Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Transcript

1 Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη ιδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση Χαράλαµπος Μουζάκης PhD, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Παντελής Μπαλαούρας Ερευνητής, Τµήµα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ Ιωάννης Ρουσσάκης Ερευνητής, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε, ΕΚΠΑ ηµήτριος Ματθαίου Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε, ΕΚΠΑ Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών µε τη συνεχή εξέλιξή τους παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενδο-πανεπιστηµιακών και δια-πανεπιστηµιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα, τα συστήµατα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία περιβαλλόντων τηλεµάθησης τα οποία επιτρέπουν την άµεση επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων και υποστηρίζουν σηµαντικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας όπως είναι η πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση, ο διάλογος και οι συνεργατικές δραστηριότητες. Στα πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριοτέρων παραµέτρων (τεχνολογικών και παιδαγωγικών) που συνοδεύουν την προσπάθεια αξιοποίησης του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε µεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ερευνητική διαδικασία στηρίχθηκε σε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους και στα συµπεράσµατά της υπογραµµίζεται η σηµασία του παιδαγωγικού πλαισίου για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των τεχνολογιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, διδακτική µεθοδολογία, αποτελεσµατικότητα διδασκαλίας Εισαγωγή Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας συνέβαλε σηµαντικά στην αλλαγή των δεδοµένων στην παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους έδωσε τη δυνατότητα εµπλουτισµού των δραστηριοτήτων τους µε προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Bates, 2000, Keith, 1999). Η αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών εντάσσεται σε προσπάθειες συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο πολιτικών εξοικονόµησης πόρων και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (European Commission, 2003, Ματθαίου, 2001). Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών αναπτύσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και την εφαρµογή τους τόσο στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια γενική εκπαίδευση όσο και στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ανάπτυξη εφαρµογών τηλεκπαίδευσης έχει ως στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για µάθηση και κατάρτιση χωρίς χωροχρονικές δεσµεύσεις, την αύξηση του αριθµού των σπουδαστών, την ευελιξία στα προγράµµατα σπουδών και τη χρησιµοποίηση

2 288 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ποικιλίας εκπαιδευτικών µέσων που µπορούν να καλύψουν τις µαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε σπουδαστή (Keegan, 2001) Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η συµβολή της τηλεµατικής τεχνολογίας, η οποία διασφαλίζει τη διαδραστική επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων στη εκπαιδευτική διαδικασία και καθιστά εφικτή τη µεταφορά διαφορετικών τύπων πληροφοριών (εικόνας, ήχου, κειµένου και υπερκειµένου), συµβάλλοντας έτσι στην απεξάρτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το χώρο, το χρόνο και το µονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και διακίνησης της πληροφορίας και της γνώσης (Λιοναράκης, 2001). Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί µια από τις πιο προηγµένες εφαρµογές της τηλεκπαίδευσης και το βασικό της πλεονέκτηµα είναι ότι επιτρέπει την άµεση οπτική και ηχητική επικοινωνία και τη ζωντανή αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γκάµας, κ.ά., 2003, Bouras, et al. 2000). Η δυνατότητα αυτή έχει δηµιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα προσοµοιώσης των λειτουργιών της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως αυτή διεξάγεται σε κανονικές αίθουσες στο περιβάλλον εικονικών αιθουσών διδασκαλίας (virtual classrooms). Προηγµένες υποδοµές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχουν δηµιουργηθεί σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ). Οι αίθουσες αυτές αποτελούν µέρος του πιλοτικού έργου «ιαπανεπιστηµιακό ίκτυο Τηλεκπαίδευσης» που συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι κυριότερες δυνατότητες των αιθουσών εντοπίζονται (Κανταρζή, 2000): Στη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε εικόνα και ήχο µεταξύ όλων των αιθουσών. Στην παρουσίαση διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού υλικού (εντύπου ή ψηφιακού) ταυτόχρονα σε όλες τις διασυνδεδεµένες αίθουσες. Στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και διεξαγωγής διαλόγου και συζητήσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων στην διδακτική διαδικασία από οποιαδήποτε αίθουσα κι αν βρίσκονται. Στη δυνατότητα µαγνητοσκόπησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αποθήκευσής τους σε εξυπηρετητή βίντεο, προκειµένου να είναι διαθέσιµες για προσπέλαση υπό τη µορφή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών επιλέχθηκε η χρήση του ITU-T προτύπου τηλεδιάσκεψης Η.323 (IP over LAN) και υλοποιήθηκαν οι επιµέρους απαιτήσεις του όσον αφορά τους τερµατικούς σταθµούς, Gateways, Gatekeepers και MCU (για µια εκτενή περιγραφή των επιµέρους πρωτοκόλλων και άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βλ. Μπαλαούρας και Μεράκος, 1998). Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται αναφορά στις εκπαιδευτική αξιοποίηση των συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών και εποικοδοµητικών γνωσιοθεωρητικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη µάθηση και παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της τηλε-διδασκαλίας στο περιβάλλον της "εικονικής τάξης" που συνιστούν οι αίθουσες που λειτουργούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρµογών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Οι εφαρµογές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελούν µια πολύ σηµαντική καινοτοµία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού συνδυάζουν νέους τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών και προσφέρουν δυνατότητες άµεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Latchem, 2002, Belanger and Jordan, 2000). Η εκπαιδευτική αξία των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο συνίσταται στην επίτευξη απόλυτα συµµετρικής επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ των

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 289 συµµετεχόντων στην διδακτική διαδικασία, σε µια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα όποια µειονεκτήµατα των τεχνολογιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελούν σηµαντικά εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από απόσταση καθώς εξασφαλίζουν πλεονεκτήµατα όπως είναι η ανάπτυξη συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, η ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου µελέτης, η δυνατότητα καθορισµού του ρυθµού µάθησης από την πλευρά του µαθητή, η πειραµατική εµπλοκή του στην επίλυση ποικιλίας πρακτικών και εµπειρικών προβληµάτων (Volery and Lord, 2000, Harasim, 2000). Όµως, η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών περιορίζεται από µειονεκτήµατα όπως είναι η καθυστέρηση κατά την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η απουσία διαπροσωπικής επαφής, η έλλειψη άµεσης ανατροφοδότησης, η περιορισµένη συµµετοχή σε συζητήσεις και η δυσκολία συντονισµού των διδακτικών δραστηριοτήτων (Khan and Hirata, 2001, Laurillard, 1993). Η ουσιαστική αξιοποίηση των συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και η διατύπωση αξιόπιστων κριτηρίων αποτελεσµατικότητας της διδακτικής/µαθησιακής διαδικασίας αποτελεί θέµα διαπραγµάτευσης για την επιστηµονική κοινότητα. Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά έχουν βαθιές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις (Kerrey and Isakson, 2001, Harasim, 2000). Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω τηλεδιάσκεψης αποτελεί µια πολυδιάστατη και σύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος, όσο και από το σύνολο των βασικών διδακτικών/µαθησιακών παραµέτρων (Hearnshaw, 1999). Για το λόγο αυτό για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιείται µεγάλη ποικιλία δεικτών και µεταβλητών τεχνολογικής και παιδαγωγικής φύσεως καθώς στη διαδικασία της µάθησης εµπλέκονται παράγοντες όπως είναι τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών, η φύση του διδακτικού αντικειµένου, οι διδακτικοί στόχοι, το προσωπικό (διδακτικό, βοηθητικό, τεχνικό), η µεθοδολογία της διδασκαλίας (διάλεξη/ διδασκαλία/ οµαδοσυνεργατική εργασία), ο αριθµός των αιθουσών, ο τεχνολογικός εξοπλισµός των αιθουσών και η αξιοπιστία του δικτύου επικοινωνίας (ποιότητα εικόνας, ήχου, ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων κλπ). Κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρµογών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σηµαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος µε τον οποίο δοµούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και οι µέθοδοι ανάλυσης, ενώ διαφαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης νέων θεωρητικών µοντέλων που να υποστηρίζουν την αξιολογική διαδικασία. Η µέχρι τώρα εµπειρία από την αξιοποίηση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει δείξει ότι η απλή µετάδοση οπτικοακουστικών πληροφοριών και η επίτευξη άµεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας δεν συνεπάγεται την αποτελεσµατική επίτευξη των γνωστικών στόχων εάν δεν συνοδεύεται από τις κατάλληλες διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να συµµετέχει µε ενεργητικό τρόπο σε όλες τις φάσεις της µαθησιακής διαδικασίας (Ράπτης και Ράπτη, 2002, Anderson, et al. 2001). Η ουσιαστική αξιοποίηση των εφαρµογών αυτών ακολουθεί τις αρχές των σύγχρονων εποικοδοµητικών θεωρήσεων για τη µάθηση, οι οποίες δίνουν έµφαση στον κατάλληλο συντονισµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, στον ενεργητικό και κατασκευαστικό χαρακτήρα της γνώσης, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στη δηµιουργική εµπλοκή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία ( ηµητρακοπούλου, 2001, Jonassen, 2000, Vosniadou, 1996). Οι θέσεις αυτές υπογραµµίζουν τη σηµασία των παραγόντων που συγκροτούν το παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναφέρονται στον κατάλληλο σχεδιασµό των διδακτικών δραστηριοτήτων, την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών, την ανατροφοδότηση και την ανάπτυξη κλίµατος διαλόγου, συµµετοχής και συνεργασίας µεταξύ όλων

4 290 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών των εµπλεκοµένων στη διδακτική διαδικασία (Volery and Lord, 2000, Goodyear, 1999). Η ενεργοποίηση των ανώτερων γνωστικών σχηµάτων των σπουδαστών και η ουσιαστικοποίηση της µάθησης προϋποθέτει εκτός από τη µεθοδολογική παρουσίαση των περιεχοµένων διδασκαλίας και την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων που προωθούν τη µάθηση στο επίπεδο της λειτουργικής κατανόησης (Hammond, 2000, Palloff and Pratt, 1999). Σηµαντικός είναι ο ρόλος του διδάσκοντος που προϋποθέτει την ικανότητά του να αξιοποιεί τα τεχνολογικά µέσα για δηµιουργήσει το κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο µε σκοπό να παρουσιάσει µε οργανωµένο τρόπο τις πληροφορίες, να αλληλεπιδρά µε τους σπουδαστές, να τους καθοδηγεί και να τους ανατροφοδοτεί και να τους εµπλέκει σε µαθησιακές δραστηριότητες προάγοντας µεταγνωστικές στρατηγικές (Hoadley and Pea, 2002, La Rose and Whitten, 2000, McCombs, 2000). Το πεδίο της έρευνας Η αξιολογική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων µε την τηλε-διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων από προπτυχιακά µαθήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µεταπτυχιακά µαθήµατα του τµήµατος Πληροφορικής, του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Πίνακας 1). Στην έρευνα έλαβαν µέρος 137 σπουδαστές. Το 62% (Ν=85) ήταν γυναίκες και το 38% (Ν=52) άνδρες. Το 31,3% (Ν=43) ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, το 62% (Ν=65) ήταν µεταπτυχιακοί φοιτητές και το 3,6% (Ν=5) ήταν ερευνητές στον τοµέα των νέων τεχνολογιών. Τέλος, σε ότι αφορά στην εξοικείωση των συµµετεχόντων µε την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη το 67,2% (Ν=92) του δείγµατος δεν ήταν εξοικειωµένο µε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά συµβάντα, το 22,6% (Ν=31) διέθετε κάποια εµπειρία, χωρίς όµως τα άτοµα αυτά να αισθάνονται απόλυτα εξοικειωµένα και το 10,2% (Ν=14) διέθετε µεγάλη εµπειρία από διδασκαλίες σε αντίστοιχα περιβάλλοντα. Τµήµα Οργ.& ιοίκ. Επιχειρήσεων ΟΠΑ* Παιδαγωγικό Τµήµα ΕΚΠΑ* Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΕΜΠ*.Ε., Επίπεδο σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Αίθουσα καθηγητή ΟΠΑ ΕΚΠΑ Αίθουσες Αριθµός φοιτητών φοιτητών ΟΠΑ 19 ΕΚΠΑ 17 ΕΜΠ 12 ΕΚΠΑ 17 ΟΠΑ 23 ΕΜΠ 14 ΕΜΠ 9 ΕΜΠ ΕΚΠΑ 7 ΟΠΑ 7 Ανώτατη Σχολή Μεταπτυχιακές Καλών Τεχνών σπουδές ΕΜΠ ΟΠΑ 12 Πίνακας 1. Περιπτώσεις Αξιοποίησης Υπηρεσιών Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Η µεθοδολογία της έρευνας Κατά τη διεξαγωγή της αξιολογικής διαδικασίας το ενδιαφέρον εστιάστηκε προς τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας (teaching effectiveness) σε περιβάλλοντα κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας δοµήθηκε ένα σύστηµα κριτηρίων και µεταβλητών µε στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση των

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 291 στοιχείων που επηρέασαν τη διδακτική πράξη στο περιβάλλον των κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Το ερευνητικό σχήµα περιελάµβανε και τη διερεύνηση παραγόντων του τεχνολογικού περιβάλλοντος και το βαθµό στον οποίο επηρέασαν τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας (Ματθαίου, κ.ά., 2001). Τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος στα οποία δόθηκε έµφαση ήταν η ποιότητα της εικόνας και του ήχου καθώς και οι σκηνοθετικές επιλογές. Τα στοιχεία αυτά επιλέχθηκαν γιατί, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία (Hearnshaw 2000, Watson and Sasse, 1998, Reeves and Nass, 1996, Whittaker, 1995), επηρεάζουν το πλαίσιο διεξαγωγής όλων των φάσεων της διδακτικής διαδικασίας και προσδιορίζουν τις µορφές και τη συχνότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο που οριοθετούν οι προαναφερόµενες θέσεις διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: Ποιες οργανωτικές και διδακτικές δραστηριότητες καθιστούν ποιο αποτελεσµατική τη διδασκαλία στα περιβάλλοντα τηλεδιάσκεψης; Ποια χαρακτηριστικά του διδάσκοντος καθιστούν αποτελεσµατικότερες τις παρεµβάσεις του στο περιβάλλον της εικονικής αίθουσας; Σε ποιο βαθµό τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος (ποιότητα εικόνας, ήχου, σκηνοθετικές επιλογές) επηρεάζουν την παρακολούθηση και τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων; Το ερευνητικό σχήµα περιελάµβανε τη διερεύνηση 35 µεταβλητών, η αξιοπιστία των οποίων υπολογίστηκε µε βάση το συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach (α=0.80). Για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων, τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Το ερωτηµατολόγιο το οποίο δόθηκε στους φοιτητές προς συµπλήρωση αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε τηλεδιάσκεψης. Η κλείδα παρατήρησης, η οποία συµπληρώθηκε από τον ερευνητή στο πεδίο της έρευνας. Αντίστοιχο υλικό αντλήθηκε από τη βιντεοσκόπηση των τηλε-µαθηµάτων και τη λεπτοµερέστερη ανάλυση των στοιχείων που είχαν ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη όπου οι διδάσκοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τον τρόπο που βίωσαν το συγκεκριµένο γεγονός. Για την ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσµάτων, εφαρµόστηκε η περιγραφική και επαγωγική στατιστική µε τη χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS Συγκεκριµένα, υπολογίστηκαν σχετικές και απόλυτες συχνότητες και χρησιµοποιήθηκαν τα στατιστικά κριτήρια Chi Square (x 2 ) και One Way ANOVA για τη διερεύνηση της στατιστικής διαφοροποίησης των απαντήσεων των σπουδαστών σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές, καθώς και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου. Οι διάφορες συσχετίσεις που προέκυψαν θεωρούνται στατιστικά σηµαντικές αν και µόνο αν αντιστοιχούν σε πιθανότητα p<0,05 (όπως αυτή προκύπτει από τον αντίστοιχο κάθε φορά στατιστικό έλεγχο). Τα ποιοτικά δεδοµένα (κλείδα παρατήρησης και συνεντεύξεις) µετατράπηκαν σε αριθµητικά µεγέθη και επεξεργάστηκαν ποσοτικά. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν παρείχαν πολύτιµο συµπληρωµατικό υλικό και συνεισέφεραν σηµαντικά στην ερµηνεία και τη διευκρίνιση των ποσοτικών δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων, οι εκπαιδευόµενοι έµειναν στην πλειοψηφία τους ικανοποιηµένοι από την παρακολούθηση της διδασκαλίας µέσω τηλεδιάσκεψης. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων στο ερωτηµατολόγιο, το 15,3% έµεινε πάρα πολύ ικανοποιηµένο από την παρακολούθηση της διδασκαλίας, το 66,4% έµεινε αρκετά ικανοποιηµένο, το 17,5% έµεινε λίγο ικανοποιηµένο, ενώ µόνο το 0,7% αποκόµισε

6 292 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών αρνητικές εντυπώσεις από την τηλε-διδασκαλία. Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιηµένοι όταν διδακτικοί στόχοι του µαθήµατος διατυπώνονται µε σαφήνεια (F=4.80, p<0.003) και όταν τα περιεχόµενα παρουσιάζονται σε οργανωµένο πλαίσιο (F=5.18, p<0.002). Επίσης, εξέφρασαν θετικότερες απόψεις όταν ο διδάσκων έλαβε υπόψη του το γνωστικό τους υπόβαθρο (F=3.56, p<0.02) καθώς και το επίπεδο εξοικείωσής τους µε την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη (F=5.10, p<0.002). Σηµαντική θεώρησαν οι σπουδαστές και τη χρησιµοποίηση ψηφιακού υλικού (διαφάνειες Power Point µε κείµενα και εικόνες) κατά την παρουσίαση των διδακτικών περιεχοµένων (F=7.86, p<0.001). Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι απόψεις των ερωτώµενων δεν φαίνεται να επηρεάζονται από ανεξάρτητες µεταβλητές όπως είναι το φύλο τους, η ηλικία τους ή η εξοικείωσή τους µε τέτοιου είδους περιβάλλοντα διδασκαλίας (p>0.05). Σηµαντική στατιστικά σχέση διαπιστώθηκε ανάµεσα στην ικανοποίηση των σπουδαστών από τη διδασκαλία και τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και αµφίδροµης αλληλεπίδρασης µε τον διδάσκοντα (F=6.08, p<0.001). Ως προς το παιδαγωγικό κλίµα που αναπτύχθηκε µεταξύ των αποµακρυσµένων αιθουσών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι σπουδαστές εκτίµησαν ότι η παρέµβαση της τεχνολογίας δεν απέτρεψε την δηµιουργία κλίµατος οικειότητες µεταξύ διδάσκοντα και σπουδαστών (F=6.41, p<0.001). Σε ότι αφορά στην παρουσία του διδάσκοντος διαπιστώθηκε ότι εκτός από την οργάνωση και τη διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και η παρουσία του στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων στο ερωτηµατολόγιο, για να είναι αποτελεσµατικότερη η διδακτική δραστηριότητα, θα πρέπει ο διδάσκων να είναι επιδεικνύει φιλική διάθεση (ποσοστό 79,6%), να είναι γνώστης του αντικειµένου (78,1%), να έχει προετοιµάσει και οργανώσει καλά τις διδακτικές δραστηριότητες (ποσοστό 69,3%), να παρέχει ενίσχυση και ανατροφοδότηση (60,6%), να είναι παραστατικός (ποσοστό 54,9%) και να είναι εξοικειωµένος µε την τεχνολογία (ποσοστό 50,4%). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται άµεσα µε την ικανοποίηση των σπουδαστών από την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης. (F=12.12, p<0.001). Σηµαντική στατιστικά σχέση διαπιστώθηκε ανάµεσα στην διαχείριση του βλέµµατος του διδάσκοντα και τη διαµόρφωση του παιδαγωγικού κλίµατος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (F=7.66, p<0.001). Σε περιπτώσεις όπου ο διδάσκων κοίταζε συνεχώς προς την κάµερα, ή κρατούσε ισορροπία στο χρόνο που απευθυνόταν στους φοιτητές αρχικής και αποµακρυσµένων αιθουσών, οι φοιτητές διατύπωσαν θετικότερες απόψεις για το παιδαγωγικό κλίµα και την αµεσότητα της επικοινωνίας τους µε τον διδάσκοντα. Στην ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων συνέβαλε η ενίσχυση και η ενθάρρυνσή τους από τον διδάσκοντα για την ενεργό συµµετοχή τους σε όλες της φάσεις της διδασκαλίας (F=3.60, p<0.02). Όπως διαπιστώθηκε και από την ανάλυση των δεδοµένων που προήλθαν από την κλείδα παρατήρησης, οι συχνές ερωτήσεις, ο διάλογος και η αλληλεπίδραση κινητοποιούσαν την προσοχή των εκπαιδευόµενων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Σε ότι αφορά τη χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα της εικόνας και του ήχου επηρέασε την προσοχή των ερωτώµενων και προσδιόρισε το επίπεδο εµπλοκής τους στη διδακτική διαδικασία (F=2.84, p<0.02). Ως προς τις σκηνοθετικές επιλογές, διαπιστώθηκε ότι οι συχνές εναλλαγές παραστάσεων (πλάνων) µεταξύ οµιλητή, κοινού και εποπτικού υλικού στην οθόνη προβολής συνέβαλε σηµαντικά στην ικανοποίηση των σπουδαστών (F=2.75, p<0.04). Επίσης, η προβολή των εκάστοτε οµιλητών στην οθόνη µε τρόπο που να φαίνονται καθαρά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και οι κινήσεις των χειλιών τους, βοήθησε την παρακολούθησή τους τόσο από τις αποµακρυσµένες αίθουσες όσο και από τον διδάσκοντα (F=2.77, p<0.03). Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων (απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, κλείδα παρατήρησης, συνεντεύξεις) προέκυψε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν θετικά τους εκπαιδευόµενους ήταν ο πρωτοποριακός

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 293 χαρακτήρας του εγχειρήµατος µε τις ευκαιρίες ανταλλαγής εκπαιδευτικών εµπειριών από απόσταση που δηµιουργεί, οι δυνατότητες άµεσης επικοινωνίας µεταξύ των αποµακρυσµένων µερών καθώς και η πληρέστατη παρουσίαση των διδακτικών περιεχοµένων. Από την άλλη πλευρά, ως τους κυριότερους παράγοντες που τους επηρέασαν αρνητικά, αναφέρουν τις διακοπές στην εικόνα και τον ήχο και το γεγονός ότι κατά τις τηλε-διδασκαλίες αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος στην παρουσίαση των πληροφοριών από τον διδάσκοντα (διάλεξη) και όχι σε συζήτηση. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα από τις συνεντεύξεις µε τους διδάσκοντες, η διδασκαλία στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιµασίας σε σχέση µε µια συµβατική διδασκαλία. Οι κυριότερες δυσκολίες που συνάντησαν οι διδάσκοντες εντοπίστηκαν στους περιορισµούς που έθεταν τα τεχνολογικά µέσα στις κινήσεις τους (δυσκολία ελεύθερης κίνησης σε όλο το χώρο της αίθουσας) και στην περιορισµένη αντίληψη του κλίµατος που επικρατούσε σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα (αν και πότε είχαν απορίες οι εκπαιδευόµενοι, αν το ενδιαφέρον τους διατηρείται, αν κουράζονται κ.λ.π). Για το λόγο αυτό θεώρησαν σηµαντική την παρουσία συντονιστή σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα προκειµένου να τους µεταφέρει το κλίµα που επικρατούσε στην αίθουσα, να τους ενηµερώνει για το αν και πότε υπάρχουν ερωτήσεις από τους φοιτητές και να ενηµερώνει το κοινό της αποµακρυσµένης αίθουσας για τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών µέσων. Σε ότι αφορά στην τεχνολογία, στους περισσότερους διδάσκοντες (85,7%) δηµιούργησε προβλήµατα η χαµηλή πιστότητα της εικόνας και πιο συγκεκριµένα η µη ικανοποιητική απόδοση των χρωµάτων και η µη ευκρινής απόδοση των χαρακτηριστικών των προσώπων των φοιτητών των αποµακρυσµένων τάξεων. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις τα προβλήµατα στον ήχο (διακοπές και επιστροφή ήχου) ήταν τόσο έντονα και συχνά που αποσπούσαν την προσοχή των διδασκόντων από τη διδακτική διαδικασία. Σε ότι αφορά στη διαµόρφωση του χώρου, όλοι οι διδάσκοντες επεσήµαναν ότι η τοποθέτηση της οθόνης προβολής της αποµακρυσµένης τάξης και του εποπτικού υλικού δίπλα και παράλληλα από το έδρανο, τους ανάγκαζε να γυρνάνε την πλάτη τους προς την κάµερα όταν ήθελαν να δουν τι γίνεται στην αποµακρυσµένη τάξη ή να ελέγξουν την ποιότητα προβολής του εποπτικού υλικού. Επίσης, οι διδάσκοντες πρότειναν την τοποθέτηση ενός µόνιτορ για κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα ώστε να έχουν συνεχή εικόνα από όλες τις αίθουσες. Τέλος, η παρουσία των τεχνικών υπευθύνων θεωρείται απαραίτητη από όλους, καθώς έλυσαν τα τεχνικά προβλήµατα όποτε αυτά προέκυψαν, επιτρέποντας έτσι στους διδάσκοντες να ασχοληθούν απερίσπαστοί µε το διδακτικό τους έργο. Για ορισµένους διδάσκοντες, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωµένοι µε το τεχνολογικό σύστηµα (20,5%), η παρουσία του τεχνικού προσωπικού αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική καθώς τους παρείχε καθοδήγηση, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας, για τον τρόπο µε τον οποίο θα χειρίζονταν αποτελεσµατικότερα τα µέσα επικοινωνίας. Συµπεράσµατα Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας αξιολογικής διαδικασίας που είχε στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων (παιδαγωγικών και τεχνολογικών) που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας σε περιβάλλοντα κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την ικανοποίηση των σπουδαστών από την παρακολούθηση διδασκαλιών µέσω τηλεδιάσκεψης. Ως προς τους παράγοντες του διδακτικού πλαισίου που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών από την παρακολούθηση τις εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης, διαπιστώθηκε ότι προσεκτική επιλογή των διδακτικών µεθόδων και τεχνικών βελτιώνει την διδακτική αποτελεσµατικότητα (Volery and Lord, 2000, Palloff and Pratt, 1999). Σηµαντική είναι διδακτική συµπεριφορά του διδάσκοντα ο οποίος, εκτός από το διδακτικό του ρόλο καλείται να αντεπεξέλθει και στο χειρισµό των τεχνολογικών µέσων. Στο περιβάλλον των κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης, η επικοινωνιακότητα του διδάσκοντα, η ενθάρρυνση της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων και η δηµιουργία συνθηκών ενεργούς συµµετοχής τους σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, επέτρεψε τη

8 294 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δηµιουργία θετικού µαθησιακού κλίµατος (Offir, et al. 2003, Salmon, 2000). Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού περιβάλλοντος, φάνηκε ότι η ποιότητα του ήχου και της εικόνας επηρέασε τους εκπαιδευόµενους κατά την παρακολούθηση και κατά τη συµµετοχή τους στις διδακτικές δραστηριότητες. Αναλυτικότερα, οι παράγοντες οι οποίοι βάση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, φαίνεται να επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της τηλε-διδασκαλίας και να συµβάλλουν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων αναφέρονται: Στον προσεκτικό και άρτιο σχεδιασµό της διδασκαλίας: Σχεδιασµός των διδακτικών δραστηριοτήτων, προετοιµασία και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού, έλεγχος των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης από τους τεχνικούς, ενηµέρωση των φοιτητών για τη χρήση των µέσων επικοινωνίας, ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τον τρόπο χειρισµού των επικοινωνιακών µέσων. Στην οργάνωση των διδακτικών δραστηριοτήτων: Προτεραιότητα σε περισσότερο οµαδοσυνεργατικές και µαθητοκεντρικές διδακτικές τεχνικές, ενίσχυση της ενεργούς συµµετοχής των εκπαιδευοµένων, αποφυγή παρουσίασης µεγάλου όγκου πληροφοριών, περιορισµός µονόλογου διδάσκοντος, αξιοποίηση των ερωτήσεων των φοιτητών και εξασφάλιση αρκετού χρόνου για συζήτηση. Στην αξιοποίηση συµπληρωµατικού εκπαιδευτικού υλικού: Ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού µε έµφαση στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, διαµόρφωση του υλικού σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς στόχους και όχι τις δυνατότητες της τεχνολογίας και προσεκτικός σχεδιασµός του υλικού ώστε να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο. Στην παρουσία του διδάσκοντος: Φιλική και ευχάριστη διάθεση προς τους εκπαιδευόµενους, παραστατικότητα και συχνή χρήση χειρονοµιών, προσεκτική κίνηση στο χώρο της αίθουσας, συχνές µατιές στην κάµερα, επίδειξη αισιοδοξίας κατά την εµφάνιση τεχνικών προβληµάτων. Στην παρουσία συντονιστή σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα: Ενίσχυση και ενθάρρυνση για συµµετοχή των φοιτητών των αποµακρυσµένων αιθουσών, ενηµέρωση φοιτητών για τον τρόπο χειρισµού των τεχνικών µέσων, µεταφορά στον διδάσκοντα για το κλίµα που επικρατεί στην αίθουσα, ενηµέρωση των τεχνικών ή του διδάσκοντα για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες και διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας της αίθουσας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Στις σκηνοθετικές επιλογές: Αποφυγή σταθερών πλάνων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εναλλαγές στην προβολή των αποµακρυσµένων αιθουσών και δυνατότητα προβολής όλων των φοιτητών κάθε αίθουσας. Στη αξιοπιστία του τεχνικού περιβάλλοντος: Απουσία διακοπών εικόνας και ήχου, αποφυγή παρασίτων, µικροφωνισµού και επιστροφής ήχου, συγχρονισµός εικόνας-ήχου, ικανοποιητική απόδοση χρωµάτων, ικανοποιητικό µέγεθος οθόνης προβολής και φυσική απόδοση κινήσεων διδάσκοντος Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζονται ενθαρρυντικά καθώς των ενδιαφέρον των συµµετεχόντων και το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης προοιωνίζουν θετικές εξελίξεις στον τοµέα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Απαιτείται όµως µεγάλη προσπάθεια και ουσιαστική έρευνα για την αποτελεσµατική αξιοποίηση της τηλεµατικής τεχνολογίας καθώς τα νέα επικοινωνιακά µέσα δεν µπορούν να αποτελέσουν πανάκεια για όλες τις αδυναµίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Moore and Kearsley, 1996). Σύµφωνα µε πορίσµατα και άλλων ερευνών (Khan, and Hirata, 2001, Hearnshaw, 1999, Goodyear, 1999) η αποτελεσµατική αξιοποίηση περιβαλλόντων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης προϋποθέτει κατάλληλο παιδαγωγικό σχεδιασµό και υιοθέτηση καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα προσαρµόζουν τις διδακτικές τεχνικές στις µαθησιακές απαιτήσεις των συµµετεχόντων. Στο συµπέρασµα που καταλήγουν πολλοί ερευνητές (Hoadley and Pea, 2002, Anderson, et al. 2001,

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 295 Jonassen, 2000) είναι ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας όχι µόνο για την παρουσίαση και τη µετάδοση της πληροφορίας αλλά για την ανάδειξη του ενεργητικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα της γνώσης στη βάση των παιδαγωγικών αρχών της αλληλεπίδρασης, του επιστηµονικού συλλογισµού, της κριτικής σκέψης, των µεταγνωστικών δεξιοτήτων, της συνεργατικής µάθησης και της δηµιουργικότητας, αποτελεί τη βάση της ουσιαστικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Βιβλιογραφία Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D.R., and Archer, W., (2001). Assessing teaching presence in a computer conferencing context, Journal of Asynchronous Learning Networks, 5, 2, 1-17 Bates, A. (2000). Managing Technological Change: Strategies for College and University Leaders, San Francisco: Jossey Bass Belanger,F., and, Jordan, H.D., (2000). Evaluation and implementation of distance learning Technologies, tools and techniques, USA: Idea Group Publishing Bouras, Ch., Gkamas, A. and Tsiatsos, T. (2000). Internet Protocols for Synchronous Distance Learning, Proceedings of 3 rd International Workshop on Network-Based Information Systems, NBIS 2000, Greenwich, UK European Commission, (2003). The role of Universities int the Europe of Knowledge, COM 2003, 58 Final, Brussels Goodyear, P. (1999). Pedagogical Frameworks and Action Research in Open and Distance Learning, European Journal of Open and Distance Learning, 99 (6) Hammond, M. (2000). Communication Within on-line Forums: The Opportunities, the Constrains and the value of a communicative Approach, Computers and Education, 35, Harasim, M., (2000). Shift happens: online education as a new paradigm in learning, The Internet and Higher Education, 3, Hearnshaw, D. (1999). Capitalising on the Strengths and availability of Desktop Videoconference, Active Learning, 9, Hearnshaw, D. (2000). Towards an Objective Approach to the Evaluation of Videoconferencing, Innovations in Education and Training International, 37, 3, Hoadley, C., and Pea, R.D., (2002). Finding the ties and bind: Tools in support of knowledge - building community, in K.A. Renninger, and W. Shumar, (Eds), Building virtual communities: learning and change in cyberspace, Cambridge: University Press Jonassen, D., (2000). Revisiting activity theory as a framework of designing student-centerd learning environments, in D. Jonassen, and S. Land, (Eds), Theoretical foundations of learning environments, LEA. Keegan, D. (2001). Η εξ αποστάσεως Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, στο D. Keegan, (επιµ.), Θέσεις και προβληµατισµοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα: Προποµπός Keith, H., (1999). Higher Education Through Open and Distance Learning, London: Routledge Kerrey, B., and Isakson, J., (2001). The Power of the Internet for Learning: Moving from Promise to Practice, Report of the Web-based Training Educational Commision, Washington DC, 55 Khan, S., and Hirata, A., (2001). Moving Videoconferencing to IP Networks, e Learning, 2, La Rose, R., and Whitten, P., (2000). Re-thinking instructional immediacy for Web courses: a social cognitive exploration, Communication and Education, 49, 4, Latchem, C. (2002). ICT-based Learning Networks and Communities of Practice, Media and Education, 8, National Institute of Multimedia Education (NIME), 1-13 Laurillard, D. (1993). Rethinking University Teaching, London: Routledge

10 296 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών McCombs, B., (2000). Assessing the role of educational technology in the teaching and learning proccess: A learner-centered perspective, Secretary s Conference on Educational Technology: Measuring the Impacts and Shaping the Future, Wasington, DC Moore, M.G., and Kearsley, G., (1996). Distance Education: A systems view, Belmont: Wadsworth Publishing Company Offir, B., Barth, I., Lev, J., and Shteinbok, A., (2003). Teacher-student interactions and learning outcomes in a distance learning environment, Internet and Higher Education, 6, Palloff, R. and Pratt, K. (1999). Building Learning Communities in Cyberspace: Effective Strategies for the On-line Classroom, San Francisco: Jossey Bass Reeves, B. and Nass, C. (1996). The Media Equation How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places, Cambridge: University Press Salmon, G., (2000). E-moderating: the key to teaching and learning online, London: Kogan Page. Volery, T. and Lord, D. (2000). Critical success factors in online education, The International Journal of Educational Management, 14 (15), Vosniadou, S. (1996). Learning environments that promote conceptual change, in S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glasser and H. Mandl (eds), International perspectives on the design of technology-based learning environments, Hillsdale, NJ: Erlbaum Watson, A. and Sasse, A. (1998). Measuring Perceived Quality of Speech and Video in Multimedia Conferencing Applications, Proceedings of the ACM Multimedia 98, 55-60, Bristol: ACM Whittaker, S. (1995). Rethinking Video as a Technology for Interpersonal Communications: Theory and Design Implications, International J. Human Computer Studies, 42, Γκάµας, Α., Ευρυπιώτης, Μ., Καπούλας, Β. και Στάµος Κ. (2003). Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης µε Προηγµένες υνατότητες ιαχείρισης του Μαθήµατος, Πρακτικά του 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ηµητρακοπούλου, Α., (2001). Το επιστηµονικό πεδίο των εκπαιδευτικών εφαρµογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση από απόσταση, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κανταρτζή, Μ., (2000). ιαπανεπιστηµιακό ίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων: Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Λιοναράκης, Α., (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού, στο Α. Λιοναράκης, (επιµ.), Απόψεις και προβληµατισµοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα: Προποµπός. Ματθαίου,. (2001). Γένεση και ανάπτυξη του πανεπιστηµίου της ύστερης νεωτερικότητας: Ιδεολογία και θεσµικά χαρακτηριστικά, στο. Ματθαίου (εκδ.), Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, Αθήνα: ΕΣΕ ΕΠΕ Ματθαίου,. Μουζάκης, Χ. και Ρουσσάκης, Γ. (2001). Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Εφαρµογές της Εκπαιδευτικής Τηλεδιάσκεψης στις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μπαλαούρας, Π. και Μεράκος, Λ. (1998). Σύγχρονη τηλεκπαίδευση και συστάσεις TU-T της σειράς Η, Στα πρακτικά της διηµερίδας GUNet: ιαπανεπιστηµιακό ίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2001), Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας, Αθήνα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Evaluating lectures webcasted over the Internet at the University of Athens Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ενός Συστήματος Παιδαγωγικών Κριτηρίων Αξιολόγησης της Διδακτικής Διαδικασίας στο Περιβάλλον της Εικονικής Τάξης στο GUNet

Διαμόρφωση ενός Συστήματος Παιδαγωγικών Κριτηρίων Αξιολόγησης της Διδακτικής Διαδικασίας στο Περιβάλλον της Εικονικής Τάξης στο GUNet Διαμόρφωση ενός Συστήματος Παιδαγωγικών Κριτηρίων Αξιολόγησης της Διδακτικής Διαδικασίας στο Περιβάλλον της Εικονικής Τάξης στο GUNet Ματθαίου Δημήτριος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Μουζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ*

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ* Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ 3. (Α)σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προτάσεις - Προοπτικές ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα