EMPIRICAL INVESTIGATION OF ΤΗΕ ΜΑRΚΕΤ REACTION ΟΝ DMDEND

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EMPIRICAL INVESTIGATION OF ΤΗΕ ΜΑRΚΕΤ REACTION ΟΝ DMDEND"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ EMPIRICAL INVESTIGATION OF ΤΗΕ ΜΑRΚΕΤ REACTION ΟΝ DMDEND ΙΝΙΤΙΑΤΙΟΝ ANNOUNCEMENTS: ΤΗΕ CASE OF ΤΗΕ ATHENS STOCK EXCHANGE Απόστολος Δοσίλοc; ΤΕΙ Σερρών Apostolos Dasilas ΤΕΙ ol Serres Περίληψη Η παρούσα μελέτη διερευνά για πρώτη φορά στην Ελληνική κεφαλαιαγορά την αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις έναρξης διανομής μερίσματος. Ως έναρξη διανομής μερίσματος ορίζεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους για πρώτη φορά στην εταιρική ιστορία μιας επιχείρησης ή η επαναδιανομή μερίσματος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη διανομής. Για τη διερεύνηση της αντίδρασης της αγοράς, η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την κλασική μέθοδο της ανάλυση ς των επιχειρηματικών γεγονότων. Ειδικότερα, αναλύονται η αντίδραση των τιμών των μετοχών, του όγκου συναλλαγών και του συνολικού κινδύνου (συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου) την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος και γύρω από αυτήν. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το σημαντικό πληροφοριακό περιεχόμενο των ανακοινώσεων έναρξης του μερίσματος. Συγκεκριμένα, τόσο η αντίδραση των τιμών μετοχών όσο και αυτή του όγκου συναλλαγών είναι θετική την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Επιπλέον, ο συνολικός και ο συστηματικός κίνδυνος των εταιρειών που προβαίνουν σε έναρξη μερίσματος μειώνεται σημαντικά την περίοδο μετά την ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος. Abstract This study inνestigates for first time the behaνiour of the Greek capital market οπ the announcement of dividend iπitiatioπs. Α dividend iπitiatioπ is defiπed as a payment of a dividend by a firm for the first time in its entire corporate history or after a hiatus of several years. Το measure the market reaction to divideπd iπitiatioπ aππouπcemeπts, we employ the eveπt study methodology. Ιπ particular, we iπvestigate the stock price, tradiπg volume aπd the total risk reactioπ οπ aπd around the divideπd iπitiatioπ aππouπcemeπts. The results show that divideπd initiatioπ aππou πcemeπt s coπνey significaπt iπformatioπ to shareholders. JEL Classification: G12; G35_ Key words: Ex-dividend Day, Dividend Initiations, Signaling Hypothesis, Athens Stock Exchange. 183

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣ Ι ΛΑΣ - ΕΠΙΘΕΩ Ρ ΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχ ο ς 16 (200 9), Εισαγωγή 184 Η διανομή μερίσματος και η επίδραση της στην αξία της εταιρείας αποτiλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ζή τημα τριβής και διαφωνίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κα ι επιχειρηματ ικής κοινότητας. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η διανομή μερίσματος επιδρά θετικά στην τιμή της μετοχής, άλλοι αρνητικά και άλλοι υποστη ρίζουν πως δεν έχει καμία επίδραση. Το κυριότερο επιχείρημα υπέρ της θετικής επίδρασης της μερισματικής πολιτικής στην αξία της επιχείρησης έχει να κάνει με το πληροφοριακό περιε χόμενο των μερ ισμάτων (information content of dividends or information signaling). Η θεωρία αυτή πρωτοδιατυπώθηκε, άτυπα, από τους Fama κα. (1969), ενώ αργότερα ο Bhattacharya (1979, 1980), Miller και Scholes (1982), Miller και Rock (1985), Ambarish κα. (1987) και Williams (1988) ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη μορφή αυτής της θεωρίας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι κεφαλαιαγορές αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις ανακοινώσεις των εταιρειών σχετικά με την οικονομική τους πορεία και αναζητούν μηχανισμούς να διαχωρίσουν τις εταιρικές ανακο ινώσεις σε αληθείς και σε μη αληθείς. Ένας αποτελεσματικός τρ όπος εκπομπής αξιόπιστης εταιρικής πληροφόρησης είναι η μερισματική πολιτ ι κή. Συγκεκριμένα, τόσο το ύψος του μερίσματος όσο και η μεταβολή του ποσοστού διανομής του αποτελούν στοιχεία τα οποία ενημε ρώνουν την αγορά, ή την προειδοποιούν για το επίπεδο και την τάξη του συνο. λικού κινδύνου στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση, για την κατάσταση της εταιρείας, για τον κύκλο εργασιών της, για την αποδοτικότητά της και επομένως και για τη ροή των αποδόσεων της. Επομένως, μια αύξηση των μερισμάτων μεταφράζεται από την αγορά σαν θετικό σήμα προειδοποίησης. Μια ανακοίνωση για το αντίθετο, δηλαδή, μείωση ή διακοπή (παύση) διανομής μερίσματος, θα εκληφθεί ως αρνητικό μήνυμα για τη θέση και το μέλλον της επ ιχείρησης και θα οδηγήσει σε μείωση της τιμ11ς της μετοχής της. Μία ξεχωριστή πτυχή της μερισματικής πολιτικής στην αξία της επιχείρησης είναι η επίδραση που έχει η ανακοίνωση διανομής μερίσματος στους μετόχους για πρώτη φορά στην εταιρική ιστορία μιας επιχείρησης ή η επαναδιανομή μερίσματος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη διανομής. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι γνωστές ως έναρξη μερίσματος (dividend initiation). Η έναρξη μερίσματος θεωρείται απροσδόκητη περίπτωση διανομής μερίσματος υπό την έννοια ότι είτε για πρώτη φορά μία επιχείρηση διανέμει μέρισμα, είτε υπάρχει διακοπή στη διαδικασία διανομής μερίσματος για κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα. Η έναρξη μερίσματος προσέλκυσε το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τα τελευταία 25 χρόνια εξαιτίας του απροσδόκητου του χαρακτήρα της. Η πλειοψηφία των μελετών επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην αντίδραση της τιμής της μετοχής την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Η μοναδική μελέτη που διερεύνησε την αντίδραση του όγκου συναλλαγών, πέρα από αυτής της τιμ11ς της μετοχής, ήταν αυτή των Richardson κα. (1986). Τέλος, η μελέτη των Dyl και Weigand (1998) εξέτασε κατά πόσο η ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος μειώνει το συνολικό κίνδυνο (συστηματικό και μη συστηματικό) για τις

3 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), επιχειρήσεις που προβαίνουν σε έναρξη μερίσματος. Συγκεκριμένα, οι Dyl και Weigand (1998) πρωτοδιατύπωσαν την υπόθεση της πληροφορίας του κινδύνου (risk information hypothesis) σύμφωνα με την οποία η απόφαση της διοίκησης μιας εταιρείας να ξεκινήσει για πρώτη φορά τη διανομή μερίσματος παρέχει στην αγορά σημαντική πληροφορία για το επίπεδο του συνολικού κινδύνου της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση της πληροφορίας του κινδύνου προβλέπει ότι ο συνολικός κίνδυνος της εταιρίας θα είναι χαμηλότερος μετά την έναρξη μερίσματος. Αυτή η μείωση του συνολικού κινδύνου που παρατηρείται μετά από την έναρξη μερίσματος προκύπτει από τη μείωση της αστάθειας των εταιρικών κερδών και την εξάλειψη εκπλήξεων. Με τη σειρά της, αυτή η μείωση της αστάθειας των κερδών πηγάζει από την απροθυμία της διοίκησης της εταιρίας να περικόψει το ποσό του διανεμηθέντος μερίσματος στην περίπτωση που οι αυξήσεις των κερδών είναι προσωρινές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος στην τιμή της μετοχής, στον όγκο συναλλαγών και στον συνολικό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο βαθμός αντίδρασης της τιμής της μετοχής και του όγκου συναλλαγών των κοινών μετοχών των εταιρειών του Χ.Α.Α. στις ανακοινώσεις έναρξης μερίσματος και για μία περίοδο 40 ημερών γύρω από την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης μερίσματος. Ο βαθμός της αντίδρασης των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών υπολογίζεται με τη βοήθεια της μεθόδου της ανάλυσης των επιχειρηματικών γεγονότων (eνent study methodology). Επιπλέον, η παρούσα μελέτη εξετάζει το επίπεδο του συνολικού και συστηματικού κινδύνου πριν και μετά την περίοδο ανακοίνωσης έναρξης μερίσματος για το δείγμα των εταιρειών που προβαίνουν στην έναρξη μερίσματος. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν τόσο την υπόθεση του πληροφοριακού περιεχομένου των μερ ισμάτων όσο και αυτής της πληροφορίας του κινδύνου. Συγκεκριμένα, η αντίδραση των τιμών μετοχών και του όγκου συναλλαγών είναι θετική την ημέρα ανακοίνωσης του μερίσματος, γεγονός που σημαίνει πως η έναρξη διανομής μερίσματος αποτελεί καλή είδηση για την αγορά, προσφέροντας στου ς επενδυτές σημαντικές υπεραποδόσεις την ημέρα αυτή. Από την άλλη πλευρά, η έναρξη μερίσματος σηματοδοτεί τόσο τη μείωση του συνολικού κινδύνου όσο και του συστηματικού κινδύνου για την περίοδο μετά την έναρξη μερίσματος. Συνεπώς, η θετική αντίδραση των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών μπορεί να θεωρηθεί ως απότοκος δύο συνισταμένων: του σημαντικού πληροφοριακού περιεχομένου των ανακοινώσεων έναρξης μερίσματος και της συνακόλουθης μείωσης του επιπέδου του συνολικού κινδύνου των εταιρειών που προβαίνουν στην έναρξη μερίσματος. Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός πως χρησιμοποιεί δεδομένα από την Ελληνική κεφαλαιαγορά η οποία δεν έχει τύχει καμίας εμπειρικής διερεύνησης στο παραπάνω ζήτημα μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η Ελληνική κεφαλαιαγορά διαφέρει σημαντικά από άλλες κεφαλαιαγορές, όπως είναι αυτές των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων «ανεπτυγμένων» χωρών γεγονός που κάνει την παρούσα εργασία πολύ ενδιαφέρουσα. Οι 185

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), σημαντικότερες διαφορές της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε σχέση με αυτές των ΗΠΑ και άλλων «ανεπτυγμένων» αγορών, έχουν να κάνουν με τον τρόπο διανομής μερίσματος και τη φορολόγηση του διανεμηθέντος εισοδήματος από μερίσματα. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, η διανομή τακτικού μερίσματος πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο και το ελάχιστο ποσό προς διανομή προσδιορίζεται επακριβώς από το νόμο. Επιπλέον, το εισόδημα από μερίσματα φορολογείται μία φορά σε εταιρικό επίπεδο (πηγή) και όχι σε ατομικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η διανομή μερίσματος γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο και δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό προς διανομή που να προσδιορίζεται από κάποιον νόμο. Τέλος, το εισόδημα από μερίσματα υπόκειται σε διπλή φορολόγηση μία φορά σε εταιρικό επίπεδο και μια σε ατομικό. Η διάρθρωση της μελέτης έχει ως εξής. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για διάφορες κεφαλαιαγορές του κόσμου την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει πως πραγματοποιείται η διανομή κερδών στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα δεδομένα της μελέτης, οι υποθέσεις προς εξέταση και η ακολουθούμενη μεθοδολογία. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα εμπειρικά ευρήματα της μελέτης και, τέλος, το έκτο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της μελέτης. 2. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 186 Οι Asquith και Mullins (1983) ερεύνησαν την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση διανομής μερίσματος 168 επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Οι εταιρείες αυτές πραγματοποιούσαν διανομή μερίσματος είτε για πρώτη φορά στην εταιρική τους ιστορία, είτε επανάρχιζαν τη διανομή μερίσματος μετά από μια παύση δέκα ετών (έναρξη μερίσματος). Οι Asquith και Mullins (1983) διαχώρισαν τις ανακοινώσεις μερισμάτων από αυτές άλλων γεγονότων (π.χ. ανακοινώσεις κερδών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, διασπάσεις μετοχών, κα.) για μια περίοδο 20 ημερών (-10, + 10) γύρω από την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης μερίσματος. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν υπερβάλλουσες αποδόσεις δύο ημερών (t=-1, Ο) ίσες με 3,7%. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις δύο ημερών ήταν μεγαλύτερες ( 4. 7%) όταν οι ανακοινώσεις έναρξης μερίσματος απομονώθηκαν από τα υπόλοιπα σημαντικά εταιρικά γεγονότα. Οι Richardson κα. (1986) ερεύνησαν την αντίδραση του όγκου συναλλαγών και των τιμών των μετοχών την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Το δείγμα τους αποτελούνταν από 192 εταιρείες του NYSE που διένειμαν μέρισμα για πρώτη φορά στην εταιρική τους ιστορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου Οι Richardson κα. (1986) εξετάζοντας την αντίδραση του όγκου συναλλαγών στην ανακοίνωση έναρξης μερίσματος θέλησαν να διαπιστώσουν εάν η ύπαρξη υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών οφείλεται στο πληροφοριακό περιεχόμενο των μερισμάτων, ή στη μετατόπιση πελατειακών ομάδων (shift in diνidend c\ienteles). Σύμφωνα με τους Richardson κα. (1986), μια θετική συσχέτιση μεταξύ μερισματικής απόδοσης και όγκου συναλλαγών και

5 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ κεφαλαιακών κερδών και όγκου συναλλαγών είναι σύμφωνες με την επίδραση της μετατόπισης πελατειών κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Αντίθετα, η θετική συσχέτιση μεταξύ υπερβαλλουσών αποδόσεων και όγκου συναλλαγών είναι σύμφωνη με την ύπαρξη πληροφοριακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν πως α) την εβδομάδα της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος υπήρξε υπερβάλλων όγκος συναλλαγών, β) ο υπερβάλλων όγκος συναλλαγών ήταν οριακά θετικός για την περίοδο από την εβδομάδα της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος ως και την εβδομάδα αποκοπής του μερίσματος, και γ) ο υπερβάλλων όγκος συναλλαγών προκαλείτο κυρίως λόγω του πληροφοριακού περιεχομένου των μερισμάτων και μόνο ένα μέρος του αποδίδονταν στην μετατόπιση πελατειών. Οι Healy και Palepu (1988) εξέτασαν την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση έναρξης και παράλειψης του μερίσματος. Το δείγμα τους αποτελούνταν από 131 εταιρείες του NYSE και του ΑΜΕΧ που για πρώτη φορά στην εταιρική τους ιστορία ή μετά από παύση 10 ετών διένειμαν μέρισμα και από 172 εταιρείες του NYSE και του ΑΜΕΧ που για πρώτη φορά στην εταιρική τους ιστορία ή μετά από 10 συνεχή έτη διανομής μερίσματος παρέλειπαν να διανέμουν μέρισμα (παράλειψη μερίσματος). Τα αποτελέσματα(!) έδειξαν υπερβάλλουσες αποδόσεις δύο ημερών (t = -1, Ο) ίσες με 3,9% και -9,5% για τις εταιρείες που πραγματοποιούσαν έναρξη διανομής μερίσματος ή παρέλειπαν να διανείμουν μέρισμα, αντίστοιχα. Οι Michaely κα. (1995) μελέτησαν τη βραχυπρόθεσμη (τριών ημερών, -1, Ο + 1) και τη μακροπρόθεσμη αντίδραση (7 ετών) της αγοράς στην ανακοίνωση έναρξης< 2 ) και παράλειψης του μερίσματος των εταιριών του NYSE και του ΑΜΕΧ για την περίοδο Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις παράλειψης και έναρξης του μερίσματος, υπήρξε θετική αντίδραση της αγοράς (3,4%) στην ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος και αρνητική αντίδραση της αγοράς (-7%) στην ανακοίνωση πα ράλειψης του μερίσματος. Συν επώς, η αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνω ση έναρξης του μερίσματος έφτανε κατά το ήμισυ αυτής στην ανακοίνωση παράλειψης του μερίσματος. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς, τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπήρχαν υπερβάλλουσες αποδόσεις τον πρώτο (7,5%) και τον τρίτο χρόνο (24,8%) μετά το έτος ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Στην περίπτωση της ανακοίνωσης παράλειψης του (1) Τα αποτελέσματα αυτά ήταν παρόμοια με αυτά των Asquith και Mullins (1983) οι οποίοι βρήκαν υπερβάλλουσες αποδόσεις δύο ημερών ίσες με 3,7% για τις εταιρίες που πραγματοποιούσαν έναρξη μερίσματος και εκείνων των Dielman και Oppenheimer (1984) οι οποίοι βρήκαν υπερβάλλουσες αποδόσεις δύο ημερών ίσες με 3,5% για τι ς ε ταιρί ες που πραγματοποιούσαν έναρξη μερίσματο ς κα ι -8,1 % για τις εταιρίες που παρέλειπαν να διανείμουν μ έρ ισμα. (2) Η επανεκκίνηση διανομής μερίσματος δεν θεωρήθηκε ως έναρξη μ ερίσματος σε αυτήν την μ ελέτ η, αλλά μόνο η πρώτη διανομή μερίσματος. 187

6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), μερίσματος, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις συνέχιζαν να είναι αρνητικές από τον πρώτο χρόνο (-11 % ) έως και τον τρίτο (-15,3% ). Οι Dyl και Weigand (1998) εξέτασαν κατά πόσο η ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος συνδεόταν με χαμηλότερο εταιρικό κίνδυνο (συστηματικό και μη συστηματικό), με μελλοντικές μεταβολές των κερδών και με υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την ημέρα ανακοίνωσης. Το δείγμα αποτελούνταν από 240 εταιρίες του NYSE και του ΑΜΕΧ και η εξεταζόμενη περίοδος ήταν από το 1972 έως το Σύμφωνα μ ε τα εμπειρικά ευρήματα των Bajaj και Vijh (1990)< 3 ) και αντίθετα με αυτά του Venkatesh (1989), οι Dyl και Weigand (1998) διαπίστωσαν ότι τόσο ο συνολικός όσο και ο συστηματικός κίνδυνος των εταιρειών που ξεκινούσαν διανομή μερίσματος για πρώτη φορά στην εταιρική τους ιστορία ψαν σημαντικά χαμηλότεροι για το έτος που ακολουθούσε την ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος. Η μείωση του συνολικού κινδύνου ήταν περισσότερο εμφανής για τις μ εγάλε ς εταιρείες, ενώ η μείωση του συστηματικού κινδύνου (συντελεστή βήτα) ήταν περισσότερο εμφανής για τις μικρές εταιρείες. Η μεταβλητότητα των εταιρικών κερδών (earnings volatility) ήταν σημαντικά χαμηλότερη μετά την έναρξη μερίσματος, αλλά μόνο για τις μικρές εταιρείες. Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με αυτά προηγούμενων μελετών < 4 J, όπου παρατηρούνταν ότι τα κέρδη ανά μετοχή (S) για τις εταιρείες που προέβαιναν σε έναρξη μερίσματος παρέμεναν αμετάβλητα για το έτος που ακολουθούσε την έναρξη μερίσματος (αδυναμία υποστήριξης της υπόθεσης του πληροφοριακού περιεχομένου των μερισμάτων). Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος συσχ ετίζονταν θετικά με τη μείωση του συστηματικού κινδύνου για το δείγμα των εταιρ ειών που προέβαιναν σε έναρξη μερίσματος. Οι Alangar και Bathala (1999) διερεύνησαν κατά πόσο το πληροφοριακό περιεχόμενο των ανακοινώσεων των απροσδόκητων μεταβολών των μερισμάτων<6) θα πρέπει να είναι συνάρτηση της ασύμμετρης πληροφόρησης των επενδυτών την περίοδο πριν την ανακοίνωση των μερισμάτων. Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από ανακοινώσεις αύξησης και μείωσης του μερίσματος (άνω του 50% ), καθώς επίσης και από ανακοινώσεις έναρξης και παράλειψης του μερίσματος που πραγματοποίησαν οι εταιρείες του NYSE και του ΑΜΕΧ για την περίοδο Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όντως, το πληροφο- 188 (3) Οι Bajaj και Vijh (1990) βρήκαν ότι ο συστηματικός κίνδυνος των ε ταιρειών μειώθηκε σημαντικά για τις εταιρείες που προέβησαν σε αυξήσεις των μερισμάτων. ( 4) Βλέπε για παράδειγμα τις μελ έτ ες των Watts (1973) και Benartzi, Michaely και Thaler (1997). (5) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν αποκλείοντας τ ο εισόδημα που δεν προέρχονταν από την κύρια δραστηριότητα των ετα ιρ ιών (EPS excluding extraordinary items). (6) Οι απροσδόκητες μεταβολ ές των μερισμάτων υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του αφελούς υποδείγματος (naϊνe model) το οποίο θεωρεί ότι το ύψος του διανεμηθ έντος μερίσματος της τρ έχουσας περ ιόδου θα είναι ίσο με το ύψος του διανεμηθέντος μερίσματος της προη γούμενη ς περιόδου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο διανομών θεωρείται απροσδόκητη μεταβολή.

7 APOSTO LOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), ριακό περιεχόμενο των ανακοινώσεων των απροσδόκητων μεταβολών των μερισμάτων ήταν συνάρτηση της ασύμμετρης πληροφόρησης των επενδυτών την περίοδο πριν την ανακοίνωση των μερισμάτων. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο το ποσοστό κατοχής μετοχών από τους θεσμικούς επενδυτές, τόσο μικρότερο το πληροφοριακό περιεχόμενο των μερισμάτων. Εξαίρεση της παραπάνω σχέσης υπήρξε η περίπτωση των ανακοινώσεων παράλειψης μ ε ρίσματος. Πρόσφατα ήρθαν στο φως δύο μελέτες που διερεύνησαν την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση διανομής μερίσματος (και όχι στην ανακοίνωση έναρξης μερίσματος) για τις κεφαλαιαγορές της Αυστρίας και Ιρλανδίας. Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθούν οι δύο μελέτες μιας και οι αγορές της Αυστρίας και Ιρλανδίας παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν τα μεγέθη, την οργάνωση, την ανάπτυξη και το βαθμό ωριμότητας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η μελέτη των Gurgul κα. (2003) μελέτησαν τόσο την αντίδραση των τιμών των μετοχών όσο και αυτή του όγκου συναλλαγών στην ανακοίνωση μεταβολής του διανεμηθέντος μερίσματος για ένα δείγμα εταιρ ε ιών του Χρηματιστηρίου της Βιέννης για την περίοδο από το 1992 έως και το Επιβεβαιώνοντας την υπόθεση του πληροφοριακού περιεχομ ένου των μερισμάτων, οι Gurgul κα. (2003) βρήκαν πως οι ανακοινώσεις αύξησης του διανεμηθέντος μερίσματος οδηγούσαν σε θετική αντίδραση των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών, οι ανακοινώσεις μείωσης του διανεμηθέντος μερίσματος οδηγούσαν σε αρνητική αντίδραση των τιμών των μετοχών και του όγκου συ ναλλαγών και, τέλος, οι ανακοινώσεις μερίσματος οδηγούσαν σε του όγκου συναλλαγών. καμίας μεταβολής του διανεμηθέντος ουδέτερη αντίδραση των τιμών των μετοχών και Η μελέτη των McClusky κα. (2006) εξέτασε την αντίδραση των τιμών των μετοχών στην ανακοίνωση διανομής μερίσματος. Παρόμοια μ ε τις αγορές της Μεγάλη Βρετανίας, της Αυστραλίας και τη ς Ιαπωνίας, στην Ιρλανδία η ανα κοίνωση διανομής μερίσματος συμπίπτει με αυτήν των κερδών. Η εξ εταζόμε νη περίοδος κάλυπτε τα έτη από το 1987 έως και το 2001 και το δείγμα αποτελούνταν από 50 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Δουβλ ίνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπήρξε μια θετική και στατιστικά σημαντική αντίδραση των τιμών των μετοχών την ημέρα ανακοίνωσης διανομής μερίσματος ίση με 0,082%. Οι συγγραφείς απέδωσαν την αντίδραση αυτή στην ταυτόχρονη ανακοίνωση διανομής μερίσματος και κερδών για το εξεταζόμενο δείγμα εταιρειών. 3. Δι ανομή Με ρ ίσματος στ η ν Ελλάδ α Η διανομή μερίσματος στην Ελλάδα διαφέρει σημαντικά από αυτή άλλων αγορών όπως είναι των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων «ώριμων» αγορών. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, η διανομή τακτικού μερίσματος πραγ ματοποιείται μία φορά το χρόνο και το ελάχιστο ποσό προς διανομή προσδιορίζεται επακριβώς από το νόμο. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η διανομή μερίσματος πραγματοποιείται τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ στη Μεγάλη 189

8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), Βρετανία δύο φορές το χρόνο. Και στις δύο αυτές κεφαλαιαγορές η ακολουθούμενη μερισματική πολιτική είναι στη διακριτική ευχέρεια των ιθυνόντων των εταιρειών και δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να καθορίζει το πόσο προς διανομή. Αντίθετα στην Ελλάδα, η διανομή κερδών και κατ' επέκταση η μερισματική πολιτική καθορίζονται ρητά από το νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Έτσι, τα καθαρά κέρδη μιας ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ.) προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 3323/1955 και των άρθρων 3 του νόμου 3843/1958 και 45 του νόμου 2190/1920, αν από τα καθαρά έσοδα αφαιρεθούν οι δαπάνες που έγιναν για την απόκτηση του εισοδήματος ( έξο δα, ζημίες, αποσβέσεις και παντός άλλου εταιρικού βάρους). Διατίθενται τελικά απ ' αυτά ένα τμήμα ως μέρ ισμα στους μετόχους-κατόχους ιδρυτικών τίτλων, άλλο για προσαύξηση των αποθεματικών της ΑΕ., άλλο ενδεχομένως στο προσωπικό της ως συμμ ετοχή στα κέρδη, άλλο για την καταβολή του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου της εταιρείας. Ο φόρος όμως αυτός δεν αποτελεί προσθετικό στοιχείο των εξόδων της, αλλά συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στο κερδοφόρο της αποτέλεσμα. Τα καθαρά κέρδη των ΑΕ. διανέμονται ως εξής: α) Σύμφωνα μ ε το άρθρο 44 του νόμου 2190/1920, αφαιρείται ποσό τουλάχιστον ίσο με το 1/20 ή 5% των καθαρών κερδών μετά φόρων για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το ύψος του φθάσει το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά για την ελάττωση του τυχόντος χρεωστικού υπολοίπου των λογαριασμών κερ δών και ζημιών πριν από κάθε διανομή μερίσματος. β) Σύμφωνα μ ε το άρθρο 45 2 του νόμου 2190/1920, από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά φόρων μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού πρέπει να διανέμεται ως πρώτο μέρισμα ποσό τουλάχιστον ίσο με το 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου 148/1967 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 879/1979, πρέπει να διανέμεται ως πρώτο μέρισμα ποσό ίσο με το 35% των καθαρών κερδών μετά φόρων(7j μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, όταν το ποσό που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από το άρθρο 45 2 του νόμου 2190/1920 (6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου). Σε κάθ ε περίπτωση δίνεται ως πρώτο μέρισμα το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τους δύο νόμους. Επιπρόσθ ετα, σύμφωνα με το άρθρο 3 3 του αναγκα στικού νόμου 148/1967 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το νόμο 2753/1999, με απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 80% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δεν διαν έ μεται μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέ ρισμα (όταν το 35% των καθαρών κερδών είναι μεγαλύτερο από το 6% του 190 (7) Τακτικό μέρισμα = (Καθαρό κέρδος - υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων - φόροι - τακτικό αποθ ε ματικό)* 35 %.

9 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) κεφαλαιοποιείται μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για τους δικαιούχους μετόχους. Ωστόσο, η Γ.Σ. με πλειοψηφία 95% τουλάχιστον μπορ εί να μην διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του αναγκα εφαρμόσει τις στικού νόμου 148/1967. Η φορολογική πρακτική μεταξύ της Ελληνικής αγοράς και των υπολοίπων ανεπτυγμένων (ώριμων) αγορώνc 8 ) διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με το νόμο 2065/1992 οι ημεδαπές ΑΕ. που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Α. φορολογούνται συνολικά για τα κέρδη τους με ποσοστό 32%( 9 ) επί των κερδών τους. Με την καταβολή του φόρου εισοδήματος από την εταιρεία επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα διανεμηθέντα μερίσματα (άρθρο 15 1 του νόμου 3843/1958 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο του νόμου 2238/1994). Έτσι το εισόδημα από μερίσματα, επειδή έχει ήδη φορολογηθεί στην πηγή, δεν φορολογείται σε προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, τα διανεμηθέντα μερίσματα απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Τα κέρδη κεφαλαίου ή κεφαλαιακά κέρδη ή υπεραξίες από μετοχές και από άλλα χρεόγραφα δεν φορολογούνται, επίσης, στην Ελλάδα C 10 J. Σε αντίθεση, οι άλλες «ανεπτυγμένες» αγορές (π.χ ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς κα.) επιβάλλουν φόρο στις υπεραξίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά καθώς επίσης και στα εισοδήματα από μερίσματαc 11 J. 4. Δεδομένα, Υποθέσεις προς Έλεγχο και Μεθοδολογία 4.1. Περιγραφή Δεδομένων και Τελικού Δείγματος Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των τιμών των μετοχών, του όγκου συναλλαγών και του συνολικού κινδύνου την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος, η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί ως δείγμα όλες τις εισηγμ ένες εταιρείες του Χ.Α.Α. που οι κοινές τους μετοχές διανείμουν μέρισμα για πρώτη φορά στην εταιρική τους ιστορία ή επαναδιανέμουν μέρισμα μετά από παύση (8) Στις Η.Π.Α., Καναδά, Μ εγάλη Βρετανία, κ.λ.π. γίνε τ αι διπλ1j φορολόγηση των κερδών των ειση γμένων, πρώτα στην πηγ1j (επίπ ε δο τη ς εταιρείας) κ αι έπ ειτα σε προσωπικό ε πίπ εδο (εισόδημα του δικαιούχου). (9) Για το οικονομικό έτος 2005 ο φορολογικός συντ ελ εστής ορίστηκε στο 32% κα ι υπάρχ ε ι σκέψη για π ερ αιτέρω αποκλιμάκωση του ώστε να φτάσει στο 25 % στο τέλος του (10) Στις ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Ιαπωνία κ.α. τα κεφ αλαιακά κέρδη φορολογούνται. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ πριν τη μεταρρύθμιση του 1987, τα κεφαλαιακά κέρδ η φορολογούνταν μ ε μικρότερο συντελεστή από ό τι τα μερίσματα. Μετά τη μεταρρύθμιση οι συντελ ε στέ ς φορολόγηση ς των μ ερ ισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών εξισώθηκαν. Η αγορά του Χονγκ Κονγκ μοιάζει με αυτής της Ελλάδας, μιας και τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδ η δεν φορολογούνται. Στην Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία υπάρχει ένας σταθερός συντελεστής φορολογίας επί των μερισμάτων, ε νώ τα ε ισοδήματα από μερίσματα υπολογίζο νται με το τεκμαρτό σύστημα. (11) Η μόνη «ανεπτυγμένη» χώρα που δε ν επιβάλει, ε πίσης, φόρο ε πί των ε ισοδημάτων από μερίσματα και από κ ε φαλαιακά κ έ ρδη είναι το Χονγκ Κονγκ. 191

10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 16 (2009), τριών ετών< 12 J. Η εξεταζόμενη περίοδος καλύπτει τα έτη , δηλαδή, αφορά τις οικονομικές χρήσεις Για την εξαγωγή των ημερομηνιών ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος χρησιμοποιήθηκαν τα δελτία τύπου των εταιρειών του Χ.Α.Α. δημοσιευμένα στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο. Συνολικά, για την περίοδο , πραγματοποιήθηκε προσωπική ενδελεχής ανάγνωση (αποδελτίωση) περίπου ημερήσιων δελτίων τύπου δημοσιευθέντων στις παρακάτω εφημερίδες: Χρήμα, Μέτοχος, Αξία, Ελευθεροτυπία, Νέα, Επενδυτής, Ισοτιμία, Βήμα, Ημερησία, Χρηματιστήριο, Εξπρές, Κέρδος, Καθημερινή και Ναυτεμπορική. Τέλος, οι πληροφορίες των παραπάνω δελτίων τύπου διασταυρώθηκαν με αυτές των δελτίων τύπων που αποστάλησαν από τις εταιρείες και δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.Α ( 13 ). Για την επιλογή του τελικού δείγματος απαιτήθηκε η εκπλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων: α) η εταιρεία διένειμε μέρισμα για πρώτη φορά στην εταιρική της ιστορία ή επαναδιένειμε μέρισμα μετά από παύση τριών ετών. β) Η εταιρεία είχε διαθέσιμες τουλάχιστον 150 ημέρες συναλλαγών πριν την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. γ) Η εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει άλλες εταιρικές πράξεις όπως είναι αυτές των κερδών, διάσπασης ή σύμπτυξης μετοχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αυξήσεων ή μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου και αγοράς ιδίων μετοχών για ένα διάστημα 10 ημερών εκατέρωθεν της ημέρας ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος (-10, +10). Ο λόγος «απομόνωσης» της ημέρας ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος από αυτές των άλλων εταιρικών πράξεων έχει να κάνει με την τυχόν αλληλοεπίδραση που μπορεί να έχουν η ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος με αυτή (ές) των διαφόρων εταιρικών πράξεων (contemporaneous announcements). Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 61 περιπτώσεις έναρξης μερίσματος. 19 από αυτές αποκλείστηκαν από το δείγμα λόγω ταυτόχρονης ανακοίνωσης άλλων γεγονότων με αυτό της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος και 4 λόγω έλλειψης επαρκών χρηματιστηριακών δεδομένων την περίοδο υπολογισμού. Το τελικό δείγμα που προέκυψε αποτελείται από 38 παρατηρήσεις. Ο Πίνακας 1 δείχνει την κατανομή των ανακοινώσεων έναρξης του μερίσματος ανά έτος. Παρατηρείται πως τα έτη 2000, 2001 και 2002 συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των ανακοινώσεων (9, 10 και 9 αντίστοιχα). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται στατιστικά στοιχείαc 14 ) για τον αριθμό των μετοχών, τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση τέλους έτους, το μέρισμα ανά μετοχή και τη μερισματική απόδοση. Ο μέσος όρος του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία είναι ίσος με , ο μέσος όρος της κεφαλαιοποίησης τέλους έτους ίσος με Ευρώ, το μέσο μέρισμα ανά μετοχή ίσο με 0,11 Ευρώ και η μέση μερισματική απόδοση ίση με 2,05%. 192 (12) Παρόμοια τεχνική για τον καθορισμό της έναρξης του μερίσματος ακολούθησε και η μ ελέτη των Alangar και Bathala (1999). (13) (14) Στο παράρτημα παρουσιάζονται ποιοτικά στοιχεία γ ια το συνολ ικ ό δ ε ίγμα των ε ταιρ ε ιών που προέβησαν σε έναρξη μερίσματος.

11 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Πίνακας 1. Κατανομή των ανακοινώσεων έν αρξης του μερίσματος ανα έτος Έτος Συχνότητα Ποσοστό % , , , , ,42 Σύνολο Πίνακας 2. Περιγραφικά σ τατιστικά στο ι χεία του τελικού δείγματος Αρ ιθμός Μ ετοχών Αριθμός Μέσος Τυπική Ελάχιστο απόκλιση Μέγιστο Κεφαλαιοπο ίηση (σε ευρώ ) Μέρισμα ανά Μετοχή 38 0,11 0,15 0,01 Μ ερ ισματική Απόδοση( % ) 38 2,05 1,66 0, ,88 6, Υποθέσε ι ς προς Έ λε γχο Δεδομένου του απροσδόκητου χαρακτήρα των ανακοινώσεων έναρξη ς του μ ερ ίσ ματος, ανα μένετα ι να περιέχουν ση μαντικό πληρ οφοριακό περιεχό μ εν ο όπως αυτό αντανακλάτα ι στην τ ιμή της με τοχής. Συνεπώς, η πρώτη υπό θ εση τη ς μελέτη ς μας προβλέπει την ύπαρξη ση μαντικών υπερβαλλουσών ( εκτάκτων ) απο δό σεων την ημ έρα ανακοίνωση ς έναρξη ς του μερίσματος. 1!! Υπόθεση Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος αναμένονται να είναι μεγαλύτερες από μηδέν (AR 0 >0). Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η αγορά αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά (υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών) στην ανακοίνωση νέας πληροφορίας όπως είναι αυτή της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος, η παρού σα μελέτη διερευνά την αντίδραση των τιμών των μετοχών για ένα διάστημα

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 16 (2009), ημερών γύρω από την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος (-20, +20). Εάν ισχύει η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών, δεν αναμένονται υπερβάλλουσες αποδόσεις πριν και μετά την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. 211 Υπόθεση Οι σωρευτικές υπερβάλλουσες αποδόσεις πριν και μετά την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος αναμένονται να είναι ίσες με μηδέν (CAR_ 20 _ 1, = CAR_ 10 _ 1 = CAR_ 5 _ 1 = CAR o = CΑR+ι+ιο = CAR+ι+ 5 =Ο). Οι Richardson κα. (1986) ήταν οι πρώτοι που ερεύνησαν την αντίδραση του όγκου συναλλαγών (μαζί με αυτή των τιμών των μετοχών) την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Εξετάζοντας την αντίδραση του όγκου συ ναλλαγών στην ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος, οι Richardson κα. (1986) θέλησαν να διαπιστώσουν εάν η ύπαρξη υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών προκαλείται από το πληροφοριακό περιεχόμενο των μερισμάτων, ή από μετατόπιση των πελατειακών ομάδων. Εάν ισχύει η υπόθεση του πληροφοριακού περιεχομένου των μερισμάτων, τότε οι ανακοινώσεις έναρξης του μερίσματος αναμένονται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον όγκο συναλλαγών. ~η Υπόθεm] Ο υπερβάλλων όγκος συναλλαγών την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από μηδ έν (AV 0 >0). Όπως στην περίπτωση της αντίδρασης των τιμών των μετοχών, έτσι και στην περίπτωση του όγκου συναλλαγών εξετάζεται η ταχύτητα αντίδρασης της αγοράς στην ανακοίνωση της νέας πληροφορίας. Με άλλα λόγια, διερευνάται κατά πόσο υπάρχει διαρροή της πληροφορίας πριν την επ(σημη ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος και επίσης κατά πόσο η αγορά αντιδρά με καθυστέρηση στην παραπάνω ανακοίνωση. 1n Υπόθεση Ο σωρευτικός υπερβάλλων όγκος συναλλαγών πριν και μετά την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος αναμένεται να είναι ίσος με μηδέν (CAV_ 20.1,= CAV. 10 _1 = CAV. 5 _1 = CAV +ι+zο = CAV +l+lo = CAV +ι+ 5 =Ο). 194 Η μελέτη των Dyl και Weigand (1998) εξέτασε κατά πόσο η ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος μειώνει το συνολικό κίνδυνο (συστηματικό και μη συστηματικό) για τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε έναρξη μερίσματος. Η υπόθεση αυτή έμεινε γνωστή ως η υπόθεση της πληροφορίας του κινδύνου. Σύμφωνα με αυτ1ίν, η απόφαση της διοίκησης μιας εταιρείας να ξεκινήσει για πρώτη φορά τη διανομή μερίσματος παρέχει στην αγορά σημαντική πληροφορία για το επίπεδο του κινδύνου της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση της πληροφορίας του κινδύνου προβλέπει ότι ο συνολικός κίνδυνος της εταιρίας θα είναι χαμηλότερος μετά την έναρξη μερίσματος. Αυτή η μείωση του συνολικού εταιρικού κινδύνου που παρατηρείται μετά από την έναρξη μερί-

13 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), σματος προκύπτει από τη μείωση της αστάθειας των εταιρικών κερδών και την εξάλειψη εκπλήξεων. Με τη σειρά της, αυτή η μείωση της αστάθειας των κερδών πηγάζει από την απροθυμία της διοίκησης της εταιρίας να περικόψει το ποσό του διανεμηθέντος μερίσματος στην περίπτωση που οι αυξήσεις των κερδών είναι προσωρινές. ~Ώ Υπόθεση Ο συστηματικός και ο συνολικός κίνδυνος αναμένονται να είναι μικρότεροι την περίοδο μετά την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος Μεθοδολογία Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών την ημέρα ανακοίνωσης διανομής μερίσματος χρησιμοποιήθηκαν προσαρμοσμένες ημερήσιες τιμές κλεισίματος, προσαρμοσμένος όγκος συναλλαγών και προσαρμοσμένα διανεμηθέντα μερίσματα. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέχθηκαν από το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης του Χ.Α.Α. Η μελέτη της επίδρασης της ημέρας ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος στις τιμές των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών και στον όγκο συναλλαγών γίνεται με τη μέθοδο της «ανάλυση ς επιχειρηματικών γεγονότων» ( event study methodology) των Brown και Warner (1980 και 1985). Το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στην ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος (t = O) και για μία περίοδο εξέτασης ( event period) 40 ημερ ών γύρω από αυτήν (-20, +20). Για τον υπολογισμό των υπερβαλλουσών αποδόσεων την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος και γύρω από αυτήν χρησιμοποιούνται τρία υποδείγματα τα οποία είναι τα εξής: α) το υπόδειγμα της «αγοράς»c 15 ) (market model), β) το υπόδειγμα των «προσαρμοσμένων αποδόσεων με το δείκτη της αγοράς»< 16 ) (market-adjusted model) και το υπόδειγμα των απροσάρμοστων αποδόσεων (raw returns model). Τόσο το υπόδειγμα της αγοράς όσο και αυτό των προσαρμοσμένων αποδόσεων με το δείκτη της αγοράς υπολογίζουν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις στην ανακοίνωση κάποιου σημαντικού οικονομικού γεγονότος από την επιχείρηση (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος) ως τη διαφορά μεταξύ «πραγματικών» αποδόσεων την ημέρα του γεγονότος (actual returns) και «Κανονικών» ή «αναμενόμ ενων» αποδόσεων των μετοχών (normal or expected returns). όπου, ΑRίι = Rίι - Ε(Rίι) (1) ΑRίι = οι υπερβάλλουσες αποδόσεις της εταιρείας i την ημέρα έναρξη ς του μερίσματος (t = Ο) και γύρω από αυτήν, (15) Για το υπόδειγμα της αγοράς, χρησιμοποιείται μία π ερίοδος υπολογισμού (estimation period) 200 ημ ερώ ν πριν την ημέρα ανακοίνωσης διανομής μερίσματο ς (-220, -21). (16) Ως δείκτης αγοράς χρησιμοποιείται ο Γενικός Δ είκτης Τιμών του Χ.Α.Α. 195

14 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 16 (2009), t και Rίt =η πραγματική (παρατηρηθείσα) απόδοση της εταιρείας i την ημ έρα E(R; 1 ) = η αναμενόμενη απόδοση της εταιρ είας i την ημέρα t. Στην περίπτωση του υποδείγματος της αγοράς, η αναμενόμενη ή κανονική απόδοση υπολογίζ εται ως εξής: όπου, i = , Ν, t = 1...,Ν, R; 1 = η απόδοση της εταιρείας ί την ημέρα t, Rmι = η απόδοση χαρτοφυλακίου αγοράς την ημέρα t, (2) β = Cον (R; 1, Rm 1 ) Vαr (Rmι) ο συστηματικός κίνδυνος, α = E(Rit) - β* Ε(Rm 1 )και e; 1 = υπολογιστικό σφάλμα (ή διαταρακτικός όρος) της εταιρείας i την ημ έ ρα t που έχει κανονική Κατανομή και μέσο μηδ έν (Ο). Επίσης, υποθέτουμε ότι η διακύμανση του e; 1 είναι σταθερή διαμέσου του χρόνου. Εκτελώντας μια παλινδρόμηση μέσων ελαχίστων τετραγώνων (OLS) μεταξύ των μεταβλητών Rit και Rmt για 200 ημερήσιες αποδόσεις που λήγουν 21 ημέρε ς πριν την ημέρα έναρξης του μερίσματος (-220, -21), δηλαδή, εκτός της περιόδου εξέτασης (-20, +20) υπολογίζουμε τους συντελεστές α και β γιακά θε μετοχή του δ είγ ματος. Συνολικά πραγματοποιούνται 38 παλινδρομήσ ε ι ς όσο είνα ι το σύνολο των εταιρειών του τελικού δείγματος. Για την πραγματοποίηση των παλινδρομήσεων χρησιμοποιούνται χρονολογικές σειρές< 17 ) των αποδόσεων της κάθε μετοχής ξεχωριστά (R; 1 ) και των αποδόσεων του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α.Α. που προσεγγίζει την απόδοση της αγοράς (Rm 1 ). Στο υπόδειγμα των προσαρμοσμένων αποδόσεων με το δ είκτη της αγορά ς η υπερβάλλουσα απόδοση της εταιρείας i δίνεται από τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης τη ς του Χ. Α.Α. την ημέρα t (Rm 1 ): (R; 1 )και της αντίστοιχης απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Το υπόδειγμα αυτό υποθέτει ότι σε κάθε π ερίοδο t οι αναμενόμενες απο δόσεις είναι ίδιες για όλες τις μετοχές, δηλαδή Rm 1, αλλά όχι υποχρεωτικά σταθερές για κάποια συγκεκριμένη μετοχή (δηλαδή, α = Ο και β = 1 για κάθ ε μετοχή). Τέλος, στο υπόδειγμα των απροσάρμοστων αποδόσεων δεν πραγματοποιείται καμία προσπάθεια απομόνωσης της επίδρασης των αποδόσεων της αγο- (3) 196 (17) Χρησιμοποιώντ ας τα τεστ των Augmented Dickey-Fuller κα ι Phillips-Perron, οι χρονολ ογικές σειρές εξετάστηκαν για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (unit root test) χωρίς, ωστόσο, να βρέθηκαν θε τικ ές. Συνεπώς, οι χρονολογικές σειρές είν αι στάσιμες.

15 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), ράς (Rmι) και συνεπώς οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι ίσες με τις αποδό σεις της κάθε εταιρείας (Ri 1 ). Για όλα τα υποδείγματα εκτίμησης αποδόσεων, τόσο οι αποδόσεις εταιρειών (Ri 1 ), όσο και οι αποδόσεις της αγοράς (Rm 1 ) υπολογίζονται με τη χρήση του νεπέριου λογάριθμου ως εξής: όπου, Ρίι =η τιμή εταιρείας ί την ημ έρα t, Ρίι-l =η τιμή εταιρείας i την ημέρα t-lκαι Rίι = είναι ο νεπέριος λογάριθμος της απόδοσης της εταιρείας ί την ημέρα t. Κατά αντιστοιχία υπολογίζεται και η απόδοση της αγοράς Rmι Για τον υπολογισμό των υπερβαλλουσών αποδόσεων την ημέρα έναρξης του μερίσματος και γύρω από αυτήν (περίοδος γεγονότος) για το σύνολο των εταιρειών του δείγματος (χαρτοφυλάκιο εταιρειών) χρησιμοποιούνται οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις (Average Abnormal Returns), οι οποίες είναι (4) (5) ίσες με: όπου, Ν ΣΑRίι t=l AR 1 =--- N (6) AR 1 = οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημέρα t, όπου t= -20, -19,..., +20, ΑRίι = οι υπερβάλλουσες αποδόσεις της εταιρείας ί την ημέρα t, όπου t = -20, -19,..., + 20 και Ν = ο αριθμός των εταιρειών που συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα. Τελευταίο βήμα στην ανάλυση των υπερβαλλουσών αποδόσεων είναι ο υπολογισμός των «αθρ οιστικών» ή «σωρευτικών» μέσων υπερβαλλουσών αποδόσεων CAR (Cumulative Abnormal Returns) για τις ημέρες t 1 έως t 2 στην περίοδο εξέτασης (t = -20, +20) για το σύνολο των εταιρειών που συμμετέχει στο δείγμα. Ο σωρευτικός μέσος των υπερβαλλουσών αποδόσεων για τις Ν μετοχές του δείγματος από την ημέρα t 1 έως την ημέρα t 2 υπολογίζεται ως εξής: 12 CAR(ιl, t2) = Σ ΑRι t=,tl (7) Παρόμοια με τον υπολογισμό των υπερβαλλουσών αποδόσεων, ο υπερβάλλων όγκος συναλλαγών ( abnormal volume) υπολογίζεται ως η διαφορά μ ε ταξύ «πραγματικού» όγκου συναλλαγών ( actual volume) και «Κανονικού» ή «αναμενό μενου» με την εξίσωση: όγκου συναλλαγών (normal or expected volume) σύμφωνα 197

16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τεύχος 16 (2009), όπου, AVίt = ο υπερβάλλων όγκος συναλλαγών της εταιρείας i την ημ έ ρα t, όπου t = -20, , Vj 1 = ο πραγματικός όγκος συναλλαγών της εταιρείας i κατά την ημέρα t, όπου t = -20, και E(Vίt) = ο αναμενόμενος όγκος συναλλαγών της εταιρείας ί κατά την ημέρα t, όπου t = -20, Για τον υπολογισμό του όγκου συναλλαγών χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του μέσου προσαρμοσμένου όγκου συναλλαγών (mean-adjusted model). Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, ο αναμενόμενος όγκος συναλλαγών Ε(Vίι) υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ημερήσιων συναλλαγών της εταιρείας i 100 ημέρες πριν την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος (-120, -21) και 100 ημ έ ρες μετά την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος ( + 21, + 120). (8) t2 ΣVί1 E(V) -_11 it (9) όπου, Vj 1 = ο μέσος όγκος συναλλαγών την περίοδο υπολογισμού της εταιρείας ί την ημέρα t, t 2 - t 1 = η περίοδος υπολογισμού (-120, -21) και ( + 21, + 120). Για τον υπολογισμό του μέσου υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών (Aνerage Abnormal Volume) για το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών που συμμετ έχουν στο δείγμα, χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: όπου, Ν ΣΑVίι Ι=l AVj=---- N Α v; = ο μέσος υπερβάλλων όγκος συναλλαγών την ημέρα t, όπου t = -20, -19,...,+20, AVj 1 = ο υπερβάλλων όγκος συναλλαγών της εταιρείας i την ημέρα t, όπου t= -20, -19,..., + 20 και Ν = ο αριθμός των εταιρειών που συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα. (10) 198 Τέλος, υπολογίζεται ο σωρευτικός μέσος υπερβάλλων όγκος συναλλαγών CAV (Cumulative Abnormal Volume) για τις ημέρες t 1 έως t 2 την περίοδο εξέτασης (t = -20, + 20) για το σύνολο των εταιρειών (Ν) που συμμετέχει στο δείγμα ως εξής: CAV(ι1,t2) 12 = ΣΑV1 t=ι1 (11)

17 APOSTOLOS DASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Η παρούσα μελέτη, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της μελέτης των Dyl και Weigand (1998), υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο με βάση τη διακύμανση των μετοχών την περίοδο υπολογισμού (-220, -21) και τον συγκρίνει με το συνολικό κίνδυνο της περιόδου μετά την περίοδο γεγονότος ( +21, +220). Ο συστηματικός κίνδυνος (συντελεστής βήτα) υπολογίζεται με τη βοήθεια του υποδείγματος της αγοράς. 5. Εμπειρικά Αποτελέσματα 5.1. Η Συμπεριφορά των Τιμών των Μετοχών την Ημέρα Ανακοίνωσης Έναρξης του Μερίσματος Στον Πίν ακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς των τιμών των μετοχών την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος και 40 ημ έρες γύρω από αυτήν για την εξεταζόμ ενη περίοδο Την ημέρα ανακοίνωσης (ημέρα Ο) η μέση υπερβάλλουσα απόδοση(1 8 ) είναι ίση με 1,514%, στατιστικά σημαντική στο επίπεδο σημαντικότητας 1 %. Τις υπόλοιπες ημ έρες της περιόδου ανακοίνωσης (ημ έρες -1, Ο, + 1), οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις είνα ι θετικές και ίσες με 0,623% και 0,166%, αντίστοιχα, αλλά στατιστικά μη σημαντικές. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την υπόθεση του πληροφοριακού π ερ ιεχομένου των μερισμάτων που προβλέπει θετική αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση διανομής μερίσματος για πρώτη φορά στην εταιρική ιστορία των εταιρειών του δείγματος. Επίσης, παρατηρείται πως η αντίδραση της αγοράς είναι άμεση χωρίς να υπάρξουν στατιστικά σημαντικές αποδόσεις τις υπόλοιπες ημέρες γύρω από την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Εξαίρεση αποτελεί η ημέρα -13 όπου επίσης παρατηρείται θετική και στατιστικά σημαντική αντίδραση των τιμών των μετοχών. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση κάποιου άλλου εταιρικού γεγονότοςc 19 ) (π.χ. ανακοίνωση κερδών). (18) Για λόγους εξοικονό μησης χρόνου αναφέρονται μόνο τα αποτελέσματα από το υπόδειγμα της αγοράς. Επιπλέον, το υπόδ ειγμα της αγοράς θεωρείται «ανώτερο» σε σχ έ ση με τα άλλα δύο υποδείγματα σύμφωνα με τους Brown και Warner (1980 και 1985). (19) Σημειών ε ται πως η επίδραση άλλων ε ταιρικώ ν γεγονότων έχει απομονωθεί από την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος 10 ημ έρες εκατέρωθεν της ημ έρας αυτής (-10, + 10). 199

18 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), Πίνακας 3. Μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος την περίοδο Ν=38Υπόδειγμα Υπόδειγμα Απροσάρμοστες αγοράς προσαρμοσμένων αποδόσεις αποδόσεων με το δείκτη της αγοράς DAYS ARs % t-statistic ARs % t-statistic ARs % t-statistic -20 0,807 1,45 0,484 1,17 0,645 1, ,261-0,47-0,250-0,88-0,128-0, ,415 0,75 0,421 1,08 0,338 0, ,048 0,09-0,307-0,91-0,927* -1, ,020 0,04-0,091-0,23-0,413-0, ,525 0,95 0,007 0,02 0,193 0, ,765 1,38 0,660 1,54 0,779 1, ,182** 2,13 0,776* 1,88 0,698* 1, ,445 0,80 0,314 0,78 0,433 0, ,237 0,43-0,209-0,55-0,467-0, ,290 0,52 0,044 0,08-0,092-0, ,171-0,31-0,169-0,41-0,150-0,30-8 0,687 1,24 0,466 1,03 0,382 0,74-7 0,081 0,15-0,086-0,20-0,117-0, ,119-0,21-0,322-0,77-0,310-0, ,138-0,25-0,508-1,28-0,497-1,06-4 0,340 0,61 0,537 1,16 0,377 0,67-3 0,055 0,10-0,015-0,04-0,218-0,42-2 0,326 0,59 0,133 0,27 0,155 0,26-1 0,623 1,12 0,572 1,18 0,384 0,71 ο 1,514*** 2,73 1,410*** 2,58 1,329** 2,17 1 0,166 0,30-0,014-0,03 0,006 0,01 2 0,257 0,46-0,120-0,29-0,328-0,60 3 0,035 0,06-0,249-0,76-0,414-1,01 4 0,292 0,53 0,267 0,53 0,583 0,96 5 0,282 0,51 0,219 0,45 0,324 0,55 6 0,314 0,57 0,344 0,68 0,475 0,81 7-0,142-0,26-0,460-1,36-0,948** -2,03 8 0,157 0,28-0,075-0,17-0,394-0,74 9-0,053-0,10 0,079 0,13-0,049-0, ,656 1,18 0,563 1,39 0,370 0, ,176-0,32-0,273-0,59-0,471-0, ,184-0,33-0,043-0,09 0,309 0, ,359 0,65 0,116 0,25-0,216-0, ,027 0,05-0,387-0,93-0,983* -1, ,369 0,66 0,038 0,10-0,190-0, ,605-1,09-0,599* -1,67-0,947** -1, ,033 0,06 0,158 0,39 0,032 0, ,194 0,35 0,133 0,26-0,215-0, ,012-0,02 0,179 0,37 0,141 0, ,643 1,16 0,810* 1,84 0,887* 1,70

19 APOSTOLOS OASILAS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), ARs =Μ έσες Υπερβάλλουσες Αποδόσεις Ν = Αριθμός Παρατη ρήσεων * Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητα ς 0,1, ** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ***Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητα ς 0,01. Η συνολική αντίδραση των τιμών των μετοχών την π ερίοδ ο ανακοίνωσης (ημέρες -1, Ο και + 1), όπως υπολογίζεται με τη σωρευτική μέση υπερβάλλουσα απόδοση [CAR (-1, +1)], είναι ίση με 2,303% και στατιστικά σημαντική στο επίπεδο σημαντικότητας 1 % (βλέπε Πίνακα 4). Πίνακας 4. Σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις γύρω από την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος την περίοδο Υπόδειγμα αγοράς Υπόδειγμα προσαρμοσμένων αποδόσεων με το δείκτη της αγοράς Απροσάρμοστες αποδόσεις Περίοδος CAR% t-statistic CAR% t-statistic CAR (-20-0) 7,670*** 3,02 3,867** 2,07 CAR(+l +20) 2,614 1,05 0,686 0,38 CAR(-100) 3,488* 1,89 2,062 1,52 CAR (+1 +10) 1,964 1,12 0,554 0,43 CAR (-5 Ο) 2,720** 2,00 2,129** 2,13 CAR(+1+5) 1,032 0,83 0,103 0,11 CAR (-1 +1) 2,303** 2,40 1,968*** 2,78 CAR (-1 Ο) 2,137*** 2,72 1,982*** 3,43 CAR% t-statistic 2,394 0,99-2,028-0,86 1,244 0,71-0,375-0,23 1,530 1,19 0,171 0,15 1,720* 1,89 1,713** 2,31 CAR =Σ ωρευτικές Μ έσες Υπ ερβάλλουσες Αποδόσεις * Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,1, ** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ***Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0, Η Συμπεριφορά του Υπερβάλλοντος Όγκου Συναλλαγών την Ημέρα Ανακοίνωσης Έναρξης του Μερίσματος Στον Πίνακα 5 ε μφανίζεται η αντίδραση του όγκου συναλλαγών στην ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος για την εξεταζόμενη περίοδο Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο όγκος συναλλαγών αντιδρά θετικά στην ανακοίνωση έναρξης του μερίσματος. Συγκεκριμένα, ο μέσος υπερβάλλων όγκος συναλλαγών είναι ίσος με ,24 Ευρώ την ημέρα -1 και ,93 Ευρώ την ημέρα Ο. Και τις δύο ημέρες ο μέσος υπερβάλλων όγκος συναλλαγών είναι στατιστικά μη σημαντικός και ίσος με το 28,75 % και 15,84%, αντίστοιχα, του κανονικού όγκου συναλλαγών. Τις υπόλοιπες ημέρες της περιόδου εξέτασης 201

20 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), (-20, +20), ο μέσος υπερβάλλων όγκος συναλλαγών είναι αρνητικός. Συνεπώς, το γεγονός της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος αποτελεί το έναυσμα για θετική αντίδραση του όγκου συναλλαγών. Ωστόσο, η αντίδραση αυτή περιορίζεται τις ημέρες -1 και Ο, γεγονός που σημαίνει η αγορά αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά. Η ύπαρξη θετικής αντίδρασης τις ημέρες -1 και Ο έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή και τον τρόπο δημοσίευσης της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος. Ωστόσο, η μη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων σχετικά με την αντίδραση του όγκου συναλλαγών μπορεί να αποδοθεί στην αδυναμία των επενδυτών να «αποδικοπο ιήσουν» πλήρως το μήνυμα της ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος έτσι ώστε να πεισθούν για την άμεση αγορά των μετοχών που προβαίνουν σε έναρξη μερίσματος. Η αδυναμία των επενδυτών στη σύλληψη και ερμηνεία του μηνύματος της αγοράς μπορεί να οφείλεται στον τρόπο δήμοσίευσης του εταιρικού γεγονότος καθώς και σε πιθανή επενδυτική αδιαφορία. Πίνακας 5. Μέσος υπερβάλλων όγκος συναλλαγών την ημέρα ανακοίνωσης έναρξης του μερίσματος την περίοδο ΗΜΕΡΕΣ ΑVsΣΕΕΥΡΩ t-statistic %AV ,03* -1,91-35, ,41 *** -2,86-35, ,31 *** -3,02-52, ,73*** -2,93-52, ,57* ** -2,77-53, ,60*** -2,68-48, ,18-1,53-25, ,05 ** -2,12-41, ,99* * -2,46-44, ,71 *** -2,72-51, ,00*** -2,85-60, ,42*** -2,92-49, ,66* -1,76-41, ,09* * -2,36-47, ,21 ** -2,48-44, ,88*** -3,04-53, ,61** -2,25-52, ,29** -2,65-55, ,70-1,05-24, ,24 1,19 28,75 ο ,93 0,69 15,84

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα