Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ι.Ε.Κ. ΥΑΛΚΙΔΑ Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ Δθπαηδεπηήο Αλδξέαο Κφιιηαο

2 Εηζαγσγηθέο έλλνηεο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Πεδία εθαξκνγήο ηνηρεία πνιπκέζσλ Μνληέια αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ

3 Τεσνολογίερ Πολςμέζυν 1 Σερλνινγηθή εμέιημε κεηά ην Υξήζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. Ήρνο. Video. πλζεηηθή θίλεζε (Animation).

4 Πεδία εθαπμογήρ 2 Πιεξνθφξεζε (Infokiosks). Δθπαίδεπζε. Φπραγσγία (Παηρλίδηα θ.η.ι.). Μνπζηθή (χλζεζε θ.η.ι.) Κηλεκαηνγξάθνο. Σειεδηάζθεςε (Μέζσ δηαδπθηίνπ)

5 Κόμβοι και Σύνδεζμοι 3 Γξακκηθή παξνπζίαζε. Πξνθαζνξηζκέλε ξνή (π.ρ. βηβιία). Με γξακκηθή παξνπζίαζε. Μεηάβαζε ζε κε δηαδνρηθά ηκήκαηα. Κφκβνη. Οξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηνηειψο. χλδεζκνη (χλδεζε θφκβσλ Links). Λέμε (Hotword). Πιήθηξν (Button). Γξαθηθφ. θ.α. Πινήγεζε. Μεηάβαζε κεηαμχ θφκβσλ κέζσ ζπλδέζκσλ.

6 Υπεπκείμενα Πολςμέζα Υπεπμέζα 4 Τπεξθείκελα (Hypertext). Πξνζπέιαζε κε κε γξακκηθφ ηξφπν. Πνιπκέζα (Multimedia). Πεξηέρεη θείκελν εηθφλεο ήρνπο βίληεν θ.α. Τπεξκέζα (Hypermedia). Πνιπκέζα κε κε γξακκηθφ ηξφπν πξνζπέιαζεο. Σείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ Πνιπκέζα Τπεξκέζα. Πνιπκέζα

7 Σςμπίεζη 5 Πξνβιήκαηα απφ ηνλ φγθν ησλ αξρείσλ: ηελ απνζήθεπζε. ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζα ζηα δίθηπα. ηε δηαρείξηζε ηνπο. πκπίεζε (αιγφξηζκνη). Γηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ φγθνπ ελφο αξρείνπ.

8 Σςμπίεζη 6 Λφγνο ζπκπίεζεο = γθνο αξρηθψλ δεδνκέλσλ γθνο ζπκπηεζκέλσλ δεδνκέλσλ Π.σ.: 3:1 Μείυζη ηος όγκος ζηο 1 3 Μέζνδνη ζπκπίεζεο: Υσξίο απψιεηεο Με κε απσιεζηηθνχο (lossless) αιγφξηζκνπο. Μέηξηνο ιφγνο ζπκπίεζεο. Με απψιεηεο Με απσιεζηηθνχο (lossy) αιγφξηζκνπο. Τςειφο ιφγνο ζπκπίεζεο.

9 Σηοισεία πολςμέζυν Σξία ελλνηνινγηθά επίπεδα εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. χλνιν δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή (θείκελν, εηθφλα, ήρνο θ.α.) χλνιν ζπλδέζκσλ Πεξηβάιινλ δηεπαθήο ρξήζηε (User interface) 7 Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία: Κείκελν Ήρνο Δηθφλα Βίληεν πλζεηηθή θίλεζε (Animation) ηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ: χιιεςε απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν Φεθηαθέο θσηνγξαθίεο απφ κεραλή, ζαξσηή, video θ.α. Γεκηνπξγία ζηνλ ππνινγηζηή. Κείκελν, δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο θ.α.

10 Κείμενο 8 Υαξαθηεξίδεηαη απφ: Σν πεξηερφκελν ηνπ Σε κνξθνπνίεζε ηνπ Σν ρξφλν θαη ην ξπζκφ παξνπζίαζεο ηνπ Γεκηνπξγείηαη κε: Πιεθηξνιφγεζε άξσζε θαη νπηηθή αλάγλσζε ραξαθηήξσλ (OCR) Αλαγλψξηζε νκηιίαο

11 Ήσορ 9 Σν ερεηηθφ πιηθφ: ε αλαινγηθή κνξθή θαζέηα, δίζθν βηλπιίνπ απαηηείηαη ςεθηνπνίεζε. Να ερνγξαθεζεί θαη λα ςεθηνπνηεζεί. ε ςεθηαθή κνξθή CD Φεθηνπνίεζε ήρνπ. Αλαινγνςεθηαθφο κεηαηξνπέαο (Analog to Digital Converter ADC) Γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία: Φεθηναλαινγηθφο κεηαηξνπέαο (Digital to Analog Converter DAC)

12 Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ ήσος ADC 10 Έληαζε Αξρηθφ αλαινγηθφ ζήκα Υξφλνο Έληαζε Γεηγκαηνιεςία αλαινγηθνχ ζήκαηνο Έληαζε Κσδηθνπνίεζε δεηγκάησλ (ζε δπαδηθφ αξηζκφ) sec Υξφλνο Υξφλνο

13 Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ ήσος ADC 11 Γεηγκαηνιεςία: Ρπζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο = (sampling rate) ΚΗz 44.1 KHz κάθε 1/44100 ηος sec γίνεηαι μέηπηζη. Αξηζκφο δεηγκάησλ ζήκαηνο sec Σνπιάρηζηνλ δπν θνξέο απφ ηε κέγηζηε ζπρλφηεηαο ηνπ ζήκαηνο. Κσδηθνπνίεζε: Δχξνο δείγκαηνο: Καζνξίδεη ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην θάζε δείγκα (16 ή 8 bit). Μέγεζνο (ζε byte) = [Καλάιηα (1 ή 2) x Ρπζκφο Γεηγκαηνιεςίαο (Hz) x x Δχξνο Γείγκαηνο (bit) x Υξνληθή Γηάξθεηα (sec)] / 8 Π.σ.: Για 3 λεπηά τηθιακού ήσος με δειγμαηολητία 44.1 KHz και εύπορ 16 bit έσοςμε: (2 x x 16 x 180) / 8 = Byte 31 MB.

14 Κυδικοποίηζη - Σςμπίεζη 12 Σξφπνη θσδηθνπνίεζεο θαη ζπκπίεζεο (ρσξίο απψιεηεο): PCM (Pulse Code Modulator Παικνθσδηθή θσδηθνπνίεζε). DPCM (Differential Pulse Code Modulator Γηαθνξηθή παικνθσδηθή θσδηθνπνίεζε). Κσδηθνπνίεζε ππνδψλεο (κε απψιεηεο) MPEG Audio, Real Audio θ.α. MPEG-1 Audio Layer I, II θαη III Πξφηππν MIDI Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνινγηζηή θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. Δψο 16 θαλάιηα. Δψο 128 φξγαλα.

15 Τύποι απσείυν ήσος 13 Αξρεία ςεθηνπνηεκέλνπ ήρνπ Μορυοποίηση Επέκταση αρχείου AIFF AIF / AIFF MPEG-1 Layer III MP3 Περιγραυή Audio Interchange File Format. Υξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο γλσζηέο πιαηθφξκεο. Πξφηππν αξρείν ήρνπ κε ζπκπίεζε MPEG-1 Layer III. WAVE WAV Σν ζηάληαξ πξφηππν ησλ Windows Αξρεία ήρνπ MIDI MIDI MID Σν πξφηππν γηα κνπζηθά αξρεία MIDI. RMI RMI Μνξθνπνίεζε γηα κνπζηθή MIDI. Δξγαιεία: Syntrillium Cooledit, Sonic Foundry ηεο Sound Forge Goldwave Windows Sound Edit Macintosh.

16 Δικόνερ 14 Γπν θαηεγνξίεο: Υαξηνγξαθηθέο. Γηαλπζκαηηθέο. Υξσκαηηθά κνληέια: RGB (Red Green Blue) HSB (Hue Saturation Brightness) θαη HSL (Hue Saturation Lightness) YIQ θαη YUV (γηα ηειεφξαζε) CMYK (Cyan Magenta Yellow BlacK)

17 Φαπηογπαθικέρ εικόνερ 15 Απνηεινχληαη απφ: Πίλαθα Bitmap (θακβάο). Κνπθίδεο Δηθνλνζηνηρεία ή ςεθίδεο (pixels) Αλάιπζε εηθφλαο: Ο αξηζκφο ησλ pixels ζηε κνλάδα κήθνπο (pixels per inch ppi) Δικόνα 1x1 ίνηζερ ανάλςζηρ 300ppi πεπιέσει 300x300=90000 εικονοζηοισεία. Δνώ για ανάλςζη 72ppi πεπιέσει 72x72=5184 εικονοζηοισεία. Αληηζηνίρεζε κε ηα pixels ηεο νζφλεο (dots per inch dpi) Βάζνο ρξψκαηνο: Ο αξηζκφο ησλ bits πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ρξψκαηνο γηα ην θάζε pixel. 1 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 1bit ηο πολύ 2 (2 ) σπώμαηα. 16 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 16bit ηο πολύ (2 ) διαθοπεηικά σπώμαηα. 24 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 24bit ηο πολύ (2 ) διαθοπεηικά σπώμαηα. Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = Pixels x Βάζνο ρξψκαηνο (bit/pixel ) 8 (bit/byte)

18 Τύποι απσείυν σαπηογπαθικών εικόνυν 16 Μορυοποίηση Δξγαιεία: Επέκταση αρχείου Υαξηνγξαθηθέο εηθόλεο Περιγραυή BitMap BMP Πξφηππν ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ. CompuServe GIF GIF Πξφηππν ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, θαηάιιειν γηα γξαθηθά ζε έγγξαθα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Τπνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο πιαηθφξκεο. JPEG JPG Πξφηππν κε δπλαηφηεηα πςειήο ζπκπίεζεο. PICT PSD PCT PSD Πξφηππν κε επξεία ρξήζε ζην πεξηβάιινλ Macintosh. Αξρεία ππνζηεξηδφκελα απφ ηνadobe Photoshop. TIFF TIF Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα. Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Image Composer

19 Γιανςζμαηικέρ εικόνερ 17 πλδπαζκφο γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μορυοποίηση Adobe Illustrator AutoCad CorelDraw Encapsulated PostScript PICT Επέκταση αρχείου AI DXF CDR EPS PCT Δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο Περιγραυή Πξφηππν γηα ηα αξρεία ηνπ παθέηνπ Adobe Illustrator Μνξθνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ παθέησλ CAD/CAM, φπσο ην AutoCΑd. Πξφηππν γηα ηα αξρεία ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ CorelDraw Πξφηππν θαηάιιειν γηα εθδνηηθά ζπζηήκαηα. Πξφηππν κε επξεία ρξήζε ζην πεξηβάιινλ Macintosh. Windows MetaFile WMF Μνξθή γηα δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο ησλ Windows. Δξγαιεία: Adobe Illustrator, CorelDraw

20 Βίνηεο 18 Αθνινπζία απφ θαξέ ή πιαίζηα (frames). 15 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην. Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη ήρν. Αλαινγηθφ βίληεν. Μεηαηξνπή ζε ςεθηαθφ. Κάξηα ζχιιεςεο βίληεν. Καηάιιειν ινγηζκηθφ.

21 Βίνηεο 19 Η ζπκπίεζε είλαη απαξαίηεηε. Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = (για βίνηεο συπίρ ήσο) [πρλφηεηα Πξνβνιήο (fps) x Μέγεζνο εηθφλαο (pixel) x Υξσκαηηθφ βάζνο (bit/pixel) x Γηάξθεηα (sec)] / 8 bit per byte Π.σ.: Video συπίρ ήσο, διάπκειαρ 10 sec, με ζςσνόηηηα πποβολήρ 25 fps, διαζηάζευν εικόναρ (καπέ) 320x240 pixel και βάθορ σπώμαηορ 24 bit. Απαιηεί σώπο για αποθήκεςζη: 320x240x24x25x10/8 = bytes 55MB

22 Τύποι απσείυν βίνηεο 20 Σερληθέο ζπκπίεζεο: Μορυοποίηση Audio Video Interleaved QuickTime MPEG Επέκταση αρχείου AVI MOV MPG MPEG Περιγραυή Μνξθή αξρείνπ πνιπκέζσλ ηεο Microsoft γηα ήρν θαη βίληεν. Μνξθή αξρείσλ ηεο Apple γηα ήρν, βίληεν ή MIDI. Μνξθή αξρείνπ ήρνπ ή βίληεν ζχκθσλε κε έλα απφ ηα πξφηππα MPEG. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο MPEG αξρείσλ: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Δξγαιεία επεμεξγαζίαο video: Premiere ηεο Adobe, MediaStudio θαη Digital Video Producer ηεο Asymetrix.

23 Joint Photographic Experts Group (JPEG) 20Α H.261 Motion-Joint Picture Experts Group (M- JPEG) Πξόηππα ζπκπίεζεο βίληεν Motion Picture Experts Group (MPEG) Σα πξόηππα MPEG ζρεηίδνληαη κε κεζόδνπο ζπκπίεζεο αθνπζηηθώλ ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ video ζην ρώξν ηεο ηερλνινγίαο CD-ROM θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 Digital Video Interactive (DVI) Η ηερλνινγία απηή είλαη γλσζηή θαη σο Indeo θαη βαζίζηεθε ζην chip set i750 ηεο Intel. Τπνζηεξίδεηαη από εηδηθή θάξηα θαη αλαπηύρζεθε πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ πξνδηαγξαθώλ JPEG θαη MPEG. Απνηειείηαη από κηα εηδηθή νκάδα αιγνξίζκσλ ζπκπίεζεο-απνζπκπίεζεο δεδνκέλσλ βίληεν θαη ήρνπ, κε ζεκαληηθόηεξνπο ηνπο εμήο: Picture Image Compression (PIC) Real Time Video (RTV) Production Level Video (PLV)

24 Σςνθεηική κίνηζη (animation) 21 Μεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο εηθφλαο ζην ρξφλν. Γπν δηαζηάζεσλ: Path animation. Cell animation Σξηψλ δηαζηάζεσλ (3D animation): Μνληεινπνίεζε. Πξνζνκνίσζε θίλεζεο. Φσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε.

25 Πεπιβάλλονηα εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ 22 Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality VR). Δηθνληθφο θφζκνο (Virtual World). Υαξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλσλ: 1. Δκθάληζε. 2. πκπεξηθνξά. Δίδε ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: 1. Desktop VR. Πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 2. Immersive VR. Πξαγκαηηθή αίζζεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 3. Μηθηή ή επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Mixed ή Augmented Reality) πλδπαζκφο πξαγκαηηθνχ κε εηθνληθνχ θφζκνπ.

26 Υλικό για πολςμέζα Τπνινγηζηήο: Ιζρπξφ επεμεξγαζηή. RAM κε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα. Ιζρπξά ππνζπζηήκαηα γξαθηθψλ θαη ήρνπ. Γηαχινπο κε πςειφ ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 23 πζθεπέο απεηθφληζεο: Οζφλε. Βηληενπξνβνιέαο. πζθεπέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. πζθεπέο θαηάδεημεο: Πνληίθη. Ιρλφζθαηξα (trackball). Πίλαθαο ζρεδίαζεο (digitizer). Υεηξηζηήξην παηρληδηψλ (joystick). Οζφλε αθήο (touch Screen).

27 Υλικό για πολςμέζα 24 πζθεπέο εηζφδνπ εηθφλαο θαη βίληεν: αξσηήο. Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. πζθεπή αλαπαξαγσγήο βίληεν. Βηληενθάκεξα. Δθηππσηηθή κνλάδα: Δθηππσηήο. ρεδηαζηήο (plotter). πζθεπέο δηθηχσζεο: Μφληεκ (PSDN, ISDN, DSL θ.α.) Σαρχηεηα ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ Αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ. Κάξηα δηθηχνπ.

28 Υλικό για πολςμέζα 25 Μνλάδεο απνζήθεπζεο: CD ROM CD R CD RW DVD (Digital Versatile Disc) Υαξαθηεξηζηηθά: Δχθνιε κεηαθνξά. Υσξεηηθφηεηα. πζηήκαηα ιήςεο αληίγξαθσλ αζθαιείαο (backup): Οη αθαηξνχκελνη δίζθνη: 100/120/250 ΜΒ, 1 ή 2 GB Οδεγνί καγλεηννπηηθψλ δίζθσλ. Οδεγνί DAT

29 Επέθηαζε αξρείνπ BMP GIF TIF PCX TGA JPG PLE PCD PCT WMF EPS Μνξθνπνίεζε Windows bitmap Compuserve TIFF PC Paintbrush TrueVision Tagra JPEG Run Length Encoded Photo CD PICT, PICT2 MS Word Metafile Encapsulated PostScript Πεξηγξαθή Απνηειεί ην πξφηππν ησλ ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην παθέην Paintbrush πνπ δηέζεηαλ ηα Windows 3.0. Πεξηέρνπλ έγρξσκεο ή αζπξφκαπξεο εηθφλεο ζε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξί. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ on-line δηαθίλεζε εηθφλσλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ. Τπνζηεξίδνπλ κέρξη 256 ρξψκαηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ φγθν. Σν πην νινθιεξσκέλν θαη δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα ηελ πεξηγξαθή εηθφλσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ζαξσηή. Τπνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ζαξσηέο θαη εθηππσηέο θαη πξνζθέξεηαη γηα εθηχπσζε ζε ραξηί ή δηαθάλεηεο.τπνζηεξίδεη πςειή αλάιπζε γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ ρξσκάησλ ή δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξί. Μπνξεί λα απνζεθεπηεί είηε ζπκπηεζκέλν είηε αζπκπίεζην. Έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα πξφηππα, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ην παθέην Paintbrush. Τπνζηεξίδεη αζπξφκαπξεο θαη έγρξσκεο εηθφλεο (κέρξη 24bit). Αλαγλσξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή έγρξσκσλ εηθφλσλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. 3D Studio) θαη γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ video. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θάξηαο γξαθηθψλ Tagra ηεο εηαηξίαο TrueVision. Βαζίδεηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν ζπκπίεζεο γηα αξρεία ηχπνπ ΒΜΡ. Η ζπκπίεζε είλαη ηδηαίηεξα πςειή, ζε βάξνο φκσο ηεο πνηφηεηαο. Τπνζηεξίδεη κφλν 256 ρξψκαηα. Η απνζπκπίεζε γίλεηαη απηφκαηα. πκπηεζκέλεο εηθφλεο ζε πεξηβάιινλ Windows, κέζσ ηνπ εηδηθνχ αιγφξηζκνπ RLE. Δίηε ζπκπηεζηεί κηα εηθφλα ΒΜΡ κέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ RLE, είηε απνζεθεπηεί θαηεπζείαλ σο.rle, είλαη ην ίδην. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Kodak γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη απνζήθεπζε θσηνγξαθηψλ απφ θίικ ζε Photo CD. Παξέρεη εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο θαη ζπκπίεζεο. Πξφηππν γηα ην πεξηβάιινλ Macintosh. Γεκηνπξγήζεθε γηα ην πξψην ζρεδηαζηηθφ παθέην ζε Macintosh ην MacPaint. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη δηαλπζκαηηθέο θαη ςεθηνγξαθηθέο εηθφλεο. Γεκηνπξγήζεθε γηα δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο ζηα Windows. Τπνζηεξίδεη θαη ραξηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε πεξηβάιινλ Windows. Δίλαη ην θαζηεξσκέλν πξφηππν γηα εθηχπσζε εηθφλσλ ζε θηικ ή ραξηί. Πεξηέρνπλ νδεγίεο ζε γιψζζα Postscript πνπ είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ζειίδσλ. Υεηξίδεηαη ηηο γξακκαηνζεηξέο ζαλ γξαθηθά. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί θαη ραξηνγξαθηθέο εηθφλεο. Σα αξρεία EPS έρνπλ ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη κπνξνχκε λα δνχλε ηα πεξηερφκελα ηνπο κε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σν πξφηππν EPS είλαη θαηάιιειν γηα εθδνηηθά ζπζηήκαηα θαη γξαθηθέο ηέρλεο. CDR CorelDraw Απνηειεί ην πξφηππν ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ δηαλπζκαηηθψλ εηθφλσλ CorelDraw. DXF AutoCAD Υξεζηκνπνηείηαη απφ ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα CAD/CAM (π.ρ. AutoCAD). 26

30 Μονηέλα ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 27 Μνληέιν θαηαξξάθηε (Waterfall model). Αλάιπζε απαηηήζεσλ. ρεδίαζε. Τινπνίεζε. Οινθιήξσζε θαη δηαλνκή. Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Μνληέιν έιηθαο ή πεηξνεηδέο κνληέιν (Spiral model). ηαδηαθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο.

31 Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηος μονηέλος καηαππάκηη 28 Αλάιπζε Πξνδηαγξαθή απαηηήζεσλ ρεδίαζε ρεδίαζε ζπζηήκαηνο Τινπνίεζε Πξντφλ Οινθιήξσζε θαη Γηαλνκή Πξνζηαζία εθαξκνγήο Πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο Γηαλνκή

32 Μονηέλο ηος καηαππάκηη 29 Υαξαθηεξηζηηθά: Γηαδηθαζία Δπηθχξσζεο (Validation) Γηαδηθαζία Διέγρνπ επαιήζεπζεο. (Verification) Δμαζθάιηζε: πλέπεηαο πξνο ην ρξήζηε. πλνρήο κε ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο + Ίδηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο κε απηή ηεο αγνξάο. Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ κφλν ζην ηέινο.

33 Ανάπηςξη εθαπμογών πολςμέζυν 30 Φάζεηο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθαξκνγή. Πξντφληα ζηα νπνία θαηαιήγεη. Γηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Κξηηήξηα νινθιήξσζεο.

34 Ανάλςζη απαιηήζευν (Φάζη 1) 31 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ. Γηακφξθσζε ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ. Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο. Πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ: Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Γεκηνπξγία πιάλνπ εξγαζίαο.

35 Σσεδίαζη (Φάζη 2) 32 Λεηηνπξγηθή ζρεδίαζε. Γηεπαθή. Λεηηνπξγίεο. Πεξηερφκελν. Σερληθή ζρεδίαζε. Πιαηθφξκα αλάπηπμεο. Λνγηζκηθφ αλάπηπμεο. Μνξθή ησλ αξρείσλ Γνκηθά αξρεία πνιπκέζσλ.

36 Υλοποίηζη Παπαγυγή (Φάζη 3) 33 πγγξαθή θαη δηφξζσζε ηνπ θψδηθα. Γεκηνπξγία πγθέληξσζε Δπεμεξγαζία πνιπκέζσλ. Πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο. ηάδηα εξγαζηψλ: Πξψην ζηάδην (πηινηηθή εθαξκνγή). Έθδνζε άιθα. Γεχηεξν ζηάδην (νινθιήξσζε εθαξκνγήο θαη ζπιινγή εηθφλσλ, video θ.η.ι.) Έθδνζε βήηα. Σξίην ζηάδην (δνθηκέο, δηνξζψζεηο ιαζψλ θαη ηειηθή επηκέιεηα). Έθδνζε γάκα. Σέηαξην ζηάδην (δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο αηειεηψλ ηεο εθαξκνγήο). Υξπζή έθδνζε.

37 Ολοκλήπυζη και διανομή (Φάζη 4) 34 ηελ νινθιήξσζε: Πξνζηαζία ηεο εθαξκνγήο. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο απεγθαηάζηαζεο. Πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπαζίαο. Μαδηθή αλαπαξαγσγή πξντφληνο. ηε δηαλνκή: Σηκνιφγεζε. Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ζηελ αγνξά.

38 Λειηοςπγία και ζςνηήπηζη (Φάζη 5) 35 Αιιαγέο ζην ζχζηεκα γηα δηφξζσζε ιαζψλ. Αιιαγέο ζην ζχζηεκα γηα πξνζζήθε λέσλ δπλαηνηήησλ. Αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.

39 Μονηέλο έλικαρ 36 Δμειηθηηθή δηαδηθαζία (επαλαιακβαλφκελε) + Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Ιθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ. Υξνλνβφξν θαη απαηηεηηθφ. Πνιχπινθν ζηελ αλάπηπμε.

40 Μονηέλο ηηρ έλικαρ 37 Αλάιπζε ρεδίαζε Δλδηάκεζν πξντφλ 1 Δλδηάκεζν πξντφλ 2 Σειηθφ πξντφλ Αμηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ επφκελνπ βήκαηνο Τινπνίεζε

41 Γπαμμικό σπονοδιάγπαμμα θάζευν 38 Πνχ είκαζηε θαη πνπ ζέινπκε λα πάκε. Ση κπνξνχκε / πξέπεη λα θάλνπκε. Ση ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. Πνηφ ην πξνθίι ηνπ πξντφληνο Δπηινγέο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. πγθέληξσζε πξψησλ πιψλ. Οξγάλσζε πεξηερνκέλνπ. ρεδηαζκφο επί ράξηνπ. Αλάιπζε ρεδίαζε Παξαγσγή Καηαζθεπή πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ. πλαξκνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κε εξγαιείν ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ Αμηνιόγεζε Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε Έιεγρνο άιθα Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε Έιεγρνο βήηα

42 H ομάδα ανάπηςξηρ εθαπμογήρ πολςμέζυν 39 Πνηνο θάλεη ηη. Η αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, ηδηαίηεξα αλ δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή παξνπζίαζε, δελ κπνξεί λα είλαη έξγν ελφο κφλνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απαηηνχληαη πνιιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ κφλν κηα νκάδα αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο κπνξεί λα δηαζέηεη. Η ειάρηζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο κπνξεί λα είλαη ν εηδηθφο ζηε ζρεδίαζε, ν εηδηθφο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ν εηδηθφο ζην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ην πεξηερφκελν, ην κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, κηα κεγάιε νκάδα ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη ηνπο :

43 40 Σεναριογράθος Διεσθσνηής παραγωγής Ειδικός θεωρίας μάθηζης Ειδικός Σσλλογής σλικού Στεδιαζηής Περιβάλλονηος διεπαθής Σσγγραθέας ηοσ ηίηλοσ Γραθίζηας Φωηογράθος Βινηεολήπηης Ητολήπηης Animator Νομικός ζύμβοσλος Προγραμμαηιζηής Η/Υ

44 Ομάδα ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 41 Γηαρεηξηζηήο έξγνπ. ρεδηαζηήο θαη Αλαιπηήο (1 ή 2 άηνκα). Γεκηνπξγνί ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ. πγγξαθέαο. Ηρνιήπηεο. Μνπζηθφο. Φσηνγξάθνο. Γξαθίζηαο. Δηθνλνιήπηεο. Δηδηθνί ζηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία πνιπκέζσλ. Πξνγξακκαηηζηέο πνιπκέζσλ. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο.

45 Λογιζμικό ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 42 Οξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξίαο. Δλζσκαηψλεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ ηεο εθαξκνγήο. Μπνξεί λα είλαη: Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα. Visual C++ Visual Basic Παθέηα Delphi θαη Visual Café γηα ηε γιψζζα Java Δηδηθά πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. Δξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (multimedia authoring tools)

46 Καηηγοπίερ επγαλείυν ζςγγπαθήρ Δξγαιεία ζειίδαο ή θάξηαο (card based). Toolbook ηεο Asymetrix. Hypercard ηεο Macromedia. 2. Δξγαιεία ρξνλνδηαδξφκνπ (time based). Director ηεο Macromedia. 3. Δξγαιεία ζπγγξαθήο βαζηζκέλα ζηα εηθνλίδηα. Authorware ηεο Macromedia.

47 Τπόποι διανομήρ εθαπμογών πολςμέζυν 44 Γηαλέκεηαη κέζσ νπηηθψλ δίζθσλ (CD ROM / DVD) απφ: εκεία πψιεζεο ινγηζκηθνχ (εηαηξίεο, θαηαζηήκαηα). Βηβιηνπσιεία. Γίθηπα δηαλνκήο πεξηνδηθψλ ή εθεκεξίδσλ. Γίθηπα δηαλνκήο άιισλ πξντφλησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο. Γηαδίθηπν (αλ ην επηηξέπεη ην κέγεζφο ηεο).

48 45

49 Τι κάνει ο καθέναρ 46 Δηεπζπληήο παξαγσγήο Δίλαη ν γεληθφο ζπληνληζηήο θαη απηφο πνπ βνεζά κε θάζε κέζν ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απηφο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Project Managment). Εηδηθόο ζπιινγήο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε φιεο ηεο αλαγθαίαο έξεπλαο πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο. ρεδηαζηήο ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο (interface) Απηφο έρνληαο θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξά ν άλζξσπνο κε ηελ εθαξκνγή πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ νζνλψλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Εηδηθόο γηα ηελ πγγξαθή ηνπ ηίηινπ ( Multimedia Architect) Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηάθνξσλ ςεθηνπνηεκέλσλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ κηαο παξαγσγήο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ. Ννκηθόο ζύκβνπινο Αζρνιείηαη κε ηα ζπκβφιαηα θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.

50 ελαξηνγξάθνο (Script Writer) ε κηα παξαγσγή γηα ηα πνιπκέζα, ην κέζν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα κε κε γξακκηθφ ηξφπν, πνπ λα δηαθιαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα θείκελα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ινγηθή ξνή πνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε απηφ ην πνιπδηάζηαην πεξηβάιινλ. Εηδηθόο ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο εηδηθφο ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο πξνζαξκφδεη ηελ πιεξνθνξία ζχκθσλα κε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη βνεζά ψζηε απηφ πνπ βγάδεη ν ηίηινο πξνο ηα έμσ λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Γξαθίζηαο Καιιηηέρλεο / ζρεδηαζηήο γξαθηθώλ γηα πνιπκέζα Έξγν ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ γξαθηθψλ. Φσηνγξάθνο, βηληενιήπηεο (εηθνλνιήπηεο), ερνιήπηεο Έξγν ηνπο ε δεκηνπξγία πιηθνχ ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθνχ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Animator Γεκηνπξγεί δηζδηάζηαην θαη ηξηζδηάζηαην animation. Πξνγξακκαηηζηήο H/Y Έξγν ηνπ λα γξάςεη ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα απμάλεη ην βαζκφ αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. 47

51 Μιζθοδοζία ομάδαρ 48 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΛΑΥΙΣΗ αλά ώξα ΜΕΗ αλά ώξα ΜΔΓΙΣΗ αλά ώξα Γηεπζπληήο παξαγσγήο αλά ψξα Δηδηθφο ζπιινγήο πιηθνχ αλά ψξα ελαξηνγξάθνο αλά ψξα Δηδηθφο ζεσξίαο κάζεζεο αλά ψξα ρεδηαζηήο interface αλά ψξα Γξαθίζηαο αλά ψξα Φσηνγξάθνο αλά ψξα Βηληενιήπηεο αλά εκέξα Ηρνιήπηεο αλά ιεπηφ πξντφληνο Animator αλά κνληέιν πγγξαθέαο ηνπ ηίηινπ αλά ψξα Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ αλά ψξα Μνπζηθνζπλζέηεο αλά ιεπηφ πξντφληνο Δθθσλεηήο αλά ψξα Ηζνπνηφο ~ αλά εκέξα Βνεζνί (snanning ) αλά ψξα

52 Πος εμπλέκεηαι ο καθέναρ 49 Αλάιπζε ρεδίαζε Παξαγσγή Αμηνιφγεζε Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Δηδηθφο πιινγήο Τιηθνχ ελαξηνγξάθνο ρεδηαζηήο ηνπ Ιnterface Δηδηθφο Θεσξίαο Μάζεζεο ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ, Αnimator, Φσηνγξάθνο, Βίληεν-Ηρνιήπηεο πγγξαθέαο Πνιπκέζσλ Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ

53 ID Task Name Duration 1 Έπεςνα αγοπάρ, καθοπιζμόρ ζηόσων πποϊόνηορ 5 days 2 Καθοπιζμόρ ηων επιλογών ανάπηςξηρ ηος πποϊόνηορ 5 days 98 3 rd Qtr, 98 4 th Qtr, 98 1 st Qtr, 99 2 nd Qtr, 99 3 rd Qtr, 99 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 3 Καηάπηιζη απσικού πποϋπολογιζμού 2 days 4 Σςγκένηπωζη ππώηων ύλων 3 days 5 Οπγάνωζη πεπιεσομένος 5 days 6 Γημιοςπγία ζσεδιαγπάμμαηορ πλάνος εθαπμογήρ 4 days 7 Καηαγπαθή 3 days 8 Σσεδίαζη ηος διαγπάμμαηορ ποήρ ηηρ εθαπμογήρ 3 days 9 Καθοπιζμόρ ηων πποδιαγπαθών λειηοςπγικόηηηαρ 15 days 10 Έλεγσορ ηηρ ζσεδίαζηρ ηος πποϊόνηορ 1 days 11 Καηάπηιζη οπιζηικού πποϋπολογιζμού 4 days 12 Παπαγωγή ηων πολςμεζικών ζηοισείων 60 days 13 Ανάπηςξη ππωηοηύπος με επγαλείο ζςγγπαθήρ πολςμέζων 20 days 14 Έλεγσορ, αξιολόγηζη ππωηοηύπος 6 days 15 Ανάπηςξη εθαπμογήρ με επγαλείο ζςγγπαθήρ πολςμέζων 180 days 16 Άλθα έλεγσορ και αξιολόγηζη εθαπμογήρ 5 days 17 Γιόπθωζη λαθών 10 days 18 Βήηα έλεγσορ και αξιολόγηζη εθαπμογήρ 15 days 19 Γιόπθωζη λαθών 3 days 20 Δγγπαθή ηηρ εθαπμογήρ με CD και έλεγσορ 2 days 21 Σσεδίαζη ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηος πποϊόνηορ 30 days 22 Μαζική εγγπαθή CDs 18 days

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-MSc 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Γραμμική και μη γραμμική πρόσβαση στην πληροφορία Α. ΓΡΑΜΜΙΚΗ : Η πρόσβαση με προκαθορισμένη σειρά. Β. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ : Να μεταβεί από το περιεχόμενο μιας ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με Τι είναι Πολυμέσακαι τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου 2.1 Ψηφιακή Παράσταση Πληροφορίας Αναλογικά και τα ψηφιακά δεδομένα. Τα αναλογικά δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ. Πηπρηαθή Δξγαζία ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΤΜΕΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ. Πηπρηαθή Δξγαζία ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΤΜΕΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή Δξγαζία ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΤΜΕΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ Όλνκα: Φηάθα Δπαγγειία (Α.Μ 1320) Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κιεηζαξράθεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Γηαδξαζηηθνύ ηζηνρώξνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κε εθαξκνγή ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο-ζρεδηνθίλεζεο, θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο

Αλάπηπμε Γηαδξαζηηθνύ ηζηνρώξνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κε εθαξκνγή ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο-ζρεδηνθίλεζεο, θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Αλάπηπμε Γηαδξαζηηθνύ ηζηνρώξνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κε εθαξκνγή ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο-ζρεδηνθίλεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1 Βασικές έννοιες 11.1.1 Γραμμική και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο)

πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο) πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο) 2 / 48 Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ & Γξαθηθώλ, ΣΔΠ - ΠΜ ήκαηα βίληεν Αλαινγηθό Φεθηαθό Βαζηθέο έλλνηεο αλαινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Τύποι δεδομένων ιάφοροι τύποι δεδοµένων εδοµένα Κείµενο Αριθµοί Εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ» Εισηγητής: Παναγιώτης Γιώτης 20 Μαϊου 2007 Αθήνα

Θέμα: «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ» Εισηγητής: Παναγιώτης Γιώτης 20 Μαϊου 2007 Αθήνα Θέμα: «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ» Εισηγητής: Παναγιώτης Γιώτης 20 Μαϊου 2007 Αθήνα Βασικοί άξονες της παρουσίασης ΜΕΡΟΣ Ι: Τι είναι η συμπίεση και γιατί είναι απαραίτητη ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Τεχνικές Συμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες 29/05/2003 1

ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες 29/05/2003 1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες 29/05/2003 1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ! Οκόσµος των πολυµέσων! Εισαγωγή στα πολυµέσα! Τα δοµικά στοιχεία των πολυµέσων! Λογισµικό συγγραφής πολυµέσων! Ανάλυση-Σχεδίαση εφαρµογών πολυµέσων!

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο isee Γηαδξαζηηθή Δγθαηάζηαζε γηα ηελ Δθηέιεζε Φπρναθνπζηηθψλ Πεηξακάησλ Υξήζηνο Μνπζάο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξέαο Φιψξνο Πηπρηαθή Δξγαζία Κέξθπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα