ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου TAKTIKOY ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου TAKTIKOY ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου TAKTIKOY ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Οµοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.), που συνήλθε στην Αθήνα στις Μαΐου 2015, αφού συζήτησε διεξοδικά τα διάφορα ζητήµατα, που αφορούν στην Οµοσπονδία και τις δραστηριότητες της, κατέληξε στην καταγραφή των παρακάτω θεµάτων, τα οποία απασχολούν τους Κύπριους στην Ελλάδα, καθώς και τα Σωµατεία τους και εξουσιοδοτεί το νέο Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε., να εργαστεί για την προώθηση αυτών, εξαντλώντας προς κάθε κατεύθυνση όλα τα µέσα και διαδικασίες. Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε., αφού εκτίµησε τη µέχρι σήµερα πορεία και δραστηριοποίηση της Οµοσπονδίας, υπογράµµισε ότι η Οµοσπονδία και το Κ.Σ. της, αποτελούν την κορυφαία εκπροσώπηση των Κυπριακών οργανώσεων στην Ελλάδα. Στη βάση αυτή τόνισε : ότι ο ρόλος της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι να παραµένει διακριτός από εκείνο των Σωµατείων-µελών, δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστικός ή έστω συµπληρωµατικός προς αυτά, αλλά οφείλει να είναι εκφραστικός, ενοποιητικός και καθοδηγητικός της δράσης τους, επιβάλλεται να εργαστεί παραπέρα για να κάνει την Ο.Κ.Ο.Ε. δύναµη επιρροής και παρέµβασης σε θέµατα ευρύτερης εµβέλειας / Πανελλαδικής προβολής του Κυπριακού και της συνεισφοράς των Κυπρίων και των σωµατείων τους στην Ελλάδα, έχει ως αποστολή να ενισχύσει τους στόχους της Ο.Κ.Ο.Ε., ώστε να αποκτήσει αυθύπαρκτη και αξιόπιστη φυσιογνωµία και παρουσία στον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο, επιτυγχάνοντας ουσιαστική ενότητα στη λειτουργία της Οµοσπονδίας, ενδυναµώνοντας το συντονισµό δράσης και λειτουργίας της. Παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλείται το νέο Κ.Σ. να προχωρήσει σε µια περαιτέρω διοικητική και οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία του, που να εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων. Α1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Σ. - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ- ΜΕΛΗ: Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Α1.1) Καλεί το νέο Κ.Σ., σύµφωνα µε την καταστατική διάταξη, να συνεδριάζει σε τακτά ανά τρίµηνο διαστήµατα στα οποία να σχεδιάζει και να προωθεί τον Πανελλαδικής εµβέλειας προγραµµατισµό του. Το Κ.Σ. καλείται να µεριµνήσει ώστε οι συνεδριάσεις να πραγµατοποιούνται και µε τηλεδιασκέψεις. Ακόµα, για την καλύτερη προετοιµασία των συνεδριάσεων του, καλεί την Κεντρική Εκτελεστική Γραµµατεία, µε ευθύνη και πρωτοβουλία της, να συνεχίσει να προβαίνει στην έγκαιρη κυκλοφορία της Ηµερήσιας ιάταξης και Σχεδίων αποφάσεων για θέµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό δράσης και σε άλλα µείζονος σηµασίας υπό συζήτηση θέµατα. Α1.2) Καλεί τα µέλη της Κεντρικής Εκτελεστικής Γραµµατείας και τις κατά περιοχές Αντιπροεδρίες και Περιφερειακές Επιτροπές, όπως και το Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. στο µεσοδιάστηµα µεταξύ δύο συνεδριάσεων του Κ.Σ. να επιλαµβάνονται του 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

2 συντονισµού που απαιτείται για την εφαρµογή και επίτευξη του προγραµµατισµού. Για το σκοπό αυτό κατά τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να συνέρχονται σε συνεδριάσεις περιφερειακές επιτροπές και η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και να διοργανώνουν µε συµµετοχή εκπροσώπων των σωµατείων της περιοχής συσκέψεις και δραστηριότητες. Επίσης καλείται να χρησιµοποιήσει µεθόδους τηλεδιάσκεψης για να πετύχει την καλύτερη επαφή και συντονισµό µεταξύ των µελών του Κ.Σ. Α1.3) Καλεί το νέο Κ.Σ., µε στόχο την πιο συστηµατική και αποτελεσµατική οργάνωση της λειτουργίας του, να προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός πρακτικού οργανογράµµατος εργασίας, µε την ίδρυση και στελέχωση κατάλληλων τοµέων εργασίας µε µόνιµο ή προσωρινό χαρακτήρα. Ακόµα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του, να προχωρήσει στο διορισµό ιευθυνόντων Έργου (Project Managers) ή / και ίδρυση διάφορων σχετικών επιτροπών (ad-hoc committees), κοινοπραξιών, οργανισµών, εταιριών, εταιριών αστικού χαρακτήρα, κ.ά. ανάλογα µε την περίπτωση. Οι παραπάνω τοµείς εργασίας να παραµένουν ανοιχτοί στα µέλη του Κ.Σ. και τα στελέχη των Σωµατείων- µελών. Α1.4) Επαναβεβαιώνει την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. µε συναινετικές διαδικασίες και όπου είναι δυνατόν µε οµοφωνία, χωρίς µεροληπτική διάθεση προς κανένα από τα Σωµατεία-µέλη ή τις όποιες συνιστώσες τους. Α1.5) Εγκρίνει την ανάγκη πρόσληψης και επαναβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξης γραµµατειακής υποστήριξης της Ο.Κ.Ο.Ε. και της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε την Ε.Κ.Ε., το ΕΛΚΥΕΠ και άλλα σωµατεία στην έδρα της Οµοσπονδίας - «Κυπριακή Εστία». Α1.6) Καλεί το νέο Κ.Σ. να διατηρήσει τακτική επαφή και επικοινωνία µε τα Σωµατεία-µέλη, τόσο στην Αττική όσο και την περιφέρεια, που να περιλαµβάνει ενηµέρωση για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες του, επί τόπου επισκέψεις και συναντήσεις µε τα σωµατεία-µέλη, προώθηση κοινών πρωτοβουλιών, τη συστηµατοποίηση της έκδοσης Περιοδικού ή ελτίου της Ο.Κ.Ο.Ε. (καθώς και της διαδικτυακής µορφής του), την επέκταση της χρήσης του ηλεκτρονικού τοπίου της Ο.Κ.Ο.Ε. στο διαδίκτυο (www.cyprusnet.gr) σε όλα τα σωµατεία, κ.ά. Επίσης την επέκταση τους στα δίκτυα κοινωνικής ικτύωσης, πχ Facebook, κλπ. Ταυτόχρονα καλεί τα Σωµατεία-µέλη να αποστέλλουν, τακτικά, προς το Κ.Σ. ενηµερωτικά σηµειώµατα για τη λειτουργία, δράση και ζητήµατα που τα απασχολούν ως Σωµατεία και τα µέλη τους, και να εµπλουτίζουν το χώρο που έχει προβλεφθεί στην Ιστοσελίδα για τα ίδια. Α1.7) Καλεί το νέο Κ.Σ. να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν παραπέρα θετικά στις διαδικασίες ενοποίησης δράσης των παροικιακών κινηµάτων ιδιαίτερα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Α1.8) Καλεί το νέο Κ.Σ. να εργαστεί για τη συσπείρωση των Κυπρίων, σε περιοχές όπου, ακόµα, δεν έχουν δηµιουργηθεί Σωµατεία και να υποβοηθήσει την ένταξη τους στην Ο.Κ.Ο.Ε., όπως, επίσης και άλλων περιφερειακών, θεµατικών, φοιτητικών ή εξειδικευµένων Σωµατείων Κυπρίων, ως έκτακτα µέλη. Α1.9) Καλεί το νέο Κ.Σ. να µελετήσει τις συνθήκες αδράνειας Σωµατείων-µελών και να τα ενισχύσει ώστε να επανέλθουν στην ενεργό δράση. Α1.10) Καλεί το νέο Κ.Σ. όπως υποβοηθήσει τη δράση και λειτουργία της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., η ίδρυση της οποίας αποτελεί την ελπιδοφόρα παρακαταθήκη για το µέλλον του παροικιακού κινήµατος. Α2) ΟΙΚΗΜΑ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Α2.1) Καλεί το νέο Κ.Σ., σε συνεργασία µε την Ε.Κ.Ε., το ΕΛΚΥΕΠ και τα άλλα Σωµατεία- µέλη της Αττικής, να συνεργαστούν για την περαιτέρω αξιοποίηση και Χρήση της 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

3 «Κυπριακής Εστίας», προς όφελος της παροικίας της Αττικής. Εκφράζει την ευαρέσκεια του για τη θεσµική κατοχύρωση της παρουσίας και ρόλου του στην «Κυπριακή Εστία» που έγινε κατορθωτή µε την ανανέωση της σύµβασης µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Α2.2) Καλεί το Κ.Σ. να εξεύρει τρόπους για την ποικιλότροπη συνδροµή και ενίσχυση ανάλογων προσπαθειών των Σωµατείων-µελών στην περιφέρεια. Α3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Α3.1) Καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει τις δραστηριότητες του, για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων από τις Κυπριακές & Ελλαδικές αρχές, από φορείς και ιδιώτες, δωρητές, χορηγούς κ.ά. µε ένταξη σε σχετικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη µελέτη της δυνατότητας κυκλοφορίας παροικιακού λαχείου σε συνεργασία µε τις ενώσεις µέλη, κτλ, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση των λειτουργικών αναγκών και προγραµµάτων της Ο.Κ.Ο.Ε. και των Σωµατείων-µελών της ώστε να προωθούνται οι δραστηριότητες της, οι γενικοί άξονες των οποίων περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση. Α3.2) Εκφράζοντας την ευαρέσκεια του για την παραχωρηθείσα τα τελευταία έτη επιχορήγηση για στήριξη της δράσης της Ο.Κ.Ο.Ε., καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει τις επαφές του µε τους εκπροσώπους της Κυπριακής Πολιτείας για τη συστηµατική καταβολή της, η οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση των προγραµµάτων της Ο.Κ.Ο.Ε. και των Σωµατείων-µελών της. Α3.3) Καλεί το νέο Κ.Σ. να χρησιµοποιήσει µέρος της χορηγίας που δίδεται από την Κυπριακή Πολιτεία, για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των Σωµατείων-µελών. Ταυτόχρονα να ζητήσει την απευθείας χορήγηση βοήθειας στα Σωµατεία-µέλη, ιδιαίτερα στο τοµέα σχετικά µε τη διαφώτιση. Α4.4) Καλεί το νέο Κ.Σ. να διαχειριστεί µε γνώµονα την ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων των σωµατείων την χορηγία που θεσµοθετήθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου. Β ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β1) ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Β1.1) Καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει το συντονισµό µε τα Σωµατεία-µέλη και Ελλαδικούς φορείς για διοργάνωση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων πανελλαδικής εµβέλειας, κατά τη διάρκεια των επετείων της 1ης Απρίλη (αντιαποικιακός αγώνας), 1ης Οκτωβρίου (ηµέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας) παράλληλα µε την διοργάνωση και συµµετοχή στην ετήσια Γιορτή των εν Κύπρω ιαλάµψαντων Αγίων (πρώτη βδοµάδα του Οκτωβρίου), και των θλιβερών επετείων της 15ης-20ης Ιουλίου 1974 (Πραξικόπηµα, Εισβολή-Κατοχή), 15ης Νοεµβρίου 1983 (ανακήρυξη ψευδοκράτους) ή σε περιόδους αιχµής του Κυπριακού (προσφυγή στον Ο.Η.Ε., συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού, κ.ά.). Β1.2) Καλεί το νέο Κ.Σ. να ενισχύσει, ποικιλότροπα, τις εκδηλώσεις των Σωµατείων-µελών, που έχουν στόχο την προβολή και προώθηση του Κυπριακού, θέτοντας αυτές υπό την αιγίδα του, όπως : σεµινάρια ή ηµερίδες επιστηµονικού ή διαφωτιστικού χαρακτήρα (π.χ. συνταγµατικό, αµυντικό δόγµα, Ε.Ε., ανθρώπινα δικαιώµατα, περιβάλλον, προοπτικές λύσης, κ.ά.), εκθέσεις για την προβολή της Καταστροφής της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

4 εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, δηµοσιεύσεις / προβολή στα Μ.Μ.Ε., συµµετοχή και προβολή στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, κοινές προσπάθειες µε Αρµένιους, Κούρδους και άλλα θύµατα του Τουρκικού επεκτατισµού και σοβινισµού (Κωνσταντινουπολίτες, Πόντιοι, κ.ά.), Κυπριακό και Βαλκάνια / Μεσόγειος / Μέση Ανατολή / Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, κ.ά., δενδροφύτευση «ασών Αγνοουµένων» Β1.3) Καλεί το νέο Κ.Σ. ανάλογα µε τις περιστάσεις να αποφασίσει για την αναδιοργάνωση και ενεργοποίηση της ΠΑνελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Α.). Να αξιοποιεί και να χρησιµοποιεί ανάλογα µε τις περιστάσεις τις θεσµικές θέσεις που καταλαµβάνει στην ΠΣΕΚΑ. Να αναπτύξει συνεργασία και δράσεις µε κινήµατα αλληλεγγύης µε την Κύπρο, όπως την Πρωτοβουλία Έτος Κύπρου, τον σύνδεσµο «Αχαιών Ακτή» στην Πάτρα, τους «Φίλους της Κύπρου» στην Θεσσαλονίκη. Να συνεργαστεί µε την Πανελλήνια Επιτροπή Ελλαδιτών Συγγενών Αγνοουµένων, Πολεµιστές ΕΛ ΥΚ 74, Κοµάντος 74. Β1.4) Καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει τις δραστηριότητες του για την προώθηση του Κυπριακού από τη σκοπιά των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, προβάλλοντας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Ε Α ) και του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) που καταδικάζουν τις κατοχικές δυνάµεις. Ακόµα πρέπει να αποθαρρύνει την προσφυγή των συµπατριωτών µας στην λεγόµενη επιτροπή «αποζηµιώσεων» των κατεχοµένων. Β1.5) Καλεί το νέο Κ.Σ. σε συντονισµό και συνεργασία µε τις Π.ΟΜ.Α.Κ., Π.Σ.Ε.Κ.Α. Παγκόσµιο Σ.Α.Ε. και ΣΑΕ Ευρώπης να προβάλει το Κυπριακό σε διεθνή διακυβερνητικά και µη-κυβερνητικά φόρα. Β1.6) Καλεί το νέο Κ.Σ. σε συνεργασία µε τις αποδηµικές οργανώσεις των Τ/Κ να προωθήσει δραστηριότητες συνεννόησης, επαναπροσέγγισης και κοινής προώθησης της επίλυσης του Κυπριακού πάνω σε µια δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική βάση. Ιδιαίτερα και ανάλογα µε το θέµα να συµµετέχει σε δράσεις που προωθεί η «Πλατφόρµα Ενωµένη Κύπρος» που συγκροτήθηκε από στελέχη των Ε/Κ και Τ/Κ φορέων της διασποράς, την επιτροπή επαναπροσέγγισης της Π.ΟΜ.Α.Κ., και της «ικοινοτικής Πρωτοβουλίας για την Ειρήνη Ενωµένη Κύπρος» από αντίστοιχες οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, και άλλα αντίστοιχα κινήµατα. Β2) ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Β2.1) Να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία που έχει αναπτύξει µε την Κυπριακή Πρεσβεία, το Κυπριακό κράτος και τις Ελληνικές αρχές και τους αντίστοιχους πολιτικούς και θεσµικούς φορείς. Β2.2) Μόνο του, καθώς και σε συνεννόηση µε τα Σωµατεία-µέλη, να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και κοινών δραστηριοτήτων µε Ελλαδικούς και Κυπριακούς φορείς (Πανεπιστήµια, Ακαδηµία, Επιµελητήρια, επιστηµονικά και επαγγελµατικά σωµατεία, Τοπική και Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων, περιβαλλοντικούς φορείς, οργανώσεις νεολαίας, φοιτητών, γυναικών, περιφερειακές διευθύνσεις σχολείων, κ.ά.). Β2.3) Να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και συντονισµού µε τις οργανώσεις του κυπριακού φοιτητικού κινήµατος στην Ελλάδα. 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

5 Β2.4) Να ενισχύσει τη συνεργασία και συντονισµό µε τις παροικιακές και φοιτητικές οργανώσεις ιδιαίτερα στους τοµείς παροχής ανθρωπιστικής ή κοινωνικής αλληλοβοήθειας, π.χ. κοινή τράπεζα αίµατος, εξεύρεση εργασίας, κλπ. Β2.5) Να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας µε τις Ελλαδικές Οργανώσεις στην Κύπρο και το Σ.Α.Ε. Ευρώπης και να εξετάσει, ιδιαίτερα, την αµοιβαιότητα στις σχέσεις και τα δικαιώµατα, που έχουν ή πρέπει να έχουν οι αντίστοιχες παροικίες που εκπροσωπούν. Β2.6) Σε συνεργασία µε φορείς, Πανεπιστήµια, Σχολεία κτλ, να ενισχύσει τις προσπάθειες συστηµατικής µετάβασης Ελλαδιτών µαθητών / φοιτητών / φορέων στην Κύπρο. Όπως, επίσης, να ενισχύσει την τάση διοργάνωσης διάφορων συνεδρίων και εκδηλώσεων των φορέων αυτών στην Κύπρο, µε παράλληλη απαίτηση να δίδονται για τις περιπτώσεις αυτές ειδικά µειωµένα ναύλο και φθηνά πακέτα διαµονής. Παράλληλα να εργαστεί για τη δηµιουργία βιβλιοθηκών µε Κυπριακού ενδιαφέροντος βιβλία, τη συστηµατική ενίσχυση της γνωριµίας και εκµάθησης της Κυπριακής Ιστορίας, µε διάφορα προγράµµατα περιλαµβανοµένων των Distant learning, την ενίσχυση δραστηριοτήτων αδελφοποίησης, κλπ. Β2.7) Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, και το «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» να διοργανώσει πρόγραµµα διαλέξεων στην Ελλάδα. Β2.8) Σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη και Κύπριους (ή Ελλαδίτες) καλλιτέχνες να ενισχύσει την οργάνωση διάφορων λογοτεχνικών, πολιτιστικών - καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Παρόµοια να αναπτυχθούν και διοργανωθούν συγκεντρώσεις διάφορων οµάδων Κυπρίων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, µηχανικοί, κλπ) Β2.9) Σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη, να επιδιώξει την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα από τα Τµήµατα Νεολαίας των Σωµατείων Μελών και τη Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε., που θα συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος να επιδιώξει την οργάνωση αθλητικών ηµερίδων και αγώνων µεταξύ των Σωµατείων µελών και των Κυπρίων της Ελλάδας, γενικότερα. Β2.10) Να εργαστεί για τη δηµιουργία / ενίσχυση βιβλιοθηκών των Σωµατείων-µελών. Β2.11) Να εργαστεί προς την κατεύθυνση των Κυπριακών Αρχών, για τη µεταφορά και στη Θεσσαλονίκη, Κυπριακών Πολιτιστικών ράσεων, κατά τα πρότυπα του «Σπιτιού της Κύπρου» της Αθήνας. Να εργαστεί για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας µε το «Σπίτι της Κύπρου». Β2.12) Να εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση και λειτουργία σε µόνιµη βάση χορευτικών και θεατρικών οµίλων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη λειτουργία της Κυπριακής χορωδίας, όπως και να εργαστεί για δηµιουργία παραδοσιακού µουσικού οµίλου. Β2.13) Να εργαστεί για την καθιέρωση ανά δύο έτη του Φεστιβάλ «τα Κυπριακά» παρουσίασης του Κυπριακού Πολιτισµού και Παράδοσης & Έκθεσης Κυπριακών Προϊόντων και Υπηρεσιών σε συνεργασία µε το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ Επιµελητήριο (ΕΛΚΥΕΠ), φορείς και οργανώσεις. Β2.14) Να αναπτύξει µε εξειδικευµένα όργανα και οντότητες της παροικίας (ΕΛΚΥΕΠ, επιστήµονες, κλπ.) κοινές δράσεις. Β2,15) Να εργαστεί γενικότερα αξιοποιώντας το ρόλο της Κύπρου στο άκρο της Ευρώπης ως συνδέσµου 3 Ηπείρων, σε συνεργασία µε φορείς αποδήµων, επιστηµόνων, πνευµατικών ανθρώπων και καλλιτεχνών, ΜΚΟ να εργαστεί για αξιοποίηση της Κύπρου ως κέντρου Ευρωπαϊκής νεολαίας, πολιτισµού, γέφυρας ειρήνης µε την περιοχή. Να ενισχυθούν οι προοπτικές λειτουργίας κέντρων έρευνας, παιδείας και τεχνολογίας, δηµιουργίας χώρων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, πολιτισµού και αθλητισµού. 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

6 Β3) ΤΥΠΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Β3.1) Να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της ιαφώτισης, Τύπου και Ενηµέρωσης, στα πλαίσια του οποίου πρέπει να αναλάβει : την τακτική προβολή των δραστηριοτήτων του στα Μ.Μ.Ε. και στον Τύπο, τη συστηµατική έκδοση του Περιοδικού ή Ενηµερωτικού ελτίου της Ο.Κ.Ο.Ε. και της διαδυκτιακής του µορφής την προβολή στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ της Ο.Κ.Ο.Ε. και των Σωµατείων-µελών, τη συστηµατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για προβολή της Ο.Κ.Ο.Ε. και γενικότερα των Κυπρίων Αποδήµων της Ελλάδας σε συνεννόηση µε την ΕΡΤ και το ΡΙΚ. Επισηµαίνεται η απροθυµία του ΡΙΚ και των προγραµµάτων του για τους απόδηµους να καλύψει και να προβάλλει τα δρώµενα στις πλείστες των παροικιών και ιδίως της Ελλάδας. την εξεύρεση µέσων για την ηθική και υλική ενίσχυση των εντύπων των σωµατείων-µελών, ιδιαίτερα µε εκείνο της Ε.Κ.Ε. και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας. Β3.2) Να αναζητήσει µορφές προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου, του έργου Κυπρίων πνευµατικών ανθρώπων και καλλιτεχνών στην Ελλάδα, ανάµεσα στα άλλα µε ένταξη των δραστηριοτήτων στα προγράµµατα της Ε.Ε., κ.ά. Β3.3) Να αναζητήσει νέες µορφές προβολής του έργου και των δραστηριοτήτων των Κυπρίων στην Ελλάδα, όπως π.χ.: Β3.4) Β3.5) µε την προώθηση συνεργασίας µε το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ Επιµελητήριο (ΕΛΚΥΕΠ), την έκδοση Χρυσού Οδηγού, µε τηλέφωνα και διευθύνσεις των Κυπρίων στην Ελλάδα και των οργανισµών / επιχειρήσεων / δραστηριοτήτων τους (µέσα από το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ Επιµελητήριο, ΕΛΚΥΕΠ), µε την ενίσχυση προσπαθειών για δηµιουργία ή ίδρυση οικοδοµικών συνεταιρισµών Κυπρίων. Με τη δηµιουργία Συνδέσµου Επαναπατρισθέντων από την Ελλάδα. Να αναζητήσει σε συνεργασία µε ην Υπηρεσία Αποδήµων και τα Κυπριακά ΑΕΙ νέες µορφές οργάνωσης και αναβάθµισης του έργου και των δραστηριοτήτων των αποδήµων, µέσα από την οργάνωση σεµιναρίων επιµόρφωσης, ιδιαίτερα για την Νεολαία. Να ενισχύσει την Νεολαία στις προσπάθειες της για προβολή της Κυπριακής ιαλέκτου, για διοργάνωση Εκθέσεων Κυπριακού Βιβλίου, για δηµιουργία Ηλεκτρονικού λεξικού Κυπριακής διαλέκτου, κλπ) Β4) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Β4.1) Να προωθήσει την πιο αποτελεσµατική και συστηµατική συµµετοχή της Ο.Κ.Ο.Ε. στα όργανα του Παγκόσµιου Κινήµατος Αποδήµων Κυπρίων (Π.ΟΜ.Α.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ.Α.), στα πλαίσια των οποίων πρέπει να εργαστεί για την εφαρµογή των προτάσεων για αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των οργάνων αυτών, ιδιαίτερα κατά τα επικείµενα συνέδρια τον Αύγουστο 2015, στη Λευκωσία. Β4.2) Σε συνεργασία µε την Π.ΟΜ.Α.Κ. να αναπτύξει δεσµούς σχέσεων και συνεργασίας µε το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.). 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

7 Β4.3.) Σε συνεργασία µε την Π.ΟΜ.Α.Κ. να εκφράζει ενεργά τις απόψεις των Κυπρίων της Ελλάδας για την αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των Κυπριακών κρατικών υπηρεσιών για τους Αποδήµους και Παλιννοστούντες ώστε να καταστούν αποτελεσµατικός µηχανισµός σύνδεσης των Αποδήµων µε την Κυπριακή Πολιτεία και να προσφέρουν υπηρεσίες και προγράµµατα για τους Κύπριους αποδήµους και τις οργανώσεις τους (ανάµεσα στα άλλα τη διοργάνωση παγκόσµιας απογραφής των αποδήµων, την ίδρυση Σπιτιού και Μνηµείου των Αποδήµων, κ.ά.). Συγκεκριµένα να ενισχύσει µε υλικοτεχνική και γραµµατειακή υποδοµή τη λειτουργία των αποδηµικών οργανώσεων, να ενισχύει οργανωτικά και υλικοτεχνικά τις συνεδριάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Παγκόσµιου Κινήµατος Αποδήµων Κυπρίων καθώς και των δραστηριοτήτων τους (διεθνή συνέδρια και σεµινάρια κτλ, συµµετοχή σε ιεθνείς ιακυβερνητικούς και µη Κυβερνητικούς Οργανισµούς κ.ά.). Γ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Γ1) Να πάρει, σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη και µέσω της Π.ΟΜ.Α.Κ., όλα τα απαραίτητα µέτρα και να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να προβεί στις ενέργειες, που απαιτούνται προς την κατεύθυνση των Ελλαδικών και Κυπριακών αρχών, για την προώθηση των παρακάτω ζητηµάτων που απασχολούν την Κυπριακή παροικία στην Ελλάδα, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην δηµιουργία συνθηκών ισότιµης συµπεριφοράς και µέτρων προς τους απόδηµους ως Κυπρίων πολιτών : τη θεσµική κατοχύρωση µηχανισµών για την επίλυση των ζητηµάτων των αποδήµων, δηλ. τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία, την Υπηρεσία Αποδήµων, της προ πολλού υποσχεσθείσας Υποεπιτροπής για τους Απόδηµους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ίδρυση ΚΕΠ Αποδήµων, κ.ά. επίλυση επιµέρους ζητηµάτων (σύντµηση των χρονοβόρων και άλλων διαδικασιών που απαιτούνται όπως: µη καταβολή παράβολου, µείωση του ελάχιστου χρόνου παραµονής στην Ελλάδα πριν ζητηθεί η πολιτογράφηση µη υπαγωγή των Κυπρίων σε εξετάσεις γλώσσας, ιστορίας, κ.ά.,) για την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από όσους Κύπριους είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και το επιθυµούν. επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε τη µεταφορά ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων (από όλα τα ταµεία) σε αµοιβαία βάση µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, όπως και του ζητήµατος αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας (θητείας ή εργασίας αντίστοιχα στην Ελλάδα και Κύπρο, αναγνώριση των ασφαλιστικών πιστώσεων που χορηγεί η Κύπρος, κ.ά.), ιδιαίτερα κάτω από τις νέες συνθήκες που δηµιουργεί ένταξη στην Ε.Ε. Επίλυση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που δηµιουργεί η µετανάστευση αποδήµων προ του 1981, ιδιαίτερα δηµοσίων υπαλλήλων, λόγω της κατάργησης της διµερούς συµφωνίας Ελλάδας & Κύπρου και προσαρµογής της στις οδηγίες τις Ε.Ε. ηµιουργία θέσης εργατικού ακολούθου στην Πρεσβεία για κάποιο χρονικό διάστηµα, ώστε να δροµολογηθεί η επίλυση αυτών των ζητηµάτων. υνατότητα αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για εξαγορά συντάξιµου χρόνου για εξαγορά στην Ελλάδα. Να επανεξετασθεί και να επεκταθεί σε συνταξιούχους της Κύπρου που βρίσκονται τώρα στην Ελλάδα, η επιδοµατική πολιτική που δίδεται σε άτοµα χρήζοντα βοήθεια στην Κύπρο. επίλυση ζητηµάτων, που έχουν σχέση µε τον επαναπατρισµό στην Κύπρο (οικοσκευές, ατέλειες, στεγαστικό επίδοµα, κ.ά.), 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

8 ίση µεταχείριση προσφύγων αποδήµων σε σχέση µε όσους παρέµειναν στη Κύπρο µε αιχµή το στεγαστικό (απόκτηση α κατοικίας στην Κύπρο) και το εκπαιδευτικό (φοιτητική χορηγία δανειοδότηση), δικαίωµα χρήσης από Απόδηµους πρόσφυγες Τ/Κ κατοικιών που έχουν εγκαταληφθεί.. Έγκριση στα πλαίσια του Φορέα Ισότιµης Κατανοµής ενός νέου ειδικού σχεδίου επιδότησης στέγης για τους Κύπριους απόδηµους, διευκόλυνση σε παιδιά Κυπρίων της Ελλάδας για συµµετοχή τους σε παιδικές κατασκηνώσεις / εκδροµές στην Κύπρο, Συνέχιση του σχεδίου NDCP. επίλυση του ζητήµατος που σχετίζεται µε το δυσανάλογο κόστος αεροπορικών εισιτηρίων µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου (µε καθιέρωση βραχυπρόθεσµα σαν πρώτου µέτρου ανάµεσα στα άλλα, την ολόχρονη εφαρµογή του οικογενειακού ναύλου), Την επανάληψη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου. επίλυση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη συµµετοχή παιδιών Κυπρίων εγκατεστηµένων στην Ελλάδα στις εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται στην Κύπρο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ιδιαίτερα, εξ αιτίας των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων σε Κύπρο και Ελλάδα. Καθιέρωση διαδικασιών και ποσοστού εισαγωγής ως οµογενών / απόφοιτων Ευρωπαϊκών ΑΕΙ στα Κυπριακά ΑΕΙ, επίλυση ζητηµάτων, που αφορούν στην αναγνώριση πτυχίων αποφοίτων επιστηµόνων, στην αποτελεσµατική λειτουργία του Κυπριακού Κρατικού φορέα αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού (ΚΥΣΑΤΣ), στην ανεργία απόφοιτων επιστηµόνων, στη ρύθµιση της αναγνώρισης των πτυχίων του Πανεπιστηµίου Κύπρου χωρίς τη διαδικασία του ΙΚΑΤΣΑ, κ.ά., επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις προσπάθειες των παροικιών αποδήµων σε συνεργασία µε το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα για τη δηµιουργία παγκόσµιου δικτύου Τραπεζών Μυελού των Οστών και Αιµοπεταλίων. την ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης και παροχής βοήθεια ανάµεσα στα µέλη της παροικίας (αναξιοπαθούντες, χρήζοντες ιατρικής βοήθειας, εργασίας, δηµιουργίας τράπεζας αίµατος, κ.ά.) την παροχή υλικής βοήθειας σε απόδηµους Κύπριους που υποφέρουν από τη σηµερινή οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Κύπρου, την Εκκλησία της Κύπρου, και άλλους φορείς. Την διοργάνωση συναυλιών και άλλων δράσεων µε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, διοργάνωση εθελοντικής αιµοδοσίας, κ.ά. επίλυση του ζητήµατος της απρόσκοπτης σε όλη την Ελλάδα και ορατής σε ισχύ, προβολής του σήµατος του τηλεοπτικού δορυφορικού ΡΙΚ, επίλυση του αιτήµατος παροχής δικαιώµατος ψήφου στις Προεδρικές και Βουλευτικές εκλογές σε όλες τις κατηγορίες των Κυπρίων µεταναστών, στα πλαίσια της ισότητας πολιτών µε Κυπριακή Ιθαγένεια, καθώς και η επέκταση της άσκησης του δικαιώµατος αυτού στο εξωτερικό για όλους. (Εγκρίθηκε Οµόφωνα). 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015 (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων)

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων) ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 2 ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3,10558 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3,10558 ΑΘΗΝΑ Ε νημερωτικό Δ ελτίο κοινον κυπριων ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3,10558 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο 151 Αριθμός Άδείας * ΚΩΔ: 3416 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή

Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο και Λειτουργία του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 1. Νόμος 3480/2006 2. Οργάνωση και Δομή 3. Λειτουργία - Αιτήματα Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΓ ΟΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΟ ΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΓ ΟΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΓ ΟΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΟ ΟΣ Σεπτέµβριος 2004 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Σελίδες ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 4-44 Α. Εισαγωγή 5-7 Β. Νοµοθετικό έργο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2010-2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2010-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2010-2012 Ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης Οι Αντιπρυτάνεις Γεώργιος Δ. Καψάλης Ισαάκ Η. Λαγαρής Βενετσάνος Γ. Μαυρέας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελείται από έξι µέρη: Μέρος 1 Υπόβαθρο / Εθνικό πλαίσιο - Αρχές και έννοιες - Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Με θέση και άποψη. Δράσεις Δ.Σ. Οκτώβριος. Πρόγραμμα Δράσης

Με θέση και άποψη. Δράσεις Δ.Σ. Οκτώβριος. Πρόγραμμα Δράσης Τεύχος 26/1e Ιανουάριος 2014 Με θέση και άποψη Δράσεις Δ.Σ. Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 7 ο Συνέδριο ΠΟΜΗΤΕΔΥ Πρόγραμμα Δράσης 2013 2016 Άρθρα Η σύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Πρόεδρος Λιόντης Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου

Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο, πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ()- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι UNESCO Πρακτικός οδηγός

Όμιλοι UNESCO Πρακτικός οδηγός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό Όμιλοι UNESCO Πρακτικός οδηγός Τομέας Εξωτερικών Σχέσεων και Συνεργασίας Τμήμα Ομίλων UNESCO και Νέων Συνεργασιών Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας E R T Y U I S D F G H J Z X C V B N ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Ε Σ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014. Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014. Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015 Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014 Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015 Ενότητες Παρουσίασης 1) Ενέργειες ενώπιον Διεθνών Οργανισμών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Κ..Σ. 2005-2008 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κ..Σ. 2008-2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Στασάνδρου 7, 3ος όροφος, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ: 22758622,

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική συμμετοχή Η νεανική επιχειρηματικότητα Η κοινωνική ευαισθησία Ευριπίδης Στυλιανίδης

Η πολιτική συμμετοχή Η νεανική επιχειρηματικότητα Η κοινωνική ευαισθησία Ευριπίδης Στυλιανίδης Η νέα γενιά θα κληθεί να ζήσει και θα προκληθεί να πρωταγωνιστήσει στον κόσμο που έρχεται. Άρα πρέπει να έχει κυρίαρχο λόγο και ρόλο στη διαμόρφωσή του. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 12 ΚΑΙ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου της 12ης και 13ης εκεµβρίου 1997 αποτελεί ιστορικό oρόσηµο για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.... 6 1. Εισαγωγή - Άξονες στρατηγικής της ΝΕΡΙΤ... 6 2. Ιστορικό πλαίσιο... 8 3. Θεσμικό πλαίσιο...

Διαβάστε περισσότερα

Σίγουρα Υπεύθυνα Ευρωπαϊκά

Σίγουρα Υπεύθυνα Ευρωπαϊκά Τεύχος 11 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σίγουρα.Υπεύθυνα. Ευρωπαϊκά. Συνέδριο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ψηφοδέλτιο Νίκης. Παρουσίαση 22 υποψηφίων Ευρωβουλευτών Ειδικό τεύχος Ευρωεκλογών Μαΐος 2009 Σίγουρα Υπεύθυνα

Διαβάστε περισσότερα