Re-Branding Greece. «Η ςφμπραξθ του Κράτουσ και των Ελλθνικών επιχειριςεων ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ του Brand Name τθσ χώρασ μασ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Re-Branding Greece. «Η ςφμπραξθ του Κράτουσ και των Ελλθνικών επιχειριςεων ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ του Brand Name τθσ χώρασ μασ»"

Transcript

1 Re-Branding Greece «Η ςφμπραξθ του Κράτουσ και των Ελλθνικών επιχειριςεων ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ του Brand Name τθσ χώρασ μασ» Άκωσ Στυλιανοφ Διευκφνων Σφμβουλοσ RSM Στυλιανοφ 11 ο Διεκνζσ Συνζδριο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Αριςτοτζλθσ 10 & 11 Νοεμβρίου 2011 Θεςςαλονίκθ, Porto Palace Hotel

2 Δηζαγσγή Σηφρνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα δηαηππσζνχλ απφςεηο θαη απαληήζεηο ζην εξψηεκα : «Πώρ θα ενισσςθεί το Brand Name τηρ σώπαρ μαρ με την κοινή σύμππαξη τος Κπάτοςρ και των Ελληνικών επισειπήσεων» 2

3 Τν Brand Name ηεο Διιάδαο Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο FutureBrand, ε ρψξα καο παξνπζίαζε ηελ πην κεγάιε πηψζε ζηελ θιίκαθα ηνπ Country Brand Index ην 2010, αθνχ έπεζε απφ ηελ 14 ε ζηελ 22 ε ζέζε αλάκεζα ζε 100 ρψξεο. Η κεζνδνινγία ηεο FutureBrand εμεηάδεη νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο φπσο Τν πφζν θαιά γλσξίδνπλ νη ηξίηνη κηα ρψξα θαη ην ηη απηή πξνζθέξεη. Τελ εηθφλα/εληχπσζε πνχ ππάξρεη (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ζε πεξηνρέο φπσο ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ θιεξνλνκηά θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ πνηφηεηα δσήο, ην ζχζηεκα αμηψλ. Τελ απήρεζε θαη εθηίκεζε πνπ έρεη κία ρψξα. Τελ πηζαλφηεηα λα επηζθεθηνχλ ηε ρψξα, θαη Τν θαηά πφζν ζπζηήλνπλ ηε ρψξα γηα επίζθεςε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο. 3

4 Τν Brand Name ηεο Διιάδαο (ζπλέρεηα) Κχξηεο αηηίεο ηεο πηψζεο απηήο είλαη Η αξλεηηθή εηθφλα ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Οη ζπλερείο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ απηέο δεκηνχξγεζαλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη αθφκα θαη παξαδνζηαθά ηζρπξνί ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο σο ειθπζηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, πνπ δηαηεξνχλ ηελ επσλπκία ηεο πςειά, ζα επεξεαζηνχλ απφ ην παξαηεηακέλν αξλεηηθφ θιίκα θαη ζα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο. 4

5 Η αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο Αληίζηνηρε πηψζε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ανηαγωνιζηικόηηηαρ. Σχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπ World Economic Forum, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 90 ε ζέζε (κεηαμχ 142 ρσξψλ) αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, φηαλ ην 2009 θαηείρε ηελ 83 ε θαη ην 2008 ηελ 71 ε ζέζε. Παξαηεξψληαο ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε δηαπηζηψλνπκε φηη νη βαζηθφηεξνη ηνκείο πνπ ζπληεινχλ ζηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ην αζηαζέο καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε αδπλακία παξαγσγήο ηνπ ζσζηνχ κίγκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Οη ζπλζήθεο απηέο επηδεηλψλνληαη απφ ηελ εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ην αλειαζηηθφ εξγαζηαθφ πιαίζην θαζψο θαη ηελ αζηάζεηα ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ. 5

6 Τν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα Βάζεη ηεο έθζεζεο ηεο World Bank ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 100 ζέζε κεηαμχ 183 ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηηο επθνιίεο πνπ παξέρεη ην επισειπημαηικό πεπιβάλλον. Αλ θαη παξαηεξείηαη ζρεηηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ. Οη φπνηεο δπζθνιίεο παξαηεξνχληαη ζήκεξα πξέπεη λα γίλνπλ επθαηξίεο γηα βειηίσζε, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Ease of Doing Business in Greece Κπιηήπια Θέζη Ίδξπζε επηρείξεζεο 135 Αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ 41 Ηιεθηξνδφηεζε 77 Δγγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 150 Πξφζβαζε ζε δαλεηζκφ 78 Πξνζηαζία επελδπηψλ 155 Πιεξσκή θφξσλ 83 Γηαζπλνξηαθφ εκπφξην 84 Δθαξκνγή ζπκβάζεσλ 90 Τεξκαηηζκφο Λεηηνπξγίαο 57 Σςνολική θέζη 100 6

7 Αληαγσληζηηθφηεηα Brand Name - Αλάπηπμε Η ανηαγωνιζηικόηηηα θαη ην Brand Name ηεο ρψξαο καο είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο θαη ησλ δχν είλαη ε «Ανάπηςξη». Η ηζρπξνπνίεζε ηνπ Brand Name κηαο ρψξαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ε νπνία ζπληειείηαη κφλν κε ηελ αλάπηπμε. Βέβαηα ην ηζρπξφ Brand Name είλαη πφινο επελδχζεσλ θαη ζπλεπψο ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Πξνυπφζεζε φισλ απηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Κπάηοςρ ζηελ δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο ην νπνίν επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ανταγωνιςτικότητα Ανάπτυξη Brand Name Εδπαίωζη ενόρ επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ με αναπηςξιακή καηεύθςνζη 7

8 Βαζηθά εξσηήκαηα Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη νη θχξηνη ππιψλεο ηεο ελίζρπζεο ηνπ Brand Name ηεο Διιάδνο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηά ηεο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε. Η επαλαθνξά ηεο ρψξαο καο ζε αλαπηπμηαθή πνξεία δελ απαηηεί κφλν ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά πάλσ απφ φια ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ. Τα εξσηήκαηα επνκέλσο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κεηαμχ άιισλ: Πνηνη ζα πξέπεη λα είλαη νη ζηόσοι γηα ηε βειηίσζε ηνπ Brand Name ηεο Διιάδαο; Πνηνο είλαη ν πόλορ ηος Κπάηοςρ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηε ρψξα καο λα επαλαθηήζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πξννπηηθή; Πψο νη ίδηεο νη Ελληνικέρ επισειπήζειρ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε αλάπηπμεο, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο εηθφλαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο; 8

9 Πξναπαηηνχκελα γηα ηε δηακφξθσζε ζηφρσλ Η δηακφξθσζε ζηφρσλ θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Brand Name ηεο ρψξαο καο απαηηεί λα γλσξίδνπκε: Τη ζπλζέηεη ην Brand Name ηεο Διιάδαο ζήκεξα; Πνην είλαη ην επηδησθφκελν Brand Name; Πνηα είλαη ηα ηζρπξά ζεκεία ηεο Διιεληθήο θνπιηνχξαο, ηζηνξίαο, πνιηηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ πφξσλ καο; Πνηεο είλαη νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη; Αλ είλαη εθηθηή ε επίηεπμε ηνπ λένπ Brand Name; 9

10 Η επαλαηνπνζέηεζε ηνπ Brand Name ηνπ Διιεληθνχ επηρεηξείλ απαηηεί ηελ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε. «Πος βπιζκόμαζηε ζήμεπα» Αξλεηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε. Υςειφο βαζκφο δηαθζνξάο θαη έιιεηςε δηαθάλεηαο. Έιιεηςε πςεινχ βαζκνχ επαγγεικαηηζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ήζνπο. Φακειή απφδνζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. Με αμηνπνηήζηκεο ππνδνκέο. Διιηπήο ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γξαθεηνθξαηία θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. «Πος θέλοςμε να πάμε» Δλίζρπζε ησλ εμαγσγψλ. Αλαδηάξζξσζε θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Σηνρεπκέλεο επελδχζεηο ζε ηνκείο κε πξννπηηθέο. Αμηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Καηλνηνκία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηερλνινγηψλ. Σηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. 10

11 Ο ξφινο ηνπ Κξάηνπο Η βάζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ Brand Name ηεο ρψξα καο είλαη ε νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ηνπ Κξάηνπο ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνχλ θαη θπξίσο πνπ: Πξνάγεη ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σπκβάιιεη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ απφ ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο θαη ινηπά εκπφδηα. Καηαπνιεκά απνηειεζκαηηθά ηε γξαθεηνθξαηία. Βαζίδεηαη ζε έλα πγηέο θαη δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Παξέρεη θίλεηξα θαη επηδνηεί ζηνρεπκέλα ηελ αλάπηπμε. Διεςκόλςνζη ηος Επισειπείν 11

12 Πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ Η πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ είλαη βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ κεηαζηξνθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ Brand Name ηεο ρψξαο καο. Άξζε εκπνδίσλ εηζφδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Σηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ρσξίο ζπλερείο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα. Βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηαθάλεηα θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ. Σηξαηεγηθέο θαη ζηνρεπκέλεο απνθξαηηθνπνηήζεηο. Απειεπζέξσζε θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. Υπνγξαθή Μλεκνλίσλ Σπλεξγαζίαο γηα ηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ κε ηξίηεο ρψξεο. 12

13 Αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο καο: ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ Η Διιάδα ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο σο κία ζαιάζζηα πχιε ηφζν πξνο ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε φζν θαη πξνο ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, κπνξεί θαη πξνζθέξεη επελδπηηθά θίλεηξα ζε αλαδπφκελεο αγνξέο φπσο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ειαθξηάο βηνκεραλίαο. Η εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ απνζεκάησλ κεηαιιεπκάησλ θαη πδξνγνλαζξάθσλ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν θαη λα επηηξέςνπλ ζηε ρψξα λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο ζε εηζαγσγέο. Δλίζρπζε ησλ ηνκέσλ πνπ παξαδνζηαθά ζηεξίδνπλ ην Brand Name ηεο ρψξαο καο φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, ν πνιηηηζκφο θηι. Τομείρ ανάπηςξηρ Τοςπιζμόρ Ενέπγεια & Πεπιβάλλον Ναςηιλία Ππώηερ ύλερ & Μεηαλλεύμαηα Υπηπεζίερ Πολιηιζμόρ Κπάηορ Παπακίνηζη για ηην αξιοποίηζη ηων θςζικών πόπων Επισειπήζειρ Αξιοποίηζη επενδςηικών κινήηπων 13

14 Ο ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε θχξηνπο άμνλεο: Τελ εμσζηξέθεηα. Τηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Τε βηψζηκε αλάπηπμε. Τελ ελίζρπζε ηεο εγεζίαο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ήζνπο. Τελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δθκεηάιιεπζε ησλ θηλήηξσλ πνπ παξέρεη ην Κξάηνο γηα επελδχζεηο 14

15 Εξαγωγέσ ( εκατ.) Εμπορικό ιςοζφγιο ( εκατ.) Η ςφμπραξη του Κράτουσ και των Ελληνικών επιχειρθςεων ωσ Αλάπηπμε εμσζηξέθεηαο Οη εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ εληζρχνπλ ην Διιεληθφ Brand Name. Η πνξεία ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ ζεκεηψλεη ζεκαληηθή άλνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα βειηηψλνληαο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην. 11% αχμεζε κεηαμχ θαη 21% αχμεζε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 ζε ζρέζε κε ην Δίλαη ζεκαληηθφο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ εμαγσγψλ κε ζηφρν λέεο θαη κεγάιεο αγνξέο, ε δηαπίζησζε ηεο αμίαο ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ θαη ε πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλάιεςε επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ Q1 09 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Εξαγωγζσ Έξεπλα αγνξάο θαη δηεξεχλεζε πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ζε ηξίηεο ρψξεο. Αλαδήηεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ελίζρπζεο εμαγσγψλ. Q3 10 Q4 Q1 Q Εμπορικό ιςοηφγιο Υηνζέηεζε θαηλνηφκσλ θαλαιηψλ πξνψζεζεο πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ θαη πξνβνιήο απηψλ. Σηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ θαη ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ζηήξημεο εμαγσγψλ. 15

16 Δλζάξξπλζε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ Η ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε εηαηξίεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη αγνξέο (ηδίσο ηνπ εμσηεξηθνχ), λα εθκεηαιιεπηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπο, λα επηκεξίζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη γεληθφηεξα ηνπο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα ηθαλνπνηήζνπλ ζηφρνπο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ εθκεηαιιεπφκελεο κφλν ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο. Δηδηθά ζε κία αγνξά πνπ ε εγρψξηα θαηαλάισζε κεηψλεηαη, νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ελζαξξχλνπλ ηελ απνθπγή έληνλνπ αληαγσληζκνχ ελψ παξάιιεια δίλνπλ δηέμνδν ζε δξαζηεξηνπνίεζε ζε λέεο αγνξέο. Καζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρή πξφζβαζε ησλ ζπκκαρηψλ είλαη ν θαζαξφο ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ζηνρεπκέλε δηεξεχλεζε ησλ ζπκκάρσλ, ε απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλεξγηψλ, ε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ ηφζν εληφο ηεο Διιάδαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ Brand Name ηεο ρψξαο καο. 16

17 Βηψζηκε αλάπηπμε Η Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη (ΔΚΔ) απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ φηαλ εθαξκνζηεί ζηνρεπκέλα θαη απνηειεζκαηηθά ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Brand Name ηνπο. Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ: Τν εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο (βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, επηπιένλ παξνρέο θηι). Τν εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, δειαδή ηελ θνηλσλία (θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο δξάζεηο θηι) θαη ην πεξηβάιινλ (βέιηηζηε ρξήζε πφξσλ θαη πξψησλ πιψλ, έιεγρνο εθπνκπψλ θαη απνβιήησλ, ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο θηι). Η πηνζέηεζε κηαο θνπιηνχξαο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ Brand Name αιιά απνηειεί θαη έλαλ ηξφπν κείσζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ελψ παξάιιεια ζπληζηά θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Η ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θαίξηα γηα ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. 17

18 Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη Ηγεζία Η επισειπημαηική ηθική αμηνινγείηαη κέζα απφ ηηο απνθάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ελέξγεηεο κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ ζηελ θήκε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Κξίλνληαο απφ ηα αίηηα ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνιιέο εθηηκήζεηο ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή έρεη ζπζηαζηεί ζην βσκφ ηνπ κέπδοςρ. Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή δελ είλαη φκσο κηα ηδεαηή ζεσξεηηθή έλλνηα. Δίλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ε ελίζρπζή ηεο απαηηεί ηελ θαηάξηηζε ζηφρσλ, ζρεδίνπ δξάζεο θαζψο θαη έληαμή ηεο ζηα κνληέια ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Η πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ςειά πξνο ρακειά. Οη επηρεηξεκαηίεο σο ηγέηερ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ην πξφηππν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ππεπζπλφηεηαο φρη κφλν κε ηελ απιή ηήξεζε εηαηξηθψλ θαλφλσλ αιιά κε ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία, ην ζεβαζκφ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπ αληαγσληζηέο θαη ηνπο κεηφρνπο. 18

19 Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Η αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ: Παξέρνληαη θίλεηξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα αλάπηπμε παξαγσγηθφηεηαο. Γίλεηαη ρξήζε ελφο δίθαηνπ θαη ζηνρεπκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ. Παξέρεηαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαζψο θαη επθαηξίεο εμέιημεο. Γίλεηαη νπζηαζηηθή εθκεηάιιεπζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Η νξγαλσηηθή δνκή πξνζαξκφδεηαη ζην κνληέιν αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ εξγαζίεο ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχ ζηφρνπο. 19

20 Αλαθεθαιαίσζε Η αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην Brand Name ηεο ρψξαο καο έρνπλ θζαξεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Η απνηειεζκαηηθή ζχκπξαμε ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαληάδεη σο δηέμνδνο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ρψξαο καο ζε αλαπηπμηαθή πνξεία. Η δηακφξθσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κξάηνπο ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ηε κία θαη ε απνξξφθεζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο καο σο ρψξα θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ Brand Name ηεο. 20

21 Σαο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο Δξσηήζεηο & Σπδήηεζε

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... II ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα