Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα"

Transcript

1 Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό έρεη αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ρξήζε από θσθνύο θαη βαξήθννπο καζεηέο. Σν ινγηζκηθό έρεη αλαπηπρζεί από ην Ηλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ θαη ε επηινγή, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έγηλε κε γλώκνλα ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο γισζζηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ηελ θάιπςε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Α.Π.. γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ηηο ηξεηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθό «Μαζαίλσ ηα» αληαλαθιά ηε δνκή ηεο Δ.Ν.Γ. όζνλ αθνξά ηηο αξρέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ην ιεμηιόγην (Λακπξνπνύινπ, 1997; Efthimiou et al., 2004, Δπζπκίνπ & Καηζνγηάλλνπ, 2001), ελώ αθνινπζεί ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο, ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηεο Δ.Ν.Γ. Δπίζεο ελαξκνλίδεηαη κε ηηο επηθνηλσληαθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Α.Π.., πηνζεηώληαο ζε όια ηα επίπεδα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κε ην καζεηή ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα, ρσξίο ηαπηόρξνλε ρξήζε γξαπηνύ ή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Σέινο, ππνζηεξίδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε επαθή ηνπ καζεηή κε ην δηδαθηηθό αληηθείκελν ζε ηάμεηο όπνπ νη καζεηέο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γισζζνκάζεηαο, ελώ παξάιιεια παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζπλδηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κε κηθξό αξηζκό καζεηώλ. 1

2 Δομή τος Λογισμικού Σν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν ηνπ ινγηζκηθνύ έρεη νξγαλσζεί ζε πέληε θεθάιαηα. Κάζε θεθάιαην απαξηίδεηαη από εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δνκνύληαη ζε ππνελόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ θύθινπο καζεκάησλ. Κάζε κάζεκα πξαγκαηεύεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο Δ.Ν.Γ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, θάζε κάζεκα ζπλδπάδεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθώλ λνεκάησλ, ελώ επηηξέπεη ζηνλ δάζθαιν λα επεθηείλεη ην ιεμηιόγην ησλ καζεηώλ κε επηπιένλ λνήκαηα, ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθό αληηθείκελν. Όζνλ αθνξά ηα λνήκαηα πνπ παξέρνληαη, αληηζηνηρνύλ, ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο, ζε έλλνηεο πνπ απαληώληαη θαη ζην ιεκκαηνιόγην ηνπ καζήκαηνο Γιώζζαο απηήο ηεο βαζκίδαο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ε παξνπζίαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Δ.Ν.Γ. επηβάιιεη ηε ρξήζε λνεκάησλ πνπ δελ βξίζθνπλ αληίζηνηρν ζε απηόλ ηνλ θαηάινγν. Χο ελδεηθηηθό παξάδεηγκα ηεο νξγάλσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνύ «Μαζαίλσ ηα», ην θεθάιαην Α-Βαζηθά απαξηίδεηαη από ηηο ελόηεηεο: Βαζηθέο Υεηξνκνξθέο, Βαζηθέο Κηλήζεηο ρεκαηηζκνύ Ννήκαηνο, Βαζηθέο Θέζεηο ρεκαηηζκνύ Ννήκαηνο, Βαζηθνί Πξνζαλαηνιηζκνί Παιάκεο Με Υεηξνθηλεζηαθά Υαξαθηεξηζηηθά (εθηόο ρεξηώλ). 2

3 Ζ ελόηεηα Βαζηθέο Υεηξνκνξθέο, κε ηε ζεηξά ηεο, πεξηιακβάλεη ηηο ππνελόηεηεο: Οη ζπρλόηεξεο ρεηξνκνξθέο, ρεκαηηζκόο λνήκαηνο κε έλα ρέξη ρεκαηηζκόο λνήκαηνο κε δύν ρέξηα, όπνπ γηα ηελ ηειεπηαία ππνελόηεηα δηαθξίλεηαη κηα αθόκε ππνδηαίξεζε αλάκεζα ζηε Υξήζε ηεο ίδηαο ρεηξνκνξθήο θαη ηε Υξήζε δηαθνξεηηθώλ ρεηξνκνξθώλ. Ζ ππνελόηεηα Οη ζπρλόηεξεο ρεηξνκνξθέο πεξηιακβάλεη έλαλ θύθιν 15 καζεκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζην καζεηή ηηο 15 ρεηξνκνξθέο κε ηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη ηα πεξηζζόηεξα λνήκαηα ηεο Δ.Ν.Γ., ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθήο κέηξεζεο ζε κεγάιν όγθν ιεμηινγηθώλ δεδνκέλσλ. Δλώ ζύκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπλζεηηθήο δνκήο ηνπ λνήκαηνο, ε ελόηεηα Υαξαθηεξηζηηθά εθηόο ησλ ρεξηώλ πεξηιακβάλεη ηηο ππνελόηεηεο Δθθξάζεηο πξνζώπνπ, Κηλήζεηο θεθαιήο θαη Κηλήζεηο ζώκαηνο. Αλάπηπμε θεθαιαίνπ Α Βαζηθά, κε επηιεγκέλε ηελ ππνελόηεηα Οη ζπρλόηεξεο ρεηξνκνξθέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ, θάζε κάζεκα παξνπζηάδεη ζην καζεηή ηε ζεσξία ζε δύν κέξε, ηα νπνία αθνινπζνύληαη από έλα κέξνο εκπέδσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ζεηξά θαηάιιεισλ αζθήζεσλ. Παξάιιεια, παξέρεηαη ζηνλ δάζθαιν επηπιένλ εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηώλ. ηνηρεία από ην επηπιένλ πιηθό ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ νκάδα αζθήζεσλ κε ηε κεγαιύηεξε πνιππινθόηεηα (ηειεπηαία νκάδα αζθήζεσλ θάζε καζήκαηνο), θαζώο θαη ζην ηεζη αμηνιόγεζεο πνπ αλαινγεί ζηνλ θύθιν καζεκάησλ όπνπ εληάζζεηαη ην κάζεκα. Σέινο, γηα λα παξαθνινπζεί ν δάζθαινο ηελ εμέιημε ησλ καζεηώλ θαη λα νξγαλώλεη ηε ζπλέρεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, κε ηελ νινθιήξσζε θάζε θύθινπ καζεκάησλ, παξέρεηαη ηεζη αμηνιόγεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ηνπ βαζκνύ θαηάθηεζεο από θάζε καζεηή ηεο ππό έιεγρν ύιεο (επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ 3

4 ηεο θνπθνπβάγηαο από ηελ θεληξηθή νζόλε). Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ (κε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηνπ εθηππσηή), θαζώο θαη απνζήθεπζεο ησλ αξρείσλ επηδόζεσλ αλά καζεηή (κε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ-δηζθέηα). Πεπιεσόμενα Στόσοι ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ύιε πνπ θαιύπηεηαη ζην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό «Μαζαίλσ ηα» θαη ζεκεηώλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ. Μάζεκα Δθπαηδεπηηθόο ηόρνο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Λνγηζκηθνύ Α - Βαζηθά 1. Βαζηθέο Υεηξνκνξθέο 1.1 Οη ζπρλόηεξεο ρεηξνκνξθέο Καηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ζρεκαηηζκνύ βαζηθώλ λνεκάησλ: Γηδαζθαιία ησλ 15 πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ ρεηξνκνξθώλ. Οη ρεηξνκνξθέο νκαδνπνηνύληαη ζε 3 ππνελόηεηεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη πέληε (5) ρεηξνκνξθέο από ηηο πην ζπρλέο σο ηηο ιηγόηεξν ζπρλέο. Δηδηθόηεξα νη ππνελόηεηεο ησλ ρεηξνκνξθώλ έρνπλ σο εμήο: 1.2 ρεκαηηζκόο λνήκαηνο κε έλα Υέξη 1.3 ρεκαηηζκόο λνήκαηνο κε δύν ρέξηα Υξήζε ηεο ίδηαο ρεηξνκνξθήο ΤΔ1 : B b ΤΔ2 : 5 A ( F & ΤΔ3 : s C f V w Καηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ζρεκαηηζκνύ λνήκαηνο κε έλα ρέξη. Υξεζηκνπνηνύληαη λνήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ 5 ζπρλόηεξσλ ρεηξνκνξθώλ B 5 s 1 A, κε θέληξν βάξνπο ηε ρξήζε ηνπ ελόο κόλνλ ρεξηνύ γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ λνήκαηνο Καηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ζρεκαηηζκνύ λνήκαηνο κε δύν ρέξηα ζε δύν ππνελόηεηεο. Ζ ππνελόηεηα Υξήζε ηεο ίδηαο ρεηξνκνξθήο πεξηιακβάλεη ηξία καζήκαηα κε λνήκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ρξήζε ηεο ίδηαο ρεηξνκνξθήο θαη από ηα δύν ρέξηα. Οη ρεηξνκνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ζρεκαηίδνπλ ηα 4

5 1.3.2 Υξήζε δηαθνξεηηθώλ ρεηξνκνξθώλ 2 Βαζηθέο Κηλήζεηο ζρεκαηηζκνύ Ννήκαηνο αθόινπζα δεύγε: BB, 55, Ζ ππνελόηεηα Υξήζε δηαθνξεηηθώλ ρεηξνκνξθώλ πεξη- ιακβάλεη ηξία καζήκαηα από λνήκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ρεηξνκνξθώλ από ηα δύν ρέξηα. Δδώ ην θύξην ρέξη εθηειεί κία από ηηο ρεηξνκνξθέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί, ελώ ην δεύηεξν εθηειεί άιιε ρεηξνκνξθή γηα ην ζρεκαηηζκό δεπγώλ ζύκθσλα κε: B_X, 2_ X, 1_X Καηαλόεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θίλεζεο ησλ ρεξηώλ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ λνήκαηνο: 2.1 Σσλ ρεξηώλ 2.2 Σεο παιάκεο κόλν 3 Βαζηθέο Θέζεηο ζρεκαηηζκνύ λνήκαηνο 4 Βαζηθνί Πξνζαλαηνιηζκνί παιάκεο Πξνο ηα θάησ. Πξνο ηα πάλσ Πξνο ηα αξηζηεξά/αξηζηεξά δεμηά Από ηνλ λνεκαηηζηή Πξνο ηνλ λνεκαηηζηή Δπαλαιακβαλόκελε ύγθιηζε ησλ ρεξηώλ Απνκάθξπλζε ησλ ρεξηώλ Μηθξή θίλεζε Κπθιηθή θίλεζε Ζκηθπθιηθή θίλεζε Κηλήζεηο ηεο παιάκεο Καηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ θαηά ην ζρεκαηηζκό ηνπ λνήκαηνο: ηνλ νπδέηεξν ρώξν ηνλ θνξκό ην θεθάιη ην πξόζσπν ε ρέξη, ώκν, ιαηκό Καηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο παιάκεο θαηά ην ζρεκαηηζκό ηνπ λνήκαηνο: Πάλσ Κάησ Μέζα (πξνο ην λνεκαηηζηή) Έμσ (από ην λνεκαηηζηή) Αξηζηεξά Παιάκεο ζπκκεηξηθέο 5

6 5 Υαξαθηεξηζηηθά εθηόο ρεξηώλ 5.1 Δθθξάζεηο πξνζώπνπ 5.2 Κηλήζεηο θεθαιήο 5.3 Κηλήζεηο ζώκαηνο Καηαλόεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ θαη ησλ εθθξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζώκαηνο εθηόο ησλ ρεξηώλ, θαηά ην ζρεκαηηζκό ηνπ λνήκαηνο, ζηνλ θύθιν καζεκάησλ: Δθθξάζεηο πξνζώπνπ Κηλήζεηο θεθαιήο Κηλήζεηο ζώκαηνο Β ύλζεηα Γ πλώλπκα Αληώλπκα πλώλπκα Αληώλπκα Γ - Οκάδεο Λεμηινγίνπ Δ - Σν Γαθηπιηθό Αιθάβεην Καηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ζρεκαηηζκνύ ζύλζεησλ λνεκάησλ, ζηνλ θύθιν καζεκάησλ: Ση δνπιεηά θάλεηο; Σα θαηαζηήκαηα Αξζεληθό ζειπθό Καηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκαζηνινγηθώλ δεπγώλ ελλνηώλ, ζηνλ θύθιν καζεκάησλ: πλώλπκα 1 Αληηθείκελα πλώλπκα 2 Υαξαθηεξηζκνί Αληώλπκα 1 Υαξαθηεξηζκνί Αληώλπκα 2 Καηεπζύλζεηο/ Κηλήζεηο Αληώλπκα 3 Αληίζεηεο έλλνηεο Καηάθηεζε λνεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ίδην ζεκαζηνινγηθό πεδίν, θαηαλόεζε ηεο νκαδνπνίεζεο βάζεη ζεκαζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Σν ζώκα κνπ Σα ρξώκαηα Ση λα θνξέζσ Πώο πεγαίλσ θάπνπ Ο θόζκνο ησλ δώσλ Σν ζπίηη κνπ Καηάθηεζε ηνπ δαθηπιηθνύ αιθαβήηνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ γηα ηελ απεηθόληζε γξαπηώλ ιέμεσλ ηεο ειιεληθήο, ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο ησλ έμη γξακκάησλ. Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Φ Υ Φ Χ 6

7 Ελάσιστερ Πποϋποθέσειρ Χπήσηρ: H/Y ζπκβαηόο ΗΒΜ Δπεμεξγαζηήο Pentium II ζηα 450 MHz 128 ΜΒ Μλήκε RAM Λεηηνπξγηθό:Windows 2000/XP Οδεγόο νπηηθώλ δίζθσλ (DVD-ROM drive) 16x Διεύζεξνο ρώξνο ζην δίζθν: 1GB Κάξηα νζόλεο VGA1024x768 κε 24 bits βάζνο ρξώκαηνο 7

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning)

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning) CLIL ( Content and Language Integrated Learning) Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη Γεληθά ζηνηρεία Τν CLIL αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα