Περιεχόμενα. Back Office... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Back Office... 19"

Transcript

1 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ θαη επηκέξνπο έιεγρνη... 7 Φάζε 5: Οινθιήξσζε / Έιεγρνο... 8 Φάζε 6: Δγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο... 9 Φάζε 7: Τπνζηήξημε Καιήο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζε... 9 Βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ έξγνπ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Use case diagram Αλαιπηηθά νη ξφινη ηνπ θάζε ρξήζηε Manager Agent Back Office Admin Δλδεηθηηθά θάπνηεο νζφλεο ηνπ Back office Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο Πξντφληα Τπάιιεινη - Σκήκαηα Γηαλνκείο Σξάπεδεο Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ Σειεθσλεηήο Back Office Αλαθνξέο (Reports) Αλαιπηηθά ζηνηρεία αηηήζεσλ αλά εκεξνκελία Έθζεζε παξαγσγηθφηεηαο θέληξνπ Ηκεξνιφγην Αηηήζεσλ θέληξνπ Έθζεζε παξάδνζεο αηηήζεσλ Αλάπηπμε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.. 25 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Τινπνίεζε : , : , : Url: Page 1

2 J2EE Java Server Faces (JSF) Hibernate AJAX Δξγαιεία Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ % Java IDE : , : , : Url: Page 2

3 Μεθοδολογία Υλοποίηζηρ Η εηαηξία ζηα πιαίζηα ηεο ζε εχξνο δξαζηεξηφηεηάο θαη ηεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζε custom εθαξκνγέο κεραλνγξάθεζεο, έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία κε βάζε ηελ νπνία ζρεδηάδεη θαη αλαπηχζζεη εθαξκνγέο. Η κεζνδνινγία απηή βαζίδεηαη ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ Capability Maturity Model γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Η κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε επηά ελφηεηεο εξγαζηψλ (θάζεηο). Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν) Φάζε 3: Σερληθφο ζρεδηαζκφο Φάζε 4: Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη επηκέξνπο έιεγρνη Φάζε 5: Οινθιήξσζε / έιεγρνο Φάζε 6: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Φάζε 7: Τπνζηήξημε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο απηέο θαζψο θαη ε ξνή δηαδηθαζηψλ. ρήκα 1 Φάζεηο αλάπηπμεο δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ξνή δηαδηθαζηψλ Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη ηεο δεδνκέλεο ζηελήο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νη θάζεηο 1 έσο 4, ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα κε έλα επαλαιεπηηθφ ηξφπν (φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα) πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζπκθσλία κεηαμχ πινπνηνχκελεο ιχζεο θαη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. : , : , : Url: Page 3

4 ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα φιεο νη θάζεηο ηεο κεζνδνινγίαο. Φάζη 1: Ανάλςζη Απαιηήζεων ηελ Φάζε ηεο Αλάιπζεο, ην πξψην κέιεκα είλαη ν ζαθήο νξηζκφο ηεο βαζηθήο ηδέαο ησλ ππιψλ θαζψο θαη ηεο θηινζνθίαο πνπ ηηο δηέπεη θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Οη βαζηθνί άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζηξέθεηαη ε θάζε απηή είλαη: Οξηζκφο βαζηθήο ηδέαο ηφρνη θαη απαηηήζεηο Οξηζκφο νκάδαο ρξεζηψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε εθαξκνγή Δπηζπκεηφ / απαξαίηεην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν Οξηζκφο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ Βαζηθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο πιηθνχ Γεκηνπξγία ιεπηνκεξνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο Η ζπιινγή αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ είλαη πάληνηε ην πξψην βήκα ζηε δσή ελφο έξγνπ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ρσξίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: πιινγή αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγία δνκεκέλνπ ζπλφινπ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ. Οξγάλσζε ζε Πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο πξνο ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε (SyRS: System Requirements Specification). Δπηβεβαίσζε θαη έγθξηζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. : , : , : Url: Page 4

5 ρήκα 2: ηάδηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο είλαη: Βαζηθφο ζηφρνο θαη αλάγθεο ρξεζηψλ. Οκάδα ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή απεπζχλεηαη θαη ζέκαηα πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ησξηλέο αλάγθεο. Θέκαηα αζθαιείαο Καλφλεο ζρεδηαζκνχ πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ (styleguide, αλ ππάξρεη) Δπηθνηλσλία κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Μειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Αλακελφκελν κέγεζνο θαη θφξηνο ηεο εθαξκνγήο πρλφηεηα αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ θαη αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ελεκεξψλνπλ ηελ εθαξκνγή Αλάγθεο εθπαίδεπζεο Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο εθαξκνγήο Σν ηέινο ηεο θάζεο απηήο ζπλνδεχεηαη απφ έλα παξαδνηέν πνπ ζπλνςίδεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ε εηαηξία εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ζα απνηππσζνχλ ζηε κειέηε εθαξκνγήο. : , : , : Url: Page 5

6 Φάζη 2: Σσεδιαζμόρ ηηρ Δθαπμογήρ (Δμθάνιζη, Λειηοςπγικόηηηα, Πεπιεσόμενο) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο 2, ν ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο ζα αξρίδεη λα κνξθνπνηείηαη κέζσ ιχζεσλ πνπ επηιέγνληαη κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε θάιπςε ησλ ζεκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Οη βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο θάζεο είλαη: Ο Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ: ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε νκάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην πιηθφ πνπ ζα θαιχπηεη ε εθαξκνγή νξίδεηαη, αλαιχεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη δηαθξίλνληαο ππάξρνλ θαη λέν πιηθφ. Η δηαδηθαζία νξηζκνχ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο, πξνζδηνξηζκφο θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ, νξγάλσζε αξκνδηνηήησλ ρξεζηψλ, ηεο πιαηθφξκαο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζειίδεο, δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ. Αλάιπζε ρξεζηψλ θαη θαζνξηζκφο ξφισλ πξφζβαζεο. Η αλάιπζε ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο έρεη σο ζθνπφ λα δηαθνξνπνηήζεη ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο ζε πεξηερφκελν, ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζε ηνπο, θ.α. Η αλάιπζε ησλ ρξεζηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο γηαηί νη απνθάζεηο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηεο εθαξκνγήο θαη αληηζηξφθσο. Η αλάιπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ «ηδησηηθψλ» πεξηνρψλ ηεο εθαξκνγήο νπνχ εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε, ηνλ θαζνξηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο, ηνλ νξηζκφ θαηεγνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ν κεραληζκφο πινήγεζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ: πγθεθξηκελνπνηείηαη ε βαζηθή «εηθφλα» θαη ην βαζηθφ «κήλπκα» πνπ πξέπεη ε εθαξκνγή λα «πεξλάεη» ζηνλ ρξήζηε θαη δεκηνπξγείηαη ην βαζηθφ workflow. ρεδηάδνληαη ηα γξαθηθά θαη επηιέγεηαη ν ρξσκαηηθφο ζπλδπαζκφο ρεδηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ν ράξηεο ηεο εθαξκνγήο (site map) θαζψο θαη φινο ν κεραληζκφο πινήγεζεο κε ζηφρν ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε λα πεξηεγεζεί ζηελ εθαξκνγή, αλαγλσξίδνληαο εχθνια αλά πάζα ζηηγκή ηνπ πνπ βξίζθεηαη. Ωο ζπλέρεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νκάδα αλάπηπμεο εζηηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Απνθαζίδεηαη ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο ε νκάδα αλάπηπμεο εθηειεί ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηηγκηφηππσλ πνπ ζα παξνπζηάζεη ζηνλ ρξήζηε ν νπνίνο θαη ζα απνθαζίζεη ηελ θαηάιεμή ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ ζα πεξηιακβάλεη: Καζνξηζκφ ζηηι θαη εηθφλσλ Δηζαγσγή ινγφηππνπ Καζνξηζκφ δηάηαμεο γηα ρξήζε νζφλεο Δπηινγή θεηκέλνπ Δπηινγή γξαθηθψλ θαη ρξσκάησλ : , : , : Url: Page 6

7 Γηάξζξσζε πινήγεζεο ηεο εθαξκνγεήο Γεκηνπξγία πξνζρεδίνπ φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη φια ηα πξνηεηλφκελα εηθαζηηθά ζηνηρεία. Φάζη 3: Τεσνικόρ Σσεδιαζμόρ Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο Φάζεο 3 είλαη ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζχλνιν θαζψο θαη ζε επηκέξνπο κνλάδεο. Μία εθαξκνγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξθεηά επίπεδα (tiers) εθαξκνγψλ θαζψο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνιιψλ εμππεξεηεηψλ (database servers, web application servers, internet/intranet clients θιπ). Η ζαθήο πεξηγξαθή απηψλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ζρεδίαζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο απνηεινχλ θχξηα ζπζηαηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πινπνηεζεί. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο ιχζεο, αθνινπζεί ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ησλ κεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπεη ζηελ θάζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπο (αλάπηπμε ινγηζκηθνχ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θάζε απηή πεξηιακβάλεη: Σνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηνπνινγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο. Η ηνπνινγία ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη intranet/internet clients, infrastructure services, ππεξεζίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, web application servers. Καη αξρήλ ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηεο ππεξεζίεο ζα πινπνηεζνχλ γηα λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ πνηα δνκηθά ζηνηρεία ζα απνηειείηαη ε εθαξκνγή, θαη πσο ζα νινθιεξσζνχλ κεηαμχ ηνπο. Σν θχξην κέιεκα είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ιπζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πξηλ ηελ θάζε αλάπηπμεο, θαη λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θψδηθα θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σελ ζπγγξαθή ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηελ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Η ηερληθή αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζα θαηαγξαθεί ζην έγγξαθν Μειέηε Δθαξκνγήο. Σν έγγξαθν απηφ ζα βνεζήζεη ηελ νκάδα έξγνπ θαηά ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Φάζη 4: Ανάπηςξη Λογιζμικού και επιμέποςρ έλεγσοι Σν ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε ζηελ Φάζε 3, πινπνηείηαη ζαλ ζχλνιν πξνγξακκάησλ ή κνλάδσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: Δγθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Πξνεηνηκαζία γηα επηκέξνπο ειέγρνπο. Δπηκέξνπο έιεγρνη. Γηφξζσζε ζθαικάησλ θαη αζπκθσληψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο. : , : , : Url: Page 7

8 ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ηεξνχληαη απζηεξνί πξνγξακκαηηζηηθνί θαλφλεο θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ηεο εηαηξείαο. Η θάζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο θαζνξηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο είλαη ε δξνκνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ε πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ, θαη ν ηειηθφο επαλέιεγρνο θαζελφο κέξνπο εθαξκνγψλ κεκνλσκέλα. Σν ηέινο ηεο θάζεο απηήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έρεη ζρεδφλ ηειεηψζεη. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηα λέα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί νινθιεξψλνληαη ζην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ θηινμελείηαη ζε έλα «άδεην» κεράλεκα παξφκνην (θαηά πξνηίκεζε) κε ην κεράλεκα πνπ ν πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο έιεγρνο εκπιέθεη θαη ηε ζεκαληηθή αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. Φάζη 5: Ολοκλήπωζη / Έλεγσορ ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηα αλαπηπρζέληα πξνγξάκκαηα ελνπνηνχληαη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ην νπνίν γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζε έλα κεράλεκα θαη πεξηβάιινλ φκνην κε απηφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ζαλ κεράλεκα «παξαγσγήο». Ο έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ «πξντφληνο» πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή αξηηφηεηά ηνπ θαζψο θαη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ζηηο Φάζεηο 1 θαη 2. εκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: Οιηθή πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο. Η «εηθφλα» ηεο εθαξκνγήο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ζην ρξήζηε. πκβαηφηεηα browser θαη πιαηθφξκαο. Stress testing. πλεθηηθφηεηα. Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ. Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζειίδσλ. Έιεγρνο θνξκψλ. Έιεγρνο εθαξκνγήο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: Έιεγρνο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Έιεγρνο πεξηβάιινληνο πνπ απεπζχλεηαη ζην ρξήζηε. Έιεγρνο απφδνζεο. : , : , : Url: Page 8

9 Σα αξρεία πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη ζα κεηαθέξνληαη ζε έλαλ θνηλφ Web server απξνζπέιαζην απφ ην θνηλφ νχησο ψζηε ε νκάδα ηεο αλάπηπμεο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ειέγρνπο απφδνζεο πην αθξηβείο απφ απηνχο πνπ εθηειέζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ αλαπηπμηαθψλ ή δνθηκαζηηθψλ servers. Δπηβάιιεηαη έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ νχησο ψζηε λα εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα παξαιήςεσλ. Δθφζνλ ην χθνο θαη ε δνκή ηεο εθαξκνγήο ζα έρνπλ αιιάμεη, είλαη απαξαίηεηε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη ζειίδεο Web έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή θαη αληίδξαζε αλάινγα κε ην πξφγξακκα πινήγεζεο, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηηο γξακκαηνζεηξέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην Internet. Η απφδνζε ησλ ρξσκάησλ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο, ην βάζνο ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζφλεο θαη ηνπο νδεγνχο θαξηψλ νζφλεο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αθξηβή εηθφλα ηνπ πψο παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ζηνπο ρξήζηεο, ν έιεγρνο ζα γίλεη ππφ ηηο πην ζπλήζεηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα site. Οη ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο ζα ειεγρζνχλ ζηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο θαη ππφ ηηο πην ζπλήζεηο ξπζκίζεηο ππνινγηζηψλ. Φάζη 6: Δγκαηάζηαζη ηος Σςζηήμαηορ Η επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ, αθνινπζείηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ «παξαγσγήο», ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αξρηθή ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζή ηνπ πξνο απνθπγήλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Η αξρηθή παξαθνινχζεζε επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ηαρχηεηαο απφθξηζεο, αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο, ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε παιηφηεξνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ λέα ειεθηξνληθή εθαξκνγή, είλαη πξνηηκεηέν ηα δχν ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια γηα θάπνην δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, θαη φηη νη ρξήζηεο είλαη αλήκεξνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Φάζη 7: Υποζηήπιξη Καλήρ Λειηοςπγίαρ και Σςνηήπηζη Η ηειηθή Φάζε ελφο έξγνπ Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ είλαη απηή ηεο ζπληήξεζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα παξακέλεη ελεκεξσκέλν γηα λα εμαζθαιηζηεί ε καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ. Δπίζεο ε πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο είλαη έλαο αθφκε παξάγσλ επηηπρίαο. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο θάζεο απηήο είλαη: πλερήο θαηαγξαθή αληηδξάζεσλ ηνπ θνηλνχ (on-line εξσηεκαηνιφγηα θιπ). Πξφζζεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλερήο αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ. Παξαθνινχζεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο. Μειινληηθνί ζηφρνη γηα ηελ επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Η πινπνίεζε ελφο ηέιεηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Απαηηείηαη ε δεκνζηνπνίεζε θαζψο θαη ε «δηαθήκηζή» ηνπ ζε ειεθηξνληθά κέζα. Οη αθφινπζεο ηππηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηελ θάζε απηή είλαη: : , : , : Url: Page 9

10 Καηαρψξεζε ηεο εθαξκνγήο ζε γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο (search engines) ηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ζε θάπνην έκπεηξν ζχκβνπιν ηνλ ξφιν ηνπ Content Manager (CM) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο CM ζα ζπκβνπιεχεη γηα ην πεξηερφκελν, ζα ειέγρεη ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φηαλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. : , : , : Url: Page 10

11 Βαζικέρ παπάμεηποι ηος έπγος - Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Use case diagram Administrator Manager Back Ofiice Agent : , : , : Url: Page 11

12 Αναλςηικά οι πόλοι ηος κάθε σπήζηη. Manager Αλαζέηεη ιίζηεο κε ηειεθσληθνχο αξηζκνχ ζηνπο Agents.Ο κεραληζκφο φπσο είλαη ηψξα δεηάεη έλα εχξνο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ γηα λα εμάγεη ηελ ιίζηα. χκθσλα κε ηα φζα είπακε ζηε ζπλάληεζε καο ζα πξνζηεζνχλ θαη άιια 2 θξηηήξηα Σ.Κ. Ολνκαηεπψλπκν. Αληηζηνηρεί θιήζεηο κε campaigns Γηαηεξεί real- time ζηαηηζηηθά Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ζε real time ηηο θιήζεηο ζηνπο agents. Μπνξεί έηζη λα απνθνξηίδεη ην call center. Agent Ο θάζε agent δέρεηαη ιίζηα θιήζεσλ απφ ην ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα είλαη γηα δηαθνξεηηθά campaigns. Έρεη πιήξε δηαρείξηζε γηα λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ εμέιημε ηεο ζπλνκηιίαο κε ηνλ ππνςήθην πειάηε. Οη θιήζεηο γίλνληαη κε έλα θιίθ ζηνλ αξηζκφ, κέζα απφ ην ζχζηεκα. Πξνυπνζέηνπκε ηελ χπαξμε modem. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ν agent ζην ζχζηεκα, εηζάγνληαη ζε πεδία ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνεγνπκέλσο δπλακηθά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Γηαηεξείηε ε δηάξθεηα ηεο θάζε θιήζεο ηνπ agent φπσο επίζεο θαη ην ηζηνξηθφ. Back Office Admin Γηεπζεηεί ηηο ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο. Γηεπζεηεί ηα δξνκνιφγηα ησλ courier γηα ην hard copy ησλ αηηήζεσλ. Έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζχλζεηε αλαδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο θαη δπλαηφηεηαο export ζε.xls αξρεία. Έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο αλαθνξέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηα Reports Γηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαλνκέσλ. Γηαρεηξίδεηαη ηελ ιίζηα κε ηηο ηξάπεδεο. Γηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ Τπαιιήισλ Γηαρεηξίδεηαη ηα campaigns : , : , : Url: Page 12

13 Δνδεικηικά κάποιερ οθόνερ ηος Back office Γιασειπιζηήρ Δθαπμογήρ Πξντφληα Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θιήζεηο. Γηα θάζε πξντφλ θαηαρσξεί επίζεο ηα πεδία πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο φηαλ θαηαρσξείηαη κηα αίηεζε αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Γηα θάζε πεδίν νξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ (ραξαθηήξεο, αξηζκφο, ιίζηα ηηκψλ θιπ), αλ πξφθεηηαη γηα ππνρξεσηηθφ πεδίν, θαζψο θαη ηπρφλ δηαζχλδεζε κε θάπνην απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε γηα απηφκαηε ζπκπιήξσζε θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο κηαο αίηεζεο. : , : , : Url: Page 13

14 ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκψλ, εηζάγεη ηηο ηηκέο απφ ηηο νπνίεο ζα επηιέγεη ν ρξήζηεο φηαλ ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε. : , : , : Url: Page 14

15 Τπάιιεινη - Σκήκαηα Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο (ππαιιήινπο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο νκαδνπνηήζεη αλά ηκήκα. Γηα θάζε ρξήζηε ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, θαη νξίδεη ηνπο ξφινπο ζηνπο νπνίνπο αλήθεη (Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο, Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ, Σειεθσλεηήο, BackOffice). : , : , : Url: Page 15

16 Γηαλνκείο Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη ηνπο δηαλνκείο κέζσ ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε παξάδνζε/παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο. Σξάπεδεο Σέινο, κπνξεί λα εηζάγεη κηα ιίζηα απφ ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεδίν ζε θάπνην πξντφλ. : , : , : Url: Page 16

17 Γιασειπιζηήρ Κλήζεων Ο δηαρεηξηζηήο θιήζεσλ δεκηνπξγεί θιήζεηο θαη ηηο αλαζέηεη ζηνπο ηειεθσλεηέο. Μπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί πνηνη ηειεθσλεηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη αλά πάζα ζηηγκή. Δάλ ν αληίζηνηρνο ηειεθσλεηήο έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, πίλαθαο ησλ θιήζεψλ ηνπ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ρσξίο θάπνηα δηθή ηνπ αλάκεημε, ελψ θαη ν δηαρεηξηζηήο παξαθνινπζεί δσληαλά (live) ηελ εμέιημε ησλ θιήζεσλ, κε ελδείμεηο γηα φζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ηελ έθβαζε ηεο θιήζεο, ζηαηηζηηθά ηνπ ηειεθσλεηή θιπ. Η δεκηνπξγία ησλ θιήζεσλ γίλεηαη αλά πξντφλ, νξίδνληαο έλα εχξνο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ. : , : , : Url: Page 17

18 Τηλεθωνηηήρ Ο ηειεθσλεηήο/ηξηα γλσξίδεη κφλν ηηο θιήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί αλά πξντφλ. Γηα θάζε ππνςήθην πειάηε κπνξεί λα εκθαλίζεη ηπρφλ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ θιήζεσλ θαζψο θαη αλ έρεη πξνεγνχκελεο αηηήζεηο γηα θάπνην πξντφλ. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο γίλεηαη απηφκαηα ε θιήζε θαη κπνξεί λα επηιέμεη απφ κηα ιίζηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πειάηε. Δθφζνλ ν πειάηεο επηζπκεί ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη άκεζα ζην ζχζηεκα ηελ αίηεζε γηα ην πξντφλ ή ελαιιαθηηθά, λα ηελ θαηαρσξήζεη ρεηξφγξαθα κέζσ εληχπνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζην Back Office πνπ ηελ πεξλάεη ζην ζχζηεκα. : , : , : Url: Page 18

19 Back Office Οη ρξήζηεο Back Office είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή (ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο). Οη ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα κε επηιεγκέλν ηνλ πειάηε, ην πξντφλ θαη ηνλ ηειεθσλεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε θαη ν ρξήζηεο Back Office εηζάγεη φπνηα επηπιένλ ζηνηρεία ρξεηάδνληαη. Μπνξεί επίζεο λα θαηαρσξήζεη θαη αλεμάξηεηεο αηηήζεηο. ηελ νζφλε ηεο αίηεζεο ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ (πεδία ηνπ πξντφληνο), θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην ξαληεβνχ ηνπ δηαλνκέα κε ηνλ πειάηε. Σα πεδία ηνπ πξντφληνο πνπ έρεη ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κε πεδία ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. : , : , : Url: Page 19

20 Αθφκε, ν ρξήζηεο Back Office κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ αηηήζεσλ βάζε θξηηεξίσλ, λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ή λα ηα εμάγεη ζε κνξθή excel ή pdf. Μπνξεί ηέινο, λα εθηππψζεη ην πξφγξακκα ή δξνκνιφγην ελφο δηαλνκέα αλά εκέξα, κε βάζεη ηα ξαληεβνχ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. : , : , : Url: Page 20

21 Αναθοπέρ (Reports) Ο αλαθνξέο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο δηφηη κέζσ απηψλ κπνξεί ε δηνίθεζε λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Αναλςηικά ζηοισεία αιηήζεων ανά ημεπομηνία Δκθαλίδνληαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε, ΑΦΜ, Γηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη ην πξφγξακκα πνπ έρεη επηιέμεη. ηελ θφξκα αλαδήηεζεο ζα κπνξεί λα επηιεγεί ε εκεξνκελία εηζαγσγήο, ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζην ππνςήθην πειάηε ή ππνγξαθήο, ε εκεξνκελία αθχξσζεο, ε εκεξνκελία απνζηνιήο, ηε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία, ηνλ agent, ην ηειεθσληθφ θέληξν, ην πξντφλ θαη ην status ηεο αίηεζεο. Δλδεηθηηθέο νζφλεο αλαθνξψλ παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα : : , : , : Url: Page 21

22 Έκθεζη παπαγωγικόηηηαρ κένηπος Δκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ν αξηζκφο αηηήζεσλ αλά πσιεηή θαη αλά εκέξα γηα ηνλ επηιεγκέλν κήλα. : , : , : Url: Page 22

23 Ημεπολόγιο Αιηήζεων κένηπος Δκθαλίδνληαη αλαιπηηθά αλά εκέξα θαη ζπλεξγάηε ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ελφο θέληξνπ Έκθεζη παπάδοζηρ αιηήζεων Δκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη αηηήζεηο γηα ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν θαη δηαλνκέα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη είλαη: Ολνκαηεπψλπκν πειάηε Αξηζκφο θηλεηνχ / ζηαζεξνχ : , : , : Url: Page 23

24 Γηεχζπλζε παξάδνζεο / Πεξηνρή Ώξα παξάδνζεο : , : , : Url: Page 24

25 Ανάπηςξη νέων σαπακηηπιζηικών για ηηρ ανάγκερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ χκθσλα κε ηα φζα ζπδεηήζακε θαηά ηελ ζπλάληεζε καο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο καο ζα γίλεη επηπιένλ development ζην πξντφλ CT_back_office γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηψλ : Ο Agent ζα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη custom- δπλακηθφ menu (πνπ θαζνξίδεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θακπάληαο) γηα λα θξαηάεη ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο π.ρ. πνηφλ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν έρεη θαη πφηε ιήγεη ε ζχλδεζε ηνπ. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ιίζηαο θιήζεσλ κε extra θξηηήξηα φπσο Όλνκα ή Σ.Κ.. ηελ θφξκα πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ν Agent ζα πξνζηεζεί έλα λέν πεδίν ζην νπνίν ζα εηζάγεη ζηνηρεία γηα ην πφηε κπνξεί ν ππνςήθηνο πειάηεο λα δψζεη ξαληεβνχ κε ηνλ courier ζε πεξίπησζε πνπ ε θακπάληα απαηηεί απνζηνιή hard copy αίηεζεο. Λειηοςπγικά Φαπακηηπιζηικά Υλοποίηζη Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πην ζχγρξνλα εξγαιεία, θαη φιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Business Hellas. Σν ζχζηεκα αθνινπζεί αξρηηεθηνληθή client-server πνιιαπιψλ επηπέδσλ (ntier) κε web based user interface. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ζα πινπνηεζεί κε ηελ ηερλνινγία Java Enterprise Edition (J2EE). Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξίδνληαη απφ RDBMS πνπ ζα επηιεγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα (π.ρ. MS SQL Server). Σν business logic / server-side ηκήκα ηεο εθαξκνγήο θηινμελείηαη ζην ινγηζκηθφ ππνδνκήο Application Server. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο είλαη Apache Tomcat ή Sun glassfish. (JSF). Σν framework πνπ ζα ζηεξηρζεί ε πινπνίεζε είλαη ην Java Server Pages Γηα ην UI (User Interface) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα components Apache MyFaces, Apache Tomahawk, JBoss Rich Faces. Δπίζεο ζα γίλεη ρξήζε ηνπ framework Hibernate πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε ε εθαξκνγή απφ ην είδνο ηνπ database server ην νπνίν πξνζθέξεη πεξαηηέξσ επειημία.. J2EE Η πιαηθφξκα J2EE ρξεζηκνπνηεί ην δηαλεκεκέλν πξφηππν εθαξκνγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο δηαηξείηαη ζε ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο, πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ, εγθαζίζηαληαη ζε δηαθνξεηηθέο κεραλέο, αλάινγα κε ην επίπεδν κέζα ζην πεξηβάιινλ J2EE πνπ αλήθνπλ. : , : , : Url: Page 25

26 Σν ζρήκα παξνπζηάδεη δχν εθαξκνγέο J2EE πνπ δηαηξέζεθαλ ζηα επίπεδα πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. Σκήκαηα επηπέδνπ πειάηε πνπ νξγαλψλνληαη ζηε κεραλή πειάηε Σκήκαηα Web επηπέδνπ πνπ νξγαλψλνληαη ζηνλ J2EE εμππεξεηεηή Σκήκαηα επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ (Bussiness Logic) πνπ νξγαλψλνληαη ζηνλ J2EE εμππεξεηεηή Λνγηζκηθφ ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ (EIS) πνπ εθηειείηαη ζηνλ EIS εμππεξεηεηή Δλψ κηα εθαξκνγή J2EE κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηα ηξία ή ηέζζεξα επίπεδα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 2.1 ζεσξείηαη, γεληθά, φηη νη J2EE εθαξκνγέο απνηεινχληαη απφ ηξία επίπεδα επεηδή θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο: κεραλή πειάηεο (client machine), κεραλή J2EE εμππεξεηεηήο, θαη κεραλή βάζεσλ δεδνκέλσλ ή legacy back-end ζχζηεκα. Οη ηξεηο-ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζεηξά εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ θαη' απηφ ηνλ ηξφπν επεθηείλνπλ ην ηππνπνηεκέλν twotiered πξφηππν πειάηε- εμππεξεηεηή κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πνιχπινθνπ εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο πειαηψλ θαη ηεο απνζήθεπζεο νπίζζηνπ κέξνπο(back-end storage). Java Server Faces (JSF) Σα JavaServer Faces (JSF, ή "Faces") είλαη έλα framework αλνηρηνχ θψδηθα (Open Source) γηα ηελ αλάπηπμε Java web εθαξκνγψλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ απινπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο ζειίδσλ θαη ζηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε απηψλ. Απνηειείηαη απφ έηνηκα ζχλνια ζπζηαηηθψλ δηεπαθήο ρξήζηε (User Interface, UI Components) θαη ππνζηεξίδεη έλα κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζε γεγνλφηα (event - driven). Όιεο νη εθαξκνγέο JSF είλαη ζηελ πξάμε ηππνπνηεκέλεο web εθαξκνγέο ηεο Java πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν framework γηα λα πινπνηήζνπλ ην Servlet API. Ωο ηέηνηεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν HTTP κέζσ ηνπ Servlet API θαη θάπνην είδνο ηππηθήο ηερλνινγίαο εκθάληζεο, φπσο νη JavaServer Pages (JSP), ε νπνία θαζνξίδεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζειίδσλ. Όκσο, ηα JSF θάλνπλ έλα βήκα παξαπάλσ απφ ην Servlet API, Σα Servlets θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ππνδνκή πνπ είλαη : , : , : Url: Page 26

27 απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Web εθαξκνγψλ, αιιά ζπλερίδνπλ λα απαηηνχλ ρεηξηζκφ ησλ αηηεκάησλ θαη απνθξίζεσλ, πνπ είλαη ηδηφηεηεο ηνπ ζεκειηψδνπο πξσηνθφιινπ, ηνπ HTTP. Οη JSF εθαξκνγέο, απφ ηελ άιιε, έρνπλ ηα UI αληηθείκελα, ηα νπνία θαη κπνξνχλ λα θξαηνχλ απηφκαηα ζπγρξνληζκέλα κε ηα αληηθείκελα ηεο Java πνπ ζπιιέγνπλ ηηο ηηκέο εηζαγσγήο ησλ ρξεζηψλ θαη απνθξίλνληαη ζηα γεγνλφηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο, αληηθείκελα ηα νπνία θαινχληαη backing beans. Έηζη, ηα JSF ρξεζηκνπνηνχλ ην Servlet API γηα ηελ ππνδνκή ηνπο, αιιά επηηξέπνπλ ηελ εξγαζία ζε έλα πην πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο web εθαξκνγψλ ρσξίο λα ππάξρεη αλεζπρία γηα ην HTTP ή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Servlet API. Δπηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζθέθηνληαη κε φξνπο αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ, backing beans θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, αληί γηα φξνπο αηηεκάησλ, απαληήζεσλ, θαη markup θαιχπηνληαο έηζη πνιιέο απφ ηηο πνιππινθφηεηεο ηεο web αλάπηπμεο. Σα JavaServer Faces, άιισζηε, έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν: λα θαηαζηήζνπλ ηελ αλάπηπμε Web εθαξκνγψλ γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε (Rapid Application Development). Παξαθάησ θαίλεηαη ε δηάηαμε κηαο εθαξκνγήο JSf απφ πςειφ επίπεδν. Hibernate Tν Hibernate ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ORM (object/relational mapping) ινγηζκηθνχ. Σν ORM ινγηζκηθφ ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο δηεπαθήο (interface) κεηαμχ ησλ δηαδεδνκέλσλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Με απιά ιφγηα, πξνζθέξεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ σο αληηθεηκελνζηξαθή. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ δεκηνπξγεί αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (ζπζρεηίζεηο, θιεξνλνκηθφηεηα, πνιπκνξθηζκφο) - πνπ δελ ππάξρνπλ ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ - θαη ησλ πηλάθσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πηλάθσλ κηαο ζρεζηαθήο βάζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν πξνγξακκαηηζηήο βιέπεη ηειηθά κία αληηθεηκελνζηξαθή βάζε δεδνκέλσλ, παξφιν πνπ ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηεί κηα ζρεζηαθή. Έηζη ν : , : , : Url: Page 27

28 πξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, ηα ηξνπνπνηεί ζρεηηθά κε ηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχζζεη θαη ηα απνζεθεχεη (ηξνπνπνηεί, δηαγξάθεη θαη αλαδεηά) ζηελ βάζε σο αληηθείκελα, ζθεπηφκελνο δειαδή κε αληηθεηκελνζηξαθείο έλλνηεο θαη φρη κε βάζε ην ζρήκα ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ην Hibernate πνπ, γλσξίδνληαο ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ βάζεο θαη ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο, αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάζεη ηελ θαηάιιειε εληνιή ηεο SQL ε νπνία θαη ζηέιλεηαη ηειηθά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Έπεηηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη ε βάζε ην Hibernate ηα επηζηξέθεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή σο αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη δειαδή έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ εθαξκνγήο θαη βάζεο δεδνκέλσλ. Σν Hibernate πξνζθέξεη ηα παξαθάησ ζηνλ πξνγξακκαηηζηή: Παξαγσγηθφηεηα: ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο πξνζπάζεηαο αθηεξψλεηαη ζηελ δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν Hibernate απηνκαηνπνηψληαο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (CRUD Create Read Update Delete) επηηξέπεη αξρηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο (business logic). Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αθνινπζεζνχλ δχν ζηξαηεγηθέο αλαπηπμεο ινγηζκηθνχ: είηε αξρίδνληαο απφ ην κνληέιν δεδνκέλσλ είηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξφλν αλάπηπμεο. πληεξεζηκφηεηα: Με ηε ρξήζε ηνπ Hibernate γξάθνληαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο γξακκέο θψδηθα θαη ν θψδηθαο είλαη πην θαηαλνεηφο θαη θαινγξακκέλνο. Απηφ θάλεη ηελ ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο επθνιφηεξε. Αλεμαξηεζία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ: Με ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ Hibernate κε δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ κε ηε βάζε κέζσ δειψζεσλ νξηδνκέλσλ ζε εηδηθφ αξρείν ε αλαπηπζζφκελε εθαξκνγή κπνξεί κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζεηο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζηεξεί κελ απφ ην Hibernate ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βάζεο, φκσο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο πεγαίαο SQL κέζα ζην Hibernate πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ βέβαηα κεηψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Hibernate. ην ζρήκα αξηζηεξά θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε δνκή κηαο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί Hibernate. : , : , : Url: Page 28

29 AJAX Η ηερλνινγία AJAX (Asynchronous Java XML) είλαη νπζηαζηηθά ε θφξησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο αζχγρξνλα (ρσξίο πιήξε επαλαθφξηηζε ηεο παξνχζαο ζειίδαο), ην νπνίν νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ε Ajax εξγάδεηαη ζην πίζσ κέξνο κηαο εθαξκνγήο, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη ελ κέξεη κηα ηζηνζειίδα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη δίλνληαο ζηνλ ρξήζηε ηελ εκπεηξία κηαο εθαξκνγήο desktop. Οη Ajax ηζηνζειίδεο εξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη αίηεζε γηα θάζε είδνο λέσλ δεδνκέλσλ, κηα ιεηηνπξγία JavaScript ελεξγνπνηείηαη θαη ε εηθνληθή κεραλή ηεο Ajax ελεξγνπνηείηαη. Η εηθνληθή κεραλή Ajax θάλεη κε ηε ζεηξά ηεο έλα αίηεκα κέζσ XMLHttp ζηνλ web server, κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη ε AJAX δελ δεηά ηελ δεκηνπξγία λέαο ζειίδαο, αιιά κφλν ηα λέα δεδνκέλα. Ο server ζπιιέγεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα παξαδίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ πειάηε ελψ ε ζειίδα απηή επεμεξγάδεηαη γηα ηηο παξνπζηαζηηθέο αιιαγέο. Απηή ε "κεξηθή" ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο, είλαη κηα πνιχ ηαρχηεξε αληαπφθξηζε θαη εηζάγεη κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή εμ νινθιήξνπ επαλαθφξησζε ζειίδσλ. H AJAX είλαη ζήκεξα κηα ηαρέσο αλαδπφκελε ηερληθή ζην εηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ αιιά θαη πειαηεηαθψλ παξηίδσλ. Η βειηίσζε ηεο δηεπαθηθήο δηαδξαζηηθφηεηαο ηεο AJAX γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ δηαδηθηπαθψλ θαη desktop εθαξκνγψλ ην νπνίν είλαη θαη αλεπηζχκεην. Παξέρεη γξήγνξε επεμεξγαζία θαη δηαινγηθή παξάδνζε ππεξεζηψλ, ελψ ην ζπλνιηθφ πιήζνο δπλαηνηήησλ ηεο θαηαζηά δπλαηή ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ, πινχζησλ θαη βειηησκέλσλ ρξεζηηθψλ δηεπαθψλ. Η νξζή εθαξκνγή ηεο AJAX ηερλνινγίαο θέξλεη έλα ζαθέο πιενλέθηεκα ζηελ ηαρχηεηα θαη επηδφζεηο γηα θάζε είδνπο δηθηπαθή εθαξκνγή, είηε πξφθεηηαη γηα απιέο δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο ή γηα ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο βηνκεραληθέο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. Δπγαλεία Ανάπηςξηρ Δθαπμογών Βαζηθή κέξηκλα καο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο ιχζεο πνπ λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο αθελφο θαη αθεηέξνπ λα πξνζθέξεη κηα αλνηρηή θαη επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή ζε κειινληηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ζε καθξνρξφληα βάζε ηελ επέλδπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαζψο επίζεο ηελ ζεκαζία θαη θξηζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, επηιέμακε θαη πξνζθέξνπκε σο πιαηθφξκα αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο ησλ εθαξκνγψλ ην open source εξγαιείν Ecliplse IDE θαζψο θαη ην applet component ThinkMap γηα ην business presentation. Γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ e-business εθαξκνγψλ ρξεηάδεηαη έλαο δπλακηθφο ζπλδπαζκφο απφ Java, XML, θαη SQL. Η Java ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηεο. Η XML γηα ην πέξαζκα πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εθαξκνγψλ πνπ είλαη ραιαξά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνπ παξαπάλσ ιφγνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί Eclipse IDE γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζε ζπλδηαζκφ κε Sun GlassFish Application Server Η αλάπηπμε J2EE θαη XML kai JSF πξνζθέξεη: : , : , : Url: Page 29

30 Άκεζε παξαγσγηθφηεηα Java θαη XML κε δεισηηθά wizards πνπ επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ θαη χζηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο. Δλζσκαησκέλν πιαίζην components J2EE θαη XML γηα ηε δφκεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο γηα αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο. Πεξηεθηηθή ππνζηήξημε νκάδσλ γηα κεγάια projects. Οινθιήξσζε ρσξίο πξνβιήκαηα κε ην J2EE application server ηεο Sun Σν Eclipse IDE απμάλεη δξακαηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο transactional εθαξκνγψλ J2EE θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ ππνζηήξημε απφ άθξε ζε άθξε ηεο αλάπηπμεο, εθζθαικάησζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο εθαξκνγψλ e-business. To Eclipse IDE παξέρεη έλα πιήξεο J2EE πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θιηκαθνχκελεο, πςειήο απφδνζεο Internet εθαξκνγέο θαη ζπζηαηηθά, ζπκπεξηιακβάλνληαο applets, JavaBeans, JavaServer Pages (JSP), Java Server Faces(JSF), Servlets, CORBA αληηθείκελα, θαη Enterprise JavaBeans (EJB). Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε γηα ηα πην πξφζθαηα J2EE 1.3 Application Programming Interfaces (API), ζπκπεξηιακβάλνληαο EJB 2.0, Servlets 2.3, JSP 1.2, JDBC 2.0, JMS 1.0.2, Hibernate θαη JTA 1.01, θαη ηα ηειεπηαία XML πξφηππα φπσο XML Schema, XSLT 1.1, DOM θαη SAX 2.0, θαη SOAP 1.1. To Eclipse IDE θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, απφ ηελ επεμεξγαζία, ην compiling, ηνλ έιεγρν, θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ, έσο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθζθαικάησζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη πεξηεθηηθή ππνζηήξημε νκάδσλ γηα κεγάια project. Όιεο νη εθαξκνγέο θαη νη δηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο Eclipse IDE κπνξνχλ εχθνια λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Oracle AS κέζα απφ ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. 100% Java IDE To Eclipse IDE παξέρεη έλα 100% Java IDE θαη ιεηηνπξγεί ζε Windows, Linux, θαη Solaris. Σν IDE είλαη πιήξσο επεθηάζηκν κέζσ ηνπ Addon API, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο νπνηαζδήπνηε ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πξντφλ. To Eclipse IDE εθαξκφδεη κηα εθηεηακέλε ηερλνινγία δπν θαηεπζχλζεσλ γηα λα θξαηάεη ηνλ θψδηθα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ζπγρξνληζκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο. Αιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζα ζηνλ visual designer εκθαλίδνληαη άκεζα ζηνλ θψδηθα, θαη αληηζηξφθσο ελψ δελ ρξεηάδεηαη compilation. Ο εμειηγκέλνο compiler κε δπλαηφηεηεο UNICODE πνπ πξνζθέξεη ππνζηήξημε απφθξπςεο (γηα απνθπγή decompilation), απηφκαηα επαιεζεχεη ηα εμαξηεκέλα ζηνηρεία ζην compilation. To Eclipse IDE επίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη απνζπκθφξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην Java θψδηθα πνπ εθηειείηαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο. Σν ηζρπξφ debugger εθηειείηαη πάλσ ζε πνιιαπιέο πιαηθφξκεο, πνιιαπιέο πινπνηήζεηο virtual machine θαη κνξθέο SDK. Με ηo Eclipse IDE, ε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ projects είλαη εθηθηή, ην θάζε έλα κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηφηεηεο γηα compilation, εθηέιεζε, θαη εθζθαικάησζε, κέζα ζε έλα session.. πλδπάδεη πξφζβαζε ζε πεξηερφκελα, αξρεία θαη θιάζεηο ηνπ project θαη νιφθιεξε ηελ ηεξαξρία ηνπ Java classpath ζην ίδην interface. To Eclipse IDE θάλεη ηε : , : , : Url: Page 30

31 δηαρείξηζε εμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ classpath επθνιφηεξε κε ηε ρξήζε βηβιηνζεθψλ, πνπ παξέρνπλ έλα UI γηα ηε γξήγνξε ελαιιαγή κεηαμχ νκάδσλ απφ classpath entries, δηεπθνιχλνληαο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αξρείσλ θιάζεο, ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ θάζε παθέηνπ Σν GlassFish ESB είλαη κηα πιαηθφξκα δνκεκέλε πάλσ ζε έλαλ επεθηάζηκν Java ππξήλα θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ζπκβνιή θαη ζπλεηζθνξά θψδηθα θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ ιχζεσλ απφ πξνγξακκαηηζηέο ππφ ηελ εκπνξηθή ππνζηήξημε ηεο Sun Microsystems. Δπνκέλσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζεο κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε εθαξκνγψλ παξαγσγήο θψδηθα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πιαηθφξκαο κε πεξηζζφηεξα θαη ζηαζεξφηεξα εξγαιεία. Σν GlassFish ESB πξνζθέξεη κηα επέιηθηε θαη ειαθξηά πιαηθφξκα ESB ζην πιαίζην ηνπ open source εξεπλεηηθνχ έξγνπ OpenESB θαη ζηεξίδεηαη ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Java NetBeans 6.1 θαη ζηνλ Sun GlassFish Enterprise Server γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (WS-*, SOAP θαη εηεξνγελή XML πξφηππα) θαη δίλεη βάζε ζηελ ηερλνινγία ηνπ JBI (Java Business Integration) σο κέζνπ ελνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ζχλζεησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. Αο εμεηάζνπκε έλα-έλα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ GlassFish ESB. Ο εμππεξεηεηήο Sun GlassFish Enterprise Server παξέρεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηέιεζε Java EE Business Model - εθαξκνγψλ (artifacts). Παξέρεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (value-added) γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ επίβιεςε (monitoring) θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ (clustering), ηε κειέηε ζπκπησκάησλ (diagnostics) θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ. πγρξφλσο, επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα ήδε ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά θαη βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα ηδηαίηεξα θξίζηκσλ ηερλνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη]: Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή απιά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν containers πνπ παξέρνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίαο θηινμελίαο, εθηέιεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ εθαξκνγψλ, ελψ ζπγρξφλσο πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζχλδεζεο ηνπ έμππλε εμππεξεηεηή κε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα. : , : , : Url: Page 31

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET.

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET. Πσο γίλεηαη ε πξόζβαζε ζήκεξα; Τν user input πεξλάεη από έλα server-side script κέζσ HTTP methods όπσο POST/GET Τν αίηεκα επεμεξγάδεηαη Αλάινγα αλνίγεη πξόζβαζε ζηε βάζε Query database θαη αλάθηεζε results

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό.

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. Σθσ φοιτιτριασ Χατηθαναςταςίου Μαγδαλθνισ Επιβλζπων κακθγθτισ: Δρ.ΚλεφτοφρθσΔθμιτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα