2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, ( MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, ( MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10"

Transcript

1 À 34 À 3 Ù Ú ß Vol. 34 No Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, 2011 Á É ÔÅ Ky Fan Ë ÍÒ ÇÙÚ ( ¾±» À ¾ ) (Ø À Ø ) ( Ü Ö Ë»«Æ Đ ĐÄ Ï Þ Å Ky Fan Â Ï Ò¹Ë Þ Å Ä Ï ¾Ïº»«Æ Ky Fan Ï Ò¹ Ç Ì ÙÞ (1) Ky Fan Ç Fan-Browder ÊÂÇ Ö (2) ÙÞ ÐÇ Nash Ö ÏÇ ÃÎ Ky Fan Ï Ç ÊÂÇ Nash Ö MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10 Þ Â O177.9; O178; O225 1 ØÕ 1995 [1] ÆÕÊ Ky Fan Á Ò X Å φ : X X R y X, φ(y, y) 0, ß x X, y X, φ(x, y) 0. x µ Ý φ Ky Fan Á ²Òµ Ky Fan Á Ö Ky Fan ƹ Ñ Ê x Î Æ [2], Ú Ñµ Ky Fan ½ Ky Fan Ê Ì ß ÀÎ ½ Ò Ê µ ØÝ [3,4]. Ò Ky Fan [1 4] : 1.1 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½ºÅ φ : X X R (1) Í y X, x φ(x, y) à «2010 Ñ Ñ 4 12 Ù 973 (2010CB732501) ÐØ ¹ ( ) ¼¹Ã

2 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 527 (2) Í x X, y φ(x, y) Æ«(3) Í y X, φ(y, y) 0, x X, y X, φ(x, y) 0. ¼ ÕßØÝ µ Ú Ê ± Ú Á [5] ¼ÊÝ ½Î [6] Ý ÆÝ Î¹ ÐÄ ºÎ [5,7] Ý ÅÎ Ã Î [8] Ê ÄÈÊ Ky Fan [4,9] Í Ky Fan ÚØÝÅ ÐÄ ºÎ¼ Ý Ã ÎÒ ½Î ß Ý Ky Fan [10]. 1.2 (Ky Fan ) X Hausdorff ÀÎ Ø E ½Å Å Ü F : X 2 X x X, F(x) E Å Þ x 0 F(x 0 ) ºÅ ÚÍ X ½Å {x 1, x 2,, x n }, CO{x 1, x 2,, x n } n F(x i ), F(x) Ø. 2 Ky Fan ÛÓ x X Ý Ã Îß ºÎ¹ Ky Fan Á Î 2.1 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«(3) y 0 X, cl X {x X : φ(x, y 0 ) 0} ºÅ Ú cl X B Å B X x X Î Í Ô y X, Ž {x α } α I X, x α x, φ(x α, y) 0 Ͳ α I  ( Í Ô y X, Ò x ÔÍ N(x ), x α N(x ), φ(x α, y) 0). ÆÕÅ Ü F : X 2 X F(y) = {x X : φ(x, y) 0}, y X. й (1) Í y X, F(y) F KKM Ü Í ½Å {y 1, y 2,, y n } X, CO {y 1, y 2,, y n } Đ ½Å {y 1, y 2,,y n } X, α i 0, n F(y i ). (2.1) n α i = 1, x 0 = n α i y i n F(y i ). ÐÜ F ÆÕ φ(x 0, y i ) > 0 Í i = 1, 2,,n  y i {y X : φ(x 0, y) > 0}. й (2), Í x 0 X, Å {y X : φ(x 0, y) > 0} ½ ²Ò

3 528 Ù Þ 34 x 0 = n α i y i {y X : φ(x 0, y) > 0}, φ(x 0, x 0 ) > 0, ¹ (1) Î Ö¼ F KKM Ü «Å Ü F : X 2 X F(y) = cl X (F(y)), y X. Đ Í y X, F(y) Å ¹ (3) F(y0 ) º Ð F(y) F(y) Ò (2.1) Í ½Å {y 1, y 2,, y n } X, CO {y 1, y 2,,y n } n F(y i ). ½ F : X 2 X Ky Fan ( 1.2) ±¹ Ö¼ F(y) Ø. y X x F(y), x F(y) = cl X (F(y)) Í y X Â Í y X, y X Ž {x α } α I F(y), x α x. Ð x α F(y),  φ(x α, y) 0 Ͳ α I  Ky Fan ÁÂ Æ 2.1 Á x µ Ky Fan Á ØÝÆ 2.1, Ky Fan Á Î 2.2 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Æ Ý φ, ψ : X X R (1) Í y X, ψ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : ψ(x, y) > 0} ½Å«(3) y 0 X, cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} º«(4) Í {y X : φ(x, y) > 0} Ø x X, y X, x int X {x X : ψ(x, y ) > 0}, Ú int X B Å B X ÁÅ x X, y X, φ(x, y) 0. й (1) (3) Ý ψ : X X R Æ 2.1 ±¹ Ö¼Ý ψ Ky Fan Á x X. ¼ x Ý φ Ky Fan Á Đ y 0 X, φ(x, y 0 ) > 0, {y X : φ(x, y) > 0} Ø. й (4), Í x X, y 0 X x int X {x X : ψ(x, y 0 ) > 0}, x Í N(x ), ψ(x, y 0 ) > 0 Í x N(x )  Πx Ý ψ Ky Fan Á ½ Í y 0 ß x Í N(x ), x α N(x ), ψ(x α, y 0 ) 0. ψ(x, y 0 ) > 0 Í x N(x )  Π2.1 Æ 2.2 Ý φ ² ¹»Ð Ý ψ ½ ÊÍÝ φ ¾ ß 2.2 Ó Æ 2.2 Ò [4] Æ 3.3.2, Æ 3.3.6, Æ 3.3.7, [5] Æ 2, [6] Æ 3.2, [7] Æ 2.1 Ú Á 2.3 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«

4 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 529 (3) y 0 X cl X {x X : φ(x, y 0 ) 0} º«(4) Í {y X : φ(x, y) > 0} Ø x X, y X, x int X {x X : φ(x, y ) > 0}, x X, y X, φ(x, y) 0. Æ 2.2 ψ = φ 2.3 y φ(x, y) ½ Æ 2.3 ¹ (2) x φ(x, y) X Ã Æ 2.3 ¹ (4) ²ÒÆ 2.1, Æ 2.2, Æ 2.3 ½Ò Õ Ê Ky Fan ( 1.1): (1) ºÎ«(2) ÊÝ ½Î¹ «(3) ÊÝ Ã Î ß 2.4 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½º½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«(3) Í {y X : φ(x, y) > 0} Ø x X, y X, x int X {x X : φ(x, y ) > 0}, x X, y X, φ(x, y) 0. Ö X E º½Å Æ 2.3 ¹ (3) ¾Đ ²Ò Æ Â ÐÆ 2.2 [9] Æ [9] X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Æ Ý φ, ψ : X X R (1) φ(x, y) ψ(x, y), x, y X, Þ ψ(y, y) 0, y X; (2) Í y X, x φ(x, y) à «(3) Í x X, {y X : ψ(x, y) > 0} ½«(4) ºÅ K X ß y 0 K, x X\K, φ(x, y 0 ) > 0, x K, y X, φ(x, y) 0. Æ 2.2 ¹ (1), (2), (4) Đ ³¹ (3) Ð ¹ (1) ß (4), Å {x X : ψ(x, y 0 ) 0} {x X : φ(x, y 0 ) 0} K. K X ºÅ Ô cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} K ºÅ ½ X ºÅ Ó Æ 2.2, x X, y X, φ(x, y) 0. x X\K φ(x, y 0 ) > 0, ²Ò x K. 2.5 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½Å Ý φ : X X R (1) Í y X, φ(y, y) 0; (2) Í x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«(3) X Ì ½ºÅ {X n } n=1, X 1 X 2 X 3, X = n=1 X n, ÞÍ X {x n } n=1, x n X n, Þ n, x m X n, n 0 y n0 X n0, φ(x n0, y n0 ) > 0; (4) n = 1, 2,, Í {y X n : φ(x, y) > 0} Ø x X n, y n X n, x int Xn {x X n : φ(x, y ) > 0}.

5 530 Ù Þ 34 x X, y X, φ(x, y) 0. n = 1, 2,,X n ½ºÅ x X n, {y X n : φ(x, y) > 0} = X n {y X : φ(x, y) > 0} ½Å «Ð (1), (4), φ X n X n Æ 2.4 ±¹ Ö ¼ x n X n, y X n, φ(x n, y) 0. Ì N, {x n } n=1 X N, n, x m X n. Ó (3), n 0 y n0 X n0, φ(x n0, y n0 ) > 0, y X n, φ(x n, y) 0 Î Ö¼ N, {x n } n=1 X N. Ö X N ºÅ x n x X N X(n ). Ò x φ Ky Fan Á y 0 X, φ(x, y 0 ) > 0. Ö X 1 X 2 X 3, X = n=1 X n, Ô M N, y 0 X M, Þ n M, y 0 X n. Ö φ(x, y 0 ) > 0, Ô n M, {y X n : φ(x, y) > 0} Ø, Ð (4), y n X n x X n Í U(x ), x U(x ), φ(x, y n) > 0. Ö x n x (n ), Ô n ( n M) x n U(x ), ½ φ(x n, y n ) > 0, y X n, φ(x n, y) 0 Î Ô x φ Ky Fan Á 2.4 Æ 2.5 [11] Æ 2.1 Õ 3 Ì Ê Ky Fan Ï Æ Fan-Browder À Ä µ Ñ Æ 2.2 Ƴ Ë ØÝ Ñ Ky Fan ³ Æ ß Fan- Browder ÉÁÆ Õ 3.1 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å A, B X X (1) Í y X, (y, y) B; (2) Í x X, Å {y X : (x, y) B} ½«(3) y 0 X, cl X {x X : (x, y 0 ) B} º«(4) Í {y X : (x, y) A} Ø x X, y X x int X {x X : (x, y ) B}, x X, {x } X A. 3.1 Æ 2.2 Æ 3.1. ÆÕÆ Ý φ, ψ : X X R φ(x, y) = { 0, (x, y) A, 1, (x, y) A, ψ(x, y) = { 0, (x, y) B, 1, (x, y) B, x, y X. (a) Í y X, й (1), ψ(y, y) = 0; (b) Í x X, й (2), Å {y X : ψ(x, y) > 0} = {y X : ψ(x, y) = 1} = {y X : (x, y) B} ½«

6 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 531 (c) Ó ¹ (3), Á y 0, Å cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} = cl X {x X : ψ(x, y 0 ) = 0} = cl X {x X : (x, y 0 ) B} ºÅ«(d) x X {y X : φ(x, y) > 0} Ø, {y X : (x, y) A} Ø. й (4), y X, x int X {x X : (x, y ) B}. {x X : (x, y ) B} = {x X : ψ(x, y ) = 1} = {x X : ψ(x, y ) > 0}, ²Ò x int X {x X : ψ(x, y ) > 0}. ¼Ý φ, ψ Æ 2.2 ±¹ ½ x X, y X, φ(x, y) 0, φ(x, y) = 0 Ͳ y X  {x } X A. 3.2 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Æ Å Ü M, N : X 2 X (1) Í y X, y N(y); (2) Í x X, N(x) ½«(3) y 0 X, cl X (X\N 1 (y 0 )) º«(4) Í M(x) Ø x X, y X x int X N 1 (y ), x X, M(x ) = Ø. 3.2 Æ 3.1 Æ 3.2. Å A = {(x, y) X X : y M(x)}, B = {(x, y) X X : y N(x)}. (a) ¹ (1) Í y X, (y, y) B; (b) й (2), Í x X, Å {y X : (x, y) B} = {y X : y N(x)} = N(x) ½«(c) Ó ¹ (3), y 0» Å cl X {x X : (x, y 0 ) B} = cl X {x X : y 0 N(x)} = cl X (X\N 1 (y 0 )) º«(d) x X {y X : (x, y) A} Ø, A ÆÕ ¼ M(x) Ø. Ó ¹ (4), y X, x int X N 1 (y ). «B ÆÕ x int X {x X : (x, y ) B}. Ó Æ 3.1, x X, {x } X A. A ÆÕ ¼ y M(x ) Ͳ y X  ²Ò M(x ) = Ø. 3.3 Æ 3.2 Æ 2.2. ÆÕÆ Å Ü M, N : X 2 X M(x) = {y X : φ(x, y) > 0}, N(x) = {y X : ψ(x, y) > 0}, x X, (a) Í y X, й (1), ψ(y, y) 0, ÆÕ y N(y);

7 532 Ù Þ 34 º«(b) Í x X, й (2), N(x) = {y X : ψ(x, y) > 0} ½«(c) Ó ¹ (3), y 0» Å cl X (X\N 1 (y 0 )) = cl X {x X : y 0 N(x)} = cl X {x X : ψ(x, y 0 ) 0} (d) x X M(x) Ø, {y X : φ(x, y) > 0} = M(x) Ø. Ó ¹ (4), y X, x int X {x X : ψ(x, y ) > 0}. ºÔ {x X : ψ(x, y ) > 0} = {x X : y N(x )} = N 1 (y ), ²Ò x int X N 1 (y ). ¼Æ 3.2 ¹ ± ²Ò x X, M(x ) = Ø, y M(x ) Ͳ y X  ½ φ(x, y) 0 Ͳ y X  ² Æ 2.2 Æ 3.1 Æ 3.2 Æ 2.2, ²ÒÆ 2.2, Æ 3.1, Æ 3.2 «3.3 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å A X X (1) Í y X, (y, y) A; (2) Í x X, Å {y X : (x, y) A} ½«(3) y 0 X, cl X {x X : (x, y 0 ) A} º«(4) Í {y X : (x, y) A} Ø x X, y X x int X {x X : (x, y ) A}, x X, {x } X A. Æ 3.1 A = B 3.4 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å A X X (1) Í y X, (y, y) A; (2) Í x X, Å {y X : (x, y) A} ½«(3) y 0 X, {x X : (x, y 0 ) A} º«(4) Í y X, Å {x X : (x, y) A} Å Å x X, {x } X A. Æ ¹ ÅÜÊÆ 3.3 ¹ ²Ò  3.1 Ky Fan ³ Æ [10] Â Æ 3.1, Æ 3.3 ßÆ 3.4 Ë ºÎ 3.5 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Å Ü N : X 2 X (1) Í x X, N(x) ½«(2) y 0 X, cl X (X\N 1 (y 0 )) º«(3) Í x X, y X x int X N 1 (y ), x X, x N(x ). Æ Â Í y Y, y N(y). Å Ü M : X 2 X, Í x X, M(x) Ø (Á M(x) X, x X), й (3), y X x int X N 1 (y ). «Ð¹ (1)(2) Æ 3.2 ¹ ± x X,

8 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 533 M(x ) = Ø, M : X 2 X Å Ü Î ²Ò  x X, x N(x ). 3.6 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½½Å Å Ü N : X 2 X (1) Í x X, N(x) ½«(2) y 0 X, X\N 1 (y 0 ) º«(3) Í y X, N 1 (y) Å Å x X, x N(x ). Æ ¹ ÅÜÊÆ 3.5 ¹ ²Ò  3.7 X Hausdorff ÀÎ Ø E ½ºÅ Å Ü N : X 2 X (1) Í x X, N(x) ½Å«(2) Í x X, y X, x int X N 1 (y ), x X, x N(x ). Ö X º½Å Æ 3.5 ¹ (2) Đ «Ð¹ (1)(2) Æ 3.5 ¹ ± 3.2 Æ 3.5, Æ 3.6, Æ 3.7 Ò Á (1) ºÎ«(2) ßÅ Ü ( Ü ) ÁÁ ( ) «(3) ßÅ Ü ÁÁ «(4) Å Ü ( ) à Π½ ÕÊ Fan-Browder ÉÁÆ [12]. 3.3 [8] ÛÆ 3.7, Øݳ Ñ Ê Tarafdar É ÁÆ [13] ß [9] Æ Nash È ÛÓ I = {1, 2,, n} Å i I, X i i ³ Å X = n X i. Í i I, Xî = X j, f i : X R i Ý Ú³ j I\i x = (x 1, x 2,,x n ) X i I, f(x i, x î ) = max u i X i f(u i, x î ), x µ ¼ n Nash Õ Á Ú x î = (x 1,, x i 1, x i+1,,x n ) X î, x = (x i, x î ). 4.1 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½½Å f i : X R (1) x X, { n y X : f i (y i, xî) > r(x) } ½Å Ú r(x) = n f i (x); { n (2) y 0 X, cl X x X : f i (yi 0, x ) n f î i (x i, xî) } º«(3) Í { y X : x int X { x X : n f i (y i, xî) > n n f i (y i, x ) > n f i (x î i, x )}. î ¼ Nash Õ Á f i (x i, xî) } Ø x X, y X

9 534 Ù Þ 34 ÆÕÝ φ : X X R φ(x, y) = n [f i (y i, xî) f i (x i, xî)], x = (x 1, x 2, x n ), y = (y 1, y 2,, y n ) X. Ó y X, φ(y, y) = 0; x X, {y X : φ(x, y) > 0} ½Å«y 0» Å cl X {x X : φ(x, y 0 ) 0} º«Í {y Y : φ(x, y) > 0} Ø x X, y Y, x int X {x X : φ(x, y ) > 0}. Ó Æ 2.3, x X, y X, φ(x, y) 0, n [f i (y i, x ) n f i (x î i, x )] 0 Í y = (y 1, y 2,, y n ) î  i I, u i X i, Ï y = (u i, x ), î φ(x, y) = f i (u i, x ) f i(x î i, x ) 0, î f(x i, x ) = max f(u i, x ), i I. ²Ò î u i X i î x ¼ Nash Õ Á 4.2 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½½Å f i : X R (1) x X, y n f i (y i, xî) X Æ«{ n (2) y 0 X, cl X x X : f i (yi 0, x ) n f î i (x i, xî) } º«(3) n f i X à «(4) y X, x n f i (y i, xî) X à ¼ Nash Õ Á Ó Æ ¹ (1) ÅÜÆ 4.1 ¹ (1); Æ ¹ (3), (4) ÅÜÆ 4.1 ¹ (3), Ö¼ Æ Â ÐÆ 4.2 ² [4] Æ 4.2.4, ³ [14] Æ 14 ¼ ¼ 4.1 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½º½Å, f i : X R x X, y n f i (y i, xî) X Æ«n f i X à «y X, x n f i (y i, xî) X à ¼ Nash Õ Á 4.1 (² [4, 14]) X ß Y Hausdorff ÀÎ Ø Ý f : X Y R Ã Å Ü G : Y 2 X Ã Þ º Ý g(y) = max f(x, y) Y x G(y) à 4.3 i I, X i Hausdorff ÀÎ Ø E i ½ºÅ f i : X R (1) f i X à «(2) xî Xî, k = 1, 2,, {y i X i : f i (y i, xî) > M k (xî)} ½Å Ú M k (xî) = max u i X i f i (u i, xî) 1/k; (3) x X, y X, x int X {x X : f i (y i, x î ) > M k(x î )}. ¼ Nash Õ Á k = 1, 2,, ÆÕÅ Ü Ì N k : X 2 X

10 3 Ù Óǵ»«Æ Ä Þ Ky Fan ÆÛ Ì ÙÞ 535 N k (x) = n { } y i X i : f i (y i, xî) > max f i (u i, xî) 1/k, u i X i Ð (1), x X, M k (xî) ÔÕ«Ð (2), x X, N k (x) ½Å«ºÔ y X, Ð (3), x X, y x k N k (x k ), Ö X = n n N 1 k (y) = { } x X : f i (y i, xî) > max f i (u i, xî) 1/k, u i X i i I, X, x int X N 1 k (y ). Ó Æ 3.7, x k X, X i ºÅ x k x. f i (x k i, x k î ) > max u i X i f i (u i, x k î ) 1/k. Ö f i à Р4.1, xî max f i (u i, xî) à ²Ò f i (x i, u x ) max f i (u i, x ). i X i î u i X i î x i X i, ²Ò f i (x i, x ) = î max f i (x i, x ), x i X i î x ¼ Nash Õ Á ÐÆ 4.3 ² [4] Æ [14] Æ 16, ³ [15] Æ 2.1 ¼ 4.2 i I, Xi Hausdorff ÀÎ Ø E i ½ºÅ f i : X R f i X à «xî Xî, y i f i (y i, xî) X i Æ«x i X i, xî f i (y i, xî) Xî à ¼ Nash Õ Á ÝÑ ²É Æ É Ê Ñ Ê Ï Ô Ð [1] Tan K K, Yu J, Yuan X Z. The Stability of Ky Fan s Points. Proc. Amer. Math. Soc., 1995, 123: [2] Fan Ky. A Minmax Inequality and Its Applications. In: Inequalities III, edited by O. Shisha. New York: Academic Press, 1972 [3] Yuan X Z. Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz Theorem. Ky Fan Minimax Inequalities and Fixed Point Theorems. Nonlin. World, 1995, 2: [4] Á ¾Å º 2008 (Yu J. Game Theory and Nonlinear Analysis. Beijing: Science Press, 2008) [5] Bianchi M, Schaible S. Equilibrium Problems under Generalized Convexity and Generalized Monotoncity. J. Global Optim., 2004, 30: [6] Bianchi M, Pini R. Coercivity for Equilibrium Problems. J. Optim. Theory Appl., 2005, 124(1): [7] Fakhar M, Zafarani J. Equilibrium Problems in The Quasimonotone Case. J. Optim. Theory App1., 2005, 126(1):

11 536 Ù Þ 34 [8] ÔÈ ÅÉ È Æ ÈÀ Ü Í ÐÛ Đ Ð, 2009, 52(3): (Peng D T. New Existence Theorem for Vector Equilibrium Problem and Its Equivalent Version with Applications. Acta Math. Sinica, 2009, 52(3): [9] ¾ Û ¾Å º 2004 (Zhang C J. Set-valued Analysis and It s Applications in Economics. Beijing: Science Press, 2004) [10] Fan Ky. A Generalization of Tychonoff s Fixed-point Theorem. Math. Ann., 1961, 142: [11] Banach ± Ky Fan Ã Æ Đ Ð, 2008, 31(1): (Yu J. The Existence of Ky Fan s Points over Reflexive Banach Spaces. Acta Math. Appl. Sinica, 2008, 31(1): ) [12] Browder F E. The Fixed Point Theory of Multi-valued Mappings in Topological Vectoe Spaces. Math. Ann., 1968, 177: [13] Tarafdar E. Five Equivalent Theorems on a Convex Subset of a Topological Vector Space. Comment. Math. Univ. Carolinae, 1989, 30(2): [14] Nash Æ Ð È Đ, 2002, 22(3): (Yu J. The Existence and Stability of Nash Equilibrium. J. Sys. Sci. & Math. Scis., 2002, 22(3): ) [15] Tan K K, Yu J. Existence Theorem of Nash Equilibria for Non-cooperative N-person Games, Int. J. Game Theory, 1995, 24: Ky Fan s Inequalities for Discontinuous Functions on Non-compact Set and Its Equivalent Version with Their Applications PENG Dingtao (School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing ) (School of Science, Guizhou University, Guizhou, Guiyang ) ( Abstract The existence of weakly Ky Fan s point for the functions with no continuity on the non-compact set is proved. Based on this result, the Ky Fan s inequality is generalized to the functions with weak continuity, weak convexity and without compactness of the set. Author also give two equivalent versions for the result. As applications, (1) Ky Fan s section theorem and Fan-Browders s fixed point theorem are generalized; (2) some new existence theorems of Nash equilibria for n-person non-cooperative games are proved. Key words Ky Fan s inequality; existence; section theorem; fixed point theorem; Nash equilibrium MR(2000) Subject Classification 49J20; 47H10; 91A10 Chinese Library Classification O177.9; O178; O225

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) (  ( 35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1 Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø

Διαβάστε περισσότερα

High order interpolation function for surface contact problem

High order interpolation function for surface contact problem 3 016 5 Journal of East China Normal University Natural Science No 3 May 016 : 1000-564101603-0009-1 1 1 1 00444; E- 00030 : Lagrange Lobatto Matlab : ; Lagrange; : O41 : A DOI: 103969/jissn1000-56410160300

Διαβάστε περισσότερα

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., ( MR (2000) Õ È 32C17; 32F07; 35G30; 53C55

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., (  MR (2000) Õ È 32C17; 32F07; 35G30; 53C55 37 5 Ó Ä Ä Vol. 37 No. 5 014 9 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., 014 É Ì - Î Dirichle ÓÆ ÞÝÜ ÎÞÈÅÔÅ ÅÅ 100048 E-mail: wyin@mail.cnu.edu.cn Ñ - ƱРÑĐ» ³Æ Ð Û Ò ÌĐ Ø ÕÃ Ý Caran-Harogs ÚÆ - ƱРDirichle

Διαβάστε περισσότερα

John Nash. Παύλος Στ. Εφραιµίδης. Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

John Nash. Παύλος Στ. Εφραιµίδης. Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ορισµένα αποτελέσµατα του τα σηµεία ισορροπίας Nash (NE Nash Equilibrium) ύπαρξη σηµείου

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Chitaridou, Kyriaki. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Chitaridou, Kyriaki. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹À»É¼±Ä ± : ½Ä±³É½¹Ã¼Ì ½ þÿ»¹äµ¹î½ ¼µÁ¹º  º±¹ Éùº þÿÿ¼ ÃÀ ½ ±Â ¼µ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MARTENSITE REVERSE TRANSFORMA- TION IN 18Mn TRIP STEEL DURING WARM DEFORMATION

BEHAVIOR OF MARTENSITE REVERSE TRANSFORMA- TION IN 18Mn TRIP STEEL DURING WARM DEFORMATION Ð 46 Ð 10 Vol.46 No.10 2010 10 Þ Ð 1153 1160 Ì ACTA METALLURGICA SINICA Oct. 2010 pp.1153 1160 18Mn TRIP Â«É ÓÙÞÔ Â ( «Õ² Û, «100083) Ñ Ò Ê ¼ XRD «EBSD À Æ ³Â «18Mn 100 500 Ð Ä Â ß. Ð Ï, 300 Ï, TRIP, Â

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Mass data analysis and bid price forecasting in online ad exchange marketplace

Mass data analysis and bid price forecasting in online ad exchange marketplace 2016 3 30 Ì 1 Mar. 2016 Communication on Applied Mathematics and Computation Vol.30 No.1 DOI 10.3969/j.issn.1006-6330.2016.01.001 «ÏÈÑÐ Ì Ú ÔIJ Ñ ¾ 1, 2, 1, 1, 1 (1. ºÕ Ì 200433; 2. ÇÏ ( ) ÀÚ 200070) ÚØÎ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

¼ ½ ¾ À Á Â Á Ã Ä Å Á Æ Ç È É È É Á Ê Ä Ã Ã Ë Ì Í Ç Á Ê Ã È Á Ê Æ Ê Ì Ä Î Í Ï Ä É È Í Ç È Í Ð Í Ä Ê Ñ Ê Ì Ä É È Í Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Ú Û Ü Ý Þ Ó Ø ß à á

¼ ½ ¾ À Á Â Á Ã Ä Å Á Æ Ç È É È É Á Ê Ä Ã Ã Ë Ì Í Ç Á Ê Ã È Á Ê Æ Ê Ì Ä Î Í Ï Ä É È Í Ç È Í Ð Í Ä Ê Ñ Ê Ì Ä É È Í Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Ú Û Ü Ý Þ Ó Ø ß à á F G H I J J K L L! " # $ % % & ' ( # ) * + ), -. - / 0 1 2 ), -. 3.. 4, 5 1 6 7 1 8 9 4 : ; < 4 = 4 < >? $ @ @ A B < < C D D E E E 1 8 9 4 >? U S U X s U V W U X X Y W U X U V W š T Z J J ^ _ h \ J F \

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ενότητα 5: Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών Μέρος ΙI Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou, Andreas

Constantinou, Andreas Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Constantinou, Andreas þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º Â

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-05 þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  þÿ¼ à ±½±ÀÄ;  Äɽ Á³±½¹Ã þÿå³µ ±Â.œ

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟπτικόςΠρογραμματισ μός. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

ΟπτικόςΠρογραμματισ μός. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος ΟπτικόςΠρογραμματισμός ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼½ ÔØÖ ½ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σεαυτήτηνενότηταθαεξεταστούνμερικέςαπότιςβασικέςδομέςπάνωστις οποίεςστηρίζεταιηβιβλιοθήκη É̺Οιδομέςαυτέςπεριλαμβάνουνδυναμικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL RESEARCH ON MELTING SURFACE BEHAVIOR IN MOLD UNDER COMPOUND MAGNETIC FIELD

EXPERIMENTAL RESEARCH ON MELTING SURFACE BEHAVIOR IN MOLD UNDER COMPOUND MAGNETIC FIELD Ù 46 ¾ Ù 8 «Vol.46 No.8 21 8 Ù 118 124 ACTA METALLURGICA SINICA Aug. 21 pp.118 124»³ ¾ Æ À ÃÅÄ ÇÂÁ (Đ Î ÌÝÈ ³ÏÚÆ, 11819) ÛÕ½Û Sn 32%Pb 52%Bi Ä Ù ÐÞ É, Ç Ê É ÛÓ ÄÉ ( É + ³É ) Ù ± ÚÒ ÓÆ ÐÃ. Ç, Á ÞÉ Ä, ÒÝ

Διαβάστε περισσότερα

SYNTHESIS KINETICS OF (Y, Gd) 2 O 3 Eu 3+ NANO POWDERS DURING PROCESS OF PREPARATION

SYNTHESIS KINETICS OF (Y, Gd) 2 O 3 Eu 3+ NANO POWDERS DURING PROCESS OF PREPARATION 8 6 Ø Vol.8 No.6 6 67 677 ACTA METALLURGICA SINICA Jun. pp.67 677 (Y, Gd) O Eu + ÆÅ ³ º ½ Á ÞÐÜ ) ÓØÔ ) Ù Ò ) Ö ) Ó Ò,) Ú Õ ) ) Ä Ë Ä ÆË ½, ) ¾ ¼ ¾ ( ) ½, 6 ) Õ Ë, 89 ¹Ì Ó² Ñ (Y, Gd) O Eu + Þ, ²ßÚ ±, Í

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 4(181.. 51Ä51 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ ˆŸ Ÿ ƒ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê 2 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ƒ ÒÎ ² É μ Ô - ³ Ê²Ó ²Ö ³ É ± Š. Ò Ï É Í μ Ò Ô Ö ³μ³

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά χρώματα Μεσαία μύτη:

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â µäµáìä ı þÿä  ¹±Æ

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική διαχείριση μνήμης

Δυναμική διαχείριση μνήμης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ Διδάσκοντες: Νικόλαος Παπασπύρου, Κωστής Σαγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

N i. D i (x) = 1 N i. D(x, x ik ). (3, 1), (3, 0.9), (3, 0.8), (3, 0.8) (4, 0), (4, 0.1), (4, 0.2). k=1. j=1

N i. D i (x) = 1 N i. D(x, x ik ). (3, 1), (3, 0.9), (3, 0.8), (3, 0.8) (4, 0), (4, 0.1), (4, 0.2). k=1. j=1 Å Ì Å ÌÁà Á Î µ ÍÔÓÖ Å Ø Ñ Ø Á Ú Ð ØÖÓØ Ò ÚØÓÖ ØÙÑ Å Ð Ø À Ò Ú Ù Ø ¾¼¼ ½ âì ÎÁÄËà ÎÊËÌ ½º Ê ÎÊâ Æ ΠÇÊ Î ÃÓ ö Ð ÑÓ Ò Ö ÞÚÖ Ò ÚÞÓÖ ÑÓ ÒÓ Ö ÞÚÖ Ø Ø ÓÞº ÓÔÖ Ð Ø ÞÖ ÙÒ ÑÓ Ö Þ Ð Ø ÚÞÓÖ Ó Ú ÞÒ Ò Ö ÞÖ ÓÚ ÚÞÓÖ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±Á±² ±Ã Äɽ ¹º±¹É¼ Äɽ

þÿ ±Á±² ±Ã Äɽ ¹º±¹É¼ Äɽ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-03 þÿ ±Á±² ±Ã Äɽ ¹º±¹É¼ Äɽ þÿཱུ弱乺  ¹ ¹ ºÄ à ±Â ÃÄ þÿ ¹± ºÄÅ ¼ ñ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα:

Ιστοσελίδα: ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ÌÀÄ ½ Ð Ü Ιστοσελίδα: www.telecom.tuc.gr/courses/tel412 ÌÀÄ ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ¼ ÌÑ Ñ ÀÅÅÍ ÈÓÐÙØ ÕÒ Ó ÃÖ Ø Συνελικτικοι Κωδικες (n, k) L blocks ½ ¾ k ½ ¾ k ½ ¾ k [ ] g1 G T kl

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

NUMERICAL SIMULATION OF WELDING RESIDUAL STRESSES IN A MULTI PASS BUTT WELDED JOINT OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL USING VARIABLE LENGTH HEAT SOURCE

NUMERICAL SIMULATION OF WELDING RESIDUAL STRESSES IN A MULTI PASS BUTT WELDED JOINT OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL USING VARIABLE LENGTH HEAT SOURCE 46 2 Vol.46 No.2 21 2 195 ACTA METALLURGICA SINICA Feb. 21 pp.195 Đ ³ Ì Ó Ö ßß Öß ¼»¹ ( À ÅÈ, 445) ½º¾ ( Þ, «½ 142 41, ¾ ) Р º À ½Ê ß Û ¹Ä Ñ», À Ðû Üß Û. ĐºÑÜÆ ßÜÖß Û Đ ÃÛ ÜÖßà ± Ü, Ð À Û ßÑ», ½ ÂÓ

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6 Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 3(180).. 376Ä388 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6.. Œ Ì,.. É±μ ±μ μ Ê É Ò Ê É É, Ó, μ Ö μé Ò μ± μ ² Î ± É Î ± Ì ÉμÎ ± ÉμÎ ± ËÊ ± Í Ê Ð ÕÐ Ì

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

, P bkc (c[0, 1]) P bkc (L p [0, 1]) (1) 2 P bkc (X) O A (2012) Aumann. R. J., [3]. Feb Vol. 28 No.

, P bkc (c[0, 1]) P bkc (L p [0, 1]) (1) 2 P bkc (X) O A (2012) Aumann. R. J., [3]. Feb Vol. 28 No. 212 2 28 1 Pure and Applied Mathematics Feb. 212 Vol. 28 No. 1 P bkc (c[, 1]) P bkc (L p [, 1]) (1) ( (), 364) (G, β, u),,, P bkc (c[, 1]) P bkc (L p [, 1]),. ; ; O174.12 A 18-5513(212)1-99-1 1, [2]. 1965,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å.

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿµá³± ¼ ½É½ ÃĹ ÅÀ ÁµÃ µâ þÿ ÀµÁ ÀÄÉÃ

Διαβάστε περισσότερα

J. Sys. Sci. & Math. Scis. 32(10) (2012, 10), 1 21

J. Sys. Sci. & Math. Scis. 32(10) (2012, 10), 1 21 J Sys Sci & Math Scis 32(10) (2012, 10), 1 21 Ô Ù «½ Þ À ( ͻӵ» ÝË» ÓÝË ²ºØ 100190) º Ðϼ Ø ÖÛ Ï ±¼ É ¹ ßÜÊ ±Ð Ð É ¹ Ø Ï ±¼ É ÜºÀ ( Æ Ó) ¹ ßÜÊ Ð± ÖÜÊ Î«ÃÐ Ð Ç Å Ú ÐË Ý ¹ Ï ± É ¹ ß Õл Ð Â Â Ð ÖºÏ ± Í

Διαβάστε περισσότερα

A NEW ONE PARAMETER KINETICS MODEL OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION AND GRAIN SIZE PREDICATION

A NEW ONE PARAMETER KINETICS MODEL OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION AND GRAIN SIZE PREDICATION Õ 48 Õ 12 Vol.48 No.12 212 Û 12 Õ 151 1519 Í ACTA METALLURGICA SINICA Dec. 212 pp.151 1519 Æ È ÒÕ Þ Đ ÕÜÌÏ Ê ³ 1) µ²¹ 1) ½ 1) ¼ º 2) 1) ĐÔ CAD Ñ Á ¼, 23 2), Õ ÄÅËÏ, ÆÂ Ô Avrami Æ Ú ¾, ÀÂÏ º Ñ ¼Å ¾,  È

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ƒ Š.. ± Î,. ˆ. ³ ƒ ˆ, Œμ ± μí Ê μ ± É μ μ Êα Î ÉμÉ É É μ ÒÌ ±μ² Î É Í ³ Ö- É Ö - μ É Ì μé±²μ Ö μ ³ Ê²Ó Ê ( ² Î Ì μ³ É Î μ É ) ³ Ö ±Ê²μ- μ

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

ÂÙº ; º ,31A(5): MR(2000) ½ 94A20; 94A12; 41A35 ¼ O A Ð (2011)

ÂÙº ; º ,31A(5): MR(2000) ½ 94A20; 94A12; 41A35 ¼ O A Ð (2011) 2011,31A5:1220 1229 http://actams.wipm.ac.c HERMITE ¹Å² Æ 1 610039 ³ ÕÓÏ ÚÍ Ã ± ÜÃ Ç Ë Çà Marcikiwicz-Zygmud Å Á ÐÍ ± º à Soblv ñÅÙµ Marcikiwicz-Zygmud Å ÐÍ ± Ç Ë Ç ±ÅÙµ MR2000 ½ 94A20; 94A12; 41A35 ¼

Διαβάστε περισσότερα

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Á ¼ µ¹µâ ¼Ìù Å ¼ ± º± þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º

Διαβάστε περισσότερα

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC ! "#$ % "&$ ' ( ' ))$ % *$ ' ( ' +, + + &)$ % &)$ ' ( ' + + + ' + ' ' / 0 1 2 2 3 4 5 6789 : 2 5 ; ; ;?. 2?>> ;? 2 @ >> ;? 2 @ > ; A 2A> 2 2 5 -. D E F G H IJKL M IJ N L O M BC RS TU V RSW U V

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ. Majestic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ. Majestic ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ λ Majestic Έξοχα! α Τυπογράφος Display 2013 Ξ Extraordinary Ω DEFAULT SET 48 PT STYLISTIC SET 1 16 PT Majestic Stella Project Calligraphy à la Greka DEFAULT SET 12/14 PT ΠΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Vol.30 No ß Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Oct /HCO 3 3 /HCO 3 É. 2.0 cm cm 2 SiC µ Ì 2000 Å

Vol.30 No ß Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Oct /HCO 3 3 /HCO 3 É. 2.0 cm cm 2 SiC µ Ì 2000 Å Ð Ð 5 ² Ô Â Vol. No.5 1 1 ß Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Oct. 1»³ AZ91 Ð Ó± CO /HCO ¹Í Ú ¾ (± Ý Ë Ë Ó Á Ò ÀÅ ¼Á 1116) : ÔÆ À Ó ÀÓÆ À» À AZ91 É Đ Ú Ø ¾ CO /HCO ÉÕ ± (SCC) ½ Đ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Άνοιξη I. ΜΗΛΗΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  Άνοιξη I. ΜΗΛΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ http://eclss.ue.gr/courses/inf6/ Άνοιξη 207 - I. ΜΗΛΗΣ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ Divie Coquer D&C ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΑΝΟΙΞΗ 207 - Ι. ΜΗΛΗΣ - 04 - DIVIDE & CONQUER I Divie & Coquer Διαίρεσε αναδρομικά το

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(199).. 66Ä79 .. Ê 1. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 1(199).. 66Ä79 .. Ê 1. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 216.. 13, º 1(199).. 66Ä79 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Œ Ÿ ƒˆÿ ˆ Œ ƒ ˆ ˆ.. Ê 1 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ²ÖÉ É ±μ É μ É Í ³μÉ Î μ ²μ± ²Ó μ³ μ- Éμ± Ö ² ±É ± ³ ÏÉ Ì ±μ²ó± Ì ³ ±, Ò

Διαβάστε περισσότερα

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ P13-2009-166 Œ ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Š Š Š ˆ Š ˆ œ ˆ -2Œ Œ P13-2009-166 ² Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í ±É μ ÉÓ ˆ -2Œ μ²ó μ ³ μ ³³ SCALE DORT μ Î É Ò ² ² Ö Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð Ëμ ³ Í ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â µºà±¹ µå乺  ³µ þÿãä ½ ±½Ä¹¼µÄÎÀ¹Ã Ä Â þÿµ½ ÃÇ»¹º

Διαβάστε περισσότερα

Some New Friedrichs-Type Inequalities in Domains with Microinhomogeneous Structure

Some New Friedrichs-Type Inequalities in Domains with Microinhomogeneous Structure LICENTIATE T H E SIS Some New Friedrichs-Type Inequalities in Domains with Microinhomogeneous Structure Yulia Koroleva Luleå University of Technology Some New Friedrichs-Type Inequalities in Domains with

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

Alexandrou, Sotiroula

Alexandrou, Sotiroula Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2012 þÿ ½»Åà Äɽ ¹±ºÅ¼ ½ÃµÉ½ Ä þÿ ¹º¹ÃĹºÎ½ ¹º À ɽ ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 3(187).. 431Ä438 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒ Š Š Š ƒ ˆŸ ŠˆŒ Œ ˆ Œ Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÊÎ Ö ³ μéò Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ ÒÌ É Ê μ± ( É μê) Ì

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

Coefficient Inequalities for a New Subclass of K-uniformly Convex Functions

Coefficient Inequalities for a New Subclass of K-uniformly Convex Functions International Journal of Computational Science and Mathematics. ISSN 0974-89 Volume, Number (00), pp. 67--75 International Research Publication House http://www.irphouse.com Coefficient Inequalities for

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ºµ½Ä þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã Â

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ¹µÅ Å½Ä þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ÃÇ»µ. þÿ ½Ä¹» ȵ¹Â

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º þÿäé½ µá³± ¼ ½É½ Pishiara, Neophyta

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ..

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ Š Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 103 Šˆ œ Œ Š ˆ ˆ 106 ˆˆ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆ 114 Š Š ˆˆ ˆˆ Ÿ ˆ œ ƒ Œ Šˆ- œ œ? 116 ˆ ƒ Œ Šˆ œ œ œ Œ Ÿ ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ƒ

Διαβάστε περισσότερα

NONLINEAR DYNAMICS ANALYSIS OF ALUMINUM HONEYCOMB SANDWICH PLATE WITH COMPLETED CLAMPED SUPPORTED

NONLINEAR DYNAMICS ANALYSIS OF ALUMINUM HONEYCOMB SANDWICH PLATE WITH COMPLETED CLAMPED SUPPORTED Ô Vol. No. 22 995» ACTA METALLURGICA SINICA Aug. 22 pp.995 Al ÂÑ ÐÕ ÌÖ Ü Ú,2) «Æ ) 2) 2) ) Ê Ë, 9 2) ¼, 9 ÈÉ ½È ½È, ±Ð Al Æ «ÌĐÝ. à ² Ì ÐÖ, À Hamilton ½Ø «³ ÏÚ ¹À ̳ÒÚ, Â¼Ú ÝÞ Ú «Ì³Ò Ú Ñ ÖÌ Å, Ä À Runge

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 92Ä100. Éμ±ÏÒ ± ± ³ Ö, ˆ É ÉÊÉ μ²μ, É ² μ μ²μ ³³Ê μ²μ, Š ²ÓÍ, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 92Ä100. Éμ±ÏÒ ± ± ³ Ö, ˆ É ÉÊÉ μ²μ, É ² μ μ²μ ³³Ê μ²μ, Š ²ÓÍ, μ²óï Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 92Ä100 Š 575.224.23: 539.125.4 ˆ ˆ Œ Œ ˆ Š Š Š ˆŸ ˆ ŠˆŒ Š Œ š ˆ ƒ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ.. ƒμ μ Ê a, Œ. -Š ³ Ó ± a,,. Œ. Í a,.. Š a, ƒ.. Œ ÍÒ a,. ƒ. Œμ²μ± μ a a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Éμ±ÏÒ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

1. Introduction and Preliminaries.

1. Introduction and Preliminaries. Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia Available at: http://www.pmf.ni.ac.yu/filomat Filomat 22:1 (2008), 97 106 ON δ SETS IN γ SPACES V. Renuka Devi and D. Sivaraj Abstract We

Διαβάστε περισσότερα

DIRECT PRODUCT AND WREATH PRODUCT OF TRANSFORMATION SEMIGROUPS

DIRECT PRODUCT AND WREATH PRODUCT OF TRANSFORMATION SEMIGROUPS GANIT J. Bangladesh Math. oc. IN 606-694) 0) -7 DIRECT PRODUCT AND WREATH PRODUCT OF TRANFORMATION EMIGROUP ubrata Majumdar, * Kalyan Kumar Dey and Mohd. Altab Hossain Department of Mathematics University

Διαβάστε περισσότερα

U(t,x) R m w i, i = 1,2,... t = τ i W R p º f(t,x,u) g(x,w) (t,x,u) [t 0,+ ) R n R m (x,w) R n R p ¹ U(t,x) (t,x) [t 0,+ ) R n

U(t,x) R m w i, i = 1,2,... t = τ i W R p º f(t,x,u) g(x,w) (t,x,u) [t 0,+ ) R n R m (x,w) R n R p ¹ U(t,x) (t,x) [t 0,+ ) R n ¾¼½ º þ º ¾ µ ½ º º º ü üü üþ þ þ º º ¹ º ¹ º þ ½ ¹ M. = { (tx) [t 0 ) R n : x M(t) } ¹ º ¹ Mº x(tx 0 ) freq(x) ¹ M [0] x(tx 0 ) M(t) º ¹ freq (x) freq (x)º ¹ κ κ [0] ¹ º þ ¹ freq (x) κ freq (x) κ. ¹ º

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές

Είδη Ζωγραφικής. BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Είδη Ζωγραφικής BIC Kids - Μαρκαδόροι - Ξυλομπογιές - Κηρομπογιές Mαρκαδόροι Κουτί x 12 τεμαχίων Μελάνι μεγάλης διάρκειας με βάση το νερό Μελάνι που αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα Ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ Ãͽ µã Ä Â ¼µ Ä ½ ±¼ ¹² Vasileiou, Nikoletta Neapolis University þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ Ãͽ µã Ä Â ¼µ Ä ½ ±¼ ¹² Vasileiou, Nikoletta Neapolis University þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ ¼Ìùɽ ÅÀ±»»»É½ Ä Â šíàá þÿ Ãͽ µã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä þÿ

Διαβάστε περισσότερα