2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)"

Transcript

1 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος» ζελ. 4-5, Δράζη Εζηιών ζελ. 6-7, Τελική εκδρομή ζελ Ο ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 2013» Σελ παξάδνζε πνπ μεθίλεζε από πέξπζη, κε ηελ επηηπρία ησλ ζπκκαζεηώλ καο θαη ηε βξαβεπκέλε ηνπο έξεπλα πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ «Έξεπλα από καζεηέο 2012», ζπλερίζακε κε επηηπρία θαη εκείο θέηνο θαηαιακβάλνληαο ηελ 3 ε ζέζε παγθύπξηα! Ζ έξεπλά καο είρε ηνλ ηίηιν «Ζ ηαπηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ Νέσλ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο», θαη ε εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείην από ηνπο ζπκκαζεηέο καο Άλλα Βηνιάξε, Υξηζηηάλα - Μαξίζζα Κπξηαθίδνπ, Μαξηιέλα Παπαειεπζεξίνπ, Γεσξγία Παπαδνπνύινπ, Νηθόια Νηθνιαΐδε θαη ηηο ππνγξάθνπζεο Νηθόι Γεσξγίνπ θαη Έθε Υξπζνρνύ. Ζ ηειεηή βξάβεπζήο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο, ζηελ παξνπζία ηεο Γηεπζύληξηαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Σν βξαβείν καο ήηαλ ππνηξνθία 1,000 έθαζηνο γηα ζπνπδέο ηεο επηινγήο καο ζην παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο. Με ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία δόζεθε ε επθαηξία ζε όινπο όζνη ζπκκεηείρακε λα πάξνπκε κηα γεύζε από ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζίγνπξα ζα καο σθειήζεη ζηηο κειινληηθέο καο ζπνπδέο θαη ζα καο αλνίμεη έλα παξάζπξν ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξεπλώλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη ζην Παλεπηζηήκην. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2ο ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟΝ ΔΣΗΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΗ! Σν ζρνιείν κνπ θάζε ρξόλν δηνξγαλώλεη έλα δηαγσληζκό επηζηήκεο, κε ηίηιν «Science Fair», κέζσ απηνύ ηνπ δηαγσληζκνύ κηθξνί θαη κεγάινη έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ην ζαπκαζηό θόζκν ηεο επηζηήκεο. ηόρνο απηήο ηεο εκπεηξίαο είλαη ε απόθηεζε όρη κόλν γλώζεσλ αιιά θαη εκπεηξηώλ πνπ κπνξεί λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζηε δσή ελόο καζεηή πνπ αξγόηεξα ζα είλαη θαη κειινληηθόο πνιίηεο. Γηαηί ην ιέσ ηώξα απηό; Γηαηί ν ηξόπνο πνπ παξνπζηάδεηο ην ζέκα πνπ επέιεμεο λα πξνεηνηκάζεηο ζε απηό ην δηαγσληζκό, είλαη αλάκεζα ζε θόζκν αιιά θαη θξηηέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν καζαίλεηο λα εμνηθεηώλεζαη κπξνζηά ζε έλα κεγάιν θνηλό θαη παξάιιεια λα έρεηο πεξηζζόηεξε άλεζε θαη απηνπεπνίζεζε! Έηζη θαη εγώ έρνληαο ππόςε κνπ όια όζα πξναλέθεξα, όηαλ καο αλαθνηλώζεθε από ηελ θαζεγήηξηά καο απηή ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπκε ζε έλα δηαγσληζκό επηζηήκεο, ν νπνίνο δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από όιεο ηηο ζρνιέο Pascal θαη απνηειεί πιένλ ζεζκό, δελ δίζηαζα λα ην ζθεθηώ ζνβαξά θαη ζύληνκα λα απνθαζίζσ πσο ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ! Καη δελ κνπ βγήθε ζε θαθό ην όηη ζπκκεηείρα Ήηαλ ε 9 ε θνξά πνπ δηνξγαλσλόηαλ απηόο ν δηαγσληζκόο από όιεο ηηο ζρνιέο ηεο Pascal Education. Ο δηαγσληζκόο Science Fair είρε ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Έπξεπε κέζα ζε ηξία ιεπηά, κπξνζηά ζε αξθεηό θόζκν θαη δύν θξηηέο λα παξνπζηάζσ έλα θπζηθό θαηλόκελν, κε πξσηόηππν θαη ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν έηζη ώζηε νη παξεπξηζθόκελνη λα ην δηαζθεδάζνπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν! Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζε θάζε ηάμε ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ, αληακείβνληαλ κε δώξα κεγάιεο αμίαο! Δγώ ινηπόλ επέιεμα λα παξνπζηάζσ ηε Βαξύηεηα, όπνπ κέζα ζε ιίγα ιόγηα ζα κηινύζα γηα ηελ πην ζεκαληηθή δύλακε πνπ ππάξρεη ζηε θύζε, ηε δύλακε ζηελ νπνία νθείιεηαη ε αξκνλία πνπ ππάξρεη παληνύ γύξσ καο ζην ζύκπαλ! Ζ βαξύηεηα είλαη ε δύλακε ηελ νπνία βηώλνπκε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο αθνύ ην γεγνλόο όηη δελ αησξνύκαζηε ην νθείινπκε ζηε βαξύηεηα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηνπ πιαλήηε καο, ηε γε. πλαγσληδόκνπλ κε αξθεηνύο καζεηέο θαη όηαλ ήξζε ε ζεηξά κνπ γηα λα μεθηλήζσ δελ ην θξύβσ πσο είρα αγρσζεί πάξα πνιύ. Σν δηαζθέδαζα πάξα πνιύ, καδί κνπ θαη νη θξηηέο αιιά θαη όζνη κε παξαθνινπζνύζαλ εθείλε ηε ζηηγκή. Σειεηώλνληαο έλησζα κηα αλαθνύθηζε αιιά θαη ελζνπζηαζκό αθνύ έλησζα όηη θαιύηεξα δελ ζα κπνξνύζα λα ηα πάσ! Όηαλ έθηαζε ε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ, όινη καο είρακε θαξθώζεη ηα κάηηα καο ζηελ θνπέια πνπ ζα αλαθνίλσλε ηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ. Όηαλ άθνπζα ην όλνκά κνπ γηα λα παξαιάβσ ην δεύηεξν βξαβείν δελ πίζηεπα ζη απηηά κνπ, ε ραξά ήηαλ απεξίγξαπηε. Πξαγκαηηθά ήηαλ κηα από ηεο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ θαη ζα κνπ κείλεη αμέραζηε! Πιένλ είρα αληηιεθζεί θαη εγώ όηη ζεκαζία δελ έρεη ην αλ ζα βξαβεπηείο ή όρη αιιά ε εκπεηξία θαη νη γλώζεηο πνπ απνθηάο!!! Γιπθεξία Παλαγίδνπ, Γ1

2 ΔΡΜΗ 9ο Παγκύππιο Μαθημαηικό ςνέδπιο Μηα κνλαδηθή εκπεηξία είρακε ηελ επθαηξία λα δήζνπκε θέηνο ζην 9ν Παγθύπξην Μαζεηηθό πλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά. ην πλέδξην απηό είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη λα παξνπζηάζνπλ πξσηόηππεο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα δεκνζηεπηνύλ ζε εηδηθή έθδνζε ηεο Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο κεηά ην πλέδξην. Ζ δηθή καο εξγαζία είρε σο ηίηιν Σν ηζνπεξηκεηξηθό ζεώξεκα ζηε θαζεκεξηλή δσή. Ξελνθώληνο Μαξηιίδα, Γ1 TRANSATLANTIC FELLOWS SUMMER INSTITUTE Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Λπθεηαθνύ Κύθινπ ε ππεύζπλε Λπθείνπ, καο αλαθνίλσζε ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Benjamin Franklin and Transatlantic Fellows Summer Camp ζηελ Ακεξηθή, όπνπ 10 Δπξσπαίνη θαη 10 Ακεξηθάλνη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηό ην πξόγξακκα κε απώηεξν ζηόρν λα γλσξίζνπλ λέεο θνπιηνύξεο, πνιηηηζκνύο θαη λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Έηζη εγώ θαη αθόκα δύν ζπκκαζήηξηέο κνπ απνθαζίζακε λα ιάβνπκε κέξνο, θαζώο βξήθακε απηό ην πξόγξακκα σο κηα ηεξάζηηα επθαηξία γηα εκάο ηελ νπνία έπξεπε λα εθκεηαιιεπηνύκε αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο. Με ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ δειώζακε ζπκκεηνρή θαη έπεηηα αθνινύζεζε κηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηεο νπνίαο αλακέλακε κε αλππνκνλεζία ηα απνηειέζκαηα. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, επηιέγεθα αλάκεζα ζε 10 Διιελνθύπξηνπο θαη 10 Σνπξθνθύπξηνπο καζεηέο γηα λα ζπκκεηέρσ ζε έλα παξόκνην πξόγξακκα εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο Κύπξηνπο καζεηέο, ιόγσ ηνπ ςεινύ επηπέδνπ πνπ ππήξρε. Ζ ραξά είλαη ηεξάζηηα θαζώο είλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνλ θαζέλα από εκάο. Γη απηό πηζηεύσ πσο δελ πξέπεη λα ράλνπκε έηζη επθαηξίεο δηόηη αθόκα θαη ε ζπκκεηνρή ζα ζνπ παξέρεη γλώζεηο θαη εκπεηξίεο από ηηο νπνίεο ζα επσθεινύκαζηε γηα όιε καο ηε δσή. Καηειάξε Έιελα, Δ1 ςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα ηος Δςπωπαϊκού ςμβοςλίος Νέων (EYP) Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην Νέσλ ( European Youth Parliament) είλαη κηα εκπεηξία πνπ πηζηεύσ όηη ζίγνπξα αμίδεη ηνλ θόπν λα δήζεη θάζε καζεηήο ηνλ νπνίν ελδηαθέξνπλ νη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. Οη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο πάληα κε ζπλαξπάδνπλ, θαη ην γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πξαγκαηεύεηαη ζνβαξά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα κέζα ζε δηαζθεδαζηηθά πιαίζηα, πηζηεύσ πσο είλαη αμηνζαύκαζην. Δθηόο από ηηο θαηαπιεθηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ θαηαθέξακε λα θάλνπκε κεηαμύ καο, είρε θαη πνιιά σξαία παηρλίδηα πνπ καο θξαηνύζαλ ζπλερώο κέζα ζην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη βνεζνύζαλ ζην λα είκαζηε γεληθά πην ραξνύκελνη. Ζ πξνθξηκαηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζαββαηνθύξηαθν 21-22/04/13, πξνθξηζήθακε θαη ζα ζπκκεηάζρνπκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ. Αλππνκνλώ λα αξρίζεη!!! Παλαγηώηεο Αλησλίνπ, Δ1 25η Μαπηίος - 1η Αππιλίος Σηκνύκε ηνπο κάξηπξεο θαη ήξσεο ηεο θπιήο καο ληώζνληαο ηελ αλάγθε λα ην πξάμνπκε, γηαηί πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ην είλαη καο πνπ θινλίδεηαη, λα εκςπρσζνύκε, λα πάξνπκε ζάξξνο θαη ειπίδα ώζηε λα αλαλεώζνπκε ηελ απηνπεπνίζεζή καο θαη λα αλαπηεξώζνπκε ην εζηθό καο. Μαδεπηήθακε ζήκεξα εδώ λα απνηίζνπκε θόξν ηηκήο ζηνπο εξσηθώο αγσληζζέληεο ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο πνπ ράξαμαλ κε αλεμίηεια γξάκκαηα ην όλνκά ηνπο ζηηο έλδνμεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο καο. Σηκνύκε ηνπο αγώλεο γηα ιεπηεξηά ηεο Δζληθήο Παιηγγελεζίαο ηνπ 1821 θαη ην Έπνο ηνπ Απειεπζεξσηηθνύ Αγώλνο ηεο ΔΟΚΑ Απνηεινύλ απηέο νη επέηεηνη ζηαζκνί θαη θάξνη ζε εκάο ηνπο απόγνλνπο εθείλσλ πνπ έπξαμαλ ζην αθέξαην ην θαζήθνλ ηνπο θαη καο θαζνδεγνύλ ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε ηδηαίηεξή καο παηξίδα, Κύπξνο, βξίζθεηαη ππό ζπλζήθεο εκηθαηνρήο Αο αθππληζζνύκε εζληθά θαη αο ζπιινγηζζνύκε ρσξίο λα ζθάιινπκε. Αξθεηά ιάζε δηεπξάρζεζαλ ζην παξειζόλ ηα νπνία πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ. Αο εθηειέζνπκε ην ρξένο καο πξνο ηνπο ήξσεο ησλ 1821 θαη Έλα ρξένο πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηε Λεπηεξηά πνπ έθεξε ν Παιιεθαξίδεο κε ηελ παξέα ηνπ, ώζηε λα πςώζνπκε ηε ζεκαία ηεο ζηε Μόξθνπ, ηελ Κεξύλεηα θαη ηελ Ακκόρσζην. (απόσπασμα ομιλίας ποσ εκυωνήθηκε από τη υιλόλογο τοσ στολείοσ μας κ. Βασιλική Πετρή κατά το σσνεορτασμό της επετείοσ της 25ης Μαρτίοσ και 1ης Απριλίοσ) Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία

3 2012/13 Έκδοζη 6 Γενηποθύηεςζη Έλαο ζεζκόο πνπ μεθίλεζε από πέξπζη θαη ζπλερίδεηαη θαη θέηνο θαη ζα θαζηεξσζεί σο ζεζκόο! Σελ ηειεπηαία κέξα ησλ ζρνιηθώλ καο ρξόλσλ νη καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο αθήζακε ην ζηίγκα καο δεληξνθπηεύνληαο ρώξν, εληόο ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κε δέληξα ηα νπνία πξνκεζεπηήθακε από ην ζύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη όπνπ ην θάζε έλα από απηά έθεξε ην όλνκά καο έηζη ώζηε λα αθήζνπκε θαη έκπξαθηα ηε ζθξαγίδα καο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ ηόζα πεξάζακε θαη καο ζηηγκάηηζε πξαγκαηηθά!! Βηνιάξε Άλλα, η1 Δθελονηική Αιμοδοζία ζηη μνήμη ηηρ απόθοιηήρ μαρ ηάλωρ Ασιλλέωρ. Γηα άιιε κηα θνξά έρνπκε απνδείμεη όηη ν εζεινληηζκόο είλαη κηα δύλακε πνπ βγαίλεη από ηελ ςπρή καο θαη γη' απηό αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο δνθηκαδόκελνπο ζπλαλζξώπνπο καο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε από αίκα δηνξγαλώλνληαο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Pascal English School, εζεινληηθή αηκνδνζία ζηε κλήκε ηεο απόθνηηήο καο ηάισο Αρηιιέσο, ε νπνία ράζεθε αδόθεηα. Ζ αηκνδνζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ θαη ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη ησλ δύν ζρνιώλ (ΔΠ θαη PES) θαη απέδεημε γηα άιιε κηα θνξά πσο κπνξνύκε πνιιά λα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πνπ καο έρνπλ αλάγθε, δηαζέηνληαο ιίγν κόλν από ηνλ ρξόλν καο. Υξίζηνο άββα, Δ1 Δκδήλωζη Francophonie για ηη Γαλλοθωνία Ζ 20ή Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί σο Γηεζλήο Ζκέξα αθηεξσκέλε ζηε Γαιινθσλία (Francophonie) όπνπ 500 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζ' όιν ηνλ θόζκν γηνξηάδνπλ ηνπο δεζκνύο ηνπο κε ηε Γαιιία, κέζσ ηεο γαιιηθήο γιώζζαο. Με αθνξκή ηε δηεζλή απηή γηνξηή πξαγκαηνπνηήζακε θη εκείο κε ηε ζεηξά καο ηελ Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ, κηα εθδήισζε ε νπνία πεξηειάκβαλε ηξαγνύδηα, πνηήκαηα θαη ρνξνύο ηεο γαιιηθήο θνπιηνύξαο, θαζώο επίζεο θαη δηάθνξα πξντόληα ζρεηηθά κε ηελ γαιιηθή θνπιηνύξα θαη ηνλ γαιιηθό πνιηηηζκό. ηελ εθδήισζε απηή ζπκκεηείραλ παηδηά από ην γπκλαζηαθό θαη ιπθεηαθό θύθιν ησλ δύν ζρνιώλ ΠΑΚΑΛ θαη όινη όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ κηα κηθξή γεύζε από ηε θεκηζκέλε γαιιηθή θνπιηνύξα θαη πνιηηηζκό. Όια ηα έζνδα από ηελ εθδήισζε δόζεθαλ ζην ύλδεζκν Φίισλ Ξελώλσλ Αγνξηώλ θαη Κνξηηζηώλ Λεπθσζίαο, θάηη πνπ καο έθαλε αθόκε πην πεξήθαλνπο γηα ηελ όιε καο πξνζπάζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ εθδήισζε απηή! Καηειάξε Αγγειηθή, Γ1

4 ΔΡΜΗ Όηαλ πέξπζη ε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ καο, καο αλαθνίλσζε όηη πξόθεηηαη λα αλεβάζνπκε έλα ζεαηξηθό έξγν ζην ζρνιείν καο θαη ζα γίλνληαλ αθξνάζεηο, ζθέθηεθα: Να πάσ άξαγε; Καη πήγα. Ήηαλ ην ζεαηξηθό έξγν «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής» ηνπ Μνιηέξνπ. Γελ ην ήμεξα θαζόινπ. Σν έςαμα ζην YOUTUBE θαη ην βξήθα. Μνπ άξεζε. Έγηλαλ νη αθξνάζεηο, βξέζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζα έπαηδαλ ηνπο δηάθνξνπο ξόινπο θαη μεθηλήζακε. ηελ αξρή, δελ πνιπζθέθηεζαη ηε δνπιεηά. ε ζπλεπαίξλεη ε καγεία. Μεηά μεθηλάο θαη ιεο: Πνιιή δνπιεηά, πνιιά ηα ιόγηα κνπ... Άξαγε ζα ηα θαηαθέξσ; Πνιιέο πξόβεο, απίζηεπην γέιην, θνύξαζε, αγσλία γηα ην απνηέιεζκα. ηγά-ζηγά πέξαζε ν ρξόλνο θαη κεηά από αξθεηέο πξόβεο έθηαζε ε κέξα ηεο παξάζηαζεο. Απίζηεπην άγρνο Νόκηδα όηη μέραζα όια κνπ ηα ιόγηα θαη δελ ζπκόκνπλ ηίπνηα. Καη αλνίγεη ε απιαία!! Πξώηνο ζηε ζθελή. Πξνζπάζεζα λα κελ βιέπσ ην θνηλό. Να πξνζεισζώ ζην ξόιν κνπ. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη νη άιινη καζεηέο. Ο θόζκνο γειά. εκαίλεη κάιινλ όηη ηνπο αξέζεη. Καη ηειεηώλνπκε!! Απίζηεπηε αλαθνύθηζε. Γελ ην πηζηεύεηο όηη όιε απηή ε ζθιεξή δνπιεηά ηειείσζε. Καη θηάλνπκε ζηε θεηηλή ρξνληά Γηαθνξεηηθό έξγν ζε θππξηαθή δηάιεθην. Καη μεθηλά ε ίδηα δνπιεηά. Σν ίδην άγρνο. Παξ όιε ηε ζθιεξή δνπιεηά, ζθέθηνκαη: Γελ ζα είκαη εδώ ην ρξόλνπ λα ην μαλαδήζσ όιν απηό. Σν ζρνιηθό ζέαηξν γηα κέλα ήηαλ έλα πνιύ κεγάιν ζρνιείν. Μέζα από απηό, καζαίλεηο ηη ζα πεη νκαδηθή εξγαζία. Πόζν ζεκαληηθό είλαη λα κάζεηο ηα ιόγηα ζνπ, γηα λα κπνξεί λα βγεη ε πξόβα. Μαζαίλεηο ηη ζα πεη επζύλε, ζπιινγηθόηεηα, θνηλσληθνπνίεζε. Αθόκα, βιέπεηο θαη άιιεο πιεπξέο ησλ θαζεγεηώλ ζνπ. Γίλεηαη έλα πνιύ δηαθνξεηηθό δέζηκν. Δκπεηξίεο γηα όιε κνπ ηε δσή. Αγαπώ ην ζέαηξν! Διπίδσ ην ζρνιείν κνπ λα ζπλερίζεη ην ζεζκό απηό θαη ππόζρνκαη λα είκαη δίπια ηνπ ζε ό,ηη κπνξώ. Μηράιεο Παηζαιίδεο, η1 Ζ απιαία έπεζε Σα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ απεξίγξαπηα. Σν ζέαηξν γηα καο ήηαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο εκπεηξίεο πνπ είρακε σο ηώξα θαη πνπ δε ζα μεράζνπκε πνηέ. Ξεθηλήζακε γηα ην άγλσζην ηνλ επηέκβξε κε ηελ θ. Αλησλίνπ θαη ηνλ θ. Ηάθσβν, νη νπνίνη καο ώζεζαλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηή ηελ εμαηξεηηθή παξάζηαζε «Ο Παθθαιιόθαηηνο» Βηνιάξε Άλλα, ΠαπαειεπζεξίνπΜαξηιέλα, Υξπζνρνύ Έθε, Κπξηαθίδνπ Υξηζηηάλα, Νηθόι Γεσξγίνπ (η1) Αθόκε θαη αλ ην ζέαηξν ηειείσζε δελ ζα πάςεη πνηέ λα είλαη από ηηο θαιύηεξεο εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ. Ήηαλ κηα δηαδηθαζία γεκάηε αμέραζηεο θαη ακέηξεηεο ζηηγκέο! Θα κνπ ιείςεη! Γεκεηξίνπ Υξηζηηάλα, Δ1 Σα θώηα έζβεζαλ θαη ε απιαία έπεζε. Οη κλήκεο καο όκσο από απηή ηε κνλαδηθή εκπεηξία δελ ζβήλνπλ πνηέ! Σν απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθό θαη αλεπαλάιεπην εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο όισλ καο. Ζ δσή καο απαξηίδεηαη από ζηηγκέο θαη απηέο πνπ δήζακε εκείο όινη καδί είλαη αμέραζηεο θαη απεξίγξαπηεο. Ήηαλ κία από ηηο ηέιεηεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ. Καξαηδά Υξπζνβαιάληνπ, Δ1 Ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία, αθνύ κάζακε πνιιά, ζπλεξγαζηήθακε θαη δώζακε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ζ θάζε ζηηγκή ήηαλ κνλαδηθή γηα όινπο καο. Καη ηνπ ρξόλνπ καδί θαη πάιη γηα ην θαιύηεξν. Δπαγόξνπ Ρνδνύια, Δ1 Ζ θαιύηεξε εκπεηξία ηεο δσήο κνπ κέρξη ζήκεξα. Θα ηε ζπκόκαζηε γηα όιε καο ηε δσή. Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Δ1 Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία

5 2012/13 Έκδοζη 6 Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή ζηηγκή ηεο δσήο κνπ. Μνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα έξζσ πην θνληά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα αθηεξώζσ ηνλ ειεύζεξό κνπ ρξόλν ζε θάηη πνπ πξαγκαηηθά ήζεια. Γε ζα μεράζσ πνηέ απηή ηελ μερσξηζηή θαη απίζαλε εκπεηξία θαη πηζηεύσ όηη θαλείο καο δελ πξέπεη λα ράλεη ηέηνηεο επθαηξίεο. Αγεζηιάνπ Δξαζκία, Δ1 Ήηαλ κηα πνιύ σξαία θαη μερσξηζηή εκπεηξία πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε θάηη ην δηαθνξεηηθό. Ήξζακε πην θνληά ν έλαο κε ηνλ άιιν, δηδαρηήθακε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθόηεηα αιιά θαη πόζνο θόπνο ρξεηάδεηαη γηα λα βγεη κηα πεηπρεκέλε παξάζηαζε. Σν ζέαηξν ηειείσζε όκσο κέζα ζηηο ςπρέο καο δεη αθόκε ε εκπεηξία. Ήηαλ κηα απίζηεπηε εκπεηξία πνπ δε ζα μεράζσ πνηέ. Ήηαλ ΣΔΛΔΗΟ!! Παλαγίδεο Βαζίιεο, Δ1 Οη αμέραζηεο εκπεηξίεο πνπ έδεζα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη ηεο παξάζηαζεο είλαη ακέηξεηεο. Μηα πνιύ σξαία επθαηξία λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη λ απνδείμνπκε όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα πνιύ θαιή δνπιεηά. άββα Υξίζηνο, Δ1 Γξεγνξίνπ Εσή, Δ1 Ζ παξάζηαζή καο ηειείσζε. νη ζηηγκέο όκσο ζα αλαβηώλνπλ πάληα ζηηο ςπρέο καο! Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία πνπ καο ράξηζε όινπο ζηηγκέο γέιηνπ, ραιάξσζεο, δηαζθέδαζεο! Σειηθά όιε ε δσή καο θαζνξίδεηαη από κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο ζηηγκέο! Θσίδνπ Άληξηα, Δ1 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζεάηξνπ ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία από ηε κέξα πνπ μεθηλήζακε κέρξη ηε λύρηα ηεο παξάζηαζεο! Σν πην ζεκαληηθό όκσο πνπ θέξδηζα είλαη ηα εμαηξεηηθά άηνκα πνπ γλώξηζα, ην γέιην, ην άγρνο θαη νη ζηηγκέο πνπ δήζακε καδί. Γελ ζα μεράζσ πνηέ!!! Καηειάξε Έιελα, Δ1

6 Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία ΔΡΜΗ Car-Wash Σελ Παξαζθεπή 26 Απξηιίνπ νη Δζηίεο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ δηνξγάλσζαλ πιύζηκν απηνθηλήησλ γηα ηνλ Παγθύπξην ύλδεζκν Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. Οη καζεηέο ησλ Δζηηώλ δηαζθέδαζαλ κε ην πιύζηκν απηνθηλήησλ θαη παξάιιεια θαηάθεξαλ λα καδέςνπλ ην δηόινπ επθαηαθξόλεην πνζό ησλ Ππωηάθλημα Ποδοζθαίπος ηηο 27 Απξηιίνπ 2013 δηνξγαλώζεθε από ηελ εζηία Ηππνθξάηεο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο. Οη καζεηέο, ηόζν ηα αγόξηα όζν θαη ηα θνξίηζηα, είραλ ηελ επθαηξία λα πεξάζνπλ έλα επράξηζην απόγεπκα παίδνληαο πνδόζθαηξν θαη έρνληαο σο δηαηηεηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Νηθήηξηα νκάδα αλαδείρζεθε ε νκάδα ησλ αγνξηώλ ηνπ Γ1: Ραθαέιινο Αλαζηαζίνπ, Θεόδσξνο Παπαληθνιάνπ, Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο όζνη ζπκκεηείραλ θαη ζηνπο δηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο. Κπξηάθνπ Κπξηάθνο, η1 Κπξηαθίδνπ Υξηζηηάλα, η1 Ένα Όνειπο μια Δςσή Ζ ρνιή καο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δζηία Πιάησλαο ζπκκεηείρε ζηνλ παγθύπξην έξαλν «Έλα όλεηξν κηα επρή» θαη ππνδέρζεθαλ ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο πνπ παξέιαβαλ ην πνζό ησλ 410, πνπ ζπλέιεμαλ νη Δπηκειεηέο ησλ Δζηηώλ. Γηαθνπκή Καηεξίλα, η1 ΔΠ -FACTOR Μηα όκνξθε βξαδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε ηεο Δζηίαο Φεηδίαο πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν ΔΠ Factor! Ζ θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο θαθεηέξηαο ηνπ ζρνιείνπ καο ηελ Σεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2013 πεξηειάκβαλε ζπκκεηνρέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζην ρνξό, ζην ηξαγνύδη, ην ζέαηξν αιιά θαη ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο! Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε, ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο αγάπεο, ηεο όξεμεο αιιά θαη ηεο δσληάληαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην θνηλό πνπ ήξζε λα ηνπο απνιαύζεη, ζηόρνο ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα πεηύρνπλ ζηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό! Νηθεηέο ηεο βξαδηάο ήηαλ όινη νη καζεηέο πνπ δηαγσλίζηεθαλ αθνύ απέζπαζαλ ηα ζεηηθά ζρόιηα θαη ην ζεξκό ρεηξνθξόηεκα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη όισλ όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή καο εθδήισζε! Καλησλίδνπ Ησάλλα, η1 Κακηληδήο ηαύξνο, Δ1

7 Έκδοζη 6 Γιαγωνιζμόρ Beach Racket και Beach Volleyball Σν άββαην πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ Δζηία ΠΛΑΣΩΝΑ νη δηαγσληζκνί Beach Rackets θαη Beach Volleyball, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο, ελώ όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζθέδαζαλ κε έλα κεγάιν πάξηη πνπ έγηλε ζηελ πηζίλα καο, κεηά ην ηέινο ησλ δηαγσληζκώλ. Νηθνιαΐδεο Νηθόιαο, η1 EUROPA DONNA Ζ Δζηία Ππζαγόξαο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ ζηάζεθε θαη θέηνο αξσγόο ζην έξγν πνπ δηεμάγεη ε EU- ROPA DONNA Κύπξνπ. ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ νξγαλώζεθε παδαξάθη ζην ζρνιείν όπνπ νη καζεηέο αγόξαζαλ δηάθνξα πξντόληα εληζρύνληαο αθελόο ην έξγν ηνπ νξγαληζκνύ θαη επηδεηθλύνληαο αθεηέξνπ γηα κηα αθόκε θνξά ηελ επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθξίλεη ζε πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηελ θνηλσλία καο. Δπηπιένλ καζεηέο ηεο Δζηίαο κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό πώιεζαλ ιαρλνύο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ θαη θαηάθεξαλ από ηελ πώιεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ιαρλώλ λα ζπγθεληξώζνπλ ην νπδόισο επθαηαθξόλεην πνζό ησλ 595 επξώ. Αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο EUROPADONNA θαη έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπό καο. Ζ επηηαγή παξαδόζεθε ζην ζύλδεζκν ηεο Europa Donna από ηνπο Δπηκειεηέο καζεηέο θαη ηνπο Τπεύζπλνπο θαζεγεηέο ηεο Δζηίαο. Μαπξνκνύζηαθνπ Νίθε, η1.

8 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Δκδπομή Α' και Β' Γςμναζίος ζηην Αζίνος ηηο 7 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηε δεύηεξε ζρνιηθή καο εθδξνκή γηα ηε θεηηλή ρξνληά ζην όκνξθν ρσξηό ηεο Αζίλνπ. Ήηαλ κηα ειηόινπζηε κέξα, πξάγκα παξάμελν γηα ηνλ κήλα Μάξηην, όπνπ μεθηλήζακε από ην ζρνιείν κε θαηεύζπλζε αξρηθά ην παλέκνξθν θαη γξαθηθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Οξνύληα. Αθνύ πξνζθπλήζακε ζηε κηθξή αιιά γεκάηε από παιηέο ηνηρνγξαθίεο εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, νη κνλαρέο καο πξόζθεξαλ κε όιε ηνπο ηελ αγάπε πνηά αιιά θαη δηάθνξα δηθά ηνπο παξαζθεπάζκαηα. ηε ζπλέρεηα, θαηαιήμακε ζην γεηηνληθό ρσξηό ηεο Αζίλνπ κε ηελ μαθνπζηή εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Αζίλνπ. ίγνπξα αμίδεη λα επηζθεθζεί θάπνηνο ηελ εθθιεζία θαη λα γλσξίζεη από θνληά ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Σν εζηηαηόξην πνπ θαζίζακε γηα θαγεηό ήηαλ ζε κηα ππέξνρε ηνπνζεζία αλάκεζα ζην πξάζηλν θαη ηελ εξεκία ηεο θύζεο! Δίρακε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε βόιηεο κέζα ζηε θύζε θαη λα απνιαύζνπκε ηελ ζπάληα θπζηθή νκνξθηά πνπ καο πξόζθεξε ην ππέξνρν ηνπίν. Καηά ην κεζεκέξη έθζαζε ε ζηηγκή ηεο αλαρώξεζήο καο... ιππεζήθακε πνπ ζα αθήλακε πίζσ καο έλα ηόζν όκνξθν ηνπίν αιιά από ηελ άιιε κεξηά ραιαξώζακε θαη μεθνπξαζηήθακε αξθεηά θύγακε έρνληαο αμέραζηεο αλακλήζεηο από απηή ηε δεύηεξε ζρνιηθή εθδξνκή! Σδήθα Μύξηα, Α1 σολική εκδπομή ζηην ωπαία Λάπνακα! ηηο 07/03/2013, εκέξα Πέκπηε νη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο ηάμεο πήγακε εθδξνκή ζηε Λάξλαθα. Πξώηα-πξώηα επηζθεθζήθακε ην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο. Δθεί μελαγεζήθακε ζηνπο ρώξνπο θαη κάζακε πσο είλαη Οζσκαληθό θηίζκα ηνπ 1625 κ. Υ, πάλσ ζε παιαηόηεξν ακπληηθό έξγν ηνπ 14νπ αηώλα. Καηά ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο αγγιηθήο θαηνρήο, έρνληαο ράζεη ηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ γηα άκπλα ηνπ ηόπνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο Αζηπλνκηθόο ηαζκόο, θπιαθή θαη ηόπνο ζαλαηηθώλ εθηειέζεσλ, ζήκεξα όκσο ρξεζηκνπνηείηαη σο κνπζείν. Μεηά ηελ σξαία θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα μελάγεζε ζην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο θαηαιήμακε, πνύ αιινύ ζηελ σξαία παξαιία ησλ Φνηληθνύδσλ, εθεί είρακε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ζην παξαιηαθό κέησπν θαη λα γεπκαηίζνπκε ζε έλα από ηα ηνπξηζηηθά θαη πνιύ δεκνθηιή εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο. Υαιαξώζακε, μεθνπξαζηήθακε θαη πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο γεκάηνη από σξαίεο αλακλήζεηο! Γξεγνξίνπ Μόξθσ, Γ1 Δκδπομή ηελειοθοίηων ζηον Κόπνο Μηα εθδξνκή πνπ ηελ πεξηκέλακε κήλεο πξηλ. Μηα εθδξνκή πνπ ζπδεηηέηαη θαηξό κεηά θαη ίζσο δελ ζα ηελ μεράζνπκε θαη πνηέ ζηε δσή καο, αθνύ ήηαλ θαη ε ηειεπηαία εθδξνκή ησλ καζεηηθώλ καο ρξόλσλ! Από κέξεο πξηλ είρακε νξγαλσζεί αλάινγα θαη ν θάζε έλαο από εκάο αλέιαβε θαη από κηα ππεπζπλόηεηα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ηαμηδηνύ! Ο θαηξόο ήηαλ κε ην κέξνο καο, κηαο θαη ήηαλ ειηόινπζηνο θαη έηζη κπνξέζακε εύθνια λα απνιαύζνπκε ην ςήζηκν ηεο ζνύβιαο αιιά θαη όισλ όζσλ ζπλεπάγεηαη ε ηειηθή εθδξνκή ησλ ηειεηνθνίησλ. Με ηε ζπλνδεία θαη ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ καο είρακε ηελ επθαηξία λα πεξάζνπκε αμέραζηεο ζηηγκέο μεγλνηαζηάο θαη νη ώξεο θπινύζαλ όκνξθα θάλνληαο θαη ιέγνληαο αζηεία, αθνύγνληαο κνπζηθή θαη ηέινο νη αλακλεζηηθέο καο θσηνγξαθίεο... αθνύ απηέο ζα καο ζπλνδεύνπλ γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο καο θαη ζα δσληαλεύνπλ ζηε κλήκε καο ηελ ηειεπηαία εθδξνκή ησλ καζεηηθώλ καο ρξόλσλ. Δθεκεξίδα ΔΡΜΖ Αξρηζπληαμία Διέλε Παπαθσλζηαληίλνπ Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο Γηόξζσζε - Γεληθή επηκέιεηα Βηξγηλία Γεξκαλνύ Φηιόινγνο Βεληδέινπ Δπαγγειία - Καλησλίδνπ Ησάλλα, η1 Κοπεγσάγηρ Λακαηάμια Λεςκωζία Σηλ: Φαξ: URL:

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα