ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά ςτο Διμο Σρίπολθσ. Ζναρξθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ : 15 Ιουλίου 2015 Λιξθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ : 25 Ιουλίου 2015 Δ/νςθ Σοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ Διμοσ Σρίπολθσ 1/7/2015 1

2 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ Άξζξν 1 ν θνπόο ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν : 1. Δπεηδή ε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ είλαη ζρεδφλ νιηθή θαη νη ηδηψηεο δε δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλνλ ζηελ έθηαζε γηα ηελ νπνία ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή άδεηα αιιά θαη ζηνλ εθηφο απηήο ρψξν, κε απνηέιεζκα λα αλαηξείηαη πξνο ηνπο πνιίηεο ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο θνηλήο ρξήζεο, ζηφρνο κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ είλαη λα δηακνξθσζεί ην πιαίζην πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζεκεξηλήο ρανηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαηάιεςε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ε ςπραγσγία ησλ παηδηψλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαζψο θαη φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, φπσο ειηθησκέλνη, κηθξά παηδηά, κεηέξεο κε θαξνηζάθηα θαη ελ γέλεη ε ήζπρε δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ελ γέλεη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ην Γήκν θαη ή αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αιιά θαη ελ γέλεη ε θαηάιεςε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ εμππεξεηεί ην θνηλφ θαη δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απηψλ, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη εθηεηακέλεο θαηαιήςεηο. Πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πφιεο πνπ ζπλδπάδεη ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ παξάιιεια κε ηελ απξφζθνπηε ρξήζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 2. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ). 3. Σν ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Γήκνπ. Σελ ειεχζεξε, άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ην θνηλφ. 4. Σελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πφιεο. 5. Σελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. 6. Σελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 7. Σελ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη άλεζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ, ρσξίο εκπφδηα ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 8. Σε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 9. Σελ ειεχζεξε, άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ην θνηλφ. 10. Σελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 11. Σηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 12. Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά ηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. Άξζξν 2 ν Ννκηθό πιαίζην Ο παξφλ Καλνληζκφο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ : Σνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/Α / ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο. 2

3 Σνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/Α / ) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 75 «νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηνκείο: γ) Πνηφηεηαο Εσήο θαη Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο: 13. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» θαη άξζξν 79 «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο». Σνπ Β.Γ. 24-9/ (Φ.Δ.Κ. 171/Α / ) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σνπ Ν. 1080/1980 (Φ.Δ.Κ. 246/Α / ) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 3 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. Σνπ Ν. 1577/1985 (Φ.Δ.Κ. 210/Α / ) «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη εηδηθφηεξα ην αξ. 19 «Καηαζθεπέο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» θαη ην Ν. 4030/2011. Σνπ Ν. 4067/2012 (Φ.Δ.Κ. 79/Α / ) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». Σνπ Ν. 2831/2000 (Φ.Δ.Κ. 140/Α / ) Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Σεο αξηζ /2001 (Φ.Δ.Κ. 1663/Β / ) Απφθαζεο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. (β). Σνπ Ν. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ. Α'/57/ ), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» θαη εηδηθφηεξα ηα αξ. 34 «ηάζε θαη ζηάζκεπζε», αξ. 47 «Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο» θαη αξ. 48 «Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ». Σνπ Ν. 3542/2007 (Φ.Δ.Κ. Α'/50/ ), «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Ν. 2696/1999». Σνπ Ν. 1337/1983 (Φ.Δ.Κ. Α'/33/ ), «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ην αξ. 17 «Νέα απζαίξεηα», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 4014/2011 θαη ην Ν. 4178/2013. Σνπ Ν. 1828/1989 (Φ.Δ.Κ. 2/Α / ), «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 25 «Έζνδα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σνπ Ν. 2946/2001 (Φ.Δ.Κ. 224/Α'/ ) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σνπ Ν. 3431/2006 (Φ.Δ.Κ. 13/Α / ) «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 29 «Γηθαηψκαηα δηέιεπζεο». Σεο αξηζ /2009 (Φ.Δ.Κ. 2621/Β / ) Απφθαζεο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. Σνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαλφλα πεξί ηνπ αλεκπφδηζηνπ ηεο θνηλήο ρξήζεο. Πνηληθφο Κψδηθαο άξζξν 292 παξ. 1 θαη άξζξν 458. Σνπ Ν. 3919/2011 (Φ.Δ.Κ. 32/Α / ) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». Ζ αξηζ. πξση. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/2012 (Φ.Δ.Κ. 2718/Β / ) Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο. Σνπ Ν. 4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222/Α / ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ». Σνπ Ν. 4257/2014 (Φ.Δ.Κ. 93/Α / ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». Σελ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α21/31600 (ΦΔΚ 3106/Β / ) «Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, Θέαηξα θαη Κηλεκαηνγξάθνη». Σελ αξηζ. Α2-797/ ΚΤΑ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ηελ δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4264/2014». Σεο αξηζ. 768/87 Νν Β38 (ζει. 739) Απφθαζεο ηνπ.σ.δ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξηλ εθδνζεί ε Άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε. 3

4 Άξζξν 3 ν Οξηζκνί 1) «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο - θνηλόρξεζηνη ρώξνη» : - θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ελλνείηαη ν θάζε είδνπο θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1080/1980, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δξφκνη, νη πιαηείεο, νη ζηνέο, νη αηγηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη φξκνη, νη φρζεο πιεχζηκσλ πνηακψλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο - θαηά ηη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν.1577/1985 (Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο), θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, ζηνέο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν - σο ηκήκαηα ησλ δξφκσλ θαη σο θνηλφρξεζηα ινγίδνληαη θαη ηα πεδνδξφκηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2, παξ. 4 θαη 5, ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν.1577/1985) - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο λνείηαη θαη ην δάπεδν ησλ ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγείσλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη δηαηίζεληαη πξνο θνηλή ρξήζε. 2) «Σέινο», είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Σν Σέινο Υξήζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Β.Γ. ηεο 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε ππέξ Γήκνπ επηβνιή ηέινπο ζε βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο, ζηνέο θαη γεληθά θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ. Σν αλσηέξσ ηέινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ - ηδίσλ εζφδσλ. 3) Οη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο θνηλφρξεζην ρψξν, εθφζνλ φκσο έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80, φπσο απηφ ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία απηψλ. 4) Αλάθιεζε άδεηαο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 5) Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ. Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 6) Καηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, είλαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 4

5 Άξζξν 4 ν Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα φπσο δξφκνη, πιαηείεο, ζηνέο θιπ. έρνπλ θαη λνκή θαη θαηνρή ζε απηά. Οη ηδηψηεο έρνπλ κφλνλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ην δηθαίσκά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Άξζξν 5 ν Γεληθέο Αξρέο θαη Απαγνξεύζεηο 1. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 2. ε πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ηνπ 1,50κ. δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε. 3. Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ έκπξνζζελ ζεζκνζεηεκέλσλ εηζφδσλ φκνξσλ θαηνηθηψλ ή θαηαζηεκάησλ. 4. Δθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζηνλ νπνίν αλήθεη απνθιεηζηηθά ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε, απαηηείηαη επηπιένλ γλσκνδφηεζε ή έγθξηζε θαη άιισλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ ζε φπνηεο βέβαηα πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν (πρ. γλσκνδφηεζε Αζηπλνκηθήο Αξρήο, έγθξηζε πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ, Πνιενδνκίαο Γήκνπ). 5. ε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ ζθηάζηξσλ. 6. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπγείσλ ζηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ πεξίπηεξα κε ηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 7. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πάλσ ζε δέλδξα, θηγθιηδψκαηα ή ζηχινπο, θαζψο θαη ζε ηδηνθηεζία άιιε απφ απηήλ πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε έζησ θαη αλ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε. 8. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή πξνζεθψλ γηα ηελ έθζεζε εκπνξεπκάησλ πέξαλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ή ηνπ λφκηκνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 9. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ επί πιαηείαο ζε ηδηνθηήηεο θαη/ησλ, ήηνη, θαθελείσλ, δαραξνπιαζηείσλ, παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ θιπ, είλαη λα έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα απηά πξφζνςε επ απηήο (πιαηείαο), (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 5 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). Γεληθφηεξα γηα θαηαζθεπέο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα ηζρχνπλ θάζε θνξά νη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, επίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάηαμε ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4178/2013, φζνλ αθνξά ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε απηψλ. 10. Απαγνξεχεηαη ζε πεδνδξφκηα ε δηαξθήο ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ή κεραλεκάησλ κε ζθνπφ ηελ έθζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 11. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή πέξγθνιαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πιαηεηψλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, φπνπ θαη ζα θαζνξίδνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ε κνξθή θαη ην κέγεζνο απηψλ θαη γεληθά φια ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία απηψλ θαη ζχκθσλα θάζε θνξά κε ηνλ ηζρχνληα Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ. 12. χκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηαο είλαη ε κε χπαξμε εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηνχο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 5

6 13. Γελ επηηξέπεηαη ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη γεληθά ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ θάζε κνξθήο (ζπλεξγεία απηνθηλήησλ κνηνζηθιεηψλ, ζπλαξκνινγήζεηο επίπισλ θ.ιπ.). 14. Οη ρξήζηεο ησλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ζπληήξεζε θαη γεληθά ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο, ζα επζχλνληαη δε γηα νπνηαδήπνηε θζνξά δαπέδσλ, δέληξσλ ή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 15. Να κελ εκπνδίδεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο Γεκνηηθήο ή ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 16. ε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ επηβάιιεηαη πξαγκαηηθό ειεύζεξν ύςνο όδεπζεο πεδώλ ίζν κε 2.20κ. απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, ζεκάλζεηο, πηλαθίδεο, θιαδηά δέληξσλ, ηέληεο θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ / (Φ.Δ.Κ. Β' 2621/ ) Απφθαζεο ΤΠ.ΠΔ.Κ.Α. 17. Ζ παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηα κπαιθφληα ησλ νηθνδνκψλ ζα γίλεηαη κέζσ πδξνξξνψλ θαη ε έμνδνο ηνπο ζα θαηαιήγεη ζην θξάζπεδν ηνπ δξφκνπ θαη φρη πάλσ ζην πεδνδξφκην. 18. Απαγνξεύεηαη απζηεξά θάζε επέκβαζε ζηα δέληξα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θιάδεκα, θφςηκν θ.ιπ.) θαη ζηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ. 19. Όινη νη θαηαζηεκαηάξρεο νθείινπλ : α) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Γήκνπ, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο θαη β) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 20. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ παξαρσξεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν θακία κφληκε θαηαζθεπή ή επέκβαζε. 21. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο Πιαηείεο: 1. Πιαηεία Γεσξγίνπ Α (Αγίνπ Βαζηιείνπ). 2. Πιαηεία Κνινθνηξψλε. 3. Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο. 4. Πιαηεία Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 5. Πιαηεία Αγίαο Βαξβάξαο. 6. Πιαηεία Βπξζνδεςίσλ. 7. Πιαηεία Βαιηεηζίνπ. 22. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπραγσγηθψλ ειεθηξνληθψλ παηδηθψλ παηρληδηψλ Άξζξν 6 ν Αξκνδηόηεηεο Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 1) Σν Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αηηνχληνο θαη εηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ. 2) Ζ Σερληθή Τπεξεζία εγθξίλεη ηα φπνηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (δηαρσξηζηηθά, νκπξέιεο, ηέληεο θιπ.). 3) Ο Γήκαξρνο Σξίπνιεο εθδίδεη ηηο παξαπάλσ Άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν. 1080/80 θαη ηηο αλαθαιεί (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν. 1080/80). 4) Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, εθηφο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν (π.ρ. επηβνιή ηειψλ), γηα ηα νπνία ηελ εηδηθή αξκνδηφηεηα έρεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 6

7 Άξζξν 7 ν Γεληθέο ππνρξεώζεηο 1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έθδνζε ησλ αδεηψλ, ε θνηλνπνίεζε απηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη θαηαζηεκαηαξρψλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ ή εθείλσλ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε άδεηα νηθνδνκήο (ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθνδνκνχλησλ), ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ άζθεζεο ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη γεληθψο ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηνλ λφκν, επηηεδεπκαηηψλ θ.ι.π. Άξζξν 8 ν Σξόπνο δηάζεζεο επηηξεπόκελσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή ζηελ πξνβνιή ηνπο, παξαρσξείηαη ρσξίο δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνη ρψξνη (άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Έκπξνζζελ λνείηαη ν ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δχν λνεηέο παξάιιειεο γξακκέο ηεο επηρείξεζεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηεο φςεο ηνπ. Βάζεη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80 ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ θαη ησλ νπνίσλ ε ρξήζε επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ, απαηηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ πάληνηε ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Γ.Κ.Κ. ηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο ηνπ ηέινπο σο πξνο ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο, ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα εθκηζζψλεη, ρσξίο δεκνπξαζία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ζέαηξα θαη θηλεκαηνζέαηξα ή άιινπο ρψξνπο, γηα επηζηεκνληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο, αθνχ ην ζπκβνχιην εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (παξ. 2 αξ. 192 ηνπ Ν. 3463/2006). Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, παξαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, εθφζνλ βέβαηα κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80). Ζ ηπρφλ παξεκβνιή δξφκνπ κεηαμχ θαηαζηήκαηνο θαη πιαηείαο δελ εκπνδίδεη ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θαηάζηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηελ πιαηεία (.η.δ. 2875/88 ΓηΓηθ 1989 ζει. 79). Δμάιινπ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζε δχν πιαηείεο, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζηηο δχν. ε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ αλαινγεί, ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ πξφζνςή ηνπο (παξ. 5 αξ. 3 Ν. 1080/80). Οη πξνο παξαρψξεζε ζπλερφκελνη ρψξνη ηεο πιαηείαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε πξνβνιέο θαηαζηεκάησλ δηαηίζεληαη απφ ηνλ Γήκαξρν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβνιή ζηελ πιαηεία αλάινγα κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ ή άιια θξηηήξηα ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ θ.ιπ. (παξ. 4 αξ. 3 Ν. 1080/80). ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζε πεδνδξφκην γεηηνληθνχ (παξαθείκελνπ) θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 7

8 απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ή θαηέρεη ην αθίλεην (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80). ε πεξίπησζε πνπ ε παξαθείκελε θαηνηθία ή ην θαηάζηεκα δηαζέηεη θήπν (ή απιή), απηφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν κε ην θηίζκα. Άξζξν 9 ν Δίδνο ρξήζεο Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη παξαρσξνύληαη γηα : 1. Σξαπεδνθαζίζκαηα: επηηξέπεηαη θαηφπηλ αδείαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Τγεηνλνκηθήο Αξρήο, ε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνπο ρψξνπο θαη κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 2. Δκπνξεχκαηα: επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα έθζεζε εκπνξεπκάησλ ζε θαηαζηήκαηα κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηεο πξνζφςεσο απηψλ θαη εθφζνλ ην ππφινηπν ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη 1,50 κ. ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ. 3. Σελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ - παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ θ.ιπ. 4. Σελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 5. Σελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. 6. Σελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ρξεκαηαπνζηνιψλ (Σξάπεδεο, Οξγαληζκνί, ΔΛΣΑ θ.ιπ.). 7. Σελ ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ. 8. Σελ πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ. 9. Σελ άζθεζε ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 10.Σελ ρξήζε ππεδάθνπο π.ρ. γηα ηε δηέιεπζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ Γ.Δ.Ζ. ή Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο. 11. Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Άξζξν 10 ν Καζνξηζκόο - δηεπθξηλήζεηο επί ηκεκάησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη θνηλόρξεζην ρώξν ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζα πξνζθνκίδεη επηκέιεηά ηνπ, ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πξνο έγθξηζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζα απνηππώλνληαη κε αθξηβείο δηαζηάζεηο νη όςεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ, ην πιάηνο ησλ νδώλ θιπ. Δάλ ν ελδηαθεξόκελνο επηζπκεί ηελ ζθίαζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζα πξνζθνκίδεη επηπιένλ, πξνο έγθξηζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηελ κνξθή, ην είδνο θαη ην ρξώκα ησλ ζθηαδίσλ (ηέληεο, νκπξέιεο θιπ.). Όια ηα αλσηέξσ είλαη πξναπαηηνύκελα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη άδεηαο ζθίαζεο, ηα νπνία δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ηαπηόρξνλα. 2. α) ε θάζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο θαη ηεο Σ.Κ. Λεβηδίνπ ζα παξαρσξείηαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο πξόζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν 70% ζα παξαρσξείηαη από ην κέζνλ ηεο θάζε όςεο θαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα απηήο ην 35%. Σν δε ππόινηπν έσο ην 30% ηνπ ρώξνπ δύλαηαη λα δηαηίζεηαη ππό ηνπ Γεκάξρνπ. β) ηηο ππόινηπεο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σξίπνιεο θαζώο θαη ζηηο άιιεο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζα παξαρσξείηαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο πξόζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 8

9 3. Ζ επηθάλεηα ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζα ηζνύηαη κέρξη ην 100% ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, όπνπ αλαπηύζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα, εθόζνλ επαξθεί ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ε θαηαζηήκαηα κε σθέιηκε επηθάλεηα από 10 έσο 30 η.κ. ζα παξαρσξείηαη ην 100% θαη έσο 20% επηπιένλ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ε θαηαζηήκαηα κε σθέιηκε επηθάλεηα από 31 έσο 40 η.κ. ζα παξαρσξείηαη ην 100% θαη έσο 15% επηπιένλ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ε θαηαζηήκαηα κε σθέιηκε επηθάλεηα από 41 έσο 50 η.κ. ζα παξαρσξείηαη ην 100% θαη έσο 10% επηπιένλ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. 4. Ζ ρξήζε ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ, ζηνψλ, ππεδάθνπο θ.ιπ. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 5. Γηεπθξηλήζεηο γηα δηάθνξα ηκήκαηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο : α. Πιαηείεο: Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο πιαηείεο εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 21 ηνπ παξφληνο, κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζχκθσλα κε ην Ν. 1080/1980, σο εμήο: α) ε θάζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξίπνιεο ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο επί ηεο πιαηείαο, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη β) ηηο ππφινηπεο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σξίπνιεο θαζψο θαη ζηηο άιιεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο επί ηεο πιαηείαο, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πιάηνπο κέρξη 5κ., απηφ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξν κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εθφζνλ επαξθεί ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο. Δηδηθόηεξα: i. Πιαηεία Άξεσο: ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ην 70% ηεο φςεο), πιάηνπο ηεζζάξσλ κέηξσλ απφ ηελ πξφζνςε, ζηελ ζπλέρεηα ζα αθήλεηαη ειεχζεξνο ρψξνο πιάηνπο 6,50 κ. θαη ελ ζπλερεία ζα παξαρσξείηαη ρψξνο πιάηνπο κέρξη 12κ., γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ii. Πιαηεία Πεηξηλνύ πεξηβάιινλ ρώξνο Μαιιηαξνπνύιεηνπ Θεάηξνπ θαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 343 θαη 344: ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ην 70% ηεο φςεο), πιάηνπο κέρξη ηξία θαη πελήληα κέηξα απφ ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη: α) απφ ην πνζνζηφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην άξζξν 10 παξ. 3, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη β) απφ ηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο έσο ην θξάζπεδν ηνπ παξηεξηνχ ηεο ζπζηάδαο ησλ δέληξσλ. iii. Πιαηεία Λεβηδίνπ: ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ην 70% ηεο φςεο) θαη πιάηνπο κέρξη 12κ. β. Πεδνδξόκηα: Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ / (Φ.Δ.Κ. Β' 2621/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ, επηβάιιεηαη ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο ζηαζεξφ ή θηλεηφ εκπφδην θαη κέγηζηε απνδεθηή εγθάξζηα θιίζε 2%. Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε φπσο ζήκαλζε, θχηεπζε, αζηηθφο εμνπιηζκφο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηείηαη εληφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο 9

10 κηθξφηεξνπ απφ 1,50κ. ε δψλε απηή θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Πιάηε κηθξφηεξα απφ 0,70κ. απνθεχγνληαη σο κε εμππεξεηνχληαη άηνκα ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Σν απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ πνπ νξίδεηαη ην 1,50κ. είλαη θαη ε δηάζηαζε πνπ απαηηείηαη θαη' ειάρηζην γηα ηελ άλεηε δηαζηαχξσζε πεδνχ κε ρξήζηε ή νδεγφ ακαμηδίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο (αλαπεξηθφ, παηδηθφ, αγνξάο θ.ιπ.) ή κε κεηαθνξέα παθέησλ. Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζηα πεδνδξφκηα κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ Α.Μ.Δ.Α., ν ειεχζεξνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο νξίδεηαη απφ ην θξάζπεδν (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) πξνο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, σο θάησζη (δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνθήπην, απηφ δελ πξνζκεηξείηαη ζην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ) : 1. ε πεδνδξφκηα κηθξφηεξα ηνπ 1,50 κέηξνπ (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ), δελ δίλεηαη θακηά άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 2. ε πεδνδξφκηα πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,50 κέηξνπ (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ), δίλεηαη άδεηα θαηάιεςεο φινπ ηνπ ππφινηπνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 3. ε πεδνδξφκηα φπνπ ππάξρεη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ νδεγνχ φδεπζεο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. Σν ππφινηπν ηκήκα κέρξη ηελ νηθνδνκηθή γξακκή δύλαηαη λα παξαρσξεζεί. γ. Παξόδηεο ηνέο: Όπνπ ππάξρνπλ Παξφδηεο ηνέο, ζε απηέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο πιάηνπο 1,50 κέηξνπ έκπξνζζελ ηεο πξφζνςεο θάζε θαηαζηήκαηνο (απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξνο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή), γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ πεδψλ θαη Α.Μ.Δ.Α., ρσξίο θακία θαηαζθεπή κφληκε ή θηλεηή. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο ζηνάο κπνξεί λα παξαρσξεζεί θαη επηπιένλ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί θνηλφρξεζηνο ρψξνο κέγηζηνπ πιάηνο έσο 1,20 κ. απφ ην φξην ηεο ζηνάο. δ. Πεδόδξνκνη: Όπσο απηνί αλαθέξνληαη βάζεη ησλ θαησηέξσ Φ.Δ.Κ.: 1. ΦΔΚ 595/Γ / , πεδνδξφκεζε ηκεκάησλ ησλ νδψλ Νενκ. Παχινπ, Μεηξνπνιίηε Γαληήι, Ππζίαο, Λεσλίδνπ, Δρέκνπ, Οξρνκελνχ, Δξκνχ, Γνιηαλψλ, ηαηίζηεσο, Σζαθάισθ, Αξρηκήδνπο, Αζελάο, Ηθηίλνπ, Δπαγγειίζηξηαο, Βχξσλνο, Αγθαίνπ, Αξξαρίσλνο. 2. ΦΔΚ 1119/Γ / , πεδνδξφκεζε ηκήκαηνο ησλ νδψλ Γειεγηάλλε θαη Νενκάξηπξνο Παχινπ. 3. ΦΔΚ 531/Α.Α.Π./ , πεδνδξφκεζε ηκήκαηνο ησλ νδψλ Δπηζθφπνπ Αλζίκνπ, Φηιειιήλσλ, Γαβηάο, Γ. Πεηξφπνπινπ,. Σζαθνπνχινπ θαη Γεξκαλνχ Παηξψλ. 4. ΦΔΚ 241/Α.Α.Π.// , πεδνδξφκεζε ηκήκαηνο ησλ νδψλ Σάζνπ ερηψηε, Δζληθήο Αληίζηαζεο, Β. Οηθνλνκίδνπ, Γεκεηξαθνπνχινπ, Παιαηνιφγνπ, Νενκάξηπξα Γεκεηξίνπ, Απνζηνινπνχινπ, θαη Γειεγηάλλε θαη ηκήκαηνο ηεο Πιαηείαο Νέαο Γεκνηηθήο Αγνξάο. ε φινπο ηνπο πεδφδξνκνπο (πθηζηάκελνπο θαη κειινληηθνχο) ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πξνβιέπεηαη ειεχζεξε δψλε κε ειάρηζην πιάηνο 3,50κ., γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο, πνπ παξακέλεη αθάιππηε θαζ χςνο ζε φιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο, κε εμαηξέζεηο: α) ζε πεδφδξνκνπο πιάηνπο κέρξη 5 κέηξα ην ειάρηζην πιάηνο ηεο φδεπζεο γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζα είλαη 2,50κ., δειαδή εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ζα αθήλεηαη 1,25κ. θαη β) ζε πεδφδξνκνπο πιάηνπο απφ 5 έσο 6 κέηξα ην ειάρηζην πιάηνο ηεο φδεπζεο γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζα είλαη 3,0κ., δειαδή εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ζα αθήλεηαη 1,50κ. ηηο παξαπάλσ (α) θαη (β) πεξηπηώζεηο κεηά ην πέξαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα ειεπζεξώλεηαη ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο, έηζη ώζηε ε όδεπζε γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο λα έρεη πιάηνο 3,50 κ. 10

11 ε πεδφδξνκνπο φπνπ δελ ππάξρνπλ απέλαληη νηθνδνκέο ή θαηαζηήκαηα αιιά ππάξρνπλ πάξθα ή ρψξνη πξαζίλνπ ή πεξηβάιινληεο ρψξνη θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1080/1980 δελ πξνβιέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, επηηξέπεηαη κφλν ζε θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε πιαηείεο. Όπνπ ππάξρνπλ πεδφδξνκνη ή ζα θαηαζθεπαζηνχλ κειινληηθά θαη δελ νξηνζεηείηαη ε ειεχζεξε δψλε γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θιπ., απηή νξίδεηαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ πεδνδξφκνπ, πιάηνπο 1,75 κ., ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην πιάηνο ησλ 3,50 κ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Σν ππφινηπν ηκήκα κέρξη ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο δύλαηαη λα παξαρσξεζεί. ε πεδφδξνκνπο φπνπ ππάξρεη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ νδεγνχ φδεπζεο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. Σν ππφινηπν ηκήκα κέρξη ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο δύλαηαη λα παξαρσξεζεί θαη κέρξη πιάηνπο 4 κέηξσλ. ε πεδφδξνκνπο φπνπ δελ ππάξρεη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ αιιά έρεη νξηνζεηεζεί ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο νρεκάησλ, ειάρηζηνπ πιάηνο 3,50 κ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο κέγηζηνπ πιάηνπο έσο 1,20 κ. απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή απφ ην φξην ηπρφλ ζηνάο. ε πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δηαζέηνπλ θήπν ή απιή (πξαζηά) απηφ ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν κε ην θηίζκα πνπ δηαζέηνπλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3258/92 Απφθαζε ηνπ.η.δ. θαη εθφζνλ πξνβάιινληαη ζε πεδφδξνκνπο ή πιαηείεο ν ρψξνο πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ζα είλαη πιάηνπο κέρξη 2 κέηξα ηεξνπκέλνπ ηνπ 70% ηεο πξφζνςεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη παξαπάλσ. ε πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πάλσ απφ ππάξρνλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (δηαθνξεηηθνχ ηδηνθηήηε) πνπ πξνβάιινληαη ζε πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο, ν ρψξνο παξαρσξείηαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηελ πξφζνςή ηνπο πξνο ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ηεξνπκέλνπ ηνπ 70% ηεο πξφζνςεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη παξαπάλσ. ε. Παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζε πεξίπηεξα θαη ςηιηθαηδίδηθα. Με ηελ ππνπαξ. Σ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/12, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4257/2014 θαηαξγείηαη ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε δηθαηνχρνπο πεξηπηέξσλ θαη πιένλ νη δηθαηνχρνη ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Μ.Δ.Α. θαη ησλ πνιπηέθλσλ ζηνπο νπνίνπο παξαρσξνχληαη απεπζείαο) ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ αξηζ. 458/2014 ή κε νπνηαδήπνηε άιιε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Παξαρσξείηαη επίζεο ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηα πεξίπηεξα θαη ζηα ςηιηθαηδίδηθα θαη εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζε άιιεο δηαηάμεηο φπσο φδεπζε ηπθιψλ, ειεχζεξε φδεπζε πεδψλ θιπ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) ςπγείνπ αλαςπθηηθψλ θαη ελφο (1) ςπγείνπ παγσηψλ (ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 458/2014 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) γηα ηα νπνία θαη θαηαβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, φπσο νξίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο θαζνξηζκνχ ηειψλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Οη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ έμσ απφ ηα πεξίπηεξα ςπγείσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10κ.*0,60κ. πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία πφιεσλ ή 1,35κ.*0,60κ. αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο πφιεσλ ή ζε ρσξηά. Άξζξν 11 ν Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία Δθηφο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. 11

12 Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρνξεγείηαη, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν εθδίδεηαη, δελ κπνξεί δειαδή λα ιήγεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Απηφ δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νπφηε ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζην επφκελν έηνο (άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 11 ηνπ Ν. 1080/80). Α. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θιπ. ζηνηρείσλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο. 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ππνρξενχηαη πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην ηκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα) : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, β) ηε ζέζε, ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ θαη καδί κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη : γ) άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη, δ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. ε) ζρέδην απνηχπσζεο θάηνςε ζην νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε επσλπκία απηνχ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή πεδφδξνκνπ θαη ν αηηνχκελνο πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο. ζη) ζε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (πεδνδξφκην ή πεδφδξνκνο ή πιαηεία), ζηελ πξνβνιή παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο ζα παξαρσξείηαη ην 70% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο απηνχ, ε δε αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ζπλαηλεί γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ (άξζξν 13 παξ. 4 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80 φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα). Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 16, παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/04), γλσκαηεύεη εάλ πθίζηαληαη ιόγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ ή ηξνρνθόξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνύκελεο άδεηαο, νπόηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. Τπνρξέσζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κεηά ηε ιήςε ηεο ππόςε άδεηαο, είλαη λα πξνβνύλ ζηελ ζπλέρεηα ζε πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ, κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/ ). Ζ δπλακηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε θαζεκέλσλ πειαηώλ ζα αλαγξάθεηαη ζπλνιηθά θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά γηα όινπο ηνπο ρώξνπο (αίζνπζα πειαηώλ κέζα, ππαίζξηνο ρώξνο, θ.ι.π.) 2. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γήκαξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε θηι.). ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ... έσο...) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 12

13 ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί νξίδεηαη κε ηελ αξηζ. 458/2014 ή φπσο ζα νξηζηεί κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο, είλαη εηήζην, θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν (αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ) πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ Σέινπο, εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν (παξ. 3, άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Δπηζεκάλζεηο: 1) Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ θαη εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 2) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή νπνηαδήπνηε κνλάδα παξαγσγήο ήρνπ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 3) Οη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ππνρξέσζε λα απνκαθξχλνπλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη εκπνξεχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 4) Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν νπνηαδήπνηε επέκβαζε θαη θακία κφληκε θαηαζθεπή, φπσο ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, μχιηλεο πέξγθνιεο, θ.ιπ., θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ κπαξ, ληνπιαπηψλ, θιηκαηηζηηθψλ θαη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ. 5) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ηξαπεδνθαζηζκάησλ, εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 6) Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ειεθηξνδφηεζε ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελαέξησλ ή ππφγεησλ θαισδίσλ. 7) Όια ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα ηνλ νξηνζεηνχλ, ζε ζρέζε κε άιινλ παξαρσξεκέλν ρψξν, ζε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, δειαδή λα κελ δεκηνπξγνχλ ζρήκα <<Π>> ή <<ηεηξάγσλν>> θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίδνπλ ηνλ παξαρσξεκέλν ρψξν κε άιινλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ δελ παξαρσξείηαη, κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζε ηδησηηθφ. 8) Ζ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: α) φζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα, άδεηα ζα ρνξεγείηαη: i. γηα νκπξέιεο: απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα, λα κελ έρνπλ δηαθεκίζεηο, ε ζηήξημή ηνπο λα είλαη θηλεηή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. ii. γηα ηέληεο: απηέο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ όςε ηνπ θηηξίνπ ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 2,20κ. από ην έδαθνο, ρσξίο θαηαθόξπθα ζηεξίγκαηα, ρσξίο ε επηθάλεηά ηνπο λα ππεξβαίλεη ην 20% (Απόθαζε 52716/2001 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.), ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλόινπ ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο δηαθεκηζηηθά κελύκαηα β) ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, φπσο δηαρσξηζηηθά, αλεκνζξαχζηεο θ.ι.π. ζα έρνπλ χςνο απφ ην έδαθνο έσο 1,20 κ., ρσξίο πξφζζεηεο θαηαζθεπέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ην ππεξβαίλνπλ. Θα είλαη θηλεηά θαη δελ ζα είλαη παθησκέλα (ζηεξεσκέλα) ζην δάπεδν ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηαθφξπθε ή θξεκαζηή θαηαζθεπή απφ νπνηαδήπνηε νξνθή ηέληαο, θηηξίνπ θιπ. πνπ θαζηζηά ηνλ ρψξν πεξίθιεηζην. γ) φια ηα αλσηέξσ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, θαιαηζζεζίαο ή νκνηνκνξθίαο εθπνλήζεη ζπλνιηθή κειέηε ηφζν γηα ηελ κνξθή ησλ ζθηαδίσλ φζν θαη γηα ηα ππφινηπα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο πιαηείεο Άξεσο, Πεηξηλνχ θαη ζην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Μαιιηαξνπνχιεηνπ Θεάηξνπ: i) νη εθκεηαιιεπηέο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα απνκαθξχλνπλ ηα φπνηα δηαρσξηζηηθά ή ζθηάδηα έρνπλ ηνπνζεηήζεη θαη ζα ειεπζεξψζνπλ ην ρψξν κεηά ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη 13

14 ii) νη θαηαζθεπέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ησλ εθκεηαιιεπηψλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζχκθσλα κε κειέηε θαη επίβιεςε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Β. Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπο αλνηθνδνκνύληεο (επηζθεπψλ ή αλέγεξζεο νηθνδνκψλ). Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξεκέλσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθνδνκνύλησλ: ηνπο αλνηθνδνκνχληεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν ζην έκπξνζζελ ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο θαηάζηξσκα ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο απφ ηνπο αλνηθνδνκνχληεο ζα είλαη ίζνο κε ην κήθνο ηεο πξνζφςεσο ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο θαη ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ή κέξνο απηνχ. Γηα ηα επξηζθφκελα ζηε γσλία δχν νδψλ αλεγεηξφκελα θηίξηα, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή κέξνο απηψλ (θαηά ηα αλσηέξσ) ζε ακθφηεξεο ηηο πιεπξέο ηεο νηθνδνκήο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ηέινο ζα είλαη αλάινγν κε ην ρψξν. Ζ πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα απαγνξεχεηαη, ηδηαίηεξα αλ κε απηά παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία, ε επηηξεπφκελε ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή πεξηνξίδεηαη ε νξαηφηεηα απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο (παξ. 1, αξ. 48 ηνπ Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999). Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 48 ηνπ Ν. 2696/1999 θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή δψλεο κηθξήο θπθινθνξίαο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, αλ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γη' απηφ, ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ κε πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα χζηεξα απφ άδεηα ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ κεηά ηελ γλψκε ησλ αξκφδησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Όηαλ επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ πξέπεη απηφ λα ζεκαίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηφλ πνπ ην θαηέιαβε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.), επζπλφκελνο απνθιεηζηηθά γηα ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά δψλεο κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν εθείλνο πνπ πήξε ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαζψο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Β.Γ 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Ζ πεξ. β' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1828/1989, ΦΔΚ 2/1989 ηεχρνο Α'). Ο πξνηηζέκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη πεδνδξφκην ζα αλαθέξεη νπσζδήπνηε θαη ην ρξφλν κέζα ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πεδνδξφκην. Γηα παξαπέξα ρξήζε απφ ηνλ αηηνχκελν ρξφλν, ζα απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθήο άδεηαο. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα λεξά. Οηθνδνκηθά πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν κφλνλ ζε ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, θάδνπο, 'θνληέτλεξ' θ.ι.π.). Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηνπο αλνηθνδνκνύληεο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80) : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, β) ηε ζέζε, ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ, γ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. δ) ηελ απαηηνχκελε Άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζίαο Γφκεζεο. 14

15 ε) εγγύεζε 20,00 Δπξώ ην η.κ. γηα πηζαλέο βιάβεο ζην πεδνδξόκην θαη ζην νδόζηξσκα, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 296/2011 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη εθόζνλ δελ έρνπλ επέιζεη βιάβεο ζηνλ θνηλόρξεζην παξαρσξνύκελν ρώξν. Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 16, παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/04), γλσκαηεύεη εάλ πθίζηαληαη ιόγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ ή ηξνρνθόξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνύκελεο άδεηαο, νπόηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γήκαξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε θηι.). ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. νηθνδνκηθά πιηθά, πεξίθξαμε, ηνπνζέηεζε ζθαισζηψλ (ηθξηψκαηα) θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ.. έσο.. ) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Σέινπο εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν. Γ. Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα εθδειώζεηο πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα. Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (ηα πεδνδξφκηα, νη πεδφδξνκνη θαη νη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ) γηα ηελ δηελέξγεηα κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεηο, εγθαίληα, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. ζα εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην ηκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξíπνιεο, ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ δηελέξγεηα απηήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80) : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, β) ηε ζέζε, ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ θαη γ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γήκαξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ... έσο...) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Γχλαηαη λα παξαρσξείηαη ρψξνο (πεδνδξφκην νδφζηξσκα) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγθαηλίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σξνραίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ηφζν ζε δηπιαλνχο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ φζν θαη ζηελ θπθινθνξία. Σν σξάξην δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 22:00 ψξα ρεηκεξηλή θαη 23:00 ψξα ζεξηλή, φπνπ μεθηλάεη ε θνηλή εζπρία. Γηα ηελ παξαπάλσ ρξήζε (εγθαίληα) ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο. ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Σέινπο εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν (άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Σα πεξίπηεξα έθζεζεο θαη θάζε είδνπο θηλεηέο θαηαζθεπέο, πνπ ζα ηνπνζεηνχλ νη θνξείο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη λα είλαη θαιαίζζεηεο. 15

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ Ππλεδξίαζε ηεο 21-11-2012 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 20:00 Ξξφζθιεζε 24651/16-11-2012 Ξαξφληεο Γ.Π.: 22 Απφληεο: 5 Απψλ ν Ξξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Γπζείνπ Ξαξφληεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ)

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ) ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ) ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 2-10-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα