Εφαρμογή Προσλήψεων Προσωπικού. e-recruitment. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση υλοποίησης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ZENIKA Hellas Πληροφορική Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή Προσλήψεων Προσωπικού. e-recruitment. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση υλοποίησης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ZENIKA Hellas Πληροφορική Α."

Transcript

1 Εφαρμογή Προσλήψεων Προσωπικού e-recruitment Τεχνικο-οικονομική ανάλυση υλοποίησης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ZENIKA Hellas Πληροφορική Α.Ε

2 2 Πίνακας Περιεχομένων 1Εισαγωγή Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Προσλήψεων Σκοπός...3 2Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίες & Αρχιτεκτονική Πυρήνας Εφαρμογής (Core Application)...5 1Persistence layer...5 2Business layer...5 3Presentation layer Περιφερειακά συστήματα...9 1Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων σε συστήματα...9 2Τακτοποίηση δεδομένων Υποδομή...9 1DMZ...9 2Intranet Ασφάλεια Τεχνολογίες Εργαλεία Υλοποίηση Διαχείριση έργου & Χρονοδιάγραμμα Ανάδοχος & Πόροι Σχετικά με τον Υποψήφιο Ανάδοχο Ομάδα Εργασίας Συμμόρφωση Προδιαγραφών...22

3 3 1 Εισαγωγή 1.1 Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Προσλήψεων Η διαχείριση προσλήψεων αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της Διεύθυνσης Προσωπικού κάθε οργανισμού. Αν και ο τρόπος και οι πολιτικές που εφαρμόζονται σαφώς διαφέρουν, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής 3 στάδια: Την προκήρυξη ή ανακοίνωση θέσεων εργασίας Την παραλαβή και αρχειοθέτηση βιογραφικών από ενδιαφερομένους Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία πολύπλοκη διαδικασία ιδιαίτερα όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός καθότι αναλογικά υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας προς πλήρωση. Είναι δε συχνά ιδιαίτερα χρονοβόρα καθώς σε αυτήν εμπλέκονται διάφοροι συντελεστές (ενδιαφερόμενο τμήμα, διοικητικά στελέχη κτλ.) οι αξιολογήσεις των οποίων θα πρέπει να συγκεντρωθούν και ταυτόχρονα, η όλη πληροφορία που συγκεντρώνεται να επεξεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εισαγωγή μηχανογραφημένων συστημάτων για τη διαχείριση των προσλήψεων είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης σε πολλά στάδια της διαδικασίας αυτής. Με τη χρήση μίας σχετικής εφαρμογής είναι δυνατό να επιταχυνθεί η καταχώρηση και άντληση στοιχείων θέσεων και βιογραφικών, να απλοποιηθεί ο συσχετισμός των δύο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μέσα από ένα κοινό σημείο αναφοράς. 1.2 Σκοπός Η πρόταση μας αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού. Πρωταρχικός σκοπός της είναι τόσο το να απλοποιήσει τις εργασίες που απαιτούνται όσο και το να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχουν αλλαγές στην ίδια τη διαδικασία.

4 4 Ειδικότερα, η εφαρμογή στοχεύει στα εξής: Να προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο καταχώρησης και αρχικοποίησης των θέσεων εργασίας Να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή των ανακοινωμένων θέσεων μέσα από την προβολή τους στο Διαδίκτυο και τα social media. Να διευκολύνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσα από ένα αδιαυλυτο και ασφαλές περιβάλλον. Να δίνει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων από εξωτερικές πηγές και αντίστροφα να εξάγει δεδομένα προς αυτές Να επιταχύνει την όλη διαδικασία προσλήψεων 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η εφαρμογή είναι μία δικτυακή πύλη (Portal) με δυνατότητες λειτουργίας τόσο από το Intranet όσο και από το Internet. Τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία αναλύονται λεπτομερώς σε αυτή την ενότητα, είναι τα εξής: Φιλική διεπαφή χρήστη (user interface) Ενισχυμένη ασφάλεια Γρήγορη προσπέλαση δεδομένων Δομημένος και στοιχειοθετημένος κώδικας που παρέχει ευκολία τόσο στη συντήρησή του όσο και στην επέκτασή του και είναι συμβατός με τα γνωστά coding standards. Ευελιξία προσαρμογής σε υφιστάμενες και νέες απαιτήσεις Συνδεσιμότητα με υπάρχοντα συστήματα Platform independent

5 5 2.1 Λειτουργίες & Αρχιτεκτονική επίπεδα: Πυρήνας Εφαρμογής (Core Application) Ο πυρήνας της δικτυακής πύλης είναι μία 3-tier εφαρμογή που αποτελείται από τα εξής λογικά 1 Persistence layer Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται η Βάση Δεδομένων του συστήματος. Οι πίνακες που το αποτελούν διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες α) Στατικοί Πίνακες: Διαθέτουν στοιχεία που δεν αλλάζουν συχνά, όπως για παράδειγμα Metadata της εφαρμογής, εταιρικά στοιχεία που εμφανίζονται σε ανακοινώσεις θέσεων, παράμετροι υπολογισμών όπως πχ. το scoring της αξιολόγησης των βιογραφικών β) Δυναμικοί πίνακες: Περιέχουν τα κυρίως στοιχεία της εφαρμογής όπως πχ. βιογραφικά και θέσεις εργασίας τα οποία και μεταβάλλονται συχνά. γ) Πίνακες Archive: Σε αυτούς του πίνακες καταχωρούνται δεδομένα τα οποία αντλούνται σπάνια πχ. βιογραφικά που εστάλησαν χρόνια νωρίτερα. Αυτό επιτρέπει την αποσυμφόρηση του συστήματος και τη γρήγορη προσπέλαση δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι ως επί τω πλείστον normalised. Η βελτιστοποίηση στις επιδόσεις προσπέλασης των δεδομένων επιτυγχάνεται με την προσθήκη κατάλληλων indexes στους πίνακες με βάση τις αναζητήσεις που γίνονται και σε συνδυασμό με εργαλεία της βάσης που απεικονίζουν στατιστικά εκτέλεσής των queries. Επίσης θα υπάρχει και μια nosql βάση δεδομένων για την αναζήτηση στοιχείων με χρήση ελεύθερου κειμένου μέσα στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων. 2 Business layer Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται η λογική της εφαρμογής ως προς την επεξεργασία και των συνδυασμό της πληροφορίας. Ποιό συγκεκριμένα, το επίπεδο αυτό αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: α) Interface με τη βάση δεδομένων: η άντληση και καταχώρηση των δεδομένων γίνεται από

6 6 μηχανισμό που ταυτόχρονα προ-επεξεργάζεται την πληροφορία για τη διαχείρισή της πχ. τα επισυναπτόμενα binary αρχεία των βιογραφικών. β) Επεξεργασία δεδομένων: εδώ περιλαμβάνονται μηχανισμοί όπως η επεξεργασία στοιχείων αξιολόγησης υποψηφίων, η ταξινόμηση των δεδομένων για την παραγωγή αναφορών και ο έλεγχος των στοιχείων πριν την καταχώρησή τους βάσει κανόνων. γ) Εξαγωγή δεδομένων: μέσα από μηχανισμούς σε αυτό το επίπεδο, αποστέλλονται τα δεδομένα στις διεπαφές του τελικού χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει: Εμφάνιση των δεδομένων στις οθόνες της εφαρμογής Αυτόματη ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών μέσω για κάθε νέα θέσης εργασίας. Αποστολή για την επιβεβαίωση στοιχείων Web/RESTfull Services αν χρειάζεται κάποια άλλη εφαρμογή να πάρει δεδομένα από την εφαρμογή Social network broadcast service για άμεση δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter κλπ. δ) Διασύνδεση ενεργειών: Με τη χρήση του Aspect Oriented Programming (Θεματοστρεφής Προγραμματισμός) η ροή της εφαρμογής θα ελέγχεται και θα μπορεί να διακόπτεται με διάφορους κανόνες για να συνδεθεί η εκτελούμενη εντολή με μία άλλη. Αυτός ο μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των κινήσεων των χρηστών (Audit Trail). 3 Presentation layer Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η παρουσίαση της πληροφορίας και αποτελεί την πύλη εισαγωγής στοιχείων από τους χρήστες. Διακρίνονται οι εξής ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις επιθυμητές λειτουργίες της εφαρμογής α) Οθόνες νέων θέσεων εργασίας: Διαχειριστικές οθόνες που περιλαμβάνουν Καταχώρηση νέας θέσης εργασίας (παράλληλα με άλλες)

7 7 Λίστα θέσεων εργασίας με βάση απλή και σύνθετη αναζήτηση Λεπτομέρειες θέσης εργασίας Δυνατότητα αίτησης για μία ή περισσότερες θέσεις με ένα κλικ από τους εγγεγραμμένους χρήστες με επισύναψη όποιων αποθηκευμένων στο προφίλ τους αρχείων επιλέγουν (βλέπε την επόμενη παράγραφο) Εξαγωγή αιτήσεων για μια θέση εργασίας από τους διαχειριστές του συστήματος τόσο σε μορφή ZIP (τα binary αρχεία μαζί με τις αιτήσεις) όσο και σε μορφή XML ή άλλη δομημένη μορφή που μπορεί να χρειαστεί (τις αιτήσεις). β) Οθόνες υποψηφίων & βιογραφικών: Διαχειριστικές οθόνες που περιλαμβάνουν Καταχώρηση στοιχείων υποψηφίου / βιογραφικού Εγγραφή νέου χρήστη (με επιπλέον εισαγωγή CAPTCHA ) Επιβεβαίωση λήψης για την εγγραφή Καταχώρηση στοιχείων χρήστη σε μορφή wizard που ακολουθεί τα πρότυπα του Europass. Τα στοιχεία εισαγωγής μπορούν, προαιρετικά, να είναι παραμετροποιήσημα και να αλλάζουν από διαχειριστική οθόνη. Δυνατότητα Προσθήκης, Διαγραφής και Διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων binary αρχείων από το χρήστη όπως βιογραφικά, cover page, φωτογραφιών και άλλα. Αναζήτηση υποψηφίων με βάση κριτήρια ή ελεύθερο κείμενο Λεπτομέρειες υποψηφίου και καταχώρηση αξιολογήσεων του με βάση πολλαπλά κριτήρια (παραμετροποιήσημα από τις διαχειριστικές οθόνες) από πολλαπλούς χρήστες. γ) Οθόνες διαχείρισης μητρώου προσωπικού: Διαχειριστικές οθόνες που περιλαμβάνουν Καταχώρηση υπαλλήλου Αναζήτηση υπαλλήλου Λεπτομέρειες υπαλλήλου

8 8 δ) Οθόνες αναφορών και στατιστικών: Σε αυτές περιλαμβάνονται Στατιστικά από το προφίλ των υποψηφίων Στατιστικά ενδιαφέροντος για τις αναρτημένες θέσεις εργασίας Στατιστικά αξιολογήσεων ε) Οθόνες διαχείρισης και παραμετροποίησης: Εδώ περιλαμβάνονται οθόνες που σχετίζονται με την παραμετροποίηση της εφαρμογής : Εισαγωγή στατικού περιεχομένου σελίδων (content managment) Προσβάσεις και δικαιώματα χρηστών Παράμετροι Αξιολογήσεων Custom πεδία για στοιχεία υποψηφίων, υπαλλήλων, αξιολογήσεων, περιγραφής θέσεων κτλ. Στις παραπάνω σελίδες θα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο (Spreadsheet) Εξαγωγή σε PDF Δυνατότητα συνδρομής σε RSS και Atom Feed Σημείωση: Όλες οι οθόνες της εφαρμογής και όλες οι λειτουργίες είναι συμβατές με τους εξής browsers: Internet Explorer v7+ Mozilla Fireforx v3 + Chrome v3+ Safari v4+ Opera 9.1+ Επίσης η εφαρμογή θα είναι mobile ready και λειτουργική μέσα από κινητά.

9 Περιφερειακά συστήματα Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει περιφερειακά συστήματα τα οποία συνδράμουν στη λειτουργία της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται προαιρετικά και κατά περίπτωση τα εξής: 1 Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων σε συστήματα Σε περίπτωση που απαιτείται η ανταλλαγή δεδομένων με υφιστάμενα συστήματα, ένας Extract- Transform-Load daemon θα εξάγει τα δεδομένα, θα τα μορφοποιεί και θα τα εισάγει στο τελικό σύστημα σε τακτά χρονικά διασσημείωση: τήματα. Αυτό προσδίδει μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας στην περίπτωση που για παράδειγμα ο οργανισμός έχει σε διαφορετικές εφαρμογές στοιχεία όπως οι αμοιβές, οργανογράμματα, περιγραφές τμημάτων κτλ. καθώς όλη αυτή αυτή η πληροφορία θα πρέπει να συγκεντρώνεται στο e-recruitment. Επίσης με παρόμοιο μηχανισμό είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων στη βάση της εφαρμογής. 2 Τακτοποίηση δεδομένων Για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων της εφαρμογής θα υπάρχουν daemons που εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνουν εργασίες όπως η αρχειοθέτηση παλαιών δεδομένων η μορφοποίηση στοιχείων σε περίπτωση που το απαιτεί ο οργανισμός καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες σχετίζονται με ασύγχρονες επεμβάσεις στα δεδομένα Υποδομή Η υποδομή της εφαρμογής είναι δομημένη με γνώμονα την ασφάλεια του συστήματος και τη διαφύλαξη των εσωτερικών δεδομένων. Έτσι η αρχιτεκτονική του όλου συστήματος αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: 1 DMZ Στην DMZ (πορτοκαλί ζώνη) μέσω Web server που θα λειτουργεί ως reverse proxy και load balancer, τα requests από το Internet προωθούνται, με τη μεσολάβηση firewall στο Intranet.

10 10 2 Intranet Στο Intranet (πράσινη ζώνη), βρίσκονται τα εξής λογικά συστήματα: α) Βάση Δεδομένων β) Application Server γ) LDAP Server για την αυθεντικοποίηση χρηστών δ) Περιφερειακές εφαρμογές (Daemons) ε) Indexing Server (nosql Database) ο οποίος θα ευρετηριοποιεί την πληροφορία της Βάσης Δεδομένων για ελεύθερη αναζήτηση. Το business continuity διασφαλίζεται με την εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος σε load balanced εξυπηρετητές. Οι λογικοί servers που περιγράφτηκαν θα περιέχονται σε μια virtualisation υποδομή και θα φιλοξενούνται σε 2 φυσικούς servers. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα. Σημείωση: Η εφαρμογή θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα και αν φιλοξενούταν σε έναν Server.

11 Ασφάλεια Η πρόσβαση στην εφαρμογή εξαρτάται από το περιεχόμενο και την τοποθεσία του χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επιμέρους τρόποι πρόσβασης: ΕΠΙΠΕΔΟ Λειτουργικές Συνιστώσες Πρόσβαση ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ INTERNET Σελίδες πληροφοριακού περιεχομένου Σελίδες καταχώρησης αιτήσεων, θέσεων εργασίας, αξιολογήσεων και διαχείρισης + οτιδήποτε περιέχει ευαίσθητα / προσωπικά δεδομένα Σελίδες πληροφοριακού περιεχομένου Σελίδες καταχώρησης αιτήσεων, θέσεων εργασίας, αξιολογήσεων και διαχείρισης + οτιδήποτε περιέχει ευαίσθητα / προσωπικά δεδομένα Unrestricted Restricted Θα υπάρχει prompt για username/password Unrestricted Restricted Θα υπάρχει πρόσβαση με SSL certificate και προ εισαγωγή username/password Προαιρετικά θα ηπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μόνο απο συγκεκριμένεςip διευθήνσεις Το πρωτόκολλο SSL που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Open SSL. O firewall μεταξύ Intranet και DMZ επιτρέπει μόνο την επικοινωνία από τις πόρτες 80 και 443. Επίσης στον firewall είναι ενσωματωμένοι κανόνες για την αποφυγή SQL injection και crosss-site scripting. Η εφαρμογή επίσης χρησιμοποιεί κανόνες που δεν επιτρέπουν και τα δύο. Με δεδομένο ότι η πρόσβαση σε σελίδες με προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα γίνεται με Restricted Access, μόνο εγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση. Με βάση ρόλους που θα δοθούν (και θα ελέγχονται σε επίπεδο βάσης δεδομένων) θα υπάρχει επιπλέον διασφάλιση στην πρόσβαση των στοιχείων. Οι ρόλοι που προτείνονται είναι οι εξής: Admin: Δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία + Διαχείριση χρηστών Αξιολογητής: Δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένη θέση Υποψήφιος: Πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία.

12 Τεχνολογίες Όλες οι τεχνολογίες που ενσωματώνει η εφαρμογή είναι open source και licence free και συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (με italic τα προαιρετικά κομμάτια): ΕΠΙΠΕΔΟ Λειτουργικές Συνιστώσες Τεχνολογία ΥΠΟΔΟΜΗ Core Application Presentation Core Application Business Logic Core Application Persistence Περιφερειακά Συστήματα Virtual Machines Λειτουργικό Σύστημα Firewall LDAP Proxy Server (DMZ) Application Server Ιστοσελίδες + Content Manager RSS Web Services Model / Controller Αποστολή mail Interface με βάση δεδομένων Audit Trail Βάση Δεδομένων Clustering Daemons Oracle VM Box OSE Debian IPCop Apache DS Apache Web Server Tomcat HTML Java Server Pages JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow XML WSDL Spring MVC Spring Webflow Spring Mail C3P0 Connection Pooling Hibernate persistancy layer MySQL JDBC drivers Spring AOP MySQL Heartbeat Core Java Hibernate

13 Εργαλεία Το σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εφαρμογής είναι Open Source / Licence-free: Τεχνολογία VIRTUALISATION Oracle VM Box OSE ΑΣΦΑΛΕΙΑ Apache DS Firewall CORE TECHNOLOGIES XHTML/CSS Java Server Pages Hibernate Maven Servlets JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow Spring MVC XML/WSDL C3P0 APPLICATION/WEB SERVERS Apache Web Server Tomcat 7 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MySQL Lucene Sphinx Εργαλείο Oracle VM Box Admin Console OSE Το Apache Directory Studio βασίζεται στο Eclipse IPCop Firewall (linux based firewall) Quanta+ (K Desktop) Bluefish Spring STS (βασισμένο στο Eclipse) XML Copy Editor Kate Τα πλέον διαδεδομένα open-source έργα στο χώρο τους Θα χρησιμοποιηθεί linux console για τη διαχείρισή τους MySQL WorkBench Squirrel SQL Client linux console Server OS Debian 6 Development OS Ubuntu

14 14 3 Υλοποίηση Η υλοποίηση του έργου μπορεί να ξεκινήσει άμεσα από τη στιγμή υπογραφής σύμβασης έργου. Η ομάδα υλοποίησης και οι απαραίτητοι πόροι είναι επίσης άμεσα διαθέσιμοι. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την μελέτη και κατασκευή της εφαρμογής. 3.1 Διαχείριση έργου & Χρονοδιάγραμμα Η διαχείριση του όλου έργου θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους Agile. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Scrum η οποία έχει ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με προδιαγραφές για να ξεκινήσει η κατασκευή. Παρακάτω εμφανίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Το έργο μπορεί να ξεκινήσει με τις υπάρχουσες προδιαγραφές όπως περιγράφονται παραπάνω και εφόσον συμφωνήσει η Αναθέτουσα. Αυτές αποτελούν το Scrum Product Backlog. Οι προδιαγραφές θα διαχωριστούν σε μικρότερες ενότητες, τα λεγόμενα Sprint Backlog, που αντιστοιχούν στα επιμέρους κομμάτια της εφαρμογής. Έτσι η όλη εφαρμογή θα κατασκευαστεί ανά τμήματα, τα λεγόμενα Sprints, και θα έχει διαρκώς αυξανόμενη λειτουργικότητα. Για κάθε Sprint (που έχει διάρκεια από 2 4 εβδομάδες), θα υπάρχει ξεχωριστό πλάνο υλοποίησης, το Burn Out Chart. H όλη διαδικασία απεικονίζεται σχηματικά στο παρακάτω γράφημα:

15 15 Για την υλοποίηση της υφιστάμενης εφαρμογής, το παρακάτω αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απεικονίζει μία προτεινόμενη σειρά sprints (η τελική αλληλουχία θα εξαρτηθεί από την Αναθέτουσα). ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΕΣ Sprint 1: Υποδομή & Θέσεις Εργασίας 18 Κατασκευή Υποδομής 5 Κατασκευή Database Schema 4 Κατασκευή του σκελετού της εφαρμογής 8 Οθόνες καταχώρησης και εμφάνισης θέσεων εργασίας 5 Sprint 2: Οθόνες Υποψηφίων 15 Οθόνη εγγραφής νέου υποψηφίου 5 Wizard καταχώρησης στοιχείων υποψηφίου 10 Επισύναψη binary αρχείων 3 Δυνατότητα Εξαγωγής δεδομένων 5 Sprint 3: Λειτουργίες Αναζήτησης & Αιτήσεων 13 Οθόνες Αναζήτησης Θέσεων εργασίας 3 Οθόνες Αναζήτησης Υποψηφίων 3 Αίτηση για θέσεις εργασίας σε 1 click 5 Δυνατότητα καταχώρησης αξιολογήσεων σε υποψηφίους 8 Sprint 4: Οθόνες εργαζομένων & Λειτουργία RSS 12 Οθόνη καταχώρησης και εμφάνισης εργαζομένων 7 Οθόνη Αναζήτησης εργαζομένων 4 Δυνατότητα RSS / Atom Feed σε όλες τις σελίδες 5 Sprint 5: Διαχειριστικές Οθόνες 14 Διαχειριστική οθόνη - σκελετός 6 Διαχειριστική οθόνη πεδίων αξιολόγησης 4 Διαχειριστική οθόνη χρηστών 4 Διαχειριστική οθόνη πεδίων υποψηφίων 5 Sprint 6: CMS & Στατιστικά 14 Διαχειριστική οθόνη Content Management 10 Οθόνες Στατιστικών Ενδιαφέροντος Θέσεων 4 Οθόνες Στατιστικών Προφίλ Υποψηφίων 3 Οθόνες Στατιστικών Αξιολογήσεων 4 Sprint 7: Περιφερειακές λειτουργίες 11 Daemon Αρχικοποίησης 5 WSDL services 6 Daemon Εξαγωγής / Εισαγωγής Δεδομένων 6 ΣΥΝΟΛΟ 97 Σημείωση: Οι παραπάνω χρόνοι είναι elapsed time και κάποιες εργασίες υλοποιούνται παράλληλα.

16 16 Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ομάδα υλοποίησης και εκπρόσωποι της Αναθέτουσας) θα συναντώνται σε καθημερινή βάση (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά), στην αρχή της ημέρας υπό την εποπτεία του Scrum Master/Project Manager ο οποίος συντονίζει το σύνολο των ενεργειών. Στο Scrum meetting κάθε μέλος θα δίνει μία εικόνα των εργασιών του ως εκείνο το σημείο και στη συνέχεια θα παρουσιάζει τα επόμενα βήματά του. Στην περίπτωση των εκπροσώπων της Αναθέτουσας θα δίνονται τα αποτελέσματα δοκιμών της εφαρμογής καθώς και οδηγίες / προδιαγραφές μεταβολών και προσθηκών. Τέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα και όπου είναι απαραίτητο στις συναντήσεις θα συμμετέχουν και οι τελικοί χρήστες οι οποίοι θα πραγματοποιούν δοκιμές στο τελικό προϊόν κάθε Sprint. O Scrum Master θα αποτυπώνει την πρόοδο του Sprint σε πίνακα, Burn Out Chart, και σε συμφωνία με τους συμμετέχοντες θα καταρτίζει τους στόχους των επόμενων 24 ωρών. Τέλος σε αυτές τις συναντήσεις θα εξετάζονται ενδεχόμενα και υπαρκτά ρίσκα του έργου τα οποία πιθανώς να οδηγήσουν σε αποκλίσεις πχ. στη ποιότητα, τους χρόνους παράδοσης, στον προϋπολογισμό ή ακόμη να έχουν ως συνέπεια τη διακοπή ή ακύρωση του Έργου. Υπό την ευθύνη του Scrum Master θα είναι η συγγραφή τακτικών εκθέσεων της πορείας του έργου που θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, τα ρίσκα καθώς και τις λύσεις που υπάρχουν σε πιθανά προβλήματα. Επίσης με την ολοκλήρωση του έργου ο Scrum Master ειναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες μεταβίβασης της εφαρμογής στους χρήστες. 3.2 Ανάδοχος & Πόροι Σχετικά με τον Υποψήφιο Ανάδοχο Η εταιρεία Zenika Hellas, είναι μια πολυεθνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης open source software λογισμικού στην Ελλάδα. Ως θυγατρική του Γαλλικού ομίλου Zenika Group, που έχει ηγετικό ρόλο σε θέματα open source λογισμικού στην Ευρώπη, έχει τη δυνατότητα να παρέχει στη διάθεση των έργων που αναλαμβάνει, αναγνωρισμένους διεθνώς επαγγελματίες μηχανικούς, κορυφαίους στον τομέα τους. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις και υποστήριξη σε όλο το φάσμα του ανοιχτού λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις Java/JEE τεχνολογίες. Έχοντας στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η SpringSource, η VMWare, η Terracota και άλλες, καθώς

17 17 και ανθρώπους στο δυναμικό της που είναι committers στα ποιο διάσημα έργα ανοιχτού λογισμικού (πχ. Hudson, Spring, Tomcat κτλ.), η εταιρεία έχει πρόσβαση στην πηγή των ανοιχτών τεχνολογιών που χρησιμοποιεί, και έτσι μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της Ομάδα Εργασίας Στην ομάδα εργασίας, από την πλευρά του Ανάδοχου θα συμμετέχουν 4 ανθρώπινοι πόροι. Από αυτούς οι 2 θα είναι πλήρους απασχόλησης (full time) και οι άλλοι 2 θα συμμετέχουν στο έργο σε συγκεκριμένες εργασίες (part time). O παρακάτω πίνακας παραθέτει τις λεπτομέρειες των ρόλων τους στο Έργο (βλέπε αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά). Όνομα Αλέξιος Διονύσιος ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (full time) Γεώργιος ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ PhD (full time / part time) Olivier CROISIER (part time) Παναγιώτης ΖΗΚΟΣ (full time) Ρόλοι Chief Application Architect Developer Scrum Master / Project Manager (full time) Business Analyst (full time) Developer (part time) Core Developer Test Suite Developer Core Developer Testing Release Manager Η επαγγελματική εμπειρία των παραπάνω σε σχέση με τις τεχνολογίες και μεθόδους υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες.

18 18 1. Αλέξιος Διονύσιος ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Τεχνολογία VIRTUAL ENVIRONMENT Oracle VM Box ΑΣΦΑΛΕΙΑ Open LDAP Firewall Load Balancing WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat Core DEVELOPMENT XHTML/CSS Java Server Pages Hibernate Google Web Toolkit Servlets JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow Spring MVC Spring Security Maven XML/WSDL RSS WSDL ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3CP0 Hibernate MySQL Lucene Sphinx Εμπειρία Αρχιτέκτονας της υποδομής της ZENIKA HELLAS σε Virtual Server 4 μεγάλα έργα 10 μικρότερα έργα 5 έργα μεταξύ των οποίων ebanking τράπεζας Μέλος ομάδας έργου για penetretion testing και hardening εξυπηρετητών τράπεζας Σεμινάρια Πάνω απο 100 έργα Εγκατάσταση και διαχείριση web, caching, reverse proxy και application server σε ιστοχώρους θυγατρικών του ΟΤΕ με υψηλή επισκεψιμότητα (Alexa trafic rank / Ελληνικό trafic rank 65) Πάνω από 100 εταιρικοί ιστοχώροι ebanking Portal με υψηλή επισκεψιμότητα (Alexa trafic rank / Ελληνικό trafic rank 65) Επέκταση πακέτου Ανθρ. Δυναμικού Συγγραφέας άρθρων στο J2EE.gr Παρουσίαση Spring 3 σε FOSSCOMM Σεμινάρια Spring Διαχείριση βάσης Δεδομένων Χρυσού Οδηγού (άνω των 20 εκ εγγραφών ανά πίνακα) Δημιουργία λημματικών μηχανών αναζήτησης με χρόνο απόκρισης κάτω του ενός δευτερολέπτου σε peak traffic time ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Certified Core Banking Engineer Certified Tivoli LDAP Administrator

19 19 2. Γεώργιος ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ PhD Τεχνολογία VIRTUAL ENVIRONMENT Oracle VM Box ΑΣΦΑΛΕΙΑ Open LDAP Firewall Load Balancing Core DEVELOPMENT XHTML/CSS Java Java Server Pages Servlets JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow Spring MVC Spring Security Maven XML ΑΣΦΑΛΕΙΑ Open LDAP Firewall Load Balancing WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat Εμπειρία 2 έργα + πανεπιστημιακή διατριβή 4 έργα μεταξύ των οποίων ebanking τράπεζας Project Manager ομάδας έργου για penetretion testing και hardening εξυπηρετητών τράπεζας Σχεδιασμός Framework εφαρμογών βασισμένο σε Spring σε τραπεζικό περιβάλον 10 εταιρικοί ιστοχώροι ebanking Framework εφαρμογών βασισμένο σε Spring Ανάλυση δομής πακέτου Ανθρ. Δυναμικού και εξαγωγή δεδομένων Συγγραφέας άρθρων στο J2EE.gr Σεμινάρια Spring Project Manager έργου hardening λογισμικού εφαρμογών τραπεζικού περιβάλλοντος Project manager και Architect έργου σχεδιασμού υποδομής backend τράπεζας απο propriatery σε OpenSource application servers SCRUM Scrum Master σε πάνω από 30 έργα πληροφορικής με μέγεθος από 1 μήνα 1 χρόνο Συγγραφέας άρθρων για το Scrum στο scrum.gr PROJECT MANAGER 10χρονη εμπειρία σε πάνω από 500 μεγάλα έργα σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς PRINCE2 certified practitioner Συγγραφέας άρθρων στο project-manager.gr BUSINESS ANALYSIS 10χρονη εμπειρία σε πάνω από 1000 μεγάλα έργα σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικό στη προσομοιώση βιομορίων σε massively paraller ηλ. υπολογιστές σε virtual environment

20 20 3. Olivier CROISIER Τεχνολογία DEVELOPMENT SKILLS Java Spring MVC Spring JDBC Google Web Toolkit Servlets/JSP Hibernate Maven Gradle Junit XDoclet XmlBeans JMX Android WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3CP0 Hibernate MySQL Εμπειρία 7 ετής εμπειρία με έργα στις μεγαλύτρες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη Απο τους πλέον διακεκριμένους Java Developers και Instructors, συνεργάτης του Java Champion dr Heinz Kabutz και πιστοποιημένος για να διδάσκει το Java Specialist Course (javaspecialists.eu) Συγγραφέας του διακεκριμένου Blog ΤheCodersBreakfast.net με 450 εγγεγραμμένους αναγνώστες και πάνω απο επισκέψεις Σχεδιαστής διαδικασιών Continuous Integration σε φάρμες με άνω των 10 application servers και 50 προγραμματιστές. Εμπειρία σε BI tools Σχεδιαστής Online Reporting λογισμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Sun Certified Programmer for Java 5.0 (score 100%) Spring Certified Professional (score 86%) Certified Java Specialist Instructor (javaspecialists.eu) Certified Terracotta Trainer

21 21 2. Παναγιώτης ΖΗΚΟΣ Τεχνολογία ΑΣΦΑΛΕΙΑ Firewall Load Balancing WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat Core DEVELOPMENT XHTML/CSS Java Server Pages Hibernate Servlets JSTL Maven XML/WSDL RSS WSDL ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Hibernate MySQL Εμπειρία Υπεύθυνος προστασίας και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών Κάτοχος του πιστοποιητικού ασφαλείας ISO27001 Εγκατάσταση και διαχείριση web, και application server σε ιστοχώρους με υψηλή επισκεψιμότητα Πληθώρα εταιρικών ιστοχώρων Κατασκευή Fleet Managment συστημάτων ERP για την πολυεθνική εταιρεία OTIS Διαχείριση βάσεων Δεδομένων και βελτιστοποίηση αυτών με πίνακες άνω των 20εκ γραμμών. MOBILE Android Windows Mobile Δημιουργία mobile εφαρμογών για διαχείριση τεχνικού προσωπικού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ) MSc Computer Science Carnegie mellon University ΜΒΑ Πανεπιστήμιου πειραιά

22 4 Συμμόρφωση Προδιαγραφών 22 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά η συμμόρφωση της πρότασής μας στις προδιαγραφές της εφαρμογής 1. Λειτουργικές Προδιαγραφές Α/Α Προδιαγραφές Συμμόρφωση 1 Δυνατότητα εγγραφής και τήρησης αρχείου βιογραφικών με πρότυπο( πχ από εγγεγραμμένους χρήστες. Το αρχείο βιογραφικών θα περιλαμβάνει τόσο δομημένη πληροφορία, που θα εισάγεται μέσω φορμών, όσο και επισυναπτόμενα αρχεία σε binary μορφή. Παράγραφος (3β) Υλοποίηση: Sprint 2, Sprint 5 Υλοποίηση: Sprint Δυνατότητα πολλαπλών παράλληλων προκηρύξεων θέσεων ( πχ ) και αυτόματης ενημέρωσης των εγγεγραμμένων χρηστών (μέσω , RSS/Atom feed κοκ) Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για την πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων/βιογραφικών με πολλαπλά κριτήρια ανά προκήρυξη από πολλαπλούς εξωτερικούς αξιολογητές παράλληλα. Δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου υπηρετούντος προσωπικού από τον φορέα - χρήστη της εφαρμογής. Δυνατότητα εξαγωγής όλων των αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων) σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά και επεξεργασία εκτός του συστήματος. Δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Παράγραφος (3α) Υλοποίηση: Sprint 1, Sprint 4 Παράγραφος (3α) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος (3β) Υλοποίηση: Sprint 3, Sprint 5 Παράγραφος (3γ) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος (3α) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος (3δ) Υλοποίηση: Sprint 6

23 23 2. Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α Προδιαγραφές Συμμόρφωση 1 Ανάπτυξη με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν έχουν περιοριστικούς όρους χρήσης και διάθεσης. Παράγραφος 2.3 Υλοποίηση: Sprint 2, Sprint 5 Υλοποίηση: Sprint Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον virtual computing σε απομακρυσμένο υπολογιστικό κέντρο(data center). Περιβάλλον εργασίας στο web (μέσω browser). Όλες οι οθόνες, χειριστών, στελεχών, διαχειριστή θα είναι σε web περιβάλλον. Υποστήριξη όλων των γνωστών φυλλομετρητών (όπως Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome κοκ) Αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Χρήση SSL και δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου. Παραγωγή και διατήρηση πλήρους audit trail με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο. Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1-8 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1-8 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1 Παράγραφος (2δ) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1

24 24 3. Λοιπές Προδιαγραφές Α/Α Προδιαγραφές Συμμόρφωση 1 Η ανάπτυξη των εφαρμογών θα πρέπει να γίνει με ευέλικτο(agile) τρόπο προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να παραδίδεται τμηματικά με διαρκώς αυξανόμενη λειτουργικότητα. Παράγραφος Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για διάστημα ενός έτους. Η υποστήριξη θα είναι για διάστημα ενός έτους Η υποστήριξη μετά το διάστημα αυτό θα συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο 3 Άδεια Λογισμικού Το λογισμικό θα παραδοθεί με άδεια EULP Τόσο το λογισμικό όσο και η υποδομή δεν θα έχουν το οποιοδήποτε κόστος άδειας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος : Ανάπτυξη ιστοσελίδας εμπορικής επιχείρησης. Φοιτητές: Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1357 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα