ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C."

Transcript

1 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης δ. αντίδραση πυρηνόφιλης προσθήκης. 2) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: (Α) (Β) CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) (Β) (Γ) + ( ) + Μg! CH 3 - C H-MgCl CH 3! (Ε) (Ε) + Η 2 Ο! CH 3 -C H-CH 2 ΟΗ (Z) + Μg(ΟΗ)Cl CH 3 3) Κατά την προσθήκη περίσσειας HCl σε 1-βουτίνιο, επικρατέστερο προϊόν είναι: α. 1,2-διχλωροβουτάνιο β. 1,1-διχλωροβουτάνιο γ. 2,2- διχλωροβουτάνιο δ. 2,3- διχλωροβουτάνιο. 4) Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λανθασµένη. Η αντίδραση που ακολουθεί είναι αντίδραση εξουδετέρωσης. CH 3 ΟΚ + CH 3 Cl! CH 3 OCH 3 + KCl Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5) Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους των οργανικών ενώσεων Κ, Λ, Μ και Ν για τις παρακάτω µετατροπές: CH 3 CH=CH 2 & H 2O/H 2 SO 4 (K) % K 2 Cr 2 O 7 /H + (Λ) # +HCN (Μ) $ 2H 2O/H + (Ν) + ΝΗ 4 + 6) Το σύνολο των δεσµών που υπάρχουν στο µόριο του CH X CH είναι: α. 1σ, 4π β. 3σ, 2π γ. 2σ, 3π δ. 2σ, 2π 7) Στο µόριο του CH 2 = CH 2 τα δυο άτοµα του C συνδέονται µεταξύ τους µε α. δυο δεσµούς σ του τύπου sp - s. β. δυο δεσµούς σ του τύπου sp 2 - sp 2. γ. ένα δεσµό σ τύπου sp 2 - sp 2 και ένα π δεσµό που προκύπτει µε επικάλυψη ρ x p z.

2 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 2 δ. ένα δεσµό σ τύπου sp - s και ένα δεσµό π που προκύπτει µε επικάλυψη p z -p x. 8) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας την παρακάτω χηµική εξίσωση: Η 3 Ο + + CN α. Τα καρβοξυλικά οξέα (RCOOH) αντιδρούν µε ανθρακικά άλατα. β. Η ένωση µε τύπο RC Ν ανήκει στις αµίνες. γ. Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν µε HCH=Ο και µετά από υδρόλυση του ενδιάµεσου προϊόντος, δίνουν δευτεροταγή αλκοόλη. δ. Οι αµίνες αντιδρούν µε το HCl και δίνουν τα αντίστοιχα άλατα. ε. Τα αλκυλαλογονίδια αντιδρούν µε αλκοξείδια του νατρίου (RONα) και δίνουν αιθέρες 9) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές αντιδράσεις: α. CH 3 CH=CHCH 3 + HBr! β. HCH=O + HCN! γ. CH 3 CΟΟH + CH 3 ΟΗ " H+ δ. HCΟΟH + ΝaOH! 10) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε χηµική αντίδραση (Στήλη Ι) την κατηγορία οργανικών αντιδράσεων (Στήλη ΙΙ), στην οποία αυτή ανήκει, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα του τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. Οξέα K a Συζυγείς βάσεις K b HF 10-3 CH 3 COO HCN ClO ) Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω χηµική εξίσωση, προσδιορίζοντας το συντακτικό τύπο της οργανικής ένωσης που αναφέρεται καθώς και την ανόργανη ουσία που αντιστοιχεί στο γράµµα Χ. αλκένιο + Χ " Η+ CH 3 CH 2 OH 12) Η προσθήκη HCN στις καρβονυλικές ενώσεις του τύπου C 3 H 6 O δίνει δύο οργανικά προϊόντα. Να γραφούν οι σχετικές χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, χρησιµοποιώντας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων. 13) Η ανίχνευση διπλού δεσµού σε έναν υδρογονάνθρακα γίνεται µε προσθήκη µικρής ποσότητας α. αντιδραστηρίου Grignard. β. αµµωνιακού διαλύµατος AgNO 3. γ. φελίγγειου υγρού. δ. διαλύµατος Βr 2 σε τετραχλωράνθρακα. 14) εσµός σ που προκύπτει µε επικάλυψη sp 2 -sp 2 υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση α. CH 4 β. CH 3 - CH 3 γ. CH 2 = CH 2 δ. CH X CH 15) Να γράψετε πόσοι δεσµοί σ και π υπάρχουν σε καθένα από τα παρακάτω µόρια: 1. CH 3 CH 2 Cl 2. CH 2 = CH 2 3. CH CH

3 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 3 16) Ποιος από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα CuCl δίνοντας κεραµέρυθρο ίζηµα; α. CH 3 CH=CH 2 β. CH 3 CXC CH 3 γ. CH 2 =CH CH=CH 2 δ. CH 3 CXCH. 17) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 1. CH 3 CH 2 OH ) 170 C π.η 2SΟ 4 2. CH 3 Cl + KCN! 3. CH 3 CH 2 CH = O + KMnO 4 + H 2 SO 4! 18) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Στη θερµοκρασία 37 ο C, τα ουδέτερα υδατικά διαλύµατα έχουν ph µικρότερο του 7. ε. Οι φαινόλες είναι ισχυρότερα οξέα από τις αλκοόλες. 19) ίνεται η οργανική ένωση C 4 Η 2 =C 3 Η-C 2 XC 1 Η της οποίας τα άτοµα άνθρακα αριθµούνται από 1 έως 4, όπως φαίνεται παραπάνω. α. Πόσοι δεσµοί σ (σίγµα) και πόσοι δεσµοί π (πι) υπάρχουν στην ένωση; β. Μεταξύ ποιων ατόµων σχηµατίζονται οι π δεσµοί; γ. Να αναφέρετε τι είδος υβριδικά τροχιακά έχει κάθε άτοµο άνθρακα της ένωσης. 20) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και συντελεστές) τις χηµικές εξισώσεις: α. CH 3 CΗ=CH 2 + ΗCl! κύριο προϊόν β. CH 3 -C H-C H-CH-CH 3 + ΝαΟΗ ( αλκοόλη, θ κύριο προϊόν J CH 3 γ. ΗCΟΟΗ + CH 3 CH 2 ΟΗ 9 Η+ δ. ν CH 2 =CΗ-CH=CH 2 ) πολυµερισµός 1,4 21) Το άζωτο έχει ατοµικό αριθµό Z=7. Στο µόριο του αζώτου (N 2 ) σχηµατίζονται: α. Ένας σ και δύο π δεσµοί β. Τρεις σ δεσµοί γ. Ένας π και δύο σ δεσµοί δ. Τρεις π δεσµοί. 22) Στο µόριο του CH 2 =CH 2 ανάµεσα στα άτοµα του C και στα άτοµα του Η δηµιουργούνται σ δεσµοί του τύπου sp 2 -s. Τα δύο άτοµα του C συνδέονται µεταξύ τους µε ένα δεσµό του τύπου και ένα δεσµό του τύπου. 23) Οργανική ένωση (Α) µε µοριακό τύπο C 3 H 8 O οξειδώνεται και δίνει οργανικό προϊόν (Β), το οποίο ανάγει το αντιδραστήριο Fehling. α) Να βρείτε το συντακτικό τύπο της ένωσης (Α) αιτιολογώντας την απάντησή σας. β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης της ένωσης (Β) µε το αντιδραστήριο Fehling. 24) Σωστού - λάθους i) Η προπανάλη και η προπανόνη µπορούν να διακριθούν µεταξύ τους µε επίδραση φελίγγειου υγρού. ii) Η φαινόλη (C 6 H 5 OH) δεν αντιδρά µε υδατικό διάλυµα NaΟH.

4 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 4 iii) Το Buna είναι ένα πολυµερές που προκύπτει από πολυµερισµό του αιθυλενίου. iv) Η χλωρίωση του CH 4 παρουσία διάχυτου φωτός οδηγεί στο σχηµατισµό µίγµατος χλωροπαραγώγων. v) Κατά την ογκοµέτρηση διαλύµατος HCΙ µε πρότυπο διάλυµα ΝaΟΗ, στο ισοδύναµο σηµείο το διάλυµα έχει ph=7 (στους 25 C). 25) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CH 3 -CH 2 -C H-CH 3 + ΝαΟΗ ( Βr CH 3 -CH 2 -CH 2 -Cl + ΝαΟΗ # Η 2Ο 26) Αφού µελετήσετε τις παρακάτω εξισώσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). + Να (Β) + Η 2 * C 3 Η 8 Ο (Α) αλκοόλη, θ + Ε Α + Β + Γ (όπου Α κύριο προϊόν) + ΚΜnΟ 4 + Η 2 SΟ 4 C3 Η 6 Ο ) Κατά την επίδραση αντιδραστηρίου Grignard (RMgΧ) σε φορµαλδεΰδη (ΗCHO) και υδρόλυση του προϊόντος προκύπτει α. πρωτοταγής αλκοόλη. β. δευτεροταγής αλκοόλη. γ. τριτοταγής αλκοόλη. δ. πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής αλκοόλη, ανάλογα µε το είδος του αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) που χρησιµοποιήθηκε. 28) Στο µόριο του αιθινίου Η C C H υπάρχουν α. 2σ και 3π δεσµοί. β. 4σ και 1π δεσµοί. γ. 1σ και 4π δεσµοί. δ. 3σ και 2π δεσµοί. 29) ίνεται η χηµική ένωση 2-βρωµοβουτάνιο (CH 3 -CH 2 -C Η-CH 3 ), η οποία υφίσταται κατεργασία µε Β r αλκοολικό διάλυµα ΝaOH. α. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που οδηγεί στην παραγωγή του κύριου οργανικού προϊόντος. β. Να διατυπώσετε τον κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο καθορίζεται το κύριο οργανικό προϊόν της αντίδρασης. 30) Σωστού - λάθους α. Με την επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) σε φορµαλδεΰδη (HCHO) και υδρόλυση του προϊόντος προκύπτει πρωτοταγής αλκοόλη (RCH 2 OH) και Mg(OH)X. β. Το οξικό οξύ (CH 3 COOH) αντιδρά µε την αµµωνία (NH 3 ). γ. είκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το ph του διαλύµατος στο οποίο προστίθενται. δ. Το διάλυµα που περιέχει CH 3 COOH και HCl είναι ρυθµιστικό διάλυµα. 31) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις:

5 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 5 α. CH 3 -C H-CH 3 + ΝαΟΗ ) αλκοολικό δλµα Η 2 Ο Cl β) NH 3 + Η 2 Ο! Γ + γ) CH 3 C = CHCH 3 + HBr! E (κύριο προϊόν) CH 3 32) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε χηµική αντίδραση (Στήλη Ι) την κατηγορία οργανικών αντιδράσεων (Στήλη ΙΙ) στην οποία αυτή ανήκει, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι (χηµική αντίδραση) α. CH 3 C H = CH 2 + HBr! CH 3 CHCH 3 Βr β. CH 3 CH 2 CH 2 OH ' π H 2SO C γ. CH 3 CH 2 Cl + NH 3! CH 3 CH 2 NH 2 + HCl CH 2 = CHCH 3 + H 2 O Στήλη ΙΙ (κατηγορία οργανικών αντιδράσεων) 1. Προσθήκη 2. Απόσπαση 3. Υποκατάσταση 4. Πολυµερισµός 1, 4 33) Κατά την επίδραση αντιδραστηρίου Grignard (RMgΧ) σε φορµαλδεΰδη (ΗCHO) και υδρόλυση του προϊόντος προκύπτει α. πρωτοταγής αλκοόλη. β. δευτεροταγής αλκοόλη. γ. τριτοταγής αλκοόλη. δ. πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής αλκοόλη, ανάλογα µε το είδος του αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) που χρησιµοποιήθηκε. 34) Στο µόριο του αιθινίου Η CXC H υπάρχουν α. 2σ και 3π δεσµοί. β. 4σ και 1π δεσµοί. γ. 1σ και 4π δεσµοί. δ. 3σ και 2π δεσµοί. 35) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά µε NaOH; α. C 6 H 5 OH β. CH 3 COOH γ. CH 3 CH 2 Cl δ. CH 3 CH 2 OH 36) Σωστού - λάθους i) Τα καρβοξυλικά οξέα διασπούν τα ανθρακικά άλατα. ii) Στην αντίδραση CH 2 = CH 2 + Br 2 CH 2 Br CH 2 Br, το Br ανάγεται. iii) Το HCl αντιδρά τόσο µε τη µεθυλαµίνη (CH 3 NH 2 ) όσο και µε το αιθένιο (CH 2 =CH 2 ). iv) Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. v) Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν µε κετόνες και µετά από υδρόλυση του ενδιάµεσου προϊόντος δίνουν δευτεροταγείς αλκοόλες. 37) Σωστού - λάθους i) Τα καρβοξυλικά οξέα RCOOH και οι αλκοόλες ROH αντιδρούν µε νάτριο (Na). ii) Τα αλκίνια του τύπου R CXCH αντιδρούν µε Νa. iii) Η προπανόνη οξειδώνεται από το αντιδραστήριο Tollens (αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 ).

6 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 6 38) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CH 3 -CH 2 -Cl + CH 3 -COONa A + B CH 3 -CH 2 -ΟΗ + SOCl 2 Γ + + Ε 39) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά αντιδράσεων, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). CH 3 -CH=CH-CH 3 & +Βr 2/CCl 4 (A) + ) +2NaOH,αλκ, θ (B)( Η 2Ο, καταλύτες καρβονυλική ένωση (Γ) 40) Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας και να συµπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις α. HC X CH + Η 2 Ο ) Η SSΟ 4 /ΗgSΟ 4 -Ηg β. CH 3 -C X Ν + 2Η 2! γ. CH 3 CΙ + CH 3 -CH 2 -ONa! 41) Να συµπληρώσετε στο τετράδιο σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CH 3 CH 2 OH ) + πυκh 2SO C Α+ Β CH 3 - C -O-CH 2 CH 2 CH 3 + Η 2 Ο " Η+ Ο Γ + 42) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιο σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). Αντιδραστήριο % Αλκένιο $ + Η 2Ο C3 Η 7 ΟΗ ΚΜnΟ 4/Η + C 3 Η 6 Ο & Fehlling δεν αντιδρά (Α) (Β) (Γ) κύριο προϊόν 43) Η ένωση CH 3 CHBr 2 µπορεί να προκύψει µε προσθήκη HBr στην ένωση α. CH 2 =CH 2 β. CH 2 =CH - Cl γ. Br - CH = CH - Br δ. CH CH 44) Στο µόριο του CH 2 =CH-CΙ, ο δεσµός σίγµα (σ) µεταξύ των ατόµων του άνθρακα προκύπτει µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών α. sp 3 sp 3 β. sp sp γ. sp 2 sp δ. sp 2 sp 2 45) Σωστού - λάθους i) Σύµφωνα µε τον κανόνα του Saytseff, κατά την απόσπαση µορίου ΗΑ από οργανική ένωση, το Η αποσπάται ευκολότερα από το τριτοταγές άτοµο άνθρακα και λιγότερο εύκολα από το δευτεροταγές. ii) Η προσθήκη νερού στην ένωση CH CH δίνει ως τελικό προϊόν τη σταθερή ένωση CH 2 =CHOH. iii) Στο HCXCH τα δυο άτοµα του άνθρακα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα σ και δυο π δεσµούς. iv) Από τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα (RCOOH) µόνο το µεθανικό οξύ (HCOOH) παρουσιάζει αναγωγικές ιδιότητες. v) Η αφυδραλογόνωση του 2 χλωροβουτανίου δίνει ως κύριο προϊόν το 2 βουτένιο. vi) Αν ένας υδρογονάνθρακας αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCΙ 4, τότε αυτός είναι αλκένιο. 46) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά µε αλκοολικό διάλυµα NaOH;

7 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 7 α. CH 3 CH 2 CH 3 β. CH 3 CH 2 OH γ. CH=C-CH 3 δ. CH 3 CH 2 CH 2 C1 47) ιαθέτουµε τις οργανικές ενώσεις προπανικό οξύ (CH 3 CH 2 COOH), προπανάλη (CH 3 CH 2 CHO) και 1- βουτίνιο (CHZCH 2 CH 3 ) καθώς και τα αντιδραστήρια: αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου χαλκού I (CuCl/NH 3 ), όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO 3 ), φελίγγειο υγρό (CuSΟ 4 / NaOH). Να γράψετε στο τετράδιο σας: i) για καθεµιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις το αντιδραστήριο µε το οποίο αντιδρά. ii) σωστά συµπληρωµένες (σώµατα και συντελεστές) τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατοποιηθούν, όταν η καθεµιά οργανική ένωση αντιδράσει µε το αντιδραστήριο που επιλέξατε. 48) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CH 3 CXCH + 2 HCl! A (κύριο προϊόν) CH 3 CXCΝα + CH 3 CH 2 Cl! Β + Γ 49) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). 50) O δεσµός π (πι) προκύπτει µε επικάλυψη τροχιακών τύπου: α. s s β. sp 3 p γ. p p δ. sp 2 s 51) Σε τέσσερα δοχεία 1, 2, 3 και 4 περιέχονται οι ενώσεις: 2 βουτανόλη (CH 3 CH(OH)CH 2 CH 3 ), αιθανικός αιθυλεστέρας (CH 3 CΟΟCH 2 CH 3 ), βουτανικό οξύ (CH 3 CH 2 CH 2 CΟΟH) και 1 βουτανόλη (CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 ΟΗ). Σε κάθε δοχείο περιέχεται µόνο µία ένωση. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο κάθε δοχείο, αν γνωρίζετε ότι: i) Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο και δεν δίνει την αλογονοφορµική αντίδραση. ii) Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 3, όταν αντιδράσει µε όξινο διάλυµα K2Cr2O7, δίνει οργανικό προϊόν που δεν αντιδρά µε το αντιδραστήριο Tollens. iii) H ένωση που περιέχεται στο δοχείο 4 αντιδρά µε διάλυµα Na 2 CO 3 και εκλύεται αέριο CO 2 52) Η χηµική εξίσωση CH 3 - CH-CH 2 + ΝαΟΗ & αλκοόλη CH 3 -CΗ=CH 2 + ΝαΒr + H 2 O Br H είναι αντίδραση α. προσθήκης. β. υποκατάστασης. γ. οξέος-βάσης. δ. απόσπασης. CH 3 CH 2 CH 2 Cl % +ΝαΟΗ (Α) $ +Η 2Ο (Β) & +Κ 2 Cr 2 Ο 7 Αλκοόλη Η (Γ) + κύριο προϊόν 53) Σωστού λάθους. i) Το αντιδραστήριο Fehling (Φελίγγειο υγρό) είναι αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3. ii) Tο προπίνιο (CH 3 C CH) έχει ιδιότητες οξέος.

8 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 8 iii) Σύµφωνα µε τον κανόνα του Markovnikov: όταν ένα µόριο ΑΒ προστίθεται στο διπλό δεσµό ενός µη συµµετρικού αλκενίου, το κύριο προϊόν της αντίδρασης είναι αυτό που προκύπτει από την προσθήκη του θετικού τµήµατος (το οποίο είναι συνήθως Η δ+ ) στον άνθρακα µε τα λιγότερα υδρογόνα. iv) Οι κετόνες αντιδρούν µε το αντιδραστήριο Tollens (αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου). 54) Σωστού λάθους. i) Κατά την επικάλυψη p-p ατοµικών τροχιακών προκύπτουν πάντοτε π δεσµοί. ii) Κατά τον υβριδισµό ενός s και ενός p ατοµικού τροχιακού προκύπτουν δύο sp υβριδικά τροχιακά. iii) Η αντίδραση µιας οργανοµαγνησιακής ένωσης µε κετόνη δίνει ως προϊόν το αντίστοιχο οργανικό οξύ. iv) Κατά την επικάλυψη p-p ατοµικών τροχιακών προκύπτουν πάντοτε π δεσµοί. v) Κατά τον υβριδισµό ενός s και ενός p ατοµικού τροχιακού προκύπτουν δύο sp υβριδικά τροχιακά. 55) Σωστού λάθους. i) Κατά την αλογόνωση του µεθανίου παρουσία διάχυτου φωτός λαµβάνεται µίγµα προϊόντων. ii) Η προπανάλη είναι η µοναδική αλδεΰδη που δίνει την αλογονοφορµική αντίδραση. iii) Στο µόριο του αιθυλενίου κάθε άτοµο άνθρακα έχει τρία sp 2 υβριδικά τροχιακά. iv) Τα τροχιακά µε τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθµό n συγκροτούν µια υποστιβάδα. v) Οι αλκοόλες αντιδρούν µε ΝaΟΗ. 56) Σωστού λάθους. i) Το µεθανικό οξύ µπορεί να αποχρωµατίσει όξινο διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου. ii) Με αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων προκύπτουν αλκοόλες. iii) Στο µόριο του αιθυλενίου, τα δύο άτοµα C συνδέονται µεταξύ τους µε ένα σ δεσµό του τύπου sp 2 sp 2 και ένα π δεσµό. iv) Κατά την αντίδραση προπινίου µε περίσσεια HCl, προκύπτει ως κύριο προϊόν το 1,2 διχλωροπροπάνιο. v) Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται σε απόλυτο αιθέρα. 57) ίνονται οι παρακάτω οργανικές ενώσεις που έχουν όξινες ιδιότητες: CH 3 COOH, C 6 H 5 OH, CH 3 C CH, CH 3 CH 2 OH. α. Nα τις κατατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος ως οξέα. β. Να γράψετε τις συζυγείς τους βάσεις και να τις κατατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος. 58) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: HCYCH + H 2 O & καταλύτες Α (τελικό σταθερό προϊόν) CH 3 - C -CH 3 +HCN! B O 59) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. CH 3 CH 2 MgCl & +H 2O A + Mg(OH)Cl + CH 3 CHO ενδιάµεση ένωση % + Η 2 Ο Β % +SOCl 2 Γ 60) Στο µόριο του CH 2 =CH-CH=CH 2 υπάρχουν: α. 8σ και 3π δεσµοί. β. 9σ και 2π δεσµοί. γ. 10σ και 1π δεσµοί. δ. 8σ και 2π δεσµοί.

9 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 9 61) Από τις παρακάτω ενώσεις: Βουτάνιο CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 1 Bουτίνιο CH 3 CH 2 C CH 1 Βουτένιο CH 3 CH 2 CΗ=CH 2 2 Βουτένιο CH 3 CH=CH-CH 3 i) ποιες µπορούν να αποχρωµατίσουν διάλυµα Br 2 /CCl 4 ; ii) ποια αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου χαλκού Ι (CuCl/NH 3 ); Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης. iii) ποια δίνει, µε προσθήκη HCl, ένα µόνο προϊόν; 62) Στο µόριο της CH 3 CH 2 CH 2 CH=O υπάρχουν α)10 σ και 3 π δεσµοί. β) 9 σ και 4 π δεσµοί. γ) 13 σ δεσµοί. δ) 12 σ και 1 π δεσµοί. 63) Να αντιστοιχίσετε την καθεµιά από τις ενώσεις της Στήλης Ι, µε τη σωστή ονοµασία της στη Στήλη ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ (µία ονοµασία στη Στήλη ΙΙ περισσεύει). Στήλη Ι 1. CH 3 CΝ 2. CH 3 CHO 3. CH 3 CH 2 CH 2 OH 4. CH 3 COONa 5. CH 3 COOCH 2 CH 3 Στήλη ΙΙ α. 1-προπανόλη β. αιθανικό νάτριο γ. αιθανονιτρίλιο δ. αιθανικός αιθυλεστέρας ε. προπανάλη στ. αιθανάλη 64) ίνονται οι παρακάτω οργανικές ενώσεις: προπάνιο CH 3 CH 2 CH 3, προπένιο CH 3 CH=CH 2, προπίνιο CH 3 C CH, προπανάλη CH 3 CH 2 CHO. i) Ποιες από αυτές µπορούν να αποχρωµατίσουν ένα διάλυµα Br 2 σε CCl 4 ; ii) Ποια αντιδρά µε Na; iii) Ποια αντιδρά µε αντιδραστήριο Tollens; 65) Οργανική ένωση Α, η οποία αποχρωµατίζει διάλυµα Βr 2 σε CCl 4, είναι οπωσδήποτε: i) αλκένιο. ii) αλκίνιο. iii) αλκάνιο. iv) ακόρεστη ένωση. 66) ίνεται η οργανική ένωση της οποίας τα άτοµα άνθρακα αριθµούνται από 1-4. i) Πόσοι δεσµοί σ (σίγµα) και πόσοι δεσµοί π (πι) υπάρχουν στην ένωση; ii) Να αναφέρετε το είδος των υβριδικών τροχιακών που έχει κάθε άτοµο άνθρακα της ένωσης. iii) Να προτείνετε ένα τρόπο διάκρισης της παραπάνω ένωσης από το 2 - βουτίνιο (CH 3 C CCH 3 ). 67) Από τις παρακάτω ενώσεις: Βουτάνιο CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 1 Bουτίνιο CH 3 CH 2 C CH 1 Βουτένιο CH 3 CH 2 CΗ=CH 2 2 Βουτένιο CH 3 CH=CH-CH 3 i) ποιες µπορούν να αποχρωµατίσουν διάλυµα Br 2 /CCl 4 ; ii) ποια αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου χαλκού Ι (CuCl/NH 3 ); Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης. iii) ποια δίνει, µε προσθήκη HCl, ένα µόνο προϊόν;

10 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 10 68) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. +ΚCΝ +2Η CH 3 C=CH 2 + ΗC;! Α (κύριο προϊόν) % Β % 2 Γ 69) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CΟΟΝa α) +KMnO 4 + H 2 SO 4! COONa β) CH 3 CH 2 CHCH 3 + ΝaOH % αλκοόλη κύριο προϊόν Βr γ) CH 3 C CH 3 + CH 3 ΜgC;! ενδιάµεσο προϊόν $ +Η 2Ο Ο 70) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις σωστά συµπληρωµένες. i) Οι αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. ii) Ο πολυµερισµός που γίνεται µε δύο ή περισσότερα είδη µονοµερούς ονοµάζεται. iii) Ένα οξύ κατά Brönsted-Lowry αποβάλλει πρωτόνιο και µετατρέπεται στη του βάση. 71) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της χηµικής µετατροπής της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης ΙΙ, το οποίο αντιστοιχεί στο χαρακτηρισµό της αντίδρασης µε την οποία η χηµική µετατροπή πραγµατοποιείται. Ένας χαρακτηρισµός στη Στήλη ΙΙ περισσεύει. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. προπένιο 2-βρωµοπροπάνιο α. υποκατάσταση 2. µεθάνιο χλωροµεθάνιο β. απόσπαση 3. προπένιο πολυπροπένιο γ. προσθήκη 4. 2-προπανόλη προπένιο δ. υδρόλυση ε. πολυµερισµός 72) Σε κάθε µία από τέσσερις φιάλες περιέχεται µόνο µία από τις παρακάτω υγρές οργανικές ενώσεις: CH 3 CH 2 CH 2 ΟΗ, CH 3 C ΗCH 3, CH 3 C CH 3, CH 3 CH 2 ΟCH 2 CH 3. Να εξετάσετε πώς µπορούµε να ταυτοποιήσουµε το περιεχόµενο της κάθε φιάλης, αν διαθέτουµε µόνο τα αντιδραστήρια: α. υδατικό διάλυµα Ι 2 /NaΟΗ β. µεταλλικό νάτριο. 73) Να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: CH 3 -CYCΗ + CuC; + ΝΗ 3! Α + Β CH 3 CH 2 ΟΗ + SΟC; 2! Γ + + Ε ΟΗ 74) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. Ο

11 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 11 (Α) C 4 Η 10 Ο ) πυκν ό Η 2 SΟ C +ΚΜnΟ 4 /Η + CH 3 C HCΟΟΗ CH 3 Β & +Η-ΟΗ Γ 75) Η χηµική εξίσωση CH 3 CH 2 C; +ΝaOH ) υδατικό διάλυµα CH 3 CH 2 OH +NaCl είναι αντίδραση α. υποκατάστασης. β. απόσπασης. γ. οξείδωσης-αναγωγής. δ. προσθήκης. 76) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ζεύγος αντιδρώντων (Στήλη Ι) το οργανικό προϊόν που σχηµατίζεται (Στήλη ΙΙ), γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α. CΗYCΗ ) Η 2SΟ 4 /Ηg/ΗgSΟ 4 1. CH 2 =CΗCH 3 β. CH 3 CΗΒrCH 3 +NaOH! 2. CH 3 CH 2 CΟΟΝα γ. CH 3 Cl +CH 3 CH 2 ONa! 3. CH 3 CΗΟ δ. CH 3 CH 2 COOH +NaOH! 4. CΗYCCH 3 5. CH 3 ΟCH 2 CH 3 77) ίνεται η ισορροπία: CH 3 COOH + CN - 7 CH 3 CΟΟ - + ΗCΝ. α. Ποια από τα µόρια και ιόντα που συµµετέχουν στην ισορροπία αυτή συµπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις κατά Brönsted-Lowry. β. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση ευνοείται η παραπάνω ισορροπία, αν η σταθερά ιοντισµού του CH 3 COOH είναι 10-5 και η σταθερά ιοντισµού του HCN είναι Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Οι σταθερές ιοντισµού αναφέρονται στην ίδια θερµοκρασία και σε υδατικά διαλύµατα. 78) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α. CH 3 CH 2 COOCH 3 +H 2 O 9 Η+ β. HCHO+CH 3 CH 2 MgCl! ενδιάµεσο προϊόν % +Η 2Ο 79) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχει τους περισσότερους σ δεσµούς; α. CH 2 =CH CH=CH 2. β. CH 3 CH 2 CH 3. γ. CH 3 CH=CH 2. δ. CHYC CH 3. 80) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις:

12 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 12 α. CH2=C - CH=CH 2 ( πολυµερισµός Cl C l β. CH 3 -CH 2 -C -CH 3 + ΝaOH ' αλκοόλη, Θ (κύριο προϊόν) Cl γ. CH 3 -CH 2 -CH-ΜgCl + Η 2 Ο! CH 3 δ. CH 3 -CYC-Νa + H 3 C-CH-Cl! CH 3 81) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Το υδατικό διάλυµα της φαινόλης είναι όξινο. β. Κατά την προσθήκη Η 2 σε νιτρίλιο παράγεται αµίνη. γ. Με επίδραση νερού στα αντιδραστήρια Grignard προκύπτουν κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες. δ. Οι αλδεΰδες οξειδώνονται και µε πολύ ήπια οξειδωτικά µέσα. 82) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις σωστά συµπληρωµένες: CH 3 CH 2 CH=CH 2 + HBr! Α (κύριο προϊόν) CH 3 CH 2 CH 2 CHBr 2 +2ΝaOH & αλκοόλη B + 2Γ + 2Η 2 Ο 83) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. CH 3 -CH-CH 3 ' +Κ 2Cr 2 O 7 /H + A $ +HCN B % +H 2O Γ ΟΗ 84) Στο µόριο του αιθυλενίου (CH2=CΗ2) ο π δεσµός προκύπτει µε επικάλυψη των τροχιακών α. sp 2 s β. sp 2 px γ. p z p z δ. sp 2 sp 2 85) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α. CH 3 CH 2 CHO + CuSO 4 + NaOH β. CH 3 CH 2 Cl + CH 3 CH 2 COONa γ. C 6 H 5 OH + NaOH δ. CH 3 CH 2 CN + H 2 O # Η+ 86) Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις τα άτοµα του άνθρακα εµφανίζουν sp 2 υβριδισµό; α. CH 3 -CH 3 β. CH 2 =CH 2 γ. HC CH δ. CH 4 87) Η οργανική ένωση µε συντακτικό τύπο Η C =Ο ανήκει: ΟΗ α. στις αλκοόλες β. στους εστέρες γ. στα καρβοξυλικά οξέα δ. στις αλδεΰδες 88) Ποια από τις επόµενες χηµικές ενώσεις οξειδώνεται προς CO 2, ενώ το υδατικό της διάλυµα εµφανίζει βασικό χαρακτήρα; α. CH 3 ΟΗ β. HCOONa γ. HCOOH δ. HCHO

13 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 13 89) Οι ενώσεις CH 3 COOH, CH 3 C CH, C 6 H 5 OH και C 2 H 5 OH εµφανίζουν ιδιότητες oξέος κατά Brönsted- Lowry. α) Να διατάξετε τα παραπάνω οξέα κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος. β) i. Ποιες από τις ενώσεις αυτές αντιδρούν µε NaOH; ii. Ποια από τις ενώσεις αυτές αντιδρά µε Na 2 CO 3 ; γ) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. 90) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. β. Η αντίδραση αλκυλαλογονιδίου µε αλκοξείδιο του νατρίου (RONa) οδηγεί στον σχηµατισµό εστέρα. γ. Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν µε το νερό και δίνουν αλκάνια. δ. Στο µόριο του προπινίου CH C CH 3 υπάρχει ένας π δεσµός. 91) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις σωστά συµπληρωµένες: α. CH 3 C XCΗ + ΗΟΗ ' καταλύτες Α (τελικό προϊόν) β. CH 3 CΟΟCH 2 CH 3 + ΗΟΗ 9 Η+ Β + Γ 92) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α και Β. C Η 3 ενδιάµεσο +Η Α + Β & 2 Ο προϊόν Η 3 C- C -CH -Μg(ΟΗ)Χ 3 Αντιδραστήριο Καρβονυλική ένωση CH Grignard 3 93) Με την επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) σε προπανόνη (CH 3 COCH 3 ) και υδρόλυση του προϊόντος προσθήκης προκύπτει: α. πρωτοταγής αλκοόλη. β. δευτεροταγής αλκοόλη. γ. τριτοταγής αλκοόλη. δ. καρβοξυλικό οξύ. 94) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Το πολυµερές [ CH 2 CH=CH CH 2 ] ν προέρχεται από πολυµερισµό της ένωσης CH 3 CH=CH CH 3. β. Από την αντίδραση της µεθανάλης (ΗCHO) µε το κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard µπορεί να προκύψει η µεθανόλη (CH 3 OH). 95) Σε τέσσερα δοχεία 1, 2, 3 και 4 περιέχονται οι ενώσεις αιθανόλη (CH 3 CH 2 OH), αιθανάλη (CH 3 CHΟ), προπανόνη (CH 3 CΟCH 3 ) και αιθανικό οξύ (CH 3 CΟΟH). Σε κάθε δοχείο περιέχεται µία µόνο ένωση. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο κάθε δοχείο, αν γνωρίζετε ότι: α. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 2 και 4 αντιδρούν µε Νa. β. Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 2 αντιδρά µε Νa 2 CO 3. γ. Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου (αντιδραστήριο Tollens). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. εν απαιτείται η αναγραφή χηµικών εξισώσεων. 96) Η χηµική εξίσωση είναι αντίδραση CH 3 CH 2 ΟΗ + SOCl 2 CH 3 CH 2 Cl + SO 2 + HCl

14 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 14 α. υποκατάστασης. β. πολυµερισµού. γ. οξείδωσης-αναγωγής. δ. προσθήκης. 97) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 170 C α. CH 3 -C Η-CH 2 -CH 3 ( κύριο προϊόν +. πυκνό Η 2 SΟ 4 ΟΗ β. CH 3 C N + 2H 2 γ. CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa + 98) Από τις οργανικές ενώσεις CH 3 C CCH 3 (A), CH 3 CH 2 C CH (B), CH 3 CH 2 OH (Γ) και CH 3 CH 2 OΝa ( ) εµφανίζουν όξινες ιδιότητες: α. µόνον η Β. β. οι Α και Β. γ. οι Β, Γ και. δ. οι Β και Γ. 99) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α. CH 3 CH 2 C CH + 2HCl κύριο προϊόν β. CH 3 CH 2 C Ν + Η 2 C H 3 γ. CH 3 CΗC ΗCH 3 + ΝaOH ) αλκοολικό διάλυµα κύριο προϊόν Cl 100) Το σύνολο των δεσµών που υπάρχουν στο µόριο του CH 2 =C=CH 2 είναι: α. 4σ και 4π β. 2σ και 6π γ. 6σ και 2π δ. 5σ και 3π 101) Να αντιστοιχίσετε τα αντιδρώντα της Στήλης Ι µε το σωστό οργανικό προϊόν της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ. (Ένα οργανικό προϊόν της Στήλης ΙΙ περισσεύει). Στήλη Ι (Αντιδρώντα) Στήλη ΙΙ (Οργανικό προϊόν) 1. CH 3 CH(OH)CH 3 +I 2 +ΝaOH α. CH 3 CH 2 COOΝa 2. CH 3 CH 2 CN+H 2 β. CH 3 CH 3 3. CH 3 CH 2 MgCl+H 2 O γ. CH 3 CH 2 COOH 4. CH 3 CH 2 COOH+ΝaOH δ. CH 3 COOΝa 5. CH 3 CH 2 CN+H 2 O ε. CH 3 CH 2 OH στ. CH 3 CH 2 CH 2 ΝH 2

15 Υλικό Φυσικής-Χηµείας ) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α. CH 3 C Η CH 3 + ΝaOH & αλκοόλη κύριο προϊόν Cl β. ΗCΟΟC Η CΗ 3 + NaOH CH 3 γ. C 6 Η 5 ΟΗ + NaOH

16 Υλικό Φυσικής-Χηµείας ) Κατά την προσθήκη του αντιδραστηρίου Grignard CH 3 CH 2 MgX στην καρβονυλική ένωση CH 3 CO CH 3 προκύπτει οργανική ένωση µε την υδρόλυση της οποίας παράγεται η αλκοόλη: C Η 3 α. CH 3 - C -CH 3 β. CH 3 -CH 2 -C Η-CH 2 -CH 3 ΟΗ ΟΗ C Η 3 C Η 3 γ. CH 3 -CH-C Η-CH 3 δ. CH 3 -C-CH 2 -CH 3 ΟΗ ΟΗ 104) Μπορούµε να διακρίνουµε µία αλκοόλη από ένα αιθέρα µε επίδραση µεταλλικού Νa. 105) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 106) Να αντιστοιχίσετε σε κάθε µία από τις οργανικές ενώσεις (Στήλη Ι) το σωστό προϊόν της πλήρους οξείδωσής της (Στήλη ΙΙ) γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ. (όλες οι οξειδώσεις γίνονται µε υδατικό διάλυµα KMnO 4 παρουσία H 2 SO 4 ). 107) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις:

17 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 17 α. Όλες οι αλκοόλες µε µοριακό τύπο C 4 H 10 O οξειδώνονται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής τους αλυσίδας. Μονάδες 6 108) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις σωστά συµπληρωµένες: 109) Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά χηµικών µετατροπών, να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ. 110) Nα γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β και Γ που προκύπτουν από τις παρακάτω χηµικές αντιδράσεις: β. Η προπανόνη οξειδώνεται µε το αντιδραστήριο Tollens (αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου). γ. Η προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) σε µεθανάλη (HCHO) οδηγεί τελικά, µετά από υδρόλυση του προϊόντος, στον σχηµατισµό πρωτοταγούς αλκοόλης. 111) Ο σχηµατισµός του διπλού δεσµού µεταξύ δύο ατόµων άνθρακα δηµιουργείται µε επικάλυψη: α. sp2 sp2 και p p τροχιακών. β. sp2 sp3 και p p τροχιακών. γ. sp sp και p p τροχιακών. δ. sp3 sp3 και p p τροχιακών. β. Το (COONa) 2 οξειδώνεται από το KMnO 4 µε την παρουσία Η 2 SO 4.

18 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 18 ε. Με πολυµερισµό της ένωσης 1,3-βουταδιένιοπροκύπτει το πολυµερές: 112) Κάθε µία από τις ενώσεις: πεντάνιο, 1-πεντένιο και 1- πεντίνιο, περιέχεται αντίστοιχα σε τρεις διαφορετικές φιάλες. Πώς θα ταυτοποιήσετε το περιεχόµενο κάθε φιάλης; Να γραφούν οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 113) Με αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 (αντιδραστήριο Τollens) αντιδρά η ένωση α. CH 3 COOH. β. CH 3 COCH 3. γ. CH 3 CH 3. δ. CH 3 CHO. 114) εσµός σ που προκύπτει µε επικάλυψη sp 2 -sp 2 υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση α. CH 3 CH 3. β. CH 2 =CH 2. γ. CH. CH δ. CH 4. β. Κατά την επίδραση αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) σε κετόνη και υδρόλυση του προϊόντος προκύπτει πρωτοταγής αλκοόλη. γ. Η φαινόλη (C 6 H 5 OH) αντιδρά µε υδατικό διάλυµα NaΟΗ. 115) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 116) Πόσα ηλεκτρόνια στο 12 Mg έχουν αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l=0; α. 4 β. 6 γ. 8 δ ) Ο δεσµός µεταξύ του 2 ου και του 3 ου ατόµου άνθρακα στην ένωση HC C CH=CH 2 δηµιουργείται µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών: α. sp 3 sp 3 β. sp sp 2 γ. sp 2 sp 3 δ. sp 3 sp 118) Σωστού - λάθους i) Κατά την προσθήκη ΗCl στο προπίνιο, προκύπτει ως κύριο προϊόν το 1,2 διχλωροπροπάνιο. ii) Κατά την προσθήκη Na σε αιθανόλη, παρατηρείται έκλυση αερίου.

19 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 19 iii) Κατά την προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση και στη συνέχεια υδρόλυση του προϊόντος, προκύπτει 2 υδροξυοξύ. iv) Οι εστέρες των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων διασπούν τα ανθρακικά άλατα, εκλύοντας διοξείδιο του άνθρακα. v) Το HCOONa όταν οξειδωθεί µε όξινο διάλυµα KMnO 4 παράγει διοξείδιο του άνθρακα. vi) Η επίδραση NaOH σε αλκυλαλογονίδιο µπορεί να οδηγήσει σε δύο διαφορετικά προϊόντα που ανήκουν σε διαφορετικές οµόλογες σειρές. 119) Κάθε µία από τις ενώσεις: HCH=O, HCOOH, CH 3 CH=O και CH 3 COOH, περιέχεται αντίστοιχα σε τέσσερις διαφορετικές φιάλες. Πώς θα ταυτοποιήσετε την ένωση που περιέχεται σε κάθε φιάλη, αν διαθέτετε µόνο τα εξής αντιδραστήρια: α. αντιδραστήριο Fehling, β. διάλυµα Ι 2 παρουσία NaOH, γ. όξινο διάλυµα KMnO 4. Να γράψετε τις παρατηρήσεις στις οποίες στηριχτήκατε για να κάνετε τις παραπάνω ταυτοποιήσεις. 120) Ουβριδισµός sp συναντάται στην ένωση: α. BeF 2 β. BF 3 γ. CH 4 δ. C 2 H 4 121) Κάθε µία από τις ενώσεις: 1 προπανόλη, 2 προπανόλη, προπανάλη, προπανόνη και προπανικό οξύ, περιέχεται αντίστοιχα σε πέντε διαφορετικές φιάλες. Πώς θα ταυτοποιήσετε την ένωση που περιέχεται σε κάθε φιάλη, αν διαθέτετε µόνο τα εξής αντιδραστήρια: α. Νa, β. όξινο διάλυµα KMnO 4, γ. διάλυµα Ι 2 παρουσία NaOH. 122) Προπένιο αντιδρά µε HCl και δίνει ένωση Α ( κύριο προϊόν). Η ένωση Α αντιδρά µε Mg, σε απόλυτο αιθέρα, και δίνει ένωση Β, η οποία στη συνέχεια αντιδρά µε µεθανάλη και δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ µε υδρόλυση δίνει οργανική ένωση. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων (oι οργανικές ενώσεις να γραφούν µε συντακτικούς τύπους). 123) Η ένωση CH 3 C C CH=CH CH 3 έχει : α. 9σ και 4π δεσµούς β. 5σ και 2π δεσµούς γ. 13σ και 3π δεσµούς δ. 11σ και 5π δεσµούς 124) Σε τέσσερα δοχεία περιέχεται κάθε µια από τις ενώσεις : βουτανάλη, βουτανόνη, βουτανικό οξύ, 2-βουτανόλη. Αν στηριχτούµε στις διαφορετικές χηµικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς µπορούµε να βρούµε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο ; Να γράψετε τα αντιδραστήρια και τις παρατηρήσεις στις οποίες στηριχτήκατε για να κάνετε τη διάκριση (δεν απαιτείται η γραφή χηµικών εξισώσεων ). 125) Σε τι διαφέρει β. το Buna S από το Buna Ν; 126) Πολυµερισµό 1,4 δίνει η ένωση: α. CH 2 CH CH 2 CH 3 β. CH 2 CH CH 2 CH CH 2 γ. CH 2 C(CH 3 ) CH CH 2 δ. CH 3 CH(CH 3 ) C CH

20 Υλικό Φυσικής-Χηµείας ) H ένωση που δίνει την αλογονοφορµική αντίδραση, αλλά δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens, είναι: α. CH 3 CH 2 CH(OH)CH 2 CH 3 β. CΗ 3 CH 2 COCH 3 γ. CΗ 3 CH O δ. CH 3 CH 2 COCH 2 CH 3 128) Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. (µονάδες 10) 129) o ένας από τους δεσµούς µεταξύ των ατόµων άνθρακα µεταβάλλεται α. από sp2-sp2 σε sp3-sp3 β. από sp-sp σε sp3-sp3 γ. από sp2-sp2 σε sp-sp3 δ. από sp-sp σε sp2-sp2 130) Να αναφέρετε: α. τρεις διαφορές µεταξύ των υβριδικών τροχιακών και των ατοµικών τροχιακών από τα οποία προέκυψαν. (µονάδες 3) β. δύο διαφορές µεταξύ της σταθεράς ιοντισµού και του βαθµού ιοντισµού ενός ασθενούς οξέος. α. Η µοναδική κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη, που δεν µπορεί να αφυδατωθεί προς αλκένιο, είναι η µεθανόλη. β. Κατά την εστεροποίηση του CH 3 CΟΟΗ µε την CH 3 CH 2 ΟΗ, το Η 2 Ο που προκύπτει, σχηµατίζεται από το ΟΗ του οξέος και το Η του ΟΗ της αλκοόλης. 131) Να διακριθούν µεταξύ τους οι ενώσεις: CH 3 ΟΗ, CH 3 CH 2 ΟΗ και CH 3 CH 2 CH 2 ΟΗ (µονάδες 3). Να γράψετε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που χρησιµοποιήσατε για τις παραπάνω διακρίσεις (µονάδες 3). 132) Το προπίνιο µε προσθήκη νερού, παρουσία καταλυτών, δίνει τελικά την ένωση Α. Η ένωση Α µε επίδραση ΗCN δίνει την ένωση Β. Η ένωση Β µε υδρόλυση, σε όξινο περιβάλλον, δίνει την οργανική ένωση Γ. Η ένωση Γ µε επίδραση ΝaHCO 3 δίνει την οργανική ένωση. Το προπίνιο αντιδρά µε Νa και δίνει την οργανική ένωση Ε. Η ένωση Ε µε επίδραση µεθυλοχλωρίδιου δίνει την ένωση Ζ. Η ένωση Ζ µε επίδραση Η 2 δίνει την ένωση Θ, η οποία µε ΗΙ δίνει την ένωση Λ. Η ένωση Λ µε Mg σε απόλυτο αιθέρα δίνει την ένωση Μ, η οποία, όταν αντιδράσει µε την ένωση Α, δίνει την ένωση Π. Η ένωση Π µε υδρόλυση δίνει την οργανική ένωση Σ. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ, Λ, Μ, Π, Σ. 133) Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η

21 Υλικό Φυσικής-Χηµείας ) Με προσθήκη νερού σε αλκίνιο, παρουσία Hg, HgSO 4 και H 2 SO 4, µπορεί να παραχθεί α. µόνο κετόνη β. καρβονυλική ένωση γ. κυανιδρίνη δ. αλκοόλη. 135) Το πολυµερές µε συντακτικό τύπο προκύπτει από τον πολυµερισµό του µονοµερούς 136) (Σ-Λ) α) Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται µε επίδραση Mg σε διάλυµα RX σε απόλυτο αιθέρα. β) Το µοναδικό οργανικό οξύ που εµφανίζει αναγωγικό χαρακτήρα είναι το µεθανικό οξύ. 137) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του νερού µε τις παρακάτω ενώσεις: α) CH 3 CN β) CH CH γ) CH 3 ΝΗ 2 Να αναγράψετε, όπου χρειάζεται, τις συνθήκες αντίδρασης. 138) α) Με βάση το σχήµα που ακολουθεί, να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ,, Ε, Ζ.

22 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 22 β) Να γράψετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: Γ + ΗCN E + H 2 O H + Na H + SOCl 2 α. Στην ένωση CH 3 COOH τα δύο άτοµα του άνθρακα έχουν sp3 υβριδικά τροχιακά. δ. Το προπενικό οξύ µπορεί να αποχρωµατίσει διάλυµα Br 2 σε CCl 4. Β2. α. Σε ένα δοχείο περιέχεται υγρή ένωση µε µοριακό τύπο C 3 H 8 O. Να γράψετε τους πιθανούς συντακτικούς τύπους της ένωσης. Πώς θα ταυτοποιήσετε την ένωση; Να γράψετε τα αντιδραστήρια και τις παρατηρήσεις στις οποίες στηριχθήκατε, για να κάνετε την παραπάνω ταυτοποίηση. εν απαιτείται η γραφή χηµικών εξισώσεων.

23 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 23 Ασκήσεις 1) 4,48 L αερίου αιθενίου, µετρηµένα σε κανονικές συνθήκες (stp), διοχετεύονται σε H 2 O (σε όξινο περιβάλλον) και παράγεται η οργανική ένωση (Α). Η ένωση (Α) αποµονώνεται και η ποσότητά της χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη (Ι) και (ΙΙ). α. Στο (Ι) µέρος της ένωσης (Α) προστίθεται ισοµοριακή ποσότητα SOCl 2. Να υπολογίσετε τον όγκο των ανόργανων αερίων προϊόντων της αντίδρασης σε κανονικές συνθήκες (stp). β. Το (ΙΙ) µέρος της ένωσης (Α) θερµαίνεται και αντιδρά πλήρως µε αλκαλικό διάλυµα ιωδίου (Ι 2 /ΝaΟΗ), οπότε σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα. β.1. Να γράψετε αναλυτικά τα στάδια και τη συνολική αντίδραση της ένωσης (Α) µε το αλκαλικό διάλυµα ιωδίου. β.2. Να υπολογίσετε τη µάζα του ιζήµατος. Όλες οι αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές. ίνονται τα ατοµικά βάρη: Η: 1, C: 12, I: 127. Εξετάσεις ) 0,5 mol CH 3 CH 2 OH αντιδρούν πλήρως µε SOCl 2 και προκύπτει η οργανική ένωση Α η οποία µε αλκοολικό διάλυµα ΝaOH µετατρέπεται πλήρως στην οργανική ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά µε την απαιτούµενη ποσότητα Βr 2 και προκύπτει η ένωση Γ, η οποία µε επίδραση αλκοολικού διαλύµατος ΝaOH, µετατρέπεται πλήρως στο αλκίνιο. α. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων και τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αλκινίου σε κανονικές συνθήκες (stp). Εσπερινά ) ίνονται οι παρακάτω µετατροπές: +RMgCl HCH=O % (B) % H 2 O (Γ) + Mg(OH)Cl ενδιάµεσο προϊόν (Γ) $ π. H 2SO C CH3 CH=CH 2 + H 2 O CH 3 CH=CH 2 % +Br 2/CCl 4 θερµό αλκοολικό ( )( ΚΟΗ (E) + 2KBr +2H 2 O διάλυµα (Ε) + Να! (Ζ) Η 2 R α. Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους των οργανικών ενώσεων (RMgCl), (B), (Γ), ( ), (Ε) και (Ζ). β. Με δεδοµένο ότι ο όγκος του αερίου Η 2 που εκλύεται είναι 1,12 L (µετρηµένο σε STP) και ότι η ποσότητα του CH 3 CH=CH 2 αποχρωµατίζει 0,5 L διαλύµατος Br 2 /CCl 4, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (mol/l) του Βr 2 στο διάλυµα Βr 2 / CCΙ 4. Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές και µονόδροµες. Εξετάσεις ) Σε CH 2 = CH 2 προστίθεται Η 2 Ο, σε κατάλληλες συνθήκες, και προκύπτει οργανική ένωση Α. Μια ποσότητα της ένωσης Α οξειδώνεται πλήρως µέχρι το τελικό προϊόν οξείδωσης Β. Έτσι προκύπτει υδατικό διάλυµα που περιέχει την ένωση Β µε συγκέντρωση 0,1 Μ. α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β. β. Αν το διάλυµα της ένωσης Β έχει ph = 3, να βρείτε τη σταθερά ιοντισµού Κ a της ένωσης Β. γ. Στην υπόλοιπη ποσότητα της ένωσης Α προστίθεται περίσσεια µεταλλικού Νa, οπότε προκύπτει η οργανική ένωση Γ. Σε ποσότητα CH 3 CH =CH 2 προστίθεται HCl και το κύριο προϊόν που παράγεται αντιδρά µε την ένωση Γ, σχηµατίζοντας την οργανική ένωση Ε.

24 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 24 Να γράψετε τις παραπάνω χηµικές αντιδράσεις. Εσπερινά ) ίνονται οι παρακάτω µετατροπές στις οποίες οι ενώσεις Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Λ είναι τα κύρια οργανικά προϊόντα. ίνεται ότι η ένωση είναι το οργανικό οξύ CΗ 3 CH 2 COOH. Α Μg απόλυτος αιθέρας Β ΗCΗ=Ο Γ +2Η 2 Ο CH 3 CH 2 CH 3 ΟΗ -Μg(ΟΗ)C: +Κ 2 Cr 2 Ο 7 ΚCΝ θ i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Ε, Ζ, Θ και Λ. ii) Να γράψετε την αντίδραση της πλήρους οξείδωσης της αλκοόλης CH 3 CH 2 CH 2 OH στο οξύ, µε διάλυµα διχρωµικού καλίου οξινισµένου µε θειικό οξύ (K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 ). iii) Πόσα ml διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 0,1 Μ απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση 0,06 mol της αλκοόλης; Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές και µονόδροµες. Εξετάσεις ) ίνεται η παρακάτω σειρά χηµικών εξισώσεων: C ν Η 2ν Ο (Α) ( διάλ.j 2 / ΚΟΗ Η 2 Ο Η 2 SΟ 4 (Β) + CH 3 CH 2 Χ! (Γ) + ΚΧ α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων (Α), (Β), (Γ) και ( ). β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα επί µέρους στάδια της αντίδρασης (Ι). γ. Ποσότητα 23g ΗCOOH αντιδρά πλήρως µε διάλυµα ΚΜnΟ 4 οξινισµένο µε Η 2 SΟ 4. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε STP) του αερίου προϊόντος της παραπάνω αντίδρασης. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, H=1, O=16. Η παραπάνω αντίδραση θεωρείται ποσοτική. Εξετάσεις Οµογενών ) Aπό 0,3 mol 2-προπανόλης CH 3 -C H-CH 3, παρουσία πυκνού Η 2 SO 4 και σε θερµοκρασία 170 C, O H προκύπτει οργανική ένωση Α. Η οργανική ένωση Α αντιδρά µε HCl και δίνει ως κύριο προϊόν την ένωση Β. Στην ένωση Β προστίθεται KCN και προκύπτει η οργανική ένωση Γ, η οποία υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον, δίνοντας το οργανικό οξύ. α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και. β. Να υπολογίσετε τα mol του οργανικού οξέος που παράγονται. γ. Να υπολογίσετε την ποσότητα του ΝaΟΗ, σε γραµµάρια, που απαιτείται για την εξουδετέρωση του οργανικού οξέος. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Na=23, O=16, H=1. Εσπερινά ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: Η + - Η 2 Ο CΗJ 3 + οργανικό άλας (Β) + ΚJ +

25 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 25 CΗJ 3 + Θ α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ και Θ. β. Ποιες από τις ενώσεις του διαγράµµατος, εκτός από την Ε, δίνουν επίσης την αλογονοφορµική αντίδραση; γ. Ποια από τις ενώσεις του διαγράµµατος αντιδρά µε Νa και ποια ανάγει το αντιδραστήριο Fehling (φελίγγειο υγρό); Να γραφούν οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. Εξετάσεις ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: CHI 3 +J 2 +NaOH δεν αντιδρά +CuCl+NH 3 % % % A (C 4 H 6 ) +H 2, Ni B +H 2O, H + Γ ( ΚΜnΟ 4,Η + Αλκίνιο αλκένιο +Η 2 Ο Ε καρβονυλική + Ζ αντιδραστήριο αιθέρας ενδιάµεσο ένωση Grignard προϊόν + J 2 +ΝαΟΗ A( C 4 H 9 OH) ' +K 2Cr 2 O 7 /H + B & CH 3MgX (ενδιάµεσο προϊόν) +Η 2 Ο Γ Η 2 SΟ C (κύριο προϊόν) ΗCXCΝα + Ζ (αλκυλοχλωρίδιο)! Θ % 2Η 2 /Νi i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ και Θ. ii) Να προτείνετε από µια χηµική δοκιµασία (αντίδραση) που να επιτρέπει τη διάκριση µεταξύ των ενώσεων: a) A και Γ b) και Θ Να γραφούν οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. iii) Η ένωση Α αντιδρά µε κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ, σε όξινο περιβάλλον, και παράγεται οργανικό προϊόν µε σχετική µοριακή µάζα ίση µε 130. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του οργανικού προϊόντος. Επαναληπτικές Ε.Λ ) Η αλδεΰδη CH 3 -CH 2 -CH=O ανάγεται προς την αλκοόλη Α. Η αλκοόλη Α οξειδώνεται πλήρως, µε KMnΟ 4 παρουσία H 2 SO 4, προς την οργανική ένωση Β. i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β. ii) Να γράψετε την αντίδραση οξείδωσης της αλκοόλης Α. iii) Να υπολογίσετε τα mol του ΚΜnΟ 4, που απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση 0,2 mol της αλκοόλης Α. Ε

26 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 26 iv) Οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µεταξύ τους σε όξινο περιβάλλον και δίνουν την ένωση Γ και νερό. Να γράψετε την αντίστοιχη χηµική αντίδραση. Εσπερινά ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: +ΚCΝ Θ $ +Η 2Ο Κ Η + C 3 Η 7 Cl $ +ΝαΟΗ Β % +Κ 2Cr 2 Ο 7 Υδατ. λµ Η + +Μg (άνυδρος αιθέρας) Γ & +J 2 /ΝαΟΗ κίτρινο ίζηµα + Ε (καρβονυλική ένωση)! (ενδιάµεσο προϊόν) +Η 2 Ο C 7 Η 15 ΟΗ Ζ (δεν οξειδώνεται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας) α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Κ. β. Η ένωση Β αντιδρά µε κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ, σε όξινο περιβάλλον, και παράγεται οργανικό προϊόν µε σχετική µοριακή µάζα ίση µε 116. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του οργανικού προϊόντος. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, O=16 και H=1. Επαναληπτικές Ε.Λ ) ίνεται το διάγραµµα των παρακάτω χηµικών µετατροπών: CH 3 CH 2 CΟΟΗ (Α) C 6 Η 12 Ο 2 $ Η 2Ο/Η + +ΚΜnΟ 4 /Η + (Β) + CH 3 CH 2 CΟΟΗ Απόλυτος αιθέρας CΗXCΗ +Η 2 Ο ) Ηg/ΗgSΟ 4/Η 2 SΟ 4 (ασταθής ένωση)! + Ε +SΟCl 2 (Ζ) ) π.η 2SΟ 4 /170 C (Κ) +J 2 +ΚΟΗ (Θ) + κίτρινο ίζηµα i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Κ. ii) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους οξείδωσης της οργανικής ένωσης Β σε CH 3 CH 2 COOH µε διάλυµα ΚΜηΟ 4 οξινισµένου µε H 2 SO 4 (KMnO 4 / H 2 SO 4 ) (µονάδες 5). Πόσα ml (Γ) +Μg ( ) (ενδιάµεσο προϊόν) +Η 2 Ο

27 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 27 διαλύµατος KMnO 4 0,1Μ οξινισµένου µε H 2 SO 4 απαιτούνται για την παραγωγή 0,02 mol CH 3 CH 2 COOH από την ένωση Β; Η παραπάνω αντίδραση θεωρείται µονόδροµη και ποσοτική. Εξετάσεις ) Σε CH 3 -CH=CH 2 προστίθεται H 2 Ο, σε κατάλληλες συνθήκες, και προκύπτει ως κύριο προϊόν η ένωση Α. Μια ποσότητα της ένωσης Α οξειδώνεται µε Κ 2 Cr 2 O 7 παρουσία Η 2 SO 4 προς την κετόνη Β. Μια άλλη ποσότητα της ένωσης Α αντιδρά µε SOCl 2 και δίνει την οργανική ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά µε Μg σε απόλυτο αιθέρα και δίνει την ένωση. i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων και τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και. ii) Η κετόνη Β αντιδρά µε την ένωση και δίνει το προϊόν Ε. Η Ε υδρολυόµενη δίνει την οργανική ένωση Ζ. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Ε και Ζ. iii) Να υπολογίσετε σε γραµµάρια την ποσότητα της ένωσης Γ που παράγεται από 0,2 mol της ένωσης Α. Η αντίδραση είναι ποσοτική. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, H=1, Cl=35,5. Εξετάσεις Εσπερινών ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: Α (C ν Η 2ν ) % +ΗC; % +ΚCΝ Ε ' +2Η 2Ο/Η + Ζ (κύριο προϊόν) +Η 2 Ο απόλυτος +Μg +2Η 2 αιθέρας Β Θ Λ (κύριο προϊόν) + ΚΜnΟ 4 /Η + +Η 2 Ο i) Να γράψετε Γ (CΗΟ) τους συντακτικούς τύπους Κ των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ. ii) Ποιες από τις οργανικές ενώσεις B, Λ, Z έχουν, κατά Brönsted Lowry, ιδιότητες οξέων και ποιες έχουν ιδιότητες βάσεων; iii) 0,5 mol της οργανικής ένωσης Β προστίθενται σε 500 ml διαλύµατος ΚΜnO 4 0,1 M οξινισµένου µε H 2 SO 4. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται, και να εξετάσετε αν θα αποχρωµατισθεί το διάλυµα του KMnΟ 4. Εξετάσεις Ε. Λ ) Σε CH 2 =CH 2 προστίθεται HBr και προκύπτει ως προϊόν η ένωση Α. Η ένωση Α αντιδρά µε KCN και δίνει την ένωση Β, η οποία µε υδρόλυση σε κατάλληλες συνθήκες δίνει την ένωση Γ. i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων. ii) Σε CH 2 =CH 2 προστίθεται Η 2 Ο σε κατάλληλες συνθήκες και προκύπτει ένωση. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση. iii) Να υπολογίσετε την ποσότητα της ένωσης, σε γραµµάρια, που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,3 mol της ένωσης Γ. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, H=1, Ο=16. Επαναληπτικές Εσπερινών ) ίνονται οι παρακάτω χηµικές µετατροπές:

28 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 28 Α +NaOH! B + Γ (C 4 H 8 O 2 ) +KMnO 4 /H + +SOCl 2 CO 2 R ' +Μg Απόλυτος αιθέρας Ε Γ ) K 2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 +E +Η Z # (ενδιάµεσο προϊόν) $ 2 Ο π. Η Κ ) 2 SΟ 4 /170 Θ (κύριο προϊόν) i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Κ. ίνεται ότι η ένωση Γ αντιδρά µε Ι 2 / NaOH και δίνει κίτρινο ίζηµα. ii) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των µετατροπών: Γ ) +Κ 2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 Z (µονάδες 3) Γ % +SOCl 2 iii) Μεθανόλη (CΗ 3 ΟΗ) αντιδρά µε Νa και δίνει οργανική ένωση Μ. Να γράψετε την χηµική εξίσωση της αντίδρασης των ενώσεων και Μ. Επαναληπτικές Ε.Λ ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: Α (C 4 Η 8 ) & +Βr 2/CCl 4 Β ) +2ΝaOH/αλκοόλη Γ ( +CuCl+NH 3 (ίζηµα) +Η 2 Ο/Η + (µονάδες 2) Ε ' Κ 2Cr 2 O 7 /H + Z α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ,, Ε και Ζ. 12 β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της οξείδωσης της ένωσης Ε στην ένωση Ζ από το όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7. 5 γ. Σ ένα δοχείο που περιέχει 100 ml διαλύµατος Br 2 σε CCl 4 περιεκτικότητας 4% w/v, προσθέτουµε 0,04 mol από την οργανική ένωση Α. δ. Να υπολογίσετε την ποσότητα του οργανικού προϊόντος Β που σχηµατίζεται, σε mol, αν η αντίδραση θεωρηθεί ποσοτική. Εξετάσεις Οµογενών ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: Ε(κύριο προϊόν) +Η 2 Ο/Η + CH 3 CH 2 CH 2 CΝ + ΚC; - +ΚCΝ Α % +NaOH Αλκ. λµ B ( πολυµερισµός Γ +Η 2 Ο/Η + +ΝaΟΗ +Βr 2 /CC: 4 υδατ. λµ +ΝaΟΗ/αλκ +Νa

29 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 29 i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ. ii) Να προτείνετε µια χηµική δοκιµασία (αντίδραση), που να επιτρέπει τη διάκριση µεταξύ των ενώσεων και Ε, και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (δεν απαιτείται η αναγραφή χηµικών εξισώσεων). iii) 0,2 mol της οργανικής ένωσης Κ διαβιβάζονται σε 0,5L διαλύµατος Βr 2 σε CCl 4 συγκέντρωσης 1,2Μ. Να εξετάσετε αν θα αποχρωµατιστεί το διάλυµα του Βr 2. Εξετάσεις Ε.Λ ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: Αντιδραστήριο Fehling ( Ε & KMnO4/H+ CΟ 2 R C ν Η 2ν Ο 2 Η 2 Ο/Η + Β + Γ Κ 2 Cr 2 Ο 7 /Η + +SΟC; 2 Ζ $ +Μg Θ # + (ενδιάµεσο προϊόν) $ +Η 2Ο Κ ΚΜnΟ 4 /Η + Β i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Κ. ii) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές) των παρακάτω µετατροπών: α) επίδραση νερού στη Θ. β) µετατροπή της σε Ε µε επίδραση αντιδραστηρίου Fehling. iii) Κατά την αντίδραση της ένωσης Γ µε SOCl 2 ο συνολικός όγκος των ανοργάνων αερίων που παράγονται είναι 1,12 L σε κανονικές συνθήκες (stp). Να υπολογίσετε τα mol της ένωσης Γ που αντέδρασαν. Η αντίδραση θεωρείται µονόδροµη και ποσοτική. Επαναληπτικές Εξετάσεις ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών:

30 Υλικό Φυσικής-Χηµείας 30 α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ,, Ε και Ζ. β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µεταξύ της ένωσης Β και του NaHCO 3. γ. Ποσότητα 0,1 mol της ένωσης B αντιδρά πλήρως µε NaHCO 3. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που εκλύεται σε STP συνθήκες. Εξετάσεις Οµογενών ) Η πρωτοταγής αλκοόλη C 3 H 7 OH (ένωση Α) οξειδώνεται προς προπανάλη C 2 H 5 CHO µε την επίδραση διαλύµατος Κ 2 Cr 2 O 7 παρουσία θειικού οξέος. Ποσότητα της προπανάλης αντιδρά µε HCN και δίνει την οργανική ένωση Β, η οποία υδρολύεται σε κατάλληλες συνθήκες και παράγει το υδροξυοξύ Γ. α. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων. β. Ποσότητα της προπανάλης αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 (αντιδραστήριο Tollens). Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης αυτής. γ. 24g της ένωσης Α αντιδρούν πλήρως µε SOCl 2. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης και να υπολογίσετε τα mol της οργανικής ένωσης που παράγονται. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C:12, H:1, O:16 Εξετάσεις Εσπερινών ) ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: (Θ) (Ε) + RΜgCl $ H 2O + (Γ) SOCl 2 H 2 /Ni I 2 /NaOH (Z) C 4 H 8 O 2 (A) $ NaOH (B) + (Γ) α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων ΚΜnΟ RMgCl,, Α, B, Γ,, Ε, Ζ και Θ. β. Να γράψετε αναλυτικά τα στάδια της αντίδρασης της ένωσης Ζ µε το αλκαλικό διάλυµα Ι 2.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα