ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η επιχείρησή µας, για λόγους απλούστευσης θα αποκαλείται πιο κατω πάντοτε ως H HΑLOS και αντιστοίχως η επιχείρηση στην οποια παρέχεται η Τεχνική Υποστηριξη στο εξής θα αποκαλείται «Ο Πελάτης» Ως εξοπλισµός νοούνται τα µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµενα (ή πρόκειται να εγκατασταθούν) στις εγκαταστάσεις του Πελάτη και τα οποία έχει πωλήσει η HALOS στον Πελάτη (Hardware), το Firmware (λογισµικό ενσωµατωµένο στα µηχανήµατα από τον κατασκευαστή τους), και το λογισµικό (Software) που έχει αναπτυχθεί από την HALOS, τα οποία έχουν πωληθεί από την HALOS. Ο εξοπλισµός σηµανσης και αυτόµατης αναγνώρισης, είναι σηµαντικός στην παραγωγική διαδικασία, διότι ενα προϊόν δεν είναι ολοκληρωµένο αν δεν έχει σηµανθεί, αν δεν έχει αποκτήσει µια ταυτότητα. Συνεπώς η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού σήµανσης είναι απαραίτητη. Επειδή η ιοίκηση της HALOS προέρχεται απο τόν χώρο της βιοµηχανίας κατανοεί πλήρως την σηµασία του να συνεχίζεται χωρίς προσκόµµατα η παραγωγή. Η HALOS διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδοµές, και βούληση µε ενα σκοπό: ΝΑ ΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΣ. Προς τούτο η HALOS: Επιλέγει τον Εξοπλισµό µε κριτήριο την ποιότητα και την καταλληλότητα του για την επιτελεση των συγκεκριµένων λειτουργιών. Η ορθή επιλογή εξοπλισµού είναι προυπόθεση της αποτελεσµατικής τεχνικής υποστηριξης, Εγκαθιστά τον Εξοπλισµό λαµβάνοντας υπ όψιν την ορθή ενσωµάτωση του στην λοιπή παραγωγική δοµή Εκπαιδεύει τους χειριστές στην ορθή χρήση του εξοπλισµού Ενηµερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που µπορούν να έχουν για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού, και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές (επισκευή συντήρηση κλπ) Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µεταξύ πελάτων και Ηalos Επισηµαίνει στους πελάτες τις δικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά την διαµόρφωση συνθηκών περιβάλλοντος, τρόπου χρήσεως, και διαδικασιών συντηρήσεως του εξοπλισµού Εγγυάται για την παρεχοµένη τεχνική υποστήριξη Ανταποκρίνεται σε τακτό χρονικό διάστηµα στην ζήτηση του πελάτη. Ολα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικώς στις σελίδες που ακολουθούν. H HALOS για την διευκόλυνσι της επικοινωνίας µε τους πελάτες της χρησιµοποιεί συγκεκριµένα Έντυπα, (εντεταγµένα στο σύστηµα πιστοποίησης ISO 9001 : 2000, µε το οποίο είναι πιστοποιηµένη η HALOS - συνάπτονται στα παραρτήµατα) τα εξής: 1. Service Report (SR) 2. Αιτηµα Τεχνικής Υποστήριξης (ΑΤΥ) 3. Πρωτόκολλο Παραδοσης Παραλαβής εξοπλισµού (3Π) (Συνάπτονται στα παραρτήµατα) Επίσης χρησιµοποιείται ειδικό Εντυπο Προληπτικού Ελέγχου Προληπτικής Συντήρησης (ΠΕΠΣ) το οποιο ενσωµατώνει και σχετική Check List µε τα σηµεία ελέγχων (διαφορετικό για κάθε τύπο µηχανήµατος).

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (υπό την ευρεία έννοια) ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HALOS ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Οι παρεχόµενες τεχνικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα εξής: 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του προµηθευοµένου εξοπλισµού ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ήδη εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Συνήθως το κόστος εγκαταστάσεως ενσωµατούται στην τιµή πωλήσεως, εκτός εάν ειδικώς προσδιορίζεται κόστος εγκατάστασης. Η προµήθεια του εξοπλισµού γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας του πελάτη, συµφώνως προς τους όρους της προσφοράς που έχει υποβληθεί από την HALOS. Με το τέλος των εργασιών εγκατάστασης ο τεχνικός της Halos συµπληρώνει Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Εξοπλισµού (3Π) το οποίο υπογράφεται από τον αρµόδιο τεχνικό του Πελάτη, ο οποίος παραλαµβάνει αντίγραφο. Όταν ο Πελάτης χρειασθεί να µετεγκαταστήσει τον εξοπλισµό µπορεί η HALOS να τον αποσυνδέσει, µετακινήσει, επανασυνδέσει, ρυθµίσει κλπ, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του εξοπλισµού στην νέα θέση. Η εργασία αυτή γίνεται κατόπιν υποβολής Α.Τ.Υ. (Αίτηµα Τεχνικής Υποστήριξεως) το οποίο συµπληρούται είτε απο τον Πελάτη είτε από την Ηalos, προκοστολογείται απο τους τεχνικούς κατά προσέγγιση και στο µέτρο, και αποστέλλεται στον πελάτη προς έγκριση ανάθεση. Με το τέλος των εργασιών ο τεχνικός της Halos συντάσσει το σχετικό έντυπο Service Report και Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβης εξοπλισµού τα οποια υπογράφονται απο τον αρµόδιο τεχνικό του Πελάτη ο οποίος παραλαµβάνει και αντίγραφο. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται η τελίκη κοστολόγηση και τιµολόγηση του Πελάτη. 2. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για τον Εξοπλισµό σε περίπτωση φθορών ή βλαβών. Η HALOS διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών του Εξοπλισµού (και ιδίως αυτών που συνηθέστερα χρειάζονται), συµφώνως προς τις συστάσεις του Κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά καλύπτονται απο εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών των ιδίων εφόσον τοποθετηθούν από τεχνικό της HALOS. Τα ανταλλακτικά διακρίνονται σε: 2.1. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, τα οποία συνήθως έχουν χρόνο ζωής όσο συνήθως και ο Εξοπλισµός και δεν είναι αναλώσιµα κατά την παρ.3.2 (ιδίως Μητρικές πλακέτες εξοπλισµού (motherboards), καλωδιώσεις εντός των µηχανηµάτων, τοροειδείς µετασχηµατιστές, stepper motors, πλάκα εδράσεως µηχανισµού, µηχανικά µέρη όπως άξονες, αποστάτες, κτλ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ήτοι ανταλλακτικά που η φθορά τους σχετίζεται άµεσα µε την χρήση του Εξοπλισµού (εργασία σε 1, 2 ή 3 βάρδιες) και το περιβάλλον υπό το οποίο λειτουργεί ο Εξοπλισµός. Τυπικά αναλώσιµα υλικά (αναφερόµενα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) είναι: οι κεφαλές θερµικής µεταφοράς και οι κύλινδροι έλξεως, οι µπαταρίες, οι ψήκτρες, τα πληκτρολόγια, οι οδηγοί των ετικεττών, οι οριοδιακόπτες, οι ιµάντες κίνησης και χρονισµού, και τα καλώδια συνδέσεως µεταξύ των διαφόρων συσκευών. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ειδών που χρησιµοποιούνται απο τον Εξοπλισµό, όπως Μελανοταινίες και ετικέττες εκτυπωτών θερµικής µεταφοράς και µελάνες inkjet. Η ΗΑLOS παρέχει αναλώσιµα ελεγµένης ποιότητος σε λογικές τιµές. Η ποιότητα των αναλωσίµων είναι καθοριστική για την εξασφάλιση, αφ ενός µεν εκτυπώσεων υψηλής και σταθερής ποιότητος, αφ ετέρου δε την διατήρηση του εξοπλισµού σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι οι παρεχόµενες από την HALOS εγγυήσεις ισχύουν µόνο υπό την προυπόθεση της χρησιµοποιήσεως συνεχώς των αναλωσίµων που η Halos παρέχει. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (απασχόληση προσωπικού) για την αποκατάσταση βλάβης (επισκευή, ρύθµιση ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων του εξοπλισµού µε ανταλλακτικά). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και σε Υπηρεσίες Επισκευής µετά από Κλήση του Πελάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις πού είναι προτιµότερο να συναφθεί Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης για την κάλυψη είτε συγκεκριµένων απαιτήσεων των µηχανών (Π.χ. Προληπτική συντήρηση σε τακτά διαστήµατα) ή συγκεκριµένων απαιτήσεων του Πελάτη (πχ. Επέµβαση τεχνικού σε σύντοµο χρόνο) Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης. Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης παρέχονται από την HALOS µόνον όταν εκτιµάται ότι προσφέρουν κατι στόν Πελάτη. Σε πολλές περιπτώσεις το 2

3 συνολικό κόστος των προληπτικών συντήρησεων είναι µεγαλύτερο του συνολικού κόστους επισκευής µετά από επισυµβάσα βλάβη. Η προληπτική συντήρηση παρέχεται σε κύκλους που ποικίλλουν κατά την συχνότητα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε µηχάνηµα θα ελέγχεται κατά τα προβλεπόµενα απο τον κατασκευαστή, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ο Εξοπλισµός βρίσκεται στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαµβάνουν τον έλεγχο, την συντήρηση, ρύθµιση και κάθε άλλη εργασία για την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού όπως επίσης και την επισκευή ή αντικατάσταση των ανταλλακτικών που είναι φθαρµένα ή δυσλειτουργούν. Αυτά περιλαµβάνονται σε αναλυτική κατάσταση που αποστέλλει η HALOS στον Πελάτη όπου αναφέρεται το προβλεπόµενο κόστος και οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών. Οι εργασίες προληπτικού ελέγχου συντήρησης συνήθως γίνονται στον χώρο τού Πελάτου. Ο πελάτης πρέπει να αποδεχθεί το προβλεπόµενο (και µη περιοριστικό) κόστος όπως προβλέπεται στο σχετικό εντυπο «Προληπτικού Ελέγχου / Προληπτικής Συντηρησης» (ΠΕΠΣ) Τεχνικές υπηρεσίες µετά από ζήτηση του πελάτη. Αυτές παρέχονται από την HALOS όταν ζητηθεί αυτό απο τον πελάτη. Η υπηρεσία αυτή ενεργοποιείται κατόπιν της υποβολής στην Halos «Αιτήµατος Τεχνικής Υποστήριξης» (ΑΤΥ). Σε περίπτωση που ο Τεχνικός της HALOS δεν εντοπίσει βλάβη τµήµατος ή εξαρτήµατος του Εξοπλισµού το οποίο να είναι υπεύθυνο για την δυσλειτουργία του Εξοπλισµού, ο Πελάτης βαρύνεται µε το κόστος εργασίας και µετακινήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε στις εγκαταστάσεις του Πελάτη είτε στις εγκαταστάσεις της HALOS. Όταν ο Εξοπλισµός είναι σε εγγύηση ισχύουν τα προβλεπόµενα απο την εγγύηση Τεχνικές υπηρεσίες στην HALOS. Ο Πελάτης (µετά την αποστολή ΑΤΥ) αποστέλλει τον εξοπλισµό, εξόδοις και ευθύνη του, στην HALOS για επιθεώρηση/ επισκευή. Η HALOS ελέγχει τον Εξοπλισµό, ενηµερώνει τον Πέλατη (µε το ίδιο ATY) για το εκτιµώµενο και µη περιοριστικό κόστος επισκευής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους επιθεωρήσεως και προχωρά στην επισκευή µόνο κατόπιν γραπτής αναθέσεως απο τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν συµφωνήσει χρεούται µόνο το κόστος επιθεωρήσεως Τεχνικές υπηρεσίες στον Χωρο του Πελάτη. Ειδικώς στην περίπτωση που ζητά ο Πελάτης την υπηρεσία αυτη στον χώρο του είναι απαραίτητη η υποβολή ΑΤΥ µε περιγραφή της φύσεως του προβλήµατος, να γίνει από την HALOS µια - µη περιοριστικήπροκοστολόγηση, να εγκριθεί αυτή απο τον πελάτη, και να µεταφερθούν τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή. Στο τέλος συντάσσεται το Service Report το οποίο υπογράφεται απο τους τεχνικούς των δύο µερών και είναι δεσµευτικό για τον πελάτη. Η HALOS ακολούθως ενηµερώνει τον Πελάτη για το τελικό κόστος επι της βάσει των ισχυόντων Τιµοκαταλόγων Παροχής Υπηρεσιών και ανταλλακτικών. Σε επείγουσες περιπτώσεις η µετάβαση στον χωρο του πελάτη µπορεί να γίνει και µε προφορική διαδικασία (µέσα στα πλάισια της καλής συνεργασίας) Υπηρεσίες εκπαίδευσης. Η HALOS εκπαιδεύει τους χειριστές και τεχνικούς τουπελάτη στον χειρισµό λειτουργίας και την συντήρηση «πρώτου κλιµακίου» του εξοπλισµού που εγκαθιστά στον Πελάτη. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται δωρεάν µέσα στην περίοδο της εγκαταστάσεως του εξοπλισµού. 5. ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όταν ο εξοπλισµός δεν λειτουργεί ή η λειτουργία του είναι προβληµατική. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται απο την Halos στον Πελάτη µόνο κατόπιν ειδικής συµφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό που δανείζεται µόνο για τον λόγο που του παρέχεται από την HALOS. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, που θα προκαλέσει ο ίδιος ή το προσωπικό του ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιµοποιεί αυτόν για λογαριασµό του στον δανειζόµενο εξοπλισµό ή σε περίπτωση καταστροφής του, αχρηστεύσεως του, ή απώλειας του να τον αντικαταστήσει µε δαπάνες του και δη να καταβάλει την πλήρη αξία του στην HALOS στην τιµή που διατίθεται στην αγορά ως καινούργιος. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ FIRMWARE του Εξοπλισµού όταν οι προµηθεύοντες Οίκοι αποστέλλουν τις καινούργιες εκδόσεις του Firmware στην HALOS. Η HALOS αναλαµβάνει την 3

4 εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του Firmware το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα το υ Εξοπλισµού πού έχει εγκατασταθεί. Το Firmware θα διατίθεται πάντοτε υπό τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις που θα θέτει ο Κατασκευαστής για αναβάθµιση εξοπλισµού υφιστάµενων Πελατών. 7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ HALOS. Η HALOS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηση για παροχή Τεχνικής Υπηρεσίας του Πελάτη εντός της εποµένης Εργάσιµης ηµέρας και εντός του εργάσιµου ωραρίου της, από την ηµέρα πού έγινε η αναγγελία της βλάβης από τον Πελάτη προς την HALOS. Ειδικότερα: 7.1. Στον χώρο της HALOS. Η επισκευή στον χώρο της HALOS ειναι άµεση, εφόσον έχει εγκριθεί η προκοστολόγηση (στο ΑΤΥ) απο τον Πελάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει to «NEXT DAY DELIVERY Στον χώρο του Πελάτη. Η HALOS καταβάλλει καθε δυνατή προσπάθεια για επέµβαση στον χώρο του Πελάτη εντός 24 ωρών απο την έγκριση του ΑΤΥ (εκ µέρους του Πελάτη) Πελάτες σε Προτεραιότητα. Όταν ο Πέλατης προµηθεύεται, από την HALOS, αποκλειστικώς, όλα τα αναλώσιµα των µηχανών εκτυπώσεως, τότε η HALOS θέτει τον πελάτη αυτόν σε υψηλή προτεραιότητα. Πελάτης Σε Προτεραιότητα σηµαίνει: Πρώτον, ότι ο τεχνικός της HALOS, στο ηµερήσιο προγραµµά του, προγραµµατίζει πρώτα την επισκεψη στον «πελάτη σε προτεραιότητα καί ύστερα τον Πελάτη που δεν είναι σε προτεραιότητα. εύτερον, αν δεν µπορεί να επέµβει τεχνικός της Halos εντός 24 ωρών, και εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ανάλογος εξοπλισµός (µηχανές εκθέσεων, µηχανές από απόσυρση) θα τον δανείσει η HALOS στον Πελάτη, ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, µέχρι να επισκευάσει την βλάβη, εξαιρουµένων των εξόδων µεταφοράς του εξοπλισµού. Ισχύουν επισης για τον δανεισµό και τα της παραγράφου 6 περι ανεισµού Εξοπλισµού Εάν έχει συναφθεί µεταξύ Πελάτου και HALOS Σύµβαση Τεχνικής Υποτήριξης ισχύει ο Χρόνος Ανταπόκρισης που προβλέπεται στην σύµβαση αυτή 7.5. Οι Υπηρεσίες της HALOS παρέχονται κατά την διάρκεια των εργάσιµων ηµερών από ευτέρα έως Παρασκευή από έως εξαιρουµένων των εορτών και αργιών. Για υπηρεσίες παρεχόµενες εκτός τού ανωτέρω ωραρίου υπάρχει ειδική πρόβλεψη Tηλεφωνική Υποστήριξη. Κατά τις εργάσιµες ώρες υπάρχει τεχνικός της Halos στα γραφεία της στον οποίο µπορούν οι Πελάτες να προστρέξουν όταν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα µε τον εξοπλισµό. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ Είναι ευθύνη του Πελάτη, να παρέχει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις (π.χ. παροχή AC, επαρκής αερισµός, κλπ), συµφώνως προς τις προδιαγραφές του Εξοπλισµού, στο σηµείο της εγκατάστασης του Εξοπλισµού. Ειδικότερα: 8.1. Ο Πελάτης πρέπει να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες χειρισµού του κατασκευαστή ή της HALOS. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή χρήση του Εξοπλισµού από το προσωπικό του ή τρίτους που τον χρησιµοποιούν για λογαριασµό του, για την λειτουργία του Εξοπλισµού συµφώνως προς τις προδιαγραφές του, και είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα ή ζηµιές, λόγω κακών χειρισµών εκ του Πελάτη ή του προσωπικού του που µπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή βλάβη του Εξοπλισµού ή οποιεσδήποτε άλλες άµεσες ή έµµεσες ζηµιές στον Πελάτη ή σε τρίτους O Πελάτης πρέπει να διορίσει ένα τουλάχιστον άτοµο, εκπαιδευµενο στην χρήση του εξοπλισµού το οποίο θα επιβλέπει την κανονική λειτουργία και χρήση του εξοπλισµού, και θα ενεργεί ως σύνδεσµος µε την Halos Ο Πελάτης πρέπει να φροντίζει για την παροχή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας του Εξοπλισµού ( θερµοκρασία, υγρασία, αναλώσιµα υλικά, κλπ) και εντός των πλαισίων των χαρακτηριστικών (προδιαγραφές) του Εξοπλισµού. Οµοίως ο Πελάτης µεριµνά για την λειτουργία του Εξοπλισµού µε σωστές παροχές όπως Ηλεκτρικού ρεύµατος και πεπιεσµένου αέρος Συµβάντα όπως, ιδίως όλως ενδεικτικά, διακοπές της τροφοδοσίας ρεύµατος (AC), παρασιτικές αιχµές τάσης που υπερτίθενται στην εναλλασσόµενη τάση AC, υπερτάσεις που οφείλονται σε ασυνήθη γεγονότα όπως κεραυνούς, ανωµαλίες που συµβαίνουν στο δίκτυο λόγω µεγάλων 4

5 φορτίων, ύπαρξη ηλεκτρικών µηχανών υψηλής ισχύος στην ίδια γραµµή µε αυτή που τροφοδοτεί τον Εξοπλισµό κ.τ.λ. προκαλούν βλάβες για τις οποιες ουδόλως ευθύνεται η HALOS. Προς αποφυγή αυτών των προβληµάτων, συνιστάται στον Πελάτη να συνδέονται όλες οι ευπαθείς ηλεκτρονικές συσκευές, στο δίκτυο της ΕΗ µέσω συστηµάτων U.P.S. (ή τουλάχιστον µέσω Surge arrestors), ενώ περιοδικά θα πρέπει να ελέγχεται η γείωση των εγκαταστάσεων του, για να εξασφαλίζεται η επάρκειά της. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει τις καλύτερες προϋποθέσεις δια την ταχεία και ασφαλή συντήρηση του Εξοπλισµού, όταν αυτή γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πελάτη. Η HALOS ως εκ τούτου ζητά την παροχή επαρκούς χώρου και φωτισµού για τις εργασίες, καθώς και την τήρηση των σχετικών εντύπων επικοινωνίας (ΑΤΥ κλπ) 8.4. Σε περίπτωση µεταφοράς του εξοπλισµού, εγκατεστηµένου ήδη σε κάποιο σηµείο, σε κάποιο άλλο µέρος, από τον ίδιο τον πελάτη η εργασία γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Οµοίως τυχόν τροποποιήσεις των συστηµάτων ή υποσυστηµάτων του Εξοπλισµού από τον πελάτη γινεται με ευθύνη του. Οι ανωτέρω ενεργειες ακυρώνουν τις όποιες εγγυήσεις έχουν παρασχεθεί απο την HALOS Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή του Πελάτη στην χρησιµοποίηση των ελεγµένης ποιότητος αναλωσίµων ειδών εκτυπώσεως, που προµηθεύει η HALOS για τα µηχανήµατα που εγκαθιστά. Η αποκλειστική χρήση των συναρτάται προς τις παρεχόµενες εγγυήσεις 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ HALOS. Ο καινουργής εξοπλισµός, ανταλλακτικά, λογισµικό, καθώς και τα αναλώσιµα που προµηθεύει η Ηalos στους πελάτες της καλύπτει τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας, πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστού και είναι εγγυηµένος για ορισµένη χρονική περίοδο, στο να µην παρουσιάσει αστοχίες υλικών ή προδιαγραφών κατασκευής. Η Halos υποχρεούται να προβει στις ενέργειες αποκατάστασης του εξοπλισµού που προµηθεύει η ίδια τους πελάτες της στην πρέπουσα λειτουργική κατασταση είτε µε επισκευή ή µε αντικατάσταση των εξαρτηµάτων που απαιτούνται, υπό την προυπόθεση ότι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού, και ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις και πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παραγραφο Η HALOS εγγυάται µόνο ότι αναλαµβάνει να επισκευάσει τον Εξοπλισµό του Πελάτη και να τον επαναφέρει στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Ως πρέπουσα κατάσταση νοείται η αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και όρους λειτουργίας που έχει δηµοσιεύσει ο Κατασκευαστής του κάθε συγκεκριµένου µηχανήµατος, εξαρτήµατος ή λογισµικού. Ουδεµία άλλη εγγύηση αποδίδεται πλην της προαναφερθείσης, ρητώς δε επισηµαίνεται ότι αλλες εγγυήσεις, διατυπωµένες ή συνεπαγόµενες ή σιωπηρές ουδεµία έχουν ισχύ 9.2. Ως έναρξη της περιόδου της εγγυήσεως θεωρείται η ηµεροµηνία εκδόσεως του ελτίου Αποστολής, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας ενάρξεως λειτουργίας του εξοπλισµού ή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραδόσεως Παραλαβής του εξοπλισµού. Η λήξη της περιόδου εγγυήσεως εξαρτάται απο τον εξοπλισµό κατά περίπτωση. Η περίοδος εγγυήσεως του Εξοπλισµού έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ενάρξεως και λήξεως, και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις του εξοπλισµού, ή µερών του, κατα την διάρκεια της περιόδου αυτής. Κατωτέρω παρατίθενται περίοδοι εγγυήσεως, αναλόγως του είδους του Εξοπλισµού ή των υπηρεσιών. Οι περιόδοι εγγγυήσεως εδώ είναι ενδεικτικές, οι πραγµατικές περίοδοι εγγυήσεων αναγράφονται στις κατά περίπτωση προσφορές που εχουν γίνει σε έκαστο Πελάτη Εκτυπωτές Bar Code, ετικεττέζες, Μηχ. Print & Apply, εκτυπωτές Inkjet: Ενα (1) έτος Fixed position Scanners: Ενα και ήµισυ (1,5) ετος Εκτυπωτικές κεφαλές: Τρείς (3) µήνες Αναλώσιµα(υλικά εκτυπώσεων): Έως την αναγραφοµένη ηµεροµηνία λήξεως ή, εάν δεν υπάρχει, Ενα (1) έτος απο της τιµολογήσεως των Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων: Σαράντα πέντε (45) ηµέρες απο την ηµεροµηνία του Service Report Τα θεωρούµενα ως αναλώσιµα ανταλλακτικά (ως εις παραγρ. 2.2) δεν καλύπτονται από εγγύηση 5

6 Επίσης η HALOS εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται για την παροχή των υπηρεσιών της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7, καθώς επίσης και το προσωπικό της που θα διαθέτει για την παροχή των υπηρεσιών της έχει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία για την παροχή των υπηρεσιών που του ανατίθενται από την HALOS H HALOS ουδεµία ευθύνη θα έχει σε περίπτωση αστοχίας, µη λειτουργίας ή προβληµατικής λειτουργίας του λογισµικού του Κατασκευαστή (Firmware) που παρέχει για αναβάθµιση, ευθυνόµενη µόνο για την ορθή και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης εγκατάστασης του Η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε µορφής πρόβληµα πού είναι απόρροια: Της µη τηρήσεως των οδηγιών χρήσεως του Εξοπλισµού που υπάρχουν στα «User Manual» και χορηγούνται πάντοτε µαζί µε τον εξοπλισµό Εκθέσεως του εξοπλισµού ή των ανταλλακτικών ή των αναλωσίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργίας ή τροφοδοσίας διαφορέτικές των προβλεποµενων από τον κατασκευαστή Μετατροπής του Εξοπλισµού ή συνδέσεως του προς άλλο εξοπλισµό χωρίς την ρητή έγκριση της HALOS Χρησιµοποιήσεως ή εγκαταστάσεως επί του Εξοπλισµού ανταλλακτικών, αναλωσίµων ή λογισµικού που δεν είναι προµηθείας ή της εγγράφου συναινέσεως της HALOS 9.6. Πέραν των ανωτέρω ουδεµία εγγύηση παρέχει και ουδεµία δέσµευση αναλαµβάνει η HALOS σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχει, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ρητά, ειδικά και συγκεκριµένα σε ειδική Σύµβαση πού τυχόν θα συναφθεί µεταξύ της HALOS και του Πελάτου 10. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ HALOS Η HALOS εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών Εξοπλισµού και Αναλωσίµων, αυτών καθ εαυτών, όχι την καταλληλότητα τους για κάποιες συγκεκριµένες εφαρµογές ή χρήσεις. Ο προσδιορισµός και η τελική ευθύνη για την καταλληλότητα ή όχι των επιλεγέντων ειδών είναι του Πελάτου. Η HALOS συµβουλευτικό µόνο ρόλο έχει, εν προκειµένω Η HALOS, ως αναλυτικώς περιγραφεται στην παραγρ. 9, υποχρεούται να επαναφέρει τον εξοπλισµό στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Σε καµµία περίπτωση, η HALOS δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές ή απώλειες χρήσης ή εσόδων ή κέρδους που µπορεί να συµβούν στον Πελάτη, ή σε άλλο εξοπλισµό του Πελάτη, ή τυχόν θα προκληθούν εξαιτίας διακοπής της λειτουργίας του Εξοπλισµού, ή καθυστερήσεως στην επαναφορά του εξοπλισµού στην πρέπουσα λειτουργική κατασταση, ή τυχόν θα προκληθούν απο καθυστερήσεις παραδόσεων ή παροχών ειδών ή υπηρεσιών, της ευθύνης της περιοριζόµενης µόνο στο κόστος της αποκατάστασης του εξοπλισµού σε κανονική λειτουργία Σε καµία περίπτωση η ευθύνη της HALOS δεν θα περιλαµβάνει οποιεσδήποτε έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη της ευθύνης της περιοριοζοµένης συνολικώς µεχρι της αξίας των ειδών ή υπηρεσιών που εχει προµηθεύσει και τα οποία αποδεδειγµένως παρουσίασαν ή δηµιούργησαν πρόβληµα. 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (συνηµµένα στις επόµενες σελίδες) 6

7 Αριθµός Αιτήµατος :. (*) ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ηµεροµηνία. (Α.Τ.Υ) Ε. B.2-1 Rev1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Επωνυµία πελάτη:... Όνοµα αιτούντος :... ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ [ ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ [ ] ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [ ] ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ [ ] ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [ ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Συµπληρώνεται από τον Πελάτη) ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΑΠΑΙΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΩΡΕΣ Χ. / ΩΡΑ 3. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.. χλµ Χ... / χλµ 4. ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (*) Συµπληρώνεται από την HALOS (**) Χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (**) ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.... Ονοµατεπώνυµο Ολογράφως/ Υπογραφή

8 ΚΑΛΑΜΟΤΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ HALOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Tηλ.: FAX: E mail: ΑΦΜ : ΟΥ: Νέας Ιωνίας SERVICE REPORT. S R No:.. Ηµεροµηνία Εισαγωγής:.. / /.. Ηµεροµηνία Επισκευής:.. / /... ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ: Ε ΡΑ ΜΑΣ [ ], ΠΕΛΑΤΗ [ ], ΠΕΛΑΤΗΣ:... ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ(*):.., ΜΗΧΑΝΗ:.., S/N:.... ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ:... Status εξοπλισµού: ΕΓΓΥΗΣΗ[ ], ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ[ ], ΧΡΕΩΣΗ[ ] ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΚΩ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(**) ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ: 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΧΩΡΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΩΡΕΣ: (από το ελτίο Απασχόλησης): 10. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΜΑΣ ΩΡΕΣ: 11. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: ΣΥΝΟΛΟ: (*)Συµπληρούται ο αριθµός ελτίου Αποστολής αν η εργασία γίνεται στην έδρα µας ή ο αριθµός ελτίου Απασχόλησης αν η εργασία γίνεται στον πελάτη. (**)Χωρίς ΦΠΑ Ο Υπεύθυνος για την επισκευή Για τον πελάτη. E. Η. 1-5 Rev070214

9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H ΕΡΓΟΥ «3Π» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / /.. A.Π.:... R G. 1-1 Rev ΠΕΛΑΤΗΣ:... ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:... Ο Εξοπλισµός ή το έργο για τό οποίο εξεδόθησαν τα ως άνω παραστατικά συνοπτικώς περιγράφεται ως Ο Εξοπλισµός εγκαταστάθηκε στον Πελάτη, έγιναν οι σχετικές δοκιµές, έγινε η εκπαίδευση τού (τών) χειριστών, καί παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία χωρίς προβλήµατα ή δυσλειτουργίες. Ο εξοπλισµός λειτουργεί σύµφωνα µε τίς οδηγίες τού κατασκευαστή. Ειδικώς στην περίπτωση πού εγκαθίσταται εξοπλισµός σήµανσης συνάπτονται στό παρόν πρωτόκολλο και δείγµατα εκτυπώσεων test prints. (Π.χ. αυτοκόλλητες ετικέττες στό πίσω µερος τού παρόντος πρωτοκόλλου) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο Υπεύθυνος Παράδοσης Ο Υπεύθυνος Παραλαβής Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος 2014 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας

Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος / 04 /2 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 258 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3... μ........................ 3 μ -... μ... μ... μμ μ... μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ μ, μ. μ μ. μ, μ μ μ., μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ / μ ( 1 μ ) μ. μ

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο Διαφύλαξης Αντιγράφων Εκδιδομένων Δελτίων: IBM 4610 Suremark model KB3 με σύνδεση USB Αριθμός Έγκρισης : 15 ΔΛΣ 470

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Ανάθεσης Εργασιών «Συντήρησης Εφαρμογών και Προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΊΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΊΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18396/29-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα