2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)"

Transcript

1 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος» ζελ. 4-5, Δράζη Εζηιών ζελ. 6-7, Τελική εκδρομή ζελ Ο ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 2013» Σελ παξάδνζε πνπ μεθίλεζε από πέξπζη, κε ηελ επηηπρία ησλ ζπκκαζεηώλ καο θαη ηε βξαβεπκέλε ηνπο έξεπλα πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ «Έξεπλα από καζεηέο 2012», ζπλερίζακε κε επηηπρία θαη εκείο θέηνο θαηαιακβάλνληαο ηελ 3 ε ζέζε παγθύπξηα! Ζ έξεπλά καο είρε ηνλ ηίηιν «Ζ ηαπηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ Νέσλ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο», θαη ε εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείην από ηνπο ζπκκαζεηέο καο Άλλα Βηνιάξε, Υξηζηηάλα - Μαξίζζα Κπξηαθίδνπ, Μαξηιέλα Παπαειεπζεξίνπ, Γεσξγία Παπαδνπνύινπ, Νηθόια Νηθνιαΐδε θαη ηηο ππνγξάθνπζεο Νηθόι Γεσξγίνπ θαη Έθε Υξπζνρνύ. Ζ ηειεηή βξάβεπζήο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο, ζηελ παξνπζία ηεο Γηεπζύληξηαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Σν βξαβείν καο ήηαλ ππνηξνθία 1,000 έθαζηνο γηα ζπνπδέο ηεο επηινγήο καο ζην παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο. Με ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία δόζεθε ε επθαηξία ζε όινπο όζνη ζπκκεηείρακε λα πάξνπκε κηα γεύζε από ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζίγνπξα ζα καο σθειήζεη ζηηο κειινληηθέο καο ζπνπδέο θαη ζα καο αλνίμεη έλα παξάζπξν ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξεπλώλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη ζην Παλεπηζηήκην. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2ο ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟΝ ΔΣΗΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΗ! Σν ζρνιείν κνπ θάζε ρξόλν δηνξγαλώλεη έλα δηαγσληζκό επηζηήκεο, κε ηίηιν «Science Fair», κέζσ απηνύ ηνπ δηαγσληζκνύ κηθξνί θαη κεγάινη έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ην ζαπκαζηό θόζκν ηεο επηζηήκεο. ηόρνο απηήο ηεο εκπεηξίαο είλαη ε απόθηεζε όρη κόλν γλώζεσλ αιιά θαη εκπεηξηώλ πνπ κπνξεί λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζηε δσή ελόο καζεηή πνπ αξγόηεξα ζα είλαη θαη κειινληηθόο πνιίηεο. Γηαηί ην ιέσ ηώξα απηό; Γηαηί ν ηξόπνο πνπ παξνπζηάδεηο ην ζέκα πνπ επέιεμεο λα πξνεηνηκάζεηο ζε απηό ην δηαγσληζκό, είλαη αλάκεζα ζε θόζκν αιιά θαη θξηηέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν καζαίλεηο λα εμνηθεηώλεζαη κπξνζηά ζε έλα κεγάιν θνηλό θαη παξάιιεια λα έρεηο πεξηζζόηεξε άλεζε θαη απηνπεπνίζεζε! Έηζη θαη εγώ έρνληαο ππόςε κνπ όια όζα πξναλέθεξα, όηαλ καο αλαθνηλώζεθε από ηελ θαζεγήηξηά καο απηή ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπκε ζε έλα δηαγσληζκό επηζηήκεο, ν νπνίνο δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από όιεο ηηο ζρνιέο Pascal θαη απνηειεί πιένλ ζεζκό, δελ δίζηαζα λα ην ζθεθηώ ζνβαξά θαη ζύληνκα λα απνθαζίζσ πσο ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ! Καη δελ κνπ βγήθε ζε θαθό ην όηη ζπκκεηείρα Ήηαλ ε 9 ε θνξά πνπ δηνξγαλσλόηαλ απηόο ν δηαγσληζκόο από όιεο ηηο ζρνιέο ηεο Pascal Education. Ο δηαγσληζκόο Science Fair είρε ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Έπξεπε κέζα ζε ηξία ιεπηά, κπξνζηά ζε αξθεηό θόζκν θαη δύν θξηηέο λα παξνπζηάζσ έλα θπζηθό θαηλόκελν, κε πξσηόηππν θαη ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν έηζη ώζηε νη παξεπξηζθόκελνη λα ην δηαζθεδάζνπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν! Οη ηξείο πξώηνη ληθεηέο ζε θάζε ηάμε ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ, αληακείβνληαλ κε δώξα κεγάιεο αμίαο! Δγώ ινηπόλ επέιεμα λα παξνπζηάζσ ηε Βαξύηεηα, όπνπ κέζα ζε ιίγα ιόγηα ζα κηινύζα γηα ηελ πην ζεκαληηθή δύλακε πνπ ππάξρεη ζηε θύζε, ηε δύλακε ζηελ νπνία νθείιεηαη ε αξκνλία πνπ ππάξρεη παληνύ γύξσ καο ζην ζύκπαλ! Ζ βαξύηεηα είλαη ε δύλακε ηελ νπνία βηώλνπκε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο αθνύ ην γεγνλόο όηη δελ αησξνύκαζηε ην νθείινπκε ζηε βαξύηεηα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηνπ πιαλήηε καο, ηε γε. πλαγσληδόκνπλ κε αξθεηνύο καζεηέο θαη όηαλ ήξζε ε ζεηξά κνπ γηα λα μεθηλήζσ δελ ην θξύβσ πσο είρα αγρσζεί πάξα πνιύ. Σν δηαζθέδαζα πάξα πνιύ, καδί κνπ θαη νη θξηηέο αιιά θαη όζνη κε παξαθνινπζνύζαλ εθείλε ηε ζηηγκή. Σειεηώλνληαο έλησζα κηα αλαθνύθηζε αιιά θαη ελζνπζηαζκό αθνύ έλησζα όηη θαιύηεξα δελ ζα κπνξνύζα λα ηα πάσ! Όηαλ έθηαζε ε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ, όινη καο είρακε θαξθώζεη ηα κάηηα καο ζηελ θνπέια πνπ ζα αλαθνίλσλε ηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ γπκλαζηαθνύ θύθινπ. Όηαλ άθνπζα ην όλνκά κνπ γηα λα παξαιάβσ ην δεύηεξν βξαβείν δελ πίζηεπα ζη απηηά κνπ, ε ραξά ήηαλ απεξίγξαπηε. Πξαγκαηηθά ήηαλ κηα από ηεο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ θαη ζα κνπ κείλεη αμέραζηε! Πιένλ είρα αληηιεθζεί θαη εγώ όηη ζεκαζία δελ έρεη ην αλ ζα βξαβεπηείο ή όρη αιιά ε εκπεηξία θαη νη γλώζεηο πνπ απνθηάο!!! Γιπθεξία Παλαγίδνπ, Γ1

2 ΔΡΜΗ 9ο Παγκύππιο Μαθημαηικό ςνέδπιο Μηα κνλαδηθή εκπεηξία είρακε ηελ επθαηξία λα δήζνπκε θέηνο ζην 9ν Παγθύπξην Μαζεηηθό πλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά. ην πλέδξην απηό είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη λα παξνπζηάζνπλ πξσηόηππεο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα δεκνζηεπηνύλ ζε εηδηθή έθδνζε ηεο Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο κεηά ην πλέδξην. Ζ δηθή καο εξγαζία είρε σο ηίηιν Σν ηζνπεξηκεηξηθό ζεώξεκα ζηε θαζεκεξηλή δσή. Ξελνθώληνο Μαξηιίδα, Γ1 TRANSATLANTIC FELLOWS SUMMER INSTITUTE Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Λπθεηαθνύ Κύθινπ ε ππεύζπλε Λπθείνπ, καο αλαθνίλσζε ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Benjamin Franklin and Transatlantic Fellows Summer Camp ζηελ Ακεξηθή, όπνπ 10 Δπξσπαίνη θαη 10 Ακεξηθάλνη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηό ην πξόγξακκα κε απώηεξν ζηόρν λα γλσξίζνπλ λέεο θνπιηνύξεο, πνιηηηζκνύο θαη λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Έηζη εγώ θαη αθόκα δύν ζπκκαζήηξηέο κνπ απνθαζίζακε λα ιάβνπκε κέξνο, θαζώο βξήθακε απηό ην πξόγξακκα σο κηα ηεξάζηηα επθαηξία γηα εκάο ηελ νπνία έπξεπε λα εθκεηαιιεπηνύκε αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο. Με ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ δειώζακε ζπκκεηνρή θαη έπεηηα αθνινύζεζε κηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηεο νπνίαο αλακέλακε κε αλππνκνλεζία ηα απνηειέζκαηα. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, επηιέγεθα αλάκεζα ζε 10 Διιελνθύπξηνπο θαη 10 Σνπξθνθύπξηνπο καζεηέο γηα λα ζπκκεηέρσ ζε έλα παξόκνην πξόγξακκα εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο Κύπξηνπο καζεηέο, ιόγσ ηνπ ςεινύ επηπέδνπ πνπ ππήξρε. Ζ ραξά είλαη ηεξάζηηα θαζώο είλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνλ θαζέλα από εκάο. Γη απηό πηζηεύσ πσο δελ πξέπεη λα ράλνπκε έηζη επθαηξίεο δηόηη αθόκα θαη ε ζπκκεηνρή ζα ζνπ παξέρεη γλώζεηο θαη εκπεηξίεο από ηηο νπνίεο ζα επσθεινύκαζηε γηα όιε καο ηε δσή. Καηειάξε Έιελα, Δ1 ςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα ηος Δςπωπαϊκού ςμβοςλίος Νέων (EYP) Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην Νέσλ ( European Youth Parliament) είλαη κηα εκπεηξία πνπ πηζηεύσ όηη ζίγνπξα αμίδεη ηνλ θόπν λα δήζεη θάζε καζεηήο ηνλ νπνίν ελδηαθέξνπλ νη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο. Οη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο πάληα κε ζπλαξπάδνπλ, θαη ην γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πξαγκαηεύεηαη ζνβαξά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα κέζα ζε δηαζθεδαζηηθά πιαίζηα, πηζηεύσ πσο είλαη αμηνζαύκαζην. Δθηόο από ηηο θαηαπιεθηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ θαηαθέξακε λα θάλνπκε κεηαμύ καο, είρε θαη πνιιά σξαία παηρλίδηα πνπ καο θξαηνύζαλ ζπλερώο κέζα ζην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη βνεζνύζαλ ζην λα είκαζηε γεληθά πην ραξνύκελνη. Ζ πξνθξηκαηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζαββαηνθύξηαθν 21-22/04/13, πξνθξηζήθακε θαη ζα ζπκκεηάζρνπκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ. Αλππνκνλώ λα αξρίζεη!!! Παλαγηώηεο Αλησλίνπ, Δ1 25η Μαπηίος - 1η Αππιλίος Σηκνύκε ηνπο κάξηπξεο θαη ήξσεο ηεο θπιήο καο ληώζνληαο ηελ αλάγθε λα ην πξάμνπκε, γηαηί πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ην είλαη καο πνπ θινλίδεηαη, λα εκςπρσζνύκε, λα πάξνπκε ζάξξνο θαη ειπίδα ώζηε λα αλαλεώζνπκε ηελ απηνπεπνίζεζή καο θαη λα αλαπηεξώζνπκε ην εζηθό καο. Μαδεπηήθακε ζήκεξα εδώ λα απνηίζνπκε θόξν ηηκήο ζηνπο εξσηθώο αγσληζζέληεο ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο πνπ ράξαμαλ κε αλεμίηεια γξάκκαηα ην όλνκά ηνπο ζηηο έλδνμεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο καο. Σηκνύκε ηνπο αγώλεο γηα ιεπηεξηά ηεο Δζληθήο Παιηγγελεζίαο ηνπ 1821 θαη ην Έπνο ηνπ Απειεπζεξσηηθνύ Αγώλνο ηεο ΔΟΚΑ Απνηεινύλ απηέο νη επέηεηνη ζηαζκνί θαη θάξνη ζε εκάο ηνπο απόγνλνπο εθείλσλ πνπ έπξαμαλ ζην αθέξαην ην θαζήθνλ ηνπο θαη καο θαζνδεγνύλ ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε ηδηαίηεξή καο παηξίδα, Κύπξνο, βξίζθεηαη ππό ζπλζήθεο εκηθαηνρήο Αο αθππληζζνύκε εζληθά θαη αο ζπιινγηζζνύκε ρσξίο λα ζθάιινπκε. Αξθεηά ιάζε δηεπξάρζεζαλ ζην παξειζόλ ηα νπνία πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ. Αο εθηειέζνπκε ην ρξένο καο πξνο ηνπο ήξσεο ησλ 1821 θαη Έλα ρξένο πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηε Λεπηεξηά πνπ έθεξε ν Παιιεθαξίδεο κε ηελ παξέα ηνπ, ώζηε λα πςώζνπκε ηε ζεκαία ηεο ζηε Μόξθνπ, ηελ Κεξύλεηα θαη ηελ Ακκόρσζην. (απόσπασμα ομιλίας ποσ εκυωνήθηκε από τη υιλόλογο τοσ στολείοσ μας κ. Βασιλική Πετρή κατά το σσνεορτασμό της επετείοσ της 25ης Μαρτίοσ και 1ης Απριλίοσ) Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία

3 2012/13 Έκδοζη 6 Γενηποθύηεςζη Έλαο ζεζκόο πνπ μεθίλεζε από πέξπζη θαη ζπλερίδεηαη θαη θέηνο θαη ζα θαζηεξσζεί σο ζεζκόο! Σελ ηειεπηαία κέξα ησλ ζρνιηθώλ καο ρξόλσλ νη καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο αθήζακε ην ζηίγκα καο δεληξνθπηεύνληαο ρώξν, εληόο ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κε δέληξα ηα νπνία πξνκεζεπηήθακε από ην ζύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη όπνπ ην θάζε έλα από απηά έθεξε ην όλνκά καο έηζη ώζηε λα αθήζνπκε θαη έκπξαθηα ηε ζθξαγίδα καο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ ηόζα πεξάζακε θαη καο ζηηγκάηηζε πξαγκαηηθά!! Βηνιάξε Άλλα, η1 Δθελονηική Αιμοδοζία ζηη μνήμη ηηρ απόθοιηήρ μαρ ηάλωρ Ασιλλέωρ. Γηα άιιε κηα θνξά έρνπκε απνδείμεη όηη ν εζεινληηζκόο είλαη κηα δύλακε πνπ βγαίλεη από ηελ ςπρή καο θαη γη' απηό αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο δνθηκαδόκελνπο ζπλαλζξώπνπο καο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε από αίκα δηνξγαλώλνληαο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Pascal English School, εζεινληηθή αηκνδνζία ζηε κλήκε ηεο απόθνηηήο καο ηάισο Αρηιιέσο, ε νπνία ράζεθε αδόθεηα. Ζ αηκνδνζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ θαη ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη ησλ δύν ζρνιώλ (ΔΠ θαη PES) θαη απέδεημε γηα άιιε κηα θνξά πσο κπνξνύκε πνιιά λα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πνπ καο έρνπλ αλάγθε, δηαζέηνληαο ιίγν κόλν από ηνλ ρξόλν καο. Υξίζηνο άββα, Δ1 Δκδήλωζη Francophonie για ηη Γαλλοθωνία Ζ 20ή Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί σο Γηεζλήο Ζκέξα αθηεξσκέλε ζηε Γαιινθσλία (Francophonie) όπνπ 500 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζ' όιν ηνλ θόζκν γηνξηάδνπλ ηνπο δεζκνύο ηνπο κε ηε Γαιιία, κέζσ ηεο γαιιηθήο γιώζζαο. Με αθνξκή ηε δηεζλή απηή γηνξηή πξαγκαηνπνηήζακε θη εκείο κε ηε ζεηξά καο ηελ Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ, κηα εθδήισζε ε νπνία πεξηειάκβαλε ηξαγνύδηα, πνηήκαηα θαη ρνξνύο ηεο γαιιηθήο θνπιηνύξαο, θαζώο επίζεο θαη δηάθνξα πξντόληα ζρεηηθά κε ηελ γαιιηθή θνπιηνύξα θαη ηνλ γαιιηθό πνιηηηζκό. ηελ εθδήισζε απηή ζπκκεηείραλ παηδηά από ην γπκλαζηαθό θαη ιπθεηαθό θύθιν ησλ δύν ζρνιώλ ΠΑΚΑΛ θαη όινη όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ κηα κηθξή γεύζε από ηε θεκηζκέλε γαιιηθή θνπιηνύξα θαη πνιηηηζκό. Όια ηα έζνδα από ηελ εθδήισζε δόζεθαλ ζην ύλδεζκν Φίισλ Ξελώλσλ Αγνξηώλ θαη Κνξηηζηώλ Λεπθσζίαο, θάηη πνπ καο έθαλε αθόκε πην πεξήθαλνπο γηα ηελ όιε καο πξνζπάζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ εθδήισζε απηή! Καηειάξε Αγγειηθή, Γ1

4 ΔΡΜΗ Όηαλ πέξπζη ε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ καο, καο αλαθνίλσζε όηη πξόθεηηαη λα αλεβάζνπκε έλα ζεαηξηθό έξγν ζην ζρνιείν καο θαη ζα γίλνληαλ αθξνάζεηο, ζθέθηεθα: Να πάσ άξαγε; Καη πήγα. Ήηαλ ην ζεαηξηθό έξγν «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής» ηνπ Μνιηέξνπ. Γελ ην ήμεξα θαζόινπ. Σν έςαμα ζην YOUTUBE θαη ην βξήθα. Μνπ άξεζε. Έγηλαλ νη αθξνάζεηο, βξέζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζα έπαηδαλ ηνπο δηάθνξνπο ξόινπο θαη μεθηλήζακε. ηελ αξρή, δελ πνιπζθέθηεζαη ηε δνπιεηά. ε ζπλεπαίξλεη ε καγεία. Μεηά μεθηλάο θαη ιεο: Πνιιή δνπιεηά, πνιιά ηα ιόγηα κνπ... Άξαγε ζα ηα θαηαθέξσ; Πνιιέο πξόβεο, απίζηεπην γέιην, θνύξαζε, αγσλία γηα ην απνηέιεζκα. ηγά-ζηγά πέξαζε ν ρξόλνο θαη κεηά από αξθεηέο πξόβεο έθηαζε ε κέξα ηεο παξάζηαζεο. Απίζηεπην άγρνο Νόκηδα όηη μέραζα όια κνπ ηα ιόγηα θαη δελ ζπκόκνπλ ηίπνηα. Καη αλνίγεη ε απιαία!! Πξώηνο ζηε ζθελή. Πξνζπάζεζα λα κελ βιέπσ ην θνηλό. Να πξνζεισζώ ζην ξόιν κνπ. Μπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη νη άιινη καζεηέο. Ο θόζκνο γειά. εκαίλεη κάιινλ όηη ηνπο αξέζεη. Καη ηειεηώλνπκε!! Απίζηεπηε αλαθνύθηζε. Γελ ην πηζηεύεηο όηη όιε απηή ε ζθιεξή δνπιεηά ηειείσζε. Καη θηάλνπκε ζηε θεηηλή ρξνληά Γηαθνξεηηθό έξγν ζε θππξηαθή δηάιεθην. Καη μεθηλά ε ίδηα δνπιεηά. Σν ίδην άγρνο. Παξ όιε ηε ζθιεξή δνπιεηά, ζθέθηνκαη: Γελ ζα είκαη εδώ ην ρξόλνπ λα ην μαλαδήζσ όιν απηό. Σν ζρνιηθό ζέαηξν γηα κέλα ήηαλ έλα πνιύ κεγάιν ζρνιείν. Μέζα από απηό, καζαίλεηο ηη ζα πεη νκαδηθή εξγαζία. Πόζν ζεκαληηθό είλαη λα κάζεηο ηα ιόγηα ζνπ, γηα λα κπνξεί λα βγεη ε πξόβα. Μαζαίλεηο ηη ζα πεη επζύλε, ζπιινγηθόηεηα, θνηλσληθνπνίεζε. Αθόκα, βιέπεηο θαη άιιεο πιεπξέο ησλ θαζεγεηώλ ζνπ. Γίλεηαη έλα πνιύ δηαθνξεηηθό δέζηκν. Δκπεηξίεο γηα όιε κνπ ηε δσή. Αγαπώ ην ζέαηξν! Διπίδσ ην ζρνιείν κνπ λα ζπλερίζεη ην ζεζκό απηό θαη ππόζρνκαη λα είκαη δίπια ηνπ ζε ό,ηη κπνξώ. Μηράιεο Παηζαιίδεο, η1 Ζ απιαία έπεζε Σα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ απεξίγξαπηα. Σν ζέαηξν γηα καο ήηαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο εκπεηξίεο πνπ είρακε σο ηώξα θαη πνπ δε ζα μεράζνπκε πνηέ. Ξεθηλήζακε γηα ην άγλσζην ηνλ επηέκβξε κε ηελ θ. Αλησλίνπ θαη ηνλ θ. Ηάθσβν, νη νπνίνη καο ώζεζαλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηή ηελ εμαηξεηηθή παξάζηαζε «Ο Παθθαιιόθαηηνο» Βηνιάξε Άλλα, ΠαπαειεπζεξίνπΜαξηιέλα, Υξπζνρνύ Έθε, Κπξηαθίδνπ Υξηζηηάλα, Νηθόι Γεσξγίνπ (η1) Αθόκε θαη αλ ην ζέαηξν ηειείσζε δελ ζα πάςεη πνηέ λα είλαη από ηηο θαιύηεξεο εκπεηξίεο ηεο δσήο κνπ. Ήηαλ κηα δηαδηθαζία γεκάηε αμέραζηεο θαη ακέηξεηεο ζηηγκέο! Θα κνπ ιείςεη! Γεκεηξίνπ Υξηζηηάλα, Δ1 Σα θώηα έζβεζαλ θαη ε απιαία έπεζε. Οη κλήκεο καο όκσο από απηή ηε κνλαδηθή εκπεηξία δελ ζβήλνπλ πνηέ! Σν απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθό θαη αλεπαλάιεπην εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο όισλ καο. Ζ δσή καο απαξηίδεηαη από ζηηγκέο θαη απηέο πνπ δήζακε εκείο όινη καδί είλαη αμέραζηεο θαη απεξίγξαπηεο. Ήηαλ κία από ηηο ηέιεηεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ. Καξαηδά Υξπζνβαιάληνπ, Δ1 Ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία, αθνύ κάζακε πνιιά, ζπλεξγαζηήθακε θαη δώζακε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ζ θάζε ζηηγκή ήηαλ κνλαδηθή γηα όινπο καο. Καη ηνπ ρξόλνπ καδί θαη πάιη γηα ην θαιύηεξν. Δπαγόξνπ Ρνδνύια, Δ1 Ζ θαιύηεξε εκπεηξία ηεο δσήο κνπ κέρξη ζήκεξα. Θα ηε ζπκόκαζηε γηα όιε καο ηε δσή. Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Δ1 Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία

5 2012/13 Έκδοζη 6 Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή ζηηγκή ηεο δσήο κνπ. Μνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα έξζσ πην θνληά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα αθηεξώζσ ηνλ ειεύζεξό κνπ ρξόλν ζε θάηη πνπ πξαγκαηηθά ήζεια. Γε ζα μεράζσ πνηέ απηή ηελ μερσξηζηή θαη απίζαλε εκπεηξία θαη πηζηεύσ όηη θαλείο καο δελ πξέπεη λα ράλεη ηέηνηεο επθαηξίεο. Αγεζηιάνπ Δξαζκία, Δ1 Ήηαλ κηα πνιύ σξαία θαη μερσξηζηή εκπεηξία πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε θάηη ην δηαθνξεηηθό. Ήξζακε πην θνληά ν έλαο κε ηνλ άιιν, δηδαρηήθακε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθόηεηα αιιά θαη πόζνο θόπνο ρξεηάδεηαη γηα λα βγεη κηα πεηπρεκέλε παξάζηαζε. Σν ζέαηξν ηειείσζε όκσο κέζα ζηηο ςπρέο καο δεη αθόκε ε εκπεηξία. Ήηαλ κηα απίζηεπηε εκπεηξία πνπ δε ζα μεράζσ πνηέ. Ήηαλ ΣΔΛΔΗΟ!! Παλαγίδεο Βαζίιεο, Δ1 Οη αμέραζηεο εκπεηξίεο πνπ έδεζα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη ηεο παξάζηαζεο είλαη ακέηξεηεο. Μηα πνιύ σξαία επθαηξία λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη λ απνδείμνπκε όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα πνιύ θαιή δνπιεηά. άββα Υξίζηνο, Δ1 Γξεγνξίνπ Εσή, Δ1 Ζ παξάζηαζή καο ηειείσζε. νη ζηηγκέο όκσο ζα αλαβηώλνπλ πάληα ζηηο ςπρέο καο! Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία πνπ καο ράξηζε όινπο ζηηγκέο γέιηνπ, ραιάξσζεο, δηαζθέδαζεο! Σειηθά όιε ε δσή καο θαζνξίδεηαη από κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο ζηηγκέο! Θσίδνπ Άληξηα, Δ1 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζεάηξνπ ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία από ηε κέξα πνπ μεθηλήζακε κέρξη ηε λύρηα ηεο παξάζηαζεο! Σν πην ζεκαληηθό όκσο πνπ θέξδηζα είλαη ηα εμαηξεηηθά άηνκα πνπ γλώξηζα, ην γέιην, ην άγρνο θαη νη ζηηγκέο πνπ δήζακε καδί. Γελ ζα μεράζσ πνηέ!!! Καηειάξε Έιελα, Δ1

6 Δλληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζία ΔΡΜΗ Car-Wash Σελ Παξαζθεπή 26 Απξηιίνπ νη Δζηίεο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ δηνξγάλσζαλ πιύζηκν απηνθηλήησλ γηα ηνλ Παγθύπξην ύλδεζκν Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. Οη καζεηέο ησλ Δζηηώλ δηαζθέδαζαλ κε ην πιύζηκν απηνθηλήησλ θαη παξάιιεια θαηάθεξαλ λα καδέςνπλ ην δηόινπ επθαηαθξόλεην πνζό ησλ Ππωηάθλημα Ποδοζθαίπος ηηο 27 Απξηιίνπ 2013 δηνξγαλώζεθε από ηελ εζηία Ηππνθξάηεο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο. Οη καζεηέο, ηόζν ηα αγόξηα όζν θαη ηα θνξίηζηα, είραλ ηελ επθαηξία λα πεξάζνπλ έλα επράξηζην απόγεπκα παίδνληαο πνδόζθαηξν θαη έρνληαο σο δηαηηεηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Νηθήηξηα νκάδα αλαδείρζεθε ε νκάδα ησλ αγνξηώλ ηνπ Γ1: Ραθαέιινο Αλαζηαζίνπ, Θεόδσξνο Παπαληθνιάνπ, Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο όζνη ζπκκεηείραλ θαη ζηνπο δηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο. Κπξηάθνπ Κπξηάθνο, η1 Κπξηαθίδνπ Υξηζηηάλα, η1 Ένα Όνειπο μια Δςσή Ζ ρνιή καο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δζηία Πιάησλαο ζπκκεηείρε ζηνλ παγθύπξην έξαλν «Έλα όλεηξν κηα επρή» θαη ππνδέρζεθαλ ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο πνπ παξέιαβαλ ην πνζό ησλ 410, πνπ ζπλέιεμαλ νη Δπηκειεηέο ησλ Δζηηώλ. Γηαθνπκή Καηεξίλα, η1 ΔΠ -FACTOR Μηα όκνξθε βξαδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε ηεο Δζηίαο Φεηδίαο πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν ΔΠ Factor! Ζ θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο θαθεηέξηαο ηνπ ζρνιείνπ καο ηελ Σεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2013 πεξηειάκβαλε ζπκκεηνρέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζην ρνξό, ζην ηξαγνύδη, ην ζέαηξν αιιά θαη ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο! Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε, ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο αγάπεο, ηεο όξεμεο αιιά θαη ηεο δσληάληαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην θνηλό πνπ ήξζε λα ηνπο απνιαύζεη, ζηόρνο ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα πεηύρνπλ ζηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό! Νηθεηέο ηεο βξαδηάο ήηαλ όινη νη καζεηέο πνπ δηαγσλίζηεθαλ αθνύ απέζπαζαλ ηα ζεηηθά ζρόιηα θαη ην ζεξκό ρεηξνθξόηεκα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη όισλ όζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή καο εθδήισζε! Καλησλίδνπ Ησάλλα, η1 Κακηληδήο ηαύξνο, Δ1

7 Έκδοζη 6 Γιαγωνιζμόρ Beach Racket και Beach Volleyball Σν άββαην πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ Δζηία ΠΛΑΣΩΝΑ νη δηαγσληζκνί Beach Rackets θαη Beach Volleyball, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο, ελώ όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζθέδαζαλ κε έλα κεγάιν πάξηη πνπ έγηλε ζηελ πηζίλα καο, κεηά ην ηέινο ησλ δηαγσληζκώλ. Νηθνιαΐδεο Νηθόιαο, η1 EUROPA DONNA Ζ Δζηία Ππζαγόξαο ηεο Διιεληθήο ρνιήο ΠΑΚΑΛ ζηάζεθε θαη θέηνο αξσγόο ζην έξγν πνπ δηεμάγεη ε EU- ROPA DONNA Κύπξνπ. ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ νξγαλώζεθε παδαξάθη ζην ζρνιείν όπνπ νη καζεηέο αγόξαζαλ δηάθνξα πξντόληα εληζρύνληαο αθελόο ην έξγν ηνπ νξγαληζκνύ θαη επηδεηθλύνληαο αθεηέξνπ γηα κηα αθόκε θνξά ηελ επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθξίλεη ζε πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηελ θνηλσλία καο. Δπηπιένλ καζεηέο ηεο Δζηίαο κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό πώιεζαλ ιαρλνύο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ θαη θαηάθεξαλ από ηελ πώιεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ιαρλώλ λα ζπγθεληξώζνπλ ην νπδόισο επθαηαθξόλεην πνζό ησλ 595 επξώ. Αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο EUROPADONNA θαη έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπό καο. Ζ επηηαγή παξαδόζεθε ζην ζύλδεζκν ηεο Europa Donna από ηνπο Δπηκειεηέο καζεηέο θαη ηνπο Τπεύζπλνπο θαζεγεηέο ηεο Δζηίαο. Μαπξνκνύζηαθνπ Νίθε, η1.

8 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Δκδπομή Α' και Β' Γςμναζίος ζηην Αζίνος ηηο 7 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηε δεύηεξε ζρνιηθή καο εθδξνκή γηα ηε θεηηλή ρξνληά ζην όκνξθν ρσξηό ηεο Αζίλνπ. Ήηαλ κηα ειηόινπζηε κέξα, πξάγκα παξάμελν γηα ηνλ κήλα Μάξηην, όπνπ μεθηλήζακε από ην ζρνιείν κε θαηεύζπλζε αξρηθά ην παλέκνξθν θαη γξαθηθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Οξνύληα. Αθνύ πξνζθπλήζακε ζηε κηθξή αιιά γεκάηε από παιηέο ηνηρνγξαθίεο εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, νη κνλαρέο καο πξόζθεξαλ κε όιε ηνπο ηελ αγάπε πνηά αιιά θαη δηάθνξα δηθά ηνπο παξαζθεπάζκαηα. ηε ζπλέρεηα, θαηαιήμακε ζην γεηηνληθό ρσξηό ηεο Αζίλνπ κε ηελ μαθνπζηή εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Αζίλνπ. ίγνπξα αμίδεη λα επηζθεθζεί θάπνηνο ηελ εθθιεζία θαη λα γλσξίζεη από θνληά ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Σν εζηηαηόξην πνπ θαζίζακε γηα θαγεηό ήηαλ ζε κηα ππέξνρε ηνπνζεζία αλάκεζα ζην πξάζηλν θαη ηελ εξεκία ηεο θύζεο! Δίρακε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε βόιηεο κέζα ζηε θύζε θαη λα απνιαύζνπκε ηελ ζπάληα θπζηθή νκνξθηά πνπ καο πξόζθεξε ην ππέξνρν ηνπίν. Καηά ην κεζεκέξη έθζαζε ε ζηηγκή ηεο αλαρώξεζήο καο... ιππεζήθακε πνπ ζα αθήλακε πίζσ καο έλα ηόζν όκνξθν ηνπίν αιιά από ηελ άιιε κεξηά ραιαξώζακε θαη μεθνπξαζηήθακε αξθεηά θύγακε έρνληαο αμέραζηεο αλακλήζεηο από απηή ηε δεύηεξε ζρνιηθή εθδξνκή! Σδήθα Μύξηα, Α1 σολική εκδπομή ζηην ωπαία Λάπνακα! ηηο 07/03/2013, εκέξα Πέκπηε νη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο ηάμεο πήγακε εθδξνκή ζηε Λάξλαθα. Πξώηα-πξώηα επηζθεθζήθακε ην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο. Δθεί μελαγεζήθακε ζηνπο ρώξνπο θαη κάζακε πσο είλαη Οζσκαληθό θηίζκα ηνπ 1625 κ. Υ, πάλσ ζε παιαηόηεξν ακπληηθό έξγν ηνπ 14νπ αηώλα. Καηά ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο αγγιηθήο θαηνρήο, έρνληαο ράζεη ηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ γηα άκπλα ηνπ ηόπνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο Αζηπλνκηθόο ηαζκόο, θπιαθή θαη ηόπνο ζαλαηηθώλ εθηειέζεσλ, ζήκεξα όκσο ρξεζηκνπνηείηαη σο κνπζείν. Μεηά ηελ σξαία θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα μελάγεζε ζην θάζηξν ηεο Λάξλαθαο θαηαιήμακε, πνύ αιινύ ζηελ σξαία παξαιία ησλ Φνηληθνύδσλ, εθεί είρακε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ζην παξαιηαθό κέησπν θαη λα γεπκαηίζνπκε ζε έλα από ηα ηνπξηζηηθά θαη πνιύ δεκνθηιή εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο. Υαιαξώζακε, μεθνπξαζηήθακε θαη πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο γεκάηνη από σξαίεο αλακλήζεηο! Γξεγνξίνπ Μόξθσ, Γ1 Δκδπομή ηελειοθοίηων ζηον Κόπνο Μηα εθδξνκή πνπ ηελ πεξηκέλακε κήλεο πξηλ. Μηα εθδξνκή πνπ ζπδεηηέηαη θαηξό κεηά θαη ίζσο δελ ζα ηελ μεράζνπκε θαη πνηέ ζηε δσή καο, αθνύ ήηαλ θαη ε ηειεπηαία εθδξνκή ησλ καζεηηθώλ καο ρξόλσλ! Από κέξεο πξηλ είρακε νξγαλσζεί αλάινγα θαη ν θάζε έλαο από εκάο αλέιαβε θαη από κηα ππεπζπλόηεηα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ηαμηδηνύ! Ο θαηξόο ήηαλ κε ην κέξνο καο, κηαο θαη ήηαλ ειηόινπζηνο θαη έηζη κπνξέζακε εύθνια λα απνιαύζνπκε ην ςήζηκν ηεο ζνύβιαο αιιά θαη όισλ όζσλ ζπλεπάγεηαη ε ηειηθή εθδξνκή ησλ ηειεηνθνίησλ. Με ηε ζπλνδεία θαη ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ καο είρακε ηελ επθαηξία λα πεξάζνπκε αμέραζηεο ζηηγκέο μεγλνηαζηάο θαη νη ώξεο θπινύζαλ όκνξθα θάλνληαο θαη ιέγνληαο αζηεία, αθνύγνληαο κνπζηθή θαη ηέινο νη αλακλεζηηθέο καο θσηνγξαθίεο... αθνύ απηέο ζα καο ζπλνδεύνπλ γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο καο θαη ζα δσληαλεύνπλ ζηε κλήκε καο ηελ ηειεπηαία εθδξνκή ησλ καζεηηθώλ καο ρξόλσλ. Δθεκεξίδα ΔΡΜΖ Αξρηζπληαμία Διέλε Παπαθσλζηαληίλνπ Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο Γηόξζσζε - Γεληθή επηκέιεηα Βηξγηλία Γεξκαλνύ Φηιόινγνο Βεληδέινπ Δπαγγειία - Καλησλίδνπ Ησάλλα, η1 Κοπεγσάγηρ Λακαηάμια Λεςκωζία Σηλ: Φαξ: URL:

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Θέζε ζηο πρωηάζιεκα 3 on 3

1 ε Θέζε ζηο πρωηάζιεκα 3 on 3 2012/13 Έκδοζη 5 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή Δθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηνρή ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο ζει. 2, Αζιεηηθά λέα ζει. 4, Δθδξνκέο ζει. 5, Γξάζεηο Δζηηώλ ζει, 6, Θεαηξηθή παξάζηαζε θαη Δπρέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 2012 ΜΠΡΑΒΟ!

2o ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 2012 ΜΠΡΑΒΟ! 2011/12 Έκδοζη 4 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή Δθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζει. 2, πκκεηνρέο ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο ζει. 4, ρνιηθέο εθδξνκέο ζει.5, Γξάζε Δζηηώλ ζει. 6, Δπρέο θαη επραξηζηίεο ηειεηνθνίησλ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα