فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم"

Transcript

1 فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را از يكديگر تميز دهد. توان راندمان و تلفات در موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و روابط آنها را توضيح دهد. نمودار بخش توان در موتورهاي جريان مستقيم را رسم كند و تجزيه و تحليل نمايد. موتور تحريك مستقل را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور تحريك مستقل را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور تحريك مستقل را از هم تميز دهد. كاربرد موتور تحريك مستقل را توضيح دهد. موتور تحريك شنت را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور شنت را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور شنت را از هم تميز دهد. كاربرد موتور شنت را توضيح دهد. موتور تحريك سري را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور سري را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور سري را از هم تميز دهد. كاربرد موتور سري را توضيح دهد. موتور تحريك كمپوند را تعريف كند و ساختمان داخلي آن را از روي شكل توضيح دهد. مدار الكتريكي معادل موتور كمپوند را رسم كند و آن را تجزيه و تحليل نمايد. منحني مشخصههاي موتور كمپوند را از هم تميز دهد. كاربرد موتور كمپوند را توضيح دهد. 183

2 دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي راهاندازي روشهاي دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي در سرعت كنترل ضرورت دهد. توضيح را سرعت كنترل در موثر عوامل دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي در سرعت كنترل روشهاي دهد. شرح را دياگرام بلوك صورت به سرعت كنترل ساده مدارهاي كند. رسم را آن مدارهاي و دهد شرح را مستقيم جريان موتورهاي گردش جهت تغيير چگونگي دهد. توضيح را مستقيم جريان موتورهاي در ترمز ضرورت دهد. توضيح را آنها و ببرد نام را ترمز روشهاي انواع دهد. پاسخ فصل اين پرسشهاي به نمايد. حل را فصل اين تمرينهاي مقدمه گفته ماشينهايي به 1 مستقيم جريان موتورهاي است مستقيم جريان آنها الكتريكي سيستم كه ميشود ميكنند. تبديل مكانيكي انرژي به را الكتريكي انرژي و تبديل گرما به انرژي از بخشي تبديل اين فرآيند در ميشود برده نام»تلفات«عنوان به آن از كه شد خواهد 4(. 1 )شكل 4 1 شكل است آنها تنوع مستقيم جريان موتورهاي ويژگي ميتوان آنها تحريك مدار در متنوع تركيبهاي با كه آورد. بهدست گوناگوني دور گشتاور مشخصههاي سادگي خاطر به مستقيم جريان موتورهاي هب نياز كه ميروند كار به سيستمهايي در كنترلشان دارند. زياد گشتاور و وسيع محدوده در سرعت كنترل تا ميليوات حد در كم توانهاي در موتورها اين امروزه ميشوند. ساخته مگاوات ده حد در زياد توانهاي كه كم توانهاي با مستقيم جريان موتورهاي و اسباببازيها در ميكنند كار ولت 4 تا ولتاژ با كه وات صد چند تا توانهايي با و استفاده روباتها خانگي لوازم در ميكنند كار ولت 30 تا ولتاژ با موتورهاي از ميشوند. استفاده صنعتي ابزارهاي و كه 10 MW تا زياد توانهاي با مستقيم جريان گشتاور با ولت 800 تا ولت 110 ولتاژ از در ميشوند ساخته Nm تا 0 N.m بين ميشود. استفاده فوالد نورد كارخانجات و قطارها كنترل امكان زياد گشتاور چون مواردي بر عالوه ساختمان مستقيم جريان موتورهاي خوب سرعت هستند. مقاوم لرزش مقابل در و دارند محكم انرژي تبديل فرآيند مستقيم جريان ماشينهاي در جريان الكتريكي ماشين يك يعني است. برگشتپذير مورد ژنراتور يا موتور صورت به ميتواند مستقيم Revesile. Direct Current Motors.1 184

3 شكل و داخلي ساختمان لذا گيرد. قرار بهرهبرداري جريان ژنراتورهاي با مستقيم جريان موتورهاي ظاهري داشت. نخواهد تفاوت مستقيم موتورهاي در تلفات و توان پخش 4 1 مستقيم جريان شكل در مستقيم جريان موتور ساختماني طرح است. شده داده نشان 4( ) جريان ولتاژ منبع به آن و 1 پايانههاي اتصال آرميچر سيمپيچي در I جريان V T ولتاژ به مستقيم را رتور و ميکند ايجاد گشتاور آن در و شده جاري به موتوري حالت مستقيم جريان ماشين لذا ميگرداند. ميگيرد. خود تحت DC منبع توسط نياز مورد الكتريكي توان موتورها در که شد خواهد تامين I L جريان و V T ولتاژ in با را آن و ميشود محسوب وروديتوان عنوان به ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از و داده نشان = V I )4-1) in T L ( ) و آرميچر سيمپيچيهاي در جريان شدن جاري با توان از مقداري ميشوند. گرم سيمپيچيها اين تحريك به تحريك و آرميچر سيمپيچيهاي در كه in ورودي cu با و گويند مسيتلفات را ميشود تبديل گرما سيمپيچي در كه مسي تلفات از بخشي ميدهند. نشان با و گويند آرميچرتلفات را ميباشد آرميچر سيمپيچي در مسي تلفات ديگر بخش ميدهند. نشان با و ناميده تحريكتلفات را آن و است تحريك ورودي توان از ( + ( مسي تلفات ميدهند. نشان I out n 1 1 I»توان را باقيمانده توان شدن كم از بعد و ميكاهد in اين ميدهند. نشان conv با و شده«ناميده تبديل است. شده داده نشان 4( )3 شكل در فرآيند 1 I L 185 conv = in ( + ) in = V T I L cu = شكل V T مستقيم جريان موتور ساختماني طرح 4 شكل صورتيكه در دارد. برجسته قطبهاي استاتور شوند تحريك I جريان توسط قطبها سيمپيچي شد. خواهد توزيع هوايي فاصله در آن از ناشي فوران با و دارد قرار قطبها ميدان درون آرميچر سيمپيچي

4 conv توان الكتريكي است كه به توان تبديل شده conv توان مكانيكي تبديل شده است. توان تبديل شده از رابطه )1 3( نيز قابل محاسبه است. in كه در اثر اصطكاك به گرما از توان مكانيكي ورودي mis تبديل ميشود را»تلفات مكانيكي«گويند و با mis همراه با تلفات نشان ميدهند. تلفات مكانيكي conv ميكاهد و بعد core از توان تبديل شده هسته از كم شدن توان باقيمانده را»توان خروجي«گويند out نشان ميدهند. اين فرآيند در شكل )5 4( و با نشان داده شده است. به اين شكل»نمودار پخش توان«موتورهاي جريان مستقيم گويند. شكل 5 4 نمودار پخش توان در موتورهاي جريان مستقيم مثال 1 4 موتور جريان مستقيم 00 V 10 با تلفات مسي 50 W و هسته 40 W و مكانيكي 60 W مفروض است. مطلوب است: الف توان ورودي ب توان تبديل شده ج توان خروجي حل: با توجه به نمودار پخش توان شكل )4 4( داريم: in conv T L = = 1950[W] conv in =V T I L ( + ) = VI = 00 10= 000[W] = ( + ) in out conv mis core ( ) conv = E I در اين رابطه: VI ]W[ توان تبديل شده. conv ]V[ نيروي محركه القايي آرميچر E ][ جريان آرميچر I با جاري شدن فوران در هسته استاتور و آرميچر و در اثر گردش آرميچر تلفات فوكو و هيسترزيس بهوجود in كه در اثر ميآيد. مقداري از توان الكتريكي ورودي تلفات فوكو و هيسترزيس به گرما تبديل ميشود را core نشان ميدهند.»تلفات هسته«گويند و با conv core از توان تبديل شده تلفات هسته ميكاهد. اين فرآيند در شكل )4 4( نشان داده شده است. conv core in = V T I conv L core cu = + شكل 4 4 با گردش رتور اصطكاك ميان قسمتهاي ساكن و متحرك ايجاد ميشود. بخشي از اين اصطكاك در ياتاقانها و بخش ديگر آن در اثر اصطكاك قسمت متحرك و هواي درون ماشين بهوجود ميآيد. مقداري 186

5 in out = out conv mis core out = = 1850[W] مستقيم جريان موتورهاي کل تلفات 4 را مستقيم جريان موتورهاي تلفات جمع حاصل با ميدهند. نشان Δ با را آن و گويند کلتلفات کل تلفات 4( )4 شکل توان پخش نمودار به توجه با: است برابر كل تلفات = مسي تلفات + هسته تلفات + مكانيكي تلفات نشان 3( )3 رابطه با را آن قبل فصل در که داديم: ( ) Ρ = Ρ + Ρ + + core mis out خروجي توان و in ورودي توان بين تفاوت نشان 3( )4 رابطه با را آن و است Δ کل تلفات داديم. خروجي توان ج( حل: متغير تلفات Ρ= + = 30+ 0= 50W ثابت تلفات = + = = 100 W core mis V I 0 16/ ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از ورودي توان core mis = V I = 0 16/ 5 = 3630[W] in T L ميآيد. بهدست 3( )3 رابطه از کل تلفات Ρ=Ρ +Ρ +Ρ +Ρ core mis Ρ= = 150[W] بهدست 3( )4 رابطه از خروجي نيز توان ميآيد Ρ = out out in in out = Ρ Ρ = = 3480[W] مستقيم جريان موتورهاي بازده 4 3 in ورودي توان مستقيم جريان موتورهاي در ميباشد. مکانيکي out خروجي توان و است الکتريکي راندمان يا»بازده«را ورودي توان به خروجي توان نسبت 3( )5 رابطه از که ميدهند نشان ƞ با را آن و ناميده ميآيد. بهدست η = out in Ρ = Ρ in Ρ out W مطابق core هسته تلفات و mis مکانيکي تلفات»تلفات را شد داده توضيح 3 بخش در که آنچه آرميچر تلفات شامل که مسي تلفات و ناميده ثابت«متغير«گويند.»تلفات را است تحريک تلفات و 0 V مستقيم جريان موتور 1 مثال تلفات و 30 W آرميچر تلفات است. مفروض 16/5 و 60 W هسته تلفات اگر ميباشد. 0 W تحريک است: مطلوب باشد 40 W مکانيکي تلفات متغير تلفات الف( ثابت تلفات ب( 187

6 رابطه از و ميکنند بيان درصد حسب بر را بازده ميشود. محاسبه 3( )6 % out η = 100 in V I [W] 4 KW مستقيم جريان موتور يک 4 3 مثال محاسبه: است مطلوب است. مفروض 0 50 V درصد حسب بر بازده الف تلفات ب حل: ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از ورودي توان in VT I L [W] Ρ = = = W به را آن که است KW حسب بر خروجي توان ميکنيم. تبديل in = = 4000[ W ] out kw 4000 بهدست 3( )6 رابطه از درصد حسب بر بازده ميآيد. مستقيم جريان موتورهاي گشتاور 4 4 از ناشي مستقيم جريان موتورهاي آرميچر گشتاور ميدان در واقع آرميچر سيمپيچي در جريان شدن جاري جريان عبور با است. استاتور قطبهاي مغناطيسي مغناطيسي فوران طرف از I آرميچر سيمپيچي از جريان حامل هاديهاي به φ استاتور قطبهاي ميدان اين ميشود. وارد مغناطيسي نيروي آرميچر سيمپيچي مينمايد ايجاد T آرميچر گشتاور رتور محور حول نيرو ميآيد. بهدست ( )5 رابطه از و T = KϕI گردش به شروع آرميچر سيمپيچي گشتاور ايجاد با آن در و ميکند استاتور قطبهاي مغناطيسي فوران در ϕ الکترومغناطيسي القاي قانون طبق و پديدآمده t القا آرميچر سيمپيچي در E محرکه نيروي فاراده E آرميچر سيمپيچي در القايي محرکه نيروي ميشود. ميآيد. بهدست ( )0 رابطه از E t E = K ϕ ω T E جريان الکتريکي ماشينهاي در ميشود مشاهده زمان هم طور به موتوري و ژنراتوري پديدههاي مستقيم ميگيرند. شکل آرميچر سيمپيچي در ( )0 و ( )5 رابطههاي از K ضريب مقدار )4 ) رابطه ميآيد. بهدست K T E = ϕi = ϕω )4-) E I قابل 4( ) رابطه تناسب از T آرميچر گشتاور % out η = 100 in [ W %η = = % 80 ] 5000 ميآيد. بهدست 3( )4 رابطه از تلفات 5000 Ρ = in out Ρ = = 1000[W] T K I 188

7 حل: سرعت زاويه موتور از رابطه )19 ( بهدست ميآيد. π n 3 / rad ω = = = sec E I از رابطه )3 4( گشتاور آرميچر بهدست ميآيد EI T = = = 597 / 1[ N.m] ω از رابطه )5 4( گشتاور بار بهدست ميآيد. 157 out T load = = = 509/ 5[ N.m] ω 157 E K پرسش 1 4 محاسبه است. رابطه )3 4( EI T = ω )4-3) E بيانگر توان تبديل I در رابطه )3 4( مقدار conv است. با جايگزيني آن رابطه )4 4( شده بهدست خواهد آمد. conv T = ω )4-4) رابطه )4 4( تعريف جديدي براي گشتاور آرميچر ارايه ميدهد. طبق اين تعريف»نسبت توان تبديل شده T conv به سرعت زاويهاي رتور ω گشتاور آرميچر ناميده ميشود.«بر اساس همين تعريف»نسبت توان out به سرعت زاويهاي رتور ω گشتاور بار خروجي T load مينامند«و از رابطه )5 4( بهدست ميآيد. T ω out load = )4-5) conv بزرگتر از توان بديهي است توان تبديل شده out است در نتيجه گشتاور آرميچر نيز بيشتر خروجي از گشتاور بار خواهد شد. مثال 4 4 موتور جريان مستقيم 80 KW 800 V و سرعت 1500 RM مفروض است. اگر در اين سرعت نيروي محرکه القايي آرميچر 750 V و جريان آرميچر 15 باشد مطلوب است: T الف گشتاور آرميچر T load ب گشتاور بار پرسشهاي کامل کردني 1 فرآيند تبديل انرژي الکتريکي به انرژي مکانيکي توسط... صورت ميگيرد. مقداري از توان که در اثر... در... تبديل به... ميشود را تلفات مکانيکي گويند. 3 نسبت توان... به سرعت... را گشتاور آرميچر نامند. 4 نسبت توان... به سرعت... را گشتاور بار نامند. 189

8 6 تلفات در موتورهاي جريان مستقيم را تعريف کنيد. 7 به چه دليل به تلفات مسي تلفات متغير گويند تمرين موتور جريان مستقيم 00 V 1 kw با توان تبديل شده 1100 W و تلفات مسي 50 W مفروض است. مطلوب است: الف تلفات مکانيکي و هسته روي هم ب توان ورودي موتور پ جريان موتور موتور جريان مستقيم 500 V 10 kw با تلفات ثابت 700 W و متغير 800 W مفروض است. مطلوب است: الف تلفات کل ب توان ورودي پ توان تبديل شده 3 يک موتور جريان مستقيم 50 V 10 H با بازده % 74/5 مفروض است. مطلوب است: الف توان ورودي ب جريان موتور 4 يک موتور جريان مستقيم 45 kw باري را با گشتاور 430 N.m به گردش درآورده است. سرعت رتور را برحسب RM بهدست آوريد. 5 يک موتور جريان مستقيم 90 kw با تلفات ثابت /5 kw باري را با سرعت 100 RM ميگرداند. مطلوب است: 5 نمودار پخش توان موتور جريان مستقيم شکل زير را تکميل کنيد in = پرسشهاي صحيح غلط 1 حاصل جمع تلفات مکانيکي و تلفات تحريک و تلفات آرميچر را تلفات کل گويند. صحيح غلط تلفات مکانيکي و تلفات هسته را تلفات متغير گويند. صحيح غلط پرسشهاي تشريحي 1 مفهوم توان تبديل شده در موتورهاي جريان مستقيم را شرح دهيد. تلفات آرميچر را شرح دهيد. 3 ويژگيهاي موتورهاي جريان مستقيم را بنويسيد. 4 تلفات متغير در موتورهاي جريان مستقيم کدامند 5 علت پيدايش حالت موتوري و ژنراتوري در ماشينهاي جريان مستقيم را شرح دهيد 190

9 اتصاالت دادن نشان براي اختصاري عالمت از استفاده مستقيم جريان موتورهاي در الکتريکي ميشود. به مستقيم جريان موتورهاي الکتريکي تحليل جريان ولتاژ الکتريکي کميتهاي محاسبه منظور امکانپذير معادل الکتريکي مدار از استفاده با توان و يک تحريک سيمپيچي معادل الکتريکي مدار است. نشان 4( )7 شکل در که ميباشد سري RL مدار است. شده داده 191 بار گشتاور الف آرميچر گشتاور ب موتورهاي در گسستگي مهار پديده 4 5 مستقيم جريان اثر در مستقيم جريان موتورهاي سرعت افزايش» 1»مهارگسستگي را قطبها مغناطيسي فوران کاهش گويند. بهدست رابطه از آرميچر القايي محرکه نيروي 4( )6 رابطه از سرعت رابطه اين اساس بر ميآيد. ميشود. تعيين الکتريکي مدار و اختصاري عالمت 4 6 مستقيم جريان موتورهاي معادل شکل مستقيم جريان موتور ساختماني طرح يکي ميدهد. نشان را يکديگر از مجزا قسمت دو 4( ) سيمپيچي ديگري و استاتور روي بر تحريک سيمپيچي اين اختصاري عالمت ميباشد. رتور روي بر آرميچر به است. شده داده نشان 4( )6 شکل در قسمت دو زا سادهاي نمايش ميتوان اختصاري عالمتهاي کمک کرد. ارايه مستقيم جريان موتورهاي 1 1 M آرميچر اختصاري عالمت الف 4 6 شکل تحريک اختصاري عالمت ب E ω = K ϕ )4-6) T K I رابطه از مستقيم جريان موتورهاي آرميچر گشتاور ميآيد. بهدست ( )5 T = K ϕ I n n جريان تحريک مدار مقاومت افزايش اثر در اگر مغناطيسي فوران يابد کاهش I تحريک سيمپيچي گشتاور ( )5 رابطه طبق و ميشود کم φ قطبها بار موتور اگر صورت اين در مييابد. کاهش آرميچر سيمپيچي جريان و ميايستد حرکت از باشد داشته رسيد. خواهد آسيب آن به و مييابد افزايش آرميچر طبق فوران کاهش باشد بار بدون موتور صورتيکه در مهار و ميشود سرعت افزايش به منجر 4( )6 رابطه ميرسد آسيب ياتاقانها به و شد خواهد گسسته آرميچر سيمپيچي به جريان افزايش اثر در همچنين ميرسد. آسيب Run awav.1

10 I R L 1 تحريک سيمپيچي معادل الکتريکي مدار 4 7 شکل شکل: اين در تحريک سيمپيچي اهمي مقاومت معادل R تحريک سيمپيچي القايي خود ضريب L تحريک سيمپيچي جريان I شکل در آرميچر سيمپيچي معادل الکتريکي مدار است. شده داده نشان 4( )8 R L E I V آرميچر سيمپيچي معادل الکتريکي مدار 4 8 شکل شکل: اين در سيمپيچي در القايي محرکه نيروي معادل E ]V[ آرميچر ]Ω[ آرميچر سيمپيچي اهمي مقاومت معادل R ][ آرميچر سيمپيچي جريان I ]V[ آرميچر سر دو ولتاژ V آرميچر سيمپيچي القايي خود ضريب L مستقيم جريان موتورهاي مشخصات 4 7 سازنده کارخانه توسط مستقيم جريان موتورهاي نتايجي گرفت. خواهند قرار متعددي آزمايشهاي مورد»مشخصات عنوان به ميآيد بهدست آزمايشها اين از که مشخصات اين شد. خواهند ارايه مستقيم«جريان موتور ميشوند. تقسيم گروه سه به روي بر که است مشخصاتي شامل اول گروه 1»مقادير را مشخصات اين ميشود. ثبت ماشين پالک از تجاوز موتور از استفاده هنگام به مينامند. نامي«به آسيب و جدي مشکالت بروز باعث نامي مقادير نآ مکانيکي قسمتهاي و ماشين سيمپيچيهاي شد. خواهد از پس که است مشخصاتي شامل دوم گروه مشخصهمنحني عنوان به و ميشوند ترسيم تنظيم مشخصات منحني اين ميآيند. در سند صورت به از: عبارتند الکترومکانيکي مشخصه منحني تغييرات تأثير الکترومکانيکي مشخصه منحني I آرميچر سيمپيچي جريان بر n رتور گردش سرعت ميدهد. نشان ثابت V T ولتاژ در را الکترومغناطيسي مشخصه منحني تغييرات تأثير الکترومغناطيسي مشخصه منحني در را I آرميچر سيمپيچي جريان بر T load بار گشتاور ميدهد. نشان V T ثابت ولتاژ سرعت گشتاور مشخصه منحني تغييرات تأثير سرعت گشتاور مشخصه منحني ولتاژ در را n رتور گردش سرعت بر T load بار گشتاور ميدهد. نشان ثابت V T 19

11 ميآيد. n n n %S R = 100 n %S R = 100= % 4 / از رابطه )19 ( سرعت زاويهاي بهدست ميآيد. π n 3 / rad ω = = = 150 / sec 10 از رابطه )5 4( گشتاور بار بهدست ميآيد Ρ 10 ω 150/ 7 KVL 1) V R I R I 0 3 out T load = = = 13 / 6 N.m [ ] پرسش 4 پرسشهاي کامل کردني 1 منحني مشخصه الکترومکانيکي تأثير تغييرات... بر... را نشان ميدهد. هرچه درصد تنظيم سرعت... باشد سرعت رتور از پايداري... برخوردار است. پرسشهاي صحيح غلط 1 منحني مشخصه گشتاور سرعت تأثير گشتاور بار بر سرعت گردش رتور را نشان ميدهد. صحيح غلط هرچه درصد تنظيم سرعت بيشتر باشد سرعت گروه سوم شامل مشخصاتي است که از تجزيه و تحليل اطالعات مشخصات گروه اول و دوم بهدست آمده و محاسبه ميشوند. يکي از اين مشخصات کميت»تنظيم سرعت S«1 R است که تغييرات سرعت نسبت به سرعت بارداري را نشان ميدهد و از رابطه )7 4( بهدست ميآيد. n n SR = )4-7) n n n تنظيم سرعت را به صورت درصد بيان ميکنند و از رابطه )8 4( محاسبه ميشود. n n n %S R = 100 )4-8) n که در اين رابطه: S R تنظيم سرعت n o سرعت بيباري رتور n سرعت بارداري رتور هرچه درصد تنظيم سرعت کمتر باشد در اثر افزايش گشتاور بار سرعت رتور کمتر کاهش مييابد. بنابراين سرعت رتور از پايداري بيشتري برخودار است. مثال 5 4 يک موتور جريان مستقيم KW در بيباري با سرعت 1500 RM و در بار کامل با سرعت 1440 RM ميگردد. مطلوب است: الف درصد تنظيم سرعت ب گشتاور بار حل: درصد تنظيم سرعت از رابطه )8 4( بهدست Speed Regulation.1

12 رتور از پايداري بيشتري برخوردار است. صحيح غلط پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري سيمپيچي تحريک و آرميچر موتور جريان مستقيم را رسم کنيد. کاربرد آن را بنويسيد. مدار الکتريکي معادل موتور جريان مستقيم را رسم کنيد هر يک از عناصر آن را شرح دهيد. 3 مقادير نامي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف نماييد. 4 منحني مشخصه الکترومغناطيسي را تعريف کنيد. 5 درصد تنظيم سرعت را تعريف کنيد و رابطه آن را بنويسيد. 3 3 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک شنت 4 4 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک سري 5 5 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک کمپوند 9 4 موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم MDC يک موتور DC است که قطبهاي آن از آهنرباي دايم ساخته شده است. اين موتورها با حجم کوچک و توان کم داراي گشتاور مناسبي هستند و بسيار استفاده ميشوند. در شکل )9 4( موتور جريان مستقيم با آهنرباي دايم نشان داه شده است. تمرين 4 1 گشتاور خروجي يک موتور جريان مستقيم 30 KW در بار کامل 10 Nm است. اگر درصد تنظيم سرعت % 4 باشد سرعت آن در بيباري چقدر است 8 4 طبقهبندي موتورهاي جريان مستقيم موتورهاي جريان مستقيم با توجه به نوع تحريک و نحوه تامين تغذيه تحريک به صورت زير تقسيمبندي ميشوند. 1 1 موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم MDC موتورهاي جريان مستقيم با تحريک مستقل شکل 9 4 موتور جريان مستقيم با آهنرباي دايم موتورهاي جريان مستقيم با آهنرباي دايم داراي قطبهاي صاف هستند. شکل )10 4( طرح ساختماني موتور DC با آهنرباي دايم را نشان ميدهد. Shunt ield.3 Separatly Excited. ermanent Magnet DC Motor.1 Compounded ield.5 Series ield.4 194

13 )طوق( بيروني پوسته دايم آهنرباي کار به مسواکها در همچنين و شيشه باالبر و پايين و کوچک موتور به نياز که جاهايي در کلي بهطور ميروند. شد. خواهند پيشنهاد موتورها اين باشد ارزانقيمت و دايم آهنرباي با مستقيم جريان موتور ميليونها ساالنه ميشوند. استفاده و توليد دنيا در 4 3 پرسش کردني کامل پرسشهاي دايم آهنرباي دايم آهنرباي با DC موتور ساختماني طرح 4 10 شکل يا آلومينيمي آلياژ جنس از طوقه يا بيروني پوسته قطبها همان که دايم آهنرباهاي و است ديگر فلزاتي ماشينهاي ديگر مانند نيز رتور ميدارد. نگه را هستند يک شامل و دارد سيمپيچي براي شيارهايي DC است. جاروبک چند و کموتاتور جاي به MDC دايم آهنرباي با DC موتورهاي و هستند دايم آهنرباي داراي تحريک سيمپيچي خارجي تحريک به نياز عدم دارند. سادهتري ساختمان نيز تحريک تلفات نبود و مغناطيسي ميدان توليد براي تضعيف ديگر طرف از ميآيد. شمار به آنها مزاياي از عکسالعمل اثر در دايم آهنرباهاي مغناطيس ميدان از قطبها مغناطيسي ميدان بر کنترل عدم و آرميچر است. دايم آهنرباي با DC موتورهاي معايب کاربرد و اسباببازيها در دايم آهنرباي با DC موتورهاي شيشهشوي پمپ و پاکن برف موتور عنوان به خودروها در توان و... حجم با MDC موتورهاي 1 هستند.... گشتاور داراي... داراي... آهنرباي با MDC موتورهاي هستند.... قطبهاي غلط صحيح پرسشهاي جنس از بيروني پوسته MDC موتورهاي در 1 است. دايم آهنرباي غلط صحيح تشريحي پرسشهاي طبقهبندي چگونه مستقيم جريان موتورهاي 1 ميشوند ببريد. نام را مستقيم جريان موتورهاي انواع آهنرباي با مستقيم جريان موتورهاي ساختمان 3 دهيد. شرح را دايم را MDC موتورهاي در پوسته وظيفه 4 بنويسيد. با مستقيم جريان موتورهاي معايب و مزايا 5 بنويسيد. را دايم آهنرباي بنويسيد. را MDC موتورهاي کاربرد 6 195

14 1 M موتورهاي جريان مستقيم با تحريک مستقل موتورهاي جريان مستقيم با تحريک مستقل را»موتور تحريک جداگانه«نيز ميگويند. در موتور تحريک مستقل ارتباط الکتريکي بين مدار آرميچر با مدار تحريک وجود ندارد. عالمت اختصاري موتور تحريک مستقل در شکل )11 4( نشان داده شده است. شکل 11 4 عالمت اختصاري موتور تحريک مستقل طرح ساختماني موتور تحريک مستقل در شکل )1 4( نشان داده شده است. 1 1 S 1 1 R adj I V I L V S V T شکل 1 4 طرح ساختماني موتور تحريک مستقل 196

15 197 جريان براي زياد دور تعداد با تحريک سيمپيچي سيمپيچي است. شده پيچيده قطبها دور به کم براي ميشود. تغذيه V ولتاژ منبع توسط تحريک سري متغير مقاومت از تحريک جريان تنظيم و تغيير مقاومت اين است. شده استفاده تحريک سيمپيچي با و مينامند تحريک«جريان تنظيمکننده»مقاومت را مدار کردن وصل و قطع براي ميدهند. نشان R adj با از آن جريان اندازهگيري براي و S 1 کليد از تحريک توسط آرميچر مدار است. شده استفاده 1 آمپرمتر از آن وصل و قطع براي و ميشود تغذيه V T ولتاژ منبع ولتمتر از آن جريان و ولتاژ اندازهگيري براي و S کليد است. شده استفاده آمپرمتر و V معادل الکتريکي مدار در مستقل تحريک موتور معادل الکتريکي مدار است. شده داده نشان 4( )13 شکل V I I L I R adj R I 1 I R L V T L E مستقل تحريک موتور معادل الکتريکي مدار 4 13 شکل و 3 4 بخش توضيحات به توجه با مدار اين است. آمده بهدست 4( )1 شکل ساختماني طرح يا حلقه روش با را آرميچر و تحريک الکتريکي مدار تحليل در معموال کرد. تحليل ميتوان ديگر روشهاي عکسالعمل مغناطيسي اثرات معادل الکتريکي مدار در محاسبات پيچيدگي دليل به کموتاسيون و آرميچر اثرات اندازهگيري متداول روش نميشوند. گرفته نظر موتور مشخصههاي منحني از استفاده مغناطيسي است. مدار و I تحريک مدار جريان پايدار حالت در براي لذا ندارند. فرکانس و است DC نوع از I آرميچر L القايي خود اثرات از ولتاژ و جريان معادالت نوشتن شد. خواهد صرفنظر L و تحريک سيمپيچي معادل الکتريکي مدار براي مدار براي و ساعت عقربههاي حرکت جهت در I 1 حلقه خالف در I حلقه آرميچر سيمپيچي معادل الکتريکي است. شده انتخاب ساعت عقربههاي حرکت جهت معادالت I و I 1 حلقههاي براي KVL نوشتن با ميآيد. بهدست 4( )10 و 4( )9 ω 150/ 7 KVL 1) V + R I + R I = 0 (4-9) adj 1 1 KVL 1) V R I E KVL ) V + R I + E = 0 (4-10) T محل از I حلقه جريان و I محل از I 1 حلقه جريان 4( )11 روابط بنابراين ميگذرد. I L و I جريانهاي نوشت. ميتوان را 4( )1 و I = I 1 (4-11) I I I I = I = I 1 L (4-1) (R R )I از آرميچر تلفات و 4( )13 رابطه از تحريک تلفات ميآيد. بهدست 4( )14 رابطه (R R adj)i Ρ = + R I (4-13)

16 = R I (4-14) KVL 1) V R I R I 0 مثال 6 4 موتور جريان مستقيم با تحريک مستقل 00 ولتي 10 آمپري با مدار الکتريکي معادل مطابق شکل )14 4( در نظر است. مطلوب است: I الف( جريان مدار تحريک E ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ( تلفات تحريک و آرميچر I I L =10 I R adj 10Ω R 0.1Ω V =00V R L 80Ω L E V T =00V شکل 14 4 حل: I 1 را در جهت حرکت براي مدار تحريک حلقه عقربههاي ساعت انتخاب ميکنيم و KVL مينويسيم تا جريان تحريک بهدست آيد. I را در خالف جهت براي مدار آرميچر حلقه حرکت عقربههاي ساعت انتخاب ميکنيم و KVL مينويسيم. KVL ) VT + R I + E = 0 I I I 10 I و در جهت آن ميگذرد I از محل حلقه بنابراين خواهيم داشت: 0 I = IL = I = 10[ ] KVL ) 00 0/ 1( 10) E 0 I در رابطه KVL خواهيم داشت: با جايگزيني 10 KVL ) 00+ 0/ 1( 10) + E = 0 E = 199 V [ ] (R R )I I تلفات تحريک و آرميچر I و پس از محاسبه (R R adj)i Ρ = + Ρ = ( ) 0/ 5 = 100 [W] = R I = 0/ 1 10 = 10[W] بهدست ميآيد. V 00V, I 0/ 5, V 00V تمرين يک موتور جريان مستقيم با تحريک مستقل 50 V 4 KW با بازده % 80 و مقاومت سيمپيچي آرميچر 0/5Ω مفروض است. مطلوب است: الف جريان موتور ب توان الکترو مغناطيسي يک موتور جريان مستقيم با تحريک مستقل با KVL 1) V + R I + R I = I + 80I = I = 0 400I = adj I 1 = = 0 / 5 [] 400 I I 0/ I ميگذرد. I 1 از محل حلقه I = I = 0/ 5 1 [ ] KVL ) V R I E 0 198

17 مشخصات زير مفروض است: V = 00V, I = 0/ 5, V = 00V T E = 190V, R = 0/ 5Ω KCL) I I I 0 مطلوب است: الف مقاومت مدار تحريک ب جريان موتور ج اگر تلفات ثابت 00 W باشد بازده موتور چند درصد است 10 4 راهاندازي براي راهاندازي موتور تحريک مستقل قبل از هر کاري ابتدا مقادير نامي شامل ولتاژ جريان جريان تحريک و سرعت را از پالک مشخصات موتور يادداشت کنيد. مطابق شکل )15 4( مدار آرميچر را از طريق و ولتمتر V به منبع ولتاژ متغير و مدار آمپرمتر 1 R adj و آمپرمتر تحريک را از طريق مقاومت متغير V وصل کنيد. به منبع ولتاژ S 1 1 I I I L S R adj R V R L V V T L E شکل 15 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور تحريک مستقل R adj را در حداقل خود قرار دهيد تا با مقاومت متغير S 1 مدار تحريک با حداکثر جريان بيشترين بستن کليد S ولتاژ منبع فوران را توليد کند. اکنون با بستن کليد متغير را از صفر به تدريج زياد نماييد تا ولتمتر V ولتاژ نامي موتور را نشان دهد. در صورتيکه سرعت موتور به n o نرسيده بود با افزايش مقاومت متغير سرعت بيباري R adj جريان تحريک را کاهش دهيد تا سرعت افزايش بيابد و به سرعت موردنظر برسد. بديهي است افزايش بيش از حد مقاومت مدار تحريک يا قطع مدار تحريک مطابق آنچه که در بخش 5 4 توضيح داده شد باعث بروز مشکالتي خواهد شد آزمايش بارداري منحني مشخصههاي الکترومکانيکي الکترومغناطيسي و گشتاور سرعت از آزمايش بارداري بهدست ميآيد. براي انجام آزمايش بارداري پس از راهاندازي موتور V T گشتاور بار را ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور طي چند مرحله افزايش دهيد و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جريان آرميچر را توسط آمپرمتر و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج 1 اندازهگيري و نتايج را در جدولي يادداشت نماييد. مراحل آزمايش را تا رسيدن جريان آرميچر به مقدار نامي ادامه دهيد. سپس روي يک دستگاه مختصات که محور افقي I و محور عمودي آن سرعت رتور آن جريان آرميچر n است نقاط نشان دهنده n به ازاي جريان آرميچر I معيني را مشخص کنيد تا»منحني مشخصه الکترومکانيکي«بهدست آيد. اکنون بر روي دستگاه مختصات ديگري که محور افقي آن جريان آرميچر T load است نقاط و محور عمودي آن گشتاور بار I معيني را T load به ازاي جريان آرميچر نشاندهنده مشخص کنيد تا»منحني مشخصه الکترومغناطيسي«199 Torque Meter.1

18 بهدست ميآيد. جدول )1 4( نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک مستقل 5 1 KW 0 V را نشان ميدهد. بهدست آيد. اگر نقاط نشاندهنده سرعت n به ازاي T load معيني را بر روي دستگاه مختصاتي که گشتاور T load و محور عمودي آن سرعت محور افقي آن گشتاور n باشد نشان دهيم»منحني مشخصه گشتاور سرعت«0V n[rm] I [] 0/ T load [Nm] 0 3 4/5 6 7/5 جدول 1 4 نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک مستقل نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازاي جريان I معين جدول )1 4( در شکل )16 4( تحت عنوان مشخصه الکترومکانيکي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومکانيکي مشاهده ميشود در اثر افزايش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت رتور شده است جريان آرميچر افزايش یافته است. n [RM] I [] 00 T load به ازاي نقاط نشاندهندۀ مقدار هر گشتاور I معين جدول )1 4 ( در شکل )17 4( تحت عنوان مشخصه الکترومغناطيسي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطيسي مشاهده ميشود در اثر شکل 16 4 منحني مشخصه الکترومکانيکي موتور تحريک مستقل T load موتور تحريک مستقل سعي افزايش گشتاور بار ميکند سرعت خود را ثابت نگه دارد اما جريان آرميچر I را افزايش ميدهد.

19 T Load [N.m] I [] شکل 4-17 منحني مشخصه الکترومغناطیسی موتور تحريک مستقل است. در مشخصه گشتاور سرعت مشاهده ميشود در نقاط نشان دهندۀ مقدار هر سرعت n به ازاي T load سرعت رتور اندکي کاهش اثر افزايش گشتاور بار T load معين جدول )4-1( در شکل )4-18( گشتاور مييابد. تحت عنوان مشخصه گشتاور سرعت نشان داده شده n [RM] شکل 4-18 منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور تحريک مستقل T Load [N.m] 01

20 صفحه برنامه از استفاده با فعاليت Microsoft مجموعه برنامههاي از Excel گسترده )4-1( جدول به مربوط مشخصههاي منحني Office نماييد. رسم را کاربرد داراي مستقل تحريک با مستقيم جريان موتورهاي و ميباشند کامل بار تا بيباري از ثابت تقريبا سرعت گشتاور افزايش با موتورها اين ميباشد. کم آن گشتاور نگه ثابت تقريبا را خود سرعت نامي بار محدوده در بار موتورهاي ميدهند. افزايش را خود جريان و ميدارند وسيع بازه داراي مستقل تحريک با مستقيم جريان به و ميباشند نامي سرعت تا صفر از سرعت کنترل داشت. کنترل تحت را آنها سرعت ميتوان خوبي بهکار جاهايي در مستقل تحريک موتورهاي بنابراين سرعت کنترل و ثابت سرعت به نياز که ميشوند گرفته باشد. وسيعی بازه در 4-4 پرسش کردني کامل پرسشهاي تحريک موتور بارداري آزمايش انجام از هدف 1- است.... و... بر... افزايش تأثير مستقل مستقل تحريک موتور بار گشتاور افزايش با - مييابد.... آرميچر جريان مستقل تحريک موتور بار گشتاور افزايش با مييابد. کاهش آرميچر جريان غلط صحيح تشريحي پرسشهاي رسم را مستقل تحريک موتور اختصاري عالمت 1 دهيد. شرح را آن اجزاي و کنيد بنويسيد. را معادل الکتريکي مدار کاربرد را مستقل تحريک موتور معادل الکتريکي مدار 3 دهيد. شرح را آن اجزاي و کنيد رسم بايد چه مستقل تحريک موتور راهاندازي از قبل 4 کرد شرح را مستقل تحريک موتور راهاندازي نحوه 5 دهيد. تحريک موتور بارداري آزمايش انجام نحوه 6 بنويسيد. را مستقل بنويسيد. را مستقل تحريک موتورهاي کاربرد 7 شرح را مستقل تحريک موتور ويژگيهاي 8 دهيد. چه R adj متغير مقاومت حد از بيش افزايش 9 ميکند ايجاد مشکلي غلط صحيح پرسشهاي ولتاژ در مستقل تحريک موتور بارداري آزمايش 1 شد. خواهد انجام ثابت غلط صحيح 0

21 M شکل 19 4 عالمت اختصاري موتور شنت 11 4 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک شنت موتورهاي جريان مستقيم با تحريک شنت را به اختصار»موتور شنت«گويند. در موتور شنت مدار تحريک با مدار آرميچر به صورت موازي ارتباط پيدا ميکند. عالمت اختصاري موتور شنت در شکل )19 4( نشان داده شده است. طرح ساختماني موتور شنت در شکل )0 4( نشان داده شده است. 1 1 I R adj 1 I I L V S V T شکل 0 4 طرح ساختماني موتور شنت 03

22 سيمپيچي تحريک با تعداد دور زياد براي جريان کم به دور قطبها پيچيده شده است. سيمپيچي تحريک با سيمپيچي آرميچر به صورت موازي ارتباط داده شده است. براي تغيير و تنظيم جريان تحريک مقاومت R adj در مدار تحريک قرار تنظيمکننده جريان تحريک داده شده است و براي اندازهگيري جريانهاي تحريک و براي اندازهگيري 1 و و آرميچر از آمپرمترهاي V T از ولتمتر V استفاده شده است. ولتاژ مدار الکتريکي معادل مدار الکتريکي معادل موتور شنت با توجه به طرح ساختماني شکل )0 4( در شکل )1 4( نشان داده شده است. I I L R adj I R R L L E V T شکل 1 4 مدار الکتريکي معادل موتور شنت مدار الکتريکي معادل موتور شنت را با روش پتانسيل گره يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. معموال در تحليل مدار الکتريکي معادل اثرات مغناطيسي عکسالعمل آرميچر و کموتاسيون به دليل پيچيدگي محاسبات در نظر گرفته نميشود. روش متداول اندازهگيري اثرات مغناطيسي استفاده از منحني مشخصههاي موتور است. جريان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا براي نوشتن معادالت جريان و ولتاژ L صرفنظر خواهد شد. L و از اثرات خودالقايي با نوشتن KCL براي گره مدار تحريک و آرميچر معادله )15 4( بهدست ميآيد. E 190V, R 0/ 5 KCL) I + I + I = 0 (4-15) L V I I و با بهکار بردن قانون اهم مقادير جريانهاي بهدست خواهد آمد. 0 I VT = R + R adj (4-16) V E E جاري V T به سوي I از سمت جريان آرميچر V T ميباشد و خواهيم داشت: است. پس > E I V E T = (4-17) R V I I L بهدست ميآيد. in جريان = VT I L از رابطه I L in = V T (4-18) (R R )I تلفات تحريک از رابطه )13 4( و تلفات آرميچر از رابطه )14 4( همچنان قابل محاسبه است. = + adj (R R )I = R I V 00 مثال 7 4 موتور شنت V آمپري با مدار الکتريکي معادل مطابق شکل ) 4( در نظر است. مطلوب است: I الف( جريان مدار تحريک 04

23 E ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ(تلفات تحريک و آرميچر I I L =10 R adj 10Ω I R 0.1Ω R 80Ω L V T =00V L E شکل 4 I حل: با قانون اهم جريان تحريک بهدست ميآيد. V 00 =0/ 5 [] T = = R R adj با نوشتن KCL براي گره مدار تحريک و آرميچر جریان آرمیچر بهدست خواهد آمد. KCL) I + I + I = I + 1= 0 I = 9[] L V E با نوشتن جريان آرميچر نيروي محرکه القايي 9 آرميچر بهدست ميآيد. اکنون تلفات تحريک و آرميچر بهدست ميآيد. = + adj (R R )I = ( ) 1 = 400[W] R 80 I = R I = 0/ 1 9 = 8 / 1[W] R R 50 تمرين يک موتور شنت 50 V 4 KW با 8 1 بازده 1% 980 و 0 مقاومت آرميچر 0/5Ω و تحريک R مفروض است. مطلوب است: + Radj = 50Ω KVL) جريان موتور V الف( R I ب( توان الکترومغناطيسي پ( تلفات ثابت يک موتور شنت در اتصال به شبکه 0 ولتي جريان 10 آمپر دريافت ميکند و با سرعت 100 RM ميگردد. در صورتيکه مقاومت مدار آرميچر 0/Ω و مدار تحريک 440Ω باشد مطلوب است: الف( جريان مدار آرميچر ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ( بازده در صورتيکه تلفات ثابت 150 W باشد راهاندازي براي راهاندازي موتور شنت پس از يادداشت مقادير نامي ولتاژ جريان و سرعت از پالک مشخصات موتور مدار الکتريکي آرميچر و تحريک را مطابق شکل )3 4( ببنديد. 05 I VT E = R 00 E 9 = 0/ 1 9 0/ 1= 00 E E = / 1= 00/ 9[V] (R R )I

24 باعث ميشود موتور شنت رفتاري شبيه به رفتار موتور مستقل از خود داشته باشد و منحني مشخصههاي آنها I I I L S يکسان باشد کاربرد 1 R adj R R L V V T L E شکل 3 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور شنت R adj را در حداقل خود قرار دهيد و مقاومت متغير پس از بستن کليد S ولتاژ منبع متغير را به آرامی زياد نماييد تا ولتمتر V ولتاژ نامي موتور را نشان دهد. در n o نرسيده صورتيکه سرعت موتور به سرعت بيباري R adj جريان تحريک را کاهش بود با افزايش مقاومت دهيد تا سرعت افزايش يابد و به سرعت موردنظر برسد. بديهي است افزايش بيش از حد مقاومت مدار تحريک يا قطع مدار تحريک مطابق آنچه که در بخش 5 4 توضيح داده شد باعث بروز مشکالتي خواهد شد آزمايش بارداري نحوه انجام آزمايش بارداري و نتايج حاصل از آن در موتورهاي شنت دقيقا شبيه به موتور تحريک مستقل ميباشد. بنابراين مشخصههاي الکترومکانيکي شکل )15 4( الکترومغناطيسي شکل )16 4( و گشتاور سرعت شکل )17 4( موتور تحريک مستقل براي موتور تحريک موازي نيز صادق است. در واقع در موتور تحريک مستقل از دو منبع براي تغذيه مدار آرميچر و تحريک استفاده ميشود در حاليکه در موتور شنت از يک منبع براي تغذيه مدار آرميچر و تحريک استفاده شده است. از آنجاييکه در هر دو موتور جريان آرميچر I ارتباطی با يکديگر پيدا نميکنند I و جريان تحريک منحني مشخصههاي موتور شنت مشابه موتورهاي تحريک مستقل ميباشد. لذا کاربرد و ويژگيهايی که در بخش براي موتور تحريک مستقل ارايه شد براي موتور شنت نيز صدق ميکند. پرسش 5 4 پرسشهاي کامل کردني 1 در موتور... مدار... با مدار... به صورت موازي ارتباط پيدا ميکند. R adj را به هنگام راهاندازي موتور شنت مقاومت در... قرار ميدهند. 3 افزايش بيش از حد مقاومت مدار... يا قطع مدار... باعث مهار گسستگي ميشود. پرسشهاي صحيح غلط 1 براي تحليل مدار الکتريکي معادل شنت در L را در نظر L و حالت پايدار اثرات خود القايي ميگيرند. صحيح غلط پس از راهاندازي براي تنظيم سرعت مقاومت R adj را تغيير ميدهند. صحيح غلط R adj در موتور شنت 3 افزايش بيش از حد مقاومت 06

25 مجاز است. صحيح غلط )4 4( نشان داده شده است. M شکل 4 4 عالمت اختصاري موتور سري پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري موتور شنت را رسم کنيد و اجزاي آن را شرح دهيد. مدار الکتريکي معادل موتور شنت را رسم کنيد. اجزاي آن را شرح دهيد. 3 قبل از راهاندازي موتور شنت چه بايد کرد 4 نحوه راهاندازي موتور شنت را شرح دهيد. 5 اگر پس از راهاندازي بخواهيم سرعت موتور شنت را افزايش دهيم چه بايد کرد 6 چرا رفتار موتورهاي شنت و مستقل مشابه يکديگر است 7 کاربرد موتورهاي شنت را بنويسيد. 8 قطع مدار تحريک چه مشکالتي براي موتور شنت ايجاد ميکند 9 چرا نميتوان مقاومت مدار تحريک موتور شنت را بيش از حد زياد کرد 10 نحوۀ انجام آزمايش بارداري موتور شنت را شرح دهيد. 1 4 موتورهاي جريان مستقيم با تحريک سري موتورهاي جريان مستقيم با تحريک سري را به اختصار»موتور سري«گويند. در موتور سري مدار تحريک با مدار آرميچر به صورت سري ارتباط پيدا ميکند. عالمت اختصاري موتور سري در شکل طرح ساختماني موتور سري در شکل )5 4( نشان داده شده است. 1 1 شکل 5 4 طرح ساختماني موتور سري I L S V V T سيمپيچي تحريک با تعداد دور کم براي جريان زياد به دور قطبها پيچيده شده است. سيمپيچي تحريک با سيمپيچي آرميچر به صورت سري ارتباط داده شده 07

26 I = I = I = I L T (4-0) V R I R I E 0 I 1 در I L جايگزين با توجه به رابطه )0 4( جريان رابطه )19 4( ميشود. L 1 V + R I + R I + E =0 T L L V (R R )I E 0 I L فاکتور گرفته ميشود و رابطه )1 4( بهدست از T L L T L است. براي اندازهگيري جريان مدار تحريک و آرميچر V T از از آمپرمتر و براي اندازهگيري ولتاژ منبع ولتمتر V استفاده شده است مدار الکتريکي معادل مدار الکتريکي معادل موتور سري با توجه به طرح ساختماني شکل )5 4( در شکل )6 4( نشان I R L E L R I داده شده است. V T I L شکل 6 4 مدار الکتريکي معادل موتور سري مدار الکتريکي معادل موتور سري را با روش حلقه يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. در حالت پايدار جريان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا براي L نوشتن معادالت جريان و ولتاژ از اثرات خودالقايي L صرفنظر خواهد شد. و براي مدار الکتريکي معادل تحريک و آرميچر حلقه I 1 در خالف جهت حرکت عقربههاي ساعت انتخاب I 1 معادله شده است. با نوشتن KVL براي حلقه 50 )19 4( بهدست ميآيد. KVL) VT + R I1 + R I1 + E = 0 (4-19) I I I I I L I و I I 1 از محل جريانهاي جريان حلقه ميگذرد و رابطه )0 4( بهدست ميآيد. ميآيد. 0 V + (R + R )I + E = 0 (4-1) R I تلفات تحريک از رابطه ) 4( و تلفات آرميچر از Ρ = R I R I = R I رابطه )3 4( بهدست ميآيد. 0 (4-) (4-3) I I I 10[] مثال 8 4 موتور جريان مستقيم سري 00 V 10 با مدار الکتريکي معادل مطابق شکل )7 4( در نظر است. مطلوب است: الف( جريان مدار آرميچر تحريک ب( نيروي محرکه القايي آرميچر پ( تلفات تحريک و آرميچر L R I I L =10 I 0.4Ω R 0.1Ω L E I 1 V T =00V شکل

27 حل: منبع ولتاژ با تحريک و آرميچر مدار سري تشکيل داده است. پس: I = I = I =10[] L براي حلقه 0 مدار E الکتريکي I( معادلR V (RKVL مينويسیم V T بهدست ميآيد. و از آن 10 است. مطلوب است: الف( جريان موتور ب( تلفات ثابت 1 4 راهاندازي براي راهاندازي موتورهاي سري پس از يادداشت مقادير نامي شامل ولتاژ جريان و سرعت از پالک مشخصات موتور مدار الکتريکي آرميچر و تحريک را مطابق شکل )8 4( ببنديد. I R L E L R I V V T I L S شکل 8 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور سري بارنامي را به موتور اعمال کنيد. پس از بستن کليد S ولتاژ منبع متغير را به تدريج زياد کنيد تا ولتمتر V ولتاژ نامي و آمپرمتر جريان نامي موتور را نشان دهند. در اين شرايط موتور به سرعت نامي خود رسيده است. به منظور جلوگيري از بروز پديده فرار موتورهاي تحريک سري را با بار راهاندازي ميکنند و براي جلوگيري از بيبار شدن آنها را بهصورت مستقيم يا با چرخ دنده به بار متصل ميکنند. در صورتيکه موتور سري بدون بار راهاندازي شود 1 10 جريان 0 موتور کاهش خواهد يافت. از آنجايي که I = I = IL ميباشد جريان مدار تحريک کم L V + (R + R )I + E = 0 T L 00+ ( 0/ 1+ 0/ 4) 10+ E = 0 E = 00 ( 0/ 5) 10= 195 [V] R I تلفات تحريک از رابطه ) 4( بهدست ميآيد = R I = 0/ 4 10 = 40[W] R I تلفات آرميچر از رابطه )3 4( بهدست ميآيد = R I = 0/ 1 10 = 10[W] I I I تمرين يک موتور سري در اتصال به شبکه 110 V جريان 10 دريافت و با سرعت 600 RM ميگردد. اگر مقاومت مدار آرميچر 0/4Ω و مقاومت مدار تحريک 0/6Ω باشد مطلوب است: الف( نيروي محرکه القايي آرميچر ب( بازده در صورتيکه تلفات ثابت 50 W باشد. يک موتور سري 50 V 1 kw با بازده %80 و مقاومت مدار تحريک و آرميچر روي هم 0/5Ω مفروض 09

28 ميشود و فوران قطبها کاهش مييابد و مطابق آنچه که در بخش 5 4 توضيح داده شد سرعت موتور بيش از حد افزايش مييابد و پديده فرار روي ميدهد آزمايش بارداري براي انجام آزمايش بارداري پس از راهاندازي موتور V T گشتاور بار را طي ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور چند مرحله کاهش دهيد و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جريان آرميچر را توسط آمپرمتر و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج اندازهگيري و نتايج را در جدولي يادداشت کنيد. اين کار را تا جايي ادامه دهيد که موتور بدون بار نشود. جدول ) 4( نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک سري 5 1 kw 0 V را نشان ميدهد. V T 0V ثابت n [RM] I [] T load [Nm] 1/3 6 13/5 4 37/5 جدول 4 نتايج آزمايش بارداري موتور تحريک سري نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازاي جريان I معين جدول ) 4( در شکل )9 4( آرميچر تحت عنوان مشخصه الکترومکانيکي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومکانيکي مشاهده ميشود در اثر افزايش گشتاور بار موتور سري سرعت خود را بهطور قابل مالحظهاي کاهش ميدهد ولي جريان آرميچر افزايش قابل مالحظهاي نداشته است. n [RM] شکل 9 4 منحني مشخصه الکترومکانيکي موتور سري I [] 10

29 T load به ازاي نقاط نشاندهنده مقدار هر گشتاور I معين جدول ) 4( در شکل )30 4( جريان تحت عنوان مشخصه الکترومغناطيسي نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطيسي مشاهده ميشود I T load جريان آرميچر به ازاي افزايش گشتاور بار افزايش قابل مالحظهاي نداشته است. T Load [N.m] شکل 30 4 منحني مشخصه الکترومغناطيسي موتور سري I [] نقاط نشاندهندۀ مقدار هر سرعت n به ازاي گشتاور T load معين جدول )1 4( در شکل )31 4( تحت عنوان منحني مشخصه گشتاور سرعت نشان داده شده است. در مشخصه گشتاور سرعت مشاهده ميشود T load سرعت رتور به طور قابل در اثر افزایش گشتاور بار مالحظهاي کاهش پيدا کرده است. n [RM] شکل 31 4 منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور تحريک سري T Load [N.m] 11

30 فعاليت 4 با استفاده از برنامه صفحه گسترده Microsoft Office از برنامههاي مجموعه Excel منحني مشخصههاي مربوط به جدول ) 4( را رسم نماييد کاربرد موتورهاي سري داراي تغييرات سرعت زيادي از بيباري تا بار کامل ميباشند و گشتاور راهاندازي آنها بسیار زياد است. اين موتورها با افزايش گشتاور بار در محدوده بارنامي سرعت خود را کاهش داده و جريان خود را افزايش ميدهند. موتورهاي سري در جاهايي بهکار گرفته ميشوند که نياز به گشتاور راهاندازي زياد باشد و تغييرات سرعت مهم نباشد. يک نمونه از کاربرد موتور سري راهانداز موتور خودروهاي سواري است که بسيار بعيد است جايگزيني داشته باشد. پرسش 6 4 پرسشهاي کامل کردني 1 در موتور سري مدار... با مدار آرميچر... ارتباط مييابد. به منظور جلوگيري از بروز پديده فرار موتور تحريک را... راهاندازي ميکنند. 3 براي جلوگيري از بيبار شدن موتور سري را بهصورت... يا با... به بار متصل ميکنند. 4 در موتور سري با افزايش گشتاور بار سرعت... و جريان آرميچر... مييابد. پرسشهاي صحيح غلط 1 در موتورهاي سري مدار آرميچر با مدار تحريک سري ميشود. غلط صحيح رابطه 0 = E + V + (R + R )I موتور تحريک سري صادق است. صحيح غلط T در (R R )I 3 تلفات مسي در موتور تحريک سري از رابطه R) بهدست ميآيد. + R )I Iصحيح KCL) غلط پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري سري را رسم کنيد و اجزاي آن را شرح دهيد. مدار الکتريکي معادل موتور سري را رسم کنيد اجزاي آن را شرح دهيد. 3 قبل از راهاندازي موتور سري چه نکاتي را بايد مورد توجه قرار داد 4 نحوه راهاندازي موتور سري را شرح دهيد. 5 چرا موتورهاي سري را زير بار راهاندازي ميکنند 6 آيا اتصال موتور سري توسط تسمه به بار صحيح است چرا 7 نحوه انجام آزمايش بارداري موتور سري را شرح دهيد. 8 از مقايسه منحني مشخصههاي موتور سري با موتور تحريک شنت )يا مستقل( چه نتيجهاي بهدست ميآيد 9 کاربرد موتور سري را بنويسيد 10 ويژگيهاي موتور سري را بنويسيد 1

31 تحريک با مستقيم جريان موتورهاي 4 13 کمپوند به را کمپوند تحريک با مستقيم جريان موتورهاي فوران کمپوند موتور در گويند. کمپوندموتور اختصار تحريک سيمپيچي دو فوران از» 1»ترکيبي قطبها است. سري و موازي سري تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر کند پيدا ارتباط موازي تحريک سيمپيچي با سپس و اختصاري عالمت گويند. بلند«شنت با»کمپوند را موتور نشان 4( )3 شکل در بلند شنت با کمپوند موتور است. شده داده کوتاه يا بلند شنت با کمپوند موتورهاي در اب گونهاي به سري يا موازي تحريک سيمپيچيهاي فورانهاي تا ميشوند داده ارتباط آرميچر سيمپيچي باشد. اضافي«کمپوند»موتور و شوند جهت هم آنها سري و موازي تحريک سيمپيچي فوران درصورتيکه نقصانيکمپوند موتور صورت اين در نباشد همجهت شد. خواهد شکل در بلند شنت با کمپوند موتور ساختماني طرح است. شده داده نشان 4( )34 M R adj 1 بلند شنت با کمپوند موتور 4 3 شکل تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر کند پيدا ارتباط سري سيمپيچي با سپس و موازي اختصاري عالمت گويند. کوتاه«شنت با»کمپوند را موتور نشان 4( )33 شکل در کوتاه شنت با کمپوند موتور است. شده داده I L V S M V T کوتاه شنت با کمپوند موتور 4 33 شکل بلند شنت با کمپوند موتور ساختماني طرح 4 34 شکل 13 Compound.1

32 سيمپيچي تحريک سري با تعداد دورکم براي جريان زياد و سيمپيچي تحريک موازي با تعداد دور زياد براي جريانهاي کم به دور قطبها پيچيده شده است. 1 و 11 و سروته سيمپيچي تحريک موازي با حروف مشخص 1 و سيمپيچي تحريک سري با حروف شده است. براي تغيير و تنظيم جريان سيمپيچي تحريک موازي از مقاومت تنظيمکننده جريان تحريک R adj استفاده شده است و براي اندازهگيري جريانهاي و 1 و تحريک موازي و آرميچر از آمپرمترهاي V T از ولتمتر V استفاده شده براي اندازهگيري ولتاژ است. طرح ساختماني موتور کمپوند با شنت کوتاه در شکل )35 4( نشان داده شده است R adj 1 V V T شکل 35 4 طرح ساختماني موتور کمپوند با شنت کوتاه 14

33 KCL) I + I + I = 0 (4-4) L 1 I I مدار تحريک سري با مدار آرميچر سري شده است. I = I مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت بلند مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند باشنت بلند با توجه به طرح ساختماني شکل )34 4( در شکل )36 4( نشان داده شده است. R adj R 1 L 1 I 1 I L I R L I V T R L E شکل 36 4 مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت بلند در اين شکل: R 1 مقاومت اهمي مدار تحريک موازي L 1 ضريب خودالقايي سيمپيچ تحريک موازي R مقاومت اهمي مدار تحريک سري L ضريب خود القايي سيمپيچ تحريک سري مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت بلند را با روش پتانسيل گره يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. از آنجايي که در حالت پايدار جريان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا در نوشتن معادالت جریان و ولتاژ از اثرات خودالقايي L 1 ٢ L و L صرفنظر خواهد شد. با نوشتن KCL براي گره مدار تحريک سري و موازي با منبع ولتاژ معادله )4 4( بهدست ميآيد. لذا: 0 (4-5) V با بهکار بردن قانون اهم مقادير جريانها بهدست I I 1 = R 1 1 VT + R V = I = R V I adj T E + R خواهد آمد. (4-6) (4-7) I L بهدست ميآيد. in جريان از رابطه = VT IL I in L = (4-8) V T (R R )I تلفات تحريک موازي از رابطه )9 4( و تلفات تحريک سري از رابطه )30 4( و تلفات آرميچر از رابطه )31 4( بهدست ميآيند. = adj 1 (R R )I R I = R I R I = R I V (4-9) (4-30) (4-31)

34 750 E 4 = = 750 E E = = 678 [V] لذا ميباشد. (R نياز R مسي )I تلفات بازده محاسبه براي 750 V بلند شنت با کمپوند موتور 4 9 مثال 4( )37 شکل مطابق معادل الکتريکي مدار با 5 است: مطلوب است. نظر در آرميچر القايي محرکه نيروي الف( 15 W ثابت تلفات صورتيکه در بازده ب( باشد. I 1 R adj R 1 L 1 300Ω 450Ω I R L I L =5 1Ω I V T =750V R Ω L E 4 37 شکل حل: جريان ابتدا الکتريکي محرکه نيروي محاسبه براي سري تحريک مدار جريان سپس و موازي تحريک مدار ميآيد. بهدست آرميچر و 4( )9 روابط از را آرميچر و تحريکها تلفات ميآوريم. بهدست 4( )31 و 4( )30 = adj 1 (R R )I = ( ) 1 = 750[W] 1 = R I = R I = 1 4 = 576 [W] = 4 = 115 [W] ميآيد. بهدست )3 )3 رابطه از کل تلفات Ρ = core 1 Ρ = = 4000 [W] V I ميآيد. بهدست 4( )1 رابطه از ورودي توان = V I in in T L = = 18750[W] ميآيد. بهدست 3( )4 رابطه از خروجي توان Ρ = out out in out = in Ρ = = 14750[W] ميآيد. بهدست 3( )6 رابطه از بازده I T 1 = = = R 1 + Radj V KCL) I + I + I = I + 1= 0 I = 4 [] L 1 I = I = 4 [] I V = I = R 750 E 4 T E + R 750 1[] 16

35 I 1 عقربههاي ساعت انتخاب شده است. L R I I L % η out = in 100 R adj I R % η = 100 = % R 1 I 1 L I VT 13 4 مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند L 1 E با شنت کوتاه مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه با توجه به طرح ساختماني شکل )35 4( در شکل )38 4( نشان داده شده است. مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه را با روش حلقه يا روشهاي ديگر ميتوان تحليل کرد. I در جهت حرکت I 1 و براي شکل )38 4( حلقههاي شکل 38 4 مدار الکتريکي معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه جريان موتور DC است و فرکانس ندارد. لذا در حالت پايدار براي نوشتن معادالت KVL از اثرات خودالقايي L L 1 و L صرفنظر خواهد شد. I معادالت I 1 و با نوشتن KVL براي حلقههاي )3 4( و )33 4( بهدست ميآيد. 17 = R I R I = R I KVL 1) R I E + R (I I ) = (4-3) 1 KVL ) V1 1 R I R 1(I 0 I ) E KVL ) VT + R I + R (I I ) + E 1 = 0 (4-33) I I I (4-38) پس از حل معادالت )3 4( و )33 4( جريان I بهدست ميآيد و خواهيم داشت: I 1 و حلقههاي (4-39) I = I L = I (4-34) I I مثال 10 4 موتور کمپوند با شنت کوتاه 50 V 4 KW با بازده % 80 و مدار الکتريکي معادل مطابق شکل )39 4( در نظر است. مطلوب است: E الف نيروي محرکه القايي آرميچر mis + core ب تلفات ثابت I = I 1 1 (4-35) I I I 1 1 I = I1 + I (4-36) R I تلفات تحريک سري از )37 4( تلفات تحريک شنت از )38 4( و تلفات آرميچر از رابطه )39 4( بهدست ميآيد. 1 = R I (4-37) R I

36 KVL 1) 41I E = 0 KVL ) I + E = I + 0= R adj R 1 I 1 L R I I L I 0.5Ω 100Ω R 1Ω 140Ω I 1 I L V T =50V I 1 = = 40 [] KVL ) I E 0 مقدار KVL معادالت از يکي در I 1 دادن قرار با 40 KVL ) I + E = 0 1+ E = 0 E 1 = 1[V] ميآيد. بهدست E I I 1[] تلفات ميتوان تلفات کل و مسي تلفات محاسبه با آورد. بهدست را ثابت I = I = 1[] 1 I = I + I = 1+ 0= 19[] I 1 1 = I = 0[] = (R + R )I 1 1 adj 1 1 = R I = = = ( ) 1 = 40[w] 0/ [w] = R I = 1 19 = 361[w] Ρ = core in out Ρ = = 1000 [w] Ρ = mis core core mis 1000 = = 199[w] R 0/ 4 mis L 1 E 4 39 شکل حل: زا و ميآيد بهدست ورودي توان بازده رابطه از تشکيل با سپس ميشود. محاسبه I L جريان توان رابطه ميآيند. بهدست E و جريانها KVL معادالت η = out in 4kw = = = 5 = 5000 η / 0 8 = V I out in [kw] [w] I in L T T L [] 50 in = = = V KVL 1) (R R )I E R (I KVL 1) (R + R )I E + R (I I ) = 0 adj KVL ) V + R I + R (I I ) + E = 0 T 1 و معلوم مقادير کردن جايگزين با KVL و KVL1 معادالت در IL = I = 0[] داشت: KVL 1) ( خواهيم KVL 1) ( )I E + 1(I 0) = KVL ) 50+ 0/ 5( 0) + 1( 0 I ) + E = 0 KVL 1) 41I E 0 را KVL و KVL1 معادالت سادهسازي از پس ميدهيم. قرار دستگاه يک در 1 18

37 تمرين يک موتور کمپوند با شنت بلند R =0/ 4Ω با بازده % 80 و 500 V 40 0KW 4 R 0/ مفروض 1 است. R = 50Ω 1 R = 0/ 1Ω R 0/ R 50 مطلوب است: الف نيروي محرکه القايي آرميچر ب تلفات ثابت يک موتور کمپوند با شنت کوتاه در اتصال به شبکه 00 V جريان 10 دريافت ميکند و با الف نيروي محرکه القايي آرميچر ب بازده در صورتيکه تلفات ثابت 50 W باشد راهاندازي راهاندازي و رفتار موتورهاي کمپوند باشنت بلند و کوتاه مشابه يکديگر است. لذا به منظور تشريح راهاندازي موتور کمپوند باشنت بلند انتخاب شده است. براي راهاندازي موتور کمپوند پس از يادداشت مقادير نامي ولتاژ جريان و سرعت از پالک مشخصات موتور مدار الکتريکي آرميچر و تحريکهاي سري و موازي را مطابق شکل) 40 4( ببنديد. 1 R = 0/ Ω سرعت 100 RM ميگردد. اگر 1 R باشد مطلوب 198 است: R = 0/ 5 Ω R = 198Ω 1 R 0/ 5 I L S I I 1 1 R adj R 1 L 1 R I R V V T L L E شکل 40 4 مدار الکتريکي راهاندازي موتور کمپوند باشنت R adj را در حداقل خود قرار دهيد و مقاومت متغير پس از بستن کليد S ولتاژ منبع متغير را به تدريج زياد نماييد تا ولتمتر V ولتاژ نامي موتور را نشان دهد. در صورتيکه سرعت موتور به سرعت بيباري R adj جريان n o نرسيده بود با افزايش مقاومت متغير تحريک موازي را کاهش دهيد تا سرعت افزايش يابد و به سرعت مورد نظر برسد. بديهي است با افزايش بيش از حد مقاومت يا قطع مدار تحريک موازي موتور کمپوند رفتاري شبيه موتور سري از خود بروز ميدهد. 19

38 جدول )4 4( نتايج آزمايش بارداري موتور کمپوند اضافي 5 1 kw 0 V را نشان ميدهد آزمايش بارداري نحوه انجام آزمايش بارداري موتور کمپوند مطابق توضيحات بخش ميباشد. 0V n [RM] I [] 0/ T load [Nm] جدول 4 4 نتايج آزمايش بارداري موتور کمپوند اضافي الکترومکانيکي موتور کمپوند اضافي در شکل )41 4( نشان داده شده است. نقاط نشاندهنده مقدار هر سرعت n به ازاي I معين جدول )4 4( تحت عنوان مشخصه جريان n [RM] شکل 41 4 منحني مشخصه الکترومکانيکي موتور کمپوند اضافي I [] در اين شکل مشاهده ميشود در اثر افزايش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت شده است موتور جريان I را افزايش ميدهد. T load به ازاي نقاط نشاندهنده مقدار هر گشتاور I معين جدول )4 4( در شکل )4 4( جريان تحت عنوان منحني مشخصه الکترومغناطيسي نشان داده شده است. 0

39 T Load [N.m] I [] شکل 4 4 منحني مشخصه الکترومغناطيسي موتور کمپوند اضافي نقاط نشاندهندهي مقدار هر سرعت n به ازاي I در اين شکل مشاهده ميشود که افزايش جريان Tمعين load جدول )4 4( در شکل )43 4( گشتاور باعث افزايش گشتاور موتور شده است تا به گشتاور بار تحت عنوان منحني مشخصه گشتاور سرعت نشان غلبه نمايد. داده شده است. n [RM] شکل 43 4 منحني مشخصه گشتاور سرعت موتور کمپوند اضافي T Load [N.m] 1

40 M بار گشتاور افزايش ميشود مشاهده شکل اين در ميشود. سرعت کاهش به منجر گسترده صفحه برنامه از استفاده با 4 3 فعاليت Microsof Office مجموعه برنامههاي از Excel رسم را 4 4 جدول به مربوط مشخصههاي منحني نماييد. کاربرد سرعتي تغييرات داراي اضافي کمپوند موتورهاي بيباري از شنت موتور از بيشتر و سري موتور از کمتر ميباشند. کامل بار تا و کمتر سري موتور از اضافي کمپوند موتور گشتاور جايي در کمپوند موتورهاي است. بيشتر شنت موتور از و زياد راهاندازي گشتاور به که ميشوند گرفته بهکار باشند. داشته نياز ثابت تقريبا سرعت چنداني استفاده موارد نقصاني کمپوند موتورهاي که کرد طراحي طوري ميتوان را موتورها اين ندارند. داشته ثابتي تقريبا سرعت بارداري حالت در بتوانند برش ماشين در نقصاني کمپوند موتور از باشند. ميشود. استفاده لولهسازي کارخانجات 4 7 پرسش کردنی کامل پرسشهاي... قطبها فوران کمپوند موتورهاي در 1 است.... و... تحريک سيمپيچي فوران از تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر پيدا ارتباط سري تحريک سيمپيچي با سپس و موازي است.... موتور کند تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر 3... تحريک سيمپيچي با سپس و... است. بلند شنت با کمپوند موتور کند پيدا ارتباط و بلند شنت با کمپوند موتور رفتار و راهاندازي 4 است.... کوتاه تأثير الکترومغناطيسي مشخصه منحني 5 نشان ثابت ولتاژ در را... بر... ميدهد. بر بار گشتاور تأثير... مشخصه منحني 6 ميدهد. نشان ثابت ولتاژ در را سرعت غلط صحيح پرسشهاي تحريک سيمپيچي با ابتدا آرميچر سيمپيچي اگر 1 پيدا ارتباط موازي تحريک سيمپيچي با سپس و سري است. کوتاه شنت با کمپوند موتور کند غلط صحيح به کوتاه شنت با کمپوند موتور اختصاري عالمت است. زير صورت غلط صحيح حالت در جريان و ولتاژ معادالت نوشتن در 3 صرفنظر خودالقايي اثرات از DC موتورهاي پايدار نميشود. غلط صحيح R adj مقاومت کمپوند موتور راهاندازي لحظه در 4

41 را در حداقل قرار ميدهند. صحيح غلط 5 پس از راهاندازي موتور کمپوند به منظور تنظيم R adj را تغيير ميدهند. سرعت مقاومت صحيح غلط پرسشهاي تشريحي 1 عالمت اختصاري موتور کمپوند با شنت بلند را رسم کنيد. چرا موتور کمپوند نقصاني کاربرد ندارد 3 با توجه به شکل )36 4( طرح ساختماني موتور کمپوند را شرح دهيد. 4 چرا در تحليل موتورهاي DC از اثرات خودالقايي صرفنظر ميشود 5 نحوه راهاندازي موتور کمپوند را شرح دهيد. 6 آيا در موتورهاي کمپوند پديده فرار روي ميدهد چرا 7 نحوه تنظيم سرعت پس از راهاندازي موتور کمپوند را شرح دهيد. 8 نحوه انجام آزمايش بارداري موتور کمپوند را شرح دهيد راهاندازي موتورهاي جريان مستقيم موتورهاي جريان مستقيم در لحظه راهاندازي چندين برابر جريان نامي از منبع تغذيه دريافت ميکنند. جريان راهاندازي زياد مشکالت جدي را ايجاد ميکند از جمله: آسيب رسيدن به سيمپيچي آرميچر کموتاتور و جاروبکها ايجاد افت ولتاژ بسيار شديد در منبع تغذيه آسيب رسيدن به کابلهاي اتصال موتور به منبع تغذيه قطع فيوزهاي موتور ايجاد ضربات شديد مکانيکي به رتور و آسيب رسيدن به محور و ياتاقان علت جريان راهاندازي زياد با توجه به مدار الکتريکي معادل سيمپيچي آرميچر شکل )44 4( قابل توجيه است. 3 I R L V T E شکل 44 4 با توجه به شکل )44 4( جريان آرميچر از رابطه )40 4( بهدست ميآيد. I V E T = (4-40) R E K E نيروي محرکه القايي با رابطه = K ϕ ω تعيين ميشود. در لحظه راهاندازي رتور در حال 0 سکون است و سرعت 0 = ω است و نيروي محرکه القايي E ميشود. E بنابراين رابطه جريان آرميچر در =0 1 V لحظه راهاندازي به صورت رابطه )41 4( در 0 ميآيد. VT 0 I = st (4-41) R V L در جريان 0 L در محاسبه جريان راهاندازي دخالت دارد و باعث کاهش آن ميشود. به دليل پيچيدگي محاسبات از اثر 1. ضريب خودالقايي راهاندازي صرفنظر شده است.

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα