اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن"

Transcript

1 کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری کارهبا و کومپیتر اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن *2 مریم زارع و علیرضا خلیلیان کارشناس نرمافزار دانشگاه فنی و حرفهای دانشکده فنی دکتر شریعتی 2* دانشجوی دکتری نرمافزار دانشگاه اصفهان چكیده: یادگیری تقویتی یكی از حوزههای یادگیری ماشین است که هدف آن بهبود رفتار عامل هوشمند بر اساس سیگنالهای تقویتی است که از محیط دریافت میکند. تنها مسیر اطالعرسانی به عامل در یادگیری تقویتی از راه سیگنال پاداش یا جریمه میباشد. سیگنال پاداش به عامل میفهماند که آیا تصمیم مناسبی گرفته است یا خیر. عامل موظف است با در دست داشتن این اطالعات یاد بگیرد که بهترین عمل کدام است. یكی از مشكالت یادگیری تقویتی این است که با پیچیدهتر شدن محیط تعداد پارامترهای تصمیمگیری افزایش مییابد و زمان یادگیری نیز بیشتر میشود. تنظیم درست پارامترها اولین قدم در کاهش سرعت یادگیری است. هدف از این مقاله مروری بر ادبیات یادگیری تقویتی مفاهیم اصلی روشها و الگوریتمهای آن و مفهوم پاداش شكلدهی شده است. بهمنظور مشاهده و بررسی تاثیر برخی پارامترها در اجرای الگوریتمها روی محیطهای مختلف همچنین نتیجه استفاده از پاداش شكلدهی شده برخی از الگوریتمهای یادگیری تقویتی در قالب نرمافزار شبیهساز طراحی و پیادهسازی شده است. سپس آزمایشهایی روی چند محیط محک همچون maze و شش اتاقه انجام شده و نتایج گزارش شدهاند. کلمات کلیدی: یادگیری تقویتی پاداش ساختگی یادگیری کیو سارسا.R-max - مقدمه یادگیری درحالت کلی به سه دسته تقسیم میشود: الف- یادگیری نظارتشده: در این روش یک معلم یا ناظر وجود دارد که بهترین عمل را در هر وضعیت میداند و توصیههایی را برای تصحیح شیوهی عملکرد عامل ارائه میدهد []. ب- یادگیری غیر نظارتشده: در این نوع یادگیری عامل یادگیرنده میتواند تشخیص دهد که آنچه دریافت کرده را به نوعی به آنچه پیشتر دیده است ربط دهد. در این نوع یادگیری هدف تنها دستهبندی ورودیهاست [2]. ج- یادگیری تقویتی: در این نوع یادگیری بازخوردی به صورت عبارات کمکی مثبت )پاداش( یا منفی )جریمه( به عامل یادگیرنده داده میشود []. در یادگیری تقویتی هیچگاه به عامل گفته نمیشود که عمل صحیح در هر وضعیت چیست و فقط به وسیلهی معیاری به عامل گفته میشود که یک عمل چقدر خوب یا چقدر بد است []. یادگیری تقویتی الگوریتمهای متعددی دارد که در هر کدام باید پارامترهای بسیاری تنظیم شوند. بهعالوه هرچه محیط بزرگتر میشود زمان یادگیری تقویتی نیز بیشتر میگردد. یکی از راههای حل مشکل اول برپایی آزمایشهای گوناگون روی محیطهایی با اندازههای متفاوت است تا اثر هر پارامتر بررسی گردد. ضمن اینکه تاکنون برای مقایسه عملکرد روشهای جدید با هر روش پیشنهادی هر شخصی خودش الگوریتمها را پیادهسازی کرده است. میکند. این مقاله یادگیری تقویتی مفاهیم و الگوریتمهای آنرا معرفی سپس مشخصات نرمافزار شبیهساز طراحی شده برای آزمایشهای یادگیری را بیان میکند و در انتها نیز نتیجه اجرای شبیهسازی روی دو محیط محک با اندازههای مختلف گزارش شده است. ساختار ادامه مقاله به اینن شنرا اسنت: در بخنش دوم ینادگیری تقویتی الگوریتم کلی آن مفاهیم تابع ارزش و پاداش و محیط معرفی منیشن ود. بخنشهنای سنوم و چهنارم خاصنیت منارکوف و فراینند تصمیمگیری ماکوف را تشریح میکنند. بخنش پننجم بنه کاربردهنای یادگیری تقنویتی اختصناد دارد. در بخنشهنای ششنم و هفنتم هنم بهترتیب روشها و الگوریتمهنای ینادگیری تقنویتی منورد بحنر نرار میگیرد. بخش هشتم مفهوم پاداش شکلدهی شده را معرفی میکنند. در بخش نهم مشخصات نرمافزار شبیهساز ارائه منیشنود. بخنش دهنم نتایج آزمایشهای صورتگرفته را گزارش میکند. بخش یازدهم هم به نتیجهگیری اختصاد پیدا کرده است. 2- یادگیری تقویتی در یک مسئله یادگیری تقویتی با عاملی رو به رو هستیم که از طریق سعی و خطا با محیط تعامل کرده و یاد میگیرد تا عملی بهینه را برای رسیدن به هدف انتخاب کند [3].

2 در این نوع یادگیری هیچ ناظر خارجی وجود ندارد و عامل بهتنهایی با محیط تعامل کرده یاد میگیرد و تجربه کسب میکند و پاداشی دریافت میکند [4]. در یادگیری تقویتی عاملها به حسگرهایی مجهز شدهاند که می- توانند ویژگیهای طعی محیط را دریافت کنند. این ویژگیها فضای 2 عامل یادگیرنده را تشکیل میدهند. سپس در هر بازه زمانی حالت عامل با انجام عملیاتی محیط را تحت تاثیر رار میدهد. بنابراین عامل ورودیهای مختلف را در 3 بازه زمانی بعدی با توجه به عمل بلی دریافت میکند. عالوهبر ورودی جدید عامل یادگیرنده در هر زمان یک سیگنال تقویتی که میزان مطلوبیت کنش بلی را نشان میدهد دریافت میکند که به آن پاداش میگویند و با توجه به این که کنش مناسب بوده یا خیر این مقدار میتواند مثبت یا منفی باشد [3]. به طور کلی تمام عاملهای یادگیری تقویتی هدف آشکاری دارند. میتوانند محیط خود را درک کنند اعمالی را انتخاب کنند تا در محیطشان تاثیر بگذارند. با محیط خود تعامل دارند عملی انجام میدهند و پاداشی دریافت میکنند. با وجود این ممکن است محیط پیرامون خود را بهطور کامل نشناسند. از آنجایی که عامل با محیط خود در تعامل است پس اعمال او در محیط و وضعیتهای بعدی تاثیرگذار است. پس عامل باید به طور متناوب محیطش را نظارت کند و بهدرستی واکنش نشان دهد [4]. -2- الگوریتم یادگیری تقویتی الگوریتم کلی در یادگیری تقویتی به شرا زیر است:. مشاهده حالت فعلی 2. تصمیم گرفتن برای انجام کنش 3. انجام کنش 4. دریافت سیگنال تقویتی 5. مشاهده حالت جدید 6. یادگیری از تجربیات.7 تکرار [3] 2-2- اجزای اصلی یادگیری تقویتی یادگیری تقویتی چهار جزء اصلی و اساسی دارد که در ادامه هر کدام بیان شده اند: سیاست سیاست یا راهبرد عامل شیوهی رفتار کردن عامل را تعریف میکند. در وا ع سیاست نگاشتی بین وضعیت دریافت شده از محیط و اعمال ابل انجام در آن وضعیت است. این نگاشت به عامل میگوید که در مواجهه با حاالت مختلف چه عمل یا اعمالی را انجام دهد. پیروی از یک سیاست خوب طعا عامل را به نتیجهای مناسب خواهد رساند []. به بیانی دیگر سیاست π تابع احتمالی است که احتمال انتخاب شدن هر کنش را در هر حالت و با توجه به گام زمانی میدهد. بهطور مثال π t (s,a)=p میگوید که اگر عامل در زمان t و در حالت s رار گرفته باشد با احتمال p کنش a را انتخاب میکند [5]. عالوه براین در بعضی موارد سیاست میتواند یک جدول ساده جستجو یا فرآیندهای سنگین جستجو باشد. سیاست هستهی یادگیری تقویتی بوده و بهتنهایی برای تعیین رفتار عامل کافی است [4] تابع پاداش این تابع وضعیت یا )وضعیت-کنش( دریافت شده از محیط را به یک سیگنال عددی به نام پاداش نگاشت میدهد. این تابع با پاداش یا جریمه تعیین میکند که کدام عمل برای عامل خوب و کدام عمل بد است. هدف اصلی عامل این است که پاداش هایی که در طوالنی مدت به دست میآورد بیشینه کند. همچنین ممکن است از این تابع به عنوان اصلی برای تعویض سیاست استفاده شود. مثال اگر یک عمل انتخاب شده توسط سیاستی پاداش کمی به همراه داشته باشد این سیاست ممکن است عوض شود تا در آینده عمل دیگری در آن وضعیت انتخاب گردد [4] تابع ارزش ارزش یک حالت برابر است با مجموع مقادیر پاداش دریافتی با شروع از آن حالت و پیروی از سیاست مشخصی که به یک حالت پایانی )هدف( ختم شود [4]. تابع ارزش عبارت است از نگاشتی میان حالت و ارزش آن که میتواند توسط هر تقریبزننده تابع نظیر یک شبکه عصبی تخمین زده شود [6]. تابع دیگری به نام Q π (s,a) وجود دارد که بیانگر مجموع پاداشهایی است که عامل با شروع از حالت s و انجام کنش a و در پیش گرفتن سیاست π بهدست میآورد. این تابع تابع ارزش-کنش برای سیاست π نام دارد [5]. - محیط -2-2 عامل یادگیرنده با سعی و خطا با یک محیط پویا درگیر شده و یاد میگیرد که برای هر وضعیت چه عملی انجام دهد. در وا ع هر چیزی که خارج از عامل است و عامل با آن تعامل دارد محیط نامیده میشود. این محیط باید ابل مشاهده و یا حدا ل تا سمتی ابل مشاهده باشد. مشاهده محیط ممکن است از طریق خواندن اطالعات یک حسگر و توضیح نمادین و... باشد. در حالت ایده آل عامل باید بهطور کامل ادر به مشاهده محیط باشد زیرا اغلب تئوریها بر اساس این فرض بنا شدهاند [6]. 3- خاصیت مارکوف

3 در یادگیری تقویتی عامل بر اساس سیگنال دریافتی از محیط که به آن حالت محیط گفته میشود تصمیم میگیرد. فرض کنید سیگنال نشاندهنده حالت محیط در لحظه t است. مطلوب این است که s t s t تمام دادههای مفید مربوط به حال و گذشته را در خود خالصه کند. برای نیل به این هدف چیزی فراتر از یک درک آنی الزم است ولی این به مفهوم داشتن تمام تاریخ گذشته نیز نمیباشد. به سیگنال حالتی که چنین باشد گفته میشود دارای خاصیت مارکوف است. شطرنج دارای خاصیت مارکوف است. - بهعنوان مثال چیدمان مهرهها روی صفحه زیرا با وجود اینکه تمام حرکتهایی که از اول بازی تا حال شده است را به بازیکن نمیدهد ولی تمام دادههای مفید برای ادامه بازی را در خود دارد از سیگنال حالت نباید انتظار رود تمام دادههای محیط را برای تصمیمگیری عامل نمایش دهد برای مثال اگر عامل به تماسهای دریافتی پاسخ میدهد نباید انتظار داشت اطالعاتی در مورد تماس گیرنده داشته باشد [5]. فرآیند تصمیمگیری مارکوف به مسئله یادگیری تقویتی که در آن خاصیت مارکوف بر رار باشد فرآیند تصمیمگیری مارکوف گویند. اگر فضای حاالت و مجموعه کنشهای ممکن متناهی باشد به فرآیند تصمیمگیری مارکوف متناهی گفته میشود [4]. به عبارت دیگر فرآیند تصمیمگیری مارکوف )MDP( مدلی برای تصمیمگیریهای ترتیبی میباشد و برای زمانی مورد استفاده است که خروجیها به صورت غیر طعی باشند. منظور از تصمیمگیریهای ترتیبی این است که کارایی عامل به مجموعهای از تصمیمات که بهصورت متوالی اتخاذ کرده است بستگی دارد و تنها وابسته به تصمیم فعلی او نخواهد بود. فرآیند تصمیمگیری مارکوف در حالت کلی به صورت یک مجموعه ششتایی α( )S, A, T, Next, R, نشان داده میشود که S مجموعه وضعیتهای ممکن در محیط A مجموعه کنشهای ممکن برای عامل در هر مرحله از تصمیمگیری T نمایانگر احتمال گذر عامل از وضعیت s به s است به شرط انتخاب عمل a از مجموعه اعمال ممکن : Next نشاندهنده مجموعه وضعیتهایی است که میتوان در یک دم با احتمال غیر صفر و انتخاب عمل a به آن رسید a نمایانگر مقدار پاداشی است که عامل به ازای انجام عمل R(s,a) در وضعیت s از محیط دریافت میکند و α یک فاکتور کاهنده [6]. - کاربردهای یادگیری تقویتی از گذشته تا بهحال از یادگیری تقویتی در زمینههای مختلفی استفاده شده است که مثالهایی از آن در اینجا آورده شده است: سامانههای چندعامله: سامانههای چندعامله بهعنوان الگویی از هوش مصنوعی توزیعشده هستند. این سامانهها با ساختاری متشکل از چند عامل که رفتارهای عاملهای مختلف باید در یک محیط به سمت یک هدف جامع باهم هماهنگ شوند بیان میشوند. همچنین کنترل سامانههای چندعامله بهنوعی هم متمرکزشده و هم توزیعشده است. فرآیند تصمیمگیری هر عامل باید بهدست خودش انجام شود که البته این تصمیمگیری روی مشاهداتش و دانشهایی که درباره محیط و عاملهای دیگر بنا شده است انجام میگیرد. بازیها: از یادگیری تقویتی برای چندین بازی اصلی مثل شطرنج و تخته نرد که در جهان مطرا هستند استفاده شده است. در سال 5 یک سامانه ارائه شد که به چکرزها یاد داده میشود که از راه بازی کردن با خودشان بازی کنند. این روش بعدها با ایده یادگیری به نام TD- Learning ترکیب شد و توانست درت بازی چکرزها را افزایش دهد. هدایت کردن ربات: هدایت خودکار رباتها در محیطهای ناشناخته یک بستر آزمایش برای تحقیقات زیاد در این زمینه یادگیری است. در سال 93 یک ربات ادر شد به کمک این یادگیری به اهداف تعیین شده با دوری کردن از موانع برسد. زمانبندی: یک استفاده دیگر از یادگیری تقویتی زمانبندی در کارهاست که نخست در سال 6 تحقیق شد و با موفقیت دیدگاه TD-Learning در مسائل زمان- بندی این روش یادگیری در این زمینه هم مطرا شد. مدیریت وزارت: سامانههای پشتیبان تصمیم برای سرمایه- گذاران و مشتریها به شدت در سالهای پیش مورد مطالعه بود. این سامانهها سعی دارند که سود برگشتی برای سرمایه- گذاران را بیشینه کنند. دیدگاه اخیر از یادگیری تقویتی استفاده کرد که به طور کامل ریسک سرمایهگذاری را از بین برد. مسیریابی: مسیریابی در شبکه هایی با شرایط پویا میتوانند با Q-ruting بهخوبی انجام گیرد که یک روش یادگیری تقویتی توزیعشده است که از Q-Learning که در ادامه بحر خواهد شد ناشی میشود [7]. -روشهای یادگیری تقویتی روشهای یادگیری تقویتی به سه دسته تقسیم میشود: برنامهریزی پویا : به مجموعه الگوریتمهایی گفته میشود که با در درست داشتن مدل کاملی از محیط بهعنوان فرآیند تصمیمگیری مارکوف میتوانند سیاست بهینه را محاسبه کنند.

4 مونت کارلو : 2 این روش نیازی بنه شنناخت کامنل محنیط ندارد و مسئله یادگیری تقویتی را بر اساس میانگین بازدهها حل میکنند. برای این منظور ( هب دست آوردن بازده مناسب و درست( مونت کارلو فقط بر روی وظایف اپیزودیک تعریف میشود بنابراین یک وظیفه به چند اپیزود تقسیم میشنود و هر اپیزودی در نهایت بهپایان میرسند و فقنط در انتهنای یک اپیزود است که تخمین مقادیر و ارزشها صورت گرفتنه و سیاستها انتخاب میشوند. تفاضل زمانی : 3 هستهی اصلی یادگیری تقویتی است. این روش ترکیبی از برنامهریزی پویا و روش مونت کارلو است یعنی عامل مانند روش مونت کارلو میتواند بدون نیاز به مدلی از محیط پویا بهصورت مستقیم از تجربهها یاد بگیرد و همانند برنامهریزی پویا براساس یادگیریهای دیگرش و بدون انتظار برای رسیدن به یک نتیجه نهایی برآورد خود را بهروز رسانی نماید [9]. - الگوریتمهای یادگیری تقویتی در ادامه سه الگوریتم یادگیری تقویتی به تفصیل بیان میشوند: این الگوریتم در سال 4 مطرا گردید. همانطور که از نام الگوریتم مشخص است )حالت کنش پاداش حالت کنش( عامل در حالت جاری s t کنش a t را انتخاب میکند و با دریافت پاداش r به حالت جدید میرود و کنش را انتخاب میکند, t+ (s t, a t, r t+, s a t+ s t+.a t+ ) میباشد: محاسبه تابع ارزش- کنش و بهروز رسانی آن مطابق فرمول )( )( Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + γq(s t+,a t+ ) Q(s t,a t )] این بهروز رسانی پس از هر حالت غیر پایانی حالت s t s t+ حالت پایانی باشد مقدار تابع صورت میگیرد. اگر ) t+ Q(s t+,a تغییری نکرده و مقدار اولیه خود را حفظ خواهد کرد. این انون برای هر پنج تایی ) t+ (s t, a t, r t+, s t+, a که در نهایت منجر به انتقال از حالت- کنش به حالت- کنش بعدی میگردد استفاده میشود [6]. در این رابطه متغییر نرخ یادگیری α تعیین میکند که تا چه میزان اطالعات به- دست آمده جدید بر اطالعات دیمی ترجیح داده شود. مقدار صفر باعر میشود که عامل چیزی یاد نگیرد و مقدار یک باعر میشود که عامل فقط اطالعات جدید را مالک رار دهد. همچنین متغیر نرخ تنزیل γ اهمیت پاداشهای آینده را تعیین میکند. مقدار صفر باعر میشود که عامل ماهیت فرصتطلبانه گرفته و فقط پاداشهای فعلی را مدنظر رار دهد. در حالیکه مقدار یک عامل را ترغیب میکند برای یک دوره زمانی طوالنی برای پاداش تقال کند روال زیر الگوریتم سارسا را نشان میدهد:. Initialize Q(s,a) arbitarily 2. Repeat (fr each episde) 3. Initialize s 4. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 5. Repeat (fr each step f episde) 6. Take a actin, bserve r, s 7. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 8. Q(s t,a t) Q(s t,a t) + α[r t+ + Q(s t+,a t+) Q(s t,a t) شرح الگوریتم: 9. s s ; a a ; 0. Until s is terminal [4]. به ازای هر کنش در هر اپیزود تکرار کن Q a را مقداردهی اولیه کن )معموال صفر( حالت فعلی s را مشاهده کن a کنش سیاست جاری( را از حالت s فعلی تا مشاهده حالت پایانی تکرار کن )با انتخاب کن کنش a را اجرا کن پاداش r حالت جدید s را مشاهده کن یک کنش ممکن از حالت جدید s را انتخاب کن )با سیاست جاری( مقدار Q را برای s و a بهروز کن حالت جدید s را بهعنوان حالت فعلی s و کنش جدید a را بهعنوان کنش فعلی a در نظر بگیر. باید توجه داشت که الگوریتم سارسا با احتمال یک به سیاست بهینه همگرا خواهد شد و تابع ارزش- کنش Q(s,a) برای هر جفت حالت- کنش در تعداد تکرار نامتناهی بهدست خواهد آمد [6]. -- الگوریتم سارسا -2- الگوریتم یادگیری کیو در )2( الگوریتم کنترلی و غیر برخط یادگیری کیو به هر زوج حالت- کنش یک مقدار Q(s,a) نسبت داده میشود. این مقدار عبارت است از مجموع پاداشهای دریافتی و تی عامل از حالت s شروع و کنش a را انجام داده و در ادامه سیاست موجود را پیروی کرده باشد و تا زمانی که به مقدار بهینه همگرا شود با استفاده از رابطه )2( بهروز رسانی میشود. الزم به ذکر است که این الگوریتم نیازی به داشتن مدلی از محیط ندارد. همچنین در هر اپیزود زمانیکه +t s یک حالت نهایی باشد مقدار تابع Q برای آن هیچگاه بهروز نمیشود و مقدار اولیه خود را حفظ میکند [6]. Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + γmax a Q(s t+,a t+ ) Q(s t,a t )].[]

5 3. s current state 4. Chse actin a in s using behavir plicy, (e.g, ε- greedy) 5. Take actin a, bserve r, s 6. Q(s,a) Q(s,a) + α[r ρ + max a Q(s,a ) Q(s,a)] 7. If Q(s,a) = max a Q(s,a), then: 8. ρ ρ + β[r ρ + max a Q(s,a ) max a Q(s,a)] روال زیر الگویتم یادگیری کیو را نشان میدهد:. Initialize Q(s,a) arbitarily 2. Repeat (fr each episde) 3. Initialize s 4. Repeat (fr each step f episde) 5. Chse a frm s using plicy derived frm Q (e.g, ε-greedy) 6. Take actin a, bserve r, s 7. Q(s t,a t) Q(s t,a t) + α[r t+ + γmax a Q(s t+,a t+) Q(s t,a t) شرح الگوریتم: 8. s s ; 9. Until s is terminal; به ازای هر کنش Q a را مقداردهی اولیه کن )معموال صفر( در هر اپیزود تکرار کن حالت فعلی s را مشاهده کن تا مشاهده حالت پایانی تکرار کن کنش a را از حالت فعلی s انتخاب کن )با سیاست جاری( کنش a را اجرا کن پاداش r و حالت جدید s را مشاهده کن مقدار Q را برای s و a بهروز کن -3- الگوریتم R-max حالت جدید s را حالت فعلی s در نظر بگیر الگوریتم R-max یک روش استاندارد و غیر برخط تفاضل زمانی بنوده و به الگوریتم یادگیری کیو خیلی نزدیک است و از دو سیاست تشکیل میشود: یک سیاست رفتاری و یک سیاسنت تخمنین بنهعنالوه تنابع ارزش- کنش و متوسط پاداش دریافتی عامل. عامل از سیاست رفتاری برای تولید تجربه و دانش استفاده میکند مانند سیاست ε- حریصنانه با توجه به تابع ارزش- کنش. از نمونههای سیاست تخمین هم میتوان به سیاست حریصانه باتوجه به تابع ارزش- کنش اشناره کنرد. الزم بنه ذکر است که این الگوریتم میتوانند متوسنط پناداش بهیننه )ρ( را در مدت زمان طوالنی بهدست آورد. در الگنوریتم R-max عامنل همنواره مدلی کامل ولی نهچندان د یق از محیط را در خود نگه منیدارد و بنر اساس این مدل سیاست بهینه را انتخاب میکنند. عامنل در ایننگوننه مسائل بهدنبال بیشینه کردن پاداش در هر گنام زمنانی اسنت تمنامی کنشها در هر حالت بیشترین مقدار پاداش را بهدست عامل میدهند. روال زیر الگوریتم R-max مانند α پارامتر نرخ یادگیری میباشد [4]. را به صورت کامنل نشنان منیدهند. β هنم شرح الگوریتم: به ازای هر حالت s و کنش )معموال صفر( تا بینهایت انجام بده حالت فعلی s را مشاهده کن کنش فعلی انتخاب کن Q a و ρ را مقداردهی اولیه کن a را با استفاده از سیاست رفتاری کنش a را اجرا کن پاداش r حالت جدید s را مشاهده کن مقدار Q را برای حالت s و کنشa بهروز کن اگر مقدار بود Q(s,a) - پاداش شكلدهی شده برابر مقدار بیشینه موجود مقدار ρ را بهروز کن در اغلب مسائل مبتنی بر هدف گرچه مجموع پناداش درینافتی عامنل بعد از هر کنش تغییر میکند اما بیشترین پناداش بعند از رسنیدن بنه هدف داده میشود و چنین تابع پاداشهایی با بازخورد همراه با تناخیر سرعت یادگیری را کاهش میدهند. از اینرو پناداش شنکلدهنی شنده میتواند تاثیر بهسزایی در افزایش سرعت یادگیری عامل داشته باشد. پاداش شکلدهی شده به معنی دادن یک بازخورد مصنوعی ایجاد شده توسط طراا بهغیر از پاداش محیط به عامل بهمنظور افزایش نرخ سرعت یادگیری است. الزم به ذکر است گرچه پاداش شکلدهنی شنده ابزار درتمندی در افزایش سرعت یادگیری عامل است امنا بنه همنان نسبت تعریف غلط آن میتواند در گمنراه نمنودن عامنل تناثیر زینادی داشته باشد [6]. - نرمافزار شبیهساز نرمافزار شبیهسازی که برای اجرای الگوریتمهای ینادگیری تقنویتی از جمله الگوریتم سارسا کیو و R-max بر روی محنیطهنای مختلنف و بههمراه تنظیم پارمترهای منوثر در اجنرا طراحنی شنده اسنت دارای مشخصاتی به این شرا میباشد: با اجرای نرمافزار ابتدا فرمنی مشنابه شکل نمایش داده شده که در این فنرم کناربر نخسنت فاینل متننی. Initialize ρ and Q(s,a), fr all s,a, arbitarily شامل ماتریس مجاورت گراف محیط منورد نظنر خنود را در ننرمافنزار 2. Repeat frever:

6 بارگذای کرده و سپس کلیه پارامترهای مورد نیاز را تنظیم و به مرحله بعد هدایت میشود. شکل )3(: اجرای شبیهسازی و سایر امکانات نرمافزار شکل )(: بارگذاری فایل متنی و تنظیم پارمترهای شبیهسازی مرحله دوم مروری بر روی پارامترهای تنظیمشده خواهد بود. در صورتی که موردی از لم افتاده و یا پارامتری نیناز بنه تنظنیم مجندد داشته باشد به مرحله بل بازگشته و تنظیمات مورد نظر خود را انجام میدهد )شکل 2(. در نهایت با مشاهده فنرم نهنایی بنا کلینک دکمنه اجرای شبیهسازی الگوریتم مورد نظر بر روی محنیط انتخنابی اجنرا و نتیجهی آن در الب نمودار پناداش- اپینزود بنر روی صنفحه ترسنیم میگردد. شکل )2( : مروری بر روی کلیه پارامترهای تنظیمشده برای بررسیهای بیشتر میتوان دادههای شبیهسازی را در النب فایل اکسل و همچنین میتوان تصویر نمنودار را بنه شنکل فاینل pdf ذخیره کرد. امکان دیگری که در نرمافزار تعبیه شده است امکان انجام آزمون فرض آماری بر روی دو نمونه داده به انتخاب کاربر است )شنکل 3(. این آزمون بررسی میکند که آیا برتری نموننه داده اول بنر نموننه دادهی دیگر از نظر آماری معنیدار هست یا خیر. و این معنیدار بنودن را پس از انجام آزمون با چاپ درصد اطمینان به اطالع کاربر میرساند. - آزمایشها و ارزیابی اجرای الگوریتم یادگیری کیو بر روی محیط ناوبری maze و همچننین محیط ناوبری شش اتا ه نشان داده شده است. محیط ناوبری محیطنی است که در آن عامنل شنیای را ازنقطنهای بنه نقطنهی دیگنر انتقنال میدهد. این الگوریتم بههمراه تنظیم پارامترها بهصورت = 0. α γ = = ε تعداد اپیزودها برابر 2 و تعداد تکرار در هنر اپینزود حداکثر برابر یک بار بدون اسنتفاده از پناداش سناختگی و بنار دیگر با تاثیر این پاداش به شکل رابطنهی )3( بنر روی هرینک از اینن محیطها اجرا و برای مقایسه بهترتیب به شکل نمودار پناداش- اپینزود در شکل 4 و 5 نمایش داده شدهاند. Q(s t,a t ) Q(s t,a t ) + α[r t+ + max a Q(s t+,a t+ ) Q(s t,a t ) + γmax a Q(s t+,a t+ ) - Q(s t,a t )] )3( طبق آنچه در شکلهنا مشناهده منیشنود سنرعت همگراینی بنا استفاده از پاداش ساختگی بهطور ابل مالحظهای بهبنود یافتنه اسنت. برای تعیین اینکه آیا این افزایش سرعت از لحاظ آماری معنیدار است از یک روش آماری بهنام آزمون فرض آماری برای تفاضنل دو مینانگین استفاده شده است. با استفاده از فرمول )4( مقدار z را محاسبه کرده و در جدولی از مقادیر بحرانی جستجو میکنیم. بنا محاسنبه روی داده- های آزمایش مقادیر 5/5 و 3/73 بهترتیب در محیطهای maze و شش اتا ه برای z محاسبه شدهاند. نتیجه میشود کنه فنرض صنفر بنا احتمال حدود درصد برای هر دو محیط رد میشود. رد فرض صنفر

7 داللت بر این دارد که بهبود سرعت ینادگیری بنهدسنت آمنده بنا بنه- ]3[ کارگیری پاداش ساختگی از لحاظ آماری معنی دار است. )4( شکل )4( : مقایسه میانگین پاداش دریافتی در الگوریتم کیو بر روی محیط maze بدون پاداش ساختگی )نمودار آبیرنگ( و با پاداش ساختگی )نمودار نارنجیرنگ( مومن حسن "یادگیری ماشین و یادگیری بیزی" گزارش تحقیق موسسه آموزش عالی اشراق واحد بجنورد بجنورد ایران مهر 39. [4] R. S. Suttn and A. G. Bart, Reinfrcement Learning An Intrductin, Cambridge: MT press, 998. ]5[ عطریانفر. حامد "یادگیری تقویتی" گزارش تحقیق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران. ]6[ مرعشی مریم "کسب مهارت در یادگیری تقویتی فعال توسط عاملهای خودمختار" پایاننامه امیرکبیر تهران ایران مهر 3. کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ]7[ فرحناکیان فهیمه "یادگیری تقویتی" ماهنامه هوش مصنوعی و ابزار د یق تهران ایران شماره 6 سال اول اسفند 396. ]9[ جمشیدی نیلوفر "مروری بر الگوریتمهای یادگیری تقویتی و پیادهسازی الگوریتم یادگیری کیو روی چند محیط محک" رساله کارشناسی دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران ایران بهار 32. [] "یادگیری کیو" زیرنویسها [برخط] ابل دسترسی در: Reinfrcement Learning 2 state 3 Actin 4 Plicy 5 Reward functin 6 Value functin 7 Envirnment 8 Markv Prperty 9 Markv Decisin Prcess 0 Tempral Difference Dynamic Prgramming 2 Mnt Carl 3 Tempral Difference 4 SARSA (State, Actin, Reward, State, Actin) 5 Q-Learning 6 Shaped Reward شکل )5(: مقایسه میانگین پاداش دریافتی در الگوریتم کیو بر روی محیط شش اتا ه بدون پاداش ساختگی )نمودار آبیرنگ( و با پاداش ساختگی )نمودار نارنجیرنگ( - نتیجهگیری در این مقاله مروری بر ادبیات یادگیری تقویتی مفاهیم اصلی روشها و الگوریتمهای یادگیری تقویتی و مفهوم شکلدهی پاداش در اجرای الگوریتمها انجام شد. سپس الگوریتم یادگیری کیو بر روی محیطهای محکی چون شش اتا ه و maze یکبار بدون پاداش شکلدهیشده و بار دیگر با اعمال پاداش شکلدهی شده اجرا و نتایج اجرا در الب نمودار پاداش- اپیزود نمایش داده شد. مراجع کالمی مصطفی "یادگیری تقویتی: روشها و کاربردها" سمینار دورهای گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران فروردین 399. خرامان یونس "یادگیری ماشین" گزارش تحقیق موسسه آموزش عالی اشراق واحد بجنورد بجنورد ایران مهر 39. ][ ]2[

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

روشی نوین برای بهبود عملکرد یادگیری Q با افزایش تعداد بهروز رسانی مقادیر Q برپایه عمل متضاد

روشی نوین برای بهبود عملکرد یادگیری Q با افزایش تعداد بهروز رسانی مقادیر Q برپایه عمل متضاد روشی نوین برای بهبود عملکرد یادگیری Q با افزایش تعداد بهروز رسانی مقادیر Q برپایه عمل متضاد 4 3 2 مریم پویان امین موسوی شهرام گلزاری احمد حاتم دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق و کامپیوتر دانشگاه هرمزگان

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده تجزیهی بندرز مقدمه بسیاری از مسایلی که از نطر عملی از اهمیت برخوردارند را میتوان بهصورت ترکیبی از چند مساله کوچک در نظر گرفت. در واقع بسیاری از سیستمهای دنیای واقعی دارای ساختارهایی غیر متمرکز هستند. به

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

سامانهه یا بازیابی تصویر

سامانهه یا بازیابی تصویر مجله ماشینبینایی و پردازشتصویر سال یکم شماره یک تابستان ۱۳۹۲ یک روش بهبود یافته یادگیریکوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانهه یا بازیابی تصویر عصمت راشدی حسین نظام آبادی پور و سعید سریزدی چکیده ه

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 34 زمستان 59 صفحات 59-1 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازیها در محیط فازی شهودی آمنه خدیور عادل آذر فاطمه

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی آموزش مقدماتی SimPowerSystems MATLAB دکتر وحید عباسی مقدمه بسته نرمافزاری SimPowerSystems یک مجموعه کتابخانهای و تحلیلی مناسب را برای مهندسین برق فراهم میکند که با استفاده از آن میتوان سیستمهای قدرت را

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Kowsar San'at Espadana Co.

Kowsar San'at Espadana Co. و 1 و 1 پیش بینی پیوستگی فرآیند جوشکاری زیر پودری در ساخت لوله های اسپیرال نفت و گاز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی خلاصه ٤ ٣ ٢ ١ سيد جعفر گلستانه محمدرضا فروزان فرنوش فروزان سيد مرتضی موسوی دو نوع

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

Support Vector Machines: A survey

Support Vector Machines: A survey دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر : عنوان مروری بر ماشینهای بردار پشتیبان Support Vector Machines: A survey استاد مربوطه : دکتر جهانشاه کبودیان ارائه دهنده : مزدک فتاحی چکیده استفاده از ماشینهای

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 4 پاییز 59 صفحات 95-3 ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه *** ** * اکبر عالم تبریز اشکان عیوق مهدیه بنی

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα