ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η επιχείρησή µας, για λόγους απλούστευσης θα αποκαλείται πιο κατω πάντοτε ως H HΑLOS και αντιστοίχως η επιχείρηση στην οποια παρέχεται η Τεχνική Υποστηριξη στο εξής θα αποκαλείται «Ο Πελάτης» Ως εξοπλισµός νοούνται τα µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµενα (ή πρόκειται να εγκατασταθούν) στις εγκαταστάσεις του Πελάτη και τα οποία έχει πωλήσει η HALOS στον Πελάτη (Hardware), το Firmware (λογισµικό ενσωµατωµένο στα µηχανήµατα από τον κατασκευαστή τους), και το λογισµικό (Software) που έχει αναπτυχθεί από την HALOS, τα οποία έχουν πωληθεί από την HALOS. Ο εξοπλισµός σηµανσης και αυτόµατης αναγνώρισης, είναι σηµαντικός στην παραγωγική διαδικασία, διότι ενα προϊόν δεν είναι ολοκληρωµένο αν δεν έχει σηµανθεί, αν δεν έχει αποκτήσει µια ταυτότητα. Συνεπώς η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού σήµανσης είναι απαραίτητη. Επειδή η ιοίκηση της HALOS προέρχεται απο τόν χώρο της βιοµηχανίας κατανοεί πλήρως την σηµασία του να συνεχίζεται χωρίς προσκόµµατα η παραγωγή. Η HALOS διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδοµές, και βούληση µε ενα σκοπό: ΝΑ ΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΣ. Προς τούτο η HALOS: Επιλέγει τον Εξοπλισµό µε κριτήριο την ποιότητα και την καταλληλότητα του για την επιτελεση των συγκεκριµένων λειτουργιών. Η ορθή επιλογή εξοπλισµού είναι προυπόθεση της αποτελεσµατικής τεχνικής υποστηριξης, Εγκαθιστά τον Εξοπλισµό λαµβάνοντας υπ όψιν την ορθή ενσωµάτωση του στην λοιπή παραγωγική δοµή Εκπαιδεύει τους χειριστές στην ορθή χρήση του εξοπλισµού Ενηµερώνει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που µπορούν να έχουν για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού, και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές (επισκευή συντήρηση κλπ) Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µεταξύ πελάτων και Ηalos Επισηµαίνει στους πελάτες τις δικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά την διαµόρφωση συνθηκών περιβάλλοντος, τρόπου χρήσεως, και διαδικασιών συντηρήσεως του εξοπλισµού Εγγυάται για την παρεχοµένη τεχνική υποστήριξη Ανταποκρίνεται σε τακτό χρονικό διάστηµα στην ζήτηση του πελάτη. Ολα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικώς στις σελίδες που ακολουθούν. H HALOS για την διευκόλυνσι της επικοινωνίας µε τους πελάτες της χρησιµοποιεί συγκεκριµένα Έντυπα, (εντεταγµένα στο σύστηµα πιστοποίησης ISO 9001 : 2000, µε το οποίο είναι πιστοποιηµένη η HALOS - συνάπτονται στα παραρτήµατα) τα εξής: 1. Service Report (SR) 2. Αιτηµα Τεχνικής Υποστήριξης (ΑΤΥ) 3. Πρωτόκολλο Παραδοσης Παραλαβής εξοπλισµού (3Π) (Συνάπτονται στα παραρτήµατα) Επίσης χρησιµοποιείται ειδικό Εντυπο Προληπτικού Ελέγχου Προληπτικής Συντήρησης (ΠΕΠΣ) το οποιο ενσωµατώνει και σχετική Check List µε τα σηµεία ελέγχων (διαφορετικό για κάθε τύπο µηχανήµατος).

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (υπό την ευρεία έννοια) ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HALOS ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Οι παρεχόµενες τεχνικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα εξής: 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του προµηθευοµένου εξοπλισµού ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ήδη εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Συνήθως το κόστος εγκαταστάσεως ενσωµατούται στην τιµή πωλήσεως, εκτός εάν ειδικώς προσδιορίζεται κόστος εγκατάστασης. Η προµήθεια του εξοπλισµού γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας του πελάτη, συµφώνως προς τους όρους της προσφοράς που έχει υποβληθεί από την HALOS. Με το τέλος των εργασιών εγκατάστασης ο τεχνικός της Halos συµπληρώνει Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Εξοπλισµού (3Π) το οποίο υπογράφεται από τον αρµόδιο τεχνικό του Πελάτη, ο οποίος παραλαµβάνει αντίγραφο. Όταν ο Πελάτης χρειασθεί να µετεγκαταστήσει τον εξοπλισµό µπορεί η HALOS να τον αποσυνδέσει, µετακινήσει, επανασυνδέσει, ρυθµίσει κλπ, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του εξοπλισµού στην νέα θέση. Η εργασία αυτή γίνεται κατόπιν υποβολής Α.Τ.Υ. (Αίτηµα Τεχνικής Υποστήριξεως) το οποίο συµπληρούται είτε απο τον Πελάτη είτε από την Ηalos, προκοστολογείται απο τους τεχνικούς κατά προσέγγιση και στο µέτρο, και αποστέλλεται στον πελάτη προς έγκριση ανάθεση. Με το τέλος των εργασιών ο τεχνικός της Halos συντάσσει το σχετικό έντυπο Service Report και Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβης εξοπλισµού τα οποια υπογράφονται απο τον αρµόδιο τεχνικό του Πελάτη ο οποίος παραλαµβάνει και αντίγραφο. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται η τελίκη κοστολόγηση και τιµολόγηση του Πελάτη. 2. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για τον Εξοπλισµό σε περίπτωση φθορών ή βλαβών. Η HALOS διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών του Εξοπλισµού (και ιδίως αυτών που συνηθέστερα χρειάζονται), συµφώνως προς τις συστάσεις του Κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά καλύπτονται απο εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών των ιδίων εφόσον τοποθετηθούν από τεχνικό της HALOS. Τα ανταλλακτικά διακρίνονται σε: 2.1. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, τα οποία συνήθως έχουν χρόνο ζωής όσο συνήθως και ο Εξοπλισµός και δεν είναι αναλώσιµα κατά την παρ.3.2 (ιδίως Μητρικές πλακέτες εξοπλισµού (motherboards), καλωδιώσεις εντός των µηχανηµάτων, τοροειδείς µετασχηµατιστές, stepper motors, πλάκα εδράσεως µηχανισµού, µηχανικά µέρη όπως άξονες, αποστάτες, κτλ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ήτοι ανταλλακτικά που η φθορά τους σχετίζεται άµεσα µε την χρήση του Εξοπλισµού (εργασία σε 1, 2 ή 3 βάρδιες) και το περιβάλλον υπό το οποίο λειτουργεί ο Εξοπλισµός. Τυπικά αναλώσιµα υλικά (αναφερόµενα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) είναι: οι κεφαλές θερµικής µεταφοράς και οι κύλινδροι έλξεως, οι µπαταρίες, οι ψήκτρες, τα πληκτρολόγια, οι οδηγοί των ετικεττών, οι οριοδιακόπτες, οι ιµάντες κίνησης και χρονισµού, και τα καλώδια συνδέσεως µεταξύ των διαφόρων συσκευών. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ειδών που χρησιµοποιούνται απο τον Εξοπλισµό, όπως Μελανοταινίες και ετικέττες εκτυπωτών θερµικής µεταφοράς και µελάνες inkjet. Η ΗΑLOS παρέχει αναλώσιµα ελεγµένης ποιότητος σε λογικές τιµές. Η ποιότητα των αναλωσίµων είναι καθοριστική για την εξασφάλιση, αφ ενός µεν εκτυπώσεων υψηλής και σταθερής ποιότητος, αφ ετέρου δε την διατήρηση του εξοπλισµού σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι οι παρεχόµενες από την HALOS εγγυήσεις ισχύουν µόνο υπό την προυπόθεση της χρησιµοποιήσεως συνεχώς των αναλωσίµων που η Halos παρέχει. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (απασχόληση προσωπικού) για την αποκατάσταση βλάβης (επισκευή, ρύθµιση ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων του εξοπλισµού µε ανταλλακτικά). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και σε Υπηρεσίες Επισκευής µετά από Κλήση του Πελάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις πού είναι προτιµότερο να συναφθεί Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης για την κάλυψη είτε συγκεκριµένων απαιτήσεων των µηχανών (Π.χ. Προληπτική συντήρηση σε τακτά διαστήµατα) ή συγκεκριµένων απαιτήσεων του Πελάτη (πχ. Επέµβαση τεχνικού σε σύντοµο χρόνο) Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης. Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης παρέχονται από την HALOS µόνον όταν εκτιµάται ότι προσφέρουν κατι στόν Πελάτη. Σε πολλές περιπτώσεις το 2

3 συνολικό κόστος των προληπτικών συντήρησεων είναι µεγαλύτερο του συνολικού κόστους επισκευής µετά από επισυµβάσα βλάβη. Η προληπτική συντήρηση παρέχεται σε κύκλους που ποικίλλουν κατά την συχνότητα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε µηχάνηµα θα ελέγχεται κατά τα προβλεπόµενα απο τον κατασκευαστή, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ο Εξοπλισµός βρίσκεται στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαµβάνουν τον έλεγχο, την συντήρηση, ρύθµιση και κάθε άλλη εργασία για την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού όπως επίσης και την επισκευή ή αντικατάσταση των ανταλλακτικών που είναι φθαρµένα ή δυσλειτουργούν. Αυτά περιλαµβάνονται σε αναλυτική κατάσταση που αποστέλλει η HALOS στον Πελάτη όπου αναφέρεται το προβλεπόµενο κόστος και οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών. Οι εργασίες προληπτικού ελέγχου συντήρησης συνήθως γίνονται στον χώρο τού Πελάτου. Ο πελάτης πρέπει να αποδεχθεί το προβλεπόµενο (και µη περιοριστικό) κόστος όπως προβλέπεται στο σχετικό εντυπο «Προληπτικού Ελέγχου / Προληπτικής Συντηρησης» (ΠΕΠΣ) Τεχνικές υπηρεσίες µετά από ζήτηση του πελάτη. Αυτές παρέχονται από την HALOS όταν ζητηθεί αυτό απο τον πελάτη. Η υπηρεσία αυτή ενεργοποιείται κατόπιν της υποβολής στην Halos «Αιτήµατος Τεχνικής Υποστήριξης» (ΑΤΥ). Σε περίπτωση που ο Τεχνικός της HALOS δεν εντοπίσει βλάβη τµήµατος ή εξαρτήµατος του Εξοπλισµού το οποίο να είναι υπεύθυνο για την δυσλειτουργία του Εξοπλισµού, ο Πελάτης βαρύνεται µε το κόστος εργασίας και µετακινήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε στις εγκαταστάσεις του Πελάτη είτε στις εγκαταστάσεις της HALOS. Όταν ο Εξοπλισµός είναι σε εγγύηση ισχύουν τα προβλεπόµενα απο την εγγύηση Τεχνικές υπηρεσίες στην HALOS. Ο Πελάτης (µετά την αποστολή ΑΤΥ) αποστέλλει τον εξοπλισµό, εξόδοις και ευθύνη του, στην HALOS για επιθεώρηση/ επισκευή. Η HALOS ελέγχει τον Εξοπλισµό, ενηµερώνει τον Πέλατη (µε το ίδιο ATY) για το εκτιµώµενο και µη περιοριστικό κόστος επισκευής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους επιθεωρήσεως και προχωρά στην επισκευή µόνο κατόπιν γραπτής αναθέσεως απο τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν συµφωνήσει χρεούται µόνο το κόστος επιθεωρήσεως Τεχνικές υπηρεσίες στον Χωρο του Πελάτη. Ειδικώς στην περίπτωση που ζητά ο Πελάτης την υπηρεσία αυτη στον χώρο του είναι απαραίτητη η υποβολή ΑΤΥ µε περιγραφή της φύσεως του προβλήµατος, να γίνει από την HALOS µια - µη περιοριστικήπροκοστολόγηση, να εγκριθεί αυτή απο τον πελάτη, και να µεταφερθούν τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή. Στο τέλος συντάσσεται το Service Report το οποίο υπογράφεται απο τους τεχνικούς των δύο µερών και είναι δεσµευτικό για τον πελάτη. Η HALOS ακολούθως ενηµερώνει τον Πελάτη για το τελικό κόστος επι της βάσει των ισχυόντων Τιµοκαταλόγων Παροχής Υπηρεσιών και ανταλλακτικών. Σε επείγουσες περιπτώσεις η µετάβαση στον χωρο του πελάτη µπορεί να γίνει και µε προφορική διαδικασία (µέσα στα πλάισια της καλής συνεργασίας) Υπηρεσίες εκπαίδευσης. Η HALOS εκπαιδεύει τους χειριστές και τεχνικούς τουπελάτη στον χειρισµό λειτουργίας και την συντήρηση «πρώτου κλιµακίου» του εξοπλισµού που εγκαθιστά στον Πελάτη. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται δωρεάν µέσα στην περίοδο της εγκαταστάσεως του εξοπλισµού. 5. ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όταν ο εξοπλισµός δεν λειτουργεί ή η λειτουργία του είναι προβληµατική. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται απο την Halos στον Πελάτη µόνο κατόπιν ειδικής συµφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό που δανείζεται µόνο για τον λόγο που του παρέχεται από την HALOS. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, που θα προκαλέσει ο ίδιος ή το προσωπικό του ή οποιοσδήποτε τρίτος χρησιµοποιεί αυτόν για λογαριασµό του στον δανειζόµενο εξοπλισµό ή σε περίπτωση καταστροφής του, αχρηστεύσεως του, ή απώλειας του να τον αντικαταστήσει µε δαπάνες του και δη να καταβάλει την πλήρη αξία του στην HALOS στην τιµή που διατίθεται στην αγορά ως καινούργιος. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ FIRMWARE του Εξοπλισµού όταν οι προµηθεύοντες Οίκοι αποστέλλουν τις καινούργιες εκδόσεις του Firmware στην HALOS. Η HALOS αναλαµβάνει την 3

4 εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του Firmware το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα το υ Εξοπλισµού πού έχει εγκατασταθεί. Το Firmware θα διατίθεται πάντοτε υπό τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις που θα θέτει ο Κατασκευαστής για αναβάθµιση εξοπλισµού υφιστάµενων Πελατών. 7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ HALOS. Η HALOS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτηση για παροχή Τεχνικής Υπηρεσίας του Πελάτη εντός της εποµένης Εργάσιµης ηµέρας και εντός του εργάσιµου ωραρίου της, από την ηµέρα πού έγινε η αναγγελία της βλάβης από τον Πελάτη προς την HALOS. Ειδικότερα: 7.1. Στον χώρο της HALOS. Η επισκευή στον χώρο της HALOS ειναι άµεση, εφόσον έχει εγκριθεί η προκοστολόγηση (στο ΑΤΥ) απο τον Πελάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει to «NEXT DAY DELIVERY Στον χώρο του Πελάτη. Η HALOS καταβάλλει καθε δυνατή προσπάθεια για επέµβαση στον χώρο του Πελάτη εντός 24 ωρών απο την έγκριση του ΑΤΥ (εκ µέρους του Πελάτη) Πελάτες σε Προτεραιότητα. Όταν ο Πέλατης προµηθεύεται, από την HALOS, αποκλειστικώς, όλα τα αναλώσιµα των µηχανών εκτυπώσεως, τότε η HALOS θέτει τον πελάτη αυτόν σε υψηλή προτεραιότητα. Πελάτης Σε Προτεραιότητα σηµαίνει: Πρώτον, ότι ο τεχνικός της HALOS, στο ηµερήσιο προγραµµά του, προγραµµατίζει πρώτα την επισκεψη στον «πελάτη σε προτεραιότητα καί ύστερα τον Πελάτη που δεν είναι σε προτεραιότητα. εύτερον, αν δεν µπορεί να επέµβει τεχνικός της Halos εντός 24 ωρών, και εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ανάλογος εξοπλισµός (µηχανές εκθέσεων, µηχανές από απόσυρση) θα τον δανείσει η HALOS στον Πελάτη, ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, µέχρι να επισκευάσει την βλάβη, εξαιρουµένων των εξόδων µεταφοράς του εξοπλισµού. Ισχύουν επισης για τον δανεισµό και τα της παραγράφου 6 περι ανεισµού Εξοπλισµού Εάν έχει συναφθεί µεταξύ Πελάτου και HALOS Σύµβαση Τεχνικής Υποτήριξης ισχύει ο Χρόνος Ανταπόκρισης που προβλέπεται στην σύµβαση αυτή 7.5. Οι Υπηρεσίες της HALOS παρέχονται κατά την διάρκεια των εργάσιµων ηµερών από ευτέρα έως Παρασκευή από έως εξαιρουµένων των εορτών και αργιών. Για υπηρεσίες παρεχόµενες εκτός τού ανωτέρω ωραρίου υπάρχει ειδική πρόβλεψη Tηλεφωνική Υποστήριξη. Κατά τις εργάσιµες ώρες υπάρχει τεχνικός της Halos στα γραφεία της στον οποίο µπορούν οι Πελάτες να προστρέξουν όταν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα µε τον εξοπλισµό. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ Είναι ευθύνη του Πελάτη, να παρέχει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις (π.χ. παροχή AC, επαρκής αερισµός, κλπ), συµφώνως προς τις προδιαγραφές του Εξοπλισµού, στο σηµείο της εγκατάστασης του Εξοπλισµού. Ειδικότερα: 8.1. Ο Πελάτης πρέπει να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες χειρισµού του κατασκευαστή ή της HALOS. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή χρήση του Εξοπλισµού από το προσωπικό του ή τρίτους που τον χρησιµοποιούν για λογαριασµό του, για την λειτουργία του Εξοπλισµού συµφώνως προς τις προδιαγραφές του, και είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα ή ζηµιές, λόγω κακών χειρισµών εκ του Πελάτη ή του προσωπικού του που µπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή βλάβη του Εξοπλισµού ή οποιεσδήποτε άλλες άµεσες ή έµµεσες ζηµιές στον Πελάτη ή σε τρίτους O Πελάτης πρέπει να διορίσει ένα τουλάχιστον άτοµο, εκπαιδευµενο στην χρήση του εξοπλισµού το οποίο θα επιβλέπει την κανονική λειτουργία και χρήση του εξοπλισµού, και θα ενεργεί ως σύνδεσµος µε την Halos Ο Πελάτης πρέπει να φροντίζει για την παροχή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας του Εξοπλισµού ( θερµοκρασία, υγρασία, αναλώσιµα υλικά, κλπ) και εντός των πλαισίων των χαρακτηριστικών (προδιαγραφές) του Εξοπλισµού. Οµοίως ο Πελάτης µεριµνά για την λειτουργία του Εξοπλισµού µε σωστές παροχές όπως Ηλεκτρικού ρεύµατος και πεπιεσµένου αέρος Συµβάντα όπως, ιδίως όλως ενδεικτικά, διακοπές της τροφοδοσίας ρεύµατος (AC), παρασιτικές αιχµές τάσης που υπερτίθενται στην εναλλασσόµενη τάση AC, υπερτάσεις που οφείλονται σε ασυνήθη γεγονότα όπως κεραυνούς, ανωµαλίες που συµβαίνουν στο δίκτυο λόγω µεγάλων 4

5 φορτίων, ύπαρξη ηλεκτρικών µηχανών υψηλής ισχύος στην ίδια γραµµή µε αυτή που τροφοδοτεί τον Εξοπλισµό κ.τ.λ. προκαλούν βλάβες για τις οποιες ουδόλως ευθύνεται η HALOS. Προς αποφυγή αυτών των προβληµάτων, συνιστάται στον Πελάτη να συνδέονται όλες οι ευπαθείς ηλεκτρονικές συσκευές, στο δίκτυο της ΕΗ µέσω συστηµάτων U.P.S. (ή τουλάχιστον µέσω Surge arrestors), ενώ περιοδικά θα πρέπει να ελέγχεται η γείωση των εγκαταστάσεων του, για να εξασφαλίζεται η επάρκειά της. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει τις καλύτερες προϋποθέσεις δια την ταχεία και ασφαλή συντήρηση του Εξοπλισµού, όταν αυτή γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πελάτη. Η HALOS ως εκ τούτου ζητά την παροχή επαρκούς χώρου και φωτισµού για τις εργασίες, καθώς και την τήρηση των σχετικών εντύπων επικοινωνίας (ΑΤΥ κλπ) 8.4. Σε περίπτωση µεταφοράς του εξοπλισµού, εγκατεστηµένου ήδη σε κάποιο σηµείο, σε κάποιο άλλο µέρος, από τον ίδιο τον πελάτη η εργασία γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Οµοίως τυχόν τροποποιήσεις των συστηµάτων ή υποσυστηµάτων του Εξοπλισµού από τον πελάτη γινεται με ευθύνη του. Οι ανωτέρω ενεργειες ακυρώνουν τις όποιες εγγυήσεις έχουν παρασχεθεί απο την HALOS Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή του Πελάτη στην χρησιµοποίηση των ελεγµένης ποιότητος αναλωσίµων ειδών εκτυπώσεως, που προµηθεύει η HALOS για τα µηχανήµατα που εγκαθιστά. Η αποκλειστική χρήση των συναρτάται προς τις παρεχόµενες εγγυήσεις 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ HALOS. Ο καινουργής εξοπλισµός, ανταλλακτικά, λογισµικό, καθώς και τα αναλώσιµα που προµηθεύει η Ηalos στους πελάτες της καλύπτει τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας, πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστού και είναι εγγυηµένος για ορισµένη χρονική περίοδο, στο να µην παρουσιάσει αστοχίες υλικών ή προδιαγραφών κατασκευής. Η Halos υποχρεούται να προβει στις ενέργειες αποκατάστασης του εξοπλισµού που προµηθεύει η ίδια τους πελάτες της στην πρέπουσα λειτουργική κατασταση είτε µε επισκευή ή µε αντικατάσταση των εξαρτηµάτων που απαιτούνται, υπό την προυπόθεση ότι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού, και ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις και πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παραγραφο Η HALOS εγγυάται µόνο ότι αναλαµβάνει να επισκευάσει τον Εξοπλισµό του Πελάτη και να τον επαναφέρει στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Ως πρέπουσα κατάσταση νοείται η αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και όρους λειτουργίας που έχει δηµοσιεύσει ο Κατασκευαστής του κάθε συγκεκριµένου µηχανήµατος, εξαρτήµατος ή λογισµικού. Ουδεµία άλλη εγγύηση αποδίδεται πλην της προαναφερθείσης, ρητώς δε επισηµαίνεται ότι αλλες εγγυήσεις, διατυπωµένες ή συνεπαγόµενες ή σιωπηρές ουδεµία έχουν ισχύ 9.2. Ως έναρξη της περιόδου της εγγυήσεως θεωρείται η ηµεροµηνία εκδόσεως του ελτίου Αποστολής, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας ενάρξεως λειτουργίας του εξοπλισµού ή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραδόσεως Παραλαβής του εξοπλισµού. Η λήξη της περιόδου εγγυήσεως εξαρτάται απο τον εξοπλισµό κατά περίπτωση. Η περίοδος εγγυήσεως του Εξοπλισµού έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ενάρξεως και λήξεως, και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις του εξοπλισµού, ή µερών του, κατα την διάρκεια της περιόδου αυτής. Κατωτέρω παρατίθενται περίοδοι εγγυήσεως, αναλόγως του είδους του Εξοπλισµού ή των υπηρεσιών. Οι περιόδοι εγγγυήσεως εδώ είναι ενδεικτικές, οι πραγµατικές περίοδοι εγγυήσεων αναγράφονται στις κατά περίπτωση προσφορές που εχουν γίνει σε έκαστο Πελάτη Εκτυπωτές Bar Code, ετικεττέζες, Μηχ. Print & Apply, εκτυπωτές Inkjet: Ενα (1) έτος Fixed position Scanners: Ενα και ήµισυ (1,5) ετος Εκτυπωτικές κεφαλές: Τρείς (3) µήνες Αναλώσιµα(υλικά εκτυπώσεων): Έως την αναγραφοµένη ηµεροµηνία λήξεως ή, εάν δεν υπάρχει, Ενα (1) έτος απο της τιµολογήσεως των Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων: Σαράντα πέντε (45) ηµέρες απο την ηµεροµηνία του Service Report Τα θεωρούµενα ως αναλώσιµα ανταλλακτικά (ως εις παραγρ. 2.2) δεν καλύπτονται από εγγύηση 5

6 Επίσης η HALOS εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται για την παροχή των υπηρεσιών της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7, καθώς επίσης και το προσωπικό της που θα διαθέτει για την παροχή των υπηρεσιών της έχει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία για την παροχή των υπηρεσιών που του ανατίθενται από την HALOS H HALOS ουδεµία ευθύνη θα έχει σε περίπτωση αστοχίας, µη λειτουργίας ή προβληµατικής λειτουργίας του λογισµικού του Κατασκευαστή (Firmware) που παρέχει για αναβάθµιση, ευθυνόµενη µόνο για την ορθή και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης εγκατάστασης του Η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε µορφής πρόβληµα πού είναι απόρροια: Της µη τηρήσεως των οδηγιών χρήσεως του Εξοπλισµού που υπάρχουν στα «User Manual» και χορηγούνται πάντοτε µαζί µε τον εξοπλισµό Εκθέσεως του εξοπλισµού ή των ανταλλακτικών ή των αναλωσίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργίας ή τροφοδοσίας διαφορέτικές των προβλεποµενων από τον κατασκευαστή Μετατροπής του Εξοπλισµού ή συνδέσεως του προς άλλο εξοπλισµό χωρίς την ρητή έγκριση της HALOS Χρησιµοποιήσεως ή εγκαταστάσεως επί του Εξοπλισµού ανταλλακτικών, αναλωσίµων ή λογισµικού που δεν είναι προµηθείας ή της εγγράφου συναινέσεως της HALOS 9.6. Πέραν των ανωτέρω ουδεµία εγγύηση παρέχει και ουδεµία δέσµευση αναλαµβάνει η HALOS σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχει, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ρητά, ειδικά και συγκεκριµένα σε ειδική Σύµβαση πού τυχόν θα συναφθεί µεταξύ της HALOS και του Πελάτου 10. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ HALOS Η HALOS εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών Εξοπλισµού και Αναλωσίµων, αυτών καθ εαυτών, όχι την καταλληλότητα τους για κάποιες συγκεκριµένες εφαρµογές ή χρήσεις. Ο προσδιορισµός και η τελική ευθύνη για την καταλληλότητα ή όχι των επιλεγέντων ειδών είναι του Πελάτου. Η HALOS συµβουλευτικό µόνο ρόλο έχει, εν προκειµένω Η HALOS, ως αναλυτικώς περιγραφεται στην παραγρ. 9, υποχρεούται να επαναφέρει τον εξοπλισµό στην πρέπουσα λειτουργική κατάσταση. Σε καµµία περίπτωση, η HALOS δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές ή απώλειες χρήσης ή εσόδων ή κέρδους που µπορεί να συµβούν στον Πελάτη, ή σε άλλο εξοπλισµό του Πελάτη, ή τυχόν θα προκληθούν εξαιτίας διακοπής της λειτουργίας του Εξοπλισµού, ή καθυστερήσεως στην επαναφορά του εξοπλισµού στην πρέπουσα λειτουργική κατασταση, ή τυχόν θα προκληθούν απο καθυστερήσεις παραδόσεων ή παροχών ειδών ή υπηρεσιών, της ευθύνης της περιοριζόµενης µόνο στο κόστος της αποκατάστασης του εξοπλισµού σε κανονική λειτουργία Σε καµία περίπτωση η ευθύνη της HALOS δεν θα περιλαµβάνει οποιεσδήποτε έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη της ευθύνης της περιοριοζοµένης συνολικώς µεχρι της αξίας των ειδών ή υπηρεσιών που εχει προµηθεύσει και τα οποία αποδεδειγµένως παρουσίασαν ή δηµιούργησαν πρόβληµα. 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (συνηµµένα στις επόµενες σελίδες) 6

7 Αριθµός Αιτήµατος :. (*) ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ηµεροµηνία. (Α.Τ.Υ) Ε. B.2-1 Rev1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Επωνυµία πελάτη:... Όνοµα αιτούντος :... ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ [ ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ [ ] ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [ ] ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ [ ] ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [ ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Συµπληρώνεται από τον Πελάτη) ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΑΠΑΙΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΩΡΕΣ Χ. / ΩΡΑ 3. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.. χλµ Χ... / χλµ 4. ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ (*) Συµπληρώνεται από την HALOS (**) Χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (**) ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.... Ονοµατεπώνυµο Ολογράφως/ Υπογραφή

8 ΚΑΛΑΜΟΤΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ HALOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Tηλ.: FAX: E mail: ΑΦΜ : ΟΥ: Νέας Ιωνίας SERVICE REPORT. S R No:.. Ηµεροµηνία Εισαγωγής:.. / /.. Ηµεροµηνία Επισκευής:.. / /... ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ: Ε ΡΑ ΜΑΣ [ ], ΠΕΛΑΤΗ [ ], ΠΕΛΑΤΗΣ:... ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ(*):.., ΜΗΧΑΝΗ:.., S/N:.... ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ:... Status εξοπλισµού: ΕΓΓΥΗΣΗ[ ], ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ[ ], ΧΡΕΩΣΗ[ ] ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΚΩ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(**) ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ: 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΧΩΡΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΩΡΕΣ: (από το ελτίο Απασχόλησης): 10. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΜΑΣ ΩΡΕΣ: 11. ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: ΣΥΝΟΛΟ: (*)Συµπληρούται ο αριθµός ελτίου Αποστολής αν η εργασία γίνεται στην έδρα µας ή ο αριθµός ελτίου Απασχόλησης αν η εργασία γίνεται στον πελάτη. (**)Χωρίς ΦΠΑ Ο Υπεύθυνος για την επισκευή Για τον πελάτη. E. Η. 1-5 Rev070214

9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H ΕΡΓΟΥ «3Π» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / /.. A.Π.:... R G. 1-1 Rev ΠΕΛΑΤΗΣ:... ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:... Ο Εξοπλισµός ή το έργο για τό οποίο εξεδόθησαν τα ως άνω παραστατικά συνοπτικώς περιγράφεται ως Ο Εξοπλισµός εγκαταστάθηκε στον Πελάτη, έγιναν οι σχετικές δοκιµές, έγινε η εκπαίδευση τού (τών) χειριστών, καί παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία χωρίς προβλήµατα ή δυσλειτουργίες. Ο εξοπλισµός λειτουργεί σύµφωνα µε τίς οδηγίες τού κατασκευαστή. Ειδικώς στην περίπτωση πού εγκαθίσταται εξοπλισµός σήµανσης συνάπτονται στό παρόν πρωτόκολλο και δείγµατα εκτυπώσεων test prints. (Π.χ. αυτοκόλλητες ετικέττες στό πίσω µερος τού παρόντος πρωτοκόλλου) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο Υπεύθυνος Παράδοσης Ο Υπεύθυνος Παραλαβής Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος 2014 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Νοέμβριος 2016 (P.N. M021035) 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2429/2008 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Laser, που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2. Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών:11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.460,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10329 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador xi Εγγύηση, σέρβις, όροι επισκευής και αντικατάστασης

Powador xi Εγγύηση, σέρβις, όροι επισκευής και αντικατάστασης Εγγύηση για µετατροπείς (εξαιρούνται οι Powador 25000xi/30000xi/33000xi) Η KACO GERÄTETECHNIK GmbH παρέχει για τη σειρά µετατροπέων (εκτός των Powador 25000xi/30000xi/33000xi) εγγύηση διάρκειας επτά ετών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Α ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προµηθευτεί ένα συγκρότηµα ΑΞΟΝΙΚΟY ΤΟΜΟΓΡΑΦΟY,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους:

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους: Αρ. πρ.: 419/05-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης µηχανογραφικού εξοπλισµού (υλικού & λογισµικού, υπολογιστών δικτύου) του Νοσοκοµείου Ως τεχνική υποστήριξη νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 20.10.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 1508 Τμήμα: Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001924234 2014-03-14 ΣΥΜΒΑΣΗ 33.210,00 Για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας

Η Αν/ρια Προϊσταµένη /σης. Σεβαστή Χαλµπέ. - Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων - Εφηµερίδα της Υπηρεσίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος / 04 /2 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 258 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο DW-500 Illuminated

Πληκτρολόγιο DW-500 Illuminated Πληκτρολόγιο DW-500 Illuminated Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Εγκατάσταση του πληκτρολογίου 1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο με κάποια θύρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 10:46:49 EET Reason: Location: Athens Δ: Ω9Ξ3ΩΨ8-ΡΣΚ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002039255 2014-05-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 26-03-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρωτ.: 7674 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001947007 2014-03-27 ΘΕΜΑ: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare Α.Ε. 7. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ VOLUSON 730 PRO του οίκου GE HEALTHCARE

GE Healthcare Α.Ε. 7. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ VOLUSON 730 PRO του οίκου GE HEALTHCARE GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΟΥΚΗ Τηλ. 22413 60364

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SIEMENS ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29γ /2014 Στην Αθήνα, σήμερα την.6-6-2014 ημέρα.παρασκευή μεταξύ: α) αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αρ. Πρωτ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ.: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 12/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.120,00 Φ.Π.Α. 24% : 988,80 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προµηθευτεί σύστηµα Ποζιτρονικής Αξονικής Τοµογραφίας PET - CT του οίκου..., Μοντέλο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. SSD/HDD Docking Station

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. SSD/HDD Docking Station ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SSD/HDD Docking Station Χαρακτηριστικά Υποδοχές SATA και USB Θύρες USB3.0 Super Speed Συρτάρια για 2 x 2.5 SATA I/II/III HDD (ύψος 7mm ~ 9.5mm) Η φωτεινή ένδειξη δείχνει δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΑΩΚΟΡ1Π-0ΟΖ ΑΔΑΜ: 16PROC004260169 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιωάννου Θεοτόκη 72 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002096108 2014-06-10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Στην Κέρκυρα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3... μ........................ 3 μ -... μ... μ... μμ μ... μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ μ, μ. μ μ. μ, μ μ μ., μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ / μ ( 1 μ ) μ. μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 22/12/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΔΡΑ: Μέτσοβο Ιωαννίνων ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3660/07-04-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV001971336 2014-04-07 Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα