ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 2594/1999 τµ. Θ Τριµελές Πηγή: Νοµικό Βήµα 48/00 σελ. 1196

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 2594/1999 τµ. Θ Τριµελές Πηγή: Νοµικό Βήµα 48/00 σελ. 1196"

Transcript

1 ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 2594/1999 τµ. Θ Τριµελές Πηγή: Νοµικό Βήµα 48/00 σελ Αεροσκάφη. Ολυµπιακή Αεροπορία.- ιεθνής Συµβάσεις.- Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βαρσοβίας του 1929 επί ατυχήµατος το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια διεθνούς αεροπορικής µεταφοράς, είτε αυτό συνέβη κατά την πτήση είτε πριν την επιβίβαση, ευθύνεται ο µεταφορέας. Πρόεδρος: ο κ. Ζ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, πρόεδρος πρωτοδικών Εισηγήτρια: η κ. Φ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, πρωτοδίκης ικηγόροι: ο κ. Ι. Κούτσικας, η κ. Μ. Σπάσου, δικαστική αντιπρόσωπος ΝΣΚ Επειδή, µε την κρινόµενη αγωγή ζητείται, να υποχρεωθεί το εναγόµενο Ελληνικό ηµόσιο, να καταβάλει στην ενάγουσα, νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής 1) ποσό δρχ. ως αποζηµίωση για τη ζηµιά που υπέστη εξαιτίας του τραυµατισµού της από πτώση στη σκάλα του Κρατικού Αερολιµένος «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ενώ κατευθυνόταν για επιβίβαση στο αεροπλάνο της Ολυµπιακής Αεροπορίας, που θα τη µετέφερε στη Γερµανία και 2) ποσό ως χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ανωτέρω αιτία. Η αγωγή εισάγεται ενώπιον του ικαστηρίου αυτού ως διαφορά του άρθρου 1 παρ. 2 περ. η του ν. 1406/1983 (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) κα εφόσον καταβλήθηκε το δικαστικό ένσηµο που αναλογεί, όπως προκύπτει από το γραµµάτιο είσπραξης της ΕΤΕ και το διπλότυπο είσπραξης / Σειράς VI τύπου Β της ΥΟ Ενσήµων και ικαστικών Εισπράξεων Θεσσαλονίκης το ικαστήριο προχωρεί σε έρευνα και των λοιπών προϋποθέσεων του παραδεκτού. Επειδή, το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ (π.δ. 456/1984, Α 164) ορίζει ότι «για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δηµοσίου κατά την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συµφέροντος». Επειδή, εξάλλου, το άρθρο 28 του Σ. 1975, όπως αναθεωρήθηκε και το κείµενό του µεταφέρθηκε στη δηµοτική γλώσσα µε το Β ψήφισµα της 6 ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ Αναθεωρητικής Βουλής (Α 24) ορίζει στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 ότι «οι γενικά παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου» Με τον α.ν. 596/1937 (Α 209) κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ η υπογραφείσα από την Ελλάδα στη Βαρσοβία στις «Σύµβασις περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς αεροµεταφοράς (Βαρσοβίας 1929) µετά του προσθέτου εις αυτήν Πρωτόκολλο», η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955, το οποίο κυρώθηκε µε το ν.δ. 4395/1964 (Α 198), τη Σύµβαση της Γουαδαλαχάρας του 1961, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 766/1971 (Α 83) το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1975, τα οποία κυρώθηκαν µε το ν. 1778/1988 (Α 111). Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής η σύµβαση εφαρµόζεται «εις πάσαν διεθνή εναέριον µεταφοράν προσώπων, αποσκευών ή εµπορευµάτων, εκτελουµένην δι αεροπλοίου επ αµοιβή», ενώ µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου της Χάγης, χαρακτηρίζεται διεθνής µεταφορά «πάσα µεταφορά εν τη οποία, συµφώνως προς τα υπό των Μερών συµφωνηθέντα, το σηµείον της αναχωρήσεως και το σηµείον του προορισµού, ανεξαρτήτως εάν λάβη χώραν διακοπή της µεταφοράς ή µεταφόρφωσις, ευρίσκονται είτε επί του εδάφους δύο Υψηλών Συµβαλλοµένων Μερών είτε επί του εδάφους ενός µόνον Υψηλού Συµβαλλοµένου Μέρους, εφόσον συνεφωνήθη σηµείον σταθµεύσεως εντός του εδάφους ετέρου Κράτους και εάν ακόµη το Κράτος τούτο δεν είναι Υψηλόν Συµβαλλόµενον Μέρος». Το Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύµβασης περιέχει διατάξεις (άρθρα 17 έως 30 Α) που αναφέρονται στην ευθύνη του µεταφορέως. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν τα εξής: «Ο µεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζηµιά που επέρχεται σε περίπτωση θανάτου ή κάθε σωµατικής βλάβης που

2 υφίσταται ένας επιβάτης µε την προϋπόθεση και µόνο ότι το γεγονός που προκάλεσε το θάνατο ή τη σωµατική βλάβη έγινε στο αεροσκάφος ή στη διάρκεια των διαδικασιών επιβίβασης ή αποβίβασης.. Εν τούτοις, ο µεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος αν ο θάνατος ή η σωµατική βλάβη οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση της υγείας του επιβάτη» (άρθρο 17 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο IV του Πρωτοκόλλου Γουατεµάλας 1971). «Κατά τη µεταφορά επιβατών και αποσκευών και σε περίπτωση ζηµίας προερχοµένης από καθυστέρηση κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων, ο µεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος αν αποδείξει ότι εκείνος και οι υπάλληλοί του και πράκτορές του πήραν όλα τα µέτρα που ήταν απαραίτητα για την αποφυγή της ζηµίας ή ότι τους ήταν αδύνατο να πάρουν τέτοια µέτρα» (άρθρο 20, όπως αντικαταστάθηκε τελικά από το άρθρο V του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ Νο 4). «Κατά τη µεταφορά επιβατών και αποσκευών και στην περίπτωση που ο µεταφορέας αποδείξει ότι ο παθών προκάλεσε τη ζηµιά ή συνέβαλε σ αυτήν, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασής του, να απαλλάξει ολικώς ή µερικώς το µεταφορέα από την ευθύνη του» (άρθρο 21 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε τελικά από το άρθρο VI του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ Νο 4). «Εν τη µεταφορά προσώπων, η ευθύνη του µεταφορέως έναντι εκάστου επιβάτου περιορίζεται εις το ποσόν των φράγκων Εν τούτοις, ο επιβάτης, δι ειδικής συµφωνίας µετά του µεταφορέως θα δύναται να συµφωνή ανώτερον όριον ευθύνης» (άρθρο 22 παρ. 1). «Πάσα ιδιαιτέρα συµφωνία τείνουσα προς την απαλλαγήν του µεταφορέως από της ευθύνης αυτού ή προς καθορισµόν ορίου κατωτέρου του από της παρούσης συµβάσεως οριζοµένου είναι άκυρος και ανίσχυρος, η ακυρότης όµως της συµφωνίας ταύτη δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του σχετικού συµβολαίου όπερ παραµένει υποκείµενον εις τας διατάξεις της παρούσης συµβάσεως» (άρθρο 23 παρ. 1). «Κατά τη µεταφορά επιβατών και αποσκευών οποιαδήποτε αγωγή για θέµα ευθύνης, όπου κι αν στηρίζεται, είτε δυνάµει της παρούσης Σύµβασης είτε βάσει συµβολαίου είτε σε αθέµιτη πράξη ή για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να ασκηθεί παρά µόνο υπό τις προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση, υπό την επιφύλαξη του ορισµού των ατόµων που έχουν το δικαίωµα να την υποβάλουν και των αµοιβαίων δικαιωµάτων τους. Αυτά τα όρια ευθύνης αποτελούν ένα µάξιµουµ και είναι ανυπέρβλητα, όποιες και αν είναι οι περιστάσεις από τις οποίες απορρέει η ευθύνη» (άρθρο 24 παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο IX του Πρωτοκόλλου Γουατεµάλας 1971). «Κατά τη µεταφορά επιβατών και αποσκευών, τα όρια ευθύνης που προβλέπονται στο άρθρο 22 δεν εφαρµόζονται αν έχει αποδειχθεί ότι η ζηµία προκύπτει από µία πράξη ή µια παράλειψη του µεταφορέα ή των υπαλλήλων και των πρακτόρων του που έγινε, είτε µε την πρόθεση να προκληθεί ζηµία είτε από απροσεξία και µε επίγνωση ότι πιθανό από αυτή να προκύψει ζηµία, µε την προϋπόθεσε ότι, στην περίπτωση µιας πράξης ή µίας παράλειψης των υπαλλήλων ή των πρακτόρων υπάρχει απόδειξη ότι αυτοί ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» (άρθρο 25, όπως αντικαταστάθηκε τελικά από το άρθρο VIII του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ Νο 4). «Η περί ευθύνης αγωγή δέον να εγερθή κατ εντολήν του ενάγοντος εντός του εδάφους ενός των Υψηλών Συµβαλλοµένων Μερών είτε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της διαµονής του µεταφορέως ή της κυρίας έδρας της επιχειρήσεως αυτού ή του τόπου ένθα κέκτηται κατάστηµα τη επιµελεία του οποίου συνήφθη το συµβόλαιον είτε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου του προορισµού. Όσον αφορά τη ζηµία που προκύπτει από το θάνατο, από µια σωµατική βλάβη ή από µία καθυστέρηση που υπέστη ένας επιβάτης η αγωγή µπορεί να κατατεθεί ενώπιον ενός από τα δικαστήρια που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή στην επικράτεια ενός Υψηλού Συµβαλλόµενου Μέρους, ενώπιον ενός δικαστηρίου, στη δικαιοδοσία του οποίου ο µεταφορέας είναι κάτοχος κτιριακής εγκατάστασης, αν ο επιβάτης έχει την κατοικία του ή τη µόνιµη διαµονή του στην επικράτεια του ιδίου Υψηλού Συµβαλλόµενου Μέρους» (άρθρο 28 παρ. 1 και 2, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο ΧΙΙ του Πρωτοκόλλου Γουατεµάλας 1971). «Η περί ευθύνης αγωγή δέον να εγερθή, επί ποινή παραγραφής, εντός διετούς προθεσµίας υπολογιζόµενης από της αφίξεως εις τον προς ον όρον ή από της ηµέρας καθ ην ώφειλε το αερόπλοιον ν αφιχθή ή από της διακοπής της µεταφοράς» (άρθρο 29 παρ. 1). «Η παρούσα Σύµβαση δεν προδικάζει µε κανέναν τρόπο το ζήτηµα για το αν ένα πρόσωπο υπεύθυνο για ζηµία σύµφωνα µε τις διατάξεις της, έχει ή όχι δικαίωµα προσφυγής κατά οποιουδήποτε άλλου ατόµου» (άρθρο 30Α, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο ΧΙ του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ Νο 4). Τέλος, µε το άρθρο 35Α της

3 Σύµβασης, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο XIV Πρωτοκόλλου της Γουατεµάλας 1971, ορίστηκε ότι «1. Καµιά διάταξη της παρούσας Σύµβασης δεν απαγορεύει τη σύσταση από ένα Κράτος και την εφαρµογή στην επικράτειά του ενός συµπληρωµατικού συστήµατος αποζηµίωσης στο προβλεπόµενο απ αυτήν τη Σύµβαση υπέρ των εναγόντων στην περίπτωση θανάτου ή σωµατικών βλαβών ενός επιβάτη. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να επιβάλλει στο µεταφορέα και στους υπαλλήλους και πράκτορές του µια οποιαδήποτε ευθύνη επί πλέον αυτής που ορίζεται από τη Συνθήκη β) δεν πρέπει να επιβάλλει στο µεταφορέα καµιά οικονοµική ή διοικητική επιβάρυνση εκτός από την είσπραξη στο εν λόγω Κράτος των συµµετοχών των επιβατών, αν αυτό απαιτείται γ) δεν πρέπει να δίνει αφορµή για καµιά διάκριση µεταξύ των µεταφορέων όσον αφορά τους ενδιαφερόµενους επιβάτες και τα οφέλη που αυτοί οι τελευταίοι µπορούν να καρπωθούν από το σύστηµα πρέπει να τους αποδοθούν όποιος και αν είναι ο µεταφορέας που χρησιµοποίησαν δ) όταν ένας επιβάτης έχει συµµετάσχει στο σύστηµα, κάθε άτοµο που έχει υποστεί ζηµίες µετά από θάνατο ή σωµατικές βλάβες αυτού του επιβάτη θα µπορεί να επωφεληθεί από τα κέρδη του συστήµατος». Με το ν. 1815/1988 (Α 250) κυρώθηκε ο Κώδικας Αεροπορικού ικαίου, ο οποίος είχε συνταχθεί από ειδική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε βάσει του ν. 1400/1983 (Α 156 και της 2117/ απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών. Αντικείµενο του Κώδικα αυτού είναι η «ρύθµιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκµετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους». Το δέκατο πέµπτο κεφάλαιο του Κώδικα αυτού περιλαµβάνει διατάξεις που αναφέρονται στην ευθύνη από την εκµετάλλευση αεροσκάφους (άρθρα ). Σύµφωνα µε το άρθρο 194 αυτού «συµβάσεις παραχώρησης ή άδειας εκτέλεσης αεροπορικών µεταφορών, διεθνείς πολυµερείς συµβάσεις και διµερείς συµφωνίες δε θίγονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού». Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι επί ατυχήµατος το οποίο συνέβη ότι επί ατυχήµατος το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια αεροπορικής µεταφοράς προσώπων, δηλαδή πραγµατικού γεγονότος ή φυσικού φαινοµένου αιφνίδιου και βιαίου, προερχοµένου από εξωτερική αιτία, το οποίο προξένησε το θάνατο, τραυµατισµό ή σωµατική βλάβη σε επιβάτη, η ευθύνη αποζηµίωσης του επιβάτη για τη ζηµιά που υπέστη εξαιτίας του, διέπεται, προκειµένου µεν για εθνική εσωτερική µεταφορά, δηλαδή για µεταφορά που διεξάγεται από τόπο σε τόπο µεταξύ δύο σηµείων του ελληνικού κράτους, χωρίς ενδιάµεση στάση σε ξένο κράτος, από τις διατάξεις του Κώδικα Αεροπορικού ικαίου (ν. 1815/1988, Α 250), προκειµένου δε για διεθνή µεταφορά, δηλαδή για µεταφορά εκτός των άλλων, κατά την οποία τα σηµεία αναχώρησης και προορισµού βρίσκονται στο έδαφος δύο συµβαλλόµενων µερών, όπως είναι η Ελλάδα και η Γερµανία, από τη Σύµβαση της Βαρσοβίας 1929, η οποία, από την κύρωσή της µε τον α.ν. 596/1937 και τη θέση της σε ισχύ, αποτελεί, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Σ, αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού δικαίου, υπερισχύουσα κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόµου. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Σύµβασης της Βαρσοβίας, η σύµβαση της αεροπορικής µεταφοράς προσώπων καταρτίζεται άτυπα και αποδεικνύεται µε το εισιτήριο που εκδίδεται από τον αεροµεταφορέα. Κατά το άρθρο 17 αυτής, η ευθύνη σε αποζηµίωση για ένα τέτοιο ατύχηµα βαρύνει το µεταφορέα, ο οποίος απαλλάσσεται αν αποδείξει, ότι τόσο αυτός όσο και οι υπάλληλοί του έλαβαν ή αδυνατούσαν να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή της ζηµιάς (ευθύνη νόθος αντικειµενική). Απαλλάσσεται επίσης και στις περιπτώσεις που ο θάνατος ή η σωµατική βλάβη οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση της υγείας του επιβάτη ή σε υπαιτιότητά του. Το ατύχηµα πρέπει να συνέβη στο αεροπλάνο, το οποίο εκµεταλλεύεται, είτε αυτό βρίσκεται στο έδαφος είτε σε πτήση, αλλά και κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν από την επιβίβαση και αυτό που ακολουθεί µετά την αποβίβαση. Με τον όρο «επιβίβαση» νοείται κάθε ενέργεια του επιβάτη, που έχει σαν απώτερο σκοπό την πτήση µε ορισµένο αεροσκάφος, αρχίζει δε µε την κλήση των επιβατών από τον αεροµεταφορέα για τη συγκεκριµένη πτήση, χρονικό σηµείο από το οποίο οι επιβάτες βρίσκονται κάτω από τις οδηγίες και τον έλεγχο του µεταφορέα. Κριτήριο για να διαπιστωθεί, αν για το ατύχηµα, που αποτέλεσε την αιτία της ζηµιάς του επιβάτη, έχει ευθύνη ο αεροµεταφορέας, είναι, η δυνατότητα που αυτός έχει, να ελέγχει και να καθοδηγεί τον επιβάτη στο χώρο όπου βρίσκεται κατά το χρόνο του ατυχήµατος, ή αν ο τόπος, όπου αυτό συνέβη, εκτίθεται σε κινδύνους που αναφέρονται στην εκµετάλλευση του αεροσκάφους,

4 όπως είναι ο διάδροµος προσγείωσης των αεροπλάνων, ο οποίος παρουσιάζει κινδύνους για τους επιβάτες συνυφασµένους µε τους αεροπορικούς (κινδύνους από τις τουρµπίνες και τους κινητήρες των αεροπλάνων). Η ευθύνη αυτή απορρέει άµεσα από το νόµο και είναι αποκλειστική, µε την έννοια ότι είτε απορρέει από παράβαση κάποιου συµβατικού όρου (συµβατική) είτε απορρέει από αδικοπραξία του µεταφορέα ή των υπαλλήλων του, για τα ζητήµατα τα οποία ρυθµίζει η Σύµβαση, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις αυτής και όχι οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, από τις οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά, µόνο εκείνες που αναφέρονται σε ζητήµατα συµβατικής ή αδικοπρακτικής ευθύνης, τα οποία δε ρυθµίζονται από τη Σύµβαση (πρβλ. ΕφΑθ 4022, 6563/1991 ΕΕµπ ΜΒ 244, 616, 2692/1988 Αρµ , 4855/1985 ΕΣυγκ , ΠΠρΑθ 3126/1971 Αρµ ΚΣΤ 442, βλ. και αποφάσεις του Cour de Cassation της και του Εφετείου Παρισίων, οι οποίες εκδόθηκαν επί αγωγής αποζηµίωσης Mache κατά Air France λόγω ατυχήµατος που συνέβη στον ενάγοντα µετά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο και ενώ κατευθυνόταν προς το αεροδρόµιο, διερχόµενος, κατά παρέκκλιση της συνηθισµένης διαδροµής, από τους κήπους του τελωνείου, όπου εκτελούνταν έργα, συνοδευόµενος από συνοδό του µεταφορέα, στην ΕΕµπ ΙΗ , απόφαση του Εφετείου Aixen province της , η οποία εκδόθηκε επί αγωγής αποζηµίωσης Dame Fratani κατά της Air France λόγω πτώσης της ενάγουσας στη σκάλα του αεροδροµίου πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος, περίληψη της οποίας υπάρχει στην ΕΕµπ , Φ. Βεγλερή, Η σύµβαση, Π. Παραρά, Σύνταγµα 1975 Corpus, άρθρα 1-50, 1982, Σπ. Σπηλιωτόπουλο, Η αστική ευθύνη του αεροπορικού µεταφορέα για θάνατο, τραυµατισµό ή άλλη σωµατική βλάβη επιβατών, 1984, Ρ. Χατζηνικολάου Αγγελίδου, Η ευθύνη του αεροπορικού µεταφορέα στην εσωτερική µεταφορά προσώπων, σε Αρµ επ., Ν. Παπαχρονόπουλο, Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροµεταφορέα πραγµάτων κατά το Σύστηµα της Βαρσοβίας, 1988, Χρ. Χριστοφορίδη, Ο περιορισµός της ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέως σε ΝοΒ , Κορδογιαννόπουλο, Η ευθύνη εξ αεροπορικών ατυχηµάτων, σε Ελλ νη , Κορνηλάκη, Η ευθύνη από διακινδύνευση, 1982, Γ. Μιχαηλίδη Νουάρο, Ενοχικόν ίκαιον, Απ. Γεωργιάδη Μ. Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας Ειδικό Ενοχικό τοµ. IV, 1982). Επειδή, τέλος, η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των αερολιµένων της χώρας ανήκει κατά το άρθρο 11 του ν.δ. 714/1970 (Α 238) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία µετά την (αναδροµική) ρύθµιση του θέµατος της νοµικής φύσης της µε το ν. 1340/1983 (Α 35), ο οποίος ορίζει ότι η Υ.Π.Α. «αποτελεί ηµόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών», υπαγόµενη στον Υπουργό Συγκοινωνιών και διοικούµενη από το ιοικητή και τον Υποδιοικητή της, έχει χαρακτήρα αποκεντρωµένης δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία δεν ενάγει ούτε ενάγεται αυτοτελώς από το Ελληνικό ηµόσιο (βλ. και ΣτΕ 2061, 2918/1984 Ευρετήρια αποφάσεων ΣτΕ έτους 1984 σ. 375). Αντίθετα, η Ολυµπιακή Αεροπορία είναι ανώνυµη εταιρία µε έδρα την Αθήνα, η σύσταση της οποίας προβλέφθηκε µε το ν.δ. 3560/1956 (Α 222) και η νοµική της προσωπικότητα ήταν και εξακολουθεί να είναι διαφορετική από αυτήν του Ελληνικού ηµοσίου και µετά την έκδοση και ισχύ του ν. 96/1975 (Α 154), µε τον οποίο κυρώθηκε η 3514/ κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Προγραµµατισµού, Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών, περί εξαγοράς από το Ελληνικό ηµόσιο του συνόλου των µετοχών της Ολυµπιακής Αεροπορίας Α.Ε., όπως προκύπτει από το περιεχόµενο της σύµβασης (βλ. και ΕφΑθ 2506/1994 Ελλ νη ), καθώς και µετά την έκδοση και θέση σε ισχύ των ν. 2271/1994 (Α 229) «Εξυγίανση της Ολυµπιακής Αεροπορίας Α.Ε» και 2366/1995 (Α 256). Επειδή, µε το δικόγραφο της αγωγής εξιστορούνται τα εξής πραγµατικά περιστατικά: Η ενάγουσα συνήψε µε την Ολυµπιακή Αεροπορία σύµβαση αεροπορικής µεταφοράς της από τη Θεσσαλονίκη στη Φραγκφούρτη Γερµανίας, µε ηµεροµηνία αναχώρησης την , ώρα και µε την πτήση 171. Στις µ.µ. της ηµέρας εκείνης αφίχθη στον κρατικό Αερολιµένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και αφού παρέδωσε τις αποσκευές της και πέρασε από τον έλεγχο ασφάλειας, κατεβαίνοντας τις σκάλες του αεροδροµίου για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, που ήταν σταθµευµένο στον πίσω χώρο των εγκαταστάσεων του αεροδροµίου, όπου βρίσκονται οι διάδροµοι προσγείωσης απογείωσης, παραπάτησε και έπεσε µε αποτέλεσµα να υποστεί εκδορά αριστερής κνήµης, µε εκτεταµένο αιµάτωµα στην αριστερή αστράγαλο κνηµο περονιαία άρθρωση έσω και πλάγια, όπως διαπιστώθηκε στο

5 νοσοκοµείο της πόλης Twistetal της Γερµανίας όπου µεταφέρθηκε µετά την προσγείωση του αεροπλάνου στη Φραγκφούρτη, στο οποίο παρέµεινε επί δύο εβδοµάδες, ενώ στη Γερµανία αναγκάστηκε να µείνει, φιλοξενούµενη από τον αδελφό της, µέχρι της , οπότε επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη µέσω Ιταλίας. Αιτία της πτώσης της ήταν, κατά την ενάγουσα, ο ανεπαρκής φωτισµός του ανωτέρω χώρου, ο οποίος οφειλόταν στην παράλειψη των αρµόδιων υπαλλήλων της Υ.Π.Α. να θέσουν σε λειτουργία τους φανούς των εγκαταστάσεων. Με την αγωγή, την οποία στρέφει κατά του Ελληνικού ηµοσίου, στηρίζοντάς την στις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, ζητάει να υποχρεωθεί αυτό να της καταβάλει ως αποζηµίωση, νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των δρχ., από το οποίο δρχ. αντιστοιχούν στο καθαρό εισόδηµα που απώλεσε αδυνατώντας να ασκήσει την εργασία της ως µαγείρισσα κατά το διάστηµα από έως και δρχ. αποτελούν διάφορες, αναλυτικά αναφερόµενες στην αγωγή δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε. Τέλος, ζητάει και την καταβολή δρχ. ως χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την ίδια αιτία. Επειδή, από τα ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά προκύπτει ότι η ενάγουσα συνήψε µε την Ολυµπιακή Αεροπορία διεθνή σύµβαση αεροπορικής µεταφοράς, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης της Βαρσοβίας, ότι το ατύχηµα που συνέβη έχει τα χαρακτηριστικά του ατυχήµατος του άρθρου 17 της Σύµβασης (γεγονός αιφνίδιο και βίαιο, προερχόµενο από εξωτερική αιτία, που προκάλεσε σωµατική βλάβη), συνέβη δε σε χρόνο κατά τον οποίο η ενάγουσα βρισκόταν υπό την ευθύνη του αεροµεταφορέα και σε χώρο, όπου εκτίθεται σε κινδύνους που αναφέρονται στην εκµετάλλευση του αεροσκάφους. Εποµένως, η ευθύνη για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη, βαρύνει την Ολυµπιακή Αεροπορία. Το γεγονός ότι η ενάγουσα αποδίδει το ατύχηµα σε υπαιτιότητα (παράνοµη παράλειψη) οργάνου του Ελληνικού ηµοσίου και όχι του αεροµεταφορέα, επικαλούµενη την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, δεν µπορεί να αποκλείσει την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης, η οποία καθιερώνει τεκµήριο υπαιτιότητας σε βάρους του αεροµεταφορέα, ο οποίος, για να απαλλαγεί της ευθύνης, θα πρέπει να αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή του ατυχήµατος ή ότι δεν µπορούσε να λάβει τέτοια µέτρα. Εποµένως, απαράδεκτα η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού ηµοσίου, το οποίο δε νοµιµοποιείται παθητικά να είναι διάδικος, όπως βάσιµα προβάλλει µε το υπόµνηµά του, επικαλούµενο όµως εσφαλµένα, εφαρµογή των περί ευθύνης του µεταφορέα διατάξεων του Κώδικα Αεροπορικού ικαίου. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η κρινόµενη αγωγή, να συµψηφιστεί όµως η δικαστική δαπάνη µεταξύ των διαδίκων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 3 του π.δ. 341/1978 και 4 του ν. 1406/1983.

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Τµήµα Νοµικής Σύνθεση ηµοσίου ικαίου Α Κλιµάκιο: Α Ε, Ο, Υ, Φ, Ψ, Ω. ιδάσκοντες: καθηγητής Α. ηµητρόπουλος καθηγητής Σ. Φλογαίτης λέκτωρ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-20 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-20 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-20 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1484 - Τέλος χαρτοσήµου για εγγραφή υποθήκης δυνάµει του νόµου ή δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-38 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-38 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-38 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος ανταγωνισµός - Ντάµπινγκ Αριθµός απόφασης: C-552 Έτος: 2010 - Αίτηση αναιρέσεως. Ντάµπινγκ. Εισαγωγές συρµατόσχοινων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα