ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010"

Transcript

1 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ & ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝ ΛΝΚΝ ΗV. ΔΞΗΘΔΛΡΟΥΠΖ ΠΡΖΛ ΔΙΚΗΛ V. ΠΛΝΤΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ -2-

3 ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ Αλάζεζε: ΔLΚΗΛ Hellenic Mining Enterprises S.A. Ρύπνο έξεπλαο: Πνζνηηθή έξεπλα κε Computer Assisted ηειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο. Ξεξηνρή έξεπλαο: Πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα Λακίαο. Ξιεζπζκόο έξεπλαο: Άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. Κέγεζνο δείγκαηνο: 502 ζπλεληεύμεηο. Σξόλνο δηεμαγωγήο: Η έξεπλα πεδίνπ δηεμήρζε ηελ πεξίνδν 18/6/ /06/2010. Ξξνζωπηθό field: Δξγάζηεθαλ 3 επόπηεο θαη 12 εξεπλεηέο. Έιεγρνη: Σν 19% ησλ ζπλεληεύμεσλ ειέρζεζαλ κε παξάιιειε ζπλαθξόαζε. Κέγηζην Γεηγκαηνιεπηηθό Πθάικα: 4,4% Πηαζκίζεηο: Σα ζηνηρεία ζηαζκίζηεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ κε βάζε ηελ θαηαλνκή θύινπ-ειηθίαο ζηελ πεξηνρή ηεο έξεπλαο. Η Metron Analysis είλαη κέινο ησλ European Society of Opinion and Marketing Research, Marketing Research Society, World Association of Public Opinion Research, Διιεληθνύ πιιόγνπ Δηαηξεηώλ Γεκνζθνπήζεσλ θαη Έξεπλαο Αγνξάο, Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φαξκαθεπηηθνύ Marketing. -3-

4 ΞΟΝΦΗΙ ΔΟΥΡΥΚΔΛΥΛ ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΓΛΑΗΘΔΠ 51% ΑΛΓΟΔΠ 49% % % % ΚΔΠΖ 48% ΑΛΥΡΔΟΖ 29% ΒΑΠΗΘΖ 23% ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θ/Ν ΡΑΜΖ ΔΓΓΑΚΝΗ 66% ΑΙΙΝ 8% ΑΓΑΚΝΗ Β 8% ΑΓΑΚΝΗ Α 18% ΑΙΙΝ 33% ΚΗΠΘΥΡΝΗ 32% ΠΛΡ/ΣΝΗ 21% Δ.Δ. 14% C2 42% C1 23% D/E 23% A/B 12% ΑΓΑΜΟΙ Α: Άγακνη πνπ δνπλ κε γνλείο ή άιινπο ζπγγελείο ΑΓΑΜΟΙ Β: Άγακνη πνπ δνπλ κόλνη ή ζπδνύλ ΑΛΛΟ: ΝΟΙΚΟΚΤΡΔ: 12%, ΑΝΔΡΓΟΙ: 11%, ΦΟΙΣΗΣΔ: 6%, ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΔ: 0,3% Η Κ/Ο ηάμε ππνινγίδεηαη από ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπ θύξηνπ εηζνδεκαηία ηνπ λνηθνθπξηνύ. ΑΒ αληηζηνηρεί ζε αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, C1 ζε κεζαία πξνο αλώηεξε, C2 ζε κεζαία πξνο θαηώηεξε, DE ζε θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε. -4-

5 Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

6 ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΔΟ: «Θα ήζεια ηώξα λα κνπ πείηε πνην ζεωξείηε όηη είλαη ην βαζηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηωπίδεη ν λνκόο; Θαη πνην άιιν;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΑΛΔΟΓΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘO/ΦΡΥΣΔΗΑ ΚΝΙΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΑΓΟΝΡΥΛ ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ ΔΙΙΔΗΤΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΑΘΟΗΒΔΗΑ ΡΝΞΗΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΙΙΔΗΤΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΝ/ΞΑΟΘΑ/ΑΛΑΤΣΖ ΔΙΙΔΗΤΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΙΙΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ Άιιεο αλαθνξέο πεξηιακβάλνπλ: Σελ έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ηα δηόδηα, ηα θνπλνύπηα, ηελ απνβηνκεράληζε, ηελ εξήκσζε ηεο επαξρίαο, ηελ απνρώξεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ εγθιεκαηηθόηεηα. -6-

7 ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΑΛΑ ΦΙΝ, ΖΙΗΘΗΑ, ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΛ ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΓΟΔΠ ΓΛΑΗΘΔΠ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΓΑΚΝΗ Β ΔΓΓΑΚΝΗ ΑΙΙΝ Α ΛΔΟΓΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΒΙ ΖΚΑ Ρ Α ΚΝΙ ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑ Ι Ι ΝΛΡ ΝΠ ΘΘΙ ΝΦΝΟΗΑ ΘΝ ΝΓ ΗΘΝ Γ ΗΘΡ Ν ΞΟΝΒΙ ΖΚΑ Ρ Α Α ΓΟΝΡ ΥΛ ΗΑ Ρ ΟΗΘΖ ΞΔΟΗΘΑ Ι ΤΖ ΔΙ Ι ΔΗΤΖ ΞΝΓ ΝΚΥΛ ΘΑ ΘΑ ΟΗΝΡ ΖΡ Α Α ΘΟ ΗΒΔΗΑ Ρ ΝΞΗΘΖ Α Ρ ΝΓ ΗΝΗΘΖΠΖ ΔΙ Ι ΔΗΤΖ Ρ ΝΟΗΠΡ ΗΘΖΠ Α Μ/ΠΖΠ ΞΟΑ ΠΗΛΝ/ΞΑ ΟΘΑ /Α ΛΑ ΤΣΖ ΔΙ Ι ΔΗΤΖ Α ΛΑ ΞΡ ΜΖΠ Α Ι Ι Α ΞΟΝΒΙ ΖΚΑ Ρ Α Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -7-

8 ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΑΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ, Θ/Ν ΡΑΜΖ ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θ/Ν ΡΑΜΖ ΒΑΠΗΘΖ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ. ΚΗΠΘ. ΠΛΡ. ΑΙΙΝ A/B C1 C2 D/E Α ΛΔΟΓΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΒΙ ΖΚΑ Ρ Α ΚΝΙ ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑ Ι Ι ΝΛΡ ΝΠ ΘΘΙ ΝΦΝΟΗΑ ΘΝ ΝΓ ΗΘΝ Γ ΗΘΡ Ν ΞΟΝΒΙ ΖΚΑ Ρ Α Α ΓΟΝΡ ΥΛ ΗΑ Ρ ΟΗΘΖ ΞΔΟΗΘΑ Ι ΤΖ ΔΙ Ι ΔΗΤΖ ΞΝΓ ΝΚΥΛ ΘΑ ΘΑ ΟΗΝΡ ΖΡ Α Α ΘΟ ΗΒΔΗΑ Ρ ΝΞΗΘΖ Α Ρ ΝΓ ΗΝΗΘΖΠΖ ΔΙ Ι ΔΗΤΖ Ρ ΝΟΗΠΡ ΗΘΖΠ Α Μ/ΠΖΠ ΞΟΑ ΠΗΛΝ/ΞΑ ΟΘΑ /Α ΛΑ ΤΣΖ ΔΙ Ι ΔΗΤΖ Α ΛΑ ΞΡ ΜΖΠ Α Ι Ι Α ΞΟΝΒΙ ΖΚΑ Ρ Α Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -8-

9 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΗΡΗΔΠ ΑΛΔΟΓΗΑΠ ΔΟ: «Θαη πνπ πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΠΡΝΠ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΠΡΝ ΘΙΔΗΠΗΚΝ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΥΛ/ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΔΙΙΔΗΤΖ ΘΔΠΔΥΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΟΗΠΖ ΠΡΖΛ ΔΙΙΔΗΤΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ : 31%, ΒΑΠΗΘΖ ΔΘΞ.:33% 55+ : 23% ΓΛΑΗΘΔΠ: 21% ΑΛΥΡΔΟΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ: 25%, Α/Β: 41% ΑΛΓΟΔΠ: 15%, ΚΔΠΖ ΔΘΞ.: 16% ΠΡΖΛ ΔΙΙΔΗΤΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΡΑ ΛΔΑ ΚΔΡΟΑ ΠΡΖΛ ΔΙΙΔΗΤΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΑΛΓΟΔΠ: 7% ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΑΗΡΗΔΠ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 8 18 Υαξαθηεξηζηηθά εξσηώκελσλ όπνπ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Βάζε: 271 θάηνηθνη Ιακίαο, πνπ αλαγλωξίδνπλ ηελ αλεξγία ωο ην βαζηθόηεξν πξόβιεκα ζην λνκό. -9-

10 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΗΡΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ/ΦΡΥΣΔΗΑΠ ΔΟ: «Θαη πνπ πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΠΡΝΠ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 40 ΠΡΖΛ ΘΑΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ΣΟΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΗΞΖ ΑΞΝΓΝΠΖ/ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΗΥΛ 9 29 ΠΡΑ ΛΔΑ ΚΔΡΟΑ ΠΡΖΛ ΔΙΙΔΗΤΖ ΘΔΠΔΥΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΙΔΗΠΗΚΝ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΥΛ/ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 10 ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΑΗΡΗΔΠ 7 Βάζε: 44 θάηνηθνη Ιακίαο, πνπ αλαγλωξίδνπλ ην νηθνλνκηθό ωο ην βαζηθόηεξν πξόβιεκα ζην λνκό. -10-

11 ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΗΡΗΔΠ ΚΝΙΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΔΟ: «Θαη πνπ πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΠΡΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ/ΦΡΝΦΑΟΚΑΘΑ 41 ΠΡΑ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΑ/ΔΙΙΗΞΖΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ 38 ΠΡΖΛ ΡΝΞΗΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ 17 ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΑΗΡΗΔΠ 14 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 2 Βάζε: 17 θάηνηθνη Ιακίαο, πνπ αλαγλωξίδνπλ ηε κόιπλζε ωο ην βαζηθόηεξν πξόβιεκα ζην λνκό. -11-

12 ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ

13 ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΔΟ: «Θα ήζεια αξρηθά λα ζαο ξωηήζω, πνηεο είλαη νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην λνκό Φζηώηηδαο;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΓΔΥΟΓΗΑ 73 ΔΚΞΝΟΗΝ/ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΑ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 11 ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΙΗΔΗΑ/ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΗΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΙΙΝ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) ΔΞΟΡΤΞΗ: 0,3% ΚΑΜΙΑ: 0,3%

14 ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘ. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΦΙΝ, ΖΙΗΘΗΑ, ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΠΛ ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΓΟΔΠ ΓΛΑΗΘΔΠ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΓΑΚΝΗ Β ΔΓΓΑΚΝΗ ΑΙΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ/ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΑ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΙΗΔΗΑ/ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΗΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΙΙΝ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -14-

15 ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘ. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ, Θ/Ν ΡΑΜΖ ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΠΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θ/Ν ΡΑΜΖ ΒΑΠΗΘΖ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ. ΚΗΠΘ. ΠΛΡ. ΑΙΙΝ A/B C1 C2 D/E ΓΔΥΟΓΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ/ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΑ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΙΗΔΗΑ/ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΗΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΙΙΝ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -15-

16 ΠΡΑΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟ: «Πην λνκό Φζηώηηδαο ππάξρεη-κεηαμύ άιιωλ-έληνλε δξαζηεξηόηεηα ζην δεκόζην ηνκέα. Ξνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζην λνκό; ΘΔΡΗΘΖ ΚΑΙΙΝΛ ΘΔΡΗΘΖ 7 25 ΘΔΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ: 32% ΝΓΔΡΔΟΖ 26 ΝΓΔΡΔΟΖ ΑΞΝΤΖ: 26% ΚΑΙΙΝΛ ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΑΟΛΖΡΗΘΖ 8 29 ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ: 37% ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 5-16-

17 ΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΛΑ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΘΔΡΗΘΖ ΝΓΔΡΔΟΖ ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΑΛΓΟΔΠ ΒΑΠΗΘΖ ΓΛΑΗΘΔΠ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ ΚΗΠΘΥΡΝΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΙΙΝ ΑΓΑΚΝΗ Β A/B C ΔΓΓΑΚΝΗ C ΑΙΙΝ D/E Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -17-

18 ΠΡΑΠΔΗΠ ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΔΟ: «Πην λνκό Φζηώηηδαο ππάξρεη-κεηαμύ άιιωλ-έληνλε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Ξνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην λνκό; ΘΔΡΗΘΖ ΚΑΙΙΝΛ ΘΔΡΗΘΖ ΘΔΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ: 40% ΝΓΔΡΔΟΖ 19 ΝΓΔΡΔΟΖ ΑΞΝΤΖ: 19% ΚΑΙΙΝΛ ΑΟΛΖΡΗΘΖ 5 ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ: 23% ΑΟΛΖΡΗΘΖ 18 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ)

19 ΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΑΛΑ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΘΔΡΗΘΖ ΝΓΔΡΔΟΖ ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΠΛΝΙΝ Πύλνιν ΑΛΓΟΔΠ ΒΑΠΗΘΖ ΓΛΑΗΘΔΠ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ ΚΗΠΘΥΡΝΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΙΙΝ ΑΓΑΚΝΗ Β A/B C ΔΓΓΑΚΝΗ C ΑΙΙΝ D/E Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -19-

20 ΠΡΑΠΔΗΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΔΟ: «Πην λνκό Φζηώηηδαο ππάξρεη-κεηαμύ άιιωλ-έληνλε βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. Ξνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηε βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα ζην λνκό; ΘΔΡΗΘΖ 41 ΚΑΙΙΝΛ ΘΔΡΗΘΖ 14 ΘΔΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ: 54% ΝΓΔΡΔΟΖ 14 ΝΓΔΡΔΟΖ ΑΞΝΤΖ: 14% ΚΑΙΙΝΛ ΑΟΛΖΡΗΘΖ 5 ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ: 24% ΑΟΛΖΡΗΘΖ 18 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 8-20-

21 ΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΑΛΑ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΘΔΡΗΘΖ ΝΓΔΡΔΟΖ ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΑΛΓΟΔΠ ΒΑΠΗΘΖ ΓΛΑΗΘΔΠ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ ΚΗΠΘΥΡΝΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΙΙΝ ΑΓΑΚΝΗ Β A/B C ΔΓΓΑΚΝΗ C ΑΙΙΝ D/E Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -21-

22 ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ & ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝ ΛΝΚΝ

23 ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΔΟ: «Ξνηα ζα ιέγαηε όηη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην λνκό Φζηώηηδαο;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΞΝΙΙΑΞΙΖ. ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 40 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΦΠΗΘΝ ΞΙΝΡΝ 6 12 ΞΖΓΖ ΔΠΝΓΥΛ 2 ΑΙΙΑ 2 Άιιεο αλαθνξέο: πγθνηλσληαθόο θόκβνο ζηελ πεξηνρή, Γηαθήκηζε γηα ηελ πεξηνρή, εκαληηθό γηα ηε ρώξα, Δμαγώγηκν πξντόλ, Παξακνλή λέσλ. ΘΑΛΔΛΑ 4 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ)

24 ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡ/ΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑ ΦΙΝ, ΖΙΗΘΗΑ, ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΠΛ ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΓΟΔΠ ΓΛΑΗΘΔΠ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΓΑΚΝΗ Β ΔΓΓΑΚΝΗ ΑΙΙΝ ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΦΠΗΘΝ ΞΙΝΡΝ ΞΖΓΖ ΔΠΝΓΥΛ ΑΙΙΑ ΘΑΛΔΛΑ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -24-

25 ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡ/ΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ, Θ/Ν ΡΑΜΖ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΠΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θ/Ν ΡΑΜΖ ΒΑΠΗΘΖ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ. ΚΗΠΘ. ΠΛΡ. ΑΙΙΝ A/B C1 C2 D/E ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΦΠΗΘΝ ΞΙΝΡΝ ΞΖΓΖ ΔΠΝΓΥΛ ΑΙΙΑ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΛΔΛΑ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -25-

26 ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΔΟ: «Ξνηα ζα ιέγαηε όηη είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην λνκό Φζηώηηδαο;» ΑΘΝΟΚΖΡΑ. ΞΝΙΙΑΞΙΖ. ΚΝΙΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 39 ΑΙΙΝΗΥΠΖ ΦΠΗΘΝ ΡΝΞΗΝ 8 ΙΑΘΝΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΠΘΝΙΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΖΣΝΟΞΑΛΠΖ ΦΘΝΟΔΠ/ΠΘΝΛΖ/ΘΟΑΓΑΠΚΝΗ ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΑΙΙΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΛΔΛΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΟΛΤ ΚΟΝΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ, ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΤΓΔΙΑ, ΘΑ ΦΑΝΟΤΝ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ

27 ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡ/ΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑ ΦΙΝ, ΖΙΗΘΗΑ, ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΠΛ ΦΙΝ ΖΙΗΘΗΑ ΝΗΘ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΓΟΔΠ ΓΛΑΗΘΔΠ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΓΑΚΝΗ Β ΔΓΓΑΚΝΗ ΑΙΙΝ ΚΝΙΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΑΙΙΝΗΥΠΖ ΦΠ. ΡΝΞΗΝ ΙΑΘΝΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΠΘΝΙΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΖΣΝΟΞΑΛΠΖ ΦΘΝΟΔΠ/ΠΘΝΛΖ/ΘΟΑΓΑΠΚΝΗ ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΑΙΙΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΛΔΛΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -27-

28 ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΚΔΡ/ΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΑΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ, Θ/Ν ΡΑΜΖ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΠΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θ/Ν ΡΑΜΖ ΒΑΠΗΘΖ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ. ΚΗΠΘ. ΠΛΡ. ΑΙΙΝ A/B C1 C2 D/E ΚΝΙΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΑΙΙΝΗΥΠΖ ΦΠΗΘΝ ΡΝΞΗΝ ΙΑΘΝΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΠΘΝΙΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΖΣΝΟΞΑΛΠΖ ΦΘΝΟΔΠ/ΠΘΝΛΖ/ΘΟΑΓΑΠΚΝΗ ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΑΙΙΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΘΑΛΔΛΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑ ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -28-

29 ΗV. ΔΞΗΘΔΛΡΟΥΠΖ ΠΡΖΛ ΔΙΚΗΛ

30 ΒΑΘΚΝΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΔΟ: «Ξόζν ελεκεξωκέλνο ζα ιέγαηε όηη είζηε ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο ΔΙΚΗΛ;» ΞΝΙ ΔΛΖΚΔΟΥΚΔΛΝΠ 2 ΑΟΘΔΡΑ 9 ΔΥΠ ΘΑΗ ΙΗΓΝ ΔΛΖΚΔΟΥΚΔΛΝΗ: 38% ΙΗΓΝ 28 ΘΑΘΝΙΝ 59 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 3-30-

31 ΒΑΘΚΝΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΑΛΑ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΔΛΖΚΔΟΥΚΔΛΝΗ ΝΣΗ ΔΛΖΚΔΟΥΚΔΛΝΗ ΠΛΝΙΝ Πύλνιν ΑΛΓΟΔΠ ΒΑΠΗΘΖ ΓΛΑΗΘΔΠ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ ΚΗΠΘΥΡΝΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΙΙΝ ΑΓΑΚΝΗ Β A/B C ΔΓΓΑΚΝΗ C ΑΙΙΝ D/E Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -31-

32 ΠΡΑΠΖ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖΛ ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΔΟ: «Ξνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε θηλεηνπνίεζε;» ΞΔΟ 74 ΘΑΡΑ 8 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ) 18 Βάζε: 190 θάηνηθνη Ιακίαο, ελεκεξωκέλνη ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε -32-

33 ΠΡΑΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ ΡΖΠ ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΔΟ: «Ξηζηεύεηε όηη ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην λνκό Φζηώηηδαο ζα πξέπεη:» ΛΑ ΔΞΔΘΡΑΘΔΗ 45 NA ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ 27 ΛΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΡΔΗ 8 ΛΑ ΠΡΑΚΑΡΖΠΔΗ 3 ΓΓ/ΓΑ (ΑΘ)

34 ΠΡΑΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ ΑΛΑ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΛΑ ΔΞΔΘΡΑΘΔΗ ΥΠ ΔΣΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΡΔΗ ΛΑ ΠΡΑΚΑΡΖΠΔΗ ΠΛΝΙΝ ΠΛΝΙΝ ΑΛΓΟΔΠ ΒΑΠΗΘΖ ΓΛΑΗΘΔΠ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ ΚΗΠΘΥΡΝΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΙΙΝ ΑΓΑΚΝΗ Β A/B C ΔΓΓΑΚΝΗ C ΑΙΙΝ D/E Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -34-

35 ΠΡΑΠΖ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖΛ ΔΙΚΗΛ ΔΟ: «Θα ήζαζηαλ ππέξ ή θαηά αλ θάπνηνο από ηελ νηθνγέλεηά ζαο εξγαδόηαλ ζηελ ΔΙΚΗΛ;» ΞΔΟ 50 ΘΑΡΑ 12 ΝΡΔ ΞΔΟ ΝΡΔ ΘΑΡΑ 12 ΓΓ/ΓΑ (απζ)

36 ΠΡΑΠΖ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΠΡΖΛ ΔΙΚΗΛ ΑΛΑ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΞΔΟ ΝΓΔΡΔΟΝΗ ΘΑΡΑ ΓΓ/ΓΑ ΠΛΝΙΝ Πύλνιν ΑΛΓΟΔΠ ΒΑΠΗΘΖ ΓΛΑΗΘΔΠ ΚΔΠΖ ΑΛΥΡΔΟΖ Δ.Δ ΚΗΠΘΥΡΝΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΑΓΑΚΝΗ Α ΑΙΙΝ ΑΓΑΚΝΗ Β A/B C ΔΓΓΑΚΝΗ C ΑΙΙΝ D/E Πηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο -36-

37 V. ΠΛΝΤΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ

38 ΠΛΝΤΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Η νηθνλνκία ηνπ λνκνύ Φζηώηηδαο ζηεξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο εξσηώκελνπο ζηε Γεσξγία ε νπνία αλαθέξεηαη σο «βαζηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα» από ην 73% ησλ εξσηώκελσλ. Άιιεο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ ην εκπόξην/κεηαπνίεζε (25%), ηε βηνκεραλία (24%) θαη ηελ θηελνηξνθία (20%). Η αλεξγία αλαδεηθλύεηαη σο ην κείδνλ πξόβιεκα ηνπ λνκνύ, αθνύ αλαθέξεηαη απζόξκεηα από 55% ησλ εξσηώκελσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα όζνπο αλήθνπλ ζηελ παξαγσγηθή ειηθηαθή νκάδα (70%) θαζώο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο (Μηζζσηνί: 62% θαη Δι. Δπαγγεικαηίεο: 63%). Όζνη αλαθέξνπλ ηελ αλεξγία σο ην βαζηθόηεξν πξόβιεκα εληνπίδνπλ ηηο αηηίεο ζηηο πξαθηηθέο απηώλ πνπ αζθνύλ εμνπζία (ζηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πνιηηηθνύο: 17%), ζην θιείζηκν εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζηελ έιιεηςε ζέζεσλ απαζρόιεζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε (16%). Η νηθνλνκηθή δπζρέξεηα/θηώρεηα ηνπ πιεζπζκνύ απνηειεί ην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα (12%), ελώ ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο αθνινπζεί κε πνζνζηό 12%. -38-

39 ΠΛΝΤΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην λνκό έρεη ην 40% ησλ ζπκκεηερόλησλ. (Αληίζηνηρα, Γεκόζηνο ηνκέαο: 32% θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα : 54%). Αξλεηηθή ζηάζε έρεη ην 23%, νπδέηεξε ην 19%, ελώ έλα 18% δελ εθθέξεη άπνςε. Πεξηζζόηεξν ζεηηθή ζηάζε έρνπλ νη άλδξεο (51%), νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη κηζζσηνί (52% θαη 49% αληίζηνηρα), θαζώο θαη όζνη έρνπλ αλώηεξε εθπαίδεπζε. πγθξηηηθά πην αξλεηηθή ζηάζε θαίλεηαη λα θξαηάεη ε κεζν-αλώηεξε ηάμε (C1: 30% vs Α/Β: 15%). Ωο βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο εκθαλίδνληαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (40%) θαζώο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε (12%) πνπ πεγάδεη από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ (6%). Ωο βαζηθό κεηνλέθηεκα αλαθέξεηαη ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (39%), πνπ θαίλεηαη λα επαηζζεηνπνηεί πεξηζζόηεξν ηελ ειηθηαθή νκάδα (47%) θαη όζνπο έρνπλ νινθιεξώζεη αλώηεξε εθπαίδεπζε (57%). -39-

40 ΠΛΝΤΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ρεηηθά κε ηελ πξόζθαηε θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΛΜΙΝ 38% ησλ ζπκκεηερόλησλ δήισζαλ ελεκεξσκέλνη (πνιύ έσο ιίγν), ελώ πνζνζηό 59% δήισζε «θαζόινπ ελεκεξσκέλν». Πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ήηαλ νη άλδξεο (46%) θαη νη εξγαδόκελνη (Μηζζσηνί θαη Δι. Δπαγγεικαηίεο). 74% όζσλ δήισζαλ ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θηλεηνπνίεζεο ηάρζεθαλ ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ. ρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην λνκό, 72% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα ππνζηεξίδνπλ όηη ζα πξέπεη λα επεθηαζεί (45%) ή λα παξακείλεη σο έρεη (27%), ελώ κόιηο έλα 11% ππνζηεξίδεη όηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί (8%) ή αθόκα θαη λα ζηακαηήζεη (3%). Σέινο, 50% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα έβιεπαλ σο ζεηηθή ηελ πξννπηηθή εξγαζίαο θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ ΔΛΜΙΝ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηνπο εξγαδόκελνπο (κηζζσηνύο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο) θπκαίλεηαη ζην 59%. -40-

41

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ

5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ 5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ Ζ δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη ε ηνκεαθή αλάιπζε ηεο αζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνδάλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηα Θεθάιαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012)

ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) Γείθηες ζσλζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα