ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά ςτο Διμο Σρίπολθσ. Ζναρξθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ : 15 Ιουλίου 2015 Λιξθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ : 25 Ιουλίου 2015 Δ/νςθ Σοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ Διμοσ Σρίπολθσ 1/7/2015 1

2 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ Άξζξν 1 ν θνπόο ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν : 1. Δπεηδή ε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ είλαη ζρεδφλ νιηθή θαη νη ηδηψηεο δε δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλνλ ζηελ έθηαζε γηα ηελ νπνία ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή άδεηα αιιά θαη ζηνλ εθηφο απηήο ρψξν, κε απνηέιεζκα λα αλαηξείηαη πξνο ηνπο πνιίηεο ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο θνηλήο ρξήζεο, ζηφρνο κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ είλαη λα δηακνξθσζεί ην πιαίζην πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζεκεξηλήο ρανηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θαηάιεςε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ε ςπραγσγία ησλ παηδηψλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαζψο θαη φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, φπσο ειηθησκέλνη, κηθξά παηδηά, κεηέξεο κε θαξνηζάθηα θαη ελ γέλεη ε ήζπρε δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ελ γέλεη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ην Γήκν θαη ή αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αιιά θαη ελ γέλεη ε θαηάιεςε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ εμππεξεηεί ην θνηλφ θαη δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απηψλ, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη εθηεηακέλεο θαηαιήςεηο. Πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πφιεο πνπ ζπλδπάδεη ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ παξάιιεια κε ηελ απξφζθνπηε ρξήζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 2. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ). 3. Σν ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Γήκνπ. Σελ ειεχζεξε, άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ην θνηλφ. 4. Σελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πφιεο. 5. Σελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. 6. Σελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 7. Σελ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη άλεζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ, ρσξίο εκπφδηα ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 8. Σε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 9. Σελ ειεχζεξε, άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ην θνηλφ. 10. Σελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 11. Σηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 12. Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά ηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. Άξζξν 2 ν Ννκηθό πιαίζην Ο παξφλ Καλνληζκφο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ : Σνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/Α / ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο. 2

3 Σνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/Α / ) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 75 «νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηνκείο: γ) Πνηφηεηαο Εσήο θαη Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο: 13. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» θαη άξζξν 79 «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο». Σνπ Β.Γ. 24-9/ (Φ.Δ.Κ. 171/Α / ) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σνπ Ν. 1080/1980 (Φ.Δ.Κ. 246/Α / ) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 3 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. Σνπ Ν. 1577/1985 (Φ.Δ.Κ. 210/Α / ) «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη εηδηθφηεξα ην αξ. 19 «Καηαζθεπέο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» θαη ην Ν. 4030/2011. Σνπ Ν. 4067/2012 (Φ.Δ.Κ. 79/Α / ) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». Σνπ Ν. 2831/2000 (Φ.Δ.Κ. 140/Α / ) Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Σεο αξηζ /2001 (Φ.Δ.Κ. 1663/Β / ) Απφθαζεο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. (β). Σνπ Ν. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ. Α'/57/ ), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» θαη εηδηθφηεξα ηα αξ. 34 «ηάζε θαη ζηάζκεπζε», αξ. 47 «Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο» θαη αξ. 48 «Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ». Σνπ Ν. 3542/2007 (Φ.Δ.Κ. Α'/50/ ), «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Ν. 2696/1999». Σνπ Ν. 1337/1983 (Φ.Δ.Κ. Α'/33/ ), «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ην αξ. 17 «Νέα απζαίξεηα», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 4014/2011 θαη ην Ν. 4178/2013. Σνπ Ν. 1828/1989 (Φ.Δ.Κ. 2/Α / ), «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 25 «Έζνδα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σνπ Ν. 2946/2001 (Φ.Δ.Κ. 224/Α'/ ) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σνπ Ν. 3431/2006 (Φ.Δ.Κ. 13/Α / ) «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 29 «Γηθαηψκαηα δηέιεπζεο». Σεο αξηζ /2009 (Φ.Δ.Κ. 2621/Β / ) Απφθαζεο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. Σνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαλφλα πεξί ηνπ αλεκπφδηζηνπ ηεο θνηλήο ρξήζεο. Πνηληθφο Κψδηθαο άξζξν 292 παξ. 1 θαη άξζξν 458. Σνπ Ν. 3919/2011 (Φ.Δ.Κ. 32/Α / ) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». Ζ αξηζ. πξση. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/2012 (Φ.Δ.Κ. 2718/Β / ) Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο. Σνπ Ν. 4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222/Α / ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ». Σνπ Ν. 4257/2014 (Φ.Δ.Κ. 93/Α / ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». Σελ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α21/31600 (ΦΔΚ 3106/Β / ) «Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, Θέαηξα θαη Κηλεκαηνγξάθνη». Σελ αξηζ. Α2-797/ ΚΤΑ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ηελ δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4264/2014». Σεο αξηζ. 768/87 Νν Β38 (ζει. 739) Απφθαζεο ηνπ.σ.δ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξηλ εθδνζεί ε Άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε. 3

4 Άξζξν 3 ν Οξηζκνί 1) «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο - θνηλόρξεζηνη ρώξνη» : - θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ελλνείηαη ν θάζε είδνπο θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1080/1980, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δξφκνη, νη πιαηείεο, νη ζηνέο, νη αηγηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη φξκνη, νη φρζεο πιεχζηκσλ πνηακψλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο - θαηά ηη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν.1577/1985 (Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο), θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, ζηνέο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν - σο ηκήκαηα ησλ δξφκσλ θαη σο θνηλφρξεζηα ινγίδνληαη θαη ηα πεδνδξφκηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2, παξ. 4 θαη 5, ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν.1577/1985) - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο λνείηαη θαη ην δάπεδν ησλ ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγείσλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη δηαηίζεληαη πξνο θνηλή ρξήζε. 2) «Σέινο», είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Σν Σέινο Υξήζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Β.Γ. ηεο 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε ππέξ Γήκνπ επηβνιή ηέινπο ζε βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο, ζηνέο θαη γεληθά θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ. Σν αλσηέξσ ηέινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ - ηδίσλ εζφδσλ. 3) Οη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο θνηλφρξεζην ρψξν, εθφζνλ φκσο έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80, φπσο απηφ ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία απηψλ. 4) Αλάθιεζε άδεηαο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 5) Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ. Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 6) Καηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, είλαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 4

5 Άξζξν 4 ν Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα φπσο δξφκνη, πιαηείεο, ζηνέο θιπ. έρνπλ θαη λνκή θαη θαηνρή ζε απηά. Οη ηδηψηεο έρνπλ κφλνλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ην δηθαίσκά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Άξζξν 5 ν Γεληθέο Αξρέο θαη Απαγνξεύζεηο 1. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 2. ε πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ηνπ 1,50κ. δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε. 3. Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ έκπξνζζελ ζεζκνζεηεκέλσλ εηζφδσλ φκνξσλ θαηνηθηψλ ή θαηαζηεκάησλ. 4. Δθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζηνλ νπνίν αλήθεη απνθιεηζηηθά ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε, απαηηείηαη επηπιένλ γλσκνδφηεζε ή έγθξηζε θαη άιισλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ ζε φπνηεο βέβαηα πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν (πρ. γλσκνδφηεζε Αζηπλνκηθήο Αξρήο, έγθξηζε πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ, Πνιενδνκίαο Γήκνπ). 5. ε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ ζθηάζηξσλ. 6. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπγείσλ ζηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ πεξίπηεξα κε ηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 7. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πάλσ ζε δέλδξα, θηγθιηδψκαηα ή ζηχινπο, θαζψο θαη ζε ηδηνθηεζία άιιε απφ απηήλ πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε έζησ θαη αλ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε. 8. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή πξνζεθψλ γηα ηελ έθζεζε εκπνξεπκάησλ πέξαλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ή ηνπ λφκηκνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 9. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ επί πιαηείαο ζε ηδηνθηήηεο θαη/ησλ, ήηνη, θαθελείσλ, δαραξνπιαζηείσλ, παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ θιπ, είλαη λα έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα απηά πξφζνςε επ απηήο (πιαηείαο), (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 5 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). Γεληθφηεξα γηα θαηαζθεπέο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα ηζρχνπλ θάζε θνξά νη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, επίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάηαμε ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4178/2013, φζνλ αθνξά ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε απηψλ. 10. Απαγνξεχεηαη ζε πεδνδξφκηα ε δηαξθήο ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ή κεραλεκάησλ κε ζθνπφ ηελ έθζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 11. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή πέξγθνιαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πιαηεηψλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, φπνπ θαη ζα θαζνξίδνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ε κνξθή θαη ην κέγεζνο απηψλ θαη γεληθά φια ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία απηψλ θαη ζχκθσλα θάζε θνξά κε ηνλ ηζρχνληα Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ. 12. χκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηαο είλαη ε κε χπαξμε εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηνχο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 5

6 13. Γελ επηηξέπεηαη ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη γεληθά ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ θάζε κνξθήο (ζπλεξγεία απηνθηλήησλ κνηνζηθιεηψλ, ζπλαξκνινγήζεηο επίπισλ θ.ιπ.). 14. Οη ρξήζηεο ησλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ζπληήξεζε θαη γεληθά ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο, ζα επζχλνληαη δε γηα νπνηαδήπνηε θζνξά δαπέδσλ, δέληξσλ ή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 15. Να κελ εκπνδίδεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο Γεκνηηθήο ή ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 16. ε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ επηβάιιεηαη πξαγκαηηθό ειεύζεξν ύςνο όδεπζεο πεδώλ ίζν κε 2.20κ. απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, ζεκάλζεηο, πηλαθίδεο, θιαδηά δέληξσλ, ηέληεο θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ / (Φ.Δ.Κ. Β' 2621/ ) Απφθαζεο ΤΠ.ΠΔ.Κ.Α. 17. Ζ παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηα κπαιθφληα ησλ νηθνδνκψλ ζα γίλεηαη κέζσ πδξνξξνψλ θαη ε έμνδνο ηνπο ζα θαηαιήγεη ζην θξάζπεδν ηνπ δξφκνπ θαη φρη πάλσ ζην πεδνδξφκην. 18. Απαγνξεύεηαη απζηεξά θάζε επέκβαζε ζηα δέληξα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θιάδεκα, θφςηκν θ.ιπ.) θαη ζηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ. 19. Όινη νη θαηαζηεκαηάξρεο νθείινπλ : α) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Γήκνπ, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο θαη β) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 20. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ παξαρσξεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν θακία κφληκε θαηαζθεπή ή επέκβαζε. 21. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο Πιαηείεο: 1. Πιαηεία Γεσξγίνπ Α (Αγίνπ Βαζηιείνπ). 2. Πιαηεία Κνινθνηξψλε. 3. Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο. 4. Πιαηεία Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 5. Πιαηεία Αγίαο Βαξβάξαο. 6. Πιαηεία Βπξζνδεςίσλ. 7. Πιαηεία Βαιηεηζίνπ. 22. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπραγσγηθψλ ειεθηξνληθψλ παηδηθψλ παηρληδηψλ Άξζξν 6 ν Αξκνδηόηεηεο Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 1) Σν Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αηηνχληνο θαη εηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ. 2) Ζ Σερληθή Τπεξεζία εγθξίλεη ηα φπνηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (δηαρσξηζηηθά, νκπξέιεο, ηέληεο θιπ.). 3) Ο Γήκαξρνο Σξίπνιεο εθδίδεη ηηο παξαπάλσ Άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν. 1080/80 θαη ηηο αλαθαιεί (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν. 1080/80). 4) Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, εθηφο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν (π.ρ. επηβνιή ηειψλ), γηα ηα νπνία ηελ εηδηθή αξκνδηφηεηα έρεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 6

7 Άξζξν 7 ν Γεληθέο ππνρξεώζεηο 1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έθδνζε ησλ αδεηψλ, ε θνηλνπνίεζε απηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη θαηαζηεκαηαξρψλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ ή εθείλσλ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε άδεηα νηθνδνκήο (ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθνδνκνχλησλ), ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ άζθεζεο ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη γεληθψο ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηνλ λφκν, επηηεδεπκαηηψλ θ.ι.π. Άξζξν 8 ν Σξόπνο δηάζεζεο επηηξεπόκελσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή ζηελ πξνβνιή ηνπο, παξαρσξείηαη ρσξίο δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνη ρψξνη (άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Έκπξνζζελ λνείηαη ν ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δχν λνεηέο παξάιιειεο γξακκέο ηεο επηρείξεζεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηεο φςεο ηνπ. Βάζεη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80 ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ θαη ησλ νπνίσλ ε ρξήζε επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ, απαηηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ πάληνηε ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Γ.Κ.Κ. ηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο ηνπ ηέινπο σο πξνο ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο, ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα εθκηζζψλεη, ρσξίο δεκνπξαζία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ζέαηξα θαη θηλεκαηνζέαηξα ή άιινπο ρψξνπο, γηα επηζηεκνληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο, αθνχ ην ζπκβνχιην εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (παξ. 2 αξ. 192 ηνπ Ν. 3463/2006). Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, παξαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, εθφζνλ βέβαηα κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80). Ζ ηπρφλ παξεκβνιή δξφκνπ κεηαμχ θαηαζηήκαηνο θαη πιαηείαο δελ εκπνδίδεη ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θαηάζηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηελ πιαηεία (.η.δ. 2875/88 ΓηΓηθ 1989 ζει. 79). Δμάιινπ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζε δχν πιαηείεο, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζηηο δχν. ε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ αλαινγεί, ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ πξφζνςή ηνπο (παξ. 5 αξ. 3 Ν. 1080/80). Οη πξνο παξαρψξεζε ζπλερφκελνη ρψξνη ηεο πιαηείαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε πξνβνιέο θαηαζηεκάησλ δηαηίζεληαη απφ ηνλ Γήκαξρν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβνιή ζηελ πιαηεία αλάινγα κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ ή άιια θξηηήξηα ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ θ.ιπ. (παξ. 4 αξ. 3 Ν. 1080/80). ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζε πεδνδξφκην γεηηνληθνχ (παξαθείκελνπ) θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 7

8 απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ή θαηέρεη ην αθίλεην (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80). ε πεξίπησζε πνπ ε παξαθείκελε θαηνηθία ή ην θαηάζηεκα δηαζέηεη θήπν (ή απιή), απηφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν κε ην θηίζκα. Άξζξν 9 ν Δίδνο ρξήζεο Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη παξαρσξνύληαη γηα : 1. Σξαπεδνθαζίζκαηα: επηηξέπεηαη θαηφπηλ αδείαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Τγεηνλνκηθήο Αξρήο, ε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνπο ρψξνπο θαη κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 2. Δκπνξεχκαηα: επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα έθζεζε εκπνξεπκάησλ ζε θαηαζηήκαηα κε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηεο πξνζφςεσο απηψλ θαη εθφζνλ ην ππφινηπν ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη 1,50 κ. ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ. 3. Σελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ - παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ θ.ιπ. 4. Σελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 5. Σελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. 6. Σελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ρξεκαηαπνζηνιψλ (Σξάπεδεο, Οξγαληζκνί, ΔΛΣΑ θ.ιπ.). 7. Σελ ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ. 8. Σελ πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ. 9. Σελ άζθεζε ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 10.Σελ ρξήζε ππεδάθνπο π.ρ. γηα ηε δηέιεπζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ Γ.Δ.Ζ. ή Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο. 11. Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Άξζξν 10 ν Καζνξηζκόο - δηεπθξηλήζεηο επί ηκεκάησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη θνηλόρξεζην ρώξν ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζα πξνζθνκίδεη επηκέιεηά ηνπ, ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πξνο έγθξηζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζα απνηππώλνληαη κε αθξηβείο δηαζηάζεηο νη όςεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ, ην πιάηνο ησλ νδώλ θιπ. Δάλ ν ελδηαθεξόκελνο επηζπκεί ηελ ζθίαζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζα πξνζθνκίδεη επηπιένλ, πξνο έγθξηζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηελ κνξθή, ην είδνο θαη ην ρξώκα ησλ ζθηαδίσλ (ηέληεο, νκπξέιεο θιπ.). Όια ηα αλσηέξσ είλαη πξναπαηηνύκελα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη άδεηαο ζθίαζεο, ηα νπνία δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ηαπηόρξνλα. 2. α) ε θάζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο θαη ηεο Σ.Κ. Λεβηδίνπ ζα παξαρσξείηαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο πξόζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν 70% ζα παξαρσξείηαη από ην κέζνλ ηεο θάζε όςεο θαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα απηήο ην 35%. Σν δε ππόινηπν έσο ην 30% ηνπ ρώξνπ δύλαηαη λα δηαηίζεηαη ππό ηνπ Γεκάξρνπ. β) ηηο ππόινηπεο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σξίπνιεο θαζώο θαη ζηηο άιιεο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζα παξαρσξείηαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο πξόζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 8

9 3. Ζ επηθάλεηα ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζα ηζνύηαη κέρξη ην 100% ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, όπνπ αλαπηύζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα, εθόζνλ επαξθεί ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ε θαηαζηήκαηα κε σθέιηκε επηθάλεηα από 10 έσο 30 η.κ. ζα παξαρσξείηαη ην 100% θαη έσο 20% επηπιένλ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ε θαηαζηήκαηα κε σθέιηκε επηθάλεηα από 31 έσο 40 η.κ. ζα παξαρσξείηαη ην 100% θαη έσο 15% επηπιένλ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. ε θαηαζηήκαηα κε σθέιηκε επηθάλεηα από 41 έσο 50 η.κ. ζα παξαρσξείηαη ην 100% θαη έσο 10% επηπιένλ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο ρώξνο. 4. Ζ ρξήζε ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ, ζηνψλ, ππεδάθνπο θ.ιπ. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 5. Γηεπθξηλήζεηο γηα δηάθνξα ηκήκαηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο : α. Πιαηείεο: Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο πιαηείεο εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 21 ηνπ παξφληνο, κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζχκθσλα κε ην Ν. 1080/1980, σο εμήο: α) ε θάζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξίπνιεο ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο επί ηεο πιαηείαο, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη β) ηηο ππφινηπεο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σξίπνιεο θαζψο θαη ζηηο άιιεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο επί ηεο πιαηείαο, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πιάηνπο κέρξη 5κ., απηφ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξν κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εθφζνλ επαξθεί ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο. Δηδηθόηεξα: i. Πιαηεία Άξεσο: ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ην 70% ηεο φςεο), πιάηνπο ηεζζάξσλ κέηξσλ απφ ηελ πξφζνςε, ζηελ ζπλέρεηα ζα αθήλεηαη ειεχζεξνο ρψξνο πιάηνπο 6,50 κ. θαη ελ ζπλερεία ζα παξαρσξείηαη ρψξνο πιάηνπο κέρξη 12κ., γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ii. Πιαηεία Πεηξηλνύ πεξηβάιινλ ρώξνο Μαιιηαξνπνύιεηνπ Θεάηξνπ θαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 343 θαη 344: ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ην 70% ηεο φςεο), πιάηνπο κέρξη ηξία θαη πελήληα κέηξα απφ ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη: α) απφ ην πνζνζηφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην άξζξν 10 παξ. 3, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη β) απφ ηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο έσο ην θξάζπεδν ηνπ παξηεξηνχ ηεο ζπζηάδαο ησλ δέληξσλ. iii. Πιαηεία Λεβηδίνπ: ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ην 70% ηεο φςεο) θαη πιάηνπο κέρξη 12κ. β. Πεδνδξόκηα: Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ / (Φ.Δ.Κ. Β' 2621/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ, επηβάιιεηαη ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο ζηαζεξφ ή θηλεηφ εκπφδην θαη κέγηζηε απνδεθηή εγθάξζηα θιίζε 2%. Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε φπσο ζήκαλζε, θχηεπζε, αζηηθφο εμνπιηζκφο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηείηαη εληφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο 9

10 κηθξφηεξνπ απφ 1,50κ. ε δψλε απηή θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Πιάηε κηθξφηεξα απφ 0,70κ. απνθεχγνληαη σο κε εμππεξεηνχληαη άηνκα ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Σν απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ πνπ νξίδεηαη ην 1,50κ. είλαη θαη ε δηάζηαζε πνπ απαηηείηαη θαη' ειάρηζην γηα ηελ άλεηε δηαζηαχξσζε πεδνχ κε ρξήζηε ή νδεγφ ακαμηδίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο (αλαπεξηθφ, παηδηθφ, αγνξάο θ.ιπ.) ή κε κεηαθνξέα παθέησλ. Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζηα πεδνδξφκηα κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ Α.Μ.Δ.Α., ν ειεχζεξνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο νξίδεηαη απφ ην θξάζπεδν (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) πξνο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, σο θάησζη (δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνθήπην, απηφ δελ πξνζκεηξείηαη ζην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ) : 1. ε πεδνδξφκηα κηθξφηεξα ηνπ 1,50 κέηξνπ (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ), δελ δίλεηαη θακηά άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 2. ε πεδνδξφκηα πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,50 κέηξνπ (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ), δίλεηαη άδεηα θαηάιεςεο φινπ ηνπ ππφινηπνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 3. ε πεδνδξφκηα φπνπ ππάξρεη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ νδεγνχ φδεπζεο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. Σν ππφινηπν ηκήκα κέρξη ηελ νηθνδνκηθή γξακκή δύλαηαη λα παξαρσξεζεί. γ. Παξόδηεο ηνέο: Όπνπ ππάξρνπλ Παξφδηεο ηνέο, ζε απηέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο πιάηνπο 1,50 κέηξνπ έκπξνζζελ ηεο πξφζνςεο θάζε θαηαζηήκαηνο (απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξνο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή), γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ πεδψλ θαη Α.Μ.Δ.Α., ρσξίο θακία θαηαζθεπή κφληκε ή θηλεηή. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο ζηνάο κπνξεί λα παξαρσξεζεί θαη επηπιένλ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί θνηλφρξεζηνο ρψξνο κέγηζηνπ πιάηνο έσο 1,20 κ. απφ ην φξην ηεο ζηνάο. δ. Πεδόδξνκνη: Όπσο απηνί αλαθέξνληαη βάζεη ησλ θαησηέξσ Φ.Δ.Κ.: 1. ΦΔΚ 595/Γ / , πεδνδξφκεζε ηκεκάησλ ησλ νδψλ Νενκ. Παχινπ, Μεηξνπνιίηε Γαληήι, Ππζίαο, Λεσλίδνπ, Δρέκνπ, Οξρνκελνχ, Δξκνχ, Γνιηαλψλ, ηαηίζηεσο, Σζαθάισθ, Αξρηκήδνπο, Αζελάο, Ηθηίλνπ, Δπαγγειίζηξηαο, Βχξσλνο, Αγθαίνπ, Αξξαρίσλνο. 2. ΦΔΚ 1119/Γ / , πεδνδξφκεζε ηκήκαηνο ησλ νδψλ Γειεγηάλλε θαη Νενκάξηπξνο Παχινπ. 3. ΦΔΚ 531/Α.Α.Π./ , πεδνδξφκεζε ηκήκαηνο ησλ νδψλ Δπηζθφπνπ Αλζίκνπ, Φηιειιήλσλ, Γαβηάο, Γ. Πεηξφπνπινπ,. Σζαθνπνχινπ θαη Γεξκαλνχ Παηξψλ. 4. ΦΔΚ 241/Α.Α.Π.// , πεδνδξφκεζε ηκήκαηνο ησλ νδψλ Σάζνπ ερηψηε, Δζληθήο Αληίζηαζεο, Β. Οηθνλνκίδνπ, Γεκεηξαθνπνχινπ, Παιαηνιφγνπ, Νενκάξηπξα Γεκεηξίνπ, Απνζηνινπνχινπ, θαη Γειεγηάλλε θαη ηκήκαηνο ηεο Πιαηείαο Νέαο Γεκνηηθήο Αγνξάο. ε φινπο ηνπο πεδφδξνκνπο (πθηζηάκελνπο θαη κειινληηθνχο) ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πξνβιέπεηαη ειεχζεξε δψλε κε ειάρηζην πιάηνο 3,50κ., γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο, πνπ παξακέλεη αθάιππηε θαζ χςνο ζε φιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηεο, κε εμαηξέζεηο: α) ζε πεδφδξνκνπο πιάηνπο κέρξη 5 κέηξα ην ειάρηζην πιάηνο ηεο φδεπζεο γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζα είλαη 2,50κ., δειαδή εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ζα αθήλεηαη 1,25κ. θαη β) ζε πεδφδξνκνπο πιάηνπο απφ 5 έσο 6 κέηξα ην ειάρηζην πιάηνο ηεο φδεπζεο γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζα είλαη 3,0κ., δειαδή εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ζα αθήλεηαη 1,50κ. ηηο παξαπάλσ (α) θαη (β) πεξηπηώζεηο κεηά ην πέξαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα ειεπζεξώλεηαη ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο, έηζη ώζηε ε όδεπζε γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο λα έρεη πιάηνο 3,50 κ. 10

11 ε πεδφδξνκνπο φπνπ δελ ππάξρνπλ απέλαληη νηθνδνκέο ή θαηαζηήκαηα αιιά ππάξρνπλ πάξθα ή ρψξνη πξαζίλνπ ή πεξηβάιινληεο ρψξνη θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1080/1980 δελ πξνβιέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, επηηξέπεηαη κφλν ζε θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε πιαηείεο. Όπνπ ππάξρνπλ πεδφδξνκνη ή ζα θαηαζθεπαζηνχλ κειινληηθά θαη δελ νξηνζεηείηαη ε ειεχζεξε δψλε γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θιπ., απηή νξίδεηαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ πεδνδξφκνπ, πιάηνπο 1,75 κ., ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ειάρηζην πιάηνο ησλ 3,50 κ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Σν ππφινηπν ηκήκα κέρξη ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο δύλαηαη λα παξαρσξεζεί. ε πεδφδξνκνπο φπνπ ππάξρεη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ νδεγνχ φδεπζεο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. Σν ππφινηπν ηκήκα κέρξη ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο δύλαηαη λα παξαρσξεζεί θαη κέρξη πιάηνπο 4 κέηξσλ. ε πεδφδξνκνπο φπνπ δελ ππάξρεη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ αιιά έρεη νξηνζεηεζεί ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο νρεκάησλ, ειάρηζηνπ πιάηνο 3,50 κ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ /2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο κέγηζηνπ πιάηνπο έσο 1,20 κ. απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή απφ ην φξην ηπρφλ ζηνάο. ε πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δηαζέηνπλ θήπν ή απιή (πξαζηά) απηφ ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν κε ην θηίζκα πνπ δηαζέηνπλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3258/92 Απφθαζε ηνπ.η.δ. θαη εθφζνλ πξνβάιινληαη ζε πεδφδξνκνπο ή πιαηείεο ν ρψξνο πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ζα είλαη πιάηνπο κέρξη 2 κέηξα ηεξνπκέλνπ ηνπ 70% ηεο πξφζνςεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη παξαπάλσ. ε πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πάλσ απφ ππάξρνλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (δηαθνξεηηθνχ ηδηνθηήηε) πνπ πξνβάιινληαη ζε πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο, ν ρψξνο παξαρσξείηαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηελ πξφζνςή ηνπο πξνο ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ηεξνπκέλνπ ηνπ 70% ηεο πξφζνςεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη παξαπάλσ. ε. Παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζε πεξίπηεξα θαη ςηιηθαηδίδηθα. Με ηελ ππνπαξ. Σ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/12, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4257/2014 θαηαξγείηαη ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε δηθαηνχρνπο πεξηπηέξσλ θαη πιένλ νη δηθαηνχρνη ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Μ.Δ.Α. θαη ησλ πνιπηέθλσλ ζηνπο νπνίνπο παξαρσξνχληαη απεπζείαο) ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ αξηζ. 458/2014 ή κε νπνηαδήπνηε άιιε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Παξαρσξείηαη επίζεο ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηα πεξίπηεξα θαη ζηα ςηιηθαηδίδηθα θαη εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζε άιιεο δηαηάμεηο φπσο φδεπζε ηπθιψλ, ειεχζεξε φδεπζε πεδψλ θιπ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) ςπγείνπ αλαςπθηηθψλ θαη ελφο (1) ςπγείνπ παγσηψλ (ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 458/2014 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) γηα ηα νπνία θαη θαηαβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, φπσο νξίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο θαζνξηζκνχ ηειψλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Οη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ έμσ απφ ηα πεξίπηεξα ςπγείσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10κ.*0,60κ. πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία πφιεσλ ή 1,35κ.*0,60κ. αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο πφιεσλ ή ζε ρσξηά. Άξζξν 11 ν Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία Δθηφο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. 11

12 Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρνξεγείηαη, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν εθδίδεηαη, δελ κπνξεί δειαδή λα ιήγεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Απηφ δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νπφηε ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζην επφκελν έηνο (άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 11 ηνπ Ν. 1080/80). Α. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θιπ. ζηνηρείσλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο. 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ππνρξενχηαη πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην ηκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα) : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, β) ηε ζέζε, ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ θαη καδί κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη : γ) άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη, δ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. ε) ζρέδην απνηχπσζεο θάηνςε ζην νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε επσλπκία απηνχ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή πεδφδξνκνπ θαη ν αηηνχκελνο πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο. ζη) ζε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (πεδνδξφκην ή πεδφδξνκνο ή πιαηεία), ζηελ πξνβνιή παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο ζα παξαρσξείηαη ην 70% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο απηνχ, ε δε αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ζπλαηλεί γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ (άξζξν 13 παξ. 4 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80 φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα). Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 16, παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/04), γλσκαηεύεη εάλ πθίζηαληαη ιόγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ ή ηξνρνθόξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνύκελεο άδεηαο, νπόηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. Τπνρξέσζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κεηά ηε ιήςε ηεο ππόςε άδεηαο, είλαη λα πξνβνύλ ζηελ ζπλέρεηα ζε πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ, κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/ ). Ζ δπλακηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε θαζεκέλσλ πειαηώλ ζα αλαγξάθεηαη ζπλνιηθά θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά γηα όινπο ηνπο ρώξνπο (αίζνπζα πειαηώλ κέζα, ππαίζξηνο ρώξνο, θ.ι.π.) 2. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γήκαξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε θηι.). ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ... έσο...) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 12

13 ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί νξίδεηαη κε ηελ αξηζ. 458/2014 ή φπσο ζα νξηζηεί κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο, είλαη εηήζην, θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν (αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ) πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ Σέινπο, εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν (παξ. 3, άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Δπηζεκάλζεηο: 1) Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ θαη εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 2) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή νπνηαδήπνηε κνλάδα παξαγσγήο ήρνπ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 3) Οη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ππνρξέσζε λα απνκαθξχλνπλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη εκπνξεχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 4) Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν νπνηαδήπνηε επέκβαζε θαη θακία κφληκε θαηαζθεπή, φπσο ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, μχιηλεο πέξγθνιεο, θ.ιπ., θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ κπαξ, ληνπιαπηψλ, θιηκαηηζηηθψλ θαη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ. 5) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ηξαπεδνθαζηζκάησλ, εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 6) Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ειεθηξνδφηεζε ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελαέξησλ ή ππφγεησλ θαισδίσλ. 7) Όια ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα ηνλ νξηνζεηνχλ, ζε ζρέζε κε άιινλ παξαρσξεκέλν ρψξν, ζε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, δειαδή λα κελ δεκηνπξγνχλ ζρήκα <<Π>> ή <<ηεηξάγσλν>> θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίδνπλ ηνλ παξαρσξεκέλν ρψξν κε άιινλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ δελ παξαρσξείηαη, κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζε ηδησηηθφ. 8) Ζ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: α) φζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα, άδεηα ζα ρνξεγείηαη: i. γηα νκπξέιεο: απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα, λα κελ έρνπλ δηαθεκίζεηο, ε ζηήξημή ηνπο λα είλαη θηλεηή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν. ii. γηα ηέληεο: απηέο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ όςε ηνπ θηηξίνπ ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 2,20κ. από ην έδαθνο, ρσξίο θαηαθόξπθα ζηεξίγκαηα, ρσξίο ε επηθάλεηά ηνπο λα ππεξβαίλεη ην 20% (Απόθαζε 52716/2001 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.), ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλόινπ ηνπ παξαρσξνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο δηαθεκηζηηθά κελύκαηα β) ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, φπσο δηαρσξηζηηθά, αλεκνζξαχζηεο θ.ι.π. ζα έρνπλ χςνο απφ ην έδαθνο έσο 1,20 κ., ρσξίο πξφζζεηεο θαηαζθεπέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ην ππεξβαίλνπλ. Θα είλαη θηλεηά θαη δελ ζα είλαη παθησκέλα (ζηεξεσκέλα) ζην δάπεδν ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηαθφξπθε ή θξεκαζηή θαηαζθεπή απφ νπνηαδήπνηε νξνθή ηέληαο, θηηξίνπ θιπ. πνπ θαζηζηά ηνλ ρψξν πεξίθιεηζην. γ) φια ηα αλσηέξσ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, θαιαηζζεζίαο ή νκνηνκνξθίαο εθπνλήζεη ζπλνιηθή κειέηε ηφζν γηα ηελ κνξθή ησλ ζθηαδίσλ φζν θαη γηα ηα ππφινηπα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο πιαηείεο Άξεσο, Πεηξηλνχ θαη ζην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Μαιιηαξνπνχιεηνπ Θεάηξνπ: i) νη εθκεηαιιεπηέο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα απνκαθξχλνπλ ηα φπνηα δηαρσξηζηηθά ή ζθηάδηα έρνπλ ηνπνζεηήζεη θαη ζα ειεπζεξψζνπλ ην ρψξν κεηά ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη 13

14 ii) νη θαηαζθεπέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ησλ εθκεηαιιεπηψλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζχκθσλα κε κειέηε θαη επίβιεςε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Β. Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπο αλνηθνδνκνύληεο (επηζθεπψλ ή αλέγεξζεο νηθνδνκψλ). Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξεκέλσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθνδνκνύλησλ: ηνπο αλνηθνδνκνχληεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν ζην έκπξνζζελ ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο θαηάζηξσκα ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο απφ ηνπο αλνηθνδνκνχληεο ζα είλαη ίζνο κε ην κήθνο ηεο πξνζφςεσο ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο θαη ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ή κέξνο απηνχ. Γηα ηα επξηζθφκελα ζηε γσλία δχν νδψλ αλεγεηξφκελα θηίξηα, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή κέξνο απηψλ (θαηά ηα αλσηέξσ) ζε ακθφηεξεο ηηο πιεπξέο ηεο νηθνδνκήο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ηέινο ζα είλαη αλάινγν κε ην ρψξν. Ζ πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα απαγνξεχεηαη, ηδηαίηεξα αλ κε απηά παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία, ε επηηξεπφκελε ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή πεξηνξίδεηαη ε νξαηφηεηα απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο (παξ. 1, αξ. 48 ηνπ Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999). Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 48 ηνπ Ν. 2696/1999 θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή δψλεο κηθξήο θπθινθνξίαο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, αλ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γη' απηφ, ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ κε πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα χζηεξα απφ άδεηα ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ κεηά ηελ γλψκε ησλ αξκφδησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Όηαλ επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ πξέπεη απηφ λα ζεκαίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηφλ πνπ ην θαηέιαβε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.), επζπλφκελνο απνθιεηζηηθά γηα ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά δψλεο κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν εθείλνο πνπ πήξε ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαζψο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Β.Γ 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Ζ πεξ. β' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1828/1989, ΦΔΚ 2/1989 ηεχρνο Α'). Ο πξνηηζέκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη πεδνδξφκην ζα αλαθέξεη νπσζδήπνηε θαη ην ρξφλν κέζα ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πεδνδξφκην. Γηα παξαπέξα ρξήζε απφ ηνλ αηηνχκελν ρξφλν, ζα απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθήο άδεηαο. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα λεξά. Οηθνδνκηθά πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν κφλνλ ζε ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, θάδνπο, 'θνληέτλεξ' θ.ι.π.). Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηνπο αλνηθνδνκνύληεο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80) : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, β) ηε ζέζε, ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ, γ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. δ) ηελ απαηηνχκελε Άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζίαο Γφκεζεο. 14

15 ε) εγγύεζε 20,00 Δπξώ ην η.κ. γηα πηζαλέο βιάβεο ζην πεδνδξόκην θαη ζην νδόζηξσκα, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 296/2011 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη εθόζνλ δελ έρνπλ επέιζεη βιάβεο ζηνλ θνηλόρξεζην παξαρσξνύκελν ρώξν. Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 16, παξ. 4 ηνπ Ν. 3254/04), γλσκαηεύεη εάλ πθίζηαληαη ιόγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ ή ηξνρνθόξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνύκελεο άδεηαο, νπόηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γήκαξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε θηι.). ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. νηθνδνκηθά πιηθά, πεξίθξαμε, ηνπνζέηεζε ζθαισζηψλ (ηθξηψκαηα) θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ.. έσο.. ) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Σέινπο εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν. Γ. Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα εθδειώζεηο πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα. Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (ηα πεδνδξφκηα, νη πεδφδξνκνη θαη νη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ) γηα ηελ δηελέξγεηα κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεηο, εγθαίληα, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. ζα εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην ηκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξíπνιεο, ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ δηελέξγεηα απηήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80) : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, β) ηε ζέζε, ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ θαη γ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γήκαξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ... έσο...) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Γχλαηαη λα παξαρσξείηαη ρψξνο (πεδνδξφκην νδφζηξσκα) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγθαηλίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σξνραίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ηφζν ζε δηπιαλνχο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ φζν θαη ζηελ θπθινθνξία. Σν σξάξην δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 22:00 ψξα ρεηκεξηλή θαη 23:00 ψξα ζεξηλή, φπνπ μεθηλάεη ε θνηλή εζπρία. Γηα ηελ παξαπάλσ ρξήζε (εγθαίληα) ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο. ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Σέινπο εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν (άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Σα πεξίπηεξα έθζεζεο θαη θάζε είδνπο θηλεηέο θαηαζθεπέο, πνπ ζα ηνπνζεηνχλ νη θνξείο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη λα είλαη θαιαίζζεηεο. 15

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 26-11-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα