Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft"

Transcript

1 Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (διακριτικός τίτλος «MICROSOFT HELLAS S.A. «) («Microsoft») και στον προμηθευτή που προσδιορίζεται στο παρόν έγγραφο («Προμηθευτής») και καλύπτει την αγορά λογισμικού και υλικών αγαθών («Αγαθά») ή/και υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί δια της παρούσας («Υπηρεσίες»). Για τους σκοπούς αυτής της Παραγγελίας Αγοράς, ο όρος «Υπηρεσίες» περιλαμβάνει τυχόν πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο προϊόν εργασίας που έχει αναπτυχθεί για τη Microsoft από τον Προμηθευτή ή Υπεργολάβο του Προμηθευτή ως τμήμα των Υπηρεσιών («Παραδοτέα»). Η παρούσα Παραγγελία Αγοράς τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή της έναρξης χρήσης από την πλευρά του Προμηθευτή ή με την παρακάτω ημερομηνία υπογραφής από τον Προμηθευτή. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται ρητά στην παρακάτω Ενότητα 2, η αποδοχή της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς από τον Προμηθευτή εκφράζεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς αντιπρόταση. 2. Σχέση ως προς Άλλες Συμβάσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς συνιστούν την πλήρη και δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της Microsoft και του Προμηθευτή με εξαίρεση τα όσα ακολουθούν: (c) (d) Εάν (i) υπάρχει εκτελεσθείσα σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων η οποία προκαλεί τη συμμετοχή του Προμηθευτή στο Πρόγραμμα Προμηθευτών της Microsoft («MSVP»), (ii) ο Προμηθευτής συμμετέχει στο MSVP κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και (iii) τα Αγαθά ή/και οι Υπηρεσίες παρέχονται εντός του εύρους των κατηγοριών έργου υπό τις οποίες ο Προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος να συμμετέχει στο MSVP, τότε οι όροι της εν λόγω σύμβασης διέπουν την παρούσα Παραγγελία Αγοράς και ενσωματώνονται σε αυτήν. Σε περίπτωση διένεξης ανάμεσα σε οποιουσδήποτε συμβαλλομένους της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και μη ρητής επίλυσής της από τους όρους της εν λόγω σύμβασης, θα ισχύουν οι όροι της εν λόγω σύμβασης. Εάν ισχύει μια αμοιβαία εκτελεσθείσα σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, την οποία οι συμβαλλόμενοι επιδιώκουν να εφαρμόσουν στα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς ή/και στη σχέση των Συμβαλλομένων αναφορικά με αυτήν την Παραγγελία Αγοράς, τότε οι όροι της εν λόγω σύμβασης ενσωματώνονται στο παρόν έγγραφο και σε περίπτωση τυχόν διένεξης μεταξύ οποιωνδήποτε συμβαλλομένων της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και μη ρητής επίλυσής της από τους όρους της εν λόγω σύμβασης, θα ισχύουν οι όροι της εν λόγω σύμβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία πολλές συμβάσεις με παρόμοιους ή αντιφατικούς όρους θα μπορούσαν να ισχύουν για την παρούσα Παραγγελία Αγοράς, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι για την παρούσα Παραγγελία Αγοράς θα ισχύουν οι όροι που θεωρούνται πιο ευνοϊκοί για τη Microsoft, εκτός εάν το πλαίσιο και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στερούνται σαφώς λογικής και σύνεσης. Με εξαίρεση τα όσα δηλώνονται παραπάνω στην παρούσα Ενότητα 2 και εκτός των Τροποποιήσεων Παραγγελίας που περιγράφονται στην Ενότητα 8 και των όρων σχετικά με την Καταγγελία στην Ενότητα 12, για την παρούσα Παραγγελία Αγοράς δεν θα ισχύουν πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι, εκτός εάν περιέχονται σε έγγραφο που συνάπτεται αμοιβαία από τους συμβαλλομένους. 3. Συσκευασία, Αποστολή και Επιστροφές Αγαθών ή Παραδοτέων. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων, για τις οποίες υπάρχει ρητά διαφορετική πρόβλεψη στην παρούσα Παραγγελία Αγοράς: Συσκευασία i. όταν μια τιμή διαμορφώνεται βάσει του βάρους, η εν λόγω τιμή θα καθορίζεται μόνο από το καθαρό βάρος και ii. Αποστολή η Microsoft δεν θα χρεώνεται για το κόστος της συσκευασίας ή της προετοιμασίας της αποστολής, όπως η τοποθέτηση σε κούτες ή κιβώτια, η διαχείριση ζημιών, η στοίβαξη ή η αποθήκευση. i. Ο Προμηθευτής θα επισημάνει όλα τα κοντέινερ με τις απαραίτητες πληροφορίες χειρισμού και αποστολής, τους αριθμούς της Παραγγελίας Αγοράς, την ημερομηνία αποστολής και τα ονόματα, του παραλήπτη και του αποστολέα, Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August 2014

2 (c) ii. iii. iv. θα παρέχονται αναλυτικό τιμολόγιο και λίστα συσκευασίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό τεκμηρίωσης απαιτείται για εγχώρια ή διεθνή μεταφορά, ρυθμιστικά πιστοποιητικά ή διαπιστευτήρια για τα αγαθά ή τα παραδοτέα, τα οποία θα συνοδεύουν κάθε αποστολή, δεν θα πραγματοποιείται παράδοση πριν από την ημερομηνία παράδοσης, εκτός εάν προηγουμένως υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση από τη Microsoft, η Microsoft θα καταβάλει πληρωμή μόνο για την ποσότητα που θα ληφθεί, η οποία δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που έχει παραγγελθεί, v. η επιπλέον ποσότητα αποστολής θα διατηρείται από τη Microsoft ή το συνεργάτη της με ευθύνης και δαπάνες του Προμηθευτή για ένα εύλογο χρονικό διάστημα προς αναμονή των οδηγιών αποστολής από τον Προμηθευτή και vi. vii. viii. Επιστροφές η Microsoft δεν θα χρεώνεται για δαπάνες σχετικά με την αποστολή ή την παράδοση. τα Αγαθά και τα Παραδοτέα θα παραδίδονται τη 10η ημέρα μετά την ημερομηνία Παραγγελίας Αγοράς: (1) FOB για το σημείο παράδοσης της Microsoft εάν τα Αγαθά και τα Παραδοτέα προέρχονται από την ίδια δικαιοδοσία με το καθορισμένο σημείο παράδοσης της Microsoft ή (2) DDP (Incoterms 2010) για το καθορισμένο σημείο παράδοσης της Microsoft, για διασυνοριακή παράδοση Αγαθών και Παραδοτέων στο καθορισμένο σημείο παράδοσης της Microsoft. Ανεξαρτήτως τυχόν προηγούμενων επιθεωρήσεων, καθώς και του FOB, του DDP (Incoterms 2010) ή του καθορισμένου σημείου παράδοσης της Microsoft, ο Προμηθευτής θα φέρει την ευθύνη, ολόκληρη ή εν μέρει, για απώλεια, ζημία ή καταστροφή των Αγαθών ή των Υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται πριν από την τελική αποδοχή από τη Microsoft στο καθορισμένο σημείο παράδοσης. Η Microsoft θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκαλείται από βαριά αμέλεια των υπαλλήλων της που ενεργούν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους πριν από την αποδοχή. i. Οι δαπάνες αποστολής για επιστροφές σχετικά με ποσότητες που έχουν αποσταλεί επιπλέον της παραγγελίας θα χρεώνονται στον Προμηθευτή. 4. Τιμολόγια Το τιμολόγιο της Microsoft αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο για υποβολή τιμολογίων στη Microsoft. Εάν ο Προμηθευτής δεν είναι δυνατό να υποβάλλει τιμολόγια μέσω αυτής της διαδικασίας, τότε τα τιμολόγια του Προμηθευτή πρέπει να υποβάλλονται μέσω των μέσων που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft και να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: αριθμό Παραγγελίας Αγοράς, αριθμό στοιχείου, περιγραφή του στοιχείου, ποσότητες, τιμές μονάδας, εκτεταμένα σύνολα, αριθμό αναφοράς στοιχείων αποστολής, αποστολή, πόλη και περιοχή αποστολής, φόρους και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται ευλόγως από τη Microsoft. ο Προμηθευτής δεν θα χρεώσει τη Microsoft για έρευνα, αναφορά ή διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που σχετίζονται με τα τιμολόγιά του. Η Microsoft μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό οποιουδήποτε τιμολογίου υποβάλλοντας προφορική ή έγγραφη κοινοποίηση. Η μερική πληρωμή αποτελεί κοινοποίηση αμφισβητούμενου ποσού από τη Microsoft. Η Microsoft θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσει εγγράφως τον Προμηθευτή για την ύπαρξη τυχόν αμφισβητούμενου ποσού εντός 60 ημερών από τη λήψη του σχετικού τιμολογίου. Η αδυναμία παροχής κοινοποίησης ή η πληρωμή τιμολογίου δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα. 5. Όροι πληρωμής / Εκπτώσεις με μετρητά / Συμψηφισμός / Δαπάνες. Με την αποδοχή από τη Microsoft των Αγαθών ή των Υπηρεσιών, καθώς και την καταχώρηση και την έγκριση του σωστού και αδιαμφισβήτητου τιμολογίου του Προμηθευτή στο ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης της Microsoft ή με όποιον άλλο τρόπο καθορίζεται από τη Microsoft, (η «Ημερομηνία Δημιουργίας»), η Microsoft θα καταβάλει την πληρωμή για το εν λόγω τιμολόγιο κατά ή πριν από την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την Ημερομηνία Δημιουργίας. Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

3 (c) (d) (e) Σε καμία περίπτωση η Microsoft δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώσει οποιοδήποτε τιμολόγιο λάβει από τον Προμηθευτή μετά την παρέλευση περισσότερων από Εκατόν Είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των Αγαθών ή των Υπηρεσιών. Η πληρωμή τιμολογίου δεν αποτελεί αποδοχή των Αγαθών και θα υπόκειται σε προσαρμογή σχετικά με σφάλματα, ελλείψεις, ελαττώματα ή άλλη αδυναμία εκ μέρους του Προμηθευτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Η Microsoft μπορεί να ζητήσει διακανονισμό για ποσό που οφείλει στον Προμηθευτή ή σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρεία του Προμηθευτή, σχετικά με οποιοδήποτε ποσό το οποίο οφείλεται στη Microsoft από τον Προμηθευτή ή τις συγγενείς εταιρείες του. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την εν λόγω ενέργεια, η Microsoft θα παράσχει σχετική κοινοποίηση στον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την παροχή των Αγαθών ή των Υπηρεσιών και τη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, εκτός εάν σε αυτήν αναφέρεται ρητά διαφορετική πρόβλεψη. 6. Φόροι. Τα ποσά που θα πληρώσει η Microsoft στον Προμηθευτή δεν περιλαμβάνουν φόρους. Η Microsoft δεν ευθύνεται για την καταβολή τυχόν φόρων τους οποίους ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φόρων καθαρού εισοδήματος ή των μεικτών φόρων επί αποδείξεων, των φόρων franchise και των φόρων περιουσίας. Η Microsoft θα καταβάλει πληρωμή στον Προμηθευτή για οποιεσδήποτε πωλήσεις, χρήση ή φόρους προστιθέμενης αξίας που οφείλει στα πλαίσια της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να αποδοθεί στον Προμηθευτή από τη Microsoft. Εάν η Microsoft παράσχει στον Προμηθευτή ένα έγκυρο πιστοποιητικό εξαίρεσης, ο Προμηθευτής δεν θα συγκεντρώσει τους φόρους που καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό. Ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει και δεν θα θεωρήσει υπεύθυνη τη Microsoft για τυχόν αξιώσεις, δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) και ευθύνες που αφορούν τους φόρους του Προμηθευτή. Εάν σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Microsoft πρέπει να παρακρατήσει φόρους από τις πληρωμές στον Προμηθευτή, η Microsoft μπορεί να παρακρατήσει τους εν λόγω φόρους και να τους αποδώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή. Η Microsoft θα παραδώσει στον Προμηθευτή μια επίσημη απόδειξη για τους εν λόγω φόρους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Microsoft θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν παρακρατηθέντων φόρων. 7. Επιθεώρηση και Αποδοχή. (c) Τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα Παραγγελία Αγοράς. Η αδυναμία πλήρους συμμόρφωσης του Προμηθευτή με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Παραγγελίας Αγοράς, θα επιτρέψει στη Microsoft να ακυρώσει την παρούσα Παραγγελία Αγοράς. Όλα τα Αγαθά και τα Παραδοτέα θα υπόκεινται σε επιθεώρηση και δοκιμή από τη Microsoft, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων της περιόδου κατασκευής και οποιασδήποτε περιόδου πριν από την τελική αποδοχή. Εάν η επιθεώρηση ή η δοκιμή πραγματοποιηθεί από τη Microsoft στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής οφείλει να παράσχει, χωρίς επιπλέον χρέωση, κάθε εύλογη διευκόλυνση και βοήθεια σχετικά με την ασφάλεια και την άνεση των επιθεωρητών της Microsoft. Καμία επιθεώρηση ή δοκιμή που πραγματοποιείται ή δεν πραγματοποιείται πριν από την τελική επιθεώρηση και αποδοχή δεν θα απαλλάξει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του αναφορικά με ελαττώματα ή για άλλη αδυναμία του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Εάν οποιοδήποτε Αγαθό ή Υπηρεσία που παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς παρουσιάζει ελάττωμα σχετικά με τα υλικά ή τη δημιουργία του ή με άλλο τρόπο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις στο παρόν έγγραφο, τότε η Microsoft έχει το δικαίωμα να το απορρίψει χωρίς να προβεί σε διόρθωση, να απαιτήσει τη διόρθωσή του εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, να το αποδεχτεί με τροποποίηση στην τιμή του ή να το επιστρέψει στον Προμηθευτή λαμβάνοντας το σύνολο του ποσού που έχει καταβάλει. Οποιοδήποτε στοιχείο έχει απορριφθεί ή απαιτείται να διορθωθεί, θα αντικατασταθεί ή θα διορθωθεί από τον Προμηθευτή και με δικές του δαπάνες, αμέσως μετά τη σχετική κοινοποίηση. Εάν, μετά το αίτημα της Microsoft, ο Προμηθευτής αδυνατεί να αντικαταστήσει ή να διορθώσει άμεσα ένα ελαττωματικό στοιχείο εντός του χρονοδιαγράμματος παράδοσης, η Microsoft μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, (i) να αντικαταστήσει ή να διορθώσει το εν λόγω στοιχείο και να χρεώσει στον Προμηθευτή το σχετικό κόστος, (ii) να Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

4 (d) καταγγείλει χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση την παρούσα Παραγγελία Αγοράς για παραβίαση, να επιστρέψει στον Προμηθευτή τα Αγαθά και τα Παραδοτέα που έχουν απορριφθεί με δαπάνες του Προμηθευτή και ο Προμηθευτής να καταβάλει άμεσα τυχόν ποσά που πληρώθηκαν από τη Microsoft για τα Αγαθά ή τα Παραδοτέα που επιστράφηκαν ή (iii) να απαιτήσει μια σχετική μείωση της τιμής. Ανεξαρτήτως τυχόν προηγούμενων επιθεωρήσεων ή πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης σε τελική επιθεώρηση και αποδοχή στην τοποθεσία που έχει καθορίσει η Microsoft, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την παράδοση ή την εκτέλεση. Η κατοχή για φορολογικούς σκοπούς πραγματοποιείται στο σημείο της τελικής αποδοχής. Οι καταγραφές από κάθε επιθεώρηση θα διατηρούνται πλήρεις και θα διατίθενται στη Microsoft κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και για οποιαδήποτε ακόμα χρονική περίοδο μπορεί να καθορίσει η Microsoft. 8. Τροποποιήσεις Παραγγελίας. Η Microsoft, ανά πάσα στιγμή με έγγραφη κοινοποίηση, η οποία μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τον Προμηθευτή και χωρίς κοινοποίηση στους εγγυητές, τους υπεργολάβους ή τους εντολοδόχους του Προμηθευτή, μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της παραγγελίας από τον Προμηθευτή, να αυξήσει ή να μειώσει τις ποσότητες που έχουν παραγγελθεί ή να προχωρήσει σε τροποποιήσεις που ανταποκρίνονται στις εύλογες επιχειρηματικές ανάγκες και σκοπούς της Microsoft (καθεμία, «Τροποποίηση Παραγγελίας»). Εκτός εάν υπάρχει άλλη αμοιβαία συμφωνία, μια Τροποποίηση Παραγγελίας δεν είναι δυνατό να τροποποιήσει τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες που έχουν παραδοθεί έγκαιρα και πλήρως πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της Τροποποίησης Παραγγελίας. Εάν οποιαδήποτε τροποποίηση προκαλεί αύξηση ή μείωση του κόστους ή του απαιτούμενου χρόνου εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια δίκαιη προσαρμογή στην τιμή ή στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή και στα δύο, εάν η Microsoft συμφωνεί εγγράφως στην εν λόγω προσαρμογή. 9. Εργαλεία και Εξοπλισμός. Όλα τα εργαλεία, ο εξοπλισμός ή τα υλικά που αποκτώνται από τον Προμηθευτή για να χρησιμοποιηθούν στην παροχή των Αγαθών και των Υπηρεσιών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι προδιαγραφές, τα σχέδια, τα εργαλεία, οι μήτρες, τα προσαρτήματα, τα μοτίβα, οι συσκευές κοπής, τα ηλεκτρόδια, τα διατρητικά μηχανήματα, τα έργα τέχνης, οι οθόνες, οι ταινίες, τα πρότυπα, ο ειδικός εξοπλισμός δοκιμών, οι μετρητές, το περιεχόμενο, τα δεδομένα και το λογισμικό, που έχουν δοθεί, χρεωθεί στη Microsoft ή πληρωθεί από αυτήν ή των οποίων το κόστος έχει εκχωρηθεί, θα θεωρούνται ιδιοκτησία της Microsoft, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες και θα παραδίδονται άμεσα και χωρίς κόστος στη Microsoft, σε καλή κατάσταση και χωρίς καμία φθορά, από τον Προμηθευτή στο καθορισμένο σημείο παράδοσης της Microsoft, σύμφωνα με την Ενότητα 3. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες για οποιαδήποτε εργασία ή παραγωγή οποιωνδήποτε υλικών ή εξαρτημάτων, άλλων από εκείνα που ορίζει η Microsoft, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Microsoft. 10. Κυριότητα και χρήση της αντίστοιχης πνευματικής ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων. Κάθε συμβαλλόμενος κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα για την προϋπάρχουσα πνευματική του ιδιοκτησία και τυχόν πνευματική ιδιοκτησία που έχει αναπτυχθεί εκτός των Αγαθών και Υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Έργο προς μίσθωση. Στο βαθμό κατά τον οποίο τα Αγαθά ή οι Υπηρεσίες δημιουργούνται ως «έργο που προορίζεται προς μίσθωση» σύμφωνα με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων («Έργο»), σκοπός των συμβαλλομένων είναι όλο το Έργο να ανήκει στη Microsoft, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που το αφορούν και όλα τα μέσα, υλικό και άλλα απτά στοιχεία ή υλικά με μαγνητική ή οπτική κωδικοποίηση, που έχουν δημιουργηθεί από τον Προμηθευτή ως μέρος ή κατά την εκτέλεση του Έργου. Στο βαθμό κατά τον οποίο οποιοδήποτε τμήμα του Έργου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως «έργο που προορίζεται προς μίσθωση» ή περιλαμβάνει υλικό που υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, επιχειρηματικού απορρήτου ή άλλη προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, τότε ο Προμηθευτής δια του παρόντος εκχωρεί στη Microsoft, τους διαδόχους και τους εκμισθωτές, κάθε δικαίωμα, τίτλο και απαίτηση σχετικά με το Έργο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επιχειρηματικών απορρήτων και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και τυχόν παρατάσεων και επεκτάσεων αυτών. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει και θα παραδώσει τα εν λόγω στοιχεία και θα πραγματοποιήσει άλλες συναφείς ενέργειες που απαιτούνται από τη Microsoft, όπως ενδέχεται να απαιτείται για τη διεξαγωγή των εν λόγω εκχωρήσεων. Επίσης, ο Προμηθευτής συμφωνεί να παραιτηθεί όλων των ηθικών δικαιωμάτων ή παρόμοιων δικαιωμάτων για το Έργο, εάν ισχύουν ανάλογα δικαιώματα. Εάν με την παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου περιορίζεται η δυνατότητα παραίτησης του Προμηθευτή από τα ηθικά του δικαιώματα, τότε ο Προμηθευτής παραιτείται όλων των ηθικών δικαιωμάτων σχετικά με το Έργο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εν λόγω νομοθεσία. Τυχόν Έργο Προμηθευτή, το οποίο περιλαμβάνει Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

5 (c) (d) ένα έγγραφο ή προσαρμοσμένο προϊόν ή αναφορά που έχει σχέση ή χρησιμοποιείται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Microsoft, αποτελεί έργο που έχει δημιουργηθεί προς μίσθωση για τους παρόντες σκοπούς. Εάν ο Προμηθευτής χρησιμοποιεί την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε Προμηθευτή ή τρίτου μέρους σε οποιοδήποτε Αγαθό ή Υπηρεσία, ο Προμηθευτής θα εξακολουθήσει να κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή, αλλά θα εκχωρήσει στη Microsoft μια παγκόσμιας ισχύος, μη αποκλειστική, οριστική, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, πλήρως εξοφλημένη άδεια και δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με κάθε τρέχουσα και μελλοντική πνευματική ιδιοκτησία, για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή και του τρίτου μέρους που θα συμμορφώνεται με τα δικαιώματα κυριότητας της Microsoft, όπως αναφέρεται στην παρούσα Ενότητα 10. Πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft. ii. iii. iv. Ο Προμηθευτής μπορεί να αποκτήσει από τη Microsoft ή εκ μέρους της, απτά ή μη απτά υλικά όπως υλικό, λογισμικό, πηγαίο κώδικα, τεκμηρίωση, μεθοδολογία, τεχνογνωσία, διαδικασίες, τεχνικές, ιδέες, έννοιες, τεχνολογίες και δεδομένα («Υλικά Microsoft») για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Στα Υλικά Microsoft περιλαμβάνονται τυχόν τροποποιήσεις ή παράγωγα έργα, τα ανωτέρω υλικά, τα εμπορικά σήματα και τυχόν δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων του Προμηθευτή στα πλαίσια των Υπηρεσιών. Η Microsoft εκχωρεί στον Προμηθευτή μια μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια χρήσης σχετικά με την αντιγραφή, τη χρήση και τη διανομή τυχόν Υλικών Microsoft, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Η Microsoft ή οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα άλλα δικαιώματα σχετικά με τα Υλικά Microsoft και το σχετικό IP. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει υποάδεια χρήσης για το δικαίωμα χρήσης των Υλικών Microsoft. Εάν τα Υλικά Microsoft συνοδεύει ξεχωριστή άδεια χρήσης, θα ισχύουν και οι όροι της εν λόγω άδειας χρήσης. Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα λάβει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των Υλικών Microsoft από απώλεια ή ζημία, κλοπή ή εξαφάνιση. Η Microsoft μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης για τα Υλικά Microsoft ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε εύλογο επιχειρηματικό λόγο. Με την καταγγελία ή τη λήξη διάρκειας της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς η άδεια χρήσης θα τερματιστεί αυτόματα. Ο Προμηθευτής θα επιστρέψει άμεσα τυχόν Υλικά Microsoft με την εν λόγω λήξη διάρκειας ή καταγγελία. Αναφορικά με τη χρήση των Υλικών Microsoft από τον Προμηθευτή: Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο Προμηθευτής δεν θα προχωρήσει σε τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα των Υλικών Microsoft, εκτός εάν επιτρέπεται από τη Microsoft για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, Ο Προμηθευτής θα αφήσει αμετάβλητα, δεν θα αλλοιώσει ή αποκρύψει, όλες τις ιδιωτικές κοινοποιήσεις και τις άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται στα Υλικά Microsoft, Η Microsoft δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη, συντήρηση ή ενημερώσεις για τα Υλικά Microsoft, Όλα τα Υλικά Microsoft παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους και Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, κλοπή ή εξαφάνιση των Υλικών Microsoft που βρίσκονται υπό τη φροντίδα, τη φύλαξη ή τον έλεγχό του (ή του υπεργολάβου). 11. Δηλώσεις και Εγγυήσεις. Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι: Ο Προμηθευτής έχει κάθε δικαίωμα και δικαιοδοσία να προβεί στη σύναψη της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και να προχωρήσει σε ενέργειες σύμφωνα με αυτήν, Ο Προμηθευτής θα διαθέσει στη Microsoft όλα τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες χωρίς (i) κανένα ελάττωμα όσον αφορά στη σχεδίαση, τη δημιουργία και τα υλικά, (ii) καμία ευθύνη για δικαιώματα εκμετάλλευσης και (iii) κανένα δικαίωμα παρακράτησης ή οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη ασφάλεια ή εμπράγματο δικαίωμα ή επιβάρυνση, Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

6 (c) (d) (e) (f) Στο βαθμό κατά τον οποίο η σχεδίαση ή η δημιουργία των Αγαθών και των Υπηρεσιών αποτελούν ευθύνη του Προμηθευτή, δεν θα παραβιάζεται κανένα σχέδιο, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικό απόρρητο ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, Καθένα από τα Αγαθά και τα Παραδοτέα προέρχεται από την ίδια χώρα προέλευσης με την τοποθεσία παράδοσης των εν λόγω Αγαθών και Παραδοτέων, στα πλαίσια της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και εάν ο Προμηθευτής παρέχει Αγαθά και Παραδοτέα άλλης προέλευσης και δεν ενημερώσει εγγράφως τη Microsoft ή την ενημερώσει εσφαλμένα για τη χώρα προέλευσης είτε λόγω αμέλειας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σε περίπτωση ζημιών, δαπανών και κυρώσεων, την ευθύνη θα φέρει μόνο ο Προμηθευτής, Τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή ή τρίτου μέρους που παρέχεται στη Microsoft σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα που θα υποβαθμίσουν ή θα επηρεάσουν αρνητικά οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή άλλο λογισμικό, καθώς και το δίκτυο ή τα συστήματα της Microsoft και Τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή ή τρίτου μέρους που παρέχεται στη Microsoft σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς: i. δεν θα διέπονται, είτε πλήρως είτε εν μέρει, από εξαιρετέα άδεια χρήσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τη Microsoft πριν από την παράδοση και η συναφής πνευματική ιδιοκτησία όπως και η σχετική εξαιρετέα άδεια χρήσης κοινοποιηθεί εγγράφως και με εύληπτο τρόπο στη Microsoft κατά την παράδοση. Εξαιρετέα άδεια χρήσης είναι οποιαδήποτε άδεια χρήσης λογισμικού η οποία: ii. (1) έχει εγκριθεί από τον οργανισμό Open Source Initiative (OSI) (www.opensource.org) ή (2) πληροί τον ορισμό Ανοιχτού Κώδικα του OSI, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά, οι αποκαλούμενες «δεκτικές» άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα (π.χ., οι άδειες χρήσης MS-PL, BSD, MIT και Apache Software) καθώς και άδειες χρήσης (π.χ., οι GPL, LGPL, AGPL, MPL, CPAL ή EUPL) οι οποίες απαιτούν, ως προϋπόθεση για τη χρήση, την τροποποίηση ή τη διανομή τους, το λογισμικό ή άλλο λογισμικό που συνδυάζεται ή διανέμεται μαζί τους να κοινοποιείται ή να διανέμεται σε μορφή πηγαίου κώδικα, η άδεια χρήσης του να παραχωρείται για το σκοπό δημιουργίας παράγωγων έργων ή (c) να αναδιανέμεται χωρίς χρέωση και, δεν υπόκειται σε όρους άδειας χρήσης που απαιτούν την παραχώρηση άδειας χρήσης ή την κοινή χρήση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή τεκμηρίωσης της Microsoft, η οποία είναι ενσωματωμένη ή προκύπτει από τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή ή τρίτου μέρους των οποίων η άδεια χρήσης έχει παραχωρηθεί στη Microsoft δια του παρόντος εγγράφου ή οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft. 12. Καταγγελία. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, η Microsoft μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Παραγγελία Αγοράς ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς άμεση ισχύ, κατόπιν έγγραφης κοινοποίησης. Εάν η Microsoft προβεί σε τακτική καταγγελία, η μόνη της υποχρέωση είναι να καταβάλει πληρωμή για: τα Παραδοτέα ή τα Αγαθά που αποδέχεται πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας ή τις Υπηρεσίες που αποδόθηκαν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Microsoft διατηρεί σχετικό όφελος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας. 13. Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Προσωπικές Πληροφορίες» είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από τη Microsoft ή συλλέγονται από τον Προμηθευτή σε σχέση με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς: i. οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση, την επικοινωνία ή τον εντοπισμό του ατόμου για το οποίο διατηρούνται οι εν λόγω πληροφορίες ή ii. από τις οποίες μπορούν να προκύψουν πληροφορίες αναγνώρισης ή επικοινωνίας σχετικά με κάποιον ιδιώτη. Στις Προσωπικές Πληροφορίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά: το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός φαξ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο αναγνωριστικό που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Επιπλέον, εάν κάποιες άλλες πληροφορίες (π.χ., προσωπικό προφίλ, μοναδικό αναγνωριστικό, βιομετρικές πληροφορίες ή/και διεύθυνση IP) σχετίζονται ή συνδυάζονται με Προσωπικές Πληροφορίες, τότε οι εν λόγω πληροφορίες αποτελούν επίσης Προσωπικές Πληροφορίες. Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

7 (c) Εάν ο Προμηθευτής συλλέγει ή έχει πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες στα πλαίσια της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη διεύθυνση ή παρέχονται με διαφορετικό τρόπο από τη Microsoft. 14. Συμμόρφωση με τις Οδηγίες για τους Προμηθευτές και τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Προμηθευτές. Ο Προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες Οδηγίες για τους Προμηθευτές («VG») και με τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Προμηθευτές. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των Οδηγιών για τους Προμηθευτές και τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Προμηθευτές διατίθενται στη διεύθυνση 15. Παραίτηση. Τυχόν αδυναμία της Microsoft να εφαρμόσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή επιλογή παρέχεται στο παρόν έγγραφο ή να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή την εκτέλεση από τον Προμηθευτή οποιουδήποτε όρου αναφέρεται στο παρόν, σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τον εν λόγω όρο και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς ή οποιοδήποτε τμήματός της, καθώς και το μετέπειτα δικαίωμα της Microsoft να προβεί σε εφαρμογή όλων των όρων. 16. Χρεοκοπία, Απώλεια Κερδών, Ζημίες. Η χρεοκοπία ή η κήρυξη σε πτώχευση, η εθελοντική υποβολή αίτησης προς πτώχευση ή η πραγματοποίηση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο συνιστά ουσιώδη παραβίαση της παρούσας σύμβασης Παραγγελίας Αγοράς. Για τους σκοπούς της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, «χρεοκοπία» συνιστά η περίπτωση κατά την οποία οι οφειλές του συμβαλλομένου υπερβαίνουν τα περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία δηλώνονται πλήρως ή η αδυναμία του συμβαλλομένου να καταβάλει έγκαιρα πληρωμές για τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις του στα πλαίσια της κανονικής διεξαγωγής των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων. ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΥΔΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ), ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 17. Υπεργολαβία. Ο Προμηθευτής δεν θα αναθέσει υπεργολαβία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την παροχή οποιωνδήποτε Αγαθών ή Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τη Microsoft. 18. Αποζημίωση. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει από ευθύνη τη Microsoft έναντι κάθε αξίωσης, απαίτησης, απώλειας, κόστους, ζημίας και ενέργειας για πραγματικές ή δήθεν παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους που προκύπτουν από τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες που παρέχονται στη Microsoft στα πλαίσια της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, οποιαδήποτε αξίωση, εάν είναι αληθής, που θα συνιστούσε παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης του Προμηθευτή η οποία περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο, (c) οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ή αποτυχία συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς από τον Προμηθευτή ή τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους ή τους υπεργολάβους του Προμηθευτή, (e) οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και (d) οποιεσδήποτε αξιώσεις των υπαλλήλων, των συγγενών εταιρειών ή των υπεργολάβων του Προμηθευτή ανεξάρτητα από τη βάση στην οποία στηρίζονται, για κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της καταβολής πληρωμής για συμβιβασμούς, δικαστικές αποφάσεις και εύλογες αμοιβές δικηγόρων. 19. Ασφάλιση. Ο Προμηθευτής οφείλει να προβεί στις απαραίτητες, εύλογες ενέργειες για την αποτροπή σωματικών βλαβών και τραυματισμών ή περιουσιακής ζημίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να πραγματοποιηθεί από, οποιοσδήποτε υπαλλήλους, συνεργάτες ή υπεργολάβους του Προμηθευτή σε σχέση με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς. Ο Προμηθευτής, με δαπάνες του ιδίου, θα διατηρήσει τα ακόλουθα ασφαλιστικά, ελάχιστα όρια (ή τα αντίστοιχα όρια στο σχετικό τοπικό νόμισμα): (i) εμπορική γενική ευθύνη με όριο Πεντακοσίων Χιλιάδων Δολαρίων Η.Π.Α. ( $ Η.Π.Α.) ανά περιστατικό σωματικής βλάβης ή/και περιουσιακής ζημίας Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

8 (συμπεριλαμβάνεται η Ευθύνη εξ Αυτοκινήτων), (ii) ασφαλιστική Ευθύνη Εργοδότη με ελάχιστο όριο ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. ( $ Η.Π.Α.) ανά περιστατικό και (iii) προβλεπόμενα όρια για τυχόν αξιώσεις σύμφωνα με τους Νόμους περί Εργασιακής Αποζημίωσης και Επαγγελματικής Νόσου ή άλλους τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς, περιφερειακούς ή άλλους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν αναφορικά με τις ενέργειες του Προμηθευτή ή/και των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των υπεργολάβων του σε σχέση με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς. Εάν από την παροχή των Αγαθών ή των Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς προκύψει Επαγγελματική ευθύνη/ευθύνη για σφάλματα & παραλείψεις, ο Προμηθευτής, με δαπάνες του ιδίου, θα διατηρήσει ασφαλιστική κάλυψη για την εν λόγω ευθύνη με όρια πολιτικής τουλάχιστον Δύο Εκατομμυρίων Δολαρίων ( $ Η.Π.Α.), σχετικά με κάθε αξίωση ή τα αντίστοιχα ποσά στο σχετικό τοπικό νόμισμα. Η ασφάλιση θα περιλαμβάνει κάλυψη για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τρίτου μέρους (για παράδειγμα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας), εάν η εν λόγω κάλυψη είναι ευλόγως εμπορικά διαθέσιμη. Ο Προμηθευτής, με δαπάνες του ιδίου, θα διατηρήσει κάθε ενεργή κάλυψη πολιτικής ή μια εκτεταμένη περίοδο αναφοράς παρέχοντας κάλυψη για αξιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στην ασφαλιστική εταιρεία εντός 12 μηνών μετά την καταγγελία ή τη λήξη διάρκειας της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Κατόπιν αίτησης, ο Προμηθευτής θα παράσχει στη Microsoft απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται από την παρούσα ενότητα. Εάν η Microsoft εύλογα καθορίσει ότι η κάλυψη του Προμηθευτή είναι μικρότερη από εκείνη που απαιτείται για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, ο Προμηθευτής θα πρέπει να αγοράσει άμεσα πρόσθετη κάλυψη με δαπάνες του ιδίου και να ενημερώσει εγγράφως τη Microsoft. 20. Εγγύηση σχετικά με τις Παροχές. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν έχει προσφέρει ή έχει δώσει και δεν θα προσφέρει ή θα δώσει σε οποιονδήποτε υπάλληλο, συνεργάτη ή αντιπρόσωπο της Microsoft τυχόν παροχές, με σκοπό να εξασφαλίσει οποιοδήποτε επιχειρηματικό όφελος από τη Microsoft ή να επηρεάσει τα εν λόγω άτομα αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης ή παραγγελίας που έχει συμφωνήσει με τη Microsoft, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. 21. Απόκρυψη Εμπιστευτικών Θεμάτων. Εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν συνάψει μια τυπική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας της Microsoft, οι όροι της εν λόγω σύμβασης θα ενσωματωθούν στο παρόν έγγραφο και όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, καθώς και τα Υλικά Microsoft θα θεωρούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες, όπως ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συνάψει μια τυπική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας της Microsoft, τότε ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Παραγγελία Αγοράς και για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της, ο Προμηθευτής θα τηρήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Microsoft άκρως απόρρητες και δεν θα τις χρησιμοποιήσει ή θα τις αποκαλύψει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. «Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Microsoft» είναι όλες οι πληροφορίες που δεν είναι ευρέως διαθέσιμες και τις οποίες η Microsoft χαρακτηρίζει, είτε εγγράφως είτε προφορικώς, εμπιστευτικές ή οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκαλύφθηκαν. Στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Microsoft περιλαμβάνονται ενδεικτικά: (c) (d) (e) (f) (g) οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα λογισμικού ή υλικού της Microsoft που διατίθενται ή δεν διατίθενται στην αγορά, μάρκετινγκ ή προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος Microsoft, επιχειρηματικές πολιτικές ή πρακτικές της Microsoft, πελάτες ή προμηθευτές της Microsoft, τα Υλικά Microsoft ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τη Microsoft σύμφωνα με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς ή αποκτώνται ή δημιουργούνται από τον Προμηθευτή κατά την παροχή των Αγαθών ή των Υπηρεσιών ή Πληροφορίες οι οποίες έχουν ληφθεί από άλλους, τις οποίες η Microsoft υποχρεούται να αντιμετωπίζει ως εμπιστευτικές. Εάν ο Προμηθευτής έχει οποιαδήποτε απορία σχετικά με το είδος των πληροφοριών που αποτελούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Microsoft, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Microsoft. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Microsoft δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που είχαν γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή πριν από την αποκάλυψή τους στον Προμηθευτή από τη Microsoft ή πληροφορίες που καθίστανται ευρέως διαθέσιμες χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή. Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

9 22. Έλεγχος. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και για 4 έτη μετά τη λήξη της, ο Προμηθευτής συμφωνεί να τηρεί όλα συνήθη και έγκυρα αρχεία και λογιστικά βιβλία, καθώς και όλες τις συνήθεις και έγκυρες καταχωρήσεις που σχετίζονται με τα κόστη και τις δαπάνες, που σχετίζονται με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς και τις αναφορές αυτής. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου αναφοράς, η Microsoft έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου ή/και επιθεώρησης για τα σχετικά αρχεία και τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να επαληθεύσει τις δηλώσεις ή τα τιμολόγια του Προμηθευτή και για να βεβαιωθεί ότι ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Οποιοσδήποτε τέτοιος έλεγχος θα διενεργηθεί από το εταιρικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου της Microsoft ή από πιστοποιημένη, ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία ορκωτών λογιστών που έχει επιλεγεί από τη Microsoft. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να παρέχει στην ομάδα ελέγχου ή επιθεώρησης που έχει οριστεί από τη Microsoft εύλογη πρόσβαση στα σχετικά αρχεία και τις εγκαταστάσεις του. Εάν οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι ο Προμηθευτής έλαβε επιπλέον χρήματα από τη Microsoft, ο Προμηθευτής θα πρέπει να αποζημιώσει τη Microsoft για την εν λόγω υπερχρέωση. Η Microsoft θα αναλάβει τις δαπάνες για τους επιλεγμένους ελεγκτές ή την ομάδα επιθεώρησης, αλλά ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει τη Microsoft για τις εν λόγω δαπάνες, εάν σύμφωνα με τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Προμηθευτής υπερχρέωσε τη Microsoft κατά πέντε τοις εκατό (5%) η περισσότερο κατά την περίοδο που αφορά ο εν λόγω έλεγχος. 23. Εκχωρήσεις. Σύμφωνα με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς, δεν θα εκχωρηθεί κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης χρημάτων δυνάμει του παρόντος εγγράφου) από τον Προμηθευτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τη Microsoft και τυχόν προτιθέμενη εκχώρηση χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση θα θεωρείται άκυρη. Σύμφωνα με την παρούσα Παραγγελία Αγοράς, η Microsoft μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της ανά πάσα στιγμή. 24. Κοινοποίηση για Εργασιακές Διαφορές. Όποτε μια πραγματική ή πιθανή εργασιακή διαφορά καθυστερεί ή απειλεί να καθυστερήσει την έγκαιρη εκτέλεση της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη Microsoft για την εν λόγω διαφορά και να παρέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ο Προμηθευτής θα περιλαμβάνει ένα όρο που θα είναι όμοιος με τον παραπάνω σε κάθε υπεργολαβία την οποία μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και οφείλει να ενημερώσει τη Microsoft με έγγραφη κοινοποίηση, αμέσως μετά τη λήψη της εν λόγω κοινοποίησης. 25. Άδεια Χρήσης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, εάν υπάρξει αδυναμία εκπλήρωσης εκ μέρους του Προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, ο Προμηθευτής, στα πλαίσια της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς και χωρίς επιπλέον κόστος για τη Microsoft, εκχωρεί με το παρόν έγγραφο στη Microsoft μια αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, άδεια και δικαίωμα χρήσης, πώλησης, κατασκευής και πρόκλησης κατασκευής για κάθε προϊόν το οποίο ενσωματώνει κάθε εφεύρεση και ανακάλυψη που πραγματοποιήθηκε, έγινε αντιληπτή ή εφαρμόστηκε από τον Προμηθευτή ή εκ μέρους του, σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. 26. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Για τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες που παρέχονται στη Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα Παραγγελία Αγοράς υπόκειται στη νομοθεσία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον των Η.Π.A. Επίσης, διέπεται από την εν λόγω νομοθεσία και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτήν. Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Πολιτείας της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Για όλα τα άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες που παρέχονται στη Microsoft, η παρούσα Παραγγελία Αγοράς θα διέπεται από τη νομοθεσία της τοποθεσίας, καθώς και τη δικαιοδοσία και τη δωσιδικία της τοποθεσίας της Microsoft. 27. Δημοσιότητα. Χρήση Εμπορικών Σημάτων. Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας ή λογότυπο της Microsoft, δεν θα προκαλεί ή θα επιτρέπει την κυκλοφορία οποιασδήποτε δημοσιότητας, διαφήμισης, είδησης, δημόσιας ανακοίνωσης, δεν θα προβαίνει σε άρνηση ή επιβεβαίωση των προαναφερθέντων, σε οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, αναφορικά με οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς ή της σχέσης μεταξύ του Προμηθευτή και της Microsoft, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τη Microsoft. Εάν παραχωρηθεί η εν λόγω έγκριση, ο Προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας και τα λογότυπα της Microsoft που παρέχονται από τη Microsoft για τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Microsoft που βρίσκονται στη διεύθυνση Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August

10 28. Μερική Ακυρότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς θεωρηθεί από αρμόδιο δικαστήριο παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα ή εάν οποιοιδήποτε όροι κριθούν παράνομοι, άκυροι ή μη εκτελεστέοι σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι υπόλοιπες διατάξεις θα εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους. 29. Διατήρηση Ισχύος. Οι διατάξεις της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους τους, απαιτούν εφαρμογή μετά την καταγγελία ή τη λήξη διάρκειας ή προβλέπουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά την καταγγελία ή τη λήξη διάρκειας της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς, θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λήξη διάρκειας της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Όλες οι υποχρεώσεις αποζημίωσης θεωρούνται ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά την καταγγελία ή τη λήξη διάρκειας της παρούσας Παραγγελίας Αγοράς. Όνομα Προμηθευτή: (Υπογραφή): Δακτυλογραφημένο Όνομα: Ημερομηνία: Microsoft Purchase Order (Greece) (11/2011) updated August