ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών"

Transcript

1 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 5. Αιολική Δνέργεια ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ

2 Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο ρξήζεο Creative Commons. Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο.

3 Χρημαηοδόηηζη Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα. Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηρών» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δλαιιαθηηθώλ Πεγώλ Δλέξγεηαο Δπηθνηλσλία: Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν:

5 Αιολική Ενζργεια Άνεμοι: κινοφμενεσ μάηεσ από μία περιοχι ςε κάποια άλλθ λόγω τθσ ανομοιόμορφθσ κζρμανςθσ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ από τθν θλιακι ακτινοβολία. Ολικι κινθτικι ενζργεια των ανζμων: 140 Wh/m 2 κάλυψθ αναγκϊν ανκρωπότθτασ ςε θλεκτρικι ενζργεια κατά 2 φορζσ. Στο 25 % τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ επικρατοφν άνεμοι μζςθσ ετιςιασ ταχφτθτασ πάνω από 5.0 m/s ςε φψοσ 10 m πάνω από το ζδαφοσ και μποροφν να είναι εκμεταλλεφςιμοι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.

6 Αιολική Ενζργεια "Global Wind Power Cumulative Capacity" by Delphi234 - Own work. Licensed under CC0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:global_wind_power_cumulative_capacity.svg#/media/file:global_wind_powe r_cumulative_capacity.svg

7 Δεν υπάρχει Υπεράκτιο Ζργο ςτθν Ελλάδα GW υπεράκτια ςτθν Ευρϊπθ (584 WTBs, 82 φάρμεσ ςε 11 χϊρεσ) Απιθμόρ ΥΑ Τοςπμπίνων Ολλανδία Γερμανία ΗΒ Σσνολικά Διαζςνδεδεμένα MW ηο 1 ο εξάμηνο ηος 2015

8 Αιολικό Δυναμικό Κίνθςθ αζριων μαηϊν ςτθν ατμόςφαιρα λόγω: α) θλιακισ ακτινοβολίασ (διαφορετικι κερμοκραςία ιςθμερινοφ και πόλων και ψυχρϊν μαηϊν από πόλουσ προσ ιςθμερινό και κερμϊν αντίςτροφα) β) περιςτροφισ τθσ γθσ (κίνθςθ ψυχρϊν επιφανειακϊν μαηϊν προσ Δυτικά και κερμϊν μαηϊν ςε μεγαλφτερο φψοσ προσ Ανατολικά) Επίδραςθ του πεδίου πίεςθσ λόγω διαφορετικισ κερμικισ ςυμπεριφοράσ ξθράσ Επίδραςθ του γιινου αναγλφφου και τοπικϊν παραγόντων Χαρακτθριςμόσ τθσ κίνθςθσ των αερίων μαηϊν από το διάνυςμα τθσ ταχφτθτασ (μζτρο, διεφκυνςθ και φορά) Μεταβολι τθσ ταχφτθτασ του ανζμου με το φψοσ Στατιςτικι μελζτθ του ςτοχαςτικοφ φαινομζνου για τον προςδιοριςμό αξιοποιιςιμου αιολικοφ δυναμικοφ

9 Αιολικό Δυναμικό Το ποςό του ανζμου που είναι διακζςιμο ςε μια τοποκεςία μπορεί να ποικίλλει από το ζνα ζτοσ ςτο επόμενο, με ακόμθ μεγαλφτερθ κλίμακα διακυμάνςεων για περιόδουσ δεκαετιϊν ι περιςςότερων Συνοπτικζσ διακυμάνςεισ Χρονικι κλίμακα μικρότερθ του ζτουσ - εποχιακζσ διακυμάνςεισ Επίδραςθ καιρικϊν ςυςτθμάτων και φαινομζνων Ημεριςιεσ διακυμάνςεισ Ρροβλζψιμο ανάλογα με τθν ϊρα τθσ θμζρασ (ανάλογα με τθν τοποκεςία) Σθμαντικό για τθν ενςωμάτωςθ μεγάλων ποςοτιτων αιολικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο Ανατάραξθ (Τφρβθ) Βραχφβιασ κλίμακασ πρόβλεψθ (λεπτά ι λιγότερο) Σθμαντικι επίδραςθ ςτθν ςχεδίαςθ και τθν απόδοςθ των ανεμογεννθτριϊν Επίδραςθ ςτθν ποιότθτα του ρεφματοσ που τροφοδοτείται ςτο δίκτυο Ζνταςθσ τθσ τφρβθσ δίνεται από Ι = ς / ν, όπου ς είναι θ τυπικι απόκλιςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου

10 Αιολικό Δυναμικό Κινθτικι ενζργεια και ιςχφσ του ανζμου ds=vdt dm=ρdv=ραds=ραvdt v E k =1/2dmv 2 =1/2ρΑvdtv 2 P a /A=E k /Adt=1/2ρv 3 commons.wikimedia.org STP (T ο = K), (P ο = Pa), ρ ο = kg/m 3 Πμωσ: Ρυκνότθτα και ταχφτθτα μεταβλθτά μεγζκθ Ρειραματικόσ προςδιοριςμόσ

11 Ανεμόμετρο Αιολικό Δυναμικό-Μζτρηςη Τα κυπελλοφόρα ανεμόμετρα βαςίηονται ςτισ αεροδυναμικζσ δυνάμεισ (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςτθν αντίςταςθ) που αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα από τον άνεμο. Στθν κατάςταςθ ιςορροπίασ τα κφπελλα περιςτρζφονται γφρω από τον άξονα του ανεμομζτρου με γωνιακι ταχφτθτα ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Ζνασ αιςκθτιρασ μετράει τθ ςυχνότθτα περιςτροφισ του άξονα του ανεμομζτρου και με αυτό τον τρόπο υπολογίηεται θ ταχφτθτα του ανζμου. Τεχνικά χαρακτθριςτικά Εφροσ μζτρηςησ: 0 to 75 m/s Παροχή τάςησ: 4.75 to 28V DC Χρόνοσ ενεργοποίηςησ: 2 sec Τρζχουςα κατανάλωςη: 1 ma τυπική (1.3 ma max) Στάνταρ καλώδιο: 3m Εφροσ θερμοκραςίασ λειτουργίασ: -30 to 70 C "Wea00920" by photographer: Archival Photograph by Mr. Sean Linehan, NOS, NGS - The Aims and Methods of Meteorological Work by Cleveland Abbe, in Maryland Weather Service, Johns Hopkins Press, Baltimore, Volume I, page 316.NOAA's National Weather Service (NWS) Collection, Image ID: wea Source link: link to image: Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wea00920.jpg#/ media/file:wea00920.jpg

12 Αιολικό Δυναμικό-Μζτρηςη Ανεμοδείκτθσ Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Μζγιςτθ ταχφτθτα ανζμου πάνω από 75 m/s Εφροσ: 360 Εφροσ κερμοκραςίασ: -50 to 70 C Ραροχι τάςθσ: 1 to 5V (20 max) "Wind speed and direction instrument - NOAA". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file: Wind_speed_and_direction_instrument_- _NOAA.jpg#/media/File:Wind_speed_and_ direction_instrument_-_noaa.jpg

13 Μζςη Σαχφτητα Ανζμου (m s -1 ) Μζςη ταχφτητα ανζμου (m s -1 ) Αιολικό Δυναμικό Ώρα Ημζρασ Μήνασ Ηλιακό και Αιολικό Δυναμικό μπορεί να δρουν ςυμπληρωματικά ςε ετήςια βάςη

14 Wind Speed (m s -1 ) Wind Speed (m s -1 ) Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Εκτίμθςθ από δεδομζνα πλωτιρων (ςφςτθμα ΡΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ) Δορυφορικά δεδομζνα, μοντζλα πρόγνωςθσ Σφγκριςθ δεδομζνων πλωτιρων και δορυφορικϊν ςτα 10 m 25 BZK SZK /11/ /11/ /12/2007 5/1/ /1/ /2/2008 Date BPY SPY 6/11/ /11/ /12/2007 5/1/ /1/ /2/2008 Date

15 Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Σφψασ, Διπλωματικι Εργαςία, ΕΑΡ, 2014

16 Τπεράκτιο Αιολικό Δυναμικό Ρυκνότθτα ιςχφοσ ανζμου ςτα 10 m Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ (πράςινο) και ΡΙΑ 10 m Σφψασ, Διπλωματικι Εργαςία, ΕΑΡ, 2014

17 Χρονικό Διάςτημα Μζτρηςησ Σαχφτητασ Η ςτιγμιαία ταχφτθτα του ανζμου είναι το άκροιςμα τθσ μζςθσ ταχφτθτασ και τθσ διακφμανςθσ γφρω από τθν μζςθ τιμι Η διακφμανςθ προςδιορίηεται με μετριςεισ τθσ ταχφτθτασ ανζμου και εξαγωγι τθσ μζςθσ τιμισ για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Τυπικζσ τιμζσ των 10 min για εφαρμογζσ προςδιοριςμοφ αιολικοφ δυναμικοφ για παραγωγι ενζργειασ Μεγάλοσ όγκοσ μετριςεων ςτθν Ελλάδα EMY (www.hnms.gr) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (www.meteo.gr) ΚΑΡΕ (www.cres.gr/kape/datainfo/maps.htm) ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑ ΔΕΗ, ΦΟΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΕΣ Για ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ και χαρακτθριςτικά εδάφουσ: Εκτίμθςθ αιολικοφ δυναμικοφ με μζτρθςθ ταχφτθτασ τουλάχιςτον ζνα ζτοσ ι ςυςχζτιςθ με μετριςεισ κοντινϊν ςτακμϊν ι μοντελοποίθςθ ι υβριδικόσ προςδιοριςμόσ (π.χ. νευρωνικά δίκτυα) Για εγκατάςταςθ αιολικισ μθχανισ: Εκτίμθςθ μζγιςτθσ ταχφτθτασ με ςτατιςτικι ακραίων τιμϊν για μεγάλεσ περιόδουσ.

18 Ριπή ανζμου Ξαφνικι και μικρισ διάρκειασ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου (V>10 m/s και ΔV>5 m/s). Αν εμφανίηουν μεγάλθ διάρκεια, θ αιολικι μθχανι ςταματά.

19 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Αναγωγι ταχφτθτασ του ανζμου u i από το ςθμείο Zο που μετράται (ςυνικωσ 10 m για χερςαία και 3.5 m ςε παράκτιουσ πλωτιρεσ), ςε οποιοδιποτε φψοσ Z : u j = u o ( z z o ) a (α=1/7 για χερςαία ςυςτιματα) u j =u o ln(z/α)/ln(z ο )/a) (α=0.2 mm για παράκτια ςυςτιματα) Ϊςχφσ του ανζμου ανά μονάδα επιφάνειασ για Ν μετριςεισ ταχφτθτασ ανζμου (διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ), : όπου ρ ο θ πυκνότθτα του αζρα (ρο=1.225 kg/m 3 για παράκτια ζργα) ι εξαρτϊμενθ από τθ κερμοκραςία ωσ όπου g = 9.81 m/s 2 θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, R = 287 J deg -1 kg -1 θ ςτακερά των αερίων, T j είναι θ κερμοκραςία ςε Kelvin [K], T o = 288 K (= ), ρ o = kg m -3 είναι θ πυκνότθτα του αζρα ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και Γ είναι θ κατακόρυφθ βακμίδα κερμοκραςίασ που ςυνικωσ κεωρείται 6.5 K km -1.

20

21

22 υντελεςτήσ Αξιοποίηςησ

23 Κατανομή Weibull Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ f u = κ c (u c )κ 1 exp u c κ, κ > 0, c > 0 όπου u είναι θ ταχφτθτα του ανζμου, κ και c είναι οι δφο παράμετροι ςχιματοσ (shape) και κλίμακασ (scale), αντίςτοιχα. Η ακροιςτικι ςυνάρτθςθ κατανομι F(u) τθσ κατανομισ Weibull δίνεται ωσ: Οι παράμετροι κ και c μποροφν εφκολα να υπολογιςτοφν από τθ κεωρία ελαχίςτων τετραγϊνων τθσ απλισ γραμμικισ εξίςωςθσ που παίρνουμε εάν λογαρικμιςουμε τα δφο μζλθ τθσ Εξίςωςθσ ωσ

24 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Ο ςυντελεςτισ αξιοποίθςθσ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ Η ςυνάρτθςθ Γ(3/κ) μπορεί να υπολογιςτεί ωσ ςυνάρτθςθ του EXCEL (=exp(gammaln(3/k)) Η μθ ολοκλθρωμζνθ ςυνάρτθςθ γ (α,x) μπορεί να υπολογιςτεί μζςω των ςυναρτιςεων του EXCEL =EXP(GAMMALN(alpha))*GAMMADIST(x,alpha,1,1) όπου το x είναι το 3/4. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ςχζςθ:

25 Εκτίμηςη αιολικοφ δυναμικοφ και αξιολόγηςη παραγωγήσ ενζργειασ Μζςθ ταχφτθτα ανζμου V = cγ(1 + 1/k)

26 Κατανομή Weibull Η κατανομι Weibull δεν είναι ςυμμετρικι όπωσ θ κατανομι Gauss και θ μζςθ τιμι δεν ςυμπίπτει με τθ διάμεςο (ίςα εμβαδα). Η μορφι τθσ κατανομισ διαφζρει από τόπο ςε τόπο και εξαρτάται από τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, το ανάγλυφο του εδάφουσ και ενδζχεται να αποκλίνει από τθν απλι μορφι τθσ κατανομισ Weibull. Μικρι τιμι τθσ παραμζτρου k χαρακτθρίηει μεγάλθ μεταβλθτότθτα ταχφτθτασ ανζμου ενϊ μεγάλθ τιμι το αντίκετο. Ειδικι τθσ μορφι αποτελεί θ κατανομι Rayleigh με ςυντελεςτι k=2 που είναι ιςοδφναμθ με τυπικι απόκλιςθ 52% από τθ μζςθ τιμι τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Η τυπικι απόκλιςθ των διακυμάνςεων τθσ ταχφτθτασ του ανζμου από τθ μζςθ τιμι είναι ςυνικωσ ςτακερι ςε αγροτικζσ ι υπεράκτιεσ περιοχζσ αλλά μεταβάλλεται ςθμαντικά ςτον αςτικό ιςτό.

27 Σραχφτητα εδάφουσ Το μικοσ τραχφτθτασ z o και θ κατθγορία τραχφτθτασ για τθν επιφάνεια ενδιαφζροντοσ εγκατάςταςθσ ανεμογεννιτριασ ςχετίηεται με το μικοσ εμποδίων τθσ επιφάνειασ Καηηγοπία Τπασύηηηαρ Τύπορ εδάθοςρ Ζο(m) 0 Πηλώδες έδαθος, Πάγος * Ήρεμη θάλαζζα 2* * Αμμώδες έδαθος Χιονοκαλσμμένο επίπεδο έδαθος 4.9* Χέρζο έδαθος Χλοερό έδαθος Δπίπεδο ακαλλιέργηηο έδαθος Χαμηλή βλάζηηζη, Σηέπα Υυηλά τόρηα Σιηοβολώνες Καλλιέργειες Θαμνώδες έδαθος Γάζη με ταμηλά δένδρα Γάζη με συηλά δένδρα Προαζηιακές περιοτές Πόλεις 1-4

28 τροβιλιςμόσ του αζρα Δθμιουργείται από τθν ανατάραξθ του αζρα λόγω περιδίνθςθσ κοντά ςτθν επαφι με το ζδαφοσ (διαφορετικι τραχφτθτα) και τθν κίνθςι του ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ Επθρεάηει τθ λειτουργία και τθν απόδοςθ τθσ ανεμογεννιτριασ και περιορίηει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ αςτικϊν εφαρμογϊν Ραράδειγμα 7όροφο κτίριο (20m) Ρλάτοσ 60m Απόςταςθ από ανεμογεννιτρια: 300m Φψοσ ανεμογεννιτριασ: 50m /wres/shelter/index.htm

29 Κλίμακα Μποφόρ Η κλίμακα Μποφόρ Χαρακτηριςμόσ ανζμου Χαρακτηριςμόσ θάλαςςασ Φαινόμενα ςτην ξηράςτην θάλαςςα 0 <0.3 Άπνοια (νθνεμία) Γαλινια Δεν φυςά άνεμοσ, ο καπνόσ υψϊνεται κατακόρυφα. Επίπεδθ, κατοπτρικι επιφάνεια (κοινϊσ «κάλαςςα λάδι»). 1 <1.6 Σχεδόν άπνοια / Υποπνζων (ελαφρφ αεράκι) υτιδοφμενθ Ο άνεμοσ μετακινεί τον καπνό, όχι όμωσ τον ανεμοδείκτθ. Το νερό κάνει μικρζσ «ρυτίδεσ». 2 <3.4 Ρολφ αςκενισ (ελαφριά αφρα) Ήρεμθ Ο άνεμοσ γίνεται αιςκθτόσ ςτο δζρμα, τα φφλλα κινοφνται. Μικρά κυματάκια που δεν «ςπάνε». Οι κορυφζσ τουσ ζχουν υαλϊδθ μορφι και ποτζ αφρό. 3 <5.5 Αςκενισ (γλυκιά αφρα) Λίγο ταραγμζνθ Φφλλα και μικρά κλαριά κινοφνται διαρκϊσ. Τα μικρά κφματα αρχίηουν να ςπάνε και εμφανίηεται λίγοσ αφρόσ. 4 <8 Σχεδόν μζτριοσ (μζτρια αφρα) Λίγο ταραγμζνθ ωσ ταραγμζνθ (μζτρια) Ο άνεμοσ ςθκϊνει ςκόνθ και πεςμζνα χαρτιά. Τα κλαδιά αρχίηουν να κινοφνται. Μζτρια κφματα, εμφανίηεται αφρόσ και ςταγονίδια νεροφ (πίτυλοσ). 5 <10.8 Μζτριοσ Ταραγμζνθ Μικρά δζντρα αρχίηουν να κινοφνται. Μεγαλφτερα κφματα (φψουσ 1,2-2,5 μ.), εμφανίηονται αφρϊδεισ κορυφζσ παντοφ. 6 <13.9 Ιςχυρόσ Κυματϊδθσ Μεγάλα κλαδιά κινοφνται και ο αζρασ ςφυρίηει. Η χριςθ τθσ ομπρζλασ γίνεται δφςκολθ. Μεγάλα κφματα (φψουσ 2-4 μ.) με επιμικεισ αφρϊδεισ κορυφζσ και ζντονο πίτυλο. 7 <17.2 Σφοδρόσ / Σχεδόν Θυελλϊδθσ (Near Gale) Κυματϊδθσ ζωσ πολφ κυματϊδθσ Τα δζντρα κινοφνται ολόκλθρα και το περπάτθμα ενάντια ςτον άνεμο γίνεται δφςκολο. Η κάλαςςα ογκοφται (φουςκϊνει) και λευκόσ αφρόσ από κφματα (φψουσ 3-5 μ.) που ςπάηουν αρχίηει να παραςφρεται και να ςχθματίηονται ραβδϊςεισ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. 8 <20.8 Θυελλϊδθσ (Gale) Ρολφ κυματϊδθσ ζωσ τρικυμιϊδθσ Μεγάλα δζντρα κινοφνται ολόκλθρα και μικρά κλαδιά ςπάνε. Η οδιγθςθ γίνεται δφςκολθ και το περπάτθμα ενάντια ςτον άνεμο εξαιρετικά δφςκολο. Η κάλαςςα αρχίηει να φουρτουνιάηει. Σχετικά υψθλά κφματα (4-6 μ.) με προεξζχουςεσ κορυφζσ που αρχίηουν να ςπάνε. Σχθματίηονται ζντονεσ λωρίδεσ αφροφ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. Μεγάλεσ ποςότθτεσ αιωροφμενου αφροφ.

30 9 <24.5 Ρολφ Θυελλϊδθσ (Strong Gale) Τρικυμιϊδθσ Μεγάλα κλαδιά ςπάνε, μικρζσ ηθμιζσ ςε καμινάδεσ και ςκεπζσ. Ρροςωρινι ςιμανςθ και οδοφράγματα παραςφρονται. Δφςκολθ θ όρκια ςτάςθ. Υψθλά κφματα (6-9 μ.) με πυκνζσ ραβδϊςεισ αφροφ κατά τθν διεφκυνςθ του ανζμου. Οι κορυφζσ των κυμάτων αρχίηουν να γζρνουν, να πζφτουν και να κυλίονται. Ο αφρόσ είναι δυνατόν να επθρεάηει τθν ορατότθτα. 10 <28.5 Θφελλα (Storm) Ρολφ τρικυμιϊδθσ Σπάνια παρατθρείται ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Δζντρα ςπάηουν ι ξεριηϊνονται. Ρολλά κεραμίδια αποςπϊνται από τισ ςκεπζσ, αρκετζσ ηθμιζσ ςτο εξωτερικό των κτιρίων. Ρολφ υψθλά (8-12,5 μ.) κφματα με μακριζσ λοφϊδεισ ράχεσ. Το ςπάςιμο και κφλιςμα των κορυφϊν των κυμάτων γίνεται ζντονο και βίαιο. Η κάλαςςα εμφανίηει μεγάλα λευκά μπαλϊματα και θ ςυνολικι τθσ εμφάνιςθ αρχίηει να αςπρίηει. Η ορατότθτα μειϊνεται. 11 <32.7 Βίαιθ / Σφοδρι κφελλα (Violent Storm) Εξαιρετικά τρικυμιϊδθσ (ι Άγρια) Ρολφ ςπάνια παρατθρείται ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Ρολλζσ ςτζγεσ υφίςτανται μεγάλθ ηθμιά. Αρκετζσ ηθμιζσ ςε κτίρια, αυτοκίνθτα, πάρκα. Ζπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτόσ κτιρίων παραςφρονται. Αδφνατθ θ όρκια ςτάςθ. Εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν βλάςτθςθ. Εξαιρετικά υψθλά (9-14 μ.) ογκϊδθ κφματα, μεγάλεσ ποςότθτεσ αιωροφμενου αφροφ, μικρι ορατότθτα. Δφςκολθ θ κζα πλοίων μικρισ και μεςαίασ χωρθτικότθτασ, ίςωσ για λίγθ ϊρα να χάνονται πίςω από τα κφματα. 12 >32.7 Τυφϊνασ (Hurricane-force)* Μαινόμενθ (ι Ρολφ άγρια) Εξαιρετικά ςπάνιο ςυμβάν ςτο εςωτερικό τθσ ξθράσ. Σοβαρζσ καταςτροφζσ ςε μεγάλθ ζκταςθ. Μερικά παράκυρα μπορεί να ςπάςουν. Κινθτά ςπίτια (mobile homes), κακϊσ και κακισ καταςκευισ υπόςτεγα και αχυρϊνεσ υφίςτανται μεγάλεσ ηθμιζσ ι και καταςτρζφονται. Συντρίμμια εκςφενδονίηονται και παραςφρονται. Ρολφ εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν βλάςτθςθ. Τεράςτια κφματα (14 μ. και άνω). Ο αζρασ γεμίηει με αφρό και πίτυλο, θ κάλαςςα αςπρίηει εντελϊσ. Ελάχιςτθ ζωσ μθδενικι ορατότθτα.

31 Σεχνολογία Ανεμογεννητριών -Ανεμογεννιτριεσ με οριηόντιο άξονα περιςτροφισ, όπου ο δρομζασ είναι τφπου ζλικασ και ο άξονασ μπορεί να περιςτρζφεται ςυνεχϊσ παράλλθλα προσ τον άνεμο και - Ανεμογεννιτριεσ με κατακόρυφο άξονα που παραμζνει ςτακερόσ Λειτουργία Ο άνεμοσ περιςτρζφει τα πτερφγια τθσ ανεμογεννιτριασ, τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με ζνα περιςτρεφόμενο άξονα. Ο άξονασ περνάει μζςα ςε ζνα κιβϊτιο μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ όπου αυξάνεται θ ταχφτθτα περιςτροφισ. Το κιβϊτιο ςυνδζεται με ζναν άξονα μεγάλθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ο οποίοσ κινεί μια γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Άνεμοσ-> Μθχανικι Ενζργεια -> Ηλεκτριςμόσ ps://pixabay.com/static/uploads/photo/20 14/07/17/12/34/missouri _640.jpg&imgrefurl=https://pixa bay.com/ Ζξοδοσ Ιςχφοσ Ανεμογεννήτριασ P = ½ Cp ρ A V 3 όπου Cp είναι ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ και περιγράφει τθ μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ανζμου ςε μθχανικό ζργο "Darrieus-windmill". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/file:darrieuswindmill.jpg#/media/file:darrieus-windmill.jpg Ραρουςίαςθ κεωρίασ δίςκου ενζργειασ και Τεχνολογίασ ΑΓ ςτο Μζροσ Β

32

33 E-33 AN 600 E-48 V-52 E-44 AN 1000 GE 1.5xle S70 V-80 E-82 N80 Energy Payback (years) Avoided Greenhouse Emissions (tco2-e) Θετικζσ Περιβαλλοντικζσ Επιπτώςεισ Αιολικήσ Ενζργειασ Ρερίοδοσ Ενεργειακισ Ανταπόδοςθσ (y) Αποφυγι ζκλυςθσ tco 2 -e/20y LGKR LGPZ LGKF LGAN LGRX LGZA LGKR LGPZ LGKF LGAN LGRX LGZA WTGs WTGs

34 Πιθανζσ Αρνητικζσ Επιπτώςεισ των Τπεράκτιων Αιολικών Οξφσ κόρυβοσ ςτθ φάςθ καταςκευισ (οδιγθςθ, γεωτριςεισ και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ) Διαταραχι κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ, τθσ καταςκευισ και τθσ ςυντιρθςθσ Δθμιουργία ρφπων ςτα ιηιματα κατά τθν καταςκευι και λόγω επαναιϊρθςθσ Συγκροφςεισ των πουλιϊν και άλλων οργανιςμϊν (υδρόβιων κοινοτιτων) με τισ ανεμογεννιτριεσ Δθμιουργία τεχνθτοφ υφάλου, με επακόλουκεσ επιπτϊςεισ ςτθν βιοποικιλότθτα Επιπτϊςεισ από τα χτυπιματα που οφείλονται ςτο ςυνεχι κόρυβο και τουσ κραδαςμοφσ που προζρχονται από τισ ανεμογεννιτριεσ Ηλεκτρομαγνθτικζσ επιπτϊςεισ (υποκαλάςςια καλωδιακά δίκτυα), που ενδζχεται να παρεμποδίηουν τον προςανατολιςμό των οργανιςμϊν Θερμικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να επιδεινϊςουν τισ επιπτϊςεισ των άλλων παραγόντων πίεςθσ επί των βενκικϊν οργανιςμϊν Επιπτϊςεισ τθσ αφξθςθσ τθσ κίνθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων των Α/Γ Επιπτϊςεισ κατά τθν διάρκεια του παροπλιςμοφ

35 Ν. 2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξη και άλλεσ διατάξεισ» Υποχρεωτικά κριτιρια χωροκζτθςθσ παράκτιων-υπεράκτιων αιολικϊν πάρκων: Η χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων αιολικισ ενζργειασ ςε όλεσ τισ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ επιτρζπεται, οι οποίεσ ζχουν ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ του ανζμου και δεν αποτελοφν μζροσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεςμικοφ πλαιςίου με τθν απαγόρευςθ ςτθν εγκατάςταςθ ι οποία δεν είναι μζροσ τθσ ηϊνθσ αποκλειςμοφ, όπωσ εκ του νόμου ι τα υποβρφχια πάρκα ι των εγκατεςτθμζνων επιβατικϊν γραμμϊν πλοιγθςθσ. τα διάκενα για τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ λειτουργικότθτα και απόδοςθ των αιολικϊν πάρκων κα πρζπει να ελαχιςτοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ γθσ. Η εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν ςε απόςταςθ μικρότερθ των 500 μζτρων από τθν οργανωμζνθ ι ςχθματιηόμενων ακτϊν κολφμβθςθσ ι άλλεσ αξιόλογεσ ακτζσ και παραλίεσ ( π.χ. αμμϊδεισ) είναι απαγορευμζνθ. Μικροί - κλειςτοί κόλποι με εφροσ ανοίγματοσ μικρότερθ από 1100 m πρζπει να είναι ελεφκεροι από ανεμογεννιτριεσ. Ελάχιςτθ απόςταςθ εγκατάςταςθσ από περιοχζσ και ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και οικιςμοί κα πρζπει να εξετάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ γθσ. Σχζδια ανάπτυξθσ αιολικϊν πάρκων πρζπει να αποδεικνφουν τθν ικανότθτα τθσ αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ και μεταφοράσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με μζγιςτθ απόςταςθ από τθν χερςαία διαδρομι μζχρι τθ διαςφνδεςθ του υποςτακμοφ να είναι 20 χιλιόμετρα. Οι κανόνεσ του τοπίου που ιςχφουν ςτουσ τομείσ τθσ αιολικισ ενζργειασ πρζπει να εφαρμοςτοφν.

36 ημείωμα Ιζηορικού Δκδόζεων Έργοσ Τν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1 η έθδνζε. ημείωμα Αναθοράς Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Γεκήηξεο Καξακάλεο, Γεκήηξεο Καξακάλεο, «Πεξηβάιινλ - Δλέξγεηα». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/env110/index.php ημείωμα Αδειοδόηηζης Τν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Χξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείσκα Χξήζεο Έξγσλ Τξίησλ». «Σο σλικό ηης παροσζίαζης προέρτεηαι από ηις πανεπιζηημιακές παραδόζεις ηοσ καθηγηηή Γ. Καραμάνη».

37 Σο Έργο ασηό κάνει τρήζη ηων ακόλοσθων έργων: Γιαθάνεια 6-7: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:global_wind_power_cumulative_capacity.svg#/media/file:glob al_wind_power_cumulative_capacity.svg Γιαθάνεια 10: commons.wikimedia.org Γιαθάνεια 11: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wea00920.jpg#/media/file:wea00920.jpg Γιαθάνεια 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:wind_speed_and_direction_instrument_- _NOAA.jpg#/media/File:Wind_speed_and_direction_instrument_-_NOAA.jpg Γιαθάνεια 15-16: Σύςαο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ΔΑΠ, 2014 Γιαθάνεια 18: Γιαθάνεια 31: _640.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/ https://commons.wikimedia.org/wiki/file:darrieus-windmill.jpg#/media/file:darrieus-windmill.jpg

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ II (Θ)

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ II (Θ) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ II (Θ) Ενότθτα 2: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ II Νικολαΐδθσ Ακανάςιοσ Διδάκτορασ Ανάπτυξθσ Σεχνικϊν Προςταςίασ Πλθροφορίασ Εικόνασ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φσσική Γ Λσκείοσ 37 Θετ. και Τετν. Κατεύθσνση

Φσσική Γ Λσκείοσ 37 Θετ. και Τετν. Κατεύθσνση Φσσική Γ Λσκείοσ 37 Θετ. και Τετν. Κατεύθσνση 4.43. Η ταχφτθτα του κζντρου μάηασ μιασ ςυμπαγοφσ ςφαίρασ που κυλίεται ςε οριηόντιο επίπεδο είναι υ = 0 m/s ενϊ θ ακτίνα τθσ R = 0, m. Η ςφαίρα ςτθν πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ Άδεηεο Χξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙ Α: Απαντιςεισ ΗΜΕ ΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙ Α: Απαντιςεισ ΗΜΕ ΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙ Α: Απαντιςεισ ΗΜΕ ΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 Τηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρϊ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άγγελοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Rayeligh δθμοςιεφει το «Theory of sound 1870 Lord Rayleigh (1842-1919) Nobel Φυςικισ 1904 1900 1925 1950 1975 2000 Σφντομθ ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Κλινική Αλκοολογία Ενόηηηα: Οξνινγία ηωλ ζρεηηθώλ κε ηελ θαηαλάιωζε αιθνόι ελλνηώλ Καζεγεηήο: Μνπδάο Ιωάλλεο Τκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Άδειες Χρήζης Τν παξόλ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων

Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων Τίηλος Μαθήμαηος : Τετνικές Ανάλσζης Διοικηηικών Αποθάζεων Ενόηηηα: Αζθήζεηο Σεηξά 2 (γηα ιύζε) Όλνκα Καζεγεηή: Γηάλλεο Γηαλλίθνο Τκήκα: Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σειρά 2 (Για Λύση) 1. Σ έλα θηλεκαηνγξάθν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών συστημάτων. Εφαρμογή σε αυτόνομη κατοικία.

Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών συστημάτων. Εφαρμογή σε αυτόνομη κατοικία. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΗΝΗΟ Άδεηεο Υξήζεο Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού Διδάςκων: Χ. Σωτηρίου http://www.csd.uoc.gr/~hy523 1 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ Περιεχόμενα Δομζσ Ειςόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Πθγζσ ζκκεςθσ ςε εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ πυρθνικισ ιατρικισ Η Πυρθνικι Ιατρικι ςχετίηεται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ /ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΙΡΑ: 3 ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΘΕΜΑ 1. Σο μζτρο τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ςε απόςταςθ r από ευκφγραμμο αγωγό απείρου

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Αυτοκίνητο ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη στις 13: 00 η ώρα ακριβώς και κινούμενο με μέση ταχύτητα 90 Km/h περνά από την

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2 Διαχείριςη τησ Ζήτηςησ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ ςε Ηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ ςε Κτίρια με Βάςη την Πρόβλεψη τησ Χρήςησ Ηλεκτρικϊν Φορτίων με Ανάλυςη Μετρητικϊν Δεδομζνων Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1 Μθχανολόγοσ & Αεροναυπθγόσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΤΛΟΣ ΜΑΘΖΜΑΤΟΣ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΤΖΤΑ: ΠΑΓΔΣΩΝΔ & ΑΝΔΜΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΤΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΤΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ

ΤΗΤΛΟΣ ΜΑΘΖΜΑΤΟΣ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΤΖΤΑ: ΠΑΓΔΣΩΝΔ & ΑΝΔΜΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΤΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΤΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ ΤΗΤΛΟΣ ΜΑΘΖΜΑΤΟΣ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΤΖΤΑ: ΠΑΓΔΣΩΝΔ & ΑΝΔΜΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΤΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΤΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξωλ ΑΓΡΗΝΗΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα