Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ"

Transcript

1 Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ ,11 Δημόςια Δαπάνη ,11 Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ λειτουργία τθσ ΟΤΔ τθσ Αναπτυξιακισ Ρζλλασ για τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ Ε.Ρ.Κ.Ρ.L+

2 Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.2: Ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ τοπικοφ πλθκυςμοφ Ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ τοπικοφ πλθκυςμοφ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ ,41 Δημόςια Δαπάνη ,41 Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν προβολι του προγράμαμτοσ LEADER+ ςτθν τοπικι κοινωνία και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ για τθν αξιοποίθςθ των κοινωτικϊν πρωτοβουλιϊν με ςτόχο τθν υλοποίθςθ ζργων που ενιςχφουνμ τθν τοπικι οικονομία

3 Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.3: Αξιολόγθςθ προγράμματοσ και επενδυτικϊν ςχεδίων Αξιολόγθςθ προγράμματοσ και επενδυτικϊν ςχεδίων ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ ,00 Δημόςια Δαπάνη ,00 Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν αξιολογθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ από εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ, κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προτάςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων από ςτελζχθ τθσ ΟΤΔ και από εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ

4 Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.4: Εξοπλιςμόσ και μθχανοργάνωςθ τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Εξοπλιςμόσ και μθχανοργάνωςθ τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ ,05 Δημόςια Δαπάνη ,64 Ιδιωτική Συμμετοχή ,41 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν προμικεια του απαραίτθτου θλεκτρονικοφ, μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ για τθν άρτια λειτουργία τθσ ΟΤΔ.

5 Πράξη Δράςη Έργο 1.2 : Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Δθμιουργία και βελτίωςθ των υποδομϊν εςτίαςθσ Εκςυγχρονιςμόσ αναβάκμιςθ κζντρου εςτίαςθσ Καρακίτςθσ Σωτιριοσ (ΔΔ Φλαμουριάσ Δ. Ζδεςςασ) Προχπολογιςμόσ ,92 Δημόςια Δαπάνη ,36 Ιδιωτική Συμμετοχή ,56 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό υφιςταμζνου κζντρου εςτίαςθσ και αναψυχισ με προμικεια εξοπλιςμοφ, μικρζσ κτιριακζσ παρεμβάςεισ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

6 Πράξη Δράςη Έργο 1.2 : Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα : Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν αγροτικοφ τουριςμοφ Εκςυγχρονιςμόσ βελτίωςθ επιχείρθςθσ παροχισ εναλλακτικοφ τουριςμοφ Ρριβαρτιτςάνθσ Αναςτάςιοσ (Οικ. Ρροάςτειο Δ. Ζδεςςασ) Προχπολογιςμόσ ,11 Δημόςια Δαπάνη ,96 Ιδιωτική Συμμετοχή ,15 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

7 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν αγροτικοφ τουριςμοφ Μονάδα εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ ςτθν Αλμωπία Μεκόδιοσ & Δθμιτριοσ Εμμανουιλ Ο.Ε. (ΔΔ Πρμασ Δ. Αριδαίασ) Προχπολογιςμόσ ,79 Δημόςια Δαπάνη ,23 Ιδιωτική Συμμετοχή ,56 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ δθμιουργία μονάδασ παροχισ υπθρεςιϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με καταςκευι χϊρων, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου. Ζχει ολοκλθρωκεί θ φζρουςα καταςκευι των κτιριακϊν μερϊν και το φυςικό αντικείμενο εξελίςςεται ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του.

8 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα : Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν αγροτικοφ τουριςμοφ Κδρυςθ γραφείου εναλλακτικοφ τουριςμοφ παροχισ υπαίκριων δραςτθριοτιτων Κ.Μαρίνοσ & Υιόσ Ο.Ε Προχπολογιςμόσ ,64 Δημόςια Δαπάνη ,15 Ιδιωτική Συμμετοχή ,49 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

9 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα : Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν αγροτικοφ τουριςμοφ Εκςυγχρονιςμόσ & βελτίωςθ επιχείρθςθσ υπαίκριων δραςτθριοτιτων εναλλακτικοφ τουριςμοφ Χατηόπουλοσ Ιωάννθσ Προχπολογιςμόσ ,07 Δημόςια Δαπάνη ,74 Ιδιωτική Συμμετοχή ,33 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

10 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν αγροτικοφ τουριςμοφ Κδρυςθ γραφείου εναλλακτικοφ τουριςμοφ υπαίκριων δραςτθριοτιτων Λογοκζτθσ Αργφριοσ Προχπολογιςμόσ ,63 Δημόςια Δαπάνη ,45 Ιδιωτική Συμμετοχή ,18 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθν επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

11 Πράξη Δράςη Έργο 1.2 : Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Τοπικά κζντρα οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ Αξιοποίθςθ παλαιοφ κοινοτικοφ καταςτιματοσ Άγρα για δθμιουργία κζντρου παροχισ τουριςτικϊν πλθροφοριϊν Δθμ.Επιχείρθςθ «Καταρράκτεσ Ζδεςςασ» Προχπολογιςμόσ ,96 Δημόςια Δαπάνη ,83 Ιδιωτική Συμμετοχή ,13 Περιγραφή Αφορά ςτθν αξιοποίθςθ κοινοτικοφ καταςτιματοσ για τθ δθμιουργία κζντρου τουριςτικϊν πλθροφοριϊν ςτον άξονα Ζδεςςα-Χιονοδρομικό κζντρο Βόρασ, με προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ των δομικϊν μερϊν του κτιρίου.

12 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ τουριςμοφ Αξιοποίθςθ παλαιοφ δθμ. Σχολείου Καρυδιάσ δθμιουργία επιδεικτικοφ εργαςτθρίου παραδοςιακϊν τεχνϊν Δθμ.Επιχείρθςθ «Καταρράκτεσ Ζδεςςασ» Προχπολογιςμόσ ,81 Δημόςια Δαπάνη ,40 Ιδιωτική Συμμετοχή ,41 Περιγραφή Αφορά ςτθν αξιοποίθςθ παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου για τθ δθμιουργία κζντρου εκμάκθςθσ παραδοςιακϊν τεχνϊν με προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ των δομικϊν μερϊν του κτιρίου.

13 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Επζκταςθ εκςυγχρονιςμόσ ξενοδοχείου 3 αςτζρων Λιοφγασ Χριςτοσ Προχπολογιςμόσ ,96 Δημόςια Δαπάνη ,88 Ιδιωτική Συμμετοχή ,08 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ που περιλαμβάνει καταςκευι των απαραίτθτων χϊρων διαμονισ και πρόχειρθσ εςτίαςθσ, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

14 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Μετάταξθ ξενοδοχείου από επιπλωμζνα διαμερίςματα Γ τάξθσ ςε κλαςςικοφ τφπου 3 αςτζρων Κϊτςοσ Νικόλαοσ Προχπολογιςμόσ ,60 Δημόςια Δαπάνη ,73 Ιδιωτική Συμμετοχή ,87 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ επιπλωμζνων διαμεριςμάτων που περιλαμβάνει καταςκευι των απαραίτθτων χϊρων διαμονισ και πρόχειρθσ εςτίαςθσ, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

15 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ κζντρου εςτίαςθσ Δόντςθ Αλεξάνδρα Προχπολογιςμόσ ,00 Δημόςια Δαπάνη ,00 Ιδιωτική Συμμετοχή ,00 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό υφιςταμζνου κζντρου εςτίαςθσ και αναψυχισ με προμικεια απαραίτθτου ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

16 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ κζντρου εςτίαςθσ παραδοςιακοφ τφπου Λιάςθ Αγγελικι Προχπολογιςμόσ ,08 Δημόςια Δαπάνη ,85 Ιδιωτική Συμμετοχή ,23 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό υφιςταμζνου κζντρου εςτίαςθσ και αναψυχισ με προμικεια απαραίτθτου ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

17 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Βελτίωςθ κζντρου εςτίαςθσ Χαραλαμπίδου Γεωργία Προχπολογιςμόσ ,00 Δημόςια Δαπάνη ,00 Ιδιωτική Συμμετοχή ,00 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ υφιςταμζνου κζντρου εςτίαςθσ και αναψυχισ με προμικεια απαραίτθτου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου

18 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Βελτίωςθ - επζκταςθ ξενοδοχείου 3 αςτζρων κλαςςικοφ τφπου Γιςθσ Κων/νοσ Προχπολογιςμόσ ,75 Δημόςια Δαπάνη ,56 Ιδιωτική Συμμετοχή ,19 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ επιπλωμζνων διαμεριςμάτων που περιλαμβάνει καταςκευι των απαραίτθτων χϊρων διαμονισ και πρόχειρθσ εςτίαςθσ, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

19 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ - επζκταςθ ξενοδοχείου 3 αςτζρων κλαςςικοφ τφπου Λεπίτκασ Νικόλαοσ Προχπολογιςμόσ ,08 Δημόςια Δαπάνη ,59 Ιδιωτική Συμμετοχή ,49 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ επιπλωμζνων διαμεριςμάτων που περιλαμβάνει καταςκευι των απαραίτθτων χϊρων διαμονισ, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

20 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Ανακαίνιςθ επζκταςθ επιχείρθςθσ ενοικιαηομζνων διαμεριςμάτων 3 αςτζρων Ραςόθ Μαρία Προχπολογιςμόσ ,00 Δημόςια Δαπάνη ,50 Ιδιωτική Συμμετοχή ,50 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ ενοικιαηομζνων διαμεριςμάτων που περιλαμβάνει καταςκευι των απαραίτθτων χϊρων διαμονισ, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

21 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Επζκταςθ Εκςυγχρονιςμόσ ξενοδοχείου τφπου επιπλωμζνων διαμεριςμάτων Κ. & Δ. Τάνοσ Ο.Ε Προχπολογιςμόσ ,66 Δημόςια Δαπάνη ,96 Ιδιωτική Συμμετοχή ,70 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ γ τάξθσ που περιλαμβάνει καταςκευι των απαραίτθτων χϊρων διαμονισ, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου

22 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ-αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ εςτίαςθσ Δοφίτςθσ Ρζτροσ Προχπολογιςμόσ ,13 Δημόςια Δαπάνη ,92 Ιδιωτική Συμμετοχή ,21 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ υφιςταμζνου κζντρου εςτίαςθσ και αναψυχισ με προμικεια απαραίτθτου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

23 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.1: Ραρεμβάςεισ αγροτικοφ τουριςμοφ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ : Βελτιϊςεισ επιχειριςεων αγροτικοφ τουριςμοφ για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ι δικτφωςθσ Εκςυχρονιςμόσ χϊρων παραγωγισ και εςτίαςθσ Νοφςκασ Χριςτοσ Προχπολογιςμόσ ,41 Δημόςια Δαπάνη ,48 Ιδιωτική Συμμετοχή ,93 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ υφιςταμζνου κζντρου εςτίαςθσ και αναψυχισ με προμικεια απαραίτθτου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου

24 Πράξη Δράςη Έργο 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ : Βιοτεχνικζσ μονάδεσ ( οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγι ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ κλπ) Εκςυγχρονιςμόσ και βελτίωςθ βιοτεχνίασ ξφλινων κουφωμάτων και επίπλων παραδοςιακοφ τφπου Μπακάλθσ Χριςτοσ Προχπολογιςμόσ ,41 Δημόςια Δαπάνη ,98 Ιδιωτική Συμμετοχή ,44 Περιγραφή Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ υφιςτάμενθσ μονάδασ καταςκευισ ξφλινων κουφωμάτων που περιλαμβάνει καταςκευι γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου

25 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ :Επιχειριςεισ μεταποίθςθσ-τυποποίθςθσ προϊόντων φυτικισ παραγωγισ Μετεγκατάςταςθ επιχείρθςθσ ψυγείου διαλογθτθρίου ςυςκευαςτθρίου οπωροκθπευτικϊν Γϊγοσ Χριςτοσ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,00 Το ζργο αφορά ςτθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενθσ μονάδασ μεταποίθςθσ και τυποποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων που περιλαμβάνει καταςκευι διαλογθτθρίου, ψυγείου, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

26 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ Επιχειριςεισ μεταποίθςθσ-τυποποίθςθσ προϊόντων φυτικισ παραγωγισ Καταςκευι ςφγχρονθσ μονάδασ πρόψυξθσ-διαλογισ και τυποποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν Τςιγαλίδθσ Νικόλαοσ Ρροχπολογιςμόσ ,26 Δθμόςια Δαπάνθ ,13 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,13 Το ζργο αφορά ςτθ δθμιουργία μονάδασ μεταποίθςθσ και τυποποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων που περιλαμβάνει καταςκευι διαλογθτθρίου, ψυγείου, γραφείων διοίκθςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου

27 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ :Εκτροφεία κθραμάτων Εκτροφείο κθραμάτων Μεγαλοβαςίλθσ Βαςίλειοσ «Σφαγεία Αλμωπίασ ΑΕ» Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,00 Το ζργο αφορά ςτθν επζκταςθ υφιςτάμενθσ μονάδασ μεταποίθςθσ και τυποποίθςθσ κτθνοτροφικϊν προϊόντων που περιλαμβάνει καταςκευι χϊρων φφλαξθσ και ςταβλιςμοφ γεννθτόρων ηϊων και αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ, αγορά ηϊων και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου.

28 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ : Εκτροφεία κθραμάτων Εκτροφείο κθραμάτων Μπίτςοσ Χριςτοσ Ρροχπολογιςμόσ ,79 Δθμόςια Δαπάνθ ,40 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,39 Το ζργο αφορά ςτθ δθμιουργία μονάδασ εκτροφείου κθραμάτων που περιλαμβάνει καταςκευι χϊρων φφλαξθσ των ηϊων, αποκικευςθσ υλικϊν, προμικεια εξοπλιςμοφ και διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου.

29 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ :Βελτίωςθ επιχειριςεων για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ και δικτφωςθσ Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν παραγωγι παραδοςιακϊν αρτοςκευαςμάτων Τηιβάνθσ Δθμιτριοσ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,85 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,15 Το ζργο αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ μονάδασ αρτοςκευαςμάτων που περιλαμβάνει προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ.

30 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ : Βελτίωςθ επιχειριςεων για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ και δικτφωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ του εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν προϊόντων Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Άρνιςςασ «Καϊμάκτςαλαν» Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,00 Αφορά ςτθ προμικεια θλεκτρονικισ γραμμισ τελευταίασ τεχνολογίασ για τον κακαριςμό, επεξεργαςία, διαλογι και τυποποίθςθ των οπωροκθπευτικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ.

31 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ : Βελτίωςθ επιχειριςεων για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ και δικτφωςθσ Επζκταςθ-Βελτίωςθ αρτοποιείου για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ δικτφωςθσ Ρρίτςκασ Κων/νοσ Ρροχπολογιςμόσ ,14 Δθμόςια Δαπάνθ ,83 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,31 Το ζργο αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν επζκταςθ υφιςτάμενθσ μονάδασ αρτοποιείου με τθν δθμιουργία αποκθκευτικϊν χϊρων, χϊρων παραγωγισ των προϊόντων κακϊσ και τθν προμικεια του απαραίτθτου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.

32 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ : Βελτίωςθ επιχειριςεων για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ και δικτφωςθσ Βελτίωςθ-Εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ τυροκομείου για τθν προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ δικτφωςθσ Σ. Θεοδωρίδθσ & ΣΙΑ Ο.Ε Ρροχπολογιςμόσ ,02 Δθμόςια Δαπάνθ ,01 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,01 Το ζργο αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν επζκταςθ υφιςτάμενθσ μονάδασ τυροκομείου με τον εκςυγχρονιςμό αποκθκευτικϊν χϊρων, χϊρων παραγωγισ και ςυντιρθςθσ των προϊόντων κακϊσ και τθν προμικεια του απαραίτθτου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.

33 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.2: Μικρζσ επιχειριςεισ του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ : Βελτίωςθ επιχειριςεων για προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ και δικτφωςθσ Αναβάκμιςθ-Εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ βιομθχανίασ επεξεργαςίασ γυαλιοφ του Γιαμαλίδθ Δθμθτρίου Γιαμαλίδθσ Δθμιτριοσ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,00 Το ζργο αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ μονάδασ παραςκευισ επεξεργαςίασ γυαλιοφ με τον εκςυγχρονιςμό αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και τθν προμικεια του απαραίτθτου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.

34 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.3:Επενδφςεισ που ενιςχφουν τθ ςυλλογικι τομεακι σκαι δεατομεακι δράςθ με χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τεχνογνωςίασ και νζων τεχνικϊν :Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Ριςτοποίθςθ κατά ISO & HACCP Γϊγοσ Χριςτοσ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 3.850,00 Αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ μονάδασ ψυγείου, διαλογθτθρίου και ςυςκευαςτθρίου οπωροκθπευτικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τα πρότυπα που ορίηουν οι διεκνείσ κανονιςμοί

35 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.3: Επενδφςεισ που ενιςχφουν τθ ςυλλογικι τομεακι σκαι δεατομεακι δράςθ με χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τεχνογνωςίασ και νζων τεχνικϊν :Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων Οργάνωςθ και ςτιριξθ δικτφου ςυνεργαηομζνων επιχειριςεων Δίκτυο Επιχειριςεων Ν.Ρζλλασ «STEPFOR+» Ρροχπολογιςμόσ ,87 Δθμόςια Δαπάνθ ,90 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,87 Αφορά ςτθν ςτιριξθ, οργάνωςθ υφιςτάμενων δικτφων επιχειριςεων με προμικεια ςφγχρονου θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ενίςχυςθ εκπόνθςθσ μελετϊν και υποςτιριξθσ προβολισ των δράςεων τουσ ςτο διαδίκτυο.

36 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.3: Επενδφςεισ που ενιςχφουν τθ ςυλλογικι τομεακι σκαι δεατομεακι δράςθ με χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τεχνογνωςίασ και νζων τεχνικϊν :Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ για τισ ΜΜΕ Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ-δθμιουργία website Δθμοτικι επιχείρθςθ ανάπτυξθσ Διμου Εξαπλατάνου Ρροχπολογιςμόσ 8.718,64 Δθμόςια Δαπάνθ 6.538,98 Ιδιωτικι Συμμετοχι 2.179,66 Αφορά ςτθ δθμιουργία οργάνωςθ και προβολι δραςτθριοτιτων και προςφοράσ υπθρεςιϊν του Διμου Εξαπλατάνου ςτο διαδίκτυο

37 Δράςθ 1.2: Ενιςχφςεισ ςε επενδφςεισ-ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα 1.2.3: Επενδφςεισ που ενιςχφουν τθ ςυλλογικι τομεακι σκαι δεατομεακι δράςθ με χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τεχνογνωςίασ και νζων τεχνικϊν :Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων τελεργαςίασ, τθλεαγοράσ και θλεκτρονικοφ εμπορίου Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ τθλεαγοράσ και θλεκτρονικοφ εμπορίου Επιμελθτιριο Ρζλλασ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,25 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,75 Αφορά ςτθν ςτιριξθ, οργάνωςθ ενϊςεωσ επιχειριςεων με προμικεια ςφγχρονου θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ενίςχυςθ εκπόνθςθσ μελετϊν και υποςτιριξθσ των δράςεων τουσ ςτο διαδίκτυο για προςφορά εργαςιϊν τθλεοπτικοφ εμπορίου

38 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.2: Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ Εκπόνθςθ μελζτθσ Ρροςδιοριςμόσ φζρουςασ ικανότθτασ και χωροκζτθςθ παρεμβάςεων αγροτικοφ τουριςμοφ Οικοςχεδιαςμόσ Ο.Ε Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Εκπόνθςθ μελζτθσ- Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ και τον κακοριςμό πρόςκετων ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.

39 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.2: Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ Δράςθ Εκπόνθςθ μελζτθσ Ρροδιαγραφϊν δομικϊν παρεμβάςεων των δράςεων του τοπικοφ προγράμματοσ ΡΕΤΑ Συνεργατικι ΕΡΕ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Εκπόνθςθ μελζτθσ- Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ και τον κακοριςμό πρόςκετων ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.

40 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.2:Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ Εκπόνθςθ μνελζτθσ Νομοτεχικι επεξεργαςία Τοπικοφ Συμφϊνου Αειφορίασ AGROPOLΕ ΕΡΕ Ρροχπολογιςμόσ 5.000,00 Δθμόςια Δαπάνθ 5.000,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Εκπόνθςθ μελζτθσ- Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ και τον κακοριςμό πρόςκετων ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.

41 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.2: Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ Εκπόνθςθ εμπειρογνωμοςφνθσ Σχζδιο Δράςθσ για τον Εκελοντιςμό ςτον τομζα τθσ προςταςίασ και τθσ ανάδειξθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ Ραναγιωτοποφλου Μαρία Ρροχπολογιςμόσ 2.000,00 Δθμόςια Δαπάνθ 2.000,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Εκπόνθςθ μελζτθσ- Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ και τον κακοριςμό πρόςκετων ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.

42 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.2:Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ Σφνταξθ προδιαγραφϊν και τευχϊν διαγωνιςμοφ ςχεδιαςμοφ νζων προϊόντων Διδαςκάλου Αλζξανδροσ Ρροχπολογιςμόσ 2.000,00 Δθμόςια Δαπάνθ 2.000,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Εκπόνθςθ μελζτθσ- Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ και τον κακοριςμό πρόςκετων ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.

43 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.2:Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ Διερευνθτικι μελζτθ δικτφωςθσ επιχειριςεων AGROPOLΕ ΕΡΕ Ρροχπολογιςμόσ 9.500,00 Δθμόςια Δαπάνθ 9.500,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Εκπόνθςθ μελζτθσ- Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υποςτιριξθ και τον κακοριςμό πρόςκετων ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ.

44 1.3:Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ :Ενζργειεσ προϊκθςθσ-προβολισ Ενζργειεσ προϊκθςθσ και Ρροβολισ τοπικοφ προγράμματοσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ Α.Ε Ρροχπολογιςμόσ ,42 Δθμόςια Δαπάνθ ,42 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ τοπικοφ προγράμματοσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.

45 1.3: Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 1.3.3: Ενζργειεσ προϊκθςθσ-προβολισ Θεματικζσ διαδρομζσ ςτθν ορεινι Ρζλλα Δίκτυο Συνεργαηομζνων Επιχειριςεων STEPFOR+ Ρροχπολογιςμόσ ,64 Δθμόςια Δαπάνθ ,35 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,29 Ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.

46 Δράςθ 1.4:Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.1:Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ :Αξιοποίθςθ, ανάδειξθ και προςταςία περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ, τοπίων και περιοχϊν Natura 2000 Αξιοποίθςθ, ανάδειξθ και προςταςία περιοχισ λίμνθσ Βεγορίτιδασ Σφλλογοσ προςταςίασ λίμνθσ Βεγορίτιδασ Ρροχπολογιςμόσ ,67 Δθμόςια Δαπάνθ ,67 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Το ζργο αφορά ςτθν οργάνωςθ γραφείων του ςυλλόγου, εκπαίδευςθ κατάρτιςθ των μελϊν, ςτθ δικτφωςθ του ςυλλόγου, ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και περιοδεφουςασ ζκκεςθσ για το φυςικό περιβάλλον, ςτθν παρακολοφκθςθ βαςικϊν παραμζτρων ποιότθτασ με άμεςεσ παρεμβάςεισ, ςτθν ζκδοςθ ενθμερωτικϊν εντφπων, ςτθ ςιμανςθ καταγραφι μνθμείων και τοπωνυμίων τθσ περιοχισ και δθμιουργία ομάδασ εκελοντϊν ξεναγϊν.

47 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.1: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ :Διαδρομζσ πρόςβαςθσ, μονοπάτια, γεφφρια Διάνοιξθ και βελτίωςθ μονοπατιϊν κατά μικοσ του ποταμοφ Μογλενίτςα Διμοσ Μενθίδασ Ρροχπολογιςμόσ ,97 Δθμόςια Δαπάνθ ,97 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςτθ βελτίωςθ υφιςτάμενου περιπατθτικοφ μονοπατιοφ με καταςκευι γεφυρϊν, χϊρων κζασ, αναψυχισ και άκλθςθσ ςτο ποταμό Μογλενίτςα για ενίςχυςθ δράςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ (Rafting).

48 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2:Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου :Οικιςτικι αναβάκμιςθ περιοχϊν ( οικιςμϊν, γειτονιϊν κλπ)με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, ςε εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου οικιςτικισ ανάπτυξθσ Ανάπλαςθ κεντρικισ πλατείασ Άνω Γαρεφείου Διμοσ Αριδαίασ Ρροχπολογιςμόσ ,59 Δθμόςια Δαπάνθ ,59 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςε ζργα ανάπλαςθσ ςτθν κεντρικι πλατεία παραδοςιακοφ οικιςμοφ με καταςκευζσ χϊρων αναψυχισ και εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν-επιςκεπτϊν.

49 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2: Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου : Οικιςτικι αναβάκμιςθ περιοχϊν ( οικιςμϊν, γειτονιϊν κλπ)με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, ςε εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου οικιςτικισ ανάπτυξθσ Ανάπλαςθ ιςτορικοφ κζντρου Δθμοτικοφ διαμερίςματοσ Ραναγίτςασ Διμοσ Βεγορίτιδασ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςτθ διαμόρφωςθ του κεντρικοφ ιςτοφ του κζντρου τθσ Ραναγίτςασ με δθμιουργία πεηοδρόμου, χϊρων ςτάςθσ και αναψυχισ.

50 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2: Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου Δράςθ : Οικιςτικι αναβάκμιςθ περιοχϊν ( οικιςμϊν, γειτονιϊν κλπ)με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, ςε εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου οικιςτικισ ανάπτυξθσ Ανάπλαςθ κεντρικισ πλατείασ και κεντρικοφ δρόμου ςφνδεςθσ με νζα πλατεία Δ.Δ Αρχαγγζλου Διμοσ Εξαπλατάνου Ρροχπολογιςμόσ ,96 Δθμόςια Δαπάνθ ,96 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςε ζργα ανάπλαςθσ ςτθν κεντρικι πλατεία παραδοςιακοφ οικιςμοφ με καταςκευζσ χϊρων αναψυχισ και εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν - επιςκεπτϊν.

51 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2: Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου : Οικιςτικι αναβάκμιςθ περιοχϊν ( οικιςμϊν, γειτονιϊν κλπ)με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, ςε εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου οικιςτικισ ανάπτυξθσ Ανάπλαςθ κεντρικισ πλατείασ Δ.Δ Νθςίου Δ. Ζδεςςασ Διμοσ Ζδεςςασ Ρροχπολογιςμόσ ,02 Δθμόςια Δαπάνθ ,02 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςε ζργα ανάπλαςθσ ςτθν κεντρικι πλατεία αξιόλογου οικιςμοφ με καταςκευζσ χϊρων αναψυχισ και εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν επιςκεπτϊν..

52 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2: Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου : Οικιςτικι αναβάκμιςθ περιοχϊν ( οικιςμϊν, γειτονιϊν κλπ)με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον, ςε εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου οικιςτικισ ανάπτυξθσ Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων και οδϊν χαρακτθριςμζνου αξιόλογου οικιςμοφ Άγρα Δ.Ζδεςςασ Διμοσ Ζδεςςασ Ρροχπολογιςμόσ ,99 Δθμόςια Δαπάνθ ,99 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςε ζργα ανάπλαςθσ ςτον κεντρικό οικοδομικό ιςτό του παραδοςιακοφ οικιςμοφ με καταςκευζσ χϊρων αναψυχισ και εξυπθρζτθςθσ τουριςτϊν - επιςκεπτϊν.

53 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2: Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου :Ανάδειξθ μνθμείων και κτιρίων αγροτικισ κλθρονομιάσ Αποκατάςταςθ παλαιοφ νερόμυλου και ανάδειξι του ωσ μνθμείο αγροτικισ κλθρονομιάσ Διμοσ Ζδεςςασ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςε εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ παλαιοφ νερόμυλου του Δ.Δ Μεςθμερίου με εργαςίεσ παρεμβάςεων των δομικϊν μερϊν του κτιρίου και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου

54 Δράςθ 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.2: Δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ του αγροτικοφ χϊρου :Μουςεία αγροτικισ, λαογραφικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ Λαογραφικό μουςείο Λουτρϊν Διμοσ Αριδαίασ Ρροχπολογιςμόσ ,79 Δθμόςια Δαπάνθ ,79 Ιδιωτικι Συμμετοχι 0,00 Αφορά ςτθ δθμιουργία μουςείου ςτθν περιοχι των ιαματικϊν λουτρϊν Λουτρακίου για τθν ςτζγαςθ χρθςτικϊν παραδοςιακϊν εργαλείων και εκκεμάτων γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ.

55 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.3: Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ Γιορτι τοπικισ παραδοςιακισ κουηίνασ Διμοσ Αριδαίασ Ρροχπολογιςμόσ ,69 Δθμόςια Δαπάνθ ,52 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,17 Αφορά ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων γνωριμίασ και προβολισ τθσ τοπικισ παραδοςιακισ γαςτρονομίασ τθσ περιοχισ του Διμου.

56 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.3: Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ Δράςεισ ανάδειξθσ και προβολισ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων μορφωτικοφ Συλλόγου «Αριςτοτζλθσ» Μεςθμερίου Μορφωτικόσ Εκπολιτιςτικόσ Σφλλογοσ νζων Μεςθμερίου «Αριςτοτζλθσ» Ρροχπολογιςμόσ ,31 Δθμόςια Δαπάνθ ,73 Ιδιωτικι Συμμετοχι 7.673,58 Αφορά ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων γνωριμίασ και προβολισ των τοπικϊν πολιτιςτικϊν και παραδοςιακϊν εκδθλϊςεων τθσ περιοχισ του Διμου Ζδεςςασ.

57 1.4: Ρροςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.4.3: Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ Διαγωνιςμόσ ςχεδιαςμοφ νζων προϊόντων «από τθν ιδζα ςτθν υλοποίθςθ» ΤΕΔΚ Ν.Ρζλλασ Ρροχπολογιςμόσ ,01 Δθμόςια Δαπάνθ ,51 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,50 Αφορά ςτθ διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ για τον προςδιοριςμό νζων χρθςτικϊν ςυςκευαςιϊν των προϊόντων που κα προωκοφν, κα προβάλλουν και κα χαρακτθρίηουν τον Ν.Ρζλλασ.

58 Δράςθ 2.1: Συνεργαςία μεταξφ περιοχϊν τθσ Ελλάδασ:Διατοπικι, διαπεριφερειακι ςυνεργαςία 2.1.1:Συνεργαςίεσ ςε κζματα αγροτικοφ τουριςμοφ Ο κερμαλιςμόσ ωσ κινθτιριοσ δφναμθ τοπικισ ανάπτυξθσ ΑΝ.ΡΕ ΑΑΕ ΟΤΑ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,00 Αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάδειξθ, προβολι, προςταςία των περιοχϊν παρζμβαςθσ των ΟΤΔ κακϊσ και τθσ ςφνδεςθσ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν τθσ κάκε περιοχισ μζςα από τα ςτοιχεία κεραπείασ των ιαματικϊν λουτρϊν των περιοχϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα με ζργα παραγωγισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ, ανάρτθςθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο και εκδθλϊςεων προβολισ ςτισ περιοχζσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν.

59 Δράςθ 2.1: Συνεργαςία μεταξφ περιοχϊν τθσ Ελλάδασ: Διατοπικι, διαπεριφερειακι ςυνεργαςία 2.1.1: Συνεργαςίεσ ςε κζματα αγροτικοφ τουριςμοφ Κοινόσ δικτυακόσ τόποσ για τθν προβολι των αγροτουριςτικϊν περιοχϊν. AGROTOUR ΑΝ.ΡΕ ΑΑΕ ΟΤΑ Ρροχπολογιςμόσ ,21 Δθμόςια Δαπάνθ ,77 Ιδιωτικι Συμμετοχι 5.282,44 Αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάδειξθ, προβολι και προςταςία των περιοχϊν παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα μζςα από δράςεισ παραγωγισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ, ανάρτθςθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο και εκδθλϊςεων προβολισ ςτισ περιοχζσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν.

60 Δράςθ 2.1:Συνεργαςία μεταξφ περιοχϊν τθσ Ελλάδασ: Διατοπικι, διαπεριφερειακι ςυνεργαςία 2.1.2: Συνεργαςίεσ ςε κζματα μικρϊν επιχειριςεων του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ Δρόμοι του κραςιοφ τθσ Β.Ελλάδοσ ΑΝ.ΡΕ ΑΑΕ ΟΤΑ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 9.000,00 Αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν προβολι και ανάδειξθ του οινικοφ τουριςμοφ μζςα από εξυγχρονιςμοφσ παραδοςιακϊν οινοποιίων, βελτιϊςεων εγκαταςτάςεων επίςκεψθσ τουριςτϊν, ευαιςκθτοποίθςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν για τθν οικολογικι παραγωγι και τθν περιβαλλοντικι προςταςία των περιοχϊν, κακϊσ και τθν προβολι αυτοφ κακ αυτοφ του προϊόντοσ και των παραγϊγων του οίνου.

61 Δράςθ 2.1: Συνεργαςία μεταξφ περιοχϊν τθσ Ελλάδασ: Διατοπικι, διαπεριφερειακι ςυνεργαςία 2.1.4:Συνεργαςίεσ ςε κζματα περιβάλλοντοσ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ Ανάδειξθ και προςταςία τθσ λίμνθσ Βεγορίτιδασ ΑΝ.ΡΕ ΑΑΕ ΟΤΑ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι 6.070,00 Αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάδειξθ, προβολι και προςταςία τθσ Λίμνθσ Βεγορίτιδασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μζςα από δράςεισ διοργάνωςθσ θμερίδων ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ, παραγωγισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ και ζκδοςθ ειδικοφ εκπαιδευτικοφ φακζλου για χριςθ των μακθτϊν, των δθμοτικϊν ςχολείων και των γυμναςίων τθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ.

62 Δράςθ 2.2: Στιριξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων κρατϊν-διακρατικι ςυνεργαςία 2.2.1: Συνεργαςίεσ ςε κζματα αγροτικοφ τουριςμοφ Δίκτυο Ευρωπαϊκϊν χωριϊν- EUROVILLAGES + ΑΝ.ΡΕ ΑΑΕ ΟΤΑ Ρροχπολογιςμόσ ,51 Δθμόςια Δαπάνθ ,62 Ιδιωτικι Συμμετοχι 9.622,89 Αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάδειξθ και προβολι, των περιοχϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ανάπτυξθσ του ορεινοφ τουριςμοφ ςτα χωριά τθσ Ευρϊπθσ, μζςα από δράςεισ παραγωγισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ, ανάρτθςθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο και εκδθλϊςεων προβολισ ςτισ περιοχζσ των ΟΤΔ και ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ και εκνικζσ εκκζςεισ τουριςμοφ.

63 Δράςθ 2.2: Στιριξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων κρατϊν-διακρατικι ςυνεργαςία 2.2.2: Συνεργαςίεσ ςε κζματα μικρϊν επιχειριςεων του αγροτικοφ και των λοιπϊν τομζων τθσ οικονομίασ Ευρωπαϊκό Σιμα τοπικισ ποιότθτοσ ΑΝ.ΡΕ ΑΑΕ ΟΤΑ Ρροχπολογιςμόσ ,00 Δθμόςια Δαπάνθ ,00 Ιδιωτικι Συμμετοχι ,00 Αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάδειξθ και προβολι και πιςτοποίθςθ των παραγόμενων προϊόντων και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, των περιοχϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, μζςα από δράςεισ παραγωγισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ, ανάρτθςθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο και εκδθλϊςεων προβολισ ςτισ περιοχζσ των ΟΤΔ και ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ και εκνικζσ εκκζςεισ αγροδιατροφικϊν προϊόντων

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Αντώνης Αβρανάς, LOGOTECH

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Τπομζτρο L123 "Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων" ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ

Τπομζτρο L123 Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ Αναπτυξιακι Καςτοριάσ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Γράμμου 62, T.K. 52100, Καςτοριά Τθλ: 2467083441-2 Fax: 2467021349 e-mail: ankas@ankas.gr, ankas@otenet.gr ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 1 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροδιατροφικοφ τομζα i.

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (CLLD) LEADER ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ

ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (CLLD) LEADER ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ ΜΕΣΡΟ 19 «ΣΘΡΙΞΘ ΓΙΑ ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕΩ ΣΟΤ LEADER (ΣΑΠΣοΚ ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ)» ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (CLLD) LEADER ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ Project Budget 2.577.750-50% EC Contribution Project Duration 01/09/2010 31/08/2016 LIFE 09 ENV/GR/000296 Adapt2change Adapt agricultural production to climate change and limited water supply ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό πρόγραμμα Δήμου Βόλβησ περιόδου 2012-2014

Επιχειρηςιακό πρόγραμμα Δήμου Βόλβησ περιόδου 2012-2014 Επιχειρηςιακό πρόγραμμα Δήμου Βόλβησ περιόδου 2012-2014 (Απόφαςθ 988/2011 Δ.Υ. Διμου Βόλβθσ: «Ζγκριςθ Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Διμου Βόλβθσ περιόδου 2012 2014») Υελίδα 1 Σίνακασ Σεριεχομζνων Μεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ Ά ΦΑΗ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΟΝΘΣΕ: Γκιουφισ Θωμάσ Γότα Βαςιλικι

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ)

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΘΕΗ «ΜΗΛΙΑ» ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα»

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Σαυτότθτα - τόχοι Ιςτορικό Λόγοι ίδρυςθσ του υνεταιριςμοφ Ταυτότητα Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ;

Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ; Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ; Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Η ΚΑΠ προσ το 2020 Προκλιςεισ Οικονομικζσ Ευρϊπθ 2020 3 τόχοι Πολιτικισ Βιϊςιμθ παραγωγι τροφίμων ςυμβολι ςτο γεωργικό ειςόδθμα και μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ www.halalfood.gr Εάν είςτε ιδθ πιςτοποιθμζνοι Halal ηθτιςτε μασ τον τιμοκατάλογο για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτο HalalFood. Προβλζπεται ειδικόσ τιμοκατάλογοσ για πελάτεσ τθσ Halal Certification

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικι Οικονομία και αειφόροσ Περιφερειακι Ανάπτυξθ

Κοινωνικι Οικονομία και αειφόροσ Περιφερειακι Ανάπτυξθ 6 θ Ετιςια Συνδιάςκεψθ τθσ Ελλθνογερμανικισ Συνζλευςθσ Κοινωνικι Οικονομία και αειφόροσ Περιφερειακι Ανάπτυξθ Ναφπλιο 3-5 Νοεμβρίου 2016 Μπακαλάκου Σωτθρία Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν 1 Ο οόλξπ ςηπ Τξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ, ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ, ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ, ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογιςμόσ (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχοσ: Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ Διεφκυνςθ Κλιματικισ Αλλαγισ και Ποιότθτασ τθσ Ατμόςφαιρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προκηρύτθηκε ηο Σοπικό Πρόγραμμα LEADER ζηοσς Νομούς Ρεθύμνοσ Ηρακλείοσ

1. Προκηρύτθηκε ηο Σοπικό Πρόγραμμα LEADER ζηοσς Νομούς Ρεθύμνοσ Ηρακλείοσ ΙΟΤΝΙΟ 2013 Περιεχόμενα : 1.Πρόγραμμα LEADER ςτουσ Νομοφσ Ρεκφμνου Ηρακλείου 2.Επιχειρθματικι Επανεκκίνθςθ από το Σαμείο Επιχειρθματικότθτασ (ΣΕΠΙΧ) 3.Μζχρι 70% Χρθματοδότθςθ Επενδυτικών Ζργων από το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχζδιο - CAD

Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ενότητα 2: Τεχνικό Σχζδιο με τθ βοικεια Η/Υ Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) Ελεσθερούπολη 29/06/2016 Αξιότιμοι Κφριοι ςφμβουλοι, Κατακζτουμε ςιμερα τθν Αϋ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Ιοφλιοσ 2015 Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Α φάση : τρατηγικός χεδιασμός άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ «Για ένα Δήμο καθολικής ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών, ανάπτυξης και εξελιγμένης ποιότητας ζωής». [1]

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΔΡΑΗ ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΡΑΗ 7. Διήμερο Καριζρασ

Διαβάστε περισσότερα

Annex : Monitoring Plan for the Implementation of the Local Action Plan in the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Annex : Monitoring Plan for the Implementation of the Local Action Plan in the Region of Eastern Macedonia and Thrace Annex 7.2.24: Monitoring Plan for the Implementation of the Local Action Plan in the Region of Eastern Macedonia and Thrace Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτωμ για τομ Έλεγχο τωμ Εκπομπώμ τωμ Αερίωμ του Φαιμομέμου

Διαβάστε περισσότερα

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Παραςκευι, 14 Οκτωβρίου 2016 Ελευκερία Ακινθ, ΤΕΕ Ανδριάνα Σταυρακάκθ, ΕΠΤΑ Tο Σφμφωνο των Δθμάρχων Το ΤΕΕ προςχϊρθςε ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων τον Μάρτιο του 2013 Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα SEE Platform: Περιυερειακά Συστήματα Design

Έρευνα SEE Platform: Περιυερειακά Συστήματα Design Έρευνα SEE Platform: Περιυερειακά Συστήματα Design Προετοιμασία για το Εργαστήριο «Design Policy» που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 3/10/2012, 10.00 π.μ. Γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΘ

ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΘ ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΘ 2014-2015 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020 Μάιοσ 2016 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Σασ ενθμερϊνουμε ότι ενεργοποιικθκε ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ N.4399/22.06.16 ςτα τζςςερα (4) από τα οκτϊ (8) κακεςτϊτα επιχειριςεων για ενίςχυςθ ιδιωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria...

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... Ξάνκθ, 18/ 02 /2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ πρόκεςθσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.gr ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακι Σφμπραξθ «Αναπτυξιακι φμπραξθ για τθ Δθμιουργία επιχειριςεων ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη υνδημότιςςεσ και υνδημότεσ μου, Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ςασ μεταφζρω τισ απόψεισ μασ και τισ κζςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ όςο πιο ξεκάκαρα γίνεται με τθν ευκαιρία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα