ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ"

Transcript

1 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ε εγθαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα: Η εγθαηάζηαζε εληφο θηηξίσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Οη ηειεπηθνηλσληαθέο γεηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ 50310, ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ISO/IEC Η εγθαηάζηαζε εθηφο θηηξίσλ, θαζψο θαη απηή πνπ ζπλδέεη θηίξηα, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ην Πξφηππν ISO/IEC A.2 Σειεπηθνηλσληαθνί ρώξνη εηζαγσγήο Σειεπηθνηλσληαθόο ρώξνο εηζαγσγήο: Γηα ηελ είζνδν φισλ ησλ θαισδίσλ ησλ δηάθνξσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ / παξφρσλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζεκείν εηζαγσγήο θαη ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή ησλ νδεχζεσλ πνπ νδεγεί ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ηζρχνο, εθφζνλ απηή είλαη απαξαίηεηε. Απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΤ EN , ΔΛΟΤ ΔΝ , ISO/IEC θαη ISO/IEC Ο ηειεπηθνηλσληαθφο ρψξνο εηζαγσγήο πξέπεη λα έρεη επαξθή είηε άκεζν θπζηθφ αεξηζκφ θαη εμαεξηζκφ είηε άκεζν εμαλαγθαζκέλν αεξηζκφ θαη εμαεξηζκφ κέζσ ζσιελψζεσλ, είηε κεραληθφ αεξηζκφ θαη εμαεξηζκφ. Σε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαλέσζε ηνπ αέξα ηνπ ρψξνπ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ ψξα. Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ εηζαγσγήο ζα δηαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα απνδίδεη έληαζε φρη θαηψηεξε απφ 500 lux ζε χςνο 1 m απφ ην έδαθνο. Οη ηειεπηθνηλσληαθνί ρψξνη εηζαγσγήο δηαθξίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: Καηώηεξνο ρώξνο εηζαγσγήο: Δίλαη ν ρψξνο φπνπ εγθαζίζηαληαη ηα θχξηα ζπζηήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο δηάθνξνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαη ηα πηζαλά αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ (π.ρ. ηζφγεην ή ππφγεην). Οκνίσο απφ απηφ ην ρψξν μεθηλά ε θαισδίσζε θνξκνχ ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηνπ αθηλήηνπ. Αλώηεξνο ρώξνο εηζαγσγήο: Δίλαη ν ρψξνο φπνπ εγθαζίζηαληαη ηα θχξηα ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο ή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηνειεθηξηθή εθπνκπή. Σ' απηφλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηα ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ιήςεο ξαδηνειεθηξηθψλ εθπνκπψλ (π.ρ δνξπθνξηθή θεξαία), γηα ηε δηαλνκή ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηνπ αθηλήηνπ. Εληαίνο ρώξνο εηζαγσγήο: Σηελ πεξίπησζε θηηξίσλ κε έλα φξνθν, ν θαηψηεξνο θαη ν αλψηεξνο ρψξνο εηζαγσγήο φπσο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλψηεξνπ ρψξνπ εηζαγσγήο, κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη κε απηέο ηνπ θαηψηεξνπ ρψξνπ εηζαγσγήο. 38

2 A.3 Φξεάηηα Τν θξεάηην εηζαγσγήο θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ακέζσο κεηά ηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαη ζηε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Τν θξεάηην πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζσιελψζεσλ, νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ απφζηαζε cm έμσ απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή, δηα ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη νη θαισδηψζεηο ζχλδεζεο ζηα δίθηπα αλάινγνπ αξηζκνχ παξφρσλ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ζσιελψζεσλ δηα ησλ νπνίσλ νη θαισδηψζεηο ζχλδεζεο νδεχνπλ απφ ην θξεάηην εηζαγσγήο πξνο ην θηίξην. Μεηαμχ ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο θάζε ζσιήλσζεο θαη νπνηαζδήπνηε γσλίαο ηνπ θξεαηίνπ σο θαη κεηαμχ ησλ αμφλσλ ζπκκεηξίαο ησλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη ειάρηζηε απφζηαζε 50 mm, θαη κεηαμχ ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο κηαο ζσιήλσζεο θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ππάξρεη ειάρηζηε απφζηαζε 75 mm. Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο λεξνχ ζε απηφ θαη ζηηο ζσιελψζεηο κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θιίζεσλ. Δπίζεο, λα απνθιείεηαη ε είζνδνο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, ηφζν ζην θξεάηην φζν θαη ζηηο ζσιελψζεηο, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Τν θξεάηην θαη ην θάιπκκά ηνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 124. Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, πξέπεη λα παξέρεη ηζνδχλακε πξνζηαζία απφ πγξαζία θαη κεραληθή θαηαπφλεζε, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Τν θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα έρεη ραξαγκέλα ηα αξρηθά ΔΓΗΔ, έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο φηη εληφο πεξηέρνληαη θαισδηψζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Δπίζεο, ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα είλαη ηζνεπίπεδν κε ηελ πεξηβάιινπζα επηθάλεηα θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε δηάηαμε αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη αζθάιεηα απφ πξφζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. Ψο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ζεσξείηαη ν θάηνρνο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνο έλνηθνο ηνπ θηηξίνπ. Τα θξεάηηα εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα ηεο ζσιήλσζεο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο ζην έδαθνο θαη ζην δάπεδν ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: Σηα ζεκεία αιιαγήο θαηεχζπλζεο. Σηα ζεκεία θακππιφηεηαο εθφζνλ ε αθηίλα θακππιφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ην εηθνζαπιάζην ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα. Σηα ζεκεία αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ ζσιήλσλ (πιηθφ-δηαηνκή). Σηηο ζσιελψζεηο εδάθνπο θαη δαπέδνπ (ηζνγείνπ ή ππνγείνπ) έηζη ψζηε, ζε επζχγξακκε ζπλερή δηαδξνκή, λα κελ ππάξρνπλ ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 30 κέηξσλ νχηε ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 15 κέηξσλ, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ κέρξη κία παξαδεθηή θακπχιε, φπσο αλσηέξσ. Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο απηψλ ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 mm x 200 mm, κε βάζνο 100 mm, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα δηέιεπζε θαισδίσλ εηζαγσγήο, νπφηε ηζρχεη ν Πίλαθαο 1. Τα θξεάηηα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα έρνπλ θαλνληθά δηακνξθσκέλε ηελ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα θαη λα κελ πξνεμέρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ. 39

3 A.4 σιελώζεηο θαη θαισδηαγσγνί (θαλάιηα δηαλνκήο) A.4.1 Απαηηήζεηο ζπκκόξθσζεο κε πξόηππα Οη ζσιήλεο θαη ηα ζπζηήκαηα θαλαιηψλ δηαλνκήο κπνξνχλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν, πιαζηηθφ πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο, νη δε ζσιήλεο έρνπλ ζπλήζσο ζηξνγγπιή δηαηνκή, είλαη επζείο ή εχθακπηνη (ζπηξάι) θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο δηαδξνκέο (ρσλεπηνί ή εμσηεξηθνί). Οη ζσιελψζεηο θαη νη θαισδηαγσγνί δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξεψλνληαη ζε θαιψδηα, ζσιελψζεηο θαη θαισδηαγσγνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπ ηχπνπ εγθαηαζηάζεηο. Πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ: ΔΝ (Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα Γέλην πξφηππν εθπνκπήο - Μέξνο 1: Πεξηβάιινλ θαηνηθηψλ, εκπνξηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηβάιινλ ειαθξηάο βηνκεραλίαο) θαη ΔΝ (Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα Γέλην πξφηππν εθπνκπήο - Μέξνο 2: Βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ) ΔΝ (Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο - Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο) θαη ΔΝ (Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο - Μέξνο 2-1: Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηνίρνπο θαη ηαβάληα θαη Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα θαλαιηψλ εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζαιάκνπο), ΔΝ (Σπζηήκαηα ζσιήλσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο), ΔΛΟΤ ΔΝ (Τερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Δγθαηάζηαζε θαισδίσζεο -- Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο), ΔΝ (Σπζηήκαηα εζράξαο θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα θιίκαθαο θαισδίσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ). A.4.2 σιελώζεηο εηζαγσγήο Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ην θξεάηην εηζαγσγήο θαη λα θαηαιήγνπλ ζην ζεκείν εηζφδνπ ζην θηίξην. Ο αξηζκφο θαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ ηδηνθηεζηψλ ή ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ θηηξίνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηεο θχξηαο ρξήζεο ηνπ (θαηνηθίεο, γξαθεία, ζηέγαζε εηαηξίαο/σλ θιπ). Αξηζκφο αλεμάξηεησλ ηδηνθηεζηψλ Αξηζκφο ζσιήλσλ Διάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξνο θάζε ζσιήλα (mm) έσο έσο έσο ή πεξηζζφηεξεο Πίλαθαο 1: Ειάρηζηoο αξηζκόο θαη αληίζηνηρεο δηάκεηξνη ζσιήλσλ εηζαγσγήο 40

4 Κάζε ζσιήλαο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε ειάρηζην βάζνο mm απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ ηνλ ζσιήλα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ζα θαηαιήγεη ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ρψξν εηζαγσγήο. Σηα ππφγεηα ηκήκαηα ζσιελψζεσλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 450 mm απφ γξακκέο ηάζεο 1000 Volt θαη άλσ ή κεγαιχηεξεο ησλ 300 mm θαη, γεληθφηεξα, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Πίλαθεο 3, 5 θαη 6 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ Με παξεκβνιή ζπκπηεζκέλνπ ρψκαηνο, ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε, φηαλ παξεκβιεζεί ηνίρσκα απφ ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 75 mm ή πιηλζνδνκή πάρνπο 100 mm. Οη ζσιελψζεηο ζα θέξνπλ ζήκαλζε κε ηελ αλαγξαθή ηνπ Πξνηχπνπ κε ην νπνίν ζπκκνξθψλνληαη. A.4.3 Α σιελώζεηο Γεληθά Φξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπνζεηνχληαη ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο. Οη ζσιελψζεηο πνπ θέξνπλ ηελ θαισδίσζε θνξκνχ ζα βξίζθνληαη ζηνλ άμνλα ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ζα είλαη θαηά ην δπλαηφλ επζχγξακκεο, ρσξίο πεξηηηέο θακπχιεο. Οη ζσιελψζεηο πξέπεη: Καηά θαλφλα λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ειεχζεξνπο επηζθέςηκνπο ηνίρνπο, πνπ λα κελ είλαη κνλίκσο θαιπκκέλνη κε ζηαζεξά αληηθείκελα φπσο ληνπιάπεο, πιαθάθηα θιπ. Όπνπ απηφ είλαη, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, αδχλαην, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο ζπλερείο, ρσξίο ελδηάκεζα θξεάηηα ή θνπηηά δηέιεπζεο ή δηαθιάδσζεο. Δληφο ησλ ζσιελψζεσλ πξέπεη πάληνηε λα ππάξρεη νδεγφο γηα ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο λέσλ θαισδίσλ ή αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ. Να κε δηέξρνληαη απφ ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηαζηεκέλνη ππνζηαζκνί ειεθηξηθήο ηάζεο, απφ ην θξεάηην θαη ην κεραλνζηάζην ηνπ αλειθπζηήξα, απφ ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ θαη απφ ρψξνπο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 60 o C. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε εθφζνλ νη γξακκέο πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ππξαζθαιείαο, κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ, εθξήμεσλ θ.ι.π. Να είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην δίθηπν ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη λα ηεξνχληαη απαξαίηεηα νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζσιελψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ HD 384, ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Σηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νη αγσγνί ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε γεησκέλνπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο, δελ είλαη αλαγθαία ε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ απνζηάζεσλ αζθαιείαο κεηαμχ ησλ ζσιελψζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαιιηθή ζσξάθηζε ζσξαθηζκέλνπ θαισδίνπ ή ν καλδχαο ελφο κνλσκέλνπ θαισδίνπ δελ ζεσξείηαη επαξθέο κνλσηηθφ πιηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Σεκ.1. Έλα εχθακπην θαιψδην δελ απαηηείηαη λα εγθαζίζηαηαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε αζθαιείαο απφ έλα θαιψδην ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο κηαο ζπζθεπήο, φηαλ ε ηζρχο ηνπ θαισδίνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο είλαη κηθξφηεξε απφ 1kVA. Σεκ.2. Ο ρσξηθφο ή κεραληθφο δηαρσξηζκφο απαηηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ηαπηφρξνλεο θαηαζηξνθήο ηεο κφλσζεο ησλ αγσγψλ. 41

5 Σε πεξίπησζε πνπ αγσγνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ή θαλάιη κε αγσγνχο δηαθνξεηηθήο ηάζεο, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ HD 384 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Όζνλ αθνξά ζηηο ειάρηζηεο δηάκεηξνη ησλ ζσιήλσλ αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θαισδίσλ, ην είδνο ησλ ζσιήλσλ θαη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ε εζσηεξηθή δηαηνκή ηνπ ζσιήλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ απηή ηνπ δηεξρφκελνπ αγσγνχ ή δηπιάζηα ηεο ζπλνιηθήο δηαηνκήο φισλ ησλ δηεξρφκελσλ αγσγψλ. Ιδηαίηεξα ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζπληζηάηαη λα πξνβιέπνληαη εθεδξηθνί ζσιήλεο απφ ηνλ Κ.Κ. κέρξη ηνπο Γεπηεξεχνληεο Καηαλεκεηέο γηα ηε κειινληηθή δηέιεπζε θαισδίσλ παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ ή ελίζρπζε ηεο εηζαγσγήο θαηά πεξίπησζε. Θα πξέπεη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα λα ππάξρνπλ θνπηηά δηαθιάδσζεο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπλερή ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 9 κέηξσλ πνπ λα έρνπλ παξαπάλσ απφ κία παξαδεθηή θακπχιε ηεο νπνίαο ε αθηίλα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θνξέο ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο ζσιήλαο, ζχκθσλα κε ηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ ζσιήλα. Η ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ ρσξίο ηελ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Σε πεξηπηψζεηο πεξηζζνηέξσλ θακππιψλ ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη αληίζηνηρα, ην ζπλερέο ηκήκα ηεο ζσιήλσζεο ψζηε λα δηέξρνληαη κε επθνιία ηα θαιψδηα. Α Καισδηαγσγνί (θαλάιηα δηαλνκήο) Φξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ ζπζηνηρηψλ θαισδίσλ ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο γηα λα απνθεχγνληαη νη πνιινί ζσιήλεο. Γεληθά, κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθνί, πιαζηηθνί ή απφ άιιν πιηθφ, έρνπλ ζπλήζσο νξζνγσληθή δηαηνκή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο δηαδξνκέο (ρσλεπηνί ή φρη) ή θαη κέζα ζην δάπεδν, αλ εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπο. Δθφζνλ είλαη ρσλεπηνί θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζε θάζε δηαζηαχξσζε ή θακπχιε πξέπεη λα ππάξρνπλ θνπηηά δηαθιάδσζεο ή θξεάηηα έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ κεγάια ζπλερή ηκήκαηα. Πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ: ΔΝ (Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο), ΔΝ (Σπζηήκαηα ζσιήλσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο), ΔΛΟΤ ΔΝ Τερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Δγθαηάζηαζε θαισδίσζεο -- Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο), ΔΛΟΤ ΔΝ (Τερλνινγία Πιεξνθνξηψλ Δγθαηαζηάζεηο Καισδίσζεο. Μέξνο 2: Σρεδίαζε εγθαηάζηαζεο θαη εζσηεξηθέο θηηξηαθέο πξαθηηθέο). Α Κνπηηά δηαθιάδσζεο Γεληθά, κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθά, πιαζηηθά ή απφ άιιν πιηθφ, έρνπλ ζπλήζσο ζηξνγγπιή ή παξαιιειφγξακκε δηαηνκή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο δηαδξνκέο (ρσλεπηέο ή φρη). Τα θνπηηά δηαθιάδσζεο δηέιεπζεο εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ κε ηα θξεάηηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, βαζηθά, ζηα ηκήκαηα ζσιήλσζεο πνπ θέξνπλ ηηο θαισδηψζεηο. Τνπνζεηνχληαη: 42

6 Σε επζχγξακκε ζπλερή δηαδξνκή ηεο ζσιήλσζεο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ελλέα (9) κέηξσλ θαη φηαλ κεζνιαβνχλ κέρξη ηξεηο (3) θακπχιεο, ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ επηά (7) κέηξσλ. Σε θάζε φξνθν, ζην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ νξφθνπ θαη ζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο άιινπο νξφθνπο (θεληξηθή ζηήιε), εθηφο αλ έρεη θαηαζθεπαζηεί θξεάηην ή ππάξρεη δεπηεξεχσλ θαηαλεκεηήο. Σηα ζεκεία δηαθιάδσζεο ηεο ζσιήλσζεο. Τν κέγεζνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζσιήλεο θαη ηελ θακπχιε θάκςεο ησλ θαισδίσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηά, ηνλ ηξφπν θαη ηα πιηθά ησλ ζπλδέζεσλ εληφο απηψλ. A.4.4 εκεία ηεξκαηηζκνύ ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο Κάζε ζεκείν ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα έρεη κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα. Όια ηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη. Τν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ «ηαπηφηεηα» θάζε ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ, φπσο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ Κάζε ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα, ή νκάδα πξηδψλ, ζπλδέεηαη αθηηλσηά κε ηνλ εθάζηνηε ηνπηθφ ή θεληξηθφ θαηαλεκεηή. Οη ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ISO/IEC 11801, ελψ ε νπή δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ απφ ην θνπηί ηεο πξίδαο πξέπεη λα έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν ηα 20 mm. Σηε ζρεδίαζε ηεο γέληαο θαισδίσζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα έηζη ψζηε νη πξίδεο λα εγθαζίζηαληαη ζε θαηάιιειν πξνζβάζηκν ρψξν. Η πςειή ππθλφηεηα πξηδψλ απμάλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαισδίσζεο λα εμππεξεηήζεη δηάθνξεο αιιαγέο ζηελ πινπνίεζε. Οη πξίδεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη θαηά κφλαο ή ζε νκάδεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: Κάζε μερσξηζηφο ρψξνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξίδεο, Η πξψηε πξίδα ζα πξέπεη λα είλαη γηα ηέζζεξα (4) δεχγε ζπκκεηξηθψλ θαισδίσλ, Η δεχηεξε πξίδα κπνξεί λα είλαη γηα δχν (2) νπηηθέο ίλεο ή ηέζζεξα (4) δεχγε ζπκκεηξηθψλ θαισδίσλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, Κάζε πξίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κφληκε ζήκαλζε νξαηή ζην ρξήζηε, Σπζθεπέο φπσο ζπκκεηξναζπκκεηξηζηέο (balun) θαη κεηαζρεκαηηζηέο πξνζαξκνγήο εκπέδεζεο, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθέο ησλ πξηδψλ. A.5 Καισδηώζεηο θαη εμαξηήκαηα ηεξκαηηζκνύ A.5.1 Γεληθέο απαηηήζεηο Καισδίσζε θνξκνχ (θαηαθφξπθε): Η θαισδίσζε θνξκνχ πξννξίδεηαη λα παξέρεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ θαη θεληξηθνχ θαηαλεκεηή, θαζψο θαη ησλ ζεκείσλ εηζαγσγήο ζην θηίξην, αιιά θαη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ θηηξίσλ. Οξηδφληηα θαισδίσζε: Η νξηδφληηα θαισδίσζε πξννξίδεηαη λα παξέρεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ (πξηδψλ). 43

7 Η νξηδφληηα θαισδίσζε θαη ε θαισδίσζε θνξκνχ είλαη παγηνπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ δελ πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη θαη νηηδήπνηε πξέπεη λα αιιάμεη, πξέπεη λα αιιάδεη εμσηεξηθά, δειαδή ζηνπο ζπλδεηήξεο θαη ζηνλ θαηαλεκεηή. Η θαισδίσζε ππνδνκήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ πξφηππν ΔΝ Δηδηθφηεξα: Σηηο θαηαζθεπέο θαηνηθηψλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΝ Σηηο θαηαζθεπέο γξαθείσλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΝ Σηηο θαηαζθεπέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΝ Σηηο θαηαζθεπέο Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΝ Δλψζεηο θαισδίσλ επηηξέπνληαη κφλν πξηλ ηνπο ζπλδεηήξεο εληφο ησλ θαηαλεκεηψλ θαη κεηά ηνπο ζπλδεηήξεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ (πξηδψλ) κε ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ISO/IEC A.5.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαισδίσλ Τα θαιψδηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ: Δνθηκέο ζε ειεθηξηθά θαιώδηα θαη θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ ΔΝ ΦΦ Σερλνινγία πιεξνθνξηώλ - Γέληα ζπζηήκαηα θαισδηώζεσλ: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ ΔΝ ΦΦ Μεηαιιηθά θαιώδηα πνιιαπιώλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνύκελα ζε αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη έιεγρν: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ EN Καιώδηα νπηηθώλ ηλώλ: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ EN ΦΦ θαη ζεηξά ΔΛΟΤ EN ΦΦ Η νλνκαηνινγία ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ISO/IEC A.5.3 Δηαθιαδσηέο Οη δηαθιαδσηέο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ ζεηξψλ πξνηχπσλ: ΔΛΟΤ ΔΝ (Τερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Γέληα ζπζηήκαηα θαισδηψζεσλ - Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο), ΔΝ (Σπλδεηήξεο γηα ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ), θαη EN (Γεληθή πξνδηαγξαθή γηα δηαηάμεηο θαισδίσλ ξαδηνζπρλφηεηαο θαη δηαηάμεηο νκναμνληθψλ θαισδίσλ). 44

8 A.6 Καηαλεκεηέο A.6.1 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε Γεληθά είλαη ρσλεπηά, επηηνίρηα ή επηδαπέδηα εξκάξηα, νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, απφ κέηαιιν, ή πιαζηηθφ, εμνπιηζκέλα κε νξηνισξίδεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαλεκεηή εηζαγσγήο θαη κε πεδία βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο (Patch Panels) ζηελ πεξίπησζε ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπηθνχ θαηαλεκεηή, γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ αγσγψλ ή ησλ θαισδίσλ. Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηππνπνηεκέλσλ κεηαιιηθψλ ή πιαζηηθψλ εξκαξίσλ, ζχκθσλα κε ηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα. Σηα ζπγθξνηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηνηθίεο, εθηφο ηνπ θαηαλεκεηή θάζε θηηξίνπ, θαηαζθεπάδεηαη θαη εμσηεξηθφο θαηαλεκεηήο. Σε θάζε εγθαηάζηαζε δηθηχνπ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο θαηαλεκεηήο. Οη δηαζηάζεηο θαηαλεκεηψλ, κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ γξακκψλ πνπ εμππεξεηνχλ. Πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν φισλ ησλ θαισδίσλ ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ηάμεο ηνπ 40% αλά θαισδίσζε, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ Τνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε απφζηαζε απφ ην δάπεδν, απφ 200 mm (θάησ πιεπξά) κέρξη 2500 mm (άλσ πιεπξά) θαη ζε θνηλφρξεζηνπο εζσηεξηθνχο θαηά θαλφλα ρψξνπο πνπ λα πιεξνχλ γεληθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) Να είλαη μεξνί (ρσξίο πγξαζία), απαιιαγκέλνη απφ επηδξάζεηο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη φρη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζε ζθφλε. (β) Να κελ είλαη επηθίλδπλνη γηα εξγαζία (π.ρ. φρη ζε θιίκαθεο, πάλσ ή θάησ απφ κεηξεηέο ηεο ΓΔΗ, ειεθηξηθνχο πίλαθεο, πάλσ απφ πφξηεο θιπ) (γ) Να εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο θσηηζκφο ηνπο γηα φιν ην 24σξν. Ο εμσηεξηθφο θαηαλεκεηήο κπνξεί λα δέρεηαη θπζηθφ θσο, αιιά, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν θσηηζκφο ζα δηαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα απνδίδεη έληαζε φρη θαηψηεξε απφ 500 lux ζε χςνο 1 m απφ ην έδαθνο. (δ) Να εμαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο. A.6.2 Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε θαηαλεκεηή δηαθιαδσηή Έλαο θαηαλεκεηήο δηαθιαδσηήο, πνπ εγθαζίζηαηαη ζε εμσηεξηθή εθηεζεηκέλε ζέζε: (α) Πξέπεη λα έρεη ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο σο πξνο ηε δηείζδπζε λεξνχ IPX3 ή λα εζσθιείεηαη ζε έλα πεξίβιεκα πνπ λα παξέρεη ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IPX3 θαη (β) Να έρεη εγθαηαζηαζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη ν ειάρηζηνο βαζκφο πξνζηαζίαο IPX3. (γ) Όπνπ είλαη γλσζηφ φηη ε ζέζε κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξίβιεκα κε αλψηεξν βαζκφ πξνζηαζίαο. (δ) Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ζηεγαλά ζηνηρεία εηζαγσγήο (ζηππηνζιίπηεο). 45

9 A.6.3 Καηαζθεπή πεξηβιήκαηνο θαηαλεκεηή Κάζε θαηαλεκεηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα IEC θαη IEC , θαζψο θαη κε ηηο εμήο απαηηήζεηο: (α) Οη νπέο εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιειν εμάξηεκα γηα ηελ κε αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη λα κελ έρνπλ αηρκεξά άθξα θαη αλ ην πεξίβιεκα ηνπ θαηαλεκεηή είλαη αγψγηκν, λα έρνπλ δαθηχιην δηέιεπζεο απφ κνλσηηθφ πιηθφ. (β) Να είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ειεθηξηθά αγψγηκσλ πεξηβιεκάησλ, πιαηζίσλ θαη αλαξηήζεσλ κε ηε γείσζε. (γ) Οπνηαδήπνηε αλνίγκαηα ζηα πεξηβιήκαηα, εθηφο απφ ηηο εηζφδνπο θαισδίσλ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα πεξηβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΗD 384. (δ) Η θαηαζθεπή ηνπ θαηαλεκεηή λα κελ έρεη εθηεζεηκέλεο αηρκεξέο γσλίεο θαη άθξεο. A.6.4 Δηαζπλδέζεηο Σηελ πεξίπησζε ηνπ Καηαλεκεηή Δηζαγσγήο ε θαηψηεξε θιάζε δηαζχλδεζεο είλαη ε θιάζε C. Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Καηαλεκεηή θαη ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ νη δηαζπλδέζεηο εληφο ησλ θαηαλεκεηψλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ή λα ππεξβαίλνπλ ηελ θιάζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαισδίσζεο. A.6.5 Αξρεία Καηά ηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ γίλνληαη δηαζπλδέζεηο, ν εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα δηαηεξεί επαξθή αξρεία ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία πνπ έρεη δηεμαρζεί, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ. Τα αξρεία πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αληίγξαθφ ηνπο παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή γηα λα πεξηιεθζεί ζηνλ ηερληθφ θάθειν ηεο εγθαηάζηαζεο. Χεθηαθφ αληίγξαθν (CD/DVD) ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ηεο θαισδίσζεο ζηνλ θαηαλεκεηή ζα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή ζέζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ζχξαο ηνπ θαηαλεκεηή. Tα αξρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ θαισδηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη ζηνλ θαηαλεκεηή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ παξέρνπλ ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ A.6.6 Κύξηνο Καηαλεκεηήο (Καηαλεκεηήο Κηηξίνπ) Α Εγθαηάζηαζε Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο ηνπνζεηείηαη ζε φιεο ηηο νηθνδνκέο ζην ηζφγεην ή ζην ππφγεην ζε εχθνια πξνζβάζηκν ρψξν. Δλαιιαθηηθά, ζε πεξηπηψζεηο απηνηειψλ θαηνηθηψλ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ ηζνγείνπ ή ηνπ ππνγείνπ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν ρψξν νξφθνπ. Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαζνξηζκέλε ζέζε, εχθνια πξνζβάζηκε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο θαη ζηαζεξέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα ζηεγάδεηαη ε θαισδίσζε θαη ν εμνπιηζκφο κεηάδνζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλδέζεσλ ηεο θαισδίσζεο. Ο εμνπιηζκφο κεηάδνζεο κπνξεί λα είλαη παζεηηθφο ή ελεξγεηηθφο. Δληφο ηνπ Κχξηνπ Καηαλεκεηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία παξνρή 46

10 ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηξνθνδνηνχκελε απφ αλεμάξηεηε γξακκή ηξνθνδνζίαο, πξνζηαηεπκέλε απφ ρσξηζηή θαη αθηεξσκέλε ζε απηήλ αζθάιεηα. Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε/ γείσζε αληηθεξαπληθψλ δηαηάμεσλ κε θαιψδην κήθνπο φρη κεγαιχηεξνπ απφ 10 m. Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο ζχλδεζεο απηήο θαηά πξνηίκεζε πξέπεη λα έρεη κήθνο πεξίπνπ 1,5 m. Σηηο πεξηπηψζεηο νηθνδνκψλ κε ηδηαίηεξα κεγάιν πιήζνο ζπλδξνκεηψλ, κπνξεί λα εμεηάδεηαη θαη ε ιχζε θαηαζθεπήο ηνπ Κχξηνπ Καηαλεκεηή ζε ηδηαίηεξν ρψξν, αλ απηφο είλαη θνηλφρξεζηνο θαη αζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Όηαλ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην θηίξην πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηά ηελ θαηάηαμε MICE θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη λα εγθαζίζηαηαη ζε ζέζε ρσξίο πγξαζία φπνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε κε δηείζδπζε ζθφλεο θαη πγξαζίαο, θαη πξέπεη λα ζηεξεψλεηαη κε αζθάιεηα ζε έλα κφληκν ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, φπσο ηνίρνο, δάπεδν ή θνιφλα. Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν φπνπ είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί εκπφδην ή φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ δηαβξσηηθνί αηκνί ή πγξά ή θαηαηνληζκφο λεξνχ φπσο: (α) Οπνηνδήπνηε ρψξν πνπ πεξηέρεη εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίνπ, ινπηξνχ ή ηνπαιέηαο ππξνζβεζηηθή θσιεά. (β) Λεβεηνζηάζην ή κεραλνζηάζην. (γ) Έμνδν θηλδχλνπ. (δ) Κνληά ζε κία απηφκαηε θεθαιή θαηαηνληζκνχ δηθηχνπ ππξφζβεζεο, εθηφο αλ: (i) ν ΚΚ είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε πξνζηαζίαο πνπ λα εκπνδίδεη ηελ πηψζε λεξνχ επάλσ ηνπ (ii) ε θεθαιή θαηαηνληζκνχ είλαη εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε δηάηαμε απφθιηζεο ηεο δέζκεο λεξνχ απφ ηνλ ΚΚ, ή (iii) ε θεθαιή θαηαηνληζκνχ είλαη μεξνχ ηχπνπ. Α Αζθάιηζε ηνπ Κ.Κ. Ο Κ.Κ. ή ην πεξίβιεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη, πξέπεη λα έρεη απνηειεζκαηηθή δηάηαμε αζθάιηζεο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. Η πξφζβαζε ζηνλ Κ.Κ. ζα γίλεηαη κε ηελ άδεηα θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ (δηαρεηξηζηή, ζπληεξεηή, ηδηνθηήηε ή κεραληθνχ). Α Απνζηάζεηο αζθαιείαο γύξσ από ηνλ Κ.Κ. Πξέπεη λα δηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο γχξσ απφ ηνλ Κ.Κ. φπνπ πξνβιέπεηαη ε δηέιεπζε πξνζψπσλ ψζηε λα ππάξρεη αζθαιήο θαη άλεηε πξφζβαζε ζηνλ Κ.Κ. θαη δηαθπγή ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ρψξνο ζεσξείηαη επαξθήο φηαλ απφ θάζε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ Κ.Κ. ζηελ νπνία κπνξεί λα απαηηεζεί πξφζβαζε κέρξη ηνλ απέλαληη ηνίρν ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,2 m, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ Α Ύςνο ηνπνζέηεζεο Τν πςειφηεξν ζεκείν αθξνδέθηε ηνπ Κ.Κ. ζα βξίζθεηαη ζε χςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 2000 mm απφ ην έδαθνο. 47

11 Σε πεξίπησζε πνπ ν Κ.Κ. εδξάδεηαη ζην έδαθνο θαη βξίζθεηαη ζε ρψξν κε κφληκε εγθαηάζηαζε πξφζβαζεο ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ, δελ εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζην χςνο ηνπ πςειφηεξνπ ζεκείνπ ηνπ Κ.Κ. Τν ρακειφηεξν ζεκείν αθξνδέθηε ελφο Κ.Κ. εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ δελ ζα βξίζθεηαη ζε χςνο κηθξφηεξν απφ 350 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Α Φσηηζκόο Τν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Κ.Κ. ζε εζσηεξηθφ ρψξν, ζα θσηίδεηαη κε έληαζε ηνπιάρηζηνλ 500 lux ζε χςνο 1 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. Α ήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Κ. Όια ηα ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηνπ Κ.Κ. ζα έρνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Α Δηαζπλδέζεηο ζηνλ Κ.Κ. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Κ.Κ. επηηξέπνληαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ πξφζσπα. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Κ.Κ. επηηξέπνληαη ζε νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ πξφζσπν. Σε νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηξνπνπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζηνλ Κ.Κ., ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ Κ.Κ. A.6.7 Δεπηεξεύσλ (Σνπηθόο) Καηαλεκεηήο Αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ γξακκψλ (θχξησλ θαη εθεδξηθψλ), ηνπνζεηείηαη ζε θάζε νξηδφληηα ηδηνθηεζία, Γεπηεξεχσλ Καηαλεκεηήο (Γ.Κ.) πνπ εμππεξεηεί ηηο δηαζπλδέζεηο φισλ ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηεο ηδηνθηεζίαο. Η ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ Κχξην Καηαλεκεηή γίλεηαη κε αλεμάξηεηε ζσιήλσζε, ε νπνία επεθηείλεηαη κέρξη ην δψκα γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ πνπ ζπλδένπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ιήςεο ξαδηνζεκάησλ. Σηνλ Γ.Κ. θαηαιήγεη θάζε θιάδνο ηεο νξηδφληηαο ζσιήλσζεο κέζα ζηελ ίδηα νξηδφληηα ηδηνθηεζία. Οη Γ.Κ. πξέπεη λα αζθαιίδνληαη απφ ηνλ ή ηνπο αληηζηνίρνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ, νη νπνίνη θαη κφλνλ ζα έρνπλ πξνζπέιαζε ζ' απηνχο. Σε πεξίπησζε πνπ κία νξηδφληηα ηδηνθηεζία επεθηείλεηαη ζε δχν νξφθνπο, είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ελφο κφλν δεπηεξεχνληνο θαηαλεκεηή, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΛΟΤ ΔΝ x. A.7 Καηαζηνιή ππεξηάζεσλ Η εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη δηάηαμε θαηαζηνιήο ππεξηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηε κειέηε, πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα εζληθά θαη επξσπατθά πξφηππα, θξίλεηαη φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο. 48

12 A.8 Γεηώζεηο θαη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο Η απμαλφκελε ρξήζε ζχλζεηνπ ειεθηξνληθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζηα θηίξηα, απαηηεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο. Τέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ ηελ έθζεζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαισδίσλ ζε ππεξηάζεηο, ελδερφκελα θεξαπλνχο, ζθάικαηα (βξαρπθπθιψκαηα) ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο θαζψο θαη ζε ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο θαη αθηηλνβνινχκελεο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο. Η ηζνδπλακηθή ζχλδεζε εληφο ηνπ θηηξίνπ, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο πξνζηαζίαο σο θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο θαη νη γεηψζεηο θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε Σχζηαζε Κ.27 «Γηαξζξψζεηο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο θαη γείσζεο εληφο θηηξίνπ ηειεπηθνηλσληψλ» ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Τειεπηθνηλσληψλ (ITU) θαζψο θαη ηα πξφηππα ISO/IEC 11801, ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ΔΛΟΤ ΔΝ Δάλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζπζθεπψλ, απαηηείηαη ε ηξνθνδφηεζε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηα κεηαιιηθά κέξε θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ηνπο, πνπ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν λα βξεζνχλ ππφ ηάζε, πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηελ γείσζε πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο νηθνδνκήο. A.9 Εγθαηαζηάζεηο αζύξκαηεο πξόζβαζεο θαη δνξπθνξηθώλ θεξαηώλ A.9.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ A.9.2 ιήςεο Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο θεληξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θεξαηώλ Σην αλψηεξν κέξνο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα δηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο ειεχζεξνο απφ εκπφδηα, πξνζηηφο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θεξαηψλ ιήςεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ επξπεθπνκπήο (γήηλεο ή θαη δνξπθνξηθήο). Ο ελ ιφγσ ρψξνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζηεξέσζε ησλ αληίζηνηρσλ θεξαηνζπζηεκάησλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. Σηε κειέηε απηή πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ ιήςεο δνξπθνξηθήο επξπεθπνκπήο, πνπ εθ ηεο θχζεο θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλαλ θεληξηθφ ηζηφ θεξαηψλ ιήςεο. Σε πεξίπησζε χπαξμεο γεηηνληθψλ αληζνυςψλ θηηξίσλ, φπνπ ην ςειφηεξν θηίξην ζθηάδεη θαη εκπνδίδεη ηε ιήςε ζεκάησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηαζκψλ εθπνκπήο απφ ην ρακειφηεξν θηίξην, κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ή νη ηδηνθηήηεο ηνπ ςεινχ θηηξίνπ λα επηηξέςνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θεξαίαο ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ ζην ρψξν ηνπ, κε έμνδα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ. A.10 Ελαέξηεο θαισδηώζεηο A.10.1 ηύινη, ππνζηειώκαηα θαη ζηεξίγκαηα Όινο ν εμνπιηζκφο ζα εγθαζίζηαηαη ή ζα αγθπξψλεηαη ψζηε λα αληέρεη ζην πηζαλφ κέγηζην θνξηίν. 49

13 A.10.2 Πξνδηαγξαθέο θαισδηώζεσλ Οη θαισδηψζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ ην γέλην πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε MICE. A.10.3 Δηαρσξηζκόο γξακκώλ Γηα ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ελαεξίσλ γξακκψλ θαη ππεξθείκελσλ γξακκψλ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, δηαζηαπξνχκελσλ ή παξάιιεισλ κε απηέο, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν Πίλαθαο 2 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ , δειαδή: Γξακκέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ Κνιψλεο γξακκψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ Τπεξθείκελεο γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο > AC 1000 V Τπεξθείκελεο γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο < AC 1000 V θαιψδηα / αγσγνί θνιψλεο θαιψδηα αγσγνί θνιψλεο [1,5 + (0,015 * U)] m [3 + (0,015 * U)] m 1,0 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m Σεκείσζε: U είλαη ε ηάζε ηεο γξακκήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε kv. Δάλ ηα θαιψδηα δελ επεξεάδνληαη, ε ειάρηζηε απφζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη 1m. A.10.4 Ύςνο ησλ γξακκώλ από ην έδαθνο Γηα ην χςνο ησλ γξακκψλ απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν Πίλαθαο 1 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ , δειαδή: Σνπνζεζία Απηνθηλεηφδξνκνη θχξηνη δξφκνη Με ειεθηξηθνί ζπξκνί Μηθξέο δηαζηαπξψζεηο νδψλ, πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη πξφζβαζε ζε νρήκαηα, νδνί γεπέδσλ, είζνδνη θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ Διάρηζηε απφζηαζε ζε ρψξνπο πνπ δελ δηέξρνληαη νρήκαηα Κήπνη θαη άιια εηδηθνί ρψξνη Απόζηαζε 6 m 6 m 5,5 m 4 m 3 m 50

14 A.11 Έιεγρνη Ο έιεγρνο θάζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ 50346, ΔΛΟΤ ΔΝ , ISO/IEC θαη ISO/IEC Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο απνδνρήο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν φισλ ησλ ζπλδέζεσλ πνπ απέηπραλ λα πεξάζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ Τα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηνπο ειέγρνπο πιεξνθνξία, πρ ν ηχπνο ηνπ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε εκεξνκελία ειέγρνπ, ν δηαρεηξηζηήο, ε ηαπηφηεηα ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα «πεξάζεη» έλαο έιεγρνο πνπ είρε απνηχρεη πξνεγνπκέλσο θαη απνηειέζκαηα επαλειέγρσλ. A.12 Εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηαγσγήο θαη δξνκνιόγεζεο 1. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηθνηλσλία θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνχ (εζσηεξηθή φπσο θαη απφ/πξνο ηα δεκφζηα δίθηπα) δηεμάγεηαη κέζσ ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο θπθισκάησλ ή/θαη παθέησλ (ζπζηήκαηα PABX, routers, servers, modems θιπ) ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθφο θιεηζηφο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ (χςνο νξνθήο, αληνρή δαπέδνπ, παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.ι.π.). 2. Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο πξέπεη λα αζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθά, ε δε πξφζβαζε λα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ ζπληεξεηή ή κεραληθνχ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο επηθνηλσλίαο δηεμάγεηαη ρεηξνθίλεηα (κε ηελ παξεκβνιή ηειεθσλεηή ή ηειεθσλήηξηαο), ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο εγθαηάζηαζεο γηα ην ρεηξηζηή κε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (θσηηζκφο, αεξηζκφο, ζέξκαλζε, ζφξπβνο θιπ). A.13 Εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσληώλ γξακκήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο (Power Line Communications PLC) A.13.1 Πεδίν εθαξκνγήο Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο αθνξνχλ: Δγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο ζηελήο δψλεο Δγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο επξείαο δψλεο A.13.2 Εγθαηαζηάζεηο ζηελνδσληθήο επηθνηλσλίαο PLC Τα ζπζηήκαηα PLC ζηελήο δψλεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ ΔΝ

15 A.13.3 Εγθαηαζηάζεηο επξπδσληθήο επηθνηλσλίαο PLC Οη δψλεο ζπρλνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ αθνξνχλ επηθνηλσλίεο αζθαιείαο, επείγνληνο θαη θηλδχλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εθαξκνγέο PLC, φπσο επίζεο θαη νη δψλεο ζπρλνηήησλ ξαδηνθσλίαο βξαρέσλ θπκάησλ θαη ξαδηεξαζηηέρλε. A.13.4 Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα Tα πξνβιήκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο PLC ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε σο κέζνπ κεηαθνξάο ζεκάησλ ξαδηνζπρλφηεηαο, ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ρακειήο ηάζεο (230/400 V). Με ηελ εηζαγσγή ζπρλνηήησλ ζηα δίθηπα απηά, ηα ζήκαηα δηαθεχγνπλ απφ ηα θαιψδηα, ηα νπνία ελεξγνχλ σο θεξαίεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ ην θαηλφκελν θεξαίαο κεηαβάιιεηαη απφ κία εγθαηάζηαζε ζε άιιε. Απηή ε παξαζηηηθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππεξεζίεο ξαδηνεπηθνηλσληψλ θαη επξπεθπνκπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο δψλεο ζπρλνηήησλ. Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Σχζηαζεο BT 1786 ηεο ITU-R θαη ηεο ΚΥΑ 50268/5137/07 (ΦΔΚ Β 1853/ ). Τα ραξαθηεξηζηηθά αθηηλνβνινχκελσλ εθπνκπψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Τερληθή Έθζεζε ETSI TR

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα