ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ"

Transcript

1 ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος :00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο κε ηξία δσκάηηα L, M θαη R, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: L M R Κάζε δσκάηην κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη ζθόλε (ζην παξαπάλσ ζρήκα ζθόλε έρνπλ ηα δσκάηηα M θαη R). Τπάξρεη επίζεο θαη κηα ειεθηξηθή ζθνύπα (ζην παξαπάλσ ζρήκα ε ζθνύπα βξίζθεηαη ζην δσκάηην L), ε νπνία κπνξεί λα κεηαθηλείηαη είηε αξηζηεξά είηε δεμηά (ελέξγεηεο πιστεπά θαη Δεξιά αληίζηνηρα), εθόζνλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηό ζε θάζε πεξίπησζε. Δθόζνλ ζην δσκάηην πνπ βξίζθεηαη ε ζθνύπα ππάξρεη ζθόλε, ε ζθνύπα κπνξεί (πξναηξεηηθά) λα ηελ ζθνππίζεη (ελέξγεηα Σκούπισμα). α) ρεδηάζηε ην ρώξν θαηαζηάζεσλ ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο. (1.25) β) Έζησ όηη αξρηθή θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ελώ ζηόρνο καο είλαη λα θαζαξίζεη ην δσκάηην R. Θεσξώληαο όηη ε ζεηξά κε ηελ νπνία επηιέγνπκε ηηο ελέξγεηεο ηεο ζθνύπαο είλαη Σκούπισμα, πιστεπά, Δεξιά), βξείηε κηα αθνινπζία ελεξγεηώλ πνπ νδεγεί από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ζε κία θαηάζηαζε ζηόρνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αιγνξίζκνπο πξώηα ζε βάζνο θαη πξώηα ζε πιάηνο. Ση παξαηεξείηε; Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζεσξείζηε όηη νη αιγόξηζκνη ειέγρνπλ γηα βξόρνπο. (1.25) Τπόδεημε: ηα λα πεξηγξάςηε κηα θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείζηε έλαλ ζπκβνιηζκό όπσο (Σκ,σ,σ) όπνπ ην Σ ππνδειώλεη ηε ζέζε ηεο ζθνύπαο, ην κ ππνδειώλεη όηη ην αληίζηνηρν δσκάηην είλαη θαζαξό θαη ην σ όηη έρεη ζθόλε. Οη ηξεηο ζέζεηο κέζα ζηηο παξελζέζεηο αληηζηνηρνύλ ζηα ηξία δσκάηηα L, M θαη R αληίζηνηρα. πάντηση: α) Με δεδνκέλν όηη θάζε δσκάηην έρεη δύν θαηαζηάζεηο (θ ή ζ) θαη ε ζθνύπα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ππάξρνπλ δπλνιηθά 2x2x2x3=24 θαηαζηάζεηο. Ο ρώξνο θαηαζηάζεσλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

2 (ζ, ζ, ζ) (ζ, ζ, ζ) (ζ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (ζ, θ, ζ) (ζ, ζ, θ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (ζ, θ, ζ) (ζ, θ, ζ) (ζ, ζ, θ) (ζ, ζ, θ) (θ, θ, ζ) (θ, ζ, θ) (θ, θ, ζ) (ζ, θ, θ) (θ, ζ, θ) (ζ, θ, θ) (θ, θ, ζ) (θ, ζ, θ) (ζ, θ, θ) (θ, θ, θ) (θ, θ, θ) (θ, θ, θ) β) ην παξαπάλσ ζρήκα κε θίηξηλε ζθίαζε θαίλεηαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ελώ κε πξάζηλε θαίλνληαη όιεο νη θαηαζηάζεηο ζηόρνπ. Με αλαδήηεζε πξώηα ζε βάζνο ε αθνινπζία θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληήζεη ν αιγόξηζκνο είλαη ε εμήο: Μέτωπο αναζήτησης Τρέτοσσα κατάσταση Παιδιά (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ο) (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ) Βξόρνο (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, θ), (θ, θ, ζ) (θ, θ, θ), (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, θ) Λύζε! Η ιύζε πνπ βξέζεθε είλαη ε αθνινπζία θαηαζηάζεσλ: (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, θ, θ) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθνινπζία ελεξγεηώλ Δεξιά, Σκούπισμα, Δεξιά, Σκούπισμα. Με αλαδήηεζε πξώηα ζε πιάηνο ε αθνινπζία θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληήζεη ν αιγόξηζκνο είλαη ε εμήο: Μέτωπο αναζήτησης Τρέτοσσα κατάσταση Παιδιά (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ο) (θ, θ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ) (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ) (θ, ζ, ζ) Βξόρνο (θ, ζ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ) (θ, ζ, ζ) (θ, ζ, θ), (θ, ζ, ζ)

3 (θ, θ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, ζ, θ), (θ, ζ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ), (θ, ζ, θ), (θ, ζ, ζ), (θ, θ, ζ) (θ, θ, ζ) (θ, θ, θ), (θ, θ, ζ) (θ, ζ, θ), (θ, ζ, ζ), (θ, θ, ζ), (θ, θ, θ), (θ, θ, ζ) (θ, ζ, θ) Λύζε! Η ιύζε πνπ βξέζεθε είλαη ε αθνινπζία θαηαζηάζεσλ: (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, ζ), (θ, ζ, θ) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθνινπζία ελεξγεηώλ Δεξιά, Δεξιά, Σκούπισμα. Παξαηεξνύκε όηη ε ιύζε πνπ βξέζεθε κε ηελ αλαδήηεζε πξώηα ζε πιάηνο είλαη κηθξόηεξε, θάηη πνπ ήηαλ αλακελόκελν κηαο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο είλαη βέιηηζηνο. ΘΕΜ 2 ο (2.5 κνλάδεο) α) Μνληεινπνηείζηε σο πξόβιεκα ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκώλ ην πξόβιεκα ησλ 5 βαζηιηζζώλ, δειαδή ην πξόβιεκα ηεο ηνπνζέηεζεο 5 βαζηιηζζώλ πάλσ ζε κηα ζθαθηέξα δηαζηάζεσλ 5x5 ρσξίο λα απεηιεί ε κία ηελ άιιε. (1.25) Σημείωση: ύν βαζίιηζζεο απεηινύληαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γξακκή, ζηήιε ή δηαγώλην ηεο ζθαθηέξαο. β) Λύζηε ην πξόβιεκα ρξεζηκνπνηώληαο έιεγρν ζπλέπεηαο. (1.25) Τπόδεημε: ηα ηελ επθνιόηεξε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δώζηε πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ησλ βαζηιηζζώλ ησλ κεζαίσλ ζηειώλ, θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηά ην δπλαηόλ ζην θέληξν ηεο ζθαθηέξαο. πάντηση: εο εμεηαζηηθή Ινύληνο ΘΕΜ 3 ο (2.5 κνλάδεο) Έζησ ην παηρλίδη ηεο ηξίιηδαο, ζην νπνίν ν παίθηεο MAX, πνπ παίδεη πξώηνο, έρεη ηα Υ, ελώ ν MIN ηα O. Έζησ όηη θαη νη δπν παίθηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη από δύν θηλήζεηο, θαη ηώξα είλαη ε ζεηξά ηνπ MAX λα παίμεη γηα ηξίηε θνξά. Η θαηάζηαζε ζηελ ηξίιηδα είλαη ε εμήο: Ο X X Ο α) Βξείηε πνηα ζα είλαη ε θίλεζε ηνπ παίθηε MAX, θαηαζθεπάδνληαο ην δέλδξν ηνπ παηρληδηνύ κέρξη βάζνο δύν ζηξώζεσλ (δειαδή κία θίλεζε ηνπ MAX θαη κηα απάληεζε ηνπ MIN), μεθηλώληαο από ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε. (1.5) Υξεζηκνπνηείζηε γηα επξεηηθή ζπλάξηεζε ηελ εμήο: ηα κηα θαηάζηαζε p, ν βαζκόο h(p) νξίδεηαη σο: h(p) = +, εάλ ε θαηάζηαζε p είλαη ηειηθή όπνπ θεξδίδεη ν MAX. h(p) = -, εάλ ε θαηάζηαζε p είλαη ηειηθή όπνπ θεξδίδεη ν MIN. h(p) = ην πιήζνο ησλ γξακκώλ, ζηειώλ, δηαγσλίσλ ζηηο νπνίεο ν MIN δελ θαηέρεη θακία ζέζε, κείνλ ην πιήζνο ησλ γξακκώλ ζηειώλ, δηαγσλίσλ ζηηο νπνίεο ν MAX δελ θαηέρεη θακία ζέζε, εθόζνλ ε θαηάζηαζε p δελ είλαη ηειηθή. ηα παξάδεηγκα ν βαζκόο ηεο παξαθάησ θαηαζηάζεο είλαη h(p)=2-1=1 : Ο X Υ X Ο O ελώ ηεο παξαθάησ θαηάζηαζεο είλαη h(p)=- : Ο Υ X O X Ο β) Τπνζέζηε όηη έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα καληέςεηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζεηξά κε ηελ νπνία ζπκθέξεη λα ειέγμεηε/βαζκνινγήζεηε ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο, ώζηε λα επηηύρεηε ην κέγηζην δπλαηό θιάδεκα κε ηνλ αιγόξηζκν

4 άιθα-βήηα. λαδηαηάμηε ινηπόλ ην δέλδξν ηνπ παηρληδηνύ πνπ θαηαζθεπάζεηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα, ώζηε ν αιγόξηζκνο άιθα-βήηα λα πεηύρεη ην κέγηζην δπλαηό θιάδεκα. (1) πάντηση: εο εμεηαζηηθή ύγνπζηνο ΘΕΜ 4 ο (2.5 κνλάδεο) Έζησ έλα απινπνηεκέλν πξόβιεκα ζπλαξκνιόγεζεο ηεο κεραλήο ελόο απηνθηλήηνπ, ην νπνίν απαηηεί πξώηα λα κπεη ε κεραλή, κεηά νη ηξνρνί θαη ηέινο λα γίλεη ε επηζεώξεζε. Έρνπκε ηξεηο ελέξγεηεο: Action(ΠποσθήκηΜηχανήρ(e, c), ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ: Μηχανή(e, c, d ) Σασί(c) ΜηχανήΕντόρ(c), ΔΠΙΡΔΙ: ΜεραλήΔληόο( c ) ηάξθεηα( d )) Action(ΠποσθήκηΤποχών(w, c), ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ: ΜηχανήΕντόρ(c) Τποχοί(w, c, d) Σασί(c), ΔΠΙΡΔΙ: ΤποχοίΕπί(c) Διάπκεια(d)) Action(Επιθεώπηση(c), ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ: ΜηχανήΕντόρ(c) ΤποχοίΕπί(c) Σασί(c), ΔΠΙΡΔΙ: Έτοιμο(c) Διάπκεια(10)) Η αξρηθή θαηάζηαζε θαη νη ζηόρνη είλαη νη εμήο: Init(Σασί(C 1 ) Σασί(C 2 ) Μηχανή(E 1, C 1, 35) Μηχανή(E 2, C 2, 50) Τποχοί(W 1, C 1, 25) Τποχοί(W 2, C 2, 10)) Goal(Έτοιμο(C 1 ) Έτοιμο(C 2 )) Σα θαηεγνξήκαηα ησλ παξαπάλσ δειώζεσλ έρνπλ ηελ εμήο ζεκαζία: Μηχανή(e,c,d): Η κεραλή e κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην ζαζί c ζε ρξόλν d. Σασί(c): Τπάξρεη ην ζαζί c. ΜηχανήΕντόρ(c): Έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί κεραλή ζην ζαζί c. Τποχοί(w, c, d): Οη ηξνρνί w κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ζαζί c ζε ρξόλν d. ΤποχοίΕπί(c): Έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί ηξνρνί ζην ζαζί c. Έτοιμο(c): Έρεη νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ζην ζαζί c. α) Καηαζηξώζηε έλα πιάλν πνπ λα ιύλεη ην πξόβιεκα, ρσξίο λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο δηάξθεηεο ησλ ελεξγεηώλ. ελ είλαη απαξαίηεην λα δείμεηε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζαηε γηα λα βξείηε ην πιάλν. (0.5) β) Βξείηε ην θξίζηκν κνλνπάηη ζε απηό ην πιάλν. Με βάζε ην κήθνο ηνπ θξίζηκνπ κνλνπαηηνύ, ππνινγείζηε ηνλ λσξίηεξν θαη ηνλ αξγόηεξν ρξόλν έλαξμεο όισλ ησλ ελεξγεηώλ ζην πιάλν πνπ βξήθαηε. (1) γ) Θεσξείζηε όηη ππάξρεη έλα κόλν βαξνύιθν γηα ηελ αλύςσζε ηεο κεραλήο, έλαο ζηαζκόο ηνπνζέηεζεο ηξνρώλ θαη δύν επηζεσξεηέο. Πώο ηξνπνπνηείηαη ην πιάλν πνπ βξήθαηε ζην εξώηεκα (β); Πνηνο είλαη ηώξα ν ειάρηζηνο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ πιάλνπ; (δηεξεπλείζηε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο) (1) πάντηση: α, β) [60, 60] ξρή [70, 70] [60, 60]

5 Όπσο θαίλεηαη από ην παξαπάλσ ζρήκα, ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηνπ πιάλνπ είλαη 70, ελώ θαη ηα δύν κνλνπάηηα είλαη θξίζηκα. γ) Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηξόπνη λα εθηειεζηεί ην πιάλν. Οη δύν αθνξνύλ ην αλ ζα εθηειεζηεί πξώηα ε θαη κεηά ε ή αληίζηξνθα, θαη νη άιινη δύν αθνξνύλ ην αλ ζα εθηειεζηεί πξώηα ε θαη κεηά ε ή αληίζηξνθα. Παξαθάησ θαίλνληαη θαη νη ηέζζεξηο απηνί ηξόπνη θαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ πιάλνπ: < θαη < [35, 60] [60, 95] ξρή [105, 105] [95, 95] > θαη > [110, 110] ξρή [50, 75] [60, 110] < θαη > [95, 95] ξρή [130, 130] [95, 120] > θαη < [110, 120] ξρή [130, 130] [110, 110] πό ηα παξαπάλσ ζελάξηα θαίλεηαη όηη ην θαιύηεξν πιάλν είλαη απηόο ηεο πξώηεο πεξίπησζεο κε δηάξθεηα 105.

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 010 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ, ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΩΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΘΕΜΑ 1 ν : Ζ εηαηξεία SSC θαηαζθεπάδεη έπηπια γξαθείνπ θαη έρεη ζπλάςεη έλα

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9.

Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΦΛΙΠ ΦΛΟΠ 9.1 Ειζαγωγή Μέρξη ηώξα εμεηάζακε κηα θαηεγνξία ςεθηαθώλ θπθισκάησλ, ηα ζπλδπαζηηθά θπθιώκαηα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη ε έμνδόο ηνπο θάζε ρξνληθή ζηηγκή είλαη κηα ινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θπζηθή ησλ εκηαγσγώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο επαθήο p-n, λα πάξνπλ κεηξήζεηο θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05 Άζκηζη 1 Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία ηνπ Αζύγρξνλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα