ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών"

Transcript

1 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ

2 Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο ρξήζεο Creative Commons. Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο.

3 Χρημαηοδόηηζη Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα. Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηρών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δλαιιαθηηθώλ Πεγώλ Δλέξγεηαο Δπηθνηλσλία: Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν:

5 Αιολική Ενζργεια Άνεμοι: κινοφμενεσ μάηεσ από μία περιοχι ςε κάποια άλλθ λόγω τθσ ανομοιόμορφθσ κζρμανςθσ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ από τθν θλιακι ακτινοβολία. Ολικι κινθτικι ενζργεια των ανζμων: 140 Wh/m 2 κάλυψθ αναγκϊν ανκρωπότθτασ ςε θλεκτρικι ενζργεια κατά 2 φορζσ. Στο 25 % τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ επικρατοφν άνεμοι μζςθσ ετιςιασ ταχφτθτασ πάνω από 5.0 m/s ςε φψοσ 10 m πάνω από το ζδαφοσ και μποροφν να είναι εκμεταλλεφςιμοι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.

6 Αιολική Ενζργεια "Global Wind Power Cumulative Capacity" by Delphi234 - Own work. Licensed under CC0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:global_wind_power_cumulative_capacity.svg#/media/file:global_wind_powe r_cumulative_capacity.svg

7 Δεν υπάρχει Υπεράκτιο Ζργο ςτθν Ελλάδα GW υπεράκτια ςτθν Ευρϊπθ (584 WTBs, 82 φάρμεσ ςε 11 χϊρεσ) Απιθμόρ ΥΑ Τοςπμπίνων Ολλανδία Γερμανία ΗΒ Σσνολικά Διαζςνδεδεμένα MW ηο 1 ο εξάμηνο ηος 2015

8 Αιολικό Δυναμικό Κίνθςθ αζριων μαηϊν ςτθν ατμόςφαιρα λόγω: α) θλιακισ ακτινοβολίασ (διαφορετικι κερμοκραςία ιςθμερινοφ και πόλων και ψυχρϊν μαηϊν από πόλουσ προσ ιςθμερινό και κερμϊν αντίςτροφα) β) περιςτροφισ τθσ γθσ (κίνθςθ ψυχρϊν επιφανειακϊν μαηϊν προσ Δυτικά και κερμϊν μαηϊν ςε μεγαλφτερο φψοσ προσ Ανατολικά) Επίδραςθ του πεδίου πίεςθσ λόγω διαφορετικισ κερμικισ ςυμπεριφοράσ ξθράσ Επίδραςθ του γιινου αναγλφφου και τοπικϊν παραγόντων Χαρακτθριςμόσ τθσ κίνθςθσ των αερίων μαηϊν από το διάνυςμα τθσ ταχφτθτασ (μζτρο, διεφκυνςθ και φορά) Μεταβολι τθσ ταχφτθτασ του ανζμου με το φψοσ Στατιςτικι μελζτθ του ςτοχαςτικοφ φαινομζνου για τον προςδιοριςμό αξιοποιιςιμου αιολικοφ δυναμικοφ

9 Αιολικό Δυναμικό Το ποςό του ανζμου που είναι διακζςιμο ςε μια τοποκεςία μπορεί να ποικίλλει από το ζνα ζτοσ ςτο επόμενο, με ακόμθ μεγαλφτερθ κλίμακα διακυμάνςεων για περιόδουσ δεκαετιϊν ι περιςςότερων Συνοπτικζσ διακυμάνςεισ Χρονικι κλίμακα μικρότερθ του ζτουσ - εποχιακζσ διακυμάνςεισ Επίδραςθ καιρικϊν ςυςτθμάτων και φαινομζνων Ημεριςιεσ διακυμάνςεισ Ρροβλζψιμο ανάλογα με τθν ϊρα τθσ θμζρασ (ανάλογα με τθν τοποκεςία) Σθμαντικό για τθν ενςωμάτωςθ μεγάλων ποςοτιτων αιολικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο Ανατάραξθ (Τφρβθ) Βραχφβιασ κλίμακασ πρόβλεψθ (λεπτά ι λιγότερο) Σθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςχεδίαςθ και τθν απόδοςθ των ανεμογεννθτριϊν Επίδραςθ ςτθν ποιότθτα του ρεφματοσ που τροφοδοτείται ςτο δίκτυο Ζνταςθσ τθσ τφρβθσ δίνεται από Ι = ς / ν, όπου ς είναι θ τυπικι απόκλιςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου

10 Αιολικό Δυναμικό Κινθτικι ενζργεια και ιςχφσ του ανζμου ds=vdt dm=ρdv=ραds=ραvdt v E k =1/2dmv 2 =1/2ρΑvdtv 2 P a /A=E k /Adt=1/2ρv 3 commons.wikimedia.org STP (T ο = K), (P ο = Pa), ρ ο = kg/m 3 Πμωσ: Ρυκνότθτα και ταχφτθτα μεταβλθτά μεγζκθ Ρειραματικόσ προςδιοριςμόσ

11 Ανεμόμετρο Αιολικό Δυναμικό-Μζτρηςη Τα κυπελλοφόρα ανεμόμετρα βαςίηονται ςτισ αεροδυναμικζσ δυνάμεισ (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτθν αντίςταςθ) που αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα από τον άνεμο. Στθν κατάςταςθ ιςορροπίασ τα κφπελλα περιςτρζφονται γφρω από τον άξονα του ανεμομζτρου με γωνιακι ταχφτθτα ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Ζνασ αιςκθτιρασ μετράει τθ ςυχνότθτα περιςτροφισ του άξονα του ανεμομζτρου και με αυτό τον τρόπο υπολογίηεται θ ταχφτθτα του ανζμου. Τεχνικά χαρακτθριςτικά Εφροσ μζτρηςησ: 0 to 75 m/s Παροχή τάςησ: 4.75 to 28V DC Χρόνοσ ενεργοποίηςησ: 2 sec Τρζχουςα κατανάλωςη: 1 ma τυπική (1.3 ma max) Στάνταρ καλώδιο: 3m Εφροσ θερμοκραςίασ λειτουργίασ: -30 to 70 C "Wea00920" by photographer: Archival Photograph by Mr. Sean Linehan, NOS, NGS - The Aims and Methods of Meteorological Work by Cleveland Abbe, in Maryland Weather Service, Johns Hopkins Press, Baltimore, Volume I, page 316.NOAA's National Weather Service (NWS) Collection, Image ID: wea Source link: link to image: Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wea00920.jpg#/ media/file:wea00920.jpg

12 Αιολικό Δυναμικό-Μζτρηςη Ανεμοδείκτθσ Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Μζγιςτθ ταχφτθτα ανζμου πάνω από 75 m/s Εφροσ: 360 Εφροσ κερμοκραςίασ: -50 to 70 C Ραροχι τάςθσ: 1 to 5V (20 max) "Wind speed and direction instrument - NOAA". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file: Wind_speed_and_direction_instrument_- _NOAA.jpg#/media/File:Wind_speed_and_ direction_instrument_-_noaa.jpg

13 Μζςη Σαχφτητα Ανζμου (m s -1 ) Μζςη ταχφτητα ανζμου (m s -1 ) Αιολικό Δυναμικό Ώρα Ημζρασ Μήνασ Ηλιακό και Αιολικό Δυναμικό μπορεί να δρουν ςυμπληρωματικά ςε ετήςια βάςη

14 Wind Speed (m s -1 ) Wind Speed (m s -1 ) Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Εκτίμθςθ από δεδομζνα πλωτιρων (ςφςτθμα ΡΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ) Δορυφορικά δεδομζνα, μοντζλα πρόγνωςθσ Σφγκριςθ δεδομζνων πλωτιρων και δορυφορικϊν ςτα 10 m 25 BZK SZK /11/ /11/ /12/2007 5/1/ /1/ /2/2008 Date BPY SPY 6/11/ /11/ /12/2007 5/1/ /1/ /2/2008 Date

15 Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Σφψασ, Διπλωματικι Εργαςία, ΕΑΡ, 2014

16 Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Ρυκνότθτα ιςχφοσ ανζμου ςτα 10 m Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (πράςινο) και ΡΙΑ 10 m Σφψασ, Διπλωματικι Εργαςία, ΕΑΡ, 2014

17 Χρονικό Διάςτημα Μζτρηςησ Σαχφτητασ Η ςτιγμιαία ταχφτθτα του ανζμου είναι το άκροιςμα τθσ μζςθσ ταχφτθτασ και τθσ διακφμανςθσ γφρω από τθν μζςθ τιμι Η διακφμανςθ προςδιορίηεται με μετριςεισ τθσ ταχφτθτασ ανζμου και εξαγωγι τθσ μζςθσ τιμισ για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Τυπικζσ τιμζσ των 10 min για εφαρμογζσ προςδιοριςμοφ αιολικοφ δυναμικοφ για παραγωγι ενζργειασ Μεγάλοσ όγκοσ μετριςεων ςτθν Ελλάδα EMY (www.hnms.gr) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (www.meteo.gr) ΚΑΡΕ (www.cres.gr/kape/datainfo/maps.htm) ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑ ΔΕΗ, ΦΟΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΕΣ Για ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ και χαρακτθριςτικά εδάφουσ: Εκτίμθςθ αιολικοφ δυναμικοφ με μζτρθςθ ταχφτθτασ τουλάχιςτον ζνα ζτοσ ι ςυςχζτιςθ με μετριςεισ κοντινϊν ςτακμϊν ι μοντελοποίθςθ ι υβριδικόσ προςδιοριςμόσ (π.χ. νευρωνικά δίκτυα) Για εγκατάςταςθ αιολικισ μθχανισ: Εκτίμθςθ μζγιςτθσ ταχφτθτασ με ςτατιςτικι ακραίων τιμϊν για μεγάλεσ περιόδουσ.

18 Ριπή ανζμου Ξαφνικι και μικρισ διάρκειασ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου (V>10 m/s και ΔV>5 m/s). Αν εμφανίηουν μεγάλθ διάρκεια, θ αιολικι μθχανι ςταματά.

19 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Αναγωγι ταχφτθτασ του ανζμου u i από το ςθμείο Zο που μετράται (ςυνικωσ 10 m για χερςαία και 3.5 m ςε παράκτιουσ πλωτιρεσ), ςε οποιοδιποτε φψοσ Z : u j = u o ( z z o ) a (α=1/7 για χερςαία ςυςτιματα) u j =u o ln(z/α)/ln(z ο )/a) (α=0.2 mm για παράκτια ςυςτιματα) Ϊςχφσ του ανζμου ανά μονάδα επιφάνειασ για Ν μετριςεισ ταχφτθτασ ανζμου (διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ), : όπου ρ ο θ πυκνότθτα του αζρα (ρο=1.225 kg/m 3 για παράκτια ζργα) ι εξαρτϊμενθ από τθ κερμοκραςία ωσ όπου g = 9.81 m/s 2 θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, R = 287 J deg -1 kg -1 θ ςτακερά των αερίων, T j είναι θ κερμοκραςία ςε Kelvin [K], T o = 288 K (= ), ρ o = kg m -3 είναι θ πυκνότθτα του αζρα ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και Γ είναι θ κατακόρυφθ βακμίδα κερμοκραςίασ που ςυνικωσ κεωρείται 6.5 K km -1.

20

21

22 υντελεςτήσ Αξιοποίηςησ

23 Κατανομή Weibull Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ f u = κ c (u c )κ 1 exp u c κ, κ > 0, c > 0 όπου u είναι θ ταχφτθτα του ανζμου, κ και c είναι οι δφο παράμετροι ςχιματοσ (shape) και κλίμακασ (scale), αντίςτοιχα. Η ακροιςτικι ςυνάρτθςθ κατανομι F(u) τθσ κατανομισ Weibull δίνεται ωσ: Οι παράμετροι κ και c μποροφν εφκολα να υπολογιςτοφν από τθ κεωρία ελαχίςτων τετραγϊνων τθσ απλισ γραμμικισ εξίςωςθσ που παίρνουμε εάν λογαρικμιςουμε τα δφο μζλθ τθσ Εξίςωςθσ ωσ

24 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Ο ςυντελεςτισ αξιοποίθςθσ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ Η ςυνάρτθςθ Γ(3/κ) μπορεί να υπολογιςτεί ωσ ςυνάρτθςθ του EXCEL (=exp(gammaln(3/k)) Η μθ ολοκλθρωμζνθ ςυνάρτθςθ γ (α,x) μπορεί να υπολογιςτεί μζςω των ςυναρτιςεων του EXCEL =EXP(GAMMALN(alpha))*GAMMADIST(x,alpha,1,1) όπου το x είναι το 3/4. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ςχζςθ:

25 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Μζςθ ταχφτθτα ανζμου V = cγ(1 + 1/k)

26 Κατανομή Weibull Η κατανομι Weibull δεν είναι ςυμμετρικι όπωσ θ κατανομι Gauss και θ μζςθ τιμι δεν ςυμπίπτει με τθ διάμεςο (ίςα εμβαδα). Η μορφι τθσ κατανομισ διαφζρει από τόπο ςε τόπο και εξαρτάται από τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, το ανάγλυφο του εδάφουσ και ενδζχεται να αποκλίνει από τθν απλι μορφι τθσ κατανομισ Weibull. Μικρι τιμι τθσ παραμζτρου k χαρακτθρίηει μεγάλθ μεταβλθτότθτα ταχφτθτασ ανζμου ενϊ μεγάλθ τιμι το αντίκετο. Ειδικι τθσ μορφι αποτελεί θ κατανομι Rayleigh με ςυντελεςτι k=2 που είναι ιςοδφναμθ με τυπικι απόκλιςθ 52% από τθ μζςθ τιμι τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Η τυπικι απόκλιςθ των διακυμάνςεων τθσ ταχφτθτασ του ανζμου από τθ μζςθ τιμι είναι ςυνικωσ ςτακερι ςε αγροτικζσ ι υπεράκτιεσ περιοχζσ αλλά μεταβάλλεται ςθμαντικά ςτον αςτικό ιςτό.

27 Σραχφτητα εδάφουσ Το μικοσ τραχφτθτασ z o και θ κατθγορία τραχφτθτασ για τθν επιφάνεια ενδιαφζροντοσ εγκατάςταςθσ ανεμογεννιτριασ ςχετίηεται με το μικοσ εμποδίων τθσ επιφάνειασ Καηηγοπία Τπασύηηηαρ Τύπορ εδάθοςρ Ζο(m) 0 Πηλώδες έδαθος, Πάγος * Ήρεμη θάλαζζα 2* * Αμμώδες έδαθος Χιονοκαλσμμένο επίπεδο έδαθος 4.9* Χέρζο έδαθος Χλοερό έδαθος Δπίπεδο ακαλλιέργηηο έδαθος Χαμηλή βλάζηηζη, Σηέπα Υυηλά τόρηα Σιηοβολώνες Καλλιέργειες Θαμνώδες έδαθος Γάζη με ταμηλά δένδρα Γάζη με συηλά δένδρα Προαζηιακές περιοτές Πόλεις 1-4

28 τροβιλιςμόσ του αζρα Δθμιουργείται από τθν ανατάραξθ του αζρα λόγω περιδίνθςθσ κοντά ςτθν επαφι με το ζδαφοσ (διαφορετικι τραχφτθτα) και τθν κίνθςι του ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ Επθρεάηει τθ λειτουργία και τθν απόδοςθ τθσ ανεμογεννιτριασ και περιορίηει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ αςτικϊν εφαρμογϊν Ραράδειγμα 7όροφο κτίριο (20m) Ρλάτοσ 60m Απόςταςθ από ανεμογεννιτρια: 300m Φψοσ ανεμογεννιτριασ: 50m /wres/shelter/index.htm

29 Κλίμακα Μποφόρ Η κλίμακα Μποφόρ Χαρακτηριςμόσ ανζμου Χαρακτηριςμόσ θάλαςςασ Φαινόμενα ςτην ξηράςτην θάλαςςα 0 <0.3 Άπνοια (νθνεμία) Γαλινια Δεν φυςά άνεμοσ, ο καπνόσ υψϊνεται κατακόρυφα. Επίπεδθ, κατοπτρικι επιφάνεια (κοινϊσ «κάλαςςα λάδι»). 1 <1.6 Σχεδόν άπνοια / Υποπνζων (ελαφρφ αεράκι) υτιδοφμενθ Ο άνεμοσ μετακινεί τον καπνό, όχι όμωσ τον ανεμοδείκτθ. Το νερό κάνει μικρζσ «ρυτίδεσ». 2 <3.4 Ρολφ αςκενισ (ελαφριά αφρα) Ήρεμθ Ο άνεμοσ γίνεται αιςκθτόσ ςτο δζρμα, τα φφλλα κινοφνται. Μικρά κυματάκια που δεν «ςπάνε». Οι κορυφζσ τουσ ζχουν υαλϊδθ μορφι και ποτζ αφρό. 3 <5.5 Αςκενισ (γλυκιά αφρα) Λίγο ταραγμζνθ Φφλλα και μικρά κλαριά κινοφνται διαρκϊσ. Τα μικρά κφματα αρχίηουν να ςπάνε και εμφανίηεται λίγοσ αφρόσ. 4 <8 Σχεδόν μζτριοσ (μζτρια αφρα) Λίγο ταραγμζνθ ωσ ταραγμζνθ (μζτρια) Ο άνεμοσ ςθκϊνει ςκόνθ και πεςμζνα χαρτιά. Τα κλαδιά αρχίηουν να κινοφνται. Μζτρια κφματα, εμφανίηεται αφρόσ και ςταγονίδια νεροφ (πίτυλοσ). 5 <10.8 Μζτριοσ Ταραγμζνθ Μικρά δζντρα αρχίηουν να κινοφνται. Μεγαλφτερα κφματα (φψουσ 1,2-2,5 μ.), εμφανίηονται αφρϊδεισ κορυφζσ παντοφ. 6 <13.9 Ιςχυρόσ Κυματϊδθσ Μεγάλα κλαδιά κινοφνται και ο αζρασ ςφυρίηει. Η χριςθ τθσ ομπρζλασ γίνεται δφςκολθ. Μεγάλα κφματα (φψουσ 2-4 μ.) με επιμικεισ αφρϊδεισ κορυφζσ και ζντονο πίτυλο. 7 <17.2 Σφοδρόσ / Σχεδόν Θυελλϊδθσ (Near Gale) Κυματϊδθσ ζωσ πολφ κυματϊδθσ Τα δζντρα κινοφνται ολόκλθρα και το περπάτθμα ενάντια ςτον άνεμο γίνεται δφςκολο. Η κάλαςςα ογκοφται (φουςκϊνει) και λευκόσ αφρόσ από κφματα (φψουσ 3-5 μ.) που ςπάηουν αρχίηει να παραςφρεται και να ςχθματίηονται ραβδϊςεισ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. 8 <20.8 Θυελλϊδθσ (Gale) Ρολφ κυματϊδθσ ζωσ τρικυμιϊδθσ Μεγάλα δζντρα κινοφνται ολόκλθρα και μικρά κλαδιά ςπάνε. Η οδιγθςθ γίνεται δφςκολθ και το περπάτθμα ενάντια ςτον άνεμο εξαιρετικά δφςκολο. Η κάλαςςα αρχίηει να φουρτουνιάηει. Σχετικά υψθλά κφματα (4-6 μ.) με προεξζχουςεσ κορυφζσ που αρχίηουν να ςπάνε. Σχθματίηονται ζντονεσ λωρίδεσ αφροφ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. Μεγάλεσ ποςότθτεσ αιωροφμενου αφροφ.

30 9 <24.5 Ρολφ Θυελλϊδθσ (Strong Gale) Τρικυμιϊδθσ Μεγάλα κλαδιά ςπάνε, μικρζσ ηθμιζσ ςε καμινάδεσ και ςκεπζσ. Ρροςωρινι ςιμανςθ και οδοφράγματα παραςφρονται. Δφςκολθ θ όρκια ςτάςθ. Υψθλά κφματα (6-9 μ.) με πυκνζσ ραβδϊςεισ αφροφ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. Οι κορυφζσ των κυμάτων αρχίηουν να γζρνουν, να πζφτουν και να κυλίονται. Ο αφρόσ είναι δυνατόν να επθρεάηει τθν ορατότθτα. 10 <28.5 Θφελλα (Storm) Ρολφ τρικυμιϊδθσ Σπάνια παρατθρείται ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Δζντρα ςπάηουν ι ξεριηϊνονται. Ρολλά κεραμίδια αποςπϊνται από τισ ςκεπζσ, αρκετζσ ηθμιζσ ςτο εξωτερικό των κτιρίων. Ρολφ υψθλά (8-12,5 μ.) κφματα με μακριζσ λοφϊδεισ ράχεσ. Το ςπάςιμο και κφλιςμα των κορυφϊν των κυμάτων γίνεται ζντονο και βίαιο. Η κάλαςςα εμφανίηει μεγάλα λευκά μπαλϊματα και θ ςυνολικι τθσ εμφάνιςθ αρχίηει να αςπρίηει. Η ορατότθτα μειϊνεται. 11 <32.7 Βίαιθ / Σφοδρι κφελλα (Violent Storm) Εξαιρετικά τρικυμιϊδθσ (ι Άγρια) Ρολφ ςπάνια παρατθρείται ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Ρολλζσ ςτζγεσ υφίςτανται μεγάλθ ηθμιά. Αρκετζσ ηθμιζσ ςε κτίρια, αυτοκίνθτα, πάρκα. Ζπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτόσ κτιρίων παραςφρονται. Αδφνατθ θ όρκια ςτάςθ. Εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν βλάςτθςθ. Εξαιρετικά υψθλά (9-14 μ.) ογκϊδθ κφματα, μεγάλεσ ποςότθτεσ αιωροφμενου αφροφ, μικρι ορατότθτα. Δφςκολθ θ κζα πλοίων μικρισ και μεςαίασ χωρθτικότθτασ, ίςωσ για λίγθ ϊρα να χάνονται πίςω από τα κφματα. 12 >32.7 Τυφϊνασ (Hurricane-force)* Μαινόμενθ (ι Ρολφ άγρια) Εξαιρετικά ςπάνιο ςυμβάν ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Σοβαρζσ καταςτροφζσ ςε μεγάλθ ζκταςθ. Μερικά παράκυρα μπορεί να ςπάςουν. Κινθτά ςπίτια (mobile homes), κακϊσ και κακισ καταςκευισ υπόςτεγα και αχυρϊνεσ υφίςτανται μεγάλεσ ηθμιζσ ι και καταςτρζφονται. Συντρίμμια εκςφενδονίηονται και παραςφρονται. Ρολφ εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν βλάςτθςθ. Τεράςτια κφματα (14 μ. και άνω). Ο αζρασ γεμίηει με αφρό και πίτυλο, θ κάλαςςα αςπρίηει εντελϊσ. Ελάχιςτθ ζωσ μθδενικι ορατότθτα.

31 Σεχνολογία Ανεμογεννητριών -Ανεμογεννιτριεσ με οριηόντιο άξονα περιςτροφισ, όπου ο δρομζασ είναι τφπου ζλικασ και ο άξονασ μπορεί να περιςτρζφεται ςυνεχϊσ παράλλθλα προσ τον άνεμο και - Ανεμογεννιτριεσ με κατακόρυφο άξονα που παραμζνει ςτακερόσ Λειτουργία Ο άνεμοσ περιςτρζφει τα πτερφγια τθσ ανεμογεννιτριασ, τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με ζνα περιςτρεφόμενο άξονα. Ο άξονασ περνάει μζςα ςε ζνα κιβϊτιο μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ όπου αυξάνεται θ ταχφτθτα περιςτροφισ. Το κιβϊτιο ςυνδζεται με ζναν άξονα μεγάλθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ο οποίοσ κινεί μια γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Άνεμοσ-> Μθχανικι Ενζργεια -> Ηλεκτριςμόσ ps://pixabay.com/static/uploads/photo/20 14/07/17/12/34/missouri _640.jpg&imgrefurl=https://pixa bay.com/ Ζξοδοσ Ιςχφοσ Ανεμογεννήτριασ P = ½ Cp ρ A V 3 όπου Cp είναι ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ και περιγράφει τθ μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ανζμου ςε μθχανικό ζργο "Darrieus-windmill". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:darrieuswindmill.jpg#/media/file:darrieus-windmill.jpg Ραρουςίαςθ κεωρίασ δίςκου ενζργειασ και Τεχνολογίασ ΑΓ ςτο Μζροσ Β

32

33 E-33 AN 600 E-48 V-52 E-44 AN 1000 GE 1.5xle S70 V-80 E-82 N80 Energy Payback (years) Avoided Greenhouse Emissions (tco2-e) Θετικζσ Περιβαλλοντικζσ Επιπτώςεισ Αιολικήσ Ενζργειασ Ρερίοδοσ Ενεργειακισ Ανταπόδοςθσ (y) Αποφυγι ζκλυςθσ tco 2 -e/20y LGKR LGPZ LGKF LGAN LGRX LGZA LGKR LGPZ LGKF LGAN LGRX LGZA WTGs WTGs

34 Πιθανζσ Αρνητικζσ Επιπτώςεισ των Τπεράκτιων Αιολικών Οξφσ κόρυβοσ ςτθ φάςθ καταςκευισ (οδιγθςθ, γεωτριςεισ και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ) Διαταραχι κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ, τθσ καταςκευισ και τθσ ςυντιρθςθσ Δθμιουργία ρφπων ςτα ιηιματα κατά τθν καταςκευι και λόγω επαναιϊρθςθσ Συγκροφςεισ των πουλιϊν και άλλων οργανιςμϊν (υδρόβιων κοινοτιτων) με τισ ανεμογεννιτριεσ Δθμιουργία τεχνθτοφ υφάλου, με επακόλουκεσ επιπτϊςεισ ςτθν βιοποικιλότθτα Επιπτϊςεισ από τα χτυπιματα που οφείλονται ςτο ςυνεχι κόρυβο και τουσ κραδαςμοφσ που προζρχονται από τισ ανεμογεννιτριεσ Ηλεκτρομαγνθτικζσ επιπτϊςεισ (υποκαλάςςια καλωδιακά δίκτυα), που ενδζχεται να παρεμποδίηουν τον προςανατολιςμό των οργανιςμϊν Θερμικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να επιδεινϊςουν τισ επιπτϊςεισ των άλλων παραγόντων πίεςθσ επί των βενκικϊν οργανιςμϊν Επιπτϊςεισ τθσ αφξθςθσ τθσ κίνθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων των Α/Γ Επιπτϊςεισ κατά τθν διάρκεια του παροπλιςμοφ

35 Ν. 2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξη και άλλεσ διατάξεισ» Υποχρεωτικά κριτιρια χωροκζτθςθσ παράκτιων-υπεράκτιων αιολικϊν πάρκων: Η χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων αιολικισ ενζργειασ ςε όλεσ τισ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ επιτρζπεται, οι οποίεσ ζχουν ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ του ανζμου και δεν αποτελοφν μζροσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεςμικοφ πλαιςίου με τθν απαγόρευςθ ςτθν εγκατάςταςθ ι οποία δεν είναι μζροσ τθσ ηϊνθσ αποκλειςμοφ, όπωσ εκ του νόμου ι τα υποβρφχια πάρκα ι των εγκατεςτθμζνων επιβατικϊν γραμμϊν πλοιγθςθσ. τα διάκενα για τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ λειτουργικότθτα και απόδοςθ των αιολικϊν πάρκων κα πρζπει να ελαχιςτοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ γθσ. Η εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν ςε απόςταςθ μικρότερθ των 500 μζτρων από τθν οργανωμζνθ ι ςχθματιηόμενων ακτϊν κολφμβθςθσ ι άλλεσ αξιόλογεσ ακτζσ και παραλίεσ ( π.χ. αμμϊδεισ) είναι απαγορευμζνθ. Μικροί - κλειςτοί κόλποι με εφροσ ανοίγματοσ μικρότερθ από 1100 m πρζπει να είναι ελεφκεροι από ανεμογεννιτριεσ. Ελάχιςτθ απόςταςθ εγκατάςταςθσ από περιοχζσ και ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και οικιςμοί κα πρζπει να εξετάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ γθσ. Σχζδια ανάπτυξθσ αιολικϊν πάρκων πρζπει να αποδεικνφουν τθν ικανότθτα τθσ αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ και μεταφοράσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με μζγιςτθ απόςταςθ από τθν χερςαία διαδρομι μζχρι τθ διαςφνδεςθ του υποςτακμοφ να είναι 20 χιλιόμετρα. Οι κανόνεσ του τοπίου που ιςχφουν ςτουσ τομείσ τθσ αιολικισ ενζργειασ πρζπει να εφαρμοςτοφν.

36 ημείωμα Ιζηορικού Δκδόζεων Έργοσ Τν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1 η έθδνζε. ημείωμα Αναθοράς Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Γεκήηξεο Καξακάλεο, Γεκήηξεο Καξακάλεο, «Πεξηβάιινλ - Δλέξγεηα». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/env110/index.php ημείωμα Αδειοδόηηζης Τν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Χξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Τξίησλ». «Σο σλικό ηης παροσζίαζης προέρτεηαι από ηις πανεπιζηημιακές παραδόζεις ηοσ καθηγηηή Γ. Καραμάνη».

37 Σο Έργο ασηό κάνει τρήζη ηων ακόλοσθων έργων: Γιαθάνεια 6-7: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:global_wind_power_cumulative_capacity.svg#/media/file:glob al_wind_power_cumulative_capacity.svg Γιαθάνεια 10: commons.wikimedia.org Γιαθάνεια 11: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wea00920.jpg#/media/file:wea00920.jpg Γιαθάνεια 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wind_speed_and_direction_instrument_- _NOAA.jpg#/media/File:Wind_speed_and_direction_instrument_-_NOAA.jpg Γιαθάνεια 15-16: Σύςαο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΑΠ, 2014 Γιαθάνεια 18: Γιαθάνεια 31: _640.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/ https://commons.wikimedia.org/wiki/file:darrieus-windmill.jpg#/media/file:darrieus-windmill.jpg

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Αυτοκίνητο ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη στις 13: 00 η ώρα ακριβώς και κινούμενο με μέση ταχύτητα 90 Km/h περνά από την

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ Αρχικι ζκδοςθ: 9 Ιανουαρίου 2008 Επικαιροποίθςθ: 24 Απριλίου 2015 Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Πολιτικι Τπθρεςιϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΥΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΥΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΥΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ Σπουδαςτέσ: Νομικόσ Νίκοσ Γκιουζελάκησ Σπύροσ Επιβλέπων καθηγητήσ: Παπαδόπουλοσ Χρήςτοσ ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΕ Οι αςφϊλειεσ διακρύνονται ςε δύο βαςικϋσ κατηγορύεσ, ςε: - Αςφϊλειεσ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα