Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ"

Transcript

1 Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ ΚΟΜΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΑΠΡΗΛΗΟ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 5 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ 6 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΟΠΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΣΟΤΡΗΜΟ 2.1 ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΤ ΠΗΔΡΗΑ 3.1 ΗΣΟΡΗΑ ΝΟΜΟΤ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ 23 2

3 3.4.5 ΟΡΔΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΠΗΔΡΗΑ 4.1 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΠΗΔΡΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ ΠΑΡΑΚΣΗΟΗ ΤΓΡΟΒΗΟΣΟΠΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΚΔΓΑΖ- ΑΓΟΡΔ-ΔΚΓΡΟΜΔ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 5.1 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑΞΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΖ 6.1 Π.Δ.Π (Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ ΚΑΗ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ 7.1 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΟΓΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΒΑΖ ΣΟΤ Π.Δ.Π 50 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 8.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 57 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 60 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΗΝΑΚΑ 1: Πνξεία ηνπξηζκνχ 34 ΠΗΝΑΚΑ 2 : Υψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ 36 ΠΗΝΑΚΑ 3: Ζιηθίεο ηνπξηζηψλ 37 ΠΗΝΑΚΑ 4: Γεσγξαθηθέο Εψλεο 45 ΠΗΝΑΚΑ 5: ΠΗΝΑΚΑ 6: ΠΗΝΑΚΑ 7: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο θεθαιαίσλ γηα ηελ εληζρπφκελε επέλδπζε κέζσ ΠΔΠ 49 Πνζνζηά ζπκκεηνρήο θεθαιαίσλ γηα κε εληζρπφκελε επέλδπζε 49 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θεθαιαίσλ γηα ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο 49 ΠΗΝΑΚΑ 8: Αλάιπζε εμφδσλ 52 ΠΗΝΑΚΑ 9: Έζνδα Έμνδα αλά έηνο 53 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 33 5

6 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ Γ ΚΠ (Γ θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο) Δ.Ο.Σ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) Π.Δ.Π (Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα) ΔΠΑ (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο) 6

7 Δπραξηζηίεο Θα ήηαλ παξάιεηςε εάλ κέζα απφ ηελ εξγαζία δελ επραξηζηνχζα, φινπο φζνπο άκεζα ή έκκεζα κε βνήζεζαλ λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία κνπ. Σνπο ζπγγξαθείο ησλ ηνπξηζηηθψλ βηβιίσλ, ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν, ηελ θ. Καηεξίλα Υαηδειάθνπ απφθνηην ηνπ παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε κειέηε πάλσ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ.Π ζε μελνδνρείν ζηε Παξαιία Καηεξίλεο θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θαξβαηζφπνπιν Κνζκά. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ εξγαζία απηή μεθίλεζε ζαλ ηδέα απφ ην 8ν εμάκελν ζπνδψλ θαη νινθιεξψζεθε καδί κε ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζην 9ν εμάκελν ζπνπδψλ. ηελ εξγαζία απηή αξρηθά επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ λνκνχ Πηεξίαο, ν ηνπξηζκφο θαη ε αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη κέζα ζην λνκφ θαη έπεηηα ε κειέηε θαη ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Καζ 'φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο παξαηήξεζα φηη ν ηνπξηζκφο δελ απνηειεί κφλν πξνλφκην ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ αιιά νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο θαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο βφξεηαο Διιάδνο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ν λνκφο Πηεξίαο σο ηφπνο επηινγήο δηαθνπψλ γηα θάπνηνο ζεσξείηαη πξσηφγλσξν, αιιά έρεη ήδε πξνρσξήζεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη κεγάια βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ηνπξηζκνχ. Δπίζεο φιν θαη πην πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θηίδνληαη ε αλαβαζκίδνληαη κε λέα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, είηε απφ ην θξάηνο είηε απφ ηελ Δ.Δ κε ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ θαηάηαμε ηνπ λνκνχ ζε έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο λνκνχο γηα δηαθνπέο. ηφρνο ηεο πηπρηαθήο απηήο άζθεζεο είλαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο λα γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηελ ηνπξηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ φπνηα βξίζθεηαη ν λνκφο Πηεξίαο θαη ηη νθέιε έρεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα κεηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο. Γεληθφηεξα ηη κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη πνηνη ζηφρνη πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζην λνκφ Πηεξίαο. 1.2 ΚΟΠΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ηνπ λνκνχ Πηεξίαο θαζψο θαη ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα καο ελδηαθέξεη λα αλαδείμνπκε ηελ εμέιημε ηνπ λνκνχ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα αλαθέξνπκε πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηεο ζε φιε ηελ ρψξα. παξάιιεια κειεηάκε θαη αλαιχνπκε πνηα είλαη ηα ζεηηθά θαη 8

9 πνηα ηα αξλεηηθά ζεκεία κε ηελ αλαβάζκηζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη ν επηρεηξεκαηίαο αιιά θαη νη πειάηεο απφ ηελ εμέιημε ηνπ μελνδνρείνπ. ήκεξα ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ αλαπηχζζεηαη κέξα κε ηε κέξα. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη έλα κνλαδηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηα αλακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα καο φπσο είλαη ε κνλαδηθή αξραηνινγηθή, πνιηηηζηηθή, θαη θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά, αμηφινγεο θπζηθέο νκνξθηέο θαη έλαλ ηφπν ηδηαίηεξα επηζπκεηφ θαη πνζεηφ απφ ηνπο επηζθέπηεο. Πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ςάρλνπλ ιχζεηο θαη αλαδεηνχλ λέεο θαηλνηνκίεο γηα λα πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ πνπ παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη φιν ηνλ θφζκν, επηζπκεί πάληα λα θάλεη δηαθνπέο. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ λνκνχ Πηεξίαο ηα θχξηα πξνβιήκαηα,νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ δηάξζξσζε ηεο χιεο ηεο εξγαζίαο αθνινχζεζε έλα απιφ πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε θάζε θεθάιαην αλαπηχζζεηαη μερσξηζηά έλα θνκκάηη ηνπ λνκνχ θαη ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα (ΠΔΠ) θαη ε ζρεηηθή αλάιπζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ. Μέζα απφ ηελ ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία, απφ πήγεο ζην δηαδίθηπν θαη κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο θαη ζπγρξφλσο νηθνλνκηθή έξεπλα πάλσ ζην ηνπξηζκφ φπνπ ζα εθηηκεζνχλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Με ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα ηνπ λνκνχ θαη κε ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ βιέπνπκε ηε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. Γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ελψ παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 9

10 1.4 ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα. Αξρηθά ζην πξψην παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ, νη δηαθξίζεηο ηνπ θαη ε έλλνηα ηνπ ηνπξίζηα. ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε ηζηνξία ηνπ λνκνχ,αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λνκφ Πηεξίαο. Σν ηέηαξην θεθάιαην μεθηλά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάινπλ ζην λφκν ελψ γίλεηαη θαη κηα έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην. Κιείλνληαο ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ελψ παξνπζηάδνληαη θαη πνιιά ζρεδηαγξάκκαηα. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ζήκεξα θαζψο θαη πσο γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο. Κιείλνληαο ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πξηλ ηελ επέλδπζε. ην έθην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πσο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εάλ είλαη απνηειεζκαηηθά. Σν έβδνκν θεθάιαην μεθηλά κε ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ επέλδπζε ελψ νη παξνπζηάδνληαη νη πξννπηηθέο βησζηκφηεηαο κηαο κνλάδαο θαη γίλεηαη αλάιπζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ην φγδνν θεθάιαην κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ. 10

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΣΟΤΡΗΜΟ 2.1 ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ο ηνπξηζκφο ζήκεξα απνηειεί κηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ θηλείηαη ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ιεηηνπξγεί ζαλ βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο ζε πνιιέο ρψξεο. Καιχπηεη ζρεδφλ φια ηα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε βαζηθή πιένλ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πεξηβάιινληνο θαη ηξφπνπ δσήο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πνηθίιεη αλάινγα κε ηε δηάζεζε θαη ην κέγεζνο ηεο δαπάλεο πνπ ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη. Ζ Γηεζλήο Αθαδεκία Σνπξηζκνχ, κε ηνλ φξν ηνπξηζκφ νξίδεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Γειαδή νξίδεηαη φηη θάζε κεηαθίλεζε γεληθά ηνπ αλζξψπνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αθήλεη αδηεπθξίληζην ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σνπξηζκφο κε ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ απφ ηνλ Schwihk, είλαη ε θίλεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά ηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ην πλεχκα, ην ζψκα ή ην επάγγεικα. Ο Hunziker ζεσξεί φηη ν ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηακνλή ησλ αιινδαπψλ αλ απηή δελ έρεη ζαλ αηηία πξφζθαηξεο ή κφληκεο θεξδνθφξεο ελέξγεηεο. ηε κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ έρνπλ πξνζθέξεη πνιινί επηζηεκνληθνί θιάδνη φπσο ε θνηλσληνινγία, ε νηθνλνκία, ε ζηαηηζηηθή, ην κάξθεηηλγθ θ.α 11

12 2.2 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Καηά ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο, θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη θάζε νκαδηθή αλζξψπηλε εθδήισζε ή ελέξγεηα, άζρεηα κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ζ εθδήισζε ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ Ζ ηάζε θπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα Απφ κειέηεο πνπ έγηλαλ απνδεηθλχεηαη φηη ε αιιαγή πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγεί ζεηηθά θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νδεγνχληαη νη πεξηζζφηεξνη. Ζ ηάζε θπγήο απφ ην κφληκν πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ν θαζέλαο δεκηνπξγεί ηάζε θπγήο απφ ηε θαζεκεξηλφηεηα θαη απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γέλλεζεο ηνπξηζκνχ. Ζ επηζπκία γλσξηκίαο κε λένπο ηφπνπο Ζ επίζθεςε ζε λένπο ηφπνπο θαη ε πξνζσξηλή παξακνλή ζε λέν γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ κηα κεγάιε επηζπκία. Ζ επηζπκία απηή πεγάδεη απφ ηελ έκθπηε παξφξκεζε πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο γηα θπγή, γηα αιιαγή, γηα λέεο πεξηπέηεηεο θαη γλψζεηο. Ζ αλζξψπηλε επηθνηλσλία Ο άλζξσπνο απνδεηά ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ θαη ηε επαθή κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 2.3 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Οη ρψξεο ζηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ απφθηεζε μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ηείλνπλ λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ πνπ θέξλεη ζηε ρψξα μέλν ζπλάιιαγκα αγλνψληαο ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ θαη ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνπο κε θαηνίθνπο πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο θαη κέζα ζε κηα δεδνκέλε ρψξα Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηα ηαμίδηα ησλ θαηνίθσλ κέζα ζηε ρψξα ηνπο. 12

13 Ο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηα ηαμίδηα ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο πξνο κηα άιιε ρψξα 2.4 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΑ Σνπξίζηαο είλαη ν πξνζσξηλφο επηζθέπηεο πνπ κέλεη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο ζηελ επηζθεπηφκελε ρψξα. Κάζε άηνκν πνπ επηζθέπηεηαη κηα ρψξα δηαθνξεηηθή απφ απηή ζηελ νπνία θαηνηθεί θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλν ηεο ακεηβφκελεο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Σα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο ή φπσο ζπλεζήδεηαη λα ιέγεηαη θάλνπλ ηνπξηζκφ ηνπο νλνκάδνπκε ηνπξίζηεο. Σνπξίζηεο ραξαθηεξίδνληαη: Σα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ςπραγσγία, γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο πγείαο θ.η.ι Σα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ή γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή, δηπισκαηηθή αζιεηηθή, θαιιηηερληθή ή άιιε αληηπξνζσπεία Σα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο Σα άηνκα πνπ θαηαθζάλνπλ κε ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο θαη απνβηβάδνληαη ζηε ζηεξηά. (πεγή: Κνιηηδφπνπινο Γ., Σνπξηζκφο, ζεσξεηηθή Πξνζέγγηζε ) 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΤ ΠΗΔΡΗΑ 3.1 ΗΣΟΡΗΑ ΝΟΜΟΤ ΠΗΔΡΗΑ Έδξα ησλ Διιήλσλ ζενηήησλ θαη ησλ Μνπζψλ, ε Πηεξία θαηνηθήζεθε απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. Σν φλνκα ηεο νθείιεηαη ζηνπο αξραίνπο θαηνίθνπο ηνπο Πηεξείο, θαηά ηελ ηζηνξία ελψ ε ζχγρξνλε άπνςε ιέεη φηη ην φλνκα ηνπ λνκνχ νθείιεηαη ζηα Πηέξηα φξε. ηελ πξψηε ρηιηεηία ε πεξηνρή π.υ ε πεξηνρή αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά κε ην φλνκα Πηεξία. Οη Πίεξεο Θξάθεο ζεσξνχληαη σο νη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ θαη εηζεγεηέο ηεο ιαηξείαο ηνπ Γσδεθάζενπ αιιά θαη ησλ Πηεξίδσλ Μνπζψλ. Απηνί εθδηψρηεθαλ απφ ηνπο Μαθεδφλεο θαη έηζη εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Παγγαίνπ. ηα Βπδαληηλά θαη κεζαησληθά ρξφληα ε Πηεξία δεηλνπάζεζε απφ ιανχο πνπ ζέιεζαλ λα ηελ θαηαθηήζνπλ. Οη ιάβνη, νη Ννξκαλδνί, νη Οχλλνη, θαη νη Άβαξνη είλαη κφλν κεξηθνί πνπ πέξαζαλ απφ εθεί. Καηά ηελ Φξαγθνθξαηία, ε Πηεξία αλήθε ζην θξαγθηθφ βαζίιεην ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη Δλεηνί δελ θαηφξζσζαλ λα θπξηαξρήζνπλ άθεζαλ φκσο ηα ζεκάδηα ηνπο ζην λνκφ φπσο ην θάζηξν ηνπ Πιαηακψλα. Έπεηηα ην 1389 ν λνκφο θαηαιείθζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Οξφζεκν ζηελ έλδνμε ηζηνξία ηνπ λνκνχ ζηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο απνηειεί ην 1878, νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνηπρεκέλε αιιά εξσηθή εμέγεξζε ζην Ληηφρσξν. ην Ληηφρσξν έγηλε θαη ε εθινγή ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο πνπ θπθινθφξεζε πξνθήξπμε πξνο ηελ Δπξψπε θεξχζζνληαο ηελ έλσζε ηεο Μαθεδνλίαο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. ηηο 16 Οθησβξίνπ 1912 ν ειιεληθφο ζηξαηφο απειεπζέξσζε ηελ Καηεξίλε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Πηεξίαο ζηελ ηειεπηαία κάρε πνπ δφζεθε κέζα ζην λνκφ. Ζ ζέζε ηνπ λνκνχ ν νπνίνο είλαη πξνηθηζκέλνο κε νξεηλέο ζαιαζζηλέο θαη πεδηλέο νκνξθηέο απνηειεί έλα εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ λνκνχ. 14

15 3.2 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ Ο λνκφο Πηεξίαο θαηαιακβάλεη ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Έρεη έθηαζε 1559 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ελψ ην κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ Ννκνχ μεπεξλάεη ηα 100 ρικ. πλνξεχεη λφηηα κε ηνλ λνκφ Λαξίζεο, βφξεηα κε ην λνκφ Ζκαζίαο θαη δπηηθά κε ην λνκφ Κνδάλεο ελψ βξέρεηαη αλαηνιηθά απφ ην Θεξκατθφ θφιπν. Ο λνκφο πεξηθπθιψλεηαη δπηηθά απφ ηνλ Όιπκπν θαη ηα Πηεξία θαη ζηα βφξεηα απφ ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ελφο ηφπνπ δηαδξακαηίδεη ζαθψο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμή ηνπ. Ζ ηνπνζεζία θαζψο θαη νη γχξσ πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ κία πεξηνρή ζπληεινχλ ζηελ γξήγνξε πξφνδν θαη εμέιημή ηεο. Παξαθνινπζψληαο ινηπφλ, ηελ γεσγξαθηθή εμέηαζε ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο, αλαθαιχπηνπκε θαη ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφλ. Ζ Πηεξία δηαζέηεη έλα απφ ηα πην επαξθή ζπγθνηλσληαθά δίθηπα ηεο Διιάδαο, ηφζν γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζ' απηή απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη απφ ην εμσηεξηθφ, φζν θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Δίλαη ζπγθνηλσληαθφ ζηαπξνδξφκη θαζψο απφ ηνλ Ννκφ δηέξρεηαη ε ΠΑΘΔ, ε Δγλαηία Οδφο, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαζψο θαη πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνχ ηεο Θεο/λίθεο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1 ψξαο απφ ην Αεξνδξφκην Μαθεδνλία. Δπίζεο απέρεη απφ ηελ Αζήλα 440 ρηι., απφ ηελ Θεζζαινλίθε 68 ρηι., απφ ηε Λάξηζα 84 ρηι θαη απφ ηνλ Έβξν 450 ρηι. Ζ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ε Καηεξίλε κε πιεζπζκφ θαηνίθνπο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο ν λνκφο ππνδηαηξείηαη ζε 13 δήκνπο (Αηγηλίνπ, Γ Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, Γ ειαθίλαο, Γ Καηεξίλεο, Γ Κνιηλδξνχ, Γ Κνξηλνχ, Γ Ληηνρψξνπ, Γ Μεζψλεο, Γ Παξαιίαο, Γ Πέηξαο, Γ Πηεξίσλ, θαη Γ Πχδλαο) θαη δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 15

16 (Πεγή: Ννκαξρηαθή επηηξνπή ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο λνκνχ Πηεξίαο «Πηεξία θαη Αθηέο Οιχκπνπ», Απξίιηνο 2009) 3.3 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Ο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνπλ νη αξκφδηνη ηε κεγάιε επαλάζηαζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο πεξάζνπλ ζην ηνπξηζηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλερή ξνή ηνπξηζηψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κ φιεο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ή νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πρ. νξεηλφο ηνπξηζκφο, δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξνπ ή θαη «πεξηπέηεηαο», νηθνηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο-πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, θ.ι.π. ε αληίζεζε κε ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ πξνυπνζέηνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη εμεηδηθεπκέλε ππνδνκή (π.ρ., ζαιάζζηνο, ρηνλνδξνκηθφο, ζεξαπεπηηθφο, ζπλεδξηαθφο, εθζεζηαθφο, αζιεηηθφο, ηνπξηζκφο Golf θ.ι.π.), είλαη κάιινλ ζπκπιέγκαηα δξαζηεξηνηήησλ 16

17 πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ή επξχηεξεο ρσξηθέο ελφηεηεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη ε αληίζεζε ηνπο πξνο ηνλ θιαζζηθφ ηνπξηζκφ θαη θχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ ζεκαηηθψλ ηξφπσλ πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ θαη δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ηνπξηζηηθψλ πφισλ θαη αληίζηνηρσλ ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ. ηε ρψξα καο νη κνξθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε α) εηδηθέο κνξθέο πνπ έρνπλ παξάδνζε παξνπζίαο αηψλσλ φπσο πνιηηηζηηθφο θαη ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ιφγσ ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. Καη β)εηδηθέο κνξθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζπκπεξάζκαηα ηνπ θιαζζηθνχ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζαιάζζηνο θαη ππαίζξηνο ηνπξηζκφο. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη νη εμήο : Φπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο Μνξθσηηθφο ηνπξηζκφο Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο Καιιηηερληθφο ηνπξηζκφο Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο θηλήηξσλ Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο Οηθνινγηθφο ηνπξηζκφο Αγξνηνπξηζκφο Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο Σνπξηζκφο παξαρείκαζεο Σνπξηζκφο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο Οξεηλφο ηνπξηζκφο Υηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο Οηθνγελεηαθφο ηνπξηζκφο Ηππνηνπξηζκφο Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο 17

18 Γαζνηνπξηζκφο Σνπξηζκφο γηα λένπο Σνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο Λατθφο ηνπξηζκφο Κνζκνπνιίηηθνο ηνπξηζκφο Γπκληζηηθφο ηνπξηζκφο Θεκαηηθφο ηνπξηζκφο Δπηιεθηηθφο ηνπξηζκφο Αεξνπνξηθφο ηνπξηζκφο Πνδειαηηθφο ηνπξηζκφο Πεδνπνξηθφο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο κε απηνθίλεην ε νδηθφο Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο Σνπξηζκφο κε πισηά κέζα (Πεγή: Κνιηηδφπνπινο Γ., Σνπξηζκφο, ζεσξεηηθή Πξνζέγγηζε) 18

19 3.4 ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο Ζ Πηεξία δηαζέηεη 16 αθηέο δειαδή 16 ιφγνπο γηα λα επηζθεθηεί θαλείο ην λνκφ θαη λα πεξάζεη σξαίεο δηαθνπέο. Οη αθηέο είλαη νη παξαθάησ: Βόρεια Πιερία: Μεζψλε, Άπ Γηάλλεο, Μαθξχγηαινο, Πχδλα, Αιπθή Κηηξνπο Κενηρική Πιερία : Κνξηλφο, Παξαιία, Οιπκπηαθή Αθηή Νόηια Πιερία : Βαξηθφ, Γξίηζα, Πιάθα Ληηνρψξνπ, Λεπηνθαξπά, Παξαιία θνηίλαο, Παξαιία Παληειεήκνλα, Πιαηακψλαο, Νένη Πφξνη. Ο θπζηθφο φξκνο ηεο Μεζψλεο θαη ηεο Νέαο Αγαζνχπνιεο πξνζθέξεη εθηφο απφ ηελ ακκνπδηά, άθζνλε ζθηεξή βιάζηεζε, θαη γξαθηθφ ηνπίν βξίζθεηαη δίπια ζ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πδξνβηφηνπνπο ζηελ Δπξψπε. Ο Μαθξχγηαινο δηαζέηεη νξγαλσκέλε αθηή κε πινχζηα ακκνπδηά. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη νη καιαθνί ιφθνη πνπ πεξηβάιινπλ ηηο ακκψδεηο αθηέο. Πνιχ θνληά ζην Μαθξχγηαιν, αλάκεζα ζε θαηαπξάζηλνπο παξαζαιάζζηνπο ιφθνπο, ν επηζθέπηεο πνπ αλαδεηά ηε γξαθηθφηεηα ζα αλαθαιχςεη ηελ ρξπζή αθηή ηνπ Άπσ Γηάλλε. Υξπζαθέληα είλαη θαη ε αθηή ηεο Πχδλαο. Ο επηζθέπηεο δελ κπνξεί λα θαληαζηεί φηη πνιχ θνληά ζηελ ακκνπδηά απιψλνληαη ηα εξείπηα βπδαληηλψλ νρπξσκάησλ, πνπ ηνλ πεξηκέλνπλ ηα λα εμεξεπλήζεη. ε απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ, απιψλεηαη ην θπζηθφ ιηκάλη ηεο Αιπθήο Κίηξνπο, ηδαληθφ γηα κηθξά ζθάθε. Δθεί ν επηζθέπηεο έλαλ δηεζλνχο θήκεο πδξνβηφηνπν. Απέξαληε, θαιχπηνληαο νιφθιεξα ρηιηφκεηξα απιψλεηαη ε αθηή ηνπ Κνξηλνχ, πνπ γεηηληάδεη κε αξραίνπο Μαθεδνληθνχο ηάθνπο. Εσληαλφο παξαζαιάζζηνο ηφπνο είλαη ε Παξαιία. Ζ θνζκνπνιίηηθε πιαηηά αθηή πνπ απιψλεηαη ζε απφζηαζε ρηιηνκέηξσλ, κε ιηκάλη θαηάιιειν γηα κηθξά ζθάθε, πξνζθέξεη ακέηξεηεο επηινγέο λπθηεξηλήο δηαζθέδαζεο θαη πξνζειθχεη θάζε ρξφλν ρηιηάδεο ηνπξίζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. 19

20 Μηα θσηαγσγεκέλε ιεσθφξνο κε παξάιιειν πνδειαηφδξνκν θαη πεδφδξνκν γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ παξαζαιάζζησλ πεξηπάησλ ζπλδέεη ηελ Παξαιία κε ηελ Οιπκπηαθή αθηή Ζ Γξίηζα είλαη ε θαζηεξσκέλε παξαιία ηνπ Ληηνρψξνπ ζηα πφδηα ηνπ Οιχκπνπ, θνληά ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Γίνπ. ηελ πιάθα Ληηνρψξνπ ν επηζθέπηεο ζα ζπλαληήζεη ελαιιαγή θπζηθψλ νξκψλ, φπνπ ην θιαζζηθφ ηνπίν ηεο ρξπζήο ακκνπδηάο δηαθφπηεηαη απφ βξάρηα θαη βφηζαια Ζ Λεπηνθαξπά παξαδνζηαθφο ηφπνο δηαθνπψλ, απιψλεηαη θνληά ζηνλ ηφπν ηνπ κπζηθνχ Οξθέα. Μηα αθφκα αθηή κε ρξπζή άκκν ζηα πφδηα ηνπ Οιχκπνπ είλαη ε Παξαιία ηεο θνηίλαο, θνληά ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη θεζηηβάι, κε κνπζηθέο ζπλαπιίεο θαη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο Ζ βιάζηεζε θηάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα ζηε γεηηνληθή παξαιία Παληειεήκνλα θνληά ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηνπ Παιαηνχ Παληειεήκνλα, δίπια ζην βπδαληηλφ θάζηξν ηνπ Πιαηακψλα. Με ηα γλσζηφηεξα θάκπηλγθ ηεο Δπξψπεο θάησ απφ ην θάζηξν πνπ δεζπφδεη ζην ηνπίν, ελψλνληαο ζάιαζζα θαη βνπλφ. Οη επηζθέπηεο εθηφο απφ ηηο πιηθέο εθηφο απφ ηηο πιηθέο απνιαχζεηο ηεο δσήο κπνξνχλ απνιαχζνπλ θαη ηέρλεο, αθνχ πνιιέο εθδειψζεηο ηνπ θεζηηβάι γίλνληαη κέζα ζην θάζηξν. Ο Πιαηακψλαο, δηαζέηεη ζαπκάζηα αθηή εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ιηκάληα γηα κηθξά ζθάθε. Παξάιιεια ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα δηαζθέδαζε. 20

21 Οη λένη πφξνη είλαη ε λεφηεξε αθηή ηεο Πηεξίαο δίπια ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ησλ παιαηψλ Πφξσλ θαη ηνλ απέξαλην θαη γξαθηθφ πδξνβηφηνπν, ζην βφξεην ηκήκα ηνπ δέιηα ηνπ Πελεηνχ. ΠΟΡ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ ζπνξ ν ρξφλνο πεξλά επράξηζηα ζηελ Πηεξία. Ζ ζάιαζζα πξνζθέξεη κεγάιε γθάκα ζαιάζζησλ αζιεκάησλ. Οη ρξπζέο αθηέο ζπλδπάδνληαη κε ην νξεηλφ ηνπίν, ηηο ραξάδξεο, ηα πνηάκηα θαη ην ζαπκάζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, πνπ βξίζθεηαη ζην Διαηνρψξη ζηα καγεπηηθά Πηέξηα Όξε. Ζ Πηεξία θξχβεη ελαιιαγή αθηψλ, κε αηζζεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα ηηο ραξεί φιεο ζε κηα κέξα ιφγσ ησλ κηθξψλ απνζηάζεσλ. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνιακβάλεη ν επηζθέπηεο είλαη ε θνιχκβεζε, αιεμίπησην ζαιάζζεο, ζαιάζζην ζθη, ηδεη ζθη, ζαιάζζην πνδήιαην, θαλφ, ηζηηνπινΐα, θαη θαηαδχζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ έκπεηξσλ δπηψλ Αγξνηνπξηζκφο Κονηαριώηιζζα Έλα απφ ηα πνιιά ρσξηά ηνπ δήκνπ Πηεξίαο πνπ πηζαλνινγείηαη φηη βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο αξραίαο Πηεξίδνο. Γίον Σν ηζηνξηθφ ρσξηφ ηνπ Γίνλ πήξα ην φλνκα ηνπ απφ ηελ αξραία καθεδνληθή πφιε ηνπ Γίνπ. Σν ζεκεξηλφ ρσξηφ δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα απφ ηνπο Βιάρνπο θαη αξαθαηζαλαίνπο θηελνηξφθνπο. Κφζκεκα νιφθιεξεο ηεο Διιάδνο απνηειεί θαη ην αξραίν ζέαηξν Γίνπ πνπ ρσξάεη πάλσ απφ ζεαηέο. 21

22 Άγιος πσρίδφνας Ηδξχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα απφ ακαξηληψηεο Βιάρνπο θαη έρεη πάξεη ην φλνκα απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ. Βρονηού Κηηζκέλν θνληά ζην ξέκα ηεο Αγίνο Σξηάδνο, ην ρσξηφ πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηε δπλαηή βνή ηνπ λεξνχ πνπ έξεε νξκεηηθά ζηνλ Όιπκπν. ε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζχγρξνλν ρσξηφ θαη ζε πςφκεηξν 400κ βξίζθεηαη ε παιηά Βξνληνχ απφ ηελ νπνία ζψδεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ν δηαηεξεηένο λαφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Νεα Έθεζος Ο νηθηζκφο πξφζθαηα νλνκάζηεθε σο <<Νέα Έθεζνο>>, ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Δθέζνπ γχξσ απφ ηελ Σνχκπα. ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ν νηθηζκφο κεηαθέξζεθε ζηα πεδηλά θαη νλνκάζηεθε ηνππί απφ ην φλνκα ελφο θπηνχ κε ην νπνίν νη θάηνηθνη θαηαζθεχαδαλ ζρνηληά θαη παληά πινίσλ Υεηκεξηλφο ηνπξηζκφο Αλαξξίρεζε θαη ζθη: ην Διαηνρψξη θαη ζηα Πηέξηα Όξε βξίζθεηαη νξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, κε θεληξηθή πίζηα κέηξσλ, πεξηθεξεηαθή πίζηα κέηξσλ θαη αξραξίσλ 250 κέηξσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο απέρνπλ 8,5 ρικ απφ ηνλ νηθηζκφ Διαηνρψξη ελψ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ζην ζαιέ κε ζεά ηηο φκνξθεο πιαγηέο. Σα Πηέξηα ζπγθεληξψλνπλ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο κε ηδηαίηεξε γξαθηθφηεηα, πνπ πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθή επηινγή, ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. Έλα ηφμν κε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα φπσο ν Άγηνο Γεκήηξηνο, ε Πέηξα, ε Μφξλα, ε Άλσ θαη θάησ Μειηά, ε Ρεηίλε ην Διαηνρψξη, ηα Ρπάθηα θαη ν Κνιηλδξφο, απιψλεηαη ζηα Πηέξηα θαη δίλεη ηε επθαηξία γηα δηαδξνκέο ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο. 22

23 3.4.4 Σνπξηζκφο Πεξηπέηεηαο Αθλήμαηα περιπέηειας: ε ήζπρνπο δαζηθνχο δξφκνπο, φπνπ αθνχγνληαη κφλν νη ζφξπβνη ηεο θχζεο, ν ιάηξεο ηεο πεξηπέηεηαο κπνξεί λα αζθεζεί ζην πνδήιαην βνπλφ ή ζηελ ηππαζία. ηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ ζα ραξεί καγεπηηθέο δηαδξνκέο κε απηνθίλεην παληφο εδάθνπο ζπλαληψληαο ηνπο ιάηξεο θνπζθσηψλ βαξθψλ. Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο πιαγηέο ηνπ Οιχκπνπ θαη ησλ Πηεξίσλ, ιεηηνπξγνχλ θαη ηερλεηέο πίζηεο αλαξξίρεζεο ζην αζιεηηθφ θέληξν Ληηνρψξνπ. Γραζηηριόηηηες συομεηρικής διαθοράς: ηνλ λαφ ηνπ Πξνθήηε Ζιία θαη ζηνλ παιαηφ Παληειεήκνλα ιεηηνπξγεί πίζηα απνγείσζεο αιεμηπηψηνπ πιαγηάο θαζψο θαη αησξφπηεξνπ, φπνπ ν αζιεηήο απνιακβάλεη ην ζέακα ηεξκαηίδνληαο ζηηο αθηέο ηεο Πηεξίαο (Πεγή:Ννκαξρηαθή επηηξνπή ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο λνκνχ Πηεξίαο «Γήκνο Γίνπ Ννκφο Πηεξίαο» Απξίιηνο 2009) Οξεηλφο ηνπξηζκφο Οη πνηεηέο θαη νη θαιιηηέρλεο δελ έπαςαλ πνηέ λα πκλνχλ ηνλ Όιπκπν απφ ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Σν ςειφηεξν θαη κεγαινπξεπέζηεξν βνπλφ ηεο Διιάδαο ρσξίδεηαη απφ ηελ Όζζα (Κίζαβν) κε ηα Σέκπε θαη ηνλ Πελεηφ. Ζ έθηαζή ηνπ ππνινγίδεηαη ζε η.ρικ. Ο Όιπκπνο πςψλεηαη ζηα ζχλνξα ησλ λνκψλ Πηεξίαο θαη Λάξηζαο, κε ςειφηεξν ζεκείν ην Μχηηθα κε κ πνπ είλαη θαη ε ςειφηεξε θνξπθή ηεο Διιάδαο. Ο Όιπκπνο είλαη ην πην δνμαζκέλν βνπλφ ηεο ρψξαο καο. ηηο θνξπθέο ηνπ νη αξραίνη Έιιελεο ηνπνζέηεζαλ ην βαζίιεην ησλ ζεψλ, κε επηθεθαιήο ην Γία, πνπ θπβεξλνχζε απφ ςειά ηνλ θφζκν, ελψ ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο έγηλε ην θαηαθχγην ηεο θιεθηνπξηάο φπνπ είραλ ηα ιεκέξηα ηνπο νη μαθνπζηνί θιέθηεο Βιαράβαο, ηαζάο, Νηθνηζάξαο θαη 23

24 ηφζνη άιινη. Πνιινί Έιιελεο θαη μέλνη θάζε ρξφλν επηρεηξνχλ λα αλέβνπλ ζηηο ςειέο θαη δπζθνινπάηεηεο θνξπθέο ηνπ Οιχκπνπ φπνπ ρηίζηεθαλ αξθεηά θαηαθχγηα γηα ηνπο νξεηβάηεο. Γηα ηνπο νξεηβάηεο ην κπζηθφ βνπλφ είλαη πξνλνκηαθφ. Οη δξφκνη θαη ηα κνλνπάηηα πνπ δηαζρίδνπλ ηνλ νξεηλφ φγθν επηηξέπνπλ, σζηφζν, θαη ζηνλ επηζθέπηε πνπ δελ έρεη εηδηθά νξεηβαηηθά ελδηαθέξνληα ή γλψζεηο λα γλσξίζεη απφ θνληά ην βνπλφ, ηηο πνηθηιίεο ηεε ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο θαη ην θπζηθφ θάιινο ηνπ. Οη επθνιφηεξεο δηαδξνκέο μεθηλνχλ απφ ην Ληηφρσξν. Μηα πξψηε ζηάζε κεηά απφ πνξεία κέζα απφ ηε ραξάδξα ηνπ Δληπέα είλαη ε ζέζε Πξηφληα ζε πςφκεηξν κέηξσλ. Δθεί ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αλαπαπηεί θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλέρεηα. Απφ ηα πξηφληα ν αλζεθηηθφο επηβάηεο κπνξεί λα θαηεπζπλζεί ζην θαηαθχγην κε πςφκεηξν κέηξσλ. Λίγα ρηιηφκεηξα πξηλ απφ ηα Πξηφληα απφ ηε ζέζε Γθνξηζηά, μεθηλά ε δηαδξνκή γηα ην νξνπέδην ησλ Μνπζψλ κε πςφκεηξν κ φπνπ ιεηηνπξγνχλ νξεηβαηηθά θαηαθχγηα. Απφ ηα θαηαθχγηα μεθηλά ε αλάβαζε γηα ηηο πςειφηεξεο θνξπθέο ηνπ Όιπκπνπ. Σν 1938 ν Όιπκπνο αλαθεξχρηεθε Δζληθφο δξπκφο, ν πξψηνο ζηε Διιάδα. Μηα έθηαζε ζηξεκκάησλ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ βνπλνχ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ δξπκνχ ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε. Γχξσ απφ ηνλ ππξήλα, εθκεηάιιεπζε γίλεηαη κε πεξηνξηζκνχο. Σν 1981 θεξχρηεθε απφ ηελ UNESCO δηαηεξεηέν ηκήκα ηεο παγθφζκηαο βηφζθαηξαο θαη ην 1985 αλαθεξχρηεθε αξραηνινγηθφο θαη ηζηνξηθφο ηφπνο 24

25 Ζ Δπξσπατθή έλσζε ηνλ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηηο πεξηνρέο ηεο έλσζεο πνπ ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθέο γηα ηελ νξληζνπαλίδα. Έρνπλ θαηαγξαθεί ζην βνπλφ 32 είδε ζειαζηηθψλ θαη 108 είδε πηελψλ. Ενπλ επίζεο πνιιά είδε εξπεηψλ, εληφκσλ θαη άθζνλεο πεηαινχδεο ελψ πάλσ απφ είδε θπηψλ επδνθηκνχλ ζην ρσξηφ. Σν θιίκα ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα ηνπ Οιχκπνπ είλαη κεζνγεηαθφ κε ζεξκφ θαινθαίξη θαη πγξφ ρεηκψλα. Καηά ηφπνπο ρηνλίδεη αθφκε θαη ην θαινθαίξη. Ζ ζεξκνθξαζία ην ρεηκψλα θπκαίλεηαη απφ -10 σο -20 βαζκνχο ελψ ηα ζεξηλά βξάδηα πέθηεη ζην κεδέλ, ρσξίο λα μεπεξλά ηνπο 20 βαζκνχο ην κεζεκέξη. Ο Όιπκπνο απνηεινχζε θαη απνηειεί αθφκα έλα ζεκαληηθφ βνπλφ γηα ηνλ λεφηεξν Διιεληζκφ πνπ πξνζειθχεη θάζε ρξφλν εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο απφ θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε. Πιέρια Όρη Σα Πηέξηα Όξε θαηαιακβάλνπλ ηε δπηηθή πιεπξά ηεο Πηεξίαο. Υσξίδνληαη απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Οιχκπνπ κε ην φξνο Σηηάξνπ. πγθεληξψλνπλ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ηδηαίηεξε γξαθηθφηεηα. Οη 25

26 βνπλνθνξθέο ησλ Πηεξίσλ απνηεινχλ ηέξκαηα δεκνθηιψλ νξεηβαηηθψλ δηαδξνκψλ. Σα Πηέξηα δηαζέηνπλ νδηθφ δίθηπν, κε επαξρηαθνχο δξφκνπο θαζψο θαη νξεηβαηηθά κνλνπάηηα, πνπ επηηξέπνπλ φρη κφλν ηελ νξεηβαζία, αιιά θαη επράξηζηεο πεδνπνξίεο ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ. Κπξηφηεξεο θνξπθέο ησλ Πηεξίσλ είλαη ην Φιάκπνπξν (2.197 κ), ε Θσκά Ράρε (2.020), ε αιηαπίδα (1.932 κ) θαη ην ακάξη(2.002 κ). Σα Πηέξηα δηαζέηνπλ δπν νξεηβαηηθά θαηαθχγηα. Σν πξψην ζηνλ νηθηζκφ ηεο Άλσ Μειηάο (πςφκεηξν 1000 κ) θαη ην δεχηεξν ζηελ αξαθαηζάλα (πςφκεηξν κ). (Πεγή: Ννκαξρηαθή επηηξνπή ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο λνκνχ Πηεξίαο «Olympus Riviera Γήκνο Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ» Απξίιηνο 2009) 26

27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΠΗΔΡΗΑ 4.1 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΠΗΔΡΗΑ Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί Οη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, πνπ απιψλνληαη ζηνλ Όιπκπν θαη ηα Πηέξηα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη θαη απέρνπλ ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ηελ Καηεξίλε θαη ηηο αθηέο. Γηαζέηνπλ εμαηξεηηθή θνπδίλα θαη άλεηα θαηαιχκαηα. Δπηβξαβεχνπλ ηνλ επηζθέπηε κε ην εμαηξεηηθφ ηνπίν. Πεξηβάιινληαη απφ εληππσζηαθά δάζε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ελδηαθέξνπζα καθεδνληθή αξρηηεθηνληθή. εκαληηθνί παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηνπ λνκνχ είλαη: o Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο Παιαηψλ Πφξσλ : βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 450 κ κε πέηξηλα ζπίηηα ηνπ 17 νπ θαη 18 νπ αηψλα θαη πεξηβάιιεηαη απφ δάζνο θαη παιαηά εθθιεζάθηα. o Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο Παιηνχ Παληειεήκνλα : βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 500 κ κε ζέα ζηε ζάιαζζα θαη θνληά ζηελ αθηή. o Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο παιαηάο θνηίλαο : βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 750 κ. πεξηβάιιεηαη απφ παιαηέο εθθιεζίεο θαη νη δηαδξνκέο ζην γξαθηθφ ηνπίν είλαη επράξηζηεο. o Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο θνηεηλψλ (Μφξλα) : πεξηβάιιεηαη απφ δάζε νμηάο θαη δξπφο. Οη επηζθέπηεο ζα ραξνχλ ηα παιαηα πέηξηλα ζπίηηα, ηελ πεδνπνξία θαζψο θαη ηηο δηαδξνκέο κε απηνθίλεην παληφο εδάθνπο. o Παιαην Διαηνρψξη : πξνζθέξεη δξαζηεξηφηεηεο ζην βνπλφ. ην λέν νηθηζκφ ππάξρεη νξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν. o Κνιηλδξφο: ρηηζκέλνο ζηε ζέζε κεζαησληθνχ θάζηξνπ, κε ηππηθή καθεδνληθή αξρηηεθηνληθή, γλσζηφο σο παηξίδα ηνπ Αιέμε Ενξκπά. Παιαηφηεξα ήηαλ έδξα ηεο επηζθνπήο Κίηξνπο. Γηαζέηεη πνιιέο εθθιεζίεο θαη αμίδεη θάπνηνο λα επηζθεθηεί ηνπο γξαθηθνχο νηθηζκνχο ηνπ. 27

28 4.1.2 Παξάθηηνη Τδξνβηφηνπνη Σξεηο κεγάινη πδξνβηφηνπνη θαιχπηνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ηεο Πηεξίαο. Βξίζθνληαη ζε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπο είλαη κεγάιε. Αιιά θαη ν ηνπξίζηαο πνπ δελ έρεη άκεζα νηθνινγηθά ελδηαθέξνληα, ζα καγεπηεί απφ ην γξαθηθφ ηνπίν θαη ηα πξσηφγλσξα ρξψκαηα πνπ θξχβεη ν καγηθφο ζπλδπαζκφο λεξψλ θαη ζπάλησλ θπηψλ. Σν Γέιηα ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα θαιχπηεη έθηαζε ζηξεκκάησλ θαη είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηε Δπξψπε. Αλάκεζα ζε κηθξέο αβαζήο ιηκλνζάιαζζεο θαη ππθλνχο ζάκλνπο δνπλ 215 είδε πνπιηψλ, ζην πνηάκη θξχβνληαη 33 είδε ςαξηψλ ελψ ηα είδε ησλ θπηψλ ππεξβαίλνπλ ηα 500. Ζ Αιπθή θίηξνπο είλαη εληππσζηαθή ιηκλνζάιαζζα, κε έθηαζε ζηξεκκάησλ. Οη ζπάληνη νξγαληζκνί πνπ θηινμελεί είλαη ε ηξνθή ησλ πνπιηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή, ελψ δεη θαη κεγάινο αξηζκφο κεζνγεηαθψλ ρεισλψλ. 28

29 Οη πδξνβηφηνπνη ησλ Νέσλ Πφξσλ θαιχπηνπλ ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ. Πεξηιακβάλνπλ 600 είδε ςαξηψλ, εθηάζεηο κε πιαηάληα, ζάκλνπο θαη αγξηνινχινπδα Αξραηνινγία Πνιηηηζκφο Ζ Πηεξία απιψλεηαη ζηε ζθηά ηνπ Οιχκπνπ ησλ δψδεθα ζεψλ θαη ησλ Πηεξηψλ ησλ ελληά Μνπζψλ. Δίλαη δηάζπαξηε απφ κλεκεία θαη ηφπνπο ηεξνχο, ζεκεία αλαθνξάο ηεο κπζνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Διιεληζκνχ. Σα Λείβεζξα, ε γελέηεηξα ηνπ Οξθέα είλαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Οιχκπνπ, πάλσ απφ ηελ Λεπηνθαξπά. Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαθξπγηάινπ δείρλεη πσο ν ηφπνο απηφο θηινμέλεζε αλζξψπνπο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ. Αξραηνινγηθφο ηφπνο κε δηεζλή αθηηλνβνιία είλαη ην Γίνλ, ε <<πφιηο ηνπ Γηφο>>, ε ηεξή πφιε ησλ αξραίσλ Μαθεδψλ, ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ Οιχκπνπ. ην αξραηνινγηθφ πάξθν κπνξεί θαλείο λα πεξπαηήζεη αλάκεζα ζηα επξήκαηα θαη λα επηζθεθηεί ην δηπιαλφ κνπζείν. Πνιπεηείο αλαζθαθέο έρνπλ αλαδείμεη πιήζνο ζεκαληηθψλ επξεκάησλ Αλαζθάθεθαλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε θαηνηθίεο, εξγαζηήξηα, θαηαζηήκαηα θαη δεκφζηα θηήξηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πνιε πεξηβαιιφηαλ απφ ηεηξάγσλν νρπξσκαηηθφ πεξίβνιν θαη ηε δηέζρηδε ππθλφ δίθηπν δξφκσλ. Σν ειιεληθφ ζέαηξν, ρηίζκα ηνπ 4 νπ αηψλα, φπνπ αλέβεθαλ ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε, ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα γηα ηνλ ίδην ιφγν. Σν ηεξφ ηνπ Γία, ην παξαθείκελν ζέαηξν ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ, πνπ ρηίζηεθε φηαλ έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ειιεληθφ, ε ιεγφκελε έπαπιε ηνπ Γηνλχζνπ, κε ζαπκάζηα ςεθηδσηά, ηα ξσκατθά δεκφζηα ινπηξά, πνπ θαηαιάκβαλαλ ηέζζεξα ζηξέκκαηα, ην ηεξφ ηεο Γήκεηξαο, ιίγν έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο, ην κλεκείν ησλ Αζπίδσλ θαη πνιιά άιια επξήκαηα πεξηκέλνπλ ηνλ επηζθέπηε ζε έλα ηαμίδη ζηελ αξραηφηεηα. Μαθεδνληθνί ηάθνη απφ ηνλ Κνξηλφ κέρξη ηνλ Μαθξχγηαιν καξηπξνχλ ηδηαίηεξε νηθηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. ηελ Μεζψλε έγηλε θαη ε ηειεπηαία κάρε ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Ρσκαίνπο. 29

30 Ζ βπδαληηλή Πχδλα πνπ κεηά ηνλ 6 ν αηψλα ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε κεζαησληθή πφιε ηεο Πηεξίαο. Αλάκεζα ζηηο Αιπθέο Κίηξνπο θαη ζηνλ Κνξηλφ ζηε ζέζε <<Λνπινπδηέο>> αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα νρπξσκέλνο πξσηνβπδαληηλφο νηθηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη κηα παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή ηνπ 6 νπ αηψλα, επηζθνπηθφ κέγαξν, ηάθνπο θαη εξγαζηήξηα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηνπ κπθελατθνχ λεθξνηαθείνπ ζηε ζέζε <<παζηέο>> Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ηεο Βξνληηζκέλεο ζηελ Κάησ Μειηά Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Φεζηηβάι Οιχκπνπ Σν δηεζλέο θεζηηβάι Οιχκπνπ, είλαη έλαο θαηαμησκέλνο θαη δνθηζκέλνο κέζα ζην ρξφλν ζεζκφο, εζληθήο εκβέιεηαο, θηινμελεί ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Γίνπ θαη ζην καγεπηηθφ θάζηξν ηνπ Πιαηακψλα ηα πην αμηφινγα ζεαηξηθά θαη κνπζηθά ζρήκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Υηιηάδεο ζεαηέο παξαθνινπζνχλ ηελ αλαβίσζε ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ αιιά θαη ζηηο ζπλαπιίεο ζην αξραίν ζέαηξν. Αμηνζεκείσην πνιηηηζηηθφ γεγνλφο είλαη θαη ην δηεζλέο Φνιθινξηθφ θεζηηβάι, πνπ θηινμελεί παξαδνζηαθά κνπζηθά θαη ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Γηνξγαλσηήο απηνχ ηνπ θεζηηβάι είλαη ε Δζηία Πηεξίδσλ Μνπζψλ Καηεξίλεο. Οη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζπκπιεξψλνληαη κε δηάθνξεο ιατθέο ζπλαπιίεο θαη παλεγχξηα, παξαζηάζεηο ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ θαη εηθαζηηθέο εθζέζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επαηζζεζίεο φισλ ησλ επηζθεπηψλ. Olympus Marathon Δίλαη έλαο δηεζλήο αγψλαο νξεηλνχ ηξεμίκαηνο (sky running). Γηεμάγεηαη θάζε Ηνχλην ζηνλ Όιπκπν, κε αθεηεξία ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Γίνπ. River Party ζηνλ Όιπκπν Γηνξγαλψλεηαη ζηα κέζα Ηνπλίνπ ζην ξέκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Γεκνθηιείο θαιιηηέρλεο δηαζθεδάδνπλ ην λεαληθφ θνηλφ. 30

31 4.1.5 Γηαζθέδαζε Αγνξέο Δθδξνκέο Δθαηνληάδεο είλαη νη ρψξνη δηαζθέδαζεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Πηεξίαο. Σαβέξλεο κε κνπζηθα ζπγθξνηήκαηα, café-bar κε κνπζηθή γηα φια ηα γνπζηα, club θαη disco γηα ζπγρξνλε δηαζθέδαζε, βξαδίεο κε παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ρνξφο ζε μελνδνρεία είλαη κεξηθέ απφ ηηε επηινγέο πνπ έρεη ν επηζθέπηεο. Οη ζάιαζζεο πεξηεγήζεηο πξνζειθχνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηεο Πηεξίαο πνπ αλαδεηνχλ θάηη πεξηζζφηεξν. Έρνπλ λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζε θξνπαδηέξεο κε θαΐθηα θαη άιια ζθάθε θαη θαζεκεξηλέο εθδξνκέο απφ ηα ιηκάληα ηεο Παξαιίαο θαη ηνπ Πιαηακψλα θαηά κήθνο ησλ αθηψλ. Γηα ηα πην αλήζπρα πλεχκαηα, πξνζθέξνληα πνιινί ζπλδπαζκνί εθδξνκψλ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ Πηεξία, ηδηαίηεξα ζηηο αθηέο, ηνπο πδξνβηφηνπνπο, ηα ηζηνξηθά κλεκεία, ηνλ Όιπκπν, ηα Πηέξηα, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ηα κνλαζηήξηα. ην ρψξν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζηελ αξραηνινγηθή πεξηνρή ηνπ Γίνπ, αιιά θαη ζην θάζηξν ηνπ πιαηακψλα ην θαινθαίξη δίλνπλ παξαζηάζεηο ζεκαληηθνί ζίαζνη απφ νιφθιεξε ηε Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι Οιχκπνπ. Με αθεηεξία ηελ Πηεξία κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί ηνπο Γειθνχο, ηα Μεηέσξα, ην Πήιην θαη ηηο πνξάδεο, ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ ηελ Θεζζαινλίθε, ηελ Βεξγίλα θαζψο βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην λνκφ. Σν εκπνξηθφ θέληξν ηεο Καηεξίλεο κέζα θαη γχξσ απφ ηνλ πεδφδξνκν δίλεη ηελ επθαηξία γηα ζπκθέξνπζεο αγνξέο απφ θαιφγνπζηα θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ θάζε είδνο πνπ ζα επηζπκνχζε ν επηζθέπηεο. (Πηγή και Ννκαξρηαθή επηηξνπή ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο λνκνχ Πηεξίαο «πηεξία θαη Αθηέο Οιχκπνπ», Απξίιηνο 2009) 31

32 4.2 ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ Ο λνκφο δηαζέηεη πεξίπνπ 373 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δπλακηθφηεηαο θιηλψλ θαζψο θαη 1150 κνλάδεο ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ κε θιίλεο θαη 35 camping δπλακηθφηεηαο αηφκσλ πεξίπνπ. ηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν έξεπλεο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο πνξείαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Πηεξία. Οη έξεπλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ σο θξηηήξηα ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη ηηο ειηθίεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην λνκφ θαζψο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ ζεσξείηαη επλντθφηεξε γηα δηαθνπέο. Δπίζεο ζηφρνο ησλ εξεπλψλ είλαη λα πξνβάιεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ μελνδνρείσλ θαη γεληθφηεξα άιισλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ λνκνχ Πηεξίαο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ε δείγκα 15 αηφκσλ ζην Ννκφ Πηεξίαο, έγηλε έξεπλα θαηά ην δηάζηεκα απφ 20/8/2009 κε 20/11/2009. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία φπνπ κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 15 εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο. Έμη εξσηήζεηο πνιιαπιήο αλάπηπμεο θαη κηα πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο απνηέιεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ζθέςεσλ θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ μελνδφρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ ηεο Πηεξίαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ. ηφρνο Δξσηεκαηνινγίνπ Λφγσ έιιεηςεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ιφγσ εζηίαζεο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ λνκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξάιιεια έρεη σο ζηφρν λα πξνβάιεη ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λνκφ, ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη ηηο ειηθίεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην λνκφ θαζψο επίζεο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ ζεσξείηαη επλντθφηεξε γηα δηαθνπέο. 32

33 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1. Πψο βιέπεηε ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Ννκφ Πηεξίαο ; Πνιχ θαιή Καιή Μέηξηα Καθή 2. Θεσξείηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Ννκφ Πηεξίαο αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ; Ναη Όρη Αλ λαη, πνηα ζεσξείηαη ηα πην ζεκαληηθά Πνηεο ζεσξείηαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ ζηνλ λνκφ. Αλαθέξεηαη Πνηα επνρή ηνπ ρξφλνπ ζεσξείηαη φηη επλνεί πεξηζζφηεξν ηνλ ηνπξηζκφ ζην Ννκφ καο θαη γηαηί ; Υεηκψλαο Καινθαίξη 5. Ση ειηθίεο λνκίδεηε φηη επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξν ην Ννκφ Πηεξίαο ; θαη άλσ 6. Πηζηεχεηαη φηη ν Ννκφο καο έρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε λα κπνξέζεη λα ππνδερηεί ηνπξίζηεο απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ; (Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο) Ναη Όρη 7. Θεσξείηαη φηη ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν ψζηε λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθεθηνχλ ην Ννκφ καο ; (Αλαπηχμηε) 33

34 4.2.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξα μελνδνρεία θαη ηέζζεξα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ λνκνχ θαη κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα. είλαη ε εμήο Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ε πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ θαίλεηαη λα πολφ καλή καλή μζτρια κακή Πίνακας 1: ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Πξνβιεκαηηζκέλνη εκθαλίδνληαη νη μελνδφρνη ηεο Πηεξίαο, γηα ηελ θίλεζε πνπ ζα έρνπλ ηα θαηαιχκαηα ην θεηηλφ θαινθαίξη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θάλνπλ ιφγν γηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηε ρψξα καο. Ξελνδφρνη αλαθέξνπλ φηη ηα κέηξα πνπ αλαθνηλψζεθαλ, ηνλ Γεθέκβξην, γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκφπ ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά κέξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο καο. Δλ ηνχηνηο εθθξάδνπλ ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπο, πνπ γηα κηα αθφκα θνξά δελ ππάξρεη θακία ζρεδφλ κέξηκλα γηα ησλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, ν νπνίνο έρεη εμαηξεηηθή ζπκβνιή ζηε ηνπξηζηηθά αλάπηπμε θαη είλαη ν πξψηνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Υαξαθηεξηζηηθά νη μελνδφρνη αλέθεξαλ <<Ο ηνπξηζκφο, ηνπ νπνίνπ ηελ 34

35 ξαρνθνθαιηά απνηεινχλ θαηά βάζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, απνηειεί δηεζλψο έλα πνιπζχλζεην νηθνλνκηθφ θαηλφκελν θαη ηα αηηήκαηα ηνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζθαηξηθά θαη ζε φιν ην εχξνο ηεο αιπζίδαο ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ νη παξεκβάζεηο λα ζεσξνχληαη νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο >> Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο πξναλέθεξα, αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα νη πεξηζζφηεξνη μέλνη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην λνκφ καο έξρνληαη εκθαλψο κφλν γηα ηε ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην ηνπο ζεξηλνχο κήλεο αθνχ ζε πνιιέο ρψξεο εθιείπνπλ. Γεγνλφο πνπ θάλεη ηα δηάθνξα καγαδηά λα κελ δνπιεχνπλ θαη ηα εζηηαηφξηα λα παιεχνπλ γηα λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε επηθάλεηα ηεο γεο θαη γεληθφηεξα νη θιηκαηηθέο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Διαηνρσξίνπ. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ θαη ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ζε καγαδηά πνπ δνπιεχνπλ επνρηαθά. Απφξξνηα φισλ ε έιιεηςε ρξεκάησλ θαη ε αθξίβεηα. Ζ θαηάζηαζε απηή ηελ ηειεπηαία ρξνληά έρεη ρεηξνηεξέςεη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη ρψξεο απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη ηνπξίζηεο ηεο Πηεξίαο είλαη πνιιέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ε εξβία, ε Σζερία, ε Οπγγαξία, ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία, ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Βνπιγαξία. ην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα θαίλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ 35

36 Σςζχοι Γερμανοί Πολωνοί ζρβοι Ρουμάνοι Πίνακας 2: ΧΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΩΝ Ζ πην δεκνθηιήο επνρή γηα ην λνκφ είλαη ην θαινθαίξη, ε νπνηα μεθηλάεη απφ ην Μάην, θνξπθψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηνλ Αχγνπζην θαη απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ κήλα παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε. Οη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ ηε ζεξηλή πεξίνδν, γηα λα θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ απνιακβάλνληαο ηηο αθηέο, ηα ζαπκάζηα κλεκεία ηελ άθζνλε δηαζθέδαζε θαη αγνξά θαζψο θαη ηελ κνλαδηθή λπρηεξηλή δσή ηνπ λνκνχ. Γελ είλαη φκσο ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν γηα θαηαιιειφηεξε γηα ηηο νιηγνήκεξεο ή πνιπήκεξεο εμνξκήζεηο ηνπο. ην παξαθάησ γξάθεκα θαίλνληαη νη ειηθίεο ησλ ηνπξηζηψλ ηνπ λνκνχ 36

37 και ανω Πίνακας 3 : ΗΛΙΚΙΕ ΣΟΤΡΙΣΩΝ Οη μελνδφρνη θαη νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο ηνπ λνκνχ εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο Οη ηνπξίζηεο ηεο Πηεξίαο πξνέξρνληαη απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Οη απαηηήζεηο ησλ αλσηέξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ είλαη απμεκέλεο θαη έηζη ηνπιάρηζηνλ παιηφηεξα δελ ηθαλνπνηνχληαλ απφ ηεο ήδε ππάξρνπζεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Οη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ απνηεινχληαη θπξίσο απφ νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ απαζρνινχληαη σο ππάιιεινη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ηειεπηαία, φκσο ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε πηζίλεο, μερσξηζηά ηκήκαηα αλαςπρήο θαη απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ έρεη εηδηθεπηεί θαηάιιεια γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ηνπξίζηεο. Απηφ ζπκβαίλεη είηε ιφγσ έιιεηςεο βαζηθψλ γλψζεσλ, είηε ιφγσ απνπζίαο πηπρίνπ ζρεηηθνχ κε ηνλ ηνπξηζκφ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ή θάπνην πηπρίν αιιά φρη ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα απηφ ην επάγγεικα. εκαληηθφ ξφιν 37

38 παίδεη θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θπζηθά πφζν ηθαλά ζηειέρε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη. Γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, απαξαίηεηνο είλαη ν ζπλδπαζκφο θπζηθψλ πξνζφλησλ ηθαλνηήησλ θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. 38

39 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 5.1 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα μελνδνρεία είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη νπνίεο πσινχλ θηινμελία λφκνο νξίδεη σο μελνδνρείν ηελ επηρείξεζε πνπ ιεηηνχξγεη κέζα ή έμσ απφ πφιεηο θαη πξνζθέξεη θαηάιπκα κε ή ρσξίο δηαηξνθή. Σα μελνδνρεία ιεηηνπξγνχλ είηε σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο, είηε σο ηκήκαηα κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαινχληαη αιπζίδεο, νη νπνίεο έρνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο έλα ζχλνιν μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Ο.Σ σο εμήο : Ξελνδνρεία (θιαζζηθνχ ηχπνπ, ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, κνηέι, παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα) Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηλγθ) Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα Απηνηξνθνδνηνχκελα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη ηνπξηζηηθέο επαχιεηο) Ξελψλεο λεφηεηαο Κέληξα γπκληζηψλ 5.2 ΚΑΣΑΞΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ χκθσλα κε ην λνκνζρέδην ηα μελνδνρεία θαηαηέζεθαλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ απφ ην 2003, νπφηε θαη ηα εηδηθά ζήκαηα ΔΟΣ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα θαηεγνξηψλ ΑΑ, Α, Β, Γ, Γ, θαη Δ παχνπλ λα ηζρχνπλ. Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ κε ην ζχζηεκα ησλ αζηέξσλ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά θαη ην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη παξάγνληεο απηνί βαζκνινγνχληαη κε 39

40 έλα ζχζηεκα κνξίσλ θαη ηα μελνδνρεία θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην βαζκφ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ. Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο αζηέξσλ (5 αζηέξσλ έσο θαη 1 αζηέξα) Ξελνδνρεία ηχπνπ motel πνπ βξίζθνληαη επί νδηθψλ αξηεξηψλ κεγάιεο θπθινθνξίαο Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Πεξηιακβάλνπλ δηακεξίζκαηα ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ρψξσλ θαη θαηαηάζζνληαη θαη ζηηο πέληε θαηεγνξίεο (5 αζηέξσλ έσο θαη 1 αζηέξα) Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ (μελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ) ην κέγεζνο ησλ νπίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ησλ 300 θιηλψλ. Καηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 4 αζηέξσλ θαη 5 αζηέξσλ. (πεγή :Γηνηθ μελνδνρείσλ Management ηνπ Γεκ. Λαινχκε) 5.3 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ Ζ θιαζζηθνχ ηχπνπ μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ ζηεγάδεηαη ζηε Παξαιία ηεο Καηεξίλεο απφ ην 1976 απνηεινχληαλ απφ 36 δσκάηηα θαη θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία 2 αζηέξσλ. ηεγάδνληαλ ζε έλα παιηφ θηήξην πνπ αλαθαηλίζηεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην Σα δσκάηηα ήηαλ κηθξά θαη δελ πεξηείραλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ. ην ηζφγεην βξηζθφηαλ ην εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ πνπ πξφζθεξε γεχκαηα θαζψο θαη ηα πξσηλά ησλ πειαηψλ. Απαζρνινχζε 4 άηνκα γηα πξνζσπηθφ θαη έλα άηνκν πνπ αζθνχζε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε πάλσ ζην ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ο ηνπξηζκφο ήηαλ θπξίσο απφ ηηο βαιθάληεο ρψξεο ( εξβία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θ.α. ) ελψ ζπλεξγαδφηαλ θαη κε αξθεηνχο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο ήηαλ ε αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ θαη ε αλάπιαζε ησλ θιηλψλ κε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπ, αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ κεηά απφ ηελ αλαθαίληζε θαη αλαβάζκηζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. 40

41 Έπεηηα απφ κειέηε θαη ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ εθθξίλεηαη ζην πξφγξακκα Π.Δ.Π θαη μεθηλά γηα έλα ρξφλν πεξίπνπ ε αλαβάζκηζε ηνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΖ 6.1 Π.Δ.Π (Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα) Ζ ζηήξημε, κε ηε κνξθή ηεο άκεζεο θεθαιαηνπρηθήο ελίζρπζεο, ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί θξίζηκεο ζεκαζίαο δήηεκα. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, βηψλνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. Παξάιιεια, ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο επελδχζεσλ, εμαηηίαο θπξίσο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζήο ηνπο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, απφ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, απφ αδπλακία επέθηαζεο ζε δηεπξπκέλεο αγνξέο, ελψ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα θφζηε παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ επηινγή ηεο ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ ηφλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, ζηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλερή θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Με ην παξφλ πξφγξακκα εληζρχνληαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα θαη πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθά ζρέδηα 41

42 ζηνπο ηνκείο ηεο Μεηαπνίεζεο, ηνπ Σνπξηζκνχ, ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη άιια. (πεγή: Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΠΔΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο 22 Μαξηίνπ 2001 θαη είλαη ην κεγαιχηεξν - κέρξη ζήκεξα - αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνγξακκαηίδνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα θαη δξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ππνδνκέο ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο, εληζρχνπλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ έληαμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη έλα απφ ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, εληάζζεηαη ζην Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ μεπεξλά ην 1,5 δηζ. Δπξψ θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε επίηεπμε δηαξθνχο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο κε ηηο πεξηθέξεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. To ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Πεξηθέξεηάο. Σν ΔΠΑ απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν. ηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε, κία Πνιηηηθή πλνρήο ζηελ ρψξα καο είλαη αλαγθαία πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 42

43 Φεθηαθήο ζχγθιηζεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. ηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ Διιάδα είλαη ε επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ζπλνρήο πξνο ην κέζν επξσπατθφ επίπεδν. Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ζην ΔΠΑ απνηειεί ε ρσξηθή / πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη πνπ θαηά θχξην ιφγν ζπκβάιεη ζηνλ 6ν Γεληθφ ηφρν ηνπ ΔΠΑ, εληάζζεηαη ζηε 2ε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη Καηλνηνκίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Σν Γ θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο, έλα κεγάιν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα πνπ θαιχπηεη ρξνληθά ηελ πεξίνδν , έδσζε ζηελ Διιάδα ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ζχγρξνλεο βαζηθέο ππνδνκέο λα ππνζηεξίμεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, λα ηνλψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε θαη παξάιιεια λα πξνσζήζεη κηα πιεηάδα νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα αληαπνθξηζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ δεθαεηηψλ πνπ έξρνληαη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γ ΚΠ πνπ γίλνληαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, έγηλε απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, ελψ ζηελ πινπνίεζε ηνπο απαζρνιήζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη εθηφο απφ ην Τπνπξγεία θαη ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ηα ρεηξίδνληαη ρηιηάδεο θνξείο θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ (πεγή: θαη Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο: Να είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο δσδεθάκελεο θαη θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Να ιεηηνπξγνχλ κε λνκηθή κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. 43

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Παπαζενδψξνπ Αλδξέαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα