Ψωρύαςη και Βιολογικού παρϊγοντεσ. Έμφαςη ςτισ πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ και ανακοινώςεισ. Δημότριοσ Ιωαννύδησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψωρύαςη και Βιολογικού παρϊγοντεσ. Έμφαςη ςτισ πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ και ανακοινώςεισ. Δημότριοσ Ιωαννύδησ"

Transcript

1 Ψωρύαςη και Βιολογικού παρϊγοντεσ. Έμφαςη ςτισ πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ και ανακοινώςεισ Δημότριοσ Ιωαννύδησ Καθηγητόσ Δερματολογύασ Διευθυντόσ, Α Δερματολογικό Κλινικό Α.Π.Θ. Νοςοκομεύο Αφροδιςύων και Δερματικών Νόςων-Ιπποκρϊτειο Γενικό Νοςοκομεύο Θεςςαλονύκησ

2 A Patients Preference (PROTIMISIS) Study for Different Characteristics of Systemic Psoriasis Treatments D Rigopoulos 1, D Ioannidis 2, G Chaidemenos 3, P Kallidis 4, A Voultsidou 5, A Matekovits 6 1: Professor of Dermatology, University of Athens, 2: Professor of Dermatology, University of Thessaloniki, 3: Dermatologist Venereologist, Private Practice, Thessaloniki, 4: Dermatologist Venereologist Head of Dermatology Department General Hospital of Giannitsa, 5: Dermatologist Venereologist, Head of Dermatology Department General Hospital of Katerini, 5: Dermatologist Venereologist, Medical Advisor Immunology / Dermatology, Janssen Greece Objectives: Primary: To investigate the relative importance and the economic value that psoriasis patients ascribe to different characteristics of systemic treatments used for plaque-type psoriasis. Secondary: To determine certain disease or patients characteristics that may influence their treatment preferences. Methods: A multicenter, non-interventional, one-visit, observational study, conducted on a national level in Greece, between June 2011 and November 2012 Adult patients with mild-to -moderate psoriasis were interviewed on a voluntary basis during a routine medical appointment. Patients demographic data and information regarding nail involvement and previously diagnosed comorbidities such as psoriatic arthritis, arterial hypertension, coronary heart disease, were collected. Four questionnaires were distributed to each patient: 1. a questionnaire on psoriasis history: duration of disease, most recently used and past treatments, estimated monthly out-of-pocket cost of treatment 2. a questionnaire on treatment preferences 3. the EuroQol - 5 dimensions, 3 level version (EQ- 5D-3L) questionnaire 4. the Dermatology Life Quality Index (DLQI) questionnaire Treatment preferences were investigated by using the discrete-choice experiment (DCE) methodology. A questionnaire containing nine paired hypothetical treatment scenarios was developed, based on five keycharacteristics of systemic psoriasis treatment, in order to induce patients into a negotiation process over the choice which best satisfied their needs. Different combinations of realistic and tradable values were assigned to the following five key treatment attributes: 1. route and frequency of drug administration 2. time to onset of action (time to achieve a clinically important improvement) 3. duration of clinical response, if treatment discontinued 4. risk of serious adverse events (SAEs) 5. monthly out-of-pocket treatment cost A final question was added to this questionnaire asking patients to rank the above five treatment characteristics in order of importance, from not important to very important.

3 PROTIMISIS RESULTS 2 Table 1. Patients characteristics Nr of patients 310 Sex men, n (%) 193, (62.3) Mean age, years (range) 47.6 (19 87) Mean number of years since psoriasis diagnosis (SD) 16 (9.9) Nail psoriasis, n (%) 120 (39.7) Concomitant diseases, n (%) Hypertension 63 (47.4) Psoriatic arthritis 56 (42.1) Coronary artery disease 22 (16.5) Employment status, n (%) Education level, n (%) Diabetes 21 (15.8) Full-time 180 (69) Unemployed 57 (21.8) Part-time 24 (9.2) 9-12 years 105 (34.0) >12 years 97 (31.4) (22) Ranking the importance of treatment attributes All five treatment attributes were considered more than important by the majority of patients The most important treatment attribute for the majority of patients (53.7%) was the risk for serious adverse events (SAEs), followed by the duration of clinical response and the time to onset of action. Only 14.9% of the respondents ranked the monthly out-of-pocket cost as the most important attribute. <6 39 (12.6) Married, n (%) 210 (68) Living with family, n (%) 260 (84.1) Figure 1

4 PROTIMISIS RESULTS 3 Relative importance of treatment characteristics In order to gain administration of the treatment with longer dosing intervals (SQ q3mo) over more frequent administration, patients were willing to: wait from 2.2 to 4.6 additional months for onset of action accept a decrease in the duration of clinical response, in case of treatment discontinuation, ranging from 4.7 to 9.8 months accept an increase in risk of SAE, from 2.5 to 5.2% Table 2. Trade-offs of treatment attributes Route and frequency of administration Trade-offs to one month onset of action (95% CI) Trade-offs to duration of response (months) (95% CI) Trade-offs to risk of SAE (%) (95% CI) Patients were willing to accept a 1.1% increase in the probability of SAE in order to achieve a one month earlier onset of action PO daily vs. SQ q3mo -4.0 (-5.2, -2.9) 8.6 (3.0, 14.1) -4.5 (-6.0, -3.1) Patients were willing to wait 0,5 months longer for the onset of action in order to increase the duration of clinical response by one month. Clear preference to: a. Subcutaneous administration with longer dosing intervals (every 3 months) b. Rapid onset of action c. Long duration of clinical response d. Low risk for serious AE e. Low out-of pocket monthly cost SQ weekly vs. SQ q3mo -4.6 (-5.8, -3.4) IV q2mo vs. SQ q3mo -2.2 (-3.2, -1.2) One month earlier onset of action Duration of response increased by one month 1% increase in risk of SAE 0.5 (0.2, 0.8) -0.9 (-1.1, -0.6) Treatment expenses (-0.05, -0.03) 9.8 (3.5, 16.1) 4.7 (1.4, 7.9) 2.1 (0.8, 3.4) 1.9 (0.7, 3.1) 0.08 (0.03, 0.13) -5.2 (-6.8, -3.6) -2.5 (-3.6, -1.3) -1.1 (-1.4, -0.8) 0.5 (0.2, 0.9) (-0.06, -0.03)

5 PROTIMISIS RESULTS 4 Willingness to pay (WTP): The ratios of model coefficients to the coefficient of treatment expenses, express the willingness-to-pay (WTP). This can be found in the trade-offs to treatment expenses in Table 3. The highest WTP appeared for treatment administered subcutaneously with longer dosing intervals (SQ q3mo). Patients were willing to pay: a in order to obtain SQ q3mo injections over SQ weekly injections b in order to obtain SQ q3mo injections over daily oral medication c in order to obtain SQ q3mo injections over IV administration every 2 months For a month s gain in onset of action, patients were willing to pay 26 For a 1% reduction in the probability of experiencing a SAE, patients were willing to pay 23.2 For one month increase in duration of clinical response, patients were willing to pay 12.3 Table 3. Treatment preferences and WTP coefficients for treatment attributes Treatment attribute Route and frequency of administration Coefficients for treatment attributes (95% CI) PO daily vs. SQ q3mo (-0.594, ) SQ weekly vs. SQ q3mo (-0.665, ) IV q2mo vs. SQ q3mo (-0.367, ) Onset of action (-0.139, ) Duration of response (0.024, 0.089) Risk of SAE (-0.131, 0.083) Treatment expenses (-0.006, ) Trade-offs to treatment expenses-wtp (95% CI) (-137.0, -72.8) (-155.8, -84.5) (-83.4, -31.4) (-32.7, -19.2) 12.3 (4.7, 19.8) (-30.0, -16.4) Preference interpretation Preference of SQ q3mo to PO daily Preference of SQ q3mo to SQ weekly Preference of SQ q3mo to IV q2mo One month reduction in time to onset of action One month increase in duration of response 1% decrease in the risk of SAE One euro reduction in treatment expenses Patients characteristics that influence preferences Patients concerned about risk of SAEs prefer treatment administered SC every 3 months versus PO daily Women, opposite to men, prefer treatment administration PO daily versus injectable SQ q3 mo Increase in risk of SAEs is less important for older patients as compared to younger age, and for patients requesting rapid onset of action WTP increases proportionally to the importance a patient gives to safety profile (risk of SAEs) and decreases with age and higher level of education

6 Οι αζθενείρ ζηην ομάδα ηων βιολογικών ήηαν ζε μεγαλύηεπο ποζοζηό άνδπερ, είσαν μεγαλύηεπηρ διάπκειαρ νόζος και βαπύηεπη νόζο Carretero G, et al. JEΑDV 2014, DOI: /jdv.12492

7 Πεπιζζόηεποι αζθενείρ ζηην ομάδα ηων βιολογικών είσαν εκηεθεί ζηο παπελθόν ζε άλλη ζςζηημαηική θεπαπεία Carretero G, et al. JEΑDV 2014, DOI: /jdv.12492

8 Λιγότεροι αςθενείσ ςτην ομάδα των βιολογικϊν διζκοψαν τη θεραπεία τουσ εξαιτίασ ΑΕ ςυγκριτικά με την κλαςςική ςυςτηματική θεραπεία Παραμονή ςτη θεραπεία ςε ζτη (median) Διακοπή εξαιτίασ ζλλειψησ αποτελεςματικότητασ (% ασθενών) Βιολογική θεραπεία, n=1030* Κλαςςική ςυςτηματική θεραπεία, n=926 1,4 0,7 14% 20% Διακοπή εξαιτίασ ΑΕ (% ασθενών) 7% 11% Δεν βπέθηκαν διαθοπέρ ζηην εμθάνιζη ζοβαπών ΑΕ ή θαναηηθόπων ΑΕ μεηαξύ ηων δύο ομάδων *Βιολογική θεραπεία: Adalimumab, Efalizumab, Etanercept, Infliximab, Ustekinumab Carretero G, et al. JEΑDV 2014, DOI: /jdv.12492

9 Οι βιολογικζσ θεραπείεσ δεν ςυνδζονται με αυξημζνη πιθανότητα εμφάνιςησ λοιμϊξεων Βιολογική θεραπεία Κλαςςική ςυςτηματική θεραπεία Παρακολοφθηςη py 3680,7 1516,5 Συμβάντα/ 1000 py Adjusted hazard ratio* 1.2 (CI 95% ) *Διόρθωςη για ηλικία ςτην ζναρξη τησ θεραπείασ, φφλο, χρόνια ηπατική νόςο, ιςτορικό κακοήθειασ py: patient-year Carretero G, et al. JEΑDV 2014, DOI: /jdv.12492

10 Επίπτωςθ & ζκβαςθ εγκυμοςφνθσ 981 γυναίκεσ υπό UST, 473 ιταν ςε αναπαραγωγικι θλικία Αναφζρκθκαν 26 περιπτώςεισ εγκυμοςφνθσ που ςυμπεριλαμβάνουν: 14 φυςιολογικζσ γεννιςεισ 7 διακοπζσ κφθςθσ 5 τυχαίεσ αποβολζσ οι οποίεσ καταγράφθςαν το 1 ο τρίμθνο Από τισ 26 εγκυμοςφνεσ τα ποςοςτά των γεννιςεων εκτρώςεων & τυχαίων αποβολών, είναι ςυγκρίςιμα με αυτά που ζχουν καταγραφεί ςτο γενικό πλθκυςμό των Η.Π.Α 10 Papp et al, P7956, Poster presented at AAD 2014

11 Ζκβαςθ εγκυμοςφνθσ 134 εγκυμοςφνεσ ςε 119 αςκενείσ 9 αςκενείσ με 2 εγκυμοςφνεσ 3 αςκενείσ με 3 εγκυμοςφνεσ Τα νεογνά ιταν γενικά υγιι και δεν καταγράφθκαν ανωμαλίεσ εκ γενετισ ι κνθςιμότθτα 11 Papp et al, P8576, Poster presented at AAD 2014

12 Ποςοςτό των MACE Για τα 2,5 ζτθ παρακολοφκθςθσ των αςκενών, τα ποςοςτά των MACE ςτον πλθκυςμό τθσ PSOLAR, είναι ςυγκρίςιμα για όλεσ τισ βιολογικζσ κεραπείεσ 12 Papp et al P8576, Poster presented at AAD 2014

13 1. Αςκενείσ που ζλαβαν ΒΠ όταν εντάχκθκαν ςτθν PSOLAR και δεν είχαν λάβει τον ςυγκεκριμζνο ΒΠ ςτο παρελκόν (biologic agent new users) 89 MACE 13 Papp et al P8154, Poster presented at AAD 2014

14 2. Αςκενείσ που ζλαβαν ΒΠ όταν εντάχκθκαν ςτθν PSOLAR και δεν είχαν λάβει ςτο παρελκόν ΒΠ τθσ ίδιασ κατθγορίασ (anti-tnf ι anti-il-12/23) (biologic class new users) 14 Papp et al P8154, Poster presented at AAD 2014

15 3. Αςκενείσ που ζλαβαν ΒΠ όταν εντάχκθκαν ςτθν PSOLAR και δεν είχαν λάβει κανζνα ΒΠ ςτο παρελκόν (bio-naive new users) 15 Papp et al P8154, Poster presented at AAD 2014

16 Ποςοςτό νεοπλαςιών (εκτόσ του NMSC) 16 Papp et al P8155, Poster presented at AAD 2014

17 Ποςοςτό ςοβαρών λοιμώξεων κατά τισ πρώτεσ 91 θμζρεσ τθσ κεραπείασ 17 Papp et al P8159, Poster presented at AAD 2014

18 Anti-TNF agents: Continuous evidence of low cancer risk (Andersen NN,et al. JAMA 2014 Jun 18;311:2406) 4553 αςκενείσ, κάτοικοι τθσ Δανίασ, με φλεγμονώδθ νόςο του εντζρου, οι οποίοι ζλαβαν anti-tnfs (3,7 ζτθ μζςοσ χρόνοσ παρακολοφκθςθσ) Μετά από διόρκωςθ, λόγω τθσ ζκκεςθσ ςτθν αηακειοπρίνθ, ο ςχετικόσ κίνδυνοσ για τον καρκίνο ιταν 1.02 και για το λζμφωμα 0.90 Η χριςθ των anti-tnfs δε ςυνδζεται με αυξθμζνο κίνδυνο ανάπτυξθσ οποιαςδιποτε μορφισ καρκίνου

19 Langley et al. NEJM (2014) 19

20 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 72% ησλ αζζελώλ πέηπραλ PASI 90 ηελ εβδνκάδα 16 65% ησλ αζζελώλ δηαηήξεζαλ PASI 90 έσο ηελ εβδνκάδα 52 SEC vs ETN 72% 65% 54% 33% 31% Weeks FIXTURE: PASI 90 response over time up to Week Langley et al. NEJM (2014)

21 PASI % change from baseline PASI %change from baseline ΣΑΥΤΣΗΣΑ 50% κείσζε ζην PASI κεηά από 3 εβδνκάδεο ζεξαπείαο κε secukinumab 300mg 12 week results from FIXTURE Placebo Enbrel Secukinumab 150mg Secukinumab 300mg Weeks Week of treatment Secukinumab 150 mg (m=327) Secukinumab 300 mg (m=323) Placebo (m=324) Enbrel (m=323) Langley et al. NEJM (2014)

22 Γελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηηο ΑΔ κεηαμύ secukinumab θαη etanercept (52 εβδνκάδεο) ΑΕ, adverse event Langley RG, Elewski BE et al. N Engl J Med 2014

23 ΑΔ εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο

24 PART 1, n=355 Διατήρηςη τησ αποτελεςματικότητασ Χοριγθςθ τισ εβδομάδεσ 0 και 4 SC PART 1 dose --> PART 2 dose (# of PART 1 responders) PASI 75, n (%) week 52 Reich K, et al. EADV 2013, Abstract P1540 PBO --> 25 mg (n=2) 2 (100) 5 mg --> 5 mg (n=13) 10 (76.9) 25 mg --> 25 mg (n=62) 49 (79.0) 100 mg --> 100 mg (n=31) 30 (96.8) 100 mg --> 25mg (n=30) 21 (70.0) 200 mg --> 200 mg (n=33) 32 (97.0) 200 mg --> 100 mg (n=32) 29 (90.6) Χοριγθςθ κάκε 12 εβδομάδεσ, SC

25 AAD 2014, eposters Title Poster # Safety and Effectiveness of Adalimumab Treatment in Japanese Patients with Psoriasis and Psoriatic Arthritis: All Case Post-Marketing Surveillance in Japan 7970 ESPRIT: Year to Year Safety Over 4 Years of Interim Results from a 10-Year Postmarketing Surveillance Registry of Adalimumab for Moderate to Severe Psoriasis

26 Ps patients treated with TNFi agents were associated with a statistically significant lower risk of experiencing major CV events compared to patients treated with MTX A cumulative exposure to TNFi agents was found to be associated with a reduced hazard for major CV events over time 26

27 METHODS Events per 100 PY Study Design Enrollment: 5000 patients in the United States and Canada and up to 1000 patients in Europe Dose: ADA dosage as recommended in the local product label Data collection includes: Baseline demographics, Adverse events (AEs), Serious adverse events (SAEs), AEs of special interest: (evaluated at 3 and 6 months, then every 6 months for 10 years Figure 2. Summary of Observed Adverse Events of the All-Treated Population, Events per 100 Patient- Years (PY) of Observation , ,6 3,8 4,5 5,4 Any AE Any SAE AE Leading to Drug Discontinuation 5,6 3,3 2,7 3,1 2,8 3,8 3,8 4,9 4,5 Year 1 Analysis (N=1235, observational PYs=601.9) Year 2 Analysis (N=3602, observational PYs=3263.7) Year 3 Analysis (N=4733, observational PYs=6668.9) Year 4 Analysis (N=6040, observational PYs= ) 1,8 1,2 1,3 1,1 1,5 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 Infection Malignancy Non-melanoma AE Leading to Death Skin Company CancerConfidential

28 Events per 100 PY MALIGNANCIES In the year 1, 2, 3, and 4 analyses, respectively: The incidence rate of malignancies was 1.8, 1.2, 1.3, and 1.1 events/100 patient-years. The incidence rate of melanomas was 0.3, 0.2, <0.1, and <0.1 events/100 patient-years. The incidence rate of non-melanoma skin cancers was 1.5, 0.8, 0.8, and 0.7 events/100 patient-years (Figure 4 and Table 6). Figure 4. Malignancies of Special Interest in the All-Treated Population, Events per 100 PY of Observation ,8 1,2 1,3 1,1 Year 1 Analysis (N=1235, observational PYs=601.9) Year 2 Analysis (N=3602, observational PYs=3263.7) Year 3 Analysis (N=4733, observational PYs=6668.9) Year 4 Analysis (N=6040, observational PYs= ) 1, ,8 0,8 0, ,3 0,2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1,400 0,4,300 0,4 Any Malignancy Lymphoma Melanoma Non-melanoma Skin Cancer Other *Patients who reported 2 adverse events within the same major category were counted only once in the total for that category. Includes B-cell lymphoma, mycosis fungoides stage III, and non-hodgkin s lymphoma. Includes malignant melanoma, malignant melanoma in situ, and lentigo maligna stage unspecified. Includes basal cell carcinoma, Kaposi s sarcoma, skin cancer, squamous cell carcinoma, and squamous cell carcinoma of skin. The following other malignancies occurred in >1 patient each: prostate cancer (n=4); breast cancer stage I (n=3); adenocarcinoma, bladder cancer, breast cancer, breast cancer metastatic, breast cancer stage III, colon cancer, keratoacanthoma, lung squamous cell carcinoma stage unspecified, pancreatic carcinoma, small cell lung cancer stage unspecified, and thyroid cancer (n=2 each). PY=patient-years. 28

29 Η μείωςη των μεςοδιαςτημάτων χοριγθςθσ του IFX ςυγκριτικά με τθν αφξθςθ τθσ δόςθσ αυξάνει περιςςότερο τθν πικανότθτα παραμονισ ςτθ κεραπεία. Luber A, et al. J Am Acad Dermatol 2014;70:525-32

30 Ortonne et al. Br J Dermatol 2013;168(5):1080-7

31 % ηων αζθενών Απνηειέζκαηα (Ι): Ποζοζηό αζθενών πος πέηςσε NAPSI 50 και NAPSI 75 (ζηο ζύνολο ηων εξεηαζθένηων ονύσων) p<0,01 Πποζαπμογή από Ortonne et al. p<0,0001 (ηιμέρ p ωρ ππορ ηην έναπξη ηηρ μελέηηρ) Εβδομάδα 12 Εβδομάδα 24 ETN: etanercept BIW: biweekly QW: weekly Ortonne et al. Br J Dermatol 2013;168(5):1080-7

32 Απνηειέζκαηα (ΙΙI): αζθάιεηα ΔΣΝ 50 mg BIW/QW N=38 Αξηζκόο αζζελώλ (%) Αξηζκόο αζζελώλ (%) ΔΣΝ 50 mg QW/QW N=34 Οπνηαδήπνηε ΑΔ ζρεηηδόκελε κε ηε ζεξαπεία Οπνηαδήπνηε ζνβαξή ΑΔ ζρεηηδόκελε κε ηε ζεξαπεία Οπνηαδήπνηε ΑΔ ζρεηηδόκελε κε ηε ζεξαπεία πνπ νδήγεζε ζε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο 22 (57,9%) 12 (35,3%) 3 (7,9%) 1 (2,9%) 4 (10,5%) 1 (2,9%) Πποζαπμογή από Ortonne et al Το etanercept έγινε καλά ανεκηό σωπίρ μη αναμενόμενα εςπήμαηα αζθάλειαρ ETN: etanercept BIW: δύο θοπέρ ηην εβδομάδα QW: μία θοπά ηην εβδομάδα Ortonne et al. Br J Dermatol 2013;168(5):1080-7

33 Αζζελείο (n=124) κε κέηξηα έσο ζνβαξή ςσξίαζε θαηά πιάθαο (BSA 10% επί 6 κήλεο, PASI 10) κε ζπκκεηνρή ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο (SSA 30%, PSSI 15) Μέζε ηηκή PSSI θαηά ηελ έλαξμε: 34,5 Μέζε ηηκή SSA θαηά ηελ έλαξμε: 64% 2 νκάδεο: 50 mg etanercept BIW επί 12 εβδνκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα 50 mg etanercept QW + placebo QW επί άιιεο 12 εβδνκάδεο (n=62) Placebo BIW επί 12 εβδνκάδεο, etanercept 50 mg ΒIW επί άιιεο 12 εβδνκάδεο (n=62) Πξσηεύνλ ηειηθό ζεκείν: ε % βειηίσζε ζην δείθηε PSSI ηελ εβδνκάδα 12 PSSI: Psoriasis Scalp Severity Index SSA: Scalp Surface Area

34 PSSI (Psoriasis Scalp Severity Index) To PSSI απνηειεί ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ PASI εηδηθά γηα ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο Τπνινγηζκόο ηνπ PSSI Λακβάλεη ππόςε ηελ έθηαζε (εκβαδό) πξνζβνιήο ηνπ ηξηρσηνύ θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ εξπζήκαηνο, ηεο ππεξθεξάησζεο θαη ηεο απνιέπηζεο Βαζκνινγείηαη από 0 72 (όπνπ 0 = ρσξίο ςσξίαζε) Dermatology 2001;203:

35 Μέζη % βεληίωζη ζηιρ βαθμολογίερ Απνηειέζκαηα: κέζε βειηίσζε PSSI θαη PASI PASI PSSI Έλαξμε Πποζαπμογή από Bagel et al. Δβδνκάδα PSSI: Psoriasis Scalp Severity Index PASI: Psoriasis Area and Severity Index

36 Απνηειέζκαηα: πνζνζηό επίηεπμεο PSSI 75 PSSI: Psoriasis Scalp Severity Index

37 Απνηειέζκαηα: κέζε βειηίσζε ηνπ εκβαδνύ επηθάλεηαο ηξηρσηνύ θεθαιήο κε λόζν PSSI: Psoriasis Scalp Severity Index

38 Απνηειέζκαηα: ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ

39 Απνηειέζκαηα: θλεζκόο θαη πόλνο (post-hoc αλάιπζε) Πποζαπμογή από Tyring S, et al. Tyring S, et al. JEADV 2013;27:

40 Απνηειέζκαηα: αζθάιεηα Πποζαπμογή από Bagel et al. Η ζςσνόηηηα ηων ΑΕ ήηαν ζςγκπίζιμη μεηαξύ ηων δύο ομάδων ηόζο ζηιρ 12 όζο και ζηιρ 24 εβδομάδερ

41 ηνπο αζζελείο κε κέηξηα-έσο-ζνβαξή ςσξίαζε βειηίσζε ΓPASI 75 παξαηεξήζεθε ηαρύηεξα ζηελ νκάδα πνπ μεθίλεζε κε 50 mg δύν θνξέο ηελ έβδνκάδα ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα πνπ μεθίλεζε κε 50 mg/εβδνκάδα (γηα όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαθώλ) Η βειηίσζε ησλ βιαβώλ επήιζε ηαρύηεξα ζηελ θεθαιή θαη ηνλ θνξκό (αθνινπζνύκελε από ηα άλσ θαη θάησ άθξα), κε ηελ ππεξθεξάησζε θαη ηελ απνιέηπζελα εκθαλίδνπλ ηαρύηεξα ππνρώξεζε (αθνινπζνύκελεο από ην εξύζεκα θαη ην ζπλνιηθό εκβαδό) Br J Dermatol May 24. doi: /bjd [Epub ahead of print]

42 Τα αντιςϊματα ζναντι του infliximab ςυςχετίςθηκαν με: Χαμηλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ του φαρμάκου ςτον ορό (τρεισ μελζτεσ) Μειωμζνη απάντηςη ςτη θεραπεία (πζντε μελζτεσ) Τα αντιςϊματα ζναντι του etanercept: Δε ςυςχετίςθηκαν με εμφανή επίδραςη ςτην κλινική απάντηςη (ζξι μελζτεσ) Τα αντιςϊματα ζναντι του adalimumab ςυςχετίςθηκαν με: Χαμηλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ του φαρμάκου ςτον ορό (τρεισ από τισ 5 μελζτεσ) Μειωμζνη κλινική αποτελεςματικότητα (τζςςερισ μελζτεσ) Τα αντιςϊματα ζναντι του ustekinumab: Ανευρζθηςαν ςε 6 μελζτεσ Συςχετίςθηκαν με χαμηλότερεσ PASI αποκρίςεισ (δφο από τισ ζξι μελζτεσ) Συμπεραςματικά, θ ανάπτυξθ αντιςωμάτων ζναντι των βιολογικών παραγόντων αποτελεί κλινικι πρόκλθςθ και πικανόν να ζχει ςχζςθ με μειωμζνθ απάντθςθ ςτθ κεραπεία

43 Menting SP, et al. Extent and Consequences of Antibody Formation Against Adalimumab in Patients with Psoriasis. JAMA Dermatol 2014;150(2):130 Από τουσ 80 αςκενείσ, ςτουσ15 παρατθρικθκε απώλεια τθσ αποτελεςματικότθτασ του φαρμακου μετά τθν 24 εβδομάδα κεραπείασ. Από αυτοφσ, ςτουσ 7 ανευρζκθςαν αντιςώματα και ςτουσ 8 όχι. Άλλοι παράγοντεσ ςε μείωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ: - Ο μειωμζνοσ ρόλοσ του TNF ςε κάποιουσ αςκενείσ - H γενετικι προδιάκεςθ - Το βάροσ του αςκενι και θ χρονιότθτα τθσ νόςου - Τα ςυνχορθγοφμενα φάρμακα, κ.α.

44 Bingel U, et al. Avoiding nocebo effects to optimize treatment outcome. JAMA, 2014 Jul 7 (e-pub) Ο όροσ nocebo αναφϋρεται ςε απώλεια τησ αποτελεςματικότητασ και τησ ανοχόσ μιασ θεραπεύασ, η οπούα προκαλεύται από λόγουσ κυρύωσ ψυχολογικούσ: Προειδοποιόςεισ ςτισ οδηγύεσ λόψησ και από τουσ Οργανιςμούσ Φαρμϊκων, μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ, παραπληροφόρηςη από ϊλλουσ αςθενεύσ, κ.λ. Επικοινωνύα αςθενούσ-ιατρού απόψεισ των αςθενών για τισ ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Dental extractions and bisphosphonates: the assessment, consent and management, a proposed algorithm

Dental extractions and bisphosphonates: the assessment, consent and management, a proposed algorithm Dental extractions and bisphosphonates: the assessment, consent and management, a proposed algorithm N. Malden, 1 C. Beltes 2 and V. Lopes 3 VERIFIABLE CPD PAPER IN BRIEF A method of placing patients into

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry Β. Μ. Κάρτσου, A. Seamanduras, S. Koo και Α. Ι. Ζάβρας: Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική 1 Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Μ. Πολίτου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ/ντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙKOς EΛΕΓΧΟς ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙKOς EΛΕΓΧΟς ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙKOς EΛΕΓΧΟς ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Δρ Θεοχάρης Καραολίδης MD, PhD, FEBU Ουρολόγος ΓΝ Λευκωσίας Screening πληθυσμού (Population or mass screening): η συστηματική εφαρμογή διαγνωστικών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Βιβλιογραφική ενημέρωση 127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (2):127-133, 2006 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι SHAVE EXCISION OF COMMON ACQUIRED MELANOCYTIC NEVI: COSMETIC OUTCOME,

Διαβάστε περισσότερα

Το PSA στο εδώλιο: Το PSA οδηγεί τουλάχιστον σε αναίτια υπερ-θεραπεία. Διονύσης Μητρόπουλος

Το PSA στο εδώλιο: Το PSA οδηγεί τουλάχιστον σε αναίτια υπερ-θεραπεία. Διονύσης Μητρόπουλος Το PSA στο εδώλιο: Το PSA οδηγεί τουλάχιστον σε αναίτια υπερ-θεραπεία Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Α Ουρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Σύγκρουση συµφερόντων: Abbott, Astellas,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: έλκη πίεσης, παράγοντες κινδύνου, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: έλκη πίεσης, παράγοντες κινδύνου, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ελένη Γκρούνη 1,Μαρία Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιογραφική ενημέρωση

Bιβλιογραφική ενημέρωση 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 4, (1):54-61, 2007 Bιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι ACTION OF SODIUM DEOXYCHOLATE ON SUBCUTANEOUS HUMAN TISSUE: LOCAL AND

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα και κύηση. Bραχεία Ανασκόπηση. Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2

Κάπνισμα και κύηση. Bραχεία Ανασκόπηση. Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2 Bραχεία Ανασκόπηση Κάπνισμα και κύηση Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,

Διαβάστε περισσότερα

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185 Research article Eρευνητική εργασία Evaluation of dangerousness of Greek mental patients S. Martinaki, 1 Ch. Tsopelas, 2 D. Ploumpidis, 1 A. Douzenis, 3 H. Tzavara, 4 P. Skapinakis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Μπόσκος Χρήστος Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής κλινικής 251 ΓΝΑεροπορίας διήθηση μυϊκής στοιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Εκλογικευμένη θεραπεία ΜΝ Μανουσάκης Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 5-2006 Ρευματοειδής αρθρίτιδα Χρόνια φλεγμονώδης νόσος Συμμετρική πολυαρθρίτιδα μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Βιογραφικό σημείωμα Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Ιατρός Παθολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes

Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα

Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα Πρωτότυπη Εργασία Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας 1, Κωνσταντίνος Σάμιτας 1, Στέλιος Βιττωράκης 1, Μαριλένα Κουτσαμή 1, Αθανάσιος Θωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική λειτουργία μετά ριζική προστατεκτομή. Κ. Χατζημουρατίδης Δ. Χατζηχρήστου

Στυτική λειτουργία μετά ριζική προστατεκτομή. Κ. Χατζημουρατίδης Δ. Χατζηχρήστου Στυτική λειτουργία μετά ριζική προστατεκτομή Κ. Χατζημουρατίδης Δ. Χατζηχρήστου Lilly Menarini GSK BAYER Δήλωση συμφερόντων Δ. Χατζηχρήστου Lilly Janssen GSK Merck Δήλωση συμφερόντων Κ. Χατζημουρατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Tεύχος 3 / Volume 3 2010 Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Πρόλογος 3 ης έκδοσης του περιοδικού «ΚΑΡDIA» Cyprus Heart Journal Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντική νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Porphyromonas gingivalis, κυτοκίνες, χρόνια φλεγμονή, βιολογικές

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντική νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Porphyromonas gingivalis, κυτοκίνες, χρόνια φλεγμονή, βιολογικές N. Μουτσοπούλου, Κ. Μαυραγάνη: Ρευματοειδής αρθρίτιδα και περιοδοντίτιδα: βιολογικές, κλινικές και θεραπευτικές συσχετίσεις 1 Ν. Moutsopoulos, C. Mavragani: Rheumatoid arthritis and periodontitis: biologic,

Διαβάστε περισσότερα

2 Begg's funnel plot with pseudo 95% confidence limits 1 log[or] 0-1 -2 0.2.4.6.8 s.e. of: log[or] 2 Begg's funnel plot with pseudo 95% confidence limits 1 log[or] 0-1 -2 0.5 1 s.e. of: log[or] 4 Begg's

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας

Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας Κάθε ασθενής με ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού δικαιούται να ξεκινήσει με ορμονικό χειρισμό εκτος και αν πάσχει από επιθετική παρεγχυματική νόσο (VISCERAL CRISIS) Κλινικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ

Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Διευθυντής: K.N. Στεφανής Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ Επιμέλεια έκδοσης: Πετρούλα Πρασσά 2014 Copyright: Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα