Β 748/ ). OFFICE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β 748/21-06-2006). OFFICE"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόµου από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και το Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, όπως ισχύουν. 4. Έχοντας υπ όψη τη Γενική Άδεια για την άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό το καθεστώς της οποίας λειτουργεί η εταιρία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ, βάσει της απόφασης ΕΕΤΤ 390/3/ (ΦΕΚ Β 748/ ). 5. Έχοντας υπόψη ότι η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ συνεργάζεται µε παρόχους σταθερής τηλεφωνίας για την εκχώρηση γεωγραφικών αριθµών στους συνδροµητές. 6. Έχοντας υπόψη τη σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που υπογράφηκε µεταξύ του Συνδροµητή και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ, στο εξής «Κύρια Σύµβαση». 1 ΟΡΙΣΜΟI Πέραν των ορισµών που περιλαµβάνονται στην Κύρια Σύµβαση, νοούνται για τους σκοπούς της παρούσας ως: Άδεια: είναι η Γενική Άδεια για την άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που κατέχει η VODAFONE βάσει της σχετικής νοµοθεσίας. Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office: το συνοδεύον τους παρόντες όρους έντυπο το οποίο υπογράφει ο Συνδροµητής και το οποίο περιέχει τους ειδικότερους όρους και λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εκάστοτε παρεχόµενες υπηρεσίες και τα προγράµµατα χρήσης. Γεωγραφικός Αριθµός: αριθµός ο οποίος περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης, µέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία. Η VODAFONE δύναται να εκχωρεί Γεωγραφικούς Αριθµούς στους Συνδροµητές βάσει συνεργασιών µε παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Για την χρήση του Γεωγραφικού Αριθµού από τον Συνδροµητή δεν απαιτείται υποβολή ξεχωριστής αίτησης από αυτόν προς τον συνεργαζόµενο µε την VODAFONE πάροχο. ιεύθυνση Ζώνης Vodafone Home/Office: η διεύθυνση στην οποία ο Συνδροµητής δηλώνει, µέσω της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office, ότι επιθυµεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. διεύθυνση κατοικίας ή γραφείου) και η οποία ορίζει τη ζώνη ισχύος των ειδικών χρεώσεων. Εξοπλισµός: είναι κάθε εξοπλισµός που είναι κατάλληλος για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και πληροί τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σύµβαση: η παρούσα σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office, η οποία αποτελείται από την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office και τους παρόντες Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office. Η παρούσα Σύµβαση είναι συµπληρωµατική της Κύριας Σύµβασης (όπως αυτή ορίζεται στο προοίµιο). Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά από την παρούσα Σύµβαση ισχύουν τα συµφωνηθέντα βάσει της Κύριας Σύµβασης. Σύστηµα: είναι το σύστηµα παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office. Υπηρεσίες: Είναι οι υπηρεσίες Ζώνης Vodafone Home/Office όπως αναλυτικά περιγράφονται στους παρόντες ειδικούς όρους, βάσει των οποίων ο Συνδροµητής µπορεί να πραγµατοποιεί εξερχόµενες κλήσεις από το κινητό του καθώς και να δέχεται εισερχόµενες κλήσεις τόσο στον αριθµό κινητής τηλεφωνίας του όσο και στο Γεωγραφικό Αριθµό του µε τις ειδικές χρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραµµα Χρήσης που έχει επιλέξει. Για την παροχή των Υπηρεσιών απαραίτητη είναι η χρήση Γεωγραφικού Αριθµού παράλληλα µε τη χρήση του αριθµού κινητής τηλεφωνίας ο οποίος εκχωρείται στο συνδροµητή µέσω της Κύριας Σύµβασης. VODAFONE: είναι η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ (πρώην ΠΑΝΑΦOΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ), µε έδρα Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι, που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε το διακριτικό σήµα VODAFONE. 2 ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 2.1 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αδιακρίτως, έχει δικαίωµα ακώλυτης χρήσης των παρεχοµένων Υπηρεσιών εντός του αναφερόµενου στον όρο 3.2 χρονικού διαστήµατος από την κατάθεση της σχετικής αίτησης του στη VODAFONE, κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων και µε την επιφύλαξη κάθε νοµίµου, αντικειµενικού και αµερόληπτου µέτρου που η VODAFONE µπορεί να υιοθετεί κατά καιρούς προκειµένου να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο επισφαλών οφειλών και τα οποία µέτρα θα είναι ανάλογα µε τον υφιστάµενο κίνδυνο. 2.2 Η VODAFONE, υποχρεούται στην παροχή µόνο εκείνων των Υπηρεσιών σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, όπως αυτές αναφέρονται στην Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office υπό την προϋπόθεση ότι η Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office έχει νόµιµα υπογραφεί από το Συνδροµητή και έχει γίνει αποδεκτή από τη VODAFONE. Η VODAFONE έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη Σύνδεση για σπουδαίο λόγο που αφορά την προστασία των ουσιωδών απαιτήσεων του Συστήµατος όπως επίσης και για την συµµόρφωσή της µε τους όρους της Άδειάς της. 2.3 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να προσκοµίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς τη VODAFONE ή συνεργαζόµενες µε αυτήν εταιρείες που σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο απευθύνονται σε τρίτους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η υπογραφή των οποίων τυχόν απαιτείται προκειµένου να διαβιβαστούν από τη VODAFONE ή τις συνεργαζόµενες µε αυτήν εταιρείες ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών.

2 2.4 Ο Συνδροµητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συµπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών έγγραφα. 2.5 Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής ζητήσει την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών σε περιοχή όπου δεν είναι τεχνικώς εφικτή η Σύνδεση του Συνδροµητή µε το Σύστηµα και η παροχή των Υπηρεσιών, η αίτηση του Συνδροµητή θα απορρίπτεται και ο τελευταίος θα ενηµερώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 3 ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1 Σύµφωνα µε τους παρόντες όρους η VODAFONE συνδέει, διατηρεί τη Σύνδεση του Εξοπλισµού µε το Σύστηµα, και γενικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τις Υπηρεσίες της στο Συνδροµητή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 εκτός αν αυτή λήξει νωρίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και Με την επιφύλαξη του όρου 2.4 και των όρων του άρθρου 7, η VODAFONE θα ολοκληρώνει την αρχική σύνδεση του Γεωγραφικού Αριθµού του Συνδροµητή µε το Σύστηµα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος το οποίο δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. 3.3 Ο Γεωγραφικός Αριθµός του Συνδροµητή χρησιµοποιείται για τη λήψη και όχι για την πραγµατοποίηση κλήσεων. Όταν ο Συνδροµητής βρίσκεται στη δηλωθείσα ιεύθυνση Ζώνης Vodafone Home/Office και δεχθεί κλήση στο Γεωγραφικό Αριθµό του, η κλήση δροµολογείται στο κινητό του Συνδροµητή χωρίς χρέωση. 3.4 Όταν ένας Συνδροµητής δεν βρίσκεται στη δηλωθείσα ιεύθυνση Ζώνης Vodafone Home/Office και δεχθεί κλήση στο Γεωγραφικό Αριθµό του, η κλήση θα δροµολογείται στον τηλεφωνητή του αντίστοιχου αριθµού κινητής τηλεφωνίας του Συνδροµητή ή σε τυχόν άλλο αριθµό που έχει δηλώσει ο Συνδροµητής στη VODAFONE µε σχετικό αίτηµά του, µε την ανάλογη χρέωση σύµφωνα µε τον ισχύοντα Tιµοκατάλογο. 3.5 Η VODAFONE τηρεί το επίπεδο ποιότητας Υπηρεσιών όπως εκάστοτε καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισµούς και Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του νόµου και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων πράξεων καθώς και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, που προβλέπουν αυστηρότερες πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα Υπηρεσιών. 3.6 Η ανακοίνωση του Γεωγραφικού Αριθµού στο Συνδροµητή δε συνεπάγεται µεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώµατος επί του Γεωγραφικού Αριθµού, εκτός από όσα ρητά συµφωνούνται στους παρόντες όρους και προβλέπονται από το νόµο. Ο Συνδροµητής αποκτά αποκλειστικά δικαίωµα χρήσεως του Γεωγραφικού Αριθµού σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος φορητότητας του αριθµού, τυχόν λύση της Σύµβασης ή διακοπή της λόγω οποιασδήποτε αιτίας, συνεπάγεται αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώµατος χρήσεως του Γεωγραφικού Αριθµού που έχει στη διάθεσή του ο Συνδροµητής καθώς και κάθε άλλου δικαιώµατος χρήσεως σε σχέση µε τον ίδιο αυτό Γεωγραφικό Αριθµό. 3.7 Σε περίπτωση αλλαγής της ιεύθυνσης Ζώνης Vodafone Home/Office του Συνδροµητή, θα πρέπει να αλλάζει, κατόπιν υπογραφής νέας Σύµβασης και ο συνδεδεµένος Γεωγραφικός Αριθµός αν η νέα διεύθυνση είναι σε περιοχή µε διαφορετικό γεωγραφικό πρόθεµα/χαρακτηριστικό αριθµό κλήσης (ΧΑΚ). Ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώσει τη VODAFONE για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης. 3.8 O Συνδροµητής για την σύναψη της παρούσας δεν υποχρεούται στην αποδοχή οιασδήποτε προσφοράς επιδότησης Εξοπλισµού ή δωρεάν παγίων, ανακοινώνεται κατά καιρούς από την VODAFONE. Βασική όµως προϋπόθεση για την παροχή της προσφοράς επιδότησης Εξοπλισµού ή δωρεάν παγίων είναι η παραµονή του Συνδροµητή για τουλάχιστον δώδεκα (12) συναπτούς µήνες στο Πρόγραµµα Χρήσης του. Σε περίπτωση που αποδεχθεί και λάβει προσφορά επιδότησης Εξοπλισµού, ισχύουν τα αναφερόµενα σχετικά στην Κύρια Σύµβαση. 4 ΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.1 Για την παροχή των Υπηρεσιών και της Σύνδεσης καθώς και για τυχόν λοιπές χρεώσεις, ο Συνδροµητής χρεώνεται µε βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιµοκατάλογο της VODAFONE. Ο ισχύων Τιµοκατάλογος παραδίδεται στο Συνδροµητή µε την υπογραφή της Σύµβασης. Ο Τιµοκατάλογος της VODAFONE µεταβάλλεται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνδυαστικά αναφερόµενα κριτήρια: Πληθωρισµός, κόστος επενδύσεων, κόστος των παρεχοµένων Υπηρεσιών, κόστος λειτουργίας και συντήρησης, κριτήρια που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού. 4.2 Αυξήσεις τελών, επιβολή χρεώσεων, καθώς και κάθε µεταβολή Τιµοκαταλόγου ισχύουν τριάντα (30) ηµέρες µετά την δηµοσίευση των µεταβολών αυτών ή στο χρόνο που εκάστοτε προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. Μειώσεις τελών δύνανται να ισχύουν την εποµένη της ανακοίνωσής τους. Αντίστοιχη πληροφόρηση του Συνδροµητή για τις εκάστοτε ως άνω αλλαγές στον Τιµοκατάλογο καθίσταται παράλληλα διαθέσιµη µέσω της ιστοσελίδας της VODAFONE καθώς και της τακτικής ενηµέρωσης των έντυπων Τιµοκαταλόγων που διατίθενται στο δίκτυο καταστηµάτων της εταιρίας. 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να πληρώσει στη VODAFONE, είτε προκαταβολικά, είτε µετά την παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον χρεώνονται: το Τέλος Σύνδεσης (προκαταβολικά), το Πάγιο Μηνιαίο Τέλος (προκαταβολικά), τα τέλη υπέρ του ηµοσίου, το τέλος αποσύνδεσης καθώς και τα τέλη για τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει η VODAFONE και που αναλυτικά αναφέρονται σε ξεχωριστή αίτηση ενεργοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών, µετά από συµφωνία µε το Συνδροµητή, σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών του Συστήµατος σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τιµοκατάλογο.

3 Ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκεινται τα παραπάνω ποσά επιβαρύνει το Συνδροµητή. 5.2 Η VODAFONE αποστέλλει στο Συνδροµητή αναλυτικό λογαριασµό µε το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης όπως εκάστοτε ορίζεται. Ο Συνδροµητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την µη παροχή του ελαχίστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης. Εάν η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται από περισσότερους χρήστες, ο Συνδροµητής υπόσχεται και εγγυάται ότι οι χρήστες έχουν ενηµερωθεί ότι ο Συνδροµητής θα λαµβάνει ανάλυση λογαριασµού. 5.3 Οι λογαριασµοί της VODAFONE εκδίδονται µηνιαία. Ο Συνδροµητής υποχρεούται να πληρώσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού, όπως σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται από τη VODAFONE, είτε µετρητοίς, είτε µε άµεση χρέωση µέσω τραπεζικής κάρτας ή άλλο παρόµοιο τρόπο, όπως η VODAFONE καθορίσει. 5.4 Ο Συνδροµητής αναγνωρίζει από τώρα και στο εξής ότι κάθε συγκεντρωτικός λογαριασµός, µηνιαίος λογαριασµός ή απόσπασµα λογαριασµού που τηρείται από τη VODAFONE µηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και που θα περιλαµβάνει το προκύπτον ποσό από τη χρήση των Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Τιµοκατάλογο ως και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του. 5.5 Ο Συνδροµητής ρητά παραιτείται πάσης ενστάσεώς του που αφορά το ποσό του εκδιδόµενου µηνιαίου λογαριασµού, εφόσον δεν προβάλλει µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας αντιρρήσεις προς τη VODAFONE µέσα σε τριανταπέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού. 5.6 Όλα τα ποσά που οφείλονται στη VODAFONE και που παραµένουν απλήρωτα για περισσότερες από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού, καθίστανται τοκοφόρα µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που το ποσό κατέστη ληξιπρόθεσµο µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής του. 5.7 Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµης οφειλής του Συνδροµητή και µε την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση προς αυτόν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, η VODAFONE δύναται να διακόπτει τη Σύνδεση του Συνδροµητή µε το Σύστηµα σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω υπό 11.6 και Σε περίπτωση πληρωµής του λογαριασµού µε πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού, ουδεµία ευθύνη φέρει η VODAFONE για το χρόνο ενεργοποίησης, τη λειτουργία της πάγιας αυτής εντολής καθώς και για οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση επιβάλει ο τραπεζικός φορέας. 5.9 Ο Συνδροµητής ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασµού για τις Υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε αυτόν ακόµα και αν οι Υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 6 ΙΣΧΥΣ/ ΙΑΡΚΕΙΑ 6.1 Η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον όρο Η ελάχιστη διάρκεια της Σύµβασης µε την επιφύλαξη των όρων 3.8, 11 και 12 είναι δύο (2) µήνες, µετά την πάροδο των οποίων η σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. 6.3 Σε κάθε περίπτωση λήξης της Κύριας Σύµβασης αυτοδικαίως λύεται και η παρούσα. 7 ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής επιθυµεί την ενεργοποίηση/παροχή των Υπηρεσιών µε χρήση Γεωγραφικού Αριθµού που ήδη έχει στην κατοχή του, δύναται να υποβάλλει αίτηση φορητότητας στη VODAFONE. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: 7.1 Η παροχή των εισερχόµενων κλήσεων στο Γεωγραφικό Αριθµό άρχεται και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας της φορητότητας Γεωγραφικού Αριθµού από το δίκτυο-δότη. Το χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 7.2 Ο Συνδροµητής παρέχει ανέκκλητη εξουσιοδότηση στη VODAFONE ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για λογαριασµό και επ ονόµατί του. 7.3 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης φορητότητας ο Συνδροµητής αποδέχεται ότι θα του εκχωρηθεί άλλος Γεωγραφικός Αριθµός από τη VODAFONE. Η VODAFONE ενηµερώνει το Συνδροµητή για το γεγονός και την αιτία απόρριψης του αιτήµατος φορητότητας ενώ παράλληλα του γνωστοποιεί τον νέο Γεωγραφικό Αριθµό που του εκχωρεί. Ο Συνδροµητής εφόσον µε δική του ευθύνη άρει τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψη του αιτήµατος φορητότητας διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει νέο αίτηµα. 7.4 Ο Συνδροµητής αποδέχεται ότι οι δυνατότητες χρήσης του Γεωγραφικού Αριθµού µετά τη φορητότητά του από το δίκτυο-δότη θα υπόκεινται στους περιορισµούς που αναφέρονται στον όρο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΠΡOΣΩΠΙΚΩΝ Ε OΜΕΝΩΝ 8.1 Η VODAFONE είναι υποχρεωµένη να διαφυλάσσει τον απόρρητο ή εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών ή επικοινωνιών που αφορούν το Συνδροµητή. Συγκεκριµένα: ε θα ελέγχει, ούτε θα αποκαλύπτει το περιεχόµενο οποιασδήποτε πληροφορίας µεταδιδόµενης µέσω του Συστήµατος ει µη µόνον εφόσον ο έλεγχος αυτών των πληροφοριών παρίσταται αναγκαίος ως µέρος των τακτικών της δραστηριοτήτων συντηρήσεως ή εκτός αν η αποκάλυψη λάβει χώρα στα πλαίσια της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία ή σε άλλες περιπτώσεις που θα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και της ισχύουσας νοµοθεσίας, η VODAFONE δεν αποκαλύπτει, µεταδίδει ή χρησιµοποιεί πληροφορίες που απέκτησε από το Συνδροµητή, σχετικά µε την κοστολόγηση του Συνδροµητή για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους

4 οποίους αποκτήθηκαν, εκτός αν µια τέτοια αποκάλυψη, µετάδοση ή χρήση είναι αναγκαία και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την παροχή των Υπηρεσιών. 8.2 Ο Συνδροµητής αποδέχεται και συµφωνεί µε τη επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων από τη VODAFONE ή τρίτον για την παροχή της παρούσας ή άλλης Υπηρεσίας. Επίσης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε τη VODAFONE οποιαδήποτε στιγµή για να αφαιρεθούν από το αρχείο επεξεργασίας της VODAFONE τα προσωπικά του δεδοµένα, όµως αυτό θα συνεπάγεται τον περιορισµό ή /και την µη δυνατότητά παροχής της Υπηρεσίας από τη VODAFONE. 8.3 Τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η VODAFONE. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των Υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της VODAFONE. H VODAFONE δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδοµένα σε συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και µηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης µε το Συνδροµητή ή για στατιστικούς λόγους. H VODAFONE δικαιούται επίσης, εφόσον έχει τη συγκατάθεση του Συνδροµητή, να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδοµένα του σε τρίτους για την διαφηµιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων µε τις οποίες αυτή έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόµοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ο Συνδροµητής διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα του και ενηµέρωσης, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 8.4 Αποδέκτες των δεδοµένων που αφορούν το Συνδροµητή είναι η VODAFONE και το προσωπικό της καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η VODAFONE υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Συνδροµητή, νόµου ή δικαστικής απόφασης ή για τις ανάγκες και στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών. Επιπλέον, η VODAFONE δηλώνει και ο Συνδροµητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του Συστήµατος µε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, απαιτείται η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών ακόµη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη αυτών. Αποκλειστικός σκοπός της διαβίβασης των ως άνω δεδοµένων αποτελεί η κοστολόγηση των παρεχόµενων Υπηρεσιών. 9 ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΡOΜΗΤΩΝ / ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡOΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.1 Εάν η διαθεσιµότητα των παρεχόµενων Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της VODAFONE, και πιο συγκεκριµένα εάν το Σύστηµα αδυνατεί να παρέχει Υπηρεσίες σε οποιουσδήποτε Συνδροµητές, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) συνεχών ωρών ή συνολικά των δώδεκα (12) ωρών σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ηµερών, µε την επιφύλαξη της επέλευσης τυχηρών ή γεγονότων ανωτέρας βίας, η VODAFONE θα πιστώνει τους Συνδροµητές µε το τµήµα του καταβαλλόµενου από αυτούς Παγίου Μηνιαίου Τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής, µη δικαιούµενου του Συνδροµητή να απαιτήσει άλλες θετικές ή αποθετικές ζηµίες. 9.2 Η πίστωση θα εµφαίνεται σαφώς στο λογαριασµό χρέωσης που αφορά τη χρονική περίοδο κατά την οποία συνέβη η διακοπή ή η καθυστέρηση αποκατάστασης της βλάβης. 10 ΤΡOΠOΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.1 Όλοι οι νόµοι σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εφαρµόζονται στον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών µέσω του Εξοπλισµού Επιπλέον ο Συνδροµητής υποχρεούται: Να µη χρησιµοποιεί ο ίδιος και να µην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιµοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνοµους σκοπούς. Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της VODAFONE που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών, τον Εξοπλισµό και άλλα παρόµοια θέµατα. Να παρέχει στη VODAFONE όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που θα του ζητά. Να χρησιµοποιεί Εξοπλισµό κατάλληλο για το Σύστηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες της VODAFONE. Ο Συνδροµητής έχει το δικαίωµα χρήσης Εξοπλισµού της ελεύθερης επιλογής του εφόσον είναι κατάλληλος για την παρεχόµενη Σύνδεση κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, στην περίπτωση αυτή όµως η VODAFONE δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη επισκευής ή αντικατάστασης του Εξοπλισµού αυτού. Απαγορεύεται η µεταπώληση ή οποιαδήποτε εµπορική εκµετάλλευση των Υπηρεσιών τις οποίες χρησιµοποιεί ο Συνδροµητής όπως και η χρησιµοποίηση Εξοπλισµού ο οποίος είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήµατα στην λειτουργία του Συστήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της VODAFONE Η VODAFONE πληροφορεί τον Συνδροµητή σχετικά µε τη λειτουργία του Εξοπλισµού. Η VODAFONE δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί από τη χρήση και λειτουργία του Εξοπλισµού Σε περίπτωση παραδόσεως ελαττωµατικού Εξοπλισµού, η VODAFONE ευθύνεται µόνο για την επισκευή ή αντικατάστασή του εκτός εάν τα ελαττώµατα αυτά οφείλονται σε δόλια ή αµελή ενέργεια του Συνδροµητή. Ο Συνδροµητής ευθύνεται για κάθε πληµµελή ή αντισυµβατική χρησιµοποίηση του Εξοπλισµού, για απώλεια, κλοπή, µερική ή ολική καταστροφή και αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει τη VODAFONE για κάθε τυχόν ζηµία Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως τη VODAFONE. Η VODAFONE ανάλογα µε την περίπτωση αντικαθιστά ή επισκευάζει τον Εξοπλισµό και συνδέει εκ νέου το Συνδροµητή µε το Σύστηµα, χρεώνοντας το Συνδροµητή σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τιµοκατάλογο Ο Συνδροµητής ενηµερώνεται και αποδέχεται τους παρακάτω περιορισµούς αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά χρήσης των Υπηρεσιών του: Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποίησης κλήσεων, ο καλών αριθµός που θα εµφανίζεται στην οθόνη του καλούµενου θα είναι ο αριθµός του κινητού του Συνδροµητή.

5 Οι προορισµοί που δύνανται να κληθούν είναι οι εκάστοτε προορισµοί που υποστηρίζει το δίκτυο της VODAFONE όπως αυτοί αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα Τιµοκατάλογο. Ορισµένες από τις επιλογές Εξοπλισµού απαιτούν την συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο Συνδροµητής θα πρέπει να συµβουλεύεται τις οδηγίες Χρήσης του εκάστοτε Εξοπλισµού. 11 ΙΑΚOΠΗ/ΑΠOΣΥΝ ΕΣΗ 11.1 Σε περίπτωση λήξης της Κύριας Σύµβασης αυτοδικαίως λύεται και η παρούσα Η VODAFONE θα προσφέρει τις Υπηρεσίες εικοσιτέσσερις (24) ώρες κάθε ηµέρα χωρίς διακοπή, εκτός από µια χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες µηνιαία και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο προγραµµατισµένη, ώστε να προκαλεί τη µικρότερη δυνατή αναστάτωση στους Συνδροµητές, διάστηµα κατά το οποίο η παροχή Υπηρεσιών θα διακόπτεται εφόσον απαιτείται, για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντηρήσεως Η VODAFONE, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και χωρίς να υπέχει κανενός είδους ευθύνη, δύναται να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών της ή εφόσον κρίνει σκόπιµο να αποσυνδέσει το Εξοπλισµό από το Σύστηµα σε περίπτωση βλάβης του Συστήµατος ή τροποποιήσεως ή βελτιώσεως, συντηρήσεως εγκαταστάσεως, επεκτάσεως ή επιδιορθώσεως, λαµβάνοντας κάθε µέτρο για τον περιορισµό όλων των τυχόν δυσλειτουργιών. Επίσης η VODAFONE δύναται να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εφ όσον διαπιστώσει ότι ο Συνδροµητής χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες για παράνοµους σκοπούς Η VODAFONE µετά από έγγραφη ειδοποίηση µε την οποία τάσσεται εύλογη προθεσµία για επανόρθωση, δύναται να διακόψει µερικώς την παροχή των Υπηρεσιών της (και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσυνδέσει τον Εξοπλισµό από το Σύστηµα) σε περίπτωση που ο Συνδροµητής δεν συµµορφώνεται µε τους παρόντες όρους (εξαιρουµένης της µη πληρωµής ληξιπρόθεσµων τελών) µέχρι της συµµόρφωσης του, ή σε περίπτωση που προβαίνει σε πράξη ή επιτρέπει οτιδήποτε που κατά την εύλογη κρίση της VODAFONE µπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών. O Συνδροµητής παραµένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόµενα τέλη κατά την περίοδο διακοπής των Υπηρεσιών, εκτός εάν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η VODAFONE αποφασίσει διαφορετικά Με την εξαίρεση των περιπτώσεων αποσύνδεσης του όρου 11.4, η VODAFONE λαµβάνοντας υπ όψιν τις περιστάσεις κατά το χρόνο αποσύνδεσης ή επανασύνδεσης δύναται να επιβάλλει τέλος για τη αποσύνδεση και επανασύνδεση του Εξοπλισµού µε το Σύστηµα, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τιµοκατάλογο Η VODAFONE δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε προσωρινή διακοπή της χρήσης των Υπηρεσιών προς το Συνδροµητή, λόγω ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής του προς τη VODAFONE, µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Συνδροµητή, ακόµη και διαµέσου του λογαριασµού του, κατά τρόπο ώστε να µην επιβαρύνεται πλέον ο λογαριασµός. O Συνδροµητής παραµένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόµενα τέλη κατά την περίοδο περιορισµού της χρήσης των Υπηρεσιών Με την επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός της, η VODAFONE δικαιούται να προβεί σε µονοµερή οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή λόγω ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής του προς τη VODAFONE, µόνο µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών και έπειτα από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, και εφόσον ο Συνδροµητής δεν έχει καταβάλλει την ήδη ληξιπρόθεσµη και απαιτητή οφειλή του. Η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Συνδροµητή από το Σύστηµα θα επέρχεται χωρίς προηγούµενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης ή µη εξόφλησης λογαριασµών Σε περίπτωση προσωρινής ή/και οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα παραπάνω ο Συνδροµητής υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεµείς λογαριασµούς, καθώς και τα τυχόν τέλη επανασύνδεσης, προκειµένου να επανασυνδεθεί µε το Σύστηµα και να κάνει εκ νέου χρήση των Υπηρεσιών Σε περίπτωση αιτήµατος αλλαγής ιεύθυνσης Ζώνης Vodafone Home/Office, ο Συνδροµητής ενδέχεται να παραµείνει για διάστηµα έως και πέντε (5) ηµέρες χωρίς τη δυνατότητα χρήσης του Γεωγραφικού Αριθµού του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η VODAFONE ενεργοποιεί είτε τον ίδιο Γεωγραφικό Αριθµό εφόσον η νέα διεύθυνση του Συνδροµητή αντιστοιχεί στην ευρύτερη περιοχή µε το ίδιο γεωγραφικό πρόθεµα, είτε νέο Γεωγραφικό Αριθµό εφόσον η νέα διεύθυνση του Συνδροµητή αντιστοιχεί σε περιοχή µε διαφορετικό γεωγραφικό πρόθεµα. 12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤOΥ ΣΥΝ ΡOΜΗΤΗ 12.1 O Συνδροµητής δικαιούται να τερµατίσει οποτεδήποτε τους πρώτους δύο (2) µήνες την παρούσα µόνο για σπουδαίο λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του προς τη VODAFONE Μετά το πέρας των δύο (2) πρώτων µηνών, ο Συνδροµητής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του προς τη VODAFONE. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες µετά τη παραλαβή της ειδοποιήσεως από τη VODAFONE Ως σπουδαίος λόγος καταγγελίας της Σύµβασης κατά το παρόν άρθρο θεωρείται και η αύξηση των τελών σε ποσοστό µεγαλύτερο από τον ετήσιο πληθωρισµό, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος το εκέµβριο του έτους που προηγείται της αύξησης Η επιτυχής φορητότητα του Γεωγραφικού Αριθµού του Συνδροµητή προς άλλο δίκτυο συνεπάγεται αυτοδίκαια λύση/καταγγελία της παρούσας, εκτός εάν ο Συνδροµητής µε αίτησή του στη VODAFONE εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επιτυχή ολοκλήρωση της φορητότητας, επιλέξει τη συνέχισή της µε χρήση νέου Γεωγραφικού Αριθµού Ο Συνδροµητής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση αζηµίως σε περίπτωση που αντιµετωπίσει πρόβληµα κάλυψης δικτύου τέτοιο ώστε να µην µπορεί να πραγµατοποιήσει και να δεχθεί κλήσεις στη δηλωθείσα ιεύθυνση Ζώνης Vodafone Home/Office.

6 13 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΥΣΗΣ 13.1 Με τη λύση της παρούσας, ο Συνδροµητής πληρώνει σε πρώτη ζήτηση τα ποσά που σχετίζονται µε τα αναφερόµενα στον όρο 3.8 και όλα τα τέλη που εκκρεµούν κατά τη στιγµή της αποσύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους αποσύνδεσης, όπως αναγράφεται στον Τιµοκατάλογο. 14 ΕΚΧΩΡΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ O Συνδροµητής δε µπορεί να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της VODAFONE. Η VODAFONE δύναται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτό είναι αναγκαίο για την λειτουργία της Σύµβασης και την παροχή των Υπηρεσιών. 15 ΚOΙΝOΠOΙΗΣΕΙΣ 15.1 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να δηλώνει στη VODAFONE εγγράφως (µε fax ή επιστολή) τυχόν µεταβολή των στοιχείων του όπως αναφέρονται στην Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office ή/και έχει κοινοποιήσει στη VODAFONE, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office διεύθυνση, µε την επιφύλαξη της VODAFONE να καταγγείλει άµεσα την παρούσα Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής δεν ενηµερώσει την VODAFONE για µεταβολές στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο), παρέχει ρητά το δικαίωµα στην VODAFONE ή/και στους υπ αυτήν προστηθέντες, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών της παρούσας Σύµβασης, να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές µε κάθε νόµιµο τρόπο Η VODAFONE σε οποιαδήποτε παρεχόµενη Υπηρεσία προς τον Συνδροµητή και στην κάθε είδους επικοινωνία της µε αυτόν χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα Κάθε ειδοποίηση του Συνδροµητή προς τη VODAFONE είναι έγκυρη µόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδροµικά ή µεταδίδεται µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (fax) µε απόδειξη ορθής αποστολής µετά το πέρας αυτής ή άλλως µε κάθε νόµιµο µέσο εφόσον µπορεί να αποδειχθεί η αποστολή και η ηµεροµηνία της µε κάθε νόµιµο µέσο. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή αποτελούν έγκυρη και δεσµευτική δήλωση βουλήσεως. Κάθε κοινοποίηση εγγράφων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών γίνεται εγκύρως στον τόπο κατοικίας ή έδρας τους, εκτός αν κοινοποιηθεί αλλαγή τους σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 16 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦOΡΩΝ Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει µεταξύ της VODAFONE και του Συνδροµητή, εφόσον δεν επιλύεται µε φιλικό διακανονισµό, θα επιλύεται από τα κατά νόµον αρµόδια ικαστήρια. 17 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Ζώνης Vodafone Home/Office. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι Γενικοί Όροι Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Κύριας Σύµβασης όπως εκάστοτε ισχύουν. O ΣΥΝ ΡOΜΗΤΗΣ Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχοµαι όλους τους όρους της παρούσας σύµβασης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής, οι γενικοί όροι σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας/παροχής υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων Μ.ΕΠΕ» και το διακριτικό

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων Μ.ΕΠΕ» και το διακριτικό ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων Μ.ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «HCN.», που εδρεύει στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ Τ/Φ ΓΡΑΜΜΗΣ: Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΠΟΥ: Α.Φ.Μ. ΠΕΛΑΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Α.Φ.Μ.: EMAIL: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 1 ΟΡΙΣΜΟI

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 1 ΟΡΙΣΜΟI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 1 ΟΡΙΣΜΟI Εταιρεία: είναι η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «CYTA HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. CYTA (HELLAS), που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα