Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ"

Transcript

1 Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο ν θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο (εξγνζηάζηα, κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.), ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη εμεηδηθεχζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ θαηέρεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, νη θπζηθνί πφξνη (νη πξψηεο χιεο, ην θιίκα, ην ηνπίν, θ.ν.θ.) θαη ν,ηηδήπνηε άιιν πιενλέθηεκα παξέρεη ε γεσγξαθία ηεο ρψξαο, φπσο π.ρ. ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά (ηζηνξία, παξαδφζεηο, αξραία κλεκεία, θαιιηηερληθά δξψκελα). Ζ χπαξμε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα αλάπηπμε. Μία ρψξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη φρη κφλν απφ ηνπο δηαζέζηκνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο αιιά θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ηνπο ζε δηάθνξεο ρξήζεηο κέζα ζε κία νηθνλνκία. Μία ρψξα γίλεηαη πην αληαγσληζηηθή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία φηαλ νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο βειηηψλνληαη ζπλερψο ψζηε λα παξάγνπλ κε ρακειφηεξν, δεδνκέλεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θφζηνο απ φ,ηη άιιεο ρψξεο, θαη φηαλ παξάγεη πξντφληα πνπ έρνπλ δήηεζε ζηελ δηεζλή αγνξά απφ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Ο ξφινο ησλ θπβεξλήζεσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ δεκηνπξγία βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ελφο ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη επειημίαο πξνζαξκνγήο. Ζ δηαθχιαμε, ηέινο, ζπλζεθψλ επηρεηξεκαηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο θαη θαινχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, θαζψο θαη πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, γεληθφηεξα, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κίαο ρψξαο. Δίλαη ινγηθφ, επνκέλσο, θαη' αξρήλ λα πξνθξίλνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο ην αληαγσληζηηθφ καο πιενλέθηεκα πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο καο ζέζεσο, φπσο ν ηνπξηζκφο, ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, νη ζπγθνηλσλίεο, ε γεσξγία, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θ.ιπ., ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη ηελ πξνλνκηαθή ηνπο κεηαρείξηζε έλαληη ηεο βηνκεραλίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θιάδνπ. Μία αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε σο αλσηέξσ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία αιιεινηξνθνδνηνχκελε αιπζίδα ζπλεξγεηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιε ηελ νηθνλνκία, θαη κία πνιχ κεγαιχηεξε θαη πην εχξσζηε εγρψξηα αγνξά γηα ηελ βηνκεραλία, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ πξφθξηζε νξηζκέλσλ θιάδσλ δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο θιαδηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κηαο θαη δελ ηίζεηαη ζέκα θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζε κία ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη βαζηθά ελέξγεηεο ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηηο ππνδνκέο. Καη φρη, βέβαηα, ρξήζε δεκφζησλ πφξσλ, πνπ νχησο ή άιισο δελ ππάξρνπλ. 1

2 Η αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε Έθζεζε «The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013» γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο ηνπ World Economic Forum, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 32ε ζέζε ζε 140 ρώξεο, έρνληαο ππνβαζκηζζεί από ηελ 224ε ζέζε ζε 130 ρώξεο πνπ είρε ην 2008, θπξίσο ιόγσ ηεο επηδξάζεσο πνπ αζθεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ηνπξηζηηθή εηθόλα ηεο Διιάδνο. ηνλ Πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο ηεο Διιάδνο ζηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο θαηάηαμεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο θαιχηεξεο ρψξεο παγθνζκίσο θαη ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Διιάδνο, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Σνπξθία. Ζ Διιάδα έρεη ζρεηηθά πνιχ θαιέο επηδφζεηο ζηελ Τπνδνκή ηνπξηζκνχ (θπξίσο θαηαιχκαηα) πνπ είλαη 3ε παγθνζκίσο, ζηελ Τγεία θαη θαλφλεο πγηεηλήο (γηαηξνί, λνζνθνκεία, δεκνηηθή θαζαξηφηεηα, πφζηκν λεξφ), φπνπ είλαη 13ε παγθνζκίσο, ζηελ Τπνδνκή αεξνκεηαθνξψλ, φπνπ είλαη 20ε παγθνζκίσο θαη ζηνπο Πνιηηηζκηθνχο πφξνπο, φπνπ είλαη 25ε παγθνζκίσο. Οη ρεηξφηεξεο επηδφζεηο είλαη ζηνπο Καλφλεο θαη ξπζκίζεηο (98ε), Πεξηβαιινληηθή δηαηεξεζηκφηεηα (72ε), Σάμε θαη αζθάιεηα (69ε), Τπνδνκή κεηαθνξψλ εδάθνπο (58ε), Φηινμελία θαη απνδνρή μέλσλ (55ε) θαη ζηνπο Αλζξψπηλνπο πφξνπο (50ε). πγθξηηηθά κε ηηο αληαγσλίζηξηεο πξνο ηελ Διιάδα ρψξεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηνλ γεληθφ δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο, απέρνπκε παξαζάγγαο απφ ηελ Ηζπαλία, πνπ είλαη 4ε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, αιιά φρη θαη ηφζν απφ ηελ Ηηαιία (26ε). Παξ' φια απηά, είκαζηε ζε αλψηεξε ζέζε απφ ηελ Ηζπαλία ζηελ Τπνδνκή ηνπξηζκνχ θαη ζηελ Τγεία θαη θαλφλεο πγηεηλήο, θαη απφ ηελ Ηηαιία ζηνπο Καλφλεο θαη ξπζκίζεηο, Τγεία θαη θαλφλεο πγηεηλήο, Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ Τπνδνκή αεξνκεηαθνξψλ. Σέινο, ζηνπο Πνιηηηζκηθνχο πφξνπο (θπξίσο ηζηνξηθά αμηνζέαηα, αζιεηηθά ζηάδηα, δηεζλείο εθζέζεηο θ.ιπ.), ε Διιάδα επξίζθεηαη ζε θαηψηεξε ζέζε (25ε) απφ ηελ Ηζπαλία (1ε), ηελ Ηηαιία (7ε) αιιά θαη ηελ Σνπξθία (19ε)! ηνλ Πίλαθα 2, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα απεηθνληζζεί ε επίπησζε ηεο θξίζεσο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ World Economic Forum. Όλησο, ε επίδνζε ηεο Διιάδνο έρεη εμαζζελίζεη, κε άξηζηα ην 7, απφ ην 4,9 ζην 4,8, ελψ ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, νη επηδφζεηο έρνπλ εληζρπζεί. Παξ' φια απηά, είλαη ελδηαθέξνλ φηη ζε νξηζκέλνπο ππνδείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε επίδνζε ηεο Διιάδνο ήηαλ θαιχηεξε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2008, φπσο ζηελ Σάμε θαη αζθάιεηα (θπξίσο ιφγσ κεηψζεσο ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ παξά ηελ ρεηξφηεξε επίδνζε ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο), ζηελ Τπνδνκή αεξνκεηαθνξψλ (θπξίσο ιφγσ απμήζεσο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνο ηελ Διιάδα θαη παξά ηελ ρεηξνηέξεπζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ππνδνκήο θαη ζην δηεζλέο δίθηπν κεηαθνξψλ), ζηελ Τπνδνκή ηνπξηζκνχ (θπξίσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πξνζθνξάο θαηαιπκάησλ) θαη ζηελ Σερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (θπξίσο ιφγσ ηεο εμαπιψζεσο ηνπ Γηαδηθηχνπ). ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ππνδείθηεο, ππάξρεη ρεηξνηέξεπζε κε ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηηο θαηεγνξίεο Πεξηβαιινληηθή δηαηεξεζηκφηεηα, Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, Τπνδνκή κεηαθνξψλ εδάθνπο, Φηινμελία θαη απνδνρή μέλσλ θαη Πνιηηηζκηθνί πφξνη, πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε πφξσλ ιφγσ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζηηο απεξγίεο θαη ζηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην εμσηεξηθφ απφ ηηο βίαηεο δηαδειψζεηο ζηα αζηηθά θέληξα. ηελ Διιάδα γλσξίδνπκε απφ πξψην ρέξη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ απφ ηελ κεηάδνζε ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο πθειίνπ ησλ ηειενπηηθψλ εηθφλσλ απφ ηηο δεκηέο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ηελ δεκφζηα πεξηνπζία ζηελ Αζήλα, φηαλ εηξεληθέο δηαδειψζεηο εθηξέπνληαη ηνπ ζθνπνχ ηνπο. 2

3 3

4 ε κία άιιε αθαδεκατθή κειέηε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη πνζνηηθνπνηνχληαη, ζηελ βάζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κειέηεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ελφο πξννξηζκνχ. Καη' αξράο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί (Πίλαθαο 3) φηη θαηά πνζνζηφ 60% ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (δηαζέζηκνη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο), έλα πνζνζηφ 17% ζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα (απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ), έλα 12% ζην management ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη ην ππφινηπν 11% επεξεάδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 4

5 5

6 Αλαιχνληαο, φκσο, ζε πεξηζζφηεξν βάζνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ (Πίλαθαο 4), πξνθχπηεη φηη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά (23,1%), κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ηζηνξίαο ζε 11% θαη ησλ εθδειψζεσλ/θεζηηβάι ζε 5%. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ηα θπζηθά/γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ (14,7%), κε ην ηνπίν/ηνπνγξαθία λα ζπκκεηέρνπλ θαηά 8,8% θαη ην θιίκα θαηά 4,1%, ην management ηνπ ηνπξηζκνχ (12%) ε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ (11,4%), ην εμσηεξηθφ/εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ (10,9%), νη αλζξψπηλνη πφξνη (7,1%), νη ππνδνκέο (6,6%), ην επίπεδν αλαπηχμεσο (2,9%), ηα ηνπξηζηηθά παθέηα κίαο ζηάζεσο (2,6%), νη δεκφζηεο ππεξεζίεο/ηξάπεδεο (1,7%) θαη κία πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ κε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή 7%. Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ηα απνηειέζκαηα απηά θαηαδεηθλύνπλ ηελ κεγάιε ζεκαζία ηνπ ήιηνπ, ηεο ζάιαζζαο, ηνπ θιίκαηνο, ηεο ηζηνξίαο, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ παξαδνζηαθώλ εθδειώζεσλ. Όια απηά ηα βξήθακε δελ ηα θηηάμακε. Πξέπεη, ινηπόλ, λα ηα ζπληεξήζνπκε γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο ρώξαο σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αμηνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ηνπηθψλ εθδειψζεσλ πξνβάιινπλ σο νη θχξηεο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. ηελ Διιάδα, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη ιεηηνπξγνχλ θαηά ην δνθνχλ ησλ θπιάθσλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θξαηάλε ηνπο ρψξνπο θιεηζηνχο ζην πιαίζην δηεθδηθήζεσο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο ζεκάησλ, απνγνεηεχνληαο ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη απφ ηα πέξαηα ηνπ Κφζκνπ θαη δελ ζα έρνπλ άιιε επθαηξία λα δνπλ ηα ζαχκαηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Τθίζηαηαη, επίζεο, κία κεγάιε απαμίσζε ησλ κνπζείσλ, θαη θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα. Τπάξρνπλ ζεζαπξνί πνπ παξακέλνπλ θαηαρσληαζκέλνη ζε ππφγεηα ρσξίο λα εθηίζεληαη ελψ θαη νη εθζεζηαθνί ρψξνη δελ πξνζθέξνπλ ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα μελαγήζεσο, πνπ θάλνπλ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν κία εθπαηδεπηηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία, γηα ιφγνπο απαζρνιήζεσο ησλ μελαγψλ. ην ηκήκα ηνπξηζηηθνχ management, απφ ηηο 12 π.κ. ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, νη θξαηηθνί θνξείο πξνσζήζεσο (π.ρ. φπσο ζηελ Διιάδα ν ΔΟΣ, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ) ζπκκεηέρνπλ κε 1,8 π.κ., νη ζπιινγηθνί επηρεηξεκαηηθνί θνξείο πξνσζήζεσο κε 2,5 π.κ., ην Marketing κε 2,8 π.κ., ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κε 2,2% θαη ε παξνρή πιεξνθνξήζεσο κε 1,7%. ην πιαίζην απηφ, ην εγρείξεκα πξνβνιήο ηεο Διιάδνο κέζσ ηνπ Marketing Greece, κίαο λέαο πξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ, αλακέλεηαη λα αλαδείμεη πνηθηινηξφπσο ην brand Διιάδα κπνξεί λα απνδεηρζεί κία πνιχ θαιή ηδέα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δμίζνπ κεγάιε ζεκαζία κε ην ηνπξηζηηθφ management έρεη ε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ (11,4%). Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηηο πξνζπάζεηεο πξνσζήζεσο ηνπ πξντφληνο πνπ θαηαβάιινπλ ν θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Σν ηειεπηαίν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην πεξηβάιινλ ππνδνρήο επελδχζεσλ ζηελ ρψξα καο, θαη θπξίσο ηηο ξπζκίζεηο ζην ρσξνηαμηθφ θαη ην πιέγκα αδεηνδνηήζεσλ θαη ησλ πνηθίισλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηνλ θιάδν πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ εγρψξηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. εκαληηθφηαην, επίζεο, είλαη ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ (10,9%). ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, νη βίαηεο δηαδειψζεηο κε ηηο εηθφλεο θαηαζηξνθήο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο, πιήηηνπλ ζαλάζηκα ηελ εηθφλα ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ θαη ζηξέθνπλ ηνπο ηνπξίζηεο πξνο ηνπο αληαγσληζηέο καο. Σν ίδην ελδερνκέλσο, ζεκαληηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα αζθεί θαη ε άλνδνο αθξαίσλ πνιηηηθψλ ή κε 6

7 δπλάκεσλ θαη, θπξίσο ησλ ξαηζηζηηθψλ/μελνθνβηθψλ νκάδσλ θαη ησλ αλαξρηθψλ/ηξνκνθξαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Σν θφζηνο γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη αλππνιφγηζην θαη ε δηαδηθαζία επνπιψζεσο ησλ πιεγψλ καθξά θαη επίπνλε. Έλα θνκκάηη ηνπ ηνπξηζηηθνχ management πξέπεη λα αθηεξψλεηαη θαη ζηελ ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ πνπ δέρεηαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ απφ ηελ βία θαη ηηο νκάδεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη αλζξψπηλνη πφξνη (7,1%) είλαη θαη απηνί ζεκαληηθφο παξάγνληνο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ εθπαίδεπζε ζηα εκπνξηθά/ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα θαη ε δπλαηφηεηα θαηαξηίζεσο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε θαιήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. πλεπψο, ε ελίζρπζε ησλ ρνιψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ μελνδνρεηαθψλ ζπνπδψλ, μέλσλ γισζζψλ, καγεηξηθήο θ.ιπ., θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εμαζθήζεσο ησλ απνθνίησλ ζηνλ ηφπν δνπιεηάο, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξννξηζκνχ. Οη ππνδνκέο (6,6%) παίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα (π.ρ. ζχλδεζε αεξνδξνκίνπ κε ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ) θαη ηα θαηαιχκαηα (π.ρ. μελνδνρεία κε ζέα ή κε κνλαδηθή εκπεηξία παξακνλήο) λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο, ρσξίο λα ππνεθηηκάηαη ε ζεκαζία ησλ κεηαθνξψλ (ιεσθνξεία, ηαμί, θαξάβηα, ηξαίλα, αεξνπιάλα). Οη ππφινηπνη παξάγνληεο έρνπλ κηθξφηεξε ζηάζκηζε ρσξίο λα ζεσξνχληαη αζήκαληνη. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπξηζηηθψλ παθέησλ κίαο ζηάζεσο ζπκκεηέρεη κε 2,6% ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Ζ ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α ζην Παξάξηεκα. Οη κειέηεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ είλαη ρξήζηκεο θπξίσο γηα ηνπο αζθνχληεο πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφ ηεο νηθνλνκίαο. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο απηέο είλαη φηη ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο κε κεγάια πεξηζώξηα βειηηώζεσο, θαη εθεί είλαη πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζνύλ νη πόξνη πνπ είλαη δηαζέζηκνη, ελώ ππάξρνπλ άιινη ηνκείο, όπσο ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ είκαζηε ζηηο πξώηεο ζέζεηο παγθνζκίσο, όπνπ θαίλεηαη όηη έρνπλ θηηζζεί πνιιά θαηαιύκαηα πνπ θαηαδηθάδνπλ ηελ ρώξα ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ, θάηη πνπ πξνθαλώο πξέπεη λα αιιάμεη. Έρνπκε γεκίζεη δσκάηηα θαη έρνπκε αθήζεη ηα Ξελία, ηα θνκςνηερλήκαηα απηά ηεο ηνπξηζηηθή ππνδνκήο, λα ξεκάμνπλ θπξηνιεθηηθά, θαζψο ην θξάηνο απνδεηθλχεηαη γηα πνιινζηή θνξά αλίθαλν λα δηαρεηξηζζεί ηελ δεκφζηα πεξηνπζία. ην ππφινηπν άξζξν, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν ειιεληθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο κπνξεί λα αλαβαπηηζζεί πνηνηηθά θαη λα γίλεη έλαο πφινο επεκεξίαο ζην λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ δηακνξθψλεηαη. Η ζηαζηκόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ Γηα δεθαεηίεο, εκείο νη Έιιελεο αληινχκε πξφζνδν εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ ήιην, ηελ ζάιαζζα θαη ηελ Αθξφπνιε, φπσο νη Αηγχπηηνη εθκεηαιιεχνληαη ηηο Ππξακίδεο θαη ην θαλάιη ηνπ νπέδ, πνπ έηπρε λα επξίζθνληαη εθεί πνπ επξίζθνληαη. Ο νξηζκφο ηεο πξνζφδνπ είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνζπνξίδεηαη θάπνηνο ρσξίο λα δνπιεχεη, ρσξίο λα επελδχεη, φπσο θάπνηνο πνπ λνηθηάδεη ηα θηήκαηα ηνπ, ή θάπνηνο κφληκνο 7

8 δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ βξέμεη-ρηνλίζεη ζα πιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ κήλα. Σν πξνίθηζκα κίαο ρψξαο κε θπζηθά πιενλεθηήκαηα δελ κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζε εηζφδεκα θαη επεκεξία, εάλ νη θάηνηθνί ηεο επαθίεληαη ζηνλ πξνζπνξηζκφ θάπνηαο πξνζφδνπ ρσξίο λα λνηάδνληαη θαη λα επελδχνπλ γηα ην κέιινλ. Πνιιέο θνξέο δε ε ελαζρφιεζε κφλνλ κε ηνλ «εχθνιν» ηνπξηζκφ απνηειεί θξαγκφ γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ ζεκαληηθψλ θιάδσλ. Σν φηη δελ έρεη εθβηνκεραληζζεί ε ρψξα δελ είλαη ηπραίν. Ίζσο έρεη έξζεη ε ψξα λα κεηαηξέςνπκε ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ έρνπκε ζε πξαγκαηηθή πεγή αλαπηχμεσο, εηδηθά ζήκεξα πνπ αλαδεηνχκε ηξφπν γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ηζηνξίαο καο. Ο ηνπξηζκόο κπνξεί θάιιηζηα λα αλαδεηρζεί ζε θιάδν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη λα παίμεη ηνλ ξόιν ηεο αηκνκεραλήο πνπ νδεγεί ην ηξαίλν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηα εκπξόο. Κάηη πνπ δελ έγηλε ζηελ δεθαεηία ηνπ Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2000 θαηεγξάθεζαλ 10 δηζ. εηζπξάμεηο ζην ηαμηδησηηθφ ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 13 εθαη. αθίμεηο κε θαηνίθσλ ( 769 αλά θεθαιή). Σν 2010 είρακε 9,6 δηζ. εηζπξάμεηο θαη 15 εθαη. αθίμεηο. Οη εηζπξάμεηο έθζαζαλ ζην αλψηαην ζεκείν ( 11,6 δηζ.) ην 2006 θαη νη αθίμεηο (19 εθαη.) ην Σν 2012 εθηηκάηαη φηη νη εηζπξάμεηο ζα αλέιζνπλ ζε 10,3 δηζ. θαη νη αθίμεηο ζε 16,1 εθαη. ( 640 αλά θεθαιή). Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο φηη ζε κία απφ ηηο πην δπλακηθέο δεθαεηίεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ν ηνπξηζκφο σο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίζζεθε απφ ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα. Οη πξνζπάζεηεο ησλ Αξρψλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο δπζηπρψο πεξηνξίζζεθαλ θπξίσο ζηελ δηαρείξηζε δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, αλ θαη έγηλαλ θαη δηάθνξεο παξεκβάζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην, πεξηνξηζκέλεο φκσο επηπηψζεσο ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ κεγεζχλζεσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. Ζ βαξηά βηνκεραλία ηεο Διιάδνο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη φρη κφλν βαξηά, αιιά θαη δπζθίλεηε, ρσξίο δπλακηζκφ θαη θαηλνηνκία. Ζ επαλαηνπνζέηεζε, ινηπφλ, ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο ζε λέα, θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε, βάζε δελ ζπκβαδίδεη κε δξάζεηο νξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ απμάλνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνπξηζκφ grosso modo κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο πνπ επεθηείλεηαη ε ππφινηπε νηθνλνκία. Ζ άκεζε θαη έκκεζε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία, κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, κπνξεί λα επαλέιζεη ζην 17% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2000, απφ 15% ηνπ ΑΔΠ πνπ είλαη πεξίπνπ ζήκεξα. Απηφ δελ είλαη, φκσο, αξθεηφ. Γηα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ζηα επφκελα ρξφληα θαη λα αλαδεηρζεί ν ηνπξηζκφο ζε θπξίαξρν ζηφρν ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ, ζα πξέπεη αθελφο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα ζπζηξαηεπζνχλ ζηελ επηδίσμε, θαη λα ελαξκνληζζνχλ κε ηηο αλάγθεο, ελφο πην εμσζηξεθνχο ηξφπνπ νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, θαη αθεηέξνπ ην θέληξν λα αιιάμεη θηινζνθία παξαγσγήο θαη πξνσζήζεσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Η εζσζηξέθεηα ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ Έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηελ αλεπαλάιεπηε επθαηξία, πνπ παξακέλεη ελ πνιινίο αλεθκεηάιιεπηε, λα αμηνπνηήζνπκε ηελ γεσγξαθηθή καο ζέζε θαη λα γίλνπκε κία ηζρπξή θαη επεκεξνχζα νηθνλνκία. Τπάξρνπλ, φκσο, πνιινί ζηηο ηνπηθέο θπξίσο θνηλσλίεο πνπ, θνβνχκελνη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ην κέιινλ, επηιέγνπλ πεηζκαηηθά ηελ αζθάιεηα ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο αθηλεζίαο, θαη ησλ δνθηκαζκέλσλ, αιιά ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ιχζεσλ. Δμαζθαιίδνπλ, έηζη, ηελ δηαηήξεζε ηνπ status quo γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, θαηαδηθάδνπλ, φκσο, ηελ Διιάδα ζηελ ζηαζηκφηεηα. Με ην λα επηιέγνπκε λα κελ γίλνπλ επελδχζεηο π.ρ. γηα λα βαζχλεη ην ιηκάλη θαη λα κπνξεί λα δέρεηαη θξνπαδηεξφπινηα (γηαηί νη επηζθέπηεο ζα ηξψλε κέζα ζην πινίν θαη φρη ζηα 8

9 μελνδνρεία θαη ηα καγαδηά ηεο παξαιίαο), κε ην λα κελ επηηξέπνπκε λα γίλνπλ έξγα ζε λέεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξννπηηθέο αλαπηχμεσο (γηαηί ζα κεησζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηηο ήδε αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο), κε ην λα κελ αθήλνπκε λα θηηαρηεί δξφκνο, αλεμαξηήησο θφξηνπ θηλήζεσο, πνπ λα πεξλάεη έμσ απφ ην ρσξηφ πνπ έρεη ράζεη πιένλ ηελ γξαθηθφηεηά ηνπ (γηα λα αγνξάδεη θάηη φπνηνο ζηακαηάεη πεξλψληαο απφ εθεί), θ.ν.θ., κε φινπο απηνχο ηνπο ηξφπνπο θξαηάκε πίζσ ηελ αλάπηπμε. Με ιίγα ιφγηα, κε ην λα πξνζηαηεχνπκε ηηο πξνζφδνπο πνπ απνιακβάλνπκε ρσξίο λα κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο εαπηνχο καο ζην θάδξν κίαο δηεπξπκέλεο επεκεξίαο ζην κέιινλ, ζηελ νπζία νδεγνχκε ηα παηδηά καο θαη ηηο επφκελεο γεληέο ζε πεξηζσξηνπνίεζε, ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κηθξαίλεη θαη ζπκπηέδεη ηηο επθαηξίεο ησλ θιεηζηψλ θνηλσληψλ. Γηα λα κπνπλ, φκσο, ζηελ άθξε ηα κηθξνζπκθέξνληα θαη νη παγησκέλεο θαηαζηάζεηο θαη αληηιήςεηο, ζα πξέπεη λα πεηζζνχλ φζνη νξζψλνπλ εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ, φηη ζα έρνπλ ζπκκεηνρή ζηηο κειινληηθέο απνδφζεηο απφ ηελ αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ, θαη φηη ην ηπρφλ βξαρππξφζεζκν θφζηνο πξνζαξκνγήο ζα αληηζηαζκηζζεί γξήγνξα απφ ην κεζνκαθξνπξφζεζκν φθεινο ηεο απνγεηψζεσο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Λφγσ ηεο ππέξκεηξεο εμαξηήζεσο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απφ ην θέληξν, ππάξρεη ζήκεξα κία δηάζπαξηε θαρππνςία απέλαληη ζε ηπρφλ θεληξηθέο απνθάζεηο πνπ αλαηξέπνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ζην ηνπηθφ επίπεδν. Γηα λα απνγαιαθηηζζνύλ, ινηπφλ, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη λα αξρίζνπλ λα βιέπνπλ ηηο επθαηξίεο ζηα πξνβιήκαηα θαη όρη ην αλάπνδν, ζα κπνξνύζαλ λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα, εληόο θάπνησλ νξίσλ, λα απνθαζίδνπλ νη ίδηεο γηα ην είδνο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ ζα ήζειαλ λα εθαξκόζνπλ. Αο αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζέινπλ λα δήζνπλ θαη ην είδνο ησλ νηθηζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ ζέινπλ λα πξνζειθχζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Αο δνζεί έλα ηέινο ζηνλ Μεγάιν Αδειθφ πνπ απφ ην θέληξν θηλεί ηα λήκαηα θαη μέξεη ηη πξέπεη, θαη ηη δελ πξέπεη, λα θηηζζεί ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δάλ επηιέμνπλ ηελ ζηαζηκφηεηα, ζα δνπλ γεηηνληθέο πεξηνρέο λα αλαπηχζζνληαη θαη λα πξννδεχνπλ. Αξγά ή γξήγνξα ζα κπνπλ φινη ζην ίδην θαξάβη ησλ αιιαγψλ θαη ηεο πξνφδνπ. Σέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα απειεπζεξψζνπλ ηεξάζηηεο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θαη λα νδεγήζνπλ ζε ξπζκνχο αλαπηχμεσο πνπ δελ ηνπο έρνπκε νχηε θαλ θαληαζζεί. Η Διιάδα σο θόκβνο πςεινύ επηπέδνπ δηαβηώζεσο θαη αλαςπρήο Παξαδνζηαθά, ζηελ Διιάδα εζηηάδακε πάληνηε ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο σο κίαο ρψξαο κε σξαίεο παξαιίεο, γαιάδην νπξαλφ, θαζαξή ζάιαζζα, θηιφμελνπο αλζξψπνπο, αξραηφηεηεο, θ.ιπ. Κακκία αληίξξεζε. Αιιά είλαη ζαλ λα δείρλνπκε ζηνλ δπλεηηθφ αγνξαζηή ην ζπίηη κφλν απέμσ, θαη φρη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Καιφο ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ππνδνκέο. Πέξαλ ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο-πνπ ηα βξήθακε, δελ ηα θηηάμακεπξέπεη λα ππάξρεη θαη θάηη πην νπζηαζηηθό λα πξνζθεξζεί πνπ λα δειεάδεη ηνλ επηζθέπηε θαη λα αληαπνθξίλεηαη, κε όζν ην δπλαηόλ πην άξηην θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν, ζηηο πνιύπιεπξεο θαη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ γηα αλαςπρή, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ. Ζ Διιάδα πάλσ απφ φια ζα κπνξνχζε λα γίλεη πξννξηζκφο πςειήο δεηήζεσο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, δηαζθεδάζεσο, δηακνλήο θαη επαγγεικαηηθήο εγθαηαζηάζεσο, έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη πξσηίζησο αλζξψπνπο πςεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ, επηρεηξεκαηίεο, θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο, αζιεηέο θ.ν.θ. Ίζσο έρεη έξζεη, επνκέλσο, ε ψξα λα θάλνπκε ηελ Διιάδα ηνλ πξψην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πξνηηκήζεσο ζηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. 9

10 ην πιαίζην απηφ, ε Διιάδα κπνξεί λα γίλεη φιν ηνλ ρξφλν πφινο έιμεσο επθαηάζηαησλ Δπξσπαίσλ, αιιά θαη άιισλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, σο ηφπνο πςεινχ επηπέδνπ δηαβηψζεσο, κνξθψζεσο, ςπραγσγίαο, δηαζθεδάζεσο θαη αλαςπρήο. Δίλαη απαξαίηεην, βεβαίσο, λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππνδνκέο αεξνδξνκίσλ θαη ιηκαληψλ γηα λα ππνδέρνληαη ηα αεξνπιάλα ησλ κεγάισλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, θαζψο θαη ηα πδξνπιάλα, ηα ηδησηηθά jets θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο. Δίλαη εμίζνπ αλαγθαίν λα βειηησζνχλ φιεο νη ππνδνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπγθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ, πγείαο, εθπαηδεχζεσο, κεηαθνξψλ, αζιήζεσο, πνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαζθεδάζεσο. Δθ ησλ νπ άλεπ, βεβαίσο, είλαη λα κπνξνχλ αλεκπφδηζηα θαη κε αζθάιεηα λφκνπ λα θηίδνληαη θαη λα πσινχληαη θαηνηθίεο. Θα κπνξνχζαλ, επίζεο, λα νξηνζεηεζνχλ ρσξνηαμηθά θαη λα πνιενδνκεζνχλ πεξηνρέο θνληά ζε αζηηθά θέληξα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο ή παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ, καδί κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, θ.ν.θ. Όιεο νη πην πάλσ ππνδνκέο κπνξνχλ λα γίλνπλ είηε κε ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα είηε ακηγψο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνλ βαζκφ, βέβαηα, πνπ ζπλδένληαη κε επελδπηηθά ζρέδηα επξχηεξεο εκβέιεηαο, φπσο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο γηα ηελ ηξίηε ειηθία, ζέξεηξα ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ηερλνινγηθά πάξθα, αζηηθέο θαη βηνκεραληθέο αλαπηχμεηο, θ.ν.θ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επελδχνπκε «θαη ζε κπεηά θαη ζε κπαιά». Δίλαη ιάζνο λα λνκίδνπκε φηη ηα «κπεηά» είλαη ην παξειζφλ θαη ηα «κπαιά» ην κέιινλ. Ζ δσή δελ θάλεη άικαηα. Δπθαηξίεο ππάξρνπλ παληνχ θαη ε αλάπηπμε είλαη κία καθξνρξφληα δηαδηθαζία φπνπ ην κέηξν θαη ε ηζνξξνπία ζα πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη. Η Διιάδα σο Φιόξηληα θαη Silicon Valley ηεο Δπξώπεο Μηα παξέλζεζε εδψ. Δπεηδή ζπλήζσο ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη ζαλ θάξζα, δελ πξφθεηηαη λα ζεσξεζεί εδψ φηη ε Διιάδα κπνξεί λα γίλεη ε Φιφξηληα ή ε Silicon Valley ηεο Δπξψπεο. Όια, φκσο, ζηε δσή είλαη δήηεκα κέηξνπ. Μπνξνχκε λα δηδαρζνχκε πνιιά θαη λα πάξνπκε θάηη απφ ηελ Φιφξηληα θαη θάηη απφ ηελ Silicon Valley. Οη δχν απηέο πεξηνρέο ηνπ Κφζκνπ είλαη κνλαδηθέο θαη δελ αλαπαξάγνληαη εχθνια ζε άιιεο ρψξεο. Ζ Φιφξηληα είλαη θνκκάηη ησλ ΖΠΑ, ελφο εληαίνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπλφινπ, κε έλαλ πιεζπζκφ πνπ κηιά ηελ ίδηα γιψζζα θαη έρεη θνηλή εζληθή ηαπηφηεηα, παξά ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξνέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ζ Διιάδα επξίζθεηαη ζηελ λφηηα εχθξαηε δψλε ηεο Δπξψπεο θαη είλαη θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ηειεπηαία είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηνπ Πιαλήηε ρσξίο, φκσο, λα δηαζέηεη ηνπο αληίζηνηρνπο ζεζκνχο ζπλνρήο πνπ πξνζδίδνπλ ζε κία πεξηνρή εληαία πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δνκή. Ζ Διιάδα αλήθεη, επίζεο, ζηελ Δπξσδψλε θαη έρεη ην ίδην λφκηζκα κε ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απέρεη, φκσο, παξαζάγγαο απφ ην λα δηαζέηεη ηα πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Φιφξηληαο σο κίαο Πνιηηείαο ησλ ΖΠΑ, αλ θαη ε Διιάδα έρεη απαξάκηιια θαιχηεξν θιίκα θαη ηνπίν, πνπ δξνπλ παξαδνζηαθά σο πφινο έιμεσο ησλ μέλσλ. Πνιινί απφ ηνπο βνξεηνεπξσπαίνπο έρνπλ ήδε θάλεη ηελ Διιάδα δεχηεξν ζπίηη ηνπο θαη ε δηακνξθνχκελε δπλακηθή πξνζθέξεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλαπηχμεσο. Όζνλ αθνξά ζηελ Silicon Valley, πνιιέο ρψξεο ηνπ Κφζκνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο ηαιέλησλ, ηδεψλ θαη θεθαιαίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη εθαξκνγψλ. Ζ ειθπζηηθφηεηά ηνπο ζπληζηάηαη ζην φηη νη επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ νδεγνχλ ζε επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ παγθφζκηα 10

11 αγνξά θαη δεκηνπξγνχλ δπλεηηθά ηεξάζηηεο αμίεο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 60 ηέηνηεο εζηίεο θαηλνηνκίαο ζε φινλ ηνλ Κφζκν, κε ηελ ιέμε Silicon σο ην πξψην ζπλζεηηθφ. Μία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο είλαη ε Silicon Wadi ζην Ηζξαήι. Ζ επηηπρία δελ ήιζε απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε. Υξεηάζζεθαλ 40 ρξφληα, ρακειφηνθα δάλεηα, επηρνξεγήζεηο, θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, δηαζχλδεζε παλεπηζηεκίσλ κε επηρεηξήζεηο (πνπ ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη γηα κεξηθνχο αλάζεκα), ηερλνινγηθά πάξθα θ.ν.θ. Σειεπηαία, ζηηο ΖΠΑ έρεη αξρίζεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε αθηνγξακκή ηνπ Los Angeles σο Silicon Beach, πνπ ζπλαγσλίδεηαη ηελ Silicon Valley ζην San José πξνζειθχνληαο ηαιέληα ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηελ παξαιηαθή δψλε (surf & code!). Πνιιέο άιιεο πφιεηο ζηελ Ακεξηθή, Απζηξαιία θ.ιπ. πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο θαηλνηνκίαο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην πξνβάιινληαο ηνλ ηξφπν δσήο θνληά ζηελ ζάιαζζα, ζε κία πεξηνρή κε ήπην θαη επράξηζην θιίκα. Γελ είλαη, επνκέλσο, απίζαλν λα ζθεθζεί θάπνηνο ηελ Διιάδα ζαλ πξννξηζκό ηύπνπ Silicon Valley. Ηδίσο, φηαλ γίλνληαη ήδε πξνζπάζεηεο φπσο ην InnoHub ζηελ Πάηξα, θέληξν θαηλνηνκίαο ηνπ Corallia. Σν ηειεπηαίν είλαη ν πξψηνο ειιεληθφο θνξέαο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο ην mi-cluster πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ κηθξνειεθηξνληθή. Μέινο ηνπ mi-cluster είλαη ήδε ην Samsung Nanoradio Design Center. Αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε κε ηελ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο θαη ην Δξγαζηήξην Ναλνηερλνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη ίζσο, θαη ζε άιιεο παλεπηζηεκηαθέο πφιεηο ηεο Διιάδνο. Όια απηά, βεβαίσο, είλαη ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε θαη ζπλαγσλίδνληαη ρηιηάδεο παξφκνηεο πξνζπάζεηεο δηεζλψο. Δίλαη, επνκέλσο, επηηαθηηθή αλάγθε όπσο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη πόξνη από ην ΔΠΑ θαηεπζπλζνύλ πξνο δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ δεκηνπξγία εζηηώλ θαηλνηνκίαο. ην πιαίζην απηφ, ε πξνζπάζεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο «Γεκφθξηηνο» λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε ηερλνινγηθφ πάξθν «Metropolitan Innovation Campus at Democretos» αμίδεη λα ππνζηεξηρζεί. Σν ρσξνηαμηθό σο ην θύξην εκπόδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, γηα λα γίλνπλ επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ζηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία επξηζθφκαζηε, ζα πξέπεη λα απνδνκεζεί ην πεξηνξηζηηθφ πιαίζην πνπ επηβάιιεη ην εζληθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο. Δίλαη πνιπηέιεηα, αλ φρη πξφθιεζε, ζηελ ζεκεξηλή εηθφλα θαηάξξεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, λα ηίζεληαη εκπφδηα ζηηο επελδχζεηο, πνιιέο θνξέο θαζαξά γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαηεζηεκέλσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ Πνιηηεία δελ είλαη δπλαηφλ λα παίδεη ηνλ ξφιν δηαρεηξηζηή, πξνζπαζψληαο λα εμηζνξξνπεί ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κεηαμχ ηνπηθψλ ηνπξηζηηθψλ θαη εξγνιαβηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ κία κεξηά, θαη κεγάισλ ειιεληθψλ ή μέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ νκίισλ απφ ηελ άιιε. Γηφηη απηή ε αηέξκνλε δηαπάιε ζπκθεξφλησλ πεξί ηνπ ηη ζα θηηζζεί, πσο θαη πνπ, φπσο απνηππψλεηαη ηειηθά ζηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο, θαηαιήγεη λα παξάγεη ειάρηζηε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Γηα ηελ αλακφξθσζε, ινηπφλ, εθ βάζξσλ ηνπ θαζνξηζηηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη πξψηα λα ιεθζεί ε ακεηάθιεηε απφθαζε φηη ν ηνπξηζκφο είλαη βηνκεραλία εζληθήο ζεκαζίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηνκέαο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαη φρη δηαρεηξίζεσο ηνπηθψλ κηθξνζπκθεξφλησλ. ην πιαίζην απηφ, ε όπνηα ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνύ κε επελδπηηθά θίλεηξα δελ ζα πξέπεη λα αλαπαξάγεη ηηο δνκέο ελόο πξντόληνο πνπ είλαη εμαξηώκελν από ηνλ νξγαλσκέλν καδηθό ηνπξηζκό, δειαδή ρακειέο εηζπξάμεηο, πςειή 11

12 επνρηθόηεηα θαη γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε. Πέξαλ, φκσο, ηνχηνπ, απηφ πνπ πιένλ πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε δηαθνξνπνηήζεσο είλαη ε πξνζέιθπζε κεγάισλ ειιεληθψλ ή μέλσλ θεθαιαίσλ. Οη επελδχζεηο πξέπεη λα πινπνηνχληαη κε επέιηθην ηξφπν, θαη ελδερνκέλσο λα ζπλδηακνξθψλνληαη καδί κε θηιηθέο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θξαηηθέο αξρέο θαη ρσξίο λα απνζαξξχλνληαη απφ ην αζθπθηηθφ θαη πνιιέο θνξέο απαγνξεπηηθφ, ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ απνρψξεζε, ελ πξνθεηκέλσ, ηνπ Καηάξ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Διιεληθνχ ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη. Απ' φ,ηη πιεξνθνξίεο είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ν μέλνο επελδπηήο δεηνχζε κεησκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, κεγαιχηεξν ζπληειεζηή δφκεζεο, θαη αιιαγέο ζηνπο φξνπο ρξήζεσο ψζηε λα εληζρπζεί ε απφδνζε ηεο επελδχζεσο (λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ ρψξν καθξνρξφληνη εθκηζζσηέο ησλ θηεξίσλ φπσο π.ρ. Τπνπξγεία, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πσιήζεσο κέρξη θαη ηνπ 100% ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο θαη φρη κφλν ην 30% πνπ ζα θηηζζεί κε θαηνηθίεο). Σέηνηνπ είδνπο, ελδερνκέλσο παξάινγεο, απαηηήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηεο εληππψζεσο πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη επελδπηέο γηα ηελ Διιάδα, πνπ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, λα κελ είλαη θαη ηφζν αδηθαηνιφγεηε, ηδίσο εάλ αλαινγηζζνχκε ην έιιεηκκα αζθάιεηαο λφκνπ πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, φηαλ ηα θνξνινγηθά θαη ηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα αιιάδνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη θαηά ην δνθνχλ, θαη κε ηέηνηα κεγάιε ζπρλφηεηα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ φπνηα επηρεηξεκαηηθή εκπηζηνζχλε κπνξεί λα δηαζέηεη ν θάζε θαινπξναίξεηνο επελδπηήο. Πξνηάζεηο πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο γηα επηθείκελεο ξπζκίζεηο είηε ζην ρσξνηαμηθφ ζρέδην ηνπ ηνπξηζκνχ είηε ζην πιαίζην αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, είλαη ελδεηθηηθέο ησλ θηιφηηκσλ, αιιά κάιινλ αηειέζθνξσλ εθ ησλ πξαγκάησλ, πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα αληηκεησπηζζεί ε ηξέρνπζα δπζπξαγία ζηελ επίηεπμε απνηειέζκαηνο. ηνλ κελ ππφ δηακφξθσζε αλαπηπμηαθφ λφκν θαίλεηαη φηη ζα δνζνχλ θίλεηξα γηα επελδχζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (φπσο ζπλεδξηαθά θέληξα, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, θέληξα απνθαηαζηάζεσο θαη ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ πγείαο, ζεκαηηθά πάξθα, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο ζθαθψλ αλαςπρήο, γήπεδα γθνιθ, ηακαηηθέο πεγέο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, θέληξα αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, απηνθηλεηνδξφκηα, θ.ιπ.). ην δε ππφ δηακφξθσζε εηδηθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην ηνπξηζκνχ, θαίλεηαη φηη πξνσζείηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλζέησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, κε δηαθνξνπνηεκέλεο ξπζκίζεηο γηα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο, πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλαπηχμεσο εηδηθνχ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, νξεηλέο πεξηνρέο θαη λεζηά. Δηδηθά, γηα ηα λεζηά άλσ ησλ 90 ρικ 2., φπνπ θαη επηηξέπνληαη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο θαη ζχλζεηα θαηαιχκαηα, αλακέλεηαη λα απμεζεί ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ελψ ελδερνκέλσο λα αξζνχλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ αλψηαηε έθηαζε πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηέηνηεο αλαπηχμεηο ζε έλα λεζί. Παξάιιεια, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαη ηδίσο απηψλ πνπ δηαζέηνπλ γθνιθ, αλακέλεηαη λα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ πξνο πψιεζε ή εθκίζζσζε. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα εγθαηαζηάζεσο μελνδνρείσλ ζπληδηνθηεζίαο (Condo Hotels), φπνπ ε ρξήζε ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ ή δηακεξηζκάησλ εληαγκέλσλ ζην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα, ζα παξαρσξνχληαη πξνο μελνδνρεηαθή ρξήζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, δεκηνπξγείηαη θαη πιαίζην γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπξηζηηθψλ επαχιεσλ. Όια απηά είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο κεγαιπηέξσλ ηνπξηζηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Αιιά θαη πάιη απαηηείηαη αιιαγή θηινζνθίαο θαη πιεύζεσο, πέξαλ ησλ όπνησλ αιιαγώλ επηρεηξνύληαη ζην ζεζκηθό πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, ε ηζρύνπζα πνιενδνκηθή ξύζκηζε γηα ηελ ειάρηζηε απόζηαζε ελόο μελνδνρεηαθνύ θαηαιύκαηνο από ηνλ αηγηαιό, ζε κία ρώξα πνπ δηαζέηεη ρικ. αθηνγξακκήο, ζπληζηά κία ηεξάζηηα ζπαηάιε πόξσλ θαη επθαηξηώλ, πνπ ε ρώξα δελ έρεη δπζηπρώο ηελ πνιπηέιεηα λα ραξακίδεη. 12

13 Σν άλνηγκα ηνπ ηνπξηζκνύ ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκό Πξέπεη, ζπλεπψο, λα θάλνπκε έλα βήκα παξαπέξα θαη λα αλνίμνπκε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, εάλ ζέινπκε λα αληαγσληζηνχκε επί ίζνηο φξνηο ηνπο κεγάινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Μφλνλ, έηζη, ζα δνζεί ε επθαηξία θαη ζηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνχλ δπλακηθά θαη λα δηαπξέςνπλ ζε έλα κεγαιχηεξν θαη πην θεξδνθφξν παηρλίδη, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα κεγάια νλφκαηα ηνπ θιάδνπ δηεζλψο. ην πιαίζην απηφ, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα πξέπεη λα πάςεη λα επηδηψθεηαη απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο απφ ηελ ππφινηπε νηθνλνκία, αιιά λα δηαζπλδεζεί κε ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ επελδχζεσλ, φρη κφλν ζηνλ ηνπξηζκφ, αιιά ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρνπλ επθαηξίεο. Πξέπεη, επίζεο, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ λα επηδηώθεηαη παξαιιήισο θαη ζε αξκνλία κε ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ηελ παξαρώξεζε δεκνζίσλ ππνδνκώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα πξνο εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Μφλνλ κία ηέηνηα νινθιεξσκέλε καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία αιιεινηξνθνδνηνχκελε αιπζίδα ζπλεξγεηψλ, φπνπ γηα παξάδεηγκα, ε εηζξνή θεθαιαίσλ ζηελ ρψξα γηα επελδχζεηο δεκηνπξγεί ππνδνκέο θαη αλάπηπμε θαη βειηηψλεη ην επίπεδν δηαβηψζεσο, πνπ δεκηνπξγνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα φρη κφλν ηνπξηζηψλ αιιά θαη επαγγεικαηηψλ, αθφκε θαη ελ δπλάκεη κνλίκσλ θαηνίθσλ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ δξα σο καγλήηεο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ θαζψο κεγαιψλεη ε αγνξά θαη απμάλεη ην επίπεδν επεκεξίαο θ.ν.θ. Οη ζπλέξγεηεο είλαη, επίζεο, κεγάιεο κεηαμχ ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ-θαη ηδίσο ηεο αλαπηχμεσο ησλ ιηκαληψλ θαη ησλ αεξνδξνκίσλ-ψζηε ε Διιάδα λα γίλεη θφκβνο δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη, απφ ηελ άιιε κεξηά, ηεο ππνδνκήο ζπγθνηλσληψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία γηα λα απνγεησζεί. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζέιθπζε πξνζψπσλ, ε άδεηα παξακνλήο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε φζνπο απνθηνχλ κφληκε θαηνηθία ή θάλνπλ επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Σν ίδην ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη γηα φζνπο επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην κίαο επέιηθηεο θαη έμππλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο λα εκπινπηηζζεί ε αγνξά κε λέεο εμεηδηθεχζεηο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία θαη βειηηψλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα, ε εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εληζρπζεί απφ landmark developments, ηελ θαηαζθεπή δειαδή θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλαθνξάο, κνλαδηθνχ θαη ηδηφκνξθνπ αξρηηεθηνληθνχ ξπζκνχ θαη θάιινπο, πνπ λα ζπλδένληαη ζην ππνζπλείδεην κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, πξνζδίδνληάο ηνπο αίγιε ή αλαπηπμηαθή δπλακηθή, θαη πνπ λα κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ ρψξα γλσζηή παγθνζκίσο. Σέηνηεο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην Μνπζείν Guggenheim ζην Bilbao ηεο Ηζπαλίαο ή ην μελνδνρείν 7 αζηέξσλ Burj Al Arab Hotel ζηελ κνξθή ηζηηνθφξνπ ζην Dubai. Βεβαίσο, θαη εδψ ρξεηάδεηαη πνιενδνκηθή επειημία. Πνιενδνκηθά, είλαη αδχλαηνλ, ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, λα θηηζζεί ζηελ Διιάδα θάηη ζαλ ην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζην Bilbao! Υξεηαδφκαζηε επίζεο ηελ θαζηέξσζε δηεμαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο θαιιηηερληθψλ θεζηηβάι θαη αζιεηηθψλ αγψλσλ δηεζλνχο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη θχξνπο, θεζηηβάι γαζηξνλνκίαο θαη άιιεο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο marketing. Θα κπνξνχζαλ λα δηνξγαλσζνχλ, γηα παξάδεηγκα, Οιπκπηάδεο Μνπζηθήο, Θεάηξνπ θαη Υνξνχ φπνπ ζπκκεηέρνπλ θαιιηηερληθέο νκάδεο ή άηνκα, θαηφπηλ επηινγήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα δηεζλείο ηζηηνπιντθνχο αγψλεο ή αγψλεο ζαιαζζίσλ ζπνξ ελ γέλεη (wind surfing, kite surfing θ.ιπ.) ζε φιν ην πιάηνο θαη κήθνο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ, απφ ην Ηφλην ζην Αηγαίν, θαη ελδερνκέλσο φρη κφλν. Παξάιιεια, κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε επηηπρία 13

14 ηνπξλνπά ηέληο, γθνιθ, ηππηθήο ηέρλεο θαη ηππνδξνκηψλ, αγψλεο απηνθηλήησλκνηνζπθιεηψλ-πνδειάησλ, sky gliding θ.ν,θ., ζε έλα πεξηβάιινλ απαξάκηιιεο θπζηθήο νκνξθηάο, φπσο είλαη απηφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, απηφ ην νπνίν ζα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηα ρξεκαηηθά ή κε βξαβεία ζεκαληηθνχ χςνπο θαη γνήηξνπ πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ρνξεγνί ησλ αγψλσλ. Αξθεί φια λα γίλνπλ κε ηδησηηθνχο πφξνπο, κε δηαθάλεηα δηαδηθαζηψλ θαη κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε win-win θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Σίπνηα απφ απηά δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ην θξάηνο ή απφ ακηγψο δεκφζηνπο πφξνπο, πνπ νχησο ή άιισο, δελ ππάξρνπλ. Καη, αο μαλαδνχκε ην marketing ηεο Διιάδνο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη μεθηλάκε λα πξνσζνχκε ηελ Διιάδα σο πξσηεχνληα ηφπν αλαςπρήο, πεξηζηαζηαθήο ή κφληκεο δηακνλήο, εγθαηαζηάζεσο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζειθχζεσο λέσλ επαγγεικαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, νη δηαθεκίζεηο ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζζνχλ κε λέα κελχκαηα πνπ λα αληαλαθινχλ ηηο λέεο απηέο θαηεπζχλζεηο. Σα flashmobs ζην Λνλδίλν θαη ηα έμππλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, αλ θαη απαξαίηεηα, δελ αξθνχλ, φηαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο θπζηθέο θαιινλέο θαη ζηα κλεκεία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη πιένλ λα δηαθεκίδνπκε ηελ Διιάδα σο πξννξηζκό πςειήο πνηόηεηαο δηαβηώζεσο θαη αλαςπρήο, κε ζηόρν ηα πςειά εηζνδεκαηηθά ζηξώκαηα δηεζλώο. Καη βεβαίσο νη δηαθεκίζεηο λα αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δπίινγνο Κάπνηε ζηνλ αξραίν Κφζκν, ε Γήινο ήηαλ πφινο έιμεσο ησλ εκπφξσλ πνπ κε ηα πινία ηνπο δηέζρηδαλ φιε ηελ Μεζφγεην θαη ζηακαηνχζαλ ζηελ Γήιν φρη κφλν γηα δνπιεηέο, αιιά θαη γηα ηνπξηζκφ. Ζ Γήινο γλψξηζε ηελ αθκή σο ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ θέληξν ηεο ηφηε νηθνπκέλεο (maximum emporium) φηαλ νη Ρσκαίνη ηελ έθαλαλ θνξνινγηθφ παξάδεηζν, κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζεί ζηελ Γήιν φιν ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ηεο Μεζνγείνπ, θάηη ζαλ ηελ ηγθαπνχξε ηνπ ζήκεξα. Αξρίδεη, έηζη, κία πεξίνδνο απμήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ θαη έληνλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Κηίζζεθαλ ιηκάληα, βίιεο, μελνδνρεία, καγαδηά, ζρνιεία, εληεπθηήξηα, εκπνξηθά επηκειεηήξηα, ηξάπεδεο, αγνξέο, ζέαηξα, ηππφδξνκνο, θ.ιπ. Ο πιεζπζκφο ηεο απνγεηψλεηαη ζε θαη δηαθηλνχληαη ηφλνη εκπνξεπκάησλ εηεζίσο. Έκπνξνη, ηξαπεδίηεο, εθνπιηζηέο, απφ φιεο ηηο θπιέο ηνπ Κφζκνπ, εγθαζίζηαληαη ζην λεζί θαη, βεβαίσο, αλζεί ε νηθνλνκηθή δσή κε βάζε ην εκπφξην, ηελ νηθνδνκή θαη ηα ζρεηηθά επαγγέικαηα. Γελ καο εκπνδίδεη ηίπνηε λα αλαβηψζνπκε ηελ αξραία απηή παξάδνζε ζε κία ζχγρξνλε εθδνρή. Σν πεδίν δξάζεσο είλαη νη παλέκνξθεο ζάιαζζεο θαη ηα λεζηά καο, θαζψο θαη ηα βνπλά θαη ηα πεδηλά καο εδάθε. Οη εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη είλαη φζνη ζέινπλ, θαη κπνξνχλ νηθνλνκηθά, λα θάλνπλ ηελ Διιάδα, κία απφ ηηο θπζηθά πην πξνηθηζκέλεο θαη πνιηηηζκηθά πην θνξηηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ηνλ ηφπν δηακνλήο πνπ δνπλ, κνξθψλνληαη, δνπιεχνπλ θαη δηαζθεδάδνπλ. Σν γεγνλόο δε όηη ε Διιάδα είλαη ζήκεξα ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ ζε κία δπλακηθή θαη νηθνλνκηθά ζηαζεξή νηθνλνκία κπνξεί λα γίλεη ην δέιεαξ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ληόπησλ θαη μέλσλ επελδπηώλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνηύπνπ. H θνξνινγηθή αηέιεηα ηεο Γήινπ καο ππελζπκίδεη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ ε ρακειή θνξνινγία παίδεη γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Καη αο κελ μερλάκε φηη ηεξάζηηα θεθάιαηα 14

15 πξνεξρφκελα απφ ηελ ειιεληθή λαπηηιία ζα κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα επελδχζεηο ζηελ λέα Διιάδα. 15

16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 16

17 17

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα