Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS"

Transcript

1 Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η κάθε επιχείρηση αποτελείται από συνδυαζόµενα υποσυστήµατα, η εύρυθµη λειτουργία των οποίων επιφέρει συνήθως τα προσδοκώµενα θετικά αποτελέσµατα στην κερδοφορία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία ή που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης σε τρίτους (3 rd Party Logistics), η καλή οργάνωση και η απρόσκοπτη και ταχεία λειτουργία του υποστηρικτικού υποσυστήµατος Αποθήκης ιακίνησης διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην απροβληµάτιστη εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών του τµήµατος, αλλά και της εταιρίας συνολικά. Στη σηµερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, η συνεχής ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων διαφοροποιηµένων προϊόντων απευθυνόµενων στις διαφορετικές οµάδες και ανάγκες καταναλωτών, σε συνδυασµό µε την ασταµάτητη προσπάθεια των κατασκευαστών να υπερκεράσουν τον ανταγωνισµό προσφέροντας καινοτόµα προϊόντα, κάνουν τη διακίνηση και διανοµή των προϊόντων ολοένα και πιο σύνθετη. Επιπλέον, το e-commerce απαιτεί περισσότερο ευέλικτα συστήµατα Intra Logistics, καθώς και άµεση πληροφόρηση για τη διαθεσιµότητα των αποθεµάτων και τη διάταξη διαλογής. Οι σταθερές µονάδες αποθήκευσης δεν αποτελούν πλέον την πιο ενδεδειγµένη λύση για τους παρακάτω λόγους: α) αναπτύσσονται µε µεγάλους διαδρόµους µεταξύ τους ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιµες από ανθρώπους και περονοφόρα οχήµατα καθιστώντας όµως αναξιοποίητη σηµαντική επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου, β) συναρµολογούνται µε συγκεκριµένη απόσταση ανάµεσα στα ράφια µε συνέπεια να χαραµίζεται σηµαντικός καθ ύψος χώρος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου τα προς αποθήκευση υλικά ποικίλουν σε ύψος, γ) το σύστηµα «άνθρωπος στα προϊόντα» που εφαρµόζεται τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά την ανάκτηση του υλικού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και αποτελεί µία εργασία που ενέχει κινδύνους για τους φορτωτές / εκφορτωτές, τους χειριστές των µηχανηµάτων. Επιπλέον, σε εγκαταστάσεις µε ειδικές συνθήκες λειτουργίας, π.χ. αποθήκες που λειτουργούν σε υπερβολικό ψύχος (θερµοκρασία έως και -28 ο C) ή σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες απαγορευτικές για την προσέγγιση του προσωπικού όπως τα χυτήρια, γεννάται το ερώτηµα γιατί να χρησιµοποιείται υψηλόµισθο προσωπικό που παρουσιάζει στο σύνολό του υψηλά ποσοστά αποχώρησης, απαιτεί υψηλό κόστος επανεκπαίδευσης και προσφέρει χαµηλή παραγωγικότητα εξαιτίας των αντίξοων συνθηκών; Για χρόνια τώρα, τα συµβατικά στατικά «ανοικτά» συστήµατα αποθήκευσης αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αποκλειστικά και µόνο από την σκοπιά της απλής εναπόθεσης και ανάκτησης του υλικού χωρίς να υπολογίζουν παραµέτρους που στη σηµερινή εποχή κρίνονται πλέον ως ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι α) το συνεχώς αυξανόµενο κόστος γης, β) η ασφάλεια των αποθεµάτων, γ) η ταχύτητα ανάκτησής τους και ο συσχετισµός αυτής µε τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα, δ) το κόστος αποθήκευσης και ανάκτησης, ε) οι φθορές προερχόµενες από λανθασµένους χειρισµούς παλετοφόρων και περονοφόρων, αλλά και από τη µη εφαρµογή σωστών και ολοκληρωµένων διαδικασιών αποθήκευσης και στ) η διασφάλιση της ακριβούς καταγραφής και παρακολούθησης όλων των κινήσεων των υλικών εντός του χώρου µε αποτέλεσµα τη δυσκολία και αδυναµία του ταχύτατου εντοπισµού χαλασµένων προϊόντων, η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα κατά την ενδεχόµενη ανάκληση των προϊόντων. Οι παράµετροι αυτές ενέχουν ένα κρυφό κόστος (πραγµατικό και κόστος ευκαιρίας) το οποίο πλέον κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό. Ετσι λοιπόν, δηµιουργείται η ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου σύγχρονου καλά σχεδιασµένου µοντέλου αποθήκευσης ως τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας που όµως να καλύπτει µε επάρκεια τα τρία ζητούµενα σηµεία: Ευελιξία, Αποδοτικότητα και Αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση του κόστους. Το νέο µοντέλο θα πρέπει να έχει προσαρµοστεί µε τέτοιο τρόπο στις ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προβλέψει την οποιαδήποτε δυσλειτουργία προτού αυτή εξελιχθεί σε κρίση και να την αντιµετωπίσει µε ευελιξία. Και επειδή η πρόβλεψη δεν είναι µια αόριστη έννοια όταν υπάρχει σταθερή οργάνωση σε µια επιχείρηση και προσαρµογή στα δεδοµένα της οικονοµίας και ορθή χρήση της τεχνολογίας, ο αντίκτυπος που θα προκαλέσει τόσο στη λειτουργία όσο και στα οικονοµικά της επιχείρησης θα είναι σίγουρα θετικός. Νέα υναµική στα συστήµατα AS/RS Ένα από τα στοιχεία της καλής οργάνωσης µιας αποθήκης είναι η συνεχής κίνηση των αποθεµάτων. Αποθέµατα που δεν έχουν κινηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα δείχνουν ανεπάρκεια. Οι εταιρίες που εφαρµόζουν ολοκληρωµένα συστήµατα AS/RS (Automated Storage & Retrieval Systems) για τη διαχείριση των αποθεµάτων στις αποθήκες τους ωφελούνται από την άµεση πληροφόρηση για την ταχυκινησία των υλικών και µπορούν µε µεγαλύτερη ευκολία να λάβουν αποφάσεις για την αύξηση ή την ελάττωση της παραγωγής και να επωφεληθούν από τον περιορισµό των αποθεµάτων, τη µείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη.

2 Η αυτοµατοποιηµένη αποθήκη µπορεί στην ουσία να χαρακτηρισθεί ως ένα στεγαζόµενο σύστηµα αποθήκευσης µε ροµποτικούς διαλογείς (γερανούς εναπόθεσης και ανάκτησης εµπορευµάτων) και µεταλλικές κατασκευές ως ράφια (φατνώµατα) εναπόθεσης του συσκευασµένου υλικού, σε οριζόντια και κάθετη ανάπτυξη, οι οποίες αποτελούν παράλληλα και τµήµα της σχεδίασης και δοµικής κατασκευής του κτιρίου. Τέτοιου είδους κατασκευές σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε ταχύ ρυθµό, χρησιµοποιούν τη διαθέσιµη έκταση πολύ πιο αποδοτικά, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε καταπόνηση, επιτρέπουν δε την εφαρµογή διαφορετικών βαθµών αυτοµατοποίησης για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την µείωση του κόστους της κτιριακής κατασκευής, ενώ παράλληλα εγγυάται ότι η συνολική χρηµατική επένδυση κατανέµεται κατά το µεγαλύτερό της ποσοστό σε εξειδικευµένο εξοπλισµό άµεσα συνδεδεµένο µε την αύξηση της παραγωγικότητας και κατά πολύ λιγότερο σε δοµικά στοιχεία. Πρακτικά δεν υπάρχουν περιορισµοί στους νεωτερισµούς που δύνανται να εφαρµοστούν τόσο από την εταιρία χρήστη, όσο και από τον ανάδοχο - κατασκευαστή κατά την σχεδίαση και υλοποίηση µιας λύσης AS/RS. Με βάση τις εναλλακτικές που τα διάφορα µοντέλα των συστηµάτων παρέχουν, είναι δυνατή η γεφύρωση του κενού ανάµεσα στον περιοριστικό σχεδιασµό και την ευέλικτη δηµιουργικότητα. Η οικογένεια των συστηµάτων AS / RS αποτελεί ιδανική λύση τόσο για τις αποθήκες που είναι εξοπλισµένες µε συστήµατα ραφιών τύπου single deep ή διπλού βάθους (double deep), όσο και για τις αποθήκες που είναι εξοπλισµένες µε ράφια υψηλής πυκνότητας (high density). Ο σύνθετος και υψηλός βαθµός αυτοµατοποίησης επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της κίνησης υλικών µεσαίου έως µεγάλου όγκου. Αυτό µεταφράζεται σε αξιόπιστη διαχείριση παλετοκιβωτίων, παλετών ή συσκευασιών διαφόρων διαστάσεων και σχηµάτων µε µέγιστο βάρος 3 τόνων έκαστη για µεταφορά, εναπόθεση και ανάκτηση σε ύψος έως και 25 µέτρων. Οι λύσεις αυτές δύναται δε να προσαρµοστούν ολικά ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις εξειδικευµένες αποθηκευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, ενώ επιπρόσθετα µπορούν εύκολα να ολοκληρωθούν µε το σύνολο των υφιστάµενων υποσυστηµάτων διακίνησης και διανοµής που ελέγχονται από την κεντρική εφαρµογή µηχανογράφησης και Logistics της επιχείρησης. Ο συνολικός αριθµός των ροµποτικών γερανών - µονάδων αποθήκευσης και ανάκτησης (S/RMs: Storage Retrieval Machines) που χρησιµοποιούνται από το AS/RS για τον χειρισµό των παλετοκιβωτίων, παλετών και άλλων βαρέως τύπου ή µεγάλων διαστάσεων αντικειµένων, εξαρτάται άµεσα από την επιδιωκόµενη ταχύτητα ανάκτησης του υλικού και πρέπει να είναι ανάλογος µε το συνολικό εµβαδό του αποθηκευτικού χώρου και το ύψος αυτού. Οι λύσεις AS/RS βασίζονται στα παρακάτω συστήµατα: Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης βάθους µιας σειράς (single deep) Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης διπλού βάθους (double deep) Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης Υψηλής Πυκνότητας (high density) Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης Υψηλής Ροής (high flow) Τα S/RMs (Storage/Retrieval Machines) Στις αυτοµατοποιηµένες αποθήκες τις εργασίες επιλογής, µεταφοράς, ανεύρεσης και ανάκτησης υλικών µε µέγιστο όριο βάρους έως και 3.5 τόνους αναλαµβάνει πάντα ένας ηλεκτροµηχανικός πλήρως αυτοµατοποιηµένος ροµποτικός γερανός-διαλογέας ο οποίος καλείται Single Masted Storage / Retrieval Machine (για συντοµία S/RM), που σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις αντικαθιστά πλήρως τη χρήση των περονοφόρων και παλετοφόρων οχηµάτων εντός του βασικού αποθηκευτικού χώρου. Για την ανάκτηση υλικών βάρους έως και 150 τόνων χρησιµοποιούνται Double masted S/RMs. Ανάλογα µε το είδος των αποθεµάτων, που εξυπηρετεί, η δυναµικότητα και η ταχύτητα απόκρισης του κάθε S/RM δύναται να ποικίλουν. Τα S/RMs επιτυγχάνουν κάθετη ταχύτητα έως 40 m/min και οριζόντια ταχύτητα έως 2.50 m/min µε µέση επιτάχυνση /επιβράδυνση 1 m/sec, εξυπηρετώντας από 60 έως και 180 παλέτες την ώρα έκαστη βάρους από 120 έως κιλά για τις µονάδες ενός βραχίονα και έως 12 τόνους για τις βαρέως τύπου µονάδες. Σε γενικές γραµµές όλα τα S/RMs φέρουν τροχήλατη βάση που κινείται χωρίς την παραµικρή απόκλιση κατά µήκος του διαδρόµου επί σιδηροτροχιάς σταθερά πακτωµένης στο έδαφος. Η υποδειγµατική σταθερότητα και ακρίβεια κύλισης που επιτυγχάνεται εξαλείφει τις επικίνδυνες ταλαντώσεις και αποκλίσεις του σε πλήρη ανάπτυξη βραχίονα επιλογής που ενδεχοµένως να προκαλούσαν φθορές τόσο στο σύστηµα των ραφιών όσο και στα εµπορεύµατα. Σταθερά προσαρµοσµένος κάθετα επί της τροχήλατης βάσης είναι ένας τηλεσκοπικά ανυψούµενος άξονας σε ρόλο γερανού, ο οποίος κινεί έναν υποδοχέα. Ανάλογα µε το µοντέλο και τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης προσαρµόζεται στην άκρη του γερανού αρπάγη, καλάθι, σύστηµα γάντζων ή περονοφόρα βάση σταθερή ή µε δυνατότητα στροφής έως και 180 ο. Το S/RM εκτελεί ταυτόχρονες κινήσεις (οριζόντιες και κάθετες) πάνω σε δύο άξονες (Χ-Υ move), ενώ σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις, ο ροµποτικός βραχίονας δύναται να εκτελεί και διαγώνιες κινήσεις από σταθερό σηµείο (X-Y-Z move).

3 Σχεδιάζοντας µια Ολοκληρωµένη Λύση Με γνώµονα την ανάγκη για τη δραστική µείωση του πραγµατικού κόστους της αποθήκευσης αλλά και του κόστους ευκαιρίας, η ΑΝΑCO σε συνεργασία µε κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωµένες λύσεις ροµποτικής αποθήκευσης και ανάκτησης υλικού, βιοµηχανικού τύπου AS/RS,καθώς και λύσεις A.M.H.S. (Automated Material Handling Systems). Οι λύσεις αυτές εφαρµόζονται για την Αποθήκευση και Ανάκτηση υλικού σε οποιαδήποτε µορφή και διάσταση, κάνοντας χρήση υψηλής αυτοµατοποίησης κινητών συστηµάτων κατακόρυφης αποθήκευσης (X-Y-Ζ move), καθοδηγούµενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασµένο µε εξειδικευµένο λογισµικό I.R. ή W.M.S. και ολοκληρώνονται µε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και λοιπές προαιρετικές µονάδες A.M.H.S., όπως ταινίες µεταφοράς και διαλογείς. Τη φυσική εγκατάσταση του κάθε συστήµατος AS/RS ακολουθεί η εν σειρά διασύνδεσή του µε τα υπόλοιπα εγκατεστηµένα στο χώρο συστήµατα και τέλος η ηλεκτρονική σύνδεσή του µε το υφιστάµενο υπολογιστικό σύστηµα (µεµονωµένος εξυπηρετητής ή δίκτυο υπολογιστών). Εκτός από τα πολλαπλά λειτουργικά οφέλη, η εγκατάσταση ενός συστήµατος AS/RS και η ολοκλήρωσή του µε το αντίστοιχο λογισµικό διαχείρισης υλικού αποτελεί τη µοναδική λύση για την ενοποίηση των µηχανικών µεθόδων αποθήκευσης µε τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, αποφέρει δε στις αποθήκες του µουσείου πρόσθετη λειτουργικότητα και εξίσου σηµαντικά παράπλευρα οφέλη. Επιτυγχάνεται καλύτερη εργονοµία, αυξάνεται η ταχύτητα ανάκτησης και περισυλλογής του υλικού, εξασφαλίζεται η καταγραφή των κινήσεων αποθήκευσης και ανάκτησης που µε τη σειρά της οδηγεί στην πληρέστερη παρακολούθηση του υλικού, ενώ τέλος αναβαθµίζεται η ποιότητα της παρεχόµενης ασφάλειας, πυρασφάλειας και γενικότερα της διατήρησης των αποθηκευµένων υλικών σε άρτια κατάσταση, σε ένα «κλειστό», προστατευµένο και καθαρό περιβάλλον. Τα συστήµατα αναπτύσσονται µε βάση την αρχική µελέτη στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς οι παρούσες αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης, οι λειτουργικές απαιτήσεις της εγκατάστασης και οι ιδιοµορφίες του χώρου, προσαρµόζονται δε αποκλειστικά και µόνο µετά από εµπεριστατωµένη στατική και ηλεκτροµηχανική µελέτη. Βασικός στόχος είναι να ικανοποιηθούν επαρκώς τα τρία σηµεία που κάθε σύγχρονο µοντέλο αποθήκευσης θα πρέπει να καλύπτει: ευελιξία, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση του κόστους. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η αυτοµατοποίηση της διαχείρισης των αποθεµάτων µε την εγκατάσταση συστήµατος AS/RS επαναπροσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι υπηρεσίες παρέχονται και τα προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και διανέµονται στους τελικούς τους προορισµούς. Τα συστήµατα AS/RS: Αυξάνουν (έως και 30%) την αποθηκευτική δυνατότητα του υφιστάµενου αποθηκευτικού χώρου ή αντίστροφα µειώνουν το συνολικό εµβαδό του προς ανέγερση αποθηκευτικού χώρου σε ποσοστό έως και 30% για τη διαχείριση του ίδιου όγκου αποθεµάτων. Συντελλούν στην εξάλειψη των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των παραγγελιών µε συνέπεια την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους. Επιφέρουν την αύξηση της ταχυκινησίας των αποθεµάτων. Παρέχουν άµεση και ποιοτικότερη πληροφόρηση που οδηγεί στον καλύτερο έλεγχο των παρτίδων, τον περιορισµό των φθορών & απωλειών καθώς και τη διευκόλυνση της ιχνηλασιµότητας των ετοίµων. Συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του προσωπικού που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του Αποθηκευτικού Κέντρου σε ποσοστό έως και 80%. Βελτιώνουν το χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και συµβάλλουν στη γενικότερη αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Εξαλείφουν την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό υποστήριξης της διαδικασίας διακίνησης όπως ράµπες, φυσούνες, βιοµηχανικά ρολά κ.ο.κ. Ελαχιστοποιούν τη χρήση των περονοφόρων και παλετοφόρων οχηµάτων εντός του κτιρίου. Καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του κέντρου σε 24ωρη βάση χωρίς την ανάγκη για την παραµικρή ανθρώπινη παρέµβαση. Περιορίζουν την παρουσία του προσωπικού εντός του κλειστού αποθηκευτικού χώρου.

4 Τα Οφέλη Μικρότερα Κτίρια: Οικονοµία : Οι κατάλληλα σχεδιασµένες AS/RS εγκαταστάσεις αφορούν σε κτιριακές υποδοµές για την Αποθήκευση και ιακίνηση των εµπορευµάτων που συνήθως καταλαµβάνουν µικρότερο χώρο και όγκο από τις συµβατικές κατασκευές. Αυτό συµβαίνει γιατί το AS/RS κτίριο σχεδιάζεται ώστε να εκµεταλλεύεται στο µέγιστο τον όγκο του, µε την αυτοµατοποίηση να συντελεί στον περιορισµό του αριθµού των διαδρόµων, αλλά και του πλάτους των εναποµείναντων διαδρόµων που τώρα εξυπηρετούν αποκλειστικά την κίνηση των S/RMs. Ως συνέπεια η αρχική επένδυση για την κτιριακή υποδοµή είναι µικρότερη, όπως και το ετήσιο λειτουργικό κόστος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αποθηκών µε ελεγχόµενη θερµοκρασία. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος AS/RS είναι σηµαντικά χαµηλότερο από εκείνο των συµβατικών αποθηκών. Στη διάρκεια µιας εικοσαετίας που αποτελεί και το σύνηθες χρονικό διάστηµα για την αξιολόγηση επενδύσεων τέτοιου είδους, η µέση αναµενόµενη απόδοση του κεφαλαίου (IRR) ανέρχεται στο 46% (ROI: 62%), ενώ το κόστος της αρχικής επένδυσης αποπληρώνεται µόλις στους πρώτους 30 µήνες λειτουργίας του συστήµατος. Εργονοµία Παραγωγικότητα: Η εργονοµία των AS/RS συστηµάτων είναι επίσης εντυπωσιακή. Το ζητούµενο υλικό σε οποιαδήποτε συσκευασία παραδίδεται αυτόµατα σε προεπιλεγµένο σηµείο συλλογής βελτιώνοντας σηµαντικά την εσωτερική ροή των υλικών. Η όλη αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ακολουθεί το πρότυπο προϊόντα στον άνθρωπο και όχι άνθρωπος στα προϊόντα". Η ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων του προσωπικού και της χειρωνακτικής εργασίας, αλλά και η εξάλειψη της ανάγκης χρήσης των παλετοφόρων και περονοφόρων οχηµάτων µέσα στην Αποθήκη και ο περιορισµός της χρήσης τους µόνο σε εξωτερικούς χώρους, βελτιώνει την εργονοµία και τα επίπεδα ασφάλειας εντός του εργασιακού χώρου. Οι καλά σχεδιασµένες και υλοποιηµένες εγκαταστάσεις AS/RS για αποθήκες και κέντρα ιακίνησης δύναται να λειτουργούν ασταµάτητα χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση σε 24ωρη βάση, αποδίδουν πολύ υψηλούς ρυθµούς ροής κατά τη διακίνηση των εµπορευµάτων, ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτες ώστε να αντιµετωπίζουν µε επάρκεια τις ξαφνικές και µεγάλες διακυµάνσεις στη ζήτηση και κατά συνέπεια στην προετοιµασία των παραγγελιών. Αυτό µεταφράζεται σε αύξηση της λειτουργικότητας και σε αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών. Ταχύτητα: Ταχύτερη αποθήκευση, αλλά κυρίως ταχύτερη ανάκτηση. Η κατάργηση των µετακινήσεων του προσωπικού και των περονοφόρων οχηµάτων αλλά και η εξαφάνιση των παραδοσιακών διαδρόµων περιορίζει σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται για την αποθήκευση αλλά και για την ανεύρεση, επιλογή και ανάκτηση των αποθεµάτων. Με τη βοήθεια του WMS λογισµικού που εµπεριέχουν, το προς αποθήκευση υλικό κατανέµεται στο εσωτερικό του συστήµατος µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ενώ η επιλογή του εσωτερικού φατνώµατος για την τοποθέτησή του γίνεται ηλεκτρονικά σε µηδενικό χρόνο και µε απόλυτη ακρίβεια χωρίς την παραµικρή ανθρώπινη παρέµβαση. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα για γραφική απεικόνιση της ακριβούς θέσης των αποθηκευµένων υλικών στην µονάδα παρέχει µια εναλλακτική λύση στην εισαγωγή του κωδικού είδους, που πολλές φορές µπορεί να είναι δυσδιάκριτος, και υποβοηθά τη διαδικασία αναζήτησης µε συνέπεια την εξάλειψη λαθών που στοιχίζουν σε χρόνο και χρήµα. Τέλος, η διαδικασία ανάκτησης (µεταφορά από το σηµείο αποθήκευσης ως το σηµείο περισυλλογής) εκτελείται αυτόµατα σε εντυπωσιακά σύντοµο χρόνο και χωρίς την καταβολή της παραµικρής µυϊκής προσπάθειας από τον χειριστή. Ασφάλεια : Εξίσου σηµαντική είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών προσωρινής αποθήκευσης και προστασίας του υλικού από τυχαίες φθορές ή κλοπές, σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό πυρασφάλειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες ευπαθών υλικών, καθώς πλέον το σύστηµα τούς παρέχει πρόσθετη ασφάλεια σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα της καλύτερης οργάνωσης και προστασίας των αποθεµάτων µέσω των ελεγχόµενων προσβάσεων και συνθηκών αποθήκευσης (θερµοκρασίας, αερισµού και υγρασίας). Αξιοπιστία απογραφής: Ο υψηλότερος βαθµός ασφάλειας που επιτυγχάνεται οδηγεί σε πιο ακριβείς καταµετρήσεις των αποθεµάτων, άρα και στην σωστότερη παρακολούθηση και τήρηση του υλικού, καθώς περιορίζονται σηµαντικά οι κλοπές, οι ανεξήγητες απώλειες και οι φθορές. Ως εκ τούτου αναβαθµίζεται και η ποιότητα στην καθηµερινή εργασία. Από την άλλη πλευρά, η συνδυασµένη λειτουργία του συστήµατος, του λογισµικού I.R. ή W.M.S. και των πρόσθετων περιφερειακών (π.χ. αναγνώστες γραµµωτού κώδικα για την αποφυγή λανθασµένων πληκτρολογήσεων) εξασφαλίζει ακρίβεια στην παρακολούθηση και καταγραφή του αποθηκευµένου υλικού οποιαδήποτε στιγµή. Ακόµα και στην περίπτωση που κάποιο υλικό έχει τοποθετηθεί σε λάθος χωρο-θέση, µπορεί εύκολα και γρήγορα να εντοπιστεί.

5 Το Λογισµικό ιαχείρισης Το λογισµικό διαχείρισης Αποθήκης αποτελεί µια άρτια τεχνολογικά εξελιγµένη και ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών εφαρµογή WΜS που λειτουργεί συνδυαστικά µε τις µονάδες AS/RS και η οποία διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί όλες τις λειτουργίες ενός κέντρου διανοµής όπως η παραλαβή, ταυτοποίηση και φύλαξη του προς αποθήκευση υλικού, η ανατροφοδοσία των χωρο-θέσεων, οι διαφόρου τύπου απογραφές (π.χ. γενική και κυκλική) και οι εργασίες συλλογής (picking). Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις υψηλής πυκνότητας, η εφαρµογή WMS εκτελεί συνεχείς ελέγχους στους αριθµούς των συσκευασιών / παλετών που εδράζονται σε κάθε επιµέρους τούνελ και όταν διαπιστώσει ότι ο αριθµός τους είναι κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο δίνει εντολή για τη µετακίνησή τους σε ράφια back to back (Single Deep ή Double Deep). Έτσι απελευθερώνεται ένα ολόκληρο τούνελ προκειµένου να τοποθετηθεί σε αυτό ένα πλήρες φορτίο. Ο χρήστης του συστήµατος, δηλαδή, µπορεί να εκµεταλλευτεί ανά πάσα στιγµή το 88-92% των διαθέσιµων παλετοθέσεων. Ως εφαρµογή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη ώστε να αποτελεί ένα καθηµερινό και άκρως χρηστικό εργαλείο κυρίως για το προσωπικό µε περιορισµένη γνώση πληροφορικής. Μεταξύ άλλων παρέχει: Βελτιωµένη ταχύτητα απόκρισης σε αναζητήσεις χρηστών. υνατότητα ορισµού πεδίων από τον χρήστη για µέγιστη προσαρµογή και καλύτερη αναζήτηση. Ολοκληρωµένη κωδικοποίηση χωρο-θέσεων (τοµέας, στήλη, επίπεδο, δυναµικό πλάτος / βάθος κ.ο.κ.). υναµική διαχείριση πραγµατικών (real) & εικονικών (virtual) χωρο-θέσεων αποθήκευσης ανεξάρτητη από την κατάσταση του αποθέµατος και την συσκευασία. Παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών συσκευασιών (παλέτα, στρώση παλέτας, κιβώτιο, εσωτερικές συσκευασίες, τεµάχιο) και µονάδων µέτρησης (τεµάχιο, µέτρο, κιλό κ.ο.κ.). Αυτόµατο υπολογισµό της χωρητικότητας των χωρο-θέσεων βάσει του όγκου ή του τύπου συσκευασίας των ειδών. Έξυπνη δέσµευση χωρο-θέσεων ανά κωδικό ή /και κατηγορία. Υποστήριξη όλων των γνωστών προτύπων γραµµωτού κώδικα. Υποστήριξη καθαρών και µεικτών παλετών. Ανάλυση και αξιοποίηση της ταχυκινησίας των ειδών (ABC) σε σχέση µε τις λειτουργίες της αποθήκης. Παρακολούθηση και διαχείριση ηµεροµηνιών (εισαγωγής, λήξης, παραγωγής κλπ.), παρτίδων & σειριακών αριθµών σε όλες τις σχετικές διαδικασίες όπως παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή, αποστολή, ανάκληση κ.ο.κ.. υνατότητα προειδοποίησης (alert) για µειωµένα επίπεδα αποθεµάτων. ιαχείριση, έλεγχο και δηµιουργία αναφορών για όλους τους τύπους των κινήσεων που αφορούν την αποθήκευση, ανάκτηση και αναζήτηση των αποθηκευµένων υλικών. Επιβεβαίωση κινήσεων πριν την εκτέλεσή τους για την εξάλειψη του ανθρώπινου λάθους και ακριβή καταγραφή των κινήσεων φύλαξης και ανάκτησης των αρχείων. Ολοκλήρωση µε λύσεις και εξειδικευµένες εφαρµογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και µε σύγχρονες ERP εφαρµογές. Αυστηρότερο έλεγχο και ασφάλεια. Γιατί ANACO; Σε γενικές γραµµές, όλα τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα αποθήκευσης συµβάλλουν στην εξοικονόµηση σηµαντικού χώρου. Ωστόσο, η κατασκευαστική τους αξία παρουσιάζει διαφορές που σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα και τον κύκλο ζωής τους. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν σηµαντικότατους λόγους για τους οποίους οι λύσεις της ANACO συµφέρουν. Τα προσφερόµενα συστήµατα αυτοµατοποιηµένης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) είναι το αποτέλεσµα εµπεριστατωµένων ερευνών και αρχιτεκτονικών µελετών µε σκοπό την εφαρµογή βέλτιστων µεθόδων και λύσεων, καθώς και µιας ειδικά µελετηµένης πολιτικής σχεδίασης σε απόλυτη συµφωνία µε τους διεθνείς κανόνες της εργονοµίας, των διαστάσεων και της καταλληλότητας των υλικών. Τα τελικά προϊόντα αντικατοπτρίζουν τη µεγάλη εµπειρία κατασκευαστικών οίκων διεθνούς βεληνεκούς, όπως οι Eurobib, BCI, EUN, Bomefa, Constructor Group, Montel, Bertello και Hanel στην κατασκευή παντός τύπου συστηµάτων αποθήκευσης. Οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζουν την επιλογή των υλικών που χρησιµοποιούνται. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται προσπάθεια χρήσης µόνο ανακυκλώσιµων υλικών ή προϊόντων ανακυκλωµένων υλών. Χρησιµοποιούνται επίσης τυπικά εξαρτήµατα εύκολα αποσπώµενα, µε κύρια χαρακτηριστικά τη µεγάλη διάρκεια ζωής και τη δυνατότητα ανάλωσής τους σε νέες κατασκευές. Η κατασκευαστική ποιότητα του τελικού προϊόντος διασφαλίζεται µέσα από πολύπλοκους µηχανισµούς και διαδικασίες ελέγχου ενώ η καταλληλότερη εργονοµία έχει επιτευχθεί µέσω των συνεχών µελετών και της χρήσης προηγµένου µηχανολογικού εξοπλισµού. Όλα ανεξαιρέτως τα τελειώµατα (φινιρίσµατα) έχουν επιλεγεί ύστερα από την εξέταση πληθώρας βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων που ικανοποιούν την οποιαδήποτε ανάγκη, ενώ σε ιδιόµορφες εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του χώρου. Στο σύνολό τους τα συστήµατα χαρακτηρίζονται από τις υψηλές προδιαγραφές που αγγίζουν την κορυφή της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δίνουν µια νέα διάσταση στις απαιτήσεις για ολοκληρωµένη λειτουργικότητα και ασφάλεια. ΑΝΑCO Robotic Storage Dept. Λεωφ. Βουλιαγµένης 117 & Κρίτωνος 2 Τ.Κ , Γλυφάδα, Αττική. Τηλ: , Fax :

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Γνωρίζατε ότι : Μια εταιρία κατά µέσο όρο απανά 20 σε κάθε εργαζόµενο κάθε µήνα για εργασίες αρχειοθέτησης. Χρεώνεται κάθε µήνα µε 120 ως κόστος απώλειας εργατοωρών για την αναζήτηση και ανάκτηση των λανθασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις.

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Το Microsoft Business Solutions Navision για τη διαχείριση της αποθήκης σας βοηθάει να κερδίσετε χρόνο και χρήµατα µέσω αποτελεσµατικών διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ

A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ 2007, 2 ο τρίμηνο Οι αυτοματοποιημένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων αποτελούνται από ένα πλήθος ηλεκτροκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών WMS Depo Version 3.0 Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics Στην εποχή της νέας οικονοµίας είναι καθοριστικής σηµασίας,

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανακαράκης Εµµ. Νεκτάριος Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης ΤΕΕ-ΤΑΚ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κανακαράκης Εµµ. Νεκτάριος Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης ΤΕΕ-ΤΑΚ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κανακαράκης Εµµ. Νεκτάριος Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης ΤΕΕ-ΤΑΚ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία logistics Κρήτης είναι επιστηµονικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις Διαχείριση αρχείων Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εξοικονόμηση χώρου Αύξηση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ανταποκριθείτε άµεσα στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του πελάτη χρησιµοποιώντας το Microsoft Business Solutions-Navision για Παραγωγή. Βασικά πλεονεκτήµατα Εκµεταλλεύεστε τις ευκαιρίες για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Απλά ευέλικτα προσιτά

Απλά ευέλικτα προσιτά Ρομποτικά σύστημα, τόσο απλά, όσο θα έπρεπε να είναι! Απλά ευέλικτα προσιτά TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: www.universal-robots.com/products Επιτέλους, ρομποτικά συστήματα, Η Universal Robots προσφέρει σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ Εισαγωγήστο ifactory ΤιείναιΟΕΕ; ΠοιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντοΟΕΕ; Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ MRM-Box:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 Έπειτα από 3 επιτυχημένα εξειδικευμένα events με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικές Εφαρµογές

Βιοµηχανικές Εφαρµογές Θεόδωρος Γιαµακίδης Compressed Air Specialist Η Συµβολή του Πεπιεσµένου Αέρα σε ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας στη Σύγχρονη Βιοµηχανία Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανάλυση ζήτησης Green Air Energy 2014 / Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Ποιοι είµαστε Η SANECO ιδρύθηκε το 1996 µε σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων διαχείρισης παρασίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT Απόστολος Θεοδωρόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM A.E. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο LOGISTICS 2005 Θεσσαλονίκη, 25-26 Νοεµβρίου 2005 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όλα τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση

Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση Σταμάτιος Ανδριανόπουλος Executive Consultant, Planning A.E. ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro Αποτελεσματική συνεδριακή τεχνολογία

Συνεδριακό σύστημα CCS 900 Ultro Αποτελεσματική συνεδριακή τεχνολογία Μία Παράδοση Ποιότητας και Καινοτομίας Για περισσότερα από 0 χρόνια, το όνομα Bosch είναι συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Η Bosch είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής επιλογών για καινοτομικές τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PrintJobOffers

Τι είναι το PrintJobOffers Τι είναι το PrintJobOffers To PrintJobOffers -ή PJO για συντομία- είναι ένας πρωτοποριακός μηχανισμός ζητήσεων / προσφορών με τη μέθοδο του κλειστού διαγωνισμού, διαθέτοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών. Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια

Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών. Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια Περιεχόμενα Χειροκίνητη εκτέλεση συνταγών στη βιομηχανία τροφίμων Πρακτικές στην ελληνική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ARCHIVING connect ARCHIVING CONNECT 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ταυτότητα H Business Effect είναι πάροχος ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα