KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο"

Transcript

1 KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος ζςμπολίηος μαρ γπάθεηαι από κάηυ υρ ακολούθυρ Ελ Αγίσ Κεξύθσ Ιθαξίαο ζήκεξα 15/4/2009 γξάθεηαη ν επίινγνο απηόο ηνπ Τπνκλήκαηνο Δηακαξηπξίαο πξνο Αλώηεξν Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην πνπ ζπλέηαμε ν ελεξγόο πνιίηεο κε ην ςεπδώλπκν (Λενζζέλεο) όπνπ ε θαηαγγειία ηνπ απνβιέπεη όρη λα θαηαθξίλεη ζε πξνζσπνπαγή επίθξηζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Δεκνζίνπο Λεηηνπξγνύο θαη Δηθαζηηθνύο Λεηηνπξγνύο,- αιιά ζηνρεύεη λα δηακαξηπξεζεί γηα ην ππάξρνλ ζήκεξα πνιηηηθννηθνλνκηθό ζύζηεκα θαη δηθαζηηθό ζύζηεκα δηαθπβεξλήζεσο ηεο Υώξαο καο από ηηο ηξεηο εμνπζίεο, Εθηειεζηηθή, Ννκνζεηηθή θαη Δηθαζηηθή,- έηζη ώζηε ν αλσηέξσ πνιίηεο πξνηάζζεη εθηόο από ηε δηακαξηπξία ηνπ θαη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαη ιύζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ νξακαηίδεηαη πώο ζα έπξεπε λα δηαθπβεξλάηαη ζήκεξα ηόζν ε Παηξίδα ηνπ, όζν θαη νπνηαδήπνηε άιιε Υώξα εηο ηελ νπνία απηνί πνπ ηελ θπβεξλνύλ ζα ήζειαλ λα ηελ απνθαινύλ σο κία επλνκνύκελε Υώξα θαη Παηξίδα. Η Πποειζαγυγή ειρ ηον υρ άνυ Επίλογο γπάθεηαι κάηυθι υρ εξήρ Σνηνπηνηξφπσο πξνηνχ κπσ εηο ηνλ επίινγν κνπ ζέισ λα ππελζπκίζσ θάηη αθφκα φηη απηά πνπ έγξαςε ε δηθαζηήο θα Μ. εηο ηελ ππ αξ. 150/2008 πξνδηθαζηηθή ηεο απφθαζε φηη απφ ηα ήδε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία κνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηακνξθσζεί πιήξεο δηθαληθή πεπνίζεζε γηα ην αλσηέξσ Θέκα κνπ,- έηζη εγψ ζα κπνξνχζα λα πσ φηη δελ ζα ήηαλ άζηνρν θαη θαζφινπ ππνηηκεηηθφ εθ κέξνπο ηεο ηφζν γηα θείλε φζν θαη γηα κέλα πξνζσπηθά εάλ κε θαινχζε ζην γξαθείν ηεο ζηε χξν γηα λα κνπ έθαλε θάπνηεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο εηο ην Θέκα κνπ πνπ ην γλσξίδσ πνιχ θαιχηεξα θαη απφ ην δηθεγφξν κνπ θ. Θ. θαζψο θαη απφ ηνλ εθνξηαθφ πξντζηάκελν θ. Β. Σνηνπηνηξφπσο ε σο άλσ δηθαζηήο κε ην λα επηιέμεη ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Αγ. Κεξχθνπ ηνλ θ. Β. λα ηεο πξνζθνκίζεη λέα Έθζεζε Δπαλειέγρνπ θαη λα πξνβεί ζε λέα εθθαζάξηζε ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Ο θ. Β. φπσο έρσ επεμεγήζεη πξνεγνπκέλσο ήηαλ επφκελν πσο ζα έπξεπε λα ελεξγήζεη ζαλ κία θνπξδηζκέλε αλάιγεηε θνξνεηζπξαθηηθή κεραλή (δειαδή ξνκπφη) γηα λα απνδείμεη ηελ αιήζεηα πνπ ιέγσ εγψ πσο είλαη ςέκα θαη ηηο αλαθξίβεηεο πνπ ιέγεη εθείλνο πσο είλαη ε αιήζεηα. Καζφηη δελ θηαίεη ν ίδηνο ν θ. Β. εθφζνλ άιινη ηνλ εμαλαγθάδνπλ 1

2 ΔΠΗΛΟΓΟ φπσο είπα λα θέξεηαη έηζη εηο ηνλ φπνην θνξνινγνχκελν πνιίηε,- πνπ πξέπεη ν- πσζδήπνηε απφ απηφλ κε ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα λα εηζπξάμεη ην δεκφζην θφξν. Οχησ απηνί νη άιινη πνπ δηαηάδνπλ ηνλ θ. Β. είλαη νη θάησζη πξντζηάκελεο Αξρέο θαη Δμνπζίεο πνπ δηαηάδνπλ γηα ηνπο θφξνπο. Έηζη ε σο άλσ Αξρή ιέγεηαη Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ή φπσο αιιηψο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη ζήκεξα Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Απφ απηφ ην αλσηέξσ Τπνπξγείν απνδεηθλχεηαη ζήκεξα πσο νη πςειά ηζηάκελνη ιέγνπλ εηο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. ζηε ρψξα καο λα παίξλνπλ ηνπο θφξνπο απφ ηνπο πνιίηεο πάζε ζπζία ηφζν κε ζεκηηά κέζα φζν θαη κε αζέκηηα αθφκα κέζα. Απηφ ην ιέγσ θαζφηη αθφκε ερνχλ ζηα απηηά κνπ νη ιέμεηο θάπνησλ εθνξηαθψλ ηεο Γ.Ο.Τ. Ηθαξίαο πνπ δελ είλαη ζσζηφ ηψξα λα απνθαιχςσ ηα νλφκαηά ηνπο,- θαζφηη ηνπο είπα ην έηνο 2003 πσο ν δηθεγφξνο κνπ θ. Θ. απνδεηθλχεη κε ηελ Πξνζθπγή κνπ φηη ν εθνξηαθφο πξντζηάκελνο θ. Μ. ππέπεζε ζε ζσξεία παξάλνκσλ πξάμεσλ γηα ην δηθφ κνπ ζέκα. Απηνί μέζπαζαλ ζε εηξσληθά γέιηα κηιψληαο απαμησηηθά γηα ηνλ σο άλσ δηθεγφξν κνπ φηη είλαη έλαο ειίζηνο δηθεγφξνο πνπ δελ μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη, αθνχ φ,ηη θάλνπκε εκείο, φπσο κνπ έιεγαλ, είλαη εληνιέο πνπ παίξλνπκε εθ ησλ άλσζελ. Απηά ηα παξαπάλσ ιφγηα ηα κεηέθεξα ζηνλ θ. Θ. ν νπνίνο ζχκσζε πνπ ηα άθνπζε θαη κνπ είπε νξγηζκέλνο φηη απηφ ζα ην θξίλεη ην Γηθαζηήξην εάλ εθείλνο είλαη έλαο ειίζηνο ή έθακε θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. Δπίζεο θαη ηνλ θ. Β. φηαλ ηνλ ξψηεζα πψο αλέρνληαη νη πξντζηάκελνη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηηο παξαλνκίεο πνπ έθακε ν θ. Μ. ζε βάξνο κνπ,- ηφηε κνπ απάληεζε ν θ. Β. φηη ζηνλ θ. Μ. δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα νη πξντζηάκελνη ηνπ θαζφηη απηφο θαηνρπξψλεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε ην άιινζη φηη εξκήλεπζε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ αληίιεςε. πλεπψο εδψ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί θάπνηνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη ηδηαίηεξα νη εθνξηαθνί επξίζθνληαη ζην αππξφβιεην ηνπ λφκνπ γηα νπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε ηνπο θάκνπλ ζε βάξνο ησλ λνκνηαγψλ πνιηηψλ. Δπεηδή δε νη εθάζηνηε Τπνπξγνί νηθνλνκίαο δηνξίδνληαη απφ ηα εθάζηνηε θφκκαηα πνπ είλαη ζηελ Κπβέξλεζε θαη επεηδή κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ην 1974 δχν θφκκαηα καο θπβέξλεζαλ θαη καο θπβεξλνχλ αθφκα, ε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ.Ο.Κ., φπνπ ην Τ- πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξέπεη λα εηζπξάμεη ηνπο θφξνπο ηνπ Κξάηνπο γηα λα θαιπθζνχλ ηα ειιείκκαηα θαη νη καχξεο ηξχπεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Υψξαο καο. Σν εξψηεκα φκσο παξακέλεη πνηνο θηαίεη γηα ηελ αθαηάζρεηε απηή θνξνινγία πνπ θαηαδπλαζηεχεη ηνπο πνιίηεο φισλ ησλ εηζνδεκάησλ, ηδηαίηεξα δε ησλ θησρψλ θαη κεζαίσλ εηζνδεκάησλ πνιίηεο; Πνηνο θηαίεη ε Ν.Γ. ή ην ΠΑ.Ο.Κ.; Ο πξψελ Πξσζππνπξγφο θ. Παπαλδξένπ θαη θ. εκίηεο ή ν λπλ Πξσζππνπξγφο θ. Καξακαλιήο; Πνηνο θηαίεη; Γηα κέλα δελ θηαίλε νχηε νη εθάζηνηε πξσζππνπξγνί πνπ αλέιαβαλ λα καο θπβεξλήζνπλ νχηε θηαίλε θαη ηα θφκκαηα ηνπο πνπ αλέιαβαλ λα δηαθπβεξλήζνπλ ηελ Υψξα καο. Σφηε πνηνο θηαίεη; Απηφ πνπ θηαίεη θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ην ππάξρνλ παγθνζκίσο πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, δειαδή θηαίεη ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ πήξε, βιέπνπκε πσο ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη άδειν,- θαη φηη επί ησλ εκεξψλ καο παξαηεξνχκε πσο ε αλζξσπφηεηα θάζε ρξφλν βαδίδεη απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν κε απηφ ην ππάξρνλ ζήκεξα πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ή ειεχζεξεο αηζρξνθέξδεηαο πνπ ππάξρεη θαη ηελ βιέπνπκε. 2

3 ΔΠΗΛΟΓΟ Δδψ φκσο ζέισ λα θάλσ κηα επηζήκαλζε. Όηη εγψ ηψξα δελ πνιηηηθνινγψ δειαδή θαηά ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ππέξ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ν νπνίνο ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο φπσο εθαξκφζηεθε απφ ην 1917 έσο ην 1992 γηα κέλα ππήξμε κηα λέα κνξθή θαπηηαιηζκνχ πνπ γλσξίζακε θαη θαηέξξεπζε ζηελ θάπνηε κεγάιε νβηεηηθή Έλσζε πνπ δηαιχζεθε ζηα ζηνηρεία εμ σλ ζπλεηέζε κε ηελ ππάξρνπζα ζήκεξα αλεμάξηεηε δεκνθξαηηθή Ρσζία θαη κε ηηο ζεκεξηλέο αλεμάξηεηεο ρψξεο πνπ απάξηηδαλ θάπνηε ηε κεγάιε Σζαξηθή Ρσζηθή Απηνθξαηνξία θαη ηε κεγάιε νβηεηηθή Απηνθξαηνξία. Έηζη γηα λα κελ κπιέμσ ζε πνιηηηθνινγία εάλ είκαη δεμηφο ή αξηζηεξφο, θεληξνδεμηφο ή θεληξναξηζηεξφο ή αλ αλήθσ ζε θάπνην θφκκα Ν.Γ., ΠΑ.Ο.Κ., Τ.ΡΗΕ.Α, Κ.Κ.Δ, Πξάζηλνπο ή θαη Αλαξρηθνχο θιπ.,- θαιχηεξα γηα κέλα είλαη λα πσ παξαθάησ κηα κηθξή δηθή κνπ παξαβνιή βάζεη ηεο νπνίαο ζα ήζεια λα θπβεξλεζεί ε ρψξα καο. Έηζη θαη εκέλα γηα λα απνδείμσ πσο ζέισ λα θπβεξλεζεί ε παηξίδα κνπ παίξλσ έλα παξάδεηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηέιεηαο δηαθπβέξλεζεο ελφο κηθξφθνζκνπ. Ο κηθξφθνζκνο απηφο είλαη νξγαληζκφο ελφο πγηνχο αλζξψπνπ. Έηζη ιέγσ ηελ θαξδηά ηελ πξνζνκνηάδσ πσο είλαη ε θπβέξλεζε ηνπ νξγαληζκνχ καο, ηα θχηηαξα ηα πξνζνκνηάδσ πσο είλαη ν ιαφο ηνπ νξγαληζκνχ καο, ην αίκα πνπ θπθινθνξεί απφ ηελ θαξδηά ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη θάλεη αλαθχθισζε ην πξνζνκνηάδσ πσο είλαη ην ρξήκα ηνπ νξγαληζκνχ καο θαη ε ηξνθή πνπ ηξψκε γηα λα ζπληεξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο ηελ πξνζνκνηάδσ φπσο ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνπλ νη άλζξσπνη δηα κέζνπ ηεο εξγαζίαο ησλ γηα λα ζπληεξήζνπλ ηε ρψξα ηνπο. Σνηνπηνηξφπσο φηαλ ηξψκε αξθεηά θαιά έσο πνιχ ην ζψκα καο δηνγθψλεηαη θαη γίλεηαη απφ εχξσζην δπλαηφ έσο εχζαξθν ζσκαηψδε θαζφηη θαη ηα θχηηαξα καο γίλνληαη κε ηελ πνιχ θαη θαιή δηαηξνθή καο εχξσζηα θαη δπλαηά. Σν αληίζεην φηαλ δελ ηξψκε ή ηξψκε απφ ιίγν σο θαζφινπ ηφηε ην ζψκα καο ζπξξηθλψλεηαη θαη γίλεηαη αδχλαην σο ιηπφζαξθν θαζφηη θαη ηα θχηηαξα καο γίλνληαη άξξσζηα θαη αδχλακα. Σν αίκα καο φκσο πνπ θπθινθνξεί θαη θάλεη αλαθχθισζε ηξνθνδνηψληαο φια ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ καο παξακέλεη ην ίδην είηε έρνπκε γίλεη επηξαθείο, εχζαξθνη είηε έρνπκε γίλεη αδχλαηνη, ιηπφζαξθνη κε ηε δηαηξνθή καο. Σελ παξαπάλσ ινηπφλ παξαβνιή κνπ ηελ πξνζνκνηάδσ κε κηα ηδαληθή θνηλσλία πνπ θπβεξλάηαη απφ κηα ηδαληθή δεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε Κξάηνο,- κε κία θαηεπζπλφκελε νηθνλνκία πνπ αξρίδνπλ φια απφ ηελ Κπβέξλεζε Κξάηνο θαη θαηαιήγνπλ πάιη ζηελ Κπβέξλεζε Κξάηνο. Γειαδή κε άιια ιφγηα ην ρξήκα αξρίδεη λα ξέεη απφ ην θξάηνο εηο ηνπο πνιίηεο γηα λα αγνξάδνπλ φια ηα αγαζά ηνπο πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη νη πνιίηεο κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη μαλά ζα θαηαιήμεη πάιη ην ίδην ρξήκα εηο ην Κξάηνο θαη πάιη μαλά απφ ην αλσηέξσ Κξάηνο ην ρξήκα ζα θπιήζεη ζηνπο ίδηνπο πνιίηεο γηα λα αγνξάδνπλ πάιη νη ίδηνη πνιίηεο ηα ίδηα αγαζά πνπ παξάγνπλ ζηε ρψξα ηνπο θ.ν.θ.- Σν ρξήκα φκσο πνπ αλαθπθιψλεηαη απφ ην θξάηνο ζηνπο πνιίηεο θαη ην αληίζηξνθν απφ ηνπο πνιίηεο ζην θξάηνο ζα παξακέλεη ζηελ ίδηα πνζφηεηα είηε ππάξρεη πνιχ παξαγσγή είηε ιίγε παξαγσγή φπσο αθξηβψο παξακέλεη ζηελ ίδηα πνζφηεηα ην αίκα ελφο πγηνχο αλζξψπνπ πνπ αλαθπθιψλεηαη απφ ηελ θαξδηά ζε φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πγηνχο νξγαληζκνχ είηε γίλνπκε εχζαξθνη, ρνληξνί είηε γίλνπκε ιηπφζαξθνη, αδχλαηνη. Όηαλ δε ην αίκα δελ θπθινθνξεί θαιά θαη ζπζζσξεχεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο καο ηφηε ιέγνπκε πσο ν νξγαληζκφο καο πάζρεη απφ ζξφκβσζε θαη ηζραηκία. 3

4 ΔΠΗΛΟΓΟ Με ζξφκβσζε ινηπφλ θαη ηζραηκία πξνζνκνηάδσ φηη πάζρεη ζήκεξα ην δηθφ καο πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαζφηη ην ρξήκα ζπζζσξεχεηαη ζε θάπνηνπο ππεξπινχζηνπο πνιίηεο ζηα ρξεκαηνθηβψηηα ηνπο ή ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ησλ Σξαπεδψλ. Όηαλ δε ην αίκα ηνπ νξγαληζκνχ καο πξνζβιεζεί απφ ιεπραηκία θαη έρεη γίλεη άρξεζην, ηφηε ην πξνζνκνηάδσ κε θάπνην Κξάηνο φπνπ ην ρξήκα ηνπ πξνζβιήζεθε κε πιεζσξηζκφ θαη έγηλε άρξεζην. Δδψ φκσο ηελ πξνζνκνίσζε φπσο ηελ έθακα ππνλνψ φηη ζην πνιηηηθννηθνλνκηθφ καο ζχζηεκα ε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηνο καο πξέπεη λα είλαη ίδηα φπσο ε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πγηνχο νξγαληζκνχ αλζξψπνπ. Σνηνπηνηξφπσο παξαηεξνχκε φηη κε ην ρξήκα πνπ θαηέρνπκε φινη καο δελ πξέπεη λα απνηειεί ηνλ πινχην ηεο ρψξαο καο, αιιά ην εξγαιείν επάλσ εηο ην νπνίν κεηαθέξεηαη ν πινχηνο ηεο ρψξαο καο, δειαδή ηα αγαζά πνπ παξάγνπκε κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή καο κέζσ ηεο γεσξγίαο κε ηελ εξγαζία καο θαη ηε δεπηεξνγελή παξαγσγή καο κέζσ ηεο βηνκεραλίαο πάιη κε ηελ εξγαζία καο. Δδψ βέβαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηξηηνγελήο παξαγσγή καο κε ηηο νηθνδνκέο πνπ θάλνπκε γηα λα ζηεγαζηνχκε θαη ηνπο δξφκνπο θαη γεθχξηα πνπ θαηαζθεπάδνπκε γηα λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο θαιχηεξα εκείο νη άλζξσπνη. Με άιια ιφγηα λνκίδσ πσο ν άλζξσπνο γηα λα εξγαζηεί νπνηαδήπνηε δνπιεηά θαη λα κεγαινπξγήζεη ζέιεη κφλν ηξία πξάγκαηα. 1 νλ ζέιεη ηε δηαηξνθή ηνπ, 2 νλ ζέιεη ηελ έλδπζε θαη ππφδεζή ηνπ θαη 3 νλ ηε ζηέγαζή ηνπ. Όηαλ έρεη ηηο αλσηέξσ ηξεηο ζηνηρεηψδεηο πξνυπνζέζεηο ν θάζε άλζξσπνο ηφηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ηνλ παξάδεηζν επί ηεο γεο. Γπζηπρψο φκσο ν άλζξσπνο παγθνζκίσο αληί λα εθηηκά ηελ εξγαζία ηνπ θαη λα δίλεη αμία ζηα αγαζά πνπ παξάγεη γηα λα δήζεη θαιχηεξα, ην αληίζεην δίλεη αμία κφλν ζην ρξήκα πνπ είλαη ην εξγαιείν ηνπ, έλα εθεχξεκα δηθφ ηνπ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, φπνπ κέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ πνπ παξάγεη ν άλζξσπνο κε ηελ εξγαζία ηνπ. Έηζη ινηπφλ νη άλζξσπνη αληί λα δνπιεχνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηε γε γηα λα δήζνπλ σξαία απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο, δνπιεχνπλ γηα λα θεξδίδνπλ κφλν ρξήκαηα απφ ηνλ πην ηειεπηαίν θησρφ εξγάηε κέρξη ηνλ πην πινχζην βηνκήραλν. Γειαδή κε άιια ιφγηα ιέκε φηη ρξήκα ζέιεη ν εξγάηεο γηα λα δνπιέςεη, ρξήκα ζέιεη ν επαγγεικαηίαο, ρξήκα ζέιεη ν επηζηήκνλαο γηα λα δνπιέςεη φπσο ν γηαηξφο, κεραληθφο θιπ., ρξήκα ζέιεη ν γεσξγφο θαη ν θηελνηξφθνο γηα λα παξάγεη ηα αγαζά πνπ απνιακβάλνπκε φινη καο θαη πην πνιχ ρξήκα ζέιεη ην Κξάηνο ην ίδην γηα λα θάκεη ηηο δηάθνξεο δνπιεηέο ηνπ. Έηζη ινηπφλ φινη καο δνπιεχνπκε κε ηηο δηάθνξεο δνπιεηέο καο φρη γηα λα δήζνπκε θαιά, αιιά δνπιεχνπκε γηα λα θεξδίδνπκε κφλν ρξήκαηα, λα ηα έρνπκε ζηελ άθξε γηα λα ηα πάξνπκε καδί καο φηαλ απνβηψζνπκε. Σνηνπηνηξφπσο ν άλζξσπνο απηφ ην εξγαιείν πνπ επηλφεζε, ην ρξήκα αληί λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επθνιία ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, έρεη γίλεη δνχινο ηνπ ρξήκαηνο πνπ έρεη γίλεη απηνζθνπφο ζηε δσή ηνπ, λα δνπιεχεη φρη γηα λα δήζεη σξαία θαη θαιά αιιά δνπιεχεη κφλν γηα λα θεξδίδεη ρξήκαηα, λα ηα βάδεη ζηελ άθξε ζηα ζεληνχθηα ή ζηηο δηάθνξεο Σξάπεδεο πνπ ζα ηα πάξεη καδί ηνπ. Έηζη ινηπφλ βιέπνπκε ζήκεξα ηελ καηαηνδνμία ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο ελψ κε ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη αλαπηχμεη πξέπεη λα πεξλά πνιχ σξαία θαη άλεηα θαη λα 4

5 ΔΠΗΛΟΓΟ εξγάδεηαη κφλν ιίγεο ψξεο ηελ εκέξα ή ηελ εβδνκάδα, δπζηπρψο γίλεηαη ην αληίζεην, δνπιεχεη πεξηζζφηεξεο ψξεο, ππάξρεη αλεξγία θαη φιεο νη θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο ζνπ κηιάλε γηα ηελ θξίζε ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή γηα ηελ θξίζε πνπ ππάξρεη ζηελ έιιεηςε ρξεκάησλ ηα νπνία φκσο ρξήκαηα ζπζζσξεχηεθαλ ζηα ρέξηα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ θαη δελ θπθινθνξνχλ γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο πνπ ζα έπξεπε λα θπθινθνξεί ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ην ρξήκα, φπσο ην απνδείμακε πξνεγνπκέλσο. Έρσ πνιιά αθφκα λα γξάςσ ηδίσο κε ην πνηα ζα είλαη ε δηεξγαζία εηο ην ιαφ γηα λα βγάδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ρσξίο ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο, ηηο θαηξίεο ή ηα θφκκαηα ηα νπνία θφκκαηα δελ βγαίλνπλ απφ ην ιαφ θαζφηη ν ιαφο αληηπξνζσπεχεη ηα θφκκαηα σο νπαδνί ησλ θνκκάησλ φπσο είλαη νη νπαδνί ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ πνπ δελ είλαη θίιαζινη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα κπνξψ λα πσ φηη ηα θφκκαηα είλαη εκπνξηθέο εηαηξίεο ρσξίο θεθάιαηα. Π.ρ. α) γηα λα θάλεη θάπνηνο κηα εηαηξεία πξέπεη λα πιεξψζεη παξάβνιν, φπσο παξάβνιν πιεξψλεηο θαη γηα ην θφκκα, β) γηα λα θάκεη θάπνηνο κηα εηαηξεία πξέπεη λα θάλεη θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαζηαηηθφ θάλεηο θαη γηα ην θφκκα θαη γ) γηα λα θάκεηο εηαηξεία πξέπεη λα θάκεηο δηαθήκηζε ζηνλ θφζκν ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεηο θαη πνπιάο, ην ίδην θαη ζην θφκκα θάλεηο δηαθήξπμε ησλ ηδεψλ ζνπ εηο ηνλ θφζκν. Ζ δηαθνξά κηαο εηαηξείαο θαη ελφο θφκκαηνο είλαη φηη ελψ ε εηαηξεία ζνπ δηαθεκίδεη ην πξντφλ ηεο ην νπνίν αγνξάδεηο θαη απνιακβάλεηο, ην θφκκα ζνπ δηαθεκίδεη ηηο ηδέεο ηνπ πνπ είλαη έλαο θνπαληζηφο αέξαο θαη ηίπνηα άιιν. Δδψ γηα λα θιείζσ ηνλ Δπίινγφ κνπ ζα πσ αθφκα πεξηιεπηηθά δχν ιφγηα γηα έλα έσο δχν ινγηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνπκε. πκπέξαζκα Πξώηνλ: Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κία ηδαληθή θνηλσλία φπσο ηελ πεξηγξάςακε ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ελφο πγηνχο αλζξψπνπ, πξέπεη απαξαηηήησο φιεο νη Σξάπεδεο λα επξίζθνληαη ππφ ηελ άκεζε επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο,- ψζηε λα κελ ππάξρεη ην απφξξεην ζηηο θαηαζέζεηο ρξεκάησλ απφ ηνπο πνιίηεο νη νπνίεο θαηαζέζεηο ηνπο ζα θνξνινγνχληαη αλάινγα κε ηα εηζνδήκαηά ηνπο, αθφκα θαη 95% επί ησλ εηζνδεκάησλ π.ρ. θάπνηνπ ππεξπινπζίνπ πνπ θεξδίδεη εθαηνκκχξηα ην κήλα ή ην ρξφλν. Καζφηη απφ απηφλ ηνλ αλσηέξσ ππεξπινχζην πνιίηε ην Κξάηνο ζα παίξλεη ρξήκαηα θαη ζα ηα κνηξάδεη ζε άιινπο πνιίηεο ησλ κεζαίσλ θαη πνιχ θησρψλ εηζνδεκάησλ νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη ην Κξάηνο ζα θάλεη έξγα πξνο φθεινο φιεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ρσξίο απηφ ην ίδην Κξάηνο λα δαλείδεηαη ρξήκαηα γηα ηα έξγα ηνπ θαη ηηο ρνξεγήζεηο ηνπ πξνο ηνπ πνιίηεο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ.), απφ μέλεο θεθαιαηαγνξέο ή απφ εγρψξηεο θεθαιαηαγνξέο κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ ή εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ζε νκφινγα φπνπ πάληα ην Κξάηνο είλαη θαηαρξεσκέλν παξά ηνπο δπζβάζηαρηνπο θφξνπο πνπ βάδεη εηο ηνπο δχζηπρνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο ησλ κεζαίσλ θαη θησρψλ εηζνδεκάησλ. Έηζη ινηπφλ φια ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα ησλ θεξδνζθφπσλ ζα θαηαξγεζνχλ νξηζηηθψο αθνχ ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί νξηζηηθά ηφζν ην ρξεκαηηζηήξην φζν θαη ηα άιια θεξδνζθνπηθά θέληξα φπσο Καδίλα, Πνδνζθαηξηθέο νκάδεο, Ηππφδξνκνο θιπ.,- πνπ κφλν ζην ζαζξφ δηθφ καο θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ ηα αλσηέξσ απηά θέληξα πνπ παίδνληαη δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ φπσο ην βιέπνπκε ζήκεξα επί ησλ εκεξψλ καο, κέρξη πνπ θηάζακε ζηελ ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε εηο ηηο πην αλαπηπγκέλεο Υψξεο ηνπ πιαλήηε καο. 5

6 ΔΠΗΛΟΓΟ Με άιια ιφγηα κπνξψ λα πσ φηη κε ηα κέζα ηεο ηερλνινγίαο πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα πεξηηηεχεη λα θπθινθνξεί αθφκα θαη ην ίδην ην ρξήκα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαζφηη φινη καο ζα κπνξνχκε λα ζπλαιιαζζφκαζηε κεηαμχ καο κε πηζησηηθέο πξνζσπηθέο θάξηεο πνπ ζα έρεη ππνρξεσηηθά ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη ην ρξήκα ζα είλαη θιεηδσκέλν κέζα εηο ηηο Tξάπεδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ δηθνχ καο Κξάηνπο κε άιια Κξάηε ηνπ εμσηεξηθνχ. Όια δε απηά ηα ιέκε δηφηη φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο ην ρξήκα πξέπεη λα απνηειεί εξγαιείν επθνιίαο γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ζα παίξλεη κέζσ ηνπ ρξήκαηνο ηα αγαζά πνπ παξάγεη ν ίδηνο ν άλζξσπνο δηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.- ε φηη δε αθνξά ην θίλεηξν καο πνπ λνκίδνπκε φινη καο φηη αλ καο δψζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζα εξγαζηνχκε θαιχηεξα ζηελ απφδνζε καο.- Δδψ ζηνλ άλζξσπν κπνξνχκε λα δψζνπκε δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα λα θάλεη απνδνηηθφηεξε ηε δνπιεία ηνπ θαη ρσξίο ρξήκαηα σο εμήο: Δπί παξαδείγκαηη ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ακνηβή ζε θάπνηνλ πνπ εξγάδεηαη θαιχηεξα θαη παξάγεη πεξηζζφηεξα απφ θάπνηνλ άιινλ φρη ζε ρξήκα κε αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ αιιά ζε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ π.ρ. ζε 4 ψξεο ηελ εκέξα έ- λαληη ησλ 7 ή 8 σξψλ πνπ ζα εξγάδεηαη έλαο άιινο εξγάηεο κεζαίαο ή θαθήο απνδφζεσο, ή έλα έμηξα δψξν εηο ηνλ θαιφ εξγάηε π.ρ. δσξεάλ δηαθνπέο ζε ηνπξηζηηθά θέληξα έηζη γηα λα ππάξρνπλ θάπνηα θίλεηξα θαη επγελήο άκηιια κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά πνπ θάλεη ν θάζε εξγαδφκελνο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη γηα λα ηειεηψλνπκε εδψ αο πνχκε θαη ην δεχηεξν ζπκπέξαζκά καο πνπ είλαη ην θάησζη. πκπέξαζκα Δεύηεξνλ: Σνηνπηνηξφπσο νη ηξεηο άκεζεο εμνπζίεο πνπ καο θπβεξλνχλ ζήκεξα Δθηειεζηηθή, Ννκνζεηηθή θαη Γηθαζηηθή πνπ πνιιέο θνξέο θαηαδπλαζηεχνπλ ηνλ πνιίηε φπσο ην βιέπνπκε ζήκεξα,- εηο ην κέιινλ ν πνιίηεο πξέπεη λα παίξλεη θη απηφο ελεξγφ κέξνο εηο ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ θαη φρη λα είλαη έλαο απιφο ςεθνθφξνο θαη ρεηξνθξνηεηήο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ. Γειαδή κε άιια ιφγηα πξέπεη λα ππάξμεη θαη κία άκεζε Σεηάξηε εμνπζία πνπ λα πξνέξρεηαη απ επζείαο απφ ηνπο πνιίηεο ψζηε απηή ε εμνπζία ησλ πνιηηψλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ζα επηβιέπεη εάλ νη άιιεο ηξεηο Δμνπζίεο θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. Γειαδή κε άιια ιφγηα νη ηξεηο άιιεο Δμνπζίεο ζα ππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο θαη δελ ζα ηνπο θπβεξλνχλ απηέο φπσο ζέινπλ. Δδψ φκσο πξέπεη λα βξνχκε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ψζηε νη εθπξφζσπνη ηεο αλσηέξσ ηεηάξηεο άκεζεο Δμνπζίαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δηεξγαζία κέζα ζην ιαφ θαη απ επζείαο απφ ην ιαφ θαη φρη φπσο γίλεηαη ζήκεξα νη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ λα πξνέξρνληαη απφ Φαηξίεο θαη Κφκκαηα πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ ην ιαφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζφηη φπσο επεμεγήζακε πξνεγνπκέλσο ν ιαφο αληηπξνζσπεχεη ηα θφκκαηα. Σνηνπηνηξφπσο γηα λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα έρνπλ θάπνηα εμνπζία πξέπεη λα νξγαλσζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κηθξννκάδεο π.ρ. πέληε αηφκσλ ή δέθα αηφκσλ ε θάζε νκάδα πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη νκάδεο απηέο φπσο νη θξίθνη ηεο αιπζίδαο. Ζ θάζε δε νκάδα ζα έρεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ν νπνίνο θάζε εβδνκάδα ή θαιχηεξα θάζε κήλα ζα ελαιιάζζεηαη κε άιιν κέινο ηεο νκάδαο εθ πεξηηξνπήο κε ηε ζεηξά ηνπ θαζελφο θ.ν.θ. Έηζη γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα πψο ζα είλαη ε νξγάλσζε ησλ πνιηηψλ αο πάξνπκε π.ρ. έλα κηθξφ Γήκν πνπ έρεη αο ππνζέζνπκε ςεθνθφξνπο. Δδψ ινηπφλ αλ πάξνπκε κηα νξγαλσκέλε νκάδα 5 αηφκσλ θαη δηαηξέζνπκε ηνπο πνιίηεο δηα 5 ζα βγνπλ 600 νξγαλσκέλεο νκάδεο κε 600 αληηπξνζψπνπο ηνπ 1 νπ βαζκνχ. Απηνί νη αληηπξφζσπνη ζα θάκνπλ πάιη κεηαμχ ηνπο άιιεο νκάδεο ησλ 5 6

7 ΔΠΗΛΟΓΟ αηφκσλ, έηζη αλ δηαηξέζνπκε πάιη ην 600 δηα 5 ζα βγνπλ 120 νξγαλσκέλεο νκάδεο κε 120 αληηπξνζψπνπο ηνπ 2 νπ βαζκνχ θ.ν.θ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα βιέπε ηελ θάησζη δηάηαμε παξάδεηγκα πνπ γίλεηαη σο εμήο : 5 = 600 νκάδεο κε 600 αληηπξνζψπνπο 1 νπ βαζκνχ 600 : 5 = 120 νκάδεο κε 120 αληηπξνζψπνπο 2 νπ βαζκνχ 120 : 5 = 24 νκάδεο κε 24 αληηπξνζψπνπο 3 νπ βαζκνχ 24 : 5 = 5 νκάδεο κε 5 αληηπξνζψπνπο 4 νπ βαζκνχ Απηνί φκσο νη 5 εθπξφζσπνη πνιίηεο πνπ είλαη ε θνξπθή κηαο ππξακίδαο ησλ 5 αηφκσλ θαη κε βάζε ηεο ππξακίδαο άηνκα ζα είλαη απ επζείαο εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ φπνπ κέζσ ησλ νκάδσλ ηνπο ζα ππάξρεη άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία ηεο θνξπθήο ησλ 5 πνιηηψλ κε ηε βάζε ηεο ππξακίδαο πνπ είλαη πνιίηεο. Δδψ απηνί νη 5 πνιίηεο ζα έρνπλ εμνπζία ππέξηεξε απφ ηελ εμνπζία ησλ ηξηψλ άιισλ Δμνπζηψλ Δθηειεζηηθή, Ννκνζεηηθή, Γηθαζηηθή πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζνπλ ην ζπκθέξνλ θαη ην δίθην ηεο βάζεο ησλ πνιηηψλ ζπιινγηθά αιιά θαη αηνκηθά γηα ηνλ θάζε πνιίηε ηεο βάζεσο φηαλ δηαπηζησζεί φηη ζίγνληαη ηα αηνκηθά ηνπ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ην χληαγκά καο. ε απηφ φκσο ην ζεκείν λνκίδσ πσο θάπνπ πξέπεη λα ζηακαηήζσ εθφζνλ ηψξα γξάθσ έλα απιφ Τπφκλεκα γηα ην Γηθαζηήξην θαη φρη έλα χγγξακκά κνπ κε ηηο ηδέεο κνπ αλαιπηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ Γεκνθξαηία καο ηελ νπνία δπζηπρψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπκε ζήκεξα. Σν ιέγσ απηφ θαζφηη Γεκνθξαηία δελ ζεκαίλεη κφλν ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ζεκαίλεη θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε γηα φινπο ηνπ πνιίηεο νπνηαζδήπνηε ρψξαο. Δδψ ινηπφλ παξαθαιψ φπσο νη θχξηνη δηθαζηέο κε ζπγρσξέζνπλ γηα ην καθξνζθειέο απηφ Τπφκλεκά κνπ Γηακαξηπξίαο κνπ θαζφηη απηά πνπ γξάθσ δελ αθνξνχλ κφλν ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν χξνπ, αθνξνχλ θαη θάζε δεκφζηα Αξρή ζηελ Δπηθξάηεηα ηεο Παηξίδαο καο θαζψο θαη φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο δηθήο καο Υψξαο. Ο Πξνζθεχγσλ Λεσζζέλεο ή Λενζζέλεο Σν φλνκα Λενζζέλεο έρεη ζχλζεην λφεκα (ην ζζέλνο ηνπ ιανχ) απφ ην ιεμηθφ Μπακπηληψηε. Σν φλνκα Λεσζζέλεο αληηζηνηρεί 1) ζε Αζελαίν ξήηνξα θαη πνιηηηθφ ηνλ 4 ν π.ρ. αη. θαη 2) ζε Αζελαίν ζηξαηεγφ θαηά ηνλ Λακηαθφ πφιεκν π.υ. απφ ην ιεμηθφ Σεγφπνπινπ Φπηξάθε. Δλ Αγίσ Κεξχθσ Ηθαξίαο 15/5/2009 7

8 KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟΝ Σν ηκήκα απηό πεξηιακβάλεη όηη ν ιαόο ζπληεηαγκέλνο θαη νξγαλσκέλνο γίλεηαη ε ππέξηαηε εμνπζία ήηνη ν εξγνδόηεο ηεο εμνπζίαο, ελώ ε Κπβέξλεζε, Κνηλνβνύιην, Δηθαηνζύλε κεηαηξέπνληαη ζε εξγνιάβνπο εμνπζίαο πνπ ππεξεηνύλ ην ιαό ρσξίο λα ηνλ θπβεξλνύλ. Σνηνπηνηξφπσο ηνλ Δπίινγν Τπνκλήκαηνο πνπ έγξαςε θάπνηνο ελεξγφο ζπκπνιίηεο καο γηα θάπνην Γηθαζηήξην ζηε ρψξα καο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ησλ αθαδεκατθψλ παλεπηζηεκηαθψλ δηδαζθάισλ φ- ισλ ησλ ρσξψλ δηεζλψο θαη ηδηαηηέξσο ηεο παηξίδαο καο, ηεο Διιάδαο, λα δψζνπλ κία ιχζε εηο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη αθφκα θαη ηα πην αλεπηπγκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα αθππληζηνχλ φινη νη ειεχζεξνη ελεξγνί αιιά θαη απειεπζεξσκέλνη (απφ αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο θαη ηακπνχ) πνιίηεο φισλ ησλ θξαηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο παηξίδαο καο Διιάδαο κε κία θίλεζε λέσλ ηδεψλ ελφο λένπ κνληέινπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί πνηέ δηεζλψο θαη δελ ην έρεη δηαλνεζεί θαλέλαο κέρξη ηψξα, πσο κπνξεί εηο ην κέιινλ λα ππάξμεη έλα ηέηνην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ησλ ρσξψλ. Ννκίδσ φηη φινη εκείο νη ειεχζεξνη άλζξσπνη πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε έλα είδνο ληξνπήο φηαλ επί ησλ εκεξψλ καο βιέπνπκε ηελ πνιχ κεγάιε αικαηψδε αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, λα αλαθαιχπηνπλ λέα άζηξα θαη πιαλήηεο εηο ην ζχκπαλ εηο ηα νπνία κπνξνχλ αθφκα θαη λα πξνζεδαθηζηνχλ άλζξσπνη, λα θαηαζθεπάδνπλ αθφκα θαη ηερλεηά θχηηαξα θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο επαλαζηαηηθέο κεζφδνπο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ εηο ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, λα βνεζά δειαδή ν άλζξσπνο ην ζπλάλζξσπφ ηνπ σο πξνο ην ζψκα ηνπ,- ελψ ζηηο ζεσξεηηθέο πνιηηηθέο επηζηήκεο λα κελ κπνξεί αθφκα ν άλζξσπνο λα βξεη ηνλ ηξφπν πψο λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη πψο λα βνεζά ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν λνκίδσ πσο ήξζε επηηέινπο ε ψξα λα μεζεθσζνχλ φινη νη ειεχζεξνη ελεξγνί πνιίηεο θαη λα πάξνπλ κία ζέζε ηφζν εηο ην δηεζλέο φζν θαη ζην εζληθφ γίγλεζζαη γηα λα απνθηήζνπλ θη απηνί έλα είδνο εμνπζίαο σο πξνο ηα αηνκηθά ηνπο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ θαηαδπλαζηεχνληαη απφ ηνπο θπβεξλψληεο ηηο ρψξεο καο δηεζλψο. Έηζη ινηπφλ ν ιαφο καο καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηελ Σεηάξηε πξαγκαηηθή Δμνπζία πνπ ζα είλαη ππέξηεξε θαη δπλαηφηεξε ησλ ηξηψλ άιισλ εμνπζηψλ Δθηειεζηηθήο, Ννκνζεηηθήο θαη Γηθαζηηθήο.- Με άιια ιφγηα ζέισ λα πσ πσο πξέπεη λα βγεη κία ηειείσο λέα ξηδνζπαζηηθή ζεσξία πνιηηεχκαηνο δηαθπβεξλήζεσο ησλ ιαψλ φπνπ ζα ζπκκεηέρεη ν πνιίηεο ζηελ εμνπζία δηαθπβεξλήζεψο ηνπ θαη ν πνιίηεο καδί κε ηνλ Πξφεδξφ ηνπ ζα είλαη ν εξγνδφηεο ηεο ε- μνπζίαο ελψ ε Κπβέξλεζε, ην Κνηλνβνχιην θαη νη Γηθαζηέο ζα είλαη νη εξγνιάβνη ηεο εμνπζίαο. Γειαδή κε άιια ιφγηα ζέινπκε λα πνχκε πσο νη εξγνιάβνη δελ ζα θπβεξλνχλ αιιά ζα ππεξεηνχλ ηνλ εξγνδφηε πνπ είλαη ν ιαφο,- θη φηαλ νη εξγνιάβνη δελ θάλνπλ 8

9 θαιά ηε δνπιεηά ηνπο, ηφηε ν εξγνδφηεο πνπ ζα είλαη ν ιαφο καδί κε ηνλ Πξφεδξν Γεκνθξαηίαο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνπο απνιχνπλ ακέζσο θαη κεηά ζα βξίζθνπλ άιινπο εξγνιάβνπο. Απηφ ην πνιίηεπκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε αξθεί ν ιαφο ζηγά ζηγά θαη ιίγν ιίγν λα αξρίζεη λα ην πηζηεχεη. Ο ζθειεηφο δε απηφο ή ην ζθαξίθεκα ηνπ λένπ πνιηηεχκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο ηνπο νπνίνπο γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο ηνπο αλαθέξνπκε θάησζη, φρη κε ηε ζεηξά, αιιά αλαθαησηά. Έηζη ν Σξίηνο Ππιώλαο είλαη ην ζχζηεκα ππξακίδαο, ε αληηπξνζψπεπζε ηνπ ιανχ, φπσο πξναλαθέξακε. Ο Πξώηνο Ππιώλαο ζα είλαη απηφ πνπ πξνείπακε, δειαδή ε επηαμία ηεο θνηλσλίαο κα ο πνπ ζα είλαη φπσο ε επηαμία ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο κηθξφθνζκνπ πνπ απηφο ν κηθξφθνζκνο είλαη ν νξγαληζκφο ελφο πγηνχο αλζξψπνπ. Ο Δεύηεξνο Ππιώλαο ζα είλαη λα κπεη φιν ην ρξήκα ηεο ρψξαο καο ζε θαξαληίλα, κέζα ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ησλ Σξαπεδψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φιεο θξαηηθέο ρσξίο λα ππάξρεη απφξξεην θαηαζέζεσλ ησλ απνηακηεπηψλ. Γειαδή κε άιια ιφγηα λα βάινπλ φινη νη πνιίηεο ηα ρξήκαηά ηνπο κέζα ζε έλα θνξβαλά ηνπ Κξάηνπο πνπ ζα ειέγρεηαη άκεζα απφ ηελ Κπβέξλεζε Κξάηνο πνχ θαη πψο δηαθηλείηαη απηφ ην ρξήκα. Οη δε πνιίηεο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα ζπλαιιάζζνληαη γηα φιεο ηηο δνπιεηέο κεηαμχ ηνπο κφλν κε πηζησηηθέο θάξηεο φπσο ην ζχζηεκα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Π.ρ. έλαο πνιίηεο πνπ έρεη ην θηλεηφ ηνπ ζε ζχλδεζε κε ηελ εηαηξία VODAFONE επί παξαδείγκαηη γηα 300 ιεπηά ή 600 ιεπηά δσξεάλ ζπλνκηιίεο ηνπ, φπσο ζα ην είρε ζπκθσλήζεη κε ηελ εηαηξία,- έηζη ψζηε βιέπνπκε πσο ηφζν ε αλσηέξσ εηαηξία φζν θαη νη πνιίηεο ζπλδξνκεηέο γλσξίδνπλ αλαιπηηθά αλά πάζα ζηηγκή πνηνπο έρνπλ θαιέζεη θαη απφ πνηνπο έρνπλ θαιεζηεί απηνί νη πνιίηεο εηο ηα ηειέθσλά ηνπο απφ άιινπο ζπλδξνκεηέο θαη πφζνλ είλαη αλά πάζα ζηηγκή ν ππνιεηπφκελνο δσξεάλ ρξφλνο πνπ έρνπλ αθφκα εηο ηα θηλεηά ηνπο. πλεπψο έλα ηέηνην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ θηλεηψλ ζα ζέιακε λα ππάξμεη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο καο. Γειαδή λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηφζν ην Κξάηνο φζν θαη νη πνιίηεο κε ηηο θάξηεο ηνπο, είηε νη πνιίηεο εξγάδνληαη σο κηζζσηνί είηε εξγάδνληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε αθφκα εξγάδνληαη σο επηρεηξεκαηίεο, βηνκήραλνη θιπ. πφζα εηζνδήκαηα έρνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, πφζα είλαη ηα έμνδά ηνπο θαη πφζε είλαη ε απνηακίεπζή ηνπο ζηηο Σξάπεδεο,- έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί απφ θαλέλα πνιίηε λα ππάξμεη θνξνδηαθπγή αθνχ δε ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα παίξλνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο αθνχ ζα ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο κφλν κε ηηο σο άλσ πηζησηηθέο θάξηεο. Έηζη ην Κξάηνο δελ ζα δαλείδεηαη γηα ηηο δηάθνξεο δνπιεηέο ηνπ απφ ηηο δηάθνξεο θεθαιαηαγνξέο ή απφ ην Γ.Ν.Σ. αθνχ πηζηεχνπκε πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην Κξάηνο ζα παίξλεη φινπο ηνπο πνιίηεο, κηζζσηνχο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, επηρεηξεκαηίεο θιπ. θαη ζα ηνπο ξίρλεη φινπο ζε παξαγσγηθέο εξγαζίεο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν ψζηε λα παξάγνπλ αγαζά πνπ ζα ηα απνιακβάλνπλ πάιη νη ίδηνη νη πνιίηεο θαη κφλν απφ ηα πιενλάζκαηα ηεο παξαγσγήο ζα γίλνληαη θαη εμαγσγέο γηα λα εηζπξάηηεη ην Κξάηνο μέλν ζπλάιιαγκα, δνιάξηα ή επξψ. Δδψ ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε πσο νη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο ππιψλεο δελ απνηεινχλ ην Άιθα θαη ην Ωκέγα ηεο ζεσξίαο καο αιιά απνηεινχλ ηε βάζε ή ην ζθειεηφ επάλσ εηο ηνλ νπνίν φινη καο ζα θηίζνπκε κία λέα ζεσξία κίαο δεκνθξαηηθήο αηαμηθήο νηθνλνκηθά θνηλσλίαο φπνπ φινη νη πνιίηεο δελ ζα θαηαδπλαζηεχνληαη απφ 9

10 ην θξάηνο ή απφ άιινπο ζπκπνιίηεο ηνπο, θαζφηη φινη καο ζα δνχκε ειεχζεξνη ηφζν κε ηελ αηνκηθή καο φζν θαη κε ηε ζπιινγηθή καο αμηνπξέπεηα ρσξίο λα έρνπκε ην άγρνο ηνπ εμαλαγθαζκνχ καο θαη ηεο βηνπάιεο καο γηα ην αχξην,- δειαδή κε άιια ιφγηα λα κελ έρνπκε ην άγρνο ηνπ εμαλαγθαζκνχ καο ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο απφ ηνπο εξγνδφηεο καο θαη λα κε δνχκε ππφ ην θξάηνο ηεο βηνπάιεο, πψο λα βξνχκε αχξην θάπνην κεξνθάκαην γηα λα δήζνπκε αμηνπξεπψο εκείο, νη γπλαίθεο καο θαη ηα παηδηά καο. Με αγάπε ζαο ραηξεηψ φινπο ζαο θαη ζα ηα μαλαπνχκε ζε πξψηε επθαηξία. Ο ζπκπνιίηεο ζαο Λενζζέλεο ή Λεσζζέλεο Δλ Αγίσ Κεξχθσ Ηθαξίαο 20/5/2010 Τ.Γ. Με ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ πξφζθαηα γηα ηελ Σ.Α. ζηηο 7/11/2010 θαη ζηηο 14/11/2010 καο δίδεηε ε επθαηξία λα γξάςνπκε θάησζη ηε δηάηαμε ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο ησλ 10 αηφκσλ ε θάζε νκάδα κε ην πψο ζα βγάινπλ νη Έιιελεο πνιίηεο απεπζείαο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο πξναλαθεξζείζαο ππξακίδαο ζε έλα ζχλνιν αηφκσλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Έηζη έρνπκε ηελ αθφινπζε δηάηαμε: 1) : 10 = νκάδεο κε αληηπξνζψπνπο 1 νπ βαζκνχ 2) : 10 = νκάδεο κε αληηπξνζψπνπο 2 νπ βαζκνχ 3) : 10 = νκάδεο κε αληηπξνζψπνπο 3 νπ βαζκνχ 4) : 10 = νκάδεο κε αληηπξνζψπνπο 4 νπ βαζκνχ 5) : 10 = 100 νκάδεο κε 100 αληηπξνζψπνπο 5 νπ βαζκνχ 6) 100 : 10 = 10 νκάδεο κε 10 αληηπξνζψπνπο 6 νπ βαζκνχ Ζ παξαπάλσ ινηπφλ δηάηαμε θαη ζχληαμε ησλ νκάδσλ είλαη ηψξα ζε γεληθέο γξακκέο εηο ηε ζεσξία θαη γηα λα δνχκε ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ πξάμε σο πξνο ηελ επαθή ηεο θνξπθήο κε ηε βάζε θαη ην αληίζηξνθν, ηεο βάζεο κε ηε θνξπθή, πξέπεη λα πεηξακαηηζηνχκε κε κία δνθηκή π.ρ. ζε πνιίηεο θαη αλ πεηχρεη ην πείξακα ηφηε πάκε ζε πνιίηεο θ.ν.θ.,- έσο φηνπ βγάινπκε ηα ξεαιηζηηθά ζπκπεξάζκαηά καο φπνπ ζα γξάςνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο ζηε Θεσξία καο, απηήλ πνπ ζα ηελ ζπληάμνπκε ζην κέιινλ, φπνηε γίλεη. Ο ζπκπνιίηεο ζαο Λενζζέλεο Δλ Αγίσ Κεξχθσ Ηθαξίαο 20/11/2010 ΣΜΖΜΑ ΣΡΗΣΟΝ 10

11 KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΣΡΙΣΟΝ Αλαθεθαιαίσζε Επεμεγήζεηο όινπ ηνπ θεηκέλνπ κέρξη ηε ζειίδα 10 ηνπ παξόληνο πξόρεηξνπ δνθηκίνπ πνπ ζπλέηαμε ν ζπκπνιίηεο καο Λενζζέλεο Λανζζέλεο κε άξζξα ηνπ πληάγκαηόο καο ώζηε λα επεμεγεζνύλ όζν είλαη δπλαηόλ πην ζπλνπηηθά όια ηα πηζαλά εξσηεκαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ εηο ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ αλσηέξσ δνθηκίνπ, ζρεηηθώο εάλ νη λόκνη καο είλαη ζπληαγκαηηθνί, λαη ή όρη. Με απηό ινηπόλ ηνλ ηξόπν θαηαζέηνπκε θάησζη ηηο α- θόινπζεο επεμεγήζεηο καο: ΠΡΩΣΟΝ: Δπεηδή θάπνηνη αλαγλψζηεο ηνπ αλσηέξσ θεηκέλνπ δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη αιινηψλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ε αμία ηνπ δνθηκίνπ κε ην λα ζέζεη ν Λενζζέλεο, ν ζπληάθηεο απηνχ ηνπ δνθηκίνπ, εηο ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ, θαη θάπνηεο έζησ θαη ζε γεληθέο γξακκέο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο. ε φινπο ινηπφλ απηνχο ηνπο αλαγλψζηεο κε ηηο αλσηέξσ απφςεηο ηνπο θαη ηα εξσηήκαηά ηνπο ν ζπκπνιίηεο καο Λενζζέλεο ηνπο απαληά θάησζη σο εμήο. Πξψηα απ φια ην παξφλ δνθίκην ηνπ Λενζζέλε είλαη κία πηζηή αληηγξαθή ηνπ ηδίνπ απφ έλα άιιν δηθφ ηνπ έγγξαθν πνπ είλαη ην απφ Τπφκλεκα Γηακαξηπξίαο ηνπ πξνο Αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο καο φπνπ εηο ην ηέινο ηνπ επηιφγνπ ηνπ βιέπνπκε πσο ν Λενζζέλεο γξάθεη ηα εμήο: «Εδώ λοιπόν παπακαλώ όπυρ οι κύπιοι δικαζηέρ με ζςγσυπέζοςν για ηο μακποζκελέρ αςηό Υπόμνημά μος Διαμαπηςπία μος καθόηι αςηά πος γπάθυ δεν αθοπούν μόνο ηο Διοικηηικό Ππυηοδικείο Σύπος αλλά αθοπούν και κάθε δημόζια απσή ζηην επικπάηεια ηηρ παηπίδαρ μαρ καθώρ και όλοςρ ηοςρ πολίηερ ηηρ δικήρ μαρ σώπαρ. Ο πποζθεύγυν Λεοζθένηρ» Δπίζεο εηο ηελ πξνεηζαγσγή πνπ θάλεη ν Λενζζέλεο εηο ηνλ πξφινγφ ηνπ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ δνθηκίνπ ηνπ κε ηα καχξα γξάκκαηα,- εθθξάδεη θαζαξά ηηο απφςεηο ηνπ φηαλ ιέγεη φηη ε θαηαγγειία ηνπ απηή απνβιέπεη, φρη λα θαηαθξίλεη ζε πξνζσπηθή επίθξηζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο,- αιιά ζηνρεχεη ζην λα δηακαξηπξεζεί γηα ην ππάξρνλ ζήκεξα πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Σνηνπηνηξφπσο ν πνιίηεο Λενζζέλεο πξνηάζζεη εθηφο απφ ηε δηακαξηπξία ηνπ θαη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαη ιχζεηο θιπ. Απηά ινηπφλ ηα επηγξακκαηηθά έγξαςε ν Λενζζέλεο ζηελ πξνεηζαγσγή ηνπ δνθηκίνπ ηνπ θαζφηη εζθφπεπε λα ζηηγκαηίζεη ηε δπζιεηηνπξγία θαη αηαμία ηνπ ππάξρνληνο ζήκεξα πνιηηηθννηθνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζέηνληαο ζπγρξφλσο θαη έλα κηθξφ ππνηππψδεο παξάδεηγκα φηαλ άθνπζε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Αγίνπ Κεξχθνπ ηα αθφινπζα: «Όηι για ηιρ παπανομίερ κάποιος εθοπιακού λειηοςπγού π.σ. ηος κ. Μ. δεν μποπούν να ηος κάμνοςν ηίποηα οι πποφζηάμενοι ηος Υποςπγείος Οικονομικών καθόηι ο υρ άνυ εθοπιακόρ καηοσςπώνεηαι για ηον εαςηό ηος με ηο άλλοθι όηι αςηόρ επμήνεςζε ηοςρ νόμοςρ ηος κπάηοςρ ζύμθυνα με ηη δική ηος ανηίλητη.» πλεπψο εδψ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί θάπνηνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη ηδηαίηεξα νη εθνξηαθνί επξίζθνληαη ζην αππξφβιεην ηνπ λφκνπ γηα νπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε ηνπο πνπ θάλνπλ ζε βάξνο ησλ λνκνηαγψλ πνιηηψλ. 11

12 Με άιια ιφγηα ν Λενζζέλεο κε ην λα επηιέμεη λα γξάςεη ηελ παξνχζα ζεσξία ηνπ αληηγξάθνληαο πηζηά έλα κέξνο θάπνηνπ Τπνκλήκαηνο Γηακαξηπξίαο ηνπ πξνο ηηο Γηθαζηηθέο Αξρέο, ήζειε κε ηελ πξάμε ηνπ απηή λα απνδείμεη πσο είλαη θαη απηφο θαηά θάπνην ηξφπν ζχκα ηνπ ζεκεξηλνχ θαηεζηεκέλνπ. Καζφηη άιιε απήρεζε έρεη εάλ θάπνηνο δηακαξηχξεηαη φηη είλαη θαη απηφο έλα απφ ηα ακέηξεηα ζχκαηα ηεο αλσηέξσ θαθνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο ηνπ θαη άιιε απήρεζε ζα έρεη εηο ην θνηλφ εάλ ν σο άλσ δηακαξηπξφκελνο πξνβάιεη ηε ζεσξία ηνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ, απιψο κφλν απφ αιηξνπηζκφ θαη θηιαλζξσπία πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, ελψ απηφο πξνζσπηθά δελ έρεη θαλέλα παξάπνλν απφ ηε ζεκεξηλή θαθνδηνίθεζε ηεο θπβέξλεζεο κε ηνλ άδηθν ηξφπν πνπ δηαθπβεξλάηαη ζήκεξα ε παηξίδα ηνπ απφ ηνπο πνιηηηθνχο. ΓΔΤΣΔΡΟΝ: Έηζη ινηπφλ αλαθεθαιαηψλνληαο ην ηζηνξηθφ καο γηα ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο (Κπβέξλεζε, Κνηλνβνχιην θαη Γηθαηνζχλε), ν Λενζζέλεο πξνβάιεη κία δηθαηφηεξε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αηαμηθή θνηλσλία, φπνπ έρεη απφιπηε επηηπρία ην ζθεπηηθφ ηνπ, φζνη έηπρε λα ηνλ αθνχζνπλ λα αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηνπ ζε εβδνκήληα έγθξηηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνκκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο απφ ηελ άθξα αξηζηεξά σο ηελ άθξα δεμηά θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κνξθψζεσο, απφ απφθνηηνη δεκνηηθνχ σο θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ. Βέβαηα ζα ήηαλ ηειείσο αλεδαθηθφ λα ηζρπξηζηνχκε πσο ζπλέπεζαλ θαη είραλ ζπγρξφλσο ηαπηφζεκεο απφςεηο φπσο ηνπ Λενζζέλε θαη νη 70 παξαπάλσ ζπκπνιίηεο ηνπ. Απηή ηελ σο άλσ εθδνρή αλ ηελ πάξνπκε ζα ήηαλ ηειείσο νπηνπία αλ επηκέλνπκε λα ηελ ιέκε ζήκεξα. Καζφηη ζε πξσηφηππεο θαη πξσηφγλσξεο ζεσξίεο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο πνιίηε, δελ κπνξεί λα ηελ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη πνιινί άιινη ζπκπνιίηεο ηνπ. Σν ιέκε απηφ δηφηη κία είλαη ε αληηθεηκεληθή άπνςε πνπ φινη καο κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε. Όηη ζε πξσηφηππεο ηδέεο θαη αξρέο, έλαο είλαη ν εθεπξέηεο θαη νη ππφινηπνη είλαη νη απνδέθηεο ησλ ηδεψλ ηνπ εθεπξέηε,- έηζη ψζηε φινη καδί ε- θεπξέηεο θαη απνδέθηεο, λα κπνξνχλ λα ζπκπήμνπλ ζην κέιινλ κία λέα ζεσξία δηθαίνπ πνπ ζα είλαη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ε απηνδηαθπβέξλεζε ησλ ιαψλ. Με άιια ιφγηα κπνξνχκε λα πνχκε πσο απηφ πνπ γίλεηαη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία φπνπ έλαο είλαη εθεπξέηεο κηαο παηέληαο θαη νη άιινη γίλνληαη απνδέθηεο απηήο ηεο παηέληαο, έηζη ψζηε φινη ηνπο καδί, εθεπξέηεο θαη απνδέθηεο, κπφξεζαλ θη έθακαλ ζαχκαηα ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία φπσο ην βιέπνπκε φινη καο ζήκεξα. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηηο ζεσξεηηθέο, θηινζνθηθέο πνιηηηθέο επηζηήκεο φηη κπνξεί θάπνηε λα γίλνπλ ζαχκαηα θαη λα απηνδηαθπβεξλνχληαη νη ιανί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαίνπ θαη αζθάιεηαο ελφο λένπ πξσηφγλσξνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο,- φπνπ ν πνιίηεο δελ ζα είλαη έλα απιφ δηνηθνχκελν άηνκν αιιά ζα έρεη θαη απηφο εμνπζία ψζηε λα ζπλδηνηθεί θαη λα ειέγρεη ηνπο άιινπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαζψο θαη ν ίδηνο ζα δηνηθείηαη θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνπο άιινπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Με άιια ιφγηα ε δηνίθεζε δε ζα είλαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ζήκεξα απφ ηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο εηο ηηο πςειφηεξεο φπσο βιέπνπκε ηψξα επί ησλ εκεξψλ καο ηελ Κπβέξλεζε, ην Κνηλνβνχιην θαη ηε Γηθαηνζχλε φπνπ νη ηξεηο απηέο εμνπζίεο βξίζθνληαη ζην αππξφβιεην ηνπ λφκνπ αθνχ ζε θακία άιιε εμνπζία δελ απνινγνχληαη θαη δελ έρνπλ θαζφινπ θπξψζεηο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπο ζε βάξνο ηνπ ιανχ πνπ ηνπο εκπηζηεχηεθε γηα λα ηνλ θπβεξλήζνπλ. Δδψ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε λέα δηνίθεζε ζα έρεη ην ζρήκα ηνπ θχθινπ ή ηεο ζθαίξαο φπνπ ν θάζε πνιίηεο ζα έρεη κία νληφηεηα ψζηε φπσο πξνείπακε λα κπνξεί λα ειέγρεη ηνπο άιινπο αιιά θαη λα ειέγ- 12

13 ρεηαη θαη απηφο απφ ηνπο άιινπο ζπκπνιίηεο ηνπ εάλ έθακε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαιά ηε δνπιεηά ηνπ θνθ. Απηφ ινηπφλ ην σο άλσ ζρήκα δηνίθεζεο δελ έρεη εθαξκνζηεί απφ φηη γλσξίδνπκε ζήκεξα πνηέ ζηελ ηζηνξία. Σνηνπηνηξφπσο απηή ε πξσηφηππε δηνίθεζε γηα λα επηηχρεη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί φπσο πξνείπακε ην ζχζηεκα ηεο ππξακίδαο, φπνπ νη πνιίηεο δε ζα είλαη έλαο φρινο-κπνπινχθη θαη απιψο ρεηξνθξνηεηέο γηα ηνπο νκηιεηέο κηαο ιατθήο ζπλέιεπζεο, - αιιά ν θάζε πνιίηεο είηε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά φινη καδί ζε κία ιατθή ζπλέιεπζε ζα έρνπλ γλψκε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη σο λφκνο ηνπ θξάηνπο εάλ π.ρ. θάπνηα γλψκε ηνπ ελφο πνιίηε ή ησλ πνιιψλ πνιηηψλ ηελ απνδέρνληαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή άπνςε θαη άιινη ζπκπνιίηεο ηνπο φηη είλαη πνιχ ινγηθή θαη δίθαηε. ΣΡΗΣΟΝ: Σψξα γηα λα δνχκε κε ην ζθεπηηθφ καο απηφ πψο ζα κπνξνχκε λα πξνσζνχκε εηο ην κέιινλ ηε γλψκε ηνπ ελφο ή ησλ πνιιψλ πνιηηψλ ψζηε λα εθαξκφδνληαη αθφκα απηέο νη γλψκεο θαη σο λφκνη γηα φιε ηελ επηθξάηεηα κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Δδψ δελ έρνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν πεξηζζφηεξν παξά λα πάξνπκε π.ρ. κία κηθξή ζπγθέληξσζε πνιηηψλ επί παξαδείγκαηη αηφκσλ ζ έλα θιεηζηφ γήπεδν ηνπ κπάζθεη φπνπ ν αξηζκφο απηφο ησλ σο άλσ αηφκσλ ηζνδπλακεί κε ηνλ πιεζπζκφ πεξίπνπ ελφο Γήκνπ κηθξνχ λεζηνχ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Έηζη φπσο πξνείπακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο εάλ νη πνιίηεο νξγαλσζνχλ ζε νκάδεο π.ρ. 10 αηφκσλ ε θάζε νκάδα κ έλα εθπξφζσπφ ηεο πνπ ζα αιιάδεη εθ πεξηηξνπήο, φπνπ νη αλσηέξσ νκάδεο ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αιπζηδσηά ζα έρνπκε ηφηε ηελ θάησζη δηάηαμε: Άηνκα : 10 = νκάδεο κε εθπξνζψπνπο 1 νπ βαζκνχ Άηνκα : 10 = 100 νκάδεο κε 100 εθπξνζψπνπο 2 νπ βαζκνχ Άηνκα 100 : 10 = 10 νκάδεο κε 10 εθπξνζψπνπο 3 νπ βαζκνχ Απηνί φκσο νη εθπξφζσπνη 3 νπ βαζκνχ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο δελ ζα θπβεξλνχλ ηε βάζε ησλ αηφκσλ φπσο γίλεηαη ζήκεξα κε ηνπο Γήκνπο καο, αιιά ζα εθπξνζσπνχλ ηε ζέιεζε θαη ηε γλψκε ηεο βάζεο ησλ αηφκσλ θαη ζα ειέγρνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηα πεπξαγκέλα ηφζν ησλ Γήκσλ φζν αθφκα θαη ηεο Κπβέξλεζεο εάλ νη λφκνη ηνπο πνπ ζεζπίδνπλ είλαη δίθαηνη σο πξνο ην χληαγκά καο γηα ηα αηνκηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ. Γειαδή φπσο επεμεγήζακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ν ιαφο θαη ν πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο σο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ πληάγκαηφο καο ζα είλαη ν εξγνδφηεο κε ηελ ππέξηεξε εμνπζία, ελψ νη ζεκεξηλέο ηξεηο εμνπζίεο Κπβέξλεζε, Κνηλνβνχιην θαη Γηθαηνζχλε, ζα γίλνπλ ππνδεέζηεξεο εμνπζίεο, δειαδή νη εξγνιάβνη ηεο εμνπζίαο ηνπ ελφο εξγνδφηε πνπ ζα είλαη ν ιαφο. Με άιια ιφγηα φπσο μέξνπκε ζήκεξα ν εξγνδφηεο έρεη κεγαιχηεξε εμνπζία απφ ηνλ εξγνιάβν θαη έρεη ην δηθαίσκα λα απνιχζεη α- κέζσο ηνλ εξγνιάβν αλ δελ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. ΣΔΣΑΡΣΟΝ: Σν εξψηεκα ηψξα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην πψο ζα ζπκθσλήζνπλ κε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα άηνκα ψζηε φινη ηνπο λα έρνπλ κία νκνθσλία, πνηνη λφκνη ηεο Πνιηηείαο είλαη δίθαηνη θαη πνηνη είλαη άδηθνη. Δδψ βιέπνπκε πσο ζε κία νκήγπξε π.ρ. 10 αηφκσλ φηαλ ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο πνιχ ζπάληα ζα ζπκθσλήζνπλ κε νκνθσλία ζε φια ηα δεηήκαηα, πφζν κάιινλ φηαλ ε νκήγπξε είλαη άηνκα πψο ζα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο; πλεπψο γηα λα έξζνπκε ηψξα ζην ζέκα καο, πψο ζα ζπκθσλνχλ ζε κία ιατθή ζπλέιεπζε πνιιά άηνκα νκνθψλσο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή φρη ησλ λφκσλ ηεο Πνιηηείαο. Πξψηα απ φια φινη καο ζα πξέπεη λα ηεξνχκε θαη λα πξνζέρνπκε σο θφξε νθζαικνχ ηα άξζξα ηνπ πληάγκαηφο καο, ηα νπνία άξζξα δπζηπρψο ζήκεξα θαηα- 13

14 ζηξαηεγνχληαη θαη θαηαπαηνχληαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο καο θαη ηνπο ηζχλνληεο φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο. Με άιια ιφγηα ζέινπκε λα πνχκε πσο ζε κία επλνκνχκελε Πνιηηεία γηα λα ππάξμνπλ δίθαηνη λφκνη πξέπεη λα είλαη πνιχ επδηάθξηην ην δίθαην απφ ην άδηθν ψζηε εκείο νη πνιίηεο λα μερσξίδνπκε ηε δίθαηε πξάμε απφ ηελ άδηθε πξάμε φπσο μερσξίδνπκε ηε κέξα απφ ηε λχρηα. Έηζη ινηπφλ ε πξνζπάζεηα καο απηή ζα επηηχρεη εθφζνλ ζα ηεξνχκε πηζηά ην χληαγκά καο πνπ πξέπεη αθφκα θαη λα ηξνπνπνηεζεί πξνο ην θαιχηεξν εηο ην κέιινλ. Σνηνπηνηξφπσο γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα αο αλαθεξζνχκε θάησζη ζε κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ην χληαγκά καο σο πξνο ηα αηνκηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Δπεηδή ππάξρνπλ θαηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ θαηαπαηνχληαη απφ ην θξάηνο, εκείο απφ ηηο θσδηθνπνηεκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πάξνπκε επηιεθηηθά 2-3 εχθνια παξαδείγκαηα π.ρ. κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θιεξνλνκηθψλ ηδηνθηεζηψλ απφ άηνκν ζε άιια άηνκα πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 1 νπ βαζκνχ ζπγγελείαο. Δθεί έρνπκε ζχκθσλα κε ην χληαγκά καο ηα εμήο θάησζη παξαδείγκαηα: 1) Σν δηθαίσκα γηα ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο δηακνλήο πνπ ιέγεη φηη Η απόκηηζη καηοικίαρ «από αςηούρ πος ηην ζηεπούνηαι ή ζηεγάζονηαι ανεπαπκώρ» είναι ανηικείμενο ειδικήρ θπονηίδαρ ηος κπάηοςρ (άπθπο 21, παπ. 4 ηος Σςνηάγμαηόρ μαρ). Όκσο παξφια απηά επί ησλ εκεξψλ καο βιέπνπκε πσο έλαο θησρφο θιεξνλφκνο γηα ηελ θαηνηθία ηνπ πνπ βξήθε απφ ηνπο γνλείο ηνπ πνπ δελ έρεη άιιε λα δηακείλεη θαη ρσξίο λα έρεη επηβαξχλεη ην θξάηνο θαη ηηο ηξάπεδεο κε θαλέλα πξνζσπηθφ ηνπ δάλεην,- ζήκεξα δηαπηζηψλνπκε φηη ηελ σο άλσ θαηνηθία έλαο θησρφο πνιίηεο κπνξεί λα ηελ ράζεη θαη λα βξεζεί άζηεγνο εάλ δελ πιεξψζεη ην θιεξνλνκηθφ ηνπ θφξν. Δδψ δε επηπιένλ ππάξρεη θαη κία θνξντδία ηεο Πνιηηείαο πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ ιέγεη ηα εμήο: Όζνη πνιίηεο ππνβάιινπλ ζχκθσλα κε ην λφκν εκπξφζεζκα καδί κε ηηο Γειψζεηο ηνπο Φφξνπ Κιεξνλνκηάο θη έλα αίηεκά ηνπο φηη ε θαηνηθία ηνπο εθ θιεξνλνκηάο απνηειεί ηελ πξψηε θαηνηθία, ηφηε απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο γηα ηελ πξψηε θαηνηθία. Γειαδή ζέιεη λα πεη πσο φζνη πνιίηεο είλαη ηπρεξνί θαη γλσξίδνπλ ην λφκν δελ πιεξψλνπλ θφξν γηα ηελ πξψηε θαηνηθία ηνπο. Δλψ νη άιινη πνιίηεο πνπ δελ ηπραίλεη λα γλσξίδνπλ ηνλ παξαπάλσ λφκν γηαηί θαλέλαο δελ ηνπο είπε γη απηφλ ην λφκν, νχηε νη εθνξηαθνί ππάιιεινη, νχηε νη βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ ηνπο, νχηε νη δηθαζηέο πνπ εθδηθάδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. Έηζη απηνί νη πνιίηεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηνλ θιεξνλνκηθφ θφξν δηαθνξεηηθά ζα ράζνπλ ηε κνλαδηθή θαηνηθία ηνπο εάλ είλαη θησρνί. Απηά ινηπφλ ηα σο άλσ θφιπα (ηξπθ) ρξεζηκνπνηεί ε Πνιηηεία πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηνπο δχζηπρνπο θησρνχο αιιά λνκνηαγείο πνιίηεο ηεο παηξίδαο καο θαη δελ ζπλάδνπλ απηέο νη πξάμεηο ηεο Πνιηηείαο θαζφινπ κε ην αλαθεξζέλ πλεχκα ηνπ ππ αξηζκ. 21 άξζξνπ, παξ. 4 ηνπ πληάγκαηφο καο. Βέβαηα ηελ Πνιηηεία απηή πνπ πξνηείλνπκε θαη πξεζβεχνπκε εκείο κε ηηο δηθέο καο αξρέο δελ ζα ππάξρνπλ νχηε θφξνη θιεξνλνκίαο, νχηε θφξνη εηζνδήκαηνο, νχηε θφξνη αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο φπσο επεμεγήζακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ηνπ παξφληνο δνθηκίνπ θαη φπσο ζα επεμεγήζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν παξαθάησ. Τπάξρνπλ δε πάκπνιια παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε θαη λα απνδείμνπκε φηη δπζηπρψο νη λφκνη εδψ ζηελ Διιάδα φπσο βγαίλνπλ θαζίζηαληαη ηειείσο αληηζπληαγκαηηθνί θαη απάδνπλ κε ην πλεχκα ησλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηφο καο. 14

15 Όκσο απφ ηελ άιιε κεξηά πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία ηνπ ιανχ καο δελ αζρνιείηαη θαη ηφζν κε ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ γηα ηα αηνκηθά ηνπο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηφηη θαηά θχξην ιφγν δελ ηα γλσξίδεη απηά θαη θαλείο δελ ηνλ έρεη ελεκεξψζεη ην ιαφ καο, ηδηαίηεξα απφ ηα ΜΜΔ νχηε απφ ηνπο πνιηηηθνχο καο, φηη νη λφκνη εδψ ζηελ Διιάδα φπσο γίλνληαη είλαη αληηζπληαγκαηηθνί θαη βάλαπζνη ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ο ιαφο καο ην κφλν πνπ αθνχεη θαη βιέπεη απφ ηα ΜΜΔ απφ ηνπο εζλνπαηέξεο θαη εξγαηνπαηέξεο ηνπ είλαη κφλν νη εξγαζηαθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ πνπ είλαη είηε ην θξάηνο είηε έλαο ηδηψηεο. Όκσο φινη καο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην ξεηφ πνπ ιέγεη φηη «οςκ επάπηυ μόνυ ζήζεηε άνθπυπορ» γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν άλζξσπνο έρεη θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο παξάιιεια κε ηηο πιηθέο. Έηζη ηα ΜΜΔ πξνβάινπλ ζην ιαφ καο κφλν ηα έζνδα ησλ εξγαδνκέλσλ εηο ηηο δηάθνξεο ζπληερλίεο ηνπο, πξνθαιψληαο έηζη ηε δηαπάιε ησλ ζπληερληαθψλ ηάμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνηνο ζα θεξδίδεη ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Γειαδή ν θαζέλαο αγσλίδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φινη καδί γηα ηίπνηα κέρξη πνπ θηάζακε ζηα ζεκεξηλά επίπεδα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο εδψ ζηελ παηξίδα καο, ζηελ Διιάδα. Όια δε απηά γίλνληαη ζε φια ηα δεκνθξαηηθά θαπηηαιηζηηθά θξάηε θαη ηδηαηηέξσο εδψ ζηελ Διιάδα δηφηη ηνπο λφκνπο πνπ βγάδνπλ νη θπβεξλψληεο δελ εθπνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην πλεχκα ησλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηφο καο (βιέπε θάησζη ην άξζξν 4, παξ. 1 & 5) πνπ ιέγεη ηα εμήο: 2) Άξζξν 4, παξ. 1: Όινη νη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ. Παξ. 5: Όινη νη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ αδηαθξίησο ζηα δεκφζηα βάξε αλαιφγσο ησλ δπλάκεσλ ηνπο. Πξάγκαηη βιέπνπκε ζήκεξα, κε ηελ θξίζε πνπ έρνπκε, πσο φινη νη Έιιελεο είλαη ίζνη πνιίηεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηα δεκφζηα βάξε αλαιφγσο ησλ δπλάκεσλ ηνπο, κε ηνπο έκκεζνπο θαη άκεζνπο θφξνπο πνπ πθηζηάκεζα φινη καο, ηδηαηηέξσο δε απηνί νη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη ησλ κεζαίσλ θαη θησρψλ νηθνλνκηθψο ηάμεσλ. Απφ ηελ άιιε φκσο κεξηά βιέπνπκε πσο δελ είκαζηε φινη νη Έιιελεο ίζνη σο πξνο ηα επεξγεηήκαηα ησλ φπνησλ λέσλ λφκσλ πνπ ζεζπίδνληαη. Βιέπε ην θάησζη παξάδεηγκα: Π.ρ. βγήθε έλαο λφκνο ην 2008 πνπ έιεγε πσο φζνη Έιιελεο πνιίηεο, πινχζηνη ή θησρνί, πνπ παίξλνπλ αθίλεηεο ηδηνθηεζίεο απφ θιεξνλνκηέο ζπγγελψλ ηνπο α βαζκνχ ζπγγελείαο νη νπνίνη απεβίσζαλ κεηά απφ ην έηνο 2007 θαη εληεχζελ,- απαιιάζζνληαη φινη, πινχζηνη θαη θησρνί, ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο ζε ηδηνθηεζίεο αμίαο απφ θαη θάησ θαη δίλνπλ κφλν 1% θφξν γηα φζνπο ε αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ θιεξνλνκνχλ απφ ην 2007 θαη κεηά θνζηίδεη απφ θαη πάλσ. Γηα φζνπο φκσο θιεξνλφκνπο ησλ νπνίσλ νη θιεξνδφηεο ηνπο 1 νπ βαζκνχ ζπγγελείαο απεβίσζαλ πξν ηνπ έηνπο 2007, ηφηε νη αλσηέξσ θιεξνλφκνη πιεξψλνπλ ηνλ θαλνληθφ θιεξνλνκηθφ θφξν, απηφλ πνπ ίζρπε απφ παιηά. Γη απηφ δηαπηζηψλνπκε ζήκεξα ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπκπνιίηε καο ηψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ηνπ νπνίνπ ελψ ν παηέξαο απεβίσζε ην έηνο , πξηλ 40 ρξφληα, βξίζθεηαη απηφο ν ζπκπνιίηεο καο αθφκα ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα γηα ην κεξίδην ηνπ αμίαο Γηα ηελ σο άλσ αμία ηνπ κεξηδίνπ ηνπ, 40 ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ζήκεξα απηφο ν ζπκπνιίηεο καο πνπ είλαη 80 εηψλ, άξξσζηνο θαη κηθξνζπληαμηνχρνο, ηνπ δεηάλε λα πιεξψζεη ηψξα γηα ηνλ Κχξην Κιεξνλνκηθφ Φφξν δξρ., γηα ηνλ Δπηπξφζζεην Φφξν δξρ., γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ

16 δξρ.. χλνιν δξρ. ήηνη , δειαδή 39% επί ηεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ. Ζ ππφζεζή ηνπ βξίζθεηαη ζήκεξα εηο ην Δθεηείν Πεηξαηψο αθνχ πξσηφδηθα πέξζη, ην 2010, έραζε ηε δίθε ζην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην πνπ βγήθε ε απφθαζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Με ηα δχν απηά παξαδείγκαηα πνπ παξαζέζακε μερσξίδνπκε πεληαθάζαξα πνηνη λφκνη είλαη δίθαην θαη πνηνη άδηθνη φπσο μερσξίδεη νηνζδήπνηε πεληαθάζαξα ηε κέξα απφ ηε λχρηα. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν νη ιατθέο επηηξνπέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο ππξακίδαο φπσο ην πξναλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε (ε νπνία δελ ζα δηνηθεί πιένλ αιιά ζα ππεξεηεί ην ιαφ) λα αιιάμνπλ π.ρ. νη δχν παξαπάλσ άδηθνη λφκνη πνπ πξναλαθέξακε αζρέησο αλ ηπγράλεη λα βιάπηνπλ είηε έλαλ πνιίηε κεκνλσκέλα είηε πνιινχο πνιίηεο καδηθά. Δλλνείηαη φηη νη ζπκπνιίηεο καο πνπ ζα κεηάζρνπλ ζηηο ιατθέο επηηξνπέο γηα λα εξεπλνχλ πνηνη λφκνη είλαη δίθαηνη θαη πνηνη αληηζπληαγκαηηθνί σο πξνο ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ,- πξέπεη απηνί νη ζπκπνιίηεο καο λα αθνινπζνχλ θαη λα γλσξίδνπλ απέμσ θη αλαθαησηά φια ηα άξζξα ηνπ πληάγκαηφο καο γηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Όζνη δε ζπκπνιίηεο καο δελ κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηελ νινθάλεξε δηαθνξά ηεο δίθαηεο απφ ηελ άδηθε πξάμε σο πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ ελψπηνλ ησλ λφκσλ ηεο Πνιηηείαο. Σφηε απηνί νη ζπκπνιίηεο καο δελ πξέπεη λα κεηέρνπλ ζε θακία απφ ηηο επηηξνπέο γηα ηα δίθηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία καο. Καζφηη απηνί νη ζπκπνιίηεο καο αλήθνπλ αθφκα εηο ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα φπνπ ν πινχζηνο γίλεηαη πινπζηφηεξνο θαη ν θησρφο θησρφηεξνο, εθφζνλ νη λφκνη ηνπ Κξάηνπο δελ εξκελεχνληαη απφ αληηθεηκεληθή άπνςε ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ πληάγκαηφο καο αιιά εξκελεχνληαη ππνθεηκεληθά θαηά ην δνθνχλ κε δηαθξίζεηο θαη εμαηξέζεηο φπσο ζπκθέξεη ζηνλ θαζέλαλ θαηά ηε δηθή ηνπ αληίιεςε. Σα ιέκε φια απηά ηα παξαπάλσ, δηφηη νη λφκνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη εδψ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο λνκνζέηεο, θαηφξζσζαλ απηνί ην αθαηφξζσην, ψζηε νη ηχπνη ησλ λφκσλ λα ηξψλε ηελ πξαγκαηηθή νπζία ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ ράξε ησλ νπνίσλ ζεζπίζηεθαλ νη αλσηέξσ λφκνη γηα λα βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο. Σνηνπηνηξφπσο νη λφκνη απηνί φπσο αλσηέξσ θαηαζθεπάδνληαη, θαζίζηαληαη κεηά θαη κεηεμειίζζνληαη ζε αδπζψπεηνπο ζθιεξνχο θαη αληηζπληαγκαηηθνχο λφκνπο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα γη απηνχο ησλ θησρψλ νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. Δδψ φκσο λνκίδνπκε φηη επεθηαζήθακε πνιχ κε ηελ αλάιπζε ησλ λφκσλ θαη πάκε ζηελ επφκελε ζειίδα εηο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΜΖΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 16

17 ΣΜΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ Επεμήγεζε ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθώλ αξρώλ ηνπ Λενζζέλε πνπ βαζίδνληαη επάλσ ζε ηξεηο ππιώλεο. 1 νλ ) Ζ Πνιηηεία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο καο ζα ιεηηνπξγήζεη πάλσ ζε ηξεηο ππιψλεο. Ο πξώηνο ππιώλαο πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ελφο πγηνχο αλζξψπνπ φπσο πξνεγνπκέλσο επεμεγήζακε.- Ο δεύηεξνο ππιώλαο πεξηιακβάλεη φηη εκείο θαηαξγνχκε φιεο ηηο ηξάπεδεο λα γίλεη κία κφλν Δζληθή Σξάπεδα φπνπ δελ ζα ππάξρεη ην απφξξεην ηεο απνηακίεπζεο ησλ απνηακηεπηψλ θαη δελ ζα θπθινθνξεί ειεχζεξα ην επξψ ζε ζπλαιιαγέο καο κέζα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αθνχ νη ζπλαιιαγέο απηέο ζα γίλνληαη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο κεηαμχ ηνπο κφλν κε κνλάδεο ζε εηδηθέο πηζησηηθέο θάξηεο, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ φπσο εμεγήζακε πξνεγνπκέλσο ζαλ θηλεηά ηειέθσλα φπνπ ν θάζε πνιίηεο ζα μέξεη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή πνηα είλαη ηα έμνδά ηνπ, πνηα είλαη ηα έζνδά ηνπ θαη πνηεο νη απνηακηεχζεηο ηνπ ζηελ ηξάπεδα. Έηζη απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ θαζελφο ζα ξπζκίδεη ην θξάηνο απηφκαηα ηνπο θφξνπο σο πξνο ηα θέξδε ηνπ θάζε πνιίηε, έηζη ψζηε απφ απηνχο ηνπο θφξνπο πνπ ζα παίξλεη ην θξάηνο ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη φινη νη πνιίηεο ζηε Υψξα καο, είηε σο κηζζσηνί εξγαδφκελνη ηνπ Κξάηνπο είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Με άιια ιφγηα φιν ην ρξήκα ησλ πνιηηψλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί ζε κνλάδεο ζα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ζεζαπξνθπιάθην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα λα πάεη πάιη ην ρξήκα ζηνπο πνιίηεο, κηζζσηνχο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ψζηε λα αγνξάδνπλ ηα αγαζά πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη παξαπάλσ πνιίηεο, φπνπ πάιη ην ρξήκα ζα ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ θνξβαλά ηνπ θξάηνπο θαη πάιη ζα μαλαπεγαίλεη ζηνπο πνιίηεο θ.ν.θ. Θα γίλεηαη δειαδή αλαθχθισζε ηνπ ρξήκαηνο απφ ηελ Κπβέξλεζε πξνο ην ιαφ θαη ην αληίζηξνθν απφ ην ιαφ πξνο ηελ Κπβέξλεζε φπσο αλαθπθιψλεηαη ην αίκα απφ ηελ θαξδηά εηο ηα θχηηαξα ελφο πγηνχο αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ην αληίζηξνθν. Γειαδή φπσο επεμεγήζακε πξνεγνπκέλσο, ζηνλ Πξψην Ππιψλα, ηελ θαξδηά ηελ πξνζνκνηάδνπκε κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο καο, ην ιαφ ηνλ πξνζνκνηάδνπκε κε ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ ηξνθή πνπ ηξψκε ηελ πξνζνκνηάδνπκε κε ηελ παξαγσγή πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηε ρψξα ηνπο φπσο ην επεμεγήζακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Δδψ κπνξνχκε λα πνχκε πσο φιεο νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζα γίλνληαη κφλν γηα ην θνηλσληθφ φθεινο θαη φρη γηα ην αηνκηθφ θέξδνο φπσο γίλεηαη ζήκεξα, έηζη ψζηε φινη νη πνιίηεο ζα έρνπλ δνπιεηά θαη θαλέλαο δε ζα κέλεη άλεξγνο, δηφηη απηέο νη επελδχζεηο ζα γίλνληαη κε ηνλ παξεκβαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο πνπ δε ζα θπβεξλά αιιά ζα ππεξεηεί κφλν ην ιαφ, νχησο ψζηε φινη νη πνιίηεο ρσξίο εμαίξεζε ζα εξγάδνληαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπνπ απφ ην φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζα έξζεη θαη ην αηνκηθφ φθεινο ηνπ θαζελφο. Ο ηξίηνο ππιώλαο: Δπάλσ ζ απηφλ ηνλ ππιψλα ζα ιεηηνπξγήζεη ην πνιίηεπκα καο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο αξρέο καο πνπ ζα είλαη ε νξγάλσζε ησλ πνιηηψλ ζε επηηξνπέο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο ππξακίδαο, φπσο ην εμεγήζακε εθηελψο ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. 2 νλ ) Γηα ην λέν πνιίηεπκα πνπ πξεζβεχνπκε πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ νη πάληεο φηη φινη ε ειιεληθή γε αλήθεη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Έηζη γηα ηνλ θάζε Έιιελα πνιίηε ζα αλήθεη κφλν έλα ζπίηη κε ηνλ απιφγπξν ηνπ εθηάζεσο ην πν- 17

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ"

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ Κεθάιαην 2 Η ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ" 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ" Αγγεινο Παληνπβάθεο θνπόο θνπφο απηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ Το κείμενο αυτό είναι ευγενική παραχώρηση του υίλου του ΚΕΜΕΛ κ. Βασιλείου Σίμου και αποτελεί τμήμα από την πτυχιακή εργασία του, BCA 2008. 1. ΔΗΑΓΩΓΖ H ρξνληθή ζπγθπξία παξνπζίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Τζίνα Πολίηη. Ολοι είναι Ιδιοι: Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα