ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915"

Transcript

1 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΩΜΗΣ. Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιοδήποτε δίκαιο, ακόµη και δίκαιο που δεν έχει καµία σχέση µε τη σύµβαση εργασίας. Το δίκαιο αυτό µπορεί να είναι δίκαιο µη συµβληθέντος κράτους στη Σύµβαση της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές ή χώρας που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καµία προϋπόθεση αµοιβαιότητας και χωρίς να έχει σηµασία αν ο εργαζόµενος προέρχεται από κράτος µέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα, ούτε ο τόπος παροχής της εργασίας. Η επιλογή όµως του δικαίου δεν µπορεί να οδηγήσει στην στέρηση του εργαζοµένου από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα ήταν εφαρµοστέο εάν δεν είχε γίνει η επιλογή. Επίσης, δεν µπορεί να θιγεί η εφαρµογή των κανόνων δικαίου της χώρας του δικάζοντος δικαστή που ρυθµίζουν αναγκαστικά την περίπτωση, ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο στη σύµβαση δίκαιο. Τέτοιοι κανόνες κατά το ελληνικό δίκαιο, περιλαµβάνονται και στο Ν. 551/1915 για την αποζηµίωση των εργατικών ατυχηµάτων καθώς και οι ελληνικές συλλογικές συµβάσεις ναυτικής εργασίας. Στη ναυτική εργασία, τόπος παροχής αυτής είναι το πλοίο και εφαρµόζεται το δίκαιο της σηµαίας του πλοίου. Εφόσον κριθεί ότι είναι εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο σε σύµβαση ναυτολόγησης τότε εφαρµόζονται και οι ελληνικές ΣΣΝΕ, χωρίς διάκριση και χωρίς τον όρο αµοιβαιότητας, τόσο επί Ελλήνων, όσο και επί αλλοδαπών ναυτικών. Πρόεδρος: Α. Πλατής, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγήτρια: Κ. Γεροστάθη, Εφέτης. ικηγόροι: Α. Κουτσοφιός, Κ. Μπαλτά-Παυλάκη. Η ένδικη έφεση των εναγοµένων και ήδη εκκαλουσών εταιριών κατά της 569/2000 οριστικής αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρο 82 του ΚΙΝ σε συνδ. µε άρθρο του ΚΠολ ), έχει ασκηθεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διατυπώσεις και είναι εµπρόθεσµη, εφόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται ούτε άλλωστε προκύπτει επίδοση της εκκαλουµένης. Πρέπει, λοιπόν, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιµο των λόγων που τη θεµελιώνουν, κατά την ίδια ως άνω ειδική διαδικασία (άρθρο 533 σε συνδ. µε 581 παρ. 1 του ΚΠολ ). Με την από αγωγή του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος εξέθεσε ότι στις προσλήφθηκε από τη β' εναγοµένη, που είναι εφοπλίστρια του µε ελληνική σηµαία φορτηγού πλοίου "Κ.", χωρητικότητας κοχ, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στην α' εναγοµένη, και αµέσως ναυτολογήθηκε σ' αυτό µε την ειδικότητα του ναυκλήρου, µε µηνιαίο µισθό 437 δολλάρια ΗΠΑ. Ότι στο ανωτέρω πλοίο υπηρέτησε µέχρι την οπότε, ενώ αυτό βρισκόταν στο λιµάνι της Καλαµάτας τραυµατίστηκε σοβαρά στο αριστερό του πόδι, κάτω από τις αναφερόµενες στην αγωγή συνθήκες. Και ότι εξ αιτίας του τραυµατισµού του αυτού, που συνιστά εργατικό ατύχηµα, παρέµεινε πλήρως ανίκανος για εργασία επί δύο έτη. Ζήτησε δε να υποχρεωθούν οι εναγόµενες να του καταβάλουν, εις ολόκληρο η καθεµία το ποσό των δραχµών ως αποζηµίωση λόγω εργατικού ατυχήµατος, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο, αφού έκρινε ότι η αγωγή είναι ορισµένη και νόµιµη, στηριζόµενη στις ουσιαστικές διατάξεις του ελληνικού νόµου, στη συνέχεια έκανε εν µέρει δεκτή αυτήν ως ουσιαστικά βάσιµη και υποχρέωσε τις εναγόµενες να καταβάλουν στον ενάγοντα, εις ολόκληρο η καθεµία, το ποσό του δραχµών µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της

2 αγωγής. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται τώρα οι εναγόµενες εταιρίες µε του παρακάτω λόγους της εφέσεως τους που ανάγονται σε εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου και κακή εκτίµηση των αποδείξεων και ζητούν την εξαφάνιση της εκκαλουµένης µε σκοπό την απόρριψη της αγωγής. Οι εκκαλούσες ισχυρίζονται µε το πρώτο σκέλος του 1ου λόγου της εφέσεώς τους ότι η ένδικη αγωγή είναι αόριστη και παθητικώς ανοµιµοποίητη ως προς τη β' εκκαλούσα και ως εκ τούτου απαράδεκτη και απορριπτέα, δεδοµένου ότι καµιά πράξη εφοπλισµού δεν αναφέρεται σ' αυτήν (αγωγή). Ο ισχυρισµός τους όµως αυτός είναι αβάσιµος και απορριπτέος, διότι υπό το ανωτέρω περιεχόµενο και αίτηµα η αγωγή περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ, αφού για το ορισµένο της (παθητικής) νοµιµοποίησης της εν λόγω διαδίκου αρκεί που αναφέρεται στην (ένδικη) αγωγή η ιδιότητά της ως εφοπλίστρια, χωρίς να είναι αναγκαία η περιγραφή του τρόπου ασκήσεως του εφοπλισµού. Η εκ µέρους δε αυτών (εναγοµένων εκκαλουσών) αµφισβήτηση των πραγµατικών περιστατικών (της υπάρξεως δηλ. εφοπλισµού) που επικαλείται ο ενάγων προς θεµελίωση της παθητικής) νοµιµοποίησής του, αποτελεί απλώς και µόνο θέµα αποδείξεως, αφού η εν λόγω αµφισβήτηση συνιστά όχι ένσταση ελλείψεως (παθητικής) νοµιµοποιήσεως, αλλά άρνηση της βάσεως της αγωγής (ΑΠ 954/1997, Ελ 40, 339). Στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. α' της Συµβάσεως της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία έχει κυρωθεί µε το Ν 1792/1988, έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος (άρθρο πρώτο του νόµου) και ισχύει από (άρθρο δεύτερο του νόµου) ορίζεται ότι "η σύµβαση διέπεται από το ίκαιο που επέλεξαν τα συµβαλλόµενα µέρη". Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι οι συµβαλλόµενοι µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιοδήποτε δίκαιο, ακόµη και δίκαιο που δεν έχει καµιά σχέση µε τη σύµβαση τους (βλ. Αν. Γραµµατικάκη-Αλεξίου, "Το εφαρµοστέο δίκαιο στην ατοµική σύµβαση εργασίας, κατά την κοινοτική σύµβαση ιδιωτικού δικαίου του 1980", έκδ. 1984, σελ. 37, 45 σηµ. 64, 111, 112, Ζωής Παπασιώτη- Πασιά, "Η κοινοτική σύµβαση της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, όπως ισχύει στην Ελλάδα", έκδ. 1991, σελ ). Κατά δε το άρθρο 2 της ίδιας Κοινοτικής Σύµβασης, που αναφέρεται στον οικουµενικό χαρακτήρα της σύµβασης ορίζεται ότι "το καθοριζόµενο από την παρούσα σύµβαση δίκαιο εφαρµόζεται ακόµα και αν πρόκειται για δίκαιο µη συµβαλλόµενου κράτους". Το δίκαιο δηλαδή που υποδεικνύει η σύµβαση εφαρµόζεται έστω και αν είναι δίκαιο µη συµβληθέντος κράτους ή χώρας, η οποία δεν είναι µέλος της ΕΟΚ (ΕΕ) και µάλιστα χωρίς καµιά προϋπόθεση αµοιβαιότητας και αδιαφόρως του εάν οι εργαζόµενοι προέρχονται από κράτη- µέλη ή από τρίτες χώρες, καθώς επίσης και αδιαφόρως του τόπου παροχής της εργασίας (βλ. Αν. Γραµµατικάκη-Αλεξίου, ό.π., σελ. 28, 31, 32, Ζ. Παπασιώτη-Πασιά, ό.π., σελ. 9-10, ΕφΠειρ 1276/1997 ΕΝ 25, 443, ΕφΠειρ 346/1996 ΕΝ 24, 350, ΕφΠειρ 520/1993 ΕΝ 21, 431). Στο άρθρο όµως 6 της ίδια σύµβασης που ρυθµίζει ειδικά την ατοµική σύµβαση εργασίας ορίζεται ότι: "1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 στη σύµβαση εργασίας η επιλογή από τους συµβαλλοµένους του εφαρµοστέου δικαίου δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να στερήσει τον εργαζόµενο από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα ήταν εφαρµοστέο σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει επιλογή. 2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 και εφόσον δεν έχει γίνει επιλογή, σύµφωνα µε το άρθρο 3, η σύµβαση εργασίας διέπεται: α) από το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόµενος παρέχει συνήθως την εργασία του σε εκτέλεση της σύµβασης, ακόµα και αν έχει αποσπαστεί προσωρινά σε άλλη χώρα, ή β) αν ο εργαζόµενος δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε µια µόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας συνδέεται στενότερα µε άλλη χώρα, οπότε εφαρµοστέο είναι το δίκαιο της άλλης αυτής χώρας". Ποιοι είναι οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3 της ίδιας σύµβασης, ήτοι εκείνοι από τους οποίους δεν είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν οι συµβαλλόµενοι µε ιδιωτική συµφωνία (βλ. Ζωής Παπασιώτη- Πασιά, ό.π., σελ. 27, Γραµµατικάκη-Αλεξίου, ό.π. σελ ). Έτσι από τη διάταξη του

3 άρθρου 6 προκύπτει ότι και όταν τα µέρη επέλεξαν εγκύρως δίκαιο, πάντως ο εργαζόµενος δεν µπορεί να στερηθεί από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα ήταν εφαρµοστέο στην περίπτωση που δεν είχε γίνει επιλογή. ηλαδή, το δίκαιο που επέλεξαν τα µέρη εφαρµόζεται µόνο εφόσον εξασφαλίζει στο µισθωτό τουλάχιστον ίση προστασία µε εκείνη που του παρέχει (ανάλογα µε τις περιστάσεις) κατά πρώτο λόγο το δίκαιο του τόπου (συνήθους) παροχής της εργασίας (βλ. Σπ. Βρέλλη, "Προβλήµατα Ι στη σύµβαση εργασίας 1989", σελ , Παπασιώτη-Πασιά, ό.π., σελ. 50, 61, 62, Γραµµατικάκη-Αλεξίου, ό.π., σελ. 41, 110, Εφ Πειρ 299/1998, ΕΝ 26, 391). Στη ναυτική εργασία τόπος (όχι απλώς συνήθους αλλά) µόνιµης παροχής εργασίας είναι το πλοίο, στο οποίο εργάζεται ο ναυτικός και κατά την κρατούσα διεθνώς άποψη, εφαρµόζεται σχετικά το δίκαιο της σηµαίας του πλοίου "ως ο πιο σεβαστός και παγκόσµιος κανόνας του ναυτικού δικαίου", πλην αν αυτή είναι σηµαία ευκαιρίας, µε την οποία το πλοίο δεν έχει γνήσιο αλλά τεχνητό σύνδεσµο (Γραµµατικάκη-Αλεξίου, ό.π., σελ , Εφ Πειρ 1276/1997, ό.π., ΕφΠειρ 520/1993, ό.π.). Συναφώς µε αυτά στην παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν µπορούν να θίξουν την εφαρµογή των κανόνων δικαίου της χώρας του δικάζοντος δικαστή που ρυθµίζουν αναγκαστικά την περίπτωση ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο στη σύµβαση δίκαιο". Πρόκειται για τους λεγόµενους κανόνες αµέσου εφαρµογής του δικαίου του δικάζοντος δικαστή, ήτοι τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Forum, που εφαρµόζονται υποχρεωτικά οποιοδήποτε και αν είναι το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση (βλ. Γραµµατικάκη-Αλεξίου, ό.π., σελ , Παπασιώτη-Πασιά, ό.π., σελ. 52 επ., ΕφΠειρ 520/1993, ό.π.). Οσον αφορά το Ελληνικό δίκαιο στους κανόνες "αναγκαστικού δικαίου" και "αµέσου εφαρµογής" περιλαµβάνεται και ο Ν 551/1915 που παρέχει αποζηµίωση στο ναυτικό λόγω εργατικού ατυχήµατος κατά τη διάρκεια της εργασίας στο πλοίο και εξ αφορµής αυτής (βλ. ΕφΠειρ 299/1998, ΕΝ 26, 391, ΕφΠειρ 59/1998 αδηµ.), καθώς και οι Ελληνικές ΣΣΝΕ (βλ. ΕφΠειρ 1290/1997, ΕΝ 25, 450). Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25 του ΑΚ ή (από ) της Συµβάσεως της Ρώµης και των άρθρων 1 παρ. 1, 3, 5 παρ. 1 του ΑΝ 3276/1944 "περί Συλλογικών Συµβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία" και 83 εδ. α' του ΚΙΝ, προκύπτει ότι εφόσον κριθεί ότι είναι εφαρµοστέο το Ελληνικό δίκαιο σε σύµβαση ναυτολογήσεως, είτε γιατί τα µέρη υποβλήθηκαν σ' αυτό, είτε γιατί τούτο κρίνεται εφαρµοστέο για το λόγο ότι συνδέεται στενότερα µε τη σύµβαση, τότε εφαρµόζονται και οι Ελληνικές ΣΣΝΕ χωρίς διάκριση και χωρίς τον όρο της αµοιβαιότητας τόσο επί Ελλήνων, όσο και επί αλλοδαπών ναυτικών. Τούτο συµβαίνει γιατί οι ΣΣΝΕ που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ΑΝ 3276/1944 και κυρώνονται µε απόφαση του ΥΕΝ η οποία δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θέτουν κατά το κανονιστικό τους µέρος κανόνες ουσιαστικού δικαίου οι οποίοι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο µε τους λοιπούς κανόνες του ελληνικού δικαίου (βλ. ΑΠ Ολ 47/1987 ΕΝ 15, 385, ΑΠ 871/1989 ΕΝ 18, 463, ΕφΠειρ 37/1998 ΕΝ 26, 382, ΕφΠειρ 250/1996 ΕΝ 24, 344). Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25, 26 του ΑΚ, 1, 2, 3 επ. της άνω Συµβάσεως της Ρώµης, 914 του ΑΚ 1, 16 του Ν 551/1915 και 66 του ΚΙΝ, προκύπτει ότι η ευθύνη από εργατικό ή ναυτεργατικό ατύχηµα που είναι διαφορετική και δεν ταυτίζεται µε την ευθύνη από αδικοπραξία, έχει δε ως προϋπόθεση ότι το βίαιο συµβάν το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της έννοιας του ως άνω ατυχήµατος πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εργασία, δεν ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ, αλλά από το δίκαιο που διέπει τις ενοχές από σύµβαση και ειδικότερα τη σύµβαση χερσαίας ή ναυτικής εργασίας και συγκεκριµένα εκείνο που καθορίζεται από το άρθρο 25 του ΑΚ ή (µετά την ) από τις διατάξεις της παραπάνω Συµβάσεως της Ρώµης (βλ. ΑΠ 1078/1998 ΕΝ 27, 1, ΑΠ 1023/1996 Ελ 39, 839, ΑΠ 1486/1996 ΕΝ 24, 222). Εξάλλου, η παρ. Ε.1 του όρου 8 Εγκριτικής πράξης που εκδίδεται βάσει του Ν 2687/1953 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" και έχει αυξηµένη τυπική ισχύ κατά το άρθρο 107 του Συντάγµατος, στην οποία ορίζεται ότι "ο καταβαλλόµενος στους κατά τον παρόντα όρο 8 ναυτολογηµένους αλλοδαπούς µισθός και λοιπές αποδοχές είναι αντίστοιχες της θέσεως και ειδικότητας για την οποία ναυτολογούνται ή είχαν ναυτολογηθεί, άσχετα από τα τυχόν ατοµικά τους προσόντα και καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε

4 αντίθετης διάταξης Ελληνικών Νόµων ή Συλλογικών Συµβάσεων, από τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας του τόπου προέλευσης του ναυτικού ή από αντίστοιχες διατάξεις της χώρας αυτής ή από συµφωνίες που συνάπτονται ή είχαν συναφθεί ή θα συναφθούν από οποιαδήποτε ελληνική επαγγελµατική οργάνωση πλοιοκτητών, ή µεµονωµένων πλοιοκτητών ή διαχειριστών επιχειρήσεων πλοιοκτητών και της συνδικαλιστικής οργάνωσης του αλλοδαπού ναυτικού, ή της ηµόσιας Αρχής της χώρας του. Το αυτό ισχύει για την ατοµική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του αλλοδαπού ναυτικού και του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου ή του πράκτορα του πλοίου. Ο µισθός και οι αποδοχές δεν µπορεί να είναι κατώτερος από αυτές που κάθε φορά ισχύουν στη χώρα προελεύσεως του αλλοδαπού ναυτικού. Για αλλοδαπούς που έχουν ήδη ναυτολογηθεί στο πλοίο, η ισχύς αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη νηολόγησή του υπό ελληνική σηµαία ή της χορήγησης σ' αυτό προσωρινών ναυτιλιακών εγγραφών", έχει αναδροµική ισχύ, δηλαδή καταλαµβάνει και τους, πριν από τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής της νηολόγησης του πλοίου πράξεως, ναυτολογηθέντες αλλοδαπούς ναυτικούς, µόνον όµως όσον αφορά τις αποδοχές των αλλοδαπών ναυτικών που αναφέρονται στο µετά τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ της περιέχουσας τον κρίσιµο όρο πράξης, χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης ναυτολόγησης (ΑΠ Ολ 36/1996, ΕφΠειρ 528/1997 ΕΝ 26, 5 και 1 αντίστοιχα). Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκοµίζουν αποδείχθηκαν τα εξής: Με έγγραφη σύµβαση ναυτικής εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίστηκε στις Φιλιππίνες µεταξύ του ενάγοντος και της εταιρίας "M.-L. Ρ." η οποία όµως ενεργούσε στο όνοµα και για λογαριασµό της β' εναγοµένης, που όπως εκτενώς θα αναφερθεί παρακάτω ήταν εφοπλίστρια του µε ελληνική σηµαία φορτηγού πλοίου "Κ.", τύπου δεξαµενόπλοιου ΟΒΟ, χωρητικότητας 59,319 κοχ, το οποίο ανήκε κατά κυριότητα (όπως επίσης θα αναφερθεί παρακάτω) στην α' εναγοµένη εταιρία, ο ενάγων ναυτολογήθηκε σ' αυτό στις µε την ειδικότητα του βοηθού ναυκλήρου και µε µηνιαίο µισθό 437 δολλάρια ΗΠΑ. Στο πλοίο αυτό ο ενάγων υπηρέτησε µέχρι και την οπότε απολύθηκε στο λιµάνι της Πύλου λόγω ατυχήµατος. Κατά την κατάρτιση της παραπάνω συµβάσεως, τα µέρη καθόρισαν ρητά ως εφαρµοστέο δίκαιο στην ένδικη σύµβαση το δίκαιο της ηµοκρατίας των Φιλιππίνων. Πλην όµως ακόµη και αν έγινε ρητή επιλογή του ως άνω αλλοδαπού δικαίου, ο ενάγων δεν µπορεί να στερηθεί την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου, που θα ήταν εφαρµοστέο αν δεν είχε γίνει η επιλογή, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις της Συµβάσεως της Ρώµης, η οποία εφαρµόζεται στην ένδικη σύµβαση ναυτολόγησης, διότι η τελευταία αυτή καταρτίστηκε µετά την έναρξη της ισχύος της. Ως τέτοιο εφαρµοστέο δίκαιο στην επίµαχη σύµβαση ναυτολόγησης αν δεν είχε γίνει επιλογή, κρίνεται στην εξεταζόµενη περίπτωση το Ελληνικό ίκαιο µε το οποίο αυτή ήταν στενότερα συνδεδεµένη. Και αυτό διότι το πλοίο ήταν ελληνικών συµφερόντων, η διαχείρισή του γινόταν από τον Πειραιά, που είναι και η πραγµατική έδρα των εταιριών, επί των οδών..., ο πλοίαρχος και οι αξιωµατικοί και το µεγαλύτερο µέρος του πληρώµατος ήταν Έλληνες και επιπλέον αυτό έφερε την ελληνική σηµαία µε την οποία είχε πραγµατικό και γνήσιο δεσµό και όχι χαλαρό και συνεπώς δεν επρόκειτο για σηµαία ευκαιρίας. Εποµένως ο ενάγων παρά την επιλογή του παραπάνω αλλοδαπού δικαίου των Φιλιππίνων, δεν µπορεί να στερηθεί της εφαρµογής των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων των ελληνικών νόµων, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και ο ΚΝ 551/1915 και οι ΣΣΝΕ. Επιπλέον, οι τελευταίες αυτές διατάξεις (Ν 551/1915 και ΣΣΝΕ) έχουν εφαρµογή στην εξεταζόµενη περίπτωση και κατά το άρθρο 7 παρ. 2 της Συµβάσεως της Ρώµης, ως κανόνες της χώρας του δικάζοντος δικαστή, που ρυθµίζουν αναγκαστικά την ένδικη υπόθεση. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι δεν τίθεται ζήτηµα αποδείξεως του δικαίου της ηµοκρατίας των Φιλιππίνων, διότι και αν ακόµη περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις για τον εργαζόµενο από εκείνες του ελληνικού δικαίου, ο ενάγων δεν µπορεί να επωφεληθεί αυτών, αφού θεµελιώνει την αγωγή του αποκλειστικά στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, περιοριζόµενος σε όσα το δίκαιο αυτό του προσφέρει (βλ. ΕφΠειρ 520/1993 ό.π., ΕφΠειρ 1274/1998, ΕφΠειρ 1254/1997, ΕφΠειρ 6/1997 αδηµ.). Ενώ,

5 και αν ακόµη γινόταν δεκτό ότι η ευθύνη από εργατικό ατύχηµα ρυθµίζεται από άποψη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου από τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ (άποψη που δεν δέχεται το παρόν ικαστήριο) και πάλι εφαρµοστέο θα ήταν το ελληνικό δίκαιο, αφού το ατύχηµα έλαβε χώρα σε πλοίο µε ελληνική σηµαία που βρισκόταν σε ελληνικό λιµάνι. εν έσφαλε εποµένως το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο, το οποίο, στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης έρευνας του εφαρµοστέου δικαίου προκειµένου να κρίνει τη νοµική βασιµότητα της αγωγής, δέχθηκε ότι η ένδικη σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και δη από αυτές των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ΚΝ 551/1915 σε συνδ. και µε την από ΣΣΝΕ Πληρωµάτων Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων τόννων DW και άνω που κυρώθηκε µε την / ΑΥΕΝ (ΦΕΚ 268 Β'/ ). Οι επικαλούµενες και προσκοµιζόµενες από τις εναγόµενες εκκαλούσες διατάξεις της Φ.Υ /91 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αναπλ. Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας περί της "Έγκρισης των όρων από τους οποίους θα διέπεται, όταν ναυτολογηθεί, σύµφωνα µε το Ν 2387/1953 το µε σηµαία Ιταλίας πλοίο µικτού φορτίου (ΟΒΟ) "Α.Τ.", που θα ονοµαστεί κατά τη νηολόγηση του "Κ" δεν καταλαµβάνουν την ένδικη σύµβαση ναυτικής εργασίας. Και αυτό διότι, η ως άνω εγκριτική πράξη του αγωγικού πλοίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ 230, τεύχος αναπτυξιακών πράξεων και συµβάσεων) δηλαδή µετά τη λήξη της συµβάσεως ναυτολογήσεως του ενάγοντος, η οποία έληξε εξ αιτίας του ατυχήµατός του, όπως άλλωστε συνοµολογείται από τους διαδίκους, στις και ως εκ τούτου σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να γίνει λόγος περί της εφαρµογής της προαναφερθείσας στη νοµική σκέψη της παρούσας παρ. Ε.1 του όρου 8 της ως άνω εγκριτικής πράξης, καθόσον αυτή καταλαµβάνει τους αλλοδαπούς ναυτικούς που υπηρετούν κατά το χρόνο της δηµοσιεύσεώς της και µόνον όσον αφορά τις εν γένει αποδοχές τους που αναφέρονται στο µετά τη δηµοσίευση της στο ΦΕΚ χρονικό διάστηµα, πράγµα όµως που δεν συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση. Συνεπώς οι σχετικές αιτιάσεις (µε στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8) του 2ου λόγου της εφέσεως, µε τις οποίες υποστηρίζεται ότι η ένδικη σύµβαση ρυθµίζεται µόνο από το δίκαιο των Φιλιππίνων βάσει ρητού όρου αυτής και της παρ. Ε.1 του όρου 8 της εγκριτικής πράξης του πλοίου που εκδόθηκε βάσει του Ν 2687/1953, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 105 του ΚΙΝ "Ο εκµεταλλευόµενος δι' εαυτόν πλοίον ανήκον εις άλλον (εφοπλιστής) οφείλει να δηλώσει τούτο εγγράφως από κοινού µετά του κυρίου του πλοίου εις την λιµενικήν αρχήν του τόπου της νηολογήσεως...μη γενοµένης τοιούτης δηλώσεως ο κύριος του πλοίου τεκµαίρεται ότι εκµεταλλεύεται τούτο δι' εαυτόν...". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η µη υποβολή κοινής έγγραφης δήλωσης του κυρίου του πλοίου και αυτού που το εκµεταλλεύεται για λογαριασµό του, έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία τεκµηρίου για το ότι ο κύριος έχει και την εκµετάλλευση του πλοίου, άρα έχει την ιδιότητα του πλοιοκτήτη. Το τεκµήριο όµως αυτό ως µαχητό δεν αποκλείει την από τον ενδιαφερόµενο τρίτο απόδειξη του αντίθετου, δηλαδή ότι άλλος και όχι ο φερόµενος ως πλοιοκτήτης (σύµφωνα µε τις εγγραφές του οικείου νηολογίου) εκµεταλλεύεται για δικό του λογαριασµό το πλοίο ξένης ιδιοκτησίας και συνεπώς υπάρχει εφοπλιστής µε τα συναφή δικαιώµατα και υποχρεώσεις (βλ. ΑΠ 591/1988 ΕΝ 17, 37, ΕφΠειρ 1177/1997 ΕΝ 26, 85, ΕφΠειρ 1394/1997 ΕΝ 26, 89, ΕφΠειρ 268/1989 ΕΝ 17, 517, ΕφΑθ 8734/1986, ΕΝ 15, 171). Βασική πάντως προϋπόθεση του εφοπλισµού είναι ότι ο εφοπλιστής έχει τη βούληση να ασκεί για λογαριασµό του τη ναυτική επιχείρηση που συγκροτεί το πλοίο και εκτός από την απόλαυση των κερδών επωµίζεται και τον οικονοµικό κίνδυνο από την εκµετάλλευσή του (ΕφΠειρ 308/1998 ό.π.). Είναι ζήτηµα πραγµατικό σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ποιος έχει την εκµετάλλευση του πλοίου, δηλαδή ο κύριος αυτού, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου λειτουργεί το παραπάνω µαχητό τεκµήριο ή άλλο που για λόγους καθαρά επιχειρηµατικούς µπορεί να εµφανίζεται είτε ως διαχειριστής ή πράκτορας του πλοίου, είτε ως µέτοχος ή διοικητής της φερόµενης ως πλοιοκτήτριας ή απλής διαχειρίστριας του πλοίου. Ετσι όταν κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα ασκεί την εκµετάλλευση του πλοίου τυπικά στο όνοµα µιας εταιρία, ουσιαστικά όµως για δικό του λογαριασµό προβαίνοντας σε ναυλώσεις, στη ναυτολόγηση

6 του πληρώµατος, στην εξόφληση των υποχρεώσεων του πλοίου, στην παροχή προσωπικών εγγυήσεων και γενικότερα σε όλες τις συναφείς µε τη για δικό του λογαριασµό εκµετάλλευση του πλοίου διαχειριστικές πράξεις, είναι εφοπλιστής (βλ. ΑΠ 271/1998 ΕΝ 26, 279, ΑΠ 1046/1990 ΕΝ 19, 15, ΑΠ 591/1988 ό.π., ΕφΠειρ 1394/1997 ό.π.). Τέλος, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 84, 85, 105 και 106 του ΚΙΝ συνάγεται ότι για τις απαιτήσεις του ναυτικού από τη ναυτολόγησή του ευθύνεται απεριορίστως ο εφοπλιστής, ενώ παράλληλη ευθύνη υπέχει και ο κύριος του πλοίου (νόθος παθητική εις ολόκληρον ενοχή), η οποία όµως είναι πραγµατοπαγής και περιορισµένη, δηλαδή ο τελευταίος ευθύνεται µόνο διά του συγκεκριµένου πλοίου και µέχρι της αξίας αυτού, µπορεί δε να στραφεί και κατά του τελευταίου, ο ναυτικός, για να αποκτήσει τίτλο εκτελεστό επί του πλοίου (βλ. ΕφΠειρ 1270/1997 ΕΝ 25, 438, ΕφΠειρ 72/1993 ΕΝ 23, 43, ΕφΠειρ 293/1990 ΕΝ 18, 199). Στην προκειµένη περίπτωση από τα ίδια πιο πάνω αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκαν τα εξής: Όπως ήδη αναφέρθηκε ο ενάγων κατάρτισε στις Φιλιππίνες έγγραφη σύµβαση ναυτικής εργασίας ορισµένου χρόνου και συγκεκριµένα διάρκειας εννέα µηνών µε την εταιρία "M.-L. Ρ. Inc", που, όπως ρητά αναφέρεται στη σύµβαση ήταν πράκτορας του αγωγικού πλοίου στις Φιλιππίνες και ενεργούσε στο όνοµα και για λογαριασµό της β' εναγοµένης - εκκαλούσας (βλ. την προσκοµιζόµενη από του διαδίκους ένδικη σύµβαση σε νόµιµη αποσπασµατική µετάφραση στην ελληνική γλώσσα), η οποία (β' εναγοµένη) είναι εφοπλίστρια του αγωγικού πλοίου "Κ." το οποίο ανήκε και ανήκει κατά κυριότητα στην α' εναγοµένη. Σε εκτέλεση της συµβάσεως αυτής ο ενάγων ναυτολογήθηκε στο ανωτέρω πλοίο στις µε την ειδικότητα του βοηθού ναυκλήρου, µε µηνιαίο µισθό 437 δολλ. ΗΠΑ. Στο πλοίο αυτό υπηρέτησε µέχρι την , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι της Πύλου εξαιτίας του παρακάτω εργατικού ατυχήµατος. Καθ' όλη τη διάρκεια της ναυτολογήσεως του ενάγοντος στο αγωγικό πλοίο φερόταν ως πλοιοκτήτρια αυτού η α' εναγοµένη εταιρία. Στην πραγµατικότητα όµως η τελευταία αυτή ήταν µόνο κυρία του πλοίου, το οποίο εκµεταλλευόταν για δικό της σκοπό η β' εναγοµένη µε τη νοµική κάλυψη της πρώτης. Και ναι µεν η β' εναγοµένη δεν είχε προβεί στην προαναφερθείσα δήλωση του άρθρου 105 του ΚΙΝ πλην όµως αυτή προέβαινε σε όλες τις συναφείς µε την εκµετάλλευση του πλοίου διαχειριστικές πράξεις και είχε τη βούληση να ασκεί και ασκούσε για δικό της αποκλειστικό λογαριασµό τη ναυτική επιχείρηση που συγκροτούσε το (αγωγικό) πλοίο και εκτός από την απόλαυση των κερδών επωµιζόταν και τον οικονοµικό κίνδυνο από την εκµετάλλευσή του. Αφού αυτή προέβαινε σε όλες τις συναφείς µε την εκµετάλλευση του εν λόγω πλοίου διαχειριστικές πράξεις, όπως στην επάνδρωση αυτού και στη ναυτολόγηση των µελών του πληρώµατος, στην ανάληψη των υποχρεώσεων έναντι τρίτων και κατά πρώτο λόγο των µελών του πληρώµατος ως προς τις απαιτήσεις που απέρρεαν από τη ναυτολόγησή τους. Το γεγονός ότι η β' εναγοµένη επάνδρωνε και ναυτολογούσε το πλήρωµα του πλοίου στο όνοµα και για λογαριασµό της προκύπτει και εκ του ότι η επίµαχη σύµβαση ναυτικής εργασίας του ενάγοντος καταρτίστηκε µε την πράκτορά της στις Φιλιππίνες στο όνοµα και για λογαριασµό της, ενώ ουδόλως αναφέρεται στην εν λόγω σύµβαση, όπως προκύπτει από το περιεχόµενο αυτής, η α' εναγοµένη ως πλοιοκτήτρια του αγωγικού πλοίου. Αλλά και ουδόλως προέκυψε από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι η β' εναγοµένη ενεργούσε για λογαριασµό της πρώτης. Το γεγονός δε ότι η β' εναγοµένη αναλάµβανε τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων και µάλιστα των µελών του πληρώµατος προκύπτει και από το ότι κατέβαλε αυτή για δικό της λογαριασµό όλα τα έξοδα της νοσηλείας του ενάγοντος και ειδικότερα όλες τις δαπάνες για τις χειρουργικές επεµβάσεις του, τα νοσήλια, τις εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις, τις αµοιβές των ιατρών, τις φυσιοθεραπείες και τα φάρµακα, καθώς επίσης και τους µισθούς τεσσάρων µηνών µετά το ατύχηµα του ενάγοντος. Όλες δε οι επιστολές, τα τηλετυπήµατα, οι λογαριασµοί και οι λογιστικές καταστάσεις της πράκτορας της εταιρίας "M.-L. Ρ." στις Φιλιππίνες, τα οποία αφορούσαν τον ενάγοντα απευθύνονταν αποκλειστικά και µόνον σ' αυτήν (β' εναγοµένη) και η τελευταία αυτή προέβαινε στην πληρωµή όλων των σχετικών κονδυλίων, χωρίς ουδόλως να αναφέρεται η α' εναγοµένη ως πλοιοκτήτρια (βλ. όλα τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους σχετικά έγγραφα). Ετσι, την παραπάνω δραστηριότητά της από την οποία

7 ανακύπτει και ο κυρίαρχος ρόλος της, την ανέπτυσσε η β' εναγοµένη για την εκµετάλλευση του αγωγικού πλοίου για δικό της αποκλειστικό λογαριασµό, η δε α' εναγοµένη τυπικά και µόνο, κατά την ακολουθούµενη σε ευρεία κλίµακα στους ναυτιλιακούς κύκλους πρακτική φερόταν ως πλοιοκτήτρια του αγωγικού πλοίου. Ας σηµειωθεί δε, ότι νόµιµος εκπρόσωπος και των δύο εναγοµένων εταιριών ήταν το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, δηλαδή ο Μ.Τ. (βλ. τα προσκοµιζόµενα...,.../ πληρεξούσια της συµ/φου Πειραιώς Ε.Μ. και τα αντίστοιχα σε φωτοτυπία φύλλα των ετών και 1999 του περιοδικού "Ναυτικός Οδηγός"). Ενώ το γεγονός ότι η β' εναγοµένη είναι εταιρία του ΑΝ 89/1967 δεν αποκλείει την άσκηση εφοπλισµού της στα αντιπροσωπευόµενα από αυτήν πλοία. Συνεπώς, υπό τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, ορθά το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο έκρινε ότι η β' εναγοµένη ήταν εφοπλίστρια του αγωγικού πλοίου και ουσιαστική εργοδότρια του ενάγοντος και όσα αντίθετα υποστηρίζουν οι εκκαλούσες µε τα λοιπά σκέλη (2, 3 και 4) του 1ου λόγους της εφέσεως τους κρίνονται αβάσιµα και απορριπτέα. Περαιτέρω, από τα ίδια πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία, αποδείχθηκε ότι στις ο ενάγων κατά την εκτέλεση της εργασίας του στο αγωγικό πλοίο τραυµατίστηκε κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Την ηµέρα αυτή το πλοίο κατέπλευσε στο λιµάνι της Πύλου για παραλαβή τροφίµων και εφοδίων. Μετά την παραλαβή και ενώ είχε αρχίσει η προετοιµασία του απόπλου, ο ενάγων, ο οποίος επέβλεπε την επιχείρηση ανελκύσεως της κλίµακας του πλοίου, σε κάποια στιγµή διαπίστωσε ότι το δίκτυ ασφαλείας τεντώθηκε υπερβολικά και έσπασε δύο στάτες της κλίµακας. Αµέσως έσωσε εντολή να σταµατήσουν την ανέλκυση ενώ ο ίδιος επιχειρούσε να απελευθερώσει το δίκτυ. Επειδή όµως αυτό ήταν πολύ τεντωµένο διέταξε να χαµηλώσουν την κλίµακα. Τη στιγµή όµως που ο ναύτης Ι.Κ. έθεσε σε λειτουργία το µηχανισµό κινήσεως αυτής προκειµένου να τη χαµηλώσει, η κλίµακα έπιασε το αριστερό πόδι του ενάγοντος που βρισκόταν στην ένωση των δύο τµηµάτων της µε αποτέλεσµα να τον τραυµατίσει. Αµέσως µετά, ο ενάγων µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί "κάταγµα αριστερής κνήµης". Εκεί υποβλήθηκε στις σε επέµβαση για την αποκατάσταση του "επιπεπλεγµένου ανοικτού κατάγµατος της αριστερής κνήµης" και στις σε δεύτερη επέµβαση για την αποκατάσταση κατάγµατος έσω σφύρου. Από το Νοσοκοµείο αυτό εξήλθε την (βλ. το από πιστοποιητικό του ως άνω Νοσοκοµείου) και την εποµένη ηµέρα ( ) εισήλθε στο "Τζάνειο" Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά, όπου νοσηλεύτηκε µέχρι την πάσχων από "συντριπτικό κάταγµα (ΑΡ) κνήµης και έσω σφύρου, χειρουργηµένα (αλλαχού) σε καλή θέση", κρίθηκε δε από το νοσοκοµείο αυτό ότι χρειάζεται ορθοπεδική παρακολούθηση τουλάχιστον επί τρίµηνο (βλ. το από πιστοποιητικό του ως άνω Νοσοκοµείου). Ακολούθως ο ενάγων επαναπατρίστηκε στις Φιλιππίνες και στις υποβλήθηκε σε συγκόλληση του κατάγµατος της περόνης. Στη συνέχεια, στις επισκέφθηκε στη Μανίλα το Νοσοκοµείο "Metropolitan Hospital" όπου µετά από εξετάσεις κρίθηκε ότι χρειάζεται να εισαχθεί σ' αυτό για να υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του εξωτερικού συνδετικού µέσου, ανοικτή αναδιάταξη και ενδοµυελώδη προσήλωση του κατάγµατος της αριστερής του κνήµης και οστεοσυγκόλληση. Πράγµατι στις εισήχθη στο ως άνω νοσοκοµείο για να υποβληθεί στις πιο πάνω ενέργειες. Όπως δε προκύπτει από το από έγγραφο του ιατρού του παραπάνω νοσοκοµείου R.D.L. που προσκοµίζεται σε νόµιµη µετάφραση, ο ενάγων από τις που επισκέφθηκε το νοσοκοµείο αυτό µέχρι την υποβαλλόταν σε συνεχή ιατρική περίθαλψη. Έτσι εξ αιτίας του παραπάνω τραυµατισµού του, που συνιστά εργατικό ατύχηµα κατά την έννοια του Ν 551/1915, ο ενάγων υπέστη πλήρη πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία από µέχρι που βρισκόταν κατά τα ανωτέρω δεκτά γενόµενα υπό ιατρική περίθαλψη, µη δυνάµενος να ασκήσει το ναυτικό επάγγελµα και κάθε άλλο ισοδύναµο µ' αυτό. Εποµένως, ο ενάγων δικαιούται την αποζηµίωση του Ν 551/1915. Κατ' ακολουθία το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο που έκρινε σύµφωνα µε τα ανωτέρω και στη συνέχεια επιδίκασε στον ενάγοντα για τις 346 ηµέρες που διήρκησε η ανικανότητά του προς εργασία, τη δικαιούµενη από το άρθρο 3 παρ. 3 του παραπάνω νόµου (551/1915) αποζηµίωση, ορθά εκτίµησε τις αποδείξεις και δεν έσφαλε και τα παράπονα που προβάλουν οι εκκαλούσες µε το α' σκέλος του 3ου λόγου της εφέσεως τους και ειδικότερα ότι η

8 ανικανότητα του ενάγοντος διήρκησε 6 µήνες, κρίνονται αβάσιµα και απορριπτέα. Εξάλλου, ορθά το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο κατά τον υπολογισµό της παραπάνω αποζηµιώσεως µε βάση την από ΣΣΝΕ που ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήµατος, περιέλαβε στις µηνιαίες αποδοχές του ενάγοντος και το ποσόν των δραχµών ως αµοιβή για την εργασία του κατά τα Σάββατα, δοθέντος ότι, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα έγγραφη σύµβασή του, συµφωνήθηκε να εργάζεται αυτός 48 ώρες την εβδοµάδα, δηλαδή και τα Σάββατα ενώ η παραπάνω ΣΣΝΕ προβλέπει µόνον 40 ώρες εργασίας την εβδοµάδα. Τέλος, εν όψει της κατά τα ανωτέρω νίκης και ήττας των διαδίκων, ορθά το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολ επέβαλε στις εναγόµενες εκκαλούσες µέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, ύψους δραχµών και ως εκ τούτου αβάσιµα παραπονούνται αυτές µε τον 4ο και τελευταίο λόγο της εφέσεως τους. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το αίτηµα των εκκαλουσών περί διενέργειας ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης σχετικά µε τη διάρκεια και το ποσοστό της ανικανότητας του ενάγοντος, δεν κρίνεται βάσιµο διότι το παρόν ικαστήριο, από όλα τα έγγραφα που προσκοµίστηκαν από τους διαδίκους και ιδιαίτερα από τα ιατρικά πιστοποιητικά, σχηµάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση περί του γεγονότος αυτούς, ώστε, εν όψει και της παρελεύσεως µεγάλου χρονικού διαστήµατος από το ατύχηµα, να µην κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διαφώτισή του. Κατ' ακολουθία όλων των ανωτέρω και εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, πρέπει η ένδικη έφεση να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµη. Τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου του παρόντος βαθµού δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εκκαλουσών, που χάνουν τη δίκη (άρθρα 176 και 183 του ΚΠολ ). (Απορρίπτει την έφεση.)

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τρόπος σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης πότε η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη. Πότε ο λήπτης της ασφάλισης δεσµεύεται από τους τυχόν πρόσθετους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Πρόεδρος: Ερωτόκριτος Καλούδης Εισηγήτρια: Ελένη Γρηγορίου Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Περίληψη: Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων - Κοινόχρηστες είναι οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ναυτεργατικό ατύχηµα. Κρίση ότι η εκδηλωθείσα, οπωσδήποτε µετά την απόλυσή του από το πλοίο ψυχική ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 63 /2014. Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 63 /2014. Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός απόφασης 63 /2014 Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟ ΤΗΘ ΗΚΕ από τον Δικαστή, Πρω τόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ AK 1287. Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως AK 1287 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ο ενυπόθηκος δανειστής (όχι ο κύριος του ακινήτου) δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως Ι Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως, μέχρι του ύψους της απαιτήσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5760/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5760/2001 ΕφΑθ 5760/2001 Προστασία καταναλωτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Έννοια παιχνιδιού. Η προστασία των ανηλίκων από την ανήθικη και επικίνδυνη διαφήμιση. Το άρθρο 14 8 ν. 2251/1994 που απαγορεύει την τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

στη διάθεση τους εργάσθηκαν εντατικά επί 37 ημέρες και εκτέλεσαν τις περιγραφόμενες στην αγωγή θαλάσσιες και χερσαίες εργασίες, τις οποίες

στη διάθεση τους εργάσθηκαν εντατικά επί 37 ημέρες και εκτέλεσαν τις περιγραφόμενες στην αγωγή θαλάσσιες και χερσαίες εργασίες, τις οποίες Η κρινόμενη από 17/4/2003 (με αριθμό εκθέσεως 464/2003 έφεση του πρωτοδίκως εναγομένου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο" κατά της 5887/2002 οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 550 7 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1041 Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν. 27/1975 (Α 77) «Περί φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο δέχθηκε ότι είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η επιλογή τόπου εγκατάστασης (εντός της Κοινότητας όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι

1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι 768 1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι 71/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόρος: Γεώργιος Τσίρος). Δικηγόροι. Δικηγόροι

Διαβάστε περισσότερα