ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ 1. Δηζαγσγή Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ε δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο, επηδηψθεηαη ε ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη γηα ηε δηάζσζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, κε ζηφρν ηε δηάπιαζε ελεξγψλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ. Μέζα απφ ηελ παξνρή ελφο ζπλεθηηθνχ θαη επαξθνχο ζψκαηνο γλψζεσλ πξνσζείηαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξηθή χιε ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν (κε ηε βνήζεηα ηεο γεσγξαθίαο), κε έκθαζε ζην νπζηψδεο κέζσ ζθαηξηθψλ επηζθνπήζεσλ, ρσξίο ιεπηνινγίεο θαη πιεζσξηθή ρξήζε ρξνλνινγηψλ θαη θπξίσλ νλνκάησλ. Δπηδηψθεηαη αθφκα ε επεμεξγαζία, ε ηζηνξηνγξαθηθή πιαηζίσζε ή θαη ε ππέξβαζε (εθφζνλ επηβάιιεηαη) ηεο χιεο ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, κέζα απφ κηα πνιπεπίπεδε παξνπζίαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, κε επξεία ρξήζε ελδεηθηηθψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη κε ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, παξαγσγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Αδηαπξαγκάηεπηνο ζηφρνο είλαη ε ιεηηνπξγηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο κε ζχληνκεο αθεγεκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη εξγαζίεο ηνπο, ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζε νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο, βηβιηνζήθεο, αξρεία, πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα θιπ. Σέινο, κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε επηδηψθεηαη ε νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηηο εζληθέο θαη ηζηνξηθέο επεηείνπο κε ηξφπν, ψζηε απηέο λα ζπληζηνχλ πξνέθηαζε, έζησ θαη εηεξνρξνληζκέλε, ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο θαη επθαηξία γηα βησκαηηθφηεξε πξνζέγγηζή ηνπο. 1

2 2. Γνκή Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Ιζηνξίαο 2.1 Βαζηθνί άμνλεο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξόγξακκα πνπδώλ Ιζηνξίαο Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ηζηνξίαο είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ «Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηα Γεκφζηα ρνιεία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο» θαη εδξάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: α. Έλα ζπλεθηηθό θαη επαξθέο ζώκα γλώζεσλ Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ έλα ζπλεθηηθφ θαη επαξθέο ζψκα ηζηνξηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηφδνπο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο. β. Καιιηέξγεηα αμηώλ, πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη επίδεημε ζπκπεξηθνξώλ, πνπ απαξηίδνπλ ηε ζύγρξνλε δεκνθξαηηθή πνιηηόηεηα. Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα θαηαζηνχλ ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ηθαλνί λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκθηιίσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη λα πξνάγνπλ ζεκειηψδεηο αμίεο, φπσο ε δεκνθξαηία θαη ε ειεπζεξία. γ. Καιιηέξγεηα ηδηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη από ηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αη. ηθαλόηεηεο θιεηδηά. Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Δπηδηψθεηαη, αθφκα, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ ηελ ελεξγφ εκπινθή, κέζα απφ αθεγεκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη εξγαζίεο, ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζηνραζηηθή δηαρείξηζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. 2

3 2.2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Δηδηθνί ζθνπνί Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε, κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ παξειζφληνο, ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ επθνιφηεξα φρη κφλν ηηο κηθξέο θαη κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο - κέιε ηεο ειιεληθήο θππξηαθήο θνηλφηεηαο θαη κειινληηθνχο ελεξγνχο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο - ηα πλεπκαηηθά εθφδηα, κε ηα νπνία ζα ζρεκαηίζνπλ ζαθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο δηαρξνληθήο πνξείαο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη ηεο δηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, φπσο απηή ιεηηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζην επξχηεξν επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. Θα ηνπο επηηξέςεη, επίζεο, λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθή ζπλείδεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη λα εθηηκήζνπλ κε ηξφπν αλάινγν ηηο ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη εζληθέο θνηλφηεηεο ηεο παηξίδαο ηνπο, θαζψο θαη άιισλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ πξνυπνζέηεη: ηελ πξννδεπηηθή απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, θαη ησλ θαηά πεξηφδνπο ζπλνίθσλ ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ ηεο λήζνπ. ηελ απξνθαηάιεπηε πξνζέγγηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ επεξέαζαλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Κχπξνπ, ηνπ επξχηεξνπ Διιεληζκνχ θαη άιισλ ιαψλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο. ηελ εθηίκεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, κε ζεβαζκφ ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λννηξνπίεο. 3

4 ηελ θαηαλφεζε ησλ κεγάισλ ηζηνξηθψλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ (θαη ζεκεηψλνληαη) ζηε ζπιινγηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληέιεζαλ (θαη ζπληεινχλ), κε αιιεινπρία αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, άιινηε ζηελ επηηάρπλζε θαη άιινηε ζηελ επηβξάδπλζε ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ ζε γεσγξαθηθά ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν Γεμηόηεηεο - αμίεο - ζηάζεηο - ζπκπεξηθνξέο Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα αλαπηχμνπλ ηηο εμήο δεμηφηεηεο: Να δηαρσξίδνπλ ην κχζν θαη ην ζξχιν απφ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο, θαηαλνψληαο, σζηφζν, ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο. Να αληηιακβάλνληαη ηηο «ζπλέρεηεο» θαη ζπγθιίζεηο, αιιά θαη ηηο κεγάιεο αιιαγέο θαη ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, ηδηαίηεξα ζε εθηεηακέλεο ρξνληθά πεξηφδνπο. Να δηαθξίλνπλ ηα βαζηθφηεξα είδε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ηε ζρεηηθή (αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη ηηο ζπλζήθεο) ζεκαζία ηνπο. Να εμνηθεησζνχλ ζηαδηαθά κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηζηνξηθέο έλλνηεο θαη ηε ζηνηρεηψδε ηζηνξηνγξαθηθή νξνινγία. Να αληηκεησπίδνπλ ηηο πνιιαπιέο εξκελείεο ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη θαηλνκέλσλ. Να εθζέηνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε κέζσ θπξίσο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο (πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο). Να ρξεζηκνπνηνχλ παξαγσγηθά ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηε κειέηε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. Να αμηνπνηνχλ ή αθφκα θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο κε ζπκβαηηθήο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο (κνπζεία, εηδηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, εθιατθεπηηθέο εθδφζεηο θ.ιπ.). 4

5 Να αληηιακβάλνληαη ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ κλεκείσλ, παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ, αιιά θαη ησλ πνηθίισλ άιισλ ηζηνξηθψλ πεγψλ (εγγξάθσλ, θαιιηηερληθψλ έξγσλ, παιαίηππσλ θ.ιπ.) θαη λα επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ ζηε δηάζσζή ηνπο. Να δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε άιια καζήκαηα, ηδηαίηεξα ηα πεξηζζφηεξν «ζπγγεληθά» (γεσγξαθία πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, θηινινγία-ινγνηερλία, ζξεζθεπηηθή αγσγή, ηέρλε, αγσγή ηνπ πνιίηε θ.ά.). 2.3 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Δηδηθνί ζθνπνί Η διδαςκαλύα τησ Ιςτορύασ ςτη δημόςια Εκπαύδευςη αποβλϋπει, όπωσ προαναφϋρθηκε, ςτην καλλιϋργεια ιςτορικόσ ςκϋψησ και ςτη διαμόρφωςη ιςτορικόσ ςυνεύδηςησ. Μϋςα από επαρκό και πολυεπύπεδη γνώςη του παρελθόντοσ οι μαθητϋσ/τριεσ θα πρϋπει να αποκτόςουν ςταδιακϊ τη ςύνθετη εκεύνη διανοητικό δεξιότητα, που θα τουσ επιτρϋπει όχι μόνο να ερμηνεύουν γεγονότα και ιςτορικϊ φαινόμενα παρωχημϋνων εποχών, αλλϊ και να κατανοούν τουσ ποικύλουσ παρϊγοντεσ (ιςτορικούσ, κοινωνικούσ, οικονομικούσ, πολιτιςτικούσ, πολιτικούσ κλπ.) που επηρεϊζουν ςύγχρονεσ καταςτϊςεισ, ιδιαύτερα ςτο δικό τουσ ευρύ κοινωνικό και εθνικό περιβϊλλον. Με την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ιςτορικόσ τουσ ςκϋψησ οι μαθητϋσ/τριεσ θα προςεγγύζουν απροκατϊληπτα την ιςτορικό πορεύα την απώτερη, αλλϊ και τη χρονικϊ εγγύτερη, τοπικό και γενικό τησ Κύπρου και του ευρύτερου ελληνικού κόςμου, των ςυνούκων κοινωνικών, θρηςκευτικών, εθνοτικών και εθνικών ομϊδων τησ νόςου, των λαών τησ ευρωπαώκόσ οικογϋνειασ και τησ ανατολικόσ Μεςογεύου και ϊλλων περιοχών του κόςμου θα εκτιμούν επύςησ ανϊλογα και θα ςϋβονται τισ θρηςκευτικϋσ και πολιτιςτικϋσ ιδιαιτερότητεσ και νοοτροπύεσ διαφορετικών ανθρώπινων κοινωνιών, απαλλαγμϋνοι από αντιπαραγωγικϊ ςτερεότυπα και γενικϊ από εξωτερικούσ παρϊγοντεσ ιδεολογικόσ χειραγώγηςησ. Τϋλοσ, διαθϋτοντασ ϋνα ςτϋρεο πνευματικό υπόβαθρο τησ ιςτορικόσ, πολιτιςτικόσ και εθνικόσ τουσ ταυτότητασ, θα μπορϋςουν, ωσ ςυνειδητοποιημϋνα μϋλη τησ ελληνικόσ κυπριακόσ κοινότητασ, να αναδειχθούν ςε υπεύθυνουσ και ενεργούσ πολύτεσ τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ. Η επύτευξη των ςτόχων αυτών προώποθϋτει ότι οι μαθητϋσ/τριεσ, ωσ την αποφούτηςό τουσ, θα ϋχουν αποκτόςει επαρκό γνώςη: των κυριότερων φϊςεων τησ ιςτορύασ τησ Κύπρου και του ελληνικού κόςμου, από τα απώτερα χρόνια ωσ τισ μϋρεσ μασ, ώςτε, ςτηριζόμενοι ςε αδιαμφιςβότητα ιςτορικϊ δεδομϋνα, να εκτιμόςουν ςυνειδητϊ τη ςυμβολό του Ελληνιςμού ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό. 5

6 τησ διαχρονικόσ εξϋλιξησ καταρχόν των κατϊ περιόδουσ ςυνούκων θρηςκευτικών, εθνοτικών και εθνικών ομϊδων τησ νόςου και, ςτη ςυνϋχεια και ςε γενικϋσ γραμμϋσ, των λαών τησ ανατολικόσ Μεςογεύου και, κατϊ το δυνατόν, και ϊλλων περιοχών του κόςμου. των ςημαντικότερων κεφαλαύων τησ ιςτορύασ των λαών τησ Ευρώπησ, ιδιαύτερα εκεύνων που ςυντϋλεςαν ςτη δημιουργύα μιασ κοινόσ ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, αλλϊ και εκεύνων που, με τισ ϋντονεσ ιδεολογικϋσ διαμϊχεσ και αποκλύςεισ, τισ πολιτικϋσ και πολιτειακϋσ ανατροπϋσ ό ακόμα και τουσ κατϊ περιόδουσ αιματηρούσ ανταγωνιςμούσ, ςυντϋλεςαν ςτη δημιουργύα τησ πολυμορφύασ τησ. των μεγϊλων ιςτορικών αλλαγών που ςημειώθηκαν (και ςημειώνονται) ςτη ςυλλογικό ζωό των ανθρώπων ςτο χρόνο και ςτο χώρο, των ευεργετικών αλληλεπιδρϊςεων ανϊμεςα ςε διαφορετικούσ πολιτιςμούσ, αλλϊ και των παραγόντων που ςυντϋλεςαν (και ςυντελούν), με αλληλουχύα αιτύων και αποτελεςμϊτων, ϊλλοτε ςτην επιτϊχυνςη και ϊλλοτε ςτην επιβρϊδυνςη (ακόμα και με «ρόξεισ» τησ «ςυνϋχειασ») των ιςτορικών εξελύξεων ςε γεωγραφικϊ τοπικό, περιφερειακό και παγκόςμιο επύπεδο. του ιςτορικού παρελθόντοσ των διαφορετικών ανθρωπύνων κοινωνιών με απόλυτο ςεβαςμό και κατανόηςη τησ ιδιαιτερότητασ τουσ, ώςτε η μελϋτη τησ Ιςτορύασ να ςυντελεύ ςτην ανοχό, τη ςυμφιλύωςη και την αμοιβαύα εμπιςτοςύνη μεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών ςε παγκόςμια κλύμακα Γεμηόηεηεο - αμίεο - ζηάζεηο - ζπκπεξηθνξέο Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο νη καζεηέο, εθηφο απφ ηνλ θαζαπηφ ηζηνξηθφ γλσζηνινγηθφ πινχην πνπ ζα απνθηήζνπλ, ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα αλαπηχμνπλ θαη ηηο εμήο δεμηφηεηεο: Να αλαδεηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο ηζηνξηθέο πεγέο (άκεζεο, πξσηνγελείο θαη έκκεζεο, δεπηεξνγελείο, γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο, παξαζηαηηθέο θιπ.) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αμηνινγνχλ θαη λα ηηο ζρνιηάδνπλ θαη αλάινγα λα απνδέρνληαη ελδερφκελεο πνιιαπιέο εξκελείεο ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ή θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν απηέο αλαθέξνληαη. Να αμηνπνηνχλ θαη, φηαλ είλαη εθηθηφ, λα θαηαζθεπάδνπλ ηζηνξηθνχο ράξηεο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα είηε κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο είηε θαη κε ηε βνήζεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο (π.ρ. ειεθηξνληθήο) ηερλνινγίαο. Να ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, παξάιιεια κε ηα δεδνκέλα ηεο θαζαπηφ ηζηνξηνγξαθίαο, θαη ηα πνξίζκαηα δηαθνξεηηθψλ επηζηεµνληθψλ θιάδσλ (ηεο γεσγξαθίαο, ηεο θηινινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θιπ.), εθφζνλ απηά αλαθέξνληαη ζηα ηζηνξηθά δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 6

7 Να επηδηψθνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο, κε αλαθνξέο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ, πεξηβαιινληνινγηθφ θαη νηθνινγηθφ θιπ.). Να θαιιηεξγήζνπλ ην ζαθή θαη φζν είλαη δπλαηφ γιαθπξφ ηζηνξηθφ ιφγν, ηφζν κε ηελ πξνθνξηθή αθήγεζε φζν θαη κε ηε γξαπηή έθζεζε (ζπκβαηηθή θαη ειεθηξνληθή), ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ ιεμηιφγην θαη ηελ θαζηεξσκέλε νξνινγία ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο πνιιαπιέο επθαηξίεο ηεο κε ζπκβαηηθήο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζχγρξνλα κνπζεία, ηα πνηθίια ΜΜΔ θαη νη εθιατθεπηηθέο εθδφζεηο, ρσξίο λα πηνζεηνχλ άθξηηα ελδερφκελα ιάζε θαη αληζηφξεηεο ή αηεθκεξίσηεο εξκελείεο Θεκαηηθέο πεξηνρέο θαη δηδαθηηθνί ζηόρνη Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Α Γπκλαζίνπ δηδάζθεηαη ηξεηο (3) πεξηφδνπο ηε βδνκάδα. πλεπψο, ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ αλέξρεηαη ζηηο ελελήληα ελλέα (99). Ζ γεληθή θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ έρεη σο εμήο: Δπαλαιήςεηο - Γξαπηέο εμεηάζεηο - Αλαηξνθνδόηεζε (ηνπιάρηζηνλ κία γξαπηή εμέηαζε γηα θάζε ηεηξάκελν) Γηδαθηηθέο Πεξίνδνη πλζεηηθέο εξγαζίεο (projects) 6 Δπηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία 5 Σειηθέο επαλαιήςεηο ζηελ εμεηαζηέα ύιε 6 Απώιεηα δηδαθηηθνύ ρξόλνπ 14 Γηαζέζηκνο δηδαθηηθόο ρξόλνο 62 ύλνιν

8 Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα εθπνλήζνπλ κία, ηνπιάρηζηνλ, ζπλζεηηθή εξγαζία (project) ππφ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ (βι. Γιδακηική Μεθοδολογία και Δθαπμογέρ ζηο μάθημα ηηρ Ιζηοπίαρ, Δγσειπίδιο Δκπαιδεςηικού). Τπνγξακκίδεηαη, επίζεο, φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη ν δηαζέζηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία. Γηδαθηηθή Δλόηεηα Γηδαθηηθέο Πεξίνδνη Γηδαθηηθνί ηόρνη Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Παξαηεξήζεηο Δηζαγσγή ζηελ Ιζηνξία 3 Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο θαη ζηηο βνεζεηηθέο Δπηζηήκεο.* Δηζαγσγή ζηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο. Αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ πεγψλ γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ζηηο εηδνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπο.** ην Γπκλαζηαθφ θχθιν αληηθείκελν αλαθνξάο απνηεινχλ κφλν: - νη πξσηνγελείο θαη νη δεπηεξνγελείο πεγέο - νη γξαπηέο θαη νη παξαζηαηηθέο πεγέο (απηηθέο, εηθνληζηηθέο, π.ρ. δηαγξάκκαηα, ράξηεο, γεινηνγξαθίεο θ.ιπ.) θαζψο θαη ν ηξφπνο πδήηεζε γηα ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο επηβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ επνρή ησλ ζπειαίσλ θαηά ηηο πξψηκεο πεξηφδνπο ηεο Πξντζηνξίαο. Πξνβνιή θαη ζρνιηαζκφο ζπειαίσλ θαη ζπειαηνγξαθηψλ. πιινγή εηθφλσλ ζπειαηνγξαθηψλ απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ θαη παξνπζίαζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, κε ηε ρξήζε power point. ρνιηαζκφο ησλ εηθφλσλ θαη εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ (π.ρ. γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο). * Βι. Αξραία Ηζηνξία, Α Γπκλαζίνπ, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, ζει ή «Γηάινγνο γηα ηελ Παηδεία», ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Η. Διιάδαο. **Οη εηδνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πεγψλ, λα δηδαρζνχλ κέζα απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζεκαηηθά: - ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ, π.ρ. αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ - ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ ηέρλε ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ Παιαηνιηζηθή Δπνρή, π.ρ. αμηνπνίεζε 8

9 πξνζέγγηζεο/ επεμεξγαζίαο ηνπο. Γλσξηκία κε ηα ζρνιηθά βηβιία. Γηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε Γεμηνηήησλ.*** Πξνβνιή εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ γηα ηε δσή θαη ηελ ηέρλε ησλ αλζξψπσλ ηεο Παιαηνιηζηθήο/Μεζνιηζηθήο Δπνρήο θαη ζπδήηεζε. αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ φπσο ζπειαηνγξαθηψλ θ.ιπ. Απφ ηηο πην πάλσ πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζα γίλεη κηα πξψηε επαθή κε δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε αλάγλσζε κηαο εηθφλαο θαη εηδηθφηεξα ε παξαηήξεζε, ε πεξηγξαθή, ε εξκελεία, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θ.ιπ. *** Μέζα απφ απηή ηελ αμηνιφγεζε ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ζα δηαπηζηψζεη, γηα θάζε καζεηή/ηξηα μερσξηζηά, ην επίπεδν θαηάθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ζπλεπψο ζα αλαπξνζαξκφζεη ηνπο εηδηθνχο δηδαθηηθνχο ηνπ/ηεο ζηφρνπο. Π Ρ Ο Ϊ Σ Ο Ρ Ι Α Η Δπνρή ηνπ Λίζνπ 3 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη Πξνβνιή θαη ζπδήηεζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξψηα ίρλε αλζξψπηλεο δσήο ζηελ Κχπξν. *Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελλνηνινγηθή κάζεζε δελ ηαπηίδεηαη κε κηα απιή 9

10 φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά*: Πξντζηνξία, Ηζηνξία, Δπνρή ηνπ Λίζνπ, Παιαηνιηζηθή Δπνρή, Νενιηζηθή Δπνρή, Αθεξακηθή Πεξίνδνο, Κεξακηθή Πεξίνδνο. 2. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηνπο βαζηθφηεξνπο λενιηζηθνχο νηθηζκνχο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο. 3. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα αθελφο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο αθεηέξνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξψησλ θνηλσληψλ ηεο Κχπξνπ (αξρηηεθηνληθή, ηξφπνο δσήο, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ζξεζθεία). 4. Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ. Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο εηθφλσλ µε απεηθνλίζεηο λενιηζηθψλ νηθηζκψλ. Γηαδηθηπαθή δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ ζε Διιάδα, Κχπξν θαη Δγγχο Αλαηνιή (π.ρ. αληηθείκελα θαζεκεξηλήο δσήο, αξρηηεθηνληθή λενιηζηθψλ νηθηψλ) κέζσ έγθπξσλ ηζηνζειίδσλ (βι. Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ). πδήηεζε γηα ιανχο θαη θπιέο ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (π.ρ. Ακαδνλία), φπνπ εκθαλίδνληαλ κέρξη ηελ επνρή καο εθθάλζεηο ηεο δσήο παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ πξντζηνξηθψλ πεξηφδσλ. Καηαζθεπή νκνηψκαηνο κηαο λενιηζηθήο νηθίαο ή ελφο αγγείνπ, π.ρ. κε θηεληζηή δηαθφζκεζε. Αλ ππήξρε εθεκεξίδα ζηνλ νηθηζκφ ηεο Υνηξνθνηηίαο θαηά ηε Νενιηζηθή Δπνρή, πνηα ζέκαηα ζα παξνπζίαδε ζην εμψθπιιφ ηεο; ρεδηαζκφο εμσθχιινπ. πξνζπάζεηα εμήγεζεο ελφο ηζηνξηθνχ φξνπ ή απνζηήζηζήο ηνπ, αιιά παξαπέκπεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν φξνο απηφο. ** Ο ζπζρεηηζκφο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ/ζπκβάλησλ/ θαηλνκέλσλ θ.ιπ. κε ηε ζχγρξνλε επνρή (επηθαηξνπνίεζε), ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό θαη δελ αιινηώλεη ηελ ηζηνξηθή κνλαδηθόηεηα θάζε γεγνλόηνο/ζπκβάληνο/ θαηλνκέλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό ζπγθείκελν πνπ εκθαλίζηεθε, ζα πξέπεη λα απνηειεί πάγην θαη ζηαζεξφ κέιεκα ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ην κάζεκα, θαζψο ηέηνηεο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ αθελφο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη αθεηέξνπ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ρξεζηηθήο αμίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή 10

11 «ηα χζηεξα ζηάδηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υνηξνθνηηίαο παξαηεξείηαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα». Δμήγεζε/εξκελεία. Οξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία***: - Αξραηνινγηθφο ρψξνο Υνηξνθνηηίαο, Καιαβαζνχ Α, σηήξαο - Κππξηαθφ Μνπζείν, Λεπθσζία: αίζνπζα Η Ζ αίζνπζα απηή αλαδηακνξθψζεθε πξφζθαηα κε ηα λέα αλαζθαθηθά δεδνκέλα, ηα νπνία θαη δηαθνξνπνίεζαλ ηε κέρξη πξφηηλνο εηθφλα πνπ ππήξρε γηα ηε λενιηζηθή Κχπξν. Θέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects): - πλεμέηαζε ησλ Νενιηζηθψλ νηθηζκψλ ηεο Υνηξνθνηηίαο θαη ηεο σηήξαο απφ γεσγξαθηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο άπνςεο - Δπηδξάζεηο ησλ λενιηζηθψλ νηθηζκψλ ηεο Κχπξνπ ζηε ιατθή αξρηηεθηνληθή - Ζ ηέρλε ζηε Νενιηζηθή Δπνρή - Ζ ζξεζθεία ησλ αλζξψπσλ ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο - Νενιηζηθά θνζκήκαηα θαη επηδξάζεηο ζηε ηνπο δσή. Ζ ελ ιφγσ ζεκαηηθή ελφηεηα ζα κπνξνχζε λα δηαζπλδεζεί, κεηαμχ άιισλ, κε ηε ζχγρξνλε επνρή ζηα εμήο: α. Έλλνηα ηνπ θξηηεξίνπ επηινγήο ηνπ ρψξνπ γηα εγθαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ (π.ρ. θξηηήξηα επηινγήο ρψξνπ αλέγεξζεο ρσξηψλ/πφιεσλ). β. Πνιηηηθή νξγάλσζε γ. Κνηλσληθή νξγάλσζε. Ζ ελφηεηα απηή πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα πξνβνιή θαη επεμεξγαζία παξαζηαηηθψλ πεγψλ. Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο παπαζηαηικέρ θαη απηικέρ πηγέρ. *** ην πιαίζην ηεο απηελέξγεηαο νη καζεηέο/ηξηεο αθνχ επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 11

12 δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θνζκεκάησλ. Αξραηνηήησλ, εληνπίδνπλ θαη πξνηείλνπλ ην Μνπζείν ή ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πνπ ελδηαθέξνληαη λα επηζθεθηνχλ. Λανί θαη Πνιηηηζκνί ηεο Δγγύο Αλαηνιήο 3 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Μεζνπνηακία, ζθελνεηδήο γξαθή, θψδηθαο Υακνπξακπί, έπνο Γηιγακέο, πνιπζετζκφο, Φαξαψ, Ππξακίδεο, ηαξίρεπζε, κνχκηα, ηεξνγιπθηθή γξαθή, πάππξνο,. 2. Να νλνκάδνπλ θαη λα ηνπνζεηνχλ ζην ράξηε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο (νπκέξηνη, Βαβπιψληνη, Αζζχξηνη, Αηγχπηηνη, Φνίληθεο, Δβξαίνη, Υεηηαίνη). 3. Να γλσξίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηελ πξνζθνξά ησλ Δθπφλεζε εξγαζίαο γηα ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο (θνηλσληθή νξγάλσζε, δηνίθεζε, λνκνζεζία, ηέρλε). Καηαξηηζκφο θαηαιφγνπ κε ηα πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηα ησλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. Δθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ/δηεπηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ (projects) κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ (π.ρ. κνλνζετζκφο Δβξαίσλ πνιπζετζκφο Αηγππηίσλ), ηεο Γεσγξαθίαο (π.ρ. αλαθνξά ζε ζεκεξηλέο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ άθκαζαλ νη ελ ιφγσ πνιηηηζκνί, εληνπηζκφο γεσγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηφ) θαη ηεο Σέρλεο. Ζ ελφηεηα απηή ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο γηα εθπφλεζε ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (projects) ηηο νπνίεο ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ζα παξαθνινπζεί θαηά ηελ πνξεία εθπφλεζήο ηνπο. Αξρηθά ν/ε δηδάζθσλ/νπζα, κέζα απφ κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ελφηεηαο δίλεη εξεζίζκαηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, ψζηε νη ηειεπηαίνη/εο λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ζέκα κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γηα ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πινπνίεζεο, παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ (projects) ζε έμη (6) δηδαθηηθέο πεξηφδνπο (βι. Γιδακηική Μεθοδολογία και Δθαπμογέρ ζηο μάθημα ηηρ Ιζηοπίαρ, Δγσειπίδιο 12

13 νπκέξησλ, ησλ Βαβπισλίσλ, ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Φνηλίθσλ ζηελ επξχηεξε ηζηνξηθή εμέιημε. Μειέηε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Μεζνπνηακίαο θαη εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δμεηάδεηαη ζε πνην βαζκφ ν γεσγξαθηθφο παξάγνληαο ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ κεγάισλ πνιηηηζκψλ. Δκπαιδεςηικού). Καηαζθεπή ραξηψλ ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπνζέηεζε ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Θέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects): - Ο Νείινο σο δψξν γηα ηελ Αίγππην ζηελ αξραηφηεηα αιιά θαη ζήκεξα - Ζ ηαηξηθή ζηελ αξραία Αίγππην - Μηα εμεξεχλεζε ησλ Ππξακίδσλ ηεο Αηγχπηνπ - Σαμηδεχνληαο αλάκεζα ζηνλ Σίγξε θαη ηνλ Δπθξάηε: Οη κεγάινη αξραίνη πνιηηηζκνί. Δπνρή ηνπ Υαιθνύ: Κπθιαδηθόο θαη Μηλσηθόο Πνιηηηζκόο 3 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Κπθιαδηθφο Πνιηηηζκφο, θπθιαδηθά εηδψιηα, Καηαξηηζκφο πίλαθα κε ηηο θπξηφηεξεο εθδειψζεηο ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ ζε ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία, ε θνηλσλία, ε ζξεζθεία θ.ά. «Αλάγλσζε» ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ εηθαζηηθψλ έξγσλ ηνπ Κπθιαδηθνχ θαη Μηλσηθνχ Γηα κηα ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ηνπ Κπθιαδηθνχ Πνιηηηζκνχ, πξνηείλεηαη ε πξνβνιή θαη ζπδήηεζε ζρεηηθνχ video πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Κπθιαδηθήο Σέρλεο 13

14 Μηλσηθφο Πνιηηηζκφο, κηλσηθά αλάθηνξα, Γξακκηθή Α, δίζθνο ηεο Φαηζηνχ, δηπιφο πέιεθπο, ηαχξνο, θίδηα, ηεξά θέξαηα, θακαξατθά αγγεία, ηαπξνθαζάςηα. 2. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηεο Κξήηεο θαη ηνπ Αηγαίνπ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηνπ Κπθιαδηθνχ θαη Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ. 3. Να εθηηκνχλ ηε γνεηεία ηεο θπθιαδηθήο ηέρλεο (εηδψιηα) θαη ηα ζεκεία επαθήο ηεο κε ηε ζχγρξνλε αθεξεκέλε ηέρλε. 4. Να γλσξίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ (θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε, γξαθή, ζξεζθεία θαη ηέρλε). Πνιηηηζκνχ. Αληηπαξαβνιή θπθιαδηθψλ εηδσιίσλ κε γιππηά ηεο ζχγρξνλεο αθεξεκέλεο ηέρλεο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί θαη ζε κηα κηθξή εξγαζία (project). Καηαζθεπή ραξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο ρψξνπο ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο θαη εμάπισζεο ησλ Μηλσηηψλ. Καηαζθεπή ζηαπξφιεμνπ/θξππηφιεμνπ γηα ηνλ Κπθιαδηθφ θαη Μηλσηθφ Πνιηηηζκφ. Σν θαιχηεξν: (α) Αμηνπνηείηαη ζηελ ηάμε γηα εκπέδσζε/ επαλάιεςε (β) Πξνσζείηαη γηα ην πεξηνδηθφ ή άιιεο εθδφζεηο ηεο ηάμεο (π.ρ. εθεκεξίδα ηεο ηάμεο) ή ηνπ ζρνιείνπ. Θέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects): - Κπθιαδηθή ηέρλε θαη ζχγρξνλε αθεξεκέλε ηέρλε - Κλσζφο: Ζ θαξδηά ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ - Μηλσηθέο επηδξάζεηο ζηελ Κχπξν. (βι. fice/portal.asp?cpage=node& cnode=8&clang=0 ρξνληθήο δηάξθεηαο 5 θαη 42 ). 14

15 Δπνρή ηνπ Υαιθνύ: Ο Μπθελατθόο Πνιηηηζκόο θαη ε Κύπξνο 6 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο, άλαμ, Γξακκηθή Β, θπθιψπεηα ηείρε, ζνισηνί ηάθνη, Θεζαπξφο ηνπ Αηξέσο, ραιθφο, εμειιεληζκφο ηεο Κχπξνπ. 2. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηα θπξηφηεξα θέληξα ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο εμάπισζήο ηνπ. Καηάξηηζε πίλαθα κε ηηο θπξηφηεξεο νηθνλνµηθέο, θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Κπθιαδηθνχ, Μηλσηθνχ θαη Μπθελατθνχ Πνιηηηζµνχ. Δληνπηζκφο απνζπαζκάησλ απφ ηελ Ιλιάδα θαη ηελ Οδύζζεια, ζε ζχγρξνλεο λενειιεληθέο απνδφζεηο, ζρεηηθά κε ην Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ. «Οη κπθελατθέο αθξνπφιεηο ήηαλ νρπξσκέλεο, ελψ νη κηλσηθνί νηθηζκνί αλνρχξσηνη». Σεθκεξίσζε ηεο πην πάλσ ζέζεο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γηα αθφξκεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ video ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο (βι. view/688.html). Σνλίδεηαη φηη ε πξνβνιή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη λα εκπιέθεη νπζηαζηηθά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (π.ρ. ζπδήηεζε). 3. Να γλσξίδνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ (θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε, γξαθή, ζξεζθεία, ηέρλε), λα ηνλ ζπγθξίλνπλ κε ην Μηλσηθφ Πνιηηηζκφ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνπο πην πάλσ ηνκείο. Πξνβνιή θαη πεξηγξαθή ελφο κπθελατθνχ ζνισηνχ ηάθνπ. Καηαζθεπή ραξηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ρψξνπο εμάπισζεο ησλ Μπθελαίσλ. Γηαδηθηπαθή δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ζηελ ηάμε (αμηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο power point) αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηνπ Μπθελατθνχ 15

16 4. Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπ ραιθνχ γηα ηελ Κχπξν. 5. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ Μηλσηθνχ θαη Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ ζηελ Κχπξν (θππξηαθά βαζίιεηα, ζεζκνί, γιψζζα, γξαθή, ζξεζθεία, έζηκα, ηέρλε) θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο απαξρέο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζηελ Κχπξν ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 6. Να θαηαλννχλ ηνπο ιφγνπο παξαθκήο ηνπ Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ. Πνιηηηζκνχ, φπσο: ζνισηνί ηάθνη, θπθιψπεηα ηείρε, αλάθηνξα, αθξνπφιεηο, ηνηρνγξαθίεο θ.ά. Δληνπηζκφο κπθελατθψλ επηδξάζεσλ ζηελ Έγθσκε θαη ζην Κίηην. Οξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία: - Αξραηνινγηθφο ρψξνο ζηε ζέζε Πνιηηηθφ- Σξνπιιηά - Αξραηνινγηθφο ρψξνο Μάα-Παλαιόκαστρο - Αξραηνινγηθφο ρψξνο Παιαηπάθνπ - Αξραηνινγηθφο ρψξνο Κηηίνπ (ηνπνζεζίεο Καζαξήο θαη Πακπνχιαο) - Κππξηαθφ Μνπζείν, Λεπθσζία: αίζνπζα ΗΗΗ (παξνπζηάδνληαη δείγκαηα ηεο θεξακηθήο απφ ηε Μέζε θαη Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ηελ αξρατθή, θιαζηθή, ειιεληζηηθή θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν) - Επαξρηαθφ Μνπζείν Λάξλαθαο: αίζνπζα ΗΗ (πεξηέρεη επξήκαηα ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, θπξίσο κπθελατθά). Θέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects): - χγθξηζε κηλσηθνχ - κπθελατθνχ αλαθηφξνπ (ζρήκα, κέγεζνο, δνκή, ιεηηνπξγηθφηεηα) 16

17 - Ζ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ - Μηλσηθέο θαη κπθελατθέο ηνηρνγξαθίεο. - «Ο ραιθφο ηφηε θαη ζήκεξα»: πλέληεπμε απφ ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο γηα ηα κεηαιιεία ραιθνχ ζηελ Κχπξν θαη ην δηαρξνληθφ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ - Καηαζθεπή ιεπθψκαηνο κε αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο Κχπξνπ πνπ καξηπξνχλ κπθελατθέο επηδξάζεηο. Ι Σ Ο Ρ Ι Α ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΗ ΔΠΟΥΗ ( π.υ.) Ο Διιεληθόο θόζκνο από ην 1100 κέρξη ην 800 π.υ. 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Γεσκεηξηθή Δπνρή, θπιεηηθή νξγάλσζε, Α Διιεληθφο Απνηθηζκφο, θνηληθηθφ αιθάβεην, γεσκεηξηθή ηέρλε. 2. Να αλαθέξνπλ θαη λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο ησλ θπιεηηθψλ κεηαθηλήζεσλ Δληνπηζκφο πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Α Διιεληθνχ Απνηθηζκνχ ζηα Οκεξηθά έπε. Μειέηε εηθαζηηθψλ έξγσλ ηεο Γεσµεηξηθήο Δπνρήο θαη ζπζρέηηζή ηνπο µε ηελ εηθαζηηθή δεµηνπξγία ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Καηαζθεπή θαη δηαθφζκεζε ελφο γεσκεηξηθνχ αγγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα ηνπ καζήκαηνο ηεο Σέρλεο. *Γηα άληιεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Κχπξνπ (βι. dps/dps.nsf/history_gr/history_ gr?opendocument). 17

18 θαη λα εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηνπο λένπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ θχισλ. 3. Να γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ πξψησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ/θξαηψλ. Θέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects): - Σα πξψηα ειιεληθά θπιεηηθά θξάηε θαη ε νξγάλσζή ηνπο - ρεδηαζκφο ζεηξάο γξακκαηνζήκσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο θνηληθηθέο επηδξάζεηο ζηελ Κχπξν.* 4. Να αλαγλσξίδνπλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσκεηξηθήο ηέρλεο. ΑΡΥΑΪΚΗ ΔΠΟΥΗ ( π.υ.) Η αλάδπζε θαη αλάπηπμε ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ 5. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ Φνηλίθσλ ζηελ Κχπξν θαη λα ηηο αμηνινγνχλ. 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Αξρατθή Δπνρή, πφιεθξάηνο, νπιηηηθή θάιαγγα, βαζηιεία, αξηζηνθξαηία, νιηγαξρία, ηπξαλλίδα, δεκνθξαηία. Καηαζθεπή ζρεδηαγξάκκαηνο, γηα ηελ πηλαθίδα ηεο ηάμεο, κίαο πφιεο-θξάηνπο (αγξνηηθή πεξηνρή, πφιε, νηθηζκνί/ρσξηά, αθξφπνιε, αλάθηνξν, λανί, δεκφζηα θηίξηα, αγνξά, ηείρε), ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηε δηδάζθνληα/δηδάζθνπζα ηνπ καζήκαηνο ηεο Σέρλεο. * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ γξαπηψλ πεγψλ (π.ρ. Αξηζηνηέιεο, Αθηναίων Πολιηεία θαη Πολιηικά). 18

19 2. Να γλσξίδνπλ ην ζεζκφ ηεο πφιεο-θξάηνπο θαη λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ.* 3. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο-θξάηε πνπ αλαδχνληαη απηή ηελ πεξίνδν. Ο Β Διιεληθόο Απνηθηζκόο 4. Να γλσξίδνπλ ζπλνπηηθά ηελ εμέιημε ησλ πνιηηεπκάησλ ζηελ αξραία Διιάδα*. 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Β Διιεληθφο Απνηθηζκφο, απνηθία, κεηξφπνιε, νηθηζηήο, «Μεγάιε Διιάδα». 2. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ ηηο πεξηνρέο ηνπ Β Διιεληθνχ Απνηθηζκνχ. 3. Να θαηαλννχλ ηα αίηηα ηεο απνηθηαθήο εμάπισζεο ησλ Διιήλσλ ζηε Μεζφγεην θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην.*/** 4. Να εθηηκνχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ κεηαλαζηεχζεσλ ζηνλ Καηαγξαθή πηζαλψλ δπζθνιηψλ/πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Έιιελεο ζηε δεκηνπξγία ησλ απνηθηψλ. Καηάξηηζε πίλαθα θαη παξνπζίαζε ζε ζχγρξνλν ράξηε ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ ησλ θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ πφιεσλ πνπ επηβηψλνπλ απφ ην Β Διιεληθφ Απνηθηζκφ. πδήηεζε γηα ην θαηλφκελν ησλ κεηαλαζηεχζεσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή: ηα αίηηα πνπ δηαρξνληθά σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε αλαδήηεζε λέαο παηξίδαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο (νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ παηξίδα ηνπο). Πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ μεληηεκέλσλ αλζξψπσλ λα δηαηεξνχλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ παηξίδα ηνπο. * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Ζξφδνηνο, Ιζηοπίαι, Θνπθπδίδεο, Ιζηοπίαι). ** Πξνηείλεηαη ε πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κε ζέκα ηελ ίδξπζε ησλ απνηθηψλ (βι. Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ). 19

20 νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα.*/** Η αλάδεημε ηεο πάξηεο θαη ηεο Αζήλαο 5. Να ζπγθξίλνπλ ηνλ Α θαη Β Απνηθηζκφ (π.ρ. αίηηα, ζπλέπεηεο, ρψξνη απνηθηζκνχ). 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: πάξηε: παξηηάηεο, Πεξίνηθνη, Δίισηεο, Γχν Βαζηιείο, Έθνξνη, Γεξνπζία, Απέιια, αγσγή λέσλ, ιαθσληζκφο, μελειαζία. Αζήλα: πλνηθηζκφο, Δλλέα Άξρνληεο, Άξεηνο Πάγνο, Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, «Κπιψλεην άγνο», λφκνη ηνπ Γξάθνληα, εηζάρζεηα, Βνπιή ησλ Σεηξαθνζίσλ, Ζιηαία, Γέθα Φπιέο, Βνπιή ησλ Πεληαθνζίσλ, Γέθα ηξαηεγνί, Οζηξαθηζκφο. Δθπφλεζε κηθξήο εξγαζίαο (project) κε ζέκα: «Να θαληαζηείηε φηη είζηε έλαο λεαξφο παξηηάηεο/κηα λεαξή παξηηάηηζζα θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο θαζεκεξηλήο ζαο κέξαο». Καηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη αηηεκάησλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, κέρξηο φηνπ λα θηάζεη ην πνιίηεπκα ηεο Αζήλαο ζηε δεκνθξαηία. Καηάξηηζε πίλαθα κε ηελ εμέιημε ησλ πνιηηεπκάησλ ηεο Αζήλαο θαηά ζεηξάλ. πδήηεζε κε ζέκα: «Πνχ ζα ζέιαηε λα δήζεηε; ηελ αξραία πάξηε ή ζηελ αξραία Αζήλα θαη γηαηί;». πδήηεζε ή εθπφλεζε εξγαζίαο (project) κε ζέκα: «Αζήλα θαη πάξηε: Γχν θφζκνη εθ δηακέηξνπ αληίζεηνη (θνηλσλία, πνιίηεπκα)». * εκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη ζπλεμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δνκψλ ησλ δχν πφιεσλθξαηψλ. ** Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Πινχηαξρνο, Βίοι Παπάλληλοι: Λςκούπγορ, Αξηζηνηέιεο, Αθηναίων Πολιηεία, Πινχηαξρνο, Βίοι Παπάλληλοι: Σόλων). 2. Να γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δνκή ηεο πάξηεο θαη ηεο Αζήλαο (θνηλσληθέο ηάμεηο, πνιίηεπκα, εθπαίδεπζε- 20

21 αγσγή παξηηαηψλ).*/** Οη Παλειιήληνη Γεζκνί 3. Να δηαθξίλνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δνκή πάξηεο θαη Αζήλαο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα.*/** 1 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Παλειιήληνη Γεζκνί, θνηλή νλνκαζία, θνηλή γιψζζα, ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο (Οιχκπηα Οιπκπηαθνί αγψλεο, Πχζηα, Ίζζκηα, Νέκεα), καληεία, ακθηθηηνλίεο. 2. Να γλσξίδνπλ ηα ζπλεθηηθά ζηνηρεία ησλ Διιήλσλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ ηζηνξηθή ηνπο πνξεία.* Δθπφλεζε αηνκηθψλ/νκαδηθψλ εξγαζηψλ (projects) κε ζέκα ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ηεο αξραηφηεηαο: Οιχκπηα (ζεζκφο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ), Πχζηα, Ίζζκηα, Νέκεα. Καηαγξαθή νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο αξραηφηεηαο θαη ζηνλ αληίζηνηρν ζχγρξνλν ζεζκφ. πδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην πλεχκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ αξραία Διιάδα θαη ηε ζχγρξνλε επνρή (κε αλαθνξέο ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία, ηελ ηέρλε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αηζζεηηθή).* πδήηεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο (παιαηφηεξα θαη ζήκεξα) λα ζπλδένληαη κε ηνπο ηεξνχο ηνπο ρψξνπο. * Πξνηείλεηαη ε πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κε ζέκα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο (βι. Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ). Πέξζεο θαη Έιιελεο: Γύν θόζκνη ζπγθξνύνληαη 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: πεξζηθή απηνθξαηνξία, επεθηαηηζκφο, ειεπζεξία, πδήηεζε κε βάζε ην ζελάξην «εάλ είραλ εηηεζεί νη Έιιελεο, ηφηε». πδήηεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκνδφηαλ/εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ. * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/ δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Ζξφδνηνο, Ιζηοπίαι, Αηζρχινο, Πέπζερ, Δπηγξάκκαηα ηκσλίδε). ** Πξνηείλεηαη ε 21

22 ελφηεηα Διιήλσλ, Ησληθή Δπαλάζηαζε, κάρε Μαξαζψλα, κάρε Θεξκνππιψλ, λαπκαρίεο Αξηεκηζίνπ θαη αιακίλαο, κάρε Πιαηαηψλ, κάρε/λαπκαρία Μπθάιεο, «κεδηζκφο». 2. Να θαηαλννχλ ηα αίηηα ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Πεξζψλ πξνο ηε Γχζε θαη λα γλσξίδνπλ ηελ αθνξκή ηεο επίζεζήο ηνπο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. */** 3. Να γλσξίδνπλ θαη λα αθεγνχληαη ηηο βαζηθφηεξεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Πεξζψλ.*/** 4. Να αμηνινγνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξζηθήο εηζβνιήο απφ ηνπο Έιιελεο. 5. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηελ αλάγθε πξνάζπηζήο ηεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Γηάινγνο κεηαμχ Ξέξμε Λεσλίδα, κε ζέκα ηελ άξλεζε ηνπ Λεσλίδα λα παξαδψζεη ηα φπια («κνιψλ ιαβέ»). Γηάινγνο κεηαμχ ηνπ παξηηάηε λαχαξρνπ Δπξπβηάδε θαη ηνπ Θεκηζηνθιή, ζρεηηθά κε ηε δηαθσλία ηνπο γηα ηε ζέζε παξάηαμεο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ην 480 π.υ. (λαπκαρία ηεο αιακίλαο). παξαθνινχζεζε, κε ηελ αμηνπνίεζε γεσγξαθηθνχ θαη ηνπνγξαθηθνχ ράξηε, ηεο πνξείαο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (επηινγή ζέζεσλ αληηπαξάζεζεο, δηάθξηζε καρψλ-λαπκαρηψλ). Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο (βι. Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ). 22

23 Κππξναξρατθή Δπνρή ( π.υ.) Καηαθηεηέο ηεο Κύπξνπ Ο Ολήζηινο 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: ζηξαηεγηθή ζέζε, απηνλνκία πεξζηθφο δπγφο, θππξηαθή επαλάζηαζε, ειεπζεξία, πνιηνξθία Ακαζνχληαο. 2. Να γλσξίδνπλ ηα αίηηα ησλ θαηαθηήζεσλ θαη ηνπο θαηαθηεηέο ηεο Κχπξνπ. 3. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Κχπξνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ράξηε.* 4. Να γλσξίδνπλ ηελ αθνξκή θαη ηα αίηηα ηεο θππξηαθήο επαλάζηαζεο ηνπ Ολήζηινπ θαηά ησλ Πεξζψλ.** 5. Να γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο ηεο θππξηαθήο επαλάζηαζεο.** πδήηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά θξάηε θαηαθηεηέο, θαη ηεο επίπησζήο ηεο ζηελ ηζηνξία ηεο λήζνπ κέρξη ζήκεξα.* Σνπνζέηεζε γεσγξαθηθή πάλσ ζε ζχγρξνλν ράξηε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, γηα λα γλσξίδνπλ ηα γεηηνληθά θξάηε ηεο Κχπξνπ. πδήηεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκνδφηαλ/εθαξκφδεηαη αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο ζε φιε ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ. Γηαδηθηπαθή δηεξεχλεζε, γηα λα εληνπίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνχ επηβηψλεη ζήκεξα ην φλνκα «Ολήζηινο» (π.ρ. αζιεηηθά ζσκαηεία, κεηαθνξηθά κέζα, νδνί θ.α.). Ο Ολήζηινο αλαπηχζζεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έθξεμε ηεο θππξηαθήο επαλάζηαζεο ζε ζχζθεςε ησλ Κχπξησλ βαζηιηάδσλ. Δξγαζία κε ζέκα: Ο ιφγνο πνπ απεχζπλε ν Ολήζηινο ζην ζηξαηφ ηνπ ιίγν πξηλ απφ ηε κάρε ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ. Οξγαλσκέλε επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Ακαζνχληαο ζηε Λεκεζφ. * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ράξηε απφ ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ζέζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. ** Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ γξαπηψλ πεγψλ (π.ρ. Ζξφδνηνο, Ιζηοπίαι). Πξνηείλεηαη, επίζεο, αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο «Ολήζηινο» ηνπ Παληειή Μεραληθνχ, ψζηε λα δηαθαλεί ε δηαζχλδεζε Ηζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο. Ο πνιηηηζκόο ηεο Αξρατθήο Δπνρήο 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη Μειέηε έξγσλ ηέρλεο (αξρηηεθηνληθήο, γιππηηθήο θεξακηθήο) ηεο Αξρατθήο Δπνρήο. * Παξνπζίαζε (απφ ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο) νπηηθνχ 23

24 Ο πνιηηηζκόο ηεο Κππξναξρατθήο Δπνρήο αιακίλα φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: δηδαθηηθή θαη ιπξηθή πνίεζε, «αλαηνιίδνπζα ηέρλε», δσξηθφο ξπζκφο, ησληθφο ξπζκφο, θνχξνη, θφξεο, επηηχκβηεο ζηήιεο, θεξακηθή, κειαλφκνξθνο ξπζκφο, εξπζξφκνξθνο ξπζκφο, ειεχζεξνο δσγξαθηθφο ξπζκφο, Κχπξηα έπε, λεθξφπνιε, θηηζηνί βαζηιηθνί ηάθνη, «Σδηειιάξθα». 2. Να αλαθέξνπλ ζπλνπηηθά ηα είδε πνίεζεο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηεο επνρήο. 3. Να γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρατθήο ηέρλεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο (επίδξαζε απφ Αλαηνιή θαη Αίγππην, λατθή αξρηηεθηνληθή ξπζκνί, γιππηηθή, θεξακηθή ξπζκνί).*/** Δθπφλεζε κηθξήο εξγαζίαο (project) κε ζέκα ηε ζχγθξηζε θππξναξρατθψλ γιππηψλ κε γιππηά απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ή ην ρψξν ηεο Αλαηνιήο. Δθπφλεζε εξγαζίαο, ζε κνξθή ιεπθψκαηνο, κε νπηηθφ πιηθφ γηα ηελ ηέρλε ηεο Αξρατθήο/ Κππξναξρατθήο Δπνρήο. πλέληεπμε απφ έλαλ αξραηνιφγν ή ζπληεξεηή αξραηνηήησλ ή απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο Σέρλεο ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε/ηηο αξραηφηεηεο/ηηο αλαζθαθέο/ηε ζπληήξεζε έξγσλ ηεο Αξρατθήο/ Κππξναξρατθήο Δπνρήο. Οξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία: - Αξραηνινγηθφο ρψξνο Κνπξίνπ, Ακαζνχληαο, Κηηίνπ, Σακαζνχ, Ηδαιίνπ θ.α. - Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λεπθσζίαο (Αίζνπζεο IV, V, VIII, IX, XI, XIV) - Δπαξρηαθφ Μνπζείν Λάξλαθαο (Αίζνπζα III) - Μνπζείν Πηεξίδε, Λάξλαθα - Δπαξρηαθφ Μνπζείν Λεκεζνχ (Βφξεηα θαη Αλαηνιηθή Αίζνπζα) - Σνπηθφ Μνπζείν Κνπξίνπ (Δπηζθνπή, Λεκεζφο) - Μνπζείν Πάθνπ (Αίζνπζα II). πιηθνχ γηα ηελ ηέρλε ηεο Αξρατθήο/Κππξναξρατθήο Δπνρήο. ** Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 3 νπ, 5 νπ θαη 6 νπ ζηφρνπ πξνηείλεηαη ε πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Θα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί δηαδηθηπαθή μελάγεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία (βι. Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ). 4. Να θαηαλννχλ ηα αίηηα ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 24

25 Κχπξνπ. 5. Να δηαθξίλνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ ζηελ θππξναξρατθή ηέρλε θαη λα εθηηκνχλ ηελ πξσηνηππία ηνπ Κχπξηνπ ηερλίηε (γιππηηθή, θεξακηθή).** 6. Να γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο αιακίλαο θαη λα εθηηκνχλ ηε ζεκαζία ηνπ.** ΚΛΑΙΚΗ ΔΠΟΥΗ ( π.υ.) Η πκκαρία ηεο Γήινπ θαη ε Αζελατθή Ηγεκνλία 1 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: πκκαρία ηεο Γήινπ, Διιελνηακίεο, Δπξπκέδνληαο πνηακφο, Αζελατθή Ζγεκνλία, «Καιιίεηνο εηξήλε». Δληνπηζκφο ζην ράξηε ηεο έδξαο ηεο πκκαρίαο ηνπ Γήινπ θαη ησλ ζπκκαρηθψλ πφιεσλ. Δθπφλεζε αηνκηθψκ/νκαδηθψλ εξγαζηψλ (projects) κε ζέκα ηηο ζχγρξνλεο «ζπκκαρίεο» (π.ρ. Ο.Ζ.Δ., Δπξσπατθή Έλσζε, Ν.Α.Σ.Ο.). * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ γηα ηε κειέηε ηεο πκκαρίαο ηεο Γήινπ θαη ηεο Αζελατθήο Ζγεκνλίαο (π.ρ. Θνπθπδίδεο, Ιζηοπίαι, Αξηζηνηέιεο, Αθηναίων Πολιηεία, Πινχηαξρνο, Βίοι Παπάλληλοι: Κίμων). 2. Να γλσξίδνπλ ην ζθνπφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πκκαρίαο ηεο Γήινπ θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ίδξπζήο ηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν (π.ρ. 25

26 δεκηνπξγία ηζρπξψλ εληάζεσλ).* Η δηακόξθσζε ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο Αζήλαο θαη ε αθκή ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο 3. Να εμεγνχλ ηε κεηαηξνπή ηεο πκκαρίαο ηεο Γήινπ ζε Αζελατθή Ζγεκνλία θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζηελ αιαδνλεία ηνπ ηζρπξνχ. 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ηζφηεηα πνιηηψλ, πνιηηηθφ πξφγξακκα Πεξηθιή, Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, Βνπιή ησλ Πεληαθνζίσλ, Γέθα ηξαηεγνί, Ζιηαία, ζεσξηθά, ιεηηνπξγίεο. 2. Να γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο αξραίαο Αζήλαο.* Καηαζθεπή δηαγξάκκαηνο κε ηα θχξηα φξγαλα ηεο εμνπζίαο ζηελ αζελατθή δεκνθξαηία. πδήηεζε γηα ηελ αμία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηφζν ζηελ αξραία Διιάδα φζν θαη ζην ζχγρξνλν θφζκν. * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ γηα ηε κειέηε ηεο εμέιημεο/ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο (π.ρ. Θνπθπδίδεο, Ιζηοπίαι, Αξηζηνηέιεο, Αθηναίων Πολιηεία, Ξελνθψλ, Αθηναίων Πολιηεία, Πινχηαξρνο, Βίοι Παπάλληλοι: Πεπικλήρ, Λπζίαο, Απολογία Γωποδοκίαρ). 3. Να γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε ζπκβνιή ηνπ Πεξηθιή ζηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.* 4. Να γλσξίδνπλ ην ζεζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ.* 26

27 Ο αζελατθόο «ρξπζόο αηώλαο»: θνηλσλία, θαζεκεξηλή δσή, παηδεία 5. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηεο αμία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηεο επζχλε ηνπο απέλαληί ηεο. 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: «ρξπζφο αηψλαο», Αζελαίνη πνιίηεο, κέηνηθνη, δνχινη, γηνξηέο, παηδαγσγφο, γξακκαηηζηήο, θηζαξηζηήο, παηδνηξίβεο, ζνθηζηέο. 2. Να γλσξίδνπλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο θαη ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.* Πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε γηα ην ζεζκφ ηεο δνπιείαο ζηελ αξραία Αζήλα κε αλαθνξέο θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. πδήηεζε ή εθπφλεζε εξγαζίαο (project) κε ζέκα: «Οη γπλαίθεο ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη νη γπλαίθεο ζήκεξα». Δθπφλεζε αηνκηθψλ/νκαδηθψλ εξγαζηψλ (projects) γηα ηηο θπξηφηεξεο γηνξηέο ηεο Αζήλαο. πδήηεζε ή εθπφλεζε εξγαζίαο (project) κε ζέκα: «Ζ εθπαίδεπζε ζηελ αξραηφηεηα θαη ε εθπαίδεπζε ζήκεξα» (λα ιεθζεί ππφςε ηφζν ε εθπαίδεπζε ζηελ αξραία πάξηε φζν θαη ζηελ αξραία Αζήλα). * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Θνπθπδίδεο, Ιζηοπίαι, Πιάησλ, Νόμοι, Αξηζηνηέιεο, Πολιηικά, Ξελνθψλ, Οικονομικόρ). 3. Να γλσξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αζήλαο, λα ην ζπγθξίλνπλ κε απηφ ηεο πάξηεο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα.* Ο Πεινπνλλεζηαθόο Πόιεκνο Η ζπαξηηαηηθή 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο, Πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπδήηεζε γηα ηηο επηπηψζεηο κηαο εκθχιηαο ζχξξαμεο ή γηα ηηο δηαθνξέο απφ πιεπξάο ζπλεπεηψλ πνπ έρεη έλαο εκθχιηνο πφιεκνο απφ έλαλ πφιεκν κε εμσηεξηθφ ερζξφ. * Να παξαηεξνχλ ζην ράξηε ηηο αληίπαιεο ζπκκαρίεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο 27

28 θαη ε ζεβατθή εγεκνλία εκθχιηνο πφιεκνο, «Σξηαθνληνχηεηο ζπνλδαί», ηθειηθή εθζηξαηεία, Aξγηλνχζεο, Αηγφο Πνηακνί, «Αληαιθίδεηνο εηξήλε». 2. Να γλσξίδνπλ ηα αίηηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη λα ηα δηαθξίλνπλ απφ ηηο αθνξκέο.** 3. Να παξαθνινπζνχλ ηηο θάζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πνιέκνπ (λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθζηξαηεία ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία).* επηρεηξήζεηο ηνπ πνιέκνπ. ** Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ γηα ηε κειέηε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (π.ρ. Θνπθπδίδεο, Ιζηοπίαι, Ξελνθψλ, Δλληνικά, Πινχηαξρνο, Βίοι Παπάλληλοι: Αλκιβιάδηρ). 4. Να θξίλνπλ ηε δξάζε ηνπ Αιθηβηάδε.** 5. Να εθηηκνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πνιέκνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ.** Οη επηρεηξήζεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε 6. Να γλσξίδνπλ ζπλνπηηθά ηηο απφπεηξεο ηεο πάξηεο θαη ηεο Θήβαο γηα εγεκνλία θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελδνειιεληθψλ αληαγσληζκψλ. 2 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη Γηαδηθηπαθή δηεξεχλεζε, γηα λα εληνπίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνχ επηβηψλεη ζήκεξα ην φλνκα «Δπαγφξαο» (π.ρ. αζιεηηθά ζσκαηεία, κεηαθνξηθά κέζα, νδνί). * Πξνηείλεηαη, σο αθφξκεζε, ε πξνβνιή ηεο θσηνγξαθίαο/εηθφλαο κε ηελ πξνηνκή ηνπ Κίκσλα, πνπ 28

29 ηεο Κύπξνπ από ηνπο Πέξζεο Ο Δπαγόξαο Α φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: εθζηξαηεία, «θαη λεθξφο ελίθα», «Καιιίεηνο εηξήλε», «Αληαιθίδεηνο εηξήλε». 2. Να θαηαλννχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο λα εθζηξαηεχζνπλ ζηελ Κχπξν ζηα κέζα ηνπ 5νπ αη. π.υ. Γηάινγνο κεηαμχ ηνπ Δπαγφξα Α θαη ηνπ «Μεγάινπ Βαζηιέα» θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ππνγξαθή εηξήλεο κεηά ηελ απνηπρία ηεο θππξηαθήο επαλάζηαζεο. βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Φνηληθνχδσλ ηεο Λάξλαθαο. ** Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Πινχηαξρνο, Βίοι Παπάλληλοι: Κίμων, Ηζνθξάηεο, Δςαγόπαρ). 3. Να γλσξίδνπλ ηε δξάζε ηνπ Κίκσλα θαη ην απνηέιεζκα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.* 4. Να γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ έξγν ηνπ Δπαγφξα Α.** Η άλνδνο ηεο Μαθεδνλίαο Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο Η Κύπξνο θαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο 5. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο σο παλαλζξψπηλνπ ηδαληθνχ. 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: Μαθεδνλία, παλειιήληα ηδέα, κάρε Υαηξψλεηαο. 2. Να εθηηκνχλ ηελ εγεηηθή θπζηνγλσκία ηνπ Φηιίππνπ Καηαζθεπή ράξηε, γηα ηελ πηλαθίδα ηεο ηάμεο, ζηνλ νπνίν λα απνηππψλεηαη ε πνξεία ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ ζηελ Αλαηνιή θαη ην ηεξάζηην θξάηνο πνπ δεκηνχξγεζε. Σνπνζέηεζε ζε ράξηε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφιεσλ πνπ ίδξπζε ν Μ. Αιέμαλδξνο θαη ζπγγξαθή ζχληνκνπ ζεκεηψκαηνο γηα ηελ θαζεκηά. * Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. Ηζνθξάηεο, Φίλιππορ, Γεκνζζέλεο, Ολςνθιακοί Α, Β, Γ, Γεκνζζέλεο, Καηά Φιλίππος Α, Β, Γ, Γ, Γηφδσξνο ηθειηψηεο, Βιβλιοθήκη, Πινχηαξρνο, 29

30 Β ζηηο πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ.* 3. Να γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ην ζηξαηησηηθφ, πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έξγν ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ.* 4. Να θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ην πνιηηηζκηθφ έξγν ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ.* 5. Να γλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ Κχπξησλ βαζηιηάδσλ ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο αλαθνξηθά κε ηελ Κχπξν.* πδήηεζε γηα ηνλ πνιχπιεπξν ξφιν κηαο εγεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο απηήο ηνπ Δπαγφξα ηνπ Α θαη ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ, ζηε δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ. πδήηεζε ή εθπφλεζε εξγαζίαο (project) γηα ην ηη νλνκάδνπκε ζήκεξα «πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία» θαη πψο απηή ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ν Μ. Αιέμαλδξνο ζηνπο ιανχο ηεο Αλαηνιήο. χληαμε άξζξνπ/θεηκέλνπ γηα λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ή λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ κε ζέκα: «Γηαηί ν Αιέμαλδξνο επνλνκάζηεθε Μέγαο;». Καηαζθεπή ιεπθψκαηνο κε πιηθφ ζην νπνίν θαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο (δσγξαθηθή, γιππηηθή θ.ιπ.) θαη ζηε ιανγξαθία. Βίοι Παπάλληλοι: Αλέξανδπορ, Αξξηαλφο, Αλεξάνδπος Ανάβαζιρ). Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε πξνβνιή ληνθηκαληέξ/ηαηληψλ κε ζέκα ην Μ. Αιέμαλδξν θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία ηεο Μαθεδνλίαο (π.ρ. Βεξγίλα). Ο πνιηηηζκόο ηεο Κιαζηθήο Δπνρήο 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: θιαζηθφο δηαρξνληθή αμία, γξάκκαηα, θιαζηθή ηέρλε, ζέαηξν, αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή, αγγεηνγξαθία, δσγξαθηθή, Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο. 2. Να εθηηκνχλ ηηο δηαρξνληθέο Δθπφλεζε αηνκηθψλ/νκαδηθψλ εξγαζηψλ (projects) κε ζέκα ηελ Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο θαη ηα ιακπξφηεξα θιαζηθά νηθνδνκήκαηα ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Καηαζθεπή ιεπθψκαηνο κε νπηηθφ πιηθφ γηα ηελ ηέρλε ηεο Κιαζηθήο Δπνρήο. πδήηεζε, κε αθνξκή ηα «κάξκαξα ηνπ Παξζελψλα», γηα ην δήηεκα ησλ αξραηνηήησλ (ειιαδηθψλ, θππξηαθψλ, αηγππηηαθψλ θ.ιπ.), πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα δηάζπαξηεο ζε μέλα κνπζεία * Παξνπζίαζε (απφ ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα ή ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο) νπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ηέρλε ηεο Κιαζηθήο Δπνρήο απφ κνπζεία ηεο Κχπξνπ, ην λέν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο ή απφ ηα αλάινγα ηκήκαηα μέλσλ κνπζείσλ (π.ρ. ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ). 30

31 αμίεο πνπ αλέδεημε ν θιαζηθφο πνιηηηζκφο (π.ρ. ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία) θαη ηελ παγθφζκηα εκβέιεηά ηνπο. 3. Να ζπιιάβνπλ ηε ζεκαζία ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ζηνλ ηνκέα ησλ γξακκάησλ (ηζηνξία, θηινζνθία, ξεηνξηθή, ζέαηξν). 4. Να αλαγλσξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο γιππηηθήο, ηεο αγγεηνγξαθίαο θαη ηεο δσγξαθηθήο.*/** θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο. πλέληεπμε απφ έλαλ αξραηνιφγν ή ζπληεξεηή αξραηνηήησλ ή απφ θαζεγεηή ηεο Σέρλεο ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε/ηηο αξραηφηεηεο/ηηο αλαζθαθέο/ηε ζπληήξεζε έξγσλ ηεο Κιαζηθήο Δπνρήο. Οξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία: - Αξραηνινγηθνί ρψξνη Κνπξίνπ, Ακαζνχληαο, Κηηίνπ, Σακαζνχ, Ηδαιίνπ θ.α. - Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λεπθσζίαο (Αίζνπζεο V, VIII, IX, XIV) - Δπαξρηαθφ Μνπζείν Λάξλαθαο (Αίζνπζεο III, IV) - Μνπζείν Πηεξίδε, Λάξλαθα - Δπαξρηαθφ Μνπζείν Λεκεζνχ (Βφξεηα θαη Αλαηνιηθή Αίζνπζα) - Σνπηθφ Μνπζείν Κνπξίνπ (Δπηζθνπή, Λεκεζφο) - Δπαξρηαθφ Μνπζείν Πάθνπ (Αίζνπζα II). ** Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 4 νπ ζηφρνπ πξνηείλεηαη ε πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κε ζέκα ηα πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα ηεο Κιαζηθήο Δπνρήο. Θα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη δηαδηθηπαθή μελάγεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία (βι. Υαξηνγξάθεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ). ΔΛΛΗΝΙΣΙΚΗ ΔΠΟΥΗ ( π.υ.) Οη ειιεληζηηθνί ρξόλνη θαη ε ξσκατθή θαηάθηεζε ηνπ ειιεληθνύ θόζκνπ 4 Με ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη φξνπο/έλλνηεο θιεηδηά: πδήηεζε (κε παξνπζίαζε ραξηψλ κεηαγελέζηεξσλ πεξηφδσλ) ηεο ιεγφκελεο Πηνιεκατθήο Γεσγξαθίαο θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηα βπδαληηλά ρξφληα, αιιά θαη ζηα ρξφληα ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ εμεξεπλήζεσλ. Ο 2 νο δηδαθηηθφο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο παξνπζίαζεο δχν ραξηψλ: (α) Σν θξάηνο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ 31

32 ειιεληζηηθά βαζίιεηα/θξάηε, ξσκατθή θαηάθηεζε ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, Διιεληζηηθφο Πνιηηηζκφο, Διιεληζηηθή «θνηλή», πνιηηηζηηθφο ζπγθξεηηζκφο, Διιεληζηηθή Κχπξνο. 2. Να δηακνξθψζνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ηνπο αληαγσληζκνχο ησλ ζηξαηεγψλ ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη λα εληνπίδνπλ ζην ράξηε ηα λέα ειιεληζηηθά βαζίιεηα/θξάηε. 3. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηνπ Διιεληζηηθνχ Πνιηηηζκνχ (γξάκκαηα, ηέρλεο θαη επηζηήκεο) θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 4. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε Διιεληζηηθή «θνηλή» απνηεινχζε γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηελ επξχηεξε Μ. Αλαηνιή θαη λα εθηηκνχλ ηε ζπκβνιή ηεο εμάπισζήο ηεο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ζπγθξεηηζκφ. 5. Να γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ Οξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία: - Κππξηαθφ Μνπζείν, Λεπθσζία: αίζνπζεο VΗ, VΗΗ, ΥΗV (επξήκαηα Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ) - Γεκνηηθφ Ηζηνξηθφ Αξρείν Μνπζείν Λάξλαθαο: γθξαβνχξεο, βηβιία θαη άιιν πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζησηθφ θηιφζνθν Εήλσλα - Οηθία ηνπ Γηνλχζνπ, Νέα Πάθνο (ην ειιεληζηηθφ ςεθηδσηφ δάπεδν, ζηελ είζνδν ηεο ξσκατθήο νηθίαο, είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ζαιάζζηα βφηζαια, απεηθνλίδεη ην κπζηθφ ζαιάζζην ηέξαο θχιια θαη αλήθεη ζε πξνγελέζηεξν ειιεληζηηθφ θηήξην) - Νεθξφπνιε «Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ», Νέα Πάθνο - Νεθξφπνιε Μαθξνλήζνπ, Αγία Νάπα - Δπαξρηαθά θαη άιια ηνπηθά αξραηνινγηθά κνπζεία κε ειιεληζηηθά επξήκαηα. Θέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects): - Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαηά ηελ Διιεληζηηθή επνρή (π.ρ. χδξαπιε ηνπ κεραληθνχ Κηεζηβίνπ, απηφκαηεο κεραλέο, φπσο ε «αηνιφζθαηξα» ή «αηκνζηξφβηινο» ηνπ Ήξσλα ηνπ Αιεμαλδξέα, πνιηνξθεηηθέο κεραλέο, ε ειέπνιε ηνπ Γεκήηξηνπ ηνπ Πνιηνξθεηή) - Ζ πξφνδνο ζηε γεσγξαθία θαη νη ράξηεο ηνπ Πηνιεκαίνπ - Ζ επηλφεζε ησλ πεξγακελψλ - Ζ γιππηηθή ηεο Διιεληζηηθήο Δπνρήο ζηελ (β) Σα ειιεληζηηθά βαζίιεηα. Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ α θαη ηνπ β ράξηε, νη καζεηέο/ηξηεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πνιπδηάζπαζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ ζηα ειιεληζηηθά βαζίιεηα. Μέζα απφ ζπδήηεζε κπνξνχλ λα εηθάζνπλ θαη ηειηθά λα θαηαιήμνπλ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγήζεθε ην θξάηνο ζηελ πνιπδηάζπαζε (ε δηρφλνηα θαη νη αληαγσληζκνί ησλ δηαδφρσλ). Μέζα απφ ην β ράξηε νη καζεηέο/ηξηεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε Κχπξνο ππήρζε ζην πηνιεκατθφ θξάηνο θη απνηεινχζε κέξνο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ραξηψλ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο ράξηε (π.ρ. αλάγλσζε ππνκλήκαηνο γηα ηελ ηαχηηζε ησλ ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ, πξνζαλαηνιηζκφο 32

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Δθαξκνγέο ζην Μάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθνύ

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Δθαξκνγέο ζην Μάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθνύ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Δθαξκνγέο ζην Μάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθνύ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Μαξηπξίεο απηνπηώλ καξηύξσλ γηα ηελ εθηόπηζε θαη ηε ιεειαζία ησλ Δβξαίσλ από ηα Γηάλλελα θαη ηε Θεζζαινλίθε Ρέλα Μόιρν, Γξ. Ιζηνξίαο Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ Θέκα Δξγαζίαο: «Σν ηαμίδη θαη ε ηζηνξία ηνπ: ε δηεξεύλεζε ησλ νξίσλ ηεο νηθνπκέλεο από ηνπο πξώηκνπο ζαιαζζνπόξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 0 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ Γλώζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα