Η Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ"

Transcript

1 Η Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ Συζήτησις Γέροντος καὶ Υποτακτικοῦ * Αγίου Επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ ( ) Υποτακτικός: Εἶναι ἐπιτρεπτὸ σὲ ὅλους τοὺς Αδελφοὺς μιᾶς Μονῆς νὰ καλλιεργοῦν τὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ; Γέροντας: Οχι μόνον εἶναι ἐπιτρεπτό, ἀλλὰ καὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουν αὐτό. Οταν κάποιο πρόσωπο κείρεται Μοναχὸς καὶ τοῦ δίδεται ἕνα κομβοσχοίνι, τὸ ὁποῖο καλεῖται πνευματικὸ ξίφος, προτρέπεται νὰ προσεύχεται ἡμέρα καὶ νύκτα ἀδιαλείπτως μὲ τὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς Εὐχῆς τοῦ Ιησοῦ εἶναι γιὰ τὸν Μοναχὸ ἕνας ὅρκος. Η ἐκπλήρωσις αὐτοῦ τοῦ ὅρκου εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ δὲν ὑπάρχει πιθανότης ἀπαλλαγῆς. Γέροντες Μοναχοὶ μοῦ εἶπαν ὅτι στὴν ἀρχὴ τοῦ αἰῶνος μας (ΙΘ αἰ.) στὴν Μονὴ τοῦ Σάρωφ καὶ σὲ ἄλλες Ρωσικὲς Μονὲς μὲ καλὴ τάξι, ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ ἐδιδάσκετο ἀμέσως μετὰ τὴν εἴσοδο κάθε προσώπου στὸ Μοναστήρι. Ο Μακάριος Γέροντας Σεραφείμ, ὁ ὁ- ποῖος ἀγωνίσθηκε στὴν Μονὴ αὐτὴ καὶ προώδευσε πολὺ στὴν προσευχή, συνεβούλευε συνεχῶς ὅλους τοὺς Μοναχοὺς νὰ ζοῦν προσεκτικὰ καὶ νὰ καλλιεργοῦν τὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κάποτε, κάποιος νεαρός, ὁ ὁποῖος εἶχε τελειώσει τὶς σπουδές του σὲ ἕνα Σεμινάριο, ἐπισκέφθηκε τὸν Οσιο Σεραφεὶμ καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε τὴν 1

2 πρόθεσί του νὰ εἰσέλθη στὴν Μοναχικὴ ζωή. Ο Οσιος ἔδωσε στὸν νεαρὸ ψυχοσωτήριες συμβουλές μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ἡ προτροπὴ νὰ μάθη τὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ. Ο Οσιος προσέθεσε, ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ προσευχὴ μόνη της εἶναι ἀνεπαρκής. Ο Θεὸς προσέχει στὸν νοῦ ἔτσι, ὅσοι Μοναχοὶ δὲν ἑνώνουν τὴν ἐξωτερικὴ προσευχὴ μὲ τὴν ἐσωτερικὴ προσευχὴ δὲν εἶναι ἀληθινοὶ Μοναχοί. Ο ὁρισμὸς αὐτὸς εἶναι ὀρθός. «Μοναχὸς» σημαίνει αὐτὸν ποὺ εἶναι μοναχικός. Εκεῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει εἰσέλθει στὴν μόνωσι τοῦ ἑαυτοῦ του, δὲν εἶναι ἀκόμη μόνος, δὲν εἶναι ἀκόμη Μοναχός, ἔστω καὶ ἄν ζῆ σὲ μία ἐρημητικὴ Μονή. Ο νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη εἰσέλθει στὴν μόνωσι καὶ δὲν ἔχει ἐγκλεισθῆ στὸν ἑαυτό του, θὰ εὑρίσκεται ἐξ ἀνάγκης στὸ μέσον τοῦ θορύβου καὶ τῆς ταραχῆς, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀναριθμήτους λογισμούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πάντοτε ἐλεύθερη πρόσβασι ἐντὸς αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος, μὲ πόνο, χωρὶς κάποια ἀνάγκη ἤ ὠφέλεια, καὶ μὲ τρόπο τραυματικὸ γι αὐτόν, περιδιαβαίνει ὅλο τὸ σύμπαν. Η μόνωσις κάποιου ἐντὸς τοῦ ἑαυτοῦ του δὲν κατορθώνεται ἀλλοιῶς, παρὰ μόνον μὲ τὴν προσεκτικὴ προσευχή, περισσότερο δὲ καὶ ὑπεράνω πάντων μὲ τὴν Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Υποτακτικός: Η κρίσις τοῦ Αγίου Γέροντος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ φαίνεται πολὺ αὐστηρά. Γέροντας: Φαίνεται ἔτσι μόνον ἐπιφανειακά, ἀπὸ μίαν ἀνεπαρκῆ κατανόησι τῶν μεγάλων πνευματικῶν θησαυρῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι κρυμμένοι στὸν Χριστιανισμό. Ο Αγιος Σεραφεὶμ δὲν ἐκφράζει τὴν γνώμη του ἐκφράζει τὴν γνώμη τῶν Αγίων Πατέρων ἐν γένει, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Αγιος Ησύχιος τῶν Ιεροσολύμων λέγει ὅτι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὰ ἐξωτερικὰ μόνο πράγματα, ὅπως τὴν γυναῖκα, τὰ χρήματα καὶ ὅλα ὅσα πηγαίνουν μὲ αὐτά, ἔγινε Μοναχὸς μόνον ἐξωτερικά, ὄχι ὅμως καὶ ἐσωτερικά, δηλαδὴ στὸν νοῦ. Εκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀπαρνήθηκε καὶ τὶς ἐμπαθεῖς σκέψεις τοῦ νοῦ του, αὐτὸς εἶναι ἀληθινὸς Μοναχός. Καὶ τὸν ἐξωτερικὸ ἄνθρωπο εὔκολα τὸν κάνει κανεὶς Μοναχό, ἄν θελήση. Αλλὰ γιὰ νὰ κάνης Μοναχὸ τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας. Ποιός ἆρά γε εἶναι ἐκεῖνος στὴν παροῦσα γενεά, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπαλλαγῆ ἐντελῶς ἀπὸ ἐμπαθεῖς σκέψεις καὶ ἀξιώθηκε νὰ ἀποκτήση 2

3 καὶ νὰ ἔχη διὰ παντὸς τὴν καθαρὰ καὶ μακρὰν κάθε ὑλικῆς σκέψεως προσευχή; Αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον τοῦ ἐσωτερικοῦ Μοναχοῦ. (Φιλοκαλία, Α, Πρὸς Θεόδουλον Περὶ Νήψεως καὶ Αρετῆς, κεφ. 70, 71). Ο Αγιος Αγάθων, ὁ ὁποῖος ἦταν Μοναχὸς στὴν Αἰγυπτιακὴ Σκήτη, ἐρωτήθηκε: «Ποιό εἶναι μεγαλύτερο: ὁ σωματικὸς κόπος ἤ ἡ φύλαξις τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου;». Καὶ αὐτὸς ἀποκρίθηκε: «Ο ἄνθρωπος ὁμοιάζει μὲ δένδρο. Ο σωματικὸς κόπος λοιπὸν εἶναι τὰ φύλλα, ἐνῶ ἡ φύλαξις τοῦ ἐσωτερικοῦ εἶναι ὁ καρπός. Επειδὴ λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὴν Γραφή, πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται (Λουκ. γ 9), εἶναι φανερὸ ὅτι ὅλη ἡ ἐπιμέλειά μας, δηλαδὴ ἡ φύλαξις τοῦ νοῦ, ἀποβλέπει στοὺς καρπούς. Χρειάζεται ὅμως καὶ τὸ σκέπασμα καὶ ὁ στολισμὸς τῶν φύλλων, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ σωματικὸς κόπος». Μετὰ τὴν ἀναφορὰ αὐτῶν τῶν λόγων τοῦ Αγίου Αγάθωνος, ὁ Αγιος Νικηφόρος ὁ Μονάζων, ὁ Αθωνίτης, στὸ ἔργο του «Περὶ Νήψεως καὶ Φυλακῆς καρδίας» (στὴν «Φιλοκαλία»), ἀναφωνεῖ: «Εἶναι ἀξιοθαύμαστο, πῶς ἀποφάνθηκε ὁ Αγιος αὐτὸς γιὰ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν φύλαξι τοῦ νοῦ, ἀλλὰ καυχῶνται μόνο γιὰ τὴν πρακτικὴ ἄσκησι, μὲ τὸ νὰ εἰπῆ ὅτι πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν (δηλαδὴ φύλαξι τοῦ νοῦ) ἐνῶ ἔχει μόνον φύλλα (δηλαδὴ τὴν πρᾶξι) ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Φρικτός σου, πάτερ, ὁ λόγος!». Η φυλακὴ τοῦ νοῦ, ἡ τήρησις τοῦ νοῦ ἤ νῆψις, ἐγρήγορσις, προσοχή, διανοητικὴ ἐργασία, νοερὰ προσευχὴ ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν διάφορες ὀνομασίες τοῦ αὐτοῦ πράγματος στὸν ἀγῶνα τῆς ψυχῆς στὶς διάφορες μορφές του. Ο ἀγώνας τῆς ψυχῆς μεταβαίνει στὸν καιρό του σὲ ἀγῶνα τοῦ πνεύματος. Ο πνευματικὸς ἀγώνας εἶναι ὁ αὐτός, ὅπως τῆς ψυχῆς, ὅμως ἤδη ἐπισκιασμένος ἀπὸ τὴν Θεία Χάρι. Οἱ Πατέρες ὁρίζουν τὸν ἀγῶνα τῆς ψυχῆς ἤ τοῦ πνεύματος κατ αὐτὸν τὸν τρόπο: 3

4 «Προσοχὴ εἶναι μία ἀδιάλειπτη ἡσυχία τῆς καρδιᾶς ἀπὸ κάθε πονηρὸ λογισμό μόνον τὸν Ιησοῦ Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ Θεό, ἀκατάπαυστα ἀναπνέει καὶ ἐπικαλεῖται τὴν βοήθειά Του καὶ μαζί Του ἀντιπαρατάσσεται μὲ ἀνδρεία ἐ- ναντίον τῶν πονηρῶν δαιμόνων. Καὶ εἰς Αὐτὸν ἐξομολογεῖται, διότι μόνον ὁ Ιησοῦς ἔχει ἐξουσία νὰ συγχωρῆ ἁμαρτίες». ( Αγιος Ησύχιος, ἔνθ ἀνωτ., κεφ. 5). Η, γιὰ νὰ τὸ εἰποῦμε περισσότερο ἁπλᾶ, αὐτὸ ποὺ καλεῖται ἐσωτερικὴ ἐργασία, νοερὰ ἐργασία ἤ ἐργασία τῆς ψυχῆς, εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ μὲ τὴν νοερὰ προσευχή, τὴν νῆψι, τὴν τήρησι καὶ φύλαξι τοῦ νοῦ καὶ τὴν προσοχή. Δηλαδή, τὴν εὐλαβικὴ καὶ ἐπιμελῆ πρακτικὴ τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ. Ο Αγιος Νικηφόρος ὁ Μονάζων παρομοιάζει αὐτὲς τὶς ὀνομασίες μὲ ἕνα ψωμί, τὸ ὁποῖο εἶναι δυνατόν, ἀνάλογα μὲ τὴν μορφή του, νὰ ἀποκληθῆ ἕνα κομμάτι ψωμιοῦ, μία μπουκιὰ ψωμιοῦ ἤ μία κόρα ψωμιοῦ. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καταγράφεται ὁ νόμος, ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ τηροῦν τὴν καρδιά τους: «πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν, ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς» (Παροιμ. δ 23). «Πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα» (Δευτ. ιε 9). Επαγρύπνησις ἐπὶ τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς καθαρότητος αὐτῆς ὁρίζεται εἰδικῶς ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Καὶ ὅλες οἱ ἐντολὲς τοῦ Κυρίου κατευθύνονται σὲ αὐτὴν (τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς). Ο Κύριος εἶπε, «καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος (τοῦ πιάτου), ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρὸν» (Ματθ. κγ 26). Εδῶ ὁ Κύριος ἀποκαλεῖ τοὺς ἀνθρώπους εὔθραυστα ποτήρια καὶ φθηνὸ πηλό. «Ελεγε δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ (μιαίνει) τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον» (Μάρκ. ζ 20-23). Ο Αγιος Βαρσανούφιος ὁ Μέγας λέγει, ὅτι ἄν ἡ ἐσωτερικὴ ἐργασία μὲ τὸν Θεό, δηλαδὴ ἡ ἐργασία ποὺ ἐπισκιάζεται ἀπὸ τὴν Θεία Χάρι, δὲν βοηθήση κάποιον, τότε εἰς μάτην ἐργάζεται αὐτὸς ἐξωτερικά, δηλαδὴ μὲ σωματικὸ κόπο ( Απόκρισις 210 τῆς ρωσικῆς ἐκδόσεως). 4

5 Ο Αγιος Ισαὰκ ὁ Σῦρος λέγει, ὅτι αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ἐργασία τῆς ψυχῆς, στερεῖται τῶν πνευματικῶν δωρεῶν. Σὲ ἄλλη Ομιλία, αὐτὸς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Χριστιανικοῦ ἀσκητικοῦ ἀγῶνος, παρομοιάζει τοὺς σωματικοὺς κόπους ἄνευ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ὡς μήτρα ἄτεκνο καὶ μαστοὺς κατάξηρους, ἐπειδὴ δὲν δύνανται αὐτοὶ νὰ φέρουν τὸν ἄνθρωπο στὴν γνῶσι τοῦ Θεοῦ (Λόγος ΝΣΤ ). Ο Αγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων λέγει: «Οποιος δὲν ἔχει προσευχὴ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ πονηροὺς λογισμούς, αὐτὸς εἶναι σὰν νὰ πηγαίνη στὸν πόλεμο χωρὶς ὅπλο. Προσευχὴ ἐννοῶ ἐκείνην, ἡ ὁποία γίνεται ἀκατάπαυστα στὰ βάθη τῆς ψυχῆς, ὥστε μὲ τὴν ἐπίκλησι τοῦ Χριστοῦ, ὁ σατανᾶς ποὺ πολεμᾶ κρυφά, νὰ μαστιγώνεται καὶ νὰ καίγεται» (Κεφ. 21). «Εἶναι ἀδύνατον νὰ καθαρίσης τὴν καρδιὰ καὶ νὰ ἐκβάλης ἀπὸ αὐτὴν τὰ ἐχθρικὰ πνεύματα δίχως τὴν συνεχῆ ἐπίκλησι τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ» (Κεφ. 28). «Οπως εἶναι ἀδύνατο νὰ ζήση κανεὶς στὴν ζωὴ αὐτὴ χωρὶς νὰ τρώγη καὶ νὰ πίνη, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο, χωρὶς φύλαξι τοῦ νοῦ καὶ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, δηλαδὴ χωρὶς ἐκεῖνο ποὺ λέγεται νῆψι, νὰ φθάση ἡ ψυχὴ σὲ κάτι πνευματικὸ καὶ ἀρεστὸ στὸν Θεὸ ἤ νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν κατὰ διάνοιαν ἁμαρτία, ἀκόμη καὶ ἄν βιάζη κανεὶς τὸν ἑαυτό του νὰ μὴν ἁμαρτάνη ἀπὸ τὸν φόβο τῶν κολάσεων» (Κεφ. 109). Καὶ ἀλλοῦ γράφει: «Πράγματι, ἄν θέλης νὰ καταντροπιάσης τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ ἡσυχάζης μὲ ἀγαθότητα καὶ νὰ νήφης μέσα στὴν καρδιά σου μὲ εὐκολία, ἄς κολλήση ἡ εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ στὴν ἀναπνοή σου, καὶ σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ἰδῆς νὰ γίνεται αὐτὸ» (Κεφ. 182). «Οπως τὸ πλοῖο δὲν δύναται νὰ ταξιδεύση χωρὶς νερό, ἔτσι καὶ ἡ φύλαξις τοῦ νοῦ δὲν προχωρεῖ διόλου χωρὶς νῆψι καὶ ταπείνωσι καὶ εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ» (Κεφ. 168). Αν ἔχης τὴν ἐπιθυμία ἐν Κυρίῳ, ὄχι μόνο νὰ φαίνεσαι Μοναχὸς καλὸς καὶ πρᾶος καὶ συνεχῶς ἑνωμένος μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ νὰ εἶσαι πραγματικὰ ἕνας τέτοιος Μοναχός, τότε χρησιμοποίησε κάθε δυνατὴ προσπάθεια, μάθε ἤ ἐκπλήρωσε τὴν ἀρετὴ τῆς προσοχῆς, ἡ ὁποία συνίσταται στὴν 5

6 τήρησι καὶ φύλαξι τοῦ νοῦ. Τοῦτο συντελεῖται στὴν τέλεια ἡσυχία τῆς καρδιᾶς καὶ στὴν εὐλογημένη κατάστασι τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀλλότρια στὴν φαντασία καὶ δὲν εὑρίσκεται σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους. «Πράγματι ἀληθινὸς Μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος κατορθώνει τὴν νῆψι καὶ ἔχει ἀληθινὰ νῆψι, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι Μοναχὸς κατὰ τὴν καρδιά» (Κεφ. 159). Γιὰ τὴν διδασκαλία αὐτὴ τῶν Αγίων Πατέρων, ἡ διδασκαλία τοῦ Ιδίου τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο καὶ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο. Ο Κύριος διεκήρυξε: «Οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ Πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ... Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας Αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» ( Ιωάν. δ 23, 24). Ενθυμοῦμαι μερικοὺς εὐλαβεῖς λαϊκούς, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν εὐγενῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν σύγχρονοί μου κατὰ τὸν καιρὸ τῆς νεότητός μου, ποὺ ζοῦσαν μία πολὺ ἁπλῆ ζωὴ καὶ ἦσαν ἀπασχολημένοι μὲ τὴν Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Αὐτὴ ἡ πολύτιμη σηνήθεια τώρα, μὲ τὴν γενικὴ κατάπτωσι τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Μοναχισμοῦ, ἔχει σχεδὸν χαθῆ. Η προσευχὴ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖ μία σοβαρή, αὐστηρὰ ἠθικὴ ζωή, τὴν ζωὴ ἑνὸς ταξιδιώτου ἤ ἑνὸς προσκυνητοῦ, ἀπαιτεῖ τὴν ἐγκατάλειψι τῶν ἐμπαθῶν προσκολλήσεων. Αντιθέτως, γιὰ μᾶς τώρα ἔχει γίνει ἀναγκαιότης ἡ διάσπασις τῆς προσοχῆς, οἱ εὐρεῖες γνωριμίες, ἡ ἱκανοποίησις τῶν πολυαρίθμων ἐπιθυμιῶν μας καὶ νὰ ἔχουμε (ἐμεῖς οἱ Μοναχοὶ) εὐεργέτες καὶ εὐεργέτιδες... «Ο γὰρ Ιησοῦς ἐξένευσεν (ἀπεμακρύνθη καὶ ἐξηφανίσθη) ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ»... ( Ιωάν. ε 13). Υποτακτικός: Δηλαδή, ἐννοεῖτε μὲ ὅσα εἴπατε, ὅτι χωρὶς τὴν ἐξάσκασι τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ σωτηρία; Γέροντας: Οἱ Πατέρες δὲν λέγουν αὐτό. Αντίθετα, ὁ Οσιος Νεῖλος τῆς Σόρας, χάριν παραδείγματος, παραπέμπων στὸν Οσιο Πέτρο τὸν Δαμασκηνό, βεβαιώνει ὅτι πολλοί, οἱ ὁποῖοι δὲν κατώρθωσαν τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὰ πάθη, κατηξιώθησαν νὰ δεχθοῦν τὴν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν τους καὶ τὴν σωτηρία (Τυπικὸν Σκήτεως, Λόγος Α ). 6

7 Ο δὲ Αγιος Ησύχιος, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι ἄνευ νήψεως εἶναι ἀδύνατος ἡ ἀποφυγὴ ἁμαρτιῶν μὲ τὸν λογισμό, μακαρίζει καὶ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐγκρατεύονται ἀπὸ ἁμαρτίες μὲ τὴν πρᾶξι. Αὐτοὺς τοὺς ὀνομάζει βιαστὰς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν (Περὶ Νήψεως, κεφ. 110, πρβλ. κεφ. 109). Η ἀπόκτησις τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὰ πάθη ἤ τοῦ ἁγιασμοῦ ἤ αὐτοῦ ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα, δηλαδὴ τῆς χριστιανικῆς τελειότητος, εἶναι ἀδύνατος χωρὶς τὴν ἀπόκτησι τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Σὲ αὐτὸ ὅλοι οἱ Πατέρες συμφωνοῦν. Ο σκοπὸς τῆς μοναχικῆς ζωῆς συνίσταται ὄχι μόνο στὴν κατόρθωσι τῆς σωτηρίας, ἀλλὰ πρωταρχικῶς στὴν ἀπόκτησι τῆς χριστιανικῆς τελειότητος. Αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἐπιδείχθηκε προηγουμένως ἀπὸ τὸν Κύριο. «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι», εἶπε ὁ Κύριος, «ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς... καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν σου» (Ματθ. ιθ 21 καὶ Μάρκ. ι 21). Οἱ Πατέρες, ὅταν συγκρίνουν τὸ ἄθλημα ἤ τὸ ἔργο τῆς προσευχῆς στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ιησοῦ μὲ ἄλλα μοναχικὰ ἀγωνίσματα, λέγουν τὰ ἀκόλουθα: Αν καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ἄλλοι δρόμοι σωτηρίας, τὴν ὁποίαν χαρίζουν σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν αὐτούς ἄν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς ἐργασίες, πολλοὶ ἀγῶνες καὶ πολλὲς ἀσκήσεις ποὺ ὁδηγοῦν στὴν κατάστασι τοῦ δούλου ἤ τοῦ μισθωτοῦ (ὅπως ἐπίσης ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Σωτῆρα: «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου μοναὶ πολλαὶ εἰσί») ἐν τούτοις, ὁ δρόμος τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι ἡ Βασιλικὴ Οδός, ἡ ἐκλεκτή. Εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα καὶ ἐξοχωτέρα ὅλων τῶν ἄλλων ἀγώνων, ὅπως ἡ ψυχὴ ὑπερέχει τοῦ σώματος. Εγείρει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν γῆ καὶ τὸ χῶμα στὴν κατάστασι τῆς υἱοθεσίας τοῦ Θεοῦ (Βλ. Αγίων Καλλίστου καὶ Ιγνατίου Ξανθοπούλου, Κεφ. 98 στὴν Φιλοκαλία ). Υποτακτικός: Στὸν σύγχρονο Μοναχισμὸ ἡ καλλιέργεια τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ συναντᾶται πολὺ σπάνια. Εἶναι δυνατὸν αὐτὸ νὰ ἀποτελέση γιὰ μένα μία συγγνώμη ἤ δικαιολογία, ἄν δὲν ἐξασκῶ τὴν Προσευχή; Γέροντας: Τὸ καθῆκον παραμένει καθῆκον καὶ ἡ ὑποχρέωσις ὑποχρέωσις, ἔστω καὶ ἄν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ποὺ δὲν τὴν ἀσκοῦν αὐξάνει ὅλο καὶ περισσότερο. Ο ὅρκος προφέρεται ἀπὸ ὅλους. Οὔτε τὸ πλῆθος ὅσων παραβιάζουν τὸν ὅρκο οὔτε ἡ συνήθεια παραβιάσεως νομιμοποιεῖ τὴν παραβίασι. Μικρὸ εἶναι τὸ ποίμνιο, στὸ ὁποῖο ὁ Οὐράνιος Πατέρας ἔχει τὴν ἀγαθὴ εὐχαρίστησι νὰ δώση τὴν Βασιλεία (Λουκ. ιβ 32). Η στενὴ ὁδὸς ἔχει πάντοτε ὀλίγους ταξιδιῶτες, ἐνῶ ἡ εὐρεῖα ὁδὸς ἔχει πολλοὺς (βλ. 7

8 Ματθ. ζ 13-14). Κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς, ἡ στενὴ ὁδὸς θὰ ἐγκαταλειφθῆ σχεδὸν ἀπὸ ὅλους. Σχεδὸν πάντες θὰ βαδίζουν τὴν εὐρεῖα ὁδό. Απὸ αὐτὸ δὲν συνάγεται, ὅτι ἡ εὐρεῖα ὁδὸς ἔχει χάσει τὸν χαρακτῆρα της νὰ ὁδηγῆ στὴν ἀπώλεια, ἤ ὅτι ἡ στενὴ ὁδὸς ἔχει γίνει περιττὴ καὶ μὴ ἀναγκαία γιὰ τὴν σωτηρία. Οποιος ἐπιθυμεῖ νὰ σωθῆ πρέπει, δίχως ἄλλο, νὰ βαδίση τὴν στενὴ ὁδό, ἡ ὁποία ἔχει ὑποδειχθῆ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος. Υποτακτικός: Γιατί ἀποκαλεῖτε τὴν ἐξάσκησι τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ ὡς στενὴ ὁδό; Γέροντας: Αλλὰ πῶς δὲν εἶναι ἡ στενὴ ὁδός; Αὐτὴ εἶναι ἡ στενὴ ὁδὸς μὲ τὴν ἀκριβῆ ἔννοια τῆς λέξεως! Αὐτὸς ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσχολῆται ἐπιτυχῶς μὲ τὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ πρέπει νὰ περιτειχισθῆ, ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά, μὲ τὴν πλέον συνετὴ καὶ προσεκτικὴ συμπεριφορά. Η πεπτωκυῖα φύσις μας εἶναι ἕτοιμη ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ μᾶς διαψεύση, νὰ μᾶς προδώση. Τὰ πεπτωκότα πνεύματα ἐνεδρεύουν μὲ εἰδικὴ μανία καὶ πονηρία κατὰ τῆς ἀσκήσεως τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ. Δὲν εἶναι σπάνιο, ἀπὸ φαινομενικὰ ἀσήμαντη ἀπροσεξία, ἀπὸ ἀπαρατήρητη ἀκηδία καὶ αὐτοπεποίθησι, νὰ ἐπακολουθῆ μία σημαντικὴ συνέπεια, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τὴν ζωὴ καὶ τὴν αἰώνια μοῖρα τοῦ ἀγωνιστοῦ. «Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἐβοήθησέ μοι, παρὰ βραχὺ παρῴκησε τῷ ᾅδῃ ἡ ψυχή μου. Εἰ ἔλεγον σεσάλευται ὁ πούς μου, τὸ ἔλεός σου, Κύριε, ἐβοήθει μοι» (Ψαλμ. 93, 17-18). Η συμπεριφορά, ἡ ὁποία εἶναι συνετὴ καὶ προσεκτική, ὑπηρετεῖ ὡς τὸ θεμέλιο τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ. Πρωτίστως, πρέπει νὰ ἀπορρίψη κανεὶς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴν πολυτέλεια καὶ τὶς εὐχαριστήσεις σὲ ὅλες τους τὶς μορφές. Πρέπει νὰ μένη ἱκανοποιημένος μὲ φαγητὸ καὶ ὕπνο, τὰ ὁποῖα νὰ εἶναι πάντοτε περιωρισμένα σύμφωνα μὲ τὴν δύναμι καὶ τὴν ὑγεία του ὥστε τὸ φαγητὸ καὶ ὁ ὕπνος νὰ δίδουν στὴν ψυχὴ τὴν ἀπαιτούμενη ἰσχύ, χωρὶς νὰ προξενοῦν ἀπρεπεῖς κινήσεις, οἱ ὁποῖες ἐκδηλώνονται ἀπὸ τὴν πολυτέλεια, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ προξενοῦν ἀδυναμία, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ἀπὸ τὴν ἀνεπάρκεια. Η ἔνδυσίς του, ἡ κατοικία του καὶ ὅλα ὅσα τοῦ ἀνήκουν, πρέπει γενικὰ νὰ εἶναι σεμνὰ κατὰ μίμησιν τοῦ Χριστοῦ, κατὰ μίμησιν τῶν Αποστόλων Του, σὲ συμφωνία 8

9 καὶ σὲ κοινωνία μὲ τὰ πνεύματά τους. Οἱ Αγιοι Απόστολοι καὶ οἱ ἀληθινοὶ μαθητές τους δὲν προσέφεραν ποτὲ κάποιες θυσίες στὸν βωμὸ τῆς κενοδοξίας καὶ τῆς ματαιότητος, οἱ ὁποῖες νὰ ἦσαν σὲ συμφωνία μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Δὲν εἰσήρχοντο σὲ κοινωνία μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου σὲ τίποτε. Τὸ αὐθεντικὸ κεχαριτωμένο ἀποτέλεσμα τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ δύναται νὰ βλαστήση μόνον ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Βλαστάνει καὶ αὐξάνεται ἀποκλειστικὰ μόνον στὸν ἀγρὸ τοῦτο. Η ὅρασις, ἡ ἀκοὴ καὶ ὅλες οἱ ἄλλες αἰσθήσεις πρέπει νὰ φυλάσσωνται αὐστηρά, ὥστε οἱ ἐχθροὶ νὰ μὴ ἐκτινάσσωνται μέσῳ αὐτῶν, σὰν ἀπὸ ἀνοικτὲς θύρες, ἐντὸς τῆς ψυχῆς. Τὰ χείλη καὶ ἡ γλῶσσα πρέπει νὰ χαλιναγωγοῦνται, σὰν νὰ εἶναι δεσμευμένα μὲ τὴν σιωπή. Αργολογία, πολυλογία, εἰδικὰ δὲ ἀστεῖα, κρίσεις καὶ συκοφαντία ἀποτελοῦν τοὺς φοβερώτερους ἐχθροὺς τῆς προσευχῆς. Πρέπει νὰ ἀποφεύγη κάποιος νὰ δέχεται ἀδελφοὺς στὸ κελλί του ἤ νὰ πηγαίνη στὰ κελλιά τους. Πρέπει νὰ παραμένη ὑπομονετικὰ στὸ κελλί του σὰν σὲ τάφο, μαζὶ μὲ τὸ πτῶμα του, δηλαδὴ μὲ τὴν ψυχή του, ἡ ὁποία κομματιάσθηκε ἀπὸ τραύματα καὶ θανατώθηκε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ νὰ προσεύχεται στὸν Κύριο Ιησοῦ γιὰ ἔλεος. Απὸ τὸν τάφο, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ κελλί, ἡ προσευχὴ ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν τάφο, στὸν ὁποῖον τὸ σῶμα θὰ κρυφθῆ μετὰ θάνατον, ἢ ἀπὸ τὴν κόλασι, στὴν ὁποίαν ἡ ψυχὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ θὰ ριφθῆ, δὲν ὑπάρχει πλέον κάποιο μέρος γιὰ προσευχή. Στὸ Μοναστήρι πρέπει κάποιος νὰ παραμένη σὰν ξένος, χωρὶς νὰ ἀναμειγνύεται ἀπὸ μόνος του, μὲ τὸ θέλημά του, στὶς ὑποθέσεις τῆς Μονῆς. Ο Μοναχὸς δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχη ἰδιαίτερη φιλία μὲ κανέναν. Ο Μοναχὸς πρέπει πάντοτε νὰ παραμένη σιωπηλὸς στὶς ἐργασίες τῆς Μονῆς καὶ νὰ παρακολουθῆ προσεκτικὰ τὶς Ακολουθίες στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ χωρὶς νὰ χάνη καμμία. Σὲ περιπτώσεις ἀνάγκης, πρέπει νὰ ἐπισκέπτεται τὸ κελλὶ τοῦ Πνευματικοῦ, σκεπτόμενος καλὰ κάθε ἔξοδο ἀπὸ τὸ κελλί του, νὰ ἐγκαταλείπη δὲ αὐτὸ μόνο γιὰ λόγους οὐσιαστικῆς σημασίας. Πρέπει νὰ ἀποφεύγη ἀποφασιστικὰ τὴν μάταιη περιέργεια καὶ διερεύνησι, στρέφοντας ὅλη τὴν περιέργεια καὶ ἔρευνά του στὸ νὰ ἀκολουθῆ καὶ μελετᾶ τὴν ὁδὸ τῆς προσευχῆς. Αὐτὴ ἡ ὁδὸς ἀπαιτεῖ προσεκτικὴ ἔρευνα καὶ σπουδή: δὲν εἶναι μόνον ἡ στενὴ ὁδός, ἀλλὰ καὶ ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Ζωὴ (Ματθ. ζ 14). Εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν καὶ ἡ τέχνη τῶν τεχνῶν. Ετσι αὐτὴ καλεῖται ἀπὸ τοὺς Αγίους Πατέρας. Η ὁδὸς τῆς ἀληθινῆς προσευχῆς γίνεται ἀσύγκριτα στενώτερη, ὅταν 9

10 ὁ ἀγωνιστὴς εἰσέρχεται σὲ αὐτὴν διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου. Οταν κανεὶς εἰσέρχεται μέσα σὲ αὐτὰ τὰ στενὰ μέρη καὶ αἰσθάνεται τὴν ὀρθότητα, τὴν σωστικότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα μιᾶς τέτοιας καταστάσεως, τότε ἡ ἐργασία στοὺς ἐσωτερικούς του θαλάμους γίνεται εἰς αὐτὸν ἐπιθυμητή. Καὶ τότε ἐπίσης, ἀκόμη καὶ ἡ στενότης τῆς ἐξωτερικῆς του ζωῆς γίνεται ἐπιθυμητή, ἀφοῦ αὐτὴ ὑπηρετεῖ ὡς κατοικία καὶ προστασία τῆς ἐσωτερικῆς του δραστηριότητος. Αὐτὸς ποὺ ἔχει εἰσέλθει στὸν ἀγῶνα τῆς νοερᾶς προσευχῆς πρέπει νὰ ἀποκρούη συνεχῶς ὅλες τὶς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα τῆς πεπτωκυίας φύσεως, ὅπως ἐπίσης ὅλες τὶς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα ποὺ προσφέρονται ἀπὸ τὰ πεπτωκότα πνεύματα. Ασχετα ἀπὸ τὸ πόσο ἑλκυστικές, καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ, μπορεῖ νὰ ἐμφανίζωνται αὐτὲς οἱ σκέψεις, ὁ ἀγωνιστὴς πρέπει συνεχῶς νὰ βαδίζη τὴν στενὴ ὁδὸ τῆς προσεκτικῆς προσευχῆς, χωρὶς νὰ παρεκκλίνη οὔτε ἀριστερὰ οὔτε δεξιά. Παρέκκλισις ἐξ ἀριστερῶν ὀνομάζεται ἡ ἐγκατάλειψις τῆς προσευχῆς τοῦ νοῦ χάριν συζητήσεως μὲ μάταιες καὶ ἁμαρτωλὲς σκέψεις. Μὲ τὴν παρέκκλισι ἐκ δεξιῶν ἐννοῶ τὴν ἐγκατάλειψι τῆς νοερᾶς προσευχῆς μὲ σκοπὸ τὴν συζήτησι μὲ σκέψεις ποὺ φαίνονται ὅτι εἶναι καλές. Υπάρχουν τεσσάρων εἰδῶν σκέψεις καὶ αἰσθήματα, τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν τὸ προσευχόμενο πρόσωπο. Κάποιες βλαστάνουν ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ αὐτὲς ἔχουν φυτευθῆ σὲ κάθε Ορθόδοξο Χριστιανὸ στὸ Αγιο Βάπτισμα. Αλλες σκέψεις προσφέρονται ἀπὸ τὸν Φύλακα Αγγελό μας. Αλλες σκέψεις ἐγείρονται ἀπὸ τὴν πεπτωκυῖα φύσι μας καὶ τέλος, κάποιες σκέψεις προκαλοῦνται ἀπὸ τὰ πεπτωκότα πνεύματα. Τὰ πρῶτα δύο εἴδη σκέψεων, ἤ ὀρθότερα, ἀναμνήσεων καὶ αἰσθημάτων, βοηθοῦν τὴν προσευχή. Τὴν ζωοποιοῦν. Επιτείνουν τὴν προσοχὴ καὶ τὴν αἴσθησι τῆς μετανοίας. Παράγουν συντριβή, κατάνυξι, πένθος τῆς καρδιᾶς, δάκρυα. Παρουσιάζουν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ προσευχομένου τὸ εὖρος τῆς ἁμαρτωλότητός του καὶ τὸ βάθος τῆς ἀνθρωπίνης πτώσεως. Τοῦ λέγουν γιὰ τὸν θάνατο, τὸν ὁποῖον κανεὶς δὲν δύναται νὰ ἀποφύγη. Τοῦ λέγουν γιὰ τὸ ἄγνωστον τῆς ὥρας τοῦ θανάτου. Γιὰ τὸ ἀδέκαστο καὶ φοβερὸ κριτήριο τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὰ αἰώνια βάσανα, τῶν ὁποίων ἡ σκληρότης ὑπερβαίνει τὴν κατανόησι τοῦ ἀνθρώπου. Ομως, στὶς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα τῆς πεπτωκυίας φύσεως, τὸ καλὸ εἶναι ἀνάμικτο μὲ τὸ κακό, καὶ στὶς δαιμονικὲς σκέψεις τὸ κακὸ 10

11 τακτικὰ καλύπτεται ἀπὸ τὸ καλό. Εν τούτοις, κάποτε δρᾶ φανερὰ σὰν κακό. Αὐτὰ τὰ δύο τελευταῖα εἴδη σκέψεων καὶ αἰσθημάτων δροῦν μαζί, ἐξ αἰτίας τοῦ δεσμοῦ καὶ τῆς κοινωνίας τῶν πεπτωκότων πνευμάτων μὲ τὴν πεπτωκυῖα ἀνθρωπίνη φύσι. Καὶ ὁ πρῶτος καρπὸς τῆς ἐπιδράσεώς τους εἶναι ἡ ἔπαρσις, στὴν προσευχὴ δὲ ὁ περισπασμός. Οἱ δαίμονες προσφέρουν κατανοήσεις ποὺ φαίνονται νὰ εἶναι πνευματικὲς καὶ ὑψηλές, ὅ- μως δι αὐτῶν ἀποσποῦν κάποιον ἀπὸ τὴν προσευχή. Παράγουν μία κενόδοξη χαρά, εὐχαρίστησι καὶ αὐτο-ικανοποίησι, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψι δῆθεν τῆς μυστικωτέρας χριστιανικῆς διδασκαλίας. Μετὰ τὴν δαιμονικὴ θεολόγησι καὶ φιλοσόφησι, αὐτοὶ εἰσβάλλουν στὴν ψυχὴ μὲ σκέψεις καὶ φαντασίες ποὺ εἶναι μάταιες καὶ ἐμπαθεῖς. Καταστρέφουν τὴν προσευχή. Καταστρέφουν τὴν καλὴ ἰδιοσυγκρασία τῆς ψυχῆς. Απὸ τοὺς καρπούς τους λοιπὸν οἱ σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα ποὺ εἶναι πράγματι καλά, διακρίνονται ἀπὸ τὶς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα ποὺ φαίνονται ὅτι εἶναι καλά. Ω, πόσο δίκαια οἱ Πατέρες καλοῦν τὴν καλλιέργεια τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ ὡς Στενὴ Οδὸ καὶ αὐταπάρνησι καὶ ἀπάρνησι τοῦ κόσμου! Αὐτὲς οἱ ἀξίες ἀνήκουν σὲ κάθε προσεκτικὴ καὶ εὐλαβικὴ προσευχή, ἀλλὰ προεχόντως στὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ξένη ἀπὸ τὴν ποικιλία καὶ τὴν μορφὴ καὶ τὶς σκέψεις, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν περιουσία τῆς ψαλμωδίας καὶ τῶν ἄλλων προσευχῶν (Βλ. Κλῖμαξ, Λόγος ΚΗ, 10). Υποτακτικός: Απὸ ποιές λέξεις ἀποτελεῖται ἡ Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ; Γέροντας: Αποτελεῖται ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες λέξεις: «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, τὸν ἁμαρτωλόν». Κάποιοι Πατέρες διαιροῦν τὴν προσευχὴ γιὰ ἀρχαρίους σὲ δύο μέρη καὶ ἐπιβάλλουν ἀπὸ μὲν τὸ πρωΐ, γιὰ παράδειγμα, μέχρι τὸ μεσημέρι, τὸ «Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», μετὰ δὲ τὸ μεσημέρι, τὸ «Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με». Αὐτὸ εἶναι μία παλαιὰ παράδοσις. Ομως, εἶναι καλύτερα νὰ συνηθίση, ἄν κάποιος δύναται, νὰ λέγη ὁλόκληρη τὴν εὐχή. Η διαίρεσις ἐπιτρέπεται σὰν μία συγκατάβασις στὴν ἀδυναμία τῶν ἀσθενῶν καὶ ἀρχαρίων. Υποτακτικός: Η Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ ἀναφέρεται στὴν Αγία Γραφή; Γέροντας: Λέγεται περὶ αὐτῆς στὸ Ιερὸ Εὐαγγέλιο. Μὴ φαντασθῆς, ἤ σκεφθῆς, ὅτι αὐτὴ ἡ προσευχὴ εἶναι μία ἀνθρώπινη ἐπινόησι. Εἶναι μία θεία ἐπινόησις. Ο Κύριός μας Ιησοῦς Χριστὸς ὁ Ιδιος ἵδρυσε καὶ καθώ- 11

12 ρισε τὴν ἱερωτάτη Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ. Μετὰ τὸ Μυστικὸ Δεῖπνο, κατὰ τὸ ὁποῖο ἐπιτελέσθηκε τὸ μεγαλύτερο τῶν Χριστιανικῶν Μυστηρίων, ἡ Θεία Εὐχαριστία, ὁ Κύριος, στὴν ἐπακολουθήσασα συνομιλία μὲ τοὺς Μαθητάς Του, προτοῦ νὰ ὑποστῆ τὰ φρικτὰ Πάθη Του καὶ τὸν σταυρικὸ Θάνατο γιὰ νὰ λυτρώση τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία εἶχε ἀπωλεσθῆ, παρέδωσε τὶς πλέον ὑψηλὲς διδασκαλίες καὶ τὶς πλέον σημαντ ι - κὲς τελικὲς ἐντολές. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν ἐντολῶν, ἔδωσε τὴν ἄδεια καὶ τὴν ἐντολὴ νὰ προσεύχωνται στὸ Ονομά Του: «Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὅσα ἄν αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ Ονόματί μου, δώσει ὑμῖν» ( Ιωάν. ιστ 23). «Ο,τι ἄν αἰτήσητε ἐν τῷ Ονόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ Ονόματί μου, ἐγὼ ποιήσω» ( Ιωάν. ιδ 13-14). «Εως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ Ονόματί μου αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη» ( Ιωάν. ιστ 24). Η μεγαλωσύνη τοῦ Ονόματος τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ εἶχε προλεχθῆ ἀπὸ τοὺς Προφῆτες. Δεικνύων τὴν ἀπολύτρωσι τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ ἐπιτελεσθῆ, ὁ Προφήτης Ησαΐας κραυγάζει: «Ιδοὺ ὁ Θεός μου σωτήρ μου Κύριος!... Αντλήσατε ὕδωρ μετ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου. Καὶ ἐρεῖς τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑμνεῖτε τὸν Κύριον, βοᾶτε τὸ Ονομα αὐτοῦ, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ, μιμνήσκεσθε, ὅτι ὑψώθη τὸ Ονομα αὐτοῦ. Υμνήσατε τὸ Ονομα Κυρίου, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν» ( Ησ. ιβ 2-5). «Η γὰρ ὁδὸς Κυρίου κρίσις ἠλπίσαμεν ἐπὶ τῷ Ονόματί σου καὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ, ᾗ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ ἡμῶν» ( Ησ. κστ 8-9). Εν συμφωνίᾳ δὲ μὲ τὸν Ησαΐα, ὁ Δαβὶδ προεῖπε: «Αγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν Ονόματι Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα... ἡμεῖς δὲ ἐν Ονόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. ιθ 6, 8). Μακάριοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τὴν ἑόρτια κραυγή, δηλαδή, ὅσοι οἰκειοποιήθησαν τὴν Νοερὰ Προσευχή. 12

13 «Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται καὶ ἐν τῷ Ονόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται» (Ψαλμ. πη 16-17). Υποτακτικός: Σὲ τί ἔγκειται ἡ δύναμις τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ; Γέροντας: Στὸ Θεῖον Ονομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ιησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Απόστολοι, ὅπως βλέπουμε στὸ βιβλίο τῶν Πράξεών τους καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, ἐπιτέλεσαν μεγάλα θαύματα ἐν τῷ Ονόματι τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. Θεράπευσαν ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀθεράπευτες μὲ ἀνθρώπινα μέσα. Ηγειραν νεκρούς ἐπιτιμοῦσαν τοὺς δαίμονες καὶ τοὺς ἐξέβαλλαν ἀπὸ ὅσους ἦσαν κατειλημμένοι ἀπὸ αὐτούς. Μίαν ἡμέρα, ὀλίγο μετὰ τὴν Ανάληψι τοῦ Κυρίου στοὺς Οὐρανούς, ὅταν καὶ οἱ δώδεκα Απόστολοι ἦσαν ἀκόμη στὰ Ιεροσόλυμα, δύο ἀπὸ αὐτούς, ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ιωάννης, μετέβησαν στὸ Ιερὸ τῶν Ιεροσολύμων γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Πλησίον τῆς θύρας τοῦ Ιεροῦ, τῆς λεγομένης Ωραίας, ἕνας ἄνδρας παράλυτος ἀπὸ κοιλίας μητρὸς ἐφέρθη καὶ ἔκειτο ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Αὐτὸς ὁ χωλὸς ἄνθρωπος δὲν ἠδύνατο οὔτε νὰ περπατήση οὔτε νὰ σταθῆ. Ο πάσχων αὐτός, κειτόμενος στὴν θύρα, ζητοῦσε ἐλεημοσύνη ἀπὸ ὅσους εἰσήρχοντο στὸ Ιερό, ἀπὸ τὴν ὁποίαν προφανῶς ζοῦσε. Οταν οἱ Απόστολοι πλησίασαν στὴν Ωραία Θύρα, ὁ χωλὸς ἄνδρας ἔρριψε τὸ βλέμμα του πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀνέμενε ἐλεημοσύνη. Τότε, ὁ Αγιος Πέτρος τοῦ εἶπε: «Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι ὅ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι ἐν τῷ Ονόματι Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει» (Πράξ. γ 6). Ο χωλὸς ἄνδρας θεραπεύθηκε ἀμέσως. Εἰσῆλθε στὸ Ιερὸ μὲ τοὺς Αποστόλους καὶ ἐδόξαζε μεγαλοφώνως τὸν Θεό. Οἱ ἄνθρωποι, γεμᾶτοι θαυμασμό, προσέτρεξαν στοὺς Αποστόλους. Τότε, ὁ Αγιος Πέτρος εἶπε στοὺς συγκεντρωθέντας: «Ανδρες Ισραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἤ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἤ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; ὁ Θεὸς Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ Ιακώβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασε τὸν παῖδα αὐτοῦ Ιησοῦν... 13

14 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ Ονόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὅν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε, ἐστερέωσε τὸ Ονομα αὐτοῦ» (Αὐτόθι, 12-16). Τὰ νέα περὶ τοῦ θαύματος αὐτοῦ ἔφθασαν σύντομα καὶ στὸ Συνέδριο τῶν Ιουδαίων, τὸ ὁποῖο ἦταν ἐχθρικὸ ἔναντι τοῦ Κυρίου Ιησοῦ. Τὸ Συνέδριο ἀναστατώθηκε ἀπὸ τὰ νέα, συνέλαβε τοὺς Αποστόλους καὶ τοὺς ἔθεσε σὲ φρούρησι, τὴν δὲ ἑπομένη ἡμέρα τοὺς ἐκάλεσε νὰ κριθοῦν ἐνώπιον ὅλου τοῦ Συνεδρίου τους. Εκάλεσαν ἐπίσης καὶ τὸν χωλό, ὁ ὁποῖος θεραπεύθηκε. Οταν οἱ Απόστολοι ἐστάθησαν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Συνεδρίου τῶν Θεοκτόνων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσφάτως σημαδευθῆ ἀπὸ τὴν καταδίκη τοῦ Θεανθρώπου ἐκ μέρους τους, τώρα δὲ διὰ τὸ Ονομα καὶ ἐν τῷ Ονόματι τοῦ Οποίου εἶχε ἐπιτελεσθῆ τὸ ἐκπληκτικώτατο αὐτὸ θαῦμα ἐνώπιον πλήθους μαρτύρων, ἐτέθη σὲ αὐτοὺς τὸ ἐρώτημα: «Εν ποίᾳ δυνάμει ἤ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;» (Αὐτόθι, δ 7). Ο Πέτρος, πλησθεὶς Πνεύματος Αγίου, ἀπήντησε μὲ τοὺς λόγους τοῦ Αγίου Πνεύματος: «Γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ισραὴλ ὅτι ἐν τῷ Ονόματι Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὅν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὅν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστησεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής... οὐδὲ γὰρ Ονομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Αὐτόθι, 10, 12). Τὰ χείλη τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ σφραγίσθηκαν μὲ σιωπὴ ἐνώπιον τῆς ἀκαταμαχήτου δυνάμεως τῶν οὐρανίων λόγων τῆς ἀληθείας. Τὸ Συνέδριο ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ σοφῶν καὶ δυνατῶν ἀνθρώπων δὲν βρῆκε τίποτε νὰ εἰπῆ, προκειμένου νὰ ἀνασκευάση τὴν μαρτυρία τοῦ Αγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία διεκηρύχθη ἀπὸ δύο ἀγραμμάτους ψαράδες καὶ ἐσφραγίσθη μὲ τὴν οὐράνιο σφραγῖδα, μὲ μία θεία θαυματουργία. Τὸ Συνέδριο κατέφυγε στὴν ἰδική του ἐξουσία, δηλαδὴ στὴν ἐπιβολὴ βίας. Παρὰ τὸ φανερὸ θαῦμα, παρὰ τὴν μαρτυρία ποὺ ἐδόθη ἀληθῶς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, τὸ Συνέδριο ἀπαγόρευσε αὐστηρὰ τοὺς Αποστόλους νὰ διδάσκουν στὸ Ονομα τοῦ Ιησοῦ, ἀκόμη καὶ νὰ προφέρουν αὐτὸ τὸ Ονομα. Ομως, οἱ Απόστολοι ἀπάντησαν θαρραλέα: «Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον 14

15 ἤ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἅ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν» (Αὐτόθι, 19, 20). Τὸ Συνέδριο καὶ πάλι δὲν βρῆκε κάποια ἀνασκευὴ ἤ ἀπάντησι καὶ κατέφυγε καὶ πάλι ἀποκλειστικὰ στὴν ἐξουσία του καὶ ἐπανέλαβε τὴν αὐστηρή του ἀπαγόρευσι. Τὸ Συνέδριο ἀπέλυσε τοὺς Αποστόλους χωρὶς νὰ τοὺς κάνη τὸ παραμικρό, ἄν καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ τοὺς περιλούση μὲ τὴν φρενήρη του κακία. Ομως, ἡ θέλησίς του καὶ ἡ ἐνεργητικότης του ἐδέθησαν δι ἑνὸς θαύματος, διὰ θαύματος ποὺ εἶχε ἐπιτελεσθῆ ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ. Οταν ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ιωάννης ἐπέστρεψαν στοὺς ἰδικούς τους ἀνθρώπους, ἐκοινοποίησαν σὲ αὐτοὺς τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου. Τότε, οἱ δώδεκα Απόστολοι καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς νεογέννητης Εκκλησίας τῶν Ιεροσολύμων ἀπέδωσαν ὁμόθυμη πύρινη προσευχὴ στὸν Θεό. Μὲ τὴν προσευχὴ αὐτὴ ἀντιμετώπισαν τὴν δύναμι καὶ τὸ μῖσος τῶν κοσμοκρατόρων, ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων. Η προσευχὴ αὐτὴ ἦταν ἡ ἀκόλουθη αἴτησι: «Καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ Ονόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ιησοῦ» (Αὐτόθι, 29-30). Υποτακτικός: Κάποιοι ἄνθρωποι ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ ἐξάσκησις τῆς Προσευχῆς τοῦ Ιησοῦ πάντοτε, ἤ σχεδὸν πάντοτε, ἀκολουθεῖται ἀπὸ πλάνη. Καὶ ἔτσι ἀποτρέπουν ἔντονα κάθε ἕναν, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὴν προσευχὴ αὐτή. Γέροντας: Η ἀποδοχὴ μιᾶς τέτοιας σκέψεως καὶ ἡ προφορὰ μιᾶς τέτοιας ἀπαγορεύσεως συνιστοῦν μίαν φοβερὰ βλασφημία κατὰ τοῦ Θεοῦ. Συνιστοῦν πλάνη οἰκτρά. Ο Κύριός μας Ιησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη πηγή, τὸ μόνο μέσον σωτηρίας μας. Τὸ ἀνθρώπινό Του Ονομα ἔχει δανεισθῆ ἀπὸ τὴν θεότητά Του μία ἀπεριόριστη, πανάγια δύναμι γιὰ νὰ μᾶς σώση. Επομένως, πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὴ ἡ μόνη δύναμις ποὺ χαρίζει σωτηρία, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διαστραφῆ καὶ νὰ προξενήση καταστροφή; 15

16 Αὐτὴ ἡ σκέψις εἶναι παράλογος. Αὐτὴ ἡ σκέψις εἶναι οἰκτρὰ βλασφημία, ψυχώλεθρος ἀνοησία. Αὐτοὶ ποὺ δέχονται ἕναν τέτοιο τρόπο σκέψεως, εὑρίσκονται πραγματικὰ σὲ δαιμονικὴ πλάνη. Αὐτοὶ ξεγελάσθηκαν ἀπὸ ψευδώνυμον γνῶσιν, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸν σατανᾶ. Ο σατανᾶς ἐξεγείρεται μὲ πονηρία κατὰ τοῦ παναγίου, μεγαλειώδους Ονόματος τοῦ Κυρίου μας Ιησοῦ Χριστοῦ. Καὶ χρησιμοποιεῖ σὰν ὄργανά του τὴν τυφλότητα καὶ τὴν ἄγνοια τῶν ἀνθρώπων. Εχει συκοφαντήσει τὸ Ονομα, τὸ Οποῖο εἶναι ἐπάνω ἀπὸ κάθε ὄνομα, ἐφ ὅσον «ἐν τῷ Ονόματι Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. β 9-10). Σὲ ὅσους ἀπαγορεύουν τὴν Προσευχὴ τοῦ Ιησοῦ, δύναται κανεὶς νὰ ἀπαντᾶ μὲ τοὺς λόγους τῶν Αποστόλων Πέτρου καὶ Ιωάννου, τοὺς ὁποίους ἀπηύθυναν σὲ μία παρόμοια ἀπαγόρευσι τοῦ Ιουδαϊκοῦ Συνεδρίου: «Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἤ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε». Ο Κύριος Ιησοῦς μᾶς παρήγγειλε νὰ προσευχώμεθα μὲ τὸ Πανάγιον Ονομά Του. Μᾶς ἔδωσε ἕνα ἀνεκτίμητο δῶρο. Τί νόημα εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχη μία ἀνθρώπινη διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀντιτίθεται στὴν διδασκαλία τοῦ Θεοῦ; Τί σημασία εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχη μία ἀνθρώπινη ἀπαγόρευσι, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νὰ μετακινήση καὶ νὰ παραβιάση τὴν θεία ἐντολή, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νὰ ἀπορρίψη τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο; Εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ κηρύττης μία διδασκαλία, ἡ ὁποία ἔρχεται σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν διδασκαλία ποὺ κηρύσσεται στὸ Εὐαγγέλιο. Μία τέτοια προσπάθεια ἀποτελεῖ ἑκούσιο χωρισμὸ κάποιου ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ Αποστόλου (Γαλάτ. α 8). Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, τὸν ἁμαρτωλόν! (*) Περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 319/Μάρτιος- Απρίλιος 2004, σελ. 37 ἀριθ. 320/Μάϊος- Ιούνιος 2004, σελ. 54 ἀριθ. 321/ Ιούλιος-Αὔγουστος 2004, σελ ἀριθ. 322/Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2004, σελ. 102 ἀριθ. 323/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, σελ , 135. Η μετάφρασις στὴν πρώτη παρουσίασί της ἔγινε ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Divine Ascent - A Journal of Orthodox Faith», Vol. 1, Num. 3/4, 1999, pp , στὴν παροῦσα βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη μορφή της εἴχαμε ὑπ ὄψιν μας καὶ τὸ ρωσικὸ πρωτότυπο, «Εκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Επισκόπου Ιγνατίου (Μπριαντσιανίνωφ) Ασκητικαὶ Εμπειρίαι», τόμος Α, σελ , ἔκδοσις τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Τριάδος Τζόρντανβιλ Νέας Υόρκης

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Πνεῦμα τῆς Προσευχῆς Γιὰ Εναν Αρχάριο *

Τὸ Πνεῦμα τῆς Προσευχῆς Γιὰ Εναν Αρχάριο * Τὸ Πνεῦμα τῆς Προσευχῆς Γιὰ Εναν Αρχάριο * Αγίου Επισκόπου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ ( 30.4.1867) Εἰσαγωγὴ ΕΔΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ διδασκαλία γιὰ τὴν ποιότητα τῆς προσευχῆς, κατάλληλη γιὰ ὅποιον ἀρχίζει νὰ βαδίζη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίω Πνεύματι!

Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίω Πνεύματι! Τὰ Μυστήρια τοῦ Μεγάλου Σαββάτου Ταπεινὲς σκέψεις γιὰ τὸν Αδη μας καὶ τὸ Βάπτισμά μας* Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίω Πνεύματι! Ας εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριό μας καὶ Θεό μας ποὺ μᾶς ἀξίωσε αὐτὴ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ ἄρχισαν νὰ γράφωνται

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ ἄρχισαν νὰ γράφωνται Η νόσος τῆς θρησκείας καὶ ἡ ὀρθόδοξος θεραπεία της Ορθοδοξία καὶ Θρησκεία* Τοῦ π. Ιωάννου Ρωμανίδου ( ) Επὶ τῇ πενταετίᾳ ἀπὸ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, 1.11.2001 ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ ἄρχισαν νὰ γράφωνται ἄρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ*

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (13η Αὐγούστου) Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Ἀπολυτίκιον. Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Δόσιν ἔνθεον καταπλουτήσας, δόσις ἄμωμος Θεῷ προσήχθης, φερωνύμως, θεόφρον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη

Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη Λόγος εἰς τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Σήμερα τελοῦμε τὴν ἑορτὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς προκρίτους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπευφημοῦμε αὐτὸν ὡς πατέρα ὅλων ἐκείνων πού φέρουν τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου *

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Η Ορθόδοξη ἀπάντηση στὸ ὑπαρξιακὸ κήρυγμα τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρ. Γεωργίου Χρ. Εὐθυμίου Ἐπικ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

Πρωτοπρ. Γεωργίου Χρ. Εὐθυμίου Ἐπικ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Τὸ μυστήριο τῆς Μετανοίας - Ἐξομολογήσεως Πρωτοπρ. Γεωργίου Χρ. Εὐθυμίου Ἐπικ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Ἡ ἁμαρτία. Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνομε, «ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ἡ πνευματική ζωή ἀφορᾶ τὶς ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου. Τὶς πράξεις του ἀνθρώπου γιὰ νὰ πετύχει τὴ σωτηρία του. Διότι πρέπει νὰ συνεργήση καὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

πολεμικὴ πείρα πρῶτα μὲ τὶς κινήσεις τῶν γυμνασίων, ποὺ εἶναι ἕνα εἶδος παιχνίδι. Ὕστερα, γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸ πόλεμο. Ἔχουμε κι ἐμεῖς μπροστά μας μι

πολεμικὴ πείρα πρῶτα μὲ τὶς κινήσεις τῶν γυμνασίων, ποὺ εἶναι ἕνα εἶδος παιχνίδι. Ὕστερα, γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸ πόλεμο. Ἔχουμε κι ἐμεῖς μπροστά μας μι Προς τους νέους Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ θεωροῦμε ἐντελῶς ἀσήμαντο πρᾶγμα τὴν ἐδῶ κάτω ἀνθρώπινη ζωή. Δὲν λογαριάζουμε καὶ δὲν λέμε καλὸ ὅ,τι μᾶς ἐξυπηρετεῖ σ αὐτὴ μονάχα τὴ ζωή. Τὴν ἔνδοξη καταγωγή, τὴν εὐρωστία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα