2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, ( MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, ( MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10"

Transcript

1 À 34 À 3 Ù Ú ß Vol. 34 No Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, 2011 Á É ÔÅ Ky Fan Ë ÍÒ ÇÙÚ ( ¾±» À ¾ ) (Ø À Ø ) ( Ü Ö Ë»«Æ Đ ĐÄ Ï Þ Å Ky Fan Â Ï Ò¹Ë Þ Å Ä Ï ¾Ïº»«Æ Ky Fan Ï Ò¹ Ç Ì ÙÞ (1) Ky Fan Ç Fan-Browder ÊÂÇ Ö (2) ÙÞ ÐÇ Nash Ö ÏÇ ÃÎ Ky Fan Ï Ç ÊÂÇ Nash Ö MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10 Þ Â O177.9; O178; O225 1 ØÕ 1995 [1] ÆÕÊ Ky Fan Á Ò X Å φ : X X R y X, φ(y, y) 0, ß x X, y X, φ(x, y) 0. x µ Ý φ Ky Fan Á ²Òµ Ky Fan Á Ö Ky Fan ƹ Ñ Ê x Î Æ [2], Ú Ñµ Ky Fan ½ Ky Fan Ê Ì ß ÀÎ ½ Ò Ê µ ØÝ [3,4]. Ò Ky Fan [1 4] : 1.1 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½ºÅ φ : X X R (1) Í y X, x φ(x, y) à «2010 Ñ Ñ 4 12 Ù 973 (2010CB732501) ÐØ ¹ ( ) ¼¹Ã

2 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 527 (2) Í x X, y φ(x, y) Æ«(3) Í y X, φ(y, y) 0, x X, y X, φ(x, y) 0. ¼ ÕßØÝ µ Ú Ê ± Ú Á [5] ¼ÊÝ ½Î [6] Ý ÆÝ Î¹ ÐÄ ºÎ [5,7] Ý ÅÎ Ã Î [8] Ê ÄÈÊ Ky Fan [4,9] Í Ky Fan ÚØÝÅ ÐÄ ºÎ¼ Ý Ã ÎÒ ½Î ß Ý Ky Fan [10]. 1.2 (Ky Fan ) X Hausdorff ÀÎ Ø E ½Å Å Ü F : X 2 X x X, F(x) E Å Þ x 0 F(x 0 ) ºÅ ÚÍ X ½Å {x 1, x 2,, x n }, CO{x 1, x 2,, x n } n F(x i ), F(x) Ø. 2 Ky Fan ÛÓ x X Ý Ã Îß ºÎ¹ Ky Fan Á Î 2.1 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«(3) y 0 X, cl X {x X : φ(x, y 0 ) 0} ºÅ Ú cl X B Å B X x X Î Í Ô y X, Ž {x α } α I X, x α x, φ(x α, y) 0 Ͳ α I  ( Í Ô y X, Ò x ÔÍ N(x ), x α N(x ), φ(x α, y) 0). ÆÕÅ Ü F : X 2 X F(y) = {x X : φ(x, y) 0}, y X. й (1) Í y X, F(y) F KKM Ü Í ½Å {y 1, y 2,, y n } X, CO {y 1, y 2,, y n } Đ ½Å {y 1, y 2,,y n } X, α i 0, n F(y i ). (2.1) n α i = 1, x 0 = n α i y i n F(y i ). ÐÜ F ÆÕ φ(x 0, y i ) > 0 Í i = 1, 2,,n  y i {y X : φ(x 0, y) > 0}. й (2), Í x 0 X, Å {y X : φ(x 0, y) > 0} ½ ²Ò

3 528 Ù Þ 34 x 0 = n α i y i {y X : φ(x 0, y) > 0}, φ(x 0, x 0 ) > 0, ¹ (1) Î Ö¼ F KKM Ü «Å Ü F : X 2 X F(y) = cl X (F(y)), y X. Đ Í y X, F(y) Å ¹ (3) F(y0 ) º Ð F(y) F(y) Ò (2.1) Í ½Å {y 1, y 2,, y n } X, CO {y 1, y 2,,y n } n F(y i ). ½ F : X 2 X Ky Fan ( 1.2) ±¹ Ö¼ F(y) Ø. y X x F(y), x F(y) = cl X (F(y)) Í y X Â Í y X, y X Ž {x α } α I F(y), x α x. Ð x α F(y),  φ(x α, y) 0 Ͳ α I  Ky Fan ÁÂ Æ 2.1 Á x µ Ky Fan Á ØÝÆ 2.1, Ky Fan Á Î 2.2 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Æ Ý φ, ψ : X X R (1) Í y X, ψ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : ψ(x, y) > 0} ½Å«(3) y 0 X, cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} º«(4) Í {y X : φ(x, y) > 0} Ø x X, y X, x int X {x X : ψ(x, y ) > 0}, Ú int X B Å B X ÁÅ x X, y X, φ(x, y) 0. й (1) (3) Ý ψ : X X R Æ 2.1 ±¹ Ö¼Ý ψ Ky Fan Á x X. ¼ x Ý φ Ky Fan Á Đ y 0 X, φ(x, y 0 ) > 0, {y X : φ(x, y) > 0} Ø. й (4), Í x X, y 0 X x int X {x X : ψ(x, y 0 ) > 0}, x Í N(x ), ψ(x, y 0 ) > 0 Í x N(x )  Πx Ý ψ Ky Fan Á ½ Í y 0 ß x Í N(x ), x α N(x ), ψ(x α, y 0 ) 0. ψ(x, y 0 ) > 0 Í x N(x )  Π2.1 Æ 2.2 Ý φ ² ¹»Ð Ý ψ ½ ÊÍÝ φ ¾ ß 2.2 Ó Æ 2.2 Ò [4] Æ 3.3.2, Æ 3.3.6, Æ 3.3.7, [5] Æ 2, [6] Æ 3.2, [7] Æ 2.1 Ú Á 2.3 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«

4 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 529 (3) y 0 X cl X {x X : φ(x, y 0 ) 0} º«(4) Í {y X : φ(x, y) > 0} Ø x X, y X, x int X {x X : φ(x, y ) > 0}, x X, y X, φ(x, y) 0. Æ 2.2 ψ = φ 2.3 y φ(x, y) ½ Æ 2.3 ¹ (2) x φ(x, y) X Ã Æ 2.3 ¹ (4) ²ÒÆ 2.1, Æ 2.2, Æ 2.3 ½Ò Õ Ê Ky Fan ( 1.1): (1) ºÎ«(2) ÊÝ ½Î¹ «(3) ÊÝ Ã Î ß 2.4 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½º½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«(3) Í {y X : φ(x, y) > 0} Ø x X, y X, x int X {x X : φ(x, y ) > 0}, x X, y X, φ(x, y) 0. Ö X E º½Å Æ 2.3 ¹ (3) ¾Đ ²Ò Æ Â ÐÆ 2.2 [9] Æ [9] X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Æ Ý φ, ψ : X X R (1) φ(x, y) ψ(x, y), x, y X, Þ ψ(y, y) 0, y X; (2) Í y X, x φ(x, y) à «(3) Í x X, {y X : ψ(x, y) > 0} ½«(4) ºÅ K X ß y 0 K, x X\K, φ(x, y 0 ) > 0, x K, y X, φ(x, y) 0. Æ 2.2 ¹ (1), (2), (4) Đ ³¹ (3) Ð ¹ (1) ß (4), Å {x X : ψ(x, y 0 ) 0} {x X : φ(x, y 0 ) 0} K. K X ºÅ Ô cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} K ºÅ ½ X ºÅ Ó Æ 2.2, x X, y X, φ(x, y) 0. x X\K φ(x, y 0 ) > 0, ²Ò x K. 2.5 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«(3) X Ì ½ºÅ {X n } n=1, X 1 X 2 X 3, X = n=1 X n, ÞÍ X {x n } n=1, x n X n, Þ n, x m X n, n 0 y n0 X n0, φ(x n0, y n0 ) > 0; (4) n = 1, 2,, Í {y X n : φ(x, y) > 0} Ø x X n, y n X n, x int Xn {x X n : φ(x, y ) > 0}.

5 530 Ù Þ 34 x X, y X, φ(x, y) 0. n = 1, 2,,X n ½ºÅ x X n, {y X n : φ(x, y) > 0} = X n {y X : φ(x, y) > 0} ½Å «Ð (1), (4), φ X n X n Æ 2.4 ±¹ Ö ¼ x n X n, y X n, φ(x n, y) 0. Ì N, {x n } n=1 X N, n, x m X n. Ó (3), n 0 y n0 X n0, φ(x n0, y n0 ) > 0, y X n, φ(x n, y) 0 Î Ö¼ N, {x n } n=1 X N. Ö X N ºÅ x n x X N X(n ). Ò x φ Ky Fan Á y 0 X, φ(x, y 0 ) > 0. Ö X 1 X 2 X 3, X = n=1 X n, Ô M N, y 0 X M, Þ n M, y 0 X n. Ö φ(x, y 0 ) > 0, Ô n M, {y X n : φ(x, y) > 0} Ø, Ð (4), y n X n x X n Í U(x ), x U(x ), φ(x, y n) > 0. Ö x n x (n ), Ô n ( n M) x n U(x ), ½ φ(x n, y n ) > 0, y X n, φ(x n, y) 0 Î Ô x φ Ky Fan Á 2.4 Æ 2.5 [11] Æ 2.1 Õ 3 Ì Ê Ky Fan Ï Æ Fan-Browder À Ä µ Ñ Æ 2.2 Ƴ Ë ØÝ Ñ Ky Fan ³ Æ ß Fan- Browder ÉÁÆ Õ 3.1 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å A, B X X (1) Í y X, (y, y) B; (2) Í x X, Å {y X : (x, y) B} ½«(3) y 0 X, cl X {x X : (x, y 0 ) B} º«(4) Í {y X : (x, y) A} Ø x X, y X x int X {x X : (x, y ) B}, x X, {x } X A. 3.1 Æ 2.2 Æ 3.1. ÆÕÆ Ý φ, ψ : X X R φ(x, y) = { 0, (x, y) A, 1, (x, y) A, ψ(x, y) = { 0, (x, y) B, 1, (x, y) B, x, y X. (a) Í y X, й (1), ψ(y, y) = 0; (b) Í x X, й (2), Å {y X : ψ(x, y) > 0} = {y X : ψ(x, y) = 1} = {y X : (x, y) B} ½«

6 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 531 (c) Ó ¹ (3), Á y 0, Å cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} = cl X {x X : ψ(x, y 0 ) = 0} = cl X {x X : (x, y 0 ) B} ºÅ«(d) x X {y X : φ(x, y) > 0} Ø, {y X : (x, y) A} Ø. й (4), y X, x int X {x X : (x, y ) B}. {x X : (x, y ) B} = {x X : ψ(x, y ) = 1} = {x X : ψ(x, y ) > 0}, ²Ò x int X {x X : ψ(x, y ) > 0}. ¼Ý φ, ψ Æ 2.2 ±¹ ½ x X, y X, φ(x, y) 0, φ(x, y) = 0 Ͳ y X  {x } X A. 3.2 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Æ Å Ü M, N : X 2 X (1) Í y X, y N(y); (2) Í x X, N(x) ½«(3) y 0 X, cl X (X\N 1 (y 0 )) º«(4) Í M(x) Ø x X, y X x int X N 1 (y ), x X, M(x ) = Ø. 3.2 Æ 3.1 Æ 3.2. Å A = {(x, y) X X : y M(x)}, B = {(x, y) X X : y N(x)}. (a) ¹ (1) Í y X, (y, y) B; (b) й (2), Í x X, Å {y X : (x, y) B} = {y X : y N(x)} = N(x) ½«(c) Ó ¹ (3), y 0» Å cl X {x X : (x, y 0 ) B} = cl X {x X : y 0 N(x)} = cl X (X\N 1 (y 0 )) º«(d) x X {y X : (x, y) A} Ø, A ÆÕ ¼ M(x) Ø. Ó ¹ (4), y X, x int X N 1 (y ). «B ÆÕ x int X {x X : (x, y ) B}. Ó Æ 3.1, x X, {x } X A. A ÆÕ ¼ y M(x ) Ͳ y X  ²Ò M(x ) = Ø. 3.3 Æ 3.2 Æ 2.2. ÆÕÆ Å Ü M, N : X 2 X M(x) = {y X : φ(x, y) > 0}, N(x) = {y X : ψ(x, y) > 0}, x X, (a) Í y X, й (1), ψ(y, y) 0, ÆÕ y N(y);

7 532 Ù Þ 34 º«(b) Í x X, й (2), N(x) = {y X : ψ(x, y) > 0} ½«(c) Ó ¹ (3), y 0» Å cl X (X\N 1 (y 0 )) = cl X {x X : y 0 N(x)} = cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} (d) x X M(x) Ø, {y X : φ(x, y) > 0} = M(x) Ø. Ó ¹ (4), y X, x int X {x X : ψ(x, y ) > 0}. ºÔ {x X : ψ(x, y ) > 0} = {x X : y N(x )} = N 1 (y ), ²Ò x int X N 1 (y ). ¼Æ 3.2 ¹ ± ²Ò x X, M(x ) = Ø, y M(x ) Ͳ y X  ½ φ(x, y) 0 Ͳ y X  ² Æ 2.2 Æ 3.1 Æ 3.2 Æ 2.2, ²ÒÆ 2.2, Æ 3.1, Æ 3.2 «3.3 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å A X X (1) Í y X, (y, y) A; (2) Í x X, Å {y X : (x, y) A} ½«(3) y 0 X, cl X {x X : (x, y 0 ) A} º«(4) Í {y X : (x, y) A} Ø x X, y X x int X {x X : (x, y ) A}, x X, {x } X A. Æ 3.1 A = B 3.4 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å A X X (1) Í y X, (y, y) A; (2) Í x X, Å {y X : (x, y) A} ½«(3) y 0 X, {x X : (x, y 0 ) A} º«(4) Í y X, Å {x X : (x, y) A} Å Å x X, {x } X A. Æ ¹ ÅÜÊÆ 3.3 ¹ ²Ò  3.1 Ky Fan ³ Æ [10] Â Æ 3.1, Æ 3.3 ßÆ 3.4 Ë ºÎ 3.5 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Å Ü N : X 2 X (1) Í x X, N(x) ½«(2) y 0 X, cl X (X\N 1 (y 0 )) º«(3) Í x X, y X x int X N 1 (y ), x X, x N(x ). Æ Â Í y Y, y N(y). Å Ü M : X 2 X, Í x X, M(x) Ø (Á M(x) X, x X), й (3), y X x int X N 1 (y ). «Ð¹ (1)(2) Æ 3.2 ¹ ± x X,

8 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 533 M(x ) = Ø, M : X 2 X Å Ü Î ²Ò  x X, x N(x ). 3.6 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Å Ü N : X 2 X (1) Í x X, N(x) ½«(2) y 0 X, X\N 1 (y 0 ) º«(3) Í y X, N 1 (y) Å Å x X, x N(x ). Æ ¹ ÅÜÊÆ 3.5 ¹ ²Ò  3.7 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½ºÅ Å Ü N : X 2 X (1) Í x X, N(x) ½Å«(2) Í x X, y X, x int X N 1 (y ), x X, x N(x ). Ö X º½Å Æ 3.5 ¹ (2) Đ «Ð¹ (1)(2) Æ 3.5 ¹ ± 3.2 Æ 3.5, Æ 3.6, Æ 3.7 Ò Á (1) ºÎ«(2) ßÅ Ü ( Ü ) ÁÁ ( ) «(3) ßÅ Ü ÁÁ «(4) Å Ü ( ) à Π½ ÕÊ Fan-Browder ÉÁÆ [12]. 3.3 [8] ÛÆ 3.7, Øݳ Ñ Ê Tarafdar É ÁÆ [13] ß [9] Æ Nash È ÛÓ I = {1, 2,, n} Å i I, X i i ³ Å X = n X i. Í i I, Xî = X j, f i : X R i Ý Ú³ j I\i x = (x 1, x 2,,x n ) X i I, f(x i, x î ) = max u i X i f(u i, x î ), x µ ¼ n Nash Õ Á Ú x î = (x 1,, x i 1, x i+1,,x n ) X î, x = (x i, x î ). 4.1 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½½Å f i : X R (1) x X, { n y X : f i (y i, xî) > r(x) } ½Å Ú r(x) = n f i (x); { n (2) y 0 X, cl X x X : f i (yi 0, x ) n f î i (x i, xî) } º«(3) Í { y X : x int X { x X : n f i (y i, xî) > n n f i (y i, x ) > n f i (x î i, x )}. î ¼ Nash Õ Á f i (x i, xî) } Ø x X, y X

9 534 Ù Þ 34 ÆÕÝ φ : X X R φ(x, y) = n [f i (y i, xî) f i (x i, xî)], x = (x 1, x 2, x n ), y = (y 1, y 2,, y n ) X. Ó y X, φ(y, y) = 0; x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«y 0» Å cl X {x X : φ(x, y 0 ) 0} º«Í {y Y : φ(x, y) > 0} Ø x X, y Y, x int X {x X : φ(x, y ) > 0}. Ó Æ 2.3, x X, y X, φ(x, y) 0, n [f i (y i, x ) n f i (x î i, x )] 0 Í y = (y 1, y 2,, y n ) î  i I, u i X i, Ï y = (u i, x ), î φ(x, y) = f i (u i, x ) f i(x î i, x ) 0, î f(x i, x ) = max f(u i, x ), i I. ²Ò î u i X i î x ¼ Nash Õ Á 4.2 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½½Å f i : X R (1) x X, y n f i (y i, xî) X Æ«{ n (2) y 0 X, cl X x X : f i (yi 0, x ) n f î i (x i, xî) } º«(3) n f i X à «(4) y X, x n f i (y i, xî) X à ¼ Nash Õ Á Ó Æ ¹ (1) ÅÜÆ 4.1 ¹ (1); Æ ¹ (3), (4) ÅÜÆ 4.1 ¹ (3), Ö¼ Æ Â ÐÆ 4.2 ² [4] Æ 4.2.4, ³ [14] Æ 14 ¼ ¼ 4.1 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½º½Å, f i : X R x X, y n f i (y i, xî) X Æ«n f i X à «y X, x n f i (y i, xî) X à ¼ Nash Õ Á 4.1 (² [4, 14]) X ß Y Hausdorff ÀÎ Ø Ý f : X Y R Ã Å Ü G : Y 2 X Ã Þ º Ý g(y) = max f(x, y) Y x G(y) à 4.3 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½ºÅ f i : X R (1) f i X à «(2) xî Xî, k = 1, 2,, {y i X i : f i (y i, xî) > M k (xî)} ½Å Ú M k (xî) = max u i X i f i (u i, xî) 1/k; (3) x X, y X, x int X {x X : f i (y i, x î ) > M k(x î )}. ¼ Nash Õ Á k = 1, 2,, ÆÕÅ Ü Ì N k : X 2 X

10 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 535 N k (x) = n { } y i X i : f i (y i, xî) > max f i (u i, xî) 1/k, u i X i Ð (1), x X, M k (xî) ÔÕ«Ð (2), x X, N k (x) ½Å«ºÔ y X, Ð (3), x X, y x k N k (x k ), Ö X = n n N 1 k (y) = { } x X : f i (y i, xî) > max f i (u i, xî) 1/k, u i X i i I, X, x int X N 1 k (y ). Ó Æ 3.7, x k X, X i ºÅ x k x. f i (x k i, x k î ) > max u i X i f i (u i, x k î ) 1/k. Ö f i à Р4.1, xî max f i (u i, xî) à ²Ò f i (x i, u x ) max f i (u i, x ). i X i î u i X i î x i X i, ²Ò f i (x i, x ) = î max f i (x i, x ), x i X i î x ¼ Nash Õ Á ÐÆ 4.3 ² [4] Æ [14] Æ 16, ³ [15] Æ 2.1 ¼ 4.2 i I, Xi Hausdorff ÀÎ Ø E i ½ºÅ f i : X R f i X à «xî Xî, y i f i (y i, xî) X i Æ«x i X i, xî f i (y i, xî) Xî à ¼ Nash Õ Á ÝÑ ²É Æ É Ê Ñ Ê Ï Ô Ð [1] Tan K K, Yu J, Yuan X Z. The Stability of Ky Fan s Points. Proc. Amer. Math. Soc., 1995, 123: [2] Fan Ky. A Minmax Inequality and Its Applications. In: Inequalities III, edited by O. Shisha. New York: Academic Press, 1972 [3] Yuan X Z. Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz Theorem. Ky Fan Minimax Inequalities and Fixed Point Theorems. Nonlin. World, 1995, 2: [4] Á ¾Å º 2008 (Yu J. Game Theory and Nonlinear Analysis. Beijing: Science Press, 2008) [5] Bianchi M, Schaible S. Equilibrium Problems under Generalized Convexity and Generalized Monotoncity. J. Global Optim., 2004, 30: [6] Bianchi M, Pini R. Coercivity for Equilibrium Problems. J. Optim. Theory Appl., 2005, 124(1): [7] Fakhar M, Zafarani J. Equilibrium Problems in The Quasimonotone Case. J. Optim. Theory App1., 2005, 126(1):

11 536 Ù Þ 34 [8] ÔÈ ÅÉ È Æ ÈÀ Ü Í ÐÛ Đ Ð, 2009, 52(3): (Peng D T. New Existence Theorem for Vector Equilibrium Problem and Its Equivalent Version with Applications. Acta Math. Sinica, 2009, 52(3): [9] ¾ Û ¾Å º 2004 (Zhang C J. Set-valued Analysis and It s Applications in Economics. Beijing: Science Press, 2004) [10] Fan Ky. A Generalization of Tychonoff s Fixed-point Theorem. Math. Ann., 1961, 142: [11] Banach ± Ky Fan Ã Æ Đ Ð, 2008, 31(1): (Yu J. The Existence of Ky Fan s Points over Reflexive Banach Spaces. Acta Math. Appl. Sinica, 2008, 31(1): ) [12] Browder F E. The Fixed Point Theory of Multi-valued Mappings in Topological Vectoe Spaces. Math. Ann., 1968, 177: [13] Tarafdar E. Five Equivalent Theorems on a Convex Subset of a Topological Vector Space. Comment. Math. Univ. Carolinae, 1989, 30(2): [14] Nash Æ Ð È Đ, 2002, 22(3): (Yu J. The Existence and Stability of Nash Equilibrium. J. Sys. Sci. & Math. Scis., 2002, 22(3): ) [15] Tan K K, Yu J. Existence Theorem of Nash Equilibria for Non-cooperative N-person Games, Int. J. Game Theory, 1995, 24: Ky Fan s Inequalities for Discontinuous Functions on Non-compact Set and Its Equivalent Version with Their Applications PENG Dingtao (School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing ) (School of Science, Guizhou University, Guizhou, Guiyang ) ( Abstract The existence of weakly Ky Fan s point for the functions with no continuity on the non-compact set is proved. Based on this result, the Ky Fan s inequality is generalized to the functions with weak continuity, weak convexity and without compactness of the set. Author also give two equivalent versions for the result. As applications, (1) Ky Fan s section theorem and Fan-Browders s fixed point theorem are generalized; (2) some new existence theorems of Nash equilibria for n-person non-cooperative games are proved. Key words Ky Fan s inequality; existence; section theorem; fixed point theorem; Nash equilibrium MR(2000) Subject Classification 49J20; 47H10; 91A10 Chinese Library Classification O177.9; O178; O225

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) (  ( 35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., ( MR (2000) Õ È 32C17; 32F07; 35G30; 53C55

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., (  MR (2000) Õ È 32C17; 32F07; 35G30; 53C55 37 5 Ó Ä Ä Vol. 37 No. 5 014 9 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., 014 É Ì - Î Dirichle ÓÆ ÞÝÜ ÎÞÈÅÔÅ ÅÅ 100048 E-mail: wyin@mail.cnu.edu.cn Ñ - ƱРÑĐ» ³Æ Ð Û Ò ÌĐ Ø ÕÃ Ý Caran-Harogs ÚÆ - ƱРDirichle

Διαβάστε περισσότερα

John Nash. Παύλος Στ. Εφραιµίδης. Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

John Nash. Παύλος Στ. Εφραιµίδης. Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ορισµένα αποτελέσµατα του τα σηµεία ισορροπίας Nash (NE Nash Equilibrium) ύπαρξη σηµείου

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MARTENSITE REVERSE TRANSFORMA- TION IN 18Mn TRIP STEEL DURING WARM DEFORMATION

BEHAVIOR OF MARTENSITE REVERSE TRANSFORMA- TION IN 18Mn TRIP STEEL DURING WARM DEFORMATION Ð 46 Ð 10 Vol.46 No.10 2010 10 Þ Ð 1153 1160 Ì ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 2010 pp.1153 1160 18Mn TRIP Â«É ÓÙÞÔ Â ( «Õ² Û, «100083) Ñ Ò Ê ¼ XRD «EBSD À Æ ³Â «18Mn 100 500 Ð Ä Â ß. Ð Ï, 300 Ï, TRIP, Â

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

¼ ½ ¾ À Á Â Á Ã Ä Å Á Æ Ç È É È É Á Ê Ä Ã Ã Ë Ì Í Ç Á Ê Ã È Á Ê Æ Ê Ì Ä Î Í Ï Ä É È Í Ç È Í Ð Í Ä Ê Ñ Ê Ì Ä É È Í Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Ú Û Ü Ý Þ Ó Ø ß à á

¼ ½ ¾ À Á Â Á Ã Ä Å Á Æ Ç È É È É Á Ê Ä Ã Ã Ë Ì Í Ç Á Ê Ã È Á Ê Æ Ê Ì Ä Î Í Ï Ä É È Í Ç È Í Ð Í Ä Ê Ñ Ê Ì Ä É È Í Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Ú Û Ü Ý Þ Ó Ø ß à á F G H I J J K L L! " # $ % % & ' ( # ) * + ), -. - / 0 1 2 ), -. 3.. 4, 5 1 6 7 1 8 9 4 : ; < 4 = 4 < >? $ @ @ A B < < C D D E E E 1 8 9 4 >? U S U X s U V W U X X Y W U X U V W š T Z J J ^ _ h \ J F \

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ενότητα 5: Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών Μέρος ΙI Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º Â

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-05 þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  þÿ¼ à ±½±ÀÄ;  Äɽ Á³±½¹Ã þÿå³µ ±Â.œ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

NUMERICAL SIMULATION OF WELDING RESIDUAL STRESSES IN A MULTI PASS BUTT WELDED JOINT OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL USING VARIABLE LENGTH HEAT SOURCE

NUMERICAL SIMULATION OF WELDING RESIDUAL STRESSES IN A MULTI PASS BUTT WELDED JOINT OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL USING VARIABLE LENGTH HEAT SOURCE 46 2 Vol.46 No.2 21 2 195 ACTA METALLURGICA SINICA Feb. 21 pp.195 Đ ³ Ì Ó Ö ßß Öß ¼»¹ ( À ÅÈ, 445) ½º¾ ( Þ, «½ 142 41, ¾ ) Р º À ½Ê ß Û ¹Ä Ñ», À Ðû Üß Û. ĐºÑÜÆ ßÜÖß Û Đ ÃÛ ÜÖßà ± Ü, Ð À Û ßÑ», ½ ÂÓ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά χρώματα Μεσαία μύτη:

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â µäµáìä ı þÿä  ¹±Æ

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

SYNTHESIS KINETICS OF (Y, Gd) 2 O 3 Eu 3+ NANO POWDERS DURING PROCESS OF PREPARATION

SYNTHESIS KINETICS OF (Y, Gd) 2 O 3 Eu 3+ NANO POWDERS DURING PROCESS OF PREPARATION 8 6 Ø Vol.8 No.6 6 67 677 ACTA METALLURGICA SINICA Jun. pp.67 677 (Y, Gd) O Eu + ÆÅ ³ º ½ Á ÞÐÜ ) ÓØÔ ) Ù Ò ) Ö ) Ó Ò,) Ú Õ ) ) Ä Ë Ä ÆË ½, ) ¾ ¼ ¾ ( ) ½, 6 ) Õ Ë, 89 ¹Ì Ó² Ñ (Y, Gd) O Eu + Þ, ²ßÚ ±, Í

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6 Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 3(180).. 376Ä388 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6.. Œ Ì,.. É±μ ±μ μ Ê É Ò Ê É É, Ó, μ Ö μé Ò μ± μ ² Î ± É Î ± Ì ÉμÎ ± ÉμÎ ± ËÊ ± Í Ê Ð ÕÐ Ì

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å.

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿµá³± ¼ ½É½ ÃĹ ÅÀ ÁµÃ µâ þÿ ÀµÁ ÀÄÉÃ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ÂÙº ; º ,31A(5): MR(2000) ½ 94A20; 94A12; 41A35 ¼ O A Ð (2011)

ÂÙº ; º ,31A(5): MR(2000) ½ 94A20; 94A12; 41A35 ¼ O A Ð (2011) 2011,31A5:1220 1229 http://actams.wipm.ac.c HERMITE ¹Å² Æ 1 610039 ³ ÕÓÏ ÚÍ Ã ± ÜÃ Ç Ë Çà Marcikiwicz-Zygmud Å Á ÐÍ ± º à Soblv ñÅÙµ Marcikiwicz-Zygmud Å ÐÍ ± Ç Ë Ç ±ÅÙµ MR2000 ½ 94A20; 94A12; 41A35 ¼

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ƒ Š.. ± Î,. ˆ. ³ ƒ ˆ, Œμ ± μí Ê μ ± É μ μ Êα Î ÉμÉ É É μ ÒÌ ±μ² Î É Í ³ Ö- É Ö - μ É Ì μé±²μ Ö μ ³ Ê²Ó Ê ( ² Î Ì μ³ É Î μ É ) ³ Ö ±Ê²μ- μ

Διαβάστε περισσότερα

, P bkc (c[0, 1]) P bkc (L p [0, 1]) (1) 2 P bkc (X) O A (2012) Aumann. R. J., [3]. Feb Vol. 28 No.

, P bkc (c[0, 1]) P bkc (L p [0, 1]) (1) 2 P bkc (X) O A (2012) Aumann. R. J., [3]. Feb Vol. 28 No. 212 2 28 1 Pure and Applied Mathematics Feb. 212 Vol. 28 No. 1 P bkc (c[, 1]) P bkc (L p [, 1]) (1) ( (), 364) (G, β, u),,, P bkc (c[, 1]) P bkc (L p [, 1]),. ; ; O174.12 A 18-5513(212)1-99-1 1, [2]. 1965,

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC ! "#$ % "&$ ' ( ' ))$ % *$ ' ( ' +, + + &)$ % &)$ ' ( ' + + + ' + ' ' / 0 1 2 2 3 4 5 6789 : 2 5 ; ; ;?. 2?>> ;? 2 @ >> ;? 2 @ > ; A 2A> 2 2 5 -. D E F G H IJKL M IJ N L O M BC RS TU V RSW U V

Διαβάστε περισσότερα

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Á ¼ µ¹µâ ¼Ìù Å ¼ ± º± þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º

Διαβάστε περισσότερα

Vol.30 No ß Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Oct /HCO 3 3 /HCO 3 É. 2.0 cm cm 2 SiC µ Ì 2000 Å

Vol.30 No ß Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Oct /HCO 3 3 /HCO 3 É. 2.0 cm cm 2 SiC µ Ì 2000 Å Ð Ð 5 ² Ô Â Vol. No.5 1 1 ß Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Oct. 1»³ AZ91 Ð Ó± CO /HCO ¹Í Ú ¾ (± Ý Ë Ë Ó Á Ò ÀÅ ¼Á 1116) : ÔÆ À Ó ÀÓÆ À» À AZ91 É Đ Ú Ø ¾ CO /HCO ÉÕ ± (SCC) ½ Đ

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

A NEW ONE PARAMETER KINETICS MODEL OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION AND GRAIN SIZE PREDICATION

A NEW ONE PARAMETER KINETICS MODEL OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION AND GRAIN SIZE PREDICATION Õ 48 Õ 12 Vol.48 No.12 212 Û 12 Õ 151 1519 Í ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 212 pp.151 1519 Æ È ÒÕ Þ Đ ÕÜÌÏ Ê ³ 1) µ²¹ 1) ½ 1) ¼ º 2) 1) ĐÔ CAD Ñ Á ¼, 23 2), Õ ÄÅËÏ, ÆÂ Ô Avrami Æ Ú ¾, ÀÂÏ º Ñ ¼Å ¾,  È

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ. Majestic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ. Majestic ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ λ Majestic Έξοχα! α Τυπογράφος Display 2013 Ξ Extraordinary Ω DEFAULT SET 48 PT STYLISTIC SET 1 16 PT Majestic Stella Project Calligraphy à la Greka DEFAULT SET 12/14 PT ΠΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã Â

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ¹µÅ Å½Ä þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ÃÇ»µ. þÿ ½Ä¹» ȵ¹Â

Διαβάστε περισσότερα

NONLINEAR DYNAMICS ANALYSIS OF ALUMINUM HONEYCOMB SANDWICH PLATE WITH COMPLETED CLAMPED SUPPORTED

NONLINEAR DYNAMICS ANALYSIS OF ALUMINUM HONEYCOMB SANDWICH PLATE WITH COMPLETED CLAMPED SUPPORTED Ô Vol. No. 22 995» ACTA METALLURGICA SINICA Aug. 22 pp.995 Al ÂÑ ÐÕ ÌÖ Ü Ú,2) «Æ ) 2) 2) ) Ê Ë, 9 2) ¼, 9 ÈÉ ½È ½È, ±Ð Al Æ «ÌĐÝ. à ² Ì ÐÖ, À Hamilton ½Ø «³ ÏÚ ¹À ̳ÒÚ, Â¼Ú ÝÞ Ú «Ì³Ò Ú Ñ ÖÌ Å, Ä À Runge

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º þÿäé½ µá³± ¼ ½É½ Pishiara, Neophyta

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Κουτί x 12 τεμαχίων Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

1. Introduction and Preliminaries.

1. Introduction and Preliminaries. Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia Available at: http://www.pmf.ni.ac.yu/filomat Filomat 22:1 (2008), 97 106 ON δ SETS IN γ SPACES V. Renuka Devi and D. Sivaraj Abstract We

Διαβάστε περισσότερα

DIRECT PRODUCT AND WREATH PRODUCT OF TRANSFORMATION SEMIGROUPS

DIRECT PRODUCT AND WREATH PRODUCT OF TRANSFORMATION SEMIGROUPS GANIT J. Bangladesh Math. oc. IN 606-694) 0) -7 DIRECT PRODUCT AND WREATH PRODUCT OF TRANFORMATION EMIGROUP ubrata Majumdar, * Kalyan Kumar Dey and Mohd. Altab Hossain Department of Mathematics University

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä þÿ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSTRUCTURES AND PROPERTIES OF PULSED MIG ARC BRAZED FUSION WELDED JOINT OF Al ALLOY AND GALVANIZED STEEL

MICROSTRUCTURES AND PROPERTIES OF PULSED MIG ARC BRAZED FUSION WELDED JOINT OF Al ALLOY AND GALVANIZED STEEL Ü 48 ½ Ü 8 Vol.48 No.8 1 8 Ü 118 14 ACTA METALLURGICA SINICA Aug. 1 pp.118 14 Ü / Ô MIG Ý ÙÐ ³» ¼ ( Ê Þ¾ÅÆ ÝÌ, Û 561)»Ð Ë Å MIG ÃÓ, Õ ER443 ÃÖ Â¹, Í Î 613 T4 Ì ÅÅ ÅÖ¾ Ã, ÎÃ Æ Æ ºÉ ÖÞ¼., ¾ à ƾ Ã Ã¾Ë Zn

Διαβάστε περισσότερα

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ºµ½Ä þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 14.. 11, º (186).. 177Ä185 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š Ÿ Œ œ Œ Š ƒ Œ ƒ ˆŸ. Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³± Ì É Í μ μ É μ μ ³ÊÐ ³μÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ NASH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ NASH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ NASH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Α.Μ. 11/08) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασίου Ιωάννης Εξεταστές : Νούλας Αθανάσιος Ζαπράνης Αχιλλέας ιατµηµατικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

þÿšíá Å, Æ ± Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿšíá Å, Æ ± Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â šåàá¹±º  ¼ ºÁ þÿãä ½ ± µ½µá³µ¹±º ÀÁ±³¼±Ä¹º þÿà±á±ä Á Ä Â

Διαβάστε περισσότερα

n+1 v2 2 1 + x 3 1 + x 3 u2 1 + u2 2 1 ) + 1 (u 1, u 2 ) = 1 v2 1 ) (v 1, v 2 ) =

n+1 v2 2 1 + x 3 1 + x 3 u2 1 + u2 2 1 ) + 1 (u 1, u 2 ) = 1 v2 1 ) (v 1, v 2 ) = Κεφάλαιο 2 Λείες πολλαπλότητες Σύνοψη Παρουσιάζουμε τον ορισμό μιας λείας (διαφορικής) πολλαπλότητας και αναλύουμε δύο βασικά παραδείγματα, τη μοναδιαία σφαίρα και τον προβολικό χώρο. Στη συνέχεια, μελετάμε

Διαβάστε περισσότερα

a x = x a x. Ηθετικήλύσητηςεξίσωσηςαυτής(για a = 1)είναιοαριθμόςτου Fibonacci 5 1 φ =. 2 ΟΑριστοτέληςδενχρησιμοποιείτονόρο,αλλάπροτιμάτοκάθετος.

a x = x a x. Ηθετικήλύσητηςεξίσωσηςαυτής(για a = 1)είναιοαριθμόςτου Fibonacci 5 1 φ =. 2 ΟΑριστοτέληςδενχρησιμοποιείτονόρο,αλλάπροτιμάτοκάθετος. Ã Ð Ó ½¾ ËØÓ Õ ÛÒ ÐÓ Ø³ ÇÑÓ Ø Ø ½¾º½ Ì Ô Ö Õ Ñ Ò ØÓÙ ÐÓ٠س ÇÖ ÑÓ ÇÖ ÑÓ Ø ÓÑÓ Ø Ø Ù Ù Ö ÑÑÛÒ Õ Ñ ØÛÒº ÈÖ Ø ½ ÌÓ ôö Ñ º ÈÖÓØ ¾ ÇÑÓ Ø Ø ØÖ ôòûòº ÈÖÓØ ½ Ò ÐÓ Ö ØÑ Ñ ØÛÒº ÈÖÓØ ½ ½ Ò ÐÓ Ñ º ½¾ ½¾ à ï Ä ÁÇ ½¾º

Διαβάστε περισσότερα

Al(99.95%) Al-10Sr Ñ Sr(99.5%)

Al(99.95%) Al-10Sr Ñ Sr(99.5%) «3 Í «6 ± ²» Vol.3 No.6 01 Ä 1 Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Dec. 01 Sb Î Mg-5Al-Sr Õ Þ ÖËÆ 1 1 1 1. غ Æ º ºÜ 10016. µà Ì Ä Æ È À 155 : Û«º ±± µ Å Sb Mg-5Al-Sr Ò 3.5 mass% NaCl

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( )

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( ) Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ4) Περίοδος 8-9 ΕΡΓΑΣΙΑ η Θέμα (μονάδες ) i. Δείξτε ότι ( a b) c a ( b c ) + b( a c ). a b c+ c a b+ b c a ii. Δείξτε την ταυτότητα Jacobi : ( ) ( ) ( ) Απάντηση i.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεωργίου Κ. Ελευθεράκη ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεωργίου Κ. Ελευθεράκη ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα Γεωργίου Κ. Ελευθεράκη ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 23 Δεκεμβρίου 1962. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά. EKΠΑΙΔΕΥΣΗ 1991: Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ ƒ ˆ Šˆ š Š ƒ Œ ˆ Š Š Ÿ ˆˆ ˆ. Œ. ƒμ É Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ 49 ˆ ˆ Šˆ Šˆ 50 ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ ˆ Š 54 Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58 ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy 24 1 Vol. 24 No. 1 ont rol an d Decision 2009 1 Jan. 2009 : 100120920 (2009) 0120113205 1, 1, 2 (1., 100083 ; 2., 100846) :. ;,,. 2.,,. : ; ; ; : F270. 5 : A Research on model of early2warning of enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 ƒˆ ˆŸ ƒ Š Š ƒ Š ˆŒ Š Š Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ Šˆ ƒˆ.. Éμ μ 1,.. ʲμ 1,.. μ Î 1,. ˆ. ƒ ²± 1,2,.. É μ 1,.. μ Ê ±μ 1,2,. Œ. μ μ 1,.. μ 1, 1 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΈΡΕΥΝΑ

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΈΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.: 421/2011036 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΈΡΕΥΝΑ Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Solution Concepts. Παύλος Στ. Εφραιµίδης. Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Solution Concepts. Παύλος Στ. Εφραιµίδης. Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ισορροπία Nash αγνές στρατηγικές µικτές στρατηγικές Κυρίαρχες στρατηγικές Rationalizability

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

Kouklis, Giannis. Neapolis University

Kouklis, Giannis. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Bachelor's Degree Thesis 2015 þÿš±ä±³á±æ º±¹ ±½»Åà ÃÄ ¹Ç þÿà Å ÃÇµÄ ½Ä±¹ ¼µÃ±

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΗ ΕΝΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Προηγούµενο Μάθηµα: Κυρίαρχη Στρατηγική- Κυριαρχούµενη στρατηγική-nash equilibrium Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 13/04/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 13/04/2016 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 3/04/06 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο Α. Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του y = f( ως προς το στο σημείο 0 ;

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 654Ä665 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š.. ÊÉ ±μ,. ˆ. ƒμ μ μ,.. μ Í,.. μ Í,.. μ Í, Š.. É μ,.. Œμ Î ±,.. μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ³Êϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ±Í μ Ò ±μ³ ² ± ʱ²μÉ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ±à ĹºÌÄ Ä±Â Ä Â µá³±ã ±Â. þÿàµá ÀÄÉà Äɽ

Διαβάστε περισσότερα