Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας"

Transcript

1 Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ Ωδείνπ, ην 1999 ηα θσλεηηθά θαη νξγαληθά κνπζηθά ζύλνια,ηελ Πνιπθσληθή Υνξσδία,ηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή Υνξσδία, ηελ Οξρήζηξα Πνηθίιεο Μνπζηθήο θαη ην 2000 νξακαηίδεηαη, εκπλέεηαη θαη ζπληειεί ζηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο. Πξόζθαηα βξαβεύζεθε από ην Γήκν Πηνιεκαΐδαο νλνκαηνδνηώληαο ην 2ν θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Βαιεληίλνο Γεσξγίνπ Παηξηθίδεο. Παξάιιεια ηηκήζεθε ηόζν γηα ηελ δεκηνπξγία σδείσλ ζηελ Πηνιεκαΐδα θαη ζην Δκπόξην Δνξδαίαο όζν θαη γηα ην Μνπζηθό ρνιείν Πηνιεκαΐδαο ελώ ηηκήζεθε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκό από ηνλ ζύιινγν Πηνιεκατδνηώλ Αζήλαο,ηνλ ύλδεζκν Μνπζνπξγώλ Αζήλαο θαη ηνλ ύλδεζκν Αηγππηηαθώλ Αζήλαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζπλαπιίεο δξαζηεξηόηεηεο, έρνληαο πιένλ θαζηεξώζεη πλαπιίεο πνπδαζηώλ, Μνπζηθά Βξάδπλα, Μνπζηθέο Δβδνκάδεο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηόζν κεκνλσκέλσλ ζπνπδαζηώλ όζν θαη πνηθίισλ Μνπζηθώλ πλόισλ. Γηνξγαλώλνληαη θάζε ρξόλν Μνπζηθά εκηλάξηα, ηόζν από ην θιαζηθό όζν θαη ζύγρξνλν κνπζηθό ζηεξέσκα, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε αμηόινγνπο δαζθάινπο, εξκελεπηέο θαη θαιιηηέρλεο Σα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ είλαη: Κιαζηθό Πηάλν Βηνιί Αλώηεξα Θεσξεηηθά Δπξσπατθήο Μνπζηθήο (Αξκνλία, Αληίζηημε, Φπγή, ύλζεζε, Μνλσδία, Δλνξγάλσζε) Πξνεηνηκαζία ζπνπδαζηώλ γηα Αλώηεξα Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα

2 ρνιή Λατθώλ Οξγάλσλ (Μπνπδνύθη, Μπαγιακάο, Σδνπξάο, Λατθή Κηζάξα) ρνιή Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ρνιή Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ (Ούηη, Λανύην, Σακπνπξάο, Λύξεο, παξαδνζηαθά πλεπζηά, παξαδνζηαθά θξνπζηά) Φσλεηηθή ύγρξνλεο Μνπζηθέο πνπδέο (Ζιεθηξηθή Κηζάξα, Μπάζζν, Πιήθηξα, Νηξακο) Μνπζηθή Σερλνινγία, Μνπζηθή θαη Τπνινγηζηέο Πολσθωνική Χορωδία Πηολεμαΐδας Ζ Μηθηή Πνιπθσληθή Υνξσδία ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ έηνπο 1999 κε πξσηνβνπιία θαη ελέξγεηεο ηνπ ηόηε Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληή ηνπ Ωδείνπ θ. Βαιεληίλνπ Γ. Παηξηθίδε, ηηο νπνίεο απνδέρζεθε θαη ππνζηήξημε ε Γηνίθεζε ηνπ Ωδείνπ. Ζ πξσηνβνπιία απηή έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκό από κηα νκάδα θηιόκνπζσλ θαηνίθθσλ. Πνιύ ζύληνκα ινηπόλ ε Πνιπθσληθή Πηνιεκαΐδαο πιαηζηώζεθε από έλα ζεκαληηθό αξηζκό πνιηηώλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη κνπζηθώλ γλώζεσλ. Βαζκηαία δηακνξθώλεηαη ζε έλα κνπζηθό εξγαζηήξη θαη δεκηνπξγεί κηα πξσηόηππε γηα ηα δεδνκέλα ηεο πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο Πεξηθέξεηάο καο θαιιηηερληθή νηθνγέλεηα, ελειίθσλ, εξαζηηηερλώλ ρνξσδώλ, αιιά θαη ζπνπδαζηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Πηνιεκαΐδαο. Παξνπζηάδεη έξγα γεληθνύ ξεπεξηνξίνπ, ειιεληθνύ θαη μέλνπ θιαζζηθνύ θαη έληερλνπ ηξαγνπδηνύ. ηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη βξαβεπηεί ζην Παλειιήλην Γηαγσληζκό Υνξσδηώλ ζηα Γηαλληηζά κε ην 1ν Βξαβείν θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ην 2003 ζην 2ν Γηεζλέο Υνξσδηαθό Φεζηηβάι Ναππάθηνπ απνζπώληαο θνιαθεπηηθά ζρόιηα. Δρεη εκθαληζηεί ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο (πθνύξην, Βέξνηα, Ωξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο, Κνδάλε, Νεζηόξην Καζηνξηάο) σο πξνζθεθιεκέλε ρνξσδία. Σν 2008 νξγάλσζε ην Υξηζηνπγελληάηηθν Κνληζέξην όπνπ ζπλέπξαμε κε ηελ Οξρήζηξα πκθσληέηηα ηεο όθηαο ζε ύκλνπο θαη ηξαγνύδηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απ όιν ηνλ θόζκν. Σν Πάζρα ηνπ 2009 έςαιιε ζην Ναό ηεο Αγ. Σξηάδαο Πηνιεκαΐδαο ηα Δγθώκηα ηνπ Δπηηαθίνπ θαζώο θαη έλα κεγάιν αθηέξσκα γηα ηα 15 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Μ. Υαηδηδάθη. 2 2

3 ήκεξα αξηζκεί πεξί ηα 45 κέιε. Σε ρνξσδία ζπλνδεύεη ζην πηάλν ε θ. Μαξηάλζε Σζαβδαξίδνπ θαη ηε δηεπζύλεη ν θ. Λάδαξνο Σζαβδαξίδεο. Μοσζικό Στολείο Πηολεμαΐδας Σν Μνπζηθό ρνιείν Πηνιεκαΐδαο ιεηηνπξγεί ζηελ πόιε καο από ην ζρνιηθό έηνο ράξε ζηηο ελέξγεηεο ησλ πνιηηώλ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ πίζηεςαλ ζηελ πνιηηηζηηθή πξννπηηθή πνπ πξνζθέξεη ζηελ πεξηνρή ε ιεηηνπξγία ελόο ηέηνηνπ ρνιείνπ. θνπόο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε θαηάξηηζε ησλ λέσλ πνπ επηζπκνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε ηεο κνπζηθήο ρσξίο λα πζηεξνύλ ζε γεληθή παηδεία, εάλ ηειηθά επηιέμνπλ άιιν ηνκέα επηζηεκνληθήο ή επαγγεικαηηθήο έθθξαζεο. ην Μνπζηθό ρνιείν δηδάζθνληαη όια ηα καζήκαηα Γεληθήο παηδείαο, όπσο ζε όια ηα Γπκλάζηα ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. Παξάιιεια δηδάζθεηαη ε κνπζηθή ζε βάζνο (ζεσξία πξάμε), ελώ ππάξρνπλ θαη καζήκαηα γεληθόηεξεο θαιιηηερληθήο αηζζεηηθήο αγσγήο, όπσο ζεαηξηθή αγσγή, ηζηνξία ηέρλεο, εηθαζηηθά. Ζ παξνπζία θαη ιεηηνπξγία ελόο ηέηνηνπ ζρνιείνπ ζηελ πεξηνρή καο απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαγκάησλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σν Μνπζηθό ρνιείν απεπζύλεηαη ηόζν ζε καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ ζπζηεκαηηθά κε ηε κνπζηθή θαη επηζπκνύλ λα έρνπλ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζην ρώξν απηό, όζν θαη ζε καζεηέο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαη πιήξε κνπζηθή παηδεία, επεηδή απιά ηνπο ζέιγεη ε ελαζρόιεζε κε ηελ ηέρλε ή πηζηεύνπλ πσο ηνπο είλαη απαξαίηεηε σο κέζν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Γη απηό δηδάζθνληαη όια ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, ώζηε νη καζεηέο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ λα έρνπλ πάληα ηε δπλαηόηεηα επηινγήο νπνηαζδήπνηε αλώηεξεο/αλώηαηεο ζπνπδήο ή επαγγεικαηηθήο πνξείαο. Ζ εγγξαθή καζεηώλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ γίλεηαη κεηά από κηα δηαδηθαζία επηινγήο, ζηελ νπνία δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη απόθνηηνη ηεο Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηεο κνπζηθήο. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ Α ηάμε ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ην δηάζηεκα Μαΐνπ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο γίλεηαη ην κήλα Ηνύλην (κεηαμύ 15-30) θαη πεξηιακβάλεη εηδηθέο αζθήζεηο αμηνιόγεζεο (tests), από επηηξνπή εθπαηδεπηηθώλ πνπ νξίδεηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Οη εμεηάζεηο απηέο έρνπλ ραξαθηήξα αηνκηθήο ζπλέληεπμεο, κε ζθνπό ηε 3 3

4 δηαπίζησζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ καζεηώλ λα κάζνπλ κνπζηθή θαη όρη εάλ γλσξίδνπλ κνπζηθή. Σν εβδνκαδηαίν σξάξην είλαη 42 ώξεο θαη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα είλαη 1) Όια ηεο Γεληθήο Παηδείαο (όζα δηδάζθνληαη ζηα ππόινηπα Γπκλάζηα Λύθεηα) 2) Δπξσπατθή θαη Παξαδνζηαθή Μνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε 3) Κξηηηθή Μνπζηθή Αθξόαζε/ Ηζηνξία Μνπζηθήο 4) Υνξσδία 5) Μνπζηθό ύλνιν- Οξγαλνρξεζία 6) Τπνρξεσηηθά κνπζηθά όξγαλα : πηάλν, ηακπνπξάο (από 1 ώξα/εβδνκάδα) 7) Αηνκηθό όξγαλν επηινγήο θιαζζηθήο ή παξαδνζηαθήο κνπζηθήο (2 ώξεο/εβδνκάδα ζην Γ/ζην, 1 ώξα/εβδνκάδα ζην Λύθεην). Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί Γεπηέξα θαη Σξίηε από 8:15 κέρξη 15:10 θαη ηηο ππόινηπεο κέξεο απν 8:15 κέρξη 14:35 κε έλα κεγάιν δηάιεηκκα ην κεζεκέξη γηα θαγεηό. Ζ ζίηηζε θαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ πξνβιέπεηαη από ηνλ ηδξπηηθό λόκν ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ θαη είλαη πιένλ επζύλε ηνπ δήκνπ. ηόρνο καο είλαη ε ζπλερήο εμέιημε θαη βειηίσζε ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ ηεο πεξηνρήο καο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο πξνάγνληαο ηαπηόρξνλα ην πνιηηηζηηθό παξόλ θαη κέιινλ ηνπ ηόπνπ καο. Φιλαρμονική δήμοσ Εορδαίας Ζ Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ηδξύζεθε αξρηθά από ην ύιινγν Απνθνίησλ Γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ». Λόγσ ηεο δηάιπζεο ηνπ ζπιιόγνπ, πεξηήιζε ζηνλ ηόηε Γήκν Πηνιεκαΐδαο σο Ν.Π.Γ.Γ. ζηηο 03/09/1963. Με ην πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο» εληάρζεθε ζην Ννκηθό Πξόζσπν ΚΟΗ.Π.Π.ΑΠ. ην νπνίν είλαη Ν.Π.Γ.Γ. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Όπσο καο είπε ν θύξηνο Αξγύξεο αιαγθηώηεο δάζθαινο θαη καέζηξνο ηεο θηιαξκνληθήο δήκνπ Δνξδαίαο: θνπόο ηεο Φηιαξκνληθήο είλαη ε ελ γέλεη εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ κνπζηθνύ αηζζήκαηνο θαη ε ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ. 4 4

5 Αθόκα καο ηόληζε όηη κέρξη ζήκεξα έρνπλ καζεηεύζεη ζηηο ηάμεηο ηεο πάλσ από 1200 καζεηέο θαη όηη απηήλ ηελ ζηηγκή ππάξρνπλ 70 ελεξγά κέινη. Σέινο Θα πξέπεη λα επηζεκαίλνπκε όηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ηόζν ζηνπο καζεηεπόκελνπο όζν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία παξέρνληαη εληειώο δσξεάλ, βαζηδόκελε ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ κειώλ ηεο. Ζ θηιαξκνληθή έρεη ζπκκεηάζρεη ζε Παλειιήληα θαη Γηεζλή Φεζηηβάι ζηε Θεζζαινλίθε, έξξεο, Λάξηζα, Νάνπζα, Λνύξν Πξέβεδαο, Ακπειόθεπνπο Θεζζαινλίθεο, Άξγνο Οξεζηηθό Καζηνξηάο θαη Εάθπλζν, ελώ ην 2009 θαη ην 2011 δηνξγάλσζε ην 1 ν θαη 2 ν Παλειιήλην Φεζηηβάι Φηιαξκνληθώλ ηα νπνία ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία. Σν ξεπεξηόξην ηεο θαιύπηεη όιεο ηηο κνπζηθέο ηάζεηο, ζπκθσληθή κνπζηθή, ζύγρξνλεο ζπλζέζεηο, κνπζηθή θηλεκαηνγξάθνπ, Διιεληθή κνπζηθή, ηδαδ, Πνπ θαη Ρνθ. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε θαιιηηέρλεο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ην θνπηληέην ράιθηλσλ πλεπζηώλ «Melos Brass» (Διιάδα) θαη ην δηεζλνύο θήκεο θνπηληέην ράιθηλσλ πλεπζηώλ «Millennium Brass» (Ζ.Π.Α.). Σα κέιε ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλνληαη θαηά θαηξνύο κε ζθνπό ηελ αξηηόηεξε κνπζηθή θαηάξηηζε ηνπο. Από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ζήκεξα αξρηκνπζηθνί δηεηέιεζαλ νη: Κώζηαο Μνπιάθεο Κώζηαο Κνζκάο Γεκήηξεο Κνληόο Αξγύξεο αιαγθηώηεο. Ωδείο Αθων Μαηθαίοσ Σα κνπζηθά εθπαηδεπηήξηα Αθσλ Μαηζαίνπ, είλαη αλαγλσξηζκέλα από ην θξάηνο, θαη ιεηηνπξγνύλ από ην 1999, ζην Λαγθαδά Θεζ/θεο (Μνπζηθή ρνιή) θαη ηελ Πηνιεκαΐδα (Ωδείν).Ωο αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηήξηα από ην ΤΠΠΟ(Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ) παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία ηόζν ζηηο θιαζηθέο κνπζηθέο θαηεπζύλζεηο όζν θαη ζηηο ζύγρξνλεο, παξέρνληαο έλα πιήξε νδεγό ζπνπδώλ ζε ζπλδπαζκό κε έκπεηξν θαη θαηαμησκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό. 5 5

6 Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζπλαπιηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, έρνληαο πιένλ θαζηεξώζεη πλαπιίεο πνπδαζηώλ. Μνπζηθά Βξαδπλά, Μνπζηθέο Δβδνκάδεο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηόζν κεκνλσκέλσλ ζπνπδαζηώλ όζν θαη πνηθίισλ Μνπζηθώλ πλόισλ. Γηνξγαλώλνληαη θάζε ρξόλν Μνπζηθά εκηλάξηα, ηόζν από ην θιαζηθό όζν θαη ζύγρξνλν κνπζηθό ζηεξέσκα, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε αμηόινγνπο δαζθάινπο, εξκελεπηέο θαη θαιιηηέρλεο. Σα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ είλαη: Κιαζηθό Πηάλν Βηνιί Αλώηεξα Θεσξεηηθά Δπξσπατθήο Μνπζηθήο (Αξκνλία, Αληίζηημε, Φπγή, ύλζεζε, Μνλσδία, Δλνξγάλσζε) Πξνεηνηκαζία ζπνπδαζηώλ γηα Αλώηεξα Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ρνιή Λατθώλ Οξγάλσλ (Μπνπδνύθη, Μπαγιακάο, Σδνπξάο, Λατθή Κηζάξα) ρνιή Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ρνιή Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ (Ούηη, Λανύην, Σακπνπξάο, Λύξεο, παξαδνζηαθά πλεπζηά, παξαδνζηαθά θξνπζηά) Φσλεηηθή ύγρξνλεο Μνπζηθέο πνπδέο (Ζιεθηξηθή Κηζάξα, Μπάζζν, Πιήθηξα, Νηξακο) Μνπζηθή Σερλνινγία, Μνπζηθή θαη Τπνινγηζηέο 6 6

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. "Vespro per la Madonna del Carmelo"

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. Vespro per la Madonna del Carmelo ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ "Vespro per la Madonna del Carmelo" Γεπηέξα 2 Ινπλίνπ 2014 Ώξα 20:30 Σελ Γεπηέξα 2 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 20:30, ε ηζηνξηθή αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο» ζα θηινμελήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ πκπιεξώζεθαλ 12 ρξόληα από ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ Δπαγγεικαηηθνύ πλεδξίνπ FITNESS MEETING, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Γπκλαζηεξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα