اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن"

Transcript

1 کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری کارهبا و کومپیتر اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن *2 مریم زارع و علیرضا خلیلیان کارشناس نرمافزار دانشگاه فنی و حرفهای دانشکده فنی دکتر شریعتی 2* دانشجوی دکتری نرمافزار دانشگاه اصفهان چكیده: یادگیری تقویتی یكی از حوزههای یادگیری ماشین است که هدف آن بهبود رفتار عامل هوشمند بر اساس سیگنالهای تقویتی است که از محیط دریافت میکند. تنها مسیر اطالعرسانی به عامل در یادگیری تقویتی از راه سیگنال پاداش یا جریمه میباشد. سیگنال پاداش به عامل میفهماند که آیا تصمیم مناسبی گرفته است یا خیر. عامل موظف است با در دست داشتن این اطالعات یاد بگیرد که بهترین عمل کدام است. یكی از مشكالت یادگیری تقویتی این است که با پیچیدهتر شدن محیط تعداد پارامترهای تصمیمگیری افزایش مییابد و زمان یادگیری نیز بیشتر میشود. تنظیم درست پارامترها اولین قدم در کاهش سرعت یادگیری است. هدف از این مقاله مروری بر ادبیات یادگیری تقویتی مفاهیم اصلی روشها و الگوریتمهای آن و مفهوم پاداش شكلدهی شده است. بهمنظور مشاهده و بررسی تاثیر برخی پارامترها در اجرای الگوریتمها روی محیطهای مختلف همچنین نتیجه استفاده از پاداش شكلدهی شده برخی از الگوریتمهای یادگیری تقویتی در قالب نرمافزار شبیهساز طراحی و پیادهسازی شده است. سپس آزمایشهایی روی چند محیط محک همچون maze و شش اتاقه انجام شده و نتایج گزارش شدهاند. کلمات کلیدی: یادگیری تقویتی پاداش ساختگی یادگیری کیو سارسا.R-max - مقدمه یادگیری درحالت کلی به سه دسته تقسیم میشود: الف- یادگیری نظارتشده: در این روش یک معلم یا ناظر وجود دارد که بهترین عمل را در هر وضعیت میداند و توصیههایی را برای تصحیح شیوهی عملکرد عامل ارائه میدهد []. ب- یادگیری غیر نظارتشده: در این نوع یادگیری عامل یادگیرنده میتواند تشخیص دهد که آنچه دریافت کرده را به نوعی به آنچه پیشتر دیده است ربط دهد. در این نوع یادگیری هدف تنها دستهبندی ورودیهاست [2]. ج- یادگیری تقویتی: در این نوع یادگیری بازخوردی به صورت عبارات کمکی مثبت )پاداش( یا منفی )جریمه( به عامل یادگیرنده داده میشود []. در یادگیری تقویتی هیچگاه به عامل گفته نمیشود که عمل صحیح در هر وضعیت چیست و فقط به وسیلهی معیاری به عامل گفته میشود که یک عمل چقدر خوب یا چقدر بد است []. یادگیری تقویتی الگوریتمهای متعددی دارد که در هر کدام باید پارامترهای بسیاری تنظیم شوند. بهعالوه هرچه محیط بزرگتر میشود زمان یادگیری تقویتی نیز بیشتر میگردد. یکی از راههای حل مشکل اول برپایی آزمایشهای گوناگون روی محیطهایی با اندازههای متفاوت است تا اثر هر پارامتر بررسی گردد. ضمن اینکه تاکنون برای مقایسه عملکرد روشهای جدید با هر روش پیشنهادی هر شخصی خودش الگوریتمها را پیادهسازی کرده است. میکند. این مقاله یادگیری تقویتی مفاهیم و الگوریتمهای آنرا معرفی سپس مشخصات نرمافزار شبیهساز طراحی شده برای آزمایشهای یادگیری را بیان میکند و در انتها نیز نتیجه اجرای شبیهسازی روی دو محیط محک با اندازههای مختلف گزارش شده است. ساختار ادامه مقاله به اینن شنرا اسنت: در بخنش دوم ینادگیری تقویتی الگوریتم کلی آن مفاهیم تابع ارزش و پاداش و محیط معرفی منیشن ود. بخنشهنای سنوم و چهنارم خاصنیت منارکوف و فراینند تصمیمگیری ماکوف را تشریح میکنند. بخنش پننجم بنه کاربردهنای یادگیری تقنویتی اختصناد دارد. در بخنشهنای ششنم و هفنتم هنم بهترتیب روشها و الگوریتمهنای ینادگیری تقنویتی منورد بحنر نرار میگیرد. بخش هشتم مفهوم پاداش شکلدهی شده را معرفی میکنند. در بخش نهم مشخصات نرمافزار شبیهساز ارائه منیشنود. بخنش دهنم نتایج آزمایشهای صورتگرفته را گزارش میکند. بخش یازدهم هم به نتیجهگیری اختصاد پیدا کرده است. 2- یادگیری تقویتی در یک مسئله یادگیری تقویتی با عاملی رو به رو هستیم که از طریق سعی و خطا با محیط تعامل کرده و یاد میگیرد تا عملی بهینه را برای رسیدن به هدف انتخاب کند [3].

2 در این نوع یادگیری هیچ ناظر خارجی وجود ندارد و عامل بهتنهایی با محیط تعامل کرده یاد میگیرد و تجربه کسب میکند و پاداشی دریافت میکند [4]. در یادگیری تقویتی عاملها به حسگرهایی مجهز شدهاند که می- توانند ویژگیهای طعی محیط را دریافت کنند. این ویژگیها فضای 2 عامل یادگیرنده را تشکیل میدهند. سپس در هر بازه زمانی حالت عامل با انجام عملیاتی محیط را تحت تاثیر رار میدهد. بنابراین عامل ورودیهای مختلف را در 3 بازه زمانی بعدی با توجه به عمل بلی دریافت میکند. عالوهبر ورودی جدید عامل یادگیرنده در هر زمان یک سیگنال تقویتی که میزان مطلوبیت کنش بلی را نشان میدهد دریافت میکند که به آن پاداش میگویند و با توجه به این که کنش مناسب بوده یا خیر این مقدار میتواند مثبت یا منفی باشد [3]. به طور کلی تمام عاملهای یادگیری تقویتی هدف آشکاری دارند. میتوانند محیط خود را درک کنند اعمالی را انتخاب کنند تا در محیطشان تاثیر بگذارند. با محیط خود تعامل دارند عملی انجام میدهند و پاداشی دریافت میکنند. با وجود این ممکن است محیط پیرامون خود را بهطور کامل نشناسند. از آنجایی که عامل با محیط خود در تعامل است پس اعمال او در محیط و وضعیتهای بعدی تاثیرگذار است. پس عامل باید به طور متناوب محیطش را نظارت کند و بهدرستی واکنش نشان دهد [4]. -2- الگوریتم یادگیری تقویتی الگوریتم کلی در یادگیری تقویتی به شرا زیر است:. مشاهده حالت فعلی 2. تصمیم گرفتن برای انجام کنش 3. انجام کنش 4. دریافت سیگنال تقویتی 5. مشاهده حالت جدید 6. یادگیری از تجربیات.7 تکرار [3] 2-2- اجزای اصلی یادگیری تقویتی یادگیری تقویتی چهار جزء اصلی و اساسی دارد که در ادامه هر کدام بیان شده اند: سیاست سیاست یا راهبرد عامل شیوهی رفتار کردن عامل را تعریف میکند. در وا ع سیاست نگاشتی بین وضعیت دریافت شده از محیط و اعمال ابل انجام در آن وضعیت است. این نگاشت به عامل میگوید که در مواجهه با حاالت مختلف چه عمل یا اعمالی را انجام دهد. پیروی از یک سیاست خوب طعا عامل را به نتیجهای مناسب خواهد رساند []. به بیانی دیگر سیاست π تابع احتمالی است که احتمال انتخاب شدن هر کنش را در هر حالت و با توجه به گام زمانی میدهد. بهطور مثال π t (s,a)=p میگوید که اگر عامل در زمان t و در حالت s رار گرفته باشد با احتمال p کنش a را انتخاب میکند [5]. عالوه براین در بعضی موارد سیاست میتواند یک جدول ساده جستجو یا فرآیندهای سنگین جستجو باشد. سیاست هستهی یادگیری تقویتی بوده و بهتنهایی برای تعیین رفتار عامل کافی است [4] تابع پاداش این تابع وضعیت یا )وضعیت-کنش( دریافت شده از محیط را به یک سیگنال عددی به نام پاداش نگاشت میدهد. این تابع با پاداش یا جریمه تعیین میکند که کدام عمل برای عامل خوب و کدام عمل بد است. هدف اصلی عامل این است که پاداش هایی که در طوالنی مدت به دست میآورد بیشینه کند. همچنین ممکن است از این تابع به عنوان اصلی برای تعویض سیاست استفاده شود. مثال اگر یک عمل انتخاب شده توسط سیاستی پاداش کمی به همراه داشته باشد این سیاست ممکن است عوض شود تا در آینده عمل دیگری در آن وضعیت انتخاب گردد [4] تابع ارزش ارزش یک حالت برابر است با مجموع مقادیر پاداش دریافتی با شروع از آن حالت و پیروی از سیاست مشخصی که به یک حالت پایانی )هدف( ختم شود [4]. تابع ارزش عبارت است از نگاشتی میان حالت و ارزش آن که میتواند توسط هر تقریبزننده تابع نظیر یک شبکه عصبی تخمین زده شود [6]. تابع دیگری به نام Q π (s,a) وجود دارد که بیانگر مجموع پاداشهایی است که عامل با شروع از حالت s و انجام کنش a و در پیش گرفتن سیاست π بهدست میآورد. این تابع تابع ارزش-کنش برای سیاست π نام دارد [5]. - محیط -2-2 عامل یادگیرنده با سعی و خطا با یک محیط پویا درگیر شده و یاد میگیرد که برای هر وضعیت چه عملی انجام دهد. در وا ع هر چیزی که خارج از عامل است و عامل با آن تعامل دارد محیط نامیده میشود. این محیط باید ابل مشاهده و یا حدا ل تا سمتی ابل مشاهده باشد. مشاهده محیط ممکن است از طریق خواندن اطالعات یک حسگر و توضیح نمادین و... باشد. در حالت ایده آل عامل باید بهطور کامل ادر به مشاهده محیط باشد زیرا اغلب تئوریها بر اساس این فرض بنا شدهاند [6]. 3- خاصیت مارکوف

3 در یادگیری تقویتی عامل بر اساس سیگنال دریافتی از محیط که به آن حالت محیط گفته میشود تصمیم میگیرد. فرض کنید سیگنال نشاندهنده حالت محیط در لحظه t است. مطلوب این است که s t s t تمام دادههای مفید مربوط به حال و گذشته را در خود خالصه کند. برای نیل به این هدف چیزی فراتر از یک درک آنی الزم است ولی این به مفهوم داشتن تمام تاریخ گذشته نیز نمیباشد. به سیگنال حالتی که چنین باشد گفته میشود دارای خاصیت مارکوف است. شطرنج دارای خاصیت مارکوف است. - بهعنوان مثال چیدمان مهرهها روی صفحه زیرا با وجود اینکه تمام حرکتهایی که از اول بازی تا حال شده است را به بازیکن نمیدهد ولی تمام دادههای مفید برای ادامه بازی را در خود دارد از سیگنال حالت نباید انتظار رود تمام دادههای محیط را برای تصمیمگیری عامل نمایش دهد برای مثال اگر عامل به تماسهای دریافتی پاسخ میدهد نباید انتظار داشت اطالعاتی در مورد تماس گیرنده داشته باشد [5]. فرآیند تصمیمگیری مارکوف به مسئله یادگیری تقویتی که در آن خاصیت مارکوف بر رار باشد فرآیند تصمیمگیری مارکوف گویند. اگر فضای حاالت و مجموعه کنشهای ممکن متناهی باشد به فرآیند تصمیمگیری مارکوف متناهی گفته میشود [4]. به عبارت دیگر فرآیند تصمیمگیری مارکوف )MDP( مدلی برای تصمیمگیریهای ترتیبی میباشد و برای زمانی مورد استفاده است که خروجیها به صورت غیر طعی باشند. منظور از تصمیمگیریهای ترتیبی این است که کارایی عامل به مجموعهای از تصمیمات که بهصورت متوالی اتخاذ کرده است بستگی دارد و تنها وابسته به تصمیم فعلی او نخواهد بود. فرآیند تصمیمگیری مارکوف در حالت کلی به صورت یک مجموعه ششتایی α( )S, A, T, Next, R, نشان داده میشود که S مجموعه وضعیتهای ممکن در محیط A مجموعه کنشهای ممکن برای عامل در هر مرحله از تصمیمگیری T نمایانگر احتمال گذر عامل از وضعیت s به s است به شرط انتخاب عمل a از مجموعه اعمال ممکن : Next نشاندهنده مجموعه وضعیتهایی است که میتوان در یک دم با احتمال غیر صفر و انتخاب عمل a به آن رسید a نمایانگر مقدار پاداشی است که عامل به ازای انجام عمل R(s,a) در وضعیت s از محیط دریافت میکند و α یک فاکتور کاهنده [6]. - کاربردهای یادگیری تقویتی از گذشته تا بهحال از یادگیری تقویتی در زمینههای مختلفی استفاده شده است که مثالهایی از آن در اینجا آورده شده است: سامانههای چندعامله: سامانههای چندعامله بهعنوان الگویی از هوش مصنوعی توزیعشده هستند. این سامانهها با ساختاری متشکل از چند عامل که رفتارهای عاملهای مختلف باید در یک محیط به سمت یک هدف جامع باهم هماهنگ شوند بیان میشوند. همچنین کنترل سامانههای چندعامله بهنوعی هم متمرکزشده و هم توزیعشده است. فرآیند تصمیمگیری هر عامل باید بهدست خودش انجام شود که البته این تصمیمگیری روی مشاهداتش و دانشهایی که درباره محیط و عاملهای دیگر بنا شده است انجام میگیرد. بازیها: از یادگیری تقویتی برای چندین بازی اصلی مثل شطرنج و تخته نرد که در جهان مطرا هستند استفاده شده است. در سال 5 یک سامانه ارائه شد که به چکرزها یاد داده میشود که از راه بازی کردن با خودشان بازی کنند. این روش بعدها با ایده یادگیری به نام TD- Learning ترکیب شد و توانست درت بازی چکرزها را افزایش دهد. هدایت کردن ربات: هدایت خودکار رباتها در محیطهای ناشناخته یک بستر آزمایش برای تحقیقات زیاد در این زمینه یادگیری است. در سال 93 یک ربات ادر شد به کمک این یادگیری به اهداف تعیین شده با دوری کردن از موانع برسد. زمانبندی: یک استفاده دیگر از یادگیری تقویتی زمانبندی در کارهاست که نخست در سال 6 تحقیق شد و با موفقیت دیدگاه TD-Learning در مسائل زمان- بندی این روش یادگیری در این زمینه هم مطرا شد. مدیریت وزارت: سامانههای پشتیبان تصمیم برای سرمایه- گذاران و مشتریها به شدت در سالهای پیش مورد مطالعه بود. این سامانهها سعی دارند که سود برگشتی برای سرمایه- گذاران را بیشینه کنند. دیدگاه اخیر از یادگیری تقویتی استفاده کرد که به طور کامل ریسک سرمایهگذاری را از بین برد. مسیریابی: مسیریابی در شبکه هایی با شرایط پویا میتوانند با Q-ruting بهخوبی انجام گیرد که یک روش یادگیری تقویتی توزیعشده است که از Q-Learning که در ادامه بحر خواهد شد ناشی میشود [7]. -روشهای یادگیری تقویتی روشهای یادگیری تقویتی به سه دسته تقسیم میشود: برنامهریزی پویا : به مجموعه الگوریتمهایی گفته میشود که با در درست داشتن مدل کاملی از محیط بهعنوان فرآیند تصمیمگیری مارکوف میتوانند سیاست بهینه را محاسبه کنند.

4 مونت کارلو : 2 این روش نیازی بنه شنناخت کامنل محنیط ندارد و مسئله یادگیری تقویتی را بر اساس میانگین بازدهها حل میکنند. برای این منظور ( هب دست آوردن بازده مناسب و درست( مونت کارلو فقط بر روی وظایف اپیزودیک تعریف میشود بنابراین یک وظیفه به چند اپیزود تقسیم میشنود و هر اپیزودی در نهایت بهپایان میرسند و فقنط در انتهنای یک اپیزود است که تخمین مقادیر و ارزشها صورت گرفتنه و سیاستها انتخاب میشوند. تفاضل زمانی : 3 هستهی اصلی یادگیری تقویتی است. این روش ترکیبی از برنامهریزی پویا و روش مونت کارلو است یعنی عامل مانند روش مونت کارلو میتواند بدون نیاز به مدلی از محیط پویا بهصورت مستقیم از تجربهها یاد بگیرد و همانند برنامهریزی پویا براساس یادگیریهای دیگرش و بدون انتظار برای رسیدن به یک نتیجه نهایی برآورد خود را بهروز رسانی نماید [9]. - الگوریتمهای یادگیری تقویتی در ادامه سه الگوریتم یادگیری تقویتی به تفصیل بیان میشوند: این الگوریتم در سال 4 مطرا گردید. همانطور که از نام الگوریتم مشخص است )حالت کنش پاداش حالت کنش( عامل در حالت جاری s t کنش a t را انتخاب میکند و با دریافت پاداش r به حالت جدید میرود و کنش را انتخاب میکند, t+ (s t, a t, r t+, s a t+ s t+.a t+ ) میباشد: محاسبه تابع ارزش- کنش و بهروز رسانی آن مطابق فرمول )( )( Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + γq(s t+,a t+ ) Q(s t,a t )] این بهروز رسانی پس از هر حالت غیر پایانی حالت s t s t+ حالت پایانی باشد مقدار تابع صورت میگیرد. اگر ) t+ Q(s t+,a تغییری نکرده و مقدار اولیه خود را حفظ خواهد کرد. این انون برای هر پنج تایی ) t+ (s t, a t, r t+, s t+, a که در نهایت منجر به انتقال از حالت- کنش به حالت- کنش بعدی میگردد استفاده میشود [6]. در این رابطه متغییر نرخ یادگیری α تعیین میکند که تا چه میزان اطالعات به- دست آمده جدید بر اطالعات دیمی ترجیح داده شود. مقدار صفر باعر میشود که عامل چیزی یاد نگیرد و مقدار یک باعر میشود که عامل فقط اطالعات جدید را مالک رار دهد. همچنین متغیر نرخ تنزیل γ اهمیت پاداشهای آینده را تعیین میکند. مقدار صفر باعر میشود که عامل ماهیت فرصتطلبانه گرفته و فقط پاداشهای فعلی را مدنظر رار دهد. در حالیکه مقدار یک عامل را ترغیب میکند برای یک دوره زمانی طوالنی برای پاداش تقال کند روال زیر الگوریتم سارسا را نشان میدهد:. Initialize Q(s,a) arbitarily 2. Repeat (fr each episde) 3. Initialize s 4. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 5. Repeat (fr each step f episde) 6. Take a actin, bserve r, s 7. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 8. Q(s t,a t) Q(s t,a t) + α[r t+ + Q(s t+,a t+) Q(s t,a t) شرح الگوریتم: 9. s s ; a a ; 0. Until s is terminal [4]. به ازای هر کنش در هر اپیزود تکرار کن Q a را مقداردهی اولیه کن )معموال صفر( حالت فعلی s را مشاهده کن a کنش سیاست جاری( را از حالت s فعلی تا مشاهده حالت پایانی تکرار کن )با انتخاب کن کنش a را اجرا کن پاداش r حالت جدید s را مشاهده کن یک کنش ممکن از حالت جدید s را انتخاب کن )با سیاست جاری( مقدار Q را برای s و a بهروز کن حالت جدید s را بهعنوان حالت فعلی s و کنش جدید a را بهعنوان کنش فعلی a در نظر بگیر. باید توجه داشت که الگوریتم سارسا با احتمال یک به سیاست بهینه همگرا خواهد شد و تابع ارزش- کنش Q(s,a) برای هر جفت حالت- کنش در تعداد تکرار نامتناهی بهدست خواهد آمد [6]. -- الگوریتم سارسا -2- الگوریتم یادگیری کیو در )2( الگوریتم کنترلی و غیر برخط یادگیری کیو به هر زوج حالت- کنش یک مقدار Q(s,a) نسبت داده میشود. این مقدار عبارت است از مجموع پاداشهای دریافتی و تی عامل از حالت s شروع و کنش a را انجام داده و در ادامه سیاست موجود را پیروی کرده باشد و تا زمانی که به مقدار بهینه همگرا شود با استفاده از رابطه )2( بهروز رسانی میشود. الزم به ذکر است که این الگوریتم نیازی به داشتن مدلی از محیط ندارد. همچنین در هر اپیزود زمانیکه +t s یک حالت نهایی باشد مقدار تابع Q برای آن هیچگاه بهروز نمیشود و مقدار اولیه خود را حفظ میکند [6]. Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + γmax a Q(s t+,a t+ ) Q(s t,a t )].[]

5 3. s current state 4. Chse actin a in s using behavir plicy, (e.g, ε- greedy) 5. Take actin a, bserve r, s 6. Q(s,a) Q(s,a) + α[r ρ + max a Q(s,a ) Q(s,a)] 7. If Q(s,a) = max a Q(s,a), then: 8. ρ ρ + β[r ρ + max a Q(s,a ) max a Q(s,a)] روال زیر الگویتم یادگیری کیو را نشان میدهد:. Initialize Q(s,a) arbitarily 2. Repeat (fr each episde) 3. Initialize s 4. Repeat (fr each step f episde) 5. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 6. Take actin a, bserve r, s 7. Q(s t,a t) Q(s t,a t) + α[r t+ + γmax a Q(s t+,a t+) Q(s t,a t) شرح الگوریتم: 8. s s ; 9. Until s is terminal; به ازای هر کنش Q a را مقداردهی اولیه کن )معموال صفر( در هر اپیزود تکرار کن حالت فعلی s را مشاهده کن تا مشاهده حالت پایانی تکرار کن کنش a را از حالت فعلی s انتخاب کن )با سیاست جاری( کنش a را اجرا کن پاداش r و حالت جدید s را مشاهده کن مقدار Q را برای s و a بهروز کن -3- الگوریتم R-max حالت جدید s را حالت فعلی s در نظر بگیر الگوریتم R-max یک روش استاندارد و غیر برخط تفاضل زمانی بنوده و به الگوریتم یادگیری کیو خیلی نزدیک است و از دو سیاست تشکیل میشود: یک سیاست رفتاری و یک سیاسنت تخمنین بنهعنالوه تنابع ارزش- کنش و متوسط پاداش دریافتی عامل. عامل از سیاست رفتاری برای تولید تجربه و دانش استفاده میکند مانند سیاست ε- حریصنانه با توجه به تابع ارزش- کنش. از نمونههای سیاست تخمین هم میتوان به سیاست حریصانه باتوجه به تابع ارزش- کنش اشناره کنرد. الزم بنه ذکر است که این الگوریتم میتوانند متوسنط پناداش بهیننه )ρ( را در مدت زمان طوالنی بهدست آورد. در الگنوریتم R-max عامنل همنواره مدلی کامل ولی نهچندان د یق از محیط را در خود نگه منیدارد و بنر اساس این مدل سیاست بهینه را انتخاب میکنند. عامنل در ایننگوننه مسائل بهدنبال بیشینه کردن پاداش در هر گنام زمنانی اسنت تمنامی کنشها در هر حالت بیشترین مقدار پاداش را بهدست عامل میدهند. روال زیر الگوریتم R-max مانند α پارامتر نرخ یادگیری میباشد [4]. را به صورت کامنل نشنان منیدهند. β هنم شرح الگوریتم: به ازای هر حالت s و کنش )معموال صفر( تا بینهایت انجام بده حالت فعلی s را مشاهده کن کنش فعلی انتخاب کن Q a و ρ را مقداردهی اولیه کن a را با استفاده از سیاست رفتاری کنش a را اجرا کن پاداش r حالت جدید s را مشاهده کن مقدار Q را برای حالت s و کنشa بهروز کن اگر مقدار بود Q(s,a) - پاداش شكلدهی شده برابر مقدار بیشینه موجود مقدار ρ را بهروز کن در اغلب مسائل مبتنی بر هدف گرچه مجموع پناداش درینافتی عامنل بعد از هر کنش تغییر میکند اما بیشترین پناداش بعند از رسنیدن بنه هدف داده میشود و چنین تابع پاداشهایی با بازخورد همراه با تناخیر سرعت یادگیری را کاهش میدهند. از اینرو پناداش شنکلدهنی شنده میتواند تاثیر بهسزایی در افزایش سرعت یادگیری عامل داشته باشد. پاداش شکلدهی شده به معنی دادن یک بازخورد مصنوعی ایجاد شده توسط طراا بهغیر از پاداش محیط به عامل بهمنظور افزایش نرخ سرعت یادگیری است. الزم به ذکر است گرچه پاداش شکلدهنی شنده ابزار درتمندی در افزایش سرعت یادگیری عامل است امنا بنه همنان نسبت تعریف غلط آن میتواند در گمنراه نمنودن عامنل تناثیر زینادی داشته باشد [6]. - نرمافزار شبیهساز نرمافزار شبیهسازی که برای اجرای الگوریتمهای ینادگیری تقنویتی از جمله الگوریتم سارسا کیو و R-max بر روی محنیطهنای مختلنف و بههمراه تنظیم پارمترهای منوثر در اجنرا طراحنی شنده اسنت دارای مشخصاتی به این شرا میباشد: با اجرای نرمافزار ابتدا فرمنی مشنابه شکل نمایش داده شده که در این فنرم کناربر نخسنت فاینل متننی. Initialize ρ and Q(s,a), fr all s,a, arbitarily شامل ماتریس مجاورت گراف محیط منورد نظنر خنود را در ننرمافنزار 2. Repeat frever:

6 بارگذای کرده و سپس کلیه پارامترهای مورد نیاز را تنظیم و به مرحله بعد هدایت میشود. شکل )3(: اجرای شبیهسازی و سایر امکانات نرمافزار شکل )(: بارگذاری فایل متنی و تنظیم پارمترهای شبیهسازی مرحله دوم مروری بر روی پارامترهای تنظیمشده خواهد بود. در صورتی که موردی از لم افتاده و یا پارامتری نیناز بنه تنظنیم مجندد داشته باشد به مرحله بل بازگشته و تنظیمات مورد نظر خود را انجام میدهد )شکل 2(. در نهایت با مشاهده فنرم نهنایی بنا کلینک دکمنه اجرای شبیهسازی الگوریتم مورد نظر بر روی محنیط انتخنابی اجنرا و نتیجهی آن در الب نمودار پناداش- اپینزود بنر روی صنفحه ترسنیم میگردد. شکل )2( : مروری بر روی کلیه پارامترهای تنظیمشده برای بررسیهای بیشتر میتوان دادههای شبیهسازی را در النب فایل اکسل و همچنین میتوان تصویر نمنودار را بنه شنکل فاینل pdf ذخیره کرد. امکان دیگری که در نرمافزار تعبیه شده است امکان انجام آزمون فرض آماری بر روی دو نمونه داده به انتخاب کاربر است )شنکل 3(. این آزمون بررسی میکند که آیا برتری نموننه داده اول بنر نموننه دادهی دیگر از نظر آماری معنیدار هست یا خیر. و این معنیدار بنودن را پس از انجام آزمون با چاپ درصد اطمینان به اطالع کاربر میرساند. - آزمایشها و ارزیابی اجرای الگوریتم یادگیری کیو بر روی محیط ناوبری maze و همچننین محیط ناوبری شش اتا ه نشان داده شده است. محیط ناوبری محیطنی است که در آن عامنل شنیای را ازنقطنهای بنه نقطنهی دیگنر انتقنال میدهد. این الگوریتم بههمراه تنظیم پارامترها بهصورت = 0. α γ = = ε تعداد اپیزودها برابر 2 و تعداد تکرار در هنر اپینزود حداکثر برابر یک بار بدون اسنتفاده از پناداش سناختگی و بنار دیگر با تاثیر این پاداش به شکل رابطنهی )3( بنر روی هرینک از اینن محیطها اجرا و برای مقایسه بهترتیب به شکل نمودار پناداش- اپینزود در شکل 4 و 5 نمایش داده شدهاند. Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + max a Q(s t+,a t+ ) Q(s t,a t ) + γmax a Q(s t+,a t+ ) - Q(s t,a t )] )3( طبق آنچه در شکلهنا مشناهده منیشنود سنرعت همگراینی بنا استفاده از پاداش ساختگی بهطور ابل مالحظهای بهبنود یافتنه اسنت. برای تعیین اینکه آیا این افزایش سرعت از لحاظ آماری معنیدار است از یک روش آماری بهنام آزمون فرض آماری برای تفاضنل دو مینانگین استفاده شده است. با استفاده از فرمول )4( مقدار z را محاسبه کرده و در جدولی از مقادیر بحرانی جستجو میکنیم. بنا محاسنبه روی داده- های آزمایش مقادیر 5/5 و 3/73 بهترتیب در محیطهای maze و شش اتا ه برای z محاسبه شدهاند. نتیجه میشود کنه فنرض صنفر بنا احتمال حدود درصد برای هر دو محیط رد میشود. رد فرض صنفر

7 داللت بر این دارد که بهبود سرعت ینادگیری بنهدسنت آمنده بنا بنه- ]3[ کارگیری پاداش ساختگی از لحاظ آماری معنی دار است. )4( شکل )4( : مقایسه میانگین پاداش دریافتی در الگوریتم کیو بر روی محیط maze بدون پاداش ساختگی )نمودار آبیرنگ( و با پاداش ساختگی )نمودار نارنجیرنگ( مومن حسن "یادگیری ماشین و یادگیری بیزی" گزارش تحقیق موسسه آموزش عالی اشراق واحد بجنورد بجنورد ایران مهر 39. [4] R. S. Suttn and A. G. Bart, Reinfrcement Learning An Intrductin, Cambridge: MT press, 998. ]5[ عطریانفر. حامد "یادگیری تقویتی" گزارش تحقیق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران. ]6[ مرعشی مریم "کسب مهارت در یادگیری تقویتی فعال توسط عاملهای خودمختار" پایاننامه امیرکبیر تهران ایران مهر 3. کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ]7[ فرحناکیان فهیمه "یادگیری تقویتی" ماهنامه هوش مصنوعی و ابزار د یق تهران ایران شماره 6 سال اول اسفند 396. ]9[ جمشیدی نیلوفر "مروری بر الگوریتمهای یادگیری تقویتی و پیادهسازی الگوریتم یادگیری کیو روی چند محیط محک" رساله کارشناسی دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران ایران بهار 32. [] "یادگیری کیو" زیرنویسها [برخط] ابل دسترسی در: Reinfrcement Learning 2 state 3 Actin 4 Plicy 5 Reward functin 6 Value functin 7 Envirnment 8 Markv Prperty 9 Markv Decisin Prcess 0 Tempral Difference Dynamic Prgramming 2 Mnt Carl 3 Tempral Difference 4 SARSA (State, Actin, Reward, State, Actin) 5 Q-Learning 6 Shaped Reward شکل )5(: مقایسه میانگین پاداش دریافتی در الگوریتم کیو بر روی محیط شش اتا ه بدون پاداش ساختگی )نمودار آبیرنگ( و با پاداش ساختگی )نمودار نارنجیرنگ( - نتیجهگیری در این مقاله مروری بر ادبیات یادگیری تقویتی مفاهیم اصلی روشها و الگوریتمهای یادگیری تقویتی و مفهوم شکلدهی پاداش در اجرای الگوریتمها انجام شد. سپس الگوریتم یادگیری کیو بر روی محیطهای محکی چون شش اتا ه و maze یکبار بدون پاداش شکلدهیشده و بار دیگر با اعمال پاداش شکلدهی شده اجرا و نتایج اجرا در الب نمودار پاداش- اپیزود نمایش داده شد. مراجع کالمی مصطفی "یادگیری تقویتی: روشها و کاربردها" سمینار دورهای گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران فروردین 399. خرامان یونس "یادگیری ماشین" گزارش تحقیق موسسه آموزش عالی اشراق واحد بجنورد بجنورد ایران مهر 39. ][ ]2[

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

سامانهه یا بازیابی تصویر

سامانهه یا بازیابی تصویر مجله ماشینبینایی و پردازشتصویر سال یکم شماره یک تابستان ۱۳۹۲ یک روش بهبود یافته یادگیریکوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانهه یا بازیابی تصویر عصمت راشدی حسین نظام آبادی پور و سعید سریزدی چکیده ه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 4 پاییز 59 صفحات 95-3 ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه *** ** * اکبر عالم تبریز اشکان عیوق مهدیه بنی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

Support Vector Machines: A survey

Support Vector Machines: A survey دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر : عنوان مروری بر ماشینهای بردار پشتیبان Support Vector Machines: A survey استاد مربوطه : دکتر جهانشاه کبودیان ارائه دهنده : مزدک فتاحی چکیده استفاده از ماشینهای

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای هب انم آنکه جان را فک رت آموخت بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای مرتضی امینی نیمسال دوم 92-91 )محتویات اسالیدها برگرفته از یادداشتهای کالسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است.( یادآوری: مدل دادهای 2

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

مسیر در یک شبکه چندطریقه با مسیرهای جایگزین

مسیر در یک شبکه چندطریقه با مسیرهای جایگزین برنامه ریزی چندهدفه مسیر در یک شبکه چندطریقه با مسیرهای جایگزین سیاوش تبریزیان ( مسئول مکاتبات( دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران کورش عشقی استاد دانشکده مهندسی

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه میشود. PERT

چکیده مقدمه میشود. PERT 5 نشریه دانشکده فنی جلد 40 شماره 4 مهرماه 85 از صفحه 5 تا 5 روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت چکیده مسعود ربانی دانشیار گروه مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص داده می شوند. بر رفتار سلول اثر می گذارد.

تشخیص داده می شوند. بر رفتار سلول اثر می گذارد. ارتباطات سلولی سلول ها برای پاسخ به سیگنال های محیطی )نور بو صدا و مزه(- رشد و متایز تولید و ترشح یک پروتئین )هورمون( و تنظیم بیان یک ژن و غیره باید بتوانند به پیام های خارجی پاسخ بدهند. مولکول پیام رسان

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

توسعه روشهاي پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز 2

توسعه روشهاي پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز 2 توسعه روشهاي پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز * ثمینه کابلی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران رسول نورالسناء استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

Διαβάστε περισσότερα

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول 29... دو لختهگیر بهینه طراحی پارس میدان فاز دو لختهگیر بهینه طراحی جنوبی 2 رشیدی فریبرز و *1 خامهچی احسان 1 عسگری فرشاد ایران تهران امیرکبیر دانشگاه نفت مهندسی دانشکده 1- ایران تهران امیرکبیر دانشگاه شیمی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

هادي ويسي. دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوين

هادي ويسي. دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوين هادي ويسي h.veisi@ut.ac.ir دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوين شبکه عصبي مصنوعي مقدمه و معرفی + تاریخچه شبکه عصبي آموزش + مثال پرسپترون شبکه عصبي آداالين آموزش + مثال )MLP( شبکه عصبي پرسپترون چنداليه

Διαβάστε περισσότερα

شهرام درخشان. Archive of SID چکیده میگیرد. مقدمه عمدتا" وانگ[ 5 ] شارما[ 6 ] همچنین استپانوف[ 2 ] گانتار[ 4 ] نویسندگان مقاله[ 6 ]

شهرام درخشان. Archive of SID چکیده میگیرد. مقدمه عمدتا وانگ[ 5 ] شارما[ 6 ] همچنین استپانوف[ 2 ] گانتار[ 4 ] نویسندگان مقاله[ 6 ] 765 نشریه دانشکده فنی جلد 9 شماره 6 اسفند 184 از صفحه 765 تا 771 تحلیل رفتار پمپ و اراي ه بهترین نقطه کارکرد به عنوان توربین ا ن در حالت چرخش چکیده سید احمد نوربخش استاد دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده

Διαβάστε περισσότερα