ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η επιχείρησή µας, για λόγους απλούστευσης θα αποκαλείται πιο κατω πάντοτε ως H HΑLOS και αντιστοίχως η επιχείρηση στην οποια παρέχεται η Τεχνική Υποστηριξη στο εξής θα αποκαλείται «Ο Πελάτης» Ως εξοπλισµός νοούνται τα µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµενα (ή πρόκειται να εγκατασταθούν) στις εγκαταστάσεις του Πελάτη και τα οποία έχει πωλήσει η HALOS στον Πελάτη (Hardware), το Firmware (λογισµικό ενσωµατωµένο στα µηχανήµατα από τον κατασκευαστή τους), και το λογισµικό (Software) που έχει αναπτυχθεί από την HALOS, τα οποία έχουν πωληθεί από την HALOS. Ο εξοπλισµός σηµανσης και αυτόµατης αναγνώρισης, είναι σηµαντικός στην παραγωγική διαδικασία, διότι ενα προϊόν δεν είναι ολοκληρωµένο αν δεν έχει σηµανθεί, αν δεν έχει αποκτήσει µια ταυτότητα. Συνεπώς η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού σήµανσης είναι απαραίτητη. Επειδή η ιοίκηση της HALOS προέρχεται απο τόν χώρο της βιοµηχανίας κατανοεί πλήρως την σηµασία του να συνεχίζεται χωρίς προσκόµµατα η παραγωγή. Η HALOS διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδοµές, και βούληση µε ενα σκοπό: ΝΑ ΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΣ. Προς τούτο η HALOS: Επιλέγει τον Εξοπλισµό µε κριτήριο την ποιότητα και την καταλληλότητα του για την επιτελεση των συγκεκριµένων λειτουργιών. Η ορθή επιλογή εξοπλισµού είναι προυπόθεση της αποτελεσµατικής τεχνικής υποστηριξης, Εγκαθιστά τον Εξοπλισµό λαµβάνοντας υπ όψιν την ορθή ενσωµάτωση του στην λοιπή παραγωγική δοµή Εκπαιδεύει τους χειριστές στην ορθή χρήση του εξοπλισµού Ενηµερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που µπορούν να έχουν για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού, και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές (επισκευή συντήρηση κλπ) Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µεταξύ πελάτων και Ηalos Επισηµαίνει στους πελάτες τις δικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά την διαµόρφωση συνθηκών περιβάλλοντος, τρόπου χρήσεως, και διαδικασιών συντηρήσεως του εξοπλισµού Εγγυάται για την παρεχοµένη τεχνική υποστήριξη Ανταποκρίνεται σε τακτό χρονικό διάστηµα στην ζήτηση του πελάτη. Ολα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικώς στις σελίδες που ακολουθούν. H HALOS για την διευκόλυνσι της επικοινωνίας µε τους πελάτες της χρησιµοποιεί συγκεκριµένα Έντυπα, (εντεταγµένα στο σύστηµα πιστοποίησης ISO 9001 : 2000, µε το οποίο είναι πιστοποιηµένη η HALOS - συνάπτονται στα παραρτήµατα) τα εξής: 1. Service Report (SR) 2. Αιτηµα Τεχνικής Υποστήριξης (ΑΤΥ) 3. Πρωτόκολλο Παραδοσης Παραλαβής εξοπλισµού (3Π) (Συνάπτονται στα παραρτήµατα) Επίσης χρησιµοποιείται ειδικό Εντυπο Προληπτικού Ελέγχου Προληπτικής Συντήρησης (ΠΕΠΣ) το οποιο ενσωµατώνει και σχετική Check List µε τα σηµεία ελέγχων (διαφορετικό για κάθε τύπο µηχανήµατος).

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (υπό την ευρεία έννοια) ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HALOS ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Οι παρεχόµενες τεχνικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα εξής: 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του προµηθευοµένου εξοπλισµού ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ήδη εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Συνήθως το κόστος εγκαταστάσεως ενσωµατούται στην τιµή πωλήσεως, εκτός εάν ειδικώς προσδιορίζεται κόστος εγκατάστασης. Η προµήθεια του εξοπλισµού γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας του πελάτη, συµφώνως προς τους όρους της προσφοράς που έχει υποβληθεί από την HALOS. Με το τέλος των εργασιών εγκατάστασης ο τεχνικός της Halos συµπληρώνει Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Εξοπλισµού (3Π) το οποίο υπογράφεται από τον αρµόδιο τεχνικό του Πελάτη, ο οποίος παραλαµβάνει αντίγραφο. Όταν ο Πελάτης χρειασθεί να µετεγκαταστήσει τον εξοπλισµό µπορεί η HALOS να τον αποσυνδέσει, µετακινήσει, επανασυνδέσει, ρυθµίσει κλπ, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του εξοπλισµού στην νέα θέση. Η εργασία αυτή γίνεται κατόπιν υποβολής Α.Τ.Υ. (Αίτηµα Τεχνικής Υποστήριξεως) το οποίο συµπληρούται είτε απο τον Πελάτη είτε από την Ηalos, προκοστολογείται απο τους τεχνικούς κατά προσέγγιση και στο µέτρο, και αποστέλλεται στον πελάτη προς έγκριση ανάθεση. Με το τέλος των εργασιών ο τεχνικός της Halos συντάσσει το σχετικό έντυπο Service Report και Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβης εξοπλισµού τα οποια υπογράφονται απο τον αρµόδιο τεχνικό του Πελάτη ο οποίος παραλαµβάνει και αντίγραφο. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται η τελίκη κοστολόγηση και τιµολόγηση του Πελάτη. 2. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για τον Εξοπλισµό σε περίπτωση φθορών ή βλαβών. Η HALOS διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών του Εξοπλισµού (και ιδίως αυτών που συνηθέστερα χρειάζονται), συµφώνως προς τις συστάσεις του Κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά καλύπτονται απο εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών των ιδίων εφόσον τοποθετηθούν από τεχνικό της HALOS. Τα ανταλλακτικά διακρίνονται σε: 2.1. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, τα οποία συνήθως έχουν χρόνο ζωής όσο συνήθως και ο Εξοπλισµός και δεν είναι αναλώσιµα κατά την παρ.3.2 (ιδίως Μητρικές πλακέτες εξοπλισµού (motherboards), καλωδιώσεις εντός των µηχανηµάτων, τοροειδείς µετασχηµατιστές, stepper motors, πλάκα εδράσεως µηχανισµού, µηχανικά µέρη όπως άξονες, αποστάτες, κτλ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ήτοι ανταλλακτικά που η φθορά τους σχετίζεται άµεσα µε την χρήση του Εξοπλισµού (εργασία σε 1, 2 ή 3 βάρδιες) και το περιβάλλον υπό το οποίο λειτουργεί ο Εξοπλισµός. Τυπικά αναλώσιµα υλικά (αναφερόµενα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) είναι: οι κεφαλές θερµικής µεταφοράς και οι κύλινδροι έλξεως, οι µπαταρίες, οι ψήκτρες, τα πληκτρολόγια, οι οδηγοί των ετικεττών, οι οριοδιακόπτες, οι ιµάντες κίνησης και χρονισµού, και τα καλώδια συνδέσεως µεταξύ των διαφόρων συσκευών. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ειδών που χρησιµοποιούνται απο τον Εξοπλισµό, όπως Μελανοταινίες και ετικέττες εκτυπωτών θερµικής µεταφοράς και µελάνες inkjet. Η ΗΑLOS παρέχει αναλώσιµα ελεγµένης ποιότητος σε λογικές τιµές. Η ποιότητα των αναλωσίµων είναι καθοριστική για την εξασφάλιση, αφ ενός µεν εκτυπώσεων υψηλής και σταθερής ποιότητος, αφ ετέρου δε την διατήρηση του εξοπλισµού σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι οι παρεχόµενες από την HALOS εγγυήσεις ισχύουν µόνο υπό την προυπόθεση της χρησιµοποιήσεως συνεχώς των αναλωσίµων που η Halos παρέχει. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (απασχόληση προσωπικού) για την αποκατάσταση βλάβης (επισκευή, ρύθµιση ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων του εξοπλισµού µε ανταλλακτικά). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και σε Υπηρεσίες Επισκευής µετά από Κλήση του Πελάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις πού είναι προτιµότερο να συναφθεί Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης για την κάλυψη είτε συγκεκριµένων απαιτήσεων των µηχανών (Π.χ. Προληπτική συντήρηση σε τακτά διαστήµατα) ή συγκεκριµένων απαιτήσεων του Πελάτη (πχ. Επέµβαση τεχνικού σε σύντοµο χρόνο) Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης. Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης παρέχονται από την HALOS µόνον όταν εκτιµάται ότι προσφέρουν κατι στόν Πελάτη. Σε πολλές περιπτώσεις το 2

3 συνολικό κόστος των προληπτικών συντήρησεων είναι µεγαλύτερο του συνολικού κόστους επισκευής µετά από επισυµβάσα βλάβη. Η προληπτική συντήρηση παρέχεται σε κύκλους που ποικίλλουν κατά την συχνότητα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε µηχάνηµα θα ελέγχεται κατά τα προβλεπόµενα απο τον κατασκευαστή, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ο Εξοπλισµός βρίσκεται στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαµβάνουν τον έλεγχο, την συντήρηση, ρύθµιση και κάθε άλλη εργασία για την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού όπως επίσης και την επισκευή ή αντικατάσταση των ανταλλακτικών που είναι φθαρµένα ή δυσλειτουργούν. Αυτά περιλαµβάνονται σε αναλυτική κατάσταση που αποστέλλει η HALOS στον Πελάτη όπου αναφέρεται το προβλεπόµενο κόστος και οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών. Οι εργασίες προληπτικού ελέγχου συντήρησης συνήθως γίνονται στον χώρο τού Πελάτου. Ο πελάτης πρέπει να αποδεχθεί το προβλεπόµενο (και µη περιοριστικό) κόστος όπως προβλέπεται στο σχετικό εντυπο «Προληπτικού Ελέγχου / Προληπτικής Συντηρησης» (ΠΕΠΣ) Τεχνικές υπηρεσίες µετά από ζήτηση του πελάτη. Αυτές παρέχονται από την HALOS όταν ζητηθεί αυτό απο τον πελάτη. Η υπηρεσία αυτή ενεργοποιείται κατόπιν της υποβολής στην Halos «Αιτήµατος Τεχνικής Υποστήριξης» (ΑΤΥ). Σε περίπτωση που ο Τεχνικός της HALOS δεν εντοπίσει βλάβη τµήµατος ή εξαρτήµατος του Εξοπλισµού το οποίο να είναι υπεύθυνο για την δυσλειτουργία του Εξοπλισµού, ο Πελάτης βαρύνεται µε το κόστος εργασίας και µετακινήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε στις εγκαταστάσεις του Πελάτη είτε στις εγκαταστάσεις της HALOS. Όταν ο Εξοπλισµός είναι σε εγγύηση ισχύουν τα προβλεπόµενα απο την εγγύηση Τεχνικές υπηρεσίες στην HALOS. Ο Πελάτης (µετά την αποστολή ΑΤΥ) αποστέλλει τον εξοπλισµό, εξόδοις και ευθύνη του, στην HALOS για επιθεώρηση/ επισκευή. Η HALOS ελέγχει τον Εξοπλισµό, ενηµερώνει τον Πέλατη (µε το ίδιο ATY) για το εκτιµώµενο και µη περιοριστικό κόστος επισκευής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους επιθεωρήσεως και προχωρά στην επισκευή µόνο κατόπιν γραπτής αναθέσεως απο τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν συµφωνήσει χρεούται µόνο το κόστος επιθεωρήσεως Τεχνικές υπηρεσίες στον Χωρο του Πελάτη. Ειδικώς στην περίπτωση που ζητά ο Πελάτης την υπηρεσία αυτη στον χώρο του είναι απαραίτητη η υποβολή ΑΤΥ µε περιγραφή της φύσεως του προβλήµατος, να γίνει από την HALOS µια - µη περιοριστικήπροκοστολόγηση, να εγκριθεί αυτή απο τον πελάτη, και να µεταφερθούν τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή. Στο τέλος συντάσσεται το Service Report το οποίο υπογράφεται απο τους τεχνικούς των δύο µερών και είναι δεσµευτικό για τον πελάτη. Η HALOS ακολούθως ενηµερώνει τον Πελάτη για το τελικό κόστος επι της βάσει των ισχυόντων Τιµοκαταλόγων Παροχής Υπηρεσιών και ανταλλακτικών. Σε επείγουσες περιπτώσεις η µετάβαση στον χωρο του πελάτη µπορεί να γίνει και µε προφορική διαδικασία (µέσα στα πλάισια της καλής συνεργασίας) Υπηρεσίες εκπαίδευσης. Η HALOS εκπαιδεύει τους χειριστές και τεχνικούς τουπελάτη στον χειρισµό λειτουργίας και την συντήρηση «πρώτου κλιµακίου» του εξοπλισµού που εγκαθιστά στον Πελάτη. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται δωρεάν µέσα στην περίοδο της εγκαταστάσεως του εξοπλισµού. 5. ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όταν ο εξοπλισµός δεν λειτουργεί ή η λειτουργία του είναι προβληµατική. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται απο την Halos στον Πελάτη µόνο κατόπιν ειδικής συµφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό που δανείζεται µόνο για τον λόγο που του παρέχεται από την HALOS. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, που θα προκαλέσει ο ίδιος ή το προσωπικό του ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιµοποιεί αυτόν για λογαριασµό του στον δανειζόµενο εξοπλισµό ή σε περίπτωση καταστροφής του, αχρηστεύσεως του, ή απώλειας του να τον αντικαταστήσει µε δαπάνες του και δη να καταβάλει την πλήρη αξία του στην HALOS στην τιµή που διατίθεται στην αγορά ως καινούργιος. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ FIRMWARE του Εξοπλισµού όταν οι προµηθεύοντες Οίκοι αποστέλλουν τις καινούργιες εκδόσεις του Firmware στην HALOS. Η HALOS αναλαµβάνει την 3

4 εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του Firmware το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα το υ Εξοπλισµού πού έχει εγκατασταθεί. Το Firmware θα διατίθεται πάντοτε υπό τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις που θα θέτει ο Κατασκευαστής για αναβάθµιση εξοπλισµού υφιστάµενων Πελατών. 7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ HALOS. Η HALOS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηση για παροχή Τεχνικής Υπηρεσίας του Πελάτη εντός της εποµένης Εργάσιµης ηµέρας και εντός του εργάσιµου ωραρίου της, από την ηµέρα πού έγινε η αναγγελία της βλάβης από τον Πελάτη προς την HALOS. Ειδικότερα: 7.1. Στον χώρο της HALOS. Η επισκευή στον χώρο της HALOS ειναι άµεση, εφόσον έχει εγκριθεί η προκοστολόγηση (στο ΑΤΥ) απο τον Πελάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει to «NEXT DAY DELIVERY Στον χώρο του Πελάτη. Η HALOS καταβάλλει καθε δυνατή προσπάθεια για επέµβαση στον χώρο του Πελάτη εντός 24 ωρών απο την έγκριση του ΑΤΥ (εκ µέρους του Πελάτη) Πελάτες σε Προτεραιότητα. Όταν ο Πέλατης προµηθεύεται, από την HALOS, αποκλειστικώς, όλα τα αναλώσιµα των µηχανών εκτυπώσεως, τότε η HALOS θέτει τον πελάτη αυτόν σε υψηλή προτεραιότητα. Πελάτης Σε Προτεραιότητα σηµαίνει: Πρώτον, ότι ο τεχνικός της HALOS, στο ηµερήσιο προγραµµά του, προγραµµατίζει πρώτα την επισκεψη στον «πελάτη σε προτεραιότητα καί ύστερα τον Πελάτη που δεν είναι σε προτεραιότητα. εύτερον, αν δεν µπορεί να επέµβει τεχνικός της Halos εντός 24 ωρών, και εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ανάλογος εξοπλισµός (µηχανές εκθέσεων, µηχανές από απόσυρση) θα τον δανείσει η HALOS στον Πελάτη, ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, µέχρι να επισκευάσει την βλάβη, εξαιρουµένων των εξόδων µεταφοράς του εξοπλισµού. Ισχύουν επισης για τον δανεισµό και τα της παραγράφου 6 περι ανεισµού Εξοπλισµού Εάν έχει συναφθεί µεταξύ Πελάτου και HALOS Σύµβαση Τεχνικής Υποτήριξης ισχύει ο Χρόνος Ανταπόκρισης που προβλέπεται στην σύµβαση αυτή 7.5. Οι Υπηρεσίες της HALOS παρέχονται κατά την διάρκεια των εργάσιµων ηµερών από ευτέρα έως Παρασκευή από έως εξαιρουµένων των εορτών και αργιών. Για υπηρεσίες παρεχόµενες εκτός τού ανωτέρω ωραρίου υπάρχει ειδική πρόβλεψη Tηλεφωνική Υποστήριξη. Κατά τις εργάσιµες ώρες υπάρχει τεχνικός της Halos στα γραφεία της στον οποίο µπορούν οι Πελάτες να προστρέξουν όταν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα µε τον εξοπλισµό. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ Είναι ευθύνη του Πελάτη, να παρέχει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις (π.χ. παροχή AC, επαρκής αερισµός, κλπ), συµφώνως προς τις προδιαγραφές του Εξοπλισµού, στο σηµείο της εγκατάστασης του Εξοπλισµού. Ειδικότερα: 8.1. Ο Πελάτης πρέπει να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες χειρισµού του κατασκευαστή ή της HALOS. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή χρήση του Εξοπλισµού από το προσωπικό του ή τρίτους που τον χρησιµοποιούν για λογαριασµό του, για την λειτουργία του Εξοπλισµού συµφώνως προς τις προδιαγραφές του, και είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα ή ζηµιές, λόγω κακών χειρισµών εκ του Πελάτη ή του προσωπικού του που µπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή βλάβη του Εξοπλισµού ή οποιεσδήποτε άλλες άµεσες ή έµµεσες ζηµιές στον Πελάτη ή σε τρίτους O Πελάτης πρέπει να διορίσει ένα τουλάχιστον άτοµο, εκπαιδευµενο στην χρήση του εξοπλισµού το οποίο θα επιβλέπει την κανονική λειτουργία και χρήση του εξοπλισµού, και θα ενεργεί ως σύνδεσµος µε την Halos Ο Πελάτης πρέπει να φροντίζει για την παροχή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας του Εξοπλισµού ( θερµοκρασία, υγρασία, αναλώσιµα υλικά, κλπ) και εντός των πλαισίων των χαρακτηριστικών (προδιαγραφές) του Εξοπλισµού. Οµοίως ο Πελάτης µεριµνά για την λειτουργία του Εξοπλισµού µε σωστές παροχές όπως Ηλεκτρικού ρεύµατος και πεπιεσµένου αέρος Συµβάντα όπως, ιδίως όλως ενδεικτικά, διακοπές της τροφοδοσίας ρεύµατος (AC), παρασιτικές αιχµές τάσης που υπερτίθενται στην εναλλασσόµενη τάση AC, υπερτάσεις που οφείλονται σε ασυνήθη γεγονότα όπως κεραυνούς, ανωµαλίες που συµβαίνουν στο δίκτυο λόγω µεγάλων 4

5 φορτίων, ύπαρξη ηλεκτρικών µηχανών υψηλής ισχύος στην ίδια γραµµή µε αυτή που τροφοδοτεί τον Εξοπλισµό κ.τ.λ. προκαλούν βλάβες για τις οποιες ουδόλως ευθύνεται η HALOS. Προς αποφυγή αυτών των προβληµάτων, συνιστάται στον Πελάτη να συνδέονται όλες οι ευπαθείς ηλεκτρονικές συσκευές, στο δίκτυο της ΕΗ µέσω συστηµάτων U.P.S. (ή τουλάχιστον µέσω Surge arrestors), ενώ περιοδικά θα πρέπει να ελέγχεται η γείωση των εγκαταστάσεων του, για να εξασφαλίζεται η επάρκειά της. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει τις καλύτερες προϋποθέσεις δια την ταχεία και ασφαλή συντήρηση του Εξοπλισµού, όταν αυτή γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πελάτη. Η HALOS ως εκ τούτου ζητά την παροχή επαρκούς χώρου και φωτισµού για τις εργασίες, καθώς και την τήρηση των σχετικών εντύπων επικοινωνίας (ΑΤΥ κλπ) 8.4. Σε περίπτωση µεταφοράς του εξοπλισµού, εγκατεστηµένου ήδη σε κάποιο σηµείο, σε κάποιο άλλο µέρος, από τον ίδιο τον πελάτη η εργασία γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Οµοίως τυχόν τροποποιήσεις των συστηµάτων ή υποσυστηµάτων του Εξοπλισµού από τον πελάτη γινεται με ευθύνη του. Οι ανωτέρω ενεργειες ακυρώνουν τις όποιες εγγυήσεις έχουν παρασχεθεί απο την HALOS Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή του Πελάτη στην χρησιµοποίηση των ελεγµένης ποιότητος αναλωσίµων ειδών εκτυπώσεως, που προµηθεύει η HALOS για τα µηχανήµατα που εγκαθιστά. Η αποκλειστική χρήση των συναρτάται προς τις παρεχόµενες εγγυήσεις 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ HALOS. Ο καινουργής εξοπλισµός, ανταλλακτικά, λογισµικό, καθώς και τα αναλώσιµα που προµηθεύει η Ηalos στους πελάτες της καλύπτει τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας, πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστού και είναι εγγυηµένος για ορισµένη χρονική περίοδο, στο να µην παρουσιάσει αστοχίες υλικών ή προδιαγραφών κατασκευής. Η Halos υποχρεούται να προβει στις ενέργειες αποκατάστασης του εξοπλισµού που προµηθεύει η ίδια τους πελάτες της στην πρέπουσα λειτουργική κατασταση είτε µε επισκευή ή µε αντικατάσταση των εξαρτηµάτων που απαιτούνται, υπό την προυπόθεση ότι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού, και ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις και πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παραγραφο Η HALOS εγγυάται µόνο ότι αναλαµβάνει να επισκευάσει τον Εξοπλισµό του Πελάτη και να τον επαναφέρει στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Ως πρέπουσα κατάσταση νοείται η αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και όρους λειτουργίας που έχει δηµοσιεύσει ο Κατασκευαστής του κάθε συγκεκριµένου µηχανήµατος, εξαρτήµατος ή λογισµικού. Ουδεµία άλλη εγγύηση αποδίδεται πλην της προαναφερθείσης, ρητώς δε επισηµαίνεται ότι αλλες εγγυήσεις, διατυπωµένες ή συνεπαγόµενες ή σιωπηρές ουδεµία έχουν ισχύ 9.2. Ως έναρξη της περιόδου της εγγυήσεως θεωρείται η ηµεροµηνία εκδόσεως του ελτίου Αποστολής, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας ενάρξεως λειτουργίας του εξοπλισµού ή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραδόσεως Παραλαβής του εξοπλισµού. Η λήξη της περιόδου εγγυήσεως εξαρτάται απο τον εξοπλισµό κατά περίπτωση. Η περίοδος εγγυήσεως του Εξοπλισµού έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ενάρξεως και λήξεως, και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις του εξοπλισµού, ή µερών του, κατα την διάρκεια της περιόδου αυτής. Κατωτέρω παρατίθενται περίοδοι εγγυήσεως, αναλόγως του είδους του Εξοπλισµού ή των υπηρεσιών. Οι περιόδοι εγγγυήσεως εδώ είναι ενδεικτικές, οι πραγµατικές περίοδοι εγγυήσεων αναγράφονται στις κατά περίπτωση προσφορές που εχουν γίνει σε έκαστο Πελάτη Εκτυπωτές Bar Code, ετικεττέζες, Μηχ. Print & Apply, εκτυπωτές Inkjet: Ενα (1) έτος Fixed position Scanners: Ενα και ήµισυ (1,5) ετος Εκτυπωτικές κεφαλές: Τρείς (3) µήνες Αναλώσιµα(υλικά εκτυπώσεων): Έως την αναγραφοµένη ηµεροµηνία λήξεως ή, εάν δεν υπάρχει, Ενα (1) έτος απο της τιµολογήσεως των Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων: Σαράντα πέντε (45) ηµέρες απο την ηµεροµηνία του Service Report Τα θεωρούµενα ως αναλώσιµα ανταλλακτικά (ως εις παραγρ. 2.2) δεν καλύπτονται από εγγύηση 5

6 Επίσης η HALOS εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται για την παροχή των υπηρεσιών της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7, καθώς επίσης και το προσωπικό της που θα διαθέτει για την παροχή των υπηρεσιών της έχει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία για την παροχή των υπηρεσιών που του ανατίθενται από την HALOS H HALOS ουδεµία ευθύνη θα έχει σε περίπτωση αστοχίας, µη λειτουργίας ή προβληµατικής λειτουργίας του λογισµικού του Κατασκευαστή (Firmware) που παρέχει για αναβάθµιση, ευθυνόµενη µόνο για την ορθή και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης εγκατάστασης του Η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε µορφής πρόβληµα πού είναι απόρροια: Της µη τηρήσεως των οδηγιών χρήσεως του Εξοπλισµού που υπάρχουν στα «User Manual» και χορηγούνται πάντοτε µαζί µε τον εξοπλισµό Εκθέσεως του εξοπλισµού ή των ανταλλακτικών ή των αναλωσίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργίας ή τροφοδοσίας διαφορέτικές των προβλεποµενων από τον κατασκευαστή Μετατροπής του Εξοπλισµού ή συνδέσεως του προς άλλο εξοπλισµό χωρίς την ρητή έγκριση της HALOS Χρησιµοποιήσεως ή εγκαταστάσεως επί του Εξοπλισµού ανταλλακτικών, αναλωσίµων ή λογισµικού που δεν είναι προµηθείας ή της εγγράφου συναινέσεως της HALOS 9.6. Πέραν των ανωτέρω ουδεµία εγγύηση παρέχει και ουδεµία δέσµευση αναλαµβάνει η HALOS σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχει, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ρητά, ειδικά και συγκεκριµένα σε ειδική Σύµβαση πού τυχόν θα συναφθεί µεταξύ της HALOS και του Πελάτου 10. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ HALOS Η HALOS εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών Εξοπλισµού και Αναλωσίµων, αυτών καθ εαυτών, όχι την καταλληλότητα τους για κάποιες συγκεκριµένες εφαρµογές ή χρήσεις. Ο προσδιορισµός και η τελική ευθύνη για την καταλληλότητα ή όχι των επιλεγέντων ειδών είναι του Πελάτου. Η HALOS συµβουλευτικό µόνο ρόλο έχει, εν προκειµένω Η HALOS, ως αναλυτικώς περιγραφεται στην παραγρ. 9, υποχρεούται να επαναφέρει τον εξοπλισµό στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Σε καµµία περίπτωση, η HALOS δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές ή απώλειες χρήσης ή εσόδων ή κέρδους που µπορεί να συµβούν στον Πελάτη, ή σε άλλο εξοπλισµό του Πελάτη, ή τυχόν θα προκληθούν εξαιτίας διακοπής της λειτουργίας του Εξοπλισµού, ή καθυστερήσεως στην επαναφορά του εξοπλισµού στην πρέπουσα λειτουργική κατασταση, ή τυχόν θα προκληθούν απο καθυστερήσεις παραδόσεων ή παροχών ειδών ή υπηρεσιών, της ευθύνης της περιοριζόµενης µόνο στο κόστος της αποκατάστασης του εξοπλισµού σε κανονική λειτουργία Σε καµία περίπτωση η ευθύνη της HALOS δεν θα περιλαµβάνει οποιεσδήποτε έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη της ευθύνης της περιοριοζοµένης συνολικώς µεχρι της αξίας των ειδών ή υπηρεσιών που εχει προµηθεύσει και τα οποία αποδεδειγµένως παρουσίασαν ή δηµιούργησαν πρόβληµα. 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (συνηµµένα στις επόµενες σελίδες) 6

7 Αριθµός Αιτήµατος :. (*) ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ηµεροµηνία. (Α.Τ.Υ) Ε. B.2-1 Rev1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Επωνυµία πελάτη:... Όνοµα αιτούντος :... ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ [ ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ [ ] ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [ ] ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ [ ] ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [ ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Συµπληρώνεται από τον Πελάτη) ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΑΠΑΙΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΩΡΕΣ Χ. / ΩΡΑ 3. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.. χλµ Χ... / χλµ 4. ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (*) Συµπληρώνεται από την HALOS (**) Χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (**) ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.... Ονοµατεπώνυµο Ολογράφως/ Υπογραφή

8 ΚΑΛΑΜΟΤΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ HALOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Tηλ.: FAX: E mail: ΑΦΜ : ΟΥ: Νέας Ιωνίας SERVICE REPORT. S R No:.. Ηµεροµηνία Εισαγωγής:.. / /.. Ηµεροµηνία Επισκευής:.. / /... ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ: Ε ΡΑ ΜΑΣ [ ], ΠΕΛΑΤΗ [ ], ΠΕΛΑΤΗΣ:... ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ(*):.., ΜΗΧΑΝΗ:.., S/N:.... ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ:... Status εξοπλισµού: ΕΓΓΥΗΣΗ[ ], ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ[ ], ΧΡΕΩΣΗ[ ] ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΚΩ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(**) ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ: 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΧΩΡΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΩΡΕΣ: (από το ελτίο Απασχόλησης): 10. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΜΑΣ ΩΡΕΣ: 11. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: ΣΥΝΟΛΟ: (*)Συµπληρούται ο αριθµός ελτίου Αποστολής αν η εργασία γίνεται στην έδρα µας ή ο αριθµός ελτίου Απασχόλησης αν η εργασία γίνεται στον πελάτη. (**)Χωρίς ΦΠΑ Ο Υπεύθυνος για την επισκευή Για τον πελάτη. E. Η. 1-5 Rev070214

9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H ΕΡΓΟΥ «3Π» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / /.. A.Π.:... R G. 1-1 Rev ΠΕΛΑΤΗΣ:... ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:... Ο Εξοπλισµός ή το έργο για τό οποίο εξεδόθησαν τα ως άνω παραστατικά συνοπτικώς περιγράφεται ως Ο Εξοπλισµός εγκαταστάθηκε στον Πελάτη, έγιναν οι σχετικές δοκιµές, έγινε η εκπαίδευση τού (τών) χειριστών, καί παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία χωρίς προβλήµατα ή δυσλειτουργίες. Ο εξοπλισµός λειτουργεί σύµφωνα µε τίς οδηγίες τού κατασκευαστή. Ειδικώς στην περίπτωση πού εγκαθίσταται εξοπλισµός σήµανσης συνάπτονται στό παρόν πρωτόκολλο και δείγµατα εκτυπώσεων test prints. (Π.χ. αυτοκόλλητες ετικέττες στό πίσω µερος τού παρόντος πρωτοκόλλου) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο Υπεύθυνος Παράδοσης Ο Υπεύθυνος Παραλαβής Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος 2014 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 13-11-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 21661 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 29-04-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 6531 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 0000/4950/Β02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προς συντήρηση πληροφορικό σύστημα αποτελεί μέρος του ΟΠΣΥ ΚΡΗΤΗΣ, το οποίο έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης 323 μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «Unisystems

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % 5 Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα...:Οικονομικό Πληροφορίες:.. Μάντζιου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850674 2015-06-16

15PROC002850674 2015-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα