ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ"

Transcript

1 1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ Η επηινγή ηεο πόιεο ηνπ Νηνπκπάη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, λα δηνξγαλώζεη ηελ Παγθόζκηα Έθζεζε ην 2020 (expo 2020) ζα έρεη ηεξάζηην νηθνλνκηθό αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε όρη κόλν ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ Νηνπκπάη αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο ρώξαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο αλακέλνληαη λα επηζθεθζνύλ ην Νηνπκπάη 25 εθ. επηζθέπηεο, ην 71% ησλ νπνίσλ ζα πξνέξρεηαη από ρώξεο δηαθνξεηηθέο από ηελ θηινμελνύζα ρώξα. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα ΗΑΔ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκα λα θηινμελήζνπλ πάλσ από 17 εθ. ηνπξίζηεο. Δπνκέλσο, ηεξάζηηα είλαη ηα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα επελδπζνύλ ζηα επόκελα ρξόληα ζηηο ππνδνκέο, ζηηο κεηαθνξέο, ζηνλ μελνδνρεηαθό ηνκέα θαη ζην real estate, όπσο επίζεο ζηε παξαγσγή θαη δηαλνκή ελέξγεηαο. Τν ζρέδην γηα ην masterplan ηεο expo2020 εθπνλήζεθε από ην αξρηηεθηνληθό γξαθείν HOK ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο Populus θαη Arup γηα κία έθηαζε ζηξεκκάησλ θνληά ζην λέν αεξνδξόκην Al Maktoum International Airport θαη ζην ιηκέλα Jebel Ali, πεξηνρή πνπ απέρεη εμ ίζνπ από ηηο πόιεηο ηνπ Νηνπκπάη θαη ην Άκπνπ Νηάκπη. Τν ζρέδην επηκεξίδεηαη ζε ηξία κεγάια μερσξηζηά ηκήκαηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ Δπθαηξία, ηελ Βησζηκόηεηα θαη ηελ Κηλεηηθόηεηα. Θα πεξηιακβάλεη η.κ. πεξίπηεξα θαη εθζεζηαθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη η.κ. κόληκεο ππνδνκέο. Η όιε θαηαζθεπή ζα είλαη θαιπκκέλε κε θσηνβνιηαηθνύο ζπιιέθηεο γηα ζθίαζε αιιά θαη παξαγσγή ελέξγεηαο (ζα θαιύπηεη ην 50% ηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο) θαη ζα θσηίδεηαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. Έρεη πξνβιεθζεί, επίζεο, ε θαηαζθεπή ελόο εθζεζηαθνύ ρσξηνύ Expo Village. Μεγάιν κέξνο ησλ ππνδνκώλ ηεο expo2020 πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά ηελ έθζεζε, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο εθζεζηαθνύ θαη ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ, ελόο παλεπηζηεκίνπ θαη ελόο κνπζείνπ αθηεξσκέλνπ ζηε expo2020. ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ κεηαθνξώλ ζα είλαη από ηνπο ηνκείο πνπ ζα επσθειεζνύλ πεξηζζόηεξν από ηελ expo2020. Σύκθσλα κε κειέηεο (Deutsche Bank θαη Global Investment House), ην Νηνπκπάη ζα πξέπεη λα επελδύζεη πεξίπνπ 43 δηο $ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ ελόςεη ηεο expo2020 από ηα νπνία 10 δηο $ ζα πξέπεη λα δηαηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ κεηαθνξώλ. Από ηηο πην ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζα είλαη νη λέεο αεξνπνξηθέο ππνδνκέο, αξρήο γελνκέλεο από ην λέν αεξνδξόκην ηνπ Νηνπκπάη (Al Marktoum International Airport) θνληά ζην ρώξν ηεο έθζεζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε πεξηνξηζκέλν βαζκό από ηνλ Οθηώβξην 2013, θαη όηαλ νινθιεξσζεί ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί 160 εθ. επηβάηεο θαη 12 εθ. ηόλνπο θνξηία, εηεζίσο. Έξγα, επίζεο, ζα γίλνπλ θαη ζην αεξνδξόκην Dubai International Airport πνπ κέρξη ην 2018 ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί 90 εθ. επηβάηεο, από 60 εθ. ζήκεξα.

2 2 Δπελδύζεηο ύςνπο 6,8 δηο $ πξνβιέπνληαη, επίζεο, γηα ην δηεζλέο αεξνδξόκην ηνπ Άκπνπ Νηάκπη πνπ κε ηελ πεξάησζε ηνπ ζρεδίνπ επέθηαζεο, ην αεξνδξόκην ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί 30 εθ. επηβάηεο, από 11 εθ. ζήκεξα. Σην Άκπνπ Νηάκπη 3 δηο $ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ λέα γξακκή κεηξό ηεο πξσηεύνπζαο, ελώ ζην Νηνπκπάη ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Αξρήο Μεηαθνξώλ θαη Οδνπνηίαο (Road and Transport Authority RTA) επηβεβαίσζε όηη έσο ην 2030 ζηε πόιε ζα ιεηηνπξγνύλ ηξείο λέεο γξακκέο (γαιάδηα, ρξπζή θαη βπζζηλή) θαη ζα γίλεη επέθηαζε ζηηο δύν ππάξρνπζεο (θόθθηλε κήθνπο 52 ρικ. θαη πξάζηλε κήθνπο 22 ρικ). Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα επηζπεπζνύλ ηα έξγα ζηε θόθθηλε γξακκή, πνπ ζήκεξα έρεη 29 ζηαζκνύο, θαη κέρξη ην 2020 ζα επεθηαζεί κέρξη ην αεξνδξόκην Al Maktoum θαη ζην ρώξν ηεο expo2020. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ κεηξό ηνπ Νηνπκπάη κε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ηελ Etihad Rail. Η Etihad federal Rail θαηαζθεπάδεη έλα από ηα πην ζεκαληηθά έξγα ππνδνκώλ ζηα Δκηξάηα, ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν κήθνπο 1200 ρικ. πνπ ζα ζπλδέεη ηα κεγαιύηεξα αζηηθά θαη βηνκεραληθά θέληξα ηεο ρώξαο θαη αλακέλεηαη νινθιεξσζεί έσο ην Σηα κέζα ηνπ 2013 αλαθνηλώζεθε ε δεύηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ κε ηελ θαηαζθεπή κίαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη ην Khalifa (ην λέν ιηκέλα ηνπ Ακπνπ Νηάκπη) κε ην ιηκέλα Jebel Ali ζην Νηνπκπάη ε νπνία ζα δηαζρίδεη ην εκηξάην Al LAIN θαη ζα θαηαιήγεη ζηα ζύλνξα κε ηε Σανπδηθή Αξαβία. Η Τξίηε θάζε, αθόκε πην θηιόδνμε, ε ζύλδεζε ηνπ εκηξάηνπ ηεο Fujairah κε ην Οκάλ, κία θπξίσο νξεηλή δηαδξνκή. Δπίζεο, ε θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέζεη ηηο 6 ρώξεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ (Σανπδηθή Αξαβία, Μπαρξέηλ, ΗΑΔ, Κνπβέηη, Οκάλ θαη Καηάξ) θόζηνπο άλσ ησλ 100 δηο $. Σύκθσλα κε ηα ζρέδηα ζα απνηειείηαη από δύν παξάιιειεο γξακκέο, ε πξώηε κήθνπο 1970 ρικ. πνπ ζα δηαζρίδεη θαη ηηο 6 ρώξεο θαη ε δεύηεξε κήθνπο 1984 ρικ. κεηαμύ Κνπβέηη, Σανπδηθήο Αξαβίαο, ΗΑΔ θαη Οκάλ. Δλ ζπλερεία έρνπλ πξνβιεθζεί κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο από ηελ αξαβηθή ρεξζόλεζν πξνο ηελ Ινξδαλία, ηε Σπξία θαη ηελ Τνπξθία. Με ηελ ηειεπηαία επέθηαζε ζα κπνξνύζε, επίζεο, λα ζπλδεζεί θαη κε ηα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο, κέζσ ηεο Τνπξθίαο. Τα έξγα πνπ ζα γίλνπλ ζην ρώξν ηεο έθζεζεο εθηηκώληαη πεξί ηα 5,2 δηο επξώ (ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη γηα 6,5 δηο επξώ) καδί κε ην θόζηνο θαη ησλ ππνδνκώλ νδνπνηίαο θαη κεηξό πνπ απαηηνύληαη γηα πξόζβαζε ζηελ έθζεζε. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα απνηειεί έλα ζεκαληηθό ππιώλα ζηελ νηθνλνκία ηνπ Νηνπκπάη θαη ησλ ινηπώλ εκηξάησλ. Έρνπλ επελδπζεί ηεξάζηηα θεθάιαηα γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΗΑΔ θαη ηελ απεμάξηεζήο ηεο από ην αξγό πεηξέιαην. Πξνο ηνύην, αξθεί λα αλαθεξζεί ην ζηξαηεγηθό ζρέδην γηα ηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα ηνπ Νηνπκπάη πνπ εγθξίζεθε ην Μάην ηνπ 2013 από ηνλ εγεκόλα ηνπ Νηνπκπάη, αληηπξόεδξν θαη πξσζππνπξγό ησλ ΗΑΔ ζείρε Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Σύκθσλα κε δειώζεηο, ηνπ Ηγεκόλα, σο ζηόρν απνηειεί ε αύμεζε ησλ επηζθεπηώλ ζε 20 εθ. θαη θύθιν εξγαζηώλ πεξί ηα 60 δηο επξώ κέρξη ην Θα επηηύρνπκε απηό, όπσο αλαθέξζεθε, κε ηξεηο ηνκείο θιεηδηά : ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπξηζκό, ηηο παγθόζκηεο εθδειώζεηο θαη αμηνζέαηα θαη ην status ηνπ Νηνπκπάη σο επηρεηξεκαηηθόο πξννξηζκόο.

3 3 Τν 2012 ην Νηνπκπάη δέρζεθε 10,16 εθ. επηζθέπηεο θαη ην 2013, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, νη επηζθέπηεο μεπέξαζαλ ηα 11 εθ. Τελ παξνύζα πεξίνδν, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηνπξηζηηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Νηνπκπάη (DTCM), ιεηηνπξγνύλ 603 μελνδνρεία θαη μελνδνρεία-δηακεξίζκαηα, κε πάλσ από μελνδνρεηαθά δσκάηηα πνπ ην 2015 ζα απμεζνύλ ζε 635 θαη αληίζηνηρα. Σύκθσλα, επίζεο, κε ηελ DTCM ζπλερίδνληαη επελδύζεηο ζε μελνδνρεία θαη ζέξεηξα 5 αζηέξσλ αιιά πξνσζείηαη επίζεο θαη ε θαηαζθεπή μελνδνρείσλ κηθξόηεξεο θαηεγνξίαο. Σε απηό ην πιαίζην, νη λέεο νδεγίεο από ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη μελνδνρείσλ 3 θαη 4 αζηέξσλ πξνβιέπνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηελ παξαρώξεζε δσξεάλ γήο, ηε κείσζε ζε δύν κήλεο ηεο πεξηόδνπ έγθξηζεο ησλ αδεηνδνηήζεσλ θαη ηελ εμαίξεζε από ην δεκνηηθό θόξν 10% γηα μελνδνρεία κέζεο θαηεγνξίαο. Λόγσ ηεο αλακελόκελεο απμεκέλεο δήηεζεο κε ηελ έθζεζε 2020, πξνβιέπεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δσκαηίσλ ζην Νηνπκπάη ζα δηπιαζηαζζεί. Σύκθσλα κε ηελ ηξάπεδα EFG Hermes, ζα απαηηεζνύλ πάλσ από 7 δηο $ επελδύζεηο γηα λα απμήζνπλ ηελ μελνδνρεηαθή πξνζθνξά ζηα επόκελα 6 ρξόληα, γηα έλα ζύλνιν (ζύκθσλα κε ηελ Al Ramz Securities) λέσλ μελνδνρεηαθώλ δσκαηίσλ κέρξη ην Σύκθσλα, επίζεο, κε ηελ Standard Chartered πεξίπνπ λέεο θαηνηθίεο ζα παξαδνζνύλ ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ ην 2015 πνπ ζα θαιπθζνύλ από ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ιόγσ ηεο Expo2020. Μεηαμύ ησλ πνιιώλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ ζην ζηάδην πινπνίεζεο είλαη ε πόιε κέζα ζην Νηνπκπάη, ε νλνκαδόκελε Seikh Mohammed bin Rashid City, πνπ ζα πεξηιακβάλεη (κεηαμύ άιισλ) ην κεγαιύηεξν εκπνξηθό θέληξν ζηνλ θόζκν, έλα ζεκαηηθό πάξθν ζηα πξόηππα ηνπ Universal Studios, έλα πάξθν κεγαιύηεξν από ην Hyde Park ηνπ Λνλδίλνπ πνπ ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 35 εθ. επηζθέπηεο ην ρξόλν, ην κεγαιύηεξν εθζεζηαθό ρώξν γηα έξγα ηέρλεο ζηε Μ. Αλαηνιή, ηελ κεγαιύηεξε πηζίλα ζην θόζκν (εθηάζεσο 40 ζηξέκκαηα). Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο expo2020 επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην θαη άιια κεγάια έξγα ζην Νηνπκπάη ζρεδηαζκέλα από κεγάινπο developers : ην Bluewaters Island, ην λεζί θόζηνπο 6 δηο $ πνπ ζα θηινμελεί κεηαμύ άιισλ ηελ Dubai Eye ηελ κεγαιύηεξε παλνξακηθή ξόδα ζην θόζκν (παξόκνηα ηνπ Λνλδίλν). Τν Dubai Water Canel πνπ ζα είλαη κήθνπο 3 ρικ., πιάηνπο από 80 έσο 120 κέηξσλ, βάζνπο 6 κέηξσλ πεξίπνπ, ελώ ην ύςνο ησλ γεθπξώλ πάλσ από ηε ζηάζκε ηνπ ύδαηνο ζα ππεξβαίλεη ηα 8 κέηξα. Τν θαλάιη ζα πξνζζέζεη 6 ρικ. ζαιάζζηαο πξόζνςεο ζηελ πόιε ηνπ Νηνπκπάη, ελώ ην ζπλνιηθό έξγν πεξηιακβάλεη θαη αλάπιαζε κεγάιεο έθηαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, καξηλώλ, πνιπηειώλ θαηνηθηώλ ζηηο όρζεο ηνπ θαλαιηνύ θαζώο θαη δηαθόξσλ άιισλ έξγσλ αλαςπρήο. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ πνπ ζα εθηειεζζνύλ αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 2 δηο $. Ήδε, ε θνηλνπξαμία PARSONS θαη HALCROW επηιέρζεθε γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαλαιηνύ ζην Νηνπκπάη (Dubai Water Canal). Δπίζεο ην Dubai Adventure Studios πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην Jebel Ali, κε ηε δεκηνπξγία θαη 5 ζεκαηηθώλ πάξθσλ. Νέα αθόκε έξγα από ηελ developer Nakheel πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 4 ππάξρνληα λεζηά ζην Palm Deira γηα ζα θαηαζθεπάζεη θαηνηθίεο κε έλα ακθηζέαηξν ρσξεηηθόηεηαο αηόκσλ. Δπίζεο, πξόζθαηα, αλαθνηλώζεθε ην έξγν Falcon Island ζην εκηξάην Ras Al Khaimah (RAK).Με ζθνπό λα πξνζειθύζεη επελδπηέο από όιν ηνλ θόζκν ην εκηξάην ηνπ Ras Al Khaimah ζηα ΗΑΔ, αλαθνίλσζε ηελ αλάπηπμε 150 πνιπηειώλ θαηνηθηώλ, παξαιηαθώλ

4 4 μελώλσλ κε ηδησηηθέο παξαιίεο, θαλάιηα θαη πάξθα. Τν έξγν ζα είλαη αξθεηά θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ όπνπ, νη νηθηαθέο ειεθηξηθέο παξνρέο, ν νδηθόο θσηηζκόο, ε αθαιάησζε ησλ πδάησλ θαη ε ςύμε ζα ιεηηνπξγνύλ κε ειηαθή ελέξγεηα. Σε αληίζεζε κε ηα ηερληθά λεζηά ζην Νηνπκπάη, ην λεζί Falcon είλαη θπζηθό θαη θάζε ηδηνθηεζία ζα έρεη άκεζε πξόζβαζε ζηνλ αξαβηθό θόιπν. Η εηαηξεία Al Hamra πνπ ζα αλαπηύμεη ην έξγν, θόζηνπο 200 εθ. επξώ, πξνβιέπεη ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνλ πξνζερή Ινύλην νη δε ηδηνθηεζίεο αλακέλεηαη λα παξαδνζνύλ ην Γεθέκβξην Τα ηειεπηαία ρξόληα ην εκηξάην Ras Al Khaimah έρεη γίλεη δεκνθηιήο πξννξηζκόο θπξίσο ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζην Νηνπκπάη πνπ σο ζπλέπεηα έρεη ηε ηάζε κεηαθίλεζεο θαηνίθσλ ζην RAK κε απνηέιεζκα λα απμεζνύλ θαη εθεί νη ηηκέο θαηά 10-15% ζηα ηέιε ηνπ 2103, ζε ζρέζε κε ην Σην Abu Dhabi, επίζεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ζε εμέιημε κεγάια έξγα γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ηνπξηζκνύ όπσο : ζην λεζί Saadiyat Island, 500 κέηξα από ηελ αθηή ζε έθηαζε 27 η.ρ, πνπ πξννξίδεηαη λα θαηαζηεί σο πνιηηηζηηθό, εκπνξηθό θέληξν θαη ρώξνο αλαςπρήο ηνπ εκηξάηνπ ηνπ Ακπνπ Νηάκπη. Δηδηθόηεξα, ζα απνηειεί ην πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνύ κνπζείνπ Zayed National Museum, κνπζείσλ όπσο ηνπ Λνύβξνπ θαη ηνπ Guggenheim - όια ζρεδηαζκέλα από ηελ Pritzker prize winner. Σεκεηώλεηαη όηη θαη ην εκηξάην ηνπ Ακπνύ Νηάκπη ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ θαη ηεο ηέρλεο (Saadiyat Island), ηνπ αζιεηηζκνύ (Gran Prix), κε ηε ζπλερή επέθηαζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηε δπλακηθή παξνπζία ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Etihad. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε ηεο Economist Intelligence Unit (EIU) ε δήηεζε ελέξγεηαο ζα απμάλεηαη 7%, εηεζίσο, ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο MENA ( Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο) κέρξη ην 2020.Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο MEED ην 2013, ζε όιε ηεο πεξηνρή ηεο MENA νη επελδύζεηο ζην ελεξγεηαθό ηνκέα ζα μεπεξάζνπλ ηα 200 δηο $ κέρξη ην 2020.Μέρξη ην 2017 νη ρώξεο ηνπ θόιπνπ πξνβιέπεηαη λα επελδύζνπλ 155 δηο $ ζηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 80 GW. Τα ΗΑΔ είλαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ κε άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Σύκθσλα κε ην Οξακα 2021 (Vision 2021), ηα ΗΑΔ έζεζαλ σο πξνηεξαηόηεηα ηε δεκηνπξγία κίαο νηθνλνκίαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα, ην δε πξόγξακκα Δλεξγεηαθή Σηξαηεγηθή 2030 παξέρεη πξνηεξαηόηεηα ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ωο εθ ηνύηνπ, κέρξη ην 2020 πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 2000 MW από ειηαθή ελέξγεηα θαη επηπιένλ 1000 MW κέρξη ην Η Αξρή Δλέξγεηαο θαη Ύδξεπζεο ηνπ Νηνπκπάη (DEWA) αλαθνίλσζε όηη εμεηάδεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ελόο κεραληζκνύ θηλήηξσλ γηα ηε παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο, εληόο ηνπ Σεκεηώλεηαη, επίζεο, όηη είλαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο δύν ειηαθά πάξθα, ην Solar Roof Program (500MW), ην θσηνβνιηαηθό πάξθν Noon 1 (1000MW) κία ειηαθή εγθαηάζηαζε 40 MW θαη δύν αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο από 30MW ε θάζε κία. Σην Ακπνπ Νηάκπη, επίζεο, είλαη ζε εμέιημε έλα θηιόδνμν ζρέδην θαηαζθεπήο ηεο πόιεο Masdar (Masdar City) όπνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη ε πξώηε πόιε θαηνίθσλ κε κεδεληθή εθπνκπή άλζξαθα. Η πόιε ήδε θηινμελεί ην Ιλζηηηνύην Masdar πνπ ηδξύζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην ηερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο. Σεκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ζην Ακπνπ Νηάκπη εδξεύεη ν δηεζλήο νξγαληζκόο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο IRENE.

5 5 ΣΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΟ 2014 ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ζε εκ. $ Meydan Sobha- MBR City District Meraas Holding- Dubai Theme Park Nakheel Corporation Al Furjan Development : Villas Drydocks World-Water Discus Hotel Emaar Downtown Dubai : The Adress Residence Fountain Views Link Global Group-Falcon City : The Taj Arabia Dubai Municipality Deira Market Face Lift 817 (Deira Souq) Dubai RTA Sixth Creek Crossing 817 Dubai Health Authority-Expansion of Rashid 816 Hospital Zabeel Investments Port of Dubai 700 Dubai Holding Madinat Jumeira Expansion 680 Phase 4 Iris Dubai Maritime City : Iris Mist 680 Nakheel Palm Jumeira Nakheel Mall 680 DEWA- Hassyan Coal Fired Power Plant : Phase Nakheel-International City : Warsan Village 600 Kensington-Dubai Maritime City: Kensington 545 Krystal Meraas Holding-Phoenix Mall 544 Sobha Real Estate MBR City : Sobha Lifestyle 500 Emaar Properties Downtown Dubai-Westside 436 Phase 1 Nakheel-Palm Jumeirah : Palm Mall Hotel 408 Dubai Municipality-J3ebel Ali Sewge Treatment 400 Plant : Phase 2 Xtreme Visions Business Bay : Volante 400 Damac Properties Downtown Dubai : Prive by 367 Damac Meydan Entisar Tower 350 Dubai International Real Estate Jewel of Creek 300 Development ύνολο 22,112 δις $

ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η επιλογή της πόλης του Ντουµπάι, τον Νοέµβριο του 2014, να διοργανώσει την Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηηο Κπθιάδεο-Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» Νάμνο

Διαβάστε περισσότερα