ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ"

Transcript

1 بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران چکيده -در اين مقاله شمايي كلي از اثرات تغيير پارامترهاي اصلي موتورهاي القايي سه فاز بررسي شده است. روش پيشنهادي در اين مقاله بر روي چهار نمونه موتور القايي با توانهاي نامي مختلف اعمال شده و تحليل ديناميكي ا نها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدين منظور شبيه سازي چهار موتور القايي انجام شده و مقاير مختلف مشخصه هاي كنترلي كه در بررسي رفتار ماشين مورد استفاده قرار مي گيرند مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. براي شبيه سازي از نرم افزار Matla استفاده شده و نتايج حاصله نشان دهنده ا ن است كه اختلاف قابل توجهي بين رفتار ديناميكي موتور هاي با توان نامي پايين و بالا وجود دارد. كليد واژه- رفتار ديناميكي شبيه سازي موتور القايي نوسانات اوليه نوسانات حالت دايم. - 1 مقدمه امروزه اهميت موتورهاي القايي بر هيچ كس پوشيده نيست به طوريكه ٧٠% موتورهاي مصرفي در صنعت از اين نوع هستند. با مطالعه رفتار ديناميكي موتور هاي القايي مي توان به عملكرد بهينه ا نها پي برد[ ۱ ]. در تحليل رفتار ديناميكي و گذراي سيستمهاي الكتريكي مدلسازي موتورهاي القايي يكي از مهمترين مساي ل است. در سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات بسياري در زمينه مدلسازي موتورهاي القايي و درايو انجام شده است[ ۵ ۷-۲ -۸ ]. در بعضي از مقالات رفتار ديناميكي موتورهاي القايي بررسي شده اما اثر تغيير پارامتر تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است[ ۵ ]. در اين مقاله تحليل و شبيه سازي ٤ القايي با مقادير نامي مختلف و توانهاي نامي ٢٢٥٠ ٥٠٠ ٥٠ ٣ اسب بخار انجام شده است[ ۶ ]. براي مقايسه بهتر نتايج اين چهار موتور به دو گروه اصلي تقسيم شده اند گروه توان پايين و گروه توان بالا. از ا نجا كه رفتار اين دو گروه تا حدود زيادي با يكديگر متفاوت است لذا به مقايسه شباهتها و تفاوتهاي اين دو دسته مي پردازيم. شبيه سازيها با استفاده از جعبه ابزار Smulnk Matla/ صورت گرفته و نتايج با لحاظ كردن تغييرات پارامترهاي اصلي نمايش داده شده اند. پارامترهاي اصلي تعريف شده در اين مقاله كه اثر تغييرات ا نها مورد بررسي قرار گرفته است عبارتند از: R مقاومت استاتور راكتانس استاتور l R مقاومت روتور از ديد استاتور راكتانس روتور از ديد استاتور m ممان اينرسي راكتانس مغناطيس كنندگي. J به علاوه ۸ در منحني هاي گشتاور سرعت و جريان براي درك اثر تغيير پارامتر در رفتار ديناميكي سيستم مورد تحليل قرار گرفته است. -2 معادلات موتور ماشين القايي داراي سه سيم پيچ مربوط به استاتور و سه سيم پيچ مربوط به روتور است. معادلات سيم پيچي هاي استاتور در حالت ماتريسي به صورت زيرمي باشد. v v v a c R R S R a c + d dt a c (۱) 1

2 و) v l v v c و v كه v a ولتاژهاي سه فاز و انديس مشخص كننده c نشانگر مقاومت سيم q و R a استاتور مي باشند. به همين ترتيب شاردور سيم پيچيهاي استاتور هستند. پيچهاي استاتور است. در مورد روتور نيز روابط مشابهي خواهيم داشت با اين تفوت كه انديس جايگزين انديس مي شود. در معادلات فوق شاردورها خود توسط ماتريس هاي اندوكتانس با جريان ها ارتباط پيدا مي كنند. (۲) كه در ا ن و بردارهاي ستوني شامل شاردورها L ماتريس اندوكتانس خودي روتور و L و نام دارند. استاتور بوده كه داراي عناصر و نامتغير با زمان L ماتريس هاي متقابل استاتور و L و مي باشند. روتور با عناصر متغير با زمان هستند. حل معادله( ۱ (۲) با L با L و توجه به متغير بودن عناصر ماتريس هاي زمان مشكل و زمان بر مي باشد. با استفاده از تبديل كلارك اين وابستگي به زمان از بين مي رود[ ۶ ]. در نتيجه [ V ] R[ ] + p[ 1 ] + -1 خواهيم داشت: [ qd qd qd qd ] (۳) qd qd qd v به ترتيب شاردور جريان و ولتاژ در و كه چهارچوب مرجع گردان ناشي از تبديل كلارك نام دارند. نيز معرف سرعت چرخشي مرجع گردان است. با اعمال تبديلي مشابه به معادلات روتور و انتقال پارامترهاي روتور vq به سمت استاتور مدارهاي معادل زير بدست مي ا يند. شكل( ۱ ) مدار معادل محورهاي qd - 3 معادلات و بلوكهاي شبيه سازي براي شبيه سازي ابتدا بايد ورودي ها و خروجي ها را مشخص كنيم.در شكل زير اين موارد به صورت گرافيكي مشخص شده است. با انتخاب شكل (۲) بلوك دياگرام اصلي موتور القايي كه حاصلضرب شارپيوندي در راكتانس است به عنوان متغير حالت و باز نويسي معادلات نهايي بخش ۲ خواهيم داشت. بر حسب معادلات زير را براي محور Q ( Vq d ( q dt q )) l (۴) ( ) V dt (۵) ( d ( )) q V a V V c V a V V c T mech ( + m q l q (۶) ( ۷ ) q M ( + ) [ + + ] (۸) l ) Inducton moto model M m l a c Ω a c L L d L l L m d v روش فوق را براي بدست ا وردن معادلات محور d نيز مي توان به كار برد. در اين صورت زيرنويس q به d تغيير خواهد كرد. در معادلات فوق سرعت چرخشي مبنا بوده كه در اين مقاله به صورت زير محاسبه شده و مورد 2π 6 ad استفاده قرار گرفته است ec d vd l m v d d 2

3 m راكتانس متقابل سرعت چرخشي مربوط به روتور و محورهاي d و q مي باشند. با استفاده از معادلات فوق و در محيط Smulnk موتور القايي را شبيه سازي مي كنيم كه شامل بلوك هاي مختلف مانند بلوك استاتور روتور گشتاور و تبديل از محور هاي qd به و بالعكس مي باشند كه توسط روابط فوق و همچنين رابطه گشتاور به يكديگر مرتبط مي شوند. T T em em 3 p 2 2 T mech ( T f d q dω J dt q d ) Ω 2 p (۹) (۱۰) كه در روابط فوق Ω سرعت مكانيكي T f از اصطكاك و ساير گشتاورهاي مزاحم و J مي باشند. به عنوان محور هاي شكل( ۳ ) بلوك دياگرام نمونه شبيه سازي نمونه در شكل ( ٣ )قسمت هاي ١ q و گشتاور ناشي ممان اينرسي و ٢ معادلات d را شبيه سازي كرده و قسمت ٣ گشتاور الكترومغناطيسي را توليد مي كند. -4 و تعريف هاي مورد نظر چندين روش براي بررسي اثر تغيير پارامتر در عملكرد موتورهاي القايي وجود دارد. و به ميزان %۳۰ %۱۰۰ مقدار نامي براي لحاظ كردن اثرتغيير پارامترها كافي بوده و روند تغييرات را به خوبي نشان مي دهد. مهمترين هاي مورد استفاده در منحني هاي گشتاور سرعت چرخشي روتور و جريان تكفاز( براي نمونه فازA ) براي لحاظ كردن اثر تغيير پارامتر مطابق زير تعريف مي شوند. اين ها در شكل (٤) نشان داده شده اند. ابتدا بايد نوسانات خروجي را به دو نوع تقسيم كنيم. نوسانات گذرا و يا نوسانات اوليه كه پس از راه اندازي موتور ايجاد مي شود. نوسانات حالت داي م كه حول مقدار نهايي و در زماني كه سيستم به حالت ماندگار خود نزديك مي شود ايجاد مي گردد. بايد توجه كرد كه در موتورهاي توان پايين (٣ و ٥٠ اسب بخار) نوسانات نوع اول به علت اينكه اين موتورها مي توانند به ا ساني شتاب بگيرند و به مقدار نامي خود برسند قابل مشاهده نيست. هاي بررسي شده به ترتيب عبارتند از: اوج نوسانات اوليه: حداكثر دامنه نوسانات اوليه كه به منحني هاي گشتاور و سرعت مربوط است. زمان نوسانات اوليه: مدت نوسانات اوليه را بيان مي كند و در منحني هاي گشتاور و سرعت ديده مي شود. اوج نوسانات منفي: حداكثر دامنه منفي منحني گشتاورپس از عبور نوسانات گذرا اوج نوسانات حالت داي م: حداكثر دامنه نوسانات حالت داي م كه به منحني هاي گشتاور و سرعت مربوط است. زمان نوسانات حالت داي م: نشان دهنده مدت زمان بين اوج دامنه نوسانات حالت داي م و لحظه اي كه ماشين مي تواند به مقدار نهايي و پايدار خود دست يابد. اين در منحني هاي گشتاور و سرعت تعريف مي شود. زمان رسيدن به حالت داي م: مدت زمان سپري شده براي رسيدن ماشين به حالت داي م را نشان مي دهد منظور از حالت داي م نقطه اي است كه مقدار گشتاور به ٠/١% اوج نوسانات اوليه در منحني هاي گشتاور و سرعت مي رسد.اين در هر سه منحني گشتاور و سرعت و جريان تعريف مي شود. اوج دامنه جريان: حداكثر دامنه منحني جريان كه معمولا در ا غاز نوسانات جريان مشاهده مي شود

4 l (١) ا ورده شده است. بايد توجه شود كه هنگامي كه زمان نوسانات زيرگذر: شكل ( ۴ ):تعريف هاي مورد بررسي مدت زماني كه طول مي كشد تا نوسانات جريان دامنه هاي مثبت و منفي يكساني داشته باشد و شروع به ميرايي نمايد. مقادير عددي پارامترها موتور براي ٤ موتور القايي در جدول و بيشتر از مقدار مشخصي پيدا كنند ماشين به سمت ناپايداري پيش مي رود.به عنوان مثال براي موتور ٥٠hp مي باشد. اين مقدار ١١% و براي موتور ٦% ٢٢٥٠hp چنانچه اين پارامترها بيش از مقادير ذكر شده يابند ناپايداري ايجاد شده و ارزيابي عملكرد سيستم ممكن نيست. 225hp جدول (۱) مقادير نامي موتورهاي مورد بررسي 5hp 5hp P V(volt) T ae (N.m) l (Ω ) ( Ω ) m (Ω ) R (Ω ) R ( Ω ) J 3hp نتايج شبيه سازي پس از شبيه سازي ۴ نمونه موتور القايي (۲۲۵۰hp ۵۰۰hp ۵۰hp ۳hp) نتايج نهايي بدست مي ا يند كه در جداول (۲) تا (۷) ا ورده شده است. با مشاهده نتايج شبيه سازي نكات زير حاصل مي شود. ماشين هاي با توان پايين ۳hp) و ۵۰hp ) در بيشتر موارد رفتار مشابهي با نمونه هاي پر توان ندارند. با و شديد در بعضي پارامترها به خصوص مقاومت روتور و راكتانس مغناطيس كنندگي رفتار سيستم و روند تغييرات هاي اصلي مغاير با ساير حالتها بوده و از روند تغييرات قبلي خود پيروي نمي كند. مانند اثر مقاومت روتور بر روي زمان و اوج نوسانات گشتاور حالت داي م. بايد اشاره شود كه در بعضي حالتها با هرگونه تغيير حول حالت پايه (مقدر نامي) رفتار يكساني در روند تغييرات مقدار ديده شده كه به عنوان مثال مي توان زمان رسيدن به جريان حالت داي م را در تغييرات راكتانس استاتور نام برد. - 6 منحني جريان منحني سرعت زمان رسيدن به حالت داي م زمان رسيدن به حالت پايدار منحني گشتاور زمان نوسانات حالت داي م اوج نوسانات حالت دايم زمان نوسانات زيرگذر اوج نوسانات حالت زمان نوسانات حالت داي م اوج نوسانات منفي زمان رسيدن به حالت داي م داي م اوج دامنه جريان اوج نوسانات اوليه زمان نوسانات اوليه زمان نوسانات اوليه نتيجهگيري در اين مقاله مدلسازي ۴ نمونه موتور القايي سه فاز بررسي 4

5 شده و ۸ مشخصه اصلي كه در بررسي رفتار موتور به كار مي روند تعريف گرديدند و سپس اثر تغيير پارامتر نمايش داده شد. در انتها نتايج مهمي حاصل شد. مشخص گرديد كه رفتار بعضي ها در هر دو توان پايين و توان بالا مشابه هستند اما ساير ها رفتار متفاوتي دارند. بايد اشاره شود كه در بعضي حالتها نتايج غير قابل پيش بيني رخ داده و و يا مقدار پارامترها بيش از مقدار مشخصي به شدت بر روي رفتار ماشين اثر مي گذارد. اين حالت براي پارامترهاي راكتانس مغناطيس كنندگي و مقاومت روتور مشهود تر است. مراجع [2] Khnan, R.; Bhaadwaj, A.S." A evew of paamete entvty and adaptaton n ndect vecto contolled nducton moto dve ytem".powe Electonc, IEEE Tanacton on, vol 6, oct [3] Gunee, R.A.,Lyden, C." Moto paamete dentfcaton ung epone uface mulaton and analy". Amecan Contol Confeence, 21. Poceedng of the 21, vol 6, June 21. [4] Nangue,P, Pllay, P, Cony,S.E." Evolutonay algothm fo nducton moto paamete detemnaton ". IEEE Tanacton on Enegy Conveon, vol 14, Sep [5] Saffet Ayaun, Chka O.Nwankpa." Inducton Moto Tet Ung MATLAB/Smulnk and The Integaton Into Undegaduate Electc Machney Coue". IEEE Tanacton on Educaton, vol. 48, no. 1, Fe 25 [6] Kaue. Paul C, Waynczuk. Oleg, Sudhoff. Scott D. Analy of Electc Machney, McGaw-Hll, [7] Amulu Bogdan Poca, Al Keyhan," Identfcaton of Vaale Fequency Inducton Moto Model Fom Opeatng Data". IEEE Tanacton on Enegy Conveon, vol. 17, no. 1, mach 22. [8] W.N.Fu, S.L.Ho and H.C.Wong. " Degn and Analy of Pactcal Inducton Moto". IEEE Tanacton on Magnetc, vol. 37, no. 5, Sep 21 [1] Chapman, StephenJ, Electc machney fundamental, 3 d edtton, McGaw Hll, 1998, p.378. جدول (٢)- تغييرات ها به ازاي تغييرات مقاومت استاتور در صورت تغيير در موتورهاي توان پايين به استثناي شديد جدول (٣)- تغييرات ها به ازاي تغييرات ممان اينرسي 5

6 جدول (٤)- تغييرات ها به ازاي تغييرات مقاومت روتور در صورت تغيير جدول (٥)- تغييرات ها به ازاي تغييرات راكتانس استاتور در صورت تغيير در صورت تغيير در صورت تغيير ابتدا و پس از مقدار خاصي مي يابد در صورت تغيير نسبت به مقدار نامي در صورت تغيير نسبت به مقدار نامي جدول (٦)- تغييرات ها به ازاي تغييرات راكتانس مغناطيس كنندگي رفتارعكس با شديد در موتورهاي توان پايين رفتارعكس با شديد در موتورهاي توان پايين رفتارعكس با شديد در موتورهاي توان پايين رفتار عكس با شديد در موتورهاي توان بالا 6 در صورت تغيير رفتار عكس با شديد در موتورهاي توان بالا رفتار عكس با شديد در موتورهاي توان بالا

7 جدول (٧)- تغييرات ها به ازاي تغييرات راكتانس روتور در صورت تغيير در صورت تغيير در صورت تغيير در صورت تغيير در صورت تغيير در صورت تغيير رفتارعكس با شديد در موتورهاي توان بالا 7

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ آزمايش 1 بررسي قانون اهم بررسي تجربي قانون اهم و مطالعه پارامترهاي مو ثر در مقاومت الكتريكي يك سيم فلزي تي وري آزمايش هر و دارند جسم فيزيكي داراي مقاومت الكتريكي است. اجسام فلزي پلاستيك تكه يك بدن انسان

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-REN-1712 بررسي اثر مبدلهاي ماتريسي در كاهش اثر نوسانات باد در توربينهاي بادي مغناطيس داي م چكيده علي رضا ناطقي دانشكده برق و كامپيوتر - دانشگاه شهيد بهشتي حسين كاظمي كارگر دانشكده برق و كامپيوتر -

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ دستوركارآزمايش ميز نيرو هدف آزمايش: تعيين برآيند نيروها و بررسي تعادل نيروها در حالت هاي مختلف وسايل آزمايش: ميز مدرج وستون مربوطه, 4 عدد كفه وزنه آلومينيومي بزرگ و قلاب با نخ 35 سانتي, 4 عدد قرقره و پايه

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ

تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ اميرحسين حاجي ولي مقداد تورانداز كناري محمدصادق سپاسيان مهرداد ستايش نظر پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي تهران

Διαβάστε περισσότερα

مدلسازی عيب های داخلی ترانسفورمر با استفاده از MATAB ميترا سرهنگ زاده شرکت توزيع نيروی برق تبريز Mitsar1979@yahoo.co.in خلاصه هدف اين مقاله مدلسازي عيب هاي ترانسفورمر قدرت است. طرفين ترانسفورمر سه فاز

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم اراي ه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع احد کاظمي حيدر علي شايانفر حسن فشکي فراهاني سيد مهدي حسيني دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشکده مهندسي برق چکيده براي

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

98-F-ELM چكيده 1- مقدمه

98-F-ELM چكيده 1- مقدمه 98-F-ELM-473 كاهش اعوجاج گشتاور در موتور رلوكتانسي سوييچ شونده امين حسن يزدآور دانشگاه صنعتي امير كبير yazavar@aut.ac.ir مجتبي ميرسليم دانشگاه صنعتي امير كبير mirsalim@aut.ac.ir واژههاي كليدي: موتور رلوكتانسي

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

P = P ex F = A. F = P ex A

P = P ex F = A. F = P ex A محاسبه كار انبساطي: در ترموديناميك اغلب با كار ناشي از انبساط يا تراكم سيستم روبرو هستيم. براي پي بردن به اين نوع كار به شكل زير خوب توجه كنيد. در اين شكل استوانهاي را كه به يك پيستون بدون اصطكاك مجهز

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال o. F-3-AAA- اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال جابر پولادي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران مجتبي خدرزاده مهدي حيدرياقدم دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

HMI SERVO STEPPER INVERTER

HMI SERVO STEPPER INVERTER راهنماي راهاندازي سريع درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو (سري (FV109 سري درايوهاي FV109 كينكو درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو ميباشد كه با توجه به نيازمنديهاي اساسي مورد نياز در ايران به بازار عرضه شدهاند. به

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه اثرات تراكم انتقال بر نقطه تعادل بازار برق در مدل هاي كورنات و Supply Function منصوره پيدايش * اشكان رحيمي كيان* سيد محمدحسين زندهدل * مصطفي صحراي ي اردكاني* *دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ:

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ: آزمايش شماره (1) آشنايي با انواع ديود ها و منحني ولت -آمپر LED هدف: هدف از اين آزمايش آشنايي با پايه هاي ديودهاي معمولي مستقيم و معكوس مي باشد. و زنر همراه با رسم منحني مشخصه ولت- آمپر در دو گرايش وسايل

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت .۱.۱.۱ No. F-14-AAA-0000 طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت مهدي صولتي عبداالله گراي يلي محمد صادق ميرغفوريان جعفر جعفري بهنام جهاددانشگاهي علم و صنعت تهران ايران

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q مدارهاي تا بحال به مدارهايي پرداختيم كه در ا نها اجزاي مدار مقاومت بودند و در ا نها جريان با زمان تغيير نميكرد. در اينجا خازن را به عنوان يك عنصر مداري معرفي ميكنيم خازن ما را به مفهوم جريانهاي متغير با

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

Vr ser se = = = Z. r Rr

Vr ser se = = = Z. r Rr ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۳-۴ گزارش کار اتصال کوتاه و بارداري موتور ا سنکرون استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۱ ا بان ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش هدف ما در اين ا زمايش به دست

Διαβάστε περισσότερα

11-F-REN-1840 كرمان ايران چكيده - مقدمه: ١ Maximum Power Point Tracking ٢ Incremental Conductance. 3 Model Predictive Control

11-F-REN-1840 كرمان ايران چكيده - مقدمه: ١ Maximum Power Point Tracking ٢ Incremental Conductance. 3 Model Predictive Control -F-REN-8 رديابي نقطه بيشينه توان( MPP ) در سيستمهاي فتوولتاي يك با استفاده از كنترلر پيش بين (MPC) جابر غضنفري مليحه مغفوري فرسنگي سعيد رضا صيد نژاد مسلم قاسمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه شهيد باهنر

Διαβάστε περισσότερα

هر عملگرجبر رابطه ای روی يک يا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و يک رابطه جديد را به عنوان نتيجه توليد می کنند.

هر عملگرجبر رابطه ای روی يک يا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و يک رابطه جديد را به عنوان نتيجه توليد می کنند. 8-1 جبررابطه ای يک زبان پرس و جو است که عمليات روی پايگاه داده را توسط نمادهايی به صورت فرمولی بيان می کند. election Projection Cartesian Product et Union et Difference Cartesian Product et Intersection

Διαβάστε περισσότερα

مدلسازي كولرهاي گازي معمول در كشور و استخراج مدل بار استاتيكي ا نها

مدلسازي كولرهاي گازي معمول در كشور و استخراج مدل بار استاتيكي ا نها مدلسازي كولرهاي گازي معمول در كشور و استخراج مدل بار استاتيكي ا نها اميرحسين حاجي ولي مقداد تورانداز كناري محمدصادق سپاسيان مهرداد ستايش نظر پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و معادلات ديفرانسيل y C ( ) R mi i كه حل سري يعني جواب دقيق ميخواهيم نه به صورت صريح بلكه به صورت سري. اگر فرض كنيم خطي باشد, اين صورت شعاع همگرايي سري فوق, مينيمم اندازه است جواب معادله ديفرانسيل i نقاط

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( )

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( ) به كمك قانون هس: هنري هس شيميدان و فيزيكدان سوي يسي - روسي تبار در سال ۱۸۴۰ از راه تجربه دريافت كه گرماي وابسته به يك واكنش شيمياي مستقل از راهي است كه براي انجام ا ن انتخاب مي شود (در دماي ثابت و همچنين

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش سيستمهاي ارتعاشي ميتوانند بر اثر تحريكات دروني يا بيروني

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version تعيين پارامترهاي موتورهاي القايي سه فاز به روش برازش جريان استاتور ايمان زياري - ابوالفضل واحدي داود عرب خابوري دانشکده مهندسي برق - دانشگاه علم و صنعت ايران avahedi@iu.ac.i ima_zia@yahoo.com چكيده نظر

Διαβάστε περισσότερα

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12 مقاومت مصالح بارگذاري عرضي: بارگذاري عرضي در تيرها باعث ايجاد تنش برشي ميشود كه مقدار آن از رابطه زير قابل محاسبه است: كه در اين رابطه: - : x h q( x) τ mx τ ( τ ) = Q I برش در مقطع مورد نظر در طول تير

Διαβάστε περισσότερα

با مصرف توان پايين و نويز كم

با مصرف توان پايين و نويز كم و 4 نوسانساز متعامد تفاضلي با مصرف توان پايين و نويز كم مليحه زارع ساسان ناصح دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده مهندسي گروه مهندسي برق- الكترونيك E-mail: naseh@um.ac.ir چكيده - در اين مقاله ساختار جديدي جهت

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و شبيه سازي آرايه اي از آنتن هاي ميكرواستريپ دو فركانسي براي يك ميكرو ماهواره كوچك مرتضي كازروني- دكتر احمد چلداوي دانشجوي دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران و هيي ت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه است.

1- مقدمه است. آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك محمدصادق محمدي دانشكده فني دانشگاه گيلان Email: m.s.mohammadi@gmail.com چكيده - در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك الگوريتم

Διαβάστε περισσότερα

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني شبيه سازي مقايسه و انتخاب روش بهينه پيادهسازي ردگيري مونوپالس در يك رادار آرايه فازي عباس نيك اختر حسن بولوردي صنايع الكترونيك شيراز Abbas.nikakhtar@Gmail.com صنايع الكترونيك شيراز hasan_bolvardi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. ه ب ي پ ٨٣١ نشريه دانشكده فني دوره ۴۲ شماره ۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ از صفحه ۸۳۱ تا ۸۴۰ بررسي پديده جرقه زني چند باره کليدهاي خلاء و اثرات ا ن بر ساير عناصر شبکه چكيده ۱ سعيد حسن زاده ۲* ۳ ۲ کاوه نيايش حسين محسني

Διαβάστε περισσότερα

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات No. F-13-AAA-0000 تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 0 كيلووات حيدر علي لاري ا رش كيومرثي بهزاد ميرزاي يان دهكردي احد

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست ا مده از ا ناليز مغزه و مقايسه ا ن با روابط تجربي Shell و Borai در يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران

بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست ا مده از ا ناليز مغزه و مقايسه ا ن با روابط تجربي Shell و Borai در يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران ماهنامه اكتشاف و توليد/ شماره / 8 شهريورماه 90 بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست ا مده از ا ناليز مغزه و مقايسه ا ن با روابط تجربي Shell و Borai در يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران عليرضا رستمي

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

* خلاصه

* خلاصه دانشجوي- ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 6 و 7 ارديبهشت 39 دانشگاه سمنان سمنان ايران بررسي و مقايسه همگرايي پايداري و دقت در روشهاي گام به گام انتگرالگيري مستقيم زماني 3 سبحان رستمي * علي معينالديني حامد

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز

شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز No. 13FEPG1360 شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز جعفر ا قاياري پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو باقر شهبازي پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو تهران ايران baghershahbazi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به No. F-16-TRN-1277 عيب يابي عايق كاغذ روغن ترانسفورماتور قدرت به روش FDS محمد مرتاضي احمد مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهران ايران چكيده سنجش حوزه ي فركانس سيستم هاي عايقي كاغذ روغن روش تشخيص

Διαβάστε περισσότερα

ممانعت از مشكلات ناشي از ناپايداري ديواره چاه در يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران

ممانعت از مشكلات ناشي از ناپايداري ديواره چاه در يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران ماهنامه اكتشاف و توليد/ شماره / 89 ارديبهشت ماه 1391 روش ساخت مدل ژي ومكانيكي 1 و كاربرد ا ن در پيش بيني و ممانعت از مشكلات ناشي از ناپايداري ديواره چاه در يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران 2 ميثم افسري

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه

چكيده مقدمه چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيبيابي ماشينا لات ايران تهران دانشگاه صنعتی شريف اسفند ١٣٨٨ بررسي و كاهش ارتعاشات يك دستگاه دوار ٢ ١ غلامحسين معصومی بهمن ميمند پور شرکت پتروشيمی بو علی سينا - ماهشهر

Διαβάστε περισσότερα

d) هيچكدام a) فشار b) حجم c) سرعت صفحه 3 از 9

d) هيچكدام a) فشار b) حجم c) سرعت صفحه 3 از 9 آزمون دوره مديريت انرژي تخصصي برق نمونه سوالات بخش (1) سي والات تستي 1 مطابق استاندارد IEEE يك موتور الكتريكي در كداميك از شرايط زير در توان نامي خود عمل ميكند a) تغييرات ولتاژ ±%6 و تغييرات فركانس %3

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته

مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان -2-4 بامنابعجريانوولتاژ تحليلولتاژگرهمدارهايي 3-4- تحليلولتاژگرهبامنابعوابسته 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته 5-4- ژاتلو و 6-4 -تحليلجريانمشبامنابعجريان

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺎﺗﺎﻣﻮﺗآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻴﺳ ﻲﺑ ﺮﮕﺴﺣ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ رد يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺎﺗﺎﻣﻮﺗآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻴﺳ ﻲﺑ ﺮﮕﺴﺣ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ رد يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي محمد احمدي نيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان ايران ahmadna@gmal.com محمدرضا ميبدي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control علوم و تحقيقات هوافضا جلد 2 شماره 2 بهار 1388 الگوريتم طراحي آيروديناميكي كنترل بردار تراست به روش پاشش مايع 2 1 مهدي هاشمآبادي و محمدرضا حيدري دانشگاه صنعتي مالك اشتر مجتمع دانشگاهي هوافضا مركز آموزشي

Διαβάστε περισσότερα

تعيين مدول يانگ استاتيک سنگ ها با استفاده از مدول يانگ ديناميک ١ مسعود کريم نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه شهيد باهنر کرمان -١ masoud_karimnezhad@yahoo.com چکيده تعيين مدول های الاستيک سنگ

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه: ۱- مقدمه:

خلاصه: ۱- مقدمه: شيوه اي جديد در کنترل برداري بدون سنسور موتور سنکرون با مغناطيس داي م بدون نياز به تخمين سرعت دکتر حميد رضا تقي راد و مهندس احسان نوحي دانشکده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صندوق پستي ۱۶۳۱۵-۱۳۵۵

Διαβάστε περισσότερα

كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القايي نامتقارن تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM با بكارگيري طبقه بندي عصبي

كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القايي نامتقارن تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM با بكارگيري طبقه بندي عصبي 23 -B I S I C E مجله كنترل ISSN 28-8345 جلد 7 شماره 3 پاييز 392 صفحه 9-5 كنترل مستقيم گشتاور و شار يك موتور شش فاز القايي نامتقارن تغذيه شده با اينورترهاي سه سطحي SVPWM با بكارگيري طبقه بندي عصبي 3 2 سيد

Διαβάστε περισσότερα

بررسي وقوع پديده فرورزنانس بر اثر كليدزني ناقص در شبكه هاي توزيع نيروي برق عبدالامير ياقوتي برق منطقه اي تهران-دانشگاه تربيت مدرس E_mail:a_a_yaghooti@yahoo.com (١ چكيده:پديده فرورزنانس يك رزنانس غير خطي

Διαβάστε περισσότερα

D-STATCOM چكيده 1- مقدمه Flexible Alternative Current Transmission System

D-STATCOM چكيده 1- مقدمه Flexible Alternative Current Transmission System بهبود شاخصهاي كيفيت توان در سيستمهاي توزيع بوسيله طراحي جبران كننده D- با اراي ه يك روش جديد كنترل مهدي ترابيان اصفهاني مجيد شريعتي شركت توسعه و نوسازي هدايت وابسته به وزارت نيرو Email: Trabian_mehdi@yah.cm

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

كند. P = Const. R به اين نكته توجه داشته باشيد كه گازها در

كند. P = Const. R به اين نكته توجه داشته باشيد كه گازها در كند hemodyamics قوانين بنيادي ترموديناميك براي درك نحوه عملكرد كمپرسور قانون گاز ايده ال است كه به شكل رابطه زير بيان مي شود: ν=r - به طوري كه: = فشار ν= حجم مخصوص = دماي مطلق = R ثابت گاز كه تابعي از

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه SS7 گرديد. (UP) گفته ميشود. MTP وظيفه انتقال پيامهاي SS7 را User Part. Part هاي SS7 هستند. LI I FSN I BSN F

چكيده مقدمه SS7 گرديد. (UP) گفته ميشود. MTP وظيفه انتقال پيامهاي SS7 را User Part. Part هاي SS7 هستند.   LI I FSN I BSN F ه ب ٨٤١ شماره ۷ نشريه دانشکده فني, دوره ۴۲, شماره ۷, بهمن ماه ۱۳۸۷, از صفحه ۸۴۱ تا ۸۵۰ بهينهسازي تقسيم بار در شبكه سيگنالينگ چكيده ۱ رضا خليلي, ۲* ۱ مهدي شيرازي و احمد صلاحي ۱ شركت مخابرات استان تهران

Διαβάστε περισσότερα

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]:

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]: مكانيابي منابع توليد پراكنده در شبكه فوق توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك غيرمسلط( NSGAII ) 2 1 ري وف قادري محمد رضا بسمي 1 دانشگاه شاهد دانشكده فني مهندسي Raof.ghaderi@yahoo.com 2 دانشگاه شاهد دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

- 1 مقدمه 1 از آنجايي كه ولتاژهاي ورودي مبدل ماتريسي مستقيما از ولتاژهاي موتورهاي الكتريكي القايي سهفاز مرسوم با ابعاد فيزيكي يكسان داراي

- 1 مقدمه 1 از آنجايي كه ولتاژهاي ورودي مبدل ماتريسي مستقيما از ولتاژهاي موتورهاي الكتريكي القايي سهفاز مرسوم با ابعاد فيزيكي يكسان داراي 83 نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران الف- مهندسي برق سال 5 شماره تابستان 396 كنترل دور موتور سنكرون مغناطيس دايم پنجفاز تغذيهشده با مبدل ماتريسي در شرايط نامتعادلي ولتاژ منبع برزو يوسفي سودابه سليماني

Διαβάστε περισσότερα

پايدارسازي سيستم قدرت چندماشينه با استفاده از پايدارساز HBB-BC بهينه شده توسط الگوريتم PSS3B

پايدارسازي سيستم قدرت چندماشينه با استفاده از پايدارساز HBB-BC بهينه شده توسط الگوريتم PSS3B No. F-13-AAA-0000 پايدارسازي سيستم قدرت چندماشينه با استفاده از پايدارساز HBB-BC بهينه شده توسط الگوريتم PSS3B حسن شكوهنده مصطفي صديقيزاده دانشگاه شهيد بهشتي تهران - ايران Shokouhandeh@mal.sbu.ac.r چكيده

Διαβάστε περισσότερα

كار شماره توانايي عنوان آموزش

كار شماره توانايي عنوان آموزش پنجم بخش منطقي گيتهاي و ديجيتال : كلي هدف ديجيتال در پايه مدارهاي عملي و نظري تحليل واحد كار شماره توانايي توانايي عنوان آموزش زمان نظري عملي جمع 22 2 آنها كاربرد و ديجيتال سيستمهاي بررسي توانايي 2 U8

Διαβάστε περισσότερα

17-F-AAA مقدمه تحريك

17-F-AAA مقدمه تحريك 17-F-AAA-0000 يك روش جديد تشخيص مكان خطاي روتور ارت فالت براي ژنراتور سنكرون مستقل از تغييرات توان راكتيو 3 مجيد عليزاده مقدم 1 محمد باباي يفر 2 فرشيد كاكاوند شركت مديريت توليد برق - نيروگاه شهيد رجايي

Διαβάστε περισσότερα

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ا شنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور حامد عقيلي 1 عضو رسمي باشگاه پژوهشگران جوان تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك دانشگاه ا زاد اراك كارشناس مهندسي الكترونيك مركز تحقيقات مهندسي استان ا ذربايجان شرقي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - ايران به دليل قرارگرفتن در عرض جغرافيايى 25 تا 45 شمالى و است. افزار MATLAB/Simulink - 1 مقدمه

چكيده - ايران به دليل قرارگرفتن در عرض جغرافيايى 25 تا 45 شمالى و است. افزار MATLAB/Simulink - 1 مقدمه مدلسازي و شبيه سازي عملكرد ديناميكي سيستم ولتاژ نوري متصل به شبكه توزيع AC سيد مهدي آل عمران گي ورگ قرهپتيان مهرداد عابدي رضا نوروزيان محمد هادي ري وفي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير m.raoufi@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM طراحي شبيهسازي و ساخت كنترل سرعت موتور جريان مستقيم آهنرباي داي م بدون جاروبك 4 3 1 امين كلاهدوز محسن شاكري علي جباري شعبانعلي گل 1- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ساخت و توليد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα