Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε»"

Transcript

1 Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε» Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Πξνθνπία Βιαρνγηάλλε Δπόπηεο Καζεγεηήο: Γεώξγηνο Θ. Παπιίδεο, Καζεγεηήο πλεμεηαζηέο: Ησάλλεο Αγαιηώηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο, Καζεγεηήο Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Καηεύζπλζε: Δηδηθή Αγσγή Αξηζκόο κεηξώνπ:1335 Αθαδεκατθό έηνο:

2 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε 3 Οξηζκνί Γπζιεμίαο..4 Αηηηνινγία Γπζιεμίαο. 6 πκπησκαηνινγία Γπζιεμίαο. 9 Κξηηήξηα επηινγήο ησλ εξεπλώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηεζλώο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο Πξνζέγγηζε Orton Gillingham...14 Wilson Language Training Πξνγξάκκαηα Lindamood-Bell Μέζνδνο Παπιίδε Αληηκεηώπηζε Γπζιεμίαο...47 πδήηεζε πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλαζθφπεζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ απφ απηέο κε ηελ Μέζνδν Παπιίδε. Μέζα απφ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζσζηήο θαη πξψηκεο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο Δηδηθήο Μαζεζηαθήο Γπζθνιίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπκβνιή ζηε γλψζε γχξσ απφ ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα αλαπηπρζνχλ νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε ζρνιηθή ππνεπίδνζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Γπζιεμία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο είλαη πνιχπιεπξε, αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία, αιιά θαη ηα καζεκαηηθά. Οη δπζιεμηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζην ζρνιείν, αιιά ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηε δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλδξάκεη ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε (Oakland et al. 1998, Kast et al. 2007), γηαηί ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ πνιιέο νδνχο. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηεο βξαρχρξνλεο ή εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζνρή, ζπγθξάηεζε θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Torgesen, 2006). ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζην πξψην ζθέινο παξαηίζεληαη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο θαη ε ζχγθξηζε απηψλ θαη ζην δεχηεξν θνκκάηη παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο. Καηαιήγνληαο, ε Μέζνδνο Παπιίδε κε Πνιπκέζα απνδεηθλχεηαη σο ε πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπζιεμίαο. Βαζίδεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ. Ζ κέζνδνο απηή ζπλδπάδεη ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Τ κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο ςπρνεθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηεο δπζιεμίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο, ηεο νξζνγξαθίαο, ηνπ ηνληζκνχ θαη ηεο θαιιηγξαθίαο (Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο Καζεγεηή Παπιίδε, 2012).

4 ΟΡΗΜΟΗ Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηππσζεί έλαο νξηζκφο θαζνιηθά απνδεθηφο γηα ηε δπζιεμία. Χζηφζν, ε ζχληαμε ελφο ηέηνηνπ νξηζκνχ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ λεφηεξσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ παξαηεξνχληαη κηα ζεηξά νξηζκψλ, αιιά θαη ελλνηνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία. Παξαζέησ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο απφ απηνχο. «χκθσλα κε ηε Γηεζλή Έλσζε Γπζιεμίαο (The International Dyslexia Association), ε Γπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία θαη αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα λα έρνπλ δπζθνιίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, εηδηθφηεξα ζηελ αλάγλσζε. Οη καζεηέο κε δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο θαη κε ηηο άιιεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε νξζνγξαθία, ε γξαθή, θαη ε εθθνξά ησλ ιέμεσλ. Ζ δπζιεμία επεξεάδεη ηα άηνκα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, σζηφζν ν αληίθηππφο ηεο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. Αλαθέξεηαη σο καζεζηαθή δπζθνιία, επεηδή κπνξεί λα θαηαζηήζεη πνιχ δχζθνιν γηα έλαλ καζεηή λα πεηχρεη αθαδεκατθά ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, θαη ζηηο πην ζνβαξέο κνξθέο ηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ καζεηή πξνο ηελ εηδηθή αγσγή, εηδηθά θαηαιχκαηα, ή επηπιένλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.» «Ζ Βξεηαληθή Έλσζε Γπζιεμίαο (British Dyslexia Association) πηνζέηεζε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Jim Rose, πξνζζέηνληαο ηηο νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο δπζθνιίεο επεμεξγαζίαο πνπ βηψλνπλ νξηζκέλα δπζιεμηθά άηνκα, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη νη δπζιεμηθνί αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ έλα ζπλδπαζκφ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οξηζκέλνη έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ν ζρεδηαζκφο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, δηαδξαζηηθέο δεμηφηεηεο θαη πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο. Ζ δπζιεμία είλαη κηα καζεζηαθή δπζθνιία πνπ επεξεάδεη θπξίσο ηηο δεμηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη

5 ζηελ αθξηβή θαη άλεηε αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ηελ νξζνγξαθία. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δπζιεμίαο είλαη νη δπζθνιίεο ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηε ιεθηηθή κλήκε θαη ζηε ιεθηηθή ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο (verbal processing speed). Ζ Γπζιεμία εκθαλίδεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη παξάιιεια κε ηε δπζιεμία π.ρ. ζε πηπρέο ηεο γιψζζαο, ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζσπηθή νξγάλσζε, αιιά απηά δελ είλαη, απφ κφλα ηνπο, δείθηεο ηεο δπζιεμίαο. Μηα θαιή έλδεημε γηα ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ επηκνλή ησλ δπζιεμηθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα απνθηεζεί απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πψο ην άηνκν αληαπνθξίλεηαη ή έρεη αληαπνθξηζεί ζε κηα θαιά δνκεκέλε παξέκβαζε.» «Ζ δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνβηνινγηθήο πξνέιεπζεο θαηά ηνλ Lyon θαη ζπλεξγάηεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή θαη / ή άξηζηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ, αλνξζνγξαθία θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ έλα έιιεηκκα ζηε θσλνινγηθή ζπληζηψζα ηεο γιψζζαο, πνπ είλαη ζπρλά απξφβιεπηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. Γεπηεξεχνπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη κεησκέλε αλαγλσζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ (Lyon et al. 2003).» «Ζ δπζιεμία είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ νδεγεί ζε δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο, γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο. Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε, ηα καζεκαηηθά, ε ζπγθέληξσζε, ε πξνζσπηθή νξγάλσζε θαη ε αιιεινπρία κπνξνχλ επίζεο λα επεξεαζηνχλ. Ζ Γπζιεμία πξνθχπηεη ζπλήζσο απφ αδπλακία ζηελ επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο. Έρεη βηνινγηθή πξνέιεπζε, αιιά θαη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζην βαζκφ εθδήισζήο ηεο. Ζ δπζιεμία κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηεο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο. Γελ είλαη ην απνηέιεζκα ειιηπψλ θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, αηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ ή έιιεηςεο επθαηξηψλ, αιιά κπνξεί λα ππάξρεη παξάιιεια κε νπνηνδήπνηε απφ απηά. Οη επηπηψζεηο ηεο δπζιεμίαο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε εηδηθή

6 δηδαζθαιία θαη ρξήζε αληηζηαζκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Dyslexia Institute, 2002).» Καηαιήγνληαο, φπσο πξναλέθεξα, δελ ππάξρεη νξηζκφο γηα ηε δπζιεμία πνπ λα ηπγράλεη παγθφζκηαο απνδνρήο. Ο νξηζκφο φκσο πνπ δίλεη ν Critchley είλαη ν πην πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφο: «Ζ εηδηθή αλαπηπμηαθή δπζιεμία είλαη καζεζηαθή δπζθνιία πνπ αξρηθά εθδειψλεηαη κε κηα δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη αξγφηεξα κε έληνλε αλνξζνγξαθία θαη κε έιιεηςε άλεζεο ζην ρεηξηζκφ γξαπηνχ ιφγνπ, ζ αληίζεζε κε ηνλ πξνθνξηθφ. Ζ αηηία είλαη ζηελ νπζία γλσζηηθή θαη ζπλήζσο γελεηηθή. Γελ νθείιεηαη ζε δηαλνεηηθή αλεπάξθεηα ή ζε έιιεηςε θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ επθαηξηψλ ή ζε απνηπρεκέλε δηδαζθαιία ή ζε ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο ή ζε εγθεθαιηθή θάθσζε ή βιάβε. Πηζαλψο λα αληηπξνζσπεχεη κηα ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε σξηκφηεηαο, πνπ ηείλεη λα κεηψλεηαη θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη θαη επηδέρεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε, εηδηθά φηαλ ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή βνήζεηα πξνζθέξεηαη έγθαηξα». (Critchley, In: Pavlidis and Miles, 1981») ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ Με βάζε φζα έρνπλ εηπσζεί κέρξη ηψξα ζρεηηθά κε ηε Γπζιεμία θαη ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαζψο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ νξηζκφ ηεο θαη ηηο κνξθέο ηεο είλαη εχθνιν λα αληηιεθηεί θάπνηνο φηη ε αλαδήηεζε ηεο αηηίαο ηεο Γπζιεμίαο είλαη θάηη ζχλζεην. Δίλαη ζαθέο φηη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηε Γπζιεμία απαζρνινχληαη επηζηήκνλεο απφ έλα κεγάιν θάζκα επηζηεκψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε Παηδαγσγηθή, ηε Φπρνινγία θαη θπζηθά ηελ Ηαηξηθή πξάγκα πνπ έρεη ζπληειέζεη ζηελ έθθξαζε δηαθφξσλ ζεσξηψλ πνπ άιινηε έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία θαη άιινηε αληηθξνχνληαη (Μάξθνπ, 1998). Μάιηζηα, ζε νξηζκέλνπο επηζηήκνλεο επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη ππάξρνπζεο δηαπηζηψζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα δψζνπλ ηε πιήξε θαηαγξαθή ησλ αηηηψλ ηεο Γπζιεμίαο. Κάλνληαο κία αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κία κεηάβαζε ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ απφ ηηο κε γισζζηθέο-αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο θαζαξά γισζζηθέο. Γειαδή, ελψ παιαηφηεξα δίλνληαλ βάζε ζε παξάγνληεο φπσο νη δηαηαξαρέο ζηε βξαρεία κλήκε ή ζηηο αηζζεηεξηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο αθνήο θαη ηεο φξαζεο, πιένλ

7 είλαη απνδεθηφ φηη ηα ειιείκκαηα ζηηο βαζηθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ Γπζιεμία ζε έλαλ άλζξσπν. Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηφ λα παξαιεθζεί ε άκεζε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζε έλα δπζιεθηηθφ άηνκν παξάγνληεο φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2000). Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο είλαη θιεξνλνκηθά θαη λεπξνβηνινγηθά. Αξρηθά παξαηίζεηαη φηη ν Geschwind (1985) ππνζηήξημε σο αηηία νξκνληθέο αλσκαιίεο ελψ ν Pennington (1997) ππνζηήξημε ηελ γελεηηθή βάζε θαη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαζψο είρε εληνπίζεη ζηε κειέηε ρξσκνζψκαηνο 6 θαη 15. Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλδένληαη κε ηε χπαξμε Γπζιεμίαο σζηφζν ζπκβάιινπλ ζηελ επηδείλσζε ή ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γπζιεμία δελ πξνθαιείηαη απφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθά, εθπαηδεπηηθά, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ή ρακειή λνεκνζχλε αιιά ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγία ζηνλ εγθέθαιν (Geschwind,1986; Galaburda and Kemper, 1979). H λεπξνινγηθή βάζε ηεο Γπζιεμίαο είλαη ζρεδφλ παγθφζκηα απνδεθηή (Pavlidis, 1990; Geschwind, 1986). Οη εξεπλεηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζε δχν ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο δπζιεμίαο: α) ε ζεσξία ηνπ θσλνινγηθνχ ειιείκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δπζθνιίεο αλάγλσζεο πξνέξρνληαη απφ βιάβε ζηελ απεηθφληζε, απνζήθεπζε θαη ζηελ αλάθηεζε ησλ ήρσλ. Γηα λα κάζεη θαλείο λα δηαβάδεη πξέπεη λα κάζεη πξψηα λα αληηζηνηρεί ην θάζε γξάκκα (γξάθεκα) κε ηνλ θαηάιιειν ηνλ ήρν ηνπ γξάκκαηνο (θψλεκα). ε πεξίπησζε πνπ νη ήρνη απηνί δελ έρνπλ απεηθνληζηεί, απνζεθεπηεί θαη αλαθηεζεί ζσζηά ηφηε ζα ππάξμεη πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε. β) ε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Γπζιεμία είλαη έλα αλαπηπμηαθφ ζχλδξνκν κε λεπξνινγηθή θαη γελεηηθή βάζε. Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο είλαη βαζχηεξα, βηνινγηθάθιεξνλνκηθά. Ο Pavlidis (1981b, 1985a) πξφηεηλε φηη αλ ηα αίηηα ηεο δπζιεμίαο είλαη λεπξνινγηθά ηφηε ε δπζιεμία, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε άιισλ λεπξνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε φια ηα ςπρνινγηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη δηαλνεηηθά επίπεδα. Δπηπιένλ, ε δπζιεμία ζα έπξεπε αθφκε λα εθδειψλεηαη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο αλάγλσζεο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζνκνηψλνπλ ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο π.ρ. αιιεινδηαδνρή, πξνζνρή, θαη νθζαικνθηλεηηθφο έιεγρνο θαη ζα έπξεπε λα ειέγρνληαη απφ ηα ίδηα ή απφ ζρεηηδφκελα κέξε ηνπ εγθεθάινπ ηα νπνία ειέγρνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία.

8 Ζ δπζιεμία επεξεάδεη θπξίσο ηνπο άλδξεο-γηα θάζε γπλαίθα κε δπζιεμία ππάξρνπλ 4 άλδξεο-θαη ηείλεη λα παξαηεξείηαη ζε νηθνγέλεηεο, πξνηείλνληαο έληνλα έλα γελεηηθφ ζπζηαηηθφ (Labuda θαη DeFries, 1986). Οη δπζιεμηθνί παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο ζηελ εθηέιεζε θάπνησλ δνθηκαζηψλ αιιεινδηαδνρήο θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα επεμεξγαζηνχλ θάπνηεο κνξθέο πιεξνθφξεζεο. Κάπνηα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα επηβαξχλνληαη απφ ην ζηξεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο πνιινί δπζιεμηθνί έρνπλ αλψηεξεο νπηηθνρσξηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηα ζθνξ ησλ αλάινγσλ ππνηέζη ηνπ WISC-R. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δνζεί κία πεξηγξαθή γηα ην κνληέιν Wernicke-Geschwind πνπ ζεσξείηαη ην βαζηθφ λεπξνβηνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Damasio θαη Geschwind. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ηα εξεζίζκαηα πνπ δερφκαζηε, νπηηθά (γξαπηφο ιφγνο) θαη αθνπζηηθά (πξνθνξηθφο ιφγνο), κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ αθνπζηηθφ θινηφ γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη απφ ηνλ νπηηθφ θινηφ γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν ζηε γσληψδε έιηθα ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ, ε νπνία απνηειεί εξκελεπηηθή πεξηνρή ηνπ ηληαθνχ, θξνηαθηθνχ θαη βξεγκαηηθνχ ινβνχ. Έπεηηα απφ ηε γσληψδε έιηθα ηα εξεζίζκαηα κεηαβηβάδνληαη ζηελ πεξηνρή Wernicke, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σα κελχκαηα απφ ηελ πεξηνρή Wernicke κεηαβηβάδνληαη θαηφπηλ, κέζσ κίαο πνιχ κεγάιεο δεζκίδαο λεπξηθψλ ηλψλ, ζηελ πεξηνρή Broca, φπνπ κε θάπνηνλ ηξφπν νη πξνο έθθξαζε έλλνηεο κεηαηξέπνληαη ζηε γξακκαηηθή δνκή κίαο θξάζεο, φπνπ επίζεο έρεη απνζεθεπηεί θαη ε κλήκε ηεο ζσζηήο πξνθνξάο ησλ ιέμεσλ. Αθνινχζσο απφ ηελ πεξηνρή Broca κεηαβηβάδνληαη εληνιέο ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ, ε νπνία ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. Ο εγθέθαινο ησλ δπζιεμηθψλ αηφκσλ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα άηνκα. Δηδηθφηεξα, ν εγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε αξηζηεξφ θαη δεμί εκηζθαίξην πνπ ζπλδένληαη κε ην κεζνιφβην. Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην αθνξά ηελ αληίιεςε θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη ην δεμί εκηζθαίξην ζρεηίδεηαη κε ηηο νπηηθν-ρσξηθέο πιεξνθνξίεο. Ο θινηφο ηνπ θάζε εκηζθαηξίνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο: ην κεησπηαίν (frontal lobe), ην βξεγκαηηθφ (parietal lobe), ηνλ θξνηαθηθφ (temporal lobe) θαη ηνλ ηληαθφ ινβφ (occipital lobe). Όιεο απηέο νη πεξηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο

9 θαη ζπγθεθξηκέλα ε θξνηαθηθή, ε ηληαθή πεξηνρή θαζψο θαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηηο δχν, ν βξεγκαηηθφο ινβφο. Δηδηθφηεξα εκπιέθεηαη ην νπίζζην κέξνο ηεο βξεγκαηηθν-θξνηαθηθήο πεξηνρήο θαη ηεο ηληαθφ-θξνηαθηθήο πεξηνρήο ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ. Ο εγθέθαινο ησλ δπζιεμηθψλ ζε λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ζηελ νπίζζηα βξεγκαηηθν-θξνηαθηθή πεξηνρή (Caylak, 2009) Όηαλ έλα παηδί δηαβάδεη, ν εγθέθαινο απηφκαηα ζπζρεηίδεη ηα γξαθήκαηα-ζχκβνια ηα νπνία βιέπεη ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ κε ηα αληίζηνηρα θσλήκαηα- ήρνπο. Ο εγθέθαινο ηνπ παηδηνχ κε δπζιεμία πξνζπαζεί λα δηαβάζεη αιιά ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ. Οη πεξηνρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε (πεξηνρή Wernicke) θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε (πεξηνρή ηεο Γσληψδνπο Έιηθαο) θαη αθνξνχλ ηε γξαθή θαη ηε αλάγλσζε ππνιεηηνπξγνχλ ή δπζιεηηνπξγνχλ. Αθφκε, ην θέληξν παξαγσγήο ιφγνπ ε πεξηνρή Broca κπνξεί λα ππεξιεηηνπξγεί (Shaywitz, 2000). Ο εγθέθαινο ηνπ δπζιεθηηθνχ είλαη δηαθνξεηηθά θαηαζθεπαζκέλνο ζηα ιεθηηθά ηνπ θέληξα. Παξαηεξήζεθε φηη κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ ππάξρεη κηα ζπκκεηξία θάηη πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ δπζιεθηηθψλ. Μειέηεο ηνπ Galaburda κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1985) επηβεβαίσζαλ ηε ζπκκεηξία ησλ εκηζθαηξίσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δπζιεμηθψλ. Ζ ζπκκεηξία απηή επεμεγείηαη κε δηαπιάηπλζε ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ θξνηαθηθνχ πεδίνπ (planum temporale) παξά κε κείσζε ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο. Ο Galaburda (1988) ππνζηεξίδεη φηη απηή ε δηαπιάηπλζε αληαλαθιά αλψκαιε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ (Watkins, 1999). Πέξα απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ εγθεθαιηθή αζπκκεηξία κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ δηαπηζηψζεθε κεηαβνιή ζηε ζπκκεηξία ηεο αξηζηεξήο θξνηαθηθήο πεξηνρήο, θαλνληθά απηή ε πεξηνρή είλαη κεγαιχηεξε ζε φγθν ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηα δπζιεμηθά άηνκα (Caylak, 2009). ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ Σν ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ παηδηά κε δπζιεμία εληνπίδεηαη ηφζν ζε καζεζηαθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα εηπσζεί φηη απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθή. Έηζη, ελψ ηα δπζιεθηηθά παηδηά έρνπλ θπζηνινγηθή επθπΐα ε ζρνιηθή εηθφλα ηνπο δελ ζπλάγεη κε απηή θαζψο παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε ζηελ

10 αλάγλσζε θαη ηε γξαθή πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ειηθία. Παξάιιεια κε ηηο θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζε δπζιεθηηθφ παηδί ραξαθηεξηζηηθά φπσο παξνξκεηηθφηεηα, δπζθνιία ζε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ εθαξκνγή κεζφδσλ (ζηξαηεγηθψλ) ή θαη αθφκε θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία. Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ε αλψηεξε ζθέςε κε εηθφλεο, ε ππεξβνιηθή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ζηελ νξζνγξαθία, ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηδηαηηέξσο ζηε κεηαθνξά ηεο ζθέςεο ζην γξαπηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπζιεμηθνί δηαβάδνπλ εμαηξεηηθά αξγά θαη κε πνιιά ιάζε. Κάλνπλ παχζεηο, θνκπηάδνπλ, αληηθαζηζηνχλ γξάκκαηα, ζπιιαβέο αθφκε θαη ιέμεηο. Παξαιείπνπλ νιφθιεξεο ζεηξέο θαηά ηελ αλάγλσζε, επαλαιακβάλνπλ, πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ γξάκκαηα, ζπιιαβέο θαη ιέμεηο. Μάιηζηα, ζε θείκελα δπζιεθηηθψλ παηδηψλ πέξα απφ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο, κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζπρλά θαθφ γξαθηθφ ραξαθηήξα. Μπνξεί λα αλαθεξζεί γηα ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ελφο δπζιεθηηθνχ παηδηνχ φηη ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά γηα κία πξφηαζε δέθα ζεηξψλ ελψ ν θπζηνινγηθφο αλαγλψζηεο ζα ηα θαηαθέξεη ζε πεξίπνπ ηξία ιεπηά. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επίδνζε ηνπο ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ζ εθείλε πνπ ζα πεξηκέλακε λα έρνπλ βάζεη ηεο λνεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Απνδίδνπλ πνιχ θαιχηεξα ζηα πξνθνξηθά απ φηη ζηα γξαπηά ελψ είλαη ζπλεζηζκέλν λα εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Δλδεηθηηθά, γηα ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζνχλ δεηήκαηα φπσο είλαη ε ζχγρπζε ζηηο κεηαηξνπέο ησλ κνλάδσλ, ε αληηζηξνθή ησλ αξηζκψλ, ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο ζηε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε πεξηπηψζεηο θάζεησλ πξάμεσλ λα γίλεηαη ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε αξηζκψλ. ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξνζηεζεί φηη γεληθφηεξα νη δπζιεθηηθνί δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκά ηνπο βξίζθεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο ζθέςεο ζην γξαπηφ ιφγν. Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά αλνξζφγξαθνη, θάλνληαο φρη κφλν νπηηθά, αιιά θαη γξακκαηηθά ιάζε, θνιινχλ ηηο ιέμεηο, παξαιείπνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηνπο ηφλνπο. Παξνπζηάδνπλ ηε ιεγφκελε «θαζξεπηηθή» γξαθή, π.ρ. 3 ε, 9 ξ. Σα δπζιεμηθά παηδηά έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αληίιεςε ηεο αιιεινδηαδνρήο θαη γη απηφ εληνπίδεηαη πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε, κηαο θαη είλαη κηα θαζαξά αιιεινδηαδνρηθή δηαδηθαζία. (Πανεπιζηημιακές ζημειώζεις Καθ. Γ. Θ. Παυλίδη).

11 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε έλα δπζιεθηηθφ παηδί πξνθαιείηαη ζχγρπζε ηφζν κε γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ αθνπζηηθά (Β-Φ) φζν θαη κε γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ νπηηθά (ν-α). Αθφκε, ζηελ ειεχζεξε γξαθή έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα δπζιεθηηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θησρφ ιεμηιφγην θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ ρσξίο θάπνηα επηκέξνπο ζχλδεζε. Σα γξαπηά ζε έλα δπζιεθηηθφ παηδί παξνπζηάδνπλ νπηηθά κία θαθή εηθφλα απφ άπνςε εκθάληζεο θαζψο είλαη ζπρλφ λα παξαιείπνληαη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ιέμεσλ φπσο επίζεο ππάξρνπλ κνπληδνχξεο θαη κία γεληθφηεξε αθαηαζηαζία. Παξφκνηαο θχζεσο δεηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηα δπζιεθηηθά παηδηά ζε φηη αθνξά ην γλσζηηθφ ηνκέα θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηδηφηεηεο φπσο ε ζέζε ησλ γξακκάησλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο θαη ε αθνινπζία ζηηο ιέμεηο. ε γεληθφηεξα πιαίζηα, ε έλλνηα ηεο αθνινπζίαο είλαη έλα δήηεκα πνπ δπζθνιεχεη ηα δπζιεθηηθά παηδηά δηφηη έρεη παξαηεξεζεί φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ ζσζηά δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απηνκαηηζκφ. Λφγνπ ράξε, ε απνκλεκφλεπζε ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο ή ε πξνπαίδεηα είλαη ζεκεία φπνπ έλα δπζιεθηηθφ παηδί πζηεξεί αθνχ πξνυπνζέηεη κία δηαδηθαζία ζπγθξάηεζεο κίαο αθνινπζίαο. Βέβαηα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε αδπλακία ησλ παηδηψλ απηψλ πνπ έρνπλ ζηελ απνκλεκφλεπζε. Όπσο αλαθέξνπλ νη Gathercole θαη Baddeley (1990) ε βξαρχρξνλε κλήκε θαη ε κλήκε εξγαζίαο ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα. Ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη θαη ην γεγνλφο φηη ηα δπζιεθηηθά παηδηά ζπρλά εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζην δηαρσξηζκφ πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε θσλήκαηα ησλ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα λα ηνλίδνπλ ιαλζαζκέλα ή αθφκε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο γξάκκαηα ζηηο ιέμεηο. αλ ζπλέπεηα ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη ζηελ θσλνινγηθή επεμεξγαζία θαη θαη επέθηαζε ζπγρένπλ θσλήκαηα ζρεκαηίδνληαο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θαζψο δελ είλαη ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ θσλνινγηθή δνκή πνπ έρεη ε γιψζζα. Ώζηε έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θσλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο θαη έηζη θάλνπλ ιάζε ζε αζθήζεηο θαηάηκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζρέζε θσλήκαηνο γξαθήκαηνο, αλαγλψξηζεο θαη εληφπηζεο θζφγγσλ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε κέζα ζηε ιέμε ή πξφηαζε. (Μαπξνκκάηε, 1995). Μάιηζηα, έλα αθφκε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπζιεθηηθψλ είλαη ν κε ζσζηφο ρξσκαηηζκφο ηεο θσλήο πνπ απαηηεί ε αλάγλσζε θαη ε παξάιεηςε ηεο ζχληνκεο παχζεο ζε θφκκα θαη ηειεία.

12 Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ε θνηλσληθή δσή ελφο παηδηνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αξθεηέο έξεπλεο (Scarborough et al. 2003) αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη έλα παηδί. Δηδηθφηεξα, γηα καζεηέο κε δπζιεμία ε θαζεκεξηλφηεηα ζην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία γηα πηζαλή απνηπρία θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη κεηέπεηηα φπσο είλαη ε απφξξηςε απφ ζπκκαζεηέο. Πιεζψξα αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ φπσο είλαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ν παξνξκεηηζκφο θαη ε αζηάζεηα δηαπηζηψλνληαη ζε πνιιά απφ ηα δπζιεθηηθά παηδηά. ε απηά κπνξεί λα πξνζηεζεί κία γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ν δπζιεθηηθφο καζεηήο ιφγσ ηεο παξνξκεηηθφηεηαο δίλεη γξήγνξεο απαληήζεηο πνπ είλαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλεο ή λα ξσηάεη ζπρλά ηελ ίδηα εξψηεζε ρσξίο φκσο λα ηνλ λνηάδεη ε απάληεζε (Καζζεξήο, 2002). Μέζα ζηα πιαίζηα απηά αλαπηχζζνληαη ηα ιεγφκελα δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο φπνπ ιφγσ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε κία ζπλερφκελε ζρνιηθή απνηπρία λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλεηδεηή απνθπγή κάζεζεο θαη κεραληζκνί αληίδξαζεο. Ο γεληθφηεξνο αξλεηηζκφο απέλαληη ζην ζρνιείν ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε απνζάξξπλζε θαη ηειηθά ζα απνκνλψζεη ην δπζιεθηηθφ παηδί ζην δηθφ ηνπ θφζκν. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο παξαηεξεηήο, πνπ δελ έρεη γλψζε γχξσ απφ καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά επεξεάδεη άκεζα ηε δσή ηνπ παηδηνχ (γνλέαο, δάζθαινο, ζπκκαζεηήο), κπνξεί εχθνια λα εμάγεη ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαη λα παξεμεγήζεη έλαλ δπζιεθηηθφ καζεηή σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ επθπΐα ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο είλαη απαξαίηεηα γηα λα κεησζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ ηα δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα. Απηφ είλαη θαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο δπζιεθηηθφο καζεηήο λα εληαρζεί νκαιά ζην ζρνιηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο δηαθνξνπνηνχληαη απφ δπζιεθηηθφ ζε δπζιεθηηθφ. Με βάζε ηε δηαζέζηκε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη δπζιεμίαο, ε αθνπζηηθή θαη ε νπηηθή. Ζ αθνπζηηθή δπζιεμία, πνπ είλαη πην ζπάληα, είλαη ε πην δχζθνιε κνξθή δπζιεμίαο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Έρεη λα θάλεη κε ηε κε νξζή ζχλζεζε θαη αλαπαξάζηαζε ήρσλ φπσο επίζεο θαη ηε δηάθξηζε ηνπο θαη ηελ ηήξεζε ηεο αθνπζηηθήο αθνινπζίαο (ηαζηλφο, 1999). Ζ αλαγλψξηζε ηεο αθνπζηηθήο δπζιεμίαο

13 πξνθχπηεη κέζα απφ ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο φηαλ γξάθνπλ θείκελν θαζ ππαγφξεπζε. Όπσο αλαθέξεηαη ζε απηή ηε πεγή έλα παηδί κε δπζιεμία απαηηεί ζηε θαιχηεξε δπλαηή πεξίπησζε 3 κε 5 ιεπηά ηεο ψξαο ψζηε λα γξάςεη κία απιή πξφηαζε θαζ ππαγφξεπζε. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ αθνπζηηθή δπζιεμία, ε νπηηθή δπζιεμία είλαη πην ζπρλή κνξθή δπζιεμίαο. Σν πξφβιεκα πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε νπηηθή δπζιεμία έγθεηηαη ζηε ιαλζαζκέλε αληηζηνίρεζε γξαπηψλ ζπκβφισλ (γξακκάησλ) κε ην αλάινγν ιεθηηθφ πεξηερφκελν. ε απηή ηε πεξίπησζε δπζιεμίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αδπλακία ζηελ αθνινπζία θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπκβφισλ κε απνηέιεζκα ν δπζιεθηηθφο λα αληηζηξέθεη ηα γξάκκαηα θαη έηζη δελ είλαη ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (ηαζηλφο, 1999). Αθφκε, ζε κία γεληθφηεξε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηα δπζιεθηηθά παηδηά πηζαλφλ λα έρνπλ δπζθνιία ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ηδηαίηεξα, κπνξεί λα αλαθεξζεί ε αδπλακία δηάθξηζεο αξηζηεξνχ-δεμηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ φπσο θαη ζχγρπζε σο πξνο ην θπξίαξρν ρέξη. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ παξαηεξείηαη κία θηλεηηθή αδεμηφηεηα ζηα δπζιεθηηθά παηδηά. Έλα αθφκε δήηεκα ζε δπζιεθηηθά παηδηά είλαη ε κε θαιή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο, ιφγνπ ράξε ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ γηα κειέηε θαη πξνζσπηθή δσή. ε απηφ πξνζηίζεηαη θαη ην φηη δελ ζπκνχληαη ην πξφγξακκα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αζπλέπεηα (Μαπξνκκάηε, 1995). Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηθξήο έθηαζεο θαη δηάξθεηαο βξαρχρξνλε κλήκε. Έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θσλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο θαη έηζη θάλνπλ ιάζε ζε αζθήζεηο θαηάηκεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζρέζε θσλήκαηνο γξαθήκαηνο, αλαγλψξηζεο θαη εληφπηζεο θζφγγσλ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε κέζα ζηε ιέμε ή πξφηαζε. (Μαπξνκκάηε, 1995). ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ Οη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη επηιέρζεθαλ σο νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηεζζάξσλ κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο πνπ αλαιχσ παξαθάησ. Δίλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο, πξνθεηκέλνπ λα βαζίδνληαη ζε λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, παξαζέησ θαη αξθεηέο έξεπλεο νη νπνίεο δελ ππνζηεξίδνπλ θάπνηα

14 απφ ηηο ηέζζεξηο επηθξαηέζηεξεο πξνζεγγίζεηο, αιιά ζεψξεζα φηη πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην νινθιεξσκέλε, κηαο θαη είηε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο, είηε ζηάζεθαλ νξφζεκα ζηε δηαξθή έξεπλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο. ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΔΘΝΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ORTON-GILLINGHAM Ζ πξνζέγγηζε Orton Gillingham (OG) αθνξά θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο, αιιά θαη ηεο νξζνγξαθίαο γηα δπζιεμηθά παηδηά. Δίλαη κηα πνιπαηζζεηεξηαθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηδαζθαιία θσλεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ε αλάγλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζηε γλψζε ηνπ θσλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο, ζηελ αληηζηνίρεζε θσλήκαηνο-γξαθήκαηνο, ζηελ κνξθνινγία, ζην ζπληαθηηθφ θαη ζηε ζεκαζηνινγία. Όπσο αλέθεξα θαη πην πάλσ, είλαη πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο, γηαηί ζπλδπάδεη αθνπζηηθνχο, νπηηθνχο θαη θηλαηζζεηηθνχο ηξφπνπο εθκάζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε είλαη εμαηνκηθεπκέλε γηα ηελ εθκάζεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, δηφηη αλαγλσξίδεη πσο παξά ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο δπζιεμηθνχο, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζπλλνζεξφηεηα ηεο δπζιεμίαο κε ΓΔΠΤ ή δπζγξαθία. Δθηφο απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε/αμηνιφγεζε, ε αμηνιφγεζε ιακβάλεη δηαξθψο ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηήο λα αληηιακβάλεηαη ηφζν ηηο δπζθνιίεο φζν θαη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. ε απηή ηε δηαξθή αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ν εθπαηδεπηήο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ηελ επφκελε δηδαζθαιία ζχκθσλα πάληα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηήο ζε θάζε κάζεκα εμεγεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηνπο ζέηεη θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηνί ζα επηηεπρζνχλ. Αθφκε, θξνληίδεη ην κάζεκα πνπ δηδάζθεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην πξνεγνχκελν. Όιε ε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηεί ηε ζεηηθή ελίζρπζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ψζηε λα εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ.

15 ε έξεπλα ησλ Ritchley θαη ζπλεξγαηψλ (2006) δείρζεθε πσο ζε ζχλνιν 12 εξεπλψλ, ζηηο 5 ε πξνζέγγηζε OG ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ δέρηεθε ε νκάδα ειέγρνπ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο, ζηηο 4 απφ ηηο 12 γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ παξάγνληα, ζηηο 2 φηη ε παξέκβαζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή θαη ζηελ κία έξεπλα δελ ππήξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Σα κεγαιχηεξα κεγέζε επίδξαζεο δηαπηζηψζεθαλ γηα ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ (κέζν κέγεζνο επίδξαζεο 0,82) θαη γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (0,76). Χζηφζν, νη παξνχζεο έξεπλεο δε δηαθξίλνληαη γηα ηελ κεζνδνινγηθή ηνπο απζηεξφηεηα, νχηε ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη θαηαιεθηηθά ππέξ ή θαηά ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνζέγγηζεο. ε έξεπλα ησλ Joshi θαη ζπλεξγαηψλ (2002) ζπγθξίζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνιπαηζζεηεξηαθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ. Ζ νκάδα ηεο παξέκβαζεο δηδάρζεθε κε ηελ OG πξνζέγγηζε, ελψ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε ην πξφγξακκα Houghton- Mifflin Basal. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνήιζαλ απφ ηέζζεξηο ηάμεηο, ζηηο δχν απφ απηέο ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχηαλ κε OG πξνζέγγηζε, ελψ ζηηο άιιεο δχν, άιινπ ζρνιείνπ ην δεχηεξν πξφγξακκα. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαλείο δελ είρε επαλαιάβεη ηελ ηάμε, δελ είρε δπζθνιία ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνβιήκαηα αθνήο ή φξαζεο θαη ε λνεκνζχλε ήηαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Χζηφζν, κέρξη ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο παξέκεηλαλ ζην πξφγξακκα κφλν 32 παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 24 ηεο νκάδαο ηεο παξέκβαζεο. Τπήξμε αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε, ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη απηή ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ: ην ππνηέζη Word Attack ηνπ WRMT-R, ην ππνηέζη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ GMRT θαη ην ηεζη TOPA.

16 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη ηα νθέιε γηα ηελ νκάδα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Γηα ηε θσλνινγηθή επίγλσζε p<0.03, γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε p<0.004 θαη γηα ηελ θαηαλφεζε p<0.02. Ζ παξέκβαζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ βειηίσζε ηα παηδηά κφλν ζηελ θαηαλφεζε p<0.02. Ζ έξεπλα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηόπηζηε, γηαηί κέρξη ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο πνιιά παηδηά εγθαηέιεηςαλ ηελ έξεπλα. Δπίζεο, ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξνέξρνληαλ από άιιν ζρνιείν θαη παξόιν πνπ κπνξεί λα είραλ ειεγρζεί θαη αληηζηνηρηζηεί σο πξνο ην θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν, ελδέρεηαη λα ππήξραλ θαη άιιεο δηαθνξέο. ε έξεπλα ησλ Oakland θαη ζπλεξγαηψλ (1998) ζπκκεηείραλ 48 καζεηέο κε δηάγλσζε δπζιεμίαο. 22 καζεηέο (3 θνξίηζηα θαη 19 αγφξηα) απνηέιεζαλ ηελ νκάδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε θαη 26 καζεηέο (4 θνξίηζηα θαη 22 αγφξηα) απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη επίδνζε θάησ ηνπ 90 ζηελ αλάγλσζε ζχκθσλα κε ην ππνηέζη αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ηνπ the Wide Range Achievement Test-Revised (WRAT-R; Jastak & Wilkinson, 1984), ελψ παξνπζίαδαλ 15 κνλάδεο δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ηνπ WISC-R θαη ηνπ ππνηέζη αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ηνπ WRAT-R. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θπζηνινγηθή φξαζε θαη αθνή, ελψ απηνί κε εγθεθαιηθέο βιάβεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, απνθιείζηεθαλ θαη φζα άηνκα δελ είραλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ αγγιηθή.

17 Σα παηδηά ησλ δχν νκάδσλ αληηζηνηρίζηεθαλ σο πξνο ην θχιν, ειηθία, θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θιπ. Σα παηδηά ηεο νκάδαο πνπ έγηλε ε παξέκβαζε δελ είραλ πξόζβαζε ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νύηε είραλ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα γηα αληηκεηώπηζε ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ ηνπο από ηδησηηθνύο θνξείο. Δπίζεο, ε έξεπλα δηαξθεί γηα 2 ρξόληα θαη δε ιακβάλεη ππόςε ηεο ηε θπζηνινγηθή σξίκαλζε, δειαδή πνηα ζα ήηαλ ε πξόνδνο ησλ παηδηώλ αλ απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα πήγαηλαλ κόλν ζην ζρνιείν. 12 απφ ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο πνπ έγηλε ε παξέκβαζε παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα κε ρξήζε βίληεν πνπ ηνπο θαζνδεγνχζε, ελψ νη ππφινηπνη 10 καζεηέο δηδάρζεθαλ κε άκεζε δηδαζθαιία απφ δάζθαιν. Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ

18 αθξηβψο ην ίδην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ήηαλ ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη αθνινχζεζαλ αθξηβψο ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχηαλ πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα επί 2 ρξφληα θαη 10 κήλεο ην ρξφλν. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ζην ηέινο ηνπ πξψνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα, έγηλαλ θάπνηεο κεηξήζεηο κε ηα εμήο ηεζη: γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληίζηνηρν ππνηέζη ηνπ Gates-MacGinitie Reading Test (Gates; MacGinitie & MacGinitie, 1989), γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη νξζνγξαθίαο ηα ππνηέζη ηνπ WRAT-R (WRAT-R Word, WRAT-R Spell), θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ην Decoding Skills Test (DST-MS, DST-PS; Richardson & DiBenedetto, 1985). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα παηδηά κε δπζιεμία παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ νξζνγξαθία, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έδεημε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Καη ηέινο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο (ρξήζε βίληεν ή δηδαζθαιία κε δάζθαιν) δελ επεξέαζε ηελ επίδνζε ζηελ αλάγλσζε.

19 Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, ην κέγεζνο επίδξαζεο ήηαλ ζεκαληηθφ γηα θάζε ρξνληά: F(2, 20) = 8.77, p <.001, αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ γηα ηελ θάζε νκάδα: F(1, 20) =.16, p >.05, νχηε γηα ηε ζπζρέηηζε νκάδαο θαη ρξνληάο, F(2, 20)= 1.22, p >.05. Καηά παξφκνην ηξφπν θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, ην κέγεζνο επίδξαζεο θαη έηνο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ: F(2, 20) = 23.93, p <.05, αιιά φρη γηα ηελ νκάδα, F(1, 20) =.02, p >.05,νχηε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νκάδαο θαη ρξνληάο, F(2, 20) =.46, p >.05. Οη επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ ζε απηά ηα ηεζη

20 έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ηφζν γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, φζν θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, αιιά νη νκάδεο δε δηέθεξαλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηεο βειηίσζεο αλάκεζά ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα ηεο νξζνγξαθίαο δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σν κέγεζνο επίδξαζεο γηα ηελ θάζε νκάδα ήηαλ F(1, 20) =.41, p >.05, θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ νκάδαο θαη ρξνληάο ήηαλ F(2, 20) =.16, p >.05. Σν κέγεζνο επίδξαζεο γηα ηε ρξνληά πιεζίαζε ηα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, F(2, 20) = 2.73, p <.08, δείρλνληαο φηη νη δχν νκάδεο είραλ παξφκνηεο επηδφζεηο, αιιά ε νξζνγξαθία ηνπο δε βειηηψζεθε κεηά ηε δηεηή παξέκβαζε.

21 WILSON LANGUAGE TRAINING Μία δηαθνξεηηθή πξνζζέγγηζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ Orton-Gillingham, είλαη ην ζχζηεκα αλάγλσζεο Wilson (Wilson Reading Sytem). Ζ βαζηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα είλαη ην γεγνλφο φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αηφκνπ κε δπζθνιίεο γίλεηαη κε πνιπαηζζεηεξηθφ ηξφπν θαη ζηνρεχεη ζηε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή θαη ελήιηθεο πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα καζνπλ κε ηηο κεζφδνπο πνπ είλαη δηαδεδνκέλεο θαη απαηηνχλ πνιιαπιά εξεζίζκαηα γηα λα κάζνπλ. ρεηηθά κε ηε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ Wilson, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Barbara Wilson αλέπηπμε ηε κέζνδν αλάγλσζεο Wilson θαζψο εξγαδφηαλ ζε λνζνθνκείν ηεο Μαζαρνπζέηεο (Massachusetts General Hospital's Language Disorders Unit). Σε πεξίνδν απηή ππνζηήξηδε ελήιηθεο ζηε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο κέζσ ηνπ Ννζνθνκείνπ φπσο θαη παξάιιεια καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζηε κέζνδν Orton- Gillingham εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη παξάιιεια εξγαδφηαλ σο εηδηθή παηδαγσγφο ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Μαζαρνπζέηεο. Ώζηε, ην 1985 ίδξπζε ην Wilson Learning Center καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, Edward, θαη έπεηηα απφ ηξία ρξφληα δεκνζηεχηηθε ην χζηεκα αλάγλσζεο Wilson (Wilson Reading System) κε ζθνπφ λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηε δνκή ησλ ιέμεσλ κε έλα ζπλνιηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Πιένλ, κε ηελ αζξνηζηηθή εκπεηξία πνπ ζπζζσξεχεηαη κε ηελ πάξνδν είθνζη θαη παξαπάλσ εηψλ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θαζψο θαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ φηη ε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο είλαη δηαθνξεηηθή ε κέζνδνο Wilson εμειίρζεθε φπσο απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε καζεηέο, ην ζχζηεκα αλάγλσζεο Wilson δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πέξαλ ινηπφλ, ηεο εθαξκνγήο ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ Wilson, ππάξρνπλ δχν αθφκε πξνζεγγίζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ αλάινγα ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο, ηα: fundations θαη just words. Ζ ζεκαζία ηεο χπαξμεο ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην καζεζηαθφ επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε καζεηή είλαη αλάινγν ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο ζα γίλεη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε απηέο θαη ζα αλαιπζεί ε βαζηθή κέζνδνο Wilson κε ζρεηηθφ παξάδεηγκα αλάγλσζεο ιέμεο θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ εθπαίδεπζεο πνπ έρεη γηα βνεζεζεί ν καζεηήο.

22 Αξρηθά ινηπφλ, ηo fundations απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ γεληθά δελ έρνπλ παξνπζηάζεη βαξηέο πεξηπηψζεηο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη είλαη γεληθά κηθξήο ειηθίαο. Καζψο ζηεξίδεηαη ζηε βάζε ηεο κεζφδνπ Wilson, ε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο κε πνιχ-αηζζεηεξηαθά κέζα. Μέζα απφ κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο, ο μαθητήσ δίνει ζμφαςη ςτη φωνητική τησ λζξησ καθώσ και ςτη δομή τησ. Ζ αλάπηπμε ηεο φωνητικήσ επίγνωςησ, καθώσ και παράλληλα με αυτό τησ ευφράδειασ και του λεξιλογίου, δίλεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ, ζε αλάγλσζε θαη γξαθή. Αληίζηνηρα κε ην fundations, ην just words έρεη παξφκνηα κνξθή ζαλ κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη απνζθνπεί ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ θαη ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο. Ζ ελίζρπζε ηεο θσλεκαηηθήο δεμηφηεηαο ηνπ καζεηή είλαη ν ζθνπφο θαζψο γίλεηαη δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζε θνηλέο ιαηηληθέο ξίδεο ησλ ιέμεσλ θαη ζε ηχπνπο-ιέμεσλ έμη ζπιιαβψλ. Καζψο δεκνζηεχηεθε ζαλ κέζνδνο ην 2009, ε ειηθηαθή νκάδα πνπ απεπζχλεηαη είλαη θπξίσο ζε καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ θαη ελήιηθεο ελψ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα καζεηέο κε κέηξηα θελά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ αιιά δελ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Βέβαηα φια ηα παξαπάλσ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ βαζηθή κέζνδν, ην Wilson Reading System (WRS) πνπ είλαη ε πην γλσζηή εθαξκνγή θαη ην ζεκέιην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Wilson Language Training. Βαζηζκέλν, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ζηηο Αξρέο ηνπ Orton-Gillingham, ην WRS είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο θαζψο δηδάζθεη άκεζα ηε δνκή ηεο γιψζζαο ζε καζεηέο πνπ έρξεδαλ κίαο πην πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα κάζνπλ κε άιιεο κεζφδνπο. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε κε ζεκαληηθή επηηπρία ζε ζρνιεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, παηδηψλ θαη ελειίθσλ, φπσο επίζεο θαη ζε ηλζηηηνχηα πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλάγλσζεο. Ώζηε, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ WRS έρεη ζρεδηαζηεί έλα πιήξεο πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο (νξζνγξαθία) ησλ ιέμεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ θσλεκάησλ ηνπο. αλ βαζηθή αξρή δειαδή, ην WRS δηδάζθεη ηε δνκή ησλ ιέμεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ζηφρν νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπο. Έηζη, ην βαζηθφ ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ην ε αγγιηθή γιψζζα παξνπζηάδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη δηαρεηξίζηκε απφ ην καζεηή. ηφρνο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εθαξκφζνπλ έλα δνκεκέλν πνιπαηζζεηεξηαθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο γηα ηε γιψζζα ζε

23 αληίζεζε κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ππεξθνξηψλνπλ ηνλ καζεηή κε ηνπο θαλφλεο. Απφ ηα αξρηθά βήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ηεο επρέξεηαο ηνπ ιφγνπ, ε επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ε νξζή πξνθνξηθή έθθξαζε θαη βέβαηα ε νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο. Βέβαηα ζε φιν ην πξφγξακκα Wilson έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο δέθα ηκεκάησλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή. Σα καζήκαηα είλαη νξγαλσκέλα ζε θιηκαθσηή δπζθνιία θαζψο πξνρσξνχλ απφ επθνιφηεξεο ζε πην απαηηεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. Όπσο αλαθέξζεθε, ε κέζνδνο Wilson δηδάζθεη άκεζα ηε δνκή ησλ ιέμεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε έλα νξγαλσκέλν θαη δηαδνρηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη δηακνηξαζηεί ζε 12 βήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα αξρηθά βήκαηα 1 θαη 2 δίλνπλ έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ (ηε δπλαηφηεηα λα δηαρσξίζεη ηνπο ήρνπο ζε κία ιέμε) θαη ηελ αλάκεημε ησλ ήρσλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα πξνθχςεη ε αξρηθή κνξθή ηεο ιέμεο. Έηζη, ζηα πξψηα ζηάδηα ρξεζηκνπνηψληαο κνλνζχιιαβεο ιέμεηο, έλαο καζεηήο καζαίλεη λα δηαρσξίδεη ήρνπο - ηκήκαηα κέζα ζηηο ιέμεηο κε ηε βνήζεηα «θαξηψλ ήρνπ» φπσο θαη κέζα απφ έλα εηδηθά ζρεδηζκέλν "ηξφπν αληαπφθξηζεο ησλ δαθηχισλ" ("sound tapping ). Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηδαζθαιία ηε ιέμεο map (=ράξηεο) ηνπνζεηνχληαη ζην ηξαπέδη θάξηεο κε ηξία γξάκκαηα γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ηξεηο ήρνπο ηεο ιέμεο. Ο καζεηήο δηδάζθεηαη λα πεη θάζε ήρν ηνπνζεηψληαο θάπνην δάθηπιν ζηνλ αληίρεηξά ηνπ, σο εμήο : Όπσο ιέεη ην / m / ήρν, ηνπνζεηεί ηνλ δείθηε ηνπ πξνο ηνλ αληίρεηξά ηνπ. Όπσο ιέεη ην / α / ήρν, ηνπνζεηεί ην κεζαίν δάρηπιν πξνο ηνλ αληίρεηξά ηνπ. Όπσο ιέεη ην / p / ήρν,, ηνπνζεηεί ηνλ παξάκεζν πξνο ηνλ αληίρεηξά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ιέεη ηνπο ήρνπο θαζψο ηπνζεηεί ηνλ αληίρεηξά ηνπ ζε φια ηα ηξία δάθηπια πνπ αξρίδνπλ κε ην δείθηε ηνπ θαη ηειεηψλεη κε ην παξάκεζφ ηνπ. /m/ /a/ /p/ map

24 Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαη άιια MSL πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ θαηακέηξεζε ησλ ήρσλ κε ηε βνήζεηα πνηθίισλ ηερληθψλ, αιιά φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα ε δεκηνπξγφο ηεο κεζφδνπ Wilson, Barbara Wilson, ε αληηζηνηρία ήρσλ ζηα δάθηπια κέζσ ηνπ αληίρεηξα είλαη πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρή εθκάζεζε θαη βνεζά ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ζπλδπάδνπλ ηνπο ήρνπο θαη ην ηκήκα πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. ηε ζπλέρεηα, θαζψο ν καζεηήο ηα θαηαθέξλεη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ (πξαγκαηηθέο αιιά θαη θαληαζηηθέο) κε ηξεηο ήρνπο, είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε ιέμεηο κε παξαπάλσ ήρνπο ψζηε ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 2, ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζεη κε άλεζε κέρξη έμη ήρνπο ζε κηα θιεηζηή ζπιιαβή. Πξνρσξψληαο πιένλ, ζην επφκελν Βήκα 3, ην πξφγξακκα Wilson πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπζχιιαβεο ιέμεηο κηάο θαη ζηα δχν πξψηα βήκαηα ν καζεηήο έρεη εμνηθεησζεί κε ηηο απιέο ιέμεηο. Όκνηα θαη εδψ ε δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα δηαρσξίδεη ζπιιαβέο ζηηο ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα, ζηα Βήκαηα 4-6 δηδάζθνληαη θσλήελ - ζχκθσλν- e ζπιιαβέο, αλνηρηέο ζπιιαβέο, θαηαιήμεηο θαη ζχκθσλν - le ζπιιαβέο. ε απηφ ην ζηάδην έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ είλαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε κε ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην πνπ κέζσ ηεο νπνίαο ζηνρεχεηαη ε ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε θαη νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ απηψλ. Παξάιιεια κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, ζην ζηάδην απηφ, ζπκπεξηιακβάλεηαη κία πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηελ θαηαλφεζε ιέμεσλ πνπ πινπνηείηαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαζψο θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ νπηηθνπνίεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα ηνπο καζεηέο. ηα πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηνπ καζεηή ζην Βήκα 6 ν καζεηήο ηεο κεζφδνπ Wilson είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζε κε ειεγρφκελα θείκελα (άγλσζηα), θαζψο πάληα θαη ειεγρφκελα θείκελα ψζηε λα ζπληεξείηαη ε βειηίσζε πνπ έρεη επηηεπρζεί. ηα ηειεπηαία βήκαηα 7-12 δηδάζθεηαη r- ειεγρφκελε ζπιιαβή, νκάδεο θσεέλησλ θαη πνιχπινθε δνκή ησλ ιέμεσλ.

25 Γεληθφηεξα, κπνξεί λα εηπσζεί φηη, ην Wilson Reading System έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε κε άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία κε ηε γξαπηή γιψζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο νξζνγξαθίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιινί καζεηέο θάλνπλ ρξήζε ηνπ WRS γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη επσθεινχληαη απφ απηφ έρνπλ αδπλακία ζηελ θσλνινγηθή επαηζζεζία πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ή αθφκε θαη ζηελ νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ πνπ θαζηζηά δχζθνιν ην λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ. Ζ ελίζρπζε ηνπο απφ ην WRS είλαη αθξηβψο κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή απνθσδηθνπνίεζε πνπ απηφ παξέρεη ζαλ κέζνδνο θαη ηελ πνιπαηζζεηεξηθή πξνζέγγηζε ησλ ιέμεσλ. αλ πξνθίι καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα εμαιεθζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ απφ ην WRS είλαη κεηαμχ άιισλ: άηνκα πνπ δελ είλαη ηθαλά λα δηαβάζνπλ άγλσζηεο ιέμεηο ή ςεπδνιέμεηο, άηνκα πνπ «καληεχνπλ» ζηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ ή άηνκα πνπ έρνπλ αδπλακία ζηε ζπιιαβνπνίεζε ησλ ιέμεσλ. ε έξεπλα ησλ Koyama θαη ζπλεξγαηψλ (2013) εμεηάζηεθε πψο επεξεάδεηαη απφ ηελ παξέκβαζε ν εγθεθαιηθφο θινηφο ησλ δπζιεμηθψλ παηδηψλ. ην δείγκα ζπκκεηείραλ 33 παηδηά κε δηάγλσζε γηα δπζιεμία θαη 11 ρσξίο δπζιεμία. Όια είραλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ αγγιηθή. Σα παηδηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ νκάδα ησλ δπζιεμηθψλ είραλ γξαπηή δηάγλσζε γηα δπζιεμία βαζηζκέλε ζηα θξηηήξηα ησλ DSM-IV ή ICD-10. Απφ ηα 33 παηδηά ηα 22 είραλ κεξηθή (11) ή πιήξε (11) απνθαηάζηαζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. Σν παξαπάλσ αμηνινγήζεθε κε ππνηέζη ηνπ Wechsler Individual Achievement Test Second Edition (WIAT). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ ζθφξαξαλ πάλσ απφ 85 (θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηππηθή απφθιηζε θάησ απφ ηνλ κέζν φξν) ζην ππνηέζη ηνπ WIAT γηα ηελ αλάγλσζε ζεσξήζεθαλ σο κεξηθψο απνθαηεζηεκέλα, ελψ απηά πνπ ζθφξαξαλ πάλσ απφ 85 θαη ζηα ηεζη αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθίαο ηνπ ίδηνπ ηεζη σο πιήξσο απνθαηεζηεκέλα. Σα ππφινηπα 11 παηδηά πνπ ζθφξαξαλ θάησ απφ 85 θαη ζηα δχν ππνηεζη ζεσξήζεθαλ σο κε απνθαηεζηεκέλα. πλεπψο, απφ απηή ηελ αμηνιφγεζε πξνέθπςαλ ηξεηο νκάδεο: 1) Ζ νκάδα πνπ είρε ειιείκκαηα θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. 2) Ζ νκάδα πνπ είρε απνθαηαζηαζεί ζηελ αλάγλσζε. 3) Ζ νκάδα πνπ είρε απνθαηαζηαζεί θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. Οη δχν ηειεπηαίεο νκάδεο είραλ δερζεί παξέκβαζε είηε κε ηελ πξνζέγγηζε Orton Gillingham, είηε Wilson Language Training, είηε ηπραία παξέκβαζε ζην ζρνιείν. Ζ πξψηε νκάδα δελ έιαβε θακία παξέκβαζε.

26 11 παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο πνπ ζθφξαξαλ πάλσ απφ 85 ζηα ηεζη αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθίαο ηνπ WIAT ζεσξήζεθαλ σο νκάδα ειέγρνπ γηα ηελ έξεπλα. Ζ κέζε ειηθία γηα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο ήηαλ 12,2 ± 2,3 έηε, ν δείθηεο λνεκνζχλεο πάλσ απφ 85 ζχκθσλα κε ηε ζπληνκεπκέλε θιίκαθα Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). Δπίζεο ρνξεγήζεθαλ ζηηο νκάδεο δχν ππνηέζη ησλ 1) Test of Word Reading Efficiency (TOWRE) Sight Word Efficiency (SWE) θαη 2) Phonemic Decoding Efficiency (PDE) Απνηειεζκαηηθφηεηα Απνθσδηθνπνίεζεο Φσλεκάησλ. Δπηπιένλ, γηα ηηο ηξεηο νκάδεο ησλ δπζιεμηθψλ ρνξεγήζεθαλ αθφκε δχν ππνηέζη ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία. Σν Comprehensive Test of Phonological Processing (CTOPP) Elision (ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο) θαη Nonword Repetition (ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο βαζηζκέλν ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε) θαη ην WIAT πνπ αμηνινγεί ηελ θαηαλφεζε. Αθφκε, δεδνκέλνπ ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ηεο δπζιεμίαο κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ), δφζεθε ζηνπο γνλείο ε θιίκαθα Conners Parent Rating Scales Revised Long Version ε νπνία αληρλεχεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠΤ.

27 Δμεηάζηεθαλ 12 πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο παξνπζίαδαλ ελδηαθέξνλ ζηα δπζιεμηθά άηνκα. Απηέο ήηαλ: 1) Ζ αξηζηεξή θαηψηεξε ηληαθή έιηθα (left inferior occipital gyrus) 2) ε αξηζηεξή νπίζζηα αηξαθηνεηδήο έιηθα (left posterior fusiform gyrus) 3) ε αξηζηεξά νπίζζηα άλσ θξνηαθηθή έιηθα (left posterior superior temporal gyrus) 4) αξηζηεξά θξνηαθνβξεγκαηηθή έλσζε (left temporoparietal junction), 5) αξηζηεξή θαηψηεξε κεησπηαία έιηθα (Left Inferior Frontal Gyrus pars Triangularis) 6) ν αξηζηεξφο θαηψηεξνο βξεγκαηηθφο ινβφο (left inferiorparietal lobule), 7) αξηζηεξά ελδνβξεγκαηηθή αχιαθα (left intraparietal sulcus), 8) αξηζηεξή ξαρηαία πξνθεληξηθή έιηθα (left dorsal precentral gyrus), 9) αξηζηεξά ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή πεξηνρή (left supplementary motor area), 10) αξηζηεξή θαηψηεξε κεησπηαία έιηθα left

28 inferior frontal gyrus pars opercularis), 11) κεζαία αξηζηεξή πξφζζηα έιηθα (left middle frontal gyrus) θαη 12) αξηζηεξφο ζάιακνο (left thalamus). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο νκάδεο σο πξνο ηελ ειηθία, θχιν, πιεπξίσζε θαη λνεκνζχλε, αιιά δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε άιιεο παξακέηξνπο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Ζ νκάδα ησλ δπζιεμηθψλ ρσξίο απνθαηάζηαζε ζεκείσζε ζηαηηθψο ζεκαληηθά ρεηξφηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ νκάδα ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. Όια ηα δπζιεμηθά παηδηά είραλ επηδφζεηο κέζα ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ηνπ WIAT Reading Comprehension. Χζηφζν, θάπνηα δπζιεμηθά παηδηά, ηδηαίηεξα απηά ηεο πξψηεο νκάδαο (φπνπ δελ ππήξρε θαζφινπ απνθαηάζηαζε νχηε ζηελ αλάγλσζε νχηε ζηελ νξζνγξαθία) ρεηξνηέξεπζαλ ζηηο θσλνινγηθέο επηδφζεηο ηνπ CTOPP. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, θαζψο θαη ησλ ιαζψλ αλάγλσζεο, ηα παηδηά κε δπζιεμία, αθφκε θαη απηά πνπ ήηαλ ζηηο

29 νκάδεο απνθαηάζηαζεο, παξνπζίαδαλ αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ, παξαιείςεηο, αληηζηξνθέο. Απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία. Δπίζεο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε ζπκπηψκαηα ΓΔΠΤ ζηηο νκάδεο ησλ δπζιεμηθψλ, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα σο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηα 33 παηδηά κε πξνεγνχκελε ηεο παξέκβαζεο δηάγλσζε γηα ΓΔΠΤ ππήξραλ 3. Παξφια απηά, ε θιίκαθα Conners έδεημε απμεκέλα επίπεδα παξνξκεηηθφηεηαο, ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ΓΔΠΤ γηα ηα δπζιεμηθά παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζθνξ ηεο απξνζεμίαο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηα ζθνξ ηεο αλάγλσζεο γηα φιεο ηηο νκάδεο (p<0.001), ζηηο νκάδεο κε δπζιεμία (p<0.05) θαη εηδηθφηεξα ζηελ νκάδα κε απνθαηαζηεκέλε αλάγλσζε (p<0.01). Γηα ηνπο παξάγνληεο ππεξθηλεηηθφηεηαο παξνξκεηηθφηεηαο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε γηα φιεο ηηο νκάδεο (p<0.05).

30 ***p<0.001, **p<0.01 Αιιαγέο ζηελ ελεξγνπνίεζε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ δξνπλ «απνδεκησηηθά» γηα ηηο νκάδεο ησλ δπζιεμηθψλ. R.MOG = Γεμηά κέζε ηληαθή έιηθα,r.mpfc =Γεμηφο κέζνο πξνκεησπηθφο θινηφο. Σα παηδηά κε πιήξε ή κεξηθή απνθαηάζηαζε επέδεημαλ κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη κε ηα παηδηά ζηα νπνία δελ ππήξμε απνθαηάζηαζε. Koyama et al. (2013) LINDAMOOD-BELL Μηα γισζζνιφγνο θαη ινγνζεξαπεχηξηα, ε Charlesand Patricia Lindamood, θαη ε ζπλάδειθφο ηεο Nanci Bell, ζρεδίαζαλ ηε κέζνδν παξέκβαζεο ζηελ αλάγλσζε Lindamood-Bell ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ζ πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε γηα λα

31 αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο φηη κεξηθνί καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε (reading disabilities) είραλ ειιεηκκαηηθή αθνπζηηθή πξφζιεςε. Ζ κέζνδνο ηνπο βνεζά λα δηδαρζνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα πξνζιακβάλνπλ ηνπο πνηθίινπο ήρνπο (θσλήκαηα) πνπ δεκηνπξγνχλ φιεο ηηο ιέμεηο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Δθηφο απφ ην απζεληηθφ πξφγξακκα, Auditory Discrimination in Depth (ADD), έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζαξκνγέο γηα παηδηά ηεο γεληθήο ή ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σν Lindamood Phonemic Sequencing Program (LiPS) είλαη έλα πνιχ δνκεκέλν πξφγξακκα γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία γηα καζεηέο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε, ελψ ην Human Learning Model (HLM) κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζα κηα πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ην ζρνιείν ζε φιν ην εχξνο ηνπ (schoolwide approach). Άιια πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν ηάμεο είλαη: Visualizing and Verbalizing Program, Seeing Stars Program, Drawing with Language Program, On Cloud Nine Math Program. Σα πξνγξάκκαηα Lindamood-Bell είλαη βαζηζκέλα ζηε γλσζηηθή ζεσξία θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο. Γηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί κάζεζε, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ θαηαθηεζεί θάπνηεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο Γιψζζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα Lindamood-Bell εμαζθνχλ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ζπκβφισλ θαη ελλνηψλ. Αθνχ βειηησζνχλ ηα παξαπάλσ, βειηηψλνληαη ε αλάγλσζε, ε νξζνγξαθία, ηα καζεκαηηθά, ε θαηαλφεζε θαη ε θξηηηθή ζθέςε. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνινπζνχλ κηα πνξεία πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, δηακέζνπ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο απηνδηφξζσζεο. Ζ ακεξηθάληθε νκνζπνλδία εθπαηδεπηηθψλ εμεηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηεο Lindamood Bell. Πιεξνθνξίεο γηα ηε κέζνδν (ηξνπνπνηεκέλνο πίλαθαο απφ ) Βαζκίδεο Τιηθά ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ K-12 θαη πεξηζζφηεξν (γηα ελήιηθεο). Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε

32 πνηθηιφκνξθν πιηθφ. Σα πεξηζζφηεξα παξέρνπλ έλα ζπλδπαζκφ απφ εγρεηξίδηα δαζθάισλ, CD ROMs,videos, kits (παθέηα) θαη ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ βνεζνχλ ηα ζρνιεία λα ζρεδηάζνπλ εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα. Καζνδήγεζε/Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε Πξνζθέξνληαη εηζαγσγηθά καζήκαηα γηα ην κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Πεξηθέξεηεο ή μερσξηζηά ζρνιεία κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζρεηηθά κε ην πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα. Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη κηα δηάιεμε-επηζθφπεζε πνπ αθνινπζείηαη απφ εληαηηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Σα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη απφ ηε βαζηθή εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε κέρξη ηελ πηζηνπνίεζε ζπκβνχινπ. Οη δάζθαινη αλακέλεηαη λα εθαξκφζνπλ ην πξφγξακκα κεηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε. Σα εκπιεθφκελα ζρνιεία

33 κπνξνχλ λα είλαη κέξνο ελφο δηθηχνπ πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα απνθηήζνπλ βεβαίσζε ρξήζεο ηεο κεζφδνπ Lindamood-Bell. Αλαζρεκαηηζκόο ζρνιείνπ/ Βνήζεηα αλαθαηαζθεπήο Κόζηνο εθαξκνγήο Με εθαξκφζηκν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφγξακκα ζεξαπείαο. Μηα βαζηζκέλε ζην ζρνιείν εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, Human Learning Model (HLM), κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο έλα κνληέιν αλαζρεκαηηζκνχ ζε επίπεδν ζρνιείνπ πνπ πεξηιακβάλεη κηα πεξηνξηζκέλε βνήζεηα αλαδηάξζξσζεο Ζ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ έρεη ην κεγαιχηεξν θφζηνο θαη ππνινγίδεηαη ζηα $115 ηελ εκέξα, κε ην θφζηνο ησλ πιηθψλ λα αλέξρεηαη ζηα $350 γηα ηνλ θάζε δάζθαιν. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Human Learning Model (HLM) ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πιηθψλ ζηα $35,000 κε $50,000 ηνλ ρξφλν γηα ηα δχν πξψηα έηε.

34 Πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα δείρλεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. Σα δεδνκέλα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε, αλ θαη πξνθαηαξθηηθά, είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία. Αξρηθά ηα παηδηά πεξλνχλ απφ ηεζη δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο ηνπο, νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπο. Λακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ δηαγλψζεσλ ηνπ παηδηνχ. Μεηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ε νκάδα παξέκβαζεο ζρεδηάδεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θάζε καζεηή. Απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ζα εμαξηεζεί ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζην πξφγξακκα, ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδαρζεί θαη ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη θάζε κάζεκα. Παξφιν πνπ ηα καζήκαηα είλαη εμαηνκηθεπκέλα, δηαθαίλνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο πνιπαηζζεηεξηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο δνκεκέλεο αλάγλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε κάζεκα είλαη δνκεκέλν, πξννδεπηηθφ θαη δηαδνρηθφ. Αθνπζηηθή δηάθξηζε ζε βάζνο - ADD (auditory discriminatory in depth) Απηή ε πιεπξά ηεο πξνζέγγηζεο παξέρεηαη κφλν ζηνπο καζεηέο πνπ ηε ρξεηάδνληαη. Ζ ADD (auditory discriminatory in depth) δηδάζθεη ζηα παηδηά λα πξνζιακβάλνπλ ήρνπο κεκνλσκέλα ή ζε ζπγθείκελν θαη πψο λα ηνπο παξάγνπλ. Οη δάζθαινη πνπ εθαξκφδνπλ ADD/LiSP είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ πφηε έλαο καζεηήο είλαη αλίθαλνο λα δηαθξίλεη ήρνπο ιφγσ ειιηπνχο εμάζθεζεο θαη πφηε ιφγσ θάπνηαο γλσζηηθήο ή θπζηθήο δπζθνιίαο. Σα παηδηά δε δηδάζθνληαη κφλν λα αθνχλ θαη λα παξάγνπλ ήρνπο, αιιά θαη λα δίλνπλ πξνζνρή ζηελ θίλεζε ηνπ ζηφκαηνο φηαλ πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ ηνπο ήρνπο. Όηαλ νη

35 καζεηέο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ ηνπο ήρνπο (νξζνγξαθία) είλαη ήδε ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ ηνπο ήρνπο κεκνλσκέλα ή ζε πιαίζην. Ζ πξνζέγγηζε δηδάζθεη ζηα παηδηά ηνλ ηξφπν λα απηνδηνξζψλνληαη, αλαπηχζζνληαο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ηειηθά αμηνπνηνχλ γηα λα νλνκάζνπλ ήρνπο (θσλήκαηα) πνπ αθνχλε κεκνλσκέλα, ζε πιαίζην (κέζα ζε ιέμεηο) θαη ηππσκέλεο. Γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία Οη καζεηέο δηδάζθνληαη φηη ππάξρνπλ 44 δηαθξηηνί ήρνη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ήρσλ (θσλεκάησλ), γξακκάησλ (γξαθεκάησλ) θαη ζπλδπαζκψλ γξακκάησλ κε δνκεκέλα καζήκαηα θαη ειεγρφκελεο ιίζηεο ιέμεσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπλ θαηαθηήζεη ηα δνκηθά ζρήκαηα ζηαδηαθά παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο ελψζεηο κεηαμχ γξακκάησλ θαη ιέμεσλ κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ήρν θαη ην θείκελν λα θαηαθηηέηαη πξννδεπηηθά. Γηδάζθνληαη ηα ζπλεπή θαη αζπλεπή ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο νξζνγξαθίαο, φπσο ηνπο δηθζφγγνπο, κε έλαλ πξννδεπηηθφ, ειεγρφκελν θαη δνκεκέλν ηξφπν. Ήρνη θαη ιέμεηο ρσξίο λόεκα Καζψο ν καζεηήο αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη θσλεκάησλ, δηδάζθεηαη λα ηε ζπζρεηίδεη κε ηελ ππαγφξεπζε: ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπαξηζηά απηφ πνπ πξνζιακβάλεη ερεηηθά θαη λα ην κεηαθξάδεη γξαπηψο κε γξάκκαηα, ιέμεηο θαη πξνηάζεηο. Ζ πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή αληηζηνηρία κεηαμχ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ λνήκαηνο. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη απηή ηελ πξνζέγγηζε κε έλαλ ζπζηεκηθφ ηξφπν. Καηαλόεζε Ζ πξνζνρή ζηελ θαηαλφεζε είλαη άιιν έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ πξνγξακκάησλ Lindamood-Bell. Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε εληζρχεηαη απφ δηαδνρηθή, ζσξεπηηθή αλάπηπμε ελλνηψλ. ε έξεπλα ηνπ Krafnick θαη ζπλεξγαηψλ (2011), νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 11 δπζιεμηθά παηδηά (8 αγφξηα θαη 3 θνξίηζηα) πνπ θνηηνχζαλ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν εμεηδηθεπκέλν ζε καζεηέο κε δπζιεμία. Σα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ

36 ηνπο εξεπλεηέο γηα λα δηεμάγνπλ ην ηεζη Woodcock Johnson III γηα ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη γξακκάησλ. Απφ απηφ ην ηεζη εληνπίζηεθαλ νη καζεηέο πνπ ζθφξαξαλ θάησ απφ 92, δειαδή θάησ απφ ηνλ κέζν φξν. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 9.1 ρξφληα (7:5-11:11). Υνξεγήζεθε ε ζπληνκεπκέλε έθδνζε ηνπ Wechsler γηα ην ηεζη επθπΐαο (WASI). Γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα, ην ζθνξ ησλ παηδηψλ έπξεπε λα βξίζθεηαη πάλσ απφ 80. Όια ηα παηδηά δελ είραλ θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, εγγελή ή επίθηεηε λεπξνινγηθή βιάβε ή θάπνην ηξαπκαηηζκφ πνπ λα επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο, κηα ζεηξά απφ ηεζη ζπκπεξηθνξάο ρνξεγήζεθαλ ζηα παηδηά πξηλ ηελ παξέκβαζε (T1), κεηά ηελ παξέκβαζε (T2) θαη ζηελ πεξίνδν κεηά απφ θαζφινπ παξέκβαζε (T3). Ζ παξέκβαζε γηα ηελ αλάγλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα Seeing Stars, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ νπηηθνπνίεζε/απεηθφληζε μεθηλψληαο απφ ηα γξάκκαηα θαη θαηαιήγνληαο ζε ζπιιαβέο θαη δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο ιέμεηο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ κε ηελ αθή ηα γξάκκαηα, κεηαθηλψληαο ην δάρηπιφ ηνπο πάλσ ζην γξάκκα θαη εθθέξνληαο ην γξάκκα, δίλνληαο απηηθή θαη θηλεηηθή δηάζηαζε ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο. Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ απφ εξγαδφκελνπο ησλ θέληξσλ Lindamood Bell, νη νπνίνη ήηαλ εηδηθά εθπαηδεπκέλνη γηα λα δηεμάγνπλ απηή ηελ παξέκβαζε. Σα παηδηά έιαβαλ ηελ αληηκεηψπηζε απηή γηα 8 εβδνκάδεο θαη γηα ηηο κεηέπεηηα 8 εβδνκάδεο δελ ππήξμε θακία παξέκβαζε, γηα λα ρξεζηκεχζεη σο πεξίνδνο ειέγρνπ γηα ηνπο εξεπλεηέο. Οη απεηθνλίζεηο ησλ εγθεθάισλ (MRI) ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ ρξεζίκεπζε σο πεξίνδνο ειέγρνπ γηα ηνπο εξεπλεηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο θάζεηο κεηξήζεσλ γηα φ,ηη κεηξήζεθε εθηφο απφ ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξμε βειηίσζε ζηελ αλάγλσζε πξαγκαηηθψλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ (single real word reading, p= 0.001), αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ (p=0.007), θαηαλφεζε (p=0.013), θσλνινγηθή επίγλσζε (p=0.016), ηαρεία νλνκαηνδνζία (RAN, p=0.003), αλαπαξάζηαζε ζπκβφισλ (p<0.001). Ζ εξγαδφκελε κλήκε δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο αιιαγέο (p=0.0648). Έπεηηα απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πεξηφδσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ε αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη αλαπαξάζηαζε ζπκβφισλ

37 παξνπζίαζαλ ε θάζε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε (p<0.001). Ζ ηαρεία νλνκαηνδνζία βειηηψζεθε (p<0.01). Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ε αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ ήηαλ ζεκαληηθή (p<0.05). Όιεο απηέο νη κεηξήζεηο έδεημαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα αθφκε θαη φηαλ ζπγθξηλφηαλ ζηαηηζηηθά ε πεξίνδνο κεηά απφ κεδεληθή παξέκβαζε κε ηε πεξίνδν πξηλ ηελ παξέκβαζε, εθηφο απφ ηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Γε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ακέζσο κεηά ηε παξέκβαζε, κε ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ρσξίο παξέκβαζε. Δπηπιένλ, εληνπίζηεθαλ 7 πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε θαηά νπζία (gray matter) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην, ε πξφζζηα αηξαθηνεηδήο έιηθα (anterior fusiform gyrus) εθηείλεηαη κέρξη ηνλ ηππφθακπν, ε αλψηεξε κεησπηαία έιηθα (superior frontal gyrus) θαη ην πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus). ην δεμί εκηζθαίξην, ν ηππφθακπνο, ε πξφζζηα παξεγθεθαιίδα (anterior cerebellum), ην πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus) θαη ην caudate. Σα ζπκπιέγκαηα ηα νπνία απμήζεθαλ ζεκαληηθά αλάκεζα ζηελ Σ1 θαη Σ2 (θαηά ηελ παξέκβαζε) ήηαλ ε αξηζηεξή πξφζζηα αηξαθηνεηδήο έιηθα (anterior fusiform gyrus), ην αξηζηεξφ πξνζθελνεηδέο ιφβην (precuneus), ν δεμηφο ηππφθακπνο θαη ε δεμηά πξφζζηα παξεγθεθαιίδα (anterior cerebellum). Καηά ηηο κεηξήζεηο Σ1 θαη Σ3, παξαηεξήζεθε

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Μαθησιακές Δυσκολίες σε μαθητές Δημοτικού: Κατάρτιση και Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 Γηδάζθνπζα: ηαπξνύια Πνιπρξνλνπνύινπ 1 ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΙΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΧΝ - ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΟΕ ΏΠΟΦΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΔΜΏΣΧΝ ΈΝΣΏΞΔ ΑΔΜΟΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ ΝΟΔΣΕΚΔ ΏΝΒΠΏΡΚΒΕΏ. Γσά ΏκπξΪδε *, Γεώξγηνο ΜπΪξκπαο ** *Βθπαηδεπηηθφο Σ.Β., e-mail: zoi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαθησιακέρ Δςσκολίερ. Διαγνωστικά Ππουίλ και η Εξέλιξη των Χαπακτηπιστικών στην Ανάγνωση και τη Γπαυή Μέσω τηρ Ευαπμογήρ των Τεστ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6

Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6 1 2 Πεπιεσόμενα Περίλθψθ... 4 Λέξεις Κλειδιά... 5 Επραξηζηίεο... 6 Ειζαγωγή... 7 Τλικό και Μζκοδοσ... 11 Δημιουργία προγράμματοσ ηλεκτρονικών αςκήςεων... 11 Διαδικαςία 1 ησ εφαρμογήσ τεςτ ΜζταΦΩΝ... 28

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα