Περιεχόμενα. Back Office... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Back Office... 19"

Transcript

1 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ θαη επηκέξνπο έιεγρνη... 7 Φάζε 5: Οινθιήξσζε / Έιεγρνο... 8 Φάζε 6: Δγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο... 9 Φάζε 7: Τπνζηήξημε Καιήο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζε... 9 Βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ έξγνπ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Use case diagram Αλαιπηηθά νη ξφινη ηνπ θάζε ρξήζηε Manager Agent Back Office Admin Δλδεηθηηθά θάπνηεο νζφλεο ηνπ Back office Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο Πξντφληα Τπάιιεινη - Σκήκαηα Γηαλνκείο Σξάπεδεο Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ Σειεθσλεηήο Back Office Αλαθνξέο (Reports) Αλαιπηηθά ζηνηρεία αηηήζεσλ αλά εκεξνκελία Έθζεζε παξαγσγηθφηεηαο θέληξνπ Ηκεξνιφγην Αηηήζεσλ θέληξνπ Έθζεζε παξάδνζεο αηηήζεσλ Αλάπηπμε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.. 25 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Τινπνίεζε : , : , : Url: Page 1

2 J2EE Java Server Faces (JSF) Hibernate AJAX Δξγαιεία Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ % Java IDE : , : , : Url: Page 2

3 Μεθοδολογία Υλοποίηζηρ Η εηαηξία ζηα πιαίζηα ηεο ζε εχξνο δξαζηεξηφηεηάο θαη ηεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζε custom εθαξκνγέο κεραλνγξάθεζεο, έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία κε βάζε ηελ νπνία ζρεδηάδεη θαη αλαπηχζζεη εθαξκνγέο. Η κεζνδνινγία απηή βαζίδεηαη ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ Capability Maturity Model γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Η κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε επηά ελφηεηεο εξγαζηψλ (θάζεηο). Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν) Φάζε 3: Σερληθφο ζρεδηαζκφο Φάζε 4: Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη επηκέξνπο έιεγρνη Φάζε 5: Οινθιήξσζε / έιεγρνο Φάζε 6: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Φάζε 7: Τπνζηήξημε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο απηέο θαζψο θαη ε ξνή δηαδηθαζηψλ. ρήκα 1 Φάζεηο αλάπηπμεο δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ξνή δηαδηθαζηψλ Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη ηεο δεδνκέλεο ζηελήο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νη θάζεηο 1 έσο 4, ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα κε έλα επαλαιεπηηθφ ηξφπν (φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα) πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζπκθσλία κεηαμχ πινπνηνχκελεο ιχζεο θαη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. : , : , : Url: Page 3

4 ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα φιεο νη θάζεηο ηεο κεζνδνινγίαο. Φάζη 1: Ανάλςζη Απαιηήζεων ηελ Φάζε ηεο Αλάιπζεο, ην πξψην κέιεκα είλαη ν ζαθήο νξηζκφο ηεο βαζηθήο ηδέαο ησλ ππιψλ θαζψο θαη ηεο θηινζνθίαο πνπ ηηο δηέπεη θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Οη βαζηθνί άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζηξέθεηαη ε θάζε απηή είλαη: Οξηζκφο βαζηθήο ηδέαο ηφρνη θαη απαηηήζεηο Οξηζκφο νκάδαο ρξεζηψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε εθαξκνγή Δπηζπκεηφ / απαξαίηεην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν Οξηζκφο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ Βαζηθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο πιηθνχ Γεκηνπξγία ιεπηνκεξνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο Η ζπιινγή αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ είλαη πάληνηε ην πξψην βήκα ζηε δσή ελφο έξγνπ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ρσξίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: πιινγή αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγία δνκεκέλνπ ζπλφινπ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ. Οξγάλσζε ζε Πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο πξνο ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε (SyRS: System Requirements Specification). Δπηβεβαίσζε θαη έγθξηζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. : , : , : Url: Page 4

5 ρήκα 2: ηάδηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο είλαη: Βαζηθφο ζηφρνο θαη αλάγθεο ρξεζηψλ. Οκάδα ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή απεπζχλεηαη θαη ζέκαηα πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ησξηλέο αλάγθεο. Θέκαηα αζθαιείαο Καλφλεο ζρεδηαζκνχ πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ (styleguide, αλ ππάξρεη) Δπηθνηλσλία κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Μειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Αλακελφκελν κέγεζνο θαη θφξηνο ηεο εθαξκνγήο πρλφηεηα αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ θαη αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ελεκεξψλνπλ ηελ εθαξκνγή Αλάγθεο εθπαίδεπζεο Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο εθαξκνγήο Σν ηέινο ηεο θάζεο απηήο ζπλνδεχεηαη απφ έλα παξαδνηέν πνπ ζπλνςίδεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ε εηαηξία εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ζα απνηππσζνχλ ζηε κειέηε εθαξκνγήο. : , : , : Url: Page 5

6 Φάζη 2: Σσεδιαζμόρ ηηρ Δθαπμογήρ (Δμθάνιζη, Λειηοςπγικόηηηα, Πεπιεσόμενο) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο 2, ν ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο ζα αξρίδεη λα κνξθνπνηείηαη κέζσ ιχζεσλ πνπ επηιέγνληαη κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε θάιπςε ησλ ζεκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Οη βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο θάζεο είλαη: Ο Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ: ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε νκάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην πιηθφ πνπ ζα θαιχπηεη ε εθαξκνγή νξίδεηαη, αλαιχεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη δηαθξίλνληαο ππάξρνλ θαη λέν πιηθφ. Η δηαδηθαζία νξηζκνχ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο, πξνζδηνξηζκφο θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ, νξγάλσζε αξκνδηνηήησλ ρξεζηψλ, ηεο πιαηθφξκαο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζειίδεο, δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ. Αλάιπζε ρξεζηψλ θαη θαζνξηζκφο ξφισλ πξφζβαζεο. Η αλάιπζε ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο έρεη σο ζθνπφ λα δηαθνξνπνηήζεη ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο ζε πεξηερφκελν, ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζε ηνπο, θ.α. Η αλάιπζε ησλ ρξεζηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο γηαηί νη απνθάζεηο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηεο εθαξκνγήο θαη αληηζηξφθσο. Η αλάιπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ «ηδησηηθψλ» πεξηνρψλ ηεο εθαξκνγήο νπνχ εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε, ηνλ θαζνξηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο, ηνλ νξηζκφ θαηεγνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ν κεραληζκφο πινήγεζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ: πγθεθξηκελνπνηείηαη ε βαζηθή «εηθφλα» θαη ην βαζηθφ «κήλπκα» πνπ πξέπεη ε εθαξκνγή λα «πεξλάεη» ζηνλ ρξήζηε θαη δεκηνπξγείηαη ην βαζηθφ workflow. ρεδηάδνληαη ηα γξαθηθά θαη επηιέγεηαη ν ρξσκαηηθφο ζπλδπαζκφο ρεδηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ν ράξηεο ηεο εθαξκνγήο (site map) θαζψο θαη φινο ν κεραληζκφο πινήγεζεο κε ζηφρν ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε λα πεξηεγεζεί ζηελ εθαξκνγή, αλαγλσξίδνληαο εχθνια αλά πάζα ζηηγκή ηνπ πνπ βξίζθεηαη. Ωο ζπλέρεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νκάδα αλάπηπμεο εζηηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Απνθαζίδεηαη ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο ε νκάδα αλάπηπμεο εθηειεί ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηηγκηφηππσλ πνπ ζα παξνπζηάζεη ζηνλ ρξήζηε ν νπνίνο θαη ζα απνθαζίζεη ηελ θαηάιεμή ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ ζα πεξηιακβάλεη: Καζνξηζκφ ζηηι θαη εηθφλσλ Δηζαγσγή ινγφηππνπ Καζνξηζκφ δηάηαμεο γηα ρξήζε νζφλεο Δπηινγή θεηκέλνπ Δπηινγή γξαθηθψλ θαη ρξσκάησλ : , : , : Url: Page 6

7 Γηάξζξσζε πινήγεζεο ηεο εθαξκνγεήο Γεκηνπξγία πξνζρεδίνπ φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη φια ηα πξνηεηλφκελα εηθαζηηθά ζηνηρεία. Φάζη 3: Τεσνικόρ Σσεδιαζμόρ Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο Φάζεο 3 είλαη ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζχλνιν θαζψο θαη ζε επηκέξνπο κνλάδεο. Μία εθαξκνγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξθεηά επίπεδα (tiers) εθαξκνγψλ θαζψο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνιιψλ εμππεξεηεηψλ (database servers, web application servers, internet/intranet clients θιπ). Η ζαθήο πεξηγξαθή απηψλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ζρεδίαζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο απνηεινχλ θχξηα ζπζηαηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πινπνηεζεί. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο ιχζεο, αθνινπζεί ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ησλ κεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπεη ζηελ θάζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπο (αλάπηπμε ινγηζκηθνχ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θάζε απηή πεξηιακβάλεη: Σνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηνπνινγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο. Η ηνπνινγία ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη intranet/internet clients, infrastructure services, ππεξεζίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, web application servers. Καη αξρήλ ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηεο ππεξεζίεο ζα πινπνηεζνχλ γηα λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ πνηα δνκηθά ζηνηρεία ζα απνηειείηαη ε εθαξκνγή, θαη πσο ζα νινθιεξσζνχλ κεηαμχ ηνπο. Σν θχξην κέιεκα είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ιπζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πξηλ ηελ θάζε αλάπηπμεο, θαη λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θψδηθα θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σελ ζπγγξαθή ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηελ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. Η ηερληθή αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζα θαηαγξαθεί ζην έγγξαθν Μειέηε Δθαξκνγήο. Σν έγγξαθν απηφ ζα βνεζήζεη ηελ νκάδα έξγνπ θαηά ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Φάζη 4: Ανάπηςξη Λογιζμικού και επιμέποςρ έλεγσοι Σν ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε ζηελ Φάζε 3, πινπνηείηαη ζαλ ζχλνιν πξνγξακκάησλ ή κνλάδσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: Δγθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Πξνεηνηκαζία γηα επηκέξνπο ειέγρνπο. Δπηκέξνπο έιεγρνη. Γηφξζσζε ζθαικάησλ θαη αζπκθσληψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο. : , : , : Url: Page 7

8 ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ηεξνχληαη απζηεξνί πξνγξακκαηηζηηθνί θαλφλεο θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ηεο εηαηξείαο. Η θάζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο θαζνξηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο είλαη ε δξνκνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ε πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ, θαη ν ηειηθφο επαλέιεγρνο θαζελφο κέξνπο εθαξκνγψλ κεκνλσκέλα. Σν ηέινο ηεο θάζεο απηήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έρεη ζρεδφλ ηειεηψζεη. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηα λέα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί νινθιεξψλνληαη ζην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ θηινμελείηαη ζε έλα «άδεην» κεράλεκα παξφκνην (θαηά πξνηίκεζε) κε ην κεράλεκα πνπ ν πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο έιεγρνο εκπιέθεη θαη ηε ζεκαληηθή αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. Φάζη 5: Ολοκλήπωζη / Έλεγσορ ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηα αλαπηπρζέληα πξνγξάκκαηα ελνπνηνχληαη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ην νπνίν γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζε έλα κεράλεκα θαη πεξηβάιινλ φκνην κε απηφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ζαλ κεράλεκα «παξαγσγήο». Ο έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ «πξντφληνο» πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή αξηηφηεηά ηνπ θαζψο θαη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ζηηο Φάζεηο 1 θαη 2. εκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: Οιηθή πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο. Η «εηθφλα» ηεο εθαξκνγήο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ζην ρξήζηε. πκβαηφηεηα browser θαη πιαηθφξκαο. Stress testing. πλεθηηθφηεηα. Έιεγρνο πεξηερνκέλνπ. Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζειίδσλ. Έιεγρνο θνξκψλ. Έιεγρνο εθαξκνγήο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: Έιεγρνο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Έιεγρνο πεξηβάιινληνο πνπ απεπζχλεηαη ζην ρξήζηε. Έιεγρνο απφδνζεο. : , : , : Url: Page 8

9 Σα αξρεία πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη ζα κεηαθέξνληαη ζε έλαλ θνηλφ Web server απξνζπέιαζην απφ ην θνηλφ νχησο ψζηε ε νκάδα ηεο αλάπηπμεο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ειέγρνπο απφδνζεο πην αθξηβείο απφ απηνχο πνπ εθηειέζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ αλαπηπμηαθψλ ή δνθηκαζηηθψλ servers. Δπηβάιιεηαη έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ νχησο ψζηε λα εμαιεηθζεί ε πηζαλφηεηα παξαιήςεσλ. Δθφζνλ ην χθνο θαη ε δνκή ηεο εθαξκνγήο ζα έρνπλ αιιάμεη, είλαη απαξαίηεηε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη ζειίδεο Web έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή θαη αληίδξαζε αλάινγα κε ην πξφγξακκα πινήγεζεο, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηηο γξακκαηνζεηξέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην Internet. Η απφδνζε ησλ ρξσκάησλ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο, ην βάζνο ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζφλεο θαη ηνπο νδεγνχο θαξηψλ νζφλεο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αθξηβή εηθφλα ηνπ πψο παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ζηνπο ρξήζηεο, ν έιεγρνο ζα γίλεη ππφ ηηο πην ζπλήζεηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλα site. Οη ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο ζα ειεγρζνχλ ζηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο θαη ππφ ηηο πην ζπλήζεηο ξπζκίζεηο ππνινγηζηψλ. Φάζη 6: Δγκαηάζηαζη ηος Σςζηήμαηορ Η επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ, αθνινπζείηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ «παξαγσγήο», ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αξρηθή ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζή ηνπ πξνο απνθπγήλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Η αξρηθή παξαθνινχζεζε επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ηαρχηεηαο απφθξηζεο, αζθάιεηαο, δηαζεζηκφηεηαο, ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε παιηφηεξνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ λέα ειεθηξνληθή εθαξκνγή, είλαη πξνηηκεηέν ηα δχν ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια γηα θάπνην δηάζηεκα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, θαη φηη νη ρξήζηεο είλαη αλήκεξνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Φάζη 7: Υποζηήπιξη Καλήρ Λειηοςπγίαρ και Σςνηήπηζη Η ηειηθή Φάζε ελφο έξγνπ Γηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ είλαη απηή ηεο ζπληήξεζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα παξακέλεη ελεκεξσκέλν γηα λα εμαζθαιηζηεί ε καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ. Δπίζεο ε πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο είλαη έλαο αθφκε παξάγσλ επηηπρίαο. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο θάζεο απηήο είλαη: πλερήο θαηαγξαθή αληηδξάζεσλ ηνπ θνηλνχ (on-line εξσηεκαηνιφγηα θιπ). Πξφζζεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλερήο αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ. Παξαθνινχζεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο. Μειινληηθνί ζηφρνη γηα ηελ επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Η πινπνίεζε ελφο ηέιεηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Απαηηείηαη ε δεκνζηνπνίεζε θαζψο θαη ε «δηαθήκηζή» ηνπ ζε ειεθηξνληθά κέζα. Οη αθφινπζεο ηππηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηελ θάζε απηή είλαη: : , : , : Url: Page 9

10 Καηαρψξεζε ηεο εθαξκνγήο ζε γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο (search engines) ηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ζε θάπνην έκπεηξν ζχκβνπιν ηνλ ξφιν ηνπ Content Manager (CM) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο CM ζα ζπκβνπιεχεη γηα ην πεξηερφκελν, ζα ειέγρεη ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φηαλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. : , : , : Url: Page 10

11 Βαζικέρ παπάμεηποι ηος έπγος - Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Use case diagram Administrator Manager Back Ofiice Agent : , : , : Url: Page 11

12 Αναλςηικά οι πόλοι ηος κάθε σπήζηη. Manager Αλαζέηεη ιίζηεο κε ηειεθσληθνχο αξηζκνχ ζηνπο Agents.Ο κεραληζκφο φπσο είλαη ηψξα δεηάεη έλα εχξνο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ γηα λα εμάγεη ηελ ιίζηα. χκθσλα κε ηα φζα είπακε ζηε ζπλάληεζε καο ζα πξνζηεζνχλ θαη άιια 2 θξηηήξηα Σ.Κ. Ολνκαηεπψλπκν. Αληηζηνηρεί θιήζεηο κε campaigns Γηαηεξεί real- time ζηαηηζηηθά Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ζε real time ηηο θιήζεηο ζηνπο agents. Μπνξεί έηζη λα απνθνξηίδεη ην call center. Agent Ο θάζε agent δέρεηαη ιίζηα θιήζεσλ απφ ην ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα είλαη γηα δηαθνξεηηθά campaigns. Έρεη πιήξε δηαρείξηζε γηα λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ εμέιημε ηεο ζπλνκηιίαο κε ηνλ ππνςήθην πειάηε. Οη θιήζεηο γίλνληαη κε έλα θιίθ ζηνλ αξηζκφ, κέζα απφ ην ζχζηεκα. Πξνυπνζέηνπκε ηελ χπαξμε modem. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ν agent ζην ζχζηεκα, εηζάγνληαη ζε πεδία ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνεγνπκέλσο δπλακηθά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Γηαηεξείηε ε δηάξθεηα ηεο θάζε θιήζεο ηνπ agent φπσο επίζεο θαη ην ηζηνξηθφ. Back Office Admin Γηεπζεηεί ηηο ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο. Γηεπζεηεί ηα δξνκνιφγηα ησλ courier γηα ην hard copy ησλ αηηήζεσλ. Έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζχλζεηε αλαδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο θαη δπλαηφηεηαο export ζε.xls αξρεία. Έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο αλαθνξέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηα Reports Γηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαλνκέσλ. Γηαρεηξίδεηαη ηελ ιίζηα κε ηηο ηξάπεδεο. Γηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ Τπαιιήισλ Γηαρεηξίδεηαη ηα campaigns : , : , : Url: Page 12

13 Δνδεικηικά κάποιερ οθόνερ ηος Back office Γιασειπιζηήρ Δθαπμογήρ Πξντφληα Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θιήζεηο. Γηα θάζε πξντφλ θαηαρσξεί επίζεο ηα πεδία πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο φηαλ θαηαρσξείηαη κηα αίηεζε αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Γηα θάζε πεδίν νξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ (ραξαθηήξεο, αξηζκφο, ιίζηα ηηκψλ θιπ), αλ πξφθεηηαη γηα ππνρξεσηηθφ πεδίν, θαζψο θαη ηπρφλ δηαζχλδεζε κε θάπνην απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε γηα απηφκαηε ζπκπιήξσζε θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο κηαο αίηεζεο. : , : , : Url: Page 13

14 ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκψλ, εηζάγεη ηηο ηηκέο απφ ηηο νπνίεο ζα επηιέγεη ν ρξήζηεο φηαλ ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε. : , : , : Url: Page 14

15 Τπάιιεινη - Σκήκαηα Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο (ππαιιήινπο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο νκαδνπνηήζεη αλά ηκήκα. Γηα θάζε ρξήζηε ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, θαη νξίδεη ηνπο ξφινπο ζηνπο νπνίνπο αλήθεη (Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο, Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ, Σειεθσλεηήο, BackOffice). : , : , : Url: Page 15

16 Γηαλνκείο Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη ηνπο δηαλνκείο κέζσ ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε παξάδνζε/παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο. Σξάπεδεο Σέινο, κπνξεί λα εηζάγεη κηα ιίζηα απφ ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεδίν ζε θάπνην πξντφλ. : , : , : Url: Page 16

17 Γιασειπιζηήρ Κλήζεων Ο δηαρεηξηζηήο θιήζεσλ δεκηνπξγεί θιήζεηο θαη ηηο αλαζέηεη ζηνπο ηειεθσλεηέο. Μπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί πνηνη ηειεθσλεηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη αλά πάζα ζηηγκή. Δάλ ν αληίζηνηρνο ηειεθσλεηήο έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, πίλαθαο ησλ θιήζεψλ ηνπ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ρσξίο θάπνηα δηθή ηνπ αλάκεημε, ελψ θαη ν δηαρεηξηζηήο παξαθνινπζεί δσληαλά (live) ηελ εμέιημε ησλ θιήζεσλ, κε ελδείμεηο γηα φζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ηελ έθβαζε ηεο θιήζεο, ζηαηηζηηθά ηνπ ηειεθσλεηή θιπ. Η δεκηνπξγία ησλ θιήζεσλ γίλεηαη αλά πξντφλ, νξίδνληαο έλα εχξνο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ. : , : , : Url: Page 17

18 Τηλεθωνηηήρ Ο ηειεθσλεηήο/ηξηα γλσξίδεη κφλν ηηο θιήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί αλά πξντφλ. Γηα θάζε ππνςήθην πειάηε κπνξεί λα εκθαλίζεη ηπρφλ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ θιήζεσλ θαζψο θαη αλ έρεη πξνεγνχκελεο αηηήζεηο γηα θάπνην πξντφλ. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο γίλεηαη απηφκαηα ε θιήζε θαη κπνξεί λα επηιέμεη απφ κηα ιίζηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πειάηε. Δθφζνλ ν πειάηεο επηζπκεί ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη άκεζα ζην ζχζηεκα ηελ αίηεζε γηα ην πξντφλ ή ελαιιαθηηθά, λα ηελ θαηαρσξήζεη ρεηξφγξαθα κέζσ εληχπνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζην Back Office πνπ ηελ πεξλάεη ζην ζχζηεκα. : , : , : Url: Page 18

19 Back Office Οη ρξήζηεο Back Office είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή (ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο). Οη ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα κε επηιεγκέλν ηνλ πειάηε, ην πξντφλ θαη ηνλ ηειεθσλεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε θαη ν ρξήζηεο Back Office εηζάγεη φπνηα επηπιένλ ζηνηρεία ρξεηάδνληαη. Μπνξεί επίζεο λα θαηαρσξήζεη θαη αλεμάξηεηεο αηηήζεηο. ηελ νζφλε ηεο αίηεζεο ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ (πεδία ηνπ πξντφληνο), θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην ξαληεβνχ ηνπ δηαλνκέα κε ηνλ πειάηε. Σα πεδία ηνπ πξντφληνο πνπ έρεη ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κε πεδία ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. : , : , : Url: Page 19

20 Αθφκε, ν ρξήζηεο Back Office κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ αηηήζεσλ βάζε θξηηεξίσλ, λα εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ή λα ηα εμάγεη ζε κνξθή excel ή pdf. Μπνξεί ηέινο, λα εθηππψζεη ην πξφγξακκα ή δξνκνιφγην ελφο δηαλνκέα αλά εκέξα, κε βάζεη ηα ξαληεβνχ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. : , : , : Url: Page 20

21 Αναθοπέρ (Reports) Ο αλαθνξέο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο δηφηη κέζσ απηψλ κπνξεί ε δηνίθεζε λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Αναλςηικά ζηοισεία αιηήζεων ανά ημεπομηνία Δκθαλίδνληαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε, ΑΦΜ, Γηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη ην πξφγξακκα πνπ έρεη επηιέμεη. ηελ θφξκα αλαδήηεζεο ζα κπνξεί λα επηιεγεί ε εκεξνκελία εηζαγσγήο, ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζην ππνςήθην πειάηε ή ππνγξαθήο, ε εκεξνκελία αθχξσζεο, ε εκεξνκελία απνζηνιήο, ηε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία, ηνλ agent, ην ηειεθσληθφ θέληξν, ην πξντφλ θαη ην status ηεο αίηεζεο. Δλδεηθηηθέο νζφλεο αλαθνξψλ παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα : : , : , : Url: Page 21

22 Έκθεζη παπαγωγικόηηηαρ κένηπος Δκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ν αξηζκφο αηηήζεσλ αλά πσιεηή θαη αλά εκέξα γηα ηνλ επηιεγκέλν κήλα. : , : , : Url: Page 22

23 Ημεπολόγιο Αιηήζεων κένηπος Δκθαλίδνληαη αλαιπηηθά αλά εκέξα θαη ζπλεξγάηε ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ελφο θέληξνπ Έκθεζη παπάδοζηρ αιηήζεων Δκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη αηηήζεηο γηα ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν θαη δηαλνκέα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη είλαη: Ολνκαηεπψλπκν πειάηε Αξηζκφο θηλεηνχ / ζηαζεξνχ : , : , : Url: Page 23

24 Γηεχζπλζε παξάδνζεο / Πεξηνρή Ώξα παξάδνζεο : , : , : Url: Page 24

25 Ανάπηςξη νέων σαπακηηπιζηικών για ηηρ ανάγκερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ χκθσλα κε ηα φζα ζπδεηήζακε θαηά ηελ ζπλάληεζε καο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο καο ζα γίλεη επηπιένλ development ζην πξντφλ CT_back_office γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηψλ : Ο Agent ζα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη custom- δπλακηθφ menu (πνπ θαζνξίδεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θακπάληαο) γηα λα θξαηάεη ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο π.ρ. πνηφλ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν έρεη θαη πφηε ιήγεη ε ζχλδεζε ηνπ. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ιίζηαο θιήζεσλ κε extra θξηηήξηα φπσο Όλνκα ή Σ.Κ.. ηελ θφξκα πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ν Agent ζα πξνζηεζεί έλα λέν πεδίν ζην νπνίν ζα εηζάγεη ζηνηρεία γηα ην πφηε κπνξεί ν ππνςήθηνο πειάηεο λα δψζεη ξαληεβνχ κε ηνλ courier ζε πεξίπησζε πνπ ε θακπάληα απαηηεί απνζηνιή hard copy αίηεζεο. Λειηοςπγικά Φαπακηηπιζηικά Υλοποίηζη Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πην ζχγρξνλα εξγαιεία, θαη φιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Business Hellas. Σν ζχζηεκα αθνινπζεί αξρηηεθηνληθή client-server πνιιαπιψλ επηπέδσλ (ntier) κε web based user interface. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ζα πινπνηεζεί κε ηελ ηερλνινγία Java Enterprise Edition (J2EE). Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξίδνληαη απφ RDBMS πνπ ζα επηιεγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα (π.ρ. MS SQL Server). Σν business logic / server-side ηκήκα ηεο εθαξκνγήο θηινμελείηαη ζην ινγηζκηθφ ππνδνκήο Application Server. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο είλαη Apache Tomcat ή Sun glassfish. (JSF). Σν framework πνπ ζα ζηεξηρζεί ε πινπνίεζε είλαη ην Java Server Pages Γηα ην UI (User Interface) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα components Apache MyFaces, Apache Tomahawk, JBoss Rich Faces. Δπίζεο ζα γίλεη ρξήζε ηνπ framework Hibernate πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε ε εθαξκνγή απφ ην είδνο ηνπ database server ην νπνίν πξνζθέξεη πεξαηηέξσ επειημία.. J2EE Η πιαηθφξκα J2EE ρξεζηκνπνηεί ην δηαλεκεκέλν πξφηππν εθαξκνγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο δηαηξείηαη ζε ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο, πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ, εγθαζίζηαληαη ζε δηαθνξεηηθέο κεραλέο, αλάινγα κε ην επίπεδν κέζα ζην πεξηβάιινλ J2EE πνπ αλήθνπλ. : , : , : Url: Page 25

26 Σν ζρήκα παξνπζηάδεη δχν εθαξκνγέο J2EE πνπ δηαηξέζεθαλ ζηα επίπεδα πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. Σκήκαηα επηπέδνπ πειάηε πνπ νξγαλψλνληαη ζηε κεραλή πειάηε Σκήκαηα Web επηπέδνπ πνπ νξγαλψλνληαη ζηνλ J2EE εμππεξεηεηή Σκήκαηα επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ (Bussiness Logic) πνπ νξγαλψλνληαη ζηνλ J2EE εμππεξεηεηή Λνγηζκηθφ ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ (EIS) πνπ εθηειείηαη ζηνλ EIS εμππεξεηεηή Δλψ κηα εθαξκνγή J2EE κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηα ηξία ή ηέζζεξα επίπεδα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 2.1 ζεσξείηαη, γεληθά, φηη νη J2EE εθαξκνγέο απνηεινχληαη απφ ηξία επίπεδα επεηδή θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο: κεραλή πειάηεο (client machine), κεραλή J2EE εμππεξεηεηήο, θαη κεραλή βάζεσλ δεδνκέλσλ ή legacy back-end ζχζηεκα. Οη ηξεηο-ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζεηξά εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ θαη' απηφ ηνλ ηξφπν επεθηείλνπλ ην ηππνπνηεκέλν twotiered πξφηππν πειάηε- εμππεξεηεηή κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πνιχπινθνπ εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο πειαηψλ θαη ηεο απνζήθεπζεο νπίζζηνπ κέξνπο(back-end storage). Java Server Faces (JSF) Σα JavaServer Faces (JSF, ή "Faces") είλαη έλα framework αλνηρηνχ θψδηθα (Open Source) γηα ηελ αλάπηπμε Java web εθαξκνγψλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ απινπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο ζειίδσλ θαη ζηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε απηψλ. Απνηειείηαη απφ έηνηκα ζχλνια ζπζηαηηθψλ δηεπαθήο ρξήζηε (User Interface, UI Components) θαη ππνζηεξίδεη έλα κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζε γεγνλφηα (event - driven). Όιεο νη εθαξκνγέο JSF είλαη ζηελ πξάμε ηππνπνηεκέλεο web εθαξκνγέο ηεο Java πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν framework γηα λα πινπνηήζνπλ ην Servlet API. Ωο ηέηνηεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν HTTP κέζσ ηνπ Servlet API θαη θάπνην είδνο ηππηθήο ηερλνινγίαο εκθάληζεο, φπσο νη JavaServer Pages (JSP), ε νπνία θαζνξίδεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζειίδσλ. Όκσο, ηα JSF θάλνπλ έλα βήκα παξαπάλσ απφ ην Servlet API, Σα Servlets θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ππνδνκή πνπ είλαη : , : , : Url: Page 26

27 απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Web εθαξκνγψλ, αιιά ζπλερίδνπλ λα απαηηνχλ ρεηξηζκφ ησλ αηηεκάησλ θαη απνθξίζεσλ, πνπ είλαη ηδηφηεηεο ηνπ ζεκειηψδνπο πξσηνθφιινπ, ηνπ HTTP. Οη JSF εθαξκνγέο, απφ ηελ άιιε, έρνπλ ηα UI αληηθείκελα, ηα νπνία θαη κπνξνχλ λα θξαηνχλ απηφκαηα ζπγρξνληζκέλα κε ηα αληηθείκελα ηεο Java πνπ ζπιιέγνπλ ηηο ηηκέο εηζαγσγήο ησλ ρξεζηψλ θαη απνθξίλνληαη ζηα γεγνλφηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο, αληηθείκελα ηα νπνία θαινχληαη backing beans. Έηζη, ηα JSF ρξεζηκνπνηνχλ ην Servlet API γηα ηελ ππνδνκή ηνπο, αιιά επηηξέπνπλ ηελ εξγαζία ζε έλα πην πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο web εθαξκνγψλ ρσξίο λα ππάξρεη αλεζπρία γηα ην HTTP ή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Servlet API. Δπηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζθέθηνληαη κε φξνπο αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ, backing beans θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, αληί γηα φξνπο αηηεκάησλ, απαληήζεσλ, θαη markup θαιχπηνληαο έηζη πνιιέο απφ ηηο πνιππινθφηεηεο ηεο web αλάπηπμεο. Σα JavaServer Faces, άιισζηε, έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν: λα θαηαζηήζνπλ ηελ αλάπηπμε Web εθαξκνγψλ γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε (Rapid Application Development). Παξαθάησ θαίλεηαη ε δηάηαμε κηαο εθαξκνγήο JSf απφ πςειφ επίπεδν. Hibernate Tν Hibernate ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ORM (object/relational mapping) ινγηζκηθνχ. Σν ORM ινγηζκηθφ ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο δηεπαθήο (interface) κεηαμχ ησλ δηαδεδνκέλσλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Με απιά ιφγηα, πξνζθέξεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ σο αληηθεηκελνζηξαθή. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ δεκηνπξγεί αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (ζπζρεηίζεηο, θιεξνλνκηθφηεηα, πνιπκνξθηζκφο) - πνπ δελ ππάξρνπλ ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ - θαη ησλ πηλάθσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πηλάθσλ κηαο ζρεζηαθήο βάζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν πξνγξακκαηηζηήο βιέπεη ηειηθά κία αληηθεηκελνζηξαθή βάζε δεδνκέλσλ, παξφιν πνπ ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηεί κηα ζρεζηαθή. Έηζη ν : , : , : Url: Page 27

28 πξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηεί ηα αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, ηα ηξνπνπνηεί ζρεηηθά κε ηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχζζεη θαη ηα απνζεθεχεη (ηξνπνπνηεί, δηαγξάθεη θαη αλαδεηά) ζηελ βάζε σο αληηθείκελα, ζθεπηφκελνο δειαδή κε αληηθεηκελνζηξαθείο έλλνηεο θαη φρη κε βάζε ην ζρήκα ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ην Hibernate πνπ, γλσξίδνληαο ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ βάζεο θαη ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο, αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάζεη ηελ θαηάιιειε εληνιή ηεο SQL ε νπνία θαη ζηέιλεηαη ηειηθά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Έπεηηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη ε βάζε ην Hibernate ηα επηζηξέθεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή σο αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη δειαδή έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ εθαξκνγήο θαη βάζεο δεδνκέλσλ. Σν Hibernate πξνζθέξεη ηα παξαθάησ ζηνλ πξνγξακκαηηζηή: Παξαγσγηθφηεηα: ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο πξνζπάζεηαο αθηεξψλεηαη ζηελ δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν Hibernate απηνκαηνπνηψληαο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (CRUD Create Read Update Delete) επηηξέπεη αξρηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο (business logic). Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αθνινπζεζνχλ δχν ζηξαηεγηθέο αλαπηπμεο ινγηζκηθνχ: είηε αξρίδνληαο απφ ην κνληέιν δεδνκέλσλ είηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξφλν αλάπηπμεο. πληεξεζηκφηεηα: Με ηε ρξήζε ηνπ Hibernate γξάθνληαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο γξακκέο θψδηθα θαη ν θψδηθαο είλαη πην θαηαλνεηφο θαη θαινγξακκέλνο. Απηφ θάλεη ηελ ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο επθνιφηεξε. Αλεμαξηεζία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ: Με ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ Hibernate κε δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ κε ηε βάζε κέζσ δειψζεσλ νξηδνκέλσλ ζε εηδηθφ αξρείν ε αλαπηπζζφκελε εθαξκνγή κπνξεί κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζεηο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζηεξεί κελ απφ ην Hibernate ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βάζεο, φκσο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο πεγαίαο SQL κέζα ζην Hibernate πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ βέβαηα κεηψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Hibernate. ην ζρήκα αξηζηεξά θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε δνκή κηαο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί Hibernate. : , : , : Url: Page 28

29 AJAX Η ηερλνινγία AJAX (Asynchronous Java XML) είλαη νπζηαζηηθά ε θφξησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο αζχγρξνλα (ρσξίο πιήξε επαλαθφξηηζε ηεο παξνχζαο ζειίδαο), ην νπνίν νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ε Ajax εξγάδεηαη ζην πίζσ κέξνο κηαο εθαξκνγήο, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη ελ κέξεη κηα ηζηνζειίδα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη δίλνληαο ζηνλ ρξήζηε ηελ εκπεηξία κηαο εθαξκνγήο desktop. Οη Ajax ηζηνζειίδεο εξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη αίηεζε γηα θάζε είδνο λέσλ δεδνκέλσλ, κηα ιεηηνπξγία JavaScript ελεξγνπνηείηαη θαη ε εηθνληθή κεραλή ηεο Ajax ελεξγνπνηείηαη. Η εηθνληθή κεραλή Ajax θάλεη κε ηε ζεηξά ηεο έλα αίηεκα κέζσ XMLHttp ζηνλ web server, κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη ε AJAX δελ δεηά ηελ δεκηνπξγία λέαο ζειίδαο, αιιά κφλν ηα λέα δεδνκέλα. Ο server ζπιιέγεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα παξαδίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ πειάηε ελψ ε ζειίδα απηή επεμεξγάδεηαη γηα ηηο παξνπζηαζηηθέο αιιαγέο. Απηή ε "κεξηθή" ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο, είλαη κηα πνιχ ηαρχηεξε αληαπφθξηζε θαη εηζάγεη κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή εμ νινθιήξνπ επαλαθφξησζε ζειίδσλ. H AJAX είλαη ζήκεξα κηα ηαρέσο αλαδπφκελε ηερληθή ζην εηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ αιιά θαη πειαηεηαθψλ παξηίδσλ. Η βειηίσζε ηεο δηεπαθηθήο δηαδξαζηηθφηεηαο ηεο AJAX γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ δηαδηθηπαθψλ θαη desktop εθαξκνγψλ ην νπνίν είλαη θαη αλεπηζχκεην. Παξέρεη γξήγνξε επεμεξγαζία θαη δηαινγηθή παξάδνζε ππεξεζηψλ, ελψ ην ζπλνιηθφ πιήζνο δπλαηνηήησλ ηεο θαηαζηά δπλαηή ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ, πινχζησλ θαη βειηησκέλσλ ρξεζηηθψλ δηεπαθψλ. Η νξζή εθαξκνγή ηεο AJAX ηερλνινγίαο θέξλεη έλα ζαθέο πιενλέθηεκα ζηελ ηαρχηεηα θαη επηδφζεηο γηα θάζε είδνπο δηθηπαθή εθαξκνγή, είηε πξφθεηηαη γηα απιέο δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο ή γηα ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο βηνκεραληθέο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. Δπγαλεία Ανάπηςξηρ Δθαπμογών Βαζηθή κέξηκλα καο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο ιχζεο πνπ λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο αθελφο θαη αθεηέξνπ λα πξνζθέξεη κηα αλνηρηή θαη επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή ζε κειινληηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ζε καθξνρξφληα βάζε ηελ επέλδπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαζψο επίζεο ηελ ζεκαζία θαη θξηζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, επηιέμακε θαη πξνζθέξνπκε σο πιαηθφξκα αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο ησλ εθαξκνγψλ ην open source εξγαιείν Ecliplse IDE θαζψο θαη ην applet component ThinkMap γηα ην business presentation. Γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ e-business εθαξκνγψλ ρξεηάδεηαη έλαο δπλακηθφο ζπλδπαζκφο απφ Java, XML, θαη SQL. Η Java ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηεο. Η XML γηα ην πέξαζκα πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εθαξκνγψλ πνπ είλαη ραιαξά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνπ παξαπάλσ ιφγνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί Eclipse IDE γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζε ζπλδηαζκφ κε Sun GlassFish Application Server Η αλάπηπμε J2EE θαη XML kai JSF πξνζθέξεη: : , : , : Url: Page 29

30 Άκεζε παξαγσγηθφηεηα Java θαη XML κε δεισηηθά wizards πνπ επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ θαη χζηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο. Δλζσκαησκέλν πιαίζην components J2EE θαη XML γηα ηε δφκεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο γηα αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο. Πεξηεθηηθή ππνζηήξημε νκάδσλ γηα κεγάια projects. Οινθιήξσζε ρσξίο πξνβιήκαηα κε ην J2EE application server ηεο Sun Σν Eclipse IDE απμάλεη δξακαηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο transactional εθαξκνγψλ J2EE θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ ππνζηήξημε απφ άθξε ζε άθξε ηεο αλάπηπμεο, εθζθαικάησζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο εθαξκνγψλ e-business. To Eclipse IDE παξέρεη έλα πιήξεο J2EE πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θιηκαθνχκελεο, πςειήο απφδνζεο Internet εθαξκνγέο θαη ζπζηαηηθά, ζπκπεξηιακβάλνληαο applets, JavaBeans, JavaServer Pages (JSP), Java Server Faces(JSF), Servlets, CORBA αληηθείκελα, θαη Enterprise JavaBeans (EJB). Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε γηα ηα πην πξφζθαηα J2EE 1.3 Application Programming Interfaces (API), ζπκπεξηιακβάλνληαο EJB 2.0, Servlets 2.3, JSP 1.2, JDBC 2.0, JMS 1.0.2, Hibernate θαη JTA 1.01, θαη ηα ηειεπηαία XML πξφηππα φπσο XML Schema, XSLT 1.1, DOM θαη SAX 2.0, θαη SOAP 1.1. To Eclipse IDE θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, απφ ηελ επεμεξγαζία, ην compiling, ηνλ έιεγρν, θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ, έσο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθζθαικάησζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη πεξηεθηηθή ππνζηήξημε νκάδσλ γηα κεγάια project. Όιεο νη εθαξκνγέο θαη νη δηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο Eclipse IDE κπνξνχλ εχθνια λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Oracle AS κέζα απφ ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. 100% Java IDE To Eclipse IDE παξέρεη έλα 100% Java IDE θαη ιεηηνπξγεί ζε Windows, Linux, θαη Solaris. Σν IDE είλαη πιήξσο επεθηάζηκν κέζσ ηνπ Addon API, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο νπνηαζδήπνηε ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πξντφλ. To Eclipse IDE εθαξκφδεη κηα εθηεηακέλε ηερλνινγία δπν θαηεπζχλζεσλ γηα λα θξαηάεη ηνλ θψδηθα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ζπγρξνληζκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο. Αιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζα ζηνλ visual designer εκθαλίδνληαη άκεζα ζηνλ θψδηθα, θαη αληηζηξφθσο ελψ δελ ρξεηάδεηαη compilation. Ο εμειηγκέλνο compiler κε δπλαηφηεηεο UNICODE πνπ πξνζθέξεη ππνζηήξημε απφθξπςεο (γηα απνθπγή decompilation), απηφκαηα επαιεζεχεη ηα εμαξηεκέλα ζηνηρεία ζην compilation. To Eclipse IDE επίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη απνζπκθφξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην Java θψδηθα πνπ εθηειείηαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο. Σν ηζρπξφ debugger εθηειείηαη πάλσ ζε πνιιαπιέο πιαηθφξκεο, πνιιαπιέο πινπνηήζεηο virtual machine θαη κνξθέο SDK. Με ηo Eclipse IDE, ε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ projects είλαη εθηθηή, ην θάζε έλα κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηφηεηεο γηα compilation, εθηέιεζε, θαη εθζθαικάησζε, κέζα ζε έλα session.. πλδπάδεη πξφζβαζε ζε πεξηερφκελα, αξρεία θαη θιάζεηο ηνπ project θαη νιφθιεξε ηελ ηεξαξρία ηνπ Java classpath ζην ίδην interface. To Eclipse IDE θάλεη ηε : , : , : Url: Page 30

31 δηαρείξηζε εμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ classpath επθνιφηεξε κε ηε ρξήζε βηβιηνζεθψλ, πνπ παξέρνπλ έλα UI γηα ηε γξήγνξε ελαιιαγή κεηαμχ νκάδσλ απφ classpath entries, δηεπθνιχλνληαο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αξρείσλ θιάζεο, ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ θάζε παθέηνπ Σν GlassFish ESB είλαη κηα πιαηθφξκα δνκεκέλε πάλσ ζε έλαλ επεθηάζηκν Java ππξήλα θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ζπκβνιή θαη ζπλεηζθνξά θψδηθα θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ ιχζεσλ απφ πξνγξακκαηηζηέο ππφ ηελ εκπνξηθή ππνζηήξημε ηεο Sun Microsystems. Δπνκέλσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζεο κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε εθαξκνγψλ παξαγσγήο θψδηθα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πιαηθφξκαο κε πεξηζζφηεξα θαη ζηαζεξφηεξα εξγαιεία. Σν GlassFish ESB πξνζθέξεη κηα επέιηθηε θαη ειαθξηά πιαηθφξκα ESB ζην πιαίζην ηνπ open source εξεπλεηηθνχ έξγνπ OpenESB θαη ζηεξίδεηαη ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Java NetBeans 6.1 θαη ζηνλ Sun GlassFish Enterprise Server γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (WS-*, SOAP θαη εηεξνγελή XML πξφηππα) θαη δίλεη βάζε ζηελ ηερλνινγία ηνπ JBI (Java Business Integration) σο κέζνπ ελνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ζχλζεησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. Αο εμεηάζνπκε έλα-έλα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ GlassFish ESB. Ο εμππεξεηεηήο Sun GlassFish Enterprise Server παξέρεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηέιεζε Java EE Business Model - εθαξκνγψλ (artifacts). Παξέρεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (value-added) γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ επίβιεςε (monitoring) θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ (clustering), ηε κειέηε ζπκπησκάησλ (diagnostics) θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ. πγρξφλσο, επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα ήδε ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά θαη βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα ηδηαίηεξα θξίζηκσλ ηερλνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη]: Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή απιά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν containers πνπ παξέρνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίαο θηινμελίαο, εθηέιεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ εθαξκνγψλ, ελψ ζπγρξφλσο πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζχλδεζεο ηνπ έμππλε εμππεξεηεηή κε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα. : , : , : Url: Page 31

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Αξηζκφο Μεηξψνπ Καηεχζπλζε Δπηβιέπνληεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα