اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن"

Transcript

1 کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری کارهبا و کومپیتر اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن *2 مریم زارع و علیرضا خلیلیان کارشناس نرمافزار دانشگاه فنی و حرفهای دانشکده فنی دکتر شریعتی 2* دانشجوی دکتری نرمافزار دانشگاه اصفهان چكیده: یادگیری تقویتی یكی از حوزههای یادگیری ماشین است که هدف آن بهبود رفتار عامل هوشمند بر اساس سیگنالهای تقویتی است که از محیط دریافت میکند. تنها مسیر اطالعرسانی به عامل در یادگیری تقویتی از راه سیگنال پاداش یا جریمه میباشد. سیگنال پاداش به عامل میفهماند که آیا تصمیم مناسبی گرفته است یا خیر. عامل موظف است با در دست داشتن این اطالعات یاد بگیرد که بهترین عمل کدام است. یكی از مشكالت یادگیری تقویتی این است که با پیچیدهتر شدن محیط تعداد پارامترهای تصمیمگیری افزایش مییابد و زمان یادگیری نیز بیشتر میشود. تنظیم درست پارامترها اولین قدم در کاهش سرعت یادگیری است. هدف از این مقاله مروری بر ادبیات یادگیری تقویتی مفاهیم اصلی روشها و الگوریتمهای آن و مفهوم پاداش شكلدهی شده است. بهمنظور مشاهده و بررسی تاثیر برخی پارامترها در اجرای الگوریتمها روی محیطهای مختلف همچنین نتیجه استفاده از پاداش شكلدهی شده برخی از الگوریتمهای یادگیری تقویتی در قالب نرمافزار شبیهساز طراحی و پیادهسازی شده است. سپس آزمایشهایی روی چند محیط محک همچون maze و شش اتاقه انجام شده و نتایج گزارش شدهاند. کلمات کلیدی: یادگیری تقویتی پاداش ساختگی یادگیری کیو سارسا.R-max - مقدمه یادگیری درحالت کلی به سه دسته تقسیم میشود: الف- یادگیری نظارتشده: در این روش یک معلم یا ناظر وجود دارد که بهترین عمل را در هر وضعیت میداند و توصیههایی را برای تصحیح شیوهی عملکرد عامل ارائه میدهد []. ب- یادگیری غیر نظارتشده: در این نوع یادگیری عامل یادگیرنده میتواند تشخیص دهد که آنچه دریافت کرده را به نوعی به آنچه پیشتر دیده است ربط دهد. در این نوع یادگیری هدف تنها دستهبندی ورودیهاست [2]. ج- یادگیری تقویتی: در این نوع یادگیری بازخوردی به صورت عبارات کمکی مثبت )پاداش( یا منفی )جریمه( به عامل یادگیرنده داده میشود []. در یادگیری تقویتی هیچگاه به عامل گفته نمیشود که عمل صحیح در هر وضعیت چیست و فقط به وسیلهی معیاری به عامل گفته میشود که یک عمل چقدر خوب یا چقدر بد است []. یادگیری تقویتی الگوریتمهای متعددی دارد که در هر کدام باید پارامترهای بسیاری تنظیم شوند. بهعالوه هرچه محیط بزرگتر میشود زمان یادگیری تقویتی نیز بیشتر میگردد. یکی از راههای حل مشکل اول برپایی آزمایشهای گوناگون روی محیطهایی با اندازههای متفاوت است تا اثر هر پارامتر بررسی گردد. ضمن اینکه تاکنون برای مقایسه عملکرد روشهای جدید با هر روش پیشنهادی هر شخصی خودش الگوریتمها را پیادهسازی کرده است. میکند. این مقاله یادگیری تقویتی مفاهیم و الگوریتمهای آنرا معرفی سپس مشخصات نرمافزار شبیهساز طراحی شده برای آزمایشهای یادگیری را بیان میکند و در انتها نیز نتیجه اجرای شبیهسازی روی دو محیط محک با اندازههای مختلف گزارش شده است. ساختار ادامه مقاله به اینن شنرا اسنت: در بخنش دوم ینادگیری تقویتی الگوریتم کلی آن مفاهیم تابع ارزش و پاداش و محیط معرفی منیشن ود. بخنشهنای سنوم و چهنارم خاصنیت منارکوف و فراینند تصمیمگیری ماکوف را تشریح میکنند. بخنش پننجم بنه کاربردهنای یادگیری تقنویتی اختصناد دارد. در بخنشهنای ششنم و هفنتم هنم بهترتیب روشها و الگوریتمهنای ینادگیری تقنویتی منورد بحنر نرار میگیرد. بخش هشتم مفهوم پاداش شکلدهی شده را معرفی میکنند. در بخش نهم مشخصات نرمافزار شبیهساز ارائه منیشنود. بخنش دهنم نتایج آزمایشهای صورتگرفته را گزارش میکند. بخش یازدهم هم به نتیجهگیری اختصاد پیدا کرده است. 2- یادگیری تقویتی در یک مسئله یادگیری تقویتی با عاملی رو به رو هستیم که از طریق سعی و خطا با محیط تعامل کرده و یاد میگیرد تا عملی بهینه را برای رسیدن به هدف انتخاب کند [3].

2 در این نوع یادگیری هیچ ناظر خارجی وجود ندارد و عامل بهتنهایی با محیط تعامل کرده یاد میگیرد و تجربه کسب میکند و پاداشی دریافت میکند [4]. در یادگیری تقویتی عاملها به حسگرهایی مجهز شدهاند که می- توانند ویژگیهای طعی محیط را دریافت کنند. این ویژگیها فضای 2 عامل یادگیرنده را تشکیل میدهند. سپس در هر بازه زمانی حالت عامل با انجام عملیاتی محیط را تحت تاثیر رار میدهد. بنابراین عامل ورودیهای مختلف را در 3 بازه زمانی بعدی با توجه به عمل بلی دریافت میکند. عالوهبر ورودی جدید عامل یادگیرنده در هر زمان یک سیگنال تقویتی که میزان مطلوبیت کنش بلی را نشان میدهد دریافت میکند که به آن پاداش میگویند و با توجه به این که کنش مناسب بوده یا خیر این مقدار میتواند مثبت یا منفی باشد [3]. به طور کلی تمام عاملهای یادگیری تقویتی هدف آشکاری دارند. میتوانند محیط خود را درک کنند اعمالی را انتخاب کنند تا در محیطشان تاثیر بگذارند. با محیط خود تعامل دارند عملی انجام میدهند و پاداشی دریافت میکنند. با وجود این ممکن است محیط پیرامون خود را بهطور کامل نشناسند. از آنجایی که عامل با محیط خود در تعامل است پس اعمال او در محیط و وضعیتهای بعدی تاثیرگذار است. پس عامل باید به طور متناوب محیطش را نظارت کند و بهدرستی واکنش نشان دهد [4]. -2- الگوریتم یادگیری تقویتی الگوریتم کلی در یادگیری تقویتی به شرا زیر است:. مشاهده حالت فعلی 2. تصمیم گرفتن برای انجام کنش 3. انجام کنش 4. دریافت سیگنال تقویتی 5. مشاهده حالت جدید 6. یادگیری از تجربیات.7 تکرار [3] 2-2- اجزای اصلی یادگیری تقویتی یادگیری تقویتی چهار جزء اصلی و اساسی دارد که در ادامه هر کدام بیان شده اند: سیاست سیاست یا راهبرد عامل شیوهی رفتار کردن عامل را تعریف میکند. در وا ع سیاست نگاشتی بین وضعیت دریافت شده از محیط و اعمال ابل انجام در آن وضعیت است. این نگاشت به عامل میگوید که در مواجهه با حاالت مختلف چه عمل یا اعمالی را انجام دهد. پیروی از یک سیاست خوب طعا عامل را به نتیجهای مناسب خواهد رساند []. به بیانی دیگر سیاست π تابع احتمالی است که احتمال انتخاب شدن هر کنش را در هر حالت و با توجه به گام زمانی میدهد. بهطور مثال π t (s,a)=p میگوید که اگر عامل در زمان t و در حالت s رار گرفته باشد با احتمال p کنش a را انتخاب میکند [5]. عالوه براین در بعضی موارد سیاست میتواند یک جدول ساده جستجو یا فرآیندهای سنگین جستجو باشد. سیاست هستهی یادگیری تقویتی بوده و بهتنهایی برای تعیین رفتار عامل کافی است [4] تابع پاداش این تابع وضعیت یا )وضعیت-کنش( دریافت شده از محیط را به یک سیگنال عددی به نام پاداش نگاشت میدهد. این تابع با پاداش یا جریمه تعیین میکند که کدام عمل برای عامل خوب و کدام عمل بد است. هدف اصلی عامل این است که پاداش هایی که در طوالنی مدت به دست میآورد بیشینه کند. همچنین ممکن است از این تابع به عنوان اصلی برای تعویض سیاست استفاده شود. مثال اگر یک عمل انتخاب شده توسط سیاستی پاداش کمی به همراه داشته باشد این سیاست ممکن است عوض شود تا در آینده عمل دیگری در آن وضعیت انتخاب گردد [4] تابع ارزش ارزش یک حالت برابر است با مجموع مقادیر پاداش دریافتی با شروع از آن حالت و پیروی از سیاست مشخصی که به یک حالت پایانی )هدف( ختم شود [4]. تابع ارزش عبارت است از نگاشتی میان حالت و ارزش آن که میتواند توسط هر تقریبزننده تابع نظیر یک شبکه عصبی تخمین زده شود [6]. تابع دیگری به نام Q π (s,a) وجود دارد که بیانگر مجموع پاداشهایی است که عامل با شروع از حالت s و انجام کنش a و در پیش گرفتن سیاست π بهدست میآورد. این تابع تابع ارزش-کنش برای سیاست π نام دارد [5]. - محیط -2-2 عامل یادگیرنده با سعی و خطا با یک محیط پویا درگیر شده و یاد میگیرد که برای هر وضعیت چه عملی انجام دهد. در وا ع هر چیزی که خارج از عامل است و عامل با آن تعامل دارد محیط نامیده میشود. این محیط باید ابل مشاهده و یا حدا ل تا سمتی ابل مشاهده باشد. مشاهده محیط ممکن است از طریق خواندن اطالعات یک حسگر و توضیح نمادین و... باشد. در حالت ایده آل عامل باید بهطور کامل ادر به مشاهده محیط باشد زیرا اغلب تئوریها بر اساس این فرض بنا شدهاند [6]. 3- خاصیت مارکوف

3 در یادگیری تقویتی عامل بر اساس سیگنال دریافتی از محیط که به آن حالت محیط گفته میشود تصمیم میگیرد. فرض کنید سیگنال نشاندهنده حالت محیط در لحظه t است. مطلوب این است که s t s t تمام دادههای مفید مربوط به حال و گذشته را در خود خالصه کند. برای نیل به این هدف چیزی فراتر از یک درک آنی الزم است ولی این به مفهوم داشتن تمام تاریخ گذشته نیز نمیباشد. به سیگنال حالتی که چنین باشد گفته میشود دارای خاصیت مارکوف است. شطرنج دارای خاصیت مارکوف است. - بهعنوان مثال چیدمان مهرهها روی صفحه زیرا با وجود اینکه تمام حرکتهایی که از اول بازی تا حال شده است را به بازیکن نمیدهد ولی تمام دادههای مفید برای ادامه بازی را در خود دارد از سیگنال حالت نباید انتظار رود تمام دادههای محیط را برای تصمیمگیری عامل نمایش دهد برای مثال اگر عامل به تماسهای دریافتی پاسخ میدهد نباید انتظار داشت اطالعاتی در مورد تماس گیرنده داشته باشد [5]. فرآیند تصمیمگیری مارکوف به مسئله یادگیری تقویتی که در آن خاصیت مارکوف بر رار باشد فرآیند تصمیمگیری مارکوف گویند. اگر فضای حاالت و مجموعه کنشهای ممکن متناهی باشد به فرآیند تصمیمگیری مارکوف متناهی گفته میشود [4]. به عبارت دیگر فرآیند تصمیمگیری مارکوف )MDP( مدلی برای تصمیمگیریهای ترتیبی میباشد و برای زمانی مورد استفاده است که خروجیها به صورت غیر طعی باشند. منظور از تصمیمگیریهای ترتیبی این است که کارایی عامل به مجموعهای از تصمیمات که بهصورت متوالی اتخاذ کرده است بستگی دارد و تنها وابسته به تصمیم فعلی او نخواهد بود. فرآیند تصمیمگیری مارکوف در حالت کلی به صورت یک مجموعه ششتایی α( )S, A, T, Next, R, نشان داده میشود که S مجموعه وضعیتهای ممکن در محیط A مجموعه کنشهای ممکن برای عامل در هر مرحله از تصمیمگیری T نمایانگر احتمال گذر عامل از وضعیت s به s است به شرط انتخاب عمل a از مجموعه اعمال ممکن : Next نشاندهنده مجموعه وضعیتهایی است که میتوان در یک دم با احتمال غیر صفر و انتخاب عمل a به آن رسید a نمایانگر مقدار پاداشی است که عامل به ازای انجام عمل R(s,a) در وضعیت s از محیط دریافت میکند و α یک فاکتور کاهنده [6]. - کاربردهای یادگیری تقویتی از گذشته تا بهحال از یادگیری تقویتی در زمینههای مختلفی استفاده شده است که مثالهایی از آن در اینجا آورده شده است: سامانههای چندعامله: سامانههای چندعامله بهعنوان الگویی از هوش مصنوعی توزیعشده هستند. این سامانهها با ساختاری متشکل از چند عامل که رفتارهای عاملهای مختلف باید در یک محیط به سمت یک هدف جامع باهم هماهنگ شوند بیان میشوند. همچنین کنترل سامانههای چندعامله بهنوعی هم متمرکزشده و هم توزیعشده است. فرآیند تصمیمگیری هر عامل باید بهدست خودش انجام شود که البته این تصمیمگیری روی مشاهداتش و دانشهایی که درباره محیط و عاملهای دیگر بنا شده است انجام میگیرد. بازیها: از یادگیری تقویتی برای چندین بازی اصلی مثل شطرنج و تخته نرد که در جهان مطرا هستند استفاده شده است. در سال 5 یک سامانه ارائه شد که به چکرزها یاد داده میشود که از راه بازی کردن با خودشان بازی کنند. این روش بعدها با ایده یادگیری به نام TD- Learning ترکیب شد و توانست درت بازی چکرزها را افزایش دهد. هدایت کردن ربات: هدایت خودکار رباتها در محیطهای ناشناخته یک بستر آزمایش برای تحقیقات زیاد در این زمینه یادگیری است. در سال 93 یک ربات ادر شد به کمک این یادگیری به اهداف تعیین شده با دوری کردن از موانع برسد. زمانبندی: یک استفاده دیگر از یادگیری تقویتی زمانبندی در کارهاست که نخست در سال 6 تحقیق شد و با موفقیت دیدگاه TD-Learning در مسائل زمان- بندی این روش یادگیری در این زمینه هم مطرا شد. مدیریت وزارت: سامانههای پشتیبان تصمیم برای سرمایه- گذاران و مشتریها به شدت در سالهای پیش مورد مطالعه بود. این سامانهها سعی دارند که سود برگشتی برای سرمایه- گذاران را بیشینه کنند. دیدگاه اخیر از یادگیری تقویتی استفاده کرد که به طور کامل ریسک سرمایهگذاری را از بین برد. مسیریابی: مسیریابی در شبکه هایی با شرایط پویا میتوانند با Q-ruting بهخوبی انجام گیرد که یک روش یادگیری تقویتی توزیعشده است که از Q-Learning که در ادامه بحر خواهد شد ناشی میشود [7]. -روشهای یادگیری تقویتی روشهای یادگیری تقویتی به سه دسته تقسیم میشود: برنامهریزی پویا : به مجموعه الگوریتمهایی گفته میشود که با در درست داشتن مدل کاملی از محیط بهعنوان فرآیند تصمیمگیری مارکوف میتوانند سیاست بهینه را محاسبه کنند.

4 مونت کارلو : 2 این روش نیازی بنه شنناخت کامنل محنیط ندارد و مسئله یادگیری تقویتی را بر اساس میانگین بازدهها حل میکنند. برای این منظور ( هب دست آوردن بازده مناسب و درست( مونت کارلو فقط بر روی وظایف اپیزودیک تعریف میشود بنابراین یک وظیفه به چند اپیزود تقسیم میشنود و هر اپیزودی در نهایت بهپایان میرسند و فقنط در انتهنای یک اپیزود است که تخمین مقادیر و ارزشها صورت گرفتنه و سیاستها انتخاب میشوند. تفاضل زمانی : 3 هستهی اصلی یادگیری تقویتی است. این روش ترکیبی از برنامهریزی پویا و روش مونت کارلو است یعنی عامل مانند روش مونت کارلو میتواند بدون نیاز به مدلی از محیط پویا بهصورت مستقیم از تجربهها یاد بگیرد و همانند برنامهریزی پویا براساس یادگیریهای دیگرش و بدون انتظار برای رسیدن به یک نتیجه نهایی برآورد خود را بهروز رسانی نماید [9]. - الگوریتمهای یادگیری تقویتی در ادامه سه الگوریتم یادگیری تقویتی به تفصیل بیان میشوند: این الگوریتم در سال 4 مطرا گردید. همانطور که از نام الگوریتم مشخص است )حالت کنش پاداش حالت کنش( عامل در حالت جاری s t کنش a t را انتخاب میکند و با دریافت پاداش r به حالت جدید میرود و کنش را انتخاب میکند, t+ (s t, a t, r t+, s a t+ s t+.a t+ ) میباشد: محاسبه تابع ارزش- کنش و بهروز رسانی آن مطابق فرمول )( )( Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + γq(s t+,a t+ ) Q(s t,a t )] این بهروز رسانی پس از هر حالت غیر پایانی حالت s t s t+ حالت پایانی باشد مقدار تابع صورت میگیرد. اگر ) t+ Q(s t+,a تغییری نکرده و مقدار اولیه خود را حفظ خواهد کرد. این انون برای هر پنج تایی ) t+ (s t, a t, r t+, s t+, a که در نهایت منجر به انتقال از حالت- کنش به حالت- کنش بعدی میگردد استفاده میشود [6]. در این رابطه متغییر نرخ یادگیری α تعیین میکند که تا چه میزان اطالعات به- دست آمده جدید بر اطالعات دیمی ترجیح داده شود. مقدار صفر باعر میشود که عامل چیزی یاد نگیرد و مقدار یک باعر میشود که عامل فقط اطالعات جدید را مالک رار دهد. همچنین متغیر نرخ تنزیل γ اهمیت پاداشهای آینده را تعیین میکند. مقدار صفر باعر میشود که عامل ماهیت فرصتطلبانه گرفته و فقط پاداشهای فعلی را مدنظر رار دهد. در حالیکه مقدار یک عامل را ترغیب میکند برای یک دوره زمانی طوالنی برای پاداش تقال کند روال زیر الگوریتم سارسا را نشان میدهد:. Initialize Q(s,a) arbitarily 2. Repeat (fr each episde) 3. Initialize s 4. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 5. Repeat (fr each step f episde) 6. Take a actin, bserve r, s 7. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 8. Q(s t,a t) Q(s t,a t) + α[r t+ + Q(s t+,a t+) Q(s t,a t) شرح الگوریتم: 9. s s ; a a ; 0. Until s is terminal [4]. به ازای هر کنش در هر اپیزود تکرار کن Q a را مقداردهی اولیه کن )معموال صفر( حالت فعلی s را مشاهده کن a کنش سیاست جاری( را از حالت s فعلی تا مشاهده حالت پایانی تکرار کن )با انتخاب کن کنش a را اجرا کن پاداش r حالت جدید s را مشاهده کن یک کنش ممکن از حالت جدید s را انتخاب کن )با سیاست جاری( مقدار Q را برای s و a بهروز کن حالت جدید s را بهعنوان حالت فعلی s و کنش جدید a را بهعنوان کنش فعلی a در نظر بگیر. باید توجه داشت که الگوریتم سارسا با احتمال یک به سیاست بهینه همگرا خواهد شد و تابع ارزش- کنش Q(s,a) برای هر جفت حالت- کنش در تعداد تکرار نامتناهی بهدست خواهد آمد [6]. -- الگوریتم سارسا -2- الگوریتم یادگیری کیو در )2( الگوریتم کنترلی و غیر برخط یادگیری کیو به هر زوج حالت- کنش یک مقدار Q(s,a) نسبت داده میشود. این مقدار عبارت است از مجموع پاداشهای دریافتی و تی عامل از حالت s شروع و کنش a را انجام داده و در ادامه سیاست موجود را پیروی کرده باشد و تا زمانی که به مقدار بهینه همگرا شود با استفاده از رابطه )2( بهروز رسانی میشود. الزم به ذکر است که این الگوریتم نیازی به داشتن مدلی از محیط ندارد. همچنین در هر اپیزود زمانیکه +t s یک حالت نهایی باشد مقدار تابع Q برای آن هیچگاه بهروز نمیشود و مقدار اولیه خود را حفظ میکند [6]. Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + γmax a Q(s t+,a t+ ) Q(s t,a t )].[]

5 3. s current state 4. Chse actin a in s using behavir plicy, (e.g, ε- greedy) 5. Take actin a, bserve r, s 6. Q(s,a) Q(s,a) + α[r ρ + max a Q(s,a ) Q(s,a)] 7. If Q(s,a) = max a Q(s,a), then: 8. ρ ρ + β[r ρ + max a Q(s,a ) max a Q(s,a)] روال زیر الگویتم یادگیری کیو را نشان میدهد:. Initialize Q(s,a) arbitarily 2. Repeat (fr each episde) 3. Initialize s 4. Repeat (fr each step f episde) 5. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 6. Take actin a, bserve r, s 7. Q(s t,a t) Q(s t,a t) + α[r t+ + γmax a Q(s t+,a t+) Q(s t,a t) شرح الگوریتم: 8. s s ; 9. Until s is terminal; به ازای هر کنش Q a را مقداردهی اولیه کن )معموال صفر( در هر اپیزود تکرار کن حالت فعلی s را مشاهده کن تا مشاهده حالت پایانی تکرار کن کنش a را از حالت فعلی s انتخاب کن )با سیاست جاری( کنش a را اجرا کن پاداش r و حالت جدید s را مشاهده کن مقدار Q را برای s و a بهروز کن -3- الگوریتم R-max حالت جدید s را حالت فعلی s در نظر بگیر الگوریتم R-max یک روش استاندارد و غیر برخط تفاضل زمانی بنوده و به الگوریتم یادگیری کیو خیلی نزدیک است و از دو سیاست تشکیل میشود: یک سیاست رفتاری و یک سیاسنت تخمنین بنهعنالوه تنابع ارزش- کنش و متوسط پاداش دریافتی عامل. عامل از سیاست رفتاری برای تولید تجربه و دانش استفاده میکند مانند سیاست ε- حریصنانه با توجه به تابع ارزش- کنش. از نمونههای سیاست تخمین هم میتوان به سیاست حریصانه باتوجه به تابع ارزش- کنش اشناره کنرد. الزم بنه ذکر است که این الگوریتم میتوانند متوسنط پناداش بهیننه )ρ( را در مدت زمان طوالنی بهدست آورد. در الگنوریتم R-max عامنل همنواره مدلی کامل ولی نهچندان د یق از محیط را در خود نگه منیدارد و بنر اساس این مدل سیاست بهینه را انتخاب میکنند. عامنل در ایننگوننه مسائل بهدنبال بیشینه کردن پاداش در هر گنام زمنانی اسنت تمنامی کنشها در هر حالت بیشترین مقدار پاداش را بهدست عامل میدهند. روال زیر الگوریتم R-max مانند α پارامتر نرخ یادگیری میباشد [4]. را به صورت کامنل نشنان منیدهند. β هنم شرح الگوریتم: به ازای هر حالت s و کنش )معموال صفر( تا بینهایت انجام بده حالت فعلی s را مشاهده کن کنش فعلی انتخاب کن Q a و ρ را مقداردهی اولیه کن a را با استفاده از سیاست رفتاری کنش a را اجرا کن پاداش r حالت جدید s را مشاهده کن مقدار Q را برای حالت s و کنشa بهروز کن اگر مقدار بود Q(s,a) - پاداش شكلدهی شده برابر مقدار بیشینه موجود مقدار ρ را بهروز کن در اغلب مسائل مبتنی بر هدف گرچه مجموع پناداش درینافتی عامنل بعد از هر کنش تغییر میکند اما بیشترین پناداش بعند از رسنیدن بنه هدف داده میشود و چنین تابع پاداشهایی با بازخورد همراه با تناخیر سرعت یادگیری را کاهش میدهند. از اینرو پناداش شنکلدهنی شنده میتواند تاثیر بهسزایی در افزایش سرعت یادگیری عامل داشته باشد. پاداش شکلدهی شده به معنی دادن یک بازخورد مصنوعی ایجاد شده توسط طراا بهغیر از پاداش محیط به عامل بهمنظور افزایش نرخ سرعت یادگیری است. الزم به ذکر است گرچه پاداش شکلدهنی شنده ابزار درتمندی در افزایش سرعت یادگیری عامل است امنا بنه همنان نسبت تعریف غلط آن میتواند در گمنراه نمنودن عامنل تناثیر زینادی داشته باشد [6]. - نرمافزار شبیهساز نرمافزار شبیهسازی که برای اجرای الگوریتمهای ینادگیری تقنویتی از جمله الگوریتم سارسا کیو و R-max بر روی محنیطهنای مختلنف و بههمراه تنظیم پارمترهای منوثر در اجنرا طراحنی شنده اسنت دارای مشخصاتی به این شرا میباشد: با اجرای نرمافزار ابتدا فرمنی مشنابه شکل نمایش داده شده که در این فنرم کناربر نخسنت فاینل متننی. Initialize ρ and Q(s,a), fr all s,a, arbitarily شامل ماتریس مجاورت گراف محیط منورد نظنر خنود را در ننرمافنزار 2. Repeat frever:

6 بارگذای کرده و سپس کلیه پارامترهای مورد نیاز را تنظیم و به مرحله بعد هدایت میشود. شکل )3(: اجرای شبیهسازی و سایر امکانات نرمافزار شکل )(: بارگذاری فایل متنی و تنظیم پارمترهای شبیهسازی مرحله دوم مروری بر روی پارامترهای تنظیمشده خواهد بود. در صورتی که موردی از لم افتاده و یا پارامتری نیناز بنه تنظنیم مجندد داشته باشد به مرحله بل بازگشته و تنظیمات مورد نظر خود را انجام میدهد )شکل 2(. در نهایت با مشاهده فنرم نهنایی بنا کلینک دکمنه اجرای شبیهسازی الگوریتم مورد نظر بر روی محنیط انتخنابی اجنرا و نتیجهی آن در الب نمودار پناداش- اپینزود بنر روی صنفحه ترسنیم میگردد. شکل )2( : مروری بر روی کلیه پارامترهای تنظیمشده برای بررسیهای بیشتر میتوان دادههای شبیهسازی را در النب فایل اکسل و همچنین میتوان تصویر نمنودار را بنه شنکل فاینل pdf ذخیره کرد. امکان دیگری که در نرمافزار تعبیه شده است امکان انجام آزمون فرض آماری بر روی دو نمونه داده به انتخاب کاربر است )شنکل 3(. این آزمون بررسی میکند که آیا برتری نموننه داده اول بنر نموننه دادهی دیگر از نظر آماری معنیدار هست یا خیر. و این معنیدار بنودن را پس از انجام آزمون با چاپ درصد اطمینان به اطالع کاربر میرساند. - آزمایشها و ارزیابی اجرای الگوریتم یادگیری کیو بر روی محیط ناوبری maze و همچننین محیط ناوبری شش اتا ه نشان داده شده است. محیط ناوبری محیطنی است که در آن عامنل شنیای را ازنقطنهای بنه نقطنهی دیگنر انتقنال میدهد. این الگوریتم بههمراه تنظیم پارامترها بهصورت = 0. α γ = = ε تعداد اپیزودها برابر 2 و تعداد تکرار در هنر اپینزود حداکثر برابر یک بار بدون اسنتفاده از پناداش سناختگی و بنار دیگر با تاثیر این پاداش به شکل رابطنهی )3( بنر روی هرینک از اینن محیطها اجرا و برای مقایسه بهترتیب به شکل نمودار پناداش- اپینزود در شکل 4 و 5 نمایش داده شدهاند. Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + max a Q(s t+,a t+ ) Q(s t,a t ) + γmax a Q(s t+,a t+ ) - Q(s t,a t )] )3( طبق آنچه در شکلهنا مشناهده منیشنود سنرعت همگراینی بنا استفاده از پاداش ساختگی بهطور ابل مالحظهای بهبنود یافتنه اسنت. برای تعیین اینکه آیا این افزایش سرعت از لحاظ آماری معنیدار است از یک روش آماری بهنام آزمون فرض آماری برای تفاضنل دو مینانگین استفاده شده است. با استفاده از فرمول )4( مقدار z را محاسبه کرده و در جدولی از مقادیر بحرانی جستجو میکنیم. بنا محاسنبه روی داده- های آزمایش مقادیر 5/5 و 3/73 بهترتیب در محیطهای maze و شش اتا ه برای z محاسبه شدهاند. نتیجه میشود کنه فنرض صنفر بنا احتمال حدود درصد برای هر دو محیط رد میشود. رد فرض صنفر

7 داللت بر این دارد که بهبود سرعت ینادگیری بنهدسنت آمنده بنا بنه- ]3[ کارگیری پاداش ساختگی از لحاظ آماری معنی دار است. )4( شکل )4( : مقایسه میانگین پاداش دریافتی در الگوریتم کیو بر روی محیط maze بدون پاداش ساختگی )نمودار آبیرنگ( و با پاداش ساختگی )نمودار نارنجیرنگ( مومن حسن "یادگیری ماشین و یادگیری بیزی" گزارش تحقیق موسسه آموزش عالی اشراق واحد بجنورد بجنورد ایران مهر 39. [4] R. S. Suttn and A. G. Bart, Reinfrcement Learning An Intrductin, Cambridge: MT press, 998. ]5[ عطریانفر. حامد "یادگیری تقویتی" گزارش تحقیق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران. ]6[ مرعشی مریم "کسب مهارت در یادگیری تقویتی فعال توسط عاملهای خودمختار" پایاننامه امیرکبیر تهران ایران مهر 3. کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ]7[ فرحناکیان فهیمه "یادگیری تقویتی" ماهنامه هوش مصنوعی و ابزار د یق تهران ایران شماره 6 سال اول اسفند 396. ]9[ جمشیدی نیلوفر "مروری بر الگوریتمهای یادگیری تقویتی و پیادهسازی الگوریتم یادگیری کیو روی چند محیط محک" رساله کارشناسی دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران ایران بهار 32. [] "یادگیری کیو" زیرنویسها [برخط] ابل دسترسی در: Reinfrcement Learning 2 state 3 Actin 4 Plicy 5 Reward functin 6 Value functin 7 Envirnment 8 Markv Prperty 9 Markv Decisin Prcess 0 Tempral Difference Dynamic Prgramming 2 Mnt Carl 3 Tempral Difference 4 SARSA (State, Actin, Reward, State, Actin) 5 Q-Learning 6 Shaped Reward شکل )5(: مقایسه میانگین پاداش دریافتی در الگوریتم کیو بر روی محیط شش اتا ه بدون پاداش ساختگی )نمودار آبیرنگ( و با پاداش ساختگی )نمودار نارنجیرنگ( - نتیجهگیری در این مقاله مروری بر ادبیات یادگیری تقویتی مفاهیم اصلی روشها و الگوریتمهای یادگیری تقویتی و مفهوم شکلدهی پاداش در اجرای الگوریتمها انجام شد. سپس الگوریتم یادگیری کیو بر روی محیطهای محکی چون شش اتا ه و maze یکبار بدون پاداش شکلدهیشده و بار دیگر با اعمال پاداش شکلدهی شده اجرا و نتایج اجرا در الب نمودار پاداش- اپیزود نمایش داده شد. مراجع کالمی مصطفی "یادگیری تقویتی: روشها و کاربردها" سمینار دورهای گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران فروردین 399. خرامان یونس "یادگیری ماشین" گزارش تحقیق موسسه آموزش عالی اشراق واحد بجنورد بجنورد ایران مهر 39. ][ ]2[

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information Maximisation

Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information Maximisation Iranian Journal of Biomedical Engineering 8 (2015) 371-383, www.ijbme.org DOI: 10.22041/ijbme.2014.14705 Optimal Feature Selection in Biologically Inspired Model for Object Recognition Using Mutual Information

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری... 105 بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته 1* صفورا اللهی 2 عباس

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen Polymerization Quarterly, 2013 Volume 2, Nunber 4 Pages 16-27 ISSN: 2252-0449 Hydrogels as Controlled Drug Delivery Carriers Sepideh Khoee *, Maryam Kardani Faculty of Science, Department of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

2.Christensen. 4. WEF (2004).

2.Christensen. 4. WEF (2004). 187-221 1391 پاییز 64 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه بانکها رقابتی توان اندازهگیری ایران بانکداری نظام در ** ابراهیمی عباس * صفری سعید دکتر 90/9/20 پذیرش: 88/5/14 دریافت: TOPSIS تکنیک / ساختاری معادالت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی شماره پیاپی سال سوم شماره 4 زمستان 394 (گزارش کوتاه) بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه Ledeb. Helichrysum pallasii (Spreng.) در رویشگاه طبیعی استان

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

قیقحت ماجنا یساسا فادها

قیقحت ماجنا یساسا فادها موثر عوامل حسابرسی حقالزحمهی تعیین بر مهرانی ساسان دكتر تهران دانشگاه مدیریت دانشكده دانشیار اوانكی جمشیدی كورش تهران دانشگاه حسابداری ارشد كارشناسی دوره دانشجوی تعیین ب ر موثر عوام ل بررس ی حاضر پژوهش

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα