Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ι.Ε.Κ. ΥΑΛΚΙΔΑ Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Δληχπσλ & Δθαξκνγψλ πνιπκέζσλ Δθπαηδεπηήο Αλδξέαο Κφιιηαο

2 Εηζαγσγηθέο έλλνηεο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Πεδία εθαξκνγήο ηνηρεία πνιπκέζσλ Μνληέια αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ

3 Τεσνολογίερ Πολςμέζυν 1 Σερλνινγηθή εμέιημε κεηά ην Υξήζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. Ήρνο. Video. πλζεηηθή θίλεζε (Animation).

4 Πεδία εθαπμογήρ 2 Πιεξνθφξεζε (Infokiosks). Δθπαίδεπζε. Φπραγσγία (Παηρλίδηα θ.η.ι.). Μνπζηθή (χλζεζε θ.η.ι.) Κηλεκαηνγξάθνο. Σειεδηάζθεςε (Μέζσ δηαδπθηίνπ)

5 Κόμβοι και Σύνδεζμοι 3 Γξακκηθή παξνπζίαζε. Πξνθαζνξηζκέλε ξνή (π.ρ. βηβιία). Με γξακκηθή παξνπζίαζε. Μεηάβαζε ζε κε δηαδνρηθά ηκήκαηα. Κφκβνη. Οξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηνηειψο. χλδεζκνη (χλδεζε θφκβσλ Links). Λέμε (Hotword). Πιήθηξν (Button). Γξαθηθφ. θ.α. Πινήγεζε. Μεηάβαζε κεηαμχ θφκβσλ κέζσ ζπλδέζκσλ.

6 Υπεπκείμενα Πολςμέζα Υπεπμέζα 4 Τπεξθείκελα (Hypertext). Πξνζπέιαζε κε κε γξακκηθφ ηξφπν. Πνιπκέζα (Multimedia). Πεξηέρεη θείκελν εηθφλεο ήρνπο βίληεν θ.α. Τπεξκέζα (Hypermedia). Πνιπκέζα κε κε γξακκηθφ ηξφπν πξνζπέιαζεο. Σείλνπλ λα ηαπηηζηνχλ Πνιπκέζα Τπεξκέζα. Πνιπκέζα

7 Σςμπίεζη 5 Πξνβιήκαηα απφ ηνλ φγθν ησλ αξρείσλ: ηελ απνζήθεπζε. ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζα ζηα δίθηπα. ηε δηαρείξηζε ηνπο. πκπίεζε (αιγφξηζκνη). Γηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ φγθνπ ελφο αξρείνπ.

8 Σςμπίεζη 6 Λφγνο ζπκπίεζεο = γθνο αξρηθψλ δεδνκέλσλ γθνο ζπκπηεζκέλσλ δεδνκέλσλ Π.σ.: 3:1 Μείυζη ηος όγκος ζηο 1 3 Μέζνδνη ζπκπίεζεο: Υσξίο απψιεηεο Με κε απσιεζηηθνχο (lossless) αιγφξηζκνπο. Μέηξηνο ιφγνο ζπκπίεζεο. Με απψιεηεο Με απσιεζηηθνχο (lossy) αιγφξηζκνπο. Τςειφο ιφγνο ζπκπίεζεο.

9 Σηοισεία πολςμέζυν Σξία ελλνηνινγηθά επίπεδα εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. χλνιν δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή (θείκελν, εηθφλα, ήρνο θ.α.) χλνιν ζπλδέζκσλ Πεξηβάιινλ δηεπαθήο ρξήζηε (User interface) 7 Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία: Κείκελν Ήρνο Δηθφλα Βίληεν πλζεηηθή θίλεζε (Animation) ηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ: χιιεςε απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν Φεθηαθέο θσηνγξαθίεο απφ κεραλή, ζαξσηή, video θ.α. Γεκηνπξγία ζηνλ ππνινγηζηή. Κείκελν, δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο θ.α.

10 Κείμενο 8 Υαξαθηεξίδεηαη απφ: Σν πεξηερφκελν ηνπ Σε κνξθνπνίεζε ηνπ Σν ρξφλν θαη ην ξπζκφ παξνπζίαζεο ηνπ Γεκηνπξγείηαη κε: Πιεθηξνιφγεζε άξσζε θαη νπηηθή αλάγλσζε ραξαθηήξσλ (OCR) Αλαγλψξηζε νκηιίαο

11 Ήσορ 9 Σν ερεηηθφ πιηθφ: ε αλαινγηθή κνξθή θαζέηα, δίζθν βηλπιίνπ απαηηείηαη ςεθηνπνίεζε. Να ερνγξαθεζεί θαη λα ςεθηνπνηεζεί. ε ςεθηαθή κνξθή CD Φεθηνπνίεζε ήρνπ. Αλαινγνςεθηαθφο κεηαηξνπέαο (Analog to Digital Converter ADC) Γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία: Φεθηναλαινγηθφο κεηαηξνπέαο (Digital to Analog Converter DAC)

12 Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ ήσος ADC 10 Έληαζε Αξρηθφ αλαινγηθφ ζήκα Υξφλνο Έληαζε Γεηγκαηνιεςία αλαινγηθνχ ζήκαηνο Έληαζε Κσδηθνπνίεζε δεηγκάησλ (ζε δπαδηθφ αξηζκφ) sec Υξφλνο Υξφλνο

13 Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ ήσος ADC 11 Γεηγκαηνιεςία: Ρπζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο = (sampling rate) ΚΗz 44.1 KHz κάθε 1/44100 ηος sec γίνεηαι μέηπηζη. Αξηζκφο δεηγκάησλ ζήκαηνο sec Σνπιάρηζηνλ δπν θνξέο απφ ηε κέγηζηε ζπρλφηεηαο ηνπ ζήκαηνο. Κσδηθνπνίεζε: Δχξνο δείγκαηνο: Καζνξίδεη ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην θάζε δείγκα (16 ή 8 bit). Μέγεζνο (ζε byte) = [Καλάιηα (1 ή 2) x Ρπζκφο Γεηγκαηνιεςίαο (Hz) x x Δχξνο Γείγκαηνο (bit) x Υξνληθή Γηάξθεηα (sec)] / 8 Π.σ.: Για 3 λεπηά τηθιακού ήσος με δειγμαηολητία 44.1 KHz και εύπορ 16 bit έσοςμε: (2 x x 16 x 180) / 8 = Byte 31 MB.

14 Κυδικοποίηζη - Σςμπίεζη 12 Σξφπνη θσδηθνπνίεζεο θαη ζπκπίεζεο (ρσξίο απψιεηεο): PCM (Pulse Code Modulator Παικνθσδηθή θσδηθνπνίεζε). DPCM (Differential Pulse Code Modulator Γηαθνξηθή παικνθσδηθή θσδηθνπνίεζε). Κσδηθνπνίεζε ππνδψλεο (κε απψιεηεο) MPEG Audio, Real Audio θ.α. MPEG-1 Audio Layer I, II θαη III Πξφηππν MIDI Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνινγηζηή θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ. Δψο 16 θαλάιηα. Δψο 128 φξγαλα.

15 Τύποι απσείυν ήσος 13 Αξρεία ςεθηνπνηεκέλνπ ήρνπ Μορυοποίηση Επέκταση αρχείου AIFF AIF / AIFF MPEG-1 Layer III MP3 Περιγραυή Audio Interchange File Format. Υξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο γλσζηέο πιαηθφξκεο. Πξφηππν αξρείν ήρνπ κε ζπκπίεζε MPEG-1 Layer III. WAVE WAV Σν ζηάληαξ πξφηππν ησλ Windows Αξρεία ήρνπ MIDI MIDI MID Σν πξφηππν γηα κνπζηθά αξρεία MIDI. RMI RMI Μνξθνπνίεζε γηα κνπζηθή MIDI. Δξγαιεία: Syntrillium Cooledit, Sonic Foundry ηεο Sound Forge Goldwave Windows Sound Edit Macintosh.

16 Δικόνερ 14 Γπν θαηεγνξίεο: Υαξηνγξαθηθέο. Γηαλπζκαηηθέο. Υξσκαηηθά κνληέια: RGB (Red Green Blue) HSB (Hue Saturation Brightness) θαη HSL (Hue Saturation Lightness) YIQ θαη YUV (γηα ηειεφξαζε) CMYK (Cyan Magenta Yellow BlacK)

17 Φαπηογπαθικέρ εικόνερ 15 Απνηεινχληαη απφ: Πίλαθα Bitmap (θακβάο). Κνπθίδεο Δηθνλνζηνηρεία ή ςεθίδεο (pixels) Αλάιπζε εηθφλαο: Ο αξηζκφο ησλ pixels ζηε κνλάδα κήθνπο (pixels per inch ppi) Δικόνα 1x1 ίνηζερ ανάλςζηρ 300ppi πεπιέσει 300x300=90000 εικονοζηοισεία. Δνώ για ανάλςζη 72ppi πεπιέσει 72x72=5184 εικονοζηοισεία. Αληηζηνίρεζε κε ηα pixels ηεο νζφλεο (dots per inch dpi) Βάζνο ρξψκαηνο: Ο αξηζκφο ησλ bits πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ρξψκαηνο γηα ην θάζε pixel. 1 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 1bit ηο πολύ 2 (2 ) σπώμαηα. 16 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 16bit ηο πολύ (2 ) διαθοπεηικά σπώμαηα. 24 Δικόνα με βάθορ σπώμαηορ 24bit ηο πολύ (2 ) διαθοπεηικά σπώμαηα. Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = Pixels x Βάζνο ρξψκαηνο (bit/pixel ) 8 (bit/byte)

18 Τύποι απσείυν σαπηογπαθικών εικόνυν 16 Μορυοποίηση Δξγαιεία: Επέκταση αρχείου Υαξηνγξαθηθέο εηθόλεο Περιγραυή BitMap BMP Πξφηππν ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ. CompuServe GIF GIF Πξφηππν ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, θαηάιιειν γηα γξαθηθά ζε έγγξαθα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Τπνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο πιαηθφξκεο. JPEG JPG Πξφηππν κε δπλαηφηεηα πςειήο ζπκπίεζεο. PICT PSD PCT PSD Πξφηππν κε επξεία ρξήζε ζην πεξηβάιινλ Macintosh. Αξρεία ππνζηεξηδφκελα απφ ηνadobe Photoshop. TIFF TIF Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα. Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Image Composer

19 Γιανςζμαηικέρ εικόνερ 17 πλδπαζκφο γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μορυοποίηση Adobe Illustrator AutoCad CorelDraw Encapsulated PostScript PICT Επέκταση αρχείου AI DXF CDR EPS PCT Δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο Περιγραυή Πξφηππν γηα ηα αξρεία ηνπ παθέηνπ Adobe Illustrator Μνξθνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ παθέησλ CAD/CAM, φπσο ην AutoCΑd. Πξφηππν γηα ηα αξρεία ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ CorelDraw Πξφηππν θαηάιιειν γηα εθδνηηθά ζπζηήκαηα. Πξφηππν κε επξεία ρξήζε ζην πεξηβάιινλ Macintosh. Windows MetaFile WMF Μνξθή γηα δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο ησλ Windows. Δξγαιεία: Adobe Illustrator, CorelDraw

20 Βίνηεο 18 Αθνινπζία απφ θαξέ ή πιαίζηα (frames). 15 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην. Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη ήρν. Αλαινγηθφ βίληεν. Μεηαηξνπή ζε ςεθηαθφ. Κάξηα ζχιιεςεο βίληεν. Καηάιιειν ινγηζκηθφ.

21 Βίνηεο 19 Η ζπκπίεζε είλαη απαξαίηεηε. Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = (για βίνηεο συπίρ ήσο) [πρλφηεηα Πξνβνιήο (fps) x Μέγεζνο εηθφλαο (pixel) x Υξσκαηηθφ βάζνο (bit/pixel) x Γηάξθεηα (sec)] / 8 bit per byte Π.σ.: Video συπίρ ήσο, διάπκειαρ 10 sec, με ζςσνόηηηα πποβολήρ 25 fps, διαζηάζευν εικόναρ (καπέ) 320x240 pixel και βάθορ σπώμαηορ 24 bit. Απαιηεί σώπο για αποθήκεςζη: 320x240x24x25x10/8 = bytes 55MB

22 Τύποι απσείυν βίνηεο 20 Σερληθέο ζπκπίεζεο: Μορυοποίηση Audio Video Interleaved QuickTime MPEG Επέκταση αρχείου AVI MOV MPG MPEG Περιγραυή Μνξθή αξρείνπ πνιπκέζσλ ηεο Microsoft γηα ήρν θαη βίληεν. Μνξθή αξρείσλ ηεο Apple γηα ήρν, βίληεν ή MIDI. Μνξθή αξρείνπ ήρνπ ή βίληεν ζχκθσλε κε έλα απφ ηα πξφηππα MPEG. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο MPEG αξρείσλ: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Δξγαιεία επεμεξγαζίαο video: Premiere ηεο Adobe, MediaStudio θαη Digital Video Producer ηεο Asymetrix.

23 Joint Photographic Experts Group (JPEG) 20Α H.261 Motion-Joint Picture Experts Group (M- JPEG) Πξόηππα ζπκπίεζεο βίληεν Motion Picture Experts Group (MPEG) Σα πξόηππα MPEG ζρεηίδνληαη κε κεζόδνπο ζπκπίεζεο αθνπζηηθώλ ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ video ζην ρώξν ηεο ηερλνινγίαο CD-ROM θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 Digital Video Interactive (DVI) Η ηερλνινγία απηή είλαη γλσζηή θαη σο Indeo θαη βαζίζηεθε ζην chip set i750 ηεο Intel. Τπνζηεξίδεηαη από εηδηθή θάξηα θαη αλαπηύρζεθε πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ πξνδηαγξαθώλ JPEG θαη MPEG. Απνηειείηαη από κηα εηδηθή νκάδα αιγνξίζκσλ ζπκπίεζεο-απνζπκπίεζεο δεδνκέλσλ βίληεν θαη ήρνπ, κε ζεκαληηθόηεξνπο ηνπο εμήο: Picture Image Compression (PIC) Real Time Video (RTV) Production Level Video (PLV)

24 Σςνθεηική κίνηζη (animation) 21 Μεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο εηθφλαο ζην ρξφλν. Γπν δηαζηάζεσλ: Path animation. Cell animation Σξηψλ δηαζηάζεσλ (3D animation): Μνληεινπνίεζε. Πξνζνκνίσζε θίλεζεο. Φσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε.

25 Πεπιβάλλονηα εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ 22 Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality VR). Δηθνληθφο θφζκνο (Virtual World). Υαξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλσλ: 1. Δκθάληζε. 2. πκπεξηθνξά. Δίδε ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: 1. Desktop VR. Πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 2. Immersive VR. Πξαγκαηηθή αίζζεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 3. Μηθηή ή επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Mixed ή Augmented Reality) πλδπαζκφο πξαγκαηηθνχ κε εηθνληθνχ θφζκνπ.

26 Υλικό για πολςμέζα Τπνινγηζηήο: Ιζρπξφ επεμεξγαζηή. RAM κε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα. Ιζρπξά ππνζπζηήκαηα γξαθηθψλ θαη ήρνπ. Γηαχινπο κε πςειφ ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 23 πζθεπέο απεηθφληζεο: Οζφλε. Βηληενπξνβνιέαο. πζθεπέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. πζθεπέο θαηάδεημεο: Πνληίθη. Ιρλφζθαηξα (trackball). Πίλαθαο ζρεδίαζεο (digitizer). Υεηξηζηήξην παηρληδηψλ (joystick). Οζφλε αθήο (touch Screen).

27 Υλικό για πολςμέζα 24 πζθεπέο εηζφδνπ εηθφλαο θαη βίληεν: αξσηήο. Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. πζθεπή αλαπαξαγσγήο βίληεν. Βηληενθάκεξα. Δθηππσηηθή κνλάδα: Δθηππσηήο. ρεδηαζηήο (plotter). πζθεπέο δηθηχσζεο: Μφληεκ (PSDN, ISDN, DSL θ.α.) Σαρχηεηα ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ Αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ. Κάξηα δηθηχνπ.

28 Υλικό για πολςμέζα 25 Μνλάδεο απνζήθεπζεο: CD ROM CD R CD RW DVD (Digital Versatile Disc) Υαξαθηεξηζηηθά: Δχθνιε κεηαθνξά. Υσξεηηθφηεηα. πζηήκαηα ιήςεο αληίγξαθσλ αζθαιείαο (backup): Οη αθαηξνχκελνη δίζθνη: 100/120/250 ΜΒ, 1 ή 2 GB Οδεγνί καγλεηννπηηθψλ δίζθσλ. Οδεγνί DAT

29 Επέθηαζε αξρείνπ BMP GIF TIF PCX TGA JPG PLE PCD PCT WMF EPS Μνξθνπνίεζε Windows bitmap Compuserve TIFF PC Paintbrush TrueVision Tagra JPEG Run Length Encoded Photo CD PICT, PICT2 MS Word Metafile Encapsulated PostScript Πεξηγξαθή Απνηειεί ην πξφηππν ησλ ραξηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην παθέην Paintbrush πνπ δηέζεηαλ ηα Windows 3.0. Πεξηέρνπλ έγρξσκεο ή αζπξφκαπξεο εηθφλεο ζε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξί. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ on-line δηαθίλεζε εηθφλσλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ. Τπνζηεξίδνπλ κέρξη 256 ρξψκαηα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ φγθν. Σν πην νινθιεξσκέλν θαη δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα ηελ πεξηγξαθή εηθφλσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ζαξσηή. Τπνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο ζαξσηέο θαη εθηππσηέο θαη πξνζθέξεηαη γηα εθηχπσζε ζε ραξηί ή δηαθάλεηεο.τπνζηεξίδεη πςειή αλάιπζε γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ ρξσκάησλ ή δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξί. Μπνξεί λα απνζεθεπηεί είηε ζπκπηεζκέλν είηε αζπκπίεζην. Έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα πξφηππα, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ην παθέην Paintbrush. Τπνζηεξίδεη αζπξφκαπξεο θαη έγρξσκεο εηθφλεο (κέρξη 24bit). Αλαγλσξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή έγρξσκσλ εηθφλσλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. 3D Studio) θαη γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ video. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θάξηαο γξαθηθψλ Tagra ηεο εηαηξίαο TrueVision. Βαζίδεηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν ζπκπίεζεο γηα αξρεία ηχπνπ ΒΜΡ. Η ζπκπίεζε είλαη ηδηαίηεξα πςειή, ζε βάξνο φκσο ηεο πνηφηεηαο. Τπνζηεξίδεη κφλν 256 ρξψκαηα. Η απνζπκπίεζε γίλεηαη απηφκαηα. πκπηεζκέλεο εηθφλεο ζε πεξηβάιινλ Windows, κέζσ ηνπ εηδηθνχ αιγφξηζκνπ RLE. Δίηε ζπκπηεζηεί κηα εηθφλα ΒΜΡ κέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ RLE, είηε απνζεθεπηεί θαηεπζείαλ σο.rle, είλαη ην ίδην. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Kodak γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη απνζήθεπζε θσηνγξαθηψλ απφ θίικ ζε Photo CD. Παξέρεη εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο θαη ζπκπίεζεο. Πξφηππν γηα ην πεξηβάιινλ Macintosh. Γεκηνπξγήζεθε γηα ην πξψην ζρεδηαζηηθφ παθέην ζε Macintosh ην MacPaint. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη δηαλπζκαηηθέο θαη ςεθηνγξαθηθέο εηθφλεο. Γεκηνπξγήζεθε γηα δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο ζηα Windows. Τπνζηεξίδεη θαη ραξηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε πεξηβάιινλ Windows. Δίλαη ην θαζηεξσκέλν πξφηππν γηα εθηχπσζε εηθφλσλ ζε θηικ ή ραξηί. Πεξηέρνπλ νδεγίεο ζε γιψζζα Postscript πνπ είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ζειίδσλ. Υεηξίδεηαη ηηο γξακκαηνζεηξέο ζαλ γξαθηθά. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί θαη ραξηνγξαθηθέο εηθφλεο. Σα αξρεία EPS έρνπλ ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη κπνξνχκε λα δνχλε ηα πεξηερφκελα ηνπο κε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σν πξφηππν EPS είλαη θαηάιιειν γηα εθδνηηθά ζπζηήκαηα θαη γξαθηθέο ηέρλεο. CDR CorelDraw Απνηειεί ην πξφηππν ηνπ ζρεδηαζηηθνχ παθέηνπ δηαλπζκαηηθψλ εηθφλσλ CorelDraw. DXF AutoCAD Υξεζηκνπνηείηαη απφ ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα CAD/CAM (π.ρ. AutoCAD). 26

30 Μονηέλα ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 27 Μνληέιν θαηαξξάθηε (Waterfall model). Αλάιπζε απαηηήζεσλ. ρεδίαζε. Τινπνίεζε. Οινθιήξσζε θαη δηαλνκή. Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Μνληέιν έιηθαο ή πεηξνεηδέο κνληέιν (Spiral model). ηαδηαθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο.

31 Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηος μονηέλος καηαππάκηη 28 Αλάιπζε Πξνδηαγξαθή απαηηήζεσλ ρεδίαζε ρεδίαζε ζπζηήκαηνο Τινπνίεζε Πξντφλ Οινθιήξσζε θαη Γηαλνκή Πξνζηαζία εθαξκνγήο Πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο Γηαλνκή

32 Μονηέλο ηος καηαππάκηη 29 Υαξαθηεξηζηηθά: Γηαδηθαζία Δπηθχξσζεο (Validation) Γηαδηθαζία Διέγρνπ επαιήζεπζεο. (Verification) Δμαζθάιηζε: πλέπεηαο πξνο ην ρξήζηε. πλνρήο κε ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο + Ίδηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο κε απηή ηεο αγνξάο. Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ κφλν ζην ηέινο.

33 Ανάπηςξη εθαπμογών πολςμέζυν 30 Φάζεηο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθαξκνγή. Πξντφληα ζηα νπνία θαηαιήγεη. Γηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Κξηηήξηα νινθιήξσζεο.

34 Ανάλςζη απαιηήζευν (Φάζη 1) 31 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ. Γηακφξθσζε ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ. Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο. Πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ: Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Γεκηνπξγία πιάλνπ εξγαζίαο.

35 Σσεδίαζη (Φάζη 2) 32 Λεηηνπξγηθή ζρεδίαζε. Γηεπαθή. Λεηηνπξγίεο. Πεξηερφκελν. Σερληθή ζρεδίαζε. Πιαηθφξκα αλάπηπμεο. Λνγηζκηθφ αλάπηπμεο. Μνξθή ησλ αξρείσλ Γνκηθά αξρεία πνιπκέζσλ.

36 Υλοποίηζη Παπαγυγή (Φάζη 3) 33 πγγξαθή θαη δηφξζσζε ηνπ θψδηθα. Γεκηνπξγία πγθέληξσζε Δπεμεξγαζία πνιπκέζσλ. Πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο. ηάδηα εξγαζηψλ: Πξψην ζηάδην (πηινηηθή εθαξκνγή). Έθδνζε άιθα. Γεχηεξν ζηάδην (νινθιήξσζε εθαξκνγήο θαη ζπιινγή εηθφλσλ, video θ.η.ι.) Έθδνζε βήηα. Σξίην ζηάδην (δνθηκέο, δηνξζψζεηο ιαζψλ θαη ηειηθή επηκέιεηα). Έθδνζε γάκα. Σέηαξην ζηάδην (δνθηκέο θαη δηνξζψζεηο αηειεηψλ ηεο εθαξκνγήο). Υξπζή έθδνζε.

37 Ολοκλήπυζη και διανομή (Φάζη 4) 34 ηελ νινθιήξσζε: Πξνζηαζία ηεο εθαξκνγήο. Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο απεγθαηάζηαζεο. Πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπαζίαο. Μαδηθή αλαπαξαγσγή πξντφληνο. ηε δηαλνκή: Σηκνιφγεζε. Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ζηελ αγνξά.

38 Λειηοςπγία και ζςνηήπηζη (Φάζη 5) 35 Αιιαγέο ζην ζχζηεκα γηα δηφξζσζε ιαζψλ. Αιιαγέο ζην ζχζηεκα γηα πξνζζήθε λέσλ δπλαηνηήησλ. Αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.

39 Μονηέλο έλικαρ 36 Δμειηθηηθή δηαδηθαζία (επαλαιακβαλφκελε) + Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Ιθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ. Υξνλνβφξν θαη απαηηεηηθφ. Πνιχπινθν ζηελ αλάπηπμε.

40 Μονηέλο ηηρ έλικαρ 37 Αλάιπζε ρεδίαζε Δλδηάκεζν πξντφλ 1 Δλδηάκεζν πξντφλ 2 Σειηθφ πξντφλ Αμηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ επφκελνπ βήκαηνο Τινπνίεζε

41 Γπαμμικό σπονοδιάγπαμμα θάζευν 38 Πνχ είκαζηε θαη πνπ ζέινπκε λα πάκε. Ση κπνξνχκε / πξέπεη λα θάλνπκε. Ση ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. Πνηφ ην πξνθίι ηνπ πξντφληνο Δπηινγέο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. πγθέληξσζε πξψησλ πιψλ. Οξγάλσζε πεξηερνκέλνπ. ρεδηαζκφο επί ράξηνπ. Αλάιπζε ρεδίαζε Παξαγσγή Καηαζθεπή πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ. πλαξκνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κε εξγαιείν ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ Αμηνιόγεζε Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε Έιεγρνο άιθα Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε Έιεγρνο βήηα

42 H ομάδα ανάπηςξηρ εθαπμογήρ πολςμέζυν 39 Πνηνο θάλεη ηη. Η αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, ηδηαίηεξα αλ δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή παξνπζίαζε, δελ κπνξεί λα είλαη έξγν ελφο κφλνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απαηηνχληαη πνιιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ κφλν κηα νκάδα αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο κπνξεί λα δηαζέηεη. Η ειάρηζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο κπνξεί λα είλαη ν εηδηθφο ζηε ζρεδίαζε, ν εηδηθφο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ν εηδηθφο ζην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ην πεξηερφκελν, ην κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, κηα κεγάιε νκάδα ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη ηνπο :

43 40 Σεναριογράθος Διεσθσνηής παραγωγής Ειδικός θεωρίας μάθηζης Ειδικός Σσλλογής σλικού Στεδιαζηής Περιβάλλονηος διεπαθής Σσγγραθέας ηοσ ηίηλοσ Γραθίζηας Φωηογράθος Βινηεολήπηης Ητολήπηης Animator Νομικός ζύμβοσλος Προγραμμαηιζηής Η/Υ

44 Ομάδα ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 41 Γηαρεηξηζηήο έξγνπ. ρεδηαζηήο θαη Αλαιπηήο (1 ή 2 άηνκα). Γεκηνπξγνί ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ. πγγξαθέαο. Ηρνιήπηεο. Μνπζηθφο. Φσηνγξάθνο. Γξαθίζηαο. Δηθνλνιήπηεο. Δηδηθνί ζηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία πνιπκέζσλ. Πξνγξακκαηηζηέο πνιπκέζσλ. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο.

45 Λογιζμικό ανάπηςξηρ εθαπμογών πολςμέζυν 42 Οξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξίαο. Δλζσκαηψλεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ ηεο εθαξκνγήο. Μπνξεί λα είλαη: Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα. Visual C++ Visual Basic Παθέηα Delphi θαη Visual Café γηα ηε γιψζζα Java Δηδηθά πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. Δξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (multimedia authoring tools)

46 Καηηγοπίερ επγαλείυν ζςγγπαθήρ Δξγαιεία ζειίδαο ή θάξηαο (card based). Toolbook ηεο Asymetrix. Hypercard ηεο Macromedia. 2. Δξγαιεία ρξνλνδηαδξφκνπ (time based). Director ηεο Macromedia. 3. Δξγαιεία ζπγγξαθήο βαζηζκέλα ζηα εηθνλίδηα. Authorware ηεο Macromedia.

47 Τπόποι διανομήρ εθαπμογών πολςμέζυν 44 Γηαλέκεηαη κέζσ νπηηθψλ δίζθσλ (CD ROM / DVD) απφ: εκεία πψιεζεο ινγηζκηθνχ (εηαηξίεο, θαηαζηήκαηα). Βηβιηνπσιεία. Γίθηπα δηαλνκήο πεξηνδηθψλ ή εθεκεξίδσλ. Γίθηπα δηαλνκήο άιισλ πξντφλησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο. Γηαδίθηπν (αλ ην επηηξέπεη ην κέγεζφο ηεο).

48 45

49 Τι κάνει ο καθέναρ 46 Δηεπζπληήο παξαγσγήο Δίλαη ν γεληθφο ζπληνληζηήο θαη απηφο πνπ βνεζά κε θάζε κέζν ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απηφο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Project Managment). Εηδηθόο ζπιινγήο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε φιεο ηεο αλαγθαίαο έξεπλαο πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο. ρεδηαζηήο ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο (interface) Απηφο έρνληαο θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξά ν άλζξσπνο κε ηελ εθαξκνγή πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ νζνλψλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Εηδηθόο γηα ηελ πγγξαθή ηνπ ηίηινπ ( Multimedia Architect) Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηάθνξσλ ςεθηνπνηεκέλσλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ κηαο παξαγσγήο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ. Ννκηθόο ζύκβνπινο Αζρνιείηαη κε ηα ζπκβφιαηα θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.

50 ελαξηνγξάθνο (Script Writer) ε κηα παξαγσγή γηα ηα πνιπκέζα, ην κέζν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα κε κε γξακκηθφ ηξφπν, πνπ λα δηαθιαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα θείκελα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ινγηθή ξνή πνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε απηφ ην πνιπδηάζηαην πεξηβάιινλ. Εηδηθόο ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο εηδηθφο ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο πξνζαξκφδεη ηελ πιεξνθνξία ζχκθσλα κε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη βνεζά ψζηε απηφ πνπ βγάδεη ν ηίηινο πξνο ηα έμσ λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Γξαθίζηαο Καιιηηέρλεο / ζρεδηαζηήο γξαθηθώλ γηα πνιπκέζα Έξγν ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ γξαθηθψλ. Φσηνγξάθνο, βηληενιήπηεο (εηθνλνιήπηεο), ερνιήπηεο Έξγν ηνπο ε δεκηνπξγία πιηθνχ ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθνχ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Animator Γεκηνπξγεί δηζδηάζηαην θαη ηξηζδηάζηαην animation. Πξνγξακκαηηζηήο H/Y Έξγν ηνπ λα γξάςεη ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα απμάλεη ην βαζκφ αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. 47

51 Μιζθοδοζία ομάδαρ 48 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΛΑΥΙΣΗ αλά ώξα ΜΕΗ αλά ώξα ΜΔΓΙΣΗ αλά ώξα Γηεπζπληήο παξαγσγήο αλά ψξα Δηδηθφο ζπιινγήο πιηθνχ αλά ψξα ελαξηνγξάθνο αλά ψξα Δηδηθφο ζεσξίαο κάζεζεο αλά ψξα ρεδηαζηήο interface αλά ψξα Γξαθίζηαο αλά ψξα Φσηνγξάθνο αλά ψξα Βηληενιήπηεο αλά εκέξα Ηρνιήπηεο αλά ιεπηφ πξντφληνο Animator αλά κνληέιν πγγξαθέαο ηνπ ηίηινπ αλά ψξα Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ αλά ψξα Μνπζηθνζπλζέηεο αλά ιεπηφ πξντφληνο Δθθσλεηήο αλά ψξα Ηζνπνηφο ~ αλά εκέξα Βνεζνί (snanning ) αλά ψξα

52 Πος εμπλέκεηαι ο καθέναρ 49 Αλάιπζε ρεδίαζε Παξαγσγή Αμηνιφγεζε Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Δηδηθφο πιινγήο Τιηθνχ ελαξηνγξάθνο ρεδηαζηήο ηνπ Ιnterface Δηδηθφο Θεσξίαο Μάζεζεο ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ, Αnimator, Φσηνγξάθνο, Βίληεν-Ηρνιήπηεο πγγξαθέαο Πνιπκέζσλ Πξνγξακκαηηζηήο Η/Τ

53 ID Task Name Duration 1 Έπεςνα αγοπάρ, καθοπιζμόρ ζηόσων πποϊόνηορ 5 days 2 Καθοπιζμόρ ηων επιλογών ανάπηςξηρ ηος πποϊόνηορ 5 days 98 3 rd Qtr, 98 4 th Qtr, 98 1 st Qtr, 99 2 nd Qtr, 99 3 rd Qtr, 99 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 3 Καηάπηιζη απσικού πποϋπολογιζμού 2 days 4 Σςγκένηπωζη ππώηων ύλων 3 days 5 Οπγάνωζη πεπιεσομένος 5 days 6 Γημιοςπγία ζσεδιαγπάμμαηορ πλάνος εθαπμογήρ 4 days 7 Καηαγπαθή 3 days 8 Σσεδίαζη ηος διαγπάμμαηορ ποήρ ηηρ εθαπμογήρ 3 days 9 Καθοπιζμόρ ηων πποδιαγπαθών λειηοςπγικόηηηαρ 15 days 10 Έλεγσορ ηηρ ζσεδίαζηρ ηος πποϊόνηορ 1 days 11 Καηάπηιζη οπιζηικού πποϋπολογιζμού 4 days 12 Παπαγωγή ηων πολςμεζικών ζηοισείων 60 days 13 Ανάπηςξη ππωηοηύπος με επγαλείο ζςγγπαθήρ πολςμέζων 20 days 14 Έλεγσορ, αξιολόγηζη ππωηοηύπος 6 days 15 Ανάπηςξη εθαπμογήρ με επγαλείο ζςγγπαθήρ πολςμέζων 180 days 16 Άλθα έλεγσορ και αξιολόγηζη εθαπμογήρ 5 days 17 Γιόπθωζη λαθών 10 days 18 Βήηα έλεγσορ και αξιολόγηζη εθαπμογήρ 15 days 19 Γιόπθωζη λαθών 3 days 20 Δγγπαθή ηηρ εθαπμογήρ με CD και έλεγσορ 2 days 21 Σσεδίαζη ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηος πποϊόνηορ 30 days 22 Μαζική εγγπαθή CDs 18 days

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου 2.1 Ψηφιακή Παράσταση Πληροφορίας Αναλογικά και τα ψηφιακά δεδομένα. Τα αναλογικά δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες 29/05/2003 1

ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες 29/05/2003 1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες 29/05/2003 1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ! Οκόσµος των πολυµέσων! Εισαγωγή στα πολυµέσα! Τα δοµικά στοιχεία των πολυµέσων! Λογισµικό συγγραφής πολυµέσων! Ανάλυση-Σχεδίαση εφαρµογών πολυµέσων!

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO).

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO). ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο isee Γηαδξαζηηθή Δγθαηάζηαζε γηα ηελ Δθηέιεζε Φπρναθνπζηηθψλ Πεηξακάησλ Υξήζηνο Μνπζάο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξέαο Φιψξνο Πηπρηαθή Δξγαζία Κέξθπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εισαγωγή Εξαρτάται από την εικόνα και τις λέξεις φυσικά!

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισµικής πληροφορίας

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισµικής πληροφορίας Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισµικής πληροφορίας Πολυµέσα: Εργαλεία και Εφαρµογές Νίκος Βάρσος, Υπεύθυνος Τµήµατος Πολυµέσων MSc Ηλεκτρολόγου/Μηχανικού, ΜΒΑ nvarsos@ime.gr Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Τι είναι η ψηφιακή εικόνα 1/67 Το μοντέλο της εικόνας ΜίαεικόναπαριστάνεταιαπόέναπίνακαU που κάθε στοιχείο του u(i,j) ονομάζεται εικονοστοιχείο pixel (picture element). Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Εργαλεία ανάπτυξης ΕΛ Ποιοτικός Έλεγχος ΕΛ ηµήτρης Καλαµαράς ΑΜ 137 Εργαλεία Ανάπτυξης Ε.Λ. Σχεδίαση Ε.Λ. 2002 ηµήτρης Καλαµαράς 2 1. υνατότητες Ε.Λ. Σύνδεση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΕ) ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 2013 ABBYY Production LLC. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Νη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης

Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης Σετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης τολή Σετνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Μητανικών Πληροφορικής ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «Πλατφόρμα διεπαφισ χριςτθ υπολογιςτι με τθν χριςθ του αιςκθτιρα Microsoft Kinect» Κοντοχριςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα