Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 761/2001 (EMAS) ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

2 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ιούνιος 2000 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

3 1. ΓENIKΑ Τα έγγραφα µε βάση τα οποία πραγµατοποιείται η αξιολόγηση για τη χορήγηση διαπίστευσης είναι: 1.1 κατά ISO/IEC Guide 66 είναι: το ISO/IEC Guide 66 η Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑ 7/02 EA Guidelines for the Accreditation of Certification Bodies for Environmental Management System το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO τα Agro 2.1 και 2.2 (αφορά µόνο τους Κωδικούς NACE 1 και 2) 1.2 κατά Κανονισµό 761/2001 (EMAS) τα παραπάνω έγγραφα (εκτός των ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 και Agro 2.1 και 2.2) ο Κανονισµός 761/2001 (EMAS) 2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ISO/ΙΕC GUIDE 66 ΚΑΙ ΕΑ-7/02 ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 761/2001 ΕMAS) Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες ISO/IEC Guide 66 και ΕΑ-7/02 στη διαπίστευση περιβαλλοντικών επαληθευτών, ισχύουν οι κατωτέρω προσαρµογές : 2.1 Ο όρος «φορέας πιστοποίησης / καταχώρησης» αναφέρεται σε «περιβαλλοντικό επαληθευτή», ο οποίος στη συνέχεια της παρούσης αναφέρεται ως «Eπαληθευτής» και αφορά Νοµικό πρόσωπο. 2.2 Ο όρος «πιστοποίηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης» ισχύει για «επικύρωση περιβαλλοντικής δήλωσης» (Κανονισµός 761/2001 Άρθρο 3 παρ. 2δ). 2.3 O όρος «οργανισµός» αναφέρεται στον υπό πιστοποίηση πελάτη του Επαληθευτή 2.4 Το έγγραφο, σύµφωνα µε το οποίο ελέγχεται η συµµόρφωση του οργανισµού (ISO/IEC Guide 66 παρ ) από τον Επαληθευτή, είναι ο Κανονισµός του Συµβουλίου 761/2001 (EMAS). 2.5 Οι επιθεωρήσεις του ΣΠ του οργανισµού διενεργούνται σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 761/ Μετά από επιτυχή αξιολόγηση του οργανισµού (ISO/IEC Guide 66 παρ ), ο Eπαληθευτής δεν χορηγεί ιδιαίτερα έγγραφα πιστοποίησης, αλλά ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

4 επικυρώνει την συνταχθείσα από τον οργανισµό περιβαλλοντική δήλωση (Κανονισµός 761/2001 Άρθρο 3 παρ. 2δ). 2.7 Οι λειτουργίες ενός Επαληθευτή κατά EMAS καθορίζονται στην παράγραφο 5.4 του Παραρτήµατος V του Κανονισµού 761/2001 (EMAS) 3. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 3.1 Στοιχεία Περιβαλλοντικής ήλωσης Όλα τα αρχεία που περιέχουν δεδοµένα σχετικά µε την περιβαλλοντική δήλωση θα πρέπει να διατίθενται από την αρχή της διαδικασίας επαλήθευσης. Συγκεκριµένα, το Ε.ΣΥ.. θα παρατηρεί πώς ο Επαληθευτής καλύπτει τις ακόλουθες πτυχές: Ότι η θέση του οργανισµού σχετικά µε τα αντίστοιχα σηµαντικά θέµατα καλύπτεται επαρκώς από την περιβαλλοντική δήλωση. Όπου θέµατα έχουν παραλειφθεί, µε ποια βάση έχει γίνει αυτό. Oτι υπάρχει συνέπεια ανάµεσα στα βασικά στοιχεία του ΣΠ, π.χ. περιβαλλοντική επισκόπηση, περιβαλλοντική πολιτική, ΣΠ, περιβαλλοντική δήλωση. Ότι οι ισχυρισµοί σχετικά µε την επίδοση, µε τη λειτουργία, τους αντικειµενικούς σκοπούς, τους στόχους και τα προγράµµατα έχουν τεκµηριωµένη βάση µέσα στο ΣΠ και παρουσιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδεικνύεται σαφής αντίληψη των θεµάτων. Ότι υπάρχουν διαδικασίες για τον καθορισµό του απαιτούµενου βαθµού ακρίβειας, των µεθόδων για την µέτρηση ή τον ποσοτικό προσδιορισµό των στοιχείων επίδοσης, και για τον έλεγχο της ποιότητας, δηλαδή ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 παράγραφος και ότι τα παραπάνω καλύπτουν όλα τα σχετικά σηµαντικά θέµατα. Ποια είναι τα σηµεία επαφής ανάµεσα στα ΣΠ των χώρων και των σχετικών λειτουργιών των Κεντρικών Γραφείων. Τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, την επιλογή και τα προσόντα του προσωπικού ελέγχου και το βαθµό αξιοπιστίας τους. Οι οργανισµοί που ζητούν καταχώρηση θα πρέπει να ενθαρρύνονται για την παροχή των αρχείων όλων των δεδοµένων, όπως συλλέγονται για να συµπεριληφθούν στη δήλωση, έτσι ώστε: ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

5 (α) (β) να υπάρχουν σαφή βήµατα επιθεώρησης που θα ακολουθήσει ο Επαληθευτής και όλα τα δεδοµένα να µπορούν να επαληθευθούν στην πηγή τους. 3.2 Επιτήρηση Πέραν των παραπάνω, στην επιτήρηση, πρέπει να ελέγχεται η πορεία της καταχώρησης της περιβαλλοντικής δήλωσης του επαληθευµένου κατά EMAS oργανισµού από τον αρµόδιο κρατικό φορέα (Y.ΠΕ.ΧΩ. Ε) 4. Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Οι Επαληθευτές οι οποίοι διαπιστεύονται πρέπει να χρησιµοποιούν επικεφαλής επιθεωρητές οι οποίοι θα ηγούνται των δραστηριοτήτων επαλήθευσης. Η διαπίστευση ενός Επαληθευτή περιλαµβάνει την αξιολόγηση της ικανότητάς του επικεφαλής επιθεωρητή να κρίνει την ειλικρίνεια της περιβαλλοντικής επισκόπησης, του ελέγχου και της περιβαλλοντικής δήλωσης. Κατά τη διάρκεια της επιτόπου αξιολόγησης, κρίνεται, µεταξύ άλλων, η τεχνική επάρκεια του επικεφαλής επιθεωρητή που συµµετέχει σε αυτή. Η διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 4.1 Έλεγχος των προσόντων και της εµπειρίας Ελέγχονται τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του επικεφαλής επιθεωρητή. Οι επικεφαλής επιθεωρητές απαιτείται να διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σχετική µε πλήρη εφαρµογή περιβαλλοντικής διαχείρισης. 4.2 Απόδειξη αποτελεσµατικής πρακτικής Αξιολογείται επιτόπου η πρακτική επαλήθευση µιας περιβαλλοντικής δήλωσης από τον επικεφαλής επιθεωρητή. Σε συνδυασµό µε την επιτόπου αξιολόγηση γίνεται συνήθως από τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. συνέντευξη του αιτούντος για να εξετασθεί κατά πόσον ο επιθεωρητής κατανοεί τι είναι µια πλήρης, αξιόπιστη και ισορροπηµένη δήλωση. 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΜΑS Οι ακόλουθες πτυχές επαλήθευσης υπόκεινται σε ειδική εξέταση από το Ε.ΣΥ.., πριν από τη διαπίστευση του Επαληθευτή. Το Ε.ΣΥ.. εξασφαλίζει ότι οι διαπιστευµένοι επαληθευτές είναι ανεξάρτητοι και έχουν την ικανότητα να εκτελούν τις λειτουργίες που τους ανατίθενται. Τα κριτήρια διαπίστευσης δοµούνται συνεπώς για να αντανακλούν την ικανότητα εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών. Οι πτυχές που αναφέρονται πιο ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

6 κάτω περιορίζονται σε εκείνες που αφορούν εργασίες ειδικές για την επαλήθευση κατά EMAS, πέραν από την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: Περιβαλλοντική Επισκόπηση και Πρώτη Επαλήθευση Ο Επαληθευτής πρέπει να είναι ικανός να αποφαίνεται αν η περιβαλλοντική επισκόπηση που απαιτείται στο Άρθρο 3 παράγραφος 2α του EMAS καλύπτει όλα τα θέµατα που παρατίθενται στο Παράρτηµα VII. Ο προσδιορισµός των περιβαλλοντικών πτυχών για το ISO 14001, αν διεξαχθεί κανονικά, αποτελεί περιβαλλοντική επισκόπηση, όπως απαιτείται από το EMAS. Ο Επαληθευτής πρέπει να επαληθεύσει την πρώτη περιβαλλοντική δήλωση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική επισκόπηση. Εξετάζει την οργάνωση, την εκτέλεση και τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής επισκόπησης, έτσι ώστε να είναι ικανός να επιβεβαιώσει ότι η τεχνική εγκυρότητα αυτών έχει κατάλληλα τεκµηριωθεί. 5.2 Εσωτερικός έλεγχος Το Παράρτηµα V παράγραφος 5.4 του Κανονισµού ΕΜΑS απαιτεί όπως οι Επαληθευτές διερευνούν, µεταξύ άλλων και την "τεχνική εγκυρότητα" του εσωτερικού ελέγχου του υπό πιστοποίηση οργανισµού (επιπρόσθετα προς την περιβαλλοντική επισκόπηση και τις άλλες διαδικασίες) χωρίς την άσκοπη επανάληψη αυτών των διαδικασιών. Τα βασικά σηµεία τα οποία ο Επαληθευτής θα χρειασθεί να ακολουθήσει είναι: Ο Επαληθευτής πρέπει να αξιολογήσει την εγκυρότητα του εσωτερικού ελέγχου, έχοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις του Κανονισµού EMAS. Τα θέµατα που πρέπει να εξετασθούν από τον Επαληθευτή είναι :. η ικανότητα, η εµπειρία, η επιµόρφωση και η ανεξαρτησία των επιθεωρητών που διενεργούν τον εσωτερικό έλεγχο (συµπεριλαµβανοµένων των αναφορών στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ή/και σε επαγγελµατικά σχήµατα καταχώρησης επιθεωρητών),. η διαδικασία και η µεθοδολογία διενέργειας επιθεωρήσεων, ειδικότερα του καθορισµού του αντικειµένου του ελέγχου (συµπεριλαµβανοµένων των αναφορών στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14011),. οι παραποµπές και τα πρότυπα (π.χ. ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ),. οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις που εκτελούνται,. τα διαθέσιµα µέσα για την επιθεώρηση, ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

7 . η οργάνωση του ελέγχου (συµπεριλαµβανοµένων των αναφορών στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14010),. οι διαπιστώσεις του ελέγχου,. η διαχείριση των επακόλουθων του ελέγχου ενεργειών,. οι χρονικοί περιορισµοί και η αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών. Τα προγράµµατα ελέγχου θα πρέπει να δείχνουν ότι ο οργανισµός λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη την προηγούµενη περιβαλλοντική επίδοση και τις περιοχές µε τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Επαληθευτής θα πρέπει να προσαρµόζει την επιθεώρηση που διενεργεί, σύµφωνα µε το βαθµό εµπιστοσύνης που µπορεί να έχει στα δεδοµένα επίδοσης, τα οποία προκύπτουν από τον εσωτερικό έλεγχο. Θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει στο φορέα διαπίστευσης τη βάση για κάθε συνεπακόλουθη µείωση της έκτασης της δικής του επιθεώρησης. Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει την εξέταση της σχετικής τεκµηρίωσης, συνεντεύξεις µε επιθεωρητές (οπουδήποτε αυτό είναι πρακτικό), συνεντεύξεις µε τον διευθυντή του χώρου και µε το προσωπικό, καθώς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους, που συνήθως δεν απαιτούν την επανάληψη φυσικών µετρήσεων. Η έκταση αυτής της δραστηριότητας εξαρτάται από το βαθµό της εµπιστοσύνης που ο Επαληθευτής µπορεί να έχει στον εσωτερικό έλεγχο. Ο Επαληθευτής, εποµένως, πρέπει να µπορεί να εξηγήσει στο Ε.ΣΥ.. τη µεθοδολογία του για αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού, και, ειδικά, των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται ως βάση για τον προσδιορισµό του βαθµού στον οποίο µπορεί να βασισθεί ο εσωτερικός έλεγχος. Ωστόσο, ο Επαληθευτής πρέπει να είναι έτοιµος να εκτελέσει άµεση αξιολόγηση των στοιχείων του συστήµατος διαχείρισης από τα οποία προέρχονται τα δεδοµένα, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται πληροφορίες για τη δήλωση, οι οποίες εµπίπτουν εκτός της περιβαλλοντικής επισκόπησης ή του συστήµατος διαχείρισης και του σχετικού ελέγχου. Ακόµη και όταν διεξάγονται εσωτερικοί έλεγχοι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του EMAS (όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ), µπορεί αυτοί να µην παρέχουν απαραίτητα βάση για εµπιστοσύνη σε όλους τους τοµείς για τους Επαληθευτές. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

8 5.3 Περιβαλλοντική ήλωση - Αξιοπιστία των εδοµένων Τα δεδοµένα υποστήριξης µιας περιβαλλοντικής δήλωσης προέρχονται από την περιβαλλοντική επισκόπηση ή τον εσωτερικό έλεγχο και άλλες διαδικασίες και αρχεία που χρησιµοποιούνται από τον οργανισµό. Ο Επαληθευτής πρέπει να είναι ικανός να κρίνει την τεχνική εγκυρότητα αυτών των διαδικασιών. Εποµένως, θα πρέπει να µπορεί να παρουσιάζει και να στηρίζει την ορθότητα της µεθοδολογίας του διενεργώντας την ανωτέρω επαλήθευση για το Ε.ΣΥ... Αυτό περιλαµβάνει τα µέσα που χρησιµοποιεί για να αξιολογεί τα συστήµατα του οργανισµού, τις διαδικασίες για τη συλλογή δεδοµένων και τη σύνταξη πληροφοριών και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται από τον οργανισµό για τις µετρήσεις, την παρακολούθηση, την καταγραφή και τον υπολογισµό των δεδοµένων περιβαλλοντικής επίδοσης. Συνήθως, αυτό δεν απαιτεί ικανότητες του Επαληθευτή πέραν εκείνων που χρειάζονται από ένα πιστοποιητή σε σχέση µε την παράγραφο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004. Ο πιστοποιητής συνήθως ελέγχει το σύστηµα διαχείρισης σε σχέση µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004. Για τους σκοπούς της επαλήθευσης µιας περιβαλλοντικής δήλωσης, ο Επαληθευτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δεδοµένα προέρχονται από το, ενδεχοµένως, πιστοποιηµένο ΣΠ. Στην περίπτωση που αυτό δεν καλύπτει όλα τα περιβαλλοντικά θέµατα που περιλαµβάνονται στη δήλωση, ο Επαληθευτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι αξιολογούνται τα στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης που παράγουν τα δεδοµένα. Το Ε.ΣΥ.. δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ικανότητα του Επαληθευτή σε σχέση µε τον έλεγχο της τεχνικής εγκυρότητας των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: * µέσα δειγµατοληψίας και δοκιµής, θέση και πρόσβαση στο σηµείο δειγµατοληψίας * πρωτόκολλα δειγµατοληψίας και δοκιµών * διακρίβωση και συντήρηση του εξοπλισµού * συχνότητες δειγµατοληψίας, µέτρησης και παρακολούθησης * καταγραφή και έλεγχος δεδοµένων * συλλογή πληροφοριών, συγκέντρωση και δηµιουργία ενιαίου αρχείου * τεχνικές αξιολόγησης και υπολογισµού (περιλ. ισοζυγίων µάζας και ενέργειας) ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

9 Στην περίπτωση που τα δεδοµένα προκύπτουν από τη λειτουργία πιστοποιηµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 ΣΠ και το στοιχείο αυτό παρακολούθησης του συστήµατος έχει επιθεωρηθεί, ο Επαληθευτής εν γένει δεν θα χρειασθεί να αµφισβητήσει την ακρίβεια των δεδοµένων. Ωστόσο, ο επαληθευτής χρειάζεται να εξασφαλίζει ότι η παρουσίαση όλων των δεδοµένων στη δήλωση (περιλαµβανοµένων εκείνων που δεν δηµιουργήθηκαν µέσα στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης), δεν δίνει λανθασµένη εντύπωση όσον αφορά την ακρίβεια της δήλωσης. Εάν χρησιµοποιούνται αποτελέσµατα από εκτιµήσεις και η διαδικασία εκτίµησης είναι τεχνικά έγκυρη, η δήλωση θα πρέπει να κάνει σαφές το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση που τα δεδοµένα δεν προκύπτουν από πιστοποιηµένο ΣΠ, ο Επαληθευτής θα χρειαστεί να αξιολογήσει κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης ενσωµατώνει τις διαδικασίες παρακολούθησης της παραγράφου Ι-Α.5.2 του Παραρτήµατος Ι του EMAS. Σηµείωση Ο Επαληθευτής δεν είναι υπεύθυνος για την εκτίµηση των επιπέδων ακρίβειας που αναµένονται από εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη. Εναπόκειται στον οργανισµό να αποφασίσει επί αυτής της πτυχής της δήλωσής του. 5.4 Περιβαλλοντική ήλωση - Επαρκής Κάλυψη Ο Επαληθευτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε το χώρο καλύπτονται από την περιβαλλοντική δήλωση. Ωστόσο, ενώ τα περιβαλλοντικά θέµατα που καλύπτονται, θα πρέπει αρχικά να βασίζονται επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προκύπτουν από το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι δηλώσεις πιθανόν επίσης να καλύπτουν ευρύτερα θέµατα που δεν σχετίζονται άµεσα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Επαληθευτής θα πρέπει να είναι ικανός να επιβεβαιώνει ότι τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι πλήρη, αξιόπιστα, ότι παρουσιάζουν µια ισορροπηµένη δήλωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας του οργανισµού και ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΜΑS Παράρτηµα 3. Επίσης ότι αυτά είναι συνεπή µεταξύ τους και συνεπή µε την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού. Ο Επαληθευτής πρέπει επίσης να µπορεί να επιβεβαιώνει ότι οι ποιοτικές πληροφορίες και ισχυρισµοί είναι συνεπείς µε τα δεδοµένα επίδοσης και µε το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισµού, και συγκεκριµένα, ότι οι εξηγήσεις για τις διακυµάνσεις και τις αποκλίσεις της επίδοσης είναι βάσιµες. Ο Επαληθευτής, εκτός του ότι πρέπει να µπορεί να επικυρώνει την πληρότητα της κάλυψης των περιβαλλοντικών δηλώσεων, θα πρέπει επίσης να µπορεί να επαληθεύει την ορθότητα της παρουσίασης των πληροφοριών. Γι' αυτό το σκοπό, ο Επαληθευτής θα πρέπει να αποδεικνύει στο Ε.ΣΥ.. ότι µπορεί να κάνει διάκριση ανάµεσα στις ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

10 πιθανές ερµηνείες και στα συµπεράσµατα που απορρέουν από τη διατύπωση της δήλωσης. Για να το κάνει αυτό, ο Επαληθευτής θα πρέπει να είναι ικανός να ιχνηλατεί τα δεδοµένα στην προέλευσή τους στο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα δεδοµένα που δηµιουργούνται θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αρχεία και να πηγάζουν από τις επιδιώξεις και τους στόχους του οργανισµού που, µε τη σειρά τους, θα πρέπει να παρέχουν στον Επαληθευτή τη βάση για αξιολόγηση τυχόν παραλείψεων της δήλωσης. 5.5 Συνεργασία µε ηµόσιες Αρχές και τους Πελάτες Επειδή το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 δεν διαθέτει διάταξη αντίστοιχη µε τις παρ. 3.5 και 3.6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του EMAS, ο Επαληθευτής πρέπει να ελέγχει ότι οι οργανισµοί διαθέτουν στοιχεία του συστήµατος διαχείρισής τους, έτσι ώστε: (i) να εξασφαλίζει ότι υπάρχει συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές για την καθιέρωση και την επικαιροποίηση διαδικασιών αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών, ώστε να ελαχιστοποιείται η επίπτωση τυχαίας διαρροής προς το περιβάλλον. (ii) να προσφέρει κατάλληλες συµβουλές προς τους πελάτες επί των σχετικών περιβαλλοντικών θεµάτων για τον χειρισµό, τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων τους. 5.6 Έκθεση Μη Συµµόρφωσης Ο Επαληθευτής θα πρέπει να διαθέτει µεθοδολογία για τη σύνταξη έκθεσης µη συµµόρφωσης σύµφωνα µε το EMAS (Παράρτηµα V γ). Αυτό θα φανερώνει τον βαθµό της ικανότητάς του να καθορίζει: - τα τεχνικά ελαττώµατα της περιβαλλοντικής επισκόπησης, της µεθόδου ελέγχου ή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής διαδικασίας, - τα σηµεία διαφωνίας µε το σχέδιο περιβαλλοντικής δήλωσης, µαζί µε τις λεπτοµέρειες των τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων που θα πρέπει να γίνουν στην περιβαλλοντική δήλωση. 5.7 Συχνότητα Επαληθεύσεων Η συχνότητα των επαληθεύσεων προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5.6 του Παραρτήµατος V του Κανονισµού. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

11 6. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 6.1 Ο αιτούµενος ιαπίστευση Επαληθευτής, στην αίτησή του, αντιστοιχεί τους αιτούµενους 3ψηφιους-4ψηφιους κωδικούς NACE στις κατηγορίες του Πίνακα 2 της EA 7/ Το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης θα αναφέρεται: Στον 2ψηφιο κωδικό NACE που ανήκει ο 4ψηφιος που έχει αιτηθεί εκτός των 3ψηφιων ή 4ψηφιων κωδικών NACE που αντιστοιχούν σε υψηλότερο βαθµό βαρύτητας από τον 2ψηφιο NACE Στις ειδικές περιπτώσεις ισχύει µόνο ο αιτούµενος 3-4ψηφιος κωδικός NACE Παράδειγµα 1: ο οργανισµός ανήκει στον NACE (complexity high) άρα στο ΕΠΕ θα αναφέρεται NACE 26 Παράδειγµα 2: : ο οργανισµός ανήκει στον NACE (complexity medium) άρα στο ΕΠΕ θα αναφέρεται NACE 26.1, 26.21, 26.4, 26.52, διότι είναι οι µόνοι medium στον κωδικό NACE ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΕ ΚΑΤΑ ISO GUIDE 66 ΚΑΙ EMAS 7.1 H τεχνική ικανότητα ενός φορέα πιστοποίησης κατά EMAS, συνεπάγεται την τεχνική ικανότητα του εν λόγω φορέα στο ίδιο ΕΠΕ και κατά ISO/IEC Guide H τεχνική ικανότητα ενός φορέα πιστοποίησης κατά ISO/IEC Guide 66, σε ένα πεδίο Α, σε συνδυασµό µε διαπίστευση του ίδιου φορέα κατά EΜΑS σε πεδίο Β, συνεπάγεται την τεχνική ικανότητα του εν λόγω φορέα κατά EMAS σε πεδίο Α+Β. ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΠΕΡ/01/03/ /11

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ηµόσια υγεία και αξιολόγηση των κινδύνων Νοµοθεσία σε θέµατα υγείας και διεθνή ζητήµατα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα