فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم"

Transcript

1 فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را از يكديگر تميز دهد. توان راندمان و تلفات در موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و روابط آنها را توضيح دهد. نمودار بخش توان در موتورهاي جريان مستقيم را رسم كند و تجزيه و تحليل نمايد. موتور تحريك مستقل را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور تحريك مستقل را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور تحريك مستقل را از هم تميز دهد. كاربرد موتور تحريك مستقل را توضيح دهد. موتور تحريك شنت را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور شنت را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور شنت را از هم تميز دهد. كاربرد موتور شنت را توضيح دهد. موتور تحريك سري را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور سري را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور سري را از هم تميز دهد. كاربرد موتور سري را توضيح دهد. موتور تحريك كمپوند را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور كمپوند را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور كمپوند را از هم تميز دهد. كاربرد موتور كمپوند را توضيح دهد. 183

2 دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي راهاندازي روشهاي دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي در سرعت كنترل ضرورت دهد. توضيح را سرعت كنترل در موثر عوامل دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي در سرعت كنترل روشهاي دهد. شرح را دياگرام بلوك صورت به سرعت كنترل ساده مدارهاي كند. رسم را آن مدارهاي و دهد شرح را مستقيم جريان موتورهاي گردش جهت تغيير چگونگي دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي در ترمز ضرورت دهد. توضيح را آنها و ببرد نام را ترمز روشهاي انواع دهد. پاسخ فصل اين پرسشهاي به نمايد. حل را فصل اين تمرينهاي مقدمه گفته ماشينهايي به 1 مستقيم جريان موتورهاي است مستقيم جريان آنها الكتريكي سيستم كه ميشود ميكنند. تبديل مكانيكي انرژي به را الكتريكي انرژي و تبديل گرما به انرژي از بخشي تبديل اين فرآيند در ميشود برده نام»تلفات«عنوان به آن از كه شد خواهد 4(. 1 )شكل 4 1 شكل است آنها تنوع مستقيم جريان موتورهاي ويژگي ميتوان آنها تحريك مدار در متنوع تركيبهاي با كه آورد. بهدست گوناگوني دور گشتاور مشخصههاي سادگي خاطر به مستقيم جريان موتورهاي هب نياز كه ميروند كار به سيستمهايي در كنترلشان دارند. زياد گشتاور و وسيع محدوده در سرعت كنترل تا ميليوات حد در كم توانهاي در موتورها اين امروزه ميشوند. ساخته مگاوات ده حد در زياد توانهاي كه كم توانهاي با مستقيم جريان موتورهاي و اسباببازيها در ميكنند كار ولت 4 تا ولتاژ با كه وات صد چند تا توانهايي با و استفاده روباتها خانگي لوازم در ميكنند كار ولت 30 تا ولتاژ با موتورهاي از ميشوند. استفاده صنعتي ابزارهاي و كه 10 MW تا زياد توانهاي با مستقيم جريان گشتاور با ولت 800 تا ولت 110 ولتاژ از در ميشوند ساخته Nm تا 0 N.m بين ميشود. استفاده فوالد نورد كارخانجات و قطارها كنترل امكان زياد گشتاور چون مواردي بر عالوه ساختمان مستقيم جريان موتورهاي خوب سرعت هستند. مقاوم لرزش مقابل در و دارند محكم انرژي تبديل فرآيند مستقيم جريان ماشينهاي در جريان الكتريكي ماشين يك يعني است. برگشتپذير مورد ژنراتور يا موتور صورت به ميتواند مستقيم Revesile. Direct Current Motors.1 184

3 شكل و داخلي ساختمان لذا گيرد. قرار بهرهبرداري جريان ژنراتورهاي با مستقيم جريان موتورهاي ظاهري داشت. نخواهد تفاوت مستقيم موتورهاي در تلفات و توان پخش 4 1 مستقيم جريان شكل در مستقيم جريان موتور ساختماني طرح است. شده داده نشان 4( ) جريان ولتاژ منبع به آن و 1 پايانههاي اتصال آرميچر سيمپيچي در I جريان V T ولتاژ به مستقيم را رتور و ميکند ايجاد گشتاور آن در و شده جاري به موتوري حالت مستقيم جريان ماشين لذا ميگرداند. ميگيرد. خود تحت DC منبع توسط نياز مورد الكتريكي توان موتورها در که شد خواهد تامين I L جريان و V T ولتاژ in با را آن و ميشود محسوب وروديتوان عنوان به ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از و داده نشان = V I )4-1) in T L ( ) و آرميچر سيمپيچيهاي در جريان شدن جاري با توان از مقداري ميشوند. گرم سيمپيچيها اين تحريك به تحريك و آرميچر سيمپيچيهاي در كه in ورودي cu با و گويند مسيتلفات را ميشود تبديل گرما سيمپيچي در كه مسي تلفات از بخشي ميدهند. نشان با و گويند آرميچرتلفات را ميباشد آرميچر سيمپيچي در مسي تلفات ديگر بخش ميدهند. نشان با و ناميده تحريكتلفات را آن و است تحريك ورودي توان از ( + ( مسي تلفات ميدهند. نشان I out n 1 1 I»توان را باقيمانده توان شدن كم از بعد و ميكاهد in اين ميدهند. نشان conv با و شده«ناميده تبديل است. شده داده نشان 4( )3 شكل در فرآيند 1 I L 185 conv = in ( + ) in = V T I L cu = شكل V T مستقيم جريان موتور ساختماني طرح 4 شكل صورتيكه در دارد. برجسته قطبهاي استاتور شوند تحريك I جريان توسط قطبها سيمپيچي شد. خواهد توزيع هوايي فاصله در آن از ناشي فوران با و دارد قرار قطبها ميدان درون آرميچر سيمپيچي

4 conv توان الكتريكي است كه به توان تبديل شده conv توان مكانيكي تبديل شده است. توان تبديل شده از رابطه )1 3( نيز قابل محاسبه است. in كه در اثر اصطكاك به گرما از توان مكانيكي ورودي mis تبديل ميشود را»تلفات مكانيكي«گويند و با mis همراه با تلفات نشان ميدهند. تلفات مكانيكي conv ميكاهد و بعد core از توان تبديل شده هسته از كم شدن توان باقيمانده را»توان خروجي«گويند out نشان ميدهند. اين فرآيند در شكل )5 4( و با نشان داده شده است. به اين شكل»نمودار پخش توان«موتورهاي جريان مستقيم گويند. شكل 5 4 نمودار پخش توان در موتورهاي جريان مستقيم مثال 1 4 موتور جريان مستقيم 00 V 10 با تلفات مسي 50 W و هسته 40 W و مكانيكي 60 W مفروض است. مطلوب است: الف توان ورودي ب توان تبديل شده ج توان خروجي حل: با توجه به نمودار پخش توان شكل )4 4( داريم: in conv T L = = 1950[W] conv in =V T I L ( + ) = VI = 00 10= 000[W] = ( + ) in out conv mis core ( ) conv = E I در اين رابطه: VI ]W[ توان تبديل شده. conv ]V[ نيروي محركه القايي آرميچر E ][ جريان آرميچر I با جاري شدن فوران در هسته استاتور و آرميچر و در اثر گردش آرميچر تلفات فوكو و هيسترزيس بهوجود in كه در اثر ميآيد. مقداري از توان الكتريكي ورودي تلفات فوكو و هيسترزيس به گرما تبديل ميشود را core نشان ميدهند.»تلفات هسته«گويند و با conv core از توان تبديل شده تلفات هسته ميكاهد. اين فرآيند در شكل )4 4( نشان داده شده است. conv core in = V T I conv L core cu = + شكل 4 4 با گردش رتور اصطكاك ميان قسمتهاي ساكن و متحرك ايجاد ميشود. بخشي از اين اصطكاك در ياتاقانها و بخش ديگر آن در اثر اصطكاك قسمت متحرك و هواي درون ماشين بهوجود ميآيد. مقداري 186

5 in out = out conv mis core out = = 1850[W] مستقيم جريان موتورهاي کل تلفات 4 را مستقيم جريان موتورهاي تلفات جمع حاصل با ميدهند. نشان Δ با را آن و گويند کلتلفات کل تلفات 4( )4 شکل توان پخش نمودار به توجه با: است برابر كل تلفات = مسي تلفات + هسته تلفات + مكانيكي تلفات نشان 3( )3 رابطه با را آن قبل فصل در که داديم: ( ) Ρ = Ρ + Ρ + + core mis out خروجي توان و in ورودي توان بين تفاوت نشان 3( )4 رابطه با را آن و است Δ کل تلفات داديم. خروجي توان ج( حل: متغير تلفات Ρ= + = 30+ 0= 50W ثابت تلفات = + = = 100 W core mis V I 0 16/ ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از ورودي توان core mis = V I = 0 16/ 5 = 3630[W] in T L ميآيد. بهدست 3( )3 رابطه از کل تلفات Ρ=Ρ +Ρ +Ρ +Ρ core mis Ρ= = 150[W] بهدست 3( )4 رابطه از خروجي نيز توان ميآيد Ρ = out out in in out = Ρ Ρ = = 3480[W] مستقيم جريان موتورهاي بازده 4 3 in ورودي توان مستقيم جريان موتورهاي در ميباشد. مکانيکي out خروجي توان و است الکتريکي راندمان يا»بازده«را ورودي توان به خروجي توان نسبت 3( )5 رابطه از که ميدهند نشان ƞ با را آن و ناميده ميآيد. بهدست η = out in Ρ = Ρ in Ρ out W مطابق core هسته تلفات و mis مکانيکي تلفات»تلفات را شد داده توضيح 3 بخش در که آنچه آرميچر تلفات شامل که مسي تلفات و ناميده ثابت«متغير«گويند.»تلفات را است تحريک تلفات و 0 V مستقيم جريان موتور 1 مثال تلفات و 30 W آرميچر تلفات است. مفروض 16/5 و 60 W هسته تلفات اگر ميباشد. 0 W تحريک است: مطلوب باشد 40 W مکانيکي تلفات متغير تلفات الف( ثابت تلفات ب( 187

6 رابطه از و ميکنند بيان درصد حسب بر را بازده ميشود. محاسبه 3( )6 % out η = 100 in V I [W] 4 KW مستقيم جريان موتور يک 4 3 مثال محاسبه: است مطلوب است. مفروض 0 50 V درصد حسب بر بازده الف تلفات ب حل: ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از ورودي توان in VT I L [W] Ρ = = = W به را آن که است KW حسب بر خروجي توان ميکنيم. تبديل in = = 4000[ W ] out kw 4000 بهدست 3( )6 رابطه از درصد حسب بر بازده ميآيد. مستقيم جريان موتورهاي گشتاور 4 4 از ناشي مستقيم جريان موتورهاي آرميچر گشتاور ميدان در واقع آرميچر سيمپيچي در جريان شدن جاري جريان عبور با است. استاتور قطبهاي مغناطيسي مغناطيسي فوران طرف از I آرميچر سيمپيچي از جريان حامل هاديهاي به φ استاتور قطبهاي ميدان اين ميشود. وارد مغناطيسي نيروي آرميچر سيمپيچي مينمايد ايجاد T آرميچر گشتاور رتور محور حول نيرو ميآيد. بهدست ( )5 رابطه از و T = KϕI گردش به شروع آرميچر سيمپيچي گشتاور ايجاد با آن در و ميکند استاتور قطبهاي مغناطيسي فوران در ϕ الکترومغناطيسي القاي قانون طبق و پديدآمده t القا آرميچر سيمپيچي در E محرکه نيروي فاراده E آرميچر سيمپيچي در القايي محرکه نيروي ميشود. ميآيد. بهدست ( )0 رابطه از E t E = K ϕ ω T E جريان الکتريکي ماشينهاي در ميشود مشاهده زمان هم طور به موتوري و ژنراتوري پديدههاي مستقيم ميگيرند. شکل آرميچر سيمپيچي در ( )0 و ( )5 رابطههاي از K ضريب مقدار )4 ) رابطه ميآيد. بهدست K T E = ϕi = ϕω )4-) E I قابل 4( ) رابطه تناسب از T آرميچر گشتاور % out η = 100 in [ W %η = = % 80 ] 5000 ميآيد. بهدست 3( )4 رابطه از تلفات 5000 Ρ = in out Ρ = = 1000[W] T K I 188

7 حل: سرعت زاويه موتور از رابطه )19 ( بهدست ميآيد. π n 3 / rad ω = = = sec E I از رابطه )3 4( گشتاور آرميچر بهدست ميآيد EI T = = = 597 / 1[ N.m] ω از رابطه )5 4( گشتاور بار بهدست ميآيد. 157 out T load = = = 509/ 5[ N.m] ω 157 E K پرسش 1 4 محاسبه است. رابطه )3 4( EI T = ω )4-3) E بيانگر توان تبديل I در رابطه )3 4( مقدار conv است. با جايگزيني آن رابطه )4 4( شده بهدست خواهد آمد. conv T = ω )4-4) رابطه )4 4( تعريف جديدي براي گشتاور آرميچر ارايه ميدهد. طبق اين تعريف»نسبت توان تبديل شده T conv به سرعت زاويهاي رتور ω گشتاور آرميچر ناميده ميشود.«بر اساس همين تعريف»نسبت توان out به سرعت زاويهاي رتور ω گشتاور بار خروجي T load مينامند«و از رابطه )5 4( بهدست ميآيد. T ω out load = )4-5) conv بزرگتر از توان بديهي است توان تبديل شده out است در نتيجه گشتاور آرميچر نيز بيشتر خروجي از گشتاور بار خواهد شد. مثال 4 4 موتور جريان مستقيم 80 KW 800 V و سرعت 1500 RM مفروض است. اگر در اين سرعت نيروي محرکه القايي آرميچر 750 V و جريان آرميچر 15 باشد مطلوب است: T الف گشتاور آرميچر T load ب گشتاور بار پرسشهاي کامل کردني 1 فرآيند تبديل انرژي الکتريکي به انرژي مکانيکي توسط... صورت ميگيرد. مقداري از توان که در اثر... در... تبديل به... ميشود را تلفات مکانيکي گويند. 3 نسبت توان... به سرعت... را گشتاور آرميچر نامند. 4 نسبت توان... به سرعت... را گشتاور بار نامند. 189

8 6 تلفات در موتورهاي جريان مستقيم را تعريف کنيد. 7 به چه دليل به تلفات مسي تلفات متغير گويند تمرين موتور جريان مستقيم 00 V 1 kw با توان تبديل شده 1100 W و تلفات مسي 50 W مفروض است. مطلوب است: الف تلفات مکانيکي و هسته روي هم ب توان ورودي موتور پ جريان موتور موتور جريان مستقيم 500 V 10 kw با تلفات ثابت 700 W و متغير 800 W مفروض است. مطلوب است: الف تلفات کل ب توان ورودي پ توان تبديل شده 3 يک موتور جريان مستقيم 50 V 10 H با بازده % 74/5 مفروض است. مطلوب است: الف توان ورودي ب جريان موتور 4 يک موتور جريان مستقيم 45 kw باري را با گشتاور 430 N.m به گردش درآورده است. سرعت رتور را برحسب RM بهدست آوريد. 5 يک موتور جريان مستقيم 90 kw با تلفات ثابت /5 kw باري را با سرعت 100 RM ميگرداند. مطلوب است: 5 نمودار پخش توان موتور جريان مستقيم شکل زير را تکميل کنيد in = پرسشهاي صحيح غلط 1 حاصل جمع تلفات مکانيکي و تلفات تحريک و تلفات آرميچر را تلفات کل گويند. صحيح غلط تلفات مکانيکي و تلفات هسته را تلفات متغير گويند. صحيح غلط پرسشهاي تشريحي 1 مفهوم توان تبديل شده در موتورهاي جريان مستقيم را شرح دهيد. تلفات آرميچر را شرح دهيد. 3 ويژگيهاي موتورهاي جريان مستقيم را بنويسيد. 4 تلفات متغير در موتورهاي جريان مستقيم کدامند 5 علت پيدايش حالت موتوري و ژنراتوري در ماشينهاي جريان مستقيم را شرح دهيد 190

9 اتصاالت دادن نشان براي اختصاري عالمت از استفاده مستقيم جريان موتورهاي در الکتريکي ميشود. به مستقيم جريان موتورهاي الکتريکي تحليل جريان ولتاژ الکتريکي کميتهاي محاسبه منظور امکانپذير معادل الکتريکي مدار از استفاده با توان و يک تحريک سيمپيچي معادل الکتريکي مدار است. نشان 4( )7 شکل در که ميباشد سري RL مدار است. شده داده 191 بار گشتاور الف آرميچر گشتاور ب موتورهاي در گسستگي مهار پديده 4 5 مستقيم جريان اثر در مستقيم جريان موتورهاي سرعت افزايش» 1»مهارگسستگي را قطبها مغناطيسي فوران کاهش گويند. بهدست رابطه از آرميچر القايي محرکه نيروي 4( )6 رابطه از سرعت رابطه اين اساس بر ميآيد. ميشود. تعيين الکتريکي مدار و اختصاري عالمت 4 6 مستقيم جريان موتورهاي معادل شکل مستقيم جريان موتور ساختماني طرح يکي ميدهد. نشان را يکديگر از مجزا قسمت دو 4( ) سيمپيچي ديگري و استاتور روي بر تحريک سيمپيچي اين اختصاري عالمت ميباشد. رتور روي بر آرميچر به است. شده داده نشان 4( )6 شکل در قسمت دو زا سادهاي نمايش ميتوان اختصاري عالمتهاي کمک کرد. ارايه مستقيم جريان موتورهاي 1 1 M آرميچر اختصاري عالمت الف 4 6 شکل تحريک اختصاري عالمت ب E ω = K ϕ )4-6) T K I رابطه از مستقيم جريان موتورهاي آرميچر گشتاور ميآيد. بهدست ( )5 T = K ϕ I n n جريان تحريک مدار مقاومت افزايش اثر در اگر مغناطيسي فوران يابد کاهش I تحريک سيمپيچي گشتاور ( )5 رابطه طبق و ميشود کم φ قطبها بار موتور اگر صورت اين در مييابد. کاهش آرميچر سيمپيچي جريان و ميايستد حرکت از باشد داشته رسيد. خواهد آسيب آن به و مييابد افزايش آرميچر طبق فوران کاهش باشد بار بدون موتور صورتيکه در مهار و ميشود سرعت افزايش به منجر 4( )6 رابطه ميرسد آسيب ياتاقانها به و شد خواهد گسسته آرميچر سيمپيچي به جريان افزايش اثر در همچنين ميرسد. آسيب Run awav.1

10 I R L 1 تحريک سيمپيچي معادل الکتريکي مدار 4 7 شکل شکل: اين در تحريک سيمپيچي اهمي مقاومت معادل R تحريک سيمپيچي القايي خود ضريب L تحريک سيمپيچي جريان I شکل در آرميچر سيمپيچي معادل الکتريکي مدار است. شده داده نشان 4( )8 R L E I V آرميچر سيمپيچي معادل الکتريکي مدار 4 8 شکل شکل: اين در سيمپيچي در القايي محرکه نيروي معادل E ]V[ آرميچر ]Ω[ آرميچر سيمپيچي اهمي مقاومت معادل R ][ آرميچر سيمپيچي جريان I ]V[ آرميچر سر دو ولتاژ V آرميچر سيمپيچي القايي خود ضريب L مستقيم جريان موتورهاي مشخصات 4 7 سازنده کارخانه توسط مستقيم جريان موتورهاي نتايجي گرفت. خواهند قرار متعددي آزمايشهاي مورد»مشخصات عنوان به ميآيد بهدست آزمايشها اين از که مشخصات اين شد. خواهند ارايه مستقيم«جريان موتور ميشوند. تقسيم گروه سه به روي بر که است مشخصاتي شامل اول گروه 1»مقادير را مشخصات اين ميشود. ثبت ماشين پالک از تجاوز موتور از استفاده هنگام به مينامند. نامي«به آسيب و جدي مشکالت بروز باعث نامي مقادير نآ مکانيکي قسمتهاي و ماشين سيمپيچيهاي شد. خواهد از پس که است مشخصاتي شامل دوم گروه مشخصهمنحني عنوان به و ميشوند ترسيم تنظيم مشخصات منحني اين ميآيند. در سند صورت به از: عبارتند الکترومکانيکي مشخصه منحني تغييرات تأثير الکترومکانيکي مشخصه منحني I آرميچر سيمپيچي جريان بر n رتور گردش سرعت ميدهد. نشان ثابت V T ولتاژ در را الکترومغناطيسي مشخصه منحني تغييرات تأثير الکترومغناطيسي مشخصه منحني در را I آرميچر سيمپيچي جريان بر T load بار گشتاور ميدهد. نشان V T ثابت ولتاژ سرعت گشتاور مشخصه منحني تغييرات تأثير سرعت گشتاور مشخصه منحني ولتاژ در را n رتور گردش سرعت بر T load بار گشتاور ميدهد. نشان ثابت V T 19

11 ميآيد. n n n %S R = 100 n %S R = 100= % 4 / از رابطه )19 ( سرعت زاويهاي بهدست ميآيد. π n 3 / rad ω = = = 150 / sec 10 از رابطه )5 4( گشتاور بار بهدست ميآيد Ρ 10 ω 150/ 7 KVL 1) V R I R I 0 3 out T load = = = 13 / 6 N.m [ ] پرسش 4 پرسشهاي کامل کردني 1 منحني مشخصه الکترومکانيکي تأثير تغييرات... بر... را نشان ميدهد. هرچه درصد تنظيم سرعت... باشد سرعت رتور از پايداري... برخوردار است. پرسشهاي صحيح غلط 1 منحني مشخصه گشتاور سرعت تأثير گشتاور بار بر سرعت گردش رتور را نشان ميدهد. صحيح غلط هرچه درصد تنظيم سرعت بيشتر باشد سرعت گروه سوم شامل مشخصاتي است که از تجزيه و تحليل اطالعات مشخصات گروه اول و دوم بهدست آمده و محاسبه ميشوند. يکي از اين مشخصات کميت»تنظيم سرعت S«1 R است که تغييرات سرعت نسبت به سرعت بارداري را نشان ميدهد و از رابطه )7 4( بهدست ميآيد. n n SR = )4-7) n n n تنظيم سرعت را به صورت درصد بيان ميکنند و از رابطه )8 4( محاسبه ميشود. n n n %S R = 100 )4-8) n که در اين رابطه: S R تنظيم سرعت n o سرعت بيباري رتور n سرعت بارداري رتور هرچه درصد تنظيم سرعت کمتر باشد در اثر افزايش گشتاور بار سرعت رتور کمتر کاهش مييابد. بنابراين سرعت رتور از پايداري بيشتري برخودار است. مثال 5 4 يک موتور جريان مستقيم KW در بيباري با سرعت 1500 RM و در بار کامل با سرعت 1440 RM ميگردد. مطلوب است: الف درصد تنظيم سرعت ب گشتاور بار حل: درصد تنظيم سرعت از رابطه )8 4( بهدست Speed Regulation.1

12 رتور از پايداري بيشتري برخوردار است. صحيح غلط پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري سيمپيچي تحريک و آرميچر موتور جريان مستقيم را رسم کنيد. کاربرد آن را بنويسيد. مدار الکتريکي معادل موتور جريان مستقيم را رسم کنيد هر يک از عناصر آن را شرح دهيد. 3 مقادير نامي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف نماييد. 4 منحني مشخصه الکترومغناطيسي را تعريف کنيد. 5 درصد تنظيم سرعت را تعريف کنيد و رابطه آن را بنويسيد. 3 3 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک شنت 4 4 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک سري 5 5 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک کمپوند 9 4 موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم MDC يک موتور DC است که قطبهاي آن از آهنرباي دايم ساخته شده است. اين موتورها با حجم کوچک و توان کم داراي گشتاور مناسبي هستند و بسيار استفاده ميشوند. در شکل )9 4( موتور جريان مستقيم با آهنرباي دايم نشان داه شده است. تمرين 4 1 گشتاور خروجي يک موتور جريان مستقيم 30 KW در بار کامل 10 Nm است. اگر درصد تنظيم سرعت % 4 باشد سرعت آن در بيباري چقدر است 8 4 طبقهبندي موتورهاي جريان مستقيم موتورهاي جريان مستقيم با توجه به نوع تحريک و نحوه تامين تغذيه تحريک به صورت زير تقسيمبندي ميشوند. 1 1 موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم MDC موتورهاي جريان مستقيم با تحريک مستقل شکل 9 4 موتور جريان مستقيم با آهنرباي دايم موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم داراي قطبهاي صاف هستند. شکل )10 4( طرح ساختماني موتور DC با آهنرباي دايم را نشان ميدهد. Shunt ield.3 Separatly Excited. ermanent Magnet DC Motor.1 Compounded ield.5 Series ield.4 194

13 )طوق( بيروني پوسته دايم آهنرباي کار به مسواکها در همچنين و شيشه باالبر و پايين و کوچک موتور به نياز که جاهايي در کلي بهطور ميروند. شد. خواهند پيشنهاد موتورها اين باشد ارزانقيمت و دايم آهنرباي با مستقيم جريان موتور ميليونها ساالنه ميشوند. استفاده و توليد دنيا در 4 3 پرسش کردني کامل پرسشهاي دايم آهنرباي دايم آهنرباي با DC موتور ساختماني طرح 4 10 شکل يا آلومينيمي آلياژ جنس از طوقه يا بيروني پوسته قطبها همان که دايم آهنرباهاي و است ديگر فلزاتي ماشينهاي ديگر مانند نيز رتور ميدارد. نگه را هستند يک شامل و دارد سيمپيچي براي شيارهايي DC است. جاروبک چند و کموتاتور جاي به MDC دايم آهنرباي با DC موتورهاي و هستند دايم آهنرباي داراي تحريک سيمپيچي خارجي تحريک به نياز عدم دارند. سادهتري ساختمان نيز تحريک تلفات نبود و مغناطيسي ميدان توليد براي تضعيف ديگر طرف از ميآيد. شمار به آنها مزاياي از عکسالعمل اثر در دايم آهنرباهاي مغناطيس ميدان از قطبها مغناطيسي ميدان بر کنترل عدم و آرميچر است. دايم آهنرباي با DC موتورهاي معايب کاربرد و اسباببازيها در دايم آهنرباي با DC موتورهاي شيشهشوي پمپ و پاکن برف موتور عنوان به خودروها در توان و... حجم با MDC موتورهاي 1 هستند.... گشتاور داراي... داراي... آهنرباي با MDC موتورهاي هستند.... قطبهاي غلط صحيح پرسشهاي جنس از بيروني پوسته MDC موتورهاي در 1 است. دايم آهنرباي غلط صحيح تشريحي پرسشهاي طبقهبندي چگونه مستقيم جريان موتورهاي 1 ميشوند ببريد. نام را مستقيم جريان موتورهاي انواع آهنرباي با مستقيم جريان موتورهاي ساختمان 3 دهيد. شرح را دايم را MDC موتورهاي در پوسته وظيفه 4 بنويسيد. با مستقيم جريان موتورهاي معايب و مزايا 5 بنويسيد. را دايم آهنرباي بنويسيد. را MDC موتورهاي کاربرد 6 195

14 1 M موتورهاي جريان مستقيم با تحريک مستقل موتورهاي جريان مستقيم با تحريک مستقل را»موتور تحريک جداگانه«نيز ميگويند. در موتور تحريک مستقل ارتباط الکتريکي بين مدار آرميچر با مدار تحريک وجود ندارد. عالمت اختصاري موتور تحريک مستقل در شکل )11 4( نشان داده شده است. شکل 11 4 عالمت اختصاري موتور تحريک مستقل طرح ساختماني موتور تحريک مستقل در شکل )1 4( نشان داده شده است. 1 1 S 1 1 R adj I V I L V S V T شکل 1 4 طرح ساختماني موتور تحريک مستقل 196

15 197 جريان براي زياد دور تعداد با تحريک سيمپيچي سيمپيچي است. شده پيچيده قطبها دور به کم براي ميشود. تغذيه V ولتاژ منبع توسط تحريک سري متغير مقاومت از تحريک جريان تنظيم و تغيير مقاومت اين است. شده استفاده تحريک سيمپيچي با و مينامند تحريک«جريان تنظيمکننده»مقاومت را مدار کردن وصل و قطع براي ميدهند. نشان R adj با از آن جريان اندازهگيري براي و S 1 کليد از تحريک توسط آرميچر مدار است. شده استفاده 1 آمپرمتر از آن وصل و قطع براي و ميشود تغذيه V T ولتاژ منبع ولتمتر از آن جريان و ولتاژ اندازهگيري براي و S کليد است. شده استفاده آمپرمتر و V معادل الکتريکي مدار در مستقل تحريک موتور معادل الکتريکي مدار است. شده داده نشان 4( )13 شکل V I I L I R adj R I 1 I R L V T L E مستقل تحريک موتور معادل الکتريکي مدار 4 13 شکل و 3 4 بخش توضيحات به توجه با مدار اين است. آمده بهدست 4( )1 شکل ساختماني طرح يا حلقه روش با را آرميچر و تحريک الکتريکي مدار تحليل در معموال کرد. تحليل ميتوان ديگر روشهاي عکسالعمل مغناطيسي اثرات معادل الکتريکي مدار در محاسبات پيچيدگي دليل به کموتاسيون و آرميچر اثرات اندازهگيري متداول روش نميشوند. گرفته نظر موتور مشخصههاي منحني از استفاده مغناطيسي است. مدار و I تحريک مدار جريان پايدار حالت در براي لذا ندارند. فرکانس و است DC نوع از I آرميچر L القايي خود اثرات از ولتاژ و جريان معادالت نوشتن شد. خواهد صرفنظر L و تحريک سيمپيچي معادل الکتريکي مدار براي مدار براي و ساعت عقربههاي حرکت جهت در I 1 حلقه خالف در I حلقه آرميچر سيمپيچي معادل الکتريکي است. شده انتخاب ساعت عقربههاي حرکت جهت معادالت I و I 1 حلقههاي براي KVL نوشتن با ميآيد. بهدست 4( )10 و 4( )9 ω 150/ 7 KVL 1) V + R I + R I = 0 (4-9) adj 1 1 KVL 1) V R I E KVL ) V + R I + E = 0 (4-10) T محل از I حلقه جريان و I محل از I 1 حلقه جريان 4( )11 روابط بنابراين ميگذرد. I L و I جريانهاي نوشت. ميتوان را 4( )1 و I = I 1 (4-11) I I I I = I = I 1 L (4-1) (R R )I از آرميچر تلفات و 4( )13 رابطه از تحريک تلفات ميآيد. بهدست 4( )14 رابطه (R R adj)i Ρ = + R I (4-13)

16 = R I (4-14) KVL 1) V R I R I 0 مثال 6 4 موتور جريان مستقيم با تحريک مستقل 00 ولتي 10 آمپري با مدار الکتريکي معادل مطابق شکل )14 4( در نظر است. مطلوب است: I الف( جريان مدار تحريک E ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ( تلفات تحريک و آرميچر I I L =10 I R adj 10Ω R 0.1Ω V =00V R L 80Ω L E V T =00V شکل 14 4 حل: I 1 را در جهت حرکت براي مدار تحريک حلقه عقربههاي ساعت انتخاب ميکنيم و KVL مينويسيم تا جريان تحريک بهدست آيد. I را در خالف جهت براي مدار آرميچر حلقه حرکت عقربههاي ساعت انتخاب ميکنيم و KVL مينويسيم. KVL ) VT + R I + E = 0 I I I 10 I و در جهت آن ميگذرد I از محل حلقه بنابراين خواهيم داشت: 0 I = IL = I = 10[ ] KVL ) 00 0/ 1( 10) E 0 I در رابطه KVL خواهيم داشت: با جايگزيني 10 KVL ) 00+ 0/ 1( 10) + E = 0 E = 199 V [ ] (R R )I I تلفات تحريک و آرميچر I و پس از محاسبه (R R adj)i Ρ = + Ρ = ( ) 0/ 5 = 100 [W] = R I = 0/ 1 10 = 10[W] بهدست ميآيد. V 00V, I 0/ 5, V 00V تمرين يک موتور جريان مستقيم با تحريک مستقل 50 V 4 KW با بازده % 80 و مقاومت سيمپيچي آرميچر 0/5Ω مفروض است. مطلوب است: الف جريان موتور ب توان الکترو مغناطيسي يک موتور جريان مستقيم با تحريک مستقل با KVL 1) V + R I + R I = I + 80I = I = 0 400I = adj I 1 = = 0 / 5 [] 400 I I 0/ I ميگذرد. I 1 از محل حلقه I = I = 0/ 5 1 [ ] KVL ) V R I E 0 198

17 مشخصات زير مفروض است: V = 00V, I = 0/ 5, V = 00V T E = 190V, R = 0/ 5Ω KCL) I I I 0 مطلوب است: الف مقاومت مدار تحريک ب جريان موتور ج اگر تلفات ثابت 00 W باشد بازده موتور چند درصد است 10 4 راهاندازي براي راهاندازي موتور تحريک مستقل قبل از هر کاري ابتدا مقادير نامي شامل ولتاژ جريان جريان تحريک و سرعت را از پالک مشخصات موتور يادداشت کنيد. مطابق شکل )15 4( مدار آرميچر را از طريق و ولتمتر V به منبع ولتاژ متغير و مدار آمپرمتر 1 R adj و آمپرمتر تحريک را از طريق مقاومت متغير V وصل کنيد. به منبع ولتاژ S 1 1 I I I L S R adj R V R L V V T L E شکل 15 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور تحريک مستقل R adj را در حداقل خود قرار دهيد تا با مقاومت متغير S 1 مدار تحريک با حداکثر جريان بيشترين بستن کليد S ولتاژ منبع فوران را توليد کند. اکنون با بستن کليد متغير را از صفر به تدريج زياد نماييد تا ولتمتر V ولتاژ نامي موتور را نشان دهد. در صورتيکه سرعت موتور به n o نرسيده بود با افزايش مقاومت متغير سرعت بيباري R adj جريان تحريک را کاهش دهيد تا سرعت افزايش بيابد و به سرعت موردنظر برسد. بديهي است افزايش بيش از حد مقاومت مدار تحريک يا قطع مدار تحريک مطابق آنچه که در بخش 5 4 توضيح داده شد باعث بروز مشکالتي خواهد شد آزمايش بارداري منحني مشخصههاي الکترومکانيکي الکترومغناطيسي و گشتاور سرعت از آزمايش بارداري بهدست ميآيد. براي انجام آزمايش بارداري پس از راهاندازي موتور V T گشتاور بار را ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور طي چند مرحله افزايش دهيد و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جريان آرميچر را توسط آمپرمتر و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج 1 اندازهگيري و نتايج را در جدولي يادداشت نماييد. مراحل آزمايش را تا رسيدن جريان آرميچر به مقدار نامي ادامه دهيد. سپس روي يک دستگاه مختصات که محور افقي I و محور عمودي آن سرعت رتور آن جريان آرميچر n است نقاط نشان دهنده n به ازاي جريان آرميچر I معيني را مشخص کنيد تا»منحني مشخصه الکترومکانيکي«بهدست آيد. اکنون بر روي دستگاه مختصات ديگري که محور افقي آن جريان آرميچر T load است نقاط و محور عمودي آن گشتاور بار I معيني را T load به ازاي جريان آرميچر نشاندهنده مشخص کنيد تا»منحني مشخصه الکترومغناطيسي«199 Torque Meter.1

18 بهدست ميآيد. جدول )1 4( نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک مستقل 5 1 KW 0 V را نشان ميدهد. بهدست آيد. اگر نقاط نشاندهنده سرعت n به ازاي T load معيني را بر روي دستگاه مختصاتي که گشتاور T load و محور عمودي آن سرعت محور افقي آن گشتاور n باشد نشان دهيم»منحني مشخصه گشتاور سرعت«0V n[rm] I [] 0/ T load [Nm] 0 3 4/5 6 7/5 جدول 1 4 نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک مستقل نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازاي جريان I معين جدول )1 4( در شکل )16 4( تحت عنوان مشخصه الکترومکانيکي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومکانيکي مشاهده ميشود در اثر افزايش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت رتور شده است جريان آرميچر افزايش یافته است. n [RM] I [] 00 T load به ازاي نقاط نشاندهندۀ مقدار هر گشتاور I معين جدول )1 4 ( در شکل )17 4( تحت عنوان مشخصه الکترومغناطيسي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطيسي مشاهده ميشود در اثر شکل 16 4 منحني مشخصه الکترومکانيکي موتور تحريک مستقل T load موتور تحريک مستقل سعي افزايش گشتاور بار ميکند سرعت خود را ثابت نگه دارد اما جريان آرميچر I را افزايش ميدهد.

19 T Load [N.m] I [] شکل 4-17 منحني مشخصه الکترومغناطیسی موتور تحريک مستقل است. در مشخصه گشتاور سرعت مشاهده ميشود در نقاط نشان دهندۀ مقدار هر سرعت n به ازاي T load سرعت رتور اندکي کاهش اثر افزايش گشتاور بار T load معين جدول )4-1( در شکل )4-18( گشتاور مييابد. تحت عنوان مشخصه گشتاور سرعت نشان داده شده n [RM] شکل 4-18 منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور تحريک مستقل T Load [N.m] 01

20 صفحه برنامه از استفاده با فعاليت Microsoft مجموعه برنامههاي از Excel گسترده )4-1( جدول به مربوط مشخصههاي منحني Office نماييد. رسم را کاربرد داراي مستقل تحريک با مستقيم جريان موتورهاي و ميباشند کامل بار تا بيباري از ثابت تقريبا سرعت گشتاور افزايش با موتورها اين ميباشد. کم آن گشتاور نگه ثابت تقريبا را خود سرعت نامي بار محدوده در بار موتورهاي ميدهند. افزايش را خود جريان و ميدارند وسيع بازه داراي مستقل تحريک با مستقيم جريان به و ميباشند نامي سرعت تا صفر از سرعت کنترل داشت. کنترل تحت را آنها سرعت ميتوان خوبي بهکار جاهايي در مستقل تحريک موتورهاي بنابراين سرعت کنترل و ثابت سرعت به نياز که ميشوند گرفته باشد. وسيعی بازه در 4-4 پرسش کردني کامل پرسشهاي تحريک موتور بارداري آزمايش انجام از هدف 1- است.... و... بر... افزايش تأثير مستقل مستقل تحريک موتور بار گشتاور افزايش با - مييابد.... آرميچر جريان مستقل تحريک موتور بار گشتاور افزايش با مييابد. کاهش آرميچر جريان غلط صحيح تشريحي پرسشهاي رسم را مستقل تحريک موتور اختصاري عالمت 1 دهيد. شرح را آن اجزاي و کنيد بنويسيد. را معادل الکتريکي مدار کاربرد را مستقل تحريک موتور معادل الکتريکي مدار 3 دهيد. شرح را آن اجزاي و کنيد رسم بايد چه مستقل تحريک موتور راهاندازي از قبل 4 کرد شرح را مستقل تحريک موتور راهاندازي نحوه 5 دهيد. تحريک موتور بارداري آزمايش انجام نحوه 6 بنويسيد. را مستقل بنويسيد. را مستقل تحريک موتورهاي کاربرد 7 شرح را مستقل تحريک موتور ويژگيهاي 8 دهيد. چه R adj متغير مقاومت حد از بيش افزايش 9 ميکند ايجاد مشکلي غلط صحيح پرسشهاي ولتاژ در مستقل تحريک موتور بارداري آزمايش 1 شد. خواهد انجام ثابت غلط صحيح 0

21 M شکل 19 4 عالمت اختصاري موتور شنت 11 4 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک شنت موتورهاي جريان مستقيم با تحريک شنت را به اختصار»موتور شنت«گويند. در موتور شنت مدار تحريک با مدار آرميچر به صورت موازي ارتباط پيدا ميکند. عالمت اختصاري موتور شنت در شکل )19 4( نشان داده شده است. طرح ساختماني موتور شنت در شکل )0 4( نشان داده شده است. 1 1 I R adj 1 I I L V S V T شکل 0 4 طرح ساختماني موتور شنت 03

22 سيمپيچي تحريک با تعداد دور زياد براي جريان کم به دور قطبها پيچيده شده است. سيمپيچي تحريک با سيمپيچي آرميچر به صورت موازي ارتباط داده شده است. براي تغيير و تنظيم جريان تحريک مقاومت R adj در مدار تحريک قرار تنظيمکننده جريان تحريک داده شده است و براي اندازهگيري جريانهاي تحريک و براي اندازهگيري 1 و و آرميچر از آمپرمترهاي V T از ولتمتر V استفاده شده است. ولتاژ مدار الکتريکي معادل مدار الکتريکي معادل موتور شنت با توجه به طرح ساختماني شکل )0 4( در شکل )1 4( نشان داده شده است. I I L R adj I R R L L E V T شکل 1 4 مدار الکتريکي معادل موتور شنت مدار الکتريکي معادل موتور شنت را با روش پتانسيل گره يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. معموال در تحليل مدار الکتريکي معادل اثرات مغناطيسي عکسالعمل آرميچر و کموتاسيون به دليل پيچيدگي محاسبات در نظر گرفته نميشود. روش متداول اندازهگيري اثرات مغناطيسي استفاده از منحني مشخصههاي موتور است. جريان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا براي نوشتن معادالت جريان و ولتاژ L صرفنظر خواهد شد. L و از اثرات خودالقايي با نوشتن KCL براي گره مدار تحريک و آرميچر معادله )15 4( بهدست ميآيد. E 190V, R 0/ 5 KCL) I + I + I = 0 (4-15) L V I I و با بهکار بردن قانون اهم مقادير جريانهاي بهدست خواهد آمد. 0 I VT = R + R adj (4-16) V E E جاري V T به سوي I از سمت جريان آرميچر V T ميباشد و خواهيم داشت: است. پس > E I V E T = (4-17) R V I I L بهدست ميآيد. in جريان = VT I L از رابطه I L in = V T (4-18) (R R )I تلفات تحريک از رابطه )13 4( و تلفات آرميچر از رابطه )14 4( همچنان قابل محاسبه است. = + adj (R R )I = R I V 00 مثال 7 4 موتور شنت V آمپري با مدار الکتريکي معادل مطابق شکل ) 4( در نظر است. مطلوب است: I الف( جريان مدار تحريک 04

23 E ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ(تلفات تحريک و آرميچر I I L =10 R adj 10Ω I R 0.1Ω R 80Ω L V T =00V L E شکل 4 I حل: با قانون اهم جريان تحريک بهدست ميآيد. V 00 =0/ 5 [] T = = R R adj با نوشتن KCL براي گره مدار تحريک و آرميچر جریان آرمیچر بهدست خواهد آمد. KCL) I + I + I = I + 1= 0 I = 9[] L V E با نوشتن جريان آرميچر نيروي محرکه القايي 9 آرميچر بهدست ميآيد. اکنون تلفات تحريک و آرميچر بهدست ميآيد. = + adj (R R )I = ( ) 1 = 400[W] R 80 I = R I = 0/ 1 9 = 8 / 1[W] R R 50 تمرين يک موتور شنت 50 V 4 KW با 8 1 بازده 1% 980 و 0 مقاومت آرميچر 0/5Ω و تحريک R مفروض است. مطلوب است: + Radj = 50Ω KVL) جريان موتور V الف( R I ب( توان الکترومغناطيسي پ( تلفات ثابت يک موتور شنت در اتصال به شبکه 0 ولتي جريان 10 آمپر دريافت ميکند و با سرعت 100 RM ميگردد. در صورتيکه مقاومت مدار آرميچر 0/Ω و مدار تحريک 440Ω باشد مطلوب است: الف( جريان مدار آرميچر ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ( بازده در صورتيکه تلفات ثابت 150 W باشد راهاندازي براي راهاندازي موتور شنت پس از يادداشت مقادير نامي ولتاژ جريان و سرعت از پالک مشخصات موتور مدار الکتريکي آرميچر و تحريک را مطابق شکل )3 4( ببنديد. 05 I VT E = R 00 E 9 = 0/ 1 9 0/ 1= 00 E E = / 1= 00/ 9[V] (R R )I

24 باعث ميشود موتور شنت رفتاري شبيه به رفتار موتور مستقل از خود داشته باشد و منحني مشخصههاي آنها I I I L S يکسان باشد کاربرد 1 R adj R R L V V T L E شکل 3 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور شنت R adj را در حداقل خود قرار دهيد و مقاومت متغير پس از بستن کليد S ولتاژ منبع متغير را به آرامی زياد نماييد تا ولتمتر V ولتاژ نامي موتور را نشان دهد. در n o نرسيده صورتيکه سرعت موتور به سرعت بيباري R adj جريان تحريک را کاهش بود با افزايش مقاومت دهيد تا سرعت افزايش يابد و به سرعت موردنظر برسد. بديهي است افزايش بيش از حد مقاومت مدار تحريک يا قطع مدار تحريک مطابق آنچه که در بخش 5 4 توضيح داده شد باعث بروز مشکالتي خواهد شد آزمايش بارداري نحوه انجام آزمايش بارداري و نتايج حاصل از آن در موتورهاي شنت دقيقا شبيه به موتور تحريک مستقل ميباشد. بنابراين مشخصههاي الکترومکانيکي شکل )15 4( الکترومغناطيسي شکل )16 4( و گشتاور سرعت شکل )17 4( موتور تحريک مستقل براي موتور تحريک موازي نيز صادق است. در واقع در موتور تحريک مستقل از دو منبع براي تغذيه مدار آرميچر و تحريک استفاده ميشود در حاليکه در موتور شنت از يک منبع براي تغذيه مدار آرميچر و تحريک استفاده شده است. از آنجاييکه در هر دو موتور جريان آرميچر I ارتباطی با يکديگر پيدا نميکنند I و جريان تحريک منحني مشخصههاي موتور شنت مشابه موتورهاي تحريک مستقل ميباشد. لذا کاربرد و ويژگيهايی که در بخش براي موتور تحريک مستقل ارايه شد براي موتور شنت نيز صدق ميکند. پرسش 5 4 پرسشهاي کامل کردني 1 در موتور... مدار... با مدار... به صورت موازي ارتباط پيدا ميکند. R adj را به هنگام راهاندازي موتور شنت مقاومت در... قرار ميدهند. 3 افزايش بيش از حد مقاومت مدار... يا قطع مدار... باعث مهار گسستگي ميشود. پرسشهاي صحيح غلط 1 براي تحليل مدار الکتريکي معادل شنت در L را در نظر L و حالت پايدار اثرات خود القايي ميگيرند. صحيح غلط پس از راهاندازي براي تنظيم سرعت مقاومت R adj را تغيير ميدهند. صحيح غلط R adj در موتور شنت 3 افزايش بيش از حد مقاومت 06

25 مجاز است. صحيح غلط )4 4( نشان داده شده است. M شکل 4 4 عالمت اختصاري موتور سري پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري موتور شنت را رسم کنيد و اجزاي آن را شرح دهيد. مدار الکتريکي معادل موتور شنت را رسم کنيد. اجزاي آن را شرح دهيد. 3 قبل از راهاندازي موتور شنت چه بايد کرد 4 نحوه راهاندازي موتور شنت را شرح دهيد. 5 اگر پس از راهاندازي بخواهيم سرعت موتور شنت را افزايش دهيم چه بايد کرد 6 چرا رفتار موتورهاي شنت و مستقل مشابه يکديگر است 7 کاربرد موتورهاي شنت را بنويسيد. 8 قطع مدار تحريک چه مشکالتي براي موتور شنت ايجاد ميکند 9 چرا نميتوان مقاومت مدار تحريک موتور شنت را بيش از حد زياد کرد 10 نحوۀ انجام آزمايش بارداري موتور شنت را شرح دهيد. 1 4 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک سري موتورهاي جريان مستقيم با تحريک سري را به اختصار»موتور سري«گويند. در موتور سري مدار تحريک با مدار آرميچر به صورت سري ارتباط پيدا ميکند. عالمت اختصاري موتور سري در شکل طرح ساختماني موتور سري در شکل )5 4( نشان داده شده است. 1 1 شکل 5 4 طرح ساختماني موتور سري I L S V V T سيمپيچي تحريک با تعداد دور کم براي جريان زياد به دور قطبها پيچيده شده است. سيمپيچي تحريک با سيمپيچي آرميچر به صورت سري ارتباط داده شده 07

26 I = I = I = I L T (4-0) V R I R I E 0 I 1 در I L جايگزين با توجه به رابطه )0 4( جريان رابطه )19 4( ميشود. L 1 V + R I + R I + E =0 T L L V (R R )I E 0 I L فاکتور گرفته ميشود و رابطه )1 4( بهدست از T L L T L است. براي اندازهگيري جريان مدار تحريک و آرميچر V T از از آمپرمتر و براي اندازهگيري ولتاژ منبع ولتمتر V استفاده شده است مدار الکتريکي معادل مدار الکتريکي معادل موتور سري با توجه به طرح ساختماني شکل )5 4( در شکل )6 4( نشان I R L E L R I داده شده است. V T I L شکل 6 4 مدار الکتريکي معادل موتور سري مدار الکتريکي معادل موتور سري را با روش حلقه يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. در حالت پايدار جريان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا براي L نوشتن معادالت جريان و ولتاژ از اثرات خودالقايي L صرفنظر خواهد شد. و براي مدار الکتريکي معادل تحريک و آرميچر حلقه I 1 در خالف جهت حرکت عقربههاي ساعت انتخاب I 1 معادله شده است. با نوشتن KVL براي حلقه 50 )19 4( بهدست ميآيد. KVL) VT + R I1 + R I1 + E = 0 (4-19) I I I I I L I و I I 1 از محل جريانهاي جريان حلقه ميگذرد و رابطه )0 4( بهدست ميآيد. ميآيد. 0 V + (R + R )I + E = 0 (4-1) R I تلفات تحريک از رابطه ) 4( و تلفات آرميچر از Ρ = R I R I = R I رابطه )3 4( بهدست ميآيد. 0 (4-) (4-3) I I I 10[] مثال 8 4 موتور جريان مستقيم سري 00 V 10 با مدار الکتريکي معادل مطابق شکل )7 4( در نظر است. مطلوب است: الف( جريان مدار آرميچر تحريک ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ( تلفات تحريک و آرميچر L R I I L =10 I 0.4Ω R 0.1Ω L E I 1 V T =00V شکل

27 حل: منبع ولتاژ با تحريک و آرميچر مدار سري تشکيل داده است. پس: I = I = I =10[] L براي حلقه 0 مدار E الکتريکي I( معادلR V (RKVL مينويسیم V T بهدست ميآيد. و از آن 10 است. مطلوب است: الف( جريان موتور ب( تلفات ثابت 1 4 راهاندازي براي راهاندازي موتورهاي سري پس از يادداشت مقادير نامي شامل ولتاژ جريان و سرعت از پالک مشخصات موتور مدار الکتريکي آرميچر و تحريک را مطابق شکل )8 4( ببنديد. I R L E L R I V V T I L S شکل 8 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور سري بارنامي را به موتور اعمال کنيد. پس از بستن کليد S ولتاژ منبع متغير را به تدريج زياد کنيد تا ولتمتر V ولتاژ نامي و آمپرمتر جريان نامي موتور را نشان دهند. در اين شرايط موتور به سرعت نامي خود رسيده است. به منظور جلوگيري از بروز پديده فرار موتورهاي تحريک سري را با بار راهاندازي ميکنند و براي جلوگيري از بيبار شدن آنها را بهصورت مستقيم يا با چرخ دنده به بار متصل ميکنند. در صورتيکه موتور سري بدون بار راهاندازي شود 1 10 جريان 0 موتور کاهش خواهد يافت. از آنجايي که I = I = IL ميباشد جريان مدار تحريک کم L V + (R + R )I + E = 0 T L 00+ ( 0/ 1+ 0/ 4) 10+ E = 0 E = 00 ( 0/ 5) 10= 195 [V] R I تلفات تحريک از رابطه ) 4( بهدست ميآيد = R I = 0/ 4 10 = 40[W] R I تلفات آرميچر از رابطه )3 4( بهدست ميآيد = R I = 0/ 1 10 = 10[W] I I I تمرين يک موتور سري در اتصال به شبکه 110 V جريان 10 دريافت و با سرعت 600 RM ميگردد. اگر مقاومت مدار آرميچر 0/4Ω و مقاومت مدار تحريک 0/6Ω باشد مطلوب است: الف( نيروي محرکه القايي آرميچر ب( بازده در صورتيکه تلفات ثابت 50 W باشد. يک موتور سري 50 V 1 kw با بازده %80 و مقاومت مدار تحريک و آرميچر روي هم 0/5Ω مفروض 09

28 ميشود و فوران قطبها کاهش مييابد و مطابق آنچه که در بخش 5 4 توضيح داده شد سرعت موتور بيش از حد افزايش مييابد و پديده فرار روي ميدهد آزمايش بارداري براي انجام آزمايش بارداري پس از راهاندازي موتور V T گشتاور بار را طي ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور چند مرحله کاهش دهيد و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جريان آرميچر را توسط آمپرمتر و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج اندازهگيري و نتايج را در جدولي يادداشت کنيد. اين کار را تا جايي ادامه دهيد که موتور بدون بار نشود. جدول ) 4( نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک سري 5 1 kw 0 V را نشان ميدهد. V T 0V ثابت n [RM] I [] T load [Nm] 1/3 6 13/5 4 37/5 جدول 4 نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک سري نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازاي جريان I معين جدول ) 4( در شکل )9 4( آرميچر تحت عنوان مشخصه الکترومکانيکي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومکانيکي مشاهده ميشود در اثر افزايش گشتاور بار موتور سري سرعت خود را بهطور قابل مالحظهاي کاهش ميدهد ولي جريان آرميچر افزايش قابل مالحظهاي نداشته است. n [RM] شکل 9 4 منحني مشخصه الکترومکانيکي موتور سري I [] 10

29 T load به ازاي نقاط نشاندهنده مقدار هر گشتاور I معين جدول ) 4( در شکل )30 4( جريان تحت عنوان مشخصه الکترومغناطيسي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطيسي مشاهده ميشود I T load جريان آرميچر به ازاي افزايش گشتاور بار افزايش قابل مالحظهاي نداشته است. T Load [N.m] شکل 30 4 منحني مشخصه الکترومغناطيسي موتور سري I [] نقاط نشاندهندۀ مقدار هر سرعت n به ازاي گشتاور T load معين جدول )1 4( در شکل )31 4( تحت عنوان منحني مشخصه گشتاور سرعت نشان داده شده است. در مشخصه گشتاور سرعت مشاهده ميشود T load سرعت رتور به طور قابل در اثر افزایش گشتاور بار مالحظهاي کاهش پيدا کرده است. n [RM] شکل 31 4 منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور تحريک سري T Load [N.m] 11

30 فعاليت 4 با استفاده از برنامه صفحه گسترده Microsoft Office از برنامههاي مجموعه Excel منحني مشخصههاي مربوط به جدول ) 4( را رسم نماييد کاربرد موتورهاي سري داراي تغييرات سرعت زيادي از بيباري تا بار کامل ميباشند و گشتاور راهاندازي آنها بسیار زياد است. اين موتورها با افزايش گشتاور بار در محدوده بارنامي سرعت خود را کاهش داده و جريان خود را افزايش ميدهند. موتورهاي سري در جاهايي بهکار گرفته ميشوند که نياز به گشتاور راهاندازي زياد باشد و تغييرات سرعت مهم نباشد. يک نمونه از کاربرد موتور سري راهانداز موتور خودروهاي سواري است که بسيار بعيد است جايگزيني داشته باشد. پرسش 6 4 پرسشهاي کامل کردني 1 در موتور سري مدار... با مدار آرميچر... ارتباط مييابد. به منظور جلوگيري از بروز پديده فرار موتور تحريک را... راهاندازي ميکنند. 3 براي جلوگيري از بيبار شدن موتور سري را بهصورت... يا با... به بار متصل ميکنند. 4 در موتور سري با افزايش گشتاور بار سرعت... و جريان آرميچر... مييابد. پرسشهاي صحيح غلط 1 در موتورهاي سري مدار آرميچر با مدار تحريک سري ميشود. غلط صحيح رابطه 0 = E + V + (R + R )I موتور تحريک سري صادق است. صحيح غلط T در (R R )I 3 تلفات مسي در موتور تحريک سري از رابطه R) بهدست ميآيد. + R )I Iصحيح KCL) غلط پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري سري را رسم کنيد و اجزاي آن را شرح دهيد. مدار الکتريکي معادل موتور سري را رسم کنيد اجزاي آن را شرح دهيد. 3 قبل از راهاندازي موتور سري چه نکاتي را بايد مورد توجه قرار داد 4 نحوه راهاندازي موتور سري را شرح دهيد. 5 چرا موتورهاي سري را زير بار راهاندازي ميکنند 6 آيا اتصال موتور سري توسط تسمه به بار صحيح است چرا 7 نحوه انجام آزمايش بارداري موتور سري را شرح دهيد. 8 از مقايسه منحني مشخصههاي موتور سري با موتور تحريک شنت )يا مستقل( چه نتيجهاي بهدست ميآيد 9 کاربرد موتور سري را بنويسيد 10 ويژگيهاي موتور سري را بنويسيد 1

31 تحريک با مستقيم جريان موتورهاي 4 13 کمپوند به را کمپوند تحريک با مستقيم جريان موتورهاي فوران کمپوند موتور در گويند. کمپوندموتور اختصار تحريک سيمپيچي دو فوران از» 1»ترکيبي قطبها است. سري و موازي سري تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر کند پيدا ارتباط موازي تحريک سيمپيچي با سپس و اختصاري عالمت گويند. بلند«شنت با»کمپوند را موتور نشان 4( )3 شکل در بلند شنت با کمپوند موتور است. شده داده کوتاه يا بلند شنت با کمپوند موتورهاي در اب گونهاي به سري يا موازي تحريک سيمپيچيهاي فورانهاي تا ميشوند داده ارتباط آرميچر سيمپيچي باشد. اضافي«کمپوند»موتور و شوند جهت هم آنها سري و موازي تحريک سيمپيچي فوران درصورتيکه نقصانيکمپوند موتور صورت اين در نباشد همجهت شد. خواهد شکل در بلند شنت با کمپوند موتور ساختماني طرح است. شده داده نشان 4( )34 M R adj 1 بلند شنت با کمپوند موتور 4 3 شکل تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر کند پيدا ارتباط سري سيمپيچي با سپس و موازي اختصاري عالمت گويند. کوتاه«شنت با»کمپوند را موتور نشان 4( )33 شکل در کوتاه شنت با کمپوند موتور است. شده داده I L V S M V T کوتاه شنت با کمپوند موتور 4 33 شکل بلند شنت با کمپوند موتور ساختماني طرح 4 34 شکل 13 Compound.1

32 سيمپيچي تحريک سري با تعداد دورکم براي جريان زياد و سيمپيچي تحريک موازي با تعداد دور زياد براي جريانهاي کم به دور قطبها پيچيده شده است. 1 و 11 و سروته سيمپيچي تحريک موازي با حروف مشخص 1 و سيمپيچي تحريک سري با حروف شده است. براي تغيير و تنظيم جريان سيمپيچي تحريک موازي از مقاومت تنظيمکننده جريان تحريک R adj استفاده شده است و براي اندازهگيري جريانهاي و 1 و تحريک موازي و آرميچر از آمپرمترهاي V T از ولتمتر V استفاده شده براي اندازهگيري ولتاژ است. طرح ساختماني موتور کمپوند با شنت کوتاه در شکل )35 4( نشان داده شده است R adj 1 V V T شکل 35 4 طرح ساختماني موتور کمپوند با شنت کوتاه 14

33 KCL) I + I + I = 0 (4-4) L 1 I I مدار تحريک سري با مدار آرميچر سري شده است. I = I مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت بلند مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند باشنت بلند با توجه به طرح ساختماني شکل )34 4( در شکل )36 4( نشان داده شده است. R adj R 1 L 1 I 1 I L I R L I V T R L E شکل 36 4 مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت بلند در اين شکل: R 1 مقاومت اهمي مدار تحريک موازي L 1 ضريب خودالقايي سيمپيچ تحريک موازي R مقاومت اهمي مدار تحريک سري L ضريب خود القايي سيمپيچ تحريک سري مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت بلند را با روش پتانسيل گره يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. از آنجايي که در حالت پايدار جريان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا در نوشتن معادالت جریان و ولتاژ از اثرات خودالقايي L 1 ٢ L و L صرفنظر خواهد شد. با نوشتن KCL براي گره مدار تحريک سري و موازي با منبع ولتاژ معادله )4 4( بهدست ميآيد. لذا: 0 (4-5) V با بهکار بردن قانون اهم مقادير جريانها بهدست I I 1 = R 1 1 VT + R V = I = R V I adj T E + R خواهد آمد. (4-6) (4-7) I L بهدست ميآيد. in جريان از رابطه = VT IL I in L = (4-8) V T (R R )I تلفات تحريک موازي از رابطه )9 4( و تلفات تحريک سري از رابطه )30 4( و تلفات آرميچر از رابطه )31 4( بهدست ميآيند. = adj 1 (R R )I R I = R I R I = R I V (4-9) (4-30) (4-31)

34 750 E 4 = = 750 E E = = 678 [V] لذا ميباشد. (R نياز R مسي )I تلفات بازده محاسبه براي 750 V بلند شنت با کمپوند موتور 4 9 مثال 4( )37 شکل مطابق معادل الکتريکي مدار با 5 است: مطلوب است. نظر در آرميچر القايي محرکه نيروي الف( 15 W ثابت تلفات صورتيکه در بازده ب( باشد. I 1 R adj R 1 L 1 300Ω 450Ω I R L I L =5 1Ω I V T =750V R Ω L E 4 37 شکل حل: جريان ابتدا الکتريکي محرکه نيروي محاسبه براي سري تحريک مدار جريان سپس و موازي تحريک مدار ميآيد. بهدست آرميچر و 4( )9 روابط از را آرميچر و تحريکها تلفات ميآوريم. بهدست 4( )31 و 4( )30 = adj 1 (R R )I = ( ) 1 = 750[W] 1 = R I = R I = 1 4 = 576 [W] = 4 = 115 [W] ميآيد. بهدست )3 )3 رابطه از کل تلفات Ρ = core 1 Ρ = = 4000 [W] V I ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از ورودي توان = V I in in T L = = 18750[W] ميآيد. بهدست 3( )4 رابطه از خروجي توان Ρ = out out in out = in Ρ = = 14750[W] ميآيد. بهدست 3( )6 رابطه از بازده I T 1 = = = R 1 + Radj V KCL) I + I + I = I + 1= 0 I = 4 [] L 1 I = I = 4 [] I V = I = R 750 E 4 T E + R 750 1[] 16

35 I 1 عقربههاي ساعت انتخاب شده است. L R I I L % η out = in 100 R adj I R % η = 100 = % R 1 I 1 L I VT 13 4 مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند L 1 E با شنت کوتاه مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه با توجه به طرح ساختماني شکل )35 4( در شکل )38 4( نشان داده شده است. مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه را با روش حلقه يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. I در جهت حرکت I 1 و براي شکل )38 4( حلقههاي شکل 38 4 مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه جريان موتور DC است و فرکانس ندارد. لذا در حالت پايدار براي نوشتن معادالت KVL از اثرات خودالقايي L L 1 و L صرفنظر خواهد شد. I معادالت I 1 و با نوشتن KVL براي حلقههاي )3 4( و )33 4( بهدست ميآيد. 17 = R I R I = R I KVL 1) R I E + R (I I ) = (4-3) 1 KVL ) V1 1 R I R 1(I 0 I ) E KVL ) VT + R I + R (I I ) + E 1 = 0 (4-33) I I I (4-38) پس از حل معادالت )3 4( و )33 4( جريان I بهدست ميآيد و خواهيم داشت: I 1 و حلقههاي (4-39) I = I L = I (4-34) I I مثال 10 4 موتور کمپوند با شنت کوتاه 50 V 4 KW با بازده % 80 و مدار الکتريکي معادل مطابق شکل )39 4( در نظر است. مطلوب است: E الف نيروي محرکه القايي آرميچر mis + core ب تلفات ثابت I = I 1 1 (4-35) I I I 1 1 I = I1 + I (4-36) R I تلفات تحريک سري از )37 4( تلفات تحريک شنت از )38 4( و تلفات آرميچر از رابطه )39 4( بهدست ميآيد. 1 = R I (4-37) R I

36 KVL 1) 41I E = 0 KVL ) I + E = I + 0= R adj R 1 I 1 L R I I L I 0.5Ω 100Ω R 1Ω 140Ω I 1 I L V T =50V I 1 = = 40 [] KVL ) I E 0 مقدار KVL معادالت از يکي در I 1 دادن قرار با 40 KVL ) I + E = 0 1+ E = 0 E 1 = 1[V] ميآيد. بهدست E I I 1[] تلفات ميتوان تلفات کل و مسي تلفات محاسبه با آورد. بهدست را ثابت I = I = 1[] 1 I = I + I = 1+ 0= 19[] I 1 1 = I = 0[] = (R + R )I 1 1 adj 1 1 = R I = = = ( ) 1 = 40[w] 0/ [w] = R I = 1 19 = 361[w] Ρ = core in out Ρ = = 1000 [w] Ρ = mis core core mis 1000 = = 199[w] R 0/ 4 mis L 1 E 4 39 شکل حل: زا و ميآيد بهدست ورودي توان بازده رابطه از تشکيل با سپس ميشود. محاسبه I L جريان توان رابطه ميآيند. بهدست E و جريانها KVL معادالت η = out in 4kw = = = 5 = 5000 η / 0 8 = V I out in [kw] [w] I in L T T L [] 50 in = = = V KVL 1) (R R )I E R (I KVL 1) (R + R )I E + R (I I ) = 0 adj KVL ) V + R I + R (I I ) + E = 0 T 1 و معلوم مقادير کردن جايگزين با KVL و KVL1 معادالت در IL = I = 0[] داشت: KVL 1) ( خواهيم KVL 1) ( )I E + 1(I 0) = KVL ) 50+ 0/ 5( 0) + 1( 0 I ) + E = 0 KVL 1) 41I E 0 را KVL و KVL1 معادالت سادهسازي از پس ميدهيم. قرار دستگاه يک در 1 18

37 تمرين يک موتور کمپوند با شنت بلند R =0/ 4Ω با بازده % 80 و 500 V 40 0KW 4 R 0/ مفروض 1 است. R = 50Ω 1 R = 0/ 1Ω R 0/ R 50 مطلوب است: الف نيروي محرکه القايي آرميچر ب تلفات ثابت يک موتور کمپوند با شنت کوتاه در اتصال به شبکه 00 V جريان 10 دريافت ميکند و با الف نيروي محرکه القايي آرميچر ب بازده در صورتيکه تلفات ثابت 50 W باشد راهاندازي راهاندازي و رفتار موتورهاي کمپوند باشنت بلند و کوتاه مشابه يکديگر است. لذا به منظور تشريح راهاندازي موتور کمپوند باشنت بلند انتخاب شده است. براي راهاندازي موتور کمپوند پس از يادداشت مقادير نامي ولتاژ جريان و سرعت از پالک مشخصات موتور مدار الکتريکي آرميچر و تحريکهاي سري و موازي را مطابق شکل) 40 4( ببنديد. 1 R = 0/ Ω سرعت 100 RM ميگردد. اگر 1 R باشد مطلوب 198 است: R = 0/ 5 Ω R = 198Ω 1 R 0/ 5 I L S I I 1 1 R adj R 1 L 1 R I R V V T L L E شکل 40 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور کمپوند باشنت R adj را در حداقل خود قرار دهيد و مقاومت متغير پس از بستن کليد S ولتاژ منبع متغير را به تدريج زياد نماييد تا ولتمتر V ولتاژ نامي موتور را نشان دهد. در صورتيکه سرعت موتور به سرعت بيباري R adj جريان n o نرسيده بود با افزايش مقاومت متغير تحريک موازي را کاهش دهيد تا سرعت افزايش يابد و به سرعت مورد نظر برسد. بديهي است با افزايش بيش از حد مقاومت يا قطع مدار تحريک موازي موتور کمپوند رفتاري شبيه موتور سري از خود بروز ميدهد. 19

38 جدول )4 4( نتايج آزمايش بارداري موتور کمپوند اضافي 5 1 kw 0 V را نشان ميدهد آزمايش بارداري نحوه انجام آزمايش بارداري موتور کمپوند مطابق توضيحات بخش ميباشد. 0V n [RM] I [] 0/ T load [Nm] جدول 4 4 نتايج آزمايش بارداري موتور کمپوند اضافي الکترومکانيکي موتور کمپوند اضافي در شکل )41 4( نشان داده شده است. نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازاي I معين جدول )4 4( تحت عنوان مشخصه جريان n [RM] شکل 41 4 منحني مشخصه الکترومکانيکي موتور کمپوند اضافي I [] در اين شکل مشاهده ميشود در اثر افزايش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت شده است موتور جريان I را افزايش ميدهد. T load به ازاي نقاط نشاندهنده مقدار هر گشتاور I معين جدول )4 4( در شکل )4 4( جريان تحت عنوان منحني مشخصه الکترومغناطيسي نشان داده شده است. 0

39 T Load [N.m] I [] شکل 4 4 منحني مشخصه الکترومغناطيسي موتور کمپوند اضافي نقاط نشاندهندهي مقدار هر سرعت n به ازاي I در اين شکل مشاهده ميشود که افزايش جريان Tمعين load جدول )4 4( در شکل )43 4( گشتاور باعث افزايش گشتاور موتور شده است تا به گشتاور بار تحت عنوان منحني مشخصه گشتاور سرعت نشان غلبه نمايد. داده شده است. n [RM] شکل 43 4 منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور کمپوند اضافي T Load [N.m] 1

40 M بار گشتاور افزايش ميشود مشاهده شکل اين در ميشود. سرعت کاهش به منجر گسترده صفحه برنامه از استفاده با 4 3 فعاليت Microsof Office مجموعه برنامههاي از Excel رسم را 4 4 جدول به مربوط مشخصههاي منحني نماييد. کاربرد سرعتي تغييرات داراي اضافي کمپوند موتورهاي بيباري از شنت موتور از بيشتر و سري موتور از کمتر ميباشند. کامل بار تا و کمتر سري موتور از اضافي کمپوند موتور گشتاور جايي در کمپوند موتورهاي است. بيشتر شنت موتور از و زياد راهاندازي گشتاور به که ميشوند گرفته بهکار باشند. داشته نياز ثابت تقريبا سرعت چنداني استفاده موارد نقصاني کمپوند موتورهاي که کرد طراحي طوري ميتوان را موتورها اين ندارند. داشته ثابتي تقريبا سرعت بارداري حالت در بتوانند برش ماشين در نقصاني کمپوند موتور از باشند. ميشود. استفاده لولهسازي کارخانجات 4 7 پرسش کردنی کامل پرسشهاي... قطبها فوران کمپوند موتورهاي در 1 است.... و... تحريک سيمپيچي فوران از تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر پيدا ارتباط سري تحريک سيمپيچي با سپس و موازي است.... موتور کند تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر 3... تحريک سيمپيچي با سپس و... است. بلند شنت با کمپوند موتور کند پيدا ارتباط و بلند شنت با کمپوند موتور رفتار و راهاندازي 4 است.... کوتاه تأثير الکترومغناطيسي مشخصه منحني 5 نشان ثابت ولتاژ در را... بر... ميدهد. بر بار گشتاور تأثير... مشخصه منحني 6 ميدهد. نشان ثابت ولتاژ در را سرعت غلط صحيح پرسشهاي تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر 1 پيدا ارتباط موازي تحريک سيمپيچي با سپس و سري است. کوتاه شنت با کمپوند موتور کند غلط صحيح به کوتاه شنت با کمپوند موتور اختصاري عالمت است. زير صورت غلط صحيح حالت در جريان و ولتاژ معادالت نوشتن در 3 صرفنظر خودالقايي اثرات از DC موتورهاي پايدار نميشود. غلط صحيح R adj مقاومت کمپوند موتور راهاندازي لحظه در 4

41 را در حداقل قرار ميدهند. صحيح غلط 5 پس از راهاندازي موتور کمپوند به منظور تنظيم R adj را تغيير ميدهند. سرعت مقاومت صحيح غلط پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري موتور کمپوند با شنت بلند را رسم کنيد. چرا موتور کمپوند نقصاني کاربرد ندارد 3 با توجه به شکل )36 4( طرح ساختماني موتور کمپوند را شرح دهيد. 4 چرا در تحليل موتورهاي DC از اثرات خودالقايي صرفنظر ميشود 5 نحوه راهاندازي موتور کمپوند را شرح دهيد. 6 آيا در موتورهاي کمپوند پديده فرار روي ميدهد چرا 7 نحوه تنظيم سرعت پس از راهاندازي موتور کمپوند را شرح دهيد. 8 نحوه انجام آزمايش بارداري موتور کمپوند را شرح دهيد راهاندازي موتورهاي جريان مستقيم موتورهاي جريان مستقيم در لحظه راهاندازي چندين برابر جريان نامي از منبع تغذيه دريافت ميکنند. جريان راهاندازي زياد مشکالت جدي را ايجاد ميکند از جمله: آسيب رسيدن به سيمپيچي آرميچر کموتاتور و جاروبکها ايجاد افت ولتاژ بسيار شديد در منبع تغذيه آسيب رسيدن به کابلهاي اتصال موتور به منبع تغذيه قطع فيوزهاي موتور ايجاد ضربات شديد مکانيکي به رتور و آسيب رسيدن به محور و ياتاقان علت جريان راهاندازي زياد با توجه به مدار الکتريکي معادل سيمپيچي آرميچر شکل )44 4( قابل توجيه است. 3 I R L V T E شکل 44 4 با توجه به شکل )44 4( جريان آرميچر از رابطه )40 4( بهدست ميآيد. I V E T = (4-40) R E K E نيروي محرکه القايي با رابطه = K ϕ ω تعيين ميشود. در لحظه راهاندازي رتور در حال 0 سکون است و سرعت 0 = ω است و نيروي محرکه القايي E ميشود. E بنابراين رابطه جريان آرميچر در =0 1 V لحظه راهاندازي به صورت رابطه )41 4( در 0 ميآيد. VT 0 I = st (4-41) R V L در جريان 0 L در محاسبه جريان راهاندازي دخالت دارد و باعث کاهش آن ميشود. به دليل پيچيدگي محاسبات از اثر 1. ضريب خودالقايي راهاندازي صرفنظر شده است.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

توربين گازي 150 مگاواتي حين تغييرات بار توسط کيم و همکاران 1 مورد

توربين گازي 150 مگاواتي حين تغييرات بار توسط کيم و همکاران 1 مورد امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 370 تا 363 صفحات 1396 سال 2 شماره 49 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: 10.22060/mej.2016.621 MGT-70 گازي توربين راهاندازي شبيهسازي و مدلسازي 2 عباسي اسحاق 1* اخگري رسول

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

جبرانتوانراکتیووتعادلبار

جبرانتوانراکتیووتعادلبار 1 دانشگاهکردستان دانشكدهفنیومهندسی گروهبرق عنوان: جبرانتوانراکتیووتعادلبار پژوهشگر: سمیرابنفشی استادراهنما: دکترجمالمشتاق-دکتررحمتالهمیرزایی كارشناسي نامه پایان قدرت گرایش برق رشته ارشد اسفندماه 0931 2

Διαβάστε περισσότερα

هدف : مقدمه. θ 1 و است.

هدف : مقدمه. θ 1 و است. هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت آه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس ا نها ميباشد. ا زمايشهاي آشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند رفتار فلزات را در

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد شبیه سازی و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد اردشیر آرش ابراهیم صادقی منصور همتی میثم روشن چشم احمد اصغری ا-دکترای تبديل انرژی 2 -دانشجويی ارشد برق 3- دانشجويی

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده است. كليد واژه:

چكيده است. كليد واژه: 25 مجله علمي - پژوهشي مهندسي مكانيك مجلسي / سال چهارم / شماره اول / پاي يز 1389 هدايت و كنترل يك ربات زيرآبي به روش كنترل فازي 2 1 مهدي قنواتي افشين قنبرزاده hanavatimehdi@yahoo.com دريافت مقاله: 89/04/20

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی 1

دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی 1 فهرست مطالب دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی 1 تهیهکنندگان: زهرا نصیری قیداری محمدرضا ذوالقدری ویرایش 6-1 شهریور ماه 1931 الف فهرست مطالب در اینجا از زحمات کلیه اساتید و دانشجویانی که در تهیه و تدوین این

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3-

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα