Εφαρμογή Προσλήψεων Προσωπικού. e-recruitment. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση υλοποίησης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ZENIKA Hellas Πληροφορική Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή Προσλήψεων Προσωπικού. e-recruitment. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση υλοποίησης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ZENIKA Hellas Πληροφορική Α."

Transcript

1 Εφαρμογή Προσλήψεων Προσωπικού e-recruitment Τεχνικο-οικονομική ανάλυση υλοποίησης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ZENIKA Hellas Πληροφορική Α.Ε

2 2 Πίνακας Περιεχομένων 1Εισαγωγή Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Προσλήψεων Σκοπός...3 2Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίες & Αρχιτεκτονική Πυρήνας Εφαρμογής (Core Application)...5 1Persistence layer...5 2Business layer...5 3Presentation layer Περιφερειακά συστήματα...9 1Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων σε συστήματα...9 2Τακτοποίηση δεδομένων Υποδομή...9 1DMZ...9 2Intranet Ασφάλεια Τεχνολογίες Εργαλεία Υλοποίηση Διαχείριση έργου & Χρονοδιάγραμμα Ανάδοχος & Πόροι Σχετικά με τον Υποψήφιο Ανάδοχο Ομάδα Εργασίας Συμμόρφωση Προδιαγραφών...22

3 3 1 Εισαγωγή 1.1 Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Προσλήψεων Η διαχείριση προσλήψεων αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της Διεύθυνσης Προσωπικού κάθε οργανισμού. Αν και ο τρόπος και οι πολιτικές που εφαρμόζονται σαφώς διαφέρουν, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής 3 στάδια: Την προκήρυξη ή ανακοίνωση θέσεων εργασίας Την παραλαβή και αρχειοθέτηση βιογραφικών από ενδιαφερομένους Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία πολύπλοκη διαδικασία ιδιαίτερα όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός καθότι αναλογικά υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας προς πλήρωση. Είναι δε συχνά ιδιαίτερα χρονοβόρα καθώς σε αυτήν εμπλέκονται διάφοροι συντελεστές (ενδιαφερόμενο τμήμα, διοικητικά στελέχη κτλ.) οι αξιολογήσεις των οποίων θα πρέπει να συγκεντρωθούν και ταυτόχρονα, η όλη πληροφορία που συγκεντρώνεται να επεξεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εισαγωγή μηχανογραφημένων συστημάτων για τη διαχείριση των προσλήψεων είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης σε πολλά στάδια της διαδικασίας αυτής. Με τη χρήση μίας σχετικής εφαρμογής είναι δυνατό να επιταχυνθεί η καταχώρηση και άντληση στοιχείων θέσεων και βιογραφικών, να απλοποιηθεί ο συσχετισμός των δύο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μέσα από ένα κοινό σημείο αναφοράς. 1.2 Σκοπός Η πρόταση μας αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού. Πρωταρχικός σκοπός της είναι τόσο το να απλοποιήσει τις εργασίες που απαιτούνται όσο και το να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχουν αλλαγές στην ίδια τη διαδικασία.

4 4 Ειδικότερα, η εφαρμογή στοχεύει στα εξής: Να προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο καταχώρησης και αρχικοποίησης των θέσεων εργασίας Να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή των ανακοινωμένων θέσεων μέσα από την προβολή τους στο Διαδίκτυο και τα social media. Να διευκολύνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσα από ένα αδιαυλυτο και ασφαλές περιβάλλον. Να δίνει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων από εξωτερικές πηγές και αντίστροφα να εξάγει δεδομένα προς αυτές Να επιταχύνει την όλη διαδικασία προσλήψεων 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η εφαρμογή είναι μία δικτυακή πύλη (Portal) με δυνατότητες λειτουργίας τόσο από το Intranet όσο και από το Internet. Τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία αναλύονται λεπτομερώς σε αυτή την ενότητα, είναι τα εξής: Φιλική διεπαφή χρήστη (user interface) Ενισχυμένη ασφάλεια Γρήγορη προσπέλαση δεδομένων Δομημένος και στοιχειοθετημένος κώδικας που παρέχει ευκολία τόσο στη συντήρησή του όσο και στην επέκτασή του και είναι συμβατός με τα γνωστά coding standards. Ευελιξία προσαρμογής σε υφιστάμενες και νέες απαιτήσεις Συνδεσιμότητα με υπάρχοντα συστήματα Platform independent

5 5 2.1 Λειτουργίες & Αρχιτεκτονική επίπεδα: Πυρήνας Εφαρμογής (Core Application) Ο πυρήνας της δικτυακής πύλης είναι μία 3-tier εφαρμογή που αποτελείται από τα εξής λογικά 1 Persistence layer Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται η Βάση Δεδομένων του συστήματος. Οι πίνακες που το αποτελούν διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες α) Στατικοί Πίνακες: Διαθέτουν στοιχεία που δεν αλλάζουν συχνά, όπως για παράδειγμα Metadata της εφαρμογής, εταιρικά στοιχεία που εμφανίζονται σε ανακοινώσεις θέσεων, παράμετροι υπολογισμών όπως πχ. το scoring της αξιολόγησης των βιογραφικών β) Δυναμικοί πίνακες: Περιέχουν τα κυρίως στοιχεία της εφαρμογής όπως πχ. βιογραφικά και θέσεις εργασίας τα οποία και μεταβάλλονται συχνά. γ) Πίνακες Archive: Σε αυτούς του πίνακες καταχωρούνται δεδομένα τα οποία αντλούνται σπάνια πχ. βιογραφικά που εστάλησαν χρόνια νωρίτερα. Αυτό επιτρέπει την αποσυμφόρηση του συστήματος και τη γρήγορη προσπέλαση δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι ως επί τω πλείστον normalised. Η βελτιστοποίηση στις επιδόσεις προσπέλασης των δεδομένων επιτυγχάνεται με την προσθήκη κατάλληλων indexes στους πίνακες με βάση τις αναζητήσεις που γίνονται και σε συνδυασμό με εργαλεία της βάσης που απεικονίζουν στατιστικά εκτέλεσής των queries. Επίσης θα υπάρχει και μια nosql βάση δεδομένων για την αναζήτηση στοιχείων με χρήση ελεύθερου κειμένου μέσα στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων. 2 Business layer Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται η λογική της εφαρμογής ως προς την επεξεργασία και των συνδυασμό της πληροφορίας. Ποιό συγκεκριμένα, το επίπεδο αυτό αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: α) Interface με τη βάση δεδομένων: η άντληση και καταχώρηση των δεδομένων γίνεται από

6 6 μηχανισμό που ταυτόχρονα προ-επεξεργάζεται την πληροφορία για τη διαχείρισή της πχ. τα επισυναπτόμενα binary αρχεία των βιογραφικών. β) Επεξεργασία δεδομένων: εδώ περιλαμβάνονται μηχανισμοί όπως η επεξεργασία στοιχείων αξιολόγησης υποψηφίων, η ταξινόμηση των δεδομένων για την παραγωγή αναφορών και ο έλεγχος των στοιχείων πριν την καταχώρησή τους βάσει κανόνων. γ) Εξαγωγή δεδομένων: μέσα από μηχανισμούς σε αυτό το επίπεδο, αποστέλλονται τα δεδομένα στις διεπαφές του τελικού χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει: Εμφάνιση των δεδομένων στις οθόνες της εφαρμογής Αυτόματη ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών μέσω για κάθε νέα θέσης εργασίας. Αποστολή για την επιβεβαίωση στοιχείων Web/RESTfull Services αν χρειάζεται κάποια άλλη εφαρμογή να πάρει δεδομένα από την εφαρμογή Social network broadcast service για άμεση δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter κλπ. δ) Διασύνδεση ενεργειών: Με τη χρήση του Aspect Oriented Programming (Θεματοστρεφής Προγραμματισμός) η ροή της εφαρμογής θα ελέγχεται και θα μπορεί να διακόπτεται με διάφορους κανόνες για να συνδεθεί η εκτελούμενη εντολή με μία άλλη. Αυτός ο μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των κινήσεων των χρηστών (Audit Trail). 3 Presentation layer Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η παρουσίαση της πληροφορίας και αποτελεί την πύλη εισαγωγής στοιχείων από τους χρήστες. Διακρίνονται οι εξής ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις επιθυμητές λειτουργίες της εφαρμογής α) Οθόνες νέων θέσεων εργασίας: Διαχειριστικές οθόνες που περιλαμβάνουν Καταχώρηση νέας θέσης εργασίας (παράλληλα με άλλες)

7 7 Λίστα θέσεων εργασίας με βάση απλή και σύνθετη αναζήτηση Λεπτομέρειες θέσης εργασίας Δυνατότητα αίτησης για μία ή περισσότερες θέσεις με ένα κλικ από τους εγγεγραμμένους χρήστες με επισύναψη όποιων αποθηκευμένων στο προφίλ τους αρχείων επιλέγουν (βλέπε την επόμενη παράγραφο) Εξαγωγή αιτήσεων για μια θέση εργασίας από τους διαχειριστές του συστήματος τόσο σε μορφή ZIP (τα binary αρχεία μαζί με τις αιτήσεις) όσο και σε μορφή XML ή άλλη δομημένη μορφή που μπορεί να χρειαστεί (τις αιτήσεις). β) Οθόνες υποψηφίων & βιογραφικών: Διαχειριστικές οθόνες που περιλαμβάνουν Καταχώρηση στοιχείων υποψηφίου / βιογραφικού Εγγραφή νέου χρήστη (με επιπλέον εισαγωγή CAPTCHA ) Επιβεβαίωση λήψης για την εγγραφή Καταχώρηση στοιχείων χρήστη σε μορφή wizard που ακολουθεί τα πρότυπα του Europass. Τα στοιχεία εισαγωγής μπορούν, προαιρετικά, να είναι παραμετροποιήσημα και να αλλάζουν από διαχειριστική οθόνη. Δυνατότητα Προσθήκης, Διαγραφής και Διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων binary αρχείων από το χρήστη όπως βιογραφικά, cover page, φωτογραφιών και άλλα. Αναζήτηση υποψηφίων με βάση κριτήρια ή ελεύθερο κείμενο Λεπτομέρειες υποψηφίου και καταχώρηση αξιολογήσεων του με βάση πολλαπλά κριτήρια (παραμετροποιήσημα από τις διαχειριστικές οθόνες) από πολλαπλούς χρήστες. γ) Οθόνες διαχείρισης μητρώου προσωπικού: Διαχειριστικές οθόνες που περιλαμβάνουν Καταχώρηση υπαλλήλου Αναζήτηση υπαλλήλου Λεπτομέρειες υπαλλήλου

8 8 δ) Οθόνες αναφορών και στατιστικών: Σε αυτές περιλαμβάνονται Στατιστικά από το προφίλ των υποψηφίων Στατιστικά ενδιαφέροντος για τις αναρτημένες θέσεις εργασίας Στατιστικά αξιολογήσεων ε) Οθόνες διαχείρισης και παραμετροποίησης: Εδώ περιλαμβάνονται οθόνες που σχετίζονται με την παραμετροποίηση της εφαρμογής : Εισαγωγή στατικού περιεχομένου σελίδων (content managment) Προσβάσεις και δικαιώματα χρηστών Παράμετροι Αξιολογήσεων Custom πεδία για στοιχεία υποψηφίων, υπαλλήλων, αξιολογήσεων, περιγραφής θέσεων κτλ. Στις παραπάνω σελίδες θα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο (Spreadsheet) Εξαγωγή σε PDF Δυνατότητα συνδρομής σε RSS και Atom Feed Σημείωση: Όλες οι οθόνες της εφαρμογής και όλες οι λειτουργίες είναι συμβατές με τους εξής browsers: Internet Explorer v7+ Mozilla Fireforx v3 + Chrome v3+ Safari v4+ Opera 9.1+ Επίσης η εφαρμογή θα είναι mobile ready και λειτουργική μέσα από κινητά.

9 Περιφερειακά συστήματα Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει περιφερειακά συστήματα τα οποία συνδράμουν στη λειτουργία της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται προαιρετικά και κατά περίπτωση τα εξής: 1 Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων σε συστήματα Σε περίπτωση που απαιτείται η ανταλλαγή δεδομένων με υφιστάμενα συστήματα, ένας Extract- Transform-Load daemon θα εξάγει τα δεδομένα, θα τα μορφοποιεί και θα τα εισάγει στο τελικό σύστημα σε τακτά χρονικά διασσημείωση: τήματα. Αυτό προσδίδει μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας στην περίπτωση που για παράδειγμα ο οργανισμός έχει σε διαφορετικές εφαρμογές στοιχεία όπως οι αμοιβές, οργανογράμματα, περιγραφές τμημάτων κτλ. καθώς όλη αυτή αυτή η πληροφορία θα πρέπει να συγκεντρώνεται στο e-recruitment. Επίσης με παρόμοιο μηχανισμό είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων στη βάση της εφαρμογής. 2 Τακτοποίηση δεδομένων Για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων της εφαρμογής θα υπάρχουν daemons που εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνουν εργασίες όπως η αρχειοθέτηση παλαιών δεδομένων η μορφοποίηση στοιχείων σε περίπτωση που το απαιτεί ο οργανισμός καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες σχετίζονται με ασύγχρονες επεμβάσεις στα δεδομένα Υποδομή Η υποδομή της εφαρμογής είναι δομημένη με γνώμονα την ασφάλεια του συστήματος και τη διαφύλαξη των εσωτερικών δεδομένων. Έτσι η αρχιτεκτονική του όλου συστήματος αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: 1 DMZ Στην DMZ (πορτοκαλί ζώνη) μέσω Web server που θα λειτουργεί ως reverse proxy και load balancer, τα requests από το Internet προωθούνται, με τη μεσολάβηση firewall στο Intranet.

10 10 2 Intranet Στο Intranet (πράσινη ζώνη), βρίσκονται τα εξής λογικά συστήματα: α) Βάση Δεδομένων β) Application Server γ) LDAP Server για την αυθεντικοποίηση χρηστών δ) Περιφερειακές εφαρμογές (Daemons) ε) Indexing Server (nosql Database) ο οποίος θα ευρετηριοποιεί την πληροφορία της Βάσης Δεδομένων για ελεύθερη αναζήτηση. Το business continuity διασφαλίζεται με την εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος σε load balanced εξυπηρετητές. Οι λογικοί servers που περιγράφτηκαν θα περιέχονται σε μια virtualisation υποδομή και θα φιλοξενούνται σε 2 φυσικούς servers. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα. Σημείωση: Η εφαρμογή θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα και αν φιλοξενούταν σε έναν Server.

11 Ασφάλεια Η πρόσβαση στην εφαρμογή εξαρτάται από το περιεχόμενο και την τοποθεσία του χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επιμέρους τρόποι πρόσβασης: ΕΠΙΠΕΔΟ Λειτουργικές Συνιστώσες Πρόσβαση ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ INTERNET Σελίδες πληροφοριακού περιεχομένου Σελίδες καταχώρησης αιτήσεων, θέσεων εργασίας, αξιολογήσεων και διαχείρισης + οτιδήποτε περιέχει ευαίσθητα / προσωπικά δεδομένα Σελίδες πληροφοριακού περιεχομένου Σελίδες καταχώρησης αιτήσεων, θέσεων εργασίας, αξιολογήσεων και διαχείρισης + οτιδήποτε περιέχει ευαίσθητα / προσωπικά δεδομένα Unrestricted Restricted Θα υπάρχει prompt για username/password Unrestricted Restricted Θα υπάρχει πρόσβαση με SSL certificate και προ εισαγωγή username/password Προαιρετικά θα ηπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μόνο απο συγκεκριμένεςip διευθήνσεις Το πρωτόκολλο SSL που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Open SSL. O firewall μεταξύ Intranet και DMZ επιτρέπει μόνο την επικοινωνία από τις πόρτες 80 και 443. Επίσης στον firewall είναι ενσωματωμένοι κανόνες για την αποφυγή SQL injection και crosss-site scripting. Η εφαρμογή επίσης χρησιμοποιεί κανόνες που δεν επιτρέπουν και τα δύο. Με δεδομένο ότι η πρόσβαση σε σελίδες με προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα γίνεται με Restricted Access, μόνο εγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση. Με βάση ρόλους που θα δοθούν (και θα ελέγχονται σε επίπεδο βάσης δεδομένων) θα υπάρχει επιπλέον διασφάλιση στην πρόσβαση των στοιχείων. Οι ρόλοι που προτείνονται είναι οι εξής: Admin: Δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία + Διαχείριση χρηστών Αξιολογητής: Δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένη θέση Υποψήφιος: Πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία.

12 Τεχνολογίες Όλες οι τεχνολογίες που ενσωματώνει η εφαρμογή είναι open source και licence free και συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (με italic τα προαιρετικά κομμάτια): ΕΠΙΠΕΔΟ Λειτουργικές Συνιστώσες Τεχνολογία ΥΠΟΔΟΜΗ Core Application Presentation Core Application Business Logic Core Application Persistence Περιφερειακά Συστήματα Virtual Machines Λειτουργικό Σύστημα Firewall LDAP Proxy Server (DMZ) Application Server Ιστοσελίδες + Content Manager RSS Web Services Model / Controller Αποστολή mail Interface με βάση δεδομένων Audit Trail Βάση Δεδομένων Clustering Daemons Oracle VM Box OSE Debian IPCop Apache DS Apache Web Server Tomcat HTML Java Server Pages JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow XML WSDL Spring MVC Spring Webflow Spring Mail C3P0 Connection Pooling Hibernate persistancy layer MySQL JDBC drivers Spring AOP MySQL Heartbeat Core Java Hibernate

13 Εργαλεία Το σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εφαρμογής είναι Open Source / Licence-free: Τεχνολογία VIRTUALISATION Oracle VM Box OSE ΑΣΦΑΛΕΙΑ Apache DS Firewall CORE TECHNOLOGIES XHTML/CSS Java Server Pages Hibernate Maven Servlets JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow Spring MVC XML/WSDL C3P0 APPLICATION/WEB SERVERS Apache Web Server Tomcat 7 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MySQL Lucene Sphinx Εργαλείο Oracle VM Box Admin Console OSE Το Apache Directory Studio βασίζεται στο Eclipse IPCop Firewall (linux based firewall) Quanta+ (K Desktop) Bluefish Spring STS (βασισμένο στο Eclipse) XML Copy Editor Kate Τα πλέον διαδεδομένα open-source έργα στο χώρο τους Θα χρησιμοποιηθεί linux console για τη διαχείρισή τους MySQL WorkBench Squirrel SQL Client linux console Server OS Debian 6 Development OS Ubuntu

14 14 3 Υλοποίηση Η υλοποίηση του έργου μπορεί να ξεκινήσει άμεσα από τη στιγμή υπογραφής σύμβασης έργου. Η ομάδα υλοποίησης και οι απαραίτητοι πόροι είναι επίσης άμεσα διαθέσιμοι. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την μελέτη και κατασκευή της εφαρμογής. 3.1 Διαχείριση έργου & Χρονοδιάγραμμα Η διαχείριση του όλου έργου θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους Agile. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Scrum η οποία έχει ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με προδιαγραφές για να ξεκινήσει η κατασκευή. Παρακάτω εμφανίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Το έργο μπορεί να ξεκινήσει με τις υπάρχουσες προδιαγραφές όπως περιγράφονται παραπάνω και εφόσον συμφωνήσει η Αναθέτουσα. Αυτές αποτελούν το Scrum Product Backlog. Οι προδιαγραφές θα διαχωριστούν σε μικρότερες ενότητες, τα λεγόμενα Sprint Backlog, που αντιστοιχούν στα επιμέρους κομμάτια της εφαρμογής. Έτσι η όλη εφαρμογή θα κατασκευαστεί ανά τμήματα, τα λεγόμενα Sprints, και θα έχει διαρκώς αυξανόμενη λειτουργικότητα. Για κάθε Sprint (που έχει διάρκεια από 2 4 εβδομάδες), θα υπάρχει ξεχωριστό πλάνο υλοποίησης, το Burn Out Chart. H όλη διαδικασία απεικονίζεται σχηματικά στο παρακάτω γράφημα:

15 15 Για την υλοποίηση της υφιστάμενης εφαρμογής, το παρακάτω αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απεικονίζει μία προτεινόμενη σειρά sprints (η τελική αλληλουχία θα εξαρτηθεί από την Αναθέτουσα). ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΕΣ Sprint 1: Υποδομή & Θέσεις Εργασίας 18 Κατασκευή Υποδομής 5 Κατασκευή Database Schema 4 Κατασκευή του σκελετού της εφαρμογής 8 Οθόνες καταχώρησης και εμφάνισης θέσεων εργασίας 5 Sprint 2: Οθόνες Υποψηφίων 15 Οθόνη εγγραφής νέου υποψηφίου 5 Wizard καταχώρησης στοιχείων υποψηφίου 10 Επισύναψη binary αρχείων 3 Δυνατότητα Εξαγωγής δεδομένων 5 Sprint 3: Λειτουργίες Αναζήτησης & Αιτήσεων 13 Οθόνες Αναζήτησης Θέσεων εργασίας 3 Οθόνες Αναζήτησης Υποψηφίων 3 Αίτηση για θέσεις εργασίας σε 1 click 5 Δυνατότητα καταχώρησης αξιολογήσεων σε υποψηφίους 8 Sprint 4: Οθόνες εργαζομένων & Λειτουργία RSS 12 Οθόνη καταχώρησης και εμφάνισης εργαζομένων 7 Οθόνη Αναζήτησης εργαζομένων 4 Δυνατότητα RSS / Atom Feed σε όλες τις σελίδες 5 Sprint 5: Διαχειριστικές Οθόνες 14 Διαχειριστική οθόνη - σκελετός 6 Διαχειριστική οθόνη πεδίων αξιολόγησης 4 Διαχειριστική οθόνη χρηστών 4 Διαχειριστική οθόνη πεδίων υποψηφίων 5 Sprint 6: CMS & Στατιστικά 14 Διαχειριστική οθόνη Content Management 10 Οθόνες Στατιστικών Ενδιαφέροντος Θέσεων 4 Οθόνες Στατιστικών Προφίλ Υποψηφίων 3 Οθόνες Στατιστικών Αξιολογήσεων 4 Sprint 7: Περιφερειακές λειτουργίες 11 Daemon Αρχικοποίησης 5 WSDL services 6 Daemon Εξαγωγής / Εισαγωγής Δεδομένων 6 ΣΥΝΟΛΟ 97 Σημείωση: Οι παραπάνω χρόνοι είναι elapsed time και κάποιες εργασίες υλοποιούνται παράλληλα.

16 16 Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ομάδα υλοποίησης και εκπρόσωποι της Αναθέτουσας) θα συναντώνται σε καθημερινή βάση (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά), στην αρχή της ημέρας υπό την εποπτεία του Scrum Master/Project Manager ο οποίος συντονίζει το σύνολο των ενεργειών. Στο Scrum meetting κάθε μέλος θα δίνει μία εικόνα των εργασιών του ως εκείνο το σημείο και στη συνέχεια θα παρουσιάζει τα επόμενα βήματά του. Στην περίπτωση των εκπροσώπων της Αναθέτουσας θα δίνονται τα αποτελέσματα δοκιμών της εφαρμογής καθώς και οδηγίες / προδιαγραφές μεταβολών και προσθηκών. Τέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα και όπου είναι απαραίτητο στις συναντήσεις θα συμμετέχουν και οι τελικοί χρήστες οι οποίοι θα πραγματοποιούν δοκιμές στο τελικό προϊόν κάθε Sprint. O Scrum Master θα αποτυπώνει την πρόοδο του Sprint σε πίνακα, Burn Out Chart, και σε συμφωνία με τους συμμετέχοντες θα καταρτίζει τους στόχους των επόμενων 24 ωρών. Τέλος σε αυτές τις συναντήσεις θα εξετάζονται ενδεχόμενα και υπαρκτά ρίσκα του έργου τα οποία πιθανώς να οδηγήσουν σε αποκλίσεις πχ. στη ποιότητα, τους χρόνους παράδοσης, στον προϋπολογισμό ή ακόμη να έχουν ως συνέπεια τη διακοπή ή ακύρωση του Έργου. Υπό την ευθύνη του Scrum Master θα είναι η συγγραφή τακτικών εκθέσεων της πορείας του έργου που θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, τα ρίσκα καθώς και τις λύσεις που υπάρχουν σε πιθανά προβλήματα. Επίσης με την ολοκλήρωση του έργου ο Scrum Master ειναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες μεταβίβασης της εφαρμογής στους χρήστες. 3.2 Ανάδοχος & Πόροι Σχετικά με τον Υποψήφιο Ανάδοχο Η εταιρεία Zenika Hellas, είναι μια πολυεθνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης open source software λογισμικού στην Ελλάδα. Ως θυγατρική του Γαλλικού ομίλου Zenika Group, που έχει ηγετικό ρόλο σε θέματα open source λογισμικού στην Ευρώπη, έχει τη δυνατότητα να παρέχει στη διάθεση των έργων που αναλαμβάνει, αναγνωρισμένους διεθνώς επαγγελματίες μηχανικούς, κορυφαίους στον τομέα τους. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις και υποστήριξη σε όλο το φάσμα του ανοιχτού λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις Java/JEE τεχνολογίες. Έχοντας στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η SpringSource, η VMWare, η Terracota και άλλες, καθώς

17 17 και ανθρώπους στο δυναμικό της που είναι committers στα ποιο διάσημα έργα ανοιχτού λογισμικού (πχ. Hudson, Spring, Tomcat κτλ.), η εταιρεία έχει πρόσβαση στην πηγή των ανοιχτών τεχνολογιών που χρησιμοποιεί, και έτσι μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της Ομάδα Εργασίας Στην ομάδα εργασίας, από την πλευρά του Ανάδοχου θα συμμετέχουν 4 ανθρώπινοι πόροι. Από αυτούς οι 2 θα είναι πλήρους απασχόλησης (full time) και οι άλλοι 2 θα συμμετέχουν στο έργο σε συγκεκριμένες εργασίες (part time). O παρακάτω πίνακας παραθέτει τις λεπτομέρειες των ρόλων τους στο Έργο (βλέπε αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά). Όνομα Αλέξιος Διονύσιος ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (full time) Γεώργιος ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ PhD (full time / part time) Olivier CROISIER (part time) Παναγιώτης ΖΗΚΟΣ (full time) Ρόλοι Chief Application Architect Developer Scrum Master / Project Manager (full time) Business Analyst (full time) Developer (part time) Core Developer Test Suite Developer Core Developer Testing Release Manager Η επαγγελματική εμπειρία των παραπάνω σε σχέση με τις τεχνολογίες και μεθόδους υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες.

18 18 1. Αλέξιος Διονύσιος ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Τεχνολογία VIRTUAL ENVIRONMENT Oracle VM Box ΑΣΦΑΛΕΙΑ Open LDAP Firewall Load Balancing WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat Core DEVELOPMENT XHTML/CSS Java Server Pages Hibernate Google Web Toolkit Servlets JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow Spring MVC Spring Security Maven XML/WSDL RSS WSDL ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3CP0 Hibernate MySQL Lucene Sphinx Εμπειρία Αρχιτέκτονας της υποδομής της ZENIKA HELLAS σε Virtual Server 4 μεγάλα έργα 10 μικρότερα έργα 5 έργα μεταξύ των οποίων ebanking τράπεζας Μέλος ομάδας έργου για penetretion testing και hardening εξυπηρετητών τράπεζας Σεμινάρια Πάνω απο 100 έργα Εγκατάσταση και διαχείριση web, caching, reverse proxy και application server σε ιστοχώρους θυγατρικών του ΟΤΕ με υψηλή επισκεψιμότητα (Alexa trafic rank / Ελληνικό trafic rank 65) Πάνω από 100 εταιρικοί ιστοχώροι ebanking Portal με υψηλή επισκεψιμότητα (Alexa trafic rank / Ελληνικό trafic rank 65) Επέκταση πακέτου Ανθρ. Δυναμικού Συγγραφέας άρθρων στο J2EE.gr Παρουσίαση Spring 3 σε FOSSCOMM Σεμινάρια Spring Διαχείριση βάσης Δεδομένων Χρυσού Οδηγού (άνω των 20 εκ εγγραφών ανά πίνακα) Δημιουργία λημματικών μηχανών αναζήτησης με χρόνο απόκρισης κάτω του ενός δευτερολέπτου σε peak traffic time ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Certified Core Banking Engineer Certified Tivoli LDAP Administrator

19 19 2. Γεώργιος ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ PhD Τεχνολογία VIRTUAL ENVIRONMENT Oracle VM Box ΑΣΦΑΛΕΙΑ Open LDAP Firewall Load Balancing Core DEVELOPMENT XHTML/CSS Java Java Server Pages Servlets JSTL Javascript / AJAX Spring Webflow Spring MVC Spring Security Maven XML ΑΣΦΑΛΕΙΑ Open LDAP Firewall Load Balancing WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat Εμπειρία 2 έργα + πανεπιστημιακή διατριβή 4 έργα μεταξύ των οποίων ebanking τράπεζας Project Manager ομάδας έργου για penetretion testing και hardening εξυπηρετητών τράπεζας Σχεδιασμός Framework εφαρμογών βασισμένο σε Spring σε τραπεζικό περιβάλον 10 εταιρικοί ιστοχώροι ebanking Framework εφαρμογών βασισμένο σε Spring Ανάλυση δομής πακέτου Ανθρ. Δυναμικού και εξαγωγή δεδομένων Συγγραφέας άρθρων στο J2EE.gr Σεμινάρια Spring Project Manager έργου hardening λογισμικού εφαρμογών τραπεζικού περιβάλλοντος Project manager και Architect έργου σχεδιασμού υποδομής backend τράπεζας απο propriatery σε OpenSource application servers SCRUM Scrum Master σε πάνω από 30 έργα πληροφορικής με μέγεθος από 1 μήνα 1 χρόνο Συγγραφέας άρθρων για το Scrum στο scrum.gr PROJECT MANAGER 10χρονη εμπειρία σε πάνω από 500 μεγάλα έργα σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς PRINCE2 certified practitioner Συγγραφέας άρθρων στο project-manager.gr BUSINESS ANALYSIS 10χρονη εμπειρία σε πάνω από 1000 μεγάλα έργα σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικό στη προσομοιώση βιομορίων σε massively paraller ηλ. υπολογιστές σε virtual environment

20 20 3. Olivier CROISIER Τεχνολογία DEVELOPMENT SKILLS Java Spring MVC Spring JDBC Google Web Toolkit Servlets/JSP Hibernate Maven Gradle Junit XDoclet XmlBeans JMX Android WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3CP0 Hibernate MySQL Εμπειρία 7 ετής εμπειρία με έργα στις μεγαλύτρες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη Απο τους πλέον διακεκριμένους Java Developers και Instructors, συνεργάτης του Java Champion dr Heinz Kabutz και πιστοποιημένος για να διδάσκει το Java Specialist Course (javaspecialists.eu) Συγγραφέας του διακεκριμένου Blog ΤheCodersBreakfast.net με 450 εγγεγραμμένους αναγνώστες και πάνω απο επισκέψεις Σχεδιαστής διαδικασιών Continuous Integration σε φάρμες με άνω των 10 application servers και 50 προγραμματιστές. Εμπειρία σε BI tools Σχεδιαστής Online Reporting λογισμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Sun Certified Programmer for Java 5.0 (score 100%) Spring Certified Professional (score 86%) Certified Java Specialist Instructor (javaspecialists.eu) Certified Terracotta Trainer

21 21 2. Παναγιώτης ΖΗΚΟΣ Τεχνολογία ΑΣΦΑΛΕΙΑ Firewall Load Balancing WEB / APPLICATION SERVERS Apache Server Tomcat Core DEVELOPMENT XHTML/CSS Java Server Pages Hibernate Servlets JSTL Maven XML/WSDL RSS WSDL ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Hibernate MySQL Εμπειρία Υπεύθυνος προστασίας και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών Κάτοχος του πιστοποιητικού ασφαλείας ISO27001 Εγκατάσταση και διαχείριση web, και application server σε ιστοχώρους με υψηλή επισκεψιμότητα Πληθώρα εταιρικών ιστοχώρων Κατασκευή Fleet Managment συστημάτων ERP για την πολυεθνική εταιρεία OTIS Διαχείριση βάσεων Δεδομένων και βελτιστοποίηση αυτών με πίνακες άνω των 20εκ γραμμών. MOBILE Android Windows Mobile Δημιουργία mobile εφαρμογών για διαχείριση τεχνικού προσωπικού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ) MSc Computer Science Carnegie mellon University ΜΒΑ Πανεπιστήμιου πειραιά

22 4 Συμμόρφωση Προδιαγραφών 22 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά η συμμόρφωση της πρότασής μας στις προδιαγραφές της εφαρμογής 1. Λειτουργικές Προδιαγραφές Α/Α Προδιαγραφές Συμμόρφωση 1 Δυνατότητα εγγραφής και τήρησης αρχείου βιογραφικών με πρότυπο( πχ από εγγεγραμμένους χρήστες. Το αρχείο βιογραφικών θα περιλαμβάνει τόσο δομημένη πληροφορία, που θα εισάγεται μέσω φορμών, όσο και επισυναπτόμενα αρχεία σε binary μορφή. Παράγραφος (3β) Υλοποίηση: Sprint 2, Sprint 5 Υλοποίηση: Sprint Δυνατότητα πολλαπλών παράλληλων προκηρύξεων θέσεων ( πχ ) και αυτόματης ενημέρωσης των εγγεγραμμένων χρηστών (μέσω , RSS/Atom feed κοκ) Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για την πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων/βιογραφικών με πολλαπλά κριτήρια ανά προκήρυξη από πολλαπλούς εξωτερικούς αξιολογητές παράλληλα. Δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου υπηρετούντος προσωπικού από τον φορέα - χρήστη της εφαρμογής. Δυνατότητα εξαγωγής όλων των αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων) σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά και επεξεργασία εκτός του συστήματος. Δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Παράγραφος (3α) Υλοποίηση: Sprint 1, Sprint 4 Παράγραφος (3α) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος (3β) Υλοποίηση: Sprint 3, Sprint 5 Παράγραφος (3γ) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος (3α) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος (3δ) Υλοποίηση: Sprint 6

23 23 2. Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α Προδιαγραφές Συμμόρφωση 1 Ανάπτυξη με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν έχουν περιοριστικούς όρους χρήσης και διάθεσης. Παράγραφος 2.3 Υλοποίηση: Sprint 2, Sprint 5 Υλοποίηση: Sprint Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον virtual computing σε απομακρυσμένο υπολογιστικό κέντρο(data center). Περιβάλλον εργασίας στο web (μέσω browser). Όλες οι οθόνες, χειριστών, στελεχών, διαχειριστή θα είναι σε web περιβάλλον. Υποστήριξη όλων των γνωστών φυλλομετρητών (όπως Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome κοκ) Αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Χρήση SSL και δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου. Παραγωγή και διατήρηση πλήρους audit trail με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο. Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1-8 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1-8 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1 Παράγραφος (2δ) Υλοποίηση: Sprint 3 Παράγραφος Υλοποίηση: Sprint 1

24 24 3. Λοιπές Προδιαγραφές Α/Α Προδιαγραφές Συμμόρφωση 1 Η ανάπτυξη των εφαρμογών θα πρέπει να γίνει με ευέλικτο(agile) τρόπο προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να παραδίδεται τμηματικά με διαρκώς αυξανόμενη λειτουργικότητα. Παράγραφος Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για διάστημα ενός έτους. Η υποστήριξη θα είναι για διάστημα ενός έτους Η υποστήριξη μετά το διάστημα αυτό θα συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο 3 Άδεια Λογισμικού Το λογισμικό θα παραδοθεί με άδεια EULP Τόσο το λογισμικό όσο και η υποδομή δεν θα έχουν το οποιοδήποτε κόστος άδειας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Αθήνα, 05/12/2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σε τεχνολογίες Open Source et και σε Agile εθόδους

Ειδικοί σε τεχνολογίες Open Source et και σε Agile εθόδους TRY & Buy ευστάθειας και ασφάλειας. Αυτή η αποκαλυπτική προσφορά θα σας επιτρέψει να: Συ βάλλετε στην τεχνολογική εξέλιξη των άδων σας Πλησιάσετε τις τεχνολογίες αυτές και να τις συγκρί Επιλέξετε την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού Bank Budget MIS To Bank Budget MIS είναι μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των στοιχείων και μεγεθών προϋπολογισμού ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής Alfresco διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής CyberStream CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 1

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 Εισηγητική Έκθεση Θέμα: Πλήρωση τρεις (3) θέσεις Επιστημόνων Πληροφορικής στο πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Κρήτης. Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Εισηγητική Επιτροπή σύμφωνα με την 549/15-4-2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Συμεωνίδης Ευστάθιος BSc in Information Technology MSc in Information Systems MSc in Management Linked In: http://gr.linkedin.com/pub/stathis-simeonidis/24/217/92

Διαβάστε περισσότερα

ULTIMUS Adaptive BPM Suite

ULTIMUS Adaptive BPM Suite ULTIMUS Adaptive BPM Suite Η φιλοσοφία σχεδίασης και δόµησης του Λογισµικού ιαχείρισης Ροών Εργασίας Ultimus BPM βασίζεται στην ικανότητα και ευκολία προσαρµογής του στις εκάστοτε απαιτήσεις. Έτσι αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol ΕΛΛΑΚ Έκδοση 1.0 Ημερομηνία: 06/16/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ E-SHOP ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (www.soapbyeleni.gr) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Barracuda Web Application Firewall Καλοχριστιανάκης Αντώνης Διευθυντής Πωλήσεων Digital SIMA Ανατομία Web επίθεσης Οι Web επιθέσεις δε διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής

Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Περίληψη Η "Θεσσαλονίκη Alert" είναι μια εφαρμογή του τύπου crowdsourcing που αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους πολίτες του.

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam.

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam. Company Profile Operational excellence is a goal of conducting business in a manner that improves quality, obtains higher yields, faster throughput, and less waste. Also sometimes known as OpX, operational

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός 16-9 - 2014

Χολαργός 16-9 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 16-9 - 2014 Διεύθυνση : Οικονομικού Αριθ. Πρωτ. 81770 Τμήμα : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 284,15562

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Δημοσίου Τομέα Συνοπτική Παρουσίαση Το Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυµάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία: E-mail: Όνοµα υπευθύνου: Εταιρία:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα & Καινοτομία «Ορίζοντας 2020»

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα & Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 Διεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ... ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE Κατοχύρωση Domain Name (.gr) Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων)

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα