ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία επικοινωνίας με ηην ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπποσώπου:.. Τηλ.:. Φαξ:..

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Περίληυη (Executive Summary) 3 2. Προχόντα / Υπηρεσίες 4 3. Αγορές και Μάρκετινγκ Ο Κλάδορ Χαπακηηπιζηικά ηυν πελαηών Οι Ανηαγυνιζηέρ Σοποθέηηζη (positioning) Πολιηική πποφόνηορ ή ςπηπεζίαρ Σιμολόγηζη Γιανομή Πποβολή/ πποώθηζη πυλήζευν Πποβλέτειρ Πυλήζευν Παραγφγή - Διατείριση Λειτοσργιών Διοίκηση (Management) Χρηματοοικονομικά τοιτεία ΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΧΘΟΥΝ Παράρτημα 18 Δπισειπημαηική ηπαηηγική 18 - Ανάλςζη SWOT 18 - Γιαμόπθυζη ηπαηηγικήρ 20 - Μονηέλο ηυν πένηε δςνάμευν ηος M. Porter 21 2

3 1. Περίληυη (Executive Summary) Απηό είλαη ην πην ζεκαληηθό θεθάιαην ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. Πξέπεη λα ζπλνςίδεη ζε 2-3 ζειίδεο ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ, ην νπνίν ζα αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ζηα επόκελα θεθάιαηα. Η πεξίιεςε (Executive Summary) είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ δηαβάδεη έλαο αμηνινγεηήο ηνπ ζρεδίνπ γεληθά ή έλαο πηζαλόο επελδπηήο. Μηα θαινγξακκέλε πεξίιεςε δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη ζην ππόινηπν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην θαη απνζθνπεί ζην λα θαηαιάβνπλ νη πηζαλνί επελδπηέο εάλ αμίδεη λα ζπλερίζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ. Η πεξίιεςε δελ είλαη εηζαγσγή! Δίλαη κηα ζύλνςε όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην θαη επνκέλσο δελ πξέπεη λα είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζπληάρζεθε ην ζρέδην. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζε απηό ην ζεκείν είλαη ζηνηρεία όπσο: - ε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία - ε αλακελόκελε πειαηεία - ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία - νη αληαγσληζηέο - πξνβιέςεηο γηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο - αξρηθά εθηηκώκελνη πόξνη (θεθάιαηα) - ελδερόκελε ζηειέρσζε ηεο εηαηξίαο 3

4 2. Προχόνηα / Τπηρεζίες Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ: - ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο - ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο - νη αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνύλ - ν θύθινο δσήο ηνπο - πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο ζε ζέκαηα απαξαίηεησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή ηερλνινγίαο. 4

5 3. Αγορές και Μάρκεηινγκ Σα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξάγεη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε Αγνξά. Σν Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην πξέπεη λα εμεηάδεη ζέκαηα όπσο: 3.1 Ο Κλάδορ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ (π.ρ. Σξόθηκα-Πνηά ή ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ), ζηνηρεία γηα ην κέγεζόο ηνπ, ηάζεηο θαη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. ην ζεκείν απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη κηα αλάιπζε ηνπ θιάδνπ κε βάζε ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Michael Porter (βι. Παξάξηεκα Α) αλ θξηζεί όηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ εηθόλα πνπ πξέπεη λα ζρεκαηίζεη ν αλαγλώζηεο ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ αγνξά. Όπνπ είλαη δπλαηόλ ζα πξέπεη επίζεο λα εληνπηζηεί θαη ην ηκήκα ηνπ θιάδνπ ή ηεο αγνξάο ζην νπνίν ζα εληαρζεί ην πξντόλ / ε ππεξεζία (π.ρ. ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηώλ έλα ηκήκα είλαη ε αγνξά ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ) κε ζηνηρεία γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ηπρόλ επηθξαηνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. 5

6 3.2 Χαπακηηπιζηικά ηυν πελαηών Πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο εθηηκνύκε όηη ζα απνηειέζνπλ ηελ πειαηεηαθή καο βάζε: ειηθηαθό θαη εηζνδεκαηηθό πξνθίι, κνληέια αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θιπ. Αλ πξόθεηηαη γηα πειάηεο πνπ είλαη θαη απηέο επηρεηξήζεηο, λα πεξηγξαθνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ζε πνην θιάδν αλήθνπλ θιπ. 6

7 3.3 Οι Ανηαγυνιζηέρ Ο αξηζκόο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηώλ (κέγεζνο, κεξίδηα αγνξάο, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ ηνπο ζε ζύγθξηζε κε ηα δηθά καο θιπ.) 7

8 3.4 Σοποθέηηζη (positioning) Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζεο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο καο ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό. Πσο ζα ηνπνζεηεζνύκε ζηελ αγνξά, αλ ζέινπκε (θαη κπνξνύκε) λα ζεσξνύκαζηε πξσηνπόξνη ζηελ πνηόηεηα, ζηελ ηηκή, ζηε δηαθνξνπνίεζε, ζε έλα ηδηαίηεξν ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ, θιπ. ε απηό ην ζεκείν κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ επίζεο θαη νη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζε όηη αθνξά ζηελ απόθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ πξντόληνο / ηεο ππεξεζίαο αλάκεζα ζηα πξντόληα πνπ ήδε δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 8

9 3.5 Πολιηική πποφόνηορ ή ςπηπεζίαρ Πόζν ζπρλά ζα αλαπηύζζνπκε λέα πξντόληα ή ππεξεζίεο ή ζα αλαβαζκίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε ζπζθεπαζία ή ηελ νκαδνπνίεζε (ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηέο καο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο); Πσο ζα νξγαλσζεί, αλ ζεσξήζνπκε ζθόπηκν λα ππάξρεη, ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντόλησλ / ππεξεζηώλ; Πνηνη ζα είλαη νη ζηόρνη ηνπ θαη πσο ζα αμηνινγείηαη ε απόδνζή ηνπ; 9

10 3.6 Σιμολόγηζη Πνηεο ζα είλαη νη ηηκέο ησλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ καο θαη ζε πνηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα βαζίδνληαη π.ρ. ζα πνπιάκε θζελόηεξα από ηνπο άιινπο (κπνξνύκε κε βάζε ην θόζηνο;), ζα δίλνπκε εθπηώζεηο γηα αγνξά πνζνηήησλ ή γηα πηζηνύο πειάηεο, ζα έρνπκε εηδηθέο ηηκέο γηα θάπνηεο νκάδεο πειαηώλ; 10

11 3.7 Γιανομή Πσο ζα θηάζνπλ ηα πξντόληα καο ζηελ αγνξά θαη ηειηθά ζηνλ πειάηε; Μέζα από πνηα θαλάιηα; Τπάξρνπλ ζέκαηα ζπληήξεζεο (π.ρ. ςύμε) ή πξνβιήκαηα θζνξάο, όηαλ πξόθεηηαη γηα πξντόληα, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε; Δμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε λα αλαζέζνπκε ηε δηαλνκή (outsourcing) ζε θάπνηα από ηηο εηαηξίεο πνπ εμεηδηθεύνληαη ζ απηόλ ηνλ ηνκέα (logistics); Αλ πξόθεηηαη γηα ππεξεζία, πνπ ζα εγθαηαζηαζνύκε ώζηε ε πξόζβαζε γηα ηνλ πειάηε λα είλαη εύθνιε; 11

12 3.8 Πποβολή/ πποώθηζη πυλήζευν Δλέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ γηα λα θάλνπκε ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο καο γλσζηά ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Θα θάλνπκε δηαθήκηζε θαη πόζε; ε πνηα κέζα; Θα έρνπκε πσιεηέο θαη πόζνπο; Πσο ζα ακείβνληαη, κε πξνκήζεηα, κε κηζζό ή κε έλα ζπλδπαζκό ησλ δύν; Αλ πξόθεηηαη γηα είδε πνπ πσινύληαη κέζσ ιηαληθνύ εκπνξίνπ, πσο ζα θαηαθέξνπκε λα κπνύκε ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζηα ξάθηα, ηη ζπκθσλίεο ζα θάλνπκε, ηη εθπηώζεηο ή άιια θίλεηξα ζα δώζνπκε; Με ηη θξηηήξηα ζα επηιέμνπκε ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα καο ππνζηεξίμνπλ ζηελ πξνώζεζε/ πξνβνιή; 12

13 3.9 Πποβλέτειρ Πυλήζευν Δδώ ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη πξνβιέςεηο γηα ην επίπεδν ησλ πσιήζεσλ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαθάησ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πόζεο κνλάδεο ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπνπκε όηη ζα πνπιεζνύλ γηα θάζε έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ρέδην θαη λα ην αηηηνινγήζνπκε κε βάζε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνώζεζε/ πξνβνιή. Οη όπνηεο παξαδνρέο γίλνπλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο αλαιύζεηο ζα πξέπεη λα εμεγνύληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηθαλνπνηεηηθά. 13

14 4. Παραγφγή - Διατείριζη Λειηοσργιών ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε κε ιεπηνκέξεηα ηε κέζνδν παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ. Θα εμεγήζνπκε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηεί (εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκόο, ζπζηήκαηα), ηα ζέκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (πξνζόληα, εθπαίδεπζε πνπ ηπρόλ ζα γίλεη, ακνηβέο θαη θίλεηξα). Θα εμεηαζηνύλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξώηεο ύιεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο, κε ηελ πνιηηηθή γηα ηα απνζέκαηα θαη ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο (όηαλ πξόθεηηαη γηα πξντόληα) θαζώο θαη δεηήκαηα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ρώξσλ. Δπίζεο ζα αληηκεησπηζηνύλ δεηήκαηα λνκηθά, αζθαιηζηηθά θαη άιια (θαηαζηαηηθά θαη ηδξπηηθέο πξάμεηο, άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά, ππνρξεώζεηο ζε νξγαληζκνύο ΙΚΑ, ΣΔΒΔ, Δπηκειεηήξην) θαζώο θαη ζέκαηα ηπρόλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηήζεσλ (ISO, HACCP, TUV). 14

15 5. Διοίκηζη (Management) ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη λα γίλεη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε θαζέλα από ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε (ζε όζα απ απηά έρνπλ ήδε επηιεγεί) κε ζηνηρεία γηα ηα πξνζόληα, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θάζε ζηειέρνπο. Αλ ζεσξεζεί όηη εληζρύεη ηελ πξόηαζε, κπνξνύκε ζε παξάξηεκα λα παξαζέζνπκε εθηελή βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ ζηειερώλ. 15

16 6. Υρημαηοοικονομικά ηοιτεία ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εμεγνύληαη κε ζαθήλεηα νη ππνζέζεηο θαη νη παξαδνρέο πνπ θαζνξίδνπλ βαζηθά ζεκεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο όπσο νη πσιήζεηο θαη ε εμέιημή ηνπο, ηα έμνδα θιπ. Δπίζεο πξέπεη λα θαίλεηαη μεθάζαξα ε ζύλζεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (ζπλνιηθό πνζό θαη πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κεηόρνπ) θαζώο θαη ν πξνβιεπόκελνο ηξόπνο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηνύκελσλ θεθαιαίσλ (αλ ζα είλαη κε ίδηα ζπκκεηνρή, αλ ζα πξνέξρεηαη από δαλεηζκό ή από εηαηξίεο ζπκκεηνρώλ θαη ζε πνην πνζνζηό θιπ.) ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη ρξήζηκν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη: Πξόβιεςε απνηειεζκάησλ Πξνβιεπόκελνη Ιζνινγηζκνί Δπίζεο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη: Πξόβιεςε ηακεηαθώλ ξνώλ Αλάιπζε Νεθξνύ εκείνπ (Break Even Analysis) Πξνζδηνξηζκόο θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ Γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ είλαη απαξαίηεηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθό, ν νδεγόο (template) ζε κνξθή Excel πνπ παξαηίζεηαη. Σο ελάσιζηο σπημαηοοικονομικό ζηοισείο πος ππέπει οπυζδήποηε να ςπάπσει, είναι η «ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΩΝ». Αςηή, ηςπικά, πεπιλαμβάνει μια εκηίμηζη εζόδυν και μια εκηίμηζη εξόδυν. Δπίζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιια βνεζήκαηα γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, αιιά θαη γεληθά γηα ηε εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ, όπσο νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα δηάθνξα πξνηεηλόκελα sites (π.ρ. ηνπ Κέληξνπ Απαζρόιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ: ). ε οποιαδήποηε πεπίπηυζη, δεν είναι ςποσπευηικό για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηο διαγυνιζμό να σπηζιμοποιήζοςν ηοςρ οδηγούρ, ηα templates και ηα βοηθήμαηα πος πποηείνονηαι. Αν μια ζςγκεκπιμένη ομάδα έσει καηά νος να σπηζιμοποιήζει κάποια άλλη μεθοδολογία η οποία καλύπηει ικανοποιηηικά ηα βαζικά θέμαηα πος ππαγμαηεύεηαι ένα επισειπημαηικό ζσέδιο, είναι ελεύθεπη να ηη σπηζιμοποιήζει. 16

17 7. ΗΜΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΥΘΟΤΝ Ση θαηλνηόκν έρεη ε ηδέα ζαο; Πνηνη αθξηβώο είλαη νη πηζαλνί πειάηεο θαη γηαηί λα ζαο πξνηηκήζνπλ; Μπνξεί ην πξντόλ / ππεξεζία πνπ πξνηείλεηε, λα πξνζθεξζεί ζε αληαγσληζηηθή ηηκή ζηνπο πειάηεο θαη ζπγρξόλσο λα ζαο δίλεη ηθαλνπνηεηηθό θέξδνο; Ση κέγεζνο έρεη ε πηζαλή αγνξά ζαο θαη ηη κεξίδην ειπίδεηε λα πάξεηε εζείο, θαη γηαηί; Πώο ζα νξγαλώζεηε ηελ παξαγσγή ζαο; Ση ξίζθα ππάξρνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ζαο; 17

18 . 8. Παράρηημα Δπισειπημαηική ηπαηηγική - Ανάλςζη SWOT Γηα λα δηακνξθσζεί ε καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πξέπεη πξώηα λα αλαγλσξηζηνύλ θαη λα απνηππσζνύλ ηα δπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία κίαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό θαζώο θαη νη επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ δηαθαίλνληαη ζην επηρεηξεζηαθό ηεο πεξηβάιινλ. Η απνηύπσζε απηή είλαη επξέσο γλσζηή σο αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis). Γπλαηά ζεκεία (Strengths) ζεσξνύληαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο. Αδύλαηα ζεκεία (Weaknesses) ζεσξνύληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα βειηίσζήο ηνπο. Η αλαγλώξηζε θαη απνηύπσζε ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ πξνθύπηεη από κηα αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαιή, κέηξηα ή θαη θαθή - ηθαλόηεηεο, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ησλ ζηειερώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, ηερλνινγηθή πξσηνπνξία ή πζηέξεζε θιπ.). Μηα επηρείξεζε π.ρ. κπνξεί λα έρεη πνιύ ηθαλά ζηειέρε θαη πξνζσπηθό (δπλαηό ζεκείν) αιιά πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε θαη έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ επξεζηηερληώλ γηα θαηνρύξσζε θαη πξνβνιή ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο (αδύλαηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα βειηησζνύλ). Κάπνηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο πηζαλόλ λα απνηεινύλ ζπγρξόλσο θαη δπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία π.ρ ην κηθξό κέγεζνο ην νπνίν κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ή αληηκεηώπηζεο επηζέζεσλ από αληαγσληζηέο (αδύλαην ζεκείν) κπνξεί όκσο λα δίλεη επειημία ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο (δπλαηό ζεκείν). Δπθαηξίεο (Opportunities) ζεσξνύληαη νη παξάγνληεο ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπζεί θαη λα αμηνπνηήζεη κέζα από θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Απεηιέο (Threats) ζεσξνύληαη νη παξάγνληεο ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξέπεη λα αλεζπρήζνπλ ηελ επηρείξεζε θαη πνπ πηζαλώο λα νδεγήζνπλ ζε απόθιηζε από ηνπο ζηόρνπο ηεο, αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο. Η αλαγλώξηζε θαη απνηύπσζε ησλ Δπθαηξηώλ θαη ησλ Απεηιώλ πξνθύπηεη από αλάιπζε α) ηνπ εμσηεξηθνύ Μαθξν-πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη ην γεληθό επίπεδν εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ επεξεάδνπλ ή ζα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε (γλσζηή σο αλάιπζε P.E.S.T.) θαη β) ηνπ εμσηεξηθνύ Μηθξν-πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύκαζηε (ε νπνία κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηελ αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ M. Porter (βι. θαησηέξσ). 18

19 Η αλάιπζε SWOT ζπλήζσο απνηππώλεηαη ζε πίλαθα όπσο παξαθάησ: SWOT ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ (WEAKNESSES) ΕΤΚΑΙΡΙΕ (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕ (THREATS) 19

20 - Γιαμόπθυζη ηπαηηγικήρ Η απνηύπσζε ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ θαζώο θαη ησλ επθαηξηώλ θαη απεηιώλ ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθσζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο γηα ηα επόκελα ρξόληα. Η ζηξαηεγηθή ζα πεξηγξάθεη: Α) Σνπο ζηόρνπο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, ηελ θεξδνθνξία, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θιπ. ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε SWOT (π.ρ. κηα επηρείξεζε κε πεξηνξηζκέλα θεθάιαηα αδπλακία δελ κπνξεί λα ζηνρεύεη ζε άκεζε ηαπηόρξνλε παξνπζία ζε πνιιέο, γεσγξαθηθά δηάζπαξηεο αγνξέο ελώ ζε κηα άιιε πεξίπησζε κηα εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζηνρεύεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο επθαηξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ Γ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη εηδηθόηεξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) Β) Σηο ελέξγεηεο, απνθάζεηο, δξάζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 20

21 - Μονηέλο ηυν πένηε δςνάμευν ηος M. Porter Τπνθαηάζηαηα Πξντόληα Γηαπξαγκαηεπηηθή Ιζρύο ησλ Πξνκεζεπηώλ Έληαζε ηνπ Αληαγσληζκνύ ζηνλ Κιάδν Γηαπξαγκαηεπηηθή Ιζρύο ησλ Πειαηώλ Δίζνδνο λέσλ Αληαγσληζηώλ ην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ - Five Forces Model- (Michael E. Porter Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industry & Competitors ) γίλεηαη θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θπξηόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηάζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ειθπζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ή επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζ απηόλ. Σν πεξηβάιινλ ελόο θιάδνπ αλαιύεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ παξαθάησ 5 παξακέηξσλ: H είζοδος νέφν ανηαγφνιζηικών επιτειρήζεφν ζηην αγορά (Τπάξρνπλ εκπόδηα εηζόδνπ θεθάιαηα, εμνπιηζκόο, άδεηεο θιπ. πόζν κεγάια είλαη θαη πσο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ;) O κίνδσνος σποκαηάζηαζης ηφν προχόνηφν ηης επιτείρηζης από άλλα προχόνηα (Πξντόληα από άιινπο θιάδνπο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα ή ηθαλνπνηνύλ ηηο ίδηεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγνληαη από ηε Υαξηνβηνκεραλία κπνξνύλ λα ππνθαηαζηαζνύλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο από πιηθά πνπ παξάγνληαη από ηνλ θιάδν ησλ πιαζηηθώλ θαη αληηζηξόθσο) η διαπραγμαηεσηική δύναμη ηφν προμηθεσηών ηης επιτείρηζης 21

22 (ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεγάιε ή κηθξή αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνκεζεπηώλ, ην κέγεζόο ηνπο, ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θιπ.) η διαπραγμαηεσηική δύναμη ηφν πελαηών ηης επιτείρηζης (ε νπνία κπνξεί λα πάιη λα είλαη κεγάιε ή κηθξή αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πηζαλώλ πειαηώλ, ην κέγεζόο ηνπο αλ πξόθεηηαη γηα πειάηεο-εηαηξίεο θιπ.) Ένηαζη ηοσ ανηαγφνιζμού ζηον κλάδο (Αλ ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν κε κηθξά κεξίδηα θαη παξόκνηεο ζηξαηεγηθέο θαη θνζηνινγηθή δνκή ή αλ ππάξρνπλ ιίγεο θαη πνιύ ηζρπξέο επηρεηξήζεηο κε ηζρπξά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζην αληαγσληζηηθό πεδίν θιπ) 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα