ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου TAKTIKOY ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου TAKTIKOY ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου TAKTIKOY ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Οµοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.), που συνήλθε στην Αθήνα στις Μαΐου 2015, αφού συζήτησε διεξοδικά τα διάφορα ζητήµατα, που αφορούν στην Οµοσπονδία και τις δραστηριότητες της, κατέληξε στην καταγραφή των παρακάτω θεµάτων, τα οποία απασχολούν τους Κύπριους στην Ελλάδα, καθώς και τα Σωµατεία τους και εξουσιοδοτεί το νέο Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε., να εργαστεί για την προώθηση αυτών, εξαντλώντας προς κάθε κατεύθυνση όλα τα µέσα και διαδικασίες. Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε., αφού εκτίµησε τη µέχρι σήµερα πορεία και δραστηριοποίηση της Οµοσπονδίας, υπογράµµισε ότι η Οµοσπονδία και το Κ.Σ. της, αποτελούν την κορυφαία εκπροσώπηση των Κυπριακών οργανώσεων στην Ελλάδα. Στη βάση αυτή τόνισε : ότι ο ρόλος της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι να παραµένει διακριτός από εκείνο των Σωµατείων-µελών, δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστικός ή έστω συµπληρωµατικός προς αυτά, αλλά οφείλει να είναι εκφραστικός, ενοποιητικός και καθοδηγητικός της δράσης τους, επιβάλλεται να εργαστεί παραπέρα για να κάνει την Ο.Κ.Ο.Ε. δύναµη επιρροής και παρέµβασης σε θέµατα ευρύτερης εµβέλειας / Πανελλαδικής προβολής του Κυπριακού και της συνεισφοράς των Κυπρίων και των σωµατείων τους στην Ελλάδα, έχει ως αποστολή να ενισχύσει τους στόχους της Ο.Κ.Ο.Ε., ώστε να αποκτήσει αυθύπαρκτη και αξιόπιστη φυσιογνωµία και παρουσία στον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο, επιτυγχάνοντας ουσιαστική ενότητα στη λειτουργία της Οµοσπονδίας, ενδυναµώνοντας το συντονισµό δράσης και λειτουργίας της. Παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλείται το νέο Κ.Σ. να προχωρήσει σε µια περαιτέρω διοικητική και οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία του, που να εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων. Α1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Σ. - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ- ΜΕΛΗ: Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Α1.1) Καλεί το νέο Κ.Σ., σύµφωνα µε την καταστατική διάταξη, να συνεδριάζει σε τακτά ανά τρίµηνο διαστήµατα στα οποία να σχεδιάζει και να προωθεί τον Πανελλαδικής εµβέλειας προγραµµατισµό του. Το Κ.Σ. καλείται να µεριµνήσει ώστε οι συνεδριάσεις να πραγµατοποιούνται και µε τηλεδιασκέψεις. Ακόµα, για την καλύτερη προετοιµασία των συνεδριάσεων του, καλεί την Κεντρική Εκτελεστική Γραµµατεία, µε ευθύνη και πρωτοβουλία της, να συνεχίσει να προβαίνει στην έγκαιρη κυκλοφορία της Ηµερήσιας ιάταξης και Σχεδίων αποφάσεων για θέµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό δράσης και σε άλλα µείζονος σηµασίας υπό συζήτηση θέµατα. Α1.2) Καλεί τα µέλη της Κεντρικής Εκτελεστικής Γραµµατείας και τις κατά περιοχές Αντιπροεδρίες και Περιφερειακές Επιτροπές, όπως και το Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. στο µεσοδιάστηµα µεταξύ δύο συνεδριάσεων του Κ.Σ. να επιλαµβάνονται του 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

2 συντονισµού που απαιτείται για την εφαρµογή και επίτευξη του προγραµµατισµού. Για το σκοπό αυτό κατά τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να συνέρχονται σε συνεδριάσεις περιφερειακές επιτροπές και η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. και να διοργανώνουν µε συµµετοχή εκπροσώπων των σωµατείων της περιοχής συσκέψεις και δραστηριότητες. Επίσης καλείται να χρησιµοποιήσει µεθόδους τηλεδιάσκεψης για να πετύχει την καλύτερη επαφή και συντονισµό µεταξύ των µελών του Κ.Σ. Α1.3) Καλεί το νέο Κ.Σ., µε στόχο την πιο συστηµατική και αποτελεσµατική οργάνωση της λειτουργίας του, να προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός πρακτικού οργανογράµµατος εργασίας, µε την ίδρυση και στελέχωση κατάλληλων τοµέων εργασίας µε µόνιµο ή προσωρινό χαρακτήρα. Ακόµα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του, να προχωρήσει στο διορισµό ιευθυνόντων Έργου (Project Managers) ή / και ίδρυση διάφορων σχετικών επιτροπών (ad-hoc committees), κοινοπραξιών, οργανισµών, εταιριών, εταιριών αστικού χαρακτήρα, κ.ά. ανάλογα µε την περίπτωση. Οι παραπάνω τοµείς εργασίας να παραµένουν ανοιχτοί στα µέλη του Κ.Σ. και τα στελέχη των Σωµατείων- µελών. Α1.4) Επαναβεβαιώνει την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. µε συναινετικές διαδικασίες και όπου είναι δυνατόν µε οµοφωνία, χωρίς µεροληπτική διάθεση προς κανένα από τα Σωµατεία-µέλη ή τις όποιες συνιστώσες τους. Α1.5) Εγκρίνει την ανάγκη πρόσληψης και επαναβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξης γραµµατειακής υποστήριξης της Ο.Κ.Ο.Ε. και της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε την Ε.Κ.Ε., το ΕΛΚΥΕΠ και άλλα σωµατεία στην έδρα της Οµοσπονδίας - «Κυπριακή Εστία». Α1.6) Καλεί το νέο Κ.Σ. να διατηρήσει τακτική επαφή και επικοινωνία µε τα Σωµατεία-µέλη, τόσο στην Αττική όσο και την περιφέρεια, που να περιλαµβάνει ενηµέρωση για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες του, επί τόπου επισκέψεις και συναντήσεις µε τα σωµατεία-µέλη, προώθηση κοινών πρωτοβουλιών, τη συστηµατοποίηση της έκδοσης Περιοδικού ή ελτίου της Ο.Κ.Ο.Ε. (καθώς και της διαδικτυακής µορφής του), την επέκταση της χρήσης του ηλεκτρονικού τοπίου της Ο.Κ.Ο.Ε. στο διαδίκτυο (www.cyprusnet.gr) σε όλα τα σωµατεία, κ.ά. Επίσης την επέκταση τους στα δίκτυα κοινωνικής ικτύωσης, πχ Facebook, κλπ. Ταυτόχρονα καλεί τα Σωµατεία-µέλη να αποστέλλουν, τακτικά, προς το Κ.Σ. ενηµερωτικά σηµειώµατα για τη λειτουργία, δράση και ζητήµατα που τα απασχολούν ως Σωµατεία και τα µέλη τους, και να εµπλουτίζουν το χώρο που έχει προβλεφθεί στην Ιστοσελίδα για τα ίδια. Α1.7) Καλεί το νέο Κ.Σ. να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν παραπέρα θετικά στις διαδικασίες ενοποίησης δράσης των παροικιακών κινηµάτων ιδιαίτερα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Α1.8) Καλεί το νέο Κ.Σ. να εργαστεί για τη συσπείρωση των Κυπρίων, σε περιοχές όπου, ακόµα, δεν έχουν δηµιουργηθεί Σωµατεία και να υποβοηθήσει την ένταξη τους στην Ο.Κ.Ο.Ε., όπως, επίσης και άλλων περιφερειακών, θεµατικών, φοιτητικών ή εξειδικευµένων Σωµατείων Κυπρίων, ως έκτακτα µέλη. Α1.9) Καλεί το νέο Κ.Σ. να µελετήσει τις συνθήκες αδράνειας Σωµατείων-µελών και να τα ενισχύσει ώστε να επανέλθουν στην ενεργό δράση. Α1.10) Καλεί το νέο Κ.Σ. όπως υποβοηθήσει τη δράση και λειτουργία της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., η ίδρυση της οποίας αποτελεί την ελπιδοφόρα παρακαταθήκη για το µέλλον του παροικιακού κινήµατος. Α2) ΟΙΚΗΜΑ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Α2.1) Καλεί το νέο Κ.Σ., σε συνεργασία µε την Ε.Κ.Ε., το ΕΛΚΥΕΠ και τα άλλα Σωµατεία- µέλη της Αττικής, να συνεργαστούν για την περαιτέρω αξιοποίηση και Χρήση της 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

3 «Κυπριακής Εστίας», προς όφελος της παροικίας της Αττικής. Εκφράζει την ευαρέσκεια του για τη θεσµική κατοχύρωση της παρουσίας και ρόλου του στην «Κυπριακή Εστία» που έγινε κατορθωτή µε την ανανέωση της σύµβασης µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Α2.2) Καλεί το Κ.Σ. να εξεύρει τρόπους για την ποικιλότροπη συνδροµή και ενίσχυση ανάλογων προσπαθειών των Σωµατείων-µελών στην περιφέρεια. Α3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Α3.1) Καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει τις δραστηριότητες του, για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων από τις Κυπριακές & Ελλαδικές αρχές, από φορείς και ιδιώτες, δωρητές, χορηγούς κ.ά. µε ένταξη σε σχετικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη µελέτη της δυνατότητας κυκλοφορίας παροικιακού λαχείου σε συνεργασία µε τις ενώσεις µέλη, κτλ, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση των λειτουργικών αναγκών και προγραµµάτων της Ο.Κ.Ο.Ε. και των Σωµατείων-µελών της ώστε να προωθούνται οι δραστηριότητες της, οι γενικοί άξονες των οποίων περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση. Α3.2) Εκφράζοντας την ευαρέσκεια του για την παραχωρηθείσα τα τελευταία έτη επιχορήγηση για στήριξη της δράσης της Ο.Κ.Ο.Ε., καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει τις επαφές του µε τους εκπροσώπους της Κυπριακής Πολιτείας για τη συστηµατική καταβολή της, η οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση των προγραµµάτων της Ο.Κ.Ο.Ε. και των Σωµατείων-µελών της. Α3.3) Καλεί το νέο Κ.Σ. να χρησιµοποιήσει µέρος της χορηγίας που δίδεται από την Κυπριακή Πολιτεία, για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των Σωµατείων-µελών. Ταυτόχρονα να ζητήσει την απευθείας χορήγηση βοήθειας στα Σωµατεία-µέλη, ιδιαίτερα στο τοµέα σχετικά µε τη διαφώτιση. Α4.4) Καλεί το νέο Κ.Σ. να διαχειριστεί µε γνώµονα την ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων των σωµατείων την χορηγία που θεσµοθετήθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου. Β ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β1) ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. : Β1.1) Καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει το συντονισµό µε τα Σωµατεία-µέλη και Ελλαδικούς φορείς για διοργάνωση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων πανελλαδικής εµβέλειας, κατά τη διάρκεια των επετείων της 1ης Απρίλη (αντιαποικιακός αγώνας), 1ης Οκτωβρίου (ηµέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας) παράλληλα µε την διοργάνωση και συµµετοχή στην ετήσια Γιορτή των εν Κύπρω ιαλάµψαντων Αγίων (πρώτη βδοµάδα του Οκτωβρίου), και των θλιβερών επετείων της 15ης-20ης Ιουλίου 1974 (Πραξικόπηµα, Εισβολή-Κατοχή), 15ης Νοεµβρίου 1983 (ανακήρυξη ψευδοκράτους) ή σε περιόδους αιχµής του Κυπριακού (προσφυγή στον Ο.Η.Ε., συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού, κ.ά.). Β1.2) Καλεί το νέο Κ.Σ. να ενισχύσει, ποικιλότροπα, τις εκδηλώσεις των Σωµατείων-µελών, που έχουν στόχο την προβολή και προώθηση του Κυπριακού, θέτοντας αυτές υπό την αιγίδα του, όπως : σεµινάρια ή ηµερίδες επιστηµονικού ή διαφωτιστικού χαρακτήρα (π.χ. συνταγµατικό, αµυντικό δόγµα, Ε.Ε., ανθρώπινα δικαιώµατα, περιβάλλον, προοπτικές λύσης, κ.ά.), εκθέσεις για την προβολή της Καταστροφής της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

4 εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, δηµοσιεύσεις / προβολή στα Μ.Μ.Ε., συµµετοχή και προβολή στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, κοινές προσπάθειες µε Αρµένιους, Κούρδους και άλλα θύµατα του Τουρκικού επεκτατισµού και σοβινισµού (Κωνσταντινουπολίτες, Πόντιοι, κ.ά.), Κυπριακό και Βαλκάνια / Μεσόγειος / Μέση Ανατολή / Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, κ.ά., δενδροφύτευση «ασών Αγνοουµένων» Β1.3) Καλεί το νέο Κ.Σ. ανάλογα µε τις περιστάσεις να αποφασίσει για την αναδιοργάνωση και ενεργοποίηση της ΠΑνελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Α.). Να αξιοποιεί και να χρησιµοποιεί ανάλογα µε τις περιστάσεις τις θεσµικές θέσεις που καταλαµβάνει στην ΠΣΕΚΑ. Να αναπτύξει συνεργασία και δράσεις µε κινήµατα αλληλεγγύης µε την Κύπρο, όπως την Πρωτοβουλία Έτος Κύπρου, τον σύνδεσµο «Αχαιών Ακτή» στην Πάτρα, τους «Φίλους της Κύπρου» στην Θεσσαλονίκη. Να συνεργαστεί µε την Πανελλήνια Επιτροπή Ελλαδιτών Συγγενών Αγνοουµένων, Πολεµιστές ΕΛ ΥΚ 74, Κοµάντος 74. Β1.4) Καλεί το νέο Κ.Σ. να συνεχίσει τις δραστηριότητες του για την προώθηση του Κυπριακού από τη σκοπιά των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, προβάλλοντας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Ε Α ) και του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) που καταδικάζουν τις κατοχικές δυνάµεις. Ακόµα πρέπει να αποθαρρύνει την προσφυγή των συµπατριωτών µας στην λεγόµενη επιτροπή «αποζηµιώσεων» των κατεχοµένων. Β1.5) Καλεί το νέο Κ.Σ. σε συντονισµό και συνεργασία µε τις Π.ΟΜ.Α.Κ., Π.Σ.Ε.Κ.Α. Παγκόσµιο Σ.Α.Ε. και ΣΑΕ Ευρώπης να προβάλει το Κυπριακό σε διεθνή διακυβερνητικά και µη-κυβερνητικά φόρα. Β1.6) Καλεί το νέο Κ.Σ. σε συνεργασία µε τις αποδηµικές οργανώσεις των Τ/Κ να προωθήσει δραστηριότητες συνεννόησης, επαναπροσέγγισης και κοινής προώθησης της επίλυσης του Κυπριακού πάνω σε µια δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική βάση. Ιδιαίτερα και ανάλογα µε το θέµα να συµµετέχει σε δράσεις που προωθεί η «Πλατφόρµα Ενωµένη Κύπρος» που συγκροτήθηκε από στελέχη των Ε/Κ και Τ/Κ φορέων της διασποράς, την επιτροπή επαναπροσέγγισης της Π.ΟΜ.Α.Κ., και της «ικοινοτικής Πρωτοβουλίας για την Ειρήνη Ενωµένη Κύπρος» από αντίστοιχες οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, και άλλα αντίστοιχα κινήµατα. Β2) ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Β2.1) Να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία που έχει αναπτύξει µε την Κυπριακή Πρεσβεία, το Κυπριακό κράτος και τις Ελληνικές αρχές και τους αντίστοιχους πολιτικούς και θεσµικούς φορείς. Β2.2) Μόνο του, καθώς και σε συνεννόηση µε τα Σωµατεία-µέλη, να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και κοινών δραστηριοτήτων µε Ελλαδικούς και Κυπριακούς φορείς (Πανεπιστήµια, Ακαδηµία, Επιµελητήρια, επιστηµονικά και επαγγελµατικά σωµατεία, Τοπική και Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων, περιβαλλοντικούς φορείς, οργανώσεις νεολαίας, φοιτητών, γυναικών, περιφερειακές διευθύνσεις σχολείων, κ.ά.). Β2.3) Να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και συντονισµού µε τις οργανώσεις του κυπριακού φοιτητικού κινήµατος στην Ελλάδα. 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

5 Β2.4) Να ενισχύσει τη συνεργασία και συντονισµό µε τις παροικιακές και φοιτητικές οργανώσεις ιδιαίτερα στους τοµείς παροχής ανθρωπιστικής ή κοινωνικής αλληλοβοήθειας, π.χ. κοινή τράπεζα αίµατος, εξεύρεση εργασίας, κλπ. Β2.5) Να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας µε τις Ελλαδικές Οργανώσεις στην Κύπρο και το Σ.Α.Ε. Ευρώπης και να εξετάσει, ιδιαίτερα, την αµοιβαιότητα στις σχέσεις και τα δικαιώµατα, που έχουν ή πρέπει να έχουν οι αντίστοιχες παροικίες που εκπροσωπούν. Β2.6) Σε συνεργασία µε φορείς, Πανεπιστήµια, Σχολεία κτλ, να ενισχύσει τις προσπάθειες συστηµατικής µετάβασης Ελλαδιτών µαθητών / φοιτητών / φορέων στην Κύπρο. Όπως, επίσης, να ενισχύσει την τάση διοργάνωσης διάφορων συνεδρίων και εκδηλώσεων των φορέων αυτών στην Κύπρο, µε παράλληλη απαίτηση να δίδονται για τις περιπτώσεις αυτές ειδικά µειωµένα ναύλο και φθηνά πακέτα διαµονής. Παράλληλα να εργαστεί για τη δηµιουργία βιβλιοθηκών µε Κυπριακού ενδιαφέροντος βιβλία, τη συστηµατική ενίσχυση της γνωριµίας και εκµάθησης της Κυπριακής Ιστορίας, µε διάφορα προγράµµατα περιλαµβανοµένων των Distant learning, την ενίσχυση δραστηριοτήτων αδελφοποίησης, κλπ. Β2.7) Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, και το «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» να διοργανώσει πρόγραµµα διαλέξεων στην Ελλάδα. Β2.8) Σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη και Κύπριους (ή Ελλαδίτες) καλλιτέχνες να ενισχύσει την οργάνωση διάφορων λογοτεχνικών, πολιτιστικών - καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Παρόµοια να αναπτυχθούν και διοργανωθούν συγκεντρώσεις διάφορων οµάδων Κυπρίων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, µηχανικοί, κλπ) Β2.9) Σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη, να επιδιώξει την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα από τα Τµήµατα Νεολαίας των Σωµατείων Μελών και τη Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε., που θα συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος να επιδιώξει την οργάνωση αθλητικών ηµερίδων και αγώνων µεταξύ των Σωµατείων µελών και των Κυπρίων της Ελλάδας, γενικότερα. Β2.10) Να εργαστεί για τη δηµιουργία / ενίσχυση βιβλιοθηκών των Σωµατείων-µελών. Β2.11) Να εργαστεί προς την κατεύθυνση των Κυπριακών Αρχών, για τη µεταφορά και στη Θεσσαλονίκη, Κυπριακών Πολιτιστικών ράσεων, κατά τα πρότυπα του «Σπιτιού της Κύπρου» της Αθήνας. Να εργαστεί για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας µε το «Σπίτι της Κύπρου». Β2.12) Να εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση και λειτουργία σε µόνιµη βάση χορευτικών και θεατρικών οµίλων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη λειτουργία της Κυπριακής χορωδίας, όπως και να εργαστεί για δηµιουργία παραδοσιακού µουσικού οµίλου. Β2.13) Να εργαστεί για την καθιέρωση ανά δύο έτη του Φεστιβάλ «τα Κυπριακά» παρουσίασης του Κυπριακού Πολιτισµού και Παράδοσης & Έκθεσης Κυπριακών Προϊόντων και Υπηρεσιών σε συνεργασία µε το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ Επιµελητήριο (ΕΛΚΥΕΠ), φορείς και οργανώσεις. Β2.14) Να αναπτύξει µε εξειδικευµένα όργανα και οντότητες της παροικίας (ΕΛΚΥΕΠ, επιστήµονες, κλπ.) κοινές δράσεις. Β2,15) Να εργαστεί γενικότερα αξιοποιώντας το ρόλο της Κύπρου στο άκρο της Ευρώπης ως συνδέσµου 3 Ηπείρων, σε συνεργασία µε φορείς αποδήµων, επιστηµόνων, πνευµατικών ανθρώπων και καλλιτεχνών, ΜΚΟ να εργαστεί για αξιοποίηση της Κύπρου ως κέντρου Ευρωπαϊκής νεολαίας, πολιτισµού, γέφυρας ειρήνης µε την περιοχή. Να ενισχυθούν οι προοπτικές λειτουργίας κέντρων έρευνας, παιδείας και τεχνολογίας, δηµιουργίας χώρων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, πολιτισµού και αθλητισµού. 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

6 Β3) ΤΥΠΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Β3.1) Να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της ιαφώτισης, Τύπου και Ενηµέρωσης, στα πλαίσια του οποίου πρέπει να αναλάβει : την τακτική προβολή των δραστηριοτήτων του στα Μ.Μ.Ε. και στον Τύπο, τη συστηµατική έκδοση του Περιοδικού ή Ενηµερωτικού ελτίου της Ο.Κ.Ο.Ε. και της διαδυκτιακής του µορφής την προβολή στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ της Ο.Κ.Ο.Ε. και των Σωµατείων-µελών, τη συστηµατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για προβολή της Ο.Κ.Ο.Ε. και γενικότερα των Κυπρίων Αποδήµων της Ελλάδας σε συνεννόηση µε την ΕΡΤ και το ΡΙΚ. Επισηµαίνεται η απροθυµία του ΡΙΚ και των προγραµµάτων του για τους απόδηµους να καλύψει και να προβάλλει τα δρώµενα στις πλείστες των παροικιών και ιδίως της Ελλάδας. την εξεύρεση µέσων για την ηθική και υλική ενίσχυση των εντύπων των σωµατείων-µελών, ιδιαίτερα µε εκείνο της Ε.Κ.Ε. και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας. Β3.2) Να αναζητήσει µορφές προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου, του έργου Κυπρίων πνευµατικών ανθρώπων και καλλιτεχνών στην Ελλάδα, ανάµεσα στα άλλα µε ένταξη των δραστηριοτήτων στα προγράµµατα της Ε.Ε., κ.ά. Β3.3) Να αναζητήσει νέες µορφές προβολής του έργου και των δραστηριοτήτων των Κυπρίων στην Ελλάδα, όπως π.χ.: Β3.4) Β3.5) µε την προώθηση συνεργασίας µε το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ Επιµελητήριο (ΕΛΚΥΕΠ), την έκδοση Χρυσού Οδηγού, µε τηλέφωνα και διευθύνσεις των Κυπρίων στην Ελλάδα και των οργανισµών / επιχειρήσεων / δραστηριοτήτων τους (µέσα από το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ Επιµελητήριο, ΕΛΚΥΕΠ), µε την ενίσχυση προσπαθειών για δηµιουργία ή ίδρυση οικοδοµικών συνεταιρισµών Κυπρίων. Με τη δηµιουργία Συνδέσµου Επαναπατρισθέντων από την Ελλάδα. Να αναζητήσει σε συνεργασία µε ην Υπηρεσία Αποδήµων και τα Κυπριακά ΑΕΙ νέες µορφές οργάνωσης και αναβάθµισης του έργου και των δραστηριοτήτων των αποδήµων, µέσα από την οργάνωση σεµιναρίων επιµόρφωσης, ιδιαίτερα για την Νεολαία. Να ενισχύσει την Νεολαία στις προσπάθειες της για προβολή της Κυπριακής ιαλέκτου, για διοργάνωση Εκθέσεων Κυπριακού Βιβλίου, για δηµιουργία Ηλεκτρονικού λεξικού Κυπριακής διαλέκτου, κλπ) Β4) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ : Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Β4.1) Να προωθήσει την πιο αποτελεσµατική και συστηµατική συµµετοχή της Ο.Κ.Ο.Ε. στα όργανα του Παγκόσµιου Κινήµατος Αποδήµων Κυπρίων (Π.ΟΜ.Α.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ.Α.), στα πλαίσια των οποίων πρέπει να εργαστεί για την εφαρµογή των προτάσεων για αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των οργάνων αυτών, ιδιαίτερα κατά τα επικείµενα συνέδρια τον Αύγουστο 2015, στη Λευκωσία. Β4.2) Σε συνεργασία µε την Π.ΟΜ.Α.Κ. να αναπτύξει δεσµούς σχέσεων και συνεργασίας µε το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.). 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

7 Β4.3.) Σε συνεργασία µε την Π.ΟΜ.Α.Κ. να εκφράζει ενεργά τις απόψεις των Κυπρίων της Ελλάδας για την αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των Κυπριακών κρατικών υπηρεσιών για τους Αποδήµους και Παλιννοστούντες ώστε να καταστούν αποτελεσµατικός µηχανισµός σύνδεσης των Αποδήµων µε την Κυπριακή Πολιτεία και να προσφέρουν υπηρεσίες και προγράµµατα για τους Κύπριους αποδήµους και τις οργανώσεις τους (ανάµεσα στα άλλα τη διοργάνωση παγκόσµιας απογραφής των αποδήµων, την ίδρυση Σπιτιού και Μνηµείου των Αποδήµων, κ.ά.). Συγκεκριµένα να ενισχύσει µε υλικοτεχνική και γραµµατειακή υποδοµή τη λειτουργία των αποδηµικών οργανώσεων, να ενισχύει οργανωτικά και υλικοτεχνικά τις συνεδριάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Παγκόσµιου Κινήµατος Αποδήµων Κυπρίων καθώς και των δραστηριοτήτων τους (διεθνή συνέδρια και σεµινάρια κτλ, συµµετοχή σε ιεθνείς ιακυβερνητικούς και µη Κυβερνητικούς Οργανισµούς κ.ά.). Γ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. καλεί το νέο Κ.Σ. : Γ1) Να πάρει, σε συνεργασία µε τα Σωµατεία-µέλη και µέσω της Π.ΟΜ.Α.Κ., όλα τα απαραίτητα µέτρα και να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να προβεί στις ενέργειες, που απαιτούνται προς την κατεύθυνση των Ελλαδικών και Κυπριακών αρχών, για την προώθηση των παρακάτω ζητηµάτων που απασχολούν την Κυπριακή παροικία στην Ελλάδα, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην δηµιουργία συνθηκών ισότιµης συµπεριφοράς και µέτρων προς τους απόδηµους ως Κυπρίων πολιτών : τη θεσµική κατοχύρωση µηχανισµών για την επίλυση των ζητηµάτων των αποδήµων, δηλ. τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία, την Υπηρεσία Αποδήµων, της προ πολλού υποσχεσθείσας Υποεπιτροπής για τους Απόδηµους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ίδρυση ΚΕΠ Αποδήµων, κ.ά. επίλυση επιµέρους ζητηµάτων (σύντµηση των χρονοβόρων και άλλων διαδικασιών που απαιτούνται όπως: µη καταβολή παράβολου, µείωση του ελάχιστου χρόνου παραµονής στην Ελλάδα πριν ζητηθεί η πολιτογράφηση µη υπαγωγή των Κυπρίων σε εξετάσεις γλώσσας, ιστορίας, κ.ά.,) για την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από όσους Κύπριους είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και το επιθυµούν. επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε τη µεταφορά ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων (από όλα τα ταµεία) σε αµοιβαία βάση µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, όπως και του ζητήµατος αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας (θητείας ή εργασίας αντίστοιχα στην Ελλάδα και Κύπρο, αναγνώριση των ασφαλιστικών πιστώσεων που χορηγεί η Κύπρος, κ.ά.), ιδιαίτερα κάτω από τις νέες συνθήκες που δηµιουργεί ένταξη στην Ε.Ε. Επίλυση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που δηµιουργεί η µετανάστευση αποδήµων προ του 1981, ιδιαίτερα δηµοσίων υπαλλήλων, λόγω της κατάργησης της διµερούς συµφωνίας Ελλάδας & Κύπρου και προσαρµογής της στις οδηγίες τις Ε.Ε. ηµιουργία θέσης εργατικού ακολούθου στην Πρεσβεία για κάποιο χρονικό διάστηµα, ώστε να δροµολογηθεί η επίλυση αυτών των ζητηµάτων. υνατότητα αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για εξαγορά συντάξιµου χρόνου για εξαγορά στην Ελλάδα. Να επανεξετασθεί και να επεκταθεί σε συνταξιούχους της Κύπρου που βρίσκονται τώρα στην Ελλάδα, η επιδοµατική πολιτική που δίδεται σε άτοµα χρήζοντα βοήθεια στην Κύπρο. επίλυση ζητηµάτων, που έχουν σχέση µε τον επαναπατρισµό στην Κύπρο (οικοσκευές, ατέλειες, στεγαστικό επίδοµα, κ.ά.), 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

8 ίση µεταχείριση προσφύγων αποδήµων σε σχέση µε όσους παρέµειναν στη Κύπρο µε αιχµή το στεγαστικό (απόκτηση α κατοικίας στην Κύπρο) και το εκπαιδευτικό (φοιτητική χορηγία δανειοδότηση), δικαίωµα χρήσης από Απόδηµους πρόσφυγες Τ/Κ κατοικιών που έχουν εγκαταληφθεί.. Έγκριση στα πλαίσια του Φορέα Ισότιµης Κατανοµής ενός νέου ειδικού σχεδίου επιδότησης στέγης για τους Κύπριους απόδηµους, διευκόλυνση σε παιδιά Κυπρίων της Ελλάδας για συµµετοχή τους σε παιδικές κατασκηνώσεις / εκδροµές στην Κύπρο, Συνέχιση του σχεδίου NDCP. επίλυση του ζητήµατος που σχετίζεται µε το δυσανάλογο κόστος αεροπορικών εισιτηρίων µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου (µε καθιέρωση βραχυπρόθεσµα σαν πρώτου µέτρου ανάµεσα στα άλλα, την ολόχρονη εφαρµογή του οικογενειακού ναύλου), Την επανάληψη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου. επίλυση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη συµµετοχή παιδιών Κυπρίων εγκατεστηµένων στην Ελλάδα στις εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται στην Κύπρο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ιδιαίτερα, εξ αιτίας των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων σε Κύπρο και Ελλάδα. Καθιέρωση διαδικασιών και ποσοστού εισαγωγής ως οµογενών / απόφοιτων Ευρωπαϊκών ΑΕΙ στα Κυπριακά ΑΕΙ, επίλυση ζητηµάτων, που αφορούν στην αναγνώριση πτυχίων αποφοίτων επιστηµόνων, στην αποτελεσµατική λειτουργία του Κυπριακού Κρατικού φορέα αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού (ΚΥΣΑΤΣ), στην ανεργία απόφοιτων επιστηµόνων, στη ρύθµιση της αναγνώρισης των πτυχίων του Πανεπιστηµίου Κύπρου χωρίς τη διαδικασία του ΙΚΑΤΣΑ, κ.ά., επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις προσπάθειες των παροικιών αποδήµων σε συνεργασία µε το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα για τη δηµιουργία παγκόσµιου δικτύου Τραπεζών Μυελού των Οστών και Αιµοπεταλίων. την ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης και παροχής βοήθεια ανάµεσα στα µέλη της παροικίας (αναξιοπαθούντες, χρήζοντες ιατρικής βοήθειας, εργασίας, δηµιουργίας τράπεζας αίµατος, κ.ά.) την παροχή υλικής βοήθειας σε απόδηµους Κύπριους που υποφέρουν από τη σηµερινή οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Κύπρου, την Εκκλησία της Κύπρου, και άλλους φορείς. Την διοργάνωση συναυλιών και άλλων δράσεων µε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, διοργάνωση εθελοντικής αιµοδοσίας, κ.ά. επίλυση του ζητήµατος της απρόσκοπτης σε όλη την Ελλάδα και ορατής σε ισχύ, προβολής του σήµατος του τηλεοπτικού δορυφορικού ΡΙΚ, επίλυση του αιτήµατος παροχής δικαιώµατος ψήφου στις Προεδρικές και Βουλευτικές εκλογές σε όλες τις κατηγορίες των Κυπρίων µεταναστών, στα πλαίσια της ισότητας πολιτών µε Κυπριακή Ιθαγένεια, καθώς και η επέκταση της άσκησης του δικαιώµατος αυτού στο εξωτερικό για όλους. (Εγκρίθηκε Οµόφωνα). 14ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε /05/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΗΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΗΜΩΝ Υιοθετήθηκε την 22 α Αυγούστου 2013, κατά το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων, και τη Στ σύνοδο του Κεντρικού Συµβουλίου της Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015 (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων)

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων) ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 2 ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, ΠΛΑΚΑ ΤΗΛ. 2155/50.46.46 210/32.47.760 105 58 ΑΘΗΝΑ ΦΑΞ. 210/32.20.520 http//:www.cyprusnet.gr e-mail : okoe-youth@cyprusnet.gr 7 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η Νεολαία της Οµοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών στην Ελλάδα

Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών στην Ελλάδα Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών στην Ελλάδα Ιδρύθηκε το 2004 ως ο µοναδικός φορέας που θα ένωνε την κοινότητα και θα ισχυροποιούσε τη φωνή και τη θέση της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα για την ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων "Λεμέσια". Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας.

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων Λεμέσια. Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας. H Deloitte, δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με σωρείαν πρωτοβουλιών η Deloitte στηρίζει και μεριμνά για τους ανθρώπους, την προστασία της φύσης και την κοινωνική και πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤO ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΜΩΝ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΜΑΚ: (κατατέθηκε στην 25η Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 14.9.106.3.1/3 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 14 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 Μαρτίου 2014 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ AΠΟ 1/10/2008 31/12/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/10/2008-31/12/2008 ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1/10/2008 31/12/2008 Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιώργος Λιαλιάµος Απόφ.ΕΣ (Η )-Τµήµα Τ.Α.Π.Α Στέλεχος ΥΠ.ΕΣ.- /νση Αστικής και ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε.

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π. &. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42 Αγία Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ. ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ. ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ 9η Σύνοδος Ελληνικού ικτύου LEADER+ Θάσος,, 5 Ιουνίου 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ELARD ΤΡΑΣ Παναγιώτης ντης ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ πρόσωπος του Ελληνικού ικτύου LEADER στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθελοντισμός ως εφόδιο: η φοιτητική δράση στην ειδική αγωγή. Παπανικολάου Σταυρούλα Ψυχολόγος Α.Π.Θ.

Ο εθελοντισμός ως εφόδιο: η φοιτητική δράση στην ειδική αγωγή. Παπανικολάου Σταυρούλα Ψυχολόγος Α.Π.Θ. Ο εθελοντισμός ως εφόδιο: η φοιτητική δράση στην ειδική αγωγή Παπανικολάου Σταυρούλα Ψυχολόγος Α.Π.Θ. Ο εθελοντισμός ως εργασία Αγαθά, υπηρεσίες με ουσιαστική αξία για τον παραλήπτη Μη αμειβόμενη εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Best Workplaces: Best work practices Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού INTRACOM: Εταιρικό Προφίλ Ίδρυση: Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.: Εξαγωγές: Τοµείς ραστηριοτήτων: 1977 1990 σε περισσότερες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 1 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Υπό την αιγίδα των. Μεγάλοι Χορηγοί

Διοργάνωση. Υπό την αιγίδα των. Μεγάλοι Χορηγοί Διοργάνωση Υπό την αιγίδα των Μεγάλοι Χορηγοί Από: Χρήστο Κουτρουμανίδη CK AGENCY - Sports Management & Marketing Τηλ.: 2510 232075, κιν.: 6944 764015 Γιώργο Αναγνωστόπουλο ACADEMIES GROUP - Academies

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα