Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος (), Δημοσιεύτηκε: 3 Σεπτεμβρίου 1 Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), Released: September 3, 1 ISSN Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας Ειρήνη Ε. Σπανάκη 1, Εμμανουήλ Σκορδίλης, & Φωτεινή Βενετσάνου 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η επίδραση παρεμβατικού προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής σε παιδιά 7-9 ετών. Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος σε μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση (Wilson και συν, ). Στην έρευνα συμμετείχαν 1 μαθητές δημοτικού σχολείου του λεκανοπεδίου Αττικής. Η αξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων έγινε με το Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency- Short Form (Bruininks, 197). Αυτούσια τμήματα κάθε τάξης ορίστηκαν τυχαία σε πειραματική ομάδα-πο και ομάδα ελέγχου-οε. Στη συνέχεια, η ΠΟ ακολούθησε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής εβδομάδων προσαρμοσμένο στις ελλείψεις των μαθητών. Η ΟΕ αντίστοιχα παρακολούθησε το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Η τελική μέτρηση των επιδόσεών τους προσδιόρισε ότι η ΠΟ είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από την ΟΕ. Στη συνέχεια εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις αδρές, αδρές- λεπτές και λεπτές κινητικές δεξιότητες για το σύνολο των μαθητών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδωσαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε ΠΟ και ΟΕ, δείχνοντας ευεργετικές τις επιδράσεις του παρεμβατικού προγράμματος. Θετικά ήταν τα επιμέρους αποτελέσματα και για τους μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση, όπου η ΠΟ είχε σημαντικά υψηλότερη επίδοση από την Ο.Ε. κατά τη δεύτερη μέτρηση. Συμπερασματικά, ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής παρέμβασης υποστηρίζει τη βελτίωση της κινητικής απόδοσης, όλων των μαθητών. Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής, κινητική απόδοση, κινητικές δεξιότητες The Effect of a Psychomotor Program on the Motor Proficiency of Early Elementary School Children Irene E. Spanaki 1, Emmanouil K Skordilis, & Fotini Venetsanou 3 1 Department of Primary Education, University of Patras, Hellas Department of Physical Education & Sports Sciences, National & Kapodestrian University of Athens, Hellas 3 Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas Abstract The present study examined the effect of a psychomotor intervention program in the motor proficiency of children with and without motor difficulties, aging 7 to 9 years old. The motor proficiency was assessed with the Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency- Short Form (Bruininks, 197), in 1 students from Athens, Greece. Intact sampling selection was used to classify the students in the experimental (EG) and control groups (CG). Following initial assessment the low motor proficiency group was detected, according to the criterion of Wilson et al (). The students in the EG followed an week psychomotor intervention program based on their respective needs, while the CG followed the regular school program. The students from both groups were reexamined at the end of the weeks program and the results were Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ. Εμμανουήλ Σκορδίλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εθνικής Αντίστασης 1, 1737 Δάφνη e mail:

2 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), significant, for: a) the total sample and b) the students with low motor proficiency. Specifically, students in the EG exhibited significantly higher mean scores at the end of the program, compared to the CG. Finally, the interaction between experimental treatment and time was examined with respect to the gross, fine and gross-fine motor skills. The results were significant once again, since the EG scored significantly higher than the CG at post test. Overall, the psychomotor intervention program may be used for the improvement of motor proficiency in school aged children. Key words: psychomotor intervention program, motor proficiency, motor skills Εισαγωγή Η ψυχοκινητική αγωγή είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος κινητικής αγωγής που έχει μεγαλύτερη εφαρμογή και αποδοχή στην εκπαίδευση, διότι προσεγγίζει σφαιρικά το παιδί και στοχεύει στην προαγωγή του πνευματικού, ψυχικού και κινητικού του τομέα (Δράκος & Μπίνιας, ; Μπουρνέλλη, ). Διάφοροι ερευνητές έχουν εξετάσει στο παρελθόν την επίδραση προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής σε παιδιά με ή χωρίς κινητικές ή μαθησιακές δυσκολίες και υποστηρίζουν ότι επιδρούν ευεργετικά στην κινητική απόδοση των μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Cooley, Oakman, McNaughton, & Ryska, 1997; Καμπάς, Αμούτζας, Μακρή, Γούργουλης, & Αντωνίου, ; Rimmer & Kelly, 199). Σε έρευνα των Cooley και συνεργατών (1997) εξετάστηκε η αδρή κινητικότητα 57 παιδιών ηλικίας εφτά και δέκα ετών, καθώς και η επίδραση ενός προγράμματος ψυχοκινητικής εκπαίδευσης κινητικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη των θεμελιωδών κινητικών προτύπων μαθητών της Τασμανίας. Η ε- πίδραση του προγράμματος κινητικών δεξιοτήτων απέδειξε σημαντική σχέση για τα παιδιά της ηλικίας αυτής, ενώ το καθημερινό πρόγραμμα φυσικής αγωγής δεν έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Οι Rintala, Pienimäki, Ahonen, Cantell και Kooistra (199) σύγκριναν την αποτελεσματικότητα δύο προγραμμάτων ψυχοκινητικής παρέμβασης σε παιδιά με συνδυασμό γλωσσικών και κινητικών δυσχερειών από εκπαιδευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 5 παιδιά που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: ομάδα (ΠΟ) και Ομάδα (ΟΕ). Η ΠΟ έλαβε μέρος σε προσαρμοσμένο ψυχοκινητικό πρόγραμμα παρέμβασης 1 εβδομάδων, ενώ η ΟΕ ακολούθησε το πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Και οι δύο ομάδες σημείωσαν βελτίωση, αλλά οι συμμετέχοντες στην ΠΟ παρουσίασαν σημαντικότερες βελτιώσεις από τους συμμετέχοντες στην ΟΕ, ιδιαίτερα στις δεξιότητες του χειρισμού αντικειμένων του Test of Gross Motor Development (TGMD, Ulrich, 195). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προσαρμοσμένα προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής συμβάλουν στη συνολική βελτίωση μαθητών με γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές. Οι Zimmer, Christoforidis, Xanthi, Aggeloussis και Kambas () μελέτησαν την επίδραση ενός ψυχοκινητικού παρεμβατικού προγράμματος στην κινητική απόδοση σε 33 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα υποστηριζόταν από δραστηριότητες κιναισθητικής συνειδητοποίησης, καθώς και κατάκτησης του χώρου, του χρόνου και της κατεύθυνσης και εστιάστηκε στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν σημαντική βελτίωση για όλους τους μαθητές. Η βελτίωση όμως ήταν μεγαλύτερη για τους μαθητές της ΠΟ συγκριτικά με την ΟΕ, καθώς και για τους χρονους, συγκριτικά με τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Οι Zimmer και συνεργάτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παρεμβατικά προγράμματα είναι χρήσιμο να στηρίζονται στα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών ξεχωριστά. Από τη μέχρι σήμερα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μας δε βρέθηκαν έρευνες που να αφορούν την Ελλάδα και να εξετάζουν την επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής σε παιδιά με χαμηλή κινητική απόδοση. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εξετάσει: α) την επίδραση του συγκεκριμένου παρεμβατικού προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στο σύνολο των μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς και β) την επίδραση του συγκεκριμένου παρεμβατικού προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής σε μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η πειραματική συνθήκη (ΠΟ και ΟΕ) και το χρονικό σημείο μέτρησης (αρχή και τέλος). Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η συνολική βαθμολογία στο BOTMP- SF, η οποία διαχωρίζεται σε βαθμολογία σε αδρές, αδρές λεπτές και λεπτές κινητικές δεξιότητες των μαθητών.

3 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), Μέθοδος και Διαδικασία Χαρακτηριστικά δοκιμαζόμενων Το δείγμα της παρούσας έρευνας προήλθε από γενικό δημοτικό σχολείο του λεκανοπεδίου Αττικής (δειγματοληψία σκοπιμότητας). Συμμετείχαν 1 μαθητές (71 αγόρια και 77 κορίτσια) που φοιτούσαν στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ηλικίας 7 έως 9 χρόνων (ΜΟ = μήνες, ΤΑ = 1.3 μήνες). Το σχολείο αυτό είχε δύο τμήματα για κάθε μία από τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ώστε το ένα τμήμα να χρησιμοποιείται ως ΠΟ και το άλλο ως ΟΕ (κατά στρώματα τυχαία δειγματοληψία, Thomas & Nelson, 3). Όλα τα παιδιά των έξι παραπάνω τμημάτων αξιολογήθηκαν με το ΒΟΤΜΡ- SF και στη συνέχεια, το ένα τμήμα από κάθε τάξη επιλέχθηκε ως ΠΟ και το άλλο ως ΟΕ αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες (ΠΟ και ΟΕ) δε διέφεραν σημαντικά στις αρχικές επιδόσεις τους στο ΒΟΤΜΡ- SF, πιστοποιώντας την κοινή τους αφετηρία κατά την διάρκεια της έρευνας. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν οι μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση, και από τις δύο ομάδες (ΠΟ και ΟΕ), με βάση τις επιδόσεις τους στο BOTMP-SF (Bruininks, 197) και σύμφωνα με το κριτήριο των Wilson, Kaplan, Crawford, και Dewey (). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Wilson και συνεργάτες (), η κινητική απόδοση των μαθητών χωρίστηκε ως εξής: α) -1 Τυπική Απόκλιση (ΤΑ) και κάτω από τον ΜΟ αναφέρεται σε μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση, β) -1 ΤΑ έως +1 ΤΑ γύρω από τον ΜΟ αναφέρεται σε μαθητές με μέτρια κινητική απόδοση και γ) +1 ΤΑ και πάνω από τον ΜΟ αναφέρεται σε μαθητές με υψηλή κινητική απόδοση. Διαδικασία Έγινε προφορική ενημέρωση των δασκάλων, των ΚΦΑ και των γονέων, των οποίων τα παιδιά έ- λαβαν μέρος στην έρευνα, με συνοδεία ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με την κινητική απόδοση. Οι μαθητές είχαν γραπτή συγκατάθεση των γονιών τους για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν οι κινητικές δεξιότητες των συμμετεχόντων με τη σύντομη μορφή του ΒOTMP- SF (Bruininks, 197), και επιλέχθηκαν οι μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Η εξέταση με το ΒOTMP-SF πραγματοποιήθηκε στην αυλή του σχολείου, εκτός από τις γραφοκινητικές δοκιμασίες που έγιναν στην τάξη. Την αξιολόγηση την έκανε η πρώτη ερευνήτρια και είχε διάρκεια 15 - λεπτά, για κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. Μετά την αξιολόγηση όλων των μαθητών, ακολούθησε το παρεμβατικό πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής για την ανάπτυξη της κινητικής απόδοσης στην ΠΟ. Παράλληλα, η ομάδα ελέγχου, ακολούθησε το καθημερινό πρόγραμμα φυσικής αγωγής του σχολείου. Με την ο- λοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης, οι μαθητές επαναξιολογήθηκαν στις δοκιμασίες του BOTMP-SF. Πρόγραμμα Παρέμβασης Το ψυχοκινητικό πρόγραμμα διήρκησε οκτώ εβδομάδες και στηρίχτηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και σε άλλους συγγραφείς και ερευνητές (Δράκος & Μπίνιας, ; Μπουρνέλλη, ; Zimmer, ). Eίχε συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα, λεπτά κάθε φορά, και πραγματοποιούνταν στην αυλή του σχολείου ή στο γυμναστήριο, στην ώρα της Φ.Α. Στο πρόγραμμα παρέμβασης υπήρχαν δραστηριότητες που αφορούσαν τη συνολική κινητική ολοκλήρωση του ατόμου, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή, όπως δεξιότητες στατικής και δυναμικής ισορροπίας, ρίψης, υποδοχής, λεπτής κίνησης (πχ. χειρισμό ψαλιδιού και μολυβιού, ταχύτητα αντίδρασης άνω άκρων, παιχνίδια με δάχτυλα σε στόχους) κοκ. Εν τέλει, μιλώντας για ψυχοκινητική αγωγή, σημαντικό ρόλο στο παρεμβατικό πρόγραμμα έπαιξε η ομαδική μορφή κάποιων δραστηριοτήτων, η παιγνιώδης μορφή άσκησης, η επαφή και επικοινωνία μεταξύ ομάδας και ερευνήτριας, καθώς και οι παροτρύνσεις και η εμψύχωση των συμμετεχόντων. Επιπλέον, το παρεμβατικό πρόγραμμα στηρίχτηκε σε δραστηριότητες που ενθάρρυναν την επίλυση προβλημάτων στους συμμετέχοντες, με διάφορες ερωτήσεις, όπως «με ποιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε ανάμεσα από τους κώνους;», «με ποιο τρόπο μπορούμε να φτάσουμε τη σκυτάλη στον στόχο της γρήγορα» κ.ο.κ., πράγμα που υποστηρίζει την αυτενέργεια και την καλλιέργεια εκτίμησης στις ικανότητες των συμμετεχόντων (Karabourniotis et al., ). Ερευνητικό εργαλείο Η κινητική απόδοση των συμμετεχόντων εξετάστηκε με το Short Form από τη δέσμη του Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruininks, 197). Η δέσμη Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP: Bruininks, 197) δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της κινητικής α-

4 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), πόδοσης παιδιών ηλικίας ½ - 1½ ετών και αναπτύχθηκε προκειμένου να παράσχει σε εκπαιδευτικούς, κλινικούς ψυχολόγους και ερευνητές πληροφορίες για: α) την αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων, β) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γ) την αξιολόγηση σοβαρών κινητικών δυσκολιών και αναπτυξιακών διαταραχών. Εκτιμάται ως η περισσότερο χρησιμοποιούμενη δέσμη κινητικών ι- κανοτήτων καθώς έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές (Burton & Miller, 199; Gοowland και συν., 1991;Wilson, Kaplan, Crawford, & Dewey, ). Η σύντομη μορφή ΒOTΜΡ περιλαμβάνει τις 1 από τις συνολικά δοκιμασίες της ολοκληρωμένης μορφής και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία γρήγορη εκτίμηση της γενικής κινητικής απόδοσης. Η δέσμη αποτελείται από τις εξής δοκιμασίες: 1) Ταχύτητα κίνησης κι ευκινησία, ) Ισορροπία στο κυρίαρχο πόδι, 3) Ισορροπία με βάδισμα στη δοκό, ) Διαδοχικά χτυπήματα των ποδιών με ταυτόχρονη εκτέλεση κυκλικής κίνησης με τους δείκτες, 5) Κατακόρυφο άλμα και χτύπημα των χεριών μπροστά από το πρόσωπο κατά την εναέρια φάση, ) Άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, 7) Υποδοχή μπάλας, ) Ρίψη μπάλας, 9) Συγκράτηση χάρακα), 1) Σχεδιασμός γραμμής σε ίσιο «μονοπάτι», 11) Αντιγραφή κύκλου με το κυρίαρχο χέρι, 1) Αντιγραφή δύο μολυβιών που τα περιγράμματά τους τέμνονται, 13) Διαχωρισμός των καρτών με κριτήριο το σχήμα και 1) Σχεδιασμός κουκίδων. Από τις παραπάνω δοκιμασίες οι έξι πρώτες αφορούν την αδρή κινητικότητα (τρέξιμο, στατική και δυναμική ισορροπία, αμφίπλευρη συναρμογή, άλμα με κτύπημα χεριών και άλμα δύναμης), οι επόμενες δύο αφορούν τoν συνδυασμό αδρής και λεπτής κίνησης (υποδοχή και ρίψη) και οι επόμενες έξι τη λεπτή κινητικότητα (ικανότητα αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα, αντιγραφές μονοπατιού και σχημάτων, επιδεξιότητα και ταχύτητα άνω άκρων) (Bruininks, 197; Miyahara, 199; Νικολόπουλος, 7; Spanaki, Nikolopoulos, Skordilis, & Koutsouki, ). Η δέσμη BOTMP-SF έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε παιδιά γενικού πληθυσμού (π.χ Hay & Missiuna, 199) όσο και σε ειδικούς πληθυσμούς (πχ. Jobling, 1999). Παρότι δε, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις σχετικά με την εγκυρότητα της δέσμης για την κινητική αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Venetsanou, Kambas, Aggeloussis, Fatouros, & Taxildaris, 9), η χρήση της ΒΟΤΜΡ-SF για την α- ξιολόγηση παιδιών σχολικής ηλικίας υποστηρίζεται επαρκώς (Broadhead & Bruininks, 19; Hassan, 1; Kambas & Aggeloussis, ). Όσον αφορά τέλος στην αξιοπιστία της ΒΟΤMP-SF, οι Moore, Reeve και Boan (19) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της δέσμης και σύμφωνα με τα ευρήματά τους, ο δείκτης για το συνολικό σκορ της δέσμης ήταν.7, τιμή η οποία χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Στατιστική Ανάλυση Το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική επεξεργασία (SPSS) (Norusis, 1993). Συγκεκριμένα, με ANCOVA εξετάστηκαν οι διαφορές κατά την τελική μέτρηση μεταξύ της ΠΟ και της ΟΕ, εξαιρώντας την επίδραση της αρχικής μέτρησης, στην συνολική επίδοση του BOTMP-SF, για: α) το σύνολο των μαθητών καθώς και β) για τους μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Επιπλέον, Χ MANOVAs εξέτασαν την αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης (αρχή και τέλος παρεμβατικού προγράμματος), ως προς τις επιδόσεις στις αδρές, λεπτές, και αδρές - λεπτές κινητικές δεξιότητες του BOTMP-SF, όσον αφορά α) το σύνολο των μαθητών καθώς και β) τους μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Αποτελέσματα Σύνολο Μαθητών Αρχικά, εξετάστηκαν οι διαφορές ανάμεσα στην ΠΟ και την ΟΕ, κατά την πρώτη μέτρηση, στη συνολική βαθμολογία BOTMP-SF. Δε βρέθηκαν σημαντικά στατιστικές διαφορές (t 1 = -1., p =.9), πιστοποιώντας την κοινή αφετηρία των δύο ομάδων (ΠΟ και ΟΕ) στο ψυχοκινητικό πρόγραμμα παρέμβασης. Στη συνέχεια, η ANCOVA που εξέτασε την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος στη συνολική βαθμολογία, ξεπέρασε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (F 1,1 = 159.7, p <.1, η =.5). Η εξέταση των επιδόσεων στη δεύτερη μέτρηση προσδιόρισε ότι η ΠΟ είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από την ΟΕ. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις αδρές, αδρές- λεπτές και λεπτές κινητικές δεξιότητες όλων των μαθητών. Αναφορικά, με τις αδρές κινητικές δεξιότητες τα πολυμεταβλητικά αποτελέσματα (MANOVA) ήταν σημαντικά (Λ =.53, F 1,1 =.3, p <.1, η =.17). Με βάση τα παραπάνω, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση χρονικού σημείου μέτρησης και πειραματικής συνθήκης για κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές ξεχωριστά,

5 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), (F 7.7, p., η.5 1) Τέλ ος Αρχ ή Σχήμα 1. Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα της ταχύτητας κίνησης και ευκινησίας για το σύνολο των μαθητών. Σχήμα. Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα της δυναμικής ισορροπίας για το σύνολο των μαθητών. με έλεγχο Bonferroni (.5/ =.9). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις για την ταχύτητα κίνησης κι ευκινησία (F 1,1 =.9, p =.9, η =.5) και για τη δυναμική ισορροπία (F 1,1 = 7.7, p =., η =.51). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις αδρές- λεπτές κινητικές δεξιότητες όλων των μαθητών. Τα πολυμεταβλητικά αποτελέσματα ήταν σημαντικά (Λ =.3, F 1,1 = 3.93, p <.1, η =.5). Οι μονομεταβλητικές αναλύσεις, με έλεγχο Bonferroni (.5/ =.5), έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα για την υποδοχή (F 1,1 = 3.37, p<.1, η =.33) και για τη ρίψη (F 1,1 = 11., p<.1, η =.39) αντίστοιχα (Σχήματα 3 και ). (, p, η ) (, p, η ) Σχήμα 3 Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα της ρίψης για το σύνολο των μαθητών. Σχήμα. Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα της σύλληψης για το σύνολο των μαθητών. Επιπλέον, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις λεπτές κινητικές δεξιότητες όλων των μαθητών. Τα πολυμεταβλητικά αποτελέσματα ήταν σημαντικά (Λ =.7, F 1,1 = 7., p <.1, η =.1). Οι μονομεταβλητικές αναλύσεις με έλεγχο Bonferroni (.5:/ =.9), έδειξαν σημαντική αλληλεπίδραση για την αντιγραφή του κύκλου (F 1,1 =.7, p =., η =.57) και για το διαχωρισμό καρτών (F 1,1 = 15.17, p<.1, η =.9) (Σχήματα 5 και ). Χαμηλή Κινητική Απόδοση Η ANCOVA F τιμή που εξέτασε τις διαφορές στο BOTMP- SF για την ομάδα των μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση, ξεπέρασε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (F 1,1 = 37.31, p <.1, η =.). Η εξέταση των μέσων τιμών προσδιόρισε ότι η ΠΟ είχε σημαντικά υψηλότερη επίδοση από την Ο.Ε. κατά τη δεύτερη μέτρηση, αφού έγινε έλεγχος των τιμών της αρχικής μέτρησης. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις αδρές, αδρές - λεπτές και λεπτές κινητικές δεξιότητες των μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση. Αναφορικά με τις αδρές κινητικές δεξιότητες, τα πολυμεταβλητικά αποτελέσματα ήταν σημαντικά (Λ =.91, F 1,1 =.9, p =.37, η =.51). Οι μονομεταβλητικές αναλύσεις στη συνέχεια, με έλεγχο

6 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), (F.7, p., η.57) Σχήμα 5 Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα της αντιγραφής κύκλου για το σύνολο των μαθητών. Σχήμα. Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα του διαχωρισμού καρτών για το σύνολο των μαθητών. (,p, η ) Σχήμα 7 Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα δυναμικής ισορροπίας για μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Bonferroni (.5: =.9), έδειξαν σημαντική αλληλεπίδραση για την δυναμική ισορροπία (F 1,1 = 1.7, p<.1, η =.397) (Σχήμα 7). Στη συνέχεια, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις αδρές λεπτές κινητικές δεξιότητες των μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση. Τα πολυμεταβλητικά αποτελέσματα ήταν σημαντικά (Λ =.51, F 1,1 = 1.1, p<.1, η =.55) και οι μονομεταβλητικές αναλύσεις, με έλεγχο Bonferroni (.5:/ =.5), έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα για την υποδοχή (F 1,1 = 7.7, p =.11, η =.) και τη ρίψη (F 1,1 = 19.1, p<.1, η =.7) αντίστοιχα (Σχήματα και 9)., εξετάστηκε η αλληλεπίδραση πειραματικής συνθήκης και χρονικού σημείου μέτρησης ως προς τις λεπτές κινητικές δεξιότητες των μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση. Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά (Λ =.3, F 1,1 = 3.7, p =.15, η =.57) και οι μονομεταβλητικές post hoc αναλύσεις με έλεγχο Bonferroni (.5/ =.9), έδειξαν σημαντική αλληλεπίδραση για τον σχεδιασμό κουκίδων (F 1,1 = 1.7, p=., η =.3, Σχήμα 1). ( p η ) Σχήμα Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα σύλληψης για μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Σχήμα 9. Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα ρίψης για μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση.

7 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), (,p, η ) Σχήμα 1. Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας (ΠΟ και ΟΕ) και χρονικού σημείου μέτρησης, ως προς τη δεξιότητα του σχεδιασμού κουκίδων για μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Συζήτηση Το πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής βελτίωσε την κινητική απόδοση των παιδιών της ΠΟ συγκριτικά με την ΟΕ Η βελτίωση ήταν εμφανής στις αδρές, αδρές- λεπτές, και λεπτές δεξιότητες όλων των μαθητών. Περαιτέρω στατιστική επεξεργασία προσδιόρισε ότι η βελτίωση ήταν εμφανής πιο συγκεκριμένα, στις παρακάτω δεξιότητες: ταχύτητα και ευκινησίας, δυναμική ισορροπία (αδρές), υποδοχή και ρίψη (αδρές- λεπτές), και αντιγραφή κύκλου και διαχωρισμός καρτών (λεπτές). Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες (Cooley et al., 1997; Καμπάς και συν, ; Valentini & Rudisill, ). Συγκεκριμένα, οι Valentini και Rudisill () ακολούθησαν παρεμβατικό πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής που στηρίχτηκε στη διαβάθμιση της δυσκολίας και στην ποικιλία των κινητικών στόχων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν σημαντική βελτίωση των αδρών κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών που συμμετείχαν. Στο παρελθόν, οι Cooley και συν. (1997) υποστήριξαν τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής με τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αναφορικά με τις λεπτές δεξιότητες, συμφωνούν με τους Καμπά και συν. () που βρήκαν βελτίωση σε τέσσερις δοκιμασίες του ΒΟΤΜP για την ΠΟ συγκριτικά με την ΟΕ, σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Αναφορικά με την ομάδα των μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση, βρέθηκε σημαντική βελτίωση συνολικά. Επιπλέον, η βελτίωση ήταν σημαντική στις επιμέρους αδρές (δυναμική ισορροπία), αδρές λεπτές (σύλληψη και ρίψη) και λεπτές (σχεδιασμός κουκίδων) κινητικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με ερευνητές που εξέτασαν στο παρελθόν την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων σε μαθητές με αναπτυξιακές δυσκολίες, κινητικές (Goodway & Branta, 3; Rimmer & Kelly, 199) και μαθησιακές (Rintala et al., 199). Αναφορικά με την ομάδα μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση, δεν βρέθηκε αντίστοιχη ελληνική βιβλιογραφία για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Μονάχα οι μελέτες που αναφέρθηκαν προηγούμενα εξετάζουν την εφαρμογή ψυχοκινητικών προγραμμάτων στην κινητική απόδοση μαθητών με χαμηλή κινητική απόδοση στο εξωτερικό. Στην παρούσα έρευνα, ακολουθήσαμε την προτροπή των Καμπά και συν. () και εξετάσαμε την εφαρμογή του ψυχοκινητικού προγράμματος σε μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση στη χώρα μας. Επιπλέον, η εξέταση της επίδρασης (effect size) μας οδήγησε σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η επίδραση του προγράμματος φάνηκε να είναι μεγαλύτερη για την ομάδα με χαμηλή κινητική απόδοση (η =.), συγκριτικά με το σύνολο των μαθητών (η =.5). Επιπλέον, για την ομάδα με χαμηλή κινητική απόδοση, η επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος ήταν μεγαλύτερη στην αδρή (η =.59) και λεπτή κίνηση (η =.57), συγκριτικά με το σύνολο των μαθητών (αδρή: η =.17, λεπτή: η =.1). Αναφορικά με την αδρή λεπτή κίνηση (δεξιότητες ρίψης και υποδοχής), η επίδραση του ψυχοκινητικού προγράμματος στο σύνολο των μαθητών (η =.537) καθώς και στους μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση (η =.59) φάνηκε να είναι αντίστοιχη. Συνολικά λοιπόν, το ψυχοκινητικό πρόγραμμα βελτίωσε όλους τους μαθητές. Η βελτίωση όμως ήταν περισσότερο εμφανής σε μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση και ιδιαίτερα, στις αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες. Αντίθετα, οι αδρές λεπτές δεξιότητες βελτιώθηκαν στον ίδιο βαθμό περίπου για τους μαθητές με και χωρίς κινητικές δυσκολίες. Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανά η ψυχοκινητική αγωγή να επιδρά σε διαφορετικό βαθμό και σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθη-

8 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), τή και μαθήτριας. Στο μέλλον χρειάζεται να εξεταστεί και πάλι στη χώρα μας η επίδραση αντίστοιχων παρεμβατικών προγραμμάτων σε μαθητές που διαφέρουν ανάλογα με τις κινητικές και/ ή ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, η επίδρασή τους στις επιμέρους αδρές, λεπτές και αδρές λεπτές κινητικές δεξιότητες, η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών και μαθητριών με χαμηλή κινητική απόδοση, κοκ. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε περιορισμούς. Το δείγμα προερχόταν από γενικό σχολείο της Αττικής και συγκεκριμένα των Δυτικών Προαστίων, στο οποίο υπήρχε πρόσβαση από την πρώτη ερευνήτρια. Επομένως, τα αποτελέσματα της έρευνας δε γενικεύονται σε άλλες περιοχές ούτε και σε όλες τις ομάδες μαθητών (Thomas & Nelson, 3). Μέσα στη γενική σχολική τάξη είναι πιθανό να υπήρχαν μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές ή άλλα σοβαρά μαθησιακά προβλήματα. Στην παρούσα έρευνα δεν ελέγχθηκε η παρουσία, ή μη, αναπτυξιακών διαταραχών και/ ή άλλων μαθησιακών προβλημάτων για τους συμμετέχοντες. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι η ψυχοκινητική αγωγή έχει ευεργετική επίδραση σε όλους τους μαθητές, και υποστηρίζει σημαντικά τους μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να ασχοληθούν με προγράμματα παρέμβασης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. Επίσης, το συγκεκριμένο παρεμβατικό πρόγραμμα στηρίχθηκε πολύ σε δραστηριότητες που ενθάρρυναν την επίλυση προβλημάτων από τους συμμετέχοντες, καθώς η πρώτη ερευνήτρια έθετε ερωτήσεις - συχνά - στη διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος, για τον τρόπο που θα επέλεγαν οι συμμετέχοντες να ακολουθήσουν μία δραστηριότητα. Η επιλογή κινητικής απάντησης είχε σαν συνέπεια την αυτενέργεια, αλλά και την επικοινωνία και επαφή μεταξύ των μαθητών, την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, συναισθήματα αλληλοϋποστήριξης και ομαδικότητας μεταξύ τους κοκ, στοιχεία που προάγουν την ελεύθερη έκφραση, την κοινωνικοσυναισθηματική τους ευεξία και εν γένει την ποιότητα ζωής τους. Σημασία για τη Φυσική Αγωγή Συμπερασματικά, η ψυχοκινητική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, κατά τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, α- φού, καθώς φαίνεται επιδρά αποτελεσματικά για τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων γενικότερα. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διδασκαλία στο σχολείο χρειάζεται προσαρμογή σε νέες ιδέες και προγράμματα, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, η ΦΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη της στο σχεδιασμό της, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών που συνδέονται με τον καθορισμό εξατομικευμένων στόχων ανάλογων με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. Σημαντικό χαρακτηριστικό του παρόντος παρεμβατικού προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι υποστήριξε τα παιδιά με χαμηλή κινητική απόδοση, δίνοντας αξία στην προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες και διαφορές όλων των μαθητών. Βιβλιογραφία Broadhead, G. & Bruininks, R. (19). Childhood motor performance traits on the Short Form Bruininks Oseretsky Test. Physical Educator, 39(3), Bruininks, R. H. (197). Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. Minnesota: American Guidance Service. Burton, Α. W., & Miller, D. E. (199). Movement Skill Assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. Cooley, D., Oakman, R., McNaughton, L., & Ryska, T. (1997). Fundamental movement patterns in Tasmanian primary school children. Perceptual and Motor Skills,, Δράκος, Γ. Δ., & Μπίνιας, Ν. Γ. (). Ψυχοκινητική Αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Evaggelinou, C., & Pappa, A. (199). Gross motor development of Greek elementary school children. World Pre-Olympic Congress in Physical Activity, Sports and Health, Dallas, 1-1 July. Gοowland, C., King, G., King, S., Law, M., Letts, L., MacKinnon, L., et al. (1991). Review of selected measures in neurodevelopmental reha

9 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), bilitation. Hamilton, Ontario: Neurodevelopmental Clinical Research Unit. Hay, J. & Missiuna, C. (199). Motor proficiency in children reporting low levels of participation in physical activity. Canadian Journal of Occupational Therap,y 5 (), -71. Hassan, M. M. (1). Validity and reliability for the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Short Form. Perceptual and Motor Skills, 9(1), Jobling, A. (1999). Attainment of motor proficiency in school-aged children with Down children. Adapted Physical Activity Quarterly, 1(), Kambas, A. & Aggeloussis, N. (). Construct validity of the Bruininks Oseretsky test of motor proficiency short form for a sample of Greek preschool and primary school children. Perceptual and Motor Skills, 1, 5-7. Καμπάς, Α. (199). Η σημασία του παιχνιδιού στην εκμάθηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία. Διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, Ελλάδα. Καμπάς, Α., Αμούτζας, Κ., Μακρή, Ε., Γούργουλης, Β., & Αντωνίου, Π. (). Επίδραση της ψυχοκινητικής αγωγής με έμφαση στο χώρο και στο χρόνο στην ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία. Άθληση και Κοινωνία, 3, Καμπάς, Α., Αγγελούσης, Ν., Προβιαδάκη, Ε., Μαυρομάτης, Γ., & Ταξιλδάρης, Κ. (). Έλεγχος της εσωτερικής δομής και συνοχής της δέσμης (ολοκληρωμένη μορφή) σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, (), Karabourniotis, D., Evaggelinou, C., Tzetzis, G., & Kourtessis, T. (). Curriculum enrichment with self-testing activities in development of fundamental movement skills of first grade children in Greece. Perceptual and Motor Skills, 9, Κουτσούκη, Δ. (1). Ειδική Φυσική Αγωγή. Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα. Εκδόσεις Συμμετρία. Moore, J., Reeve, G., & Boan, T. (19). Reliability of the Short Form of the Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency with five-year-old children. Perceptual and Motor Skills,, 3-. Μπουρνέλλη, Ν. (). Κινητική Δημιουργικότητα. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Κινητικής Δημιουργικότητας για παιδιά. Αθήνα. Νικολόπουλος, Α. (7). Η επίδραση παρεμβατικού προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης στην κινητική επάρκεια μαθητών τριών πρώτης σχολικής ηλικίας. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Norusis, M. J. (1993). SPSS for Windows. Base system user s guide. Release.. Chicago: Marketing Department, SPSS Inc. Pless, Μ., & Carlsson, Μ. (). Effects of motor skill intervention on developmental coordination disorder: A meta-analysis. Adapted Physical Activity Quarterly, 17, Pyfer, J. L., & Carlson, B. R. (197). Characteristic motor development of children with learning disabilities. Perceptual and Motor Skills, 35, Rimmer, J. H. & Kelly, L. E. (199). Gross motor development in preschool children with learning disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly,, -79. Rintala, P., Pienimäki, K., Ahonen, T., Cantell, M., & Kooistra, L. (199). The effects of a psychomotor training programme on motor skill development in children with developmental language disorders. Human Movement Science, 17(-5), Spanaki, I., Nikolopoulos, A., Skordilis, E, & Koutsouki, D. (). Motor and Graphomotor Performance of Students Aging from 5 to 1 Years Old. European Psychomotricity Journal, 1(), 3-5. Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (3). Έρευνα στη Φυσική Δραστηριότητα. (3 η εκδ.) (Επιμέλεια Μετάφρασης: Καρτερολιώτης, Κ.). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης. (Έκδοση πρωτότυπου το 199). Ulrich, D. A. (195). Test of Gross Motor Development. Austin, TX: PRO-ED. Valentini, N. C., & Rudisill, M. E. (). An inclusive climate intervention and the motor skill development of children with and without disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 1, Venetsanou F., Kambas A., Aggeloussis N., Serbezis V., & Taxildaris K. (7). Use of the Bruininks-Osetetsky Test of Motor Proficiency for identifying children with motor impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 9(11),-. Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N., Fatouros, I., & Taxildaris, K. (1). Motor assessment of preschool aged children: a preliminary investigation of the validity of the Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency- Short Form. Human Movement

10 Ει. Σπανάκη, κ.ά. /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, (1), Science, (in press). Βενετσάνου, Φ., Καμπάς, Α., Αγγελούσης, Ν. & Φατούρος, Ι. (). Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency- SF: An Investigation of Its Usefulness in Identification of Preschool Children with Movement Difficulties. Inquiries in Sport and Physical Education,, Wilson, B. N., Kaplan, B. J., Crawford, S. G., & Dewey, D. (). Interrater reliability of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Long Form. Adapted Physical Activity Quarterly, 17, Zimmer, R., Christoforidis, C., Xanthi, P., Aggeloussis, N. & Kambas, A. (). The effects of a psychomotor training program on motor proficiency of Greek preschoolers. European Psychomotricity Journal, 1() 3-9. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Πέρκος Στέφανος, Γρηγορίου Στεφανία.

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 48-60 2008 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αλέξανδρος Νικολόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Email: 2107276017 fvenetsanou@phed.uoa.gr

Email: 2107276017 fvenetsanou@phed.uoa.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Email: Βενετσάνου Φωτεινή Εθνικής Αντίστασης 41, άφνη, 17237 2107276017 fvenetsanou@phed.uoa.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 280 289 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 280-289 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ H Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1996 και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ανθρώπινης απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος σκοπός Να γνωρίσετε τις μορφές των νευροαναπτυξιακών διαταραχών των μαθητών που συναντάμε πιο συχνά στο σχολικό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Φ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Φ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2012 Last updated: October 16, 2012 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Φ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού TEACHING PHYSICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Με τον όρο γραφή εννοούμε ολόκληρο τον ορατό κόσμο τοποθετημένο μέσα σε γραμμές. Πρόκειται για μια τεράστια κατάκτηση του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 131 137 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 131-137 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου ΕΤΟΥΣ) 08.00 ΕΑΚ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Πράξη Ομάδ. Διδασκόντων ΔΕΥ. 20 ΙΑΝ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Θεωρία Ομάδ. διδασκόντων Ελλ. Παρ.Χοροί ΜΚ0206 Δήμας-Ιακωβάκη (λίστα δηλώσεων) -4-28

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΜΕ ΔΕΠ-Υ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ;

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; Βασιλειάδου Ό., έρρη Β., Εµµανουηλίδου Κ., Τζέτζης Γ., Κιουµουρτζόγλου Ε. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Συνεργασία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ & ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στην Κύπρο 9,10&11 Οκτωβρίου 2015 Θα παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int 2011-03-15 12:25:14 Σκοπός Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναμετάδοση ή διασκευή και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή ηχογραφικό του

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Φυσική Δραστηριότητα Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Φυσική Δραστηριότητα Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Φυσική Δραστηριότητα Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ιεύθυνση Επικοινωνίας : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 41 ΑΦΝΗ-17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικά Παιχνίδια: Μια Καινοτόμος Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία

Διαδραστικά Παιχνίδια: Μια Καινοτόμος Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία Διαδραστικά Παιχνίδια: Μια Καινοτόμος Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία ΕΛΕΝΗ Δ. ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΙΛΚΙΣ MSc, PhDc, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

9/4/2015. Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο. Παιχνίδια/Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες

9/4/2015. Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο. Παιχνίδια/Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο Κωνσταντία Μηλίδη η Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο για την διδαχή του Ε ΑΛΦΑ. Σάββατο 8 Νοεµβρίου 2014

Σεµινάριο για την διδαχή του Ε ΑΛΦΑ. Σάββατο 8 Νοεµβρίου 2014 Σεµινάριο για την διδαχή του Ε ΑΛΦΑ Εργαλείου ιεπιστηµονικής Οµάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσµα του Αυτισµού Σάββατο 8 Νοεµβρίου 2014 Η Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση µιας περίληψης των βασικότερων θεµάτων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία «Μετάφραση και προσαρμογή του Goodenough-Harris. Drawing Test (Harris, 1963) στα ελληνικά. Πιλοτική χορήγηση σε τριάντα περιπτώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας». Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα