2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)"

Transcript

1 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος» ζελ. 4-5, Δράζη Εζηιών ζελ. 6-7, Τελική εκδρομή ζελ Ο ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 2013» Σελ παξάδνζε πνπ μεθίλεζε από πέξπζη, κε ηελ επηηπρία ησλ ζπκκαζεηώλ καο θαη ηε βξαβεπκέλε ηνπο έξεπλα πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ «Έξεπλα από καζεηέο 2012», ζπλερίζακε κε επηηπρία θαη εκείο θέηνο θαηαιακβάλνληαο ηελ 3 ε ζέζε παγθύπξηα! Ζ έξεπλά καο είρε ηνλ ηίηιν «Ζ ηαπηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ Νέσλ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο», θαη ε εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείην από ηνπο ζπκκαζεηέο καο Άλλα Βηνιάξε, Υξηζηηάλα - Μαξίζζα Κπξηαθίδνπ, Μαξηιέλα Παπαειεπζεξίνπ, Γεσξγία Παπαδνπνύινπ, Νηθόια Νηθνιαΐδε θαη ηηο ππνγξάθνπζεο Νηθόι Γεσξγίνπ θαη Έθε Υξπζνρνύ. Ζ ηειεηή βξάβεπζήο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο, ζηελ παξνπζία ηεο Γηεπζύληξηαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Σν βξαβείν καο ήηαλ ππνηξνθία 1,000 έθαζηνο γηα ζπνπδέο ηεο επηινγήο καο ζην παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο. Με ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία δόζεθε ε επθαηξία ζε όινπο όζνη ζπκκεηείρακε λα πάξνπκε κηα γεύζε από ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζίγνπξα ζα καο σθειήζεη ζηηο κειινληηθέο καο ζπνπδέο θαη ζα καο αλνίμεη έλα παξάζπξν ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξεπλώλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη ζην Παλεπηζηήκην. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2ο ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟΝ ΔΣΗΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΗ! Σν ζρνιείν κνπ θάζε ρξόλν δηνξγαλώλεη έλα δηαγσληζκό επηζηήκεο, κε ηίηιν «Science Fair», κέζσ απηνύ ηνπ δηαγσληζκνύ κηθξνί θαη κεγάινη έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ην ζαπκαζηό θόζκν ηεο επηζηήκεο. ηόρνο απηήο ηεο εκπεηξίαο είλαη ε απόθηεζε όρη κόλν γλώζεσλ αιιά θαη εκπεηξηώλ πνπ κπνξεί λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζηε δσή ελόο καζεηή πνπ αξγόηεξα ζα είλαη θαη κειινληηθόο πνιίηεο. Γηαηί ην ιέσ ηώξα απηό; Γηαηί ν ηξόπνο πνπ παξνπζηάδεηο ην ζέκα πνπ επέιεμεο λα πξνεηνηκάζεηο ζε απηό ην δηαγσληζκό, είλαη αλάκεζα ζε θόζκν αιιά θαη θξηηέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν καζαίλεηο λα εμνηθεηώλεζαη κπξνζηά ζε έλα κεγάιν θνηλό θαη παξάιιεια λα έρεηο πεξηζζόηεξε άλεζε θαη απηνπεπνίζεζε! Έηζη θαη εγώ έρνληαο ππόςε κνπ όια όζα πξναλέθεξα, όηαλ καο αλαθνηλώζεθε από ηελ θαζεγήηξηά καο απηή ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπκε ζε έλα δηαγσληζκό επηζηήκεο, ν νπνίνο δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από όιεο ηηο ζρνιέο Pascal θαη απνηειεί πιένλ ζεζκό, δελ δίζηαζα λα ην ζθεθηώ ζνβαξά θαη ζύληνκα λα απνθαζίζσ πσο ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ! Καη δελ κνπ βγήθε ζε θαθό ην όηη ζπκκεηείρα Ήηαλ ε 9 ε θνξά πνπ δηνξγαλσλόηαλ απηόο ν δηαγσληζκόο από όιεο ηηο ζρνιέο ηεο Pascal Education. Ο δηαγσληζκόο Science Fair είρε ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Έπξεπε κέζα ζε ηξία ιεπηά, κπξνζηά ζε αξθεηό θόζκν θαη δύν θξηηέο λα παξνπζηάζσ έλα θπζηθό θαηλόκελν, κε πξσηόηππν θαη ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν έηζη ώζηε νη παξεπξηζθόκελνη λα ην δηαζθεδάζνπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν! Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζε θάζε ηάμε ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ, αληακείβνληαλ κε δώξα κεγάιεο αμίαο! Δγώ ινηπόλ επέιεμα λα παξνπζηάζσ ηε Βαξύηεηα, όπνπ κέζα ζε ιίγα ιόγηα ζα κηινύζα γηα ηελ πην ζεκαληηθή δύλακε πνπ ππάξρεη ζηε θύζε, ηε δύλακε ζηελ νπνία νθείιεηαη ε αξκνλία πνπ ππάξρεη παληνύ γύξσ καο ζην ζύκπαλ! Ζ βαξύηεηα είλαη ε δύλακε ηελ νπνία βηώλνπκε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο αθνύ ην γεγνλόο όηη δελ αησξνύκαζηε ην νθείινπκε ζηε βαξύηεηα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηνπ πιαλήηε καο, ηε γε. πλαγσληδόκνπλ κε αξθεηνύο καζεηέο θαη όηαλ ήξζε ε ζεηξά κνπ γηα λα μεθηλήζσ δελ ην θξύβσ πσο είρα αγρσζεί πάξα πνιύ. Σν δηαζθέδαζα πάξα πνιύ, καδί κνπ θαη νη θξηηέο αιιά θαη όζνη κε παξαθνινπζνύζαλ εθείλε ηε ζηηγκή. Σειεηώλνληαο έλησζα κηα αλαθνύθηζε αιιά θαη ελζνπζηαζκό αθνύ έλησζα όηη θαιύηεξα δελ ζα κπνξνύζα λα ηα πάσ! Όηαλ έθηαζε ε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ, όινη καο είρακε θαξθώζεη ηα κάηηα καο ζηελ θνπέια πνπ ζα αλαθνίλσλε ηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ. Όηαλ άθνπζα ην όλνκά κνπ γηα λα παξαιάβσ ην δεύηεξν βξαβείν δελ πίζηεπα ζη απηηά κνπ, ε ραξά ήηαλ απεξίγξαπηε. Πξαγκαηηθά ήηαλ κηα από ηεο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ θαη ζα κνπ κείλεη αμέραζηε! Πιένλ είρα αληηιεθζεί θαη εγώ όηη ζεκαζία δελ έρεη ην αλ ζα βξαβεπηείο ή όρη αιιά ε εκπεηξία θαη νη γλώζεηο πνπ απνθηάο!!! Γιπθεξία Παλαγίδνπ, Γ1

2 ΔΡΜΗ 9ο Παγκύππιο Μαθημαηικό ςνέδπιο Μηα κνλαδηθή εκπεηξία είρακε ηελ επθαηξία λα δήζνπκε θέηνο ζην 9ν Παγθύπξην Μαζεηηθό πλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά. ην πλέδξην απηό είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη λα παξνπζηάζνπλ πξσηόηππεο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα δεκνζηεπηνύλ ζε εηδηθή έθδνζε ηεο Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο κεηά ην πλέδξην. Ζ δηθή καο εξγαζία είρε σο ηίηιν Σν ηζνπεξηκεηξηθό ζεώξεκα ζηε θαζεκεξηλή δσή. Ξελνθώληνο Μαξηιίδα, Γ1 TRANSATLANTIC FELLOWS SUMMER INSTITUTE Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Λπθεηαθνύ Κύθινπ ε ππεύζπλε Λπθείνπ, καο αλαθνίλσζε ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Benjamin Franklin and Transatlantic Fellows Summer Camp ζηελ Ακεξηθή, όπνπ 10 Δπξσπαίνη θαη 10 Ακεξηθάλνη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηό ην πξόγξακκα κε απώηεξν ζηόρν λα γλσξίζνπλ λέεο θνπιηνύξεο, πνιηηηζκνύο θαη λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Έηζη εγώ θαη αθόκα δύν ζπκκαζήηξηέο κνπ απνθαζίζακε λα ιάβνπκε κέξνο, θαζώο βξήθακε απηό ην πξόγξακκα σο κηα ηεξάζηηα επθαηξία γηα εκάο ηελ νπνία έπξεπε λα εθκεηαιιεπηνύκε αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο. Με ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ δειώζακε ζπκκεηνρή θαη έπεηηα αθνινύζεζε κηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηεο νπνίαο αλακέλακε κε αλππνκνλεζία ηα απνηειέζκαηα. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, επηιέγεθα αλάκεζα ζε 10 Διιελνθύπξηνπο θαη 10 Σνπξθνθύπξηνπο καζεηέο γηα λα ζπκκεηέρσ ζε έλα παξόκνην πξόγξακκα εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο Κύπξηνπο καζεηέο, ιόγσ ηνπ ςεινύ επηπέδνπ πνπ ππήξρε. Ζ ραξά είλαη ηεξάζηηα θαζώο είλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνλ θαζέλα από εκάο. Γη απηό πηζηεύσ πσο δελ πξέπεη λα ράλνπκε έηζη επθαηξίεο δηόηη αθόκα θαη ε ζπκκεηνρή ζα ζνπ παξέρεη γλώζεηο θαη εκπεηξίεο από ηηο νπνίεο ζα επσθεινύκαζηε γηα όιε καο ηε δσή. Καηειάξε Έιελα, Δ1 ςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα ηος Δςπωπαϊκού ςμβοςλίος Νέων (EYP) Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην Νέσλ ( European Youth Parliament) είλαη κηα εκπεηξία πνπ πηζηεύσ όηη ζίγνπξα αμίδεη ηνλ θόπν λα δήζεη θάζε καζεηήο ηνλ νπνίν ελδηαθέξνπλ νη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. Οη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο πάληα κε ζπλαξπάδνπλ, θαη ην γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πξαγκαηεύεηαη ζνβαξά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα κέζα ζε δηαζθεδαζηηθά πιαίζηα, πηζηεύσ πσο είλαη αμηνζαύκαζην. Δθηόο από ηηο θαηαπιεθηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ θαηαθέξακε λα θάλνπκε κεηαμύ καο, είρε θαη πνιιά σξαία παηρλίδηα πνπ καο θξαηνύζαλ ζπλερώο κέζα ζην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη βνεζνύζαλ ζην λα είκαζηε γεληθά πην ραξνύκελνη. Ζ πξνθξηκαηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζαββαηνθύξηαθν 21-22/04/13, πξνθξηζήθακε θαη ζα ζπκκεηάζρνπκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ. Αλππνκνλώ λα αξρίζεη!!! Παλαγηώηεο Αλησλίνπ, Δ1 25η Μαπηίος - 1η Αππιλίος Σηκνύκε ηνπο κάξηπξεο θαη ήξσεο ηεο θπιήο καο ληώζνληαο ηελ αλάγθε λα ην πξάμνπκε, γηαηί πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ην είλαη καο πνπ θινλίδεηαη, λα εκςπρσζνύκε, λα πάξνπκε ζάξξνο θαη ειπίδα ώζηε λα αλαλεώζνπκε ηελ απηνπεπνίζεζή καο θαη λα αλαπηεξώζνπκε ην εζηθό καο. Μαδεπηήθακε ζήκεξα εδώ λα απνηίζνπκε θόξν ηηκήο ζηνπο εξσηθώο αγσληζζέληεο ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο πνπ ράξαμαλ κε αλεμίηεια γξάκκαηα ην όλνκά ηνπο ζηηο έλδνμεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο καο. Σηκνύκε ηνπο αγώλεο γηα ιεπηεξηά ηεο Δζληθήο Παιηγγελεζίαο ηνπ 1821 θαη ην Έπνο ηνπ Απειεπζεξσηηθνύ Αγώλνο ηεο ΔΟΚΑ Απνηεινύλ απηέο νη επέηεηνη ζηαζκνί θαη θάξνη ζε εκάο ηνπο απόγνλνπο εθείλσλ πνπ έπξαμαλ ζην αθέξαην ην θαζήθνλ ηνπο θαη καο θαζνδεγνύλ ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε ηδηαίηεξή καο παηξίδα, Κύπξνο, βξίζθεηαη ππό ζπλζήθεο εκηθαηνρήο Αο αθππληζζνύκε εζληθά θαη αο ζπιινγηζζνύκε ρσξίο λα ζθάιινπκε. Αξθεηά ιάζε δηεπξάρζεζαλ ζην παξειζόλ ηα νπνία πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ. Αο εθηειέζνπκε ην ρξένο καο πξνο ηνπο ήξσεο ησλ 1821 θαη Έλα ρξένο πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηε Λεπηεξηά πνπ έθεξε ν Παιιεθαξίδεο κε ηελ παξέα ηνπ, ώζηε λα πςώζνπκε ηε ζεκαία ηεο ζηε Μόξθνπ, ηελ Κεξύλεηα θαη ηελ Ακκόρσζην. (απόσπασμα ομιλίας ποσ εκυωνήθηκε από τη υιλόλογο τοσ στολείοσ μας κ. Βασιλική Πετρή κατά το σσνεορτασμό της επετείοσ της 25ης Μαρτίοσ και 1ης Απριλίοσ) Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία

3 2012/13 Έκδοζη 6 Γενηποθύηεςζη Έλαο ζεζκόο πνπ μεθίλεζε από πέξπζη θαη ζπλερίδεηαη θαη θέηνο θαη ζα θαζηεξσζεί σο ζεζκόο! Σελ ηειεπηαία κέξα ησλ ζρνιηθώλ καο ρξόλσλ νη καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο αθήζακε ην ζηίγκα καο δεληξνθπηεύνληαο ρώξν, εληόο ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κε δέληξα ηα νπνία πξνκεζεπηήθακε από ην ζύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη όπνπ ην θάζε έλα από απηά έθεξε ην όλνκά καο έηζη ώζηε λα αθήζνπκε θαη έκπξαθηα ηε ζθξαγίδα καο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ ηόζα πεξάζακε θαη καο ζηηγκάηηζε πξαγκαηηθά!! Βηνιάξε Άλλα, η1 Δθελονηική Αιμοδοζία ζηη μνήμη ηηρ απόθοιηήρ μαρ ηάλωρ Ασιλλέωρ. Γηα άιιε κηα θνξά έρνπκε απνδείμεη όηη ν εζεινληηζκόο είλαη κηα δύλακε πνπ βγαίλεη από ηελ ςπρή καο θαη γη' απηό αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο δνθηκαδόκελνπο ζπλαλζξώπνπο καο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε από αίκα δηνξγαλώλνληαο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Pascal English School, εζεινληηθή αηκνδνζία ζηε κλήκε ηεο απόθνηηήο καο ηάισο Αρηιιέσο, ε νπνία ράζεθε αδόθεηα. Ζ αηκνδνζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ θαη ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη ησλ δύν ζρνιώλ (ΔΠ θαη PES) θαη απέδεημε γηα άιιε κηα θνξά πσο κπνξνύκε πνιιά λα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πνπ καο έρνπλ αλάγθε, δηαζέηνληαο ιίγν κόλν από ηνλ ρξόλν καο. Υξίζηνο άββα, Δ1 Δκδήλωζη Francophonie για ηη Γαλλοθωνία Ζ 20ή Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί σο Γηεζλήο Ζκέξα αθηεξσκέλε ζηε Γαιινθσλία (Francophonie) όπνπ 500 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζ' όιν ηνλ θόζκν γηνξηάδνπλ ηνπο δεζκνύο ηνπο κε ηε Γαιιία, κέζσ ηεο γαιιηθήο γιώζζαο. Με αθνξκή ηε δηεζλή απηή γηνξηή πξαγκαηνπνηήζακε θη εκείο κε ηε ζεηξά καο ηελ Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ, κηα εθδήισζε ε νπνία πεξηειάκβαλε ηξαγνύδηα, πνηήκαηα θαη ρνξνύο ηεο γαιιηθήο θνπιηνύξαο, θαζώο επίζεο θαη δηάθνξα πξντόληα ζρεηηθά κε ηελ γαιιηθή θνπιηνύξα θαη ηνλ γαιιηθό πνιηηηζκό. ηελ εθδήισζε απηή ζπκκεηείραλ παηδηά από ην γπκλαζηαθό θαη ιπθεηαθό θύθιν ησλ δύν ζρνιώλ ΠΑΚΑΛ θαη όινη όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ κηα κηθξή γεύζε από ηε θεκηζκέλε γαιιηθή θνπιηνύξα θαη πνιηηηζκό. Όια ηα έζνδα από ηελ εθδήισζε δόζεθαλ ζην ύλδεζκν Φίισλ Ξελώλσλ Αγνξηώλ θαη Κνξηηζηώλ Λεπθσζίαο, θάηη πνπ καο έθαλε αθόκε πην πεξήθαλνπο γηα ηελ όιε καο πξνζπάζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ εθδήισζε απηή! Καηειάξε Αγγειηθή, Γ1

4 ΔΡΜΗ Όηαλ πέξπζη ε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ καο, καο αλαθνίλσζε όηη πξόθεηηαη λα αλεβάζνπκε έλα ζεαηξηθό έξγν ζην ζρνιείν καο θαη ζα γίλνληαλ αθξνάζεηο, ζθέθηεθα: Να πάσ άξαγε; Καη πήγα. Ήηαλ ην ζεαηξηθό έξγν «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής» ηνπ Μνιηέξνπ. Γελ ην ήμεξα θαζόινπ. Σν έςαμα ζην YOUTUBE θαη ην βξήθα. Μνπ άξεζε. Έγηλαλ νη αθξνάζεηο, βξέζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζα έπαηδαλ ηνπο δηάθνξνπο ξόινπο θαη μεθηλήζακε. ηελ αξρή, δελ πνιπζθέθηεζαη ηε δνπιεηά. ε ζπλεπαίξλεη ε καγεία. Μεηά μεθηλάο θαη ιεο: Πνιιή δνπιεηά, πνιιά ηα ιόγηα κνπ... Άξαγε ζα ηα θαηαθέξσ; Πνιιέο πξόβεο, απίζηεπην γέιην, θνύξαζε, αγσλία γηα ην απνηέιεζκα. ηγά-ζηγά πέξαζε ν ρξόλνο θαη κεηά από αξθεηέο πξόβεο έθηαζε ε κέξα ηεο παξάζηαζεο. Απίζηεπην άγρνο Νόκηδα όηη μέραζα όια κνπ ηα ιόγηα θαη δελ ζπκόκνπλ ηίπνηα. Καη αλνίγεη ε απιαία!! Πξώηνο ζηε ζθελή. Πξνζπάζεζα λα κελ βιέπσ ην θνηλό. Να πξνζεισζώ ζην ξόιν κνπ. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη νη άιινη καζεηέο. Ο θόζκνο γειά. εκαίλεη κάιινλ όηη ηνπο αξέζεη. Καη ηειεηώλνπκε!! Απίζηεπηε αλαθνύθηζε. Γελ ην πηζηεύεηο όηη όιε απηή ε ζθιεξή δνπιεηά ηειείσζε. Καη θηάλνπκε ζηε θεηηλή ρξνληά Γηαθνξεηηθό έξγν ζε θππξηαθή δηάιεθην. Καη μεθηλά ε ίδηα δνπιεηά. Σν ίδην άγρνο. Παξ όιε ηε ζθιεξή δνπιεηά, ζθέθηνκαη: Γελ ζα είκαη εδώ ην ρξόλνπ λα ην μαλαδήζσ όιν απηό. Σν ζρνιηθό ζέαηξν γηα κέλα ήηαλ έλα πνιύ κεγάιν ζρνιείν. Μέζα από απηό, καζαίλεηο ηη ζα πεη νκαδηθή εξγαζία. Πόζν ζεκαληηθό είλαη λα κάζεηο ηα ιόγηα ζνπ, γηα λα κπνξεί λα βγεη ε πξόβα. Μαζαίλεηο ηη ζα πεη επζύλε, ζπιινγηθόηεηα, θνηλσληθνπνίεζε. Αθόκα, βιέπεηο θαη άιιεο πιεπξέο ησλ θαζεγεηώλ ζνπ. Γίλεηαη έλα πνιύ δηαθνξεηηθό δέζηκν. Δκπεηξίεο γηα όιε κνπ ηε δσή. Αγαπώ ην ζέαηξν! Διπίδσ ην ζρνιείν κνπ λα ζπλερίζεη ην ζεζκό απηό θαη ππόζρνκαη λα είκαη δίπια ηνπ ζε ό,ηη κπνξώ. Μηράιεο Παηζαιίδεο, η1 Ζ απιαία έπεζε Σα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ απεξίγξαπηα. Σν ζέαηξν γηα καο ήηαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο εκπεηξίεο πνπ είρακε σο ηώξα θαη πνπ δε ζα μεράζνπκε πνηέ. Ξεθηλήζακε γηα ην άγλσζην ηνλ επηέκβξε κε ηελ θ. Αλησλίνπ θαη ηνλ θ. Ηάθσβν, νη νπνίνη καο ώζεζαλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηή ηελ εμαηξεηηθή παξάζηαζε «Ο Παθθαιιόθαηηνο» Βηνιάξε Άλλα, ΠαπαειεπζεξίνπΜαξηιέλα, Υξπζνρνύ Έθε, Κπξηαθίδνπ Υξηζηηάλα, Νηθόι Γεσξγίνπ (η1) Αθόκε θαη αλ ην ζέαηξν ηειείσζε δελ ζα πάςεη πνηέ λα είλαη από ηηο θαιύηεξεο εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ. Ήηαλ κηα δηαδηθαζία γεκάηε αμέραζηεο θαη ακέηξεηεο ζηηγκέο! Θα κνπ ιείςεη! Γεκεηξίνπ Υξηζηηάλα, Δ1 Σα θώηα έζβεζαλ θαη ε απιαία έπεζε. Οη κλήκεο καο όκσο από απηή ηε κνλαδηθή εκπεηξία δελ ζβήλνπλ πνηέ! Σν απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθό θαη αλεπαλάιεπην εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο όισλ καο. Ζ δσή καο απαξηίδεηαη από ζηηγκέο θαη απηέο πνπ δήζακε εκείο όινη καδί είλαη αμέραζηεο θαη απεξίγξαπηεο. Ήηαλ κία από ηηο ηέιεηεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ. Καξαηδά Υξπζνβαιάληνπ, Δ1 Ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία, αθνύ κάζακε πνιιά, ζπλεξγαζηήθακε θαη δώζακε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ζ θάζε ζηηγκή ήηαλ κνλαδηθή γηα όινπο καο. Καη ηνπ ρξόλνπ καδί θαη πάιη γηα ην θαιύηεξν. Δπαγόξνπ Ρνδνύια, Δ1 Ζ θαιύηεξε εκπεηξία ηεο δσήο κνπ κέρξη ζήκεξα. Θα ηε ζπκόκαζηε γηα όιε καο ηε δσή. Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Δ1 Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία

5 2012/13 Έκδοζη 6 Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή ζηηγκή ηεο δσήο κνπ. Μνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα έξζσ πην θνληά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα αθηεξώζσ ηνλ ειεύζεξό κνπ ρξόλν ζε θάηη πνπ πξαγκαηηθά ήζεια. Γε ζα μεράζσ πνηέ απηή ηελ μερσξηζηή θαη απίζαλε εκπεηξία θαη πηζηεύσ όηη θαλείο καο δελ πξέπεη λα ράλεη ηέηνηεο επθαηξίεο. Αγεζηιάνπ Δξαζκία, Δ1 Ήηαλ κηα πνιύ σξαία θαη μερσξηζηή εκπεηξία πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε θάηη ην δηαθνξεηηθό. Ήξζακε πην θνληά ν έλαο κε ηνλ άιιν, δηδαρηήθακε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθόηεηα αιιά θαη πόζνο θόπνο ρξεηάδεηαη γηα λα βγεη κηα πεηπρεκέλε παξάζηαζε. Σν ζέαηξν ηειείσζε όκσο κέζα ζηηο ςπρέο καο δεη αθόκε ε εκπεηξία. Ήηαλ κηα απίζηεπηε εκπεηξία πνπ δε ζα μεράζσ πνηέ. Ήηαλ ΣΔΛΔΗΟ!! Παλαγίδεο Βαζίιεο, Δ1 Οη αμέραζηεο εκπεηξίεο πνπ έδεζα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη ηεο παξάζηαζεο είλαη ακέηξεηεο. Μηα πνιύ σξαία επθαηξία λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη λ απνδείμνπκε όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα πνιύ θαιή δνπιεηά. άββα Υξίζηνο, Δ1 Γξεγνξίνπ Εσή, Δ1 Ζ παξάζηαζή καο ηειείσζε. νη ζηηγκέο όκσο ζα αλαβηώλνπλ πάληα ζηηο ςπρέο καο! Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία πνπ καο ράξηζε όινπο ζηηγκέο γέιηνπ, ραιάξσζεο, δηαζθέδαζεο! Σειηθά όιε ε δσή καο θαζνξίδεηαη από κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο ζηηγκέο! Θσίδνπ Άληξηα, Δ1 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζεάηξνπ ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία από ηε κέξα πνπ μεθηλήζακε κέρξη ηε λύρηα ηεο παξάζηαζεο! Σν πην ζεκαληηθό όκσο πνπ θέξδηζα είλαη ηα εμαηξεηηθά άηνκα πνπ γλώξηζα, ην γέιην, ην άγρνο θαη νη ζηηγκέο πνπ δήζακε καδί. Γελ ζα μεράζσ πνηέ!!! Καηειάξε Έιελα, Δ1

6 Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία ΔΡΜΗ Car-Wash Σελ Παξαζθεπή 26 Απξηιίνπ νη Δζηίεο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ δηνξγάλσζαλ πιύζηκν απηνθηλήησλ γηα ηνλ Παγθύπξην ύλδεζκν Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. Οη καζεηέο ησλ Δζηηώλ δηαζθέδαζαλ κε ην πιύζηκν απηνθηλήησλ θαη παξάιιεια θαηάθεξαλ λα καδέςνπλ ην δηόινπ επθαηαθξόλεην πνζό ησλ Ππωηάθλημα Ποδοζθαίπος ηηο 27 Απξηιίνπ 2013 δηνξγαλώζεθε από ηελ εζηία Ηππνθξάηεο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο. Οη καζεηέο, ηόζν ηα αγόξηα όζν θαη ηα θνξίηζηα, είραλ ηελ επθαηξία λα πεξάζνπλ έλα επράξηζην απόγεπκα παίδνληαο πνδόζθαηξν θαη έρνληαο σο δηαηηεηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Νηθήηξηα νκάδα αλαδείρζεθε ε νκάδα ησλ αγνξηώλ ηνπ Γ1: Ραθαέιινο Αλαζηαζίνπ, Θεόδσξνο Παπαληθνιάνπ, Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο όζνη ζπκκεηείραλ θαη ζηνπο δηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο. Κπξηάθνπ Κπξηάθνο, η1 Κπξηαθίδνπ Υξηζηηάλα, η1 Ένα Όνειπο μια Δςσή Ζ ρνιή καο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δζηία Πιάησλαο ζπκκεηείρε ζηνλ παγθύπξην έξαλν «Έλα όλεηξν κηα επρή» θαη ππνδέρζεθαλ ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο πνπ παξέιαβαλ ην πνζό ησλ 410, πνπ ζπλέιεμαλ νη Δπηκειεηέο ησλ Δζηηώλ. Γηαθνπκή Καηεξίλα, η1 ΔΠ -FACTOR Μηα όκνξθε βξαδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε ηεο Δζηίαο Φεηδίαο πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν ΔΠ Factor! Ζ θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο θαθεηέξηαο ηνπ ζρνιείνπ καο ηελ Σεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2013 πεξηειάκβαλε ζπκκεηνρέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζην ρνξό, ζην ηξαγνύδη, ην ζέαηξν αιιά θαη ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο! Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε, ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο αγάπεο, ηεο όξεμεο αιιά θαη ηεο δσληάληαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην θνηλό πνπ ήξζε λα ηνπο απνιαύζεη, ζηόρνο ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα πεηύρνπλ ζηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό! Νηθεηέο ηεο βξαδηάο ήηαλ όινη νη καζεηέο πνπ δηαγσλίζηεθαλ αθνύ απέζπαζαλ ηα ζεηηθά ζρόιηα θαη ην ζεξκό ρεηξνθξόηεκα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη όισλ όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή καο εθδήισζε! Καλησλίδνπ Ησάλλα, η1 Κακηληδήο ηαύξνο, Δ1

7 Έκδοζη 6 Γιαγωνιζμόρ Beach Racket και Beach Volleyball Σν άββαην πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ Δζηία ΠΛΑΣΩΝΑ νη δηαγσληζκνί Beach Rackets θαη Beach Volleyball, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο, ελώ όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζθέδαζαλ κε έλα κεγάιν πάξηη πνπ έγηλε ζηελ πηζίλα καο, κεηά ην ηέινο ησλ δηαγσληζκώλ. Νηθνιαΐδεο Νηθόιαο, η1 EUROPA DONNA Ζ Δζηία Ππζαγόξαο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ ζηάζεθε θαη θέηνο αξσγόο ζην έξγν πνπ δηεμάγεη ε EU- ROPA DONNA Κύπξνπ. ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ νξγαλώζεθε παδαξάθη ζην ζρνιείν όπνπ νη καζεηέο αγόξαζαλ δηάθνξα πξντόληα εληζρύνληαο αθελόο ην έξγν ηνπ νξγαληζκνύ θαη επηδεηθλύνληαο αθεηέξνπ γηα κηα αθόκε θνξά ηελ επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθξίλεη ζε πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηελ θνηλσλία καο. Δπηπιένλ καζεηέο ηεο Δζηίαο κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό πώιεζαλ ιαρλνύο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ θαη θαηάθεξαλ από ηελ πώιεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ιαρλώλ λα ζπγθεληξώζνπλ ην νπδόισο επθαηαθξόλεην πνζό ησλ 595 επξώ. Αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο EUROPADONNA θαη έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπό καο. Ζ επηηαγή παξαδόζεθε ζην ζύλδεζκν ηεο Europa Donna από ηνπο Δπηκειεηέο καζεηέο θαη ηνπο Τπεύζπλνπο θαζεγεηέο ηεο Δζηίαο. Μαπξνκνύζηαθνπ Νίθε, η1.

8 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Δκδπομή Α' και Β' Γςμναζίος ζηην Αζίνος ηηο 7 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηε δεύηεξε ζρνιηθή καο εθδξνκή γηα ηε θεηηλή ρξνληά ζην όκνξθν ρσξηό ηεο Αζίλνπ. Ήηαλ κηα ειηόινπζηε κέξα, πξάγκα παξάμελν γηα ηνλ κήλα Μάξηην, όπνπ μεθηλήζακε από ην ζρνιείν κε θαηεύζπλζε αξρηθά ην παλέκνξθν θαη γξαθηθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Οξνύληα. Αθνύ πξνζθπλήζακε ζηε κηθξή αιιά γεκάηε από παιηέο ηνηρνγξαθίεο εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, νη κνλαρέο καο πξόζθεξαλ κε όιε ηνπο ηελ αγάπε πνηά αιιά θαη δηάθνξα δηθά ηνπο παξαζθεπάζκαηα. ηε ζπλέρεηα, θαηαιήμακε ζην γεηηνληθό ρσξηό ηεο Αζίλνπ κε ηελ μαθνπζηή εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Αζίλνπ. ίγνπξα αμίδεη λα επηζθεθζεί θάπνηνο ηελ εθθιεζία θαη λα γλσξίζεη από θνληά ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Σν εζηηαηόξην πνπ θαζίζακε γηα θαγεηό ήηαλ ζε κηα ππέξνρε ηνπνζεζία αλάκεζα ζην πξάζηλν θαη ηελ εξεκία ηεο θύζεο! Δίρακε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε βόιηεο κέζα ζηε θύζε θαη λα απνιαύζνπκε ηελ ζπάληα θπζηθή νκνξθηά πνπ καο πξόζθεξε ην ππέξνρν ηνπίν. Καηά ην κεζεκέξη έθζαζε ε ζηηγκή ηεο αλαρώξεζήο καο... ιππεζήθακε πνπ ζα αθήλακε πίζσ καο έλα ηόζν όκνξθν ηνπίν αιιά από ηελ άιιε κεξηά ραιαξώζακε θαη μεθνπξαζηήθακε αξθεηά θύγακε έρνληαο αμέραζηεο αλακλήζεηο από απηή ηε δεύηεξε ζρνιηθή εθδξνκή! Σδήθα Μύξηα, Α1 σολική εκδπομή ζηην ωπαία Λάπνακα! ηηο 07/03/2013, εκέξα Πέκπηε νη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο ηάμεο πήγακε εθδξνκή ζηε Λάξλαθα. Πξώηα-πξώηα επηζθεθζήθακε ην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο. Δθεί μελαγεζήθακε ζηνπο ρώξνπο θαη κάζακε πσο είλαη Οζσκαληθό θηίζκα ηνπ 1625 κ. Υ, πάλσ ζε παιαηόηεξν ακπληηθό έξγν ηνπ 14νπ αηώλα. Καηά ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο αγγιηθήο θαηνρήο, έρνληαο ράζεη ηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ γηα άκπλα ηνπ ηόπνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο Αζηπλνκηθόο ηαζκόο, θπιαθή θαη ηόπνο ζαλαηηθώλ εθηειέζεσλ, ζήκεξα όκσο ρξεζηκνπνηείηαη σο κνπζείν. Μεηά ηελ σξαία θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα μελάγεζε ζην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο θαηαιήμακε, πνύ αιινύ ζηελ σξαία παξαιία ησλ Φνηληθνύδσλ, εθεί είρακε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ζην παξαιηαθό κέησπν θαη λα γεπκαηίζνπκε ζε έλα από ηα ηνπξηζηηθά θαη πνιύ δεκνθηιή εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο. Υαιαξώζακε, μεθνπξαζηήθακε θαη πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο γεκάηνη από σξαίεο αλακλήζεηο! Γξεγνξίνπ Μόξθσ, Γ1 Δκδπομή ηελειοθοίηων ζηον Κόπνο Μηα εθδξνκή πνπ ηελ πεξηκέλακε κήλεο πξηλ. Μηα εθδξνκή πνπ ζπδεηηέηαη θαηξό κεηά θαη ίζσο δελ ζα ηελ μεράζνπκε θαη πνηέ ζηε δσή καο, αθνύ ήηαλ θαη ε ηειεπηαία εθδξνκή ησλ καζεηηθώλ καο ρξόλσλ! Από κέξεο πξηλ είρακε νξγαλσζεί αλάινγα θαη ν θάζε έλαο από εκάο αλέιαβε θαη από κηα ππεπζπλόηεηα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ηαμηδηνύ! Ο θαηξόο ήηαλ κε ην κέξνο καο, κηαο θαη ήηαλ ειηόινπζηνο θαη έηζη κπνξέζακε εύθνια λα απνιαύζνπκε ην ςήζηκν ηεο ζνύβιαο αιιά θαη όισλ όζσλ ζπλεπάγεηαη ε ηειηθή εθδξνκή ησλ ηειεηνθνίησλ. Με ηε ζπλνδεία θαη ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ καο είρακε ηελ επθαηξία λα πεξάζνπκε αμέραζηεο ζηηγκέο μεγλνηαζηάο θαη νη ώξεο θπινύζαλ όκνξθα θάλνληαο θαη ιέγνληαο αζηεία, αθνύγνληαο κνπζηθή θαη ηέινο νη αλακλεζηηθέο καο θσηνγξαθίεο... αθνύ απηέο ζα καο ζπλνδεύνπλ γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο καο θαη ζα δσληαλεύνπλ ζηε κλήκε καο ηελ ηειεπηαία εθδξνκή ησλ καζεηηθώλ καο ρξόλσλ. Δθεκεξίδα ΔΡΜΖ Αξρηζπληαμία Διέλε Παπαθσλζηαληίλνπ Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο Γηόξζσζε - Γεληθή επηκέιεηα Βηξγηλία Γεξκαλνύ Φηιόινγνο Βεληδέινπ Δπαγγειία - Καλησλίδνπ Ησάλλα, η1 Κοπεγσάγηρ Λακαηάμια Λεςκωζία Σηλ: Φαξ: URL:

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 ΤΝΣΑΞΗ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο έληνλεο θαη κεζνδηθέο πξνζπάζεηεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα