ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND)"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND)

2 Ένωση Ξένων Συνόλων (Disjoint Sets with Union) S 1,, S k : ξένα υποσύνολα ενός συνόλου U δηλ., S i S j =, αν i j, και S 1 S k = U. Λειτουργίες που θέλουµε να υποστηρίζονται: MakeSet(x): επιστρέφει ένα νέο σύνολο που περιέχει µόνο το στοιχείο x. Union(S,T): επιστρέφει το σύνολο S T (τα S και T καταστρέφονται). Find(x): επιστρέφει το όνοµα του συνόλου S στο οποίο ανήκει το στοιχείο x. Παρατηρήσεις: n (διαφορετικές) MakeSet( ) U = n (δηλ., n στοιχεία συµµετέχουν στα σύνολα) Εάν n στοιχεία συµµετέχουν στα σύνολα, θα γίνουν το πολύ n-1 κλήσεις της Union( ). 2

3 Υλοποίηση µε Λίστες Κάθε σύνολο αναπαρίσταται από µια απλά συνδεδεµένη λίστα στοιχείων κάθε στοιχείο έχει δείκτη στο 1ο στοιχείο της λίστας (= αντιπρόσωπος) Έτσι: MakeSet(x): κατασκεύασε και επίστρεψε λίστα µε 1 κόµβο που περιέχει το x και έχει δείκτη-αντιπροσώπου στον εαυτό του Ο(1) Find(x): ακολουθούµε δείκτη-αντιπροσώπου από κόµβο που περιέχει x επιστρέφουµε το στοιχείο στον αντιπρόσωπο Ο(1) Union(S,T): σύνδεσε τους κόµβους της λίστας του T στη λίστα του S ενηµέρωσε τους δείκτες-αντιπροσώπου των κόµβων του T να δείχνουν στον αντιπρόσωπο του S (= αντιπρόσωπος του νέου συνόλου) Ο( T ) 3

4 Υλοποίηση µε Λίστες Βελτίωση της Πολυπλοκότητας της Union Για n στοιχεία, το κόστος όλων των Union() µπορεί να φθάσει και Θ(n 2 ). Πότε? Βελτιώνουµε την πολυπλοκότητα της Union() εάν πάντα συνδέουµε τη λίστα του µικρότερου συνόλου στο τέλος της λίστας του µεγαλύτερου και ενηµερώνουµε τους δείκτες-αντιπροσώπου του µικρότερου συνόλου. Θα πρέπει βέβαια να αποθηκεύουµε και να ενηµερώνουµε το µέγεθος κάθε συνόλου (σε κατάλληλο κόµβο-κεφαλή που τώρα παίζει και τον ρόλο αντιπροσώπου του συνόλου). Τότε, MakeSet(x) Union(S,T) Find(x) Ο(1) Ο(min{ S, T }) Ο(1) 4

5 Υλοποίηση µε Λίστες Θεώρηµα n MakeSet() και m Find() και Union() απαιτούν Ο(n + m + n logn) = O(m + n logn) χρόνο. Απόδειξη Οι n MakeSet() απαιτούν Ο(n) χρόνο. Οι Ο(m) Find() απαιτούν Ο(m) χρόνο. Οι Union() απαιτούν συνολικά O(n logn) χρόνο. Το κόστος της εκτέλεσης µιας Union() είναι ανάλογο του µεγέθους του µικρότερου από τα δύο σύνολα που συνενώνονται, και άρα µπορεί να επιµεριστεί χρεώνοντας Ο(1) κάθε στοιχείο του µικρότερου συνόλου. Για καθένα από τα O(n) στοιχεία: 1 η χρέωση σύνολο µεγέθους 2 2 η χρέωση σύνολο µεγέθους 4... k η χρέωση σύνολο µεγέθους 2 k Καθώς το µέγιστο µέγεθος συνόλου είναι n, κάθε στοιχείο θα συµµετέχει σε το πολύ logn κλήσεις της Union(). συνολικό κόστος Union() = O(n logn) 5

6 Υλοποίηση µε ένδρα Ανοδικό ένδρο (up-tree) δένδρο στο οποίο κάθε κόµβος διατηρεί µόνο έναν δείκτη στον πατέρα του (έτσι όλοι οι δείκτες δείχνουν προς τα επάνω). Ένας κόµβος µπορεί να έχει οποιοδήποτε πλήθος παιδιών. Το σύνολο U είναι ένα δάσος από ανοδικά δένδρα. Κάθε τέτοιο δένδρο περιέχει τα στοιχεία ενός από τα ξένα σύνολα. Το στοιχείο της ρίζας παίζει και το ρόλο αντιπροσώπου για το σύνολο. 6

7 Υλοποίηση Λειτουργιών Find(x): Ακολούθησε τους δείκτες από τον κόµβο που καταχωρεί το x προς τα επάνω ως τη ρίζα. Επίστρεψε στοιχείο ρίζας (αντιπρόσωπος). Έτσι: x, y U ανήκουν στο ίδιο σύνολο αν και µόνο αν Find(x) = Find(y). Union(S,T): Κάνε τη ρίζα του ενός δένδρου να δείχνει στη ρίζα του άλλου. ή Ποιες είναι οι Πολυπλοκότητες Χρόνου της Find( ) και της Union( )? Π.χ., αν έχουµε n σύνολα καθένα µε ένα στοιχείο, ποιο είναι το χειρότερο ύψος δένδρου που µπορούµε να πάρουµε και πως επιτυγχάνεται? 7

8 Μείωση ύψους δένδρου Θέλουµε τα δένδρα να µην έχουν µεγάλο ύψος. Για αυτό, θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί µε το πως συνδέουµε τα δένδρα στην Union( ). Συνένωση κατά τάξη (µέγεθος) (union by rank) Κάνουµε τη ρίζα του δένδρου µικρότερης τάξης να δείχνει στη ρίζα του δένδρου µεγαλύτερης τάξης, και όχι αντίστροφα. Η Τάξη ενός συνόλου: όταν κατασκευάζεται ένα σύνολο µε ένα στοιχείο (MakeSet()), η τάξη του είναι 0. όταν συνενώνονται δύο σύνολα διαφορετικών τάξεων, η τάξη της ρίζας δεν αλλάζει. όταν συνενώνονται δύο σύνολα ίδιας τάξης, η τάξη της ρίζας αυξάνει κατά 1. 8

9 Μείωση ύψους δένδρου Συµπίεση Μονοπατιού (path compression) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάθε Find(x), κάνε τον κάθε κόµβο στο µονοπάτι που διατρέχεις από τον κόµβο µε κλειδί x στη ρίζα να δείχνει στη ρίζα. Find(D) 9

10 Συµπίεση Μονοπατιού Εξ αιτίας της συµπίεσης µονοπατιού, η Find( ) εκτελείται κατά µέσο όρο (επιµερισµένη πολυπλοκότητα) σε σχεδόν σταθερό χρόνο. Συγκεκριµένα: όταν εφαρµόζεται η συνένωση κατά τάξη και η συµπίεση µονοπατιού, οποιαδήποτε ακολουθία από n MakeSet( ) και m Find( ) και Union( ) εκτελείται σε O(n + m α(m,m)) χρόνο όπου α(m,m) είναι η αντίστροφη της συνάρτησης του Ackermann και είναι α(m,m) log*m όπου log*m = πλήθος φορών που πρέπει να εφαρµόσουµε τον log 2 στο m ώστε να πάρουµε τιµή 1, π.χ., log 2 2 = log 2 2 = 1 log*2 = 1 log 2 4 = log = 2 log*4 = 2 log 2 16 = log = 4 log*16 = 3 log = log = 16 log*65536 = 4 log = log = log* = 5 (οι τιµές της log*m παραµένουν µικρές ακόµη και για πολύ µεγάλες τιµές του m --- log*m 5 για οποιαδήποτε «χρήσιµη» τιµή του m) 10

11 Εύρεση κόµβου µε κλειδί x Ερώτηση: Πως βρίσκουµε τον κόµβο µε κλειδί x στο δένδρο για το σύνολο που περιέχει το x? (δηλ., η Find(x) εµπεριέχει µια LookUp(). Πως θα υλοποιήσουµε αυτή τη LookUp?) 1η Περίπτωση Ο χώρος των κλειδιών είναι µικρός (π.χ. έχω n =100 κλειδιά συνολικά) ή τα κλειδιά είναι οι ακέραιοι 1, 2,, n: ιατηρούµε πίνακα µεγέθους n όπου η i-οστή θέση του πίνακα περιέχει δείκτη στο κόµβο του δένδρου µε κλειδί i Έτσι, η LookUp υλοποιείται σε σταθερό χρόνο. 11

12 Εύρεση κόµβου µε κλειδί x 2η Περίπτωση Ο χώρος των κλειδιών είναι µεγάλος: Χρησιµοποιούµε µια βοηθητική δενδρική δοµή (από αυτές που υλοποιούν λεξικά) που κάθε ένας κόµβος της δείχνει σε ένα από τα κλειδιά. Ποια είναι η πολυπλοκότητα της Find(x) σε αυτήν την περίπτωση? 12

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Λεξικό, Union Find ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαχείριση ιαμερίσεων Συνόλου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα... Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς...3 Πρόλογος... 11 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... 23 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25 1.1 Ένα πρώτο πρόβλημα: Ευσταθές Ταίριασμα...25 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές)

Διαβάστε περισσότερα

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής Παράλληλοι Αλγόριθμοι Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Επιμέλεια: Ιωάννης Δουράτσος Κυριάκος Ισπόγλου Ιωάννα Τζανέτου Επίβλεψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός Μονοπατιών Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Εισαγωγή. Το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ είναι γνωστό σαν: Δρομολόγηση και Πολύ-χρωματισμός Διαδρομών (Routing

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Μοντέλο Βασικοί Αλγόριθµοι Γράφων Κατανεµηµένα Συστήµατα Ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι µια συλλογή από αυτόνοµες διεργασίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους. Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25)

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος των BellmanFord Ο αλγόριθµος του Dijkstra ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #7: Ελάχιστα Επικαλυπτικά Δένδρα, Αλγόριθμος Kruskal, Δομές Union-Find Άσκηση # 0 5 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπο Σύστηµα ιαχείρισης Ερωτήσεων Μονοπατιών σε Συναφείς Καταλόγους ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα