ΣΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 2013"

Transcript

1 ΣΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: Η ΓΤΝΗΣΙΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΩΝ Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (INFOSTRAG) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ ΔΜΠ - Επιμέλεια Σεμιναρίου Γιάννης Καλογήροσ, Θεόδωρος Καρούνος, Παναγιώηης Παναγιωηόποσλος Δξκνύπνιε (ύξνπ), Πέκπηε 11 Ινπιίνπ (απόγεπκα) - Κπξηαθή 14 Ινπιίνπ (πξωί) Τν Σεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Αίζνπζα Παξζελώλ παιηνύ 1νπ Γπκλαζίνπ Σύξνπ) θαη ζην Επηκειεηήξην Κπθιάδσλ

2 Πέκπηε, 11 Ινπιίνπ απόγεπκα (19:00 21:30) [Αίζνπζα Δπηκειεηεξίνπ Κπθιάδωλ] Η δύζθνιε πνξεία γηα κηα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πδήηεζε κε αθνξκή ην πξόζθαην βηβιίν ηνπ Σάζνπ Γηαλλίηζε «Η Διιάδα ζηελ Κξίζε» σνηονιζηής: Θεόδσξνο Καξνύλνο (ΕΜΠ) Rapporteur: Πέηξνο Καβάζαιεο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ) ΣΑΟ ΓΙΑΝΝΙΣΗ (Ομόηιμος Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών) ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ (ΔΜΠ) ΑΓΓΔΛΟ ΣΑΚΑΝΙΚΑ (ΙΟΒΔ) ΒΑΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΟΠΟΤΛΟ (ΙΙΔ/ΔΙΔ)

3 Παξαζθεπή 12 Ινπιίνπ, πξωί (10:00 13:30) Σν ειιεληθό νηθνζύζηεκα ΣΠΔ σνηονιζηής: Γηάλλεο Καινγήξνπ (ΕΜΠ) Rapporteur: Παλαγηώηεο Κξαληδηώηεο ΠΔΣΡΟ ΚΑΒΑΑΛΗ (Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ), ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ (ΔΜΠ) Η ειιεληθή βηνκεραλία ΤΠΕ: Πώο κπνξεί θαλείο λα εμεγήζεη ην ρακειό δείθηε θαηλνηνκίαο κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηερλνινγηθώλ αγνξώλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ρώξεο ηεο Επξώπεο (EU P4) ΑΓΓΔΛΟ ΣΑΚΑΝΙΚΑ (IOBE) Κξίζηκεο επαγγεικαηηθέο θαηεπζύλζεηο ζην πεδίν ησλ ΤΠΕ ΔΤΗ ΑΥΙΝΗ (ΔΚΣ) "Η ζεκαζία ηνπ ςεθηαθνύ Αλνηθηνύ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ νηθνζπζηήκαηνο ΤΠΕ: Η πεξίπησζε ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο" ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΧΣΟΓΔΡΟΤ (ΔΜΠ) Η αμηνζεκείσηε δηαρξνληθή παξνπζία ησλ ειιεληθώλ αθαδεκατθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο: Μηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο Ε&Α. ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΝΙΚΟ (ΟΣΔ) Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνύο Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη Αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο

4 Παξαζθεπή 12 Ινπιίνπ, απόγεπκα (18:00 21:30) Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε σνηονιζηής: Πέηξνο Καβάζαιεο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ) Rapporteur: Παλαγηώηεο Παλαγησηόπνπινο (ΕΜΠ) ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΑΡΟΤΝΟ (ΔΜΠ) Κξίζε θαη Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε: Άιιε κηα επθαηξία ρακέλε? ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΟΠΟΤΛΟ (ΔΜΠ) Επηζθόπεζε δηεζλώλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν ΘΑΝΑΗ ΠΡΙΦΣΗ (ΔΜΠ - ΔΔΛ/ΛΑΚ), ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΔΛΙΓΗ (ΔΜΠ - ΔΔΛ/ΛΑΚ) Πξώηα απνηειέζκαηα απν ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε ηεο ΕΕΛ/ΛΑΚ: κεζνδνινγία, πξαθηηθέο θαη πξνηάζεηο δξάζεσλ ΝΑΣΑΑ ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΟΤ (Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ) Κνηλόηεηεο Αλνηρηνύ Λνγηζκηθνύ ζηελ Ειιάδα: Έλα ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο ΥΡΗΣΟ ΠΡΧΣΟΓΔΡΟ (ΠΔΣΑ) Η εμέιημε ησλ έξγσλ ΤΠΕ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Ε.Σ.Π.Α. ζην ρώξν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΚΧΣΗ ΜΟΥΙΑΝΑΚΗ (Γήμος Ηρακλείοσ Κρήηης) Ηξάθιεην: Πξαθηηθά βήκαηα γηα κηα έμππλε πόιε

5 άββαην 13 Ινπιίνπ, πξωί (10:00 13:30) Καηλνηόκνο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ΣΠΔ σνηονιζηής: Γηάλλεο Γηαλλαξάθεο (ΣΕΚΕΕ) Rapporteur: Γηώξγνο Καξακαλώιεο ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ (ΔΜΠ) Ελεξγνπνηώληαο ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη αμηνπνηώληαο ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ: H εκπεηξία ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ ΕΜΠ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΙΔΡΡΑΚΑΚΗ (AIT, Innovation Coordinator) Big Data Analytics & Online Campaigning: The State of the Art ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΑΥΑ (Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ) Επηρεηξεκαηηθόηεηα κέζσ Mobile εθαξκνγώλ: Αλάπηπμε, Αλάιπζε, Δηαθήκηζε θαη Κεξδνθνξία ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΓΑΛΑ (Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ) Επηρεηξεκαηηθόηεηα, θαηλνηνκία θαη θνηλσληθά κέζα ζηνλ ειεθηξνληθό ηνπξηζκό: Πξνθίι θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαηλνηόκσλ νξγαληζκώλ ΠΔΣΡΟ ΣΔΦΑΝΔΑ (ΔΜΠ) Μλήκε θαη Δηαδίθηπν ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΒΟΤΣΙΝΑ (The American College of Greece) Αλαζεσξώληαο ηελ έλλνηα ηεο θήκεο ζηελ ςεθηαθή επνρή ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΡΑΝΙΓΙΧΣΗ (VivaPayments) Νέα επηρεηξεκαηηθόηεηα κέζσ ησλ Παξόρσλ Σπλάζξνηζεο Υπεξεζηώλ (θαη Πξντόλησλ) κε ρξήζε web θαη mobile εθαξκνγώλ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΔΣΟ (Mobics) i-citi: κηα βηώζηκε πιαηθόξκα γηα έμππλεο πόιεηο ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΛΙΓΑ (Crowdpolicy), ΓΙΧΡΓΟ ΚΑΡΑΜΑΝΧΛΗ (Crowdpolicy) Επηρεηξεκαηηθά Μνληέια Crowdsourcing

6 άββαην 13 Ινπιίνπ, απόγεπκα (18:30 21:30) [Αίζνπζα Δπηκειεηεξίνπ Κπθιάδωλ] Energy innovations Coordinator: Danae Diakoulaki (NTUA) Rapporteur: Vassilis Merekoulias (NTUA) DANAE DIAKOULAKI (NTUA): The diffusion of energy innovations in times of prosperity and times of economic crisis. The case of Greece PER ALEX SØRENSEN (PLANENERGI): Innovative Energy Planning and Implementation in the context of an island GEORGIA VARELA (Municipality of Syros-Ermoupolis): Innovative Proposals for Environmental - Energy Saving Actions

7 Κπξηαθή 14 Ινπιίνπ, πξωί (10:00 13:00) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ: πδήηεζε ηωλ πνξηζκάηωλ ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ Αλνηθηή πδήηεζε σνηονιζηές: Γηάλλεο Καινγήξνπ θαη Θεόδσξνο Καξνύλνο

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Από ην 2007, ε Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε), έρεη μεθηλήζεη ηε δηνξγάλσζε κηαο εηήζηαο γηνξηήο, ηεο Παγθόζκηαο Εβδνκάδαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ).

Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΑΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ. ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΜΔΝΟΗ ΟΜΗΛΖΣΔ. MONEY SHOW ΚΟΕΑΝΖ 12-13 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΛΗΑΚΜΩΝ. ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 10.00-22.00 ΑΒΒΑΣΟ 12 ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής Σάββαο Γάλδνινο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ H Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Απειεπζέξσζε: Νέα δεδνκέλα, λέεο

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» Φστώριο ΚΕΓΕ Δήμητρα, Λ. Ρόδοσ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Δχε αρίλε ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ

Δχε αρίλε ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Δχε αρίλε ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΣΔ+Τ) Απνηειεί ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο εζληθήο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο (research e-infrastructure) γηα πεξηερφκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Innovation ID 2014. Θεζζαλονίκη 21 Οκηωβρίοσ 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut (Βαζ. Όιγαο 66, Θεζζαινλίθε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΙΓΑ.

Innovation ID 2014. Θεζζαλονίκη 21 Οκηωβρίοσ 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut (Βαζ. Όιγαο 66, Θεζζαινλίθε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΙΓΑ. Θεζζαλονίκη 21 Οκηωβρίοσ 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut (Βαζ. Όιγαο 66, Θεζζαινλίθε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΙΓΑ Σπλδηνξγαλσηέο Με ηελ ππνζηήξημε σνηονίζηρια: Γημοζιογράθος Άννη Καρολίδοσ Ώρα Ομιλίες Παροσζιάζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: www.tovima.gr LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο

Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο Η Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (INFOSTRAG - http://www.infostrag.gr/) ηνπ ΔΒΔΟ/ΔΜΠ πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΚΔΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθ. Δημήτριος Πογαρίδης Διευθυντής Τηλ - Fax: +302510462612 E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Tν Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ

Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ Σα κνληέια Γεκάξρσλ Σα κνληέια δεκάξρσλ πνπ δήζακε κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ:

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ: Ενημεπωηικό Δεληίο N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013 Σε αςηό ηο ηεύσορ: GRASP kick off meeting ζηα Σπάηα, Ελλάδα Σςνεπγαζίερ με άλλα έπγα GRASP 2η Διακπαηική Σςνάνηηζη ζηην Potenza, Basilicata, Ιηαλία Ππάζινερ Δημόζιερ

Διαβάστε περισσότερα