Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη"

Transcript

1 Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που ζχουν ςυμπλθρωκεί. Μια ταινία καταγραφισ είναι ζνα πεδίο με κείμενο που ρζει από δεξιά προσ τα αριςτερά. Σκεφτείτε το CNN. Οι πλθροφορίεσ δεν αποκθκεφονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, υπάρχουν μόνο ωσ ςυνοδευτικζσ πλθροφορίεσ. Εάν ξεκινιςετε το παιχνίδι ξανά κα φφγουν. Τα αγόρια (Α) παίρνουν ζνα χακί ςτζμμα και ζναν βοθκό. Τα κορίτςια (Β) παίρνουν ζνα ροη ςτζμμα και μία βοθκό. Η επιλογι C αφινει τον παίκτθ με ζνα χρυςό ςτζμμα και ζναν τυχαίο βοθκό. Θα λθφκεί μία φωτογραφία και κα προςτεκεί ωσ επαφξθςθ ςε μορφι διπτφχου για το (Α). Για το (Β) κα προςτεκεί μία ςιμανςθ ότι δεν ελιφκθ καμία φωτογραφία. Οι φωτογραφίεσ μασ, όπωσ αυτζσ ζχουν λθφκεί ςτο ερϊτθμα 2, τϊρα προςτίκενται με ζνα ςφμβολο - γκάτηετ (Α), ηϊα (Β), μουςικζσ νότεσ (C) ι ποδόςφαιρο (D). 4 Χαρακτθριςτικά Στθν οκόνθ ζχει προςτεκεί ζνα smartphone (Α), ακλθτικά παποφτςια (Β), γυαλιά θλίου (C), καπζλο Ζνα αναγνωριςτικό είναι ζνα χαρακτθριςτικό που ςυμβάλλει ςτθν ταυτοποίθςθ ςασ, όπωσ το όνομα, θ θλικία, θ πόλθ τθσ κατοικίασ ςασ και το ςχολείο ςασ. Κοινοποιϊντασ τα αυτά υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ότι κα γίνουν ορατά για τουσ επίςθσ. Η ταινία καταγραφισ αντιπροςωπεφει ςε όλο το παιχνίδι τισ πλθροφορίεσ που μοιράηεςτε. Η ερμθνεία των πλθροφοριϊν ςυχνά ιςοφται με τθ ςυμβατικι εικόνα: Οι προκαταλιψεισ επιβεβαιϊνονται. Αυτζσ οι επαυξιςεισ είναι ζνα παράδειγμα αυτοφ. Τα αγόρια ζχουν τθν ςυμβατικι εικόνα του ςκλθροφ και γι αυτό παίρνουν ζνα χακί ςτζμμα ωσ υπονοοφμενο του ςτρατοφ. Τα κορίτςια ζχουν τθν ςυμβατικι εικόνα πωσ είναι γλυκοφλεσ και γι αυτό παίρνουν ζνα γλυκό, ρόδινο χρϊμα. Αν δεν επιλζξετε δεν μπορείτε να υπαχκείτε ςε κάποιο προφίλ επακριβϊσ. Ζτςι μαντεφουμε (αρςενικόσ ι κθλυκόσ βοθκόσ). Το ςτζμμα, κακϊσ και θ φωτογραφία που ελιφκθςαν ςτο ερϊτθμα 2, κα είναι εκεί που κα προςτεκοφν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ ςτο παιχνίδι. Οι φωτογραφίεσ είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ςτο προφίλ. Για κάποιουσ μάλιςτα ιςοφνται με βιομετρικζσ πλθροφορίεσ. Υπάρχουν δφο φωτογραφίεσ για να τονίςουν αν ζχετε μια διαδικτυακι φωτογραφία που κα αντιγραφεί. Τα «Μου Αρζςει» μασ είναι ζνα ςθμαντικό μζςο ϊςτε να φακελωκοφν οι προτιμιςεισ και οι ρουτίνεσ μασ. Συνδζονται άμεςα με τθν ταυτότθτά μασ όπωσ αυτι ςυμβολίηεται από τισ φωτογραφίεσ μασ. Ερμθνεφοντασ τον τρόπο ηωισ είναι - όπωσ τα «Μου αρζςει» μασζνα ςθμαντικό μζςο για το φακζλωμα των προτιμιςεων και των 1

2 του μπζιημπολ (D) ςυνθκειϊν μασ. 5 Συμπεριφορά ιςτοςελίδεσ ςτισ 6 Ποςότθτα των 7 Συμπεριφορά ιςτοςελίδεσ ςτισ 8 Συμπεριφορά ςτουσ, άλλοι Το ακόλουκο κείμενο προςτίκεται ςτθν ταινία καταγραφισ: Τα χείλθ μου είναι ςφραγιςμζνα Παρακαλϊ αφιςτε με να μπω Γεια ςασ! Φίλοι Δεν ζχω τίποτα να κρφψω Όςο για τισ επαυξιςεισ: Α. Εικόνα Σκφλου Β. Κλειδωμζνθ πόρτα C. Εικόνα πικικου D. Εικόνα νωκρότθτασ Α. κινοφμενθ εικόνα ςυμπλιρωςθσ χαρτιοφ Β. κινοφμενθ εικόνα gif ςκόνθσ C. κινοφμενθ εικόνα ςυμπλιρωςθσ χαρτιοφ Α. εικόνα ςτρουκοκαμιλου Β. εικόνα κουκουβάγιασ C. ερωτθματικό Αυτζσ οι προςκικεσ είναι παραφράςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ του ατόμου προσ τθν ιςτοςελίδα. Είναι ςθμαντικζσ για τθν ερμθνεία των ενεργειϊν του προςϊπου αυτοφ και ωσ εκ τοφτου, προςτίκενται ςτθν ταινία καταγραφισ ωσ βαςικό υλικό των δεδομζνων. Για τθν ταινία καταγραφισ - βλζπε ςτο 0. A. Ζνα ςκυλί ςε εγριγορςθ με αναςθκωμζνθ ουρά και αυτιά χρθςιμοποιείται εδϊ, ωσ ςφμβολο τθσ επαγρφπνθςθσ και τθσ φφλαξθσ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν. Β. μια κλειςτι πόρτα / πφλθ με λουκζτο, ωσ ςυμβολιςμόσ του ότι ζμεινεσ απ ζξω. C. Εδϊ χρθςιμοποιοφμε μια εικόνα ενόσ πικικου, ωσ ςφμβολο τθσ μίμθςθσ μιασ ςυμπεριφοράσ. D. Μια εικόνα ενόσ νωκροφ ηϊου μπορεί να μπει εδϊ, ωσ ςφμβολο τθσ αδιάφορθσ ςυμπεριφοράσ, ι για κάποιον που κοιτάηει μόνο τθ δουλειά του. Ζνα χζρι ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ, του χριςτθ υποτίκεται, ςυμπλθρϊνει ζνα κομμάτι χαρτί. Η ιδζα πίςω από αυτό είναι ότι όταν δίνουμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο παραμζνουν εκεί. (A, C). Αν δεν το κάνουμε - τίποτα δεν αλλάηει ςτθν ταυτότθτά μασ - που αντιπροςωπεφεται από μία αναλαμπι ςκόνθσ ςε όλο το παιχνίδι. A. Μια εικόνα ςτρουκοκαμιλου που κρφβει το κεφάλι τθσ ςτθν άμμο, και ςυμβολίηει τθν πράξθ τθσ αποφυγισ κάποιου πράγματοσ. B. Μια εικόνα κουκουβάγιασ φορϊντασ γυαλιά, ωσ ςφμβολο τθσ γνϊςθσ. C. Ζνα αγγλικό ερωτθματικό εμφανίηεται, πάνω από το κεφάλι του χριςτθ / μζτωπο. Α. χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων με ςθκωμζνουσ Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων με ςθκωμζνουσ τουσ ϊμουσ αδιάφορα, μετά τθν επιλογι των δφο απαντιςεων, εφόςον θ πράξθ 2

3 προςκζτουν πλθροφορίεσ 9 Συμπεριφορά ςτουσ, άλλοι προςκζτουν πλθροφορίεσ ϊμουσ 10 Συμπεριφορά ςτουσ 11 Συμπεριφορά ςτουσ 12 Ποςότθτα των 13 Συμπεριφορά ςτουσ Β. χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων με ςθκωμζνουσ ϊμουσ Ζνα κείμενο εμφανίηεται ότι κάποιοσ άλλαξε το προφίλ ςασ επίςθσ: προςτίκεται ενα κουμπί "ςπαςίκλασ" προςτίκεται ενα κουμπί "περιςτζρι" προςτίκεται ζνα κουμπί "νταισ του κυβερνοχϊρου" προςτίκεται ζνα κουμπί "ουδζτερθ φατςοφλα" Μια αναλαμπι ςκόνθσ / τίποτα δεν αλλάηει Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων με ζνα smartphone Μια αναλαμπι ςκόνθσ / τίποτα δεν αλλάηει Α. Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων που ςτζκεται ανάμεςα ςε πόρτεσ Β. Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων που ςτζκεται ανάμεςα ςε πόρτεσ τθσ δθμοςίευςθσ μζνει εκεί είτε μασ αρζςει είτε όχι. Αν κάποιοσ δθμοςιεφει μια φωτογραφία ςασ, ςε τρίτουσ, φαίνεται ότι ςυμφωνείτε και είςτε ευχαριςτθμζνοι με αυτό. Ο μόνοσ τρόποσ για να αλλάξει αυτι θ εντφπωςθ είναι να πείςετε τουσ φίλουσ ςασ να κατεβάςουν τθ φωτογραφία ςασ, ι να τουσ αναγκάςετε δια τθσ νομίμου οδοφ. Ότι δίνεισ παίρνεισ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι κα αντιδράςουν ςε ςασ με τον τρόπο που αντιδράτε ςε αυτοφσ. Αν τουσ κάνεισ κάτι, κα ςου κάνουν κάτι. Είτε είςαι καυςτικόσ (C), ςτερεοτυπικόσ(α) ι είςαι καλόσ (Α), οι άλλοι είναι πικανό να κάνουν το ίδιο και ςε ςζνα. Το περιςτζρι με ζνα κλαδί ελιάσ ςτο ράμφοσ του ςαν ζνα ςφμβολο τθσ ειρινθσ. (Β) Δεδομζνου ότι τα παιδιά που αςχολοφνται με το διαδικτυακό chatting είναι εξοικειωμζνοι με τθν ουδζτερθ φατςοφλα * ] ςτο (D). Ζνασ χαρακτιρασ που φοράει κακθμερινά ροφχα βάηει μια καμπαρντίνα και μαφρα γυαλιά θλίου και ντφνεται ςαν κατάςκοποσ. Μετά τα βγάηει. Η ίδια επαφξθςθ απεικονίηετε ςτισ απαντιςεισ B, C και D. εμφανίηεται και ςτθ ςυνζχεια εξαφανίηεται μυςτθριωδϊσ. Αυτό γίνεται για να ςυμβολίςει ότι όταν ςυναντάμε ανκρϊπουσ ςτο διαδίκτυο ποτζ δεν ξζρουμε ποιοι πραγματικά είναι. Αν ο χριςτθσ επιλζξει ότι δεν δζχεται ξζνουσ τότε μια αναλαμπι ςκόνθσ εμφανίηεται, αποδεικνφοντασ ότι τίποτα δεν ςυνζβθ. Ζνασ χαρακτιρασ με μια κολι όψθ πλθκτρολογεί ψθφία ςε ζνα smartphone. Θα ςυνεχίςουν να ςτζλνουν τισ πλθροφορίεσ ςασ, ακόμα κι αν κα τουσ διαγράψετε από φίλουσ. Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων με χειρονομία τον αντίχειρα επάνω και ςτα δφο χζρια, ςτζκεται ανάμεςα ςε δφο πόρτεσ. Η μία είναι μπλε και θ άλλθ είναι πράςινθ. Αυτό γίνεται για να ςυμβολίςει ότι και οι δφο επιλογζσ είναι αποδεκτζσ. Είτε ςασ αρζςει είτε όχι οι 3

4 14 Συμπεριφορά φιλία 15 Συμπεριφορά φιλία ςτθ ςτθ 16 Συμπεριφορά ςτθν αγάπθ 17 Συμπεριφορά ςτθν αγάπθ 18 Συμπεριφορά ςτθν Ζνα επαυξθμζνο μεγάλο χαμόγελο προςτίκεται ςτο πρόςωπό ςασ Επαυξθμζνα αναςθκωμζνα φρφδια προςτίκενται ςτο πρόςωπό ςασ Ζνα επαυξθμζνο μεγάλο χαμόγελο προςτίκεται ςτο πρόςωπό ςασ Επαυξθμζνθ εικόνα παηλ A. εικόνα αρνιοφ B. εικόνα από βζλθ C. κινοφμενθ εικόνα διαγράμματοσ Venn D. κινοφμενθ εικόνα ςτζμματοσ A. Ερωτιδείσ αρχίηουν να πετοφν γφρω από το ςτζμμα B. Εικόνα ςκφλου C. Ερωτθματικό ςε ζνα ςυννεφάκι ςκζψθσ Κινοφμενθ εικόνα ενόσ κινθτοφ Φωνι που βγαίνει από ζνα μεταδότθ επαυξθμζνο κοκκίνιςμα ςτο πρόςωπο του χριςτθ επαυξθμζνο κοκκίνιςμα ςτο πρόςωπο του χριςτθ A. ζνα κουμπί «κοινοποίθςθ» B. Ζνα κουμπί «ςκοφντθγμα» άλλοι μποροφν να παρουςιάηουν τουσ εαυτοφσ τουσ και κα το κάνουν, με όποιο τρόπο κζλουν με τισ φωτογραφίεσ του προφίλ τουσ ι με οποιεςδιποτε εικόνεσ. Το ίδιο ιςχφει και για εςάσ. Μπορείτε να το κάνετε κι εςείσ αυτό επίςθσ. Α. Μεγάλο χαμόγελο που επικαλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ ςαν να γελάει. Β. Αναςθκωμζνα φρφδια, επικαλφπτουν το πρόςωπο του χριςτθ, ςαν να βλζπει κάποιον που γνωρίηει. C. Ζνα χαμόγελο επικαλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ ςαν να χαμογελάει ευγενικά. D. Δφο κομμάτια παηλ τοποκετοφνται μαηί. A. Ζνα αρνάκι τρϊει χόρτο για να δθλϊςει αφελι ςυμπεριφορά. Β. βζλθ που ξεκινοφν από το ςϊμα του χριςτθ επεκτείνεται ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Κοινό ςθμείο αναφοράσ για ζνα δίκτυο. C. Δφο κφκλοι που ενϊνονται ςχθματίηοντασ ζνα διάγραμμα Venn. D. Το ςτζμμα ςτο κεφάλι του χριςτθ πζφτει ελαφρά προσ το πλάι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ τοποκετθμζνθ ςε λάκοσ κζςθ εμπιςτοςφνθ μπορεί να προκαλζςει προβλιματα. Α. Οι ερωτιδείσ είναι το κλαςικό ςφμβολο τθσ αγάπθσ και του ζρωτα B. Ο ςκφλοσ ςυμβολίηει ότι ο χριςτθσ είναι ςε υποψίεσ. C. Το ερωτθματικό μζςα ςτο ςυννεφάκι ςκζψθσ εμφανίηεται δίπλα ςτο πρόςωπο του χριςτθ. A. Μια κινοφμενθ εικόνα από ζνα κινθτό τθλζφωνο δείχνει ότι ζχει ζνα ειςερχόμενο μινυμα ι κλιςθ Β. Φωνθτικά κφματα εμφανίηονται ςτθν οκόνθ επικαλφπτοντασ το πρόςωπο του χριςτθ, δείχνοντασ προσ τα ζξω ςυμβολίηοντασ τθν ομιλία. C. κοκκίνιςμα ςτα μάγουλα επικαλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ D. κοκκίνιςμα ςτα μάγουλα επικαλφπτει το πρόςωπο του χριςτθ A. Ζνα 3Δ κουμπί εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ του χριςτθ. 4

5 αγάπθ C. ζνα κουμπί «μου αρζςει» D. ζνα κουμπί ουδζτερθ φατςοφλα 19 Συμπεριφορά Α. το άβαταρ του χριςτθ μαηί με τθν εικόνα ενόσ ςτουσ βζλουσ Β. κινοφμενθ εικόνα ςκόνθσ 20 Ποςότθτα των A. Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων ι ο βοθκόσ, ζνα ςκιςμζνο χαρτί B. Ζνα ςφννεφο ςκόνθσ / τίποτα δεν αλλάηει. B. Ζνα 3Δ κουμπί ςκουντιγματοσ εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ του χριςτθ. C. ζνα 3Δ κουμπί μου αρζςει εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ του χριςτθ. D. Ζνα 3Δ κουμπί ουδζτερθ φατςοφλα εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ του χριςτθ. Μια εικόνα ενόσ βζλουσ που διευρφνεται που ξεκινά από το ςϊμα του χριςτθ (όπωσ αυτό που χρθςιμοποιείται για να ςυμβολίςει το δίκτυο) καταλιγει ςτο άβαταρ του χριςτθ που εξαφανίηεται μαηί με το βζλοσ, που δείχνουν ότι ο δεςμόσ ζχει χακεί. Ζνασ χαρακτιρασ κινουμζνων ςχεδίων παραδίδει ςτον χριςτθ ζνα κομμάτι χαρτί που κόβεται ςτθ μζςθ. Το χαρτί υποδθλϊνει ότι τα δεδομζνα που κοινοποίθςε ο χριςτθσ χάνονται, αλλά όχι εντελϊσ. Ακόμα κι αν διαγράψετε όλεσ τισ πλθροφορίεσ από το Internet που ζχετε κοινοποιιςει ποτζ, ζνα ςθμαντικό μζροσ κα παραμείνει, ωςτόςο. Ανεξάρτθτα από τθ κζλθςι ςασ αφινετε ςοβαρά ίχνθ. Οι εν λόγω πλθροφορίεσ ζχουν αρχίςει να ηουν μια ηωι δικι τουσ, χωρίσ εςάσ. 5

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα