Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS"

Transcript

1 Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η κάθε επιχείρηση αποτελείται από συνδυαζόµενα υποσυστήµατα, η εύρυθµη λειτουργία των οποίων επιφέρει συνήθως τα προσδοκώµενα θετικά αποτελέσµατα στην κερδοφορία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία ή που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης σε τρίτους (3 rd Party Logistics), η καλή οργάνωση και η απρόσκοπτη και ταχεία λειτουργία του υποστηρικτικού υποσυστήµατος Αποθήκης ιακίνησης διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην απροβληµάτιστη εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών του τµήµατος, αλλά και της εταιρίας συνολικά. Στη σηµερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, η συνεχής ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων διαφοροποιηµένων προϊόντων απευθυνόµενων στις διαφορετικές οµάδες και ανάγκες καταναλωτών, σε συνδυασµό µε την ασταµάτητη προσπάθεια των κατασκευαστών να υπερκεράσουν τον ανταγωνισµό προσφέροντας καινοτόµα προϊόντα, κάνουν τη διακίνηση και διανοµή των προϊόντων ολοένα και πιο σύνθετη. Επιπλέον, το e-commerce απαιτεί περισσότερο ευέλικτα συστήµατα Intra Logistics, καθώς και άµεση πληροφόρηση για τη διαθεσιµότητα των αποθεµάτων και τη διάταξη διαλογής. Οι σταθερές µονάδες αποθήκευσης δεν αποτελούν πλέον την πιο ενδεδειγµένη λύση για τους παρακάτω λόγους: α) αναπτύσσονται µε µεγάλους διαδρόµους µεταξύ τους ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιµες από ανθρώπους και περονοφόρα οχήµατα καθιστώντας όµως αναξιοποίητη σηµαντική επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου, β) συναρµολογούνται µε συγκεκριµένη απόσταση ανάµεσα στα ράφια µε συνέπεια να χαραµίζεται σηµαντικός καθ ύψος χώρος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου τα προς αποθήκευση υλικά ποικίλουν σε ύψος, γ) το σύστηµα «άνθρωπος στα προϊόντα» που εφαρµόζεται τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά την ανάκτηση του υλικού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και αποτελεί µία εργασία που ενέχει κινδύνους για τους φορτωτές / εκφορτωτές, τους χειριστές των µηχανηµάτων. Επιπλέον, σε εγκαταστάσεις µε ειδικές συνθήκες λειτουργίας, π.χ. αποθήκες που λειτουργούν σε υπερβολικό ψύχος (θερµοκρασία έως και -28 ο C) ή σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες απαγορευτικές για την προσέγγιση του προσωπικού όπως τα χυτήρια, γεννάται το ερώτηµα γιατί να χρησιµοποιείται υψηλόµισθο προσωπικό που παρουσιάζει στο σύνολό του υψηλά ποσοστά αποχώρησης, απαιτεί υψηλό κόστος επανεκπαίδευσης και προσφέρει χαµηλή παραγωγικότητα εξαιτίας των αντίξοων συνθηκών; Για χρόνια τώρα, τα συµβατικά στατικά «ανοικτά» συστήµατα αποθήκευσης αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αποκλειστικά και µόνο από την σκοπιά της απλής εναπόθεσης και ανάκτησης του υλικού χωρίς να υπολογίζουν παραµέτρους που στη σηµερινή εποχή κρίνονται πλέον ως ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι α) το συνεχώς αυξανόµενο κόστος γης, β) η ασφάλεια των αποθεµάτων, γ) η ταχύτητα ανάκτησής τους και ο συσχετισµός αυτής µε τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα, δ) το κόστος αποθήκευσης και ανάκτησης, ε) οι φθορές προερχόµενες από λανθασµένους χειρισµούς παλετοφόρων και περονοφόρων, αλλά και από τη µη εφαρµογή σωστών και ολοκληρωµένων διαδικασιών αποθήκευσης και στ) η διασφάλιση της ακριβούς καταγραφής και παρακολούθησης όλων των κινήσεων των υλικών εντός του χώρου µε αποτέλεσµα τη δυσκολία και αδυναµία του ταχύτατου εντοπισµού χαλασµένων προϊόντων, η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα κατά την ενδεχόµενη ανάκληση των προϊόντων. Οι παράµετροι αυτές ενέχουν ένα κρυφό κόστος (πραγµατικό και κόστος ευκαιρίας) το οποίο πλέον κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό. Ετσι λοιπόν, δηµιουργείται η ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου σύγχρονου καλά σχεδιασµένου µοντέλου αποθήκευσης ως τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας που όµως να καλύπτει µε επάρκεια τα τρία ζητούµενα σηµεία: Ευελιξία, Αποδοτικότητα και Αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση του κόστους. Το νέο µοντέλο θα πρέπει να έχει προσαρµοστεί µε τέτοιο τρόπο στις ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προβλέψει την οποιαδήποτε δυσλειτουργία προτού αυτή εξελιχθεί σε κρίση και να την αντιµετωπίσει µε ευελιξία. Και επειδή η πρόβλεψη δεν είναι µια αόριστη έννοια όταν υπάρχει σταθερή οργάνωση σε µια επιχείρηση και προσαρµογή στα δεδοµένα της οικονοµίας και ορθή χρήση της τεχνολογίας, ο αντίκτυπος που θα προκαλέσει τόσο στη λειτουργία όσο και στα οικονοµικά της επιχείρησης θα είναι σίγουρα θετικός. Νέα υναµική στα συστήµατα AS/RS Ένα από τα στοιχεία της καλής οργάνωσης µιας αποθήκης είναι η συνεχής κίνηση των αποθεµάτων. Αποθέµατα που δεν έχουν κινηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα δείχνουν ανεπάρκεια. Οι εταιρίες που εφαρµόζουν ολοκληρωµένα συστήµατα AS/RS (Automated Storage & Retrieval Systems) για τη διαχείριση των αποθεµάτων στις αποθήκες τους ωφελούνται από την άµεση πληροφόρηση για την ταχυκινησία των υλικών και µπορούν µε µεγαλύτερη ευκολία να λάβουν αποφάσεις για την αύξηση ή την ελάττωση της παραγωγής και να επωφεληθούν από τον περιορισµό των αποθεµάτων, τη µείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη.

2 Η αυτοµατοποιηµένη αποθήκη µπορεί στην ουσία να χαρακτηρισθεί ως ένα στεγαζόµενο σύστηµα αποθήκευσης µε ροµποτικούς διαλογείς (γερανούς εναπόθεσης και ανάκτησης εµπορευµάτων) και µεταλλικές κατασκευές ως ράφια (φατνώµατα) εναπόθεσης του συσκευασµένου υλικού, σε οριζόντια και κάθετη ανάπτυξη, οι οποίες αποτελούν παράλληλα και τµήµα της σχεδίασης και δοµικής κατασκευής του κτιρίου. Τέτοιου είδους κατασκευές σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε ταχύ ρυθµό, χρησιµοποιούν τη διαθέσιµη έκταση πολύ πιο αποδοτικά, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε καταπόνηση, επιτρέπουν δε την εφαρµογή διαφορετικών βαθµών αυτοµατοποίησης για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την µείωση του κόστους της κτιριακής κατασκευής, ενώ παράλληλα εγγυάται ότι η συνολική χρηµατική επένδυση κατανέµεται κατά το µεγαλύτερό της ποσοστό σε εξειδικευµένο εξοπλισµό άµεσα συνδεδεµένο µε την αύξηση της παραγωγικότητας και κατά πολύ λιγότερο σε δοµικά στοιχεία. Πρακτικά δεν υπάρχουν περιορισµοί στους νεωτερισµούς που δύνανται να εφαρµοστούν τόσο από την εταιρία χρήστη, όσο και από τον ανάδοχο - κατασκευαστή κατά την σχεδίαση και υλοποίηση µιας λύσης AS/RS. Με βάση τις εναλλακτικές που τα διάφορα µοντέλα των συστηµάτων παρέχουν, είναι δυνατή η γεφύρωση του κενού ανάµεσα στον περιοριστικό σχεδιασµό και την ευέλικτη δηµιουργικότητα. Η οικογένεια των συστηµάτων AS / RS αποτελεί ιδανική λύση τόσο για τις αποθήκες που είναι εξοπλισµένες µε συστήµατα ραφιών τύπου single deep ή διπλού βάθους (double deep), όσο και για τις αποθήκες που είναι εξοπλισµένες µε ράφια υψηλής πυκνότητας (high density). Ο σύνθετος και υψηλός βαθµός αυτοµατοποίησης επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της κίνησης υλικών µεσαίου έως µεγάλου όγκου. Αυτό µεταφράζεται σε αξιόπιστη διαχείριση παλετοκιβωτίων, παλετών ή συσκευασιών διαφόρων διαστάσεων και σχηµάτων µε µέγιστο βάρος 3 τόνων έκαστη για µεταφορά, εναπόθεση και ανάκτηση σε ύψος έως και 25 µέτρων. Οι λύσεις αυτές δύναται δε να προσαρµοστούν ολικά ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις εξειδικευµένες αποθηκευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, ενώ επιπρόσθετα µπορούν εύκολα να ολοκληρωθούν µε το σύνολο των υφιστάµενων υποσυστηµάτων διακίνησης και διανοµής που ελέγχονται από την κεντρική εφαρµογή µηχανογράφησης και Logistics της επιχείρησης. Ο συνολικός αριθµός των ροµποτικών γερανών - µονάδων αποθήκευσης και ανάκτησης (S/RMs: Storage Retrieval Machines) που χρησιµοποιούνται από το AS/RS για τον χειρισµό των παλετοκιβωτίων, παλετών και άλλων βαρέως τύπου ή µεγάλων διαστάσεων αντικειµένων, εξαρτάται άµεσα από την επιδιωκόµενη ταχύτητα ανάκτησης του υλικού και πρέπει να είναι ανάλογος µε το συνολικό εµβαδό του αποθηκευτικού χώρου και το ύψος αυτού. Οι λύσεις AS/RS βασίζονται στα παρακάτω συστήµατα: Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης βάθους µιας σειράς (single deep) Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης διπλού βάθους (double deep) Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης Υψηλής Πυκνότητας (high density) Σύστηµα Live Storage Αυτοµατοποιηµένης Αποθήκευσης και Ανάκτησης Υψηλής Ροής (high flow) Τα S/RMs (Storage/Retrieval Machines) Στις αυτοµατοποιηµένες αποθήκες τις εργασίες επιλογής, µεταφοράς, ανεύρεσης και ανάκτησης υλικών µε µέγιστο όριο βάρους έως και 3.5 τόνους αναλαµβάνει πάντα ένας ηλεκτροµηχανικός πλήρως αυτοµατοποιηµένος ροµποτικός γερανός-διαλογέας ο οποίος καλείται Single Masted Storage / Retrieval Machine (για συντοµία S/RM), που σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις αντικαθιστά πλήρως τη χρήση των περονοφόρων και παλετοφόρων οχηµάτων εντός του βασικού αποθηκευτικού χώρου. Για την ανάκτηση υλικών βάρους έως και 150 τόνων χρησιµοποιούνται Double masted S/RMs. Ανάλογα µε το είδος των αποθεµάτων, που εξυπηρετεί, η δυναµικότητα και η ταχύτητα απόκρισης του κάθε S/RM δύναται να ποικίλουν. Τα S/RMs επιτυγχάνουν κάθετη ταχύτητα έως 40 m/min και οριζόντια ταχύτητα έως 2.50 m/min µε µέση επιτάχυνση /επιβράδυνση 1 m/sec, εξυπηρετώντας από 60 έως και 180 παλέτες την ώρα έκαστη βάρους από 120 έως κιλά για τις µονάδες ενός βραχίονα και έως 12 τόνους για τις βαρέως τύπου µονάδες. Σε γενικές γραµµές όλα τα S/RMs φέρουν τροχήλατη βάση που κινείται χωρίς την παραµικρή απόκλιση κατά µήκος του διαδρόµου επί σιδηροτροχιάς σταθερά πακτωµένης στο έδαφος. Η υποδειγµατική σταθερότητα και ακρίβεια κύλισης που επιτυγχάνεται εξαλείφει τις επικίνδυνες ταλαντώσεις και αποκλίσεις του σε πλήρη ανάπτυξη βραχίονα επιλογής που ενδεχοµένως να προκαλούσαν φθορές τόσο στο σύστηµα των ραφιών όσο και στα εµπορεύµατα. Σταθερά προσαρµοσµένος κάθετα επί της τροχήλατης βάσης είναι ένας τηλεσκοπικά ανυψούµενος άξονας σε ρόλο γερανού, ο οποίος κινεί έναν υποδοχέα. Ανάλογα µε το µοντέλο και τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης προσαρµόζεται στην άκρη του γερανού αρπάγη, καλάθι, σύστηµα γάντζων ή περονοφόρα βάση σταθερή ή µε δυνατότητα στροφής έως και 180 ο. Το S/RM εκτελεί ταυτόχρονες κινήσεις (οριζόντιες και κάθετες) πάνω σε δύο άξονες (Χ-Υ move), ενώ σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις, ο ροµποτικός βραχίονας δύναται να εκτελεί και διαγώνιες κινήσεις από σταθερό σηµείο (X-Y-Z move).

3 Σχεδιάζοντας µια Ολοκληρωµένη Λύση Με γνώµονα την ανάγκη για τη δραστική µείωση του πραγµατικού κόστους της αποθήκευσης αλλά και του κόστους ευκαιρίας, η ΑΝΑCO σε συνεργασία µε κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωµένες λύσεις ροµποτικής αποθήκευσης και ανάκτησης υλικού, βιοµηχανικού τύπου AS/RS,καθώς και λύσεις A.M.H.S. (Automated Material Handling Systems). Οι λύσεις αυτές εφαρµόζονται για την Αποθήκευση και Ανάκτηση υλικού σε οποιαδήποτε µορφή και διάσταση, κάνοντας χρήση υψηλής αυτοµατοποίησης κινητών συστηµάτων κατακόρυφης αποθήκευσης (X-Y-Ζ move), καθοδηγούµενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασµένο µε εξειδικευµένο λογισµικό I.R. ή W.M.S. και ολοκληρώνονται µε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και λοιπές προαιρετικές µονάδες A.M.H.S., όπως ταινίες µεταφοράς και διαλογείς. Τη φυσική εγκατάσταση του κάθε συστήµατος AS/RS ακολουθεί η εν σειρά διασύνδεσή του µε τα υπόλοιπα εγκατεστηµένα στο χώρο συστήµατα και τέλος η ηλεκτρονική σύνδεσή του µε το υφιστάµενο υπολογιστικό σύστηµα (µεµονωµένος εξυπηρετητής ή δίκτυο υπολογιστών). Εκτός από τα πολλαπλά λειτουργικά οφέλη, η εγκατάσταση ενός συστήµατος AS/RS και η ολοκλήρωσή του µε το αντίστοιχο λογισµικό διαχείρισης υλικού αποτελεί τη µοναδική λύση για την ενοποίηση των µηχανικών µεθόδων αποθήκευσης µε τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, αποφέρει δε στις αποθήκες του µουσείου πρόσθετη λειτουργικότητα και εξίσου σηµαντικά παράπλευρα οφέλη. Επιτυγχάνεται καλύτερη εργονοµία, αυξάνεται η ταχύτητα ανάκτησης και περισυλλογής του υλικού, εξασφαλίζεται η καταγραφή των κινήσεων αποθήκευσης και ανάκτησης που µε τη σειρά της οδηγεί στην πληρέστερη παρακολούθηση του υλικού, ενώ τέλος αναβαθµίζεται η ποιότητα της παρεχόµενης ασφάλειας, πυρασφάλειας και γενικότερα της διατήρησης των αποθηκευµένων υλικών σε άρτια κατάσταση, σε ένα «κλειστό», προστατευµένο και καθαρό περιβάλλον. Τα συστήµατα αναπτύσσονται µε βάση την αρχική µελέτη στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς οι παρούσες αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης, οι λειτουργικές απαιτήσεις της εγκατάστασης και οι ιδιοµορφίες του χώρου, προσαρµόζονται δε αποκλειστικά και µόνο µετά από εµπεριστατωµένη στατική και ηλεκτροµηχανική µελέτη. Βασικός στόχος είναι να ικανοποιηθούν επαρκώς τα τρία σηµεία που κάθε σύγχρονο µοντέλο αποθήκευσης θα πρέπει να καλύπτει: ευελιξία, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση του κόστους. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η αυτοµατοποίηση της διαχείρισης των αποθεµάτων µε την εγκατάσταση συστήµατος AS/RS επαναπροσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι υπηρεσίες παρέχονται και τα προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και διανέµονται στους τελικούς τους προορισµούς. Τα συστήµατα AS/RS: Αυξάνουν (έως και 30%) την αποθηκευτική δυνατότητα του υφιστάµενου αποθηκευτικού χώρου ή αντίστροφα µειώνουν το συνολικό εµβαδό του προς ανέγερση αποθηκευτικού χώρου σε ποσοστό έως και 30% για τη διαχείριση του ίδιου όγκου αποθεµάτων. Συντελλούν στην εξάλειψη των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των παραγγελιών µε συνέπεια την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους. Επιφέρουν την αύξηση της ταχυκινησίας των αποθεµάτων. Παρέχουν άµεση και ποιοτικότερη πληροφόρηση που οδηγεί στον καλύτερο έλεγχο των παρτίδων, τον περιορισµό των φθορών & απωλειών καθώς και τη διευκόλυνση της ιχνηλασιµότητας των ετοίµων. Συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του προσωπικού που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του Αποθηκευτικού Κέντρου σε ποσοστό έως και 80%. Βελτιώνουν το χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και συµβάλλουν στη γενικότερη αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Εξαλείφουν την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό υποστήριξης της διαδικασίας διακίνησης όπως ράµπες, φυσούνες, βιοµηχανικά ρολά κ.ο.κ. Ελαχιστοποιούν τη χρήση των περονοφόρων και παλετοφόρων οχηµάτων εντός του κτιρίου. Καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του κέντρου σε 24ωρη βάση χωρίς την ανάγκη για την παραµικρή ανθρώπινη παρέµβαση. Περιορίζουν την παρουσία του προσωπικού εντός του κλειστού αποθηκευτικού χώρου.

4 Τα Οφέλη Μικρότερα Κτίρια: Οικονοµία : Οι κατάλληλα σχεδιασµένες AS/RS εγκαταστάσεις αφορούν σε κτιριακές υποδοµές για την Αποθήκευση και ιακίνηση των εµπορευµάτων που συνήθως καταλαµβάνουν µικρότερο χώρο και όγκο από τις συµβατικές κατασκευές. Αυτό συµβαίνει γιατί το AS/RS κτίριο σχεδιάζεται ώστε να εκµεταλλεύεται στο µέγιστο τον όγκο του, µε την αυτοµατοποίηση να συντελεί στον περιορισµό του αριθµού των διαδρόµων, αλλά και του πλάτους των εναποµείναντων διαδρόµων που τώρα εξυπηρετούν αποκλειστικά την κίνηση των S/RMs. Ως συνέπεια η αρχική επένδυση για την κτιριακή υποδοµή είναι µικρότερη, όπως και το ετήσιο λειτουργικό κόστος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αποθηκών µε ελεγχόµενη θερµοκρασία. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος AS/RS είναι σηµαντικά χαµηλότερο από εκείνο των συµβατικών αποθηκών. Στη διάρκεια µιας εικοσαετίας που αποτελεί και το σύνηθες χρονικό διάστηµα για την αξιολόγηση επενδύσεων τέτοιου είδους, η µέση αναµενόµενη απόδοση του κεφαλαίου (IRR) ανέρχεται στο 46% (ROI: 62%), ενώ το κόστος της αρχικής επένδυσης αποπληρώνεται µόλις στους πρώτους 30 µήνες λειτουργίας του συστήµατος. Εργονοµία Παραγωγικότητα: Η εργονοµία των AS/RS συστηµάτων είναι επίσης εντυπωσιακή. Το ζητούµενο υλικό σε οποιαδήποτε συσκευασία παραδίδεται αυτόµατα σε προεπιλεγµένο σηµείο συλλογής βελτιώνοντας σηµαντικά την εσωτερική ροή των υλικών. Η όλη αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ακολουθεί το πρότυπο προϊόντα στον άνθρωπο και όχι άνθρωπος στα προϊόντα". Η ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων του προσωπικού και της χειρωνακτικής εργασίας, αλλά και η εξάλειψη της ανάγκης χρήσης των παλετοφόρων και περονοφόρων οχηµάτων µέσα στην Αποθήκη και ο περιορισµός της χρήσης τους µόνο σε εξωτερικούς χώρους, βελτιώνει την εργονοµία και τα επίπεδα ασφάλειας εντός του εργασιακού χώρου. Οι καλά σχεδιασµένες και υλοποιηµένες εγκαταστάσεις AS/RS για αποθήκες και κέντρα ιακίνησης δύναται να λειτουργούν ασταµάτητα χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση σε 24ωρη βάση, αποδίδουν πολύ υψηλούς ρυθµούς ροής κατά τη διακίνηση των εµπορευµάτων, ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτες ώστε να αντιµετωπίζουν µε επάρκεια τις ξαφνικές και µεγάλες διακυµάνσεις στη ζήτηση και κατά συνέπεια στην προετοιµασία των παραγγελιών. Αυτό µεταφράζεται σε αύξηση της λειτουργικότητας και σε αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών. Ταχύτητα: Ταχύτερη αποθήκευση, αλλά κυρίως ταχύτερη ανάκτηση. Η κατάργηση των µετακινήσεων του προσωπικού και των περονοφόρων οχηµάτων αλλά και η εξαφάνιση των παραδοσιακών διαδρόµων περιορίζει σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται για την αποθήκευση αλλά και για την ανεύρεση, επιλογή και ανάκτηση των αποθεµάτων. Με τη βοήθεια του WMS λογισµικού που εµπεριέχουν, το προς αποθήκευση υλικό κατανέµεται στο εσωτερικό του συστήµατος µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ενώ η επιλογή του εσωτερικού φατνώµατος για την τοποθέτησή του γίνεται ηλεκτρονικά σε µηδενικό χρόνο και µε απόλυτη ακρίβεια χωρίς την παραµικρή ανθρώπινη παρέµβαση. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα για γραφική απεικόνιση της ακριβούς θέσης των αποθηκευµένων υλικών στην µονάδα παρέχει µια εναλλακτική λύση στην εισαγωγή του κωδικού είδους, που πολλές φορές µπορεί να είναι δυσδιάκριτος, και υποβοηθά τη διαδικασία αναζήτησης µε συνέπεια την εξάλειψη λαθών που στοιχίζουν σε χρόνο και χρήµα. Τέλος, η διαδικασία ανάκτησης (µεταφορά από το σηµείο αποθήκευσης ως το σηµείο περισυλλογής) εκτελείται αυτόµατα σε εντυπωσιακά σύντοµο χρόνο και χωρίς την καταβολή της παραµικρής µυϊκής προσπάθειας από τον χειριστή. Ασφάλεια : Εξίσου σηµαντική είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών προσωρινής αποθήκευσης και προστασίας του υλικού από τυχαίες φθορές ή κλοπές, σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό πυρασφάλειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες ευπαθών υλικών, καθώς πλέον το σύστηµα τούς παρέχει πρόσθετη ασφάλεια σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα της καλύτερης οργάνωσης και προστασίας των αποθεµάτων µέσω των ελεγχόµενων προσβάσεων και συνθηκών αποθήκευσης (θερµοκρασίας, αερισµού και υγρασίας). Αξιοπιστία απογραφής: Ο υψηλότερος βαθµός ασφάλειας που επιτυγχάνεται οδηγεί σε πιο ακριβείς καταµετρήσεις των αποθεµάτων, άρα και στην σωστότερη παρακολούθηση και τήρηση του υλικού, καθώς περιορίζονται σηµαντικά οι κλοπές, οι ανεξήγητες απώλειες και οι φθορές. Ως εκ τούτου αναβαθµίζεται και η ποιότητα στην καθηµερινή εργασία. Από την άλλη πλευρά, η συνδυασµένη λειτουργία του συστήµατος, του λογισµικού I.R. ή W.M.S. και των πρόσθετων περιφερειακών (π.χ. αναγνώστες γραµµωτού κώδικα για την αποφυγή λανθασµένων πληκτρολογήσεων) εξασφαλίζει ακρίβεια στην παρακολούθηση και καταγραφή του αποθηκευµένου υλικού οποιαδήποτε στιγµή. Ακόµα και στην περίπτωση που κάποιο υλικό έχει τοποθετηθεί σε λάθος χωρο-θέση, µπορεί εύκολα και γρήγορα να εντοπιστεί.

5 Το Λογισµικό ιαχείρισης Το λογισµικό διαχείρισης Αποθήκης αποτελεί µια άρτια τεχνολογικά εξελιγµένη και ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών εφαρµογή WΜS που λειτουργεί συνδυαστικά µε τις µονάδες AS/RS και η οποία διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί όλες τις λειτουργίες ενός κέντρου διανοµής όπως η παραλαβή, ταυτοποίηση και φύλαξη του προς αποθήκευση υλικού, η ανατροφοδοσία των χωρο-θέσεων, οι διαφόρου τύπου απογραφές (π.χ. γενική και κυκλική) και οι εργασίες συλλογής (picking). Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις υψηλής πυκνότητας, η εφαρµογή WMS εκτελεί συνεχείς ελέγχους στους αριθµούς των συσκευασιών / παλετών που εδράζονται σε κάθε επιµέρους τούνελ και όταν διαπιστώσει ότι ο αριθµός τους είναι κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο δίνει εντολή για τη µετακίνησή τους σε ράφια back to back (Single Deep ή Double Deep). Έτσι απελευθερώνεται ένα ολόκληρο τούνελ προκειµένου να τοποθετηθεί σε αυτό ένα πλήρες φορτίο. Ο χρήστης του συστήµατος, δηλαδή, µπορεί να εκµεταλλευτεί ανά πάσα στιγµή το 88-92% των διαθέσιµων παλετοθέσεων. Ως εφαρµογή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη ώστε να αποτελεί ένα καθηµερινό και άκρως χρηστικό εργαλείο κυρίως για το προσωπικό µε περιορισµένη γνώση πληροφορικής. Μεταξύ άλλων παρέχει: Βελτιωµένη ταχύτητα απόκρισης σε αναζητήσεις χρηστών. υνατότητα ορισµού πεδίων από τον χρήστη για µέγιστη προσαρµογή και καλύτερη αναζήτηση. Ολοκληρωµένη κωδικοποίηση χωρο-θέσεων (τοµέας, στήλη, επίπεδο, δυναµικό πλάτος / βάθος κ.ο.κ.). υναµική διαχείριση πραγµατικών (real) & εικονικών (virtual) χωρο-θέσεων αποθήκευσης ανεξάρτητη από την κατάσταση του αποθέµατος και την συσκευασία. Παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών συσκευασιών (παλέτα, στρώση παλέτας, κιβώτιο, εσωτερικές συσκευασίες, τεµάχιο) και µονάδων µέτρησης (τεµάχιο, µέτρο, κιλό κ.ο.κ.). Αυτόµατο υπολογισµό της χωρητικότητας των χωρο-θέσεων βάσει του όγκου ή του τύπου συσκευασίας των ειδών. Έξυπνη δέσµευση χωρο-θέσεων ανά κωδικό ή /και κατηγορία. Υποστήριξη όλων των γνωστών προτύπων γραµµωτού κώδικα. Υποστήριξη καθαρών και µεικτών παλετών. Ανάλυση και αξιοποίηση της ταχυκινησίας των ειδών (ABC) σε σχέση µε τις λειτουργίες της αποθήκης. Παρακολούθηση και διαχείριση ηµεροµηνιών (εισαγωγής, λήξης, παραγωγής κλπ.), παρτίδων & σειριακών αριθµών σε όλες τις σχετικές διαδικασίες όπως παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή, αποστολή, ανάκληση κ.ο.κ.. υνατότητα προειδοποίησης (alert) για µειωµένα επίπεδα αποθεµάτων. ιαχείριση, έλεγχο και δηµιουργία αναφορών για όλους τους τύπους των κινήσεων που αφορούν την αποθήκευση, ανάκτηση και αναζήτηση των αποθηκευµένων υλικών. Επιβεβαίωση κινήσεων πριν την εκτέλεσή τους για την εξάλειψη του ανθρώπινου λάθους και ακριβή καταγραφή των κινήσεων φύλαξης και ανάκτησης των αρχείων. Ολοκλήρωση µε λύσεις και εξειδικευµένες εφαρµογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και µε σύγχρονες ERP εφαρµογές. Αυστηρότερο έλεγχο και ασφάλεια. Γιατί ANACO; Σε γενικές γραµµές, όλα τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα αποθήκευσης συµβάλλουν στην εξοικονόµηση σηµαντικού χώρου. Ωστόσο, η κατασκευαστική τους αξία παρουσιάζει διαφορές που σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα και τον κύκλο ζωής τους. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν σηµαντικότατους λόγους για τους οποίους οι λύσεις της ANACO συµφέρουν. Τα προσφερόµενα συστήµατα αυτοµατοποιηµένης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) είναι το αποτέλεσµα εµπεριστατωµένων ερευνών και αρχιτεκτονικών µελετών µε σκοπό την εφαρµογή βέλτιστων µεθόδων και λύσεων, καθώς και µιας ειδικά µελετηµένης πολιτικής σχεδίασης σε απόλυτη συµφωνία µε τους διεθνείς κανόνες της εργονοµίας, των διαστάσεων και της καταλληλότητας των υλικών. Τα τελικά προϊόντα αντικατοπτρίζουν τη µεγάλη εµπειρία κατασκευαστικών οίκων διεθνούς βεληνεκούς, όπως οι Eurobib, BCI, EUN, Bomefa, Constructor Group, Montel, Bertello και Hanel στην κατασκευή παντός τύπου συστηµάτων αποθήκευσης. Οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζουν την επιλογή των υλικών που χρησιµοποιούνται. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται προσπάθεια χρήσης µόνο ανακυκλώσιµων υλικών ή προϊόντων ανακυκλωµένων υλών. Χρησιµοποιούνται επίσης τυπικά εξαρτήµατα εύκολα αποσπώµενα, µε κύρια χαρακτηριστικά τη µεγάλη διάρκεια ζωής και τη δυνατότητα ανάλωσής τους σε νέες κατασκευές. Η κατασκευαστική ποιότητα του τελικού προϊόντος διασφαλίζεται µέσα από πολύπλοκους µηχανισµούς και διαδικασίες ελέγχου ενώ η καταλληλότερη εργονοµία έχει επιτευχθεί µέσω των συνεχών µελετών και της χρήσης προηγµένου µηχανολογικού εξοπλισµού. Όλα ανεξαιρέτως τα τελειώµατα (φινιρίσµατα) έχουν επιλεγεί ύστερα από την εξέταση πληθώρας βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων που ικανοποιούν την οποιαδήποτε ανάγκη, ενώ σε ιδιόµορφες εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του χώρου. Στο σύνολό τους τα συστήµατα χαρακτηρίζονται από τις υψηλές προδιαγραφές που αγγίζουν την κορυφή της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δίνουν µια νέα διάσταση στις απαιτήσεις για ολοκληρωµένη λειτουργικότητα και ασφάλεια. ΑΝΑCO Robotic Storage Dept. Λεωφ. Βουλιαγµένης 117 & Κρίτωνος 2 Τ.Κ , Γλυφάδα, Αττική. Τηλ: , Fax :

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Γνωρίζατε ότι : Μια εταιρία κατά µέσο όρο απανά 20 σε κάθε εργαζόµενο κάθε µήνα για εργασίες αρχειοθέτησης. Χρεώνεται κάθε µήνα µε 120 ως κόστος απώλειας εργατοωρών για την αναζήτηση και ανάκτηση των λανθασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης

Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξήσετε την αµιγή χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου, ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση»

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Πρόλογος... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 η Ενότητα... Ο ρόλος της Ψυχρής Αποθήκευσης στις Ψυχρές Εφοδιαστικές Αλυσίδες... 1. Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 IntelliSoft Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιµιλιανού Γρεβενών 13, 142 32 Περισσός Τηλ: (+30210) 68.96.616 Φαξ: (+30210) 68.96.617 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις.

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Το Microsoft Business Solutions Navision για τη διαχείριση της αποθήκης σας βοηθάει να κερδίσετε χρόνο και χρήµατα µέσω αποτελεσµατικών διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

RFID στο χώρο της υγείας: Η περίπτωση του έργου RF-Cure και εφαρμογή στο Νοσοκομείο του Άργους

RFID στο χώρο της υγείας: Η περίπτωση του έργου RF-Cure και εφαρμογή στο Νοσοκομείο του Άργους RFID στο χώρο της υγείας: Η περίπτωση του έργου RF-Cure και εφαρμογή στο Νοσοκομείο του Άργους Συνεργαζόμενοι φορείς Στόχοι έργου Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός RFID συστήματος που θα υποστηρίζει: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ

A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ 2007, 2 ο τρίμηνο Οι αυτοματοποιημένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων αποτελούνται από ένα πλήθος ηλεκτροκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα Προιόντων & Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασίας

Ταυτότητα Προιόντων & Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασίας Ταυτότητα Προιόντων & Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασίας Ταυτότητα (brand identity): «ορθογραφία» της φιλοσοφίας των στόχων μιας επιχείρησης και η απεικόνιση τους (2D & 3D) στα ράφια των σημείων πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Weighing & Automation

Weighing & Automation Απόλυτος Έλεγχος Μέγιστη Ακρίβεια Weighing & Automation Η παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων Ζύγισης & Αυτοματισμού υψηλής ποιότητας, στην αιχμή της τεχνολογίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξιόπιστος και υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών WMS Depo Version 3.0 Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics Στην εποχή της νέας οικονοµίας είναι καθοριστικής σηµασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κανακαράκης Εµµ. Νεκτάριος Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης ΤΕΕ-ΤΑΚ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κανακαράκης Εµµ. Νεκτάριος Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης ΤΕΕ-ΤΑΚ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κανακαράκης Εµµ. Νεκτάριος Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης ΤΕΕ-ΤΑΚ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία logistics Κρήτης είναι επιστηµονικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ Εισαγωγήστο ifactory ΤιείναιΟΕΕ; ΠοιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντοΟΕΕ; Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ MRM-Box:

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT Απόστολος Θεοδωρόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM A.E. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο LOGISTICS 2005 Θεσσαλονίκη, 25-26 Νοεµβρίου 2005 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όλα τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PrintJobOffers

Τι είναι το PrintJobOffers Τι είναι το PrintJobOffers To PrintJobOffers -ή PJO για συντομία- είναι ένας πρωτοποριακός μηχανισμός ζητήσεων / προσφορών με τη μέθοδο του κλειστού διαγωνισμού, διαθέτοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας την αποθήκη του μέλλοντος Δημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου

Σχεδιάζοντας την αποθήκη του μέλλοντος Δημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου Σχεδιάζοντας την αποθήκη του μέλλοντος Δημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου Metropolitan Hotel 23 Oκτωβρίου 2014 H Jungheinrich κάνει πράξη τα «Μegatrends» του μέλλοντος Οι μεγαλύτερες «τάσεις» εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές Παναγιώτης Κοκκάλας, Account Manager, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ pkok@theodorou.gr Φάνης Γιαννόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Engineering,

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 [Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ KEMPPI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ «WISE»]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 [Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ KEMPPI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ «WISE»] ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 [Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ KEMPPI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ «WISE»] «WISE» τα νέα λογισμικά KEMPPI που βελτιώνουν θεαματικά την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση Ασύρµατων Τεχνολογιών στις Αποθήκες, Μελέτες Περίπτωσης

Η Χρήση Ασύρµατων Τεχνολογιών στις Αποθήκες, Μελέτες Περίπτωσης Η Χρήση Ασύρµατων Τεχνολογιών στις Αποθήκες, Μελέτες Περίπτωσης Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική ΑΕΕ Σεπτέµβριος 2003 Η αναφορά αυτή έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα