηα δεθαεηίεο γηα λα πεηχρεηε θαη λα έρεηε ηελ αλάινγε αλαγλσξηζηκφηεηα. Σν SEO ην πξνζθέξεη άκεζα. Μείσζε ηνπ αληαγσληζκνύ Αθφκα θαη λα έρεηε κηα πνιχ γλσζηή επηρείξεζε, ην internet θαη νη ηερληθέο SEO κπνξνχλ πνιχ γξήγνξα λα θάλνπλ γλσζηέο θάπνηεο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηηο ήμεξε θαλείο πην πξηλ. Η δηθή ζαο επηρείξεζε κπνξεί λα κελ εκθαλίδεηαη πνπζελά γηαηί δελ έρεη SEO θαη απηφ ίζσο λα ζαο θάλεη θαθφ κεηψλνληαο ην κεξίδηφ ζαο ζηελ

29 αγνξά. Δάλ έρεηε SEO κεηψλεηε ηνλ αληαγσληζκφ κφλν θαη κφλν γηαηί εκθαλίδεζηε ζηαζεξά ζηελ ζέζε πνπ ζαο αλαινγεί θαη έηζη νη αληαγσληζηέο ζαο δελ έρνπλ πεξηζψξηα εμάπισζεο. 4.6 Τν θόζηνο ηνπ SEO: ππάξρεη θάπνηα ηηκή; Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ καζαίλνληαο ηη είλαη ην SEO θαη θαηαλνψληαο ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ ζε κία ηζηνζειίδα, ςάρλνπλ φπσο είλαη θπζηθφ πφζν ζα θνζηίζεη. πλήζσο ε αλαδήηεζε ππεξεζηψλ search engine optimization, γίλεηαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, γηαηί έσο ηφηε ζε κεγάιν πνζνζηφ νη ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ αγλννχλ ηελ δηαθνξά κηαο ηζηνζειίδαο απφ κία επηηπρεκέλε ηζηνζειίδα, νπφηε ςάρλνπλ κηα ηηκή γηα «ζθέην» SEO ζε κία ππάξρνπζα ηζηνζειίδα. Γελ ππάξρεη θάπνην καγηθφ ξαβδάθη, έλα πξντφλ ή έλα παθέην SEO δειαδή, πνπ κε θάπνην θφζηνο ζα ζαο θαηαρσξίζεη ζε δεθάδεο ή θαη ρηιηάδεο κεραλέο αλαδήηεζεο, ιχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο αλσλπκίαο ηνπ web site ζαο. Κάλνληαο κία έξεπλα αγνξάο, ίζσο λα δηαπηζηψζεηε φηη ην θφζηνο ηνπ search engine optimization κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ιίγεο εθαηνληάδεο επξψ κέρξη θαη κεξηθέο ρηιηάδεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ν απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην SEO θαη ηα δηάθνξα "θφιπα" πνπ επηρεηξνχλ απιψο λα μεγειάζνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Σα δηάθνξα "θφιπα" είλαη απισο θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα μεγειάζνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαηάμνπλ βεβηαζκέλα ζε κία ζέζε ζηα απνηειέζκαηά ηνπο, πςειφηεξε απ φ,ηη πξαγκαηηθά αμίδεη. Ίζσο ζθέθηεζηε "ηη δηαθνξά έρεη ην έλα απφ ην άιιν, αθνχ ην απνηέιεζκα θαίλεηαη λα είλαη ην ίδην;" ή φηη "ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα". Γελ είλαη αθξηβψο έηζη θαη γηα ηελ αθξίβεηα ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά. Σν SEO είλαη κία δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη κεραλέο αλαδήηεζεο παξνηξχλνπλ λα πξνβνχλ νη ηδηνθηήηεο ησλ ηζηνζειίδσλ. Σα δηάθνξα ινηπά "θφιπα" είλαη κία "αληηθαλνληθή πξαθηηθή" γηα ηελ νπνία πξνεηδνπνηνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο φηη δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη. Αλ ινηπφλ ζαο ελδηαθέξεη ε αμηφπηζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο γηα λα θηάζεηε ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πςειφηεξε ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ην ζσζηφ SEO είλαη ε κφλε επηινγή. Ξεθηλώληαο ην search engine optimization, ηέζζεξα είλαη ηα βαζηθά ζεκεία: ζε πφζεο θαη πνηεο ιέμεηο θιεηδηά ζέινπκε λα ζηνρεχζνπκε πνηνο είλαη ν αληαγσληζκφο ζε απηέο ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνλ φγθν πεξηερνκέλνπ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο πνηα είλαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηη πξέπεη λα γίλεη ζε απηήλ

30 Με κηα απιή καηηά ζηα ηέζζεξα απηά ζεκεία, θαίλεηαη εχθνια πηζηεχνπκε φηη θαη ηα ηέζζεξα απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη απφ ηελ κία πεξίπησζε ηζηνζειίδαο ζηελ άιιε. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη αλάινγν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ keywords πνπ ζέιεηε λα ηνλίζεηε, ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη θαηάηαμεο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ εζείο ζέηεηε. Οπφηε είλαη δχζθνιν π.ρ. λα θαζνξηζηεί εμαξρήο κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα θάζε πεξίπησζε SEO, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε βειηηζηνπνίεζεο. 4.7 Γηάθξηζε SEO onpage offpage Σν seo δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ην onpage θαη ην offpage. Σν onpage πεξηιακβάλεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο ηζηνζειίδαο, ελψ ην Offpage θνκκάηη πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο γίλνληαη ζε άιιεο ζειίδεο θαη βνεζνχλ ηελ ηζηνζειίδα καο λα εκθαληζηεί πςειφηεξα. 4.8 Παξάγνληεο Καηάηαμεο (onpage/ offpage) Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ ιακβάλεη ππόςε ε Google γηα ηελ θαηάηαμε κηαο ηζηνζειίδαο όζνλ αθνξά ην onpage θνκκάηη είλαη: Ο Σίηινο ηεο ηζηνζειίδαο (title tag). Η χπαξμε ιέμεσλ θιεηδηψλ ζην Domain ηεο ηζηνζειίδαο. Η ειηθία πνπ έρεη ην Domain. Σα h1 θαη h2 tags ηεο ζειίδαο Η ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ κέζα ζην θείκελν. Η πεξηγξαθή (meta description). Η ηαρχηεηα θφξησζεο. Η χπαξμε alt attributes ζηηο εηθφλεο ηεο ηζηνζειίδαο Σν offpage θνκκάηη πεξηιακβάλεη: Σνλ αξηζκφ ησλ ππεξζπλδέζεσλ (links) πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Σν πφζν ζρεηηθφ είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζηέιλεη ην ζχλδεζκν, κε ην πεξηερφκελν ηεο δηθηάο ζαο ηζηνζειίδαο. Αλ ππάξρνπλ ιέμεηο θιεηδηά ζην ζχλδεζκν

31 4.9 PageRank Έλαο αθφκε παξάγνληαο θαηάηαμεο είλαη ην Pagerank κηαο ηζηνζειίδαο. Σν Pagerank είλαη νπζηαζηηθά ε βαζκνινγία πνπ βάδεη ε Google ζηελ θάζε ζειίδα θαη εθθξάδεη πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα απηή. Αλαιχνληαο θαλείο ηελ ιέμε PageRank (Page + Rank = ειίδα + ηεξαξρηθφο βαζκφο), ακέζσο θαηαιαβαίλεη ηε ζεκαζία ηεο γηα κία αλαδήηεζε ηνπ Google. Πξνθαλψο, κία ζειίδα κε πςειφηεξν PageRank εκθαλίδεηαη πην ςειά ζε κία αλαδήηεζε απφ κία άιιε κε παξφκνηα θχζεο πεξηερφκελν, αθφκα θαη αλ ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ηα δχν sites είλαη ε ίδηα. Αλ θαη ην Pagerank είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηελ θαηάηαμε κηαο ηζηνζειίδαο, ζηαδηαθά έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, γηα απηφ θαη αξθεηέο θνξέο ζα δνχκε ηζηνζειίδεο κε κηθξφηεξν PageRank λα εκθαλίδνληαη ζε πςειφηεξεο ζέζεηο. Η βαζκνιφγεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ links πνπ δείρλνπλ πξνο ηελ ζειίδα αιιά θαη ηελ βαζκνινγία ησλ ζειίδσλ απηψλ. Σν page rank κηαο ζειίδαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 10. Οη αξηζκνί απηνί είλαη θπζηθά ελδεηθηηθνί. Αληηζηνηρνχλ ζε κηα εθζεηηθή θιίκαθα πνπ μεθηλάεη απφ ην 1 link θαη θηάλεη ζηα εθαηνκκχξηα. Ο αιγφξηζκνο ηνπ Google μερσξίδεη πνιιέο ππνδηαηξέζεηο αλάκεζα ζηα 10 απηά ςεθία αιιά ζην θνηλφ είλαη δηαζέζηκεο απηέο νη βαζκνινγίεο πνπ απνηεινχλ ζηξνγγπινπνίεζε. Σν αθξηβέο PR ηεο ζειίδαο ζαο δειαδή είλαη θξπθφ, θαη εζείο κπνξείηε λα δείηε κφλν ηελ βαζκνινγία H πεξηγξαθή ηεο Google γηα ην PageRank: Σν PageRank αληηθαηνπηξίδεη ηελ άπνςή καο γηα ηε ζεκαζία ησλ ηζηνζειίδσλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε 500 εθαηνκκπξίσλ κεηαβιεηψλ θαη 2 δηζεθαηνκκπξίσλ φξσλ. ειίδεο πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη ζεκαληηθέο ιακβάλνπλ πςειφηεξν PageRank θαη είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο

32 Δηθφλα 1.7: Γξάθεκα Google γηα ην PageRank ην γξάθεκα παξαηεξνχκε πσο ε ζειίδα C έρεη πςειφηεξν PageRank απφ ηελ ζειίδα Δ, παξφιν πνπ έρεη ιηγφηεξα link ζε απηή. To link πνπ έρεη είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο αμίαο, δηφηη είλαη αληαπνδνηηθφ κε ηελ ζειίδα Β (πςειήο PageRank βαζκνινγίαο). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο βαζηθφ θξηηήξην γηα λα απνθηήζεηε έλα πςειφ PageRankζηελ ζειίδα ζαο πξέπεη νη ζχλδεζκνη πνπ θαηαρσξίδεηε ζε άιιεο ζειίδεο λα είλαη αληαπνδνηηθνί. Έλα άιιν βαζηθφ θξηηήξην είλαη λα έρεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ζπλδέζκνπο πξνο ην site ζαο Offpage SEO Αλ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κφλν ην onpage seo ήηαλ αξθεηφ γηα λα εκθαληζηνχκε ζε πςειφηεξεο ζέζεηο, ιφγσ spam έγηλε ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Οη offpage ζηξαηεγηθέο είλαη απηέο πνπ κεηξάλε πεξηζζφηεξν πιένλ θαη είλαη θάηη πνπ φπσο θαίλεηαη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηα επφκελα ρξφληα. Αο δνύκε ινηπόλ πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα απόθηεζε ζπλδέζκσλ: Καηαρώξηζε ηεο ηζηνζειίδαο καο ζε link directories. Τπάξρνπλ δηάθνξα ειιεληθά θαη μέλα directories, ζηα νπνία κπνξνχκε λα θαηαρσξίζνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο. Κάπνηα απφ απηά είλαη επί πιεξσκή, ελψ θάπνηα άιια είλαη δσξεάλ

33 Γεκηνπξγία ζρνιίσλ ζε blogs κε ζρεηηθό πεξηερόκελν Σα πεξηζζφηεξα blogs επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζρνιίσλ, ζηα νπνία κπνξνχκε λα βάινπκε ην ζχλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο καο. Αλ γηα παξάδεηγκα πάκε ζην ifeed, ζα δνχκε φηη θάησ απφ θάζε άξζξν ππάξρνπλ πεδία γηα ζρφιηα, ζηα νπνία ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκά καο, ηελ ηζηνζειίδα καο θαη ην ζρφιην. Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ειάρηζηνη webmasters δέρνληαη λα βάινπκε θξάζεηο θιεηδηά αληί γηα φλνκα, θαζφηη απφ πνιινχο ζεσξείηαη spam. ε θάπνηεο άιιεο ηζηνζειίδεο, ην θάζε ζρφιην πεξλά απφ έιεγρν πξηλ δεκνζηεπηεί. Με ηε ζπκκεηνρή ζε forums, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζπλδέζκνπο ζηελ ππνγξαθή (signature). Αξθεηά forum δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρεηε ζηελ ππνγξαθή ζαο ζπλδέζκνπο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Καηαρώξηζε ησλ άξζξσλ ζε Bookmarking Sites Σα Bookmarking Sites είλαη ηζηνζειίδεοφπνπ κπνξείηε λα βάιεηε κία πεξίιεςε ελφο άξζξνπ θαη λα βάιεηε θαη έλαλ ζχλδεζκν πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξείηε λα απνθηήζεηε αξθεηνχο ζπλδέζκνπο κε θάζε άξζξν πνπ γξάθεηε ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο ζειίδα ή blog. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ίζσο ησλ Bookmarking Sites είλαη φηη ζηέιλνπλ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. πκκεηνρή ζε Social Media Αλ θαη ηα Social Media δελ απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα θαηάηαμεο, θαίλεηαη πσο ζην επφκελν δηάζηεκα ζα απνθηήζνπλ κεγάιε ηζρχ, νπφηε είλαη θαιφ λα δεκηνπξγήζεηε facebook θαη twitter pages κε ηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη λα ηε ζπλδέζεηε κε απηέο Βειηηώζηε ηελ θαηάηαμε ηνπ site ζαο / Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπκβνπιέο γηα ζσζηό SEO ζηελ ηζηνζειίδα ζαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θηηάμεηε ην site ζαο, ην επφκελν βήκα είλαη λα ην ζπκπεξηιάβεηε ζηηο ιίζηεο ηνπ Google θαη ζηηο ππφινηπεο ζεκαληηθέο Μεραλέο Αλαδήηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην λα ζπκπεξηιεθζεί ην site ζαο ζε Μεραλέο Αλαδήηεζεο είλαη ζρεηηθά απιφ. Σν λα ζπκπεξηιεθζεί φκσο κε επηηπρία, έηζη ψζηε λα ιάβεη ςειφηεξε θαηάηαμε, είλαη πην δχζθνιν. Γελ ζαο αξθεί απιψο λα γλσξίδνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο φηη νη ζειίδεο ζαο ππάξρνπλ. Απηφ πνπ ζα ζαο θέξεη επηηπρία θαη επηζθέπηεο είλαη νη ζειίδεο ζαο λα έρνπλ κηα θαιή ζέζε θαηάηαμεο ζηηο ιίζηεο απνηειεζκάησλ ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο. Έγθπξνο πεγαίνο θώδηθαο θαη δνκή πςειήο πξνζβαζηκόηεηαο. Η βάζε θάζε ηζηνζειίδαο ζήκεξα είλαη αθφκα ε πεξηγξαθηθή γιψζζα HTML. Απηή αλαγλσξίδνπλ νη browsers θαη απφ απηήλ παίξλνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν κίαο ηζηνζειίδαο. Μνληέξλεο ηερληθέο φπσο Javascript, DHTML, Flash θ.ιπ φπσο θαη νη εηθφλεο πξνζδίδνπλ ζε κία ηζηνζειίδα εηδηθά εθέ θαη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηφζν ηελ εκθάληζε ηεο φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. Γπζηπρψο ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ απηψλ δελ κπνξεί λα δηαβαζηεί πιήξσο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, oπφηε ε εθαξκνγή ηνπο

34 πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε κέξε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δελ είλαη άκεζα απαξαίηεηα γηα ηελ πινήγεζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ θπξίσο πεξηερνκέλνπ. Σν θπξίσο πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα παξέρεηαη ζε κνξθή HTML θαη πξέπεη λα απφθεπγεηαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ απνθιεηζηηθά κέζσ Flash δηφηη φζν φκνξθεο θαη εάλ είλαη δελ αλαγλσξίδνληαη αθφκε απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Πξνζνρή ζηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνύλ Απηφ πνπ ζεσξείηαη επαξθέο γηα ηνλ εληνπηζκφ κηαο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα κελ είλαη απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηνχλ νη άιινη. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ γηα κηα ηζηνζειίδα πξέπεη λα γίλεη κε πνιχ πξνζνρή. Πξέπεη λα νξηζηνχλ δχν ή ηξεηο θξάζεηο γηα θάζε ζειίδα. Αλ ζηελ ηζηνζειίδα πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζειίδεο, νη ιέμεηο-θιεηδηά πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε φιεο. Βαζηθφο παξάγνληαο, επίζεο, είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνλ θνξκφ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ ηεο ζειίδαο (body text). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ηηο "ςάρλνπλ" θαη ζην θπξίσο θείκελν. Αλ δελ ζπλαληήζνπλ κηα ιέμε-θιεηδί ζην θπξίσο θείκελν, απιψο ηελ αγλννχλ. Πξέπεη λα δίλεηαη φκσο ηδηαίηεξε πξνζνρή λα κελ γίλεηαη "ππεξβνιηθή επαλάιεςε" ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, θαζψο νη κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξεί λα ην ζεσξήζνπλ σο "keyword spam". Μφιηο δεκηνπξγεζεί ην θείκελφ, πξέπεη λα ειερζεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεηο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην άξζξν. Σν Google απνδέρεηαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ίδησλ ιέμεσλ πεξίπνπ ζην 7%. Οξηζκέλνη απφ απηνχο πνπ δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο πηζηεχνπλ φηη ε ζειίδα γίλεηαη ειθπζηηθή κε ηηο εηθφλεο. Απηφ ηζρχεη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο, φρη φκσο θαη γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, νη νπνίεο δελ είλαη ηθαλέο λα εληνπίζνπλ εηθφλεο. Κη φκσο, ππάξρνπλ κεραλέο αλαδήηεζεο εηθφλσλ ζην Γηαδίθηπν. Πψο εληνπίδνπλ ηηο εηθφλεο; Η απάληεζε είλαη θαη πάιη ιέμεηο-θιεηδηά γηα θαζεκία απφ ηηο εηθφλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην site. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα bot, ηα νπνία είλαη robot κε απηνκαηνπνηεκέλν ινγηζκηθφ θαη πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία ζαξψλνπλ φινπο ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. αξψλνληαο ν crawler ηηο ηζηνζειίδεο, θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ελφο site αλάινγα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά (keywords) πνπ πεξηέρεη. Έηζη αλάινγα κε ην ηη ιέμεηο θιεηδηά (keywords) βξίζθνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, αλάινγε ζα είλαη ε θίλεζε (traffic) θαη ην είδνο ησλ επηζθεπηψλ ηεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ζην πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ κηαο ηζηνζειίδαο ππάξρνπλ ιέμεηοθιεηδηά γηα «πφξηα, παξάζπξν, θνπθψκαηα, θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε, αινπκίλην, παινπίλαθαο» θ.ιπ., θάλεη πξνθαλέο ζην robot, φηη επηζθέπηεηαη κία ζειίδα πνπ είλαη γηα θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε ηζηνζειίδα ζα επηζεκαλζεί απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο σο κία ηζηνζειηδα κε πιεξνθνξίεο «θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θνπθσκάησλ». Οη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ ηνλ εμεηδηθεπκέλν κεραληζκφ λα πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο απφ έλα ειάρηζην αξηζκφ (keyword) ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Η Google έρεη θαηνξζψζεη λα θαζνξίζεη έλα πξφηππν είδνο ηερλνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο. Γίλνληαο έλα κηθξφ αξηζκφ απφ ζρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά (keywords), ε Google κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα

35 πξνζδηνξίζεη ην ζέκα θαη λα δψζεη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ζρεηηθέο κε απηέο πνπ δφζεθαλ. Ωο εθ ηνχηνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο SEO νη ιέμεηοθιεηδηά (keywords) είλαη ηα πξψηα ηα νπνία πξέπεη ιεθζνχλ ππφςε θαη λα θαζνξηζηνχλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ (keywords) ζα πξέπεη λα ζθεθηείηε ζαλ έλαο ρξήζηεο πνπ ςάρλεη κε κηα κεραλή αλαδήηεζεο έλα site παξφκνην κε ην δηθφ ζαο. Φαληαζηείηε ηη ιέμεηο-θιεηδηά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ςάρλνληαο; Απηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαη νη ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ ζαο, έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθφ κε ηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο SERP (Search Engine Results Pages). Σν πξψην βήκα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) είλαη ε έξεπλα γηα ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά. Αλ δελ γίλεη ζσζηά απηφ ην πξψην βήκα, νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κεηά είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη! Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο γηα ιέμεηο-θιεηδηά είλαη λα βξεζνχλ νη θξάζεηο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ην δηθηπαθφ ηφπν θαη ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεζηε. Ιδαληθά απηέο ηηο θξάζεηο ζα πξέπεη λα ηηο αλαδεηνχλ ζπρλά θαη επηπξφζζεηα λα κελ ππάξρεη ηζρπξφο αληαγσληζκφο γηα απηέο. Δίλαη κάηαην λα πξνζπαζείηε λα βγείηε ςειά ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο γηα ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ζαο. Αλ ηπρφλ ζαο επηζθεθζεί θάπνηνο ζα θαηαιάβεη ακέζσο φηη ην site ζαο δελ είλαη ζρεηηθφ θαη ζα θχγεη. Δπίζεο είλαη αλψθειν λα θάλεηε βειηηζηνπνίεζε γηα ιέμεηο πνπ ζεσξείηε φηη είλαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ζαο αιιά δελ ςάρλεη θαλείο. Πνην ην φθεινο; Φξνληίζηε ε ζειίδα ζαο λα πεξηέρεη αξθεηό θείκελν θαινγξακκέλν ρσξίο ιάζε Σν εκθαλέο θείκελν ζηε ζειίδα ζαο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζην ιέμεηο θαη λα βαζίδεηαη ζηηο ιέμεηο - θιεηδηά πνπ έρεηε επηιέμεη. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ρηίζηκν ελφο επηηπρεκέλνπ site. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα «δηαβάδνπλ» ην θείκελφ ζαο φπνπ ζα επαλαιακβάλνληαη ζπρλά νη ιέμεηο-θιεηδηά, έηζη ψζηε λα «θαηαλνήζνπλ» πψο πξέπεη λα θαηαηάμνπλ ην site ζαο. Γξάςηε ην θείκελν βαζηζκέλνη ζηηο θξάζεηο-θιεηδηά θαη πξνζπαζήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο θξάζεηο απηέο φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά, ρσξίο λα αθνχγεηαη πεξηηηή ε επαλάιεςή ηνπο. Να ζπκάζηε φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ην θείκελν ζαο λα κπνξεί λα δηαβάδεηαη θαιά απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο, επνκέλσο ην λα βάδεηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά κφλν ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ή κνλάρα ζηνπο ηίηινπο, κάιινλ δελ ζα είλαη αξθεηφ γηα λα θέξεη ην site ζαο ζηηο πξψηεο ζέζεηο. Δμαζθαιίζηε φηη ην θείκελφ ζαο είλαη θαινγξακκέλν θαη, ην πην ζεκαληηθφ, ρσξίο ηππνγξαθηθά ιάζε ή αλνξζφγξαθεο ιέμεηο. Να δηαβάδεηε ην θείκελφ ζαο πάληνηε πνιιέο θνξέο θαη κεηά λα βάδεηε θαη θάπνηνλ άιιν λα ην δηαβάζεη. Απηφ ην νλνκάδνπκε «απνβνιή/εμάιεηςε ησλ αλνξζνγξαθηψλ» («expelling the misspelling»). Δπεηδή ζα ζέιαηε θάπνηεο θνξέο ζε έλα άξζξν λα ζπκπεξηιάβεηε θείκελν απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο κεραλψλ αλαδήηεζεο, κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ην θείκελν ή ηηο κεκνλσκέλεο απηέο ιέμεηο ζε έλα μερσξηζηφ πεδίν εληφο ηνπ άξζξνπ. Έηζη ην θείκελν απηφ δελ ελζσκαηψλεηαη ζην θπξίσο ζψκα ηνπ άξζξνπ ζαο, αιιά ζε

36 κία μερσξηζηή πεξηνρή ψζηε ν επηζθέπηεο λα θαηαλνεί φηη πξφθεηηαη γηα ιέμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο αιιά θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο λα θαηαρσξίζνπλ απηέο ηηο ιέμεηο. Ο ηξφπνο ελζσκάησζεο ηνπ πεδίνπ απηνχ θαη νη πνηθίιεο εθδνρέο εθαξκνγήο εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη πάληα ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα. Η θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα πεξηέρεη έλα θείκελν πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θαηεγνξία «Απηνθίλεην», κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηα νλφκαηα πνιιψλ ζεκαληηθψλ κνληέισλ απηνθηλήησλ. Απηφ ην θείκελν πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη αλαγλψζηκν απφ ην αλζξψπηλν κάηη ζε εκθαλέο ζεκείν, αιιά θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO). Πξσηνηππία θαη αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζπλερψο βειηηψλνπλ ηηο κεζφδνπο αλίρλεπζεο θαη ηαπηνπνίεζεο δηπινχ πεξηερνκέλνπ. Δηδηθά ε Google είλαη ζε ζέζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ πξσηνγελή πεγή ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαδεηθλχνληάο ηελ θαη ηαπηφρξνλα ππνβαζκίδνληαο ζηελ θαηάηαμε φζνπο αληηγξάθνπλ ηελ πεγή απηή. Η ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. ζν πην ζπρλά αλαλεψλεηε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζαο ηφζν πην δεκνθηιέο γίλεηαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Ηιηθία ηνπ πεξηερνκέλνπ Οη κεραλέο αλαδήηεζεο κάιινλ αλαιχνπλ θαη ηελ ειηθία κηαο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ πξνο απηή, δειαδή ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν βξίζθεηαη ήδε ζην δηαδίθηπν. Με βάζε απηφλ ηνλ ζίγνπξα ακθηιεγφκελν παξάγνληα, νη κεραλέο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ παιηφηεξα πεξηερφκελα ζαλ πην αζθαιή θαη ρξήζηκα, θάηη πνπ ζίγνπξα δελ ηζρχεη φιεο ηηο θνξέο. πσο θαη λα ρνπλ ηα πξάγκαηα, πξνζπαζείηε λα δηαηεξείηε ζηαζεξή ηελ δηεχζπλζε URL νπνηαζδήπνηε ζειίδαο δεκνζηεχεηε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Γεκηνπξγήζηε έλα ζσζηό robots.txt αξρείν Σν robots.txt είλαη κηα ζεηξά απφ θαλφλεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα bots ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα λα επξεηεξηάζνπλ (indexing) ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Με απηφ ην αξρείν κπνξείηε λα απνθιείζεηε ην indexing κεξηθψλ θαθέισλ ή θαη αξρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Οη ιφγνη πνηθίιινπλ: κπνξεί λα ζέιεηε λα θξαηήζεηε θάπνηεο πεξηνρέο θξπθέο, φπσο πεξηνρέο κε δνθηκαζηηθφ πιηθφ, πιηθφ άζρεην κε ηελ ηζηνζειίδα ζαο, πεξηνρέο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θηι. Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη εχθνια θαη γξήγνξα ηα αξρεία robots.txt πνπ απαηηνχληαη, λα αλαζέζεη ζηηο αξάρλεο κεραλψλ αλαδήηεζεο, πνηα κέξε κηαο ηνπνζεζίαο Web δελ πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη λα γίλεη αλαδήηεζε απφ ην επξχ θνηλφ Web θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζεη αξάρλεο, νη νπνίεο δελ ηεξνχλ ηηο νδεγίεο απηέο. ην robots.txt αξρείν δίλεηε νδεγίεο πξνο ηα robots ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Μπνξείηε λα νξίζεηε πνχ ζα έρνπλ πξφζβαζε ηα bots θαη πνχ φρη, λα ηνπο δψζεηε νδεγίεο γηα ην πνπ είλαη ην sitemap.xml ηεο ηζηνζειίδαο ζαο, λα νξίζεηε δηθή ζαο 404 ζειίδα θαη άιια πνιιά

37 Γεκηνπξγήζηε sitemap γηα ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Δμαηξεηηθά απαξαίηεην αξρείν (sitemap.xml) πνπ παξνπζηάδνληαο ηε δνκή (θαη φρη κφλν) ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ, βνεζάεη ηα robots ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο λα θαηαγξάςνπλ φια φζα πξέπεη απφ έλα site. Η ζέζε ηνπ πξέπεη λα είλαη ζηνλ αξρηθφ θαηάινγν, εθεί πνπ βξίζθεηαη θαη ε αξρηθή καο ζειίδα. Σν sitemap πεξηέρεη φιεο ηηο ζειίδεο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο θαη βνεζάεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζην λα εληνπίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ θαιχηεξα ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Γη απηφ άιισζηε θαη νλνκάδεηαη ράξηεο ηζηνηφπνπ (sitemap). Να πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ηνλ html ηίηιν θάζε ζειίδαο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ηίηισλ ησλ ηζηνζειίδσλ, δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο <title> ηεο HTML. Οη ηίηινη ηζηνζειίδσλ είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ βιέπεη έλαο ρξήζηεο κφιηο θνξηψζεη ηελ ηζηνζειίδα εκθαλίδνληαη έληνλα ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη έρνπλ πξνθαλψο εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο θξάζεηο-θιεηδηά πνπ έρεηε επηιέμεη ζηνλ html ηίηιν ηεο ζειίδαο θαη θξνληίζηε λα κελ πηάλεηε ρψξν κε "άζηνρεο" ιέμεηο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ html ηίηιν γηα λα παξνπζηάζεηε ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζαο, ή γηα λα γξάςεηε απιψο «Home Page». Ο html ηίηινο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ζαο κε ηε ρξήζε ησλ θξάζεσλ-θιεηδηψλ πνπ πηζαλφηαηα πιεθηξνινγνχλ νη άλζξσπνη ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα λα βξνπλ ηελ εηαηξεία ζαο. Ο Σίηινο (Title) κηαο ηζηνζειίδαο είλαη ην πξψην αιιά θαη ην πην εκθαλέο ζηνηρείν ζηελ ηζηνζειίδα θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηελ επάλσ κπάξα ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο. Λφγσ απηήο ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηεο πξνβεβιεκέλεο ζέζεο πνπ έρεη, ζεσξείηαη απφ ηεο κεραλέο αλαδήηεζεο σο κεγάιεο ζεκαζίαο, εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε βειηηζηνπνίεζή ηνπ. Έλα θαιφο SEO Title ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά (keywords) κε θαηάιιειε γεηηλίαζε θαη ππθλφηεηα, λα έρεη ην ζσζηφ κήθνο ζε ραξαθηήξεο, λα είλαη ζχληνκνο θαη πεξηγξαθηθφο αιιά ζα πξέπεη λα πξνθαιεί θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε. ηαλ ε κεραλή αλαδήηεζεο δίλεη ηηο ζειίδεο κε ηα απνηειέζκαηα απφ κηα αλαδήηεζε (SERP), ρξεζηκνπνηεί ηνλ Σίηιν ηεο ηζηνζειίδαο γηα λα ρξεζηκεχζεη σο ζχλδεζκνο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Ο Σίηινο ζα πξέπεη λα είλαη κε ηέηνην ηξφπν γξακκέλνο ψζηε λα πξνθαιέζεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ επηζθέπηε θαη λα θάλεη θιηθ ζηελ ηζηνζειίδα. Με ιίγα ιφγηα, ν ηίηινο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη απηφο πνπ θάλεη ηελ πξψηε εληχπσζε ζηνλ επηζθέπηε. Κάζε πξφγξακκα πινήγεζεο (internet explorer, mozilla firefox, opera, safari θ.ιπ.), εκθαλίδεη ηνλ ηίηιν ηεο ηζηνζειίδαο ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ ηνπ. Ο Σίηινο δίλεη ζε κία γξακκή ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη βνεζά ζηελ επθνιία πινήγεζεο, αλ ην παξάζπξν ηνπ browser έρεη πνιιέο θαξηέιεο αλνηθηέο ηαπηφρξνλα. Η Gννgle δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ αιγφξηζκφ ηεο, ζηελ εηηθέηα ηνπ Σίηινπ. Η επηινγή ηνπ ζσζηνχ θαη θαηάιιεινπ Σίηινπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά (keywords), κπνξεί λα κεηαβάιεη πνιχ δξαζηηθά ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο

38 Δηθφλα 1.8: Google αλαδήηεζε ζπλδέζκνπ Οη ζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Η ζεκαζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπλδέζκσλ πνπ δέρεηαη απφ άιιεο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Μηα πιήξσο ζπλδεδεκέλε ζειίδα είλαη γηα ηηο κεραλέο ζεκαληηθφηεξε απφ κηα άιιε απνκνλσκέλε. Καηά ηελ δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ ζηνλ δηθηπαθφ ζαο ηφπν, κπνξείηε λα ζπκάζηε ηνλ παξαθάησ εκπεηξηθφ θαλφλα: Κάζε ζειίδα δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξία θιηθ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζειίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην παξαπάλσ είλαη ε ρξήζε ζπλδέζκσλ θεηκέλνπ (θαη φρη π.ρ. κέζσ Javascript) κε ην θαηάιιειν πεξηγξαθηθφ θείκελν. πκπεξηιάβεηε links πςειήο πνηόηεηαο ζην site ζαο (backlinks). πσο θαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο έηζη θαη νη εμσηεξηθνί εηζεξρφκελνη ζχλδεζκνη επεξεάδνπλ ηελ θαηάηαμή ηεο. Γειαδή πφζα sites θαη ζειίδεο ζπλδένληαη κέζσ links κε κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνχ ζαο. Δπίζεο εδψ δε ζα πξέπεη λα αγλνεζεί θαη ν παξάγνληαο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο. χλδεζκνη απφ sites ζρεηηθά κε ην ζέκα ζαο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. ζν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε ζειίδεο ζαο είλαη απφ ηζηνηφπνπο ζρεηηθνχο κε ην ζέκα ζαο, ηφζν ζεκαληηθφηεξν θαη δηάζεκφηεξν ζεσξείηαη ην site ζαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πάληα ζα πξέπεη λα πξνηηκάηε ζειίδεο πνπ είλαη απνιχησο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ζαο γηα λα δεκηνπξγείηε backlinks. Η πξνψζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε θαηαιφγνπο θαη εμσηεξηθέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ απφθηεζε εηζεξρνκέλσλ ζπλδέζκσλ καο πξνζθέξεη κεζνπξφζεζκε βειηίσζε θαηάηαμεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο απεπζείαο απφ ηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ φπνπ ζα

39 θαηαρσξηζζείηε. Βάζεη ηνπ αιγνξίζκνπ θαηάηαμεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξέπεη λα απνθνκίζεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο εηζεξρνκέλνπο ζπλδέζκνπο απφ φζν ην δπλαηφλ δεκνθηιέζηεξεο ηζηνζειίδεο θαη κε ηελ θαηάιιειε κνξθή. Accessible Content & Internal linking ιεο νη πεξηνρέο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο κε θαηάιιεια επηζεκαζκέλνπο ζπλδέζκνπο. Ο θψδηθαο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνζειίδαο δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη πξνζβάζηκνο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηα επίπεδα πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Meta tags ην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο SEO πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ησλ meta tags ψζηε νη κεραλέο αλαδήηεζεο λα θαηαλννχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θάζε ζειίδα ρσξηζηά. Γελ έρεη δηαπηζησζεί επαθξηβψο πφζν πξνζκεηξψληαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, σζηφζν ε ζχζηαζε ησλ εηδηθψλ είλαη λα ζπκπιεξψλνληαη ζσζηά ηα πεδία κεηα-επηζεκάλζεσλ γηα ιέμεηο-θιεηδηά θαη κεηα-πεξηγξαθή (Metadescription). Γηα λα έρνπκε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη λα γίλεη δηεμνδηθφο έιεγρνο ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ καο αιιά θαη κηα έξεπλα πάλσ ζηα keywords κε εξγαιεία φπσο απηά πνπ ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ. ηαλ δελ γίλεη κηα ζνβαξή δνπιεηά πάλσ ζην ζέκα απηφ, ζπρλά ην SEO απνηπγράλεη θαη επίζεο θαηαιήγνπκε λα βξηζθφκαζηε ζπλερψο ζε έλα θαχιν θχθιν ζηνλ νπνίν «δνθηκάδνπκε keywords δελ βιέπνπκε απνηέιεζκα». ζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθή πεξηγξαθή κεηα-πιεξνθνξίαο, έλα εμαηξεηηθά δεκνθηιέο SEO εξγαιείν είλαη ν Advanced Meta-Tags Generator, ν νπνίνο παξέρεη ρξήζηκε βνήζεηα ζηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ ψζηε λα πξνζζέζνπλ meta-tag θψδηθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ «νξαηφηεηα» ηνπο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο

40 Δηθφλα 1.9: SEO εξγαιείν ν Advanced Meta-Tags Generator Καηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ meta tags ιακβάλνπκε ππόςε ηα εμήο: 1. Σε ζρεηηθφηεηα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ηζηνζειίδαο καο. 2. Σελ νξζνγξαθία. 3. Σε δεκνθηιηα ησλ φξσλ (ηη ςάρλεη ζπλήζσο ν κέζνο ρξήζηεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο). 4. Σε ζεηξά θαηαρψξηζεο ησλ φξσλ. 5. Σν κήθνο ηνπ Σίηινπ (Title) δελ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 120 ραξαθηήξεο, αλ θαη νη 85 ραξαθηήξεο ζεσξνχληαη έλα αξθεηά θαιφ κήθνο γηα ηνλ ηίηιν ηεο ηζηνζειίδαο, ηδαληθφ κήθνο ηίηινπ είλαη 64 ραξαθηήξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηεκάησλ ή θαη ιηγφηεξν. Η Google πξνβάιιεη 66 ραξαθηήξεο (καδί κε ηα δηαζηήκαηα) ή ηελ ηειεπηαία πιήξε ιέμε γηα ηνλ Σίηιν ηεο ηζηνζειίδαο. 6. Πεδά θαη θεθαιαία δελ μερσξίδνπλ ζηε ζεκαζία ηνπο γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, φκσο ζπλήζσο μερσξίδνπλ ηα ηνληζκέλα απφ ηα άηνλα. 7. Σα ζηαηηζηηθά καο ιέλε φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο αλαδεηνχλ βάζεη άηνλσλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ θιεηδηψλ. 8. Γελ ζπζηάδνπκε ηελ νξζνγξαθία θαη ην ζπληαθηηθφ ράξηλ ηεο δεκνθηιίαο γηαηί απηφ ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην πξνθίι ηεο ηζηνζειίδαο καο. Αθφκε θαη φηαλ ηνπνζεηήζνπκε άηνλεο ιέμεηο ζε θάπνην meta tag, απηφ πξέπεη λα γίλεη κε κέηξν θαη εχζρεκν ηξφπν (θεθαιαίνη ραξαθηήξεο θαη κφλν εθεί πνπ θξίλεηαη εληειψο απαξαίηεην)

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS DEPARTMENT

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS DEPARTMENT ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αλάπηπμε κεζόδνπ κε ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε θαη εμαγωγή ζεκαηηθώλ ιέμεωλ θιεηδηώλ από δηεπζύλζεηο ηζηνζειίδωλ ηνπ ειιεληθνύ Γηαδηθηύνπ Βνληηζάλνπ Μαξία-Αιεμάλδξα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα