ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών"

Transcript

1 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ

2 Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο ρξήζεο Creative Commons. Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο.

3 Χρημαηοδόηηζη Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα. Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηρών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δλαιιαθηηθώλ Πεγώλ Δλέξγεηαο Δπηθνηλσλία: Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν:

5 Αιολική Ενζργεια Άνεμοι: κινοφμενεσ μάηεσ από μία περιοχι ςε κάποια άλλθ λόγω τθσ ανομοιόμορφθσ κζρμανςθσ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ από τθν θλιακι ακτινοβολία. Ολικι κινθτικι ενζργεια των ανζμων: 140 Wh/m 2 κάλυψθ αναγκϊν ανκρωπότθτασ ςε θλεκτρικι ενζργεια κατά 2 φορζσ. Στο 25 % τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ επικρατοφν άνεμοι μζςθσ ετιςιασ ταχφτθτασ πάνω από 5.0 m/s ςε φψοσ 10 m πάνω από το ζδαφοσ και μποροφν να είναι εκμεταλλεφςιμοι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.

6 Αιολική Ενζργεια "Global Wind Power Cumulative Capacity" by Delphi234 - Own work. Licensed under CC0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:global_wind_power_cumulative_capacity.svg#/media/file:global_wind_powe r_cumulative_capacity.svg

7 Δεν υπάρχει Υπεράκτιο Ζργο ςτθν Ελλάδα GW υπεράκτια ςτθν Ευρϊπθ (584 WTBs, 82 φάρμεσ ςε 11 χϊρεσ) Απιθμόρ ΥΑ Τοςπμπίνων Ολλανδία Γερμανία ΗΒ Σσνολικά Διαζςνδεδεμένα MW ηο 1 ο εξάμηνο ηος 2015

8 Αιολικό Δυναμικό Κίνθςθ αζριων μαηϊν ςτθν ατμόςφαιρα λόγω: α) θλιακισ ακτινοβολίασ (διαφορετικι κερμοκραςία ιςθμερινοφ και πόλων και ψυχρϊν μαηϊν από πόλουσ προσ ιςθμερινό και κερμϊν αντίςτροφα) β) περιςτροφισ τθσ γθσ (κίνθςθ ψυχρϊν επιφανειακϊν μαηϊν προσ Δυτικά και κερμϊν μαηϊν ςε μεγαλφτερο φψοσ προσ Ανατολικά) Επίδραςθ του πεδίου πίεςθσ λόγω διαφορετικισ κερμικισ ςυμπεριφοράσ ξθράσ Επίδραςθ του γιινου αναγλφφου και τοπικϊν παραγόντων Χαρακτθριςμόσ τθσ κίνθςθσ των αερίων μαηϊν από το διάνυςμα τθσ ταχφτθτασ (μζτρο, διεφκυνςθ και φορά) Μεταβολι τθσ ταχφτθτασ του ανζμου με το φψοσ Στατιςτικι μελζτθ του ςτοχαςτικοφ φαινομζνου για τον προςδιοριςμό αξιοποιιςιμου αιολικοφ δυναμικοφ

9 Αιολικό Δυναμικό Το ποςό του ανζμου που είναι διακζςιμο ςε μια τοποκεςία μπορεί να ποικίλλει από το ζνα ζτοσ ςτο επόμενο, με ακόμθ μεγαλφτερθ κλίμακα διακυμάνςεων για περιόδουσ δεκαετιϊν ι περιςςότερων Συνοπτικζσ διακυμάνςεισ Χρονικι κλίμακα μικρότερθ του ζτουσ - εποχιακζσ διακυμάνςεισ Επίδραςθ καιρικϊν ςυςτθμάτων και φαινομζνων Ημεριςιεσ διακυμάνςεισ Ρροβλζψιμο ανάλογα με τθν ϊρα τθσ θμζρασ (ανάλογα με τθν τοποκεςία) Σθμαντικό για τθν ενςωμάτωςθ μεγάλων ποςοτιτων αιολικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο Ανατάραξθ (Τφρβθ) Βραχφβιασ κλίμακασ πρόβλεψθ (λεπτά ι λιγότερο) Σθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςχεδίαςθ και τθν απόδοςθ των ανεμογεννθτριϊν Επίδραςθ ςτθν ποιότθτα του ρεφματοσ που τροφοδοτείται ςτο δίκτυο Ζνταςθσ τθσ τφρβθσ δίνεται από Ι = ς / ν, όπου ς είναι θ τυπικι απόκλιςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου

10 Αιολικό Δυναμικό Κινθτικι ενζργεια και ιςχφσ του ανζμου ds=vdt dm=ρdv=ραds=ραvdt v E k =1/2dmv 2 =1/2ρΑvdtv 2 P a /A=E k /Adt=1/2ρv 3 commons.wikimedia.org STP (T ο = K), (P ο = Pa), ρ ο = kg/m 3 Πμωσ: Ρυκνότθτα και ταχφτθτα μεταβλθτά μεγζκθ Ρειραματικόσ προςδιοριςμόσ

11 Ανεμόμετρο Αιολικό Δυναμικό-Μζτρηςη Τα κυπελλοφόρα ανεμόμετρα βαςίηονται ςτισ αεροδυναμικζσ δυνάμεισ (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτθν αντίςταςθ) που αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα από τον άνεμο. Στθν κατάςταςθ ιςορροπίασ τα κφπελλα περιςτρζφονται γφρω από τον άξονα του ανεμομζτρου με γωνιακι ταχφτθτα ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Ζνασ αιςκθτιρασ μετράει τθ ςυχνότθτα περιςτροφισ του άξονα του ανεμομζτρου και με αυτό τον τρόπο υπολογίηεται θ ταχφτθτα του ανζμου. Τεχνικά χαρακτθριςτικά Εφροσ μζτρηςησ: 0 to 75 m/s Παροχή τάςησ: 4.75 to 28V DC Χρόνοσ ενεργοποίηςησ: 2 sec Τρζχουςα κατανάλωςη: 1 ma τυπική (1.3 ma max) Στάνταρ καλώδιο: 3m Εφροσ θερμοκραςίασ λειτουργίασ: -30 to 70 C "Wea00920" by photographer: Archival Photograph by Mr. Sean Linehan, NOS, NGS - The Aims and Methods of Meteorological Work by Cleveland Abbe, in Maryland Weather Service, Johns Hopkins Press, Baltimore, Volume I, page 316.NOAA's National Weather Service (NWS) Collection, Image ID: wea Source link: link to image: Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wea00920.jpg#/ media/file:wea00920.jpg

12 Αιολικό Δυναμικό-Μζτρηςη Ανεμοδείκτθσ Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Μζγιςτθ ταχφτθτα ανζμου πάνω από 75 m/s Εφροσ: 360 Εφροσ κερμοκραςίασ: -50 to 70 C Ραροχι τάςθσ: 1 to 5V (20 max) "Wind speed and direction instrument - NOAA". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file: Wind_speed_and_direction_instrument_- _NOAA.jpg#/media/File:Wind_speed_and_ direction_instrument_-_noaa.jpg

13 Μζςη Σαχφτητα Ανζμου (m s -1 ) Μζςη ταχφτητα ανζμου (m s -1 ) Αιολικό Δυναμικό Ώρα Ημζρασ Μήνασ Ηλιακό και Αιολικό Δυναμικό μπορεί να δρουν ςυμπληρωματικά ςε ετήςια βάςη

14 Wind Speed (m s -1 ) Wind Speed (m s -1 ) Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Εκτίμθςθ από δεδομζνα πλωτιρων (ςφςτθμα ΡΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ) Δορυφορικά δεδομζνα, μοντζλα πρόγνωςθσ Σφγκριςθ δεδομζνων πλωτιρων και δορυφορικϊν ςτα 10 m 25 BZK SZK /11/ /11/ /12/2007 5/1/ /1/ /2/2008 Date BPY SPY 6/11/ /11/ /12/2007 5/1/ /1/ /2/2008 Date

15 Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Σφψασ, Διπλωματικι Εργαςία, ΕΑΡ, 2014

16 Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Ρυκνότθτα ιςχφοσ ανζμου ςτα 10 m Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (πράςινο) και ΡΙΑ 10 m Σφψασ, Διπλωματικι Εργαςία, ΕΑΡ, 2014

17 Χρονικό Διάςτημα Μζτρηςησ Σαχφτητασ Η ςτιγμιαία ταχφτθτα του ανζμου είναι το άκροιςμα τθσ μζςθσ ταχφτθτασ και τθσ διακφμανςθσ γφρω από τθν μζςθ τιμι Η διακφμανςθ προςδιορίηεται με μετριςεισ τθσ ταχφτθτασ ανζμου και εξαγωγι τθσ μζςθσ τιμισ για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Τυπικζσ τιμζσ των 10 min για εφαρμογζσ προςδιοριςμοφ αιολικοφ δυναμικοφ για παραγωγι ενζργειασ Μεγάλοσ όγκοσ μετριςεων ςτθν Ελλάδα EMY (www.hnms.gr) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (www.meteo.gr) ΚΑΡΕ (www.cres.gr/kape/datainfo/maps.htm) ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑ ΔΕΗ, ΦΟΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΕΣ Για ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ και χαρακτθριςτικά εδάφουσ: Εκτίμθςθ αιολικοφ δυναμικοφ με μζτρθςθ ταχφτθτασ τουλάχιςτον ζνα ζτοσ ι ςυςχζτιςθ με μετριςεισ κοντινϊν ςτακμϊν ι μοντελοποίθςθ ι υβριδικόσ προςδιοριςμόσ (π.χ. νευρωνικά δίκτυα) Για εγκατάςταςθ αιολικισ μθχανισ: Εκτίμθςθ μζγιςτθσ ταχφτθτασ με ςτατιςτικι ακραίων τιμϊν για μεγάλεσ περιόδουσ.

18 Ριπή ανζμου Ξαφνικι και μικρισ διάρκειασ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου (V>10 m/s και ΔV>5 m/s). Αν εμφανίηουν μεγάλθ διάρκεια, θ αιολικι μθχανι ςταματά.

19 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Αναγωγι ταχφτθτασ του ανζμου u i από το ςθμείο Zο που μετράται (ςυνικωσ 10 m για χερςαία και 3.5 m ςε παράκτιουσ πλωτιρεσ), ςε οποιοδιποτε φψοσ Z : u j = u o ( z z o ) a (α=1/7 για χερςαία ςυςτιματα) u j =u o ln(z/α)/ln(z ο )/a) (α=0.2 mm για παράκτια ςυςτιματα) Ϊςχφσ του ανζμου ανά μονάδα επιφάνειασ για Ν μετριςεισ ταχφτθτασ ανζμου (διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ), : όπου ρ ο θ πυκνότθτα του αζρα (ρο=1.225 kg/m 3 για παράκτια ζργα) ι εξαρτϊμενθ από τθ κερμοκραςία ωσ όπου g = 9.81 m/s 2 θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, R = 287 J deg -1 kg -1 θ ςτακερά των αερίων, T j είναι θ κερμοκραςία ςε Kelvin [K], T o = 288 K (= ), ρ o = kg m -3 είναι θ πυκνότθτα του αζρα ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και Γ είναι θ κατακόρυφθ βακμίδα κερμοκραςίασ που ςυνικωσ κεωρείται 6.5 K km -1.

20

21

22 υντελεςτήσ Αξιοποίηςησ

23 Κατανομή Weibull Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ f u = κ c (u c )κ 1 exp u c κ, κ > 0, c > 0 όπου u είναι θ ταχφτθτα του ανζμου, κ και c είναι οι δφο παράμετροι ςχιματοσ (shape) και κλίμακασ (scale), αντίςτοιχα. Η ακροιςτικι ςυνάρτθςθ κατανομι F(u) τθσ κατανομισ Weibull δίνεται ωσ: Οι παράμετροι κ και c μποροφν εφκολα να υπολογιςτοφν από τθ κεωρία ελαχίςτων τετραγϊνων τθσ απλισ γραμμικισ εξίςωςθσ που παίρνουμε εάν λογαρικμιςουμε τα δφο μζλθ τθσ Εξίςωςθσ ωσ

24 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Ο ςυντελεςτισ αξιοποίθςθσ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ Η ςυνάρτθςθ Γ(3/κ) μπορεί να υπολογιςτεί ωσ ςυνάρτθςθ του EXCEL (=exp(gammaln(3/k)) Η μθ ολοκλθρωμζνθ ςυνάρτθςθ γ (α,x) μπορεί να υπολογιςτεί μζςω των ςυναρτιςεων του EXCEL =EXP(GAMMALN(alpha))*GAMMADIST(x,alpha,1,1) όπου το x είναι το 3/4. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ςχζςθ:

25 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Μζςθ ταχφτθτα ανζμου V = cγ(1 + 1/k)

26 Κατανομή Weibull Η κατανομι Weibull δεν είναι ςυμμετρικι όπωσ θ κατανομι Gauss και θ μζςθ τιμι δεν ςυμπίπτει με τθ διάμεςο (ίςα εμβαδα). Η μορφι τθσ κατανομισ διαφζρει από τόπο ςε τόπο και εξαρτάται από τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, το ανάγλυφο του εδάφουσ και ενδζχεται να αποκλίνει από τθν απλι μορφι τθσ κατανομισ Weibull. Μικρι τιμι τθσ παραμζτρου k χαρακτθρίηει μεγάλθ μεταβλθτότθτα ταχφτθτασ ανζμου ενϊ μεγάλθ τιμι το αντίκετο. Ειδικι τθσ μορφι αποτελεί θ κατανομι Rayleigh με ςυντελεςτι k=2 που είναι ιςοδφναμθ με τυπικι απόκλιςθ 52% από τθ μζςθ τιμι τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Η τυπικι απόκλιςθ των διακυμάνςεων τθσ ταχφτθτασ του ανζμου από τθ μζςθ τιμι είναι ςυνικωσ ςτακερι ςε αγροτικζσ ι υπεράκτιεσ περιοχζσ αλλά μεταβάλλεται ςθμαντικά ςτον αςτικό ιςτό.

27 Σραχφτητα εδάφουσ Το μικοσ τραχφτθτασ z o και θ κατθγορία τραχφτθτασ για τθν επιφάνεια ενδιαφζροντοσ εγκατάςταςθσ ανεμογεννιτριασ ςχετίηεται με το μικοσ εμποδίων τθσ επιφάνειασ Καηηγοπία Τπασύηηηαρ Τύπορ εδάθοςρ Ζο(m) 0 Πηλώδες έδαθος, Πάγος * Ήρεμη θάλαζζα 2* * Αμμώδες έδαθος Χιονοκαλσμμένο επίπεδο έδαθος 4.9* Χέρζο έδαθος Χλοερό έδαθος Δπίπεδο ακαλλιέργηηο έδαθος Χαμηλή βλάζηηζη, Σηέπα Υυηλά τόρηα Σιηοβολώνες Καλλιέργειες Θαμνώδες έδαθος Γάζη με ταμηλά δένδρα Γάζη με συηλά δένδρα Προαζηιακές περιοτές Πόλεις 1-4

28 τροβιλιςμόσ του αζρα Δθμιουργείται από τθν ανατάραξθ του αζρα λόγω περιδίνθςθσ κοντά ςτθν επαφι με το ζδαφοσ (διαφορετικι τραχφτθτα) και τθν κίνθςι του ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ Επθρεάηει τθ λειτουργία και τθν απόδοςθ τθσ ανεμογεννιτριασ και περιορίηει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ αςτικϊν εφαρμογϊν Ραράδειγμα 7όροφο κτίριο (20m) Ρλάτοσ 60m Απόςταςθ από ανεμογεννιτρια: 300m Φψοσ ανεμογεννιτριασ: 50m /wres/shelter/index.htm

29 Κλίμακα Μποφόρ Η κλίμακα Μποφόρ Χαρακτηριςμόσ ανζμου Χαρακτηριςμόσ θάλαςςασ Φαινόμενα ςτην ξηράςτην θάλαςςα 0 <0.3 Άπνοια (νθνεμία) Γαλινια Δεν φυςά άνεμοσ, ο καπνόσ υψϊνεται κατακόρυφα. Επίπεδθ, κατοπτρικι επιφάνεια (κοινϊσ «κάλαςςα λάδι»). 1 <1.6 Σχεδόν άπνοια / Υποπνζων (ελαφρφ αεράκι) υτιδοφμενθ Ο άνεμοσ μετακινεί τον καπνό, όχι όμωσ τον ανεμοδείκτθ. Το νερό κάνει μικρζσ «ρυτίδεσ». 2 <3.4 Ρολφ αςκενισ (ελαφριά αφρα) Ήρεμθ Ο άνεμοσ γίνεται αιςκθτόσ ςτο δζρμα, τα φφλλα κινοφνται. Μικρά κυματάκια που δεν «ςπάνε». Οι κορυφζσ τουσ ζχουν υαλϊδθ μορφι και ποτζ αφρό. 3 <5.5 Αςκενισ (γλυκιά αφρα) Λίγο ταραγμζνθ Φφλλα και μικρά κλαριά κινοφνται διαρκϊσ. Τα μικρά κφματα αρχίηουν να ςπάνε και εμφανίηεται λίγοσ αφρόσ. 4 <8 Σχεδόν μζτριοσ (μζτρια αφρα) Λίγο ταραγμζνθ ωσ ταραγμζνθ (μζτρια) Ο άνεμοσ ςθκϊνει ςκόνθ και πεςμζνα χαρτιά. Τα κλαδιά αρχίηουν να κινοφνται. Μζτρια κφματα, εμφανίηεται αφρόσ και ςταγονίδια νεροφ (πίτυλοσ). 5 <10.8 Μζτριοσ Ταραγμζνθ Μικρά δζντρα αρχίηουν να κινοφνται. Μεγαλφτερα κφματα (φψουσ 1,2-2,5 μ.), εμφανίηονται αφρϊδεισ κορυφζσ παντοφ. 6 <13.9 Ιςχυρόσ Κυματϊδθσ Μεγάλα κλαδιά κινοφνται και ο αζρασ ςφυρίηει. Η χριςθ τθσ ομπρζλασ γίνεται δφςκολθ. Μεγάλα κφματα (φψουσ 2-4 μ.) με επιμικεισ αφρϊδεισ κορυφζσ και ζντονο πίτυλο. 7 <17.2 Σφοδρόσ / Σχεδόν Θυελλϊδθσ (Near Gale) Κυματϊδθσ ζωσ πολφ κυματϊδθσ Τα δζντρα κινοφνται ολόκλθρα και το περπάτθμα ενάντια ςτον άνεμο γίνεται δφςκολο. Η κάλαςςα ογκοφται (φουςκϊνει) και λευκόσ αφρόσ από κφματα (φψουσ 3-5 μ.) που ςπάηουν αρχίηει να παραςφρεται και να ςχθματίηονται ραβδϊςεισ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. 8 <20.8 Θυελλϊδθσ (Gale) Ρολφ κυματϊδθσ ζωσ τρικυμιϊδθσ Μεγάλα δζντρα κινοφνται ολόκλθρα και μικρά κλαδιά ςπάνε. Η οδιγθςθ γίνεται δφςκολθ και το περπάτθμα ενάντια ςτον άνεμο εξαιρετικά δφςκολο. Η κάλαςςα αρχίηει να φουρτουνιάηει. Σχετικά υψθλά κφματα (4-6 μ.) με προεξζχουςεσ κορυφζσ που αρχίηουν να ςπάνε. Σχθματίηονται ζντονεσ λωρίδεσ αφροφ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. Μεγάλεσ ποςότθτεσ αιωροφμενου αφροφ.

30 9 <24.5 Ρολφ Θυελλϊδθσ (Strong Gale) Τρικυμιϊδθσ Μεγάλα κλαδιά ςπάνε, μικρζσ ηθμιζσ ςε καμινάδεσ και ςκεπζσ. Ρροςωρινι ςιμανςθ και οδοφράγματα παραςφρονται. Δφςκολθ θ όρκια ςτάςθ. Υψθλά κφματα (6-9 μ.) με πυκνζσ ραβδϊςεισ αφροφ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. Οι κορυφζσ των κυμάτων αρχίηουν να γζρνουν, να πζφτουν και να κυλίονται. Ο αφρόσ είναι δυνατόν να επθρεάηει τθν ορατότθτα. 10 <28.5 Θφελλα (Storm) Ρολφ τρικυμιϊδθσ Σπάνια παρατθρείται ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Δζντρα ςπάηουν ι ξεριηϊνονται. Ρολλά κεραμίδια αποςπϊνται από τισ ςκεπζσ, αρκετζσ ηθμιζσ ςτο εξωτερικό των κτιρίων. Ρολφ υψθλά (8-12,5 μ.) κφματα με μακριζσ λοφϊδεισ ράχεσ. Το ςπάςιμο και κφλιςμα των κορυφϊν των κυμάτων γίνεται ζντονο και βίαιο. Η κάλαςςα εμφανίηει μεγάλα λευκά μπαλϊματα και θ ςυνολικι τθσ εμφάνιςθ αρχίηει να αςπρίηει. Η ορατότθτα μειϊνεται. 11 <32.7 Βίαιθ / Σφοδρι κφελλα (Violent Storm) Εξαιρετικά τρικυμιϊδθσ (ι Άγρια) Ρολφ ςπάνια παρατθρείται ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Ρολλζσ ςτζγεσ υφίςτανται μεγάλθ ηθμιά. Αρκετζσ ηθμιζσ ςε κτίρια, αυτοκίνθτα, πάρκα. Ζπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτόσ κτιρίων παραςφρονται. Αδφνατθ θ όρκια ςτάςθ. Εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν βλάςτθςθ. Εξαιρετικά υψθλά (9-14 μ.) ογκϊδθ κφματα, μεγάλεσ ποςότθτεσ αιωροφμενου αφροφ, μικρι ορατότθτα. Δφςκολθ θ κζα πλοίων μικρισ και μεςαίασ χωρθτικότθτασ, ίςωσ για λίγθ ϊρα να χάνονται πίςω από τα κφματα. 12 >32.7 Τυφϊνασ (Hurricane-force)* Μαινόμενθ (ι Ρολφ άγρια) Εξαιρετικά ςπάνιο ςυμβάν ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Σοβαρζσ καταςτροφζσ ςε μεγάλθ ζκταςθ. Μερικά παράκυρα μπορεί να ςπάςουν. Κινθτά ςπίτια (mobile homes), κακϊσ και κακισ καταςκευισ υπόςτεγα και αχυρϊνεσ υφίςτανται μεγάλεσ ηθμιζσ ι και καταςτρζφονται. Συντρίμμια εκςφενδονίηονται και παραςφρονται. Ρολφ εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν βλάςτθςθ. Τεράςτια κφματα (14 μ. και άνω). Ο αζρασ γεμίηει με αφρό και πίτυλο, θ κάλαςςα αςπρίηει εντελϊσ. Ελάχιςτθ ζωσ μθδενικι ορατότθτα.

31 Σεχνολογία Ανεμογεννητριών -Ανεμογεννιτριεσ με οριηόντιο άξονα περιςτροφισ, όπου ο δρομζασ είναι τφπου ζλικασ και ο άξονασ μπορεί να περιςτρζφεται ςυνεχϊσ παράλλθλα προσ τον άνεμο και - Ανεμογεννιτριεσ με κατακόρυφο άξονα που παραμζνει ςτακερόσ Λειτουργία Ο άνεμοσ περιςτρζφει τα πτερφγια τθσ ανεμογεννιτριασ, τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με ζνα περιςτρεφόμενο άξονα. Ο άξονασ περνάει μζςα ςε ζνα κιβϊτιο μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ όπου αυξάνεται θ ταχφτθτα περιςτροφισ. Το κιβϊτιο ςυνδζεται με ζναν άξονα μεγάλθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ο οποίοσ κινεί μια γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Άνεμοσ-> Μθχανικι Ενζργεια -> Ηλεκτριςμόσ ps://pixabay.com/static/uploads/photo/20 14/07/17/12/34/missouri _640.jpg&imgrefurl=https://pixa bay.com/ Ζξοδοσ Ιςχφοσ Ανεμογεννήτριασ P = ½ Cp ρ A V 3 όπου Cp είναι ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ και περιγράφει τθ μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ανζμου ςε μθχανικό ζργο "Darrieus-windmill". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:darrieuswindmill.jpg#/media/file:darrieus-windmill.jpg Ραρουςίαςθ κεωρίασ δίςκου ενζργειασ και Τεχνολογίασ ΑΓ ςτο Μζροσ Β

32

33 E-33 AN 600 E-48 V-52 E-44 AN 1000 GE 1.5xle S70 V-80 E-82 N80 Energy Payback (years) Avoided Greenhouse Emissions (tco2-e) Θετικζσ Περιβαλλοντικζσ Επιπτώςεισ Αιολικήσ Ενζργειασ Ρερίοδοσ Ενεργειακισ Ανταπόδοςθσ (y) Αποφυγι ζκλυςθσ tco 2 -e/20y LGKR LGPZ LGKF LGAN LGRX LGZA LGKR LGPZ LGKF LGAN LGRX LGZA WTGs WTGs

34 Πιθανζσ Αρνητικζσ Επιπτώςεισ των Τπεράκτιων Αιολικών Οξφσ κόρυβοσ ςτθ φάςθ καταςκευισ (οδιγθςθ, γεωτριςεισ και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ) Διαταραχι κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ, τθσ καταςκευισ και τθσ ςυντιρθςθσ Δθμιουργία ρφπων ςτα ιηιματα κατά τθν καταςκευι και λόγω επαναιϊρθςθσ Συγκροφςεισ των πουλιϊν και άλλων οργανιςμϊν (υδρόβιων κοινοτιτων) με τισ ανεμογεννιτριεσ Δθμιουργία τεχνθτοφ υφάλου, με επακόλουκεσ επιπτϊςεισ ςτθν βιοποικιλότθτα Επιπτϊςεισ από τα χτυπιματα που οφείλονται ςτο ςυνεχι κόρυβο και τουσ κραδαςμοφσ που προζρχονται από τισ ανεμογεννιτριεσ Ηλεκτρομαγνθτικζσ επιπτϊςεισ (υποκαλάςςια καλωδιακά δίκτυα), που ενδζχεται να παρεμποδίηουν τον προςανατολιςμό των οργανιςμϊν Θερμικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να επιδεινϊςουν τισ επιπτϊςεισ των άλλων παραγόντων πίεςθσ επί των βενκικϊν οργανιςμϊν Επιπτϊςεισ τθσ αφξθςθσ τθσ κίνθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων των Α/Γ Επιπτϊςεισ κατά τθν διάρκεια του παροπλιςμοφ

35 Ν. 2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξη και άλλεσ διατάξεισ» Υποχρεωτικά κριτιρια χωροκζτθςθσ παράκτιων-υπεράκτιων αιολικϊν πάρκων: Η χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων αιολικισ ενζργειασ ςε όλεσ τισ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ επιτρζπεται, οι οποίεσ ζχουν ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ του ανζμου και δεν αποτελοφν μζροσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεςμικοφ πλαιςίου με τθν απαγόρευςθ ςτθν εγκατάςταςθ ι οποία δεν είναι μζροσ τθσ ηϊνθσ αποκλειςμοφ, όπωσ εκ του νόμου ι τα υποβρφχια πάρκα ι των εγκατεςτθμζνων επιβατικϊν γραμμϊν πλοιγθςθσ. τα διάκενα για τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ λειτουργικότθτα και απόδοςθ των αιολικϊν πάρκων κα πρζπει να ελαχιςτοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ γθσ. Η εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν ςε απόςταςθ μικρότερθ των 500 μζτρων από τθν οργανωμζνθ ι ςχθματιηόμενων ακτϊν κολφμβθςθσ ι άλλεσ αξιόλογεσ ακτζσ και παραλίεσ ( π.χ. αμμϊδεισ) είναι απαγορευμζνθ. Μικροί - κλειςτοί κόλποι με εφροσ ανοίγματοσ μικρότερθ από 1100 m πρζπει να είναι ελεφκεροι από ανεμογεννιτριεσ. Ελάχιςτθ απόςταςθ εγκατάςταςθσ από περιοχζσ και ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και οικιςμοί κα πρζπει να εξετάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ γθσ. Σχζδια ανάπτυξθσ αιολικϊν πάρκων πρζπει να αποδεικνφουν τθν ικανότθτα τθσ αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ και μεταφοράσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με μζγιςτθ απόςταςθ από τθν χερςαία διαδρομι μζχρι τθ διαςφνδεςθ του υποςτακμοφ να είναι 20 χιλιόμετρα. Οι κανόνεσ του τοπίου που ιςχφουν ςτουσ τομείσ τθσ αιολικισ ενζργειασ πρζπει να εφαρμοςτοφν.

36 ημείωμα Ιζηορικού Δκδόζεων Έργοσ Τν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1 η έθδνζε. ημείωμα Αναθοράς Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Γεκήηξεο Καξακάλεο, Γεκήηξεο Καξακάλεο, «Πεξηβάιινλ - Δλέξγεηα». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/env110/index.php ημείωμα Αδειοδόηηζης Τν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Χξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Τξίησλ». «Σο σλικό ηης παροσζίαζης προέρτεηαι από ηις πανεπιζηημιακές παραδόζεις ηοσ καθηγηηή Γ. Καραμάνη».

37 Σο Έργο ασηό κάνει τρήζη ηων ακόλοσθων έργων: Γιαθάνεια 6-7: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:global_wind_power_cumulative_capacity.svg#/media/file:glob al_wind_power_cumulative_capacity.svg Γιαθάνεια 10: commons.wikimedia.org Γιαθάνεια 11: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wea00920.jpg#/media/file:wea00920.jpg Γιαθάνεια 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wind_speed_and_direction_instrument_- _NOAA.jpg#/media/File:Wind_speed_and_direction_instrument_-_NOAA.jpg Γιαθάνεια 15-16: Σύςαο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΑΠ, 2014 Γιαθάνεια 18: Γιαθάνεια 31: _640.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/ https://commons.wikimedia.org/wiki/file:darrieus-windmill.jpg#/media/file:darrieus-windmill.jpg

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματικό Εργαςύα «Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΤΔΗΝ ΥΟΡΣΙΟΤ» ΓΡΤΜΠΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

Διαβάστε περισσότερα