Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ι.Ε.Κ. ΥΑΛΚΙΔΑ Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ Δθπαηδεπηήο Αλδξέαο Κφιιηαο

2 Εηζαγσγηθέο έλλνηεο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Πεδία εθαξκνγήο ηνηρεία πνιπκέζσλ Μνληέια αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ

3 Τεσνολογίερ Πολςμέζυν 1 Σερλνινγηθή εμέιημε κεηά ην Υξήζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. Ήρνο. Video. πλζεηηθή θίλεζε (Animation).

4 Πεδία εθαπμογήρ 2 Πιεξνθφξεζε (Infokiosks). Δθπαίδεπζε. Φπραγσγία (Παηρλίδηα θ.η.ι.). Μνπζηθή (χλζεζε θ.η.ι.) Κηλεκαηνγξάθνο. Σειεδηάζθεςε (Μέζσ δηαδπθηίνπ)

5 Κόμβοι και Σύνδεζμοι 3 Γξακκηθή παξνπζίαζε. Πξνθαζνξηζκέλε ξνή (π.ρ. βηβιία). Με γξακκηθή παξνπζίαζε. Μεηάβαζε ζε κε δηαδνρηθά ηκήκαηα. Κφκβνη. Οξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηνηειψο. χλδεζκνη (χλδεζε θφκβσλ Links). Λέμε (Hotword). Πιήθηξν (Button). Γξαθηθφ. θ.α. Πινήγεζε. Μεηάβαζε κεηαμχ θφκβσλ κέζσ ζπλδέζκσλ.

6 Υπεπκείμενα Πολςμέζα Υπεπμέζα 4 Τπεξθείκελα (Hypertext). Πξνζπέιαζε κε κε γξακκηθφ ηξφπν. Πνιπκέζα (Multimedia). Πεξηέρεη θείκελν εηθφλεο ήρνπο βίληεν θ.α. Τπεξκέζα (Hypermedia). Πνιπκέζα κε κε γξακκηθφ ηξφπν πξνζπέιαζεο. Σείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ Πνιπκέζα Τπεξκέζα. Πνιπκέζα

7 Σςμπίεζη 5 Πξνβιήκαηα απφ ηνλ φγθν ησλ αξρείσλ: ηελ απνζήθεπζε. ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζα ζηα δίθηπα. ηε δηαρείξηζε ηνπο. πκπίεζε (αιγφξηζκνη). Γηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ φγθνπ ελφο αξρείνπ.

8 Σςμπίεζη 6 Λφγνο ζπκπίεζεο = γθνο αξρηθψλ δεδνκέλσλ γθνο ζπκπηεζκέλσλ δεδνκέλσλ Π.σ.: 3:1 Μείυζη ηος όγκος ζηο 1 3 Μέζνδνη ζπκπίεζεο: Υσξίο απψιεηεο Με κε απσιεζηηθνχο (lossless) αιγφξηζκνπο. Μέηξηνο ιφγνο ζπκπίεζεο. Με απψιεηεο Με απσιεζηηθνχο (lossy) αιγφξηζκνπο. Τςειφο ιφγνο ζπκπίεζεο.

9 Σηοισεία πολςμέζυν Σξία ελλνηνινγηθά επίπεδα εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. χλνιν δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή (θείκελν, εηθφλα, ήρνο θ.α.) χλνιν ζπλδέζκσλ Πεξηβάιινλ δηεπαθήο ρξήζηε (User interface) 7 Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία: Κείκελν Ήρνο Δηθφλα Βίληεν πλζεηηθή θίλεζε (Animation) ηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ: χιιεςε απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν Φεθηαθέο θσηνγξαθίεο απφ κεραλή, ζαξσηή, video θ.α. Γεκηνπξγία ζηνλ ππνινγηζηή. Κείκελν, δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο θ.α.

10 Κείμενο 8 Υαξαθηεξίδεηαη απφ: Σν πεξηερφκελν ηνπ Σε κνξθνπνίεζε ηνπ Σν ρξφλν θαη ην ξπζκφ παξνπζίαζεο ηνπ Γεκηνπξγείηαη κε: Πιεθηξνιφγεζε άξσζε θαη νπηηθή αλάγλσζε ραξαθηήξσλ (OCR) Αλαγλψξηζε νκηιίαο

11 Ήσορ 9 Σν ερεηηθφ πιηθφ: ε αλαινγηθή κνξθή θαζέηα, δίζθν βηλπιίνπ απαηηείηαη ςεθηνπνίεζε. Να ερνγξαθεζεί θαη λα ςεθηνπνηεζεί. ε ςεθηαθή κνξθή CD Φεθηνπνίεζε ήρνπ. Αλαινγνςεθηαθφο κεηαηξνπέαο (Analog to Digital Converter ADC) Γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία: Φεθηναλαινγηθφο κεηαηξνπέαο (Digital to Analog Converter DAC)

12 Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ ήσος ADC 10 Έληαζε Αξρηθφ αλαινγηθφ ζήκα Υξφλνο Έληαζε Γεηγκαηνιεςία αλαινγηθνχ ζήκαηνο Έληαζε Κσδηθνπνίεζε δεηγκάησλ (ζε δπαδηθφ αξηζκφ) sec Υξφλνο Υξφλνο

13 Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ ήσος ADC 11 Γεηγκαηνιεςία: Ρπζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο = (sampling rate) ΚΗz 44.1 KHz κάθε 1/44100 ηος sec γίνεηαι μέηπηζη. Αξηζκφο δεηγκάησλ ζήκαηνο sec Σνπιάρηζηνλ δπν θνξέο απφ ηε κέγηζηε ζπρλφηεηαο ηνπ ζήκαηνο. Κσδηθνπνίεζε: Δχξνο δείγκαηνο: Καζνξίδεη ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην θάζε δείγκα (16 ή 8 bit). Μέγεζνο (ζε byte) = [Καλάιηα (1 ή 2) x Ρπζκφο Γεηγκαηνιεςίαο (Hz) x x Δχξνο Γείγκαηνο (bit) x Υξνληθή Γηάξθεηα (sec)] / 8 Π.σ.: Για 3 λεπηά τηθιακού ήσος με δειγμαηολητία 44.1 KHz και εύπορ 16 bit έσοςμε: (2 x x 16 x 180) / 8 = Byte 31 MB.

14 Κυδικοποίηζη - Σςμπίεζη 12 Σξφπνη θσδηθνπνίεζεο θαη ζπκπίεζεο (ρσξίο απψιεηεο): PCM (Pulse Code Modulator Παικνθσδηθή θσδηθνπνίεζε). DPCM (Differential Pulse Code Modulator Γηαθνξηθή παικνθσδηθή θσδηθνπνίεζε). Κσδηθνπνίεζε ππνδψλεο (κε απψιεηεο) MPEG Audio, Real Audio θ.α. MPEG-1 Audio Layer I, II θαη III Πξφηππν MIDI Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνινγηζηή θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. Δψο 16 θαλάιηα. Δψο 128 φξγαλα.

15 Τύποι απσείυν ήσος 13 Αξρεία ςεθηνπνηεκέλνπ ήρνπ Μορυοποίηση Επέκταση αρχείου AIFF AIF / AIFF MPEG-1 Layer III MP3 Περιγραυή Audio Interchange File Format. Υξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο γλσζηέο πιαηθφξκεο. Πξφηππν αξρείν ήρνπ κε ζπκπίεζε MPEG-1 Layer III. WAVE WAV Σν ζηάληαξ πξφηππν ησλ Windows Αξρεία ήρνπ MIDI MIDI MID Σν πξφηππν γηα κνπζηθά αξρεία MIDI. RMI RMI Μνξθνπνίεζε γηα κνπζηθή MIDI. Δξγαιεία: Syntrillium Cooledit, Sonic Foundry ηεο Sound Forge Goldwave Windows Sound Edit Macintosh.

16 Δικόνερ 14 Γπν θαηεγνξίεο: Υαξηνγξαθηθέο. Γηαλπζκαηηθέο. Υξσκαηηθά κνληέια: RGB (Red Green Blue) HSB (Hue Saturation Brightness) θαη HSL (Hue Saturation Lightness) YIQ θαη YUV (γηα ηειεφξαζε) CMYK (Cyan Magenta Yellow BlacK)

17 Φαπηογπαθικέρ εικόνερ 15 Απνηεινχληαη απφ: Πίλαθα Bitmap (θακβάο). Κνπθίδεο Δηθνλνζηνηρεία ή ςεθίδεο (pixels) Αλάιπζε εηθφλαο: Ο αξηζκφο ησλ pixels ζηε κνλάδα κήθνπο (pixels per inch ppi) Δικόνα 1x1 ίνηζερ ανάλςζηρ 300ppi πεπιέσει 300x300=90000 εικονοζηοισεία. Δνώ για ανάλςζη 72ppi πεπιέσει 72x72=5184 εικονοζηοισεία. Αληηζηνίρεζε κε ηα pixels ηεο νζφλεο (dots per inch dpi) Βάζνο ρξψκαηνο: Ο αξηζκφο ησλ bits πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ρξψκαηνο γηα ην θάζε pixel. 1 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 1bit ηο πολύ 2 (2 ) σπώμαηα. 16 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 16bit ηο πολύ (2 ) διαθοπεηικά σπώμαηα. 24 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 24bit ηο πολύ (2 ) διαθοπεηικά σπώμαηα. Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = Pixels x Βάζνο ρξψκαηνο (bit/pixel ) 8 (bit/byte)

18 Τύποι απσείυν σαπηογπαθικών εικόνυν 16 Μορυοποίηση Δξγαιεία: Επέκταση αρχείου Υαξηνγξαθηθέο εηθόλεο Περιγραυή BitMap BMP Πξφηππν ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ. CompuServe GIF GIF Πξφηππν ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, θαηάιιειν γηα γξαθηθά ζε έγγξαθα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Τπνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο πιαηθφξκεο. JPEG JPG Πξφηππν κε δπλαηφηεηα πςειήο ζπκπίεζεο. PICT PSD PCT PSD Πξφηππν κε επξεία ρξήζε ζην πεξηβάιινλ Macintosh. Αξρεία ππνζηεξηδφκελα απφ ηνadobe Photoshop. TIFF TIF Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα. Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Image Composer

19 Γιανςζμαηικέρ εικόνερ 17 πλδπαζκφο γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μορυοποίηση Adobe Illustrator AutoCad CorelDraw Encapsulated PostScript PICT Επέκταση αρχείου AI DXF CDR EPS PCT Δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο Περιγραυή Πξφηππν γηα ηα αξρεία ηνπ παθέηνπ Adobe Illustrator Μνξθνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ παθέησλ CAD/CAM, φπσο ην AutoCΑd. Πξφηππν γηα ηα αξρεία ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ CorelDraw Πξφηππν θαηάιιειν γηα εθδνηηθά ζπζηήκαηα. Πξφηππν κε επξεία ρξήζε ζην πεξηβάιινλ Macintosh. Windows MetaFile WMF Μνξθή γηα δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο ησλ Windows. Δξγαιεία: Adobe Illustrator, CorelDraw

20 Βίνηεο 18 Αθνινπζία απφ θαξέ ή πιαίζηα (frames). 15 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην. Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη ήρν. Αλαινγηθφ βίληεν. Μεηαηξνπή ζε ςεθηαθφ. Κάξηα ζχιιεςεο βίληεν. Καηάιιειν ινγηζκηθφ.

21 Βίνηεο 19 Η ζπκπίεζε είλαη απαξαίηεηε. Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = (για βίνηεο συπίρ ήσο) [πρλφηεηα Πξνβνιήο (fps) x Μέγεζνο εηθφλαο (pixel) x Υξσκαηηθφ βάζνο (bit/pixel) x Γηάξθεηα (sec)] / 8 bit per byte Π.σ.: Video συπίρ ήσο, διάπκειαρ 10 sec, με ζςσνόηηηα πποβολήρ 25 fps, διαζηάζευν εικόναρ (καπέ) 320x240 pixel και βάθορ σπώμαηορ 24 bit. Απαιηεί σώπο για αποθήκεςζη: 320x240x24x25x10/8 = bytes 55MB

22 Τύποι απσείυν βίνηεο 20 Σερληθέο ζπκπίεζεο: Μορυοποίηση Audio Video Interleaved QuickTime MPEG Επέκταση αρχείου AVI MOV MPG MPEG Περιγραυή Μνξθή αξρείνπ πνιπκέζσλ ηεο Microsoft γηα ήρν θαη βίληεν. Μνξθή αξρείσλ ηεο Apple γηα ήρν, βίληεν ή MIDI. Μνξθή αξρείνπ ήρνπ ή βίληεν ζχκθσλε κε έλα απφ ηα πξφηππα MPEG. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο MPEG αξρείσλ: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Δξγαιεία επεμεξγαζίαο video: Premiere ηεο Adobe, MediaStudio θαη Digital Video Producer ηεο Asymetrix.

23 Joint Photographic Experts Group (JPEG) 20Α H.261 Motion-Joint Picture Experts Group (M- JPEG) Πξόηππα ζπκπίεζεο βίληεν Motion Picture Experts Group (MPEG) Σα πξόηππα MPEG ζρεηίδνληαη κε κεζόδνπο ζπκπίεζεο αθνπζηηθώλ ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ video ζην ρώξν ηεο ηερλνινγίαο CD-ROM θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 Digital Video Interactive (DVI) Η ηερλνινγία απηή είλαη γλσζηή θαη σο Indeo θαη βαζίζηεθε ζην chip set i750 ηεο Intel. Τπνζηεξίδεηαη από εηδηθή θάξηα θαη αλαπηύρζεθε πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ πξνδηαγξαθώλ JPEG θαη MPEG. Απνηειείηαη από κηα εηδηθή νκάδα αιγνξίζκσλ ζπκπίεζεο-απνζπκπίεζεο δεδνκέλσλ βίληεν θαη ήρνπ, κε ζεκαληηθόηεξνπο ηνπο εμήο: Picture Image Compression (PIC) Real Time Video (RTV) Production Level Video (PLV)

24 Σςνθεηική κίνηζη (animation) 21 Μεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο εηθφλαο ζην ρξφλν. Γπν δηαζηάζεσλ: Path animation. Cell animation Σξηψλ δηαζηάζεσλ (3D animation): Μνληεινπνίεζε. Πξνζνκνίσζε θίλεζεο. Φσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε.

25 Πεπιβάλλονηα εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ 22 Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality VR). Δηθνληθφο θφζκνο (Virtual World). Υαξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλσλ: 1. Δκθάληζε. 2. πκπεξηθνξά. Δίδε ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: 1. Desktop VR. Πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 2. Immersive VR. Πξαγκαηηθή αίζζεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 3. Μηθηή ή επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Mixed ή Augmented Reality) πλδπαζκφο πξαγκαηηθνχ κε εηθνληθνχ θφζκνπ.

26 Υλικό για πολςμέζα Τπνινγηζηήο: Ιζρπξφ επεμεξγαζηή. RAM κε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα. Ιζρπξά ππνζπζηήκαηα γξαθηθψλ θαη ήρνπ. Γηαχινπο κε πςειφ ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 23 πζθεπέο απεηθφληζεο: Οζφλε. Βηληενπξνβνιέαο. πζθεπέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. πζθεπέο θαηάδεημεο: Πνληίθη. Ιρλφζθαηξα (trackball). Πίλαθαο ζρεδίαζεο (digitizer). Υεηξηζηήξην παηρληδηψλ (joystick). Οζφλε αθήο (touch Screen).

27 Υλικό για πολςμέζα 24 πζθεπέο εηζφδνπ εηθφλαο θαη βίληεν: αξσηήο. Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. πζθεπή αλαπαξαγσγήο βίληεν. Βηληενθάκεξα. Δθηππσηηθή κνλάδα: Δθηππσηήο. ρεδηαζηήο (plotter). πζθεπέο δηθηχσζεο: Μφληεκ (PSDN, ISDN, DSL θ.α.) Σαρχηεηα ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ Αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ. Κάξηα δηθηχνπ.

28 Υλικό για πολςμέζα 25 Μνλάδεο απνζήθεπζεο: CD ROM CD R CD RW DVD (Digital Versatile Disc) Υαξαθηεξηζηηθά: Δχθνιε κεηαθνξά. Υσξεηηθφηεηα. πζηήκαηα ιήςεο αληίγξαθσλ αζθαιείαο (backup): Οη αθαηξνχκελνη δίζθνη: 100/120/250 ΜΒ, 1 ή 2 GB Οδεγνί καγλεηννπηηθψλ δίζθσλ. Οδεγνί DAT

29 Επέθηαζε αξρείνπ BMP GIF TIF PCX TGA JPG PLE PCD PCT WMF EPS Μνξθνπνίεζε Windows bitmap Compuserve TIFF PC Paintbrush TrueVision Tagra JPEG Run Length Encoded Photo CD PICT, PICT2 MS Word Metafile Encapsulated PostScript Πεξηγξαθή Απνηειεί ην πξφηππν ησλ ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην παθέην Paintbrush πνπ δηέζεηαλ ηα Windows 3.0. Πεξηέρνπλ έγρξσκεο ή αζπξφκαπξεο εηθφλεο ζε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξί. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ on-line δηαθίλεζε εηθφλσλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ. Τπνζηεξίδνπλ κέρξη 256 ρξψκαηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ φγθν. Σν πην νινθιεξσκέλν θαη δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα ηελ πεξηγξαθή εηθφλσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ζαξσηή. Τπνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ζαξσηέο θαη εθηππσηέο θαη πξνζθέξεηαη γηα εθηχπσζε ζε ραξηί ή δηαθάλεηεο.τπνζηεξίδεη πςειή αλάιπζε γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ ρξσκάησλ ή δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξί. Μπνξεί λα απνζεθεπηεί είηε ζπκπηεζκέλν είηε αζπκπίεζην. Έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα πξφηππα, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ην παθέην Paintbrush. Τπνζηεξίδεη αζπξφκαπξεο θαη έγρξσκεο εηθφλεο (κέρξη 24bit). Αλαγλσξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή έγρξσκσλ εηθφλσλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. 3D Studio) θαη γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ video. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θάξηαο γξαθηθψλ Tagra ηεο εηαηξίαο TrueVision. Βαζίδεηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν ζπκπίεζεο γηα αξρεία ηχπνπ ΒΜΡ. Η ζπκπίεζε είλαη ηδηαίηεξα πςειή, ζε βάξνο φκσο ηεο πνηφηεηαο. Τπνζηεξίδεη κφλν 256 ρξψκαηα. Η απνζπκπίεζε γίλεηαη απηφκαηα. πκπηεζκέλεο εηθφλεο ζε πεξηβάιινλ Windows, κέζσ ηνπ εηδηθνχ αιγφξηζκνπ RLE. Δίηε ζπκπηεζηεί κηα εηθφλα ΒΜΡ κέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ RLE, είηε απνζεθεπηεί θαηεπζείαλ σο.rle, είλαη ην ίδην. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Kodak γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη απνζήθεπζε θσηνγξαθηψλ απφ θίικ ζε Photo CD. Παξέρεη εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο θαη ζπκπίεζεο. Πξφηππν γηα ην πεξηβάιινλ Macintosh. Γεκηνπξγήζεθε γηα ην πξψην ζρεδηαζηηθφ παθέην ζε Macintosh ην MacPaint. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη δηαλπζκαηηθέο θαη ςεθηνγξαθηθέο εηθφλεο. Γεκηνπξγήζεθε γηα δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο ζηα Windows. Τπνζηεξίδεη θαη ραξηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε πεξηβάιινλ Windows. Δίλαη ην θαζηεξσκέλν πξφηππν γηα εθηχπσζε εηθφλσλ ζε θηικ ή ραξηί. Πεξηέρνπλ νδεγίεο ζε γιψζζα Postscript πνπ είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ζειίδσλ. Υεηξίδεηαη ηηο γξακκαηνζεηξέο ζαλ γξαθηθά. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί θαη ραξηνγξαθηθέο εηθφλεο. Σα αξρεία EPS έρνπλ ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη κπνξνχκε λα δνχλε ηα πεξηερφκελα ηνπο κε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σν πξφηππν EPS είλαη θαηάιιειν γηα εθδνηηθά ζπζηήκαηα θαη γξαθηθέο ηέρλεο. CDR CorelDraw Απνηειεί ην πξφηππν ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ δηαλπζκαηηθψλ εηθφλσλ CorelDraw. DXF AutoCAD Υξεζηκνπνηείηαη απφ ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα CAD/CAM (π.ρ. AutoCAD). 26

30 Μονηέλα ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 27 Μνληέιν θαηαξξάθηε (Waterfall model). Αλάιπζε απαηηήζεσλ. ρεδίαζε. Τινπνίεζε. Οινθιήξσζε θαη δηαλνκή. Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Μνληέιν έιηθαο ή πεηξνεηδέο κνληέιν (Spiral model). ηαδηαθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο.

31 Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηος μονηέλος καηαππάκηη 28 Αλάιπζε Πξνδηαγξαθή απαηηήζεσλ ρεδίαζε ρεδίαζε ζπζηήκαηνο Τινπνίεζε Πξντφλ Οινθιήξσζε θαη Γηαλνκή Πξνζηαζία εθαξκνγήο Πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο Γηαλνκή

32 Μονηέλο ηος καηαππάκηη 29 Υαξαθηεξηζηηθά: Γηαδηθαζία Δπηθχξσζεο (Validation) Γηαδηθαζία Διέγρνπ επαιήζεπζεο. (Verification) Δμαζθάιηζε: πλέπεηαο πξνο ην ρξήζηε. πλνρήο κε ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο + Ίδηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο κε απηή ηεο αγνξάο. Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ κφλν ζην ηέινο.

33 Ανάπηςξη εθαπμογών πολςμέζυν 30 Φάζεηο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθαξκνγή. Πξντφληα ζηα νπνία θαηαιήγεη. Γηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Κξηηήξηα νινθιήξσζεο.

34 Ανάλςζη απαιηήζευν (Φάζη 1) 31 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ. Γηακφξθσζε ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ. Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο. Πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ: Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Γεκηνπξγία πιάλνπ εξγαζίαο.

35 Σσεδίαζη (Φάζη 2) 32 Λεηηνπξγηθή ζρεδίαζε. Γηεπαθή. Λεηηνπξγίεο. Πεξηερφκελν. Σερληθή ζρεδίαζε. Πιαηθφξκα αλάπηπμεο. Λνγηζκηθφ αλάπηπμεο. Μνξθή ησλ αξρείσλ Γνκηθά αξρεία πνιπκέζσλ.

36 Υλοποίηζη Παπαγυγή (Φάζη 3) 33 πγγξαθή θαη δηφξζσζε ηνπ θψδηθα. Γεκηνπξγία πγθέληξσζε Δπεμεξγαζία πνιπκέζσλ. Πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο. ηάδηα εξγαζηψλ: Πξψην ζηάδην (πηινηηθή εθαξκνγή). Έθδνζε άιθα. Γεχηεξν ζηάδην (νινθιήξσζε εθαξκνγήο θαη ζπιινγή εηθφλσλ, video θ.η.ι.) Έθδνζε βήηα. Σξίην ζηάδην (δνθηκέο, δηνξζψζεηο ιαζψλ θαη ηειηθή επηκέιεηα). Έθδνζε γάκα. Σέηαξην ζηάδην (δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο αηειεηψλ ηεο εθαξκνγήο). Υξπζή έθδνζε.

37 Ολοκλήπυζη και διανομή (Φάζη 4) 34 ηελ νινθιήξσζε: Πξνζηαζία ηεο εθαξκνγήο. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο απεγθαηάζηαζεο. Πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπαζίαο. Μαδηθή αλαπαξαγσγή πξντφληνο. ηε δηαλνκή: Σηκνιφγεζε. Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ζηελ αγνξά.

38 Λειηοςπγία και ζςνηήπηζη (Φάζη 5) 35 Αιιαγέο ζην ζχζηεκα γηα δηφξζσζε ιαζψλ. Αιιαγέο ζην ζχζηεκα γηα πξνζζήθε λέσλ δπλαηνηήησλ. Αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.

39 Μονηέλο έλικαρ 36 Δμειηθηηθή δηαδηθαζία (επαλαιακβαλφκελε) + Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Ιθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ. Υξνλνβφξν θαη απαηηεηηθφ. Πνιχπινθν ζηελ αλάπηπμε.

40 Μονηέλο ηηρ έλικαρ 37 Αλάιπζε ρεδίαζε Δλδηάκεζν πξντφλ 1 Δλδηάκεζν πξντφλ 2 Σειηθφ πξντφλ Αμηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ επφκελνπ βήκαηνο Τινπνίεζε

41 Γπαμμικό σπονοδιάγπαμμα θάζευν 38 Πνχ είκαζηε θαη πνπ ζέινπκε λα πάκε. Ση κπνξνχκε / πξέπεη λα θάλνπκε. Ση ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. Πνηφ ην πξνθίι ηνπ πξντφληνο Δπηινγέο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. πγθέληξσζε πξψησλ πιψλ. Οξγάλσζε πεξηερνκέλνπ. ρεδηαζκφο επί ράξηνπ. Αλάιπζε ρεδίαζε Παξαγσγή Καηαζθεπή πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ. πλαξκνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κε εξγαιείν ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ Αμηνιόγεζε Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε Έιεγρνο άιθα Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε Έιεγρνο βήηα

42 H ομάδα ανάπηςξηρ εθαπμογήρ πολςμέζυν 39 Πνηνο θάλεη ηη. Η αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, ηδηαίηεξα αλ δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή παξνπζίαζε, δελ κπνξεί λα είλαη έξγν ελφο κφλνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απαηηνχληαη πνιιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ κφλν κηα νκάδα αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο κπνξεί λα δηαζέηεη. Η ειάρηζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο κπνξεί λα είλαη ν εηδηθφο ζηε ζρεδίαζε, ν εηδηθφο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ν εηδηθφο ζην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ην πεξηερφκελν, ην κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, κηα κεγάιε νκάδα ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη ηνπο :

43 40 Σεναριογράθος Διεσθσνηής παραγωγής Ειδικός θεωρίας μάθηζης Ειδικός Σσλλογής σλικού Στεδιαζηής Περιβάλλονηος διεπαθής Σσγγραθέας ηοσ ηίηλοσ Γραθίζηας Φωηογράθος Βινηεολήπηης Ητολήπηης Animator Νομικός ζύμβοσλος Προγραμμαηιζηής Η/Υ

44 Ομάδα ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 41 Γηαρεηξηζηήο έξγνπ. ρεδηαζηήο θαη Αλαιπηήο (1 ή 2 άηνκα). Γεκηνπξγνί ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ. πγγξαθέαο. Ηρνιήπηεο. Μνπζηθφο. Φσηνγξάθνο. Γξαθίζηαο. Δηθνλνιήπηεο. Δηδηθνί ζηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία πνιπκέζσλ. Πξνγξακκαηηζηέο πνιπκέζσλ. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο.

45 Λογιζμικό ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 42 Οξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξίαο. Δλζσκαηψλεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ ηεο εθαξκνγήο. Μπνξεί λα είλαη: Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα. Visual C++ Visual Basic Παθέηα Delphi θαη Visual Café γηα ηε γιψζζα Java Δηδηθά πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. Δξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (multimedia authoring tools)

46 Καηηγοπίερ επγαλείυν ζςγγπαθήρ Δξγαιεία ζειίδαο ή θάξηαο (card based). Toolbook ηεο Asymetrix. Hypercard ηεο Macromedia. 2. Δξγαιεία ρξνλνδηαδξφκνπ (time based). Director ηεο Macromedia. 3. Δξγαιεία ζπγγξαθήο βαζηζκέλα ζηα εηθνλίδηα. Authorware ηεο Macromedia.

47 Τπόποι διανομήρ εθαπμογών πολςμέζυν 44 Γηαλέκεηαη κέζσ νπηηθψλ δίζθσλ (CD ROM / DVD) απφ: εκεία πψιεζεο ινγηζκηθνχ (εηαηξίεο, θαηαζηήκαηα). Βηβιηνπσιεία. Γίθηπα δηαλνκήο πεξηνδηθψλ ή εθεκεξίδσλ. Γίθηπα δηαλνκήο άιισλ πξντφλησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο. Γηαδίθηπν (αλ ην επηηξέπεη ην κέγεζφο ηεο).

48 45

49 Τι κάνει ο καθέναρ 46 Δηεπζπληήο παξαγσγήο Δίλαη ν γεληθφο ζπληνληζηήο θαη απηφο πνπ βνεζά κε θάζε κέζν ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απηφο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Project Managment). Εηδηθόο ζπιινγήο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε φιεο ηεο αλαγθαίαο έξεπλαο πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο. ρεδηαζηήο ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο (interface) Απηφο έρνληαο θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξά ν άλζξσπνο κε ηελ εθαξκνγή πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ νζνλψλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Εηδηθόο γηα ηελ πγγξαθή ηνπ ηίηινπ ( Multimedia Architect) Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηάθνξσλ ςεθηνπνηεκέλσλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ κηαο παξαγσγήο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ. Ννκηθόο ζύκβνπινο Αζρνιείηαη κε ηα ζπκβφιαηα θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.

50 ελαξηνγξάθνο (Script Writer) ε κηα παξαγσγή γηα ηα πνιπκέζα, ην κέζν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα κε κε γξακκηθφ ηξφπν, πνπ λα δηαθιαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα θείκελα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ινγηθή ξνή πνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε απηφ ην πνιπδηάζηαην πεξηβάιινλ. Εηδηθόο ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο εηδηθφο ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο πξνζαξκφδεη ηελ πιεξνθνξία ζχκθσλα κε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη βνεζά ψζηε απηφ πνπ βγάδεη ν ηίηινο πξνο ηα έμσ λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Γξαθίζηαο Καιιηηέρλεο / ζρεδηαζηήο γξαθηθώλ γηα πνιπκέζα Έξγν ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ γξαθηθψλ. Φσηνγξάθνο, βηληενιήπηεο (εηθνλνιήπηεο), ερνιήπηεο Έξγν ηνπο ε δεκηνπξγία πιηθνχ ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθνχ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Animator Γεκηνπξγεί δηζδηάζηαην θαη ηξηζδηάζηαην animation. Πξνγξακκαηηζηήο H/Y Έξγν ηνπ λα γξάςεη ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα απμάλεη ην βαζκφ αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. 47

51 Μιζθοδοζία ομάδαρ 48 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΛΑΥΙΣΗ αλά ώξα ΜΕΗ αλά ώξα ΜΔΓΙΣΗ αλά ώξα Γηεπζπληήο παξαγσγήο αλά ψξα Δηδηθφο ζπιινγήο πιηθνχ αλά ψξα ελαξηνγξάθνο αλά ψξα Δηδηθφο ζεσξίαο κάζεζεο αλά ψξα ρεδηαζηήο interface αλά ψξα Γξαθίζηαο αλά ψξα Φσηνγξάθνο αλά ψξα Βηληενιήπηεο αλά εκέξα Ηρνιήπηεο αλά ιεπηφ πξντφληνο Animator αλά κνληέιν πγγξαθέαο ηνπ ηίηινπ αλά ψξα Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ αλά ψξα Μνπζηθνζπλζέηεο αλά ιεπηφ πξντφληνο Δθθσλεηήο αλά ψξα Ηζνπνηφο ~ αλά εκέξα Βνεζνί (snanning ) αλά ψξα

52 Πος εμπλέκεηαι ο καθέναρ 49 Αλάιπζε ρεδίαζε Παξαγσγή Αμηνιφγεζε Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Δηδηθφο πιινγήο Τιηθνχ ελαξηνγξάθνο ρεδηαζηήο ηνπ Ιnterface Δηδηθφο Θεσξίαο Μάζεζεο ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ, Αnimator, Φσηνγξάθνο, Βίληεν-Ηρνιήπηεο πγγξαθέαο Πνιπκέζσλ Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ

53 ID Task Name Duration 1 Έπεςνα αγοπάρ, καθοπιζμόρ ζηόσων πποϊόνηορ 5 days 2 Καθοπιζμόρ ηων επιλογών ανάπηςξηρ ηος πποϊόνηορ 5 days 98 3 rd Qtr, 98 4 th Qtr, 98 1 st Qtr, 99 2 nd Qtr, 99 3 rd Qtr, 99 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 3 Καηάπηιζη απσικού πποϋπολογιζμού 2 days 4 Σςγκένηπωζη ππώηων ύλων 3 days 5 Οπγάνωζη πεπιεσομένος 5 days 6 Γημιοςπγία ζσεδιαγπάμμαηορ πλάνος εθαπμογήρ 4 days 7 Καηαγπαθή 3 days 8 Σσεδίαζη ηος διαγπάμμαηορ ποήρ ηηρ εθαπμογήρ 3 days 9 Καθοπιζμόρ ηων πποδιαγπαθών λειηοςπγικόηηηαρ 15 days 10 Έλεγσορ ηηρ ζσεδίαζηρ ηος πποϊόνηορ 1 days 11 Καηάπηιζη οπιζηικού πποϋπολογιζμού 4 days 12 Παπαγωγή ηων πολςμεζικών ζηοισείων 60 days 13 Ανάπηςξη ππωηοηύπος με επγαλείο ζςγγπαθήρ πολςμέζων 20 days 14 Έλεγσορ, αξιολόγηζη ππωηοηύπος 6 days 15 Ανάπηςξη εθαπμογήρ με επγαλείο ζςγγπαθήρ πολςμέζων 180 days 16 Άλθα έλεγσορ και αξιολόγηζη εθαπμογήρ 5 days 17 Γιόπθωζη λαθών 10 days 18 Βήηα έλεγσορ και αξιολόγηζη εθαπμογήρ 15 days 19 Γιόπθωζη λαθών 3 days 20 Δγγπαθή ηηρ εθαπμογήρ με CD και έλεγσορ 2 days 21 Σσεδίαζη ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηος πποϊόνηορ 30 days 22 Μαζική εγγπαθή CDs 18 days

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO).

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO). ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο isee Γηαδξαζηηθή Δγθαηάζηαζε γηα ηελ Δθηέιεζε Φπρναθνπζηηθψλ Πεηξακάησλ Υξήζηνο Μνπζάο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξέαο Φιψξνο Πηπρηαθή Δξγαζία Κέξθπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης τολή Σετνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Μητανικών Πληροφορικής ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «Πλατφόρμα διεπαφισ χριςτθ υπολογιςτι με τθν χριςθ του αιςκθτιρα Microsoft Kinect» Κοντοχριςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων

Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ι.Δ.Κ. ΧΑΛΚΙΓΑΣ Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων Εκπαιδευτήσ Ανδρζασ Κόλλιασ 27.11.2009 Σππνγξαθηθόο ρεδηαζκόο Κωδηθνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κε DSP γηα Λήςε, Κσδηθνπνίεζε θαηά JPEG θαη Απνζηνιή Εηθόλαο κέζσ TCP/IP Σζφιαθαο Αλδξέαο Α.Μ.

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κε DSP γηα Λήςε, Κσδηθνπνίεζε θαηά JPEG θαη Απνζηνιή Εηθόλαο κέζσ TCP/IP Σζφιαθαο Αλδξέαο Α.Μ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κε DSP γηα Λήςε, Κσδηθνπνίεζε θαηά JPEG θαη Απνζηνιή Εηθόλαο κέζσ TCP/IP Σζφιαθαο Αλδξέαο Α.Μ. 270 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνχξεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο i Πρόλογοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΜΔΑ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΑΜΔA

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΜΔΑ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΑΜΔA ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ΜΔΑ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΑΜΔA Απφζηνινο Εήβειδεο Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING»

«ΜΔΣΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΥΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ εκεηώζεηο ζην κάζεκα «ΜΔΣΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING» Δηζεγεηήο : Φνπζέθεο ηακάηεο ΜΑΡΣΙΟ 2011 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σμήμα Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημάτων ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Όνομα Φοιτητή: Τπεφθυνοι Καθηγητέσ : ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ» Ισάλλεο Κνπξνχζεο Η εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ

ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ Μηράιεο Μπνινπδάθεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οθηψβξηνο 2010 Πεξίιεςε Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Α Έκδοση Ιοφνιος 2011 εκεηώζεηο Μαζεηή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Α Γπκλαζίνπ πγγξαθή Νη θαζεγεηέο Ξιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΥΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΦΩΝΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΥΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΦΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ HOU-CS-UGP-2010-05 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΥΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΦΩΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΦΛΩΡΟ ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΣΡΑ 200X 1

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα