ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012

2 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θξίλνπκε αλαγθαία ηελ ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. Ζ έλλνηα ησλ θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, είλαη ηφζν επξεία ψζηε λα θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα είλαη εθηφο ζπλαιιαγήο θαη αλήθνπλ είηε ζην δεκφζην (αηγηαιφο, παξαιία, φρζε θαη παξφρζηα δψλε) είηε ζηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα κελ αλαηξεί ηελ θνηλή ρξήζε (άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα) θαη λα πξνάγεη ηελ θνηλή σθέιεηα (άξζξν 969 ηνπ Α.Κ.). Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα φπσο δξφκνη, πιαηείεο θ.ι.π. έρνπλ θαη λνκή θαη θαηνρή ζ απηά. Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά ηελ πξνζσξηλή ή ηελ καθξνρξφληα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ, γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φινπ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, κε δεδνκέλν φηη η παξέκβαζε ησλ Ο.Σ.Α., φζνλ αθνξά ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη, είλαη πνιπεπίπεδε θαη ε πεξηπησζηνινγία δχζθνια κπνξεί λα εμαληιεζεί. Βαζηθή αξρή ηνπ θάζε Ο.Σ.Α., σο πξνο ηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζα πξέπεη λα είλαη φηη ν θάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 57 ηνπ Α.Κ.), θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο Ο.Σ.Α. ηελ πξνζηαζία ηεο αθψιπηεο ρξήζεο ηνπο, φηαλ απηή παξεκπνδίδεηαη θαη ζε ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη θαζαξηφηεηαο. Γη απηφ, ε δηαηήξεζε θαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα θαη ηε βαζηθφηεξε ίζσο ππνρξέσζε πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη ΟΣΑ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ βαζηθή αξρή, ζ φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ καο, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ καο, ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ καο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη εηδηθφηεξα ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ), ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε αληηθεηκέλσλ ζε πιαηείεο, νδνχο, πεδνδξφκηα θ.ά., ηα γεσκνξθνινγηθά, ηζηνξηθά θαη ηνπξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο ηνπ Θέξκνπ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, θαζψο θαη ηελ επηθξαηνχζα απηή ηε ζηηγκή γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηφζν ζηελ πφιε ηνπ Θέξκνπ φζν θαη ζ φιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο, Ο Γήμορ Θέπμος: Θεζπίδεη ηνλ παξφληα Κανονιζμό Χπήζηρ Κοινόσπηζηων Χώπων (πιαηεηψλ, πεδφδξνκσλ, πεδνδξνκίσλ, νδψλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ), νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ έρεη σο παξαθάησ: 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 ο Ννκηθό πιαίζην Ο παξψλ Καλνληζκφο, πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α / ) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1Βλ. ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α / ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ βαζηθέο δηαηάμεηο: Σνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, άξζξα 292 παξ.1 θαη 458 Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α / ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Σνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/Α / ) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» Σνπ Β.Γ. 24-9/ «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίσλ θείκελσλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 13 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Σνπ Ν. 1080/1980 (ΦΔΚ 246/Α / ) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 «ηέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» Σνπ Ν. 1577/1985 (ΦΔΚ Α 210/ ) άξζξν 19 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ αξηζ. Ν. 2831/2000 Σνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ Α 57/ ) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα: 34 «ζηάζε θαη ζηάζκεπζε», 47 «εξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ» θαη 48 «θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ» Σνπ Ν. 3542/2007 (ΦΔΚ Α 50/ ) «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Ν.2696/1999» Σνπ Ν. 1337/1983 (ΦΔΚ Α 33/ ) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 6 θαη 17 παξ. 4 Σνπ Ν. 1828/1989 (ΦΔΚ Α 2/ ) «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 25 «ηαθηηθά έζνδα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» Σνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ Α 224/ ) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3431/2006 (ΦΔΚ 13 Α / ) «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 29 «πεξί δηθαησκάησλ δηέιεπζεο» Σνπ Ν. 1900/1990 (ΦΔΚ Α 125/ ) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Π.Γ. 323/1989), Γεπηεξνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (λ. 1622/1986), εζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1521/1985, θαζψο θαη ηνπ Ν. 1491/1984 3

4 Σνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3937/11/ «Κχξσζε δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» Σνπ N. 3028/2002 (ΦΔΚ 153 Α / «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» Σνπ Ν. 2323/1995 (ΦΔΚ Α 145/ ) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3190/2003, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2323/1995 «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη άιιεο δηαηάμεηο Σνπ Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ Α 285/ ) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 1416/1984 «ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» Σνπ Ν. 2300/1995 (ΦΔΚ Α 69/ ) «Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3254/2004 (ΦΔΚ Α 137/ ), άξζξν 16 Σνπ Ν.Γ. 1044/1971 (ΦΔΚ 245Α / ) πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 1324/1949 «πεξί πξνζηαζίαο θαη απνθαηαζηάζεσο ησλ Αλαπήξσλ Πνιέκνπ Οπιηηψλ θαη Θπκάησλ Πνιέκνπ» θπξσζέληνο δηα ηνπ Ν. 1487/1950, σο ηζρχεη. Σεο αξηζ /2002 (ΦΔΚ Β 1255/ ) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλάξηεζεο παλφ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001» Σνπ Ν. 1043/1980 πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο «πεξί αλαπήξσλ & ζπκάησλ πνιέκνπ λνκνζεζίαο» Σεο αξηζ. Φ.900/12/158489/2006 (ΦΔΚ Β /424/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο Κ.Τ.Α. Φ /24/300030/ (ΦΔΚ 588 Β / ) πεξί ηνπ ηχπνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλαπεξηθψλ πεξηπηέξσλ» Σεο αξηζ /2002 (Φ.Δ.Κ. Β 1255/ ) ΚΤΑ «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλάξηεζεο παλφ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ & δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/01» Σεο Κ.Τ.Α /2003 (ΦΔΚ 1788Β / ) «Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001» Σεο Απφθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Πξνδηαγξαθέο κεγεζψλ θαη πιηθψλ θχξηαο γηα πξνζπέιαζε ησλ ρψξσλ απφ ΑΜΔΑ» Σεο Δγθπθιίνπ 85195/55/2000 (ΑΜΔΑ) Σεο Απφθαζεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 52488/2002 ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2831/2000 Σεο αξηζ /2001 (Φ.Δ.Κ. Β 1663/ ) Απφθαζεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο» Σνπ άξζξνπ 47 Α1β/8577 (ΦΔΚ Β 526/1983) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Σεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο ΤΓ Α5/3010/1985 Σεο αξηζ. 41/ εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Σεο αξηζ / (ΦΔΚ Β 621/ ) Τπ. Απφθαζεο. 4

5 ΑΡΘΡΟ 2 ο Δηεπθξηληζηηθνί όξνη θαη έλλνηεο 1. ηνλ παξφληα θαλνληζκφ «θνηλφρξεζηνο ρψξνο» ελλνείηαη ν θάζε είδνπο θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1080/1980, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, ήηνη: Όινη νη δξφκνη θαη ηα πεδνδξφκηά ηνπο, νη πιαηείεο θαη ηα πεδνδξφκηά ηνπο, νη πεδφδξνκνη, ηκήκαηα ησλ δεκνηηθψλ νδψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί σο πεδφδξνκνη, νη ζηνέο θαη ην ππέδαθνο φισλ απηψλ, νη θήπνη θαη ρψξνη πξαζίλνπ, νη παηδηθέο ραξέο, ηα πάξθα θαη γεληθά θάζε δεκνηηθφο ή δεκφζηνο ρψξνο ή νηθφπεδν, πνπ έρεη αθεζεί πξνζσξηλά ή κφληκα ζε θνηλή ρξήζε, ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην Γήκν Θέξκνπ. 2. Ζ ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ αηγηαινχ παξαιίαο γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή ε απιή ρξήζε αηγηαινχ θαη παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α Βαζκνχ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001 (Φ.Δ.Κ. Α 285/ ) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζ /2439/Β0010 (Φ.Δ.Κ. Β 792/ ) Κ.Τ.Α. «Απεπζείαο παξαρψξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α Βαζκνχ». 3. Πεδνδξφκην ζεσξείηαη ην ππεξπςσκέλν ή κε άιιν ηξφπν δηαρσξηδφκελν ηκήκα ηεο νδνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πεδνχο. 4. Πεδφδξνκνο λνείηαη ε νδφο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πεδνχο θαη γηα είζνδν έμνδν νρεκάησλ πξνο θαη απφ ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ, σο θαη γηα νρήκαηα εθνδηαζκνχ ή ηξνθνδνζίαο (ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο) ή έθηαθηεο αλάγθεο. 5. Δκπνξηθφο εμνπιηζκφο ζεσξείηαη θάζε κνξθήο ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (ηξαπεδνθαζίζκαηα, νκπξέιεο, ζθίαζηξα, πξνζήθεο, πάγθνη, εκπνξεχκαηα θαη κεραλήκαηα), πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πειαηεία θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ. 6. Αζηηθφο εμνπιηζκφο είλαη φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, φπσο θάδνη απνξξηκκάησλ, θνισλάθηα, δψλεο πξάζηλνπ, θηγθιηδψκαηα, παγθάθηα, θσηηζηηθά. 7. Οδηθφο εμνπιηζκφο είλαη φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ νδψλ θαη ηεο θπθινθνξίαο, φπσο θαλνζηάηεο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζεκαηνδφηεο θ.η.ι.. 8. Σέινο είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Γήκν εηο βάξνο ησλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα ρξεζηκνπνηνχλησλ πιαηείεο, πάξθα, νδνχο, πεδνδξφκηα πεδφδξνκνπο θαη ελ γέλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 9. Αλάθιεζε άδεηαο είλαη δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ πνηληθή ηηκσξία ηνπ αδηθήκαηνο, αιιά ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 10. Απζαίξεηε ρξήζε ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ (ηδ 766/87 ΝνΒ 1990 ζει. 739). Απζαίξεηε, επίζεο, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο (άξζξν 13 παξ. 15 εδάθην α Β Γ 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980). 5

6 ΑΡΘΡΟ 3 ο Αξκνδηόηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ 1. Ζ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φινπ ηνπ Γήκνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνλ Γήκν Θέξκνπ, ν νπνίνο επηθνξηίδεηαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο απφιπηεο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, κέζα απφ ηελ νπνία πξνέθπςε θαη ην παξφλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 2. Ο Γήκαξρνο εθδίδεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11, άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980 θαη ηελ αλαθαιεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7, άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθάιεηαο, θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ, βεβαησκέλσλ απφ Γεκνηηθή ή άιιε Γεκφζηα Αξρή. 3. Σν Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ρνξεγεί ζχκθσλα κε ην λφκν φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ). 4. Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ρνξεγεί θάζε είδνπο εγθξίζεηο (ζχκθσλε γλψκε) γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 5. Ζ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ (γξαθείν εθδφζεσο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ) ρνξεγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πιελ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 6. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ειέγρνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κε ηε ζπλδξνκή θαη θάζε άιιεο Γεκφζηαο Αξρήο πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ζπλαξκνδηφηεηα (π.ρ. νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή). 7. Ζ Δπηηξνπή Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ επηιακβάλεηαη θάζε δηαθνξάο πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, εθηφο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν (φπσο ε επηβνιή ηειψλ). ΑΡΘΡΟ 4 ο Γεληθέο αξρέο θαη ππνρξεώζεηο 1. Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Θέξκνπ θαη ηδηαίηεξα ηηο πιαηείεο, ηα πεδνδξφκηα θαη ηα ραξαθηεξηζκέλα σο πεδνδξνκεκέλα ηκήκαηα νδψλ ηφζν ηεο πφιεο ηνπ Θέξκνπ φζν θαη φισλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. Αθνξά, επίζεο, ηελ πξνζσξηλή ή καθξνρξφληα θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ιεηηνπξγηθφ ή δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, εκπνξεχκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά, πεξίπηεξα, ηελ θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, ηελ δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ εξγνηαμίσλ θαη άιιεο ρξήζεηο πνπ ζα απαηηεζεί λα παξαρσξεζνχλ ζην κέιινλ. 2. Γελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεηαη ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 6

7 3. Γηα ηα θαηαζηήκαηα (πγεηνλνκηθνχ θαη κε ελδηαθέξνληνο) ζηηο πιαηείεο θαη ηα πεδνδξφκηα ν πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαζνξίδεηαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θη αλαιφγσο ηεο πξφζνςεο θαη ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πάληα έκπξνζζελ απηνχ (φξηα πξνβνιήο ηνπ). 4. Απαγνξεχεηαη, ζχκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β-8577/1983, παληφο είδνπο παξέκβαζε ή θαηαζθεπή (κφληκε ή πξνζσξηλή) ζε παξαρσξεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν (πεδνδξφκηα, πιαηείεο, θ.ι.π.), ε ηνπνζέηεζε ηεληψλ νκπξειψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θ.ι.π., ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, θαζφηη νη αλσηέξσ παξεκβάζεηο ζα γίλνληαη κε ζπλεξγαζία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε αηζζεηηθή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ. 5. Ζ ζθίαζε ησλ παξαρσξεκέλσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κπνξεί λα γίλεηαη, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηέληαο ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 2,20 κ. απφ ην έδαθνο θαη ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, κε νκπξέιεο πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ζθίαζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηέληεο, απηέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 20% (Απφθαζε α.π.52716/ ηεο Γελ. Γ/λζεο Πνιενδνκίαο Γ/λζε Ο.Κ.Κ. ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ), ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ - πιαηείαο θαη ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. 6. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο (φπνπ απαηηείηαη) δχλαηαη λα θαζηεξψζεη θαηά νδφ ή πιαηεία εηδηθφ (ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα) ηχπν ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (ζθηάζηξσλ, νκπξειψλ θ.ι.π.) γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο. 7. ηνπο παξαρσξνχκελνπο πξνο ρξήζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ηα είδε ζθηαζκνχ, νη αλζνδφρεο θιπ., εθφζνλ απηά αλαθέξνληαη ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε, δελ απνθξχπηνπλ ή ελνρινχλ ζεκαληηθέο νπηηθέο ηεο πφιεο ή φςεηο ζεκαληηθψλ κλεκείσλ, δελ θέξνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη αθνχ πξνεγθξηζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ (Δ.Κ.Υ.). Σα πην πάλσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά (σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ηε ζέζε θαη ην είδνο) ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 8. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ θαη ππάξρνπλ ήδε ηνπνζεηεκέλεο ηέληεο, πέξγθνιεο θ.ι.π., γηα νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε ή κεηαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. 9. Καηαζηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε νκπξέιεο ή ζθίαζηξα ρσξίο ηελ ζρεηηθή πξνέγθξηζε, νθείινπλ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 10. Μαξθίδεο, επηγξαθέο, πηλαθίδεο, θιαδηά δέλδξσλ, ηέληεο θ.ά. πνπ βξίζθνληαη ζε ηζφγεηα θαηαζηεκάησλ ή νηθηψλ ζα πξέπεη λα απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 2,20 κέηξα ζε χςνο απφ ην πεδνδξφκην ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζ / Απφθαζεο ηνπ ΤΠ.ΠΔ.Κ.Α. γηα Α.Μ.Δ.Α. (ΦΔΚ Β 2621/ ). 11. Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα πεδνδξφκηα πνπ πεξηβάιινπλ αθίλεηα 7

8 ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, φζν πιάηνο θη αλ έρεη ην πεδνδξφκην. 12. Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ αθνξά κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 13. Γελ επηηξέπεηαη ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη γεληθά ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ θάζε κνξθήο (ζπλεξγεία απηνθηλήησλ κνηνζηθιεηψλ, ζπλαξκνινγήζεηο επίπισλ θ.ι.π.). 14. Απαγνξεχεηαη εληφο ησλ πεδνδξνκίσλ ε ηνπνζέηεζε νγθσδψλ εηδψλ ήηνη: Σξαθηέξ θξέδεο δηάθνξα βαξηά θαη κε γεσξγηθά κεραλήκαηα. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζα θξνληίδεη ν Γήκνο γηα ηελ απνκάθξπλζε απηψλ απφ ηνλ ρψξν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή φπνπ απαηηείηαη. 15. Γελ επηηξέπεηαη ηνπνζέηεζε παληφο είδνπο επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζτις λεζίδεο ησλ νδψλ. 16. Σν ηδ, κε πξφζθαηε Απφθαζε ηνπ 5νπ Σκήκαηφο ηνπ, επηθαινχκελν ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ο.Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, έθξηλε φηη απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή πξνζηεγαζκάησλ κε ηδάκηα είηε άιιν πιηθφ, ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εθηφο ησλ ζεκείσλ απηψλ πνπ δελ αιινηψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ΔΠΑΔ θαη Πνιενδνκίαο. 17. Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πέξαλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ πειάηεο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. 18. Οη ηδηνθηήηεο ή νη ρξήζηεο ησλ παξαρσξεκέλσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πεδνδξφκηα πιαηείεο θ.ά.) νθείινπλ λα θξνληίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ζπληήξεζε θαη γεληθά ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο. Δάλ κάιηζηα ζε παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πξνθιεζεί θζνξά ή θαηαζηξνθή απφ εθείλνλ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί, ν ππαίηηνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηε βιάβε είηε απεπζείαο κε ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ είηε απνδεκηψλνληαο ην Γήκν κε ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί ηειηθά γηα απνθαηάζηαζε. 19. Ο Γήκνο Θέξκνπ κε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ κπνξεί λα κεηψλεη ή λα απμάλεη ηα παξαρσξνχκελα ηεηξαγσληθά κέηξα αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ. 20. Γελ επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ Γήκν γηα ηνπνζέηεζε επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ 1,20 κ. θαη αλ δελ απνκέλεη ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εκπφδηα, δψλε φδεπζεο, πιάηνπο: α) ε δξφκνπο θαη πεδνδξφκηα απφ 1,20 κέρξη 4 κέηξα ην πιάηνο δηέιεπζεο πεδψλ φρη ιηγφηεξν ηνπ 1,20 κέηξνπ, γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη θπξίσο ακαμηδίσλ ΑΜΔΑ θ,ι,π. β) ε πεδνδξφκηα άλσ ησλ 4 κέηξσλ φρη κηθξφηεξν ησλ 2 κέηξσλ. γ) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνθήπην, απηφ δελ πξνζκεηξάηαη ζην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. δ) Γεληθά ν παξαρσξνχκελνο πξνο ρξήζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο νξίδεηαη πιεπξηθά απφ ηηο νξζέο πξνβνιέο ησλ νξίσλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 8

9 ε) Καη εμαίξεζε, γηα πεξηπηψζεηο πθηζηακέλσλ αζηηθψλ πεδνδξνκίσλ ην πιάηνο ηεο δψλεο απηήο είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ζην έλα (1,00) κέηξν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. ηα πθηζηάκελα πεδνδξφκηα κε κηθξφηεξν πιάηνο ηνπ ελφο (1,00) κέηξνπ ε δψλε δηέιεπζεο πεδψλ θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ή δηαηήξεζε νπνηνπδήπνηε εκπνδίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε εγθαηάζηαζε ή δηαηήξεζε νπνηνπδήπνηε εκπνδίνπ δελ ζα θαιχπηεη πιένλ ηνπ 1/3 ηνπ πεδνδξνκίνπ. 21. Καη εμαίξεζε, ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πιελ πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξφκσλ, επηηξέπνληαη θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία θαη κφλνλ κε άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 22. ε δήηεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ εηαηξείεο (ηειεθσληθέο, θαιιπληηθά θ.ι.π.) γηα δηαθήκηζε θαη πξνβνιή πξντφλησλ ηνπο κία έσο θαη πέληε εκέξεο ζα ρνξεγείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην αλαινγνχλ ηέινο. 23. ε πεξίπησζε ρξήζεο πιαηείαο ή άιινπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ Γήκν νη ηδηνθηήηεο ζα απνκαθξχλνπλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηά ηνπο, αθνχ έρνπλ ήδε ελεκεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 24. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ νξγάλσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζε εθήβνπο ειηθίαο άλσ ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ. 25. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηφδνπο πνπ κηα επηρείξεζε παξακέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε ή απνζήθεπζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ησλ νκπξειψλ, ησλ αλζνδφρσλ θαη παληφο άιινπ εμνπιηζκνχ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 26. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη ηε ζπλδξνκή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Μπνξεί λα γίλεηαη έκπξνζζελ θαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ παξφδηνπ θαηαζηήκαηνο ή πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ, φπνπ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, αιιά πάληνηε κε γλψκνλα ηελ άλεηε θίλεζε ησλ πεδψλ θαη νη πξννξηζκέλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο δηάδξνκνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ πξνζκεηξνχληαη σο θαηάιεςε. 27. Ζ παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηα κπαιθφληα ησλ νηθνδνκψλ ζα γίλεηαη κέζσ πδξνξξνψλ θαη ε έμνδφο ηνπο ζα θαηαιήγεη ζην θξάζπεδν ηνπ δξφκνπ θαη φρη πάλσ ζην πεδνδξφκην. 28. Κάζε επέκβαζε ζηα δέληξα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θιάδεκα, θφςηκν θ.ά.). ζα γίλεηαη κφλν κε επζχλε θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ. 29. Δπί κέξνπο ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (π.ρ. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ) ξπζκίδνληαη κε Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 72 θαη 73 ηνπ λ. 3852/2010. ΑΡΘΡΟ 5 ο Σξόπνο δηάζεζεο ησλ επηηξεπόκελσλ πξνο ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 1. Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή ζηελ πξνβνιή ηνπο, παξαρσξείηαη ρσξίο δεκνπξαζία (άξζξν 13 9

10 παξ. 10 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/1980). Έκπξνζζελ λνείηαη ν ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δχν λνεηέο παξάιιειεο γξακκέο ηεο επηρείξεζεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπο. 2. Βάζεη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/1980 ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ δελ βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ θαη ησλ νπνίσλ ε ρξήζε επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ πάληνηε ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 θαη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.). ηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο ηνπ ηέινπο σο πξνο ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο, ε δηάξθεηα παξαρψξεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». 3. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αδηάζεηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη (π.ρ. ζε πιαηεία θ.ι.π.), γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ ζα απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1080/1980, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/ Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα εθκηζζψλεη ρσξίο δεκνπξαζία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο ζέαηξα θαη θηλεκαηνζέαηξα ή άιινπο ρψξνπο, γηα επηζηεκνληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο, αθνχ ην πκβνχιην εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 5. ε θάζε θαηάζηεκα ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο πξνζφςεσο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ. Σν ππφινηπν 30% δηαηίζεηαη ζηα ίδηα θαηαζηήκαηα, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ παξεκπνδίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζησδψο ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ αλαινγεί, ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί απφ ηνλ Γήκν ζε παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ πξφζνςή ηνπο θαη ηνπ εκβαδνχ ηνπο (άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80). 6. Απαγνξεχεηαη ζε θαηάζηεκα ε ρνξήγεζε άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έκπξνζζελ ζε πξφζνςε άιινπ θαηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απηνχ (άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80 θαη ηδ 3258/1992 ΝνΒ 1994 ζει. 1253). 7. Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα, παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, παξαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, εθφζνλ βέβαηα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ λ. 1080/1980). Ζ ηπρφλ παξεκβνιή δξφκνπ κεηαμχ θαηαζηήκαηνο θαη πιαηείαο δελ εκπνδίδεη ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θαηάζηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηελ πιαηεία (ηδ 2875/1988 Γη Γηθ 1989 ζει. 79). Δμάιινπ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζε δχν πιαηείεο, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζηηο δχν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα εθαηέξσζελ απηνχ θαηαζηήκαηα εμππεξεηνχληαη ζε άιιε πιαηεία. 8. Οη πξνο παξαρψξεζε ζπλερφκελνη ρψξνη ηεο πιαηείαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε πξνβνιέο θαηαζηεκάησλ δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβνιή ζηελ πιαηεία αλάινγα κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ ή άιια 10

11 θξηηήξηα ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ θ.ι.π. (παξ. 4 άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/1980). ΑΡΘΡΟ 6 ο Υνξήγεζε άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 1. Ο Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 970) δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Αξρή, ζηελ θπξηφηεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην θνηλφρξεζην πξάγκα, λα παξαρσξήζεη ζε ηδηψηεο δηθαηψκαηα επ απηνχ θαη λα εηζπξάηηεη ηέιε (άξζξν 3 ηνπ λ. 1521/1985 θαη άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980) ή λα ζπλάπηεη κε ηδηψηεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξάγκαηνο (λ. 2009/1992). Οη άδεηεο παξαρψξεζεο ζρεδφλ πάληνηε ηαπηίδνληαη κε άδεηεο νιηθήο ή κεξηθήο θαηνρήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη έλαληη ρξεκαηηθψλ πνζψλ, δίλνληαη άδεηεο ζε εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε πεδνδξφκηα θαη πιαηείεο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε πεξηπηέξσλ ή ηελ έθζεζε εκπνξεπκάησλ πάλσ ζηα πεδνδξφκηα θ.ά.. 2. Άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο θνηλφρξεζην ρψξν, εθφζνλ φκσο έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. 3. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ θαλέλαλ (νξγαληζκφ, ζχιινγν, ηδηψηε θιπ.) γηα νηαδήπνηε ρξήζε ρσξίο άδεηα απφ ην Γήκν. Πξηλ εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γήκαξρν (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε (ηδ 768/87 ΝνΒ 38 ζει. 739). 4. Δθηφο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, θακία άιιε αξρή ή Ννκηθφ Πξφζσπν ή Ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Θέξκνπ ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. 5. Γελ ρνξεγείηαη θακία άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε επαγγεικαηίεο, εάλ ππάξρνπλ βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν (άξζξν 285 ηνπ λ. 3463/2006 Κ.Γ.Κ), κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ. 6. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ην Γήκν, πξηλ εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ή θαη άιια ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, εθφζνλ, βέβαηα, ε ρνξεγεζείζα άδεηα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ. 7. Ζ αίηεζε θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). 8. ηε ζρεηηθή αίηεζε ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα: α) ε δηεχζπλζε θαη ην είδνο ηεο πξννξηδφκελεο εθκεηάιιεπζεο, ηαπηφζεκε κε ηελ δηαιακβαλφκελε ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο β) ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο αηηνχκελεο πξνο ρξήζε επηθάλεηαο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη γ) ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αηηνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 9. ηελ αίηεζε ζα επηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 11

12 α) Ιζρχνπζα άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο. β) Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ ηπρφλ έρεη ρνξεγεζεί. γ) Τνπνγξαθηθή απνηχπσζε εηο ηξηπινχλ ζεσξεκέλε απφ κεραληθφ, φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ησλ παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ, ησλ εηζφδσλ θαη παξαζχξσλ θαηνηθηψλ, ηνπ πιάηνπο ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνπ πιάηνπο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ηεο νδνχ, θαζψο θαη ηεο ζέζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ αηηνπκέλνπ ρψξνπ θαηάιεςεο θαη ε νπνία χζηεξα απφ επηηφπηα εμέηαζε ππαιιήινπ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ζα ζεσξείηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηεο. Σε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ αθξηβψο ρψξνπ, ε ζεψξεζε κπνξεί λα γίλεη ζηα ππάξρνληα ηνπνγξαθηθά ζρεδηαγξάκκαηα, ηα νπνία θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο, δ) Τακεηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο. ε) Βεβαίσζε απφ ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ηνλ Γήκν ή λφκηκεο ξχζκηζήο ηνπο. ζη) Γλσκνδφηεζε ηεο Τξνραίαο ή ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο (θιείζηκν δξφκνπ θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο θ.ά.) φηη δελ πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο (άξζξν 13 παξ. 6 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). Η γλσκνδφηεζε ησλ αλσηέξσ Αξρψλ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία γλσκνδφηεζε ηεο Τξνραίαο ή ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο είλαη δεζκεπηηθή ζηε ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο (άξζξν 13 παξ. 6 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). Σε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηα, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε ηεο φπνηαο αλσηέξσ Αξρήο. δ) Δγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη απφ άιιεο ππεξεζίεο, φπσο Αξραηνινγία, ΔΠΑΔ θηι.. ε) Σηελ άδεηα, πέξαλ ησλ άιισλ, ζα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ παξαρσξνχληαη, ην γξακκάηην είζπξαμεο, ν ρξφλνο έθδνζεο θαη ιήμεο ηεο άδεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 10. Δηδηθά γηα θαηαζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα ζε εμσηεξηθφ ρψξν, απηφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 11. ηνπο παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη νκπξέιεο θαη ηέληεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη, φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα εθδίδεηαη μερσξηζηή άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 12. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ζα πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν θαη, εθφζνλ ππάξρεη ζεηηθή εηζήγεζε, ζα εηδνπνηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηαβάιεη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ εθάπαμ φιν ην πνζφ (ηέινο) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ζα εθδίδεηαη ε άδεηα. 13. Σν εηήζην ηέινο ησλ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή απηνχ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 12

13 14. Ζ ρνξεγνχκελε άδεηα, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ φζν θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, φπσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε ηα λέα θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο. Με ηε ιήμε ηεο άδεηαο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα. 15. Ζ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην θαηάζηεκα. 16. Αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ ππνβάιινληαη απφ 1 εο Οθησβξίνπ κέρξη ηελ 30 ε Ννεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαη ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη χζηεξα απφ επηηφπην έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, νπφηε ιήγεη θαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη ν ελδηαθεξφκελνο παξαιακβάλεη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ε ηζρχο ηεο νπνίαο αξρίδεη απφ ηελ 1 ε ηνπ λένπ έηνπο. Καηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο εμεηάδνληαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πνζνζηνχ ηεο. 17. Ζ ρνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνλ Γήκαξρν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξνκέλνπ/εο ρσξίο λα απαηηείηαη λέα γλσκνδφηεζε ηεο Σξνραίαο ή ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο (άξζξν 13 παξ. 12 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80) θαη εθφζνλ δελ έρεη κεηαβιεζεί ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο. 18. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 19. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα λέα άδεηα, γηα ην ππφινηπν ηεο ηζρχνο ηεο θαη ην λέν πξφζσπν δελ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο (ΚΤΑ / ΦΔΚ -246/Σ.Β & Δγθ.26/ ). ΑΡΘΡΟ 7 ο ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΟΤ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ (Ζαραξνπιαζηεία, Καθεηέξηεο, Καθελεία, Εζηηαηόξηα, Σαβέξλεο, Πηηζαξίεο, Οβειηζηήξηα, λαθ - κπαξ, Καθέ - κπαξ) 1. ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε φιν ην Γήκν Θέξκνπ ζα ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κφλν ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηελ νπνία, εθφζνλ αλαπηχζζνπλ θαζίζκαηα ζε εμσηεξηθφ ρψξν, απηφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 2. Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζθηαδηψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 3. ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ αλαπηχζζνπλ ζε 13

14 εμσηεξηθφ ρψξν) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο (παξάξηεκα Η,ΗΗ,ΗΗΗ ΑΗΒ-8577/1983 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο) θαη φρη φζα επηζπκνχλ νη ηδηνθηήηεο απηψλ θαη φιεο νη αιιαγέο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ, ζεσξείηαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 4. ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα, εθφζνλ ην πεδνδξφκην πνπ είλαη έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη πιάηνο ιηγφηεξν ηνπ 1,20 κ., απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ έκπξνζζελ απηψλ, εθφζνλ ην πεδνδξφκην είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1.40 κ. ζε πιάηνο απηνχ 0,50 κ. θαη κήθνο φζν ε πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 5. Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. Δθφζνλ ζα επηηξέπνληαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία γιάζηξεο κε ινπινχδηα θ.ά,, ζα πξνζκεηξνχληαη θαη απηά θαλνληθά σο θαηάιεςε. 6. Πξν ηεο εηζφδνπ πνιπθαηνηθίαο ή θαηνηθίαο δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θακηά πεξίπησζε. 7. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα αθνξά θαηαζθεπή ηεληψλ ζε πιαηείεο ή ρψξνπο φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε ή θαη ζε επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα εθπνλεί ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. 8. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθαλψλ θαη ρσξίο θνξλίδα παιφθξαθησλ αλεκνθξαθηψλ χςνπο έσο 1,20 κ. θαζψο θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, κε δηάηαμε ψζηε λα κελ θαζηζηνχλ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πεξίθιεηζην. 9. Σα γσληαθά θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζηηο δχν ή πεξηζζφηεξεο φςεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε δξφκν. 10. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαζηζκάησλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα αλαινγνχληα απφ ην κέγεζνο θαη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο αξηζκφ ηνχησλ, (παξάξηεκα Η, ΗΗ, ΗΗΗ αλαθέξεηαη Απαξαίηεην ειάρηζην εκβαδφλ ζε η.κ. ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 37,38,39 θαη αλαιπηηθά ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπο, ΑΗΒ- 8577/1983 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο). 11. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξνχζα Καλνληζηηθή Απφθαζε πξνθχςνπλ λένη ρψξνη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο πξνο παξαρψξεζε γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζα απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Θέξκνπ θαη ζρεηηθή γλψκε ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ. 12. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζθηαδηψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζα ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ απφ 1 εο Οθησβξίνπ κέρξη 30 Ννεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη: 14

15 α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. β) Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί. γ) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο. δ) Δλεκέξσζε απφ ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. ε) Τα λεντδξπζέληα θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ή ζθαξίθεκα φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ, θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. Σε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. ζη) Δθηφο ησλ πην πάλσ, καδί κε ηελ αίηεζε παξαρψξεζεο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηνλ ππφινηπν πξναλαθεξφκελν εμνπιηζκφ ζα πξνζθνκίδνληαη επηπιένλ, θσηνγξαθίεο φισλ ησλ φςεσλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θσηνγξαθίεο θαη ζρέδηα (θάηνςε, ηνκή, φςε ζε θιίκαθα 1/200 ή 1/100) φισλ ησλ αηηνχκελσλ γηα ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, νη ρξσκαηηζκνί θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο. Σην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ή ζην ζθαξίθεκα ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζα ζεκεηψλνληαη ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ φκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, νη πξνβνιέο ησλ νκπξειψλ, ζθηαδηψλ, ηεληψλ θαη ησλ αλζνδνρψλ θαη ζα αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπο, θαζψο θαη δήισζε κεραληθνχ γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηα ησλ ζθηαδηψλ. ΑΡΘΡΟ 8 ο Θρζπνπσιεία Κξενπσιεία Απαγνξεχεηαη εληειψο ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ πξφζνςε ησλ ηρζπνπσιείσλ θαη θξενπσιείσλ, θαζψο θαη ε αλάξηεζε έμσ απφ ην θαηάζηεκα ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ ηνπο. Θα δηελεξγνχληαη έιεγρνη απφ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Τγηεηλήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζα επηβάιιεηαη ην αλαινγνχλ πξφζηηκν θαζψο θαη ππνβνιή κελχζεσο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Οπσξνπσιεία Εκπνξηθά θαη άιια Μηθηά Καηαζηήκαηα 1. Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηα φξηα ηεο πφιεο ηνπ Θέξκνπ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε ζθνπφ ηελ έθζεζε εκπνξεπκάησλ κφλν ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο αθαηξνπκέλεο ηεο εηζφδνπ θαη ζε πιάηνο 0,30 ή 0,50κ. απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή, αλεμαξηήησο ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 2. Καη εμαίξεζε ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο εηδψλ καλαβηθήο θαη ηα αλζνπσιεία, θαζψο θαη γηα ηα παξαδνζηαθά εξγαζηήξηα κεηαπνίεζεο (π.ρ. γαλσκαηήο θ.ά). Ζ εμαίξεζε πξνθχπηεη γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ πνπ δηαξθψο πεξηνξίδνληαη παξά ην φηη δηαηεξνχλ ην ρξψκα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πφιεο θαη επεηδή ζπκβάιινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. 15

16 3. ε πεξίπησζε χπαξμεο ζηνάο, ε πην πάλσ απφζηαζε ππνινγίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηεο ζηνάο φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ζηνάο απνκέλεη ηνπιάρηζηνλ 1,20 κ. ειεχζεξν γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. 4. Δίλαη δπλαηφλ λα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ κεγαιχηεξνο σο πξνο ην πιάηνο, εθφζνλ ην πεδνδξφκην πνπ είλαη έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο επηηξέπεη ηελ άλεηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί θάησ ηνπ 1 κ. σο πξνο ην πιάηνο. 5. ηηο ππφινηπεο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, δχλαηαη λα παξαρσξνχληαη ηκήκαηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ κφλν ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο ζε πιάηνο 1κ., εθφζνλ ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζε πιάηνο είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 2 κ.. 6. Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. 7. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο γηα εκπνξεχκαηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ πξν ηεο εηζφδνπ θαηνηθίαο. 9. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη: α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. β) Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί. γ) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο. δ) Δλεκέξσζε απφ ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. ε) Τα λεντδξπζέληα θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ Τνπνγξαθηθή απνηχπσζε, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. Σε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. ΑΡΘΡΟ 10 ο Σνπνζέηεζε Πεξηπηέξνπ θαη εμνπιηζκνύ απηνύ 1. Σν πεξίπηεξν είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη εμππεξεηηθφ ζηνηρείν ηνπ δεκφζηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζπγρξφλσο απνηειεί κηα καθξφρξνλε ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα, πξνεξρφκελε απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή θπζηνγλσκία ηεο ειιεληθήο πφιεο θαη επηβάιιεηαη λα δηαηεξήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπ ραξαθηήξα. 16

17 2. Ζ ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ δελ πξέπεη λα απνθξχπηεη νπηηθέο πξνο ηζηνξηθά θηήξηα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, κλεκεία θαη αγάικαηα θαη γεληθφηεξα λα παξεκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ. 3. Ζ ζέζε ησλ ππαξρφλησλ πεξηπηέξσλ επαλεμεηάδεηαη κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην ππάξρνλ πεξίπηεξν δελ θαιχπηεη έζησ θαη κία απφ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, θηλείηαη απφ ηνλ Γήκν ε δηαδηθαζία γηα λα απνθαζηζηεί ε κεηαθίλεζή ηνπ ζε άιιε γεηηνληθή θαη ζπκβαηή κε ηα πην πάλσ ζέζε, ζε πξνζεζκία νξηδφκελε κε ηελ ίδηα απφθαζε. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ηεο ζέζεο ησλ πεξηπηέξσλ πινπνηείηαη απφ πεληακειή εηδηθή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Σα πεξίπηεξα έρνπλ νκνηφκνξθε θαηαζθεπή, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαη λα δηαηεξείηαη άξηηα, αζθαιήο θαη κε πξνζεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηειεησκάησλ θαη ρξσκαηηζκψλ, ψζηε λα πξνβάινπλ ηελ εληαία ρξήζε ηνπο θαη λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία αλαθνξάο ηεο πφιεο. 5. Ο ηχπνο, ηα πιηθά, ν ρξσκαηηζκφο ηνπ θιπ. εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΠΑΔ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κηα θνξά γηα θάζε Γήκν (Τ.Α. αξηζκ. ΦΔΚ 1665/258/99 η.β ). 6. Οη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ ρνξεγνχληαη απφ απφ ηνπο Γήκνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 94, παξ. 6, εδάθην 34 ηνπ λ. 3852/2010 θαη δηθαηνχρνη ησλ αλαθεξνκέλσλ αδεηψλ είλαη νη νξηδφκελεο θαηεγνξίεο αλαπήξσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 812/1943, ηνπ λ. 1370/1944, ησλ άξζξσλ 10 & 13 ηνπ Ν.Γ. 1044/1971, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη απφ άιιεο δηαηάμεηο κεηαγελέζηεξσλ λφκσλ (λ. 1863/1989, λ. 3036/2002 θαη ε αξηζ. 16/2009 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). 7. ηα πεξίπηεξα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,00κ. ζε νξηδφληηα πξνβνιή απφ απηφ θαη 0,50κ. απφ ην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 8. Οη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ απφ αλάπεξνπο θαη ζχκαηα πνιέκνπ πεξηιακβάλνπλ παξαρψξεζε αηειψο (άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980) θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 1,70κ. Υ 1,50κ. = 2,55η.κ. (Κ.Τ.Α. Φ.900/12/158489/2006 ΦΔΚ 424 Β / ) πνπ είλαη θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ. 9. Πέξαλ ηνπ πην πάλσ παξαρσξνχκελνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε πεξηπηέξνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν Θέξκνπ (Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/8577/1983-ΦΔΚ 526/Β / ) θαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηήζηα άδεηα παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ πεξηπηέξνπ γηα εγθαηάζηαζε ησλ εμήο: α) Τνπνζέηεζε ςπγείσλ έμσ απφ θάζε πεξίπηεξν, ηα νπνία ζα εθάπηνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε δηάζηαζε επί ηνπ πεξηπηέξνπ (ππφδεημε θαη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ), εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο ρψξνο γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ. β) Έλα κνλφ ή δηπιφ ςπγείν γηα αλαςπθηηθά, λεξά θ.ά., κε δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10 κ. Φ 0,60 κ. ζηελ πφιε ηνπ Θέξκνπ θαη ζηα πεξίπηεξα αθξαίσλ ζπλνηθηζκψλ ή ζε ρσξηά φρη κεγαιχηεξα ησλ 1,35 κ. Φ 0,60 κ. 17

18 γ) Έλα κνλφ ςπγείν γηα παγσηά, ην νπνίν ζα απνκαθξχλεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη (15 Ννεκβξίνπ κέρξη 15 Μαξηίνπ), θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη γηα εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 10. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε άιινπ θηλεηνχ πξάγκαηνο έμσ απφ ην πεξίπηεξν αθφκε θαη ζηα πιάγηα, φπσο ειεθηξνληθά θηλνχκελα παηρλίδηα, κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ, δηαθεκηζηηθά ηακπιφ, ινηπέο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη ε ελαπφζεζε ζηνλ πέξημ ηνπ ρψξνπ θηβσηίσλ θ.ι.π. αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ξνιά πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπήο Πεξηπηέξνπ 1,50Υ1,70Υ2,60Τ (Κ.Τ.Α. Φ /24/300030/ , Φ.900/ΑΓ. 786/.38 ΦΔΚ 1665 Β / θαη Κ.Τ.Α. Φ.900/12/158489/ ΦΔΚ 424Β /2006) «Ραθέο νη νπνίεο εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ (1,70κ.Υ1,50κ.) απαγνξεχνληαη απνιχησο». 11. Μεηά απφ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη εθφζνλ δελ παξαθσιχεηαη αλεκπφδηζηα ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ, ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο κέγηζηνπ εκβαδνχ 4 η.κ. ζε πιαηείεο θαη πεδνδξφκηα πάλσ απφ 6 η.κ. θαη 2 η.κ. ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπηεξα, πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ, δελ ρνξεγνχληαη πάλσ απφ 2 η.κ ηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ νπνηαδήπνηε δψλε ε πξνο θαηάιεςε έθηαζε κπνξεί λα απμεζεί θαηά 30%, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 13. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ, ςπγείσλ, ζηαλη, ζα ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη: α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ Υ.Α. Α1β/8577/1983 (ΦΔΚ 526/Β/1983) άξζξν 47Β. β) Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί. γ) Φσηνηππία εγγξάθνπ Φνξνινγηθήο Αξρήο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο. δ) Δλεκέξσζε απφ ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. ε) Τνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ πίζσ απφ ην πεξίπηεξν, αλ ππάξρεη, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ, θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. ζη) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί κε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θάζε είδνπο. δ) Πεξίπηεξν πνπ ηεξεί φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο αιιά δηαηεξείηαη απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή ηνπ θιεηζηφ πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) ρξφλν, ζα θαηαξγείηαη θαη εάλ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εηδνπνίεζε δελ απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ηφηε ζα απνκαθξχλεηαη απηνδίθαηα απφ ην Γήκν. 18

19 14. Απηεπάγγειηα θαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη κεηαηφπηζε ζέζεο πεξηπηέξνπ, εάλ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο αηηίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 1043/1980, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3648/2008 (ΦΔΚ 38 Α / ). 15. Σα επηηξεπφκελα είδε πξνο πψιεζε απφ ηα πεξίπηεξα αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 ηνπ Ν.1044/1971 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ην λ. 1043/1980, ζην Π.Γ. 412/1973, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο ΑΗΒ-8577 (ΦΔΚ Β 526/1983). ΑΡΘΡΟ 11 ο Αλέγεξζε νηθνδνκώλ Οηθνδνκηθά πιηθά Καηαζθεπή έξγσλ 1. Παξαρσξνχληαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ελαπφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Ζ παξαρψξεζε ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ πξφζνςε ηεο νηθνδνκήο θαη ην πιάηνο ηεο δελ ζα μεπεξλά ην 1,20κ., αλεμαξηήησο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο, εάλ αθνξά ζπληεξήζεηο θαη αλαθαηλίζεηο. Δάλ πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε κέρξη θαη δηψξνθεο νηθνδνκήο, ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο ζα είλαη κέρξη έλα έηνο. 2. Ο ηδηνθηήηεο ή ν εξγνιάβνο κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζην Γήκν είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κεηά θαη απφ έγθξηζε ηεο νηθείαο Σξνραίαο, εάλ γίλεηαη θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ. Δπίζεο, νη παξαπάλσ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο θαη γηα ηε κε δηαζπνξά ησλ πιηθψλ κέηξα. 3. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν, εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα λεξά ή απφ άιινπ είδνπο θπζηθά θαηλφκελα. Γη απηφ ηα νηθνδνκηθά πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν κφλν ζε ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, θάδνπο, θνληαίηλεξ θ.ι.π.). Δπίζεο, κεξηκλνχλ θαζεκεξηλά γηα ηελ εππξέπεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηνλ θαζαξηζκφ, ην πιχζηκν θαη ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 4. Σα ζηεξεά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά ηξφπν αζθαιή γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο. Δάλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο ε ζήκαλζε θαηά ηελ λχρηα ζα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή. Δπίζεο ζα θξνληίδνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ζήκαλζε (πηλαθίδεο εηδηθή ηαηλία) θαη φ,ηη άιιν επηζεκάλεη ε ηξνραία ή ε Γεκνηηθή Αξρή ζηελ έγθξηζε ηεο άδεηαο. Απηνί πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή εθηεινχλ άιια έξγα θαη θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ηελ νηθνδνκή ή ην έξγν, ππνρξενχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ πξφζζεην πεδνδξφκην ή λα πάξνπλ άιια θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ (αξηζ. 48 παξ. 3 ηνπ Κ.Ο.Κ.). 5. Δηδηθφηεξα γηα ηελ άδεηα ηνπνζέηεζεο ηθξηψκαηνο (ζθαισζηάο) ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξεψλεηαη: α) Να θαηαζθεπάζεη πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα ή ζηνά κε ζθάθε (φηαλ γίλεηαη ρξήζε νιφθιεξνπ πεδνδξνκίνπ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηζαλή πηψζε αληηθεηκέλσλ θαη λα ηνπνζεηήζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε αζθαιή έδξαζε θαη ζηήξημε ζηελ νηθνδνκή. 19

20 β) Να θαηαζθεπάζεη ην ηθξίσκα κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε (παλί, δίρηπ θ.η.ι.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηψζε πιηθψλ. γ) Να ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε πνπ λα πξνεηδνπνηεί έγθαηξα ηνπο πεδνχο γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ. δ) Να ηνπνζεηήζεη ηαηλία ζήκαλζεο κε εξπζξφ θαη ιεπθφ ρξψκα θαη λα ηνπνζεηήζεη εκπφδηα κε θψηα θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην 24σξν θαη ηδίσο ππφ ζπλζήθεο λχρηαο. ε) Δηδηθά γηα ηελ ζθαισζηά ζα θαηαζέηεη ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε Άδεηα νηθνδνκήο - άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γη απηή ηε ρξήζε ή έγθξηζε εξγαζηψλ απφ ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο. 6. Γηα ηελ Σνπνζέηεζε θάδνπ, πξνζηαηεπηηθνχ παληνχ ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ιακαξίλαο ή πιέγκαηνο, ιφγσ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, πξέζαο, κπεηνληέξαο θαη ινηπψλ ζπλαθψλ κεραλεκάησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζθαισζηάο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ ή νδνχ κε δηάθνξα νηθνδνκηθά πιηθά απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νξίδεηαη κεληαίν ηέινο θαηά δψλεο θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Σελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηελ έρεη ηφζν εθείλνο πνπ πήξε ηελ άδεηα νηθνδνκήο φζν θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 (Ζ πεξίπησζε β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1828/1989 (ΦΔΚ 2/1989 η.α ), θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 481, 482, 483 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 7. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θζνξέο ή βιάβεο επί ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απηέο ζα επηδηνξζσζνχλ κεηά ην πέξαο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ κε επζχλε είηε ηνπ εξγνιάβνπ είηε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ή νηθνπέδνπ. 8. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε εθζθαθήο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ή θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ζχλδεζε ηεο νηθνδνκήο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο, ηνχην ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ε απνθαηάζηαζε είλαη ππνρξεσηηθή, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε δαπάλεο ηνπ εθηεινχληνο ηελ εθζθαθή. Ζ αλσηέξσ άδεηα πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 2094/92 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3542/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα λα γίλεη ηνκή ή εθζθαθή νδνζηξψκαηνο, εξείζκαηνο πεδφδξνκνπ ή πεδνδξνκίνπ δεκνηηθνχ δξφκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγνπ απφ επηρείξεζε θνηλήο σθέιεηαο, νξγαληζκφ, λνκηθφ πξφζσπν, ηδηψηε, δίδεηαη απφ ην Γήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο καδί κε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Σν χςνο ηνπ πνζνχ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή νξίδεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 9. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θνηλσθειψλ δηθηχσλ κε ρξήζε ππνγείσλ ή ελαεξίσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο παχνπλ λα έρνπλ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο θαηαιήςεσο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Ν..Κ. 268/2002). Χο εθ ηνχηνπ ρξήζηεο φπσο ε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., ν Ο.Σ.Δ. Α.Δ., εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξαηήξηα θαπζίκσλ θ.ά., πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ, νπηηθψλ ηλψλ, δεμακελψλ θαπζίκσλ, ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ, 20

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ρεηηθέο νη : 1) Αξ. 246/2012 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. Β4ΡΠΩ9Ω-4Κ2) 2) Αξ. 142/2013 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΒΔΑΕΩ9Ω-ΑΦΓ) 3) Αξ. 65/2015 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΩΠΦΒΩ9Ω-ΕΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νν 12 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νν 12 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014 Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νν 12 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014 ηελ Φιψξηλα ζήκεξα 16 Απξηιίνπ 2014 εκέξα Μ. Σεηάξηε θαη ψξα 18.00 ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Φιψξηλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΚΑ Από ην Πξαθηηθό 8/2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

ΑΠΟΠΑΚΑ Από ην Πξαθηηθό 8/2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Αξηζ. Απνθ 34/2016 ΑΠΟΠΑΚΑ Από ην Πξαθηηθό 8/2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Θ Δ Κ Α : Δηζήγεζε γηα έγθξηζε από ην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 17/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: Δγκπιζη ηηρ με απιθμό 34/2016 απόθαζηρ ηηρ ΔΠΕ πος αθοπά ηον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 10 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 101/2012 ΘΔΜΑ: Έγκπιση τηρ ςπό απιθμό. 4/2012 απόυασηρ τηρ Επιτποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1 Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/05-11-2013 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Απιθμόρ απόθαζηρ 209/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Πεπίληψη: Έγκπιζη ή μη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ Δμποποπανήγςπηρ Κοπανού 2015 ηε Νάνπζα

Διαβάστε περισσότερα