ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ Ππλεδξίαζε ηεο εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 20:00 Ξξφζθιεζε 24651/ Ξαξφληεο Γ.Π.: 22 Απφληεο: 5 Απψλ ν Ξξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Γπζείνπ Ξαξφληεο Ξξφεδξνη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ 5 Απφληεο 10 Ξαξφληεο Δθπξφζσπνη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ 9 Απφληεο 27 ΞΗΛΑΘΑΠ Ρσλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 30 εο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. Αλαηνιηθήο Κάλεο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 1 Ξξν Ζ/Γ 2 Ξξν Ζ/Γ 1 Ζ/Γ Ρξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 387/2012 ΑΓΠ ζρεηηθά κε έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξνρψλ ΦΝΞ θαη ρνξήγεζεο λέσλ παξνρψλ ειεθηξνδφηεζεο. Αξηζ. Απφθαζεο: 390/2012 Έγθξηζε Πχλαςεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κε ζπκβαιιφκελνπο ηνλ Γήκν Αλαηνιηθήο Κάλεο, ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ «ΓΗΑΠΡΑΠΖ» ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ θαη ηνλ Ππκπξάηηνληα Φνξέα ηελ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν.Ρ.Α. «ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Α.Δ.» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα, ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Αξηζ. Απφθαζεο: 391/2012 Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειψλ γηα θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο Γήκνπ Αλ. Κάλεο γηα ην έηνο Αξηζ. Απφθαζεο: 392/2012 Ρελ ηξνπνπνίεζε ηεο 1 εο παξαγξάθνπ ηνπ απνθαζηζηηθνχ ηεο αξηζ. 387/2012 απφθαζεο ΓΠ σο θαησηέξσ: «ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 4.395,93 ζα πιεξσζεί κε έληαικα πξνπιεξσκήο ζηελ ΓΔΖ γηα ηελ Ρνπνζέηεζε παξνρψλ ΦΝΞ θαη ρνξήγεζε λέσλ παξνρψλ ειεθηξνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα:» Ρν Γ.Π απνθαζίδεη νκφθσλα Α: Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2012 θαη κεηαθέξεη πίζησζε πνζνχ 1,00 απφ ηνλ Θ.Α κε ηίηιν «Ππκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα» δηακέζνπ απνζεκαηηθνχ ζηνλ Θ.Α κε ηίηιν «Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε Γήκνπ Αλαη. Κάλεο Γηάζηαζε Θνηλ. Δπηρ/ζε Αζηηθή Δηαηξεία Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΝΡΑ Ξεινπφλλεζνο Α.Δ.» θαη πνζφ έλα (1,00) επξψ. Β : Δ γ θ ξ ί λ ε η η ε λ ζ χ λ α ς ε Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο Γ: Νξίδεη ηελ Ιπξνθψλε Γεσξγία σο θπζηθφ πξφζσπν, ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Αξαπάθν Θεφδσξν θαη Γ: Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Αλ Κάλεο θ. Ξέηξν Αλδξεάθν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο Η. Ρελ κείσζε ησλ ηειψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2013 σο αθνινχζσο: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΘΔΗΝ Α. ΕΥΛΔΠ ΣΟΔΥΠΖΠ ΞΟΩΡΖ ΕΩΛΖ: Πηελ δψλε απηή αλήθνπλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ παξαθάησ νδψλ: Διεπζεξνιαθψλσλ (απφ ηελ νδφ Δξκνχ έσο ηελ νδφ Β. Ξαχινπ), Ιαξπζζίνπ, Γεξ. Θαςάιε, Βαζ. Γεσξγίνπ Β (απφ ηελ νδφ Γ. Θαςάιε έσο ηελ νδφ Β. Ξαχινπ), Βαζ. Ξαχινπ, Ξι. Καπξνκηράιε, Ξι. Γεκαξρείνπ, Ξξσζ. Ρδ. Ρδαλλεηάθε θαζψο θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ πεξηθιείνληαη απφ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο νδνχο.

2 ΓΔΡΔΟΖ ΕΩΛΖ: Πηελ δψλε απηή αλήθνπλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ παξαθάησ νδψλ: Δξκνχ, Βαζ. Γεσξγίνπ Β (απφ ηελ νδφ Δξκνχ έσο ηελ νδφ Γ. Θαςάιε), Νξέζηνπ (απφ ηελ νδφ Βαζ. Γεσξγίνπ έσο ηελ νδφ Δξκνχ), Ξνιπαξάβνπ, Αξραίνπ Θεάηξνπ (απφ ηελ νδφ Γ. Θαςάιε έσο ηελ νδφ Δξκνχ), Ζξαθιένπο (απφ ηελ νδφ Γ. Θαςάιε έσο ηελ νδφ Δξκνχ), Ησάλ. Γξεγνξάθε (απφ ηελ νδφ Γ. Θαςάιε έσο ηελ νδφ Δξκνχ), Θάζηνξνο (απφ ηελ νδφ Β. Γεσξγίνπ έσο ηελ νδφ Δξκνχ) θαη Ξνιπδεχθνπο (απφ ηελ νδφ Β. Γεσξγίνπ έσο ηελ νδφ Δξκνχ). Δπίζεο θαη κηθξή Αλψλπκε νδφο (απφ ηελ νδφ Β. Γεσξγίνπ έσο ηελ νδφ Δξκνχ) θαζψο θαη ε πιαηεία Καπξνβνπλίνπ. ΡΟΗΡΖ ΕΩΛΖ: Πηελ δψλε απηή αλήθνπλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ δελ νξίδνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο δψλεο ζηελ πφιε ηνπ Γπζείνπ θαη ζηνπο Νηθηζκνχο ηεο. Β. ΔΗΓΝΠ ΣΟΖΠΖΠ Ρν είδνο ρξήζεο, πξνζσξηλψο ή κνλίκσο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο ή κε, νξίδεηαη σο εμήο: ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΑ: Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, νπδεξί, θαθελεία, κπαξ, αλαςπθηήξηα θ.ι.π.). ΤΓΔΗΑ-ΞΟΝΘΖΘΔΠ ΒΗΡΟΗΛΔΠ ΞΑΓΘΝΗ ΠΡΑΛΡ γηα ηνπνζέηεζε πεξηνδηθψλ ή άιισλ εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο: Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ςπγείσλ πξνο εμππεξέηεζε πεξηπηέξσλ, ςηιηθαηδίδηθσλ ή άιισλ θαηαζηεκάησλ, πξνζεθψλ, πάγθσλ, βηηξηλψλ πξνβνιήο πξντφλησλ ή άιισλ νγθσδψλ επαγγεικαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κεκνλσκέλσλ πξντφλησλ θάζε είδνπο. ΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ ΘΑΗ ΚΞΑΕΑ: Ξαξαρψξεζε ρψξνπ επί πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ ή νδνζηξψκαηνο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή πιηθψλ απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (κπάδα). ΠΡΖΠΗΚΝ ΔΜΔΓΟΑΠ: Ξαξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξηαο εμέδξαο ή ζθελήο. ΔΘΘΔΠΗΑΘΖ ΣΟΖΠΖ: Ξαξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα επαγγεικαηηθή πξνβνιή πξντφλησλ (απηνθηλήησλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θ.ά.) σο εθζεζηαθή ή επεηεηαθή ρξήζε. Γ. ΡΔΙΖ Γηα ηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηα ηέιε αλάινγα κε ην είδνο ρξήζεο θαη ηε δψλε ρξέσζεο ηζρχνπλ σο αθνινχζσο: ΞΟΩΡΖ ΕΩΛΖ ΣΟΔΩΠΖΠ: 1. Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 13,50 ην η.κ. 2. Γηα ςπγεία-πξνζήθεο-βηηξίλεο 27,00 ην η.κ. 3. Γηα δνκηθά πιηθά θαη κπάδα 7,20 ην η.κ. αλά εκεξνινγηαθφ κήλα. 4. Γηα ζηήζηκν εμέδξαο ή ζθελήο 9,00 ην η.κ. 5. Γηα εθζεζηαθή ρξήζε 1,80 ην η.κ.

3 ΓΔΡΔΟΖ ΕΩΛΖ ΣΟΔΩΠΖΠ: 1. Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 10,80 ην η.κ. 2. Γηα ςπγεία-πξνζήθεο-βηηξίλεο 21,60 ην η.κ. 3. Γηα δνκηθά πιηθά θαη κπάδα 6,30 ην η.κ. αλά εκεξνινγηαθφ κήλα. 4. Γηα ζηήζηκν εμέδξαο ή ζθελήο 7,20 ην η.κ. 5. Γηα εθζεζηαθή ρξήζε 1,80 ην η.κ. ΡΟΗΡΖ ΕΩΛΖ ΣΟΔΩΠΖΠ: 1. Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 7,20 ην η.κ. 2. Γηα ςπγεία-πξνζήθεο-βηηξίλεο 14,40 ην η.κ. 3. Γηα δνκηθά πιηθά θαη κπάδα 5,40 ην η.κ. αλά εκεξνινγηαθφ κήλα. 4. Γηα ζηήζηκν εμέδξαο ή ζθελήο 5,40 ην η.κ. 5. Γηα εθζεζηαθή ρξήζε 1,80 ην η.κ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ δεηνχλ ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηα ηκήκαηά ηνπο (πεδνδξφκηα ή πιαηείεο) αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο ρξέσζεο ζα θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο πνπ ηζρχεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο πνπ βξίζθεηαη ν θνηλφρξεζηνο απηφο ρψξνο. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΝΗΡΙΝ 1. Γηα ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο: Αξεφπνιεο, Λ. Νηηχινπ, Νηηχινπ (κφλν Νηθηζκφο Θαξαβνζηάζη), Ξχξγνπ Γηξνχ θαη Γεξνιηκέλα θαζνξίδεη ηέινο δηθαηψκαηνο ίζν κε ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (4,50 /η.κ.) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δπίζεο γηα ηηο πιαηείεο ην ηέινο απηφ αλέξρεηαη ζηα ελλέα επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (9 /η.κ.). 2. Γηα ηηο ππφινηπεο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νηηχινπ, θαζνξίδεη ηέινο δχν επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (2,70 /η.κ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη αληίζηνηρα ζε έμη επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν(6,75 /η.κ.) γηα ηηο πιαηείεο. Νη θαηαζηεκαηάξρεο δελ ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα ή είδε ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίσλ ή νδψλ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαδήπνηε θχζεσο ηερλννηθνδνκηθή εξγαζία ην ηέινο έρεη νξηζζεί ζε ελλέα επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (9 /η.κ.) κεληαίσο θαη κέρξη 20 η.κ. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ Δπηά επξψ θαη ελελήληα δχν ιεπηά (7,92 ) αλά

4 2 Αλαπξνζαξκνγή ή κε ηειψλ ιατθήο αγνξάο Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο γηα ην έηνο Αξηζ. Απφθαζεο: 393/2012 ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο αλεμαξηήηνπ ηνπ ρξφλνπ θηήζεσο ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη ελ γέλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ξξνθεηκέλνπ πεξί θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ, νδνχ, απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερλννηθνδνκηθέο εξγαζίεο ην ηέινο νξίδεηαη ζε έλα επξψ θαη νγδφληα ηέζζεξα ιεπηά (1,84, ) αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κεληαίσο. ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΚΛΝΠ Γελ θαζνξίδεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο άξα δελ θαζνξίδεη θαη ηέιε ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. ΗΗ. Ρελ κείσζε ησλ ηειψλ γηα ζηάζηκν θαη πιαλφδην εκπφξην γηα ην έηνο 2013 σο αθνινχζσο: 1. Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο θαιακπφθηα, θάζηαλα, θνπινχξηα, παηρλίδηα, ςηιηθά, δψξα, επνρηαθά είδε, είδε κπηδνχ, παξαδνζηαθά πξντφληα θιπ), 27 /η.κ./ αλά κήλα. 2. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαληηλψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 270 /εηεζίσο. 3. Γηα ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην, 270 /εηεζίσο. ΗΗΗ. Ρελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ γηα κηθξνπσιεηέο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γπζείνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2013 σο αθνινχζσο: Ρέινο παξαπήγκαηνο (παξάγθα) εκβαδνχ 7,5 η.κ., 330 Ρέινο πάγθνπ πξνζφςεσο 4 κ., 260 Ρέινο γηα ρχδελ εκπνξεχκαηα, 40 /κ. Ρέινο γηα εγθαηάζηαζε Ινχλα Ξάξθ, ΗV. Ρελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνζηίκσλ ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γπζείνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2013 σο αθνινχζσο: πέξβαζε ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξφζηηκν 150 /ηξέρνλ κέηξν Κε ηήξεζε ησλ φξσλ θαζαξηφηεηαο, πξφζηηκν 50 ηελ α θνξά, 100 ηε β θνξά θαη απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηελ γ θνξά. Αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ παδαξηνχ, πξφζηηκν 200 θαη απνκάθξπλζε εκπνξεπκάησλ-θαηαζθεπψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Ξαξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ, πξφζηηκν δηπιάζην ηεο ηηκήο ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη θαηαιεθζεί. Ρε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εληαίνπ ηέινπο ιατθψλ αγνξψλ γηα ην έηνο 2013 σο αθνινχζσο: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΘΔΗΝ θαη ΝΗΡΙΝ (Αξεφπνιε Ξχξγνο Γπξνχ) 1. Γηα ηνπο παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 150 εηεζίσο αλά ζέζε, κε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο ζέζεο αλά εμάκελν ( 75 αλά

5 Πρεηηθά κε ην δηθαίσκα ππέξ Γήκνπ γηα έθδνζε άδεηαο άζθεζεο πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ Αξηζ. Απφθαζεο: 394 /2012 Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειψλ θσηηζκνχ θαη θαζαξηφηεηαο Γήκνπ Αλ. Κάλεο γηα ην έηνο 2013 Αξηζ. Απφθαζεο: 395/2012 Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειψλ βνζθήο Γήκνπ Αλ. Κάλεο γηα ην έηνο 2013 Αξηζ. Απφθαζεο: 396/2012 Θαζνξηζκφο χςνπο ζπληειεζηή ΡΑΞ Γήκνπ Αλ. Κάλεο γηα ην έηνο 2013 Αξηζ. Απφθαζεο: 397/2012 εμάκελν). Ρν 1 ν εμάκελν αξρίδεη απφ 1-1 έσο 30-6 θαη ην 2 ν απφ 1-7 έσο Γηα ηνπο εκπφξνπο 250 εηεζίσο αλά ζέζε, κε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο ζέζεο αλά εμάκελν ( 125 αλά εμάκελν). Ρν 1 ν εμάκελν αξρίδεη απφ 1-1 έσο 30-6 θαη ην 2 ν απφ 1-7 έσο Δπηβάιιεη δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2013 σο αθνινχζσο: Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο πιαλφδηνπ, 120 Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, 120 Θαζνξίδεη ηα ηέιε θσηηζκνχ θαη θαζαξηφηεηαο γηα ην έηνο 2013 (κε κείσζε θαηά 0,03 /η.κ γηα ηελ Νηθηαθή ρξήζε θαη κε κείσζε θαηά 0,04 /η.κ. Γηα ηελ γεληθή ρξήζε) σο αθνινχζσο: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΘΔΗΝ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Γπζείνπ Νηθηαθή ρξήζε 1,58 /η.κ. Γεληθή ρξήζε 2,54 /η.κ. Ινηπέο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γπζείνπ, Γεκνηηθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Κάλεο, Γεκνηηθή Δλφηεηα Νηηχινπ θαη Γεκνηηθή Δλφηεηα Πκχλνπο Νηθηαθή Σξήζε 1,32 /η.κ. Γεληθή Σξήζε 1,76 /η.κ.» Ρελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ βνζθήο γηα ην έηνο 2013 ζην Γήκν Αλαηνιηθήο Κάλεο θαη απηά λα παξακείλνπλ σο αθνινχζσο: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΓΘΔΗΝ ΝΗΡΙΝ ΑΛΑΡ. ΚΑΛΖΠ- ΠΚΛΝΠ 1. Κηθξή θηελνηξνθία: 0,25 γηα θάζε κηθξφ δψν θαη 0,50 γηα θάζε κεγάιν δψν. 2. Κεγάιε θηελνηξνθία: 0,40 γηα θάζε κηθξφ δψν θαη 0,80 γηα θάζε κεγάιν δψν. Νξίδεη ηνπο βνζθήζηκνπο ηφπνπο πνπ εθηείλνληαη, θαηά πεξίπησζε. 1. Θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ ζπληειεζηή Ρ.Α.Ξ., γηα ην έηνο 2013, ν νπνίνο ζα είλαη εληαίνο γηα φιε ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ζε πνζνζηφ 0,35 %ν. 2. Θαζνξίδεη ζηηο πεξηνρέο πνπ ηπρφλ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχζηεκα αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ηελ επηβνιή ηηκήο δψλεο 600 επξψ κέρξη ηεο έληαμεο ηνπο, νπφηε θαη ε ηηκή δψλεο ζα δηακνξθσζεί αλάινγα. Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 47/2012 Απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Λ.Ξ.

6 7 8 9 Ξαξνρή γλσκνδφηεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ κειέηε θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Αξδέιε» ζηελ πεξηνρή Πειηλίηζα Γήκνπ Αλ. Κάλεο Λ. Ιαθσλίαο Αξηζ. Απφθαζεο: 398/2012 Ξαξαιαβή θαη έγθξηζε κειεηψλ ηνπ έξγνπ "Θαηαζθεπή λένπ πεδνδξνκίνπ απφ λήζν Θξαλάε έσο δηαθιάδσζε πξνο Καπξνβνχλη". Αξηζ. Απφθαζεο: 399/2012 Νξηζκφο νξθσηνχ ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ην νηθ. έηνο 2012 Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο- Θαζνξηζκφο ακνηβήο Αξηζ. Απφθαζεο: 400/2012 Γλσκνδνηεί ζεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 5 3 α ηνπ Λ. 3010/ , ππέξ ηεο κεξηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ «Αξδέιε» ζηελ πεξηνρή Πειηλίηζα ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο απηή εθηίλεηαη ζε κήθνο 120κ αλάληε (Βφξεηα) ηνπ Βνξείνπ νξίνπ ηνπ νηθνπέδνπ, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ην κειινληηθφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ ηεο πφιεσο ηνπ Γπζείνπ, θαη 200 κ. θαηάληε (Λφηηα) ηνπ Λνηίνπ νξίνπ ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο παιαηάο γέθπξαο ηεο παιαηάο ράξαμεο ηεο νδνχ Γπζείνπ-Πθάιαο θαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ έρεη ζπληάμεη ν Ξνιηηηθφο Κεραληθφο Γξεγφξηνο Ονπρσηάο θαη έρεη ειεγρζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηηο Αξκφδηεο πεξεζίεο. Ξαξαιακβάλεη θαη Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ κειέηεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηψλ θαη εηδηθφηεξα: 1. Ρνπνγξαθηθή κειέηε 2. Ππγθνηλσληαθή κειέηε 3. Ρνπνγξαθηθή κειέηε 4. Πηαηηθή κειέηε 5. Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε 6. Κειέηε πξφηππσλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ Ρν Γ.Π. απνθαζίδεη θαηά πιεηννςεθία 1. Νξίδεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο- ινγηζηέο, κέιε ηεο ΠΝΙ Α.Δ., θ. Δπζηάζην Κπαλίια σο ηαθηηθφ ειεγθηή θαη Πεξαθείκ Καθξή σο αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο νηθ. έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Λ. 3463/06). 2. Θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ ζην πνζφ ησλ (καδί κε ην ΦΞΑ) 10 Απφδνζε πνζνχ απφ ΘΑΞ ζε παηδηθνχο Πηαζκνχο θαη Πηάδην. Αξηζ. Απφθαζεο: 401 /2012 Απνδίδεη απφ ηνπο Θ.Α.Ξ. έηνπο 2012 θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο ζην Λ.Ξ. κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκφο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο, Ξαηδείαο & Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Αλαη. Κάλεο» γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζηαδίνπ Γπζείνπ ηα παξαθάησ πνζά: 1. Γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο: ,57 κεληαίσο - 31 % (4.314,76)= 9.603,81 ρ 6 κήλεο = ,86 2. Γηα ζηάδην: 2.898,05 κεληαίσο 31% (926,61) = 2.062,44 ρ 6 κήλεο = ,64

7 11 Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2012 γηα θάιπςε δαπαλψλ Γήκνπ Αξηζ. Απφθαζεο: 402/ Έγθξηζε θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 4.500,00 γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Ρνπηθήο Γεκνθξαηίαο Αξηζ. Απφθαζεο: 403 / Ρξνπνπνίεζε Ππζηαηηθήο Ξξάμεο Λ.Ξ. κε ηελ Δπσλπκία «Λνκηθφ Ξξφζσπν Ξνιηηηζκνχ & Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Αλ. Κάλεο» Αξηζ. Απφθαζεο: 404/ Ρξνπνπνίεζε Ππζηαηηθήο Ξξάμεο Λ.Ξ. κε ηελ Δπσλπκία «Νξγαληζκφο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, Ξαηδείαο & Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Αλ. Κάλεο». Αξηζ. Απφθαζεο: 405 / Πρεηηθά κε επηρνξήγεζε Ξνιηηηζηηθνχ Αζιεηηθνχ Νκίινπ Γ. Πκχλνπο (Ξ.Α.Ν. ΠΚΛΝΠ). Αξηζ. Απφθαζεο: 406/2012 Αλαθαιεί ηηο αξηζ. 278/2012 θαη 353/2012 ΑΓΠ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2012 Ρν Γ.Π απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία Δγθξίλεη θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 4.500,00 ζε βάξνο ηνπ νηθείνπ Θ.Α.Δ κε ηίηιν «Ππκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Ρνπηθήο Γεκνθξαηίαο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο ε νπνία ζα βαξχλεη ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ θαη έγθξηζε απηήο. Ρν Γ.Π απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία Ρξνπνπνηεί ηελ αξηζ. 63/ ΑΓΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ α ηεο πφξνπο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ σο ηεο ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «α) Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία αλέξρεηαη ζε ,00 θαη ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ην χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηεο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο». ε ηελ παξνχζα απφθαζε ζα πξνθιεζεί δαπάλε πνζνχ ,00 ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο θαη ζηνλ Θ.Α Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ε παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο Ρξνπνπνηεί ηελ αξηζ. 61/ ΑΓΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ α ζηνπο πφξνπο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ σο πξνο ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «α) Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ε νπνία αλέξρεηαη ζε ,00 θαη ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ην χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηνπο». Κε ηελ παξνχζα απφθαζε ζα πξνθιεζεί δαπάλε πνζνχ ,00 ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο θαη ζηνλ Θ.Α Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ε παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ν ΓΠ Γεσξγαξάθνο Ζιίαο δήισζε παξψλ Γηαζέηεη θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 5.000,00 ζε βάξνο ηνπ Θ.Α κε ηίηιν «Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία» πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνλ Ξνιηηηζηηθνχ Αζιεηηθνχ Νκίινπ Γ. Πκχλνπο (Ξ.Α.Ν. ΠΚΛΝΠ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ

8 16 Ίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία Θέληξνπ Γηα Βίνπ Κάζεζεο Γήκνπ Αλαηνιηθήο Κάλεο. Αξηζ. Απφθαζεο: 407/2012 Α) Ρελ Ίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία Θέληξνπ Γηά Βίνπ Κάζεζεο (Θ.Γ.Β.Κ.) ζην Γήκν Αλαηνιηθήο Κάλεο πξνο εθαξκνγή Ξξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο πξφζθιεζεο 749/ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Β)Σψξνο Γηνίθεζεο πξνηείλεηαη έλα γξαθείνπ ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ Γ)Σψξνο Δθπαίδεπζεο πξνηείλεηαη λα είλαη κηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλε αίζνπζα είηε ζην Ιχθεην Γπζείνπ, είηε ζην Γπκλάζην Γπζείνπ είηε ζην 2 ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Γπζείνπ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εθηειείηαη θάζε θνξά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γ) Νξίδεη ππεχζπλε εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ην Θ.Γ.Β.Κ. ηελ θ. Ξαλαγηψηα Θνιιηάθνπ ΞΔ Γηνηθεηηθψλ, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Αλ. Κάλεο κε αλαπιεξψηξηα ηελ επίζεο Γεκνηηθή ππάιιειν Αξγεηηάθνπ Δπζαιία ΡΔ Γηνηθεηηθνχ-Ινγηζηηθνχ. Δ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Αλαηνιηθήο Ξέηξν Αλδξεάθν, γηα ηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ είλαη απαξαίηεην, ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ν ΓΠ Γεσξγαξάθνο Ζιίαο θαηαςήθηζε δηφηη ε ςήθηζε θαη ε απνδνρή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ νδεγεί πέξα απ φια ηα άιια θαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο. Γχζεην Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π Σξήζηνο Αλαζηαζάθνο