Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Transcript

1 Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση Χαράλαµπος Μουζάκης PhD, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Παντελής Μπαλαούρας Ερευνητής, Τµήµα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ Ιωάννης Ρουσσάκης Ερευνητής, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε, ΕΚΠΑ ηµήτριος Ματθαίου Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε, ΕΚΠΑ Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών µε τη συνεχή εξέλιξή τους παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενδο-πανεπιστηµιακών και δια-πανεπιστηµιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα, τα συστήµατα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία περιβαλλόντων τηλεµάθησης τα οποία επιτρέπουν την άµεση επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων και υποστηρίζουν σηµαντικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας όπως είναι η πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση, ο διάλογος και οι συνεργατικές δραστηριότητες. Στα πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριοτέρων παραµέτρων (τεχνολογικών και παιδαγωγικών) που συνοδεύουν την προσπάθεια αξιοποίησης του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε µεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ερευνητική διαδικασία στηρίχθηκε σε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους και στα συµπεράσµατά της υπογραµµίζεται η σηµασία του παιδαγωγικού πλαισίου για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των τεχνολογιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, διδακτική µεθοδολογία, αποτελεσµατικότητα διδασκαλίας Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας συνέβαλε σηµαντικά στην αλλαγή των δεδοµένων στην παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους έδωσε τη δυνατότητα εµπλουτισµού των δραστηριοτήτων τους µε προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Bates, 2000, Keith, 1999). Η αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών εντάσσεται σε προσπάθειες συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο πολιτικών εξοικονόµησης πόρων και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (European Commission, 2003, Ματθαίου, 2001). Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών αναπτύσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και την εφαρµογή τους τόσο στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια γενική εκπαίδευση όσο και στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ανάπτυξη εφαρµογών τηλεκπαίδευσης έχει ως στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για µάθηση και κατάρτιση χωρίς χωροχρονικές δεσµεύσεις, την αύξηση του αριθµού των σπουδαστών, την ευελιξία στα προγράµµατα σπουδών και τη χρησιµοποίηση

2 288 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ποικιλίας εκπαιδευτικών µέσων που µπορούν να καλύψουν τις µαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε σπουδαστή (Keegan, 2001) Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η συµβολή της τηλεµατικής τεχνολογίας, η οποία διασφαλίζει τη διαδραστική επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων στη εκπαιδευτική διαδικασία και καθιστά εφικτή τη µεταφορά διαφορετικών τύπων πληροφοριών (εικόνας, ήχου, κειµένου και υπερκειµένου), συµβάλλοντας έτσι στην απεξάρτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το χώρο, το χρόνο και το µονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και διακίνησης της πληροφορίας και της γνώσης (Λιοναράκης, 2001). Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί µια από τις πιο προηγµένες εφαρµογές της τηλεκπαίδευσης και το βασικό της πλεονέκτηµα είναι ότι επιτρέπει την άµεση οπτική και ηχητική επικοινωνία και τη ζωντανή αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γκάµας, κ.ά., 2003, Bouras, et al. 2000). Η δυνατότητα αυτή έχει δηµιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα προσοµοιώσης των λειτουργιών της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως αυτή διεξάγεται σε κανονικές αίθουσες στο περιβάλλον εικονικών αιθουσών διδασκαλίας (virtual classrooms). Προηγµένες υποδοµές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχουν δηµιουργηθεί σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Οι αίθουσες αυτές αποτελούν µέρος του πιλοτικού έργου «ιαπανεπιστηµιακό ίκτυο Τηλεκπαίδευσης» που συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι κυριότερες δυνατότητες των αιθουσών εντοπίζονται (Κανταρζή, 2000): Στη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε εικόνα και ήχο µεταξύ όλων των αιθουσών. Στην παρουσίαση διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού υλικού (εντύπου ή ψηφιακού) ταυτόχρονα σε όλες τις διασυνδεδεµένες αίθουσες. Στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και διεξαγωγής διαλόγου και συζητήσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων στην διδακτική διαδικασία από οποιαδήποτε αίθουσα κι αν βρίσκονται. Στη δυνατότητα µαγνητοσκόπησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αποθήκευσής τους σε εξυπηρετητή βίντεο, προκειµένου να είναι διαθέσιµες για προσπέλαση υπό τη µορφή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών επιλέχθηκε η χρήση του ITU-T προτύπου τηλεδιάσκεψης Η.323 (IP over LAN) και υλοποιήθηκαν οι επιµέρους απαιτήσεις του όσον αφορά τους τερµατικούς σταθµούς, Gateways, Gatekeepers και MCU (για µια εκτενή περιγραφή των επιµέρους πρωτοκόλλων και άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βλ. Μπαλαούρας και Μεράκος, 1998). Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται αναφορά στις εκπαιδευτική αξιοποίηση των συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών και εποικοδοµητικών γνωσιοθεωρητικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη µάθηση και παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της τηλε-διδασκαλίας στο περιβάλλον της "εικονικής τάξης" που συνιστούν οι αίθουσες που λειτουργούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρµογών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Οι εφαρµογές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελούν µια πολύ σηµαντική καινοτοµία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού συνδυάζουν νέους τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών και προσφέρουν δυνατότητες άµεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Latchem, 2002, Belanger and Jordan, 2000). Η εκπαιδευτική αξία των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο συνίσταται στην επίτευξη απόλυτα συµµετρικής επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ των

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 289 συµµετεχόντων στην διδακτική διαδικασία, σε µια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα όποια µειονεκτήµατα των τεχνολογιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελούν σηµαντικά εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από απόσταση καθώς εξασφαλίζουν πλεονεκτήµατα όπως είναι η ανάπτυξη συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, η ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου µελέτης, η δυνατότητα καθορισµού του ρυθµού µάθησης από την πλευρά του µαθητή, η πειραµατική εµπλοκή του στην επίλυση ποικιλίας πρακτικών και εµπειρικών προβληµάτων (Volery and Lord, 2000, Harasim, 2000). Όµως, η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών περιορίζεται από µειονεκτήµατα όπως είναι η καθυστέρηση κατά την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η απουσία διαπροσωπικής επαφής, η έλλειψη άµεσης ανατροφοδότησης, η περιορισµένη συµµετοχή σε συζητήσεις και η δυσκολία συντονισµού των διδακτικών δραστηριοτήτων (Khan and Hirata, 2001, Laurillard, 1993). Η ουσιαστική αξιοποίηση των συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και η διατύπωση αξιόπιστων κριτηρίων αποτελεσµατικότητας της διδακτικής/µαθησιακής διαδικασίας αποτελεί θέµα διαπραγµάτευσης για την επιστηµονική κοινότητα. Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά έχουν βαθιές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις (Kerrey and Isakson, 2001, Harasim, 2000). Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω τηλεδιάσκεψης αποτελεί µια πολυδιάστατη και σύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος, όσο και από το σύνολο των βασικών διδακτικών/µαθησιακών παραµέτρων (Hearnshaw, 1999). Για το λόγο αυτό για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιείται µεγάλη ποικιλία δεικτών και µεταβλητών τεχνολογικής και παιδαγωγικής φύσεως καθώς στη διαδικασία της µάθησης εµπλέκονται παράγοντες όπως είναι τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών, η φύση του διδακτικού αντικειµένου, οι διδακτικοί στόχοι, το προσωπικό (διδακτικό, βοηθητικό, τεχνικό), η µεθοδολογία της διδασκαλίας (διάλεξη/ διδασκαλία/ οµαδοσυνεργατική εργασία), ο αριθµός των αιθουσών, ο τεχνολογικός εξοπλισµός των αιθουσών και η αξιοπιστία του δικτύου επικοινωνίας (ποιότητα εικόνας, ήχου, ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων κλπ). Κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρµογών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σηµαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος µε τον οποίο δοµούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και οι µέθοδοι ανάλυσης, ενώ διαφαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης νέων θεωρητικών µοντέλων που να υποστηρίζουν την αξιολογική διαδικασία. Η µέχρι τώρα εµπειρία από την αξιοποίηση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει δείξει ότι η απλή µετάδοση οπτικοακουστικών πληροφοριών και η επίτευξη άµεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας δεν συνεπάγεται την αποτελεσµατική επίτευξη των γνωστικών στόχων εάν δεν συνοδεύεται από τις κατάλληλες διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να συµµετέχει µε ενεργητικό τρόπο σε όλες τις φάσεις της µαθησιακής διαδικασίας (Ράπτης και Ράπτη, 2002, Anderson, et al. 2001). Η ουσιαστική αξιοποίηση των εφαρµογών αυτών ακολουθεί τις αρχές των σύγχρονων εποικοδοµητικών θεωρήσεων για τη µάθηση, οι οποίες δίνουν έµφαση στον κατάλληλο συντονισµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, στον ενεργητικό και κατασκευαστικό χαρακτήρα της γνώσης, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στη δηµιουργική εµπλοκή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία ( ηµητρακοπούλου, 2001, Jonassen, 2000, Vosniadou, 1996). Οι θέσεις αυτές υπογραµµίζουν τη σηµασία των παραγόντων που συγκροτούν το παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναφέρονται στον κατάλληλο σχεδιασµό των διδακτικών δραστηριοτήτων, την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών, την ανατροφοδότηση και την ανάπτυξη κλίµατος διαλόγου, συµµετοχής και συνεργασίας µεταξύ όλων

4 290 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών των εµπλεκοµένων στη διδακτική διαδικασία (Volery and Lord, 2000, Goodyear, 1999). Η ενεργοποίηση των ανώτερων γνωστικών σχηµάτων των σπουδαστών και η ουσιαστικοποίηση της µάθησης προϋποθέτει εκτός από τη µεθοδολογική παρουσίαση των περιεχοµένων διδασκαλίας και την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων που προωθούν τη µάθηση στο επίπεδο της λειτουργικής κατανόησης (Hammond, 2000, Palloff and Pratt, 1999). Σηµαντικός είναι ο ρόλος του διδάσκοντος που προϋποθέτει την ικανότητά του να αξιοποιεί τα τεχνολογικά µέσα για δηµιουργήσει το κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο µε σκοπό να παρουσιάσει µε οργανωµένο τρόπο τις πληροφορίες, να αλληλεπιδρά µε τους σπουδαστές, να τους καθοδηγεί και να τους ανατροφοδοτεί και να τους εµπλέκει σε µαθησιακές δραστηριότητες προάγοντας µεταγνωστικές στρατηγικές (Hoadley and Pea, 2002, La Rose and Whitten, 2000, McCombs, 2000). Το πεδίο της έρευνας Η αξιολογική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων µε την τηλε-διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων από προπτυχιακά µαθήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µεταπτυχιακά µαθήµατα του τµήµατος Πληροφορικής, του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Πίνακας 1). Στην έρευνα έλαβαν µέρος 137 σπουδαστές. Το 62% (Ν=85) ήταν γυναίκες και το 38% (Ν=52) άνδρες. Το 31,3% (Ν=43) ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, το 62% (Ν=65) ήταν µεταπτυχιακοί φοιτητές και το 3,6% (Ν=5) ήταν ερευνητές στον τοµέα των νέων τεχνολογιών. Τέλος, σε ότι αφορά στην εξοικείωση των συµµετεχόντων µε την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη το 67,2% (Ν=92) του δείγµατος δεν ήταν εξοικειωµένο µε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά συµβάντα, το 22,6% (Ν=31) διέθετε κάποια εµπειρία, χωρίς όµως τα άτοµα αυτά να αισθάνονται απόλυτα εξοικειωµένα και το 10,2% (Ν=14) διέθετε µεγάλη εµπειρία από διδασκαλίες σε αντίστοιχα περιβάλλοντα. Τµήµα Οργ.& ιοίκ. Επιχειρήσεων ΟΠΑ* Παιδαγωγικό Τµήµα ΕΚΠΑ* Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΕΜΠ*.Ε., Επίπεδο σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Αίθουσα καθηγητή ΟΠΑ ΕΚΠΑ Αίθουσες Αριθµός φοιτητών φοιτητών ΟΠΑ 19 ΕΚΠΑ 17 ΕΜΠ 12 ΕΚΠΑ 17 ΟΠΑ 23 ΕΜΠ 14 ΕΜΠ 9 ΕΜΠ ΕΚΠΑ 7 ΟΠΑ 7 Ανώτατη Σχολή Μεταπτυχιακές Καλών Τεχνών σπουδές ΕΜΠ ΟΠΑ 12 Πίνακας 1. Περιπτώσεις Αξιοποίησης Υπηρεσιών Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Η µεθοδολογία της έρευνας Κατά τη διεξαγωγή της αξιολογικής διαδικασίας το ενδιαφέρον εστιάστηκε προς τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας (teaching effectiveness) σε περιβάλλοντα κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας δοµήθηκε ένα σύστηµα κριτηρίων και µεταβλητών µε στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση των

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 291 στοιχείων που επηρέασαν τη διδακτική πράξη στο περιβάλλον των κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Το ερευνητικό σχήµα περιελάµβανε και τη διερεύνηση παραγόντων του τεχνολογικού περιβάλλοντος και το βαθµό στον οποίο επηρέασαν τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας (Ματθαίου, κ.ά., 2001). Τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος στα οποία δόθηκε έµφαση ήταν η ποιότητα της εικόνας και του ήχου καθώς και οι σκηνοθετικές επιλογές. Τα στοιχεία αυτά επιλέχθηκαν γιατί, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία (Hearnshaw 2000, Watson and Sasse, 1998, Reeves and Nass, 1996, Whittaker, 1995), επηρεάζουν το πλαίσιο διεξαγωγής όλων των φάσεων της διδακτικής διαδικασίας και προσδιορίζουν τις µορφές και τη συχνότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο που οριοθετούν οι προαναφερόµενες θέσεις διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: Ποιες οργανωτικές και διδακτικές δραστηριότητες καθιστούν ποιο αποτελεσµατική τη διδασκαλία στα περιβάλλοντα τηλεδιάσκεψης; Ποια χαρακτηριστικά του διδάσκοντος καθιστούν αποτελεσµατικότερες τις παρεµβάσεις του στο περιβάλλον της εικονικής αίθουσας; Σε ποιο βαθµό τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος (ποιότητα εικόνας, ήχου, σκηνοθετικές επιλογές) επηρεάζουν την παρακολούθηση και τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων; Το ερευνητικό σχήµα περιελάµβανε τη διερεύνηση 35 µεταβλητών, η αξιοπιστία των οποίων υπολογίστηκε µε βάση το συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach (α=0.80). Για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων, τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Το ερωτηµατολόγιο το οποίο δόθηκε στους φοιτητές προς συµπλήρωση αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε τηλεδιάσκεψης. Η κλείδα παρατήρησης, η οποία συµπληρώθηκε από τον ερευνητή στο πεδίο της έρευνας. Αντίστοιχο υλικό αντλήθηκε από τη βιντεοσκόπηση των τηλε-µαθηµάτων και τη λεπτοµερέστερη ανάλυση των στοιχείων που είχαν ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη όπου οι διδάσκοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τον τρόπο που βίωσαν το συγκεκριµένο γεγονός. Για την ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσµάτων, εφαρµόστηκε η περιγραφική και επαγωγική στατιστική µε τη χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS Συγκεκριµένα, υπολογίστηκαν σχετικές και απόλυτες συχνότητες και χρησιµοποιήθηκαν τα στατιστικά κριτήρια Chi Square (x 2 ) και One Way ANOVA για τη διερεύνηση της στατιστικής διαφοροποίησης των απαντήσεων των σπουδαστών σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές, καθώς και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου. Οι διάφορες συσχετίσεις που προέκυψαν θεωρούνται στατιστικά σηµαντικές αν και µόνο αν αντιστοιχούν σε πιθανότητα p<0,05 (όπως αυτή προκύπτει από τον αντίστοιχο κάθε φορά στατιστικό έλεγχο). Τα ποιοτικά δεδοµένα (κλείδα παρατήρησης και συνεντεύξεις) µετατράπηκαν σε αριθµητικά µεγέθη και επεξεργάστηκαν ποσοτικά. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν παρείχαν πολύτιµο συµπληρωµατικό υλικό και συνεισέφεραν σηµαντικά στην ερµηνεία και τη διευκρίνιση των ποσοτικών δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων, οι εκπαιδευόµενοι έµειναν στην πλειοψηφία τους ικανοποιηµένοι από την παρακολούθηση της διδασκαλίας µέσω τηλεδιάσκεψης. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων στο ερωτηµατολόγιο, το 15,3% έµεινε πάρα πολύ ικανοποιηµένο από την παρακολούθηση της διδασκαλίας, το 66,4% έµεινε αρκετά ικανοποιηµένο, το 17,5% έµεινε λίγο ικανοποιηµένο, ενώ µόνο το 0,7% αποκόµισε

6 292 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών αρνητικές εντυπώσεις από την τηλε-διδασκαλία. Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιηµένοι όταν διδακτικοί στόχοι του µαθήµατος διατυπώνονται µε σαφήνεια (F=4.80, p<0.003) και όταν τα περιεχόµενα παρουσιάζονται σε οργανωµένο πλαίσιο (F=5.18, p<0.002). Επίσης, εξέφρασαν θετικότερες απόψεις όταν ο διδάσκων έλαβε υπόψη του το γνωστικό τους υπόβαθρο (F=3.56, p<0.02) καθώς και το επίπεδο εξοικείωσής τους µε την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη (F=5.10, p<0.002). Σηµαντική θεώρησαν οι σπουδαστές και τη χρησιµοποίηση ψηφιακού υλικού (διαφάνειες Power Point µε κείµενα και εικόνες) κατά την παρουσίαση των διδακτικών περιεχοµένων (F=7.86, p<0.001). Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι απόψεις των ερωτώµενων δεν φαίνεται να επηρεάζονται από ανεξάρτητες µεταβλητές όπως είναι το φύλο τους, η ηλικία τους ή η εξοικείωσή τους µε τέτοιου είδους περιβάλλοντα διδασκαλίας (p>0.05). Σηµαντική στατιστικά σχέση διαπιστώθηκε ανάµεσα στην ικανοποίηση των σπουδαστών από τη διδασκαλία και τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και αµφίδροµης αλληλεπίδρασης µε τον διδάσκοντα (F=6.08, p<0.001). Ως προς το παιδαγωγικό κλίµα που αναπτύχθηκε µεταξύ των αποµακρυσµένων αιθουσών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι σπουδαστές εκτίµησαν ότι η παρέµβαση της τεχνολογίας δεν απέτρεψε την δηµιουργία κλίµατος οικειότητες µεταξύ διδάσκοντα και σπουδαστών (F=6.41, p<0.001). Σε ότι αφορά στην παρουσία του διδάσκοντος διαπιστώθηκε ότι εκτός από την οργάνωση και τη διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και η παρουσία του στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων στο ερωτηµατολόγιο, για να είναι αποτελεσµατικότερη η διδακτική δραστηριότητα, θα πρέπει ο διδάσκων να είναι επιδεικνύει φιλική διάθεση (ποσοστό 79,6%), να είναι γνώστης του αντικειµένου (78,1%), να έχει προετοιµάσει και οργανώσει καλά τις διδακτικές δραστηριότητες (ποσοστό 69,3%), να παρέχει ενίσχυση και ανατροφοδότηση (60,6%), να είναι παραστατικός (ποσοστό 54,9%) και να είναι εξοικειωµένος µε την τεχνολογία (ποσοστό 50,4%). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται άµεσα µε την ικανοποίηση των σπουδαστών από την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης. (F=12.12, p<0.001). Σηµαντική στατιστικά σχέση διαπιστώθηκε ανάµεσα στην διαχείριση του βλέµµατος του διδάσκοντα και τη διαµόρφωση του παιδαγωγικού κλίµατος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (F=7.66, p<0.001). Σε περιπτώσεις όπου ο διδάσκων κοίταζε συνεχώς προς την κάµερα, ή κρατούσε ισορροπία στο χρόνο που απευθυνόταν στους φοιτητές αρχικής και αποµακρυσµένων αιθουσών, οι φοιτητές διατύπωσαν θετικότερες απόψεις για το παιδαγωγικό κλίµα και την αµεσότητα της επικοινωνίας τους µε τον διδάσκοντα. Στην ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων συνέβαλε η ενίσχυση και η ενθάρρυνσή τους από τον διδάσκοντα για την ενεργό συµµετοχή τους σε όλες της φάσεις της διδασκαλίας (F=3.60, p<0.02). Όπως διαπιστώθηκε και από την ανάλυση των δεδοµένων που προήλθαν από την κλείδα παρατήρησης, οι συχνές ερωτήσεις, ο διάλογος και η αλληλεπίδραση κινητοποιούσαν την προσοχή των εκπαιδευόµενων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Σε ότι αφορά τη χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα της εικόνας και του ήχου επηρέασε την προσοχή των ερωτώµενων και προσδιόρισε το επίπεδο εµπλοκής τους στη διδακτική διαδικασία (F=2.84, p<0.02). Ως προς τις σκηνοθετικές επιλογές, διαπιστώθηκε ότι οι συχνές εναλλαγές παραστάσεων (πλάνων) µεταξύ οµιλητή, κοινού και εποπτικού υλικού στην οθόνη προβολής συνέβαλε σηµαντικά στην ικανοποίηση των σπουδαστών (F=2.75, p<0.04). Επίσης, η προβολή των εκάστοτε οµιλητών στην οθόνη µε τρόπο που να φαίνονται καθαρά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και οι κινήσεις των χειλιών τους, βοήθησε την παρακολούθησή τους τόσο από τις αποµακρυσµένες αίθουσες όσο και από τον διδάσκοντα (F=2.77, p<0.03). Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων (απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, κλείδα παρατήρησης, συνεντεύξεις) προέκυψε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν θετικά τους εκπαιδευόµενους ήταν ο πρωτοποριακός

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 293 χαρακτήρας του εγχειρήµατος µε τις ευκαιρίες ανταλλαγής εκπαιδευτικών εµπειριών από απόσταση που δηµιουργεί, οι δυνατότητες άµεσης επικοινωνίας µεταξύ των αποµακρυσµένων µερών καθώς και η πληρέστατη παρουσίαση των διδακτικών περιεχοµένων. Από την άλλη πλευρά, ως τους κυριότερους παράγοντες που τους επηρέασαν αρνητικά, αναφέρουν τις διακοπές στην εικόνα και τον ήχο και το γεγονός ότι κατά τις τηλε-διδασκαλίες αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος στην παρουσίαση των πληροφοριών από τον διδάσκοντα (διάλεξη) και όχι σε συζήτηση. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα από τις συνεντεύξεις µε τους διδάσκοντες, η διδασκαλία στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιµασίας σε σχέση µε µια συµβατική διδασκαλία. Οι κυριότερες δυσκολίες που συνάντησαν οι διδάσκοντες εντοπίστηκαν στους περιορισµούς που έθεταν τα τεχνολογικά µέσα στις κινήσεις τους (δυσκολία ελεύθερης κίνησης σε όλο το χώρο της αίθουσας) και στην περιορισµένη αντίληψη του κλίµατος που επικρατούσε σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα (αν και πότε είχαν απορίες οι εκπαιδευόµενοι, αν το ενδιαφέρον τους διατηρείται, αν κουράζονται κ.λ.π). Για το λόγο αυτό θεώρησαν σηµαντική την παρουσία συντονιστή σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα προκειµένου να τους µεταφέρει το κλίµα που επικρατούσε στην αίθουσα, να τους ενηµερώνει για το αν και πότε υπάρχουν ερωτήσεις από τους φοιτητές και να ενηµερώνει το κοινό της αποµακρυσµένης αίθουσας για τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών µέσων. Σε ότι αφορά στην τεχνολογία, στους περισσότερους διδάσκοντες (85,7%) δηµιούργησε προβλήµατα η χαµηλή πιστότητα της εικόνας και πιο συγκεκριµένα η µη ικανοποιητική απόδοση των χρωµάτων και η µη ευκρινής απόδοση των χαρακτηριστικών των προσώπων των φοιτητών των αποµακρυσµένων τάξεων. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις τα προβλήµατα στον ήχο (διακοπές και επιστροφή ήχου) ήταν τόσο έντονα και συχνά που αποσπούσαν την προσοχή των διδασκόντων από τη διδακτική διαδικασία. Σε ότι αφορά στη διαµόρφωση του χώρου, όλοι οι διδάσκοντες επεσήµαναν ότι η τοποθέτηση της οθόνης προβολής της αποµακρυσµένης τάξης και του εποπτικού υλικού δίπλα και παράλληλα από το έδρανο, τους ανάγκαζε να γυρνάνε την πλάτη τους προς την κάµερα όταν ήθελαν να δουν τι γίνεται στην αποµακρυσµένη τάξη ή να ελέγξουν την ποιότητα προβολής του εποπτικού υλικού. Επίσης, οι διδάσκοντες πρότειναν την τοποθέτηση ενός µόνιτορ για κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα ώστε να έχουν συνεχή εικόνα από όλες τις αίθουσες. Τέλος, η παρουσία των τεχνικών υπευθύνων θεωρείται απαραίτητη από όλους, καθώς έλυσαν τα τεχνικά προβλήµατα όποτε αυτά προέκυψαν, επιτρέποντας έτσι στους διδάσκοντες να ασχοληθούν απερίσπαστοί µε το διδακτικό τους έργο. Για ορισµένους διδάσκοντες, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωµένοι µε το τεχνολογικό σύστηµα (20,5%), η παρουσία του τεχνικού προσωπικού αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική καθώς τους παρείχε καθοδήγηση, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας, για τον τρόπο µε τον οποίο θα χειρίζονταν αποτελεσµατικότερα τα µέσα επικοινωνίας. Συµπεράσµατα Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας αξιολογικής διαδικασίας που είχε στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων (παιδαγωγικών και τεχνολογικών) που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας σε περιβάλλοντα κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την ικανοποίηση των σπουδαστών από την παρακολούθηση διδασκαλιών µέσω τηλεδιάσκεψης. Ως προς τους παράγοντες του διδακτικού πλαισίου που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών από την παρακολούθηση τις εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης, διαπιστώθηκε ότι προσεκτική επιλογή των διδακτικών µεθόδων και τεχνικών βελτιώνει την διδακτική αποτελεσµατικότητα (Volery and Lord, 2000, Palloff and Pratt, 1999). Σηµαντική είναι διδακτική συµπεριφορά του διδάσκοντα ο οποίος, εκτός από το διδακτικό του ρόλο καλείται να αντεπεξέλθει και στο χειρισµό των τεχνολογικών µέσων. Στο περιβάλλον των κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης, η επικοινωνιακότητα του διδάσκοντα, η ενθάρρυνση της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων και η δηµιουργία συνθηκών ενεργούς συµµετοχής τους σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, επέτρεψε τη

8 294 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δηµιουργία θετικού µαθησιακού κλίµατος (Offir, et al. 2003, Salmon, 2000). Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος, φάνηκε ότι η ποιότητα του ήχου και της εικόνας επηρέασε τους εκπαιδευόµενους κατά την παρακολούθηση και κατά τη συµµετοχή τους στις διδακτικές δραστηριότητες. Αναλυτικότερα, οι παράγοντες οι οποίοι βάση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, φαίνεται να επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της τηλε-διδασκαλίας και να συµβάλλουν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων αναφέρονται: Στον προσεκτικό και άρτιο σχεδιασµό της διδασκαλίας: Σχεδιασµός των διδακτικών δραστηριοτήτων, προετοιµασία και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού, έλεγχος των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης από τους τεχνικούς, ενηµέρωση των φοιτητών για τη χρήση των µέσων επικοινωνίας, ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τον τρόπο χειρισµού των επικοινωνιακών µέσων. Στην οργάνωση των διδακτικών δραστηριοτήτων: Προτεραιότητα σε περισσότερο οµαδοσυνεργατικές και µαθητοκεντρικές διδακτικές τεχνικές, ενίσχυση της ενεργούς συµµετοχής των εκπαιδευοµένων, αποφυγή παρουσίασης µεγάλου όγκου πληροφοριών, περιορισµός µονόλογου διδάσκοντος, αξιοποίηση των ερωτήσεων των φοιτητών και εξασφάλιση αρκετού χρόνου για συζήτηση. Στην αξιοποίηση συµπληρωµατικού εκπαιδευτικού υλικού: Ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού µε έµφαση στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, διαµόρφωση του υλικού σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς στόχους και όχι τις δυνατότητες της τεχνολογίας και προσεκτικός σχεδιασµός του υλικού ώστε να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο. Στην παρουσία του διδάσκοντος: Φιλική και ευχάριστη διάθεση προς τους εκπαιδευόµενους, παραστατικότητα και συχνή χρήση χειρονοµιών, προσεκτική κίνηση στο χώρο της αίθουσας, συχνές µατιές στην κάµερα, επίδειξη αισιοδοξίας κατά την εµφάνιση τεχνικών προβληµάτων. Στην παρουσία συντονιστή σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα: Ενίσχυση και ενθάρρυνση για συµµετοχή των φοιτητών των αποµακρυσµένων αιθουσών, ενηµέρωση φοιτητών για τον τρόπο χειρισµού των τεχνικών µέσων, µεταφορά στον διδάσκοντα για το κλίµα που επικρατεί στην αίθουσα, ενηµέρωση των τεχνικών ή του διδάσκοντα για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες και διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας της αίθουσας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Στις σκηνοθετικές επιλογές: Αποφυγή σταθερών πλάνων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εναλλαγές στην προβολή των αποµακρυσµένων αιθουσών και δυνατότητα προβολής όλων των φοιτητών κάθε αίθουσας. Στη αξιοπιστία του τεχνικού περιβάλλοντος: Απουσία διακοπών εικόνας και ήχου, αποφυγή παρασίτων, µικροφωνισµού και επιστροφής ήχου, συγχρονισµός εικόνας-ήχου, ικανοποιητική απόδοση χρωµάτων, ικανοποιητικό µέγεθος οθόνης προβολής και φυσική απόδοση κινήσεων διδάσκοντος Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζονται ενθαρρυντικά καθώς των ενδιαφέρον των συµµετεχόντων και το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης προοιωνίζουν θετικές εξελίξεις στον τοµέα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Απαιτείται όµως µεγάλη προσπάθεια και ουσιαστική έρευνα για την αποτελεσµατική αξιοποίηση της τηλεµατικής τεχνολογίας καθώς τα νέα επικοινωνιακά µέσα δεν µπορούν να αποτελέσουν πανάκεια για όλες τις αδυναµίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Moore and Kearsley, 1996). Σύµφωνα µε πορίσµατα και άλλων ερευνών (Khan, and Hirata, 2001, Hearnshaw, 1999, Goodyear, 1999) η αποτελεσµατική αξιοποίηση περιβαλλόντων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης προϋποθέτει κατάλληλο παιδαγωγικό σχεδιασµό και υιοθέτηση καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα προσαρµόζουν τις διδακτικές τεχνικές στις µαθησιακές απαιτήσεις των συµµετεχόντων. Στο συµπέρασµα που καταλήγουν πολλοί ερευνητές (Hoadley and Pea, 2002, Anderson, et al. 2001,

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 295 Jonassen, 2000) είναι ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας όχι µόνο για την παρουσίαση και τη µετάδοση της πληροφορίας αλλά για την ανάδειξη του ενεργητικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα της γνώσης στη βάση των παιδαγωγικών αρχών της αλληλεπίδρασης, του επιστηµονικού συλλογισµού, της κριτικής σκέψης, των µεταγνωστικών δεξιοτήτων, της συνεργατικής µάθησης και της δηµιουργικότητας, αποτελεί τη βάση της ουσιαστικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Βιβλιογραφία Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D.R., and Archer, W., (2001). Assessing teaching presence in a computer conferencing context, Journal of Asynchronous Learning Networks, 5, 2, 1-17 Bates, A. (2000). Managing Technological Change: Strategies for College and University Leaders, San Francisco: Jossey Bass Belanger,F., and, Jordan, H.D., (2000). Evaluation and implementation of distance learning Technologies, tools and techniques, USA: Idea Group Publishing Bouras, Ch., Gkamas, A. and Tsiatsos, T. (2000). Internet Protocols for Synchronous Distance Learning, Proceedings of 3 rd International Workshop on Network-Based Information Systems, NBIS 2000, Greenwich, UK European Commission, (2003). The role of Universities int the Europe of Knowledge, COM 2003, 58 Final, Brussels Goodyear, P. (1999). Pedagogical Frameworks and Action Research in Open and Distance Learning, European Journal of Open and Distance Learning, 99 (6) Hammond, M. (2000). Communication Within on-line Forums: The Opportunities, the Constrains and the value of a communicative Approach, Computers and Education, 35, Harasim, M., (2000). Shift happens: online education as a new paradigm in learning, The Internet and Higher Education, 3, Hearnshaw, D. (1999). Capitalising on the Strengths and availability of Desktop Videoconference, Active Learning, 9, Hearnshaw, D. (2000). Towards an Objective Approach to the Evaluation of Videoconferencing, Innovations in Education and Training International, 37, 3, Hoadley, C., and Pea, R.D., (2002). Finding the ties and bind: Tools in support of knowledge - building community, in K.A. Renninger, and W. Shumar, (Eds), Building virtual communities: learning and change in cyberspace, Cambridge: University Press Jonassen, D., (2000). Revisiting activity theory as a framework of designing student-centerd learning environments, in D. Jonassen, and S. Land, (Eds), Theoretical foundations of learning environments, LEA. Keegan, D. (2001). Η εξ αποστάσεως Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, στο D. Keegan, (επιµ.), Θέσεις και προβληµατισµοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα: Προποµπός Keith, H., (1999). Higher Education Through Open and Distance Learning, London: Routledge Kerrey, B., and Isakson, J., (2001). The Power of the Internet for Learning: Moving from Promise to Practice, Report of the Web-based Training Educational Commision, Washington DC, 55 Khan, S., and Hirata, A., (2001). Moving Videoconferencing to IP Networks, e Learning, 2, La Rose, R., and Whitten, P., (2000). Re-thinking instructional immediacy for Web courses: a social cognitive exploration, Communication and Education, 49, 4, Latchem, C. (2002). ICT-based Learning Networks and Communities of Practice, Media and Education, 8, National Institute of Multimedia Education (NIME), 1-13 Laurillard, D. (1993). Rethinking University Teaching, London: Routledge

10 296 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών McCombs, B., (2000). Assessing the role of educational technology in the teaching and learning proccess: A learner-centered perspective, Secretary s Conference on Educational Technology: Measuring the Impacts and Shaping the Future, Wasington, DC Moore, M.G., and Kearsley, G., (1996). Distance Education: A systems view, Belmont: Wadsworth Publishing Company Offir, B., Barth, I., Lev, J., and Shteinbok, A., (2003). Teacher-student interactions and learning outcomes in a distance learning environment, Internet and Higher Education, 6, Palloff, R. and Pratt, K. (1999). Building Learning Communities in Cyberspace: Effective Strategies for the On-line Classroom, San Francisco: Jossey Bass Reeves, B. and Nass, C. (1996). The Media Equation How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places, Cambridge: University Press Salmon, G., (2000). E-moderating: the key to teaching and learning online, London: Kogan Page. Volery, T. and Lord, D. (2000). Critical success factors in online education, The International Journal of Educational Management, 14 (15), Vosniadou, S. (1996). Learning environments that promote conceptual change, in S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glasser and H. Mandl (eds), International perspectives on the design of technology-based learning environments, Hillsdale, NJ: Erlbaum Watson, A. and Sasse, A. (1998). Measuring Perceived Quality of Speech and Video in Multimedia Conferencing Applications, Proceedings of the ACM Multimedia 98, 55-60, Bristol: ACM Whittaker, S. (1995). Rethinking Video as a Technology for Interpersonal Communications: Theory and Design Implications, International J. Human Computer Studies, 42, Γκάµας, Α., Ευρυπιώτης, Μ., Καπούλας, Β. και Στάµος Κ. (2003). Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης µε Προηγµένες υνατότητες ιαχείρισης του Μαθήµατος, Πρακτικά του 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ηµητρακοπούλου, Α., (2001). Το επιστηµονικό πεδίο των εκπαιδευτικών εφαρµογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση από απόσταση, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κανταρτζή, Μ., (2000). ιαπανεπιστηµιακό ίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων: Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Λιοναράκης, Α., (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού, στο Α. Λιοναράκης, (επιµ.), Απόψεις και προβληµατισµοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα: Προποµπός. Ματθαίου,. (2001). Γένεση και ανάπτυξη του πανεπιστηµίου της ύστερης νεωτερικότητας: Ιδεολογία και θεσµικά χαρακτηριστικά, στο. Ματθαίου (εκδ.), Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, Αθήνα: ΕΣΕ ΕΠΕ Ματθαίου,. Μουζάκης, Χ. και Ρουσσάκης, Γ. (2001). Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Εφαρµογές της Εκπαιδευτικής Τηλεδιάσκεψης στις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μπαλαούρας, Π. και Μεράκος, Λ. (1998). Σύγχρονη τηλεκπαίδευση και συστάσεις TU-T της σειράς Η, Στα πρακτικά της διηµερίδας GUNet: ιαπανεπιστηµιακό ίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2001), Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας, Αθήνα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Περιεχόμενα. πρόλογος 2

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Περιεχόμενα. πρόλογος 2 Περιεχόμενα πρόλογος 2 1 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Η ηλεκτρονική μάθηση ως εκπαιδευτική πλατφόρμα 2 1.3 Ηλεκτρονική μάθηση και ακαδημαϊκή γνώση 2 1.4 Ορισμοί και οριοθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του προγράμματος Centra για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας του τρίτου νόμου του Νεύτωνα.

Η χρήση του προγράμματος Centra για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας του τρίτου νόμου του Νεύτωνα. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία της Φυσικής με Νέες Τεχνολογίες Η χρήση του προγράμματος Centra για σύγχρονη εξ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Και Εκπαίδευση. Πωςοινέεςτεχνολογίες Εµπλέκονται στην εκπαίδευση; Γιάννης Καµπουρέλης

Νέες Τεχνολογίες Και Εκπαίδευση. Πωςοινέεςτεχνολογίες Εµπλέκονται στην εκπαίδευση; Γιάννης Καµπουρέλης Νέες Τεχνολογίες Και Εκπαίδευση Πωςοινέεςτεχνολογίες Εµπλέκονται στην εκπαίδευση; 1 Νέες Τεχνολογίες & Εκπαίδευση Το µέλλον των κοινωνιών καθορίζεται πάντα από την ικανότητά µας να αξιοποιούµε τηγνώσηκαιτηνεµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

86 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου περιγραφή των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να αναπτυχθούν όχι τόσο συγκεκριµένα,

86 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου περιγραφή των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να αναπτυχθούν όχι τόσο συγκεκριµένα, 85 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου Ενότητα 3.3 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε ορισµένες θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class 928 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class Μιχάλης Καλογιαννάκης ιδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 83 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου Ενότητα 3.3 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε ορισµένες θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση

2. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και στη διάχυση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»

3o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» 3o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» Η Διδασκαλία των μηχανών αναζήτησης με τη μέθοδο της Πολυεπίπεδης Συναλλαγής Τριών Επιπέδων Λιόβας Δημήτριος Δέγγλερη Σοφία Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα