4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας."

Transcript

1 Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ ), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια & διαγωνισµό µε τίτλο «ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ» (εφεξής «ο ιαγωνισµός»). Η εταιρεία M.S.P.S. AE αρέχει υ ηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου της ιοργανώτριας για τον ιαγωνισµό. 2. Στον ιαγωνισµό δικαιούνται να λάβουν µέρος µόνον ρόσω α ηλικίας άνω των 18 ετών ου διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.Εξαιρούνται οι εργαζό- µενοι στις εταιρείες ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και MSPS Α.Ε., οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β) βαθµού. 3. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, µέσω της ιστοσελίδας ου διατηρεί η ιοργανώτρια στο facebook (https://www. facebook. com/gregorys.gr), κατά την χρονική ερίοδο α ό 24/07 έως 15/09/ 2014, µε σκο ό οι συµµετέχοντες ου θα λάβουν µέρος στον ιαγωνισµό να α οκτήσουν ένα α ό τα δώρα ου αναφέρονται στη συνέχεια. Για τη συµµετοχή στο ιαγωνισµό α αιτείται η ύ αρξη έγκυρου λογαριασµού χρήστη στο Facebook Η, δε, συµµετοχή συνε άγεται αυτοδικαίως και αυτοµάτως την ανε ιφύλακτη και λήρη α οδοχή α ό τους χρήστες των Όρων Συµµετοχής του ιαγωνισµού. 4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. 5. Τρό ος Συµµετοχής. Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν fan της ιστοσελίδας και να α οδεχθούν και να τρέξουν την ειδική εφαρµογή (facebook application) ου θα έχει δηµιουργηθεί στην διεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια η εφαρµογή καλεί τους χρήστες να ε ιλέξουν ένα α ό τα διαθέσιµα γεύµατα α ό κάθε µία κατηγορία ου εριλαµβάνεται στον κατάλογο (µενού) των Μικρογευµάτων, δηλαδή Σαλάτες, Μακαρονοσαλάτες, Τορτίγιες και Γεύµατα µε Γιαούρτι, β) µε βάση τις ε ιλογές του κάθε χρήστη δηµιουργείται α ό την εφαρµογή ένα εξώφυλλο ου α οτελείται α ό φωτογραφίες ου έχει αναρτήσει ο ίδιος ο χρήστης στο ροφίλ του. Με την δηµιουργία του εξωφύλλου, ο χρήστης αυτοµάτως λαµβάνει µία συµµετοχή στον ιαγωνισµό. ιευκρινίζονται τα εξής: (α) κάθε ενδιαφερόµενος µ ορεί να λάβει µέρος στον ιαγωνισµό, ακολουθώντας την αρα άνω διαδικασία, ερισσότερες α ό µία µόνον φορές (1 συµµετοχή για κάθε µία συνταγή), (β) κάθε ενδιαφερόµενος µ ορεί να κερδίσει ε ι λέον συµµετοχές στον ιαγωνισµό και την κλήρωση είτε κάνοντας share την εφαρµογή µε έναν ή ερισσότερους φίλους-του στο

2 facebook (1 ε ι λέον συµµετοχή για ενέργεια share ), είτε ροσκαλώντας ( invite ) τους φίλους-του στο facebook να συµµετάσχουν στην εφαρµογή (1 ε ι λέον συµµετοχή για ενέργεια invite. 6. Τα δώρα. Ένα τριήµερο ταξίδι στη Νάξο για 2 άτοµα ( εριλαµβάνει δυο (2) διανυκτερεύσεις µε ηµιδιατροφή σε Ξενοδοχείο 4* και ακτο λοϊκά εισιτήρια µετ ε ιστροφής και ένα τριήµερο ταξίδι στην Κρήτη για 2 άτοµα ( εριλαµβάνει δυο (2) διανυκτερεύσεις µε ηµιδιατροφή σε Ξενοδοχείο 4* και ακτο- λοϊκά εισιτήρια µετ ε ιστροφής. Τα ακτο λοϊκά εισιτήρια είναι για δύο άτοµα (οικονοµική θέση), α ό Πειραιά ή Ραφήνα ρος Νάξο και Κρήτη µετ ε ιστροφής, συµ εριλαµβανοµένων όλων των φόρων. Σηµειώνεται ε ίσης ότι τόσο η ε ιλογή του µεταφορέα όσο και του λιµανιού αναχώρησης (Πειραιάς ή Ραφήνα) είναι στην διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή. Οι νικητές θα ρέ ει να ε ικοινωνήσουν µε την εταιρεία Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ µέσω µηνύµατος α ό το λογαριασµό facebook ου διατηρούν και να ανακοινώσουν για τις ηµεροµηνίες κατά τις ο οίες ε ιθυµούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους. Η εν λόγω ενηµέρωση θα ρέ ει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα ώστε να ελεγχθεί η διαθεσιµότητα σε εισιτήρια και δωµάτια και σε κάθε ερί τωση το διάστηµα αυτό δε θα ρέ ει να είναι µικρότερο των δύο εβδοµάδων. Το ταξίδι µ ορεί να υλο οιηθεί έως 31/12/2014 (ηµεροµηνία ε ιστροφής α ό την Νάξο και την Κρήτη αντίστοιχα)... Τα δώρα ου θα διατεθούν α ό τη ιοργανώτρια στο λαίσιο του ιαγωνισµού, ορίζονται α ό αυτήν και α οκλείεται η ανταλλαγή τους µε άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους µε µετρητά. Τα δώρα είναι ροσω ικά και δεν µεταβιβάζονται. 7. Η ανάδειξη των τυχερών ου θα κερδίσουν ένα α ό τα δώρα θα γίνει µε κλήρωση ου θα διεξαχθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος ου διαθέτει η εταιρεία υ οστήριξης του ιαγωνισµού και το ο οίο α οκλείει ιθανότητα ανθρώ ινης αρέµβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώ ιον της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθία Πορτοκαλάκη (Ακαδηµίας αριθ , τηλ ) στις 16 Σε τεµβρίου Α ό την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) τυχεροί ου θα κερδίσουν α ό ένα ταξίδι, καθώς και ε ιλαχόντες για την ερί τωση ου δεν καταστεί δυνατή η ε ικοινωνία µε κά οιο νικητή ή δεν ε αληθευθεί η εγκυρότητα της συµµετοχής του ή η συµµετοχή του ακυρωθεί λόγω αράβασης των αρόντων όρων. 8. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα gregorys.gr (µε το όνοµα ου αντιστοιχεί στο ροφίλ µέσω του ο οίου έγινε η συµµετοχή) στις 16 Σε τεµβρίου 2014 και θα ειδο οιηθούν µέσω µηνύµατος στον λογαριασµό facebook ου διατηρούν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας α αιτείται να συµ ληρώσουν και να α οστείλουν στην

3 ιοργανώτρια τα εξής στοιχεία τους: ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο ε ικοινωνίας (σταθερό και κινητό) και . Εφόσον η ε ικοινωνία µε κά οιον α ό τους νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός ε τά (7) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία της κλήρωσης, αυτός χάνει αυτόµατα το δικαίωµα στο δώρο και υ εισέρχεται στη θέση του ο ρώτος στη σειρά της κλήρωσης ε ιλαχών Το ίδιο ισχύει και σε ερί τωση ου η συµµετοχή του στο ιαγωνισµό δεν είναι σύµφωνη µε τους αρόντες όρους ή σε ερί τωση ου ο Νικητής αρνηθεί να αραλάβει το δώρο του. Σε ερί τωση ου δεν καταστεί δυνατή η ε ικοινωνία ούτε µε το Νικητή ούτε και µε τους ε ιλαχόντες ή κανείς α ό αυτούς δεν α οδεχθεί το δώρο, η ιοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. 9. Οι συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό αρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην ιοργανώτρια για την ροβολή του ιαγωνισµού και των α οτελεσµάτων του µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυ ου και ηλεκτρονικού τύ ου και του internet. Ειδικότερα, η ιοργανώτρια θα έχει δικαίω- µα να χρησιµο οιήσει και να δηµοσιεύσει ο οιοδή οτε σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο, εριλαµβανοµένου του ονόµατος και της φωτογραφίας ου αντιστοιχεί στο ροφίλ µέσω του ο οίου έγινε η συµµετοχή των Νικητών, η δε συµµετοχή στον ιαγωνισµό συνε άγεται αυτοµάτως και την ρος τούτο συναίνεση. 10. Ευθύνη Η συµµετοχή στον ιαγωνισµό ροϋ οθέτει ρόσβαση των ενδιαφερο- µένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα. Η ιοργανώτρια και η MSPS A.E. δεν αναλαµβάνουν καµία υ οχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υ οβοήθηση της ρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την αροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η ρόσβαση στο διαδικτυακό τό ο του διαγωνισµού ε ιτρέ εται µόνο υ ό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακοµιστή (server) και τις τεχνικές και λοι ές ροϋ οθέσεις και ροδιαγραφές του ιαγωνισµού. Περαιτέρω, η ιοργανώτρια δεν ευθύνεται για ο οιαδή- οτε ε ιβάρυνση των συµµετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και α οδέχονται ανε ιφύλακτα ότι ο ιαγωνισµός είναι δυνατόν να ε ηρεαστεί ή να διακο εί ροσωρινά λόγω ροβληµάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η α όδοση, τα ηλεκτρονικά µηνύ- µατα και η µετάδοση δεδοµένων, καθώς και η δυνατότητα ρόσβασης µ ορεί να τύχουν µεταβολών ή διακο ών ου εξαρτώνται λήρως α ό τις δυνατότητες της υ άρχουσας τεχνολογίας άνω στην ο οία στηρίζονται και οι ο οίες είναι έρα α ό τον έλεγχο και την ευθύνη της ιοργανώτριας Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και α οδέχονται ότι η ιοργανώτρια ουδεµία σχέση έχει µε το νοµικό ρόσω ο ου διαχειρίζεται το Facebook και

4 ο ιαγωνισµός δεν ε ιχορηγείται α ό το Facebook, ούτε υ οστηρίζεται ή διεξάγεται α ό αυτό, ούτε συνδέεται µαζί του. Σε κάθε ερί τωση, αραιτούνται α ό κάθε τυχόν αξίωση ή α αίτηση κατά του Facebook ου α ορρέει α ό τη συµµετοχή τους στον ιαγωνισµό Σε ερί τωση κατά την ο οία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της ιοργανώτριας, υ άρχουν ε αρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συµµετοχής ή ο οιασδή οτε άλλης ε ιλήψιµης ρακτικής, η ιοργανώτρια θα έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τον συγκεκριµένο συµµετέχοντα και να µην τον αναδείξει ως νικητή. Στην ερί τωση αυτή, ο εν λόγω συµµετέχων χάνει οριστικά το δικαίωµά του ε ί του σχετικού ώρου Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και α οδέχονται ότι η συµµετοχή τους στον ιαγωνισµό γίνεται α οκλειστικώς µε δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη στους συµµετέχοντες στην κατάσταση ου ευρίσκεται και η ιοργανώτρια, οι διευθυντές, υ άλληλοι και ροστηθέντες αυτής δεν ροβαίνουν σε ο οιαδή οτε δήλωση ούτε και αρέχουν ο οιαδή οτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και ληρότητα της ιστοσελίδας ή του εριεχοµένου ο οιασδή οτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεµένη µε την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεµία ευθύνη θα έχουν για ο οιαδή οτε ζηµία τυχόν ροκύψει α ό την εν λόγω αιτία Η ιοργανώτρια ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει και ουδεµία ευθύνη θα φέρει για ο οιαδή οτε ζηµία ή βλάβη τυχόν υ οστεί ο νικητής κατά την αροχή υ ηρεσιών συνδεοµένων ο ωσδή οτε µε το δώρο (ταξίδι), δεν υ όσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συµβατικών ή άλλων υ οχρεώσεων ο οιουδή οτε τρίτου σε σχέση µε το εν λόγω δώρο, συµ εριλαµβανοµένων των υ ηρεσιών εκ µέρους της εταιρείας ακτο λοϊκών γραµµών, του ξενοδοχείου κ.ο.κ., ούτε θα φέρει ευθύνη σε ερί τωση δια ράξεως α άτης α ό ο οιονδή οτε τρίτο. 11. Με την συµµετοχή του στον ιαγωνισµό, κάθε συµµετέχων α οδέχεται και συναινεί για την χρήση κάθε φωτογραφίας ου έχει αναρτήσει στο ροφίλ του ( εριλαµβανοµένων φωτογραφιών µε την εικόνα του ιδίου ή/ και τρίτου ροσώ ου) για τους σκο ούς του ιαγωνισµού και αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω φωτογραφίες θα είναι ροσβάσιµες στους (και ενδεχοµένως να χρησιµο οιηθούν α ό) συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό, αλλά και α ό άλλους, είτε σύµφωνα µε τους όρους χρήσης εριεχοµένου στο facebook είτε και µη. Εφόσον στις φωτογραφίες εικονίζεται το ρόσω ο του συµµετέχοντος ή/ και το ρόσω ο µέλους της οικογενείας-του ή τρίτου συνδεόµενου µε αυτόν ή και άγνωστου, µε την υ οβολή της συµµετοχής-του ο χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι είναι υ όχρεος και για την λήψη της συγκατάθεσης και ότι έχει λάβει την συγκατάθεση των ροσώ ων αυτών. Ε ίσης, κάθε συµµετέχων αναγνωρίζει και δηλώνει ότι ούτε ο ίδιος, ούτε και ο οιοσδή οτε άλλος ου τυχόν εικονίζεται στην φωτογραφία, έχουν ο οιαδή οτε αξίωση λήψης ανταλλάγµατος για τη χρήση της φωτογραφίας στον

5 ιαγωνισµό και ότι σε κάθε ερί τωση αραιτούνται ρητώς τυχόν δικαιώµατός τους να αναζητήσουν τέτοιο. 12. Κάθε συµµετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες ου έχει αναρτήσει στο ροφίλ του δεν ροσβάλλουν δικαιώµατα νευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν α εικονίζουν εριεχόµενο αράνοµο ή ανήθικο. Ρητώς δηλώνεται ότι η ιοργανώτρια θα έχει δικαίωµα να διαγράψει φωτογραφίες µε τέτοιο εριεχόµενο και να κάνει αναφορά στις αρµόδιες αρχές. Ε ίσης, σε ερί τωση αµφισβήτησης των δικαιωµάτων νευµατικής ιδιοκτησίας ε ί φωτογραφίας ου είναι αναρτηµένη στο ροφίλ του συµµετέχοντος, η ιοργανώτρια δεσµεύεται να ροβαίνει στη διαγραφή της φωτογραφίας, χωρίς καµία ευθύνη της α ό την αιτία αυτή, η δε διαφορά θα ε ιλύεται α ευθείας α ό τα ενδιαφερόµενα µέρη. Σε κάθε ερί τωση, κάθε συµµετέχων είναι α οκλειστικώς υ εύθυνος για το εριεχόµενο της συµµετοχής-του και η ιοργανώτρια ουδεµία σχετική ευθύνη είναι δυνατόν να φέρει. 13. Οι συµµετέχοντες αρέχουν, µε την υ οβολή της συµµετοχής τους στον ιαγωνισµό, στην ιοργανώτρια την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και ε εξεργασία, σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 ό ως ισχύει, των ροσω ικών τους στοιχείων και δεδοµένων, τα ο οία γνωστο οιούν οι ίδιοι για το σκο ό της συµµετοχής τους στον ιαγωνισµό. Η ε εξεργασία δύναται να ραγµατο οιηθεί δι' αυτοµατο οιηµένων ή όχι µέσων, είτε α ό την ίδια την ιοργανώτρια, είτε µέσω άλλου ροσώ ου, ου θα διορίσει αυτή. Οι συµµετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους ρος την ιοργανώτρια ό ως ε εξεργασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία α οκλειστικά και µόνο σε ρόσω α τα ο οία, ως εκτελούντες την ε εξεργασία, κατ εντολή και για λογαριασµό της ιοργανώτριας, ενδέχεται να εµ λακούν στην ανάδειξη των νικητών του ιαγωνισµού και στην α όδοση των δώρων σε αυτούς. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα ρόσβασης στο αρχείο ου θα δηµιουργηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή ροβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία ου τους αφορούν. Ε ι λέον, Για την άσκηση των δικαιωµάτων ου α ορρέουν α ό τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα ρόσβασης και αντίρρησης για την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συµµετέχοντες µ ορούν να ε ικοινωνούν µε τη διοργανώτρια εταιρεία. 14. Η ιοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωµα vα µεταβάλει τoυς Όρoυς Συµµετοχής στον ιαγωνισµό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τρο ο οιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και θα είναι δεσµευτικές για όλους τους συµµετέχοντες. Η ιοργανώτρια ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει αναφορικά µε τις εν λόγω τρο ο οιήσεις. Ε ίσης, η ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα vα ακυρώσει τον ιαγωνισµό για σ ουδαίο λόγο.

6 15. Για ο οιαδή οτε ληροφορία σχετικά µε τον ιαγωνισµό, κάθε συµµετέχων ή τρίτος µ ορεί να ε ικοινωνήσει µέσω ροσω ικού µηνύµατος στην ιστοσελίδα της ιοργανώτριας 16. Οι αρόντες Όροι Συµµετοχής διέ ονται α ό το Ελληνικό ίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα ε ιλύεται α ό τα αρµόδια ικαστήρια των Αθηνών. 17. Οι αρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 18. Η συµµετοχή στον ιαγωνισµό ροϋ οθέτει και συνε άγεται την ανε- ιφύλακτη α οδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη αραίτηση α ό κάθε σχετική αξίωση ή α αίτηση κατά της ιοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό We Love Pizza 1. H Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε. «ΚΥΚΝΟΣ» (έδρα Nαύπλιο Σιδ.Μεραρχίας16, Τ.Κ. 21100, τηλ. 210 5225671), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα