ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ ΣΖΛ:-FAX: Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ Ζξάθιεην, Αξ.πξση Κνηλ: Τπνπξγφ Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο, θα Ξελνγηαλλαθνπνχινπ Γηνηθεηή Γ.Τ.ΠΔ.Κξήηεο, θ. Φξαγθηαδνπιάθε Γηνηθεηή ΠΑΓΝΖ, θ. Κνθθίλε Γηνηθεηή ΒΠΓΝΖ, θ. Κπδσλάθε Γηεπζπληή Γελ. Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θ. Μπαδηψηε Κσλ/λν Πξφεδξν Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Εψξα Οδπζζέα Γπλάκεη ηνπ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/23966/0022/ , έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θ. Κσλζηαληίλν Μπαδηψηε απνθαίλεηαη πσο νη απνδνρέο απφ ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία πθίζηαληαη ηηο πεξηθνπέο ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα επηδφκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πγθεθξηκέλα ην έγγξαθν αλαθέξεη φηη «ηφζν ε εηδηθή ακνηβή πνπ ιακβάλνπλ νη Παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2889/2001, φζν θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη ηαηξνί (ηαηξνί ηνπ Δ..Τ. θαη Παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί), ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζα πξέπεη απφ λα κεησζνχλ θαηά 12% θαζφζνλ νη ελ ιφγσ ακνηβέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ξεηέο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ

2 άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 θαη απφ λα κεησζνχλ θαηά 8%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3845/2010. Ωο ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν εθπξνζψπεζεο ησλ ηαηξψλ ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, κε γλψκνλα πάληα ηελ πξνάζπηζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη κε βάζεη ηα φζα εζθαικέλνο νξίδνληαη ζην κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/23966/0022/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε ηα θάησζη: Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2889/2001 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3868/2010 θαζηεξψζεθε ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην Δ..Τ. κε ηελ επέθηαζε ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ηε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ. Ζ ακνηβή γηα ηελ επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζην λνζνθνκείν απφ ηνλ εμεηαδφκελν αζζελή. Ζ ακνηβή γηα ηηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηαβάιινληαη ζην λνζνθνκείν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ξπζκίζεηο θαη ηηκνιφγην, είηε απφ ηνλ αζζελή είηε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. Αλ ν αζζελήο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο, θαηαβάιιεη ζην λνζνθνκείν ακνηβή γηα ηηο πξάμεηο απηέο κε βάζε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ηηκνιφγην. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαζνξίζζεθε ην χςνο ηεο ακνηβήο, πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν, θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ, ρεηξνπξγείσλ θαη εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Ζ θαηαβαιιφκελε ζην λνζνθνκείν ακνηβή, γηα επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν θαη γηα ηηο ινηπέο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη επεκβάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ

3 λνζνθνκείνπ, θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ παξνχζα δηάηαμε, ήηνη ηα ρξήκαηα θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη αλνηρζεί ζε θάζε Κξαηηθφ Ννζνθνκείν, Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ιεηηνπξγίαο απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ (Δ.Λ.Λ.ΑΠ.Η), ρσξηζηφ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο θαη εθεκεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, δειαδή ν έιεγρνο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη, φρη κε ηελ ζπλήζε θαη γλσζηή ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ δηαδηθαζία ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ αιιά κε ηελ ινγηζηηθή δηπινγξαθηθή κέζνδν. Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη απφ ηα φξγαλά ηνπ. Όξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη: α) Σξηκειήο Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ ην Γηνηθεηή, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ην λνζνθνκείνπ, β) Ζ Γξακκαηεία ηνπ ινγαξηαζκνχ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, ν ηίηινο, ν ηξφπνο αλάιεςεο θαη δηάζεζεο ησλ θνλδπιίσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ». 3. Δπεηδή, θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο δηαηάμεσο εθδφζεθε ε θ.π.α ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο - Πξφλνηαο ππ αξηζ. Τ4α/Γ.Π.νηθ («Οινήκεξε ιεηηνπξγία Ννζνθνκείσλ θαη θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο γηα επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηαλέκεηαη ζην λνζνθνκείν θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία», ΦΔΚ Β 1643/ ), πνπ νξίδεη ζην άξζξν 6, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ θ.π.α Τ4α.νηθ.45653(ΦΔΚ Β 1723/ ), φηη: «Απφ ην πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ην πνζνζηφ πνπ παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο

4 ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ, ρεηξνπξγείσλ θαη εξγαζηεξίσλ, θαζνξίδεηαη σο εμήο: Α. Οη ηαηξνί, πνπ δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ ηαηξείν, ακείβνληαη θαηά πξάμε κε ην 60% ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο απηήο. Σν 40% παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο, ην λνζνθνκείν παξαθξαηεί ην 30% θαη απνδίδεη ην 10% ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2530/1997. Γ. Σν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα απεηθφληζεο θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο (in vitro εμεηάζεηο), θαζψο θαη ηα αθηηλνζεξαπεπηηθά ηκήκαηα θαηαλέκεηαη σο εμήο: 1.Σν 30% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζηνλ ηαηξφ πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε. 2.Σν 5% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Αλ ν Γηεπζπληήο είλαη ν εθηειψλ ηελ πξάμε ιακβάλεη ην 35% ζπλνιηθά. 3.Δάλ ε ηαηξηθή πξάμε απαηηεί ζπλεξγαζία δχν (2) εηδηθνηήησλ, ν ζπλεξγαδφκελνο ηαηξφο ιακβάλεη ην 10% αλά πξάμε. 4.Σν ππφινηπν ηνπ πξντφληνο κέρξη ην 50% ηνπ ζπλφινπ, απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζηνπο Δπηκειεηέο Β` θαη ζην ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο φπσο είλαη νη αθηηλνθπζηθνί θαη νη θπζηθνί ηαηξηθήο, πνπ απαζρνινχληαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο. 5.Σν 50% αλά πξάμε παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν. Γ. Σν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα βηνπαζνινγηθά, αηκαηνινγηθά, βηνρεκηθά, ελδνθξηλνινγηθά εξγαζηήξηα θαζψο θαη ηα εξγαζηήξηα ηζηνζπκβαηφηεηαο θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο (in vitro εμεηάζεηο) ελνπνηείηαη θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: Σν 30% θαηαλέκεηαη ζηνπο ηαηξνχο πνπ δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην θαη ην 70% παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν. Σν 30% πνπ απνδίδεηαη ζηνπο ηαηξνχο θαηαλέκεηαη σο εμήο: α. Σν 20% απνδίδεηαη ζηνπο Καζεγεηέο ή ηνπο Γηεπζπληέο, πνπ δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην.

5 β.σν 50% απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζηνπο ινηπνχο ηαηξνχο πνπ δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε έλαο απφ ηνπο ηαηξνχο απηνχο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 80% ηεο ακνηβήο ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ Γηεπζπληή. Δάλ πξνθχπηεη ππφινηπν, απηφ παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν. γ.σν 30% απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζηνπο Δπηκειεηέο Β θαη ζην ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ φπσο είλαη νη βηνρεκηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη, θπζηθνί ηαηξηθήο θαη αθηηλνθπζηθνί πνπ απαζρνινχληαη ζηα απνγεπκαηηλά εξγαζηήξηα. Κάζε έλαο απφ ηνπο Δπηκειεηέο Β θαη ηνπο ινηπνχο επηζηήκνλεο κε ηαηξνχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% ηεο ακνηβήο ηνπ Δπηκειεηνχ Α. Δάλ πξνθχπηεη ππφινηπν, απηφ παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν. Σν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα παζνινγηθήο αλαηνκίαο θαη θπηηαξνινγίαο θαηαλέκεηαη σο εμήο: α. Σν 30% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζηνλ ηαηξφ πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε. β. Σν 5% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Αλ ν Γηεπζπληήο είλαη ν εθηειψλ ηελ πξάμε ιακβάλεη ην 35% ζπλνιηθά. γ. Σν ππφινηπν ηνπ πξντφληνο κέρξη ην 50% ηνπ ζπλφινπ, απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζηνπο Δπηκειεηέο Β` πνπ απαζρνινχληαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο. δ. Σν 50% αλά πξάμε παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν». πλεπψο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαζψο θαη ε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ κεηά ην ηαθηηθφ σξάξην ησλ λνζνθνκείσλ είλαη πξναηξεηηθή, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηή ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν δε πξφγξακκα ηεο πξναηξεηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ θαηαξηίδεηαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηή θαη δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην ηαθηηθφ απνγεπκαηηλφ σξάξην θαη ην Πξφγξακκα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

6 πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη θαη φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2889/2001 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα λα νξίδεηαη φηη «Σα εηζνδήκαηα ησλ ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ., απφ ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηαηξψλ απφ ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, φπσο επίζεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ εηδηθή ακνηβή γηα ηελ παξνρή θιηληθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ απφ παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Η., ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη απφ άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ θαη θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 πεξ. Ε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2238/1994.» Δπεηδή δε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.2238/1994 σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ ινγίδεηαη θαη θάζε εηζφδεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α έσο Ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ην εηζφδεκα πνπ απνθηά ην απαζρνινχκελν ινηπφ πξνζσπηθφ ζηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζεσξείηαη θαη απηφ σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ιφγσ ηεο κε έληαμεο ηνπ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α έσο Ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2238/1994. Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη ε απαζρφιεζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαη νπδεκία ζρέζε πθίζηαηαη κε ηελ ηαθηηθή θαη ππεξσξηαθή εξγαζία απνδίδεηαη δε ν ραξαθηεξηζκφο σο ειεπζέξην επάγγεικα θαη απφ ην ίδην ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ζην κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/40028/2002/ έγγξαθν ηνπ πξνο ην ηφηε Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ απνδνρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνδνρψλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην νπνίν αλέθεξε φηη «Σν εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη ηαηξνί θαη ην ινηπφ

7 πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζεζκφ ησλ Απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη ακείβνληαη γηα απηφ ζε βάξνο ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Λεηηνπξγίαο Απνγεπκαηηλψλ Ηαηξείσλ ΔΛΛΑΠΗ (άξζξν 1 ΤΑ ΓΤ Φ.Δ.Κ 1679/Β ) θαζψο επίζεο θαη ε εηδηθή ακνηβή πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ θπα αξ. 2/62596/0022/ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζηνπο Παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε Παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο εξγαζηήξηα ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Η, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ απνδνρψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε. 1) κε ηηο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2703/1999 θαη 2) ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2606/1998, γηαηί ζεσξνχληαη εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2889/2001 Δπεηδή ινηπφλ απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ιαλζαζκέλα ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο κε ην κε αξηζ. 2/23966/0022/ έγγξαθν ηνπ εληάζζεη ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα Κξαηηθά Ννζνθνκεία ζηελ Τινπνίεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ έηνπο 2010 θαη φηη ζα πξέπεη απφ λα κεησζνχλ θαηά 12% κε ην εζθαικέλν ζθεπηηθφ φηη νη ελ ιφγσ ακνηβέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ξεηέο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 θαη απφ λα κεησζνχλ θαηά 8%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3845/2010, θαζφζνλ νη ελ ιφγσ ακνηβέο αθελφο σο ζαο πξναλαθέξακε απνηεινχλ εηζνδήκαηα απφ ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, θαη νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ ηαθηηθή θαη ππεξσξηαθή εξγαζία ησλ ηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία, ηα νπνία φκσο, ειεπζέξηα επαγγέικαηα δελ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ σο άλσ λφκσλ πεξί εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν άιισζηε δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη ξεηή εμαίξεζε ζε απηνχο, αθεηέξνπ δε

8 νη ακνηβέο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαηαβάιινληαη απεπζείαο, απφ ηνλ Έιιελα πνιίηε, πξνο ηα Κξαηηθά Ννζνθνκεία θαη νπδεκία κνξθή επηδφκαηνο ε πάζεο άιιεο θχζεσο απνδεκίσζε ή ακνηβή απνηεινχλ απφ ην Γεκφζην πξνο ηνπο ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηά πξναηξεηηθά θαη πάληνηε ππφ ην πξίζκα ηεο άζθεζεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, κε ζπλέπεηα νπδεκία επηβάξπλζε λα πθίζηαηαη εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Πέξα ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ δεηεκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζαο παξαζέζακε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη βάζηκε ε πεξηθνπή θαηά πνζνζηφ 20% ηεο ακνηβήο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζην ιαλζαζκέλν ζθεπηηθφ ηνπ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/23966/0022/ εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζαο αλαθέξνπκε θαη φηη: «ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα πηνζεηεζεί ην παληειψο εζθαικέλν λνκηθά ζθεπηηθφ ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζα έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ ζπξξίθλσζε ηεο ακνηβήο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε εμεπηειηζηηθά επίπεδα, ψζηε λα θαζίζηαηαη αζχκθνξε ή ζπλέρηζε ηεο πξναηξεηηθήο άζθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ψζηε νπδείο λα κελ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ, ζηα νπνία θαη ππεξεηνχλ θάησ απφ άζιηεο, αληίμνεο θαη αληηεπαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο νχησο ή άιισο, θαη ελ ηέιεη ζηελ παχζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο απηψλ παξά ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.3868/2010 πεξί αλαβάζκηζεο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Τγείαο.» Με ηηκή Ο Πξφεδξνο Γξεγφξεο Παζπάηεο Ο Γελ.Γξακκαηέαο Υάξεο Βαβνπξαλάθεο

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος (Σημείωζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ... 6 Aςυμβίβαςτα...

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα